Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr"

Transkript

1 Seslenis Bence bir millete þerefin, haysiyetin, namusun ve insanlýðýn vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve baðýmsýzlýðýna sahip olmasýyla kaimdir. ATATÜRK 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101 Ankara-Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunun ARMADA Alýþveriþ Merkezinde düzenlediði Yaðlý Boya Resim ve Ebru Sergisi nin açýlýþý Müsteþar Yardýmcýsý Zeki Yiðit tarafýndan gerçekleþtirildi. Ankara-Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlüler tarafýndan yapýlan yaðlý boya resim ve ebrular ARMA- DA Alýþveriþ Merkezinde sergilendi tarihinde Müsteþar Yardýmcýsý Zeki Yiðit in açýlýþýný yaptýðý sergide, 75 yaðlý boya resim ve 50 ebru eseri ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. Müsteþar Yardýmcýsý Yiðit, serginin açýlýþ konuþmasýnda; ceza infaz kurumlarýnda hükümlü ve tutuklulara yönelik eðitim ve iyileþtirme çalýþmalarýnýn önemine dikkat çekerek, Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlülerinin el emeðiyle ürettikleri, onlarýn iç dünyalarýný yansýtan nadide eserlerin yer aldýðý serginin açýlýþýný yapmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi tarihine kadar ziyaretçilere açýk olan sergiye sanatseverler büyük ilgi gösterdi. 8-9 da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Hükümlülerden resim ve ebru sergisi Libya heyetinden iþ birliði ziyareti Libya Yüksek Yargý Mahkemesi Baþkaný Dr. Nureddin Alakrmi baþkanlýðýndaki 9 kiþilik heyet, Ülkemize iþ birliði ziyaretinde bulundu. Heyet, ilk olarak 26 Temmuz 2010 tarihinde, Adalet Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Zeki Yiðit le görüþtü. Adlî konularda iþ birliðinin ele alýndýðý görüþmenin ardýndan heyet, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünü ziyaret etti. 2 de Libya Yüksek Yargý Mahkemesi Baþkaný Dr. Nureddin Alakrmi baþkanlýðýndaki 9 kiþilik heyeti Bakanlýk Toplantý Salonunda kabul eden Müsteþar Yardýmcýsý Zeki Yiðit, Libya ile adlî konularda iþ birliðine hazýr olduklarýný ifade etti. Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna ziyaret Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, Avrupa Konseyi Üyeleri Tanja-Rakusi-Hadziç, Jhon T. Mccunk, Roger Houckin ile birlikte tarihinde Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti. Ziyarette Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç ve Daire Baþkaný Erhan Polat da hazýr da bulundu. Kurum Müdürü Necmi Acun tarafýndan karþýlanan heyet, Matra ve Etkin Hükümlü Yönetimi Projeleri kapsamýnda oluþturulan iþ meslek atölyeleri, derslikler ve sosyal kültürel-faaliyet alanlarý yerinde görüldü. Muðla E Tipi ne Çevr vreci Ödülü Muðla da Valilik, Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ve E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu arasýnda tarihinde imzalanan ve 2010 yýlýnda yenilenen "Muðla Karayollarý, Park ve Bahçeleri ile Plajlarýnýn Temizliðinin Açýk Bölümünde Kalan Hükümlülerine Yaptýrýlmasýna Dair Ýþbirliði Protokolü" kapsamýndaki temizlik çalýþmalarý nedeniyle Ceza Ýnfaz Kurumu Çevreci Ödülü ne layýk görüldü. Ceza Ýnfaz Kurumuna ödülü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýkloðlu nun da katýlýmýyla yapýlan törende verildi. 14 de Muðla Vali Yardýmcýsý Yayman dan konferans Muðla Vali Yardýmcýsý Dr. Mestan Yayman, Muðla E Tipi Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara "Engelleri Fýrsata Dönüþtürme" konulu bir konferans verdi. Yayman, tarihindeki konferansta, insanoðlunu belli noktalara yükselten veya bulunduðu noktadan geriye götüren temel unsurun eðitim olduðunu belirterek, "Bir yýl 8760 saat. Sizinle burada 1 saat beraber olacaðýz. Beyaz sayfada küçücük bir nokta. Fakat bu noktadan hareket edersek bütün sayfayý boyama imkânýmýz var. Yeter ki deðiþimi kabul edelim ve kendimizi geliþtirelim." dedi. Kitap okumanýn öneminden bahseden Yayman, Almanya da bir kiþi günde ortalama 24 dakika kitap okuyor, ama bir Türk günde 13 saniye kitap okuyor. Günde 2 saat kitap okursanýz 553 Türk'ün yerine okumuþ olursunuz. Fakat siz yataða girmeden hiç olmasa bir cümle bir þeyler okuyun. Çünkü bu ülkede eline bir kitap almadan ölen milyonlar var. þeklinde konuþtu. Hatay E Tipi Gençlik ve Spor Kulübü Kickboks Þampiyonasý nda Türkiye ikinciliði elde etti Büyükler-Gençler-Yýldýzlar Bay- Bayan Full Contact ve Semi Contact Türkiye Kickboks Þampiyonasý Elazýð da yapýldý. 65 ilden toplam 1685 sporcunun katýldýðý þampiyonada Hatay E Tipi Gençlik ve Spor Kulübü Büyükler Semi Contact dalýnda Türkiye 2 nciliði elde etti. Devamý 16 da Afyonkarahisar da emekli cezaevi personeli kaynaþma yemeðinde buluþtu Afyonkarahisar Açýk Ceza Ýnfaz Kurumundan önceki yýllarda emekli olan personel için tarihinde kaynaþma yemeði düzenlendi. Geleneksel olarak bu yýl 3'üncüsü düzenlenen yemeðe 27 emekli personel katýldý. 6 da

2 Sayfa 2 Seslenis 15 Aðustos 2010 Libya heyetinden iþ birliði ziyareti Libya Yüksek Yargý Mahkemesi Baþkaný Dr. Nureddin Alakrmi baþkanlýðýndaki 9 kiþilik heyet, ülkemize iþ birliði ziyaretinde bulundu Temmuz 2010 tarihleri arasýndaki gerçekleþtirilen ziyarete; Libya Yüksek Yargý Mahkemesi Baþkaný Dr. Nureddin Alakrmi, Libya Cumhuriyet Baþsavcýsý Omer Albershni, El Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Öðretim Üyesi Dr. Mustafa Kara, Zawiye Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öðretim Üyesi Dr. Muhammed El Mahmudi, Adalet Bakanlýðý Adlî Týp Bölümü Baþkaný Osman Alshashabani, Adalet Bakanlýðý Saðlýk Dairesi Baþkaný Cuma Oun, Sosyal Ýþler Bakanlýðý Sosyal Bilimler Uzmaný Suhra Awed, Adalet Bakanlýðý Ýdarî Ýþler Memuru Abdulbasit Kara ve Khalid Alboishi katýldý. Heyeti, 26 Temmuz 2010 tarihinde, Adalet Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Zeki Yiðit, Bakanlýk Toplantý Salonunda kabul etti. Tetkik Hâkimi Burhan Alýcý'nýn refakatinde gerçek tarihinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü nü ziyaret eden Libya heyeti, Genel Müdür Yardýmcýsý Cengiz Güler le görüþtü. 9 ülkenin halk danslarý topluluðundan Ankara Kampüsünde unutulmaz gösteri Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlan Kampüsünde çalýþan personel eþ ve çocuklarý ile Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan hükümlülere yönelik festival gerçekleþtirildi. Festivalin açýlýþýnda bir konuþma yapan Kampus Lojmanlarý Site Yönetim Kurulu Baþkaný Ýbrahim Yücesoy, "Burada zor þartlar altýnda çalýþan personelimizin eþleri ve ailelerinin yaptýðý fedakarlýk hepimizce bilinmektedir.bu fedakarlýðýnýzýn karþýlýðý olmasa da mevcut imkanlarla çalýþan eþlerinize vermiþ olduðunuz desteklerin bilinciyle bu yýl birincisi düzenlenen Gençlik Festivalinin ve benzeri etkinliklerin sayýsý artarak devamý edecektir " dedi. Misafir ülke oyuncularý, müzik öðretmenleri, koreografi öðretmenleri, M.C.D. Kültür Ajansý Genel Müdürü Maksut Coþkun, gruplarýn dil asistanlarý olmak üzere yaklaþýk 420 kiþilik misafir grup Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Emrullah Turan, Site Yönetim Kurulu Baþkaný ve Ankara 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ýbrahim Yücesoy, leþtirilen ziyarette; iki ülke arasýnda adlî alanda iþ birliði yapýlmasýna yönelik konular ele alýndý. Heyet daha sonra Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünü ziyaret etti. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Cengiz Güler tarafýndan karþýlanan heyetin ziyaretinde; Türkiye'nin son yýllarda infaz hizmetleri alanýnda önemli tecrübeler kazandýðýna dikkat çekildi. Heyet Baþkaný Dr. Nureddin Alakrmi, Türkiye'nin ceza infaz kurumlarýnýn iyileþtirilmesine yönelik çalýþmalarýný yakýndan takip ettiklerini belirterek, bu alanda ülkelerindeki yapmayý plânladýklarý reform çalýþmalarýnda Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini vurguladý. Genel Müdür Yardýmcýsý Cengiz Güler, Libya heyetinin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasýndaki muhtemel iþ birliðine hazýr olduklarýný ifade etti. Görüþmenin ardýndan Genel Müdürlüðün toplantý salonunda denetimli serbestlik ve diðer konularda toplantý gerçekleþtirildi. Tetkik Hâkimleri Orhan Arslan ve Burhan Alýcý ile Kontrolörler Kurulu Baþkaný Yusuf Kenan Çaðlar'ýn katýldýðý toplantýda; denetimli serbestlik sistemi ve iþleyiþi, ceza infaz kurumlarýnýn Ankara 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ýsmail Gül, Ankara 1 No'lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Orhan Toyðar, Ayaþ Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Sebahattin Sevinç ve Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlüleri ile birlikte akþam yemeðinde bir araya geldi. M.C.D. Kültür Ajansý, Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlan Kampusu Lojmanlarý Yönetim Kurulu Baþkanlýðý ve Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürlüðü iþbirliði ile ortaklaþa gerçekleþtirilen bu festivalde dünyanýn deðiþik coðrafi bölgelerinden 9 ülkenin halk danslarý topluluðu eþsiz bir gösteri sundu. Gürcistan, Meksika, Bulgaristan, Sýrbistan, Ukrayna, Romanya, Yunanistan, Bosna-Hersek Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti'nin yöresel halk danslarý, yöresel enstrümanlarý eþliðinde gösterileri izleyenler tarafýndan büyük alkýþ aldý. denetimi gibi konularda heyete bilgiler verildi. Heyet, ayný gün Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Personeli Ankara Eðitim Merkezi ve Ankara Çocuk Eðitimevini, 27 Temmuz 2010 tarihinde Ankara Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü, Ankara 1 No'lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ve Ankara 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti. 28 Temmuz 2010 tarihinde Kütahya'ya giden heyet Tarihî Kütahya Adalet Sarayý ve Kütahya E Tipi Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda incelemede bulundu. Heyet, 29 Temmuz 2010 tarihinde Bursa H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ve Gemlik Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu gezdikten sonra, 30 Temmuz 2010 tarihinde Ýstanbul'a geçti. Ýstanbul'da Bakýrköy Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ile tarihi yerler ziyaret edildi. Kurumlarda kan baðýþý kampanyasý Çorum L Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda, tarihinde Kýzýlay Kan Merkezince kan baðýþý kampanyasý gerçekleþtirildi. Kurum personeli kan baðýþýnda bulunarak, kampanyaya destek verdi. Kurum Müdürü Mehmet Aydýn, kan baðýþýnýn önemini dile getirerek, kan baðýþýnýn bir görev olduðunu, toplumun tüm kesimlerinin baðýþta bulunmasý gerektiðini ifade etti. Kýzýlay Kan Merkezi görevlileri de kan baðýþýnda bulunan personele þükranlarýný sundular. Nevþehir E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda kan baðýþý kampanyasý yapýldý. Kan alýmý öncesinde, Nevþehir Kýzýlay Kan Merkezinden Dr. Süleyman Kurt tarafýndan hükümlü ve tutuklulara kan baðýþýnýn önemiyle ile ilgili konferans verildi. Kurt, kan verme iþleminde önce gönüllülerin bir form doldurduklarýný ve gerekli iþlemlerin ardýndan kan alma iþleminin gerçekleþtiðini, her hastadan 3 ünite kan aldýklarýný ifade ederken, "18-65 yaþ arasý kan baðýþý yapýlabiliyor. Erkekler 3 ayda bir kadýnlar ise 4 ayda bir kan baðýþýnda bulunabilir. Kan baðýþý kalp, migren, yüksek tansiyon, astým, þeker ve kolesterol gibi hastalýklara da iyi gelmektedir. Baðýþlanan kanlara en çok lösemi hastalan ihtiyaç duyuyor, bu da bizim için çok önemli" dedi. Alýnan kanlara AÝDS, Hepatit B, Hepatit C, Bel Soðukluðu gibi hastalýklarýn tahlillerinin uygulandýðýný belirten Kurt, tahlillerde problem çýkan kanlarýn imha edilerek sahiblerine bilgi verildiðini söyledi. Konferansýn ardýndan Kurum Müdürü Hamit Karslýoðlu nun öncülüðünde, gönüllülük esasýna göre kan baðýþýnda bulunuldu. Ceza Ýnfaz Kurumu Jandarma Bölük Komutanlýðýnda görevli er ve erbaþlar da kan baðýþýnda bulunarak kampanyaya destek verdiler. Kýzýlay Kan Merkezi Doktoru Süleyman Kurt, kan baðýþýnda bulunan tüm cezaevi personeline ve kendilerine gerekli imkanlarý saðlayan Kurum Müdürü Hamit Karslýoðluna teþekkür ederek, kampanyayý dönem dönem cezaevinde gerçekleþtireceklerini belirtti.

3 15 Aðustos 2010 Seslenis Sayfa 3 30 AÐUSTOS ZAFERÝ Coþar sinesi Aðustos un, Türk ün demi ile, Yanar çehresi deryanýn, küfrün cemi ile. Bayram yeri güleþen, abdestli bin ordu, Kanatlanmýþ ebada, dimdik duruyordu. O ne heybettir? Sanki gökten bir ordu... Adý Mehmet, onu nice pak rahim doðurdu, Susamýþ da kanarcasýna içer ecel þerbeti, Her badede dirilir, mazi-i tecel þahadeti... Dört nala, kýyýlara sürdü ehl-i salibi, Salibin sinesinde süngü, ecr-i misil gibi, Tükendiði yerden türeyen on misli millet, Ya Rab, görmesin ne esaret ne de zillet! Baþýnda kurt bakýþlý, gözü mavi kumandan, Almýþ emrini yürür önlerde, ecdad-ý fatihandan, Çarýk yok, aþ yok, top-tüfek yok, kefen-fistan... Asla verilmez, savaþsýz alýnmadý Türkistan! Bu yurt Türk'ün yurdu, çiðnenmez emedi, Nice Osman þehit, nice gazi, nice Mehmedi, Kurban adamýþ anasý bu mukaddes yurda, Bak dinle Aðustos u; anlatsýn, sen bir dur da! Dur! Anlatayým, kanatlý atlarýn geçiþini, Eðil yerlerden dinle, þanlý evlâtlarýn geçmiþini, O kanlý, ah kýyým dolu geceler neredesiniz? O þanlý zafer burada, ey düþmanlar neredesiniz? Her Aðustos, ayýn otuzu gözümde fer, Takatim gelir, canlanýr önümde zafer, Öyle zafer ki, dört nala þehadete nefer, Kanatlanmýþ uçuyor, çünkü bekler Peygamber... Veysel Þahin Malatya Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu GÜZEL SÖZ Saðlýðý olanýn umudu, umudu olanýn her þeyi var demektir. (ARAP ATASÖZÜ) TEÞEKKÜR - Bilecik M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Birol Yýldýrým'ýn "Sor Beni" isimli þiiri bütünlük olmadýðýndan, - Vezirköprü M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Abdullah Güner Güler'in "Ölüm" isimli þiiri özgün olmadýðýndan, - Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Aysel Bülte'nin "Adalete Güvenmek" isimli denemesi nitelikli bulunmadýðýndan, - Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Ali Kartal'ýn baþlýksýz denemesi bütünlük olmadýðýndan, - Kütahya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Selami Balýkçý'nýn "Korkuyorum" isimli þiiri karamsarlýk içerdiðinden, - Gaziantep H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Ýbrahim Halil Koç'un "Oyun Bozan" isimli þiiri karamsarlýk içerdiðinden, - Pýnarhisar Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Ali Polat'ýn karakalem resmi nitelikli bulunmadýðýndan, - Eskiþehir H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Ýsmail Dað'ýn "Tutku, Aþk, Sevgi" isimli þiiri nitelikli bulunmadýðýndan, - Afyonkarahisar E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan MustafaYýldýz'ýn "Çaresiz Aþk" isimli þiiri nitelikli bulunmadýðýndan, - Bolu Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumundan Sönmez Ayyýldýz'ýn "Çok Gördün Bana" isimli þiiri özgün olmadýðýndan, - Bartýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Cihangir Ay'ýn "Beni Bilirsin", "Ýlk ve Son Defa" ve "Bekle Sevdiðim" isimli þiirleri nitelikli bulunmadýðýndan, - Balýkesir L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Gökhan Tanrýverdi'nin "Beni Hatýrla" isimli þiiri özgün olmadýðýndan, Yayýmlanmaya deðer görülmemiþtir. Katkýlarý için kendilerine teþekkür eder, yeni eserlerini bekleriz dizeye sýkýþmýþ hazin bir aþk hikayesi... Buruk; kýrýlmýþ oyuncaklar kadar... Ve yenik; "keþke" li cümleler gibi... Bu sözcüðü kaç konuþmanýzýn baþýna eklemiþseniz onca ýskalamýþsýnýzdýr hayatý. Dört mevsimlik bir sene olsa ömür "keþke" onun güzüne denk gelir. Hepten vazgeçmek için erkendir, telafi etmek için geç... Maðlubiyetin takýsýdýr "keþke"... Kaçýrýlmýþ fýrsatlarýn, bastýrýlmýþ duygularýn, harcanmýþ hayatlarýn, boþa yaþanmýþ ya da hakkýyla yaþanamamýþ yýllarýn, gecikmiþ itiraflarýn aðýtýdýr. Çarpýlýp çýkýlmýþ bir kapýda, yazýlýp yollanmýþ bir mektupta, göz yumulmuþ bir haksýzlýkta, vakit varken öpülmemiþ bir elde, dilin ucuna gelip ertelenmiþ bir sözdedir. Feri sönmüþ bir çift gözde ya da yitip gitmiþ bir güzelliðin ardýndan iç çekiþte... "Yolunu gözleseydim", "öyle demeseydim", "terk edip gitmeseydim", "en güzel yýllarýmý vermeseydim" diye diye sýzlanýr gider. "Keþke"nin panzehiri "iyi ki" dir. Ýlki ne denli pýsýrýksa, ikincisi o denli yiðittir. "Keþke" çoðunlukla bir "ahh"la kopup gelir ciðerden... Esefler, hayýflanmalar, yerinmeler sürükler peþinden... "Ýyi ki" ise muzaffer bir "ohh"la büyür; cüretiyle öðünür. "Keþke" li cümlelerde nasýl yaþanmamýþlýðýn, yarým kalmýþlýðýn o ezik tuzu kuruluðu varsa, "iyi ki"lilerde de göze alabilmiþliðin maðrur yaralarý kanar. KEÞKE AYDOS Kartal Ceza Ýnfaz Kurumu Aydos'ta Havasý ile Ýstanbul'un yaylasý. Yalnýzlýðýnýn þahidisin Aydos; Gün sayar mahkum, tutuklu Aydos'ta. Tepeler yeþil, aðaçlar çiçekli, Ormanýnda güzel kuþlar, böcekler. Tabiat hep neþelidir Aydos'ta, Kuþlar cývýl cývýl öter Aydos'ta. Vadiler yerleþim alaný olmuþ; Dört mevsimi yeþil, havasý nefis, Ýnsanlardaki dertleri, efkarý Havasý alýp götürür Aydos'ta. Camiler süslemiþ dört bir yanýný; Ezan sesleriyle huzur bulunur. Yaþanan anýlar burada bizimle, Gün gelir haritalarda kalýr Aydos. Hacý Ramazan Demir Kartal H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu GARÝP ANAM Kim dindirecek yüreðimdeki yangýný, Kim teselli edip avutacak beni, Söyle kim dizine yatýrýp okþayacak saçýmý? Sensizliðe mahkûm ettiler beni garip anam. Görüþ günü hasta yataðýndan kalkar gelirsin, Evlâdým darda ben nasýl yatarým dersin, Beni görünce göz pýnarlarýný açarsýn. Sensizliðe mahkûm ettiler beni garip anam. Aramýza koydular kalýn duvarlarý, Sarýlýp öpemez oldum garip anamý. Üzülme aþarým ben bu duvarlarý, Sensizliðe mahkûm ettiler beni garip anam. Anamdýr gönlümün tek sultaný, Onun vardýr tek bir evlâdý, Günler geçtikçe artar sevdasý, Sensizliðe mahkûm ettiler beni garip anam. Hakan Kan Ankara 1 Nolu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu UNUTULMAK VE UNUTMAK Artýk ismini en dipsiz kuyulara býraktým. Ve en zehir þarkýlara... Sende bundan böyle içi boþ þarkýlarla avut kendini. Hatta en ucuz aþklarla yýka kirli ruhunu, açýlýrsýn; Taþlar yosunla sarýlýr bilirsin. Sarmaþýklar duvarlara, Geceler karanlýða... Sende yanlýzlýða sarýlýrsýn. Senden ve benden geriye Sadece müebbet bir hasret kalacak Ömür boyu unutma... Özcan Akkuþ Maltepe 3 Nolu L Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Konuþmanýz gerektiðinde susmuþ, koþacaðýnýz zaman durmuþ, sarýlacaðýmýz yerde kopmuþsunuzdur. Bir insana, bir iþe, bir davaya ömrünüzü adamýþsýnýzdýr. O insanýn, o iþin, o davanýn bunu hak etmediðini sezmenin hayal kýrýklýðýndadýr "keþke"... "Þimdiki aklým olsaydý" dövünmesindedir. Geriye dönüp baktýðýnýzda ayýplara, yazýklara, korkulara, tabulara feda edilmiþ, "Ne derler"e kurban verilmiþ, son kullanma tarihi geçmiþ bir yýðýn haz bilinçaltýndan el sallar. "Keþke"cilerin hayatý, kasvetli bir piþmanlýklar mezarlýðýdýr. "Ýyi ki", öyle mi ya... Onda, yara bere içinde de olsa, yan yana, ama doyasýya yaþamýþ olmanýn iç huzuru ve haklý gururu haykýrýr. "Ýyi ki"lerinizi toplayýn, bugün ve "keþke"lerinizden çýkartýn. Fazlasýyla kârdasýnýz demektir. Aldýrmayýn yüreðinizdeki kramplara, mahzun hatýralara... Rüzgârlarla koþtunuz ya... "Keþke"leriniz, "iyi ki"lerden çoksa, telafi için elinizi çabuk tutun. Tutun ki, yolunuzu gözlerken terk ettiðinizle bir gün yeniden karþýlaþtýðýnýzda siz susarken, feri sönen gözleriniz "keþke" diye nemlenmesin... Emrullah Aktaþ Zile M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu YAÞARKEN Hasret kocaman bir çalý dikenidir Göz kapaklarýnýn içinde. Dalýp gitmeye gör anýlara; Gözlerin kanar, kanar, kanar... Yüzünü gözlerini yýkarsýn yetmez; Bu kezde yüreðin kanar... Ufuktan bir uçak geçer, Alýr götürür seni bulutlara. Umutlar kurarsýn kar gibi bembeyaz; Her umut sancýlý doðumlara benzer, Ölür çoðu zaman doðmadan umutlar, Her ölümde azalýr yaþam hevesin. Sorular geçer birbiri ardýsýra beyninden; Neydin, ne oldun, yahu sen nesin...? Düþünürsün yaþadýklarýný anlayamazsýn; Belki tesadüf ya da kazadýr baþýna gelen, Olmaz dersin, bu kadarý da olmaz. Umutlarýn uçurumlara düþer; Acý bir gülüþün izleri kalýr, Göz kapaklarýnýn içindeki çalý dikeninde! Aðlamak istesen de aðlayamazsýn. Sonra umutlar kurarsýn hayallerinle; Masmavi bir deniz engin mi engin, Gökyüzüne bakarsýn denizden zengin Bir yýldýz veya bir gemi Alýr götürür seni senden uzaða. Ve uzaklarýn yakýnýndaki sana... Hey dost! Yaþamak güzel yine de, Çalý dikenlerinin içinde de olsan, Güller açar yüreðinde bembeyaz... Hacý Galip Yüksek Aydýn E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu FIKRA TÝLKÝNÝN ORUCU Tilki ormanda gezmektedir. Bir aðacýn dalýnda asýlý bir geyik budu görür. Çok açtýr ama þüphelenir tuzak olabileceðinden. Kontrol etmeye karar verir. Görür ki bu bir tuzak. Geyik budu bir iple bombaya baðlýdýr. Epeyce uzaða gider ve baþýný ayaklarýnýn üzerine koyup yatar. Biraz sonra kurt gelir, budu görür ve yatan tilkiyi de tabi Tilkiye sorar: - Ne yapýyorsun dostum? Tilki cevap verir: - Hiç, yatýyorum. - Burada bir but var. - Evet var. - Neden yemedin? Tilki sakince cevap verir: - Bugün oruçluyum. Kurt kendinden emin: - Ben yiyeyim o zaman. Tilki: - Buyur afiyet olsun, der. Kurt buta uzanýr uzanmaz bir patlama Ortalýk toz duman Kurt yaralý, hareketsiz, 10 metre uzakta, periþan halde yatýyor. Tilki sakince giderek budu yemeye baþlar. Bunu gören kurt: - Hani sen oruçluydun? - Tilki piþkin piþkin: - Biraz önce top patladý duymadýn mý? B U L M A C A SOLDAN SAÐA ) Boþ inanç - Bildirme, anlatma. 2) Bir ilimiz - Nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek-hýyanet eden. 3) Az piþirilmiþ yumurta Ot, aðaç gibi canlýlarýn genel adý. 5 4) Kýsaca makine kimya - Maskara - Beyaz. 5) Bir hayvan-kuzu sesi. 6 6) Bir kumaþ - Lezzet - Ez- mekten emir. 7) Ýlkel bir su aracý- Adale - Gelecek. 8) Bir hayvan- (Tersi) Ters, zýt. 9) Bir yapýþtýrýcý- Yeryüzü parçasý. 10) Su ile ilgili, suya iliþkin - Televizyon camý. 11) Selenyumun simgesi - Sembol olarak kabul edilmiþ harf, resim veya þekil - Deveyi çöktürmek için çýkarýlan ses. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1) Bir yemiþ - Notada duraklama. 2) Erkek hizmetçi - Zamaný gösterir. 3) Üzerine öteberi konulan yer - Bir element. 4) Gelir getiren ev, dükkan - (Tersi) Yumuþak karþýtý. 5) Pehriz - Ýlgili cümleleri birbirine baðlayan baðlaç. 6) Bir kumaþ. 7) Bir hayvan - Erzak konulan oda. 8) Sicim-Hamam aracý - Kilometrenin kýsa yazýlýþý. 9) Eðlendirici, sevimli, güldürücü. 10) Dinî inançlara göre öldükten sonra gidilen yer - Mesafe. 11) Parlak olmayan - Hatýra. 12) Bir yerde oturma, eðleþme. 13)Kedi, köpek yavrusu - Anma, sözünü etme. Oðuz Alýcý / Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu MALATYA SOKAKLARINDA BÝR KÝMSESÝZ Sen gidince nice karlar yaðdý bu ýssýz yerlere; Sokak aralarýnda diz boyu kar, Omuzlarýmda ise yýllarýn yükünü taþýyan eski bir bere. Çýt çýkmýyor bu koca þehirde; Topuklarýmda bir tutam kar soðukluðu Belli ki her adýmda hissedilmiþ. Sokak aralarýnda gizli sevdalarýn yokluðu. Kimsesizlik bitirmiþ sanki bir semt... Ölüler gibi terkediyorum bu kenti. Her þeyin can suyu çekilmiþ; Yýrtýk bereler içinde bedenim sanki eskimiþ. Lanet olsun çýt çýkmýyor bu þehirde, Hercaî menekþe kokmuyor artýk bu yerlerde. Kayýsý çiçekleri solmuþ, Kaldýrýmlar bomboþ. Her gün gezip tozduðumuz, Altýnda çocuklar gibi oyunlar oynadýðýmýz, Kimi zaman yýldýzlarýmýzý saydýðýmýz, Hayali uçurumlar uçurduðumuz Iþýklý kanal boyu karanlýða bürünmüþ. Ve tabelalarda ýþýklý sokak, Issýz sokak diye deðiþtirilmiþ. Kimsesizler ara sokaklarda kaybolmuþ, Kaldýrým taþlarýna adýmýz kimsesizler diye yazýlmýþ, Yýllarca dökülen gözyaþlarým meðerse boþunaymýþ. Yýllarca boþa dökülen gözyaþlarýma, Ýnadýna bir damla daha ekliyorum. Hem de en asilinden, bir çocuk gibi Hýçkýra hýçkýra aðlýyorum. Sanma ki gözyaþlarým sevindirir seni, Bensiz Malatya sokaklarý bir gün olsun aramaz seni, Söyle bana ýþýklý yolun güzeli mutlu musun gittiðin o yerlerde? Gözlerin gülüyor mu bensiz? Aþkým asla yaðmurlar gibi mevsimlik olmadý benim, Hadi söyle bana gittiðin o yerlerde. Benim gibi seni seviyorum diyecek birini bulabildin mi Iþýklý yolun güzeli? Bilirsin yolun güzeli, Sana tek sözüm ettiðinle yanasýn! Adýn kaldýrým taþlarýndaki gibi kimsesiz diye anýlsýn! Iþýklý yol gibi gözlerin karanlýða bürünsün! Bu þehir de benim gibi kabullenmez artýk seni. Bak iþte sokaklarda sensizlik beyaz bir tabakayla örtüldü. Benim gibi bu þehirde unuttu seni, Sanýr mýsýn ki Malatya sokaklarý seni arar, seni sorar, benim gibi seni sarar. Üþüyor bedenim, Bir cesetten sýcaklýk umar gibi. Bak kaldýrým taþlarýna sarýlýyorum senin gibi, Her yerde ölümün diye haykýrýyor Malatya sokaklarý. Haydi, kimsesizliðe can vermemek için Ýlk gittiðin gün gibi öldür beni. Ama kaldýrým taþlarýna yazdýðým þu son sözlerimi unutma asla; Gidiþinle bu þehri nasýl yaþamaz hâle getirdiysen, Þimdi ise sýra bende; Gidiþimle bu renkli hayatýný ben yaþanmaz hâle getiriyorum. Ve adýmý yüreðine yazdýðýn gibi, Ben de seni yüreðime kimsesiz diye kazýyorum. Þunu da unutmam ki, Malatya sokaklarý artýk kabullenmez seni... Hasan Basri Bayram Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Geçen Sayýdaki Bulmacanýn Çözümü

4 Sayfa 4 Seslenis 15 Aðustos 2010 USTALARDAN SEÇMELER OSMAN ATÝLLA DUMLUPINAR DA ÞEHÝT ASKERÝN MEZARI BAÞINDA Bu kabarmýþ topraða yüzünü sür, kucakla, Elbette baðlý vardýr "olmuþ"un "olacak"la. Dudaða deðer gibi þimdi alný her erin, Bu havada ruhlarý dolaþýr þehitlerin. Biz, bu kutsî havanýn içinde var olmuþuz, Biz, bununla yoðrulmuþ, biz bununla dolmuþuz. Sadece döðünmedik "vatan, istiklâl" diye; Sakarya boylarýndan çýktýk Kocatepe'ye; Bu yol ki hürriyetin, kurtuluþun yoludur, Zincirsiz yaþamanýn tek çýkar yolu budur. Bir daha nikâh kýydýk sevgili hürriyete; Kahramanlýk, Tanrý'dan vergidir bu millete. Bir damla asîl kanda bir mûcize saklýdýr, Bu topraklar Türklüðe inanmakta haklýdýr. Akdeniz'e tank gibi koþtu bütün kaðnýlar, Ey sevgili istiklâl, ey güzel Dumlupýnar! Elbet yiðit olanlar lâyýk böyle topraða. Selâm þanlý orduya, selâm þanlý bayraða, Selâm istiklâl için çarpýþana, ölene, Selâm ey Baþkumandan, Mustafa Kemal selâm... Emanetin yaþýyor, güven, imanýmýz tam; Omuzlarýmýz hisar, baþlarýmýz burç yurda, Can vermeðe and içtik hepimiz tek uðurda! VÝCDAN SIFIRLAMASI Hürriyetimizi doruklarda gezdirirken kaderin elinde mahkûm olacaðýmýz aklýmýza gelmezdi hiç... Fütursuzca harcanan yýllar ne kadar da deðerliymiþ meðer. Maziyi hesaba çekeceðimizi kim bilir di ki bir gün. Biz mi maziyi hesaba çekiyoruz, mazi mi bizi hesaba çekiyor oda tartýþýlýr aslýnda... Malum, kimilerinin hapishane, kimilerinin cezaevi kimilerinin de ceza infaz kurumu olarak adlandýrdýðý bu malum yer; bence vicdan sýfýrlamasýnýn yapýldýðý, ruhunda rehabiliteye ihtiyaç duyduðu ve insanýn kendisini tanýma noktasýna taþýdýðý Yusufiye dir. Geçen zamanýn her zerresiyle içinde olduðumuz yer... Ve yine bence asýl manasý ile günahlarýmýzýn kefaretini ödediðimiz buruk yerdir hapishane. Nice kader birlikteliklerinin yapýldýðý yer, namý deðer CEZAEVÝ. Aslýnda her insanýn her yönüyle mükemmel olmadýðý, hata yapýlabilir gerçeðinin kabul gördüðü bir ortamda dýþarýda olanlara mükemmel denilemeyeceði gibi ceza infaz kurumunda bulunanlara da tamamen kötü demek yanlýþ olacaktýr. Ne olursa olsun, hangi sebepten olursa olsun ceza infaz kurumunda olanlarýn ümitsiz olmamasý gerekir. Sonuçta, er ya da geç herkesi dýþarýda yeni bir hayatýn bekliyor olmasý gerçeði asla gözardý edilmemeli ve en azýndan bu sebeple de olsa ümitler kaybedilmemelidir. Yine unutulmamasý gereken bir gerçek daha var ki; o da ümitlerin tükendiði yerde inancýn ve azmin belirlediði kudretin öne çýkmasýdýr. Ve bu kudreti hiç bir olumsuz düþünce, hiç bir acý engelleyemez. Bunu iyi öðrenmeliyiz, yine iyi bildiðimiz bir þey daha var ki; o da acýlarýn insaný olgunlaþtýrdýðýdýr. Evet acý çekiyoruz, acý çekerek olgunlaþýyoruz, olgunlaþýrken deðiþiyoruz, deðiþirken devam ediyoruz nefse gem vurmayý. Dostluklarýn ayarýný, tel tel dökülenleri, kardelen gibi filizlenenleri ve sabrý, sabrýn acýsýndaki o muhteþem tada eriyoruz. Ve her þeye raðmen varýz, yaþýyoruz; bir de hayatýn akýp gitmek için aramýza karýþtýðýna inanýyoruz. Ýyiliklerin kötülüklerle kaim olduðunu, her þeyin zýttý ile var olduðunu idrak ediyoruz. Böyle olunca da gerçeði, gerçeðin en saðlamýný yaþýyoruz. Bunlarý öðrenirken de dýþarýda telafisi mümkün olmayan belalardan nasýl uzak durulacaðýný anlýyoruz. Etraflý düþünen her mahkûmun bunlarý anlamakta zorlanmayacaðýný hissediyoruz. Bir yönüyle de nefis ve öfkenin bir olup aklý yenememesi için iyi düþünülüp doðru karar verilmesi gerektiðini biliyoruz artýk, bunu anlýyoruz, evet çok iyi anlýyoruz. Ve sabrýn her þeye gebe olan limanlarýnda huzura doðru yol almak için gün sayýyoruz, zamaný bekliyoruz. Ýnsanlarýn kendisiyle, özbenliðiyle, ailesiyle, dostlarýyla þeksiz þüphesiz yüzleþtiði ve bu yüzleþme sonunda hayata dair net kararlarýn alýndýðý yerdir cezaevi. Ve tüm bu yaþananlardan ve düþüncelerden sonra anlýyoruz ki herkesle, her türlü insanla barýþýk yaþayan kiþi kendisiyle savaþmak zorunda. Bizse kendimizle barýþ içindeyiz ve sýrf bu nedenle cezaevine girmemiz kaçýnýlmazdý. Yine de bunu kendi isteðimizle seçmiþ sayýlmayýz. Vicdan sahibi olmak derttir, onurlu yaþamak, kötülüklerden uzak durmak derttir. Dostlar yaradýlýþtýr... Ve biz buna raðmen sorumluyuz. Þimdi bütün varlýðýmýzla bu sorumluluðu anlamlandýrmaya çalýþýyoruz; ön sözde son sözde budur. Latif Akyol Nazilli E tipi kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Bir tarihten gelinir, bir tarihe gidilir; Yaþamak isteyenler savaþmasýný bilir. Zamanýn kahramanlar gelebilir hakkýndan, Bize sesler geliyor uzaklardan, yakýndan. Duyuldu mu bir kere "Haydi silâh baþýna!" Yeniden giriþiriz istiklâl savaþýna. Ödü varsa düþmanýn, meydan açýk, hazýrýz: Bu toprakta biz doðduk, biz yaþadýk, biz varýz! Kýndan sýyrýlmýþ kýlýç, top aðzýnda mermiyiz, Dumlu çocuklarýyýz, hiç yoldan döner miyiz? Söz verip baþ koymuþuz; Ýstiklâl bize haktýr, Buna göz diken düþman çýksýn, kahrolacaktýr! Osman ATÝLLA HAYATI 10 Mayýs 1922 tarihinde Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. Ýlköðrenimini Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paþa Ýlkokulunda tamamladý. Þiir meraký kanýný o günlerde kaynatmaya baþladý. Daha ilkokulda, arkadaþý Muzaffer Görktan (þair) ile bir duvar gazetesi çýkartarak çevresindeki büyüklerinin dikkatini çekti yýlýnda Afyon Lisesi orta kýsmýna girdi. Bu dönemde Afyon Lisesi öðrenci dergisinde ve Afyon Halkevinin Taþpýnar adlý dergisinde yazýlarý ve þiirleri yayýmlandý. Lise sonrasýnda aðabeyinin iþi nedeniyle, annesi ve aðabeyi Celal ile birlikte iki yýl süreyle kalacaklarý Sivas'a gitti. Burada Sivas Halkevinin 4 Eylül dergisinde þiirleri yayýmlandý. Bu arada, ünlü Halkbilimci, Þair ve Yazar Vehbi Cem Aþkun'la tanýþan Osman Atilla, yine 4 Eylül dergisinde Anadolu Yazýcýlarýný Tanýyalým baþlýðý altýnda biyografik yazýlar yazdý. Ayný dönemde yazýlarý ve þiirleri mahalli Kýzýlýrmak Gazetesi'nde ve Ankara Yücel ile Ülkü dergilerinde yayýmlandý. Daha sonralarý Ankara'ya giden Osman Atilla, burada Maden Tetkik Arama Enstitüsünde memuriyete baþladý. Yazdýðý tek öykü olan Köy Çeþmesi bu yýllarda Yücel dergisinde yayýmlandý. Askerliði sonrasýnda bir müddet, memleketi Afyon'da Taþpýnar dergisinin tekrar yayýnýný saðladý. Bu arada ilk halkbilimi derleme ve incelemelerini de yapmaya baþladý yýlýnda tekrar döndüðü Ankara'da Ziraat Bakanlýðý'nda memuriyete girdi. Bu yýllarda tanýþtýðý þair Ahmet Kutsi Tecer ile yakýn bir bað kurdu. Bu bað Atilla'nýn sanat anlayýþýný çok etkiledi. Halkbilimi incelemeleri Ülkü, Çýðýr, Özleyiþ, Toprak dergilerinde yayýmlandý. Atatürk hakkýndaki incelemelerini de Ülkü dergisinde yayýmladý. Osman Atilla, 1950 yýlýnda ilk þiir kitabý olan Sabahleyin ile Büyük Memleket Þiirleri antolojisini yayýmladý. Ýkinci þiir kitabý Güpegündüz'ü ise 1956 yýlýnda yayýmladý yýlýnda Afyon Milletvekili olarak TBMM'ye giren þair, ayný zamanda çalýþmalarýný halkbilimi incelemeleri üzerine yoðunlaþtýrdý. Milli Folklor Araþtýrmalarý Enstitüsünün kuruluþunda yoðun çabalarý oldu yýlýnda Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Basýn Müþavirliðine getirildi. Yeni þiirleri ve incelemeleri, daha önceleri teknik sekreterlik görevini üstlendiði Türk Dili, ayrýca Milli Kültür, Türk Kültürü ve Çaðrý dergilerinde yayýmlandý yýlýnda Uluslararasý Folklor ve Halk Edebiyatý Seminerine katýldý ve burada Saz Þiirlerinin Türküye Dönüþmesi adlý tebliðini, 1977 yýlýnda da Yunus Emre ve Türk Dili Semineri'nde de Yunus Emre ve Tapduk Emre'nin Afyondaki Mezarlarý ve Kaybolan Cönkler tebliðini sundu. Özel kitaplýðýndaki 3000 civarýndaki kitabý Gedik Ahmet Paþa Ýl Halk Kütüphanesi'ne baðýþlayan Osman Atilla, yakalandýðý hastalýktan kurtulamayarak 20 Nisan 1978 tarihinde vefat etti ve Afyon Þehir Mezarlýðýnda topraða verildi. Eserleri Þiirleri: Ýnaz Köyü Eðitmeni Hasan Koçak'ýn Türküsü, Sabahleyin, Güpegündüz, Baþtanbaþa, Gözlerimin Söylettiði, Türk Kahramanlýk Þiirleri Antolojisi, Memleket Þiirleri, Afyonkarahisar Türküleri. Halkbilimi Çalýþmalarý: Afyonkarahisar Türküleri. Monografiler: Atatürk 30 Aðustosu Anlatýyor, Atatürk ve Büyük Zafer. Antolojileri: Büyük Memleket Þiirleri ve Türk Kahramanlýk Þiirleri. OYUNCAK SEVDASI YÜREÐÝMDEKÝ FIRTINA Bazen kendini sakin bir denize, Kalbimi de denizin kýyýsýndaki bir tekneye benzetirdim. Kimseyi denize yaklaþtýrmaz, Tekneme hiç bir yolcu almazdým. Ben böyle mutluyum derdim. Tedbirliyim demir atmýþtým deniz kýyýsýna; Sakin deniz de, tekne de benimdi. Ben benimdim. Ne gelen vardý ne de giden. Ama ara sýra korkardým denizin dalgalarýndan, Ansýzýn teknemi alabora edecek diye. Bir gün bir anda ne oldu anlayamadým; Dalgalardan korkan ben fýrtýnaya yakalandým, Mücadele ettim savaþtým fakat baþaramadým. Dalga olsa belki diyordum; Fakat bu fýrtýnaya çok hazýrlýksýz yakalanmýþtým. Bir baktým ki; Üstüne titrediðim teknem alabora olmuþ, Sakin deniz dalgalanmýþ, Ben ben olmaktan çýkmýþým. Yüreðimdeki teknemi fýrtýna alýp götürdü, Bir daha da getirmedi. Ve o günden sonra suskun denizdeki fýrtýnam Hiç dinmedi. Deniz hep dalgalýydý; Denizdeki her dalga benden bir þeyler çaldý. Ama en önemli þeyimi fýrtýna almýþtý. Sonra mý? Bundan sonrasý olmadý, Yüreðim hep ama hep fýrtýnada kaldý. Aysel Bülte Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu DUVARLAR Sizden baþka kimse derdimi anlamaz oldu. Sevgimin çiçeklerini ekmiþtim, Yüreðimin en hazin bahçesine. Kalmadý elimde bir yaprak, onlar da soldu. Sýðýnacak kapým, dertleþecek dostum boldu, Gençliðimde ilerlediðim kocaman bir yoldu, Üstünde saraylar, hanlar, hamamlar... Kimisi güler, eðlenir, kimisi aðlar... Halimden bir tek siz anlarsýnýz duvarlar. Renkleriniz ne de güzel uyumlu; odaya ahenk katýyor. Yüreðimin en acý nefesinden musikiler yankýlanýyor, Bazen de kaçarmýþçasýna saklanýyor, Yanýmdayken birden en uzaðým oluyor, Aydýnlýðý üzerinden atýp karanlýklara bürünüyor, Yani sizle beni baþbaþa býrakýyor. Görenler deli olmuþ sanarlar, Mutluluðumu verin bana duvarlar. GÖZ YAÞI Yaðmur gölgesi gibi Geçici olacak; Aydýnlattýðýnda bilgi insanlýðý, Yere düþtüðünde yaðmur, Yansýtýnca gökyüzünü, Baþý önde olanlar bile Arþý görmüþ olacak. Elbette bitecek bu zulüm, Dinecek göz yaþý. Yardým alabilmek için emekleyen Zenci bebeðe Dalmayacak, akbabanýn gagasý. Zafer Altan Maltepe 1 Nolu L Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu HAYALÝMDEKÝ SEN Yüzünü çiziyorum, Demir parmaklýklar arasýndan. Hayalimdeki gökyüzüne, En parlak yýldýzlarý koyuyorum Hilal kaþlarýnýn altýndaki gözlerine. Haykýrmak istiyorum; Gecenin bu en sessiz saatinde, Kaybolan yýllarýmýn verdiði hüzünle, Aðlamak istiyorum saatlerce, Hayalimdeki seni unuttum diye. Rafet Kara Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu BABAM Sendin hep bizi koruyan, Sendin hep elimizden tutan, Sendin hep cefamýzý çeken, Hakkýný helâl et babam. Yýllarca korudun bizi yorulmadan, Hep düþündün bizi yorulmadan, Canýný verirdin gözünü kýrpmadan, Hakkýný helâl et babam. Mahkûm olmamazý istemezdin, Bize hep dua ederdin, Bizler için yine üzülen sendin, Hakkýný helâl et babam. Murat Çaðla Doðubeyazýt Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu GECE HOYRATI Gece korkunun büyüdüðüdür. Zamanýn sefaleti, Umarsýzlýðý anlatýr. Bir nakarattýr. Sensizliði zangýr zangýr Hep söylenir. Gece Yalnýzlýðýn görüldüðü, hiçliðin bilindiði, anlaþýldýðý Bir anýmsamadýr ölümü. Ve ýþýða özlem Yýldýzlara göndermedir. Mehmet Teke Þanlýurfa E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu KÝM KÝMÝ SEVER? Beyaz karayý, sinek yarayý, zengin parayý sever... Yemek tuzu, raký buzu, maymun muzu sever... Ördek darýyý, çiçek arýyý, erkek kadýný sever... Ana çocuðu, çoban gocuðu, yumurta sucuðu sever... Ocak közü, kirpik gözü, ozan sözü sever... Garip sýlayý, yiðit halayý, tencere kalayý sever... Davul zurnayý, avcý turnayý, deve hurmayý sever... Alýn kelini, cömert elini, cimri dilini sever... Çöl yaðmuru, çizme çamuru, oklava hamuru sever... Tembel yatmayý, geveze atmayý, pazarlamacý satmayý sever... Þiþe týpayý, þarap kupayý, eþek sopayý sever... Ebe bebeði, kahve dibeði, çengi göbeði sever... Memur masayý, ermiþ asayý, hâkim yasayý sever... Haylaz döveni, dalkavuk öveni, hergele söveni sever... Sarhoþ dostunu, ayý postunu, yaþlý bastonu sever... Hatip lafý, suçlu affý, açýkgöz safý sever... Orman çamý, kedi damý, iþçi zammý sever... Mektup pulu, zampara dulu, Tanrý kulu sever... Ercan Kaya Kütahya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu MAHKUMUN DÜNYASI Ýlk günlerde hemen çýkarým sanýr, günler gelir geçer mahpushaneyi tanýr, Hayallerde yoktur sýnýr, hayalleri geniþ olur mahkûmun. Aylar geçer, hakim cezayý keser, kimine müebbet kimine idam, Diyeceði yoktur, kadere küser, temyiz bir umudu olur mahkûmun. Dýþarýda varsa düzeni bozulur, bazen gözünden yaþlar süzülür, Artýk tek umudu bir affa kalýr, umuttur ekmeði bitmez mahkûmun. Eski günler düþmüþtür dile, çok güzel anlatýr kötüyse bile, Yalana da katarak azýcýk hile, muhabbeti güzel olur mahkûmun. Aðarmýþtýr saçý çatýktýr kaþý, karamsarlýk baþlar kötüdür düþü, Sabýrdýr kardeþim her iþin baþý, özleyerek geçer günü mahkûmun. Evlisi, bekarý, sözlüsü vardýr; þu koskoca dünya mahpusda dardýr, Mahpushane damýnda hasretlik zordur; özlemdir, hasrettir günü mahkumun. Her zaman özlenir çocuklar eþler; açýk görüþ günü bir telaþ baþlar, Beraber gelirler bacý-kardeþler, bayramdýr görüþ günü mahkûmun. Bayramlarda olur bir baþka acý; ana baba gelir, hem kardeþ bacý... Yaþýyorsa babam baþýmýn tacý, öksüzdür yetimdir çoðu mahkumun. Ara sýra kavga olur koðuþta, banyo vardýr ama su akmaz duþta, Yaz günü suyu ýsýtýr güneþte, yataðý hasretlik kokar mahkûmun. Tahliye günü bir türlü gelmez, aylarca geleni gideni olmaz, Umudu yeþildir; sararmaz solmaz, her andan umudu vardýr mahkûmun. Bana bakar mýsýn? Yýllar geçti; ama âþýk olmam için hâlâ çok gencim. Ve Oyuncak almak için daha da küçüðüm. Biliyor musun caným ne istiyor? Sadece bir oyuncak araba... Onu bir kere yavaþça iteceðim. Ve Arabam beyaz kar dolu daðlara doðru gider. Ta en yükseklere... Ve ta en mavi göklere, ÖZGÜRLÜÐE... Parisa Ehteshamnia Bakýrköy Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Yalnýz kaldým bazen mutsuz, bazen de umutsuz... Gözyaþlarým yaðmuru kýskandýrýrcasýna damlar oldu; Bazen sel bazen de fýrtýna... Gönlüm ise bu fýrtýnada yol alan bir gemi; Nereye gideceðini, hedefini bilmiyor, Günler geçiyor, oradan oraya savrulan yaprak misali. Derdim altýn çaðýný yaþar oldu; Kimsesiz sokak ortasýnda içi kan aðlar, Gözyaþlarýmda yanýnda ne güzel çaðlar. Þimdi sizlerin arasýnda kayboldu, Vermeyin tekrar acýyýn, bana duvarlar. Bekir Ötgün Afyon E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Açýk hakký için birkaç yýl bekler, bir yýlda; idare, bakanlýk ekler, Umudu bir baþka bahara saklar, umuttur dünyasý bitmez mahkûmun. Gün gelir çýkarýz buradan, bizi burada koymaz ulu yaradan, Çok uzun yýllar geçse de aradan, bitecektir bir gün günü mahkûmun. Ulaþ Yaþar Kütahya E Tpi Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Güzel Söz Yiðit olan sýrrýný kimseye demez, kötü kalbindekini dile getirir. (KARACAOÐLAN)

5 15 Aðustos 2010 Seslenis Sayfa 5 ORTAKDIR DERDÝMÝZ Ayný kaderi paylaþýrýz hepimiz, Dardýr yerimiz zordur halimiz, Kimi zaman ezilir kimi zaman hor görülürüz, Ortakdýr derdimiz ayný kaderi paylaþýrýz. Kimisi gözü mazgalda bekler görüþçüsünü, Kimisi de bir satýrlýk mektubunu... Kimisi unutulmuþ dört duvar arasýnda, Ortakdýr derdimiz ayný kaderi paylaþýrýz. Kimisi gözü yaþlý bekler anasýný, Kimisi de kahretmiþ kaybetmiþ babasýný. Öyleleri varki unutmuþ dýþarýsýný, Ortakdýr derdimiz ayný kaderi paylaþýrýz. Kadýný erkeði hiç fark etmez, Birdir adýmýz ortakdýr derdimiz. Soran olursa kader mahkûmuyuz, Ortakdýr derdimiz ayný kaderi paylaþýrýz. Hakan Kan Ankara 1 Nolu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Mustafa Ayyýldýz Afyonkarahisar E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ANNE Biliyorum suçluyum affetmiyorsun, Özür dilemeye çok geç diyorsun, Ýstemiyorum seni çok geç diyorsun, Uzat ellerini öpeyim anne. Hâkimin verdiði ceza yetmez mi? Ýnsan olan hata etmez mi? Bir insan evlâdýný hiç affetmiz mi? Uzat ellerini öpeyim anne. Ýzin ver de ben sana geleyim, Kapýyý aç da odama gireyim, Sen darýlma senin için öleyim, Uzat ellerini öpeyim anne. Razýyým her þeye kýrýlma yeter, Sana gelmezsem de üzülme yeter, Senden ayrýlalý hâlim çok beter, Uzat ellerini öpeyim anne. Murat Çaðla Doðubeyazýt Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu BABA Yemedi yedirdi, giymedi giydirdi bizi, Bayramda el öptürdü süsledi bizi, Dað oldu yamacýna yasladý bizi, Gönül yaylasýna çýð inmiþ baba. Kýþ gelmeden eksiðimizi, gediðimizi toparladý, Soðukta yorganý battaniyeyi üstümüze atardý, Bizim için ceketini hayvanýný satardý, Arkamýzda sarsýlmaz dað imiþ baba. Ramazanda un, üzüm, pekmez taþýrdý, Çok kere otlakta, bahçede üþürdü, Altmýþ beþ yýl itibarý, onuruyla yaþadý, Þükür bi baþýmýzda sað imiþ baba. Ailemizin çatýsý koca çýnarsýn, Bütün dertlerin, sorunlarýn çözenisin, Yaþamýn neþesi, kýlavuzu, liderisin, Gölgende yaþamak huzur imiþ baba. Ramazan der kalbimde, kafamda cansýn, Her türlü yokluða aranan karsýn, Fýrtýnada boranda sýðýndýðým limansýn, Sesi fiziði çelikten að imiþ baba. Ramazan Yýldýz Elmadað Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu SEVGÝ Sevmek ölümüne sevmek, Sevgin için can vermek, Bu bedenimden vazgeçmek, Hepsi sevgin ve senin için. Rüyalarýmdasýn çýkaramadýðým, Hayallerimdesin bitiremediðim, Hayatýmdasýn gerçekleþtiremediðim, Ne olur ya gerçek ol kal benimle, Ya da soyut ol git geldiðin yere. Tadým, tuzum, acým, tatlým, Hüznüm, sevincim, kederim, yasým... Seninle her þeye varým; Ne olur ya gerçek ol gel bana, Ya da hayal ol kal orada. YA RAB Murat Aldýrmaz Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Maðfiret baðýnda kýzardý gülüm, Özgeler el vurup yollamasýn ya Rab. Tevhitten takvaya inceldi yolum, Nefsim kör nefsime dalmasýn ya Rab. Lütfünle sýr denen perdeyi açtýn, Hakikat nurunu aleme saçtýn, Varlýklar içinde kul diye seçtin, Sabýr ver bu sevdan solmasýn ya Rab. Bu derdi Tamer'e ilaç eyledin, Gönlüme secdeyi miraç eyledin, Baðrýma el saldýn hallaç eyledin, Bir Mecnun Leylasýz olmasýn ya Rab. Öldüren dirilten hayat veren sen, Bahtýmý gönlünü tutan gören sen, Zamanýn içinde zaman denen sen, Bir hesap mahþere kalmasýn ya Rab. Bildin tedbirimi yazdýn bir karar, Bu yanmýþ cismimde gayri neyim var, Beni benden alan bu sevk bu efkan, Beni senden ayrý solmasýn ya Rab. Garibim bu yolda gayret ver bana, Bir vuslat elinden düþtüm dört yana, Baldým damladaki koca ummana, Ömrüm durulmadan dolmasýn ya Rab. Tamer Küçükerbir Ermenek M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu HEPÝMÝZ KARDEÞÝZ RABBÝMÝZ BÝRDÝR Nedir bu kin? Neden bu nefret? Neyi çözer söyleyin, Kavga ve þiddet. Birbirimizi sevelim! Ýnsan isek þayet. Çünkü; hepimiz kardeþiz, Rabbimiz birdir. Yaratan Memnû kýlmýþ, Müslüman, kardeþini üzmez. Yakýp yýkýp, yok etmek; Sorunu çözmez! Zulümkârý elbette, Mevlâ da sevmez. Hepimiz kardeþiz, Rabbimiz birdir. Kaderimiz olmamalý, Gözyaþý dökmek. Hangimizi doyurmaz? Bir lokma ekmek. Aslolan deðil midir? Hakka þükür etmek. Hepimiz kardeþiz, Rabbimiz birdir. Bu vatan hepimizin; Birlik olalým. Bir birimizi sevelim, Huzur bulalým. Yeri var mý Hz. Kur an da? Zulmün zevalýn. Çünkü; hepimiz kardeþiz, Rabbimiz birdir. Ali Rýza Çaðlar Maltepe 1 Nolu L Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu HÜKÜMLÜYÜM SENSÝZ Yüreðim tutuk prangalarda sensiz, Bense seni yaþýyorum senli sensiz. Ay ýþýðýnda silüetine dokundum izinsiz, Ne yaparsam yapayým olmuyor sevgisiz. Yaþayamýyorum sen olmadan sevinçsiz, Yitip gittim yapa yalnýzým ilgisiz. Özümle çeliþkiye düþtüm eleþtirisiz, Hücremde seni bekliyorum bilinçsiz, Þimdi kimsesiz hükümlüyüm sensiz. Nurcan Duman Alanya L Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu HOÞGELDÝN Sanki asýrlar oldubu gemi denizlere açýlmayalý; Güvertesinde göðsümü rüzgâra dönmeyeli, Yönümü bilmeden, açýk denizlere dümen kýrmayalý sanki asýrlar oldu. Unuttum sanýrdým sevdalanmayý; Bu yürük bir daha titremez, Ýçime sýðmazmýþ gibi kanatlanmaz sanýrdým. Gözlerim uzaklara dalýp gitmez, Tavan arasýnda sakladýðým unutulmuþ tebessümü, Bir daha kimse yüzüme çizmez sanýrdým. Yalandý hani aþk; Hani soluksuz kaçacaktým gözüme deðen her gözden, Hani kýrýlmazdý zincirleri, Yýkýlmazdý surlarý yangýnlardan arta kalan ruhumun... Artýk nihavent çalar sazým... Dilim söylemeye varmaz sanýrdým hani öyle ya; Sevdanýn eteklerine yüzümü sürmeyeli. Bir masalýn ardý sýra gitmeyeli asýrlar oldu sanki, kim bilir? Belki de anka kuþunun kanatlarýna tutunup, Kaf daðýna çýkarýz seninle. Belki güneþi yeniden yakarýz, Yýldýzlarý yaðmur diye yaðdýrýrýz, Belki sevdayý baþtan yazarýz kim bilir? Hoþ geldin gönlüme! Yalnýzlýðýmý dindiren kadýn hoþ geldin! SON ÞÝÝR Cihangir Ay Bartýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Köhne bir istasyonda; Tek kanatlý bir kuþ konacak omuzlarýna, Kýrdýðýn bir kalbi býrakacak avuçlarýna, Þaþýracaksýn. Ýþte bu son duraðý olacak yalanlarýnýn. Delik deþik bir hasretle düþeceksin kaldýrýmlara, Ellerin bile il vermeyecek sana. Ayaklarýn çoktan çekip gitmiþ olacak, Gözlerin en uzak yýldýzlara takýlacak. Ve yýkýlacaksýn. Bir sen bir de o taþ kalbin, Kalacak sokak ortasýnda. Kaderinse yaþlý bir çöpçünün yorgun ellerinde, Sýzlayacak, Aðlayacaksýn. Belki biraz geç olacak ama... Ýþte o gün; Kimi kaybettiðini anlayacaksýn. Özcan Akkuþ Maltepe 3 Nolu L Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu GÜZEL SÖZ Ýnsanlar önce para kazanmak için saðlýklarýný, sonra da saðlýklarýný kazanmak için paralarýný verirler. (GOETHE)

6 Sayfa 6 Seslenis 15 Aðustos 2010 Kurum personeline yönelik etkinlikler Antalya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 4 ikinci müdür için veda yemeði düzenlendi Antalya E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumundan baþka kurumlara tayin olan Kurum Ýkinci Müdürleri Osman Birol, Ahmet Çakmak, Ali Cingil ve Mehmet Karakök için tarihinde veda gerçekleþtirildi. Veda yemeðine; Antalya Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Þenol Yýlmaz, Kurum Müdürü Ergün Dinç, Kepez Jandarma Garnizon Komutaný Üsteðmen Vahittin Kal, Kurum Ýkinci Müdürü Ýrfan Güneþ, Kurum personeli ve aileleri ile katýldý. Tayini çýkan ikinci müdürlere Kurum Müdürü Ergün Dinç tarafýndan hizmetlerinden dolayý plaket verildi. Gece, müzik-eðlence ile sona erdi. Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda görev yapmakta iken tayini çýkan Kurum Müdürü Mehmet Öcal, Kurum Ýkinci Müdürü Bekir Yeþilyurt, iki infaz koruma baþmemuru ve dört infaz koruma memuru için "Veda Yemeði" düzenlendi. Ýnebolu Öðretmen Evindeki veda yemeðine; Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan Gültekin, Ýnebolu Kaymakamý Koksal Yýlmaz, Cumhuriyet Savcýsý M. Tufan Tanrýkulu, Hâkim Adem Yýldýz, Hâkim Fehmi Kurnaz, Cumhuriyet Savcýsý Adayý Serkan Köse, Kurum Ýkinci Müdürleri Ahmet Yardýmcý ve Ayhan Karabulak ile Kurum personeli katýldý. Yemekte; önce Kurum Müdürü Mehmet Öcal, Kurum Ýkinci Müdürü Bekir Yeþilyurt'a birer plaket takdim edildi. Ardýndan tüm tayin olanlara hediyeler verildi. Törende bir konuþma yapan Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan Gültekin, Öncelikle yemeðe katýlan herkese teþekkür ediyorum. Arkadaþlarýmýzýn yeni görev yerlerinin hayýrlý olmasýný diliyorum. Ýnsanýn yýllarca birlikte çalýþtýðý mesai arkadaþlarýndan ayrýlmasý kolay olmuyor ama arkadaþlarýmýz kendi istedikleri yerlere tayin ve terfiiyle gidiyorlar. O yüzden bu durum bize mutluluk veriyor. Ceza infaz kurumlarý çalýþmanýn yoðun, iþ stresinin yüksek olduðu yerlerdir. Türkiye'de çalýþanýnýn içeri girdiðinde arandýðý birkaç kurumdan biridir. Bu kurumda çalýþanlar aileleri ve toplumla bir þekilde huzursuzluk yaþamýþ insanlara bakmakla yükümlüdürler ama yýllardýr malî haklar konusunda ihmal edilmiþlerdir. Birçok kurum yýpranma payý alarak özlük haklarýný düzelttiði hâlde fazla mesai ücreti almadan haftada kýrk saatten fazla çalýþan ceza infaz kurumu çalýþanlarý bu haklardan yararlanmamaktadýrlar. Fakat her þeye raðmen özveri ve feragatle arkadaþlarýmýz çalýþmalarýna devam etmektedirler. Birlikte üç yýldýr çalýþtýðýmýz bu sekiz arkadaþýmýz da görevlerini ifa ederken ellerinden gelen çabayý göstermiþlerdir. Kendilerine Kurumumuzda yapmýþ olduklarý hizmetlerinden dolayý teþekkür ediyorum. Yeni görev yerlerinde sonsuz baþarý diliyorum. Yollarý açýk, önleri aydýnlýk olsun." dedi. Yaklaþýk üç saat süren veda yemeði hatýra fotoðrafý çekilmesiyle son buldu. Bolvadin de veda yemeði Bolvadin C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Olcar ýn baþka bir kuruma atanmasý nedeniyle veda yemeði düzenlendi. Horan Cafe Lokanta'da düzenlenen veda gecesine; Kaymakam Yunus Fatih Kadiroðlu, Cumhuriyet Baþsavcýsý M. Bilgin Piþkin, Ceza Ýnfaz Kurumu Ýkinci Müdürü Ali Birincioðlu ve Kurum personeli katýldý. Gecede kýsa bir konuþma yapan Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Olcar, 4 yýlda güzel günler geçirdiðini, Bolvadin'de görev yapmanýn kendisi için ayrýcalýk olduðunu ifade etti. Gecenin anýsýna Kaymakam Yunus Fatih Kadiroðlu, Cumhuriyet Baþsavcýsý M. Bilgin Piþkin tarafýndan, Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Olcar'a çeþitli hediyeler verildi. Isparta E Tipi nde veda yemeði Isparta E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda I. Müdür Dursun Þah Özyýlmaz, Ýkinci Müdür Atila Çeri nin baþka bir ceza infaz kurumuna atanmalarý, Ýnfaz Koruma Baþmemuru Halil Ýbrahim Baytekin ise emekliye ayrýlmasý nedeniyle tarihinde veda yemeði düzenlendi. Veda yemeðine; Kurum Ýkinci Müdürleri Hasan Hüseyin Tütüncü, Hakký Þahin ve Samet Kaba, Ýdare Memuru Mehmet Mülayim, Kurum Öðretmeni Cumhur Çoban, Sosyal Çalýþmacý Hüseyin Sivri, Psikolog Sadullah Gökdere ve Kurum personeli katýldý. Birlikte yenilen yemeðin ardýndan, Kurum Müdür Vekili Hasan Hüseyin Tütüncü, baþka kurumlara atanan mesai arkadaþlarýna yeni iþ yerlerinde baþarýlar, emekliye ayrýlan personele ise hayatýnda saðlýk ve mutluluk temennisinde bulundu. Kurum Müdürü Dursun Þah Özyýlmaz yaptýðý veda konuþmasýnda Isparta da kaldýðý süre içerisinde çok güzel günler geride býraktýðýný, 3 yýl boyunca birlikte çalýþtýðý tüm mesai arkadaþlarýna böyle bir geceyi düzenledikleri için teþekkür etti. Özyýlmaz, bu tür yemekli toplantýlarýn kurum kültürünün oluþturulmasýna, birlik ve beraberliðin saðlanmasýna katký saðlayacaðýný ifade etti. Gece süresince konuklara müzik ziyafeti sunuldu. Çekilen halaylar ve hatýra fotoðraflarýnýn ardýndan program sona erdi. EMEKLÝ CEZAEVÝ PERSONELÝ KAYNAÞMA YEMEÐÝNDE BULUÞTU Afyonkarahisar Açýk Ceza Ýnfaz Kurumundan önceki yýllarda emekli olan personel için tarihinde kaynaþma yemeði düzenlendi. Geleneksel olarak bu yýl 3'üncüsü düzenlenen yemeðe 27 emekli personel katýldý. Emekli personelinin unutulmayarak vefa örneðinin gösterildiði yemeðe, Cumhuriyet Baþsavcýsý Nihat Erol, Açýk Cezaevi Ýnfaz Kurumu Müdürü Sedat Karaca, Hakim Mustafa Kaplan, Açýk Cezaevi infaz Kurumu Müdürü olarak 25 yýl görev yapýp emekli olan Osman Þahin ve Açýk Kurumunden emekli olan 27 personel katýldý. Yemekte bir konuþma yapan Cumhuriyet Baþsavcýsý Nihat Erol, 1968 yýlýnda kapalý ve açýk infaz kurumu olarak kurulan Afyonkarahisar Ceza Ýnfaz Kurumunun 1987 yýlýnda kapalý ve açýk olmak üzere iki ayrý ceza infaz kurumu müdürlüðü haline getirildiðini hatýrlattý. Açýk Ceza infaz Kurumunun 1987 yýlýndan itibaren bünyesinde barýndýrdýðý hükümlüleri topluma kazandýrmayý amaç edindiðini ifade eden Cumhuriyet Baþsavcýsý Nihat Erol, bu amacýn gerçekleþtirilmesinde, ceza infaz kurumu personelinin özverili çalýþmalar sergilediðini ve bu çalýþmalarým unutulmamasý gerektiðini söyledi. Açýk Cezaevi Ýnfaz Kurumu Müdürlüðü'nde emekli olan 27 personele, verdikleri hizmetlerden dolayý teþekkür ederek, saðlýklý ve mutlu bir yaþam dileyen Cumhuriyet Baþsavcýsý Erol, "Adalet hizmetleri içerisinde önemli bir yer tutan cezaevi hizmetleri, her zaman çalýþaný için büyük meþakkatler fedakarlýklar, isteyen bir görevdir. Sizler 25 ila 34 yýl arasýnda süren hizmetinizi onurlu bir þekilde tamamlayarak emekli oldunuz. Emeklilik süresince cezaevi ile cumhuriyet baþsavcýlýðýmýzla iliþkinizi kesmeyin. Sosyal hayatta karþýlayacaðýnýz güçlükler ne olursan olsun bizler elimizden gelen yardýmý göstermeye hazýrýz" diye konuþtu. Afyonkarahisar Açýk Ýnfaz Kurumu Müdürü Sedat Karaca ise kaynaþma ve dayanýþma yemeðinin asýl amacýnýn, emekli personele unutulmadýklarýný göstermek olduðunu belirtti. Emekli personeli iþaret ederek "Onlar bizim aðabeylerimiz ve örnek aldýðýmýz kiþiler." diyen Karaca, sadece Afyonkarahisar genelinde düzenledikleri bu uygulamayý, Türkiye çapýnda gerçekleþtirmeyi hedeflediklerini söyledi. Karaca, Afyonkarahisar Açýk Cezaevi Ýnfaz Kurumu'ndan ilk emekli olan personelin 14 yýl, son emekli olan personelin ise iki yýl önce emekli olduðunu sözlerine ekledi. Yemeðe katýlan emekliler adýna kýsa bir konuþma yapan Afyonkarahisar Cezaevi Ýnfaz Kurumu Emekli Müdürü Osman Þahin, emekli personele yönelik düzenlenen 'kaynaþma ve dayanýþma yemeði' etkinliðini düzenleyen Açýk Cezaevi Ýnfaz Kurumu Müdürü Sedat Karaca ya teþekkür etti. Osman Þahin, Karaca'nýn Türkiye'de bir ilki baþlattýðýný belirterek, Türkiye'deki diðer cezaevlerinde de benzer etkinliklerin yapýlacaðýný umut ettiðini söyledi. Yemeðe katýlan Cumhuriyet Baþsavcýsý Nihat Erol'un kendilerini onurlandýrdýðýný ifade eden Þahin, "Bizler bu yemekle unutulmadýðýmýzýn farkýna vardýk." dedi.

7 15 Aðustos 2010 Seslenis Sayfa 7 Malatya E Tipi nde þiir yarýþmasý Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Ýnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlýðý ve sivil toplum kuruluþlarý ile Malatya dan yayýn yapan Yerel Radyo Kral 44 iþ birliðiyle þiir yarýþmasý ve Türk Halk Müziði konseri gerçekleþtirildi tarihinde düzenlenen yarýþmanýn jürisi Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çiftlikci, Þair Metin Özer, Þair Bahri Çavuþoðlu, Þair Umut Bozkurtoðlu ndan oluþtu. Kurumun çok amaçlý salonundaki þiir yarýþmasýna 26 kiþi toplam 56 eserle katýldý. Dereceye girenlere ve eser sahiplerine sertifika daðýtýlýrken, günün anýsýna plaket ve ödüller verildi. Yarýþmanýn ardýndan Mak-Der Müzik Grubu tarafýndan gerçekleþtirildi. Programa; Cumhuriyet Baþsavcý V. Abdulkadir Gündem, Yeþilyurt Kaymakam yardýmcýsý, Malatya Belediyesi Fuarcýlýk Müdürü Murat Nalçacýlar, Ceza Ýnfaz Kurumu Bölük Komutaný Ýsmail Sert, Kurum Müdürü V. Ümit Bilgin, Kurum ikinci müdürleri, Kurum öðretmenleri, Psiko-Sosyal servis çalýþanlarý, Kurum personeli ile 210 hükümlü ve tutuklu katýldý. Serbest konulu þiirlerin okunmasýnýn ardýndan Türk Halk Müziði konserine geçildi. Birbirinden güzel parçalarýn seslendirildiði konserde hükümlü ve tutuklular, coþkuyla eðlendi. Bergama M Tipi nde belge daðýtým töreni Bergama M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, "Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfi" ile ortaklaþa yürütülen eðitim ve sosyal-kültürel etkinliklerin yer aldýðý projenin finali muhteþem bir törenle sona erdi. Kurumda tarihinde Denizli D Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü Herkes Ýçin Spor Ýl Temsilciliði iþ birliðiyle "Herkes Ýçin Spor Cezaevi Etkinliði" gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz ay yapýlan törene; Denizli Vali Yardýmcýsý Ekrem Erdoðan, Cumhuriyet Savcýsý Serhan Eroðlu, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Ahmet Ýbanoðlu ve Herkes Ýçin Spor Ýl Baþkaný Çetin Çaðatay katýldý. Vali Yardýmcýsý Ekrem Erdoðan, ceza infaz kurumlarýnda gerçekleþtirilen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin önemine deðinerek, suça konu olmuþ insanlarýn topluma kazandýrýlmasýnýn yolunun onlarý üretken kýlmaktan geçtiðini kaydetti. D Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü ve Spor Kulübü Baþkaný Ensar Çelik de, 1.300'e yakýn çocuk, kadýn ve yetiþkin erkek hükümlü ve tutuklunun kalmakta olduðu Kurumda bu tip aktivitelere sýk sýk yer vermeye çalýþtýklarýný kaydetti. gerçekleþtirilen etkinliðe; Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfý Ýzmir Þubesi Baþkaný Av. Lale Özberk, Vakýf Üyesi Halis Kaya, Kurum Müdürü Battal Doðan, Kurum Ýkinci Müdürü Ahmet AKAR, Ýdare Memuru Oya Öksüzoðlu, Kurum Öðretmenleri Nafiz Civelek, Ýbrahim Konuþmalarýn ardýndan etkinliklere geçildi. Ceza Ýnfaz Kurumu Hükümlü-Tutuklu Karmasý ile Herkes Ýçin Spor Ýl Baþkanlýðý Takýmlarý arasýnda Salon Futbolu karþýlaþmasý yapýldý. Çocuk yaþtaki hükümlü ve tutuklularýn mendil kapmaca, halat çekme, çuval ve yumurta yarýþý oyunlarýndan oluþan etkinlikler büyük ilgi gördü. D Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Voleybol Takýmý ile Herkes Ýçin Spor Ýl Baþkanlýðý Takýmlarý arasýndaki voleybol karþýlaþmasýyla süren etkinlik, kadýn hükümlü ve tutuklularýn halk oyunlarý gösterisi ile sona erdi. Programýn sonunda Vali Yardýmcýsý Ekrem Erdoðan, spora verdikleri destekten dolayý D Tipi Kapalý Ceza înfaz Kurumu Müdürü Ensar Çelik'e Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü Kupasýný verdi. Daha sonra Ýl Müdürlüðü Baþarý Tatlýcý ve Neþe Baþer, Sosyal Çalýþmacý Ümit Büyükbodur ve Kurum personeli katýldý. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfý ile Ceza Ýnfaz Kurumunun ortaklaþa gerçekleþtirdiði etkinliðin açýlýþýnda konuþan Kurum Müdürü Battal Doðan, Vakýf yetkilileri ve gönüllülerine teþekkür etti. Vakýf Ýzmir Þube Baþkaný Av. Lale Özberk, Ceza infaz kurumlarýnda bu tür etkinliklerin çocuktan topluma yeniden kazandýrmak hedefinde önemli bir adým olduðu kanaatindeyim. diyerek kurum idarecileri ve personeline bu imkâný saðladýklarýndan dolayý teþekkür etti. Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfý gönüllülerinin Kurumda kalan çocuklarla hazýrladýklarý halk oyunu ve tiyatro gösterisi, edebiyat atölyesinin sunumu ve zeybek ekibinin gösterisiyle izleyicileri neþelendirdi. Daha sonra Ceza Ýnfaz Kurumumuzda kaldýktan süre içerisinde katýldýktan kurslarý baþarý ile tamamlayan çocuklara sertifika ve diplomalarý daðýtýldý. Tutuklulara diploma ve belgeleri Kurum idarecileri ve misafirler tarafýndan takdim edildi. Ceza Ýnfaz Kurumu yöneticileri de etkinliklere katýlan Vakýf gönüllülerine özverili ve fedakârca çalýþmalarýndan ötürü teþekkür belgesi verdi. Ayrýca, Kurumda kurallara uyan, arkadaþlarýna iyi örnek olan, oda arkadaþlarýyla iyi geçinen, disiplin cezasý almayan ve odasýný temiz ve düzenli tutan tutuklulara Ayýn Tutuklusu ve en düzenli ve tertipli odaya Ayýn Odasý ödülü verilmesi uygulamasý kapsamýnda Haziran ayýnda C4 odasýna çay makinesi, bu odadan iki tutukluya da teþekkür belgesi ve hediye verildi. Program; Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfýnýn, etkinliðe katýlan 92 çocuða katýlým belgelerini vermeleriyle sona erdi. Denizli D Tipi nde Herkes Ýçin Spor etkinliði Belgesi daðýtým töreni yapýldý. Ceza Ýnfaz Kurumu yöneticilerine ve etkinlikte görev alan personele baþarý belgeleri daðýtýldý.

8 Sayfa 8 Seslenis 15 Aðustos 2010 Hükümlülerden Res Ankara-Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, Sincan Ha Boya Resim ve Ebru Kurslarý nda hükümlüler tarafýndan þan Yaðlý Boya Resim ve Ebru Sergisi Ankara da, ARM Ankara-Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunun düzenlediði Yaðlý Boya Resim ve Ebru Sergisi Ankara da, ARMADA Alýþveriþ Merkezinde sanatseverlerin beðenisine sunuldu. Kurumda, Sincan Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþ birliðiyle Þubat-Temmuz 2010 tarihleri arasýnda düzenlenen Yaðlý Boya Resim ve Ebru Kurslarý na katýlan hükümlüler, aldýklarý eðitimlerle birbirinden güzel eserlere imza attýlar. Kursu baþarýyla bitirerek, belge almaya hak kazanan hükümlülerin kurs süresince yaptýklarý 75 yaðlý boya resim ve 50 ebru eseri 5-18 Temmuz 2010 tarihleri arasýnda sergilendi. Serginin açýlýþý, tarihinde, Adalet Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Zeki Yiðit, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç, Ankara Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Ahmet Berke, Sincan Cumhuriyet Baþsavcýsý Erkan Boyacý ve Armada Alýþveriþ Merkezi Genel Müdürü Yýldýr Ertem tarafýndan yapýldý. Armada Alýþveriþ Merkezi Genel Müdürlüðü iþ birliðiyle düzenlenen serginin açýlýþýnda CTE Genel Müdürlüðünde görevli Tetkik Hâkimi Fahrettin Kýrbýyýk, Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde yer alan kurumlarýn Müdürleri Emrullah Turan, Ýbrahim Yücesoy, Ýsmail Gül, Orhan Toyðar, Necmi Acun ve çok sayýda davetli katýldý. Sergi açýlýþýnda bir konuþma yapan Müsteþar Yardýmcýsý Zeki Yiðit, hükümlü ve tutuklularýn ceza infaz kurumundan topluma yararlý bireyler salýverilmelerine yönelik çalýþmalarýn önemine dikkat çekerek, "Geliþmiþ infaz anlayýþlarýna paralel olarak hükümlü tutuklularýn topluma yapýcý, yararlý bireyler olarak dönmelerini saðlanmasý infaz sisteminin temel amacýdýr. Bu baðlamda oluþturulan Genel Müdürlüðümüzün eðitim ve iyileþtirme politikalarý sonucunda hükümlü ve tutuklularýn topluma kazandýrýlmasý, ceza infaz kurumlarýnda bulunma nedenlerinin ortadan kaldýrýlmasý hedeflenmekte olup, son yýllarda ceza infaz kurumlarýnda bulunan hükümlü ve tutuklularýn yeni oluþturulan bu kültüre uyumlarýný gerçekleþtirecek uygulamalar yapýlmýþtýr.adalet Bakanlýðý ile Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda bir iþbirliði protokolü bulunmaktadýr. Bu protokolün amacý, Milli Eðitim Bakanlýðý ile Adalet Bakanlýðý iþbirliðinde kurumlarýmýzda bulunan hükümlü ve tutuklularýn okur-yazar olmayanlarýn okur"yazar hale getirilmeleri, eksik eðitimlerini tamamlamalarý, bir üst öðretim sýnavlarýna hazýrlanmalarý, sosyal ve kültürel bakýmdan geliþtirilmeleri, tahliyeden sonra bir iþe girebilmelerine kolaylýk ve destek saðlayacak düzeyde bir meslek ve beceri öðrenmeleri gibi yeniden sosyal yaþama hazýrlanmalarý için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarýna katký saðlamaktýr." dedi. Müsteþar Yardýmcýsý Yiðit, ceza infaz kurumlarýnda yürütülen eðitim-öðretim faaliyetleri ile ilgili olarak þunlarý söyledi: Ceza infaz kurumlarýnda I. ve II. kademe okuma-yazma kurslarý, açýk öðretim programlarý, yüksek öðretim çalýþmalarý, din ve ahlak geliþimine yönelik faaliyetler, iþ ve meslek eðitim çalýþmalarý, sosyal-kültürel kurslar, sportif faaliyetler ve beden eðitimi çalýþmalarý, konferans, tiyatro, film gösterimi, münazara ve bilgi yarýþmalarý, drama, konser ve müzik etkinlikleri, kiþisel geliþim seminerleri ve konferans gibi bir çok alanda örgün eðitim, yaygýn eðitim eðitim-öðretim faaliyetleri yürütülmektedir. Bizler günümüz yaþantýsýnda kanunlara karþý gelmiþ, bir þekilde suç iþlemiþ yurttaþlarýmýzý cezasýnýn infazýný çekmek üzere ceza infaz kurumlarýna koymakla toplumun o insanlara yapabilecek bir þeyi kalmadý anlayýþý ile yaklaþmýyoruz. Tam tersine cezanýn infazý süresinde geçireceði süreyi bir fýrsat olarak deðerlendirip, onlara daha ne yapabilirizin hesabý ile eðitim planlarý yapmaktayýz. Modern infaz sistemlerinin gereði olarak bireysel geliþimlerini tamamlayýcý, yarým kalan eðitimleri için onlara özendirici fýrsatlar oluþturmaktayýz. Eðitim-öðretim çalýþmalarýmýzda birincil hedefimiz onlarýn öncelikle bireysel problemleriyle baþa çýkma yollarýný öðretmek, bir þekilde aile ve sosyal çevreleriyle zayýflamýþ ve kopmuþ insani iliþkilerini geliþtirmek ve tahliye sonrasýnda onlarýn dönecekleri sosyal çevrelerinde tekrar suç iþlemelerini önleyici, hükümlü merkezli ve sosyal içerikli birçok programý ayný anda yürütmektir. Müsteþar Yardýmcýsý Yiðit, Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde, Sincan Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþ birliðiyle gerçekleþtirilen faaliyetlerden bahsederken, þöyle konuþtu: Ýþbirliði halinde olduðumuz halk eðitim merkezlerinden sadece Sincan Halk Eðitim Merkez Müdürlüðü'nün Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlan Kampüsünde bulunan toplam 7 ceza infaz kurumu müdürlükleri ile iþbirliðinde yýllýk ortalama 330 kurs açýlmakta, bu kurslardan yýl içerisinde ortalama hükümlü ve tutuklu faydalanmaktadýr. Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan hükümlülere yönelik olarak Þubat 2010-Temmuz 2010 tarihleri arasýnda, "Yaðlý Boya Resim Kursu" ve "Ebru Kur-

9 15 Aðustos 2010 Seslenis Sayfa 9 im ve Ebru Sergisi alk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþ birliðiyle açýlan Yaðlý n yapýlan 75 yaðlý boya tablo ile 50 ebru eserinden olu- ADA Alýþveriþ Merkezinde gerçekleþtirildi. su" açýlmýþtýr. Kursa katýlan hükümlü öðrenciler, kurs süresince resim ve ebru eseri yapmanýn inceliklerini öðrenirlerken, ayný zamanda üretimde de bulunmaktadýrlar. Çalýþarak kazanmayý öðrenmelerinin amaçlandýðý bu kurslarda, Ýþyurdu bütçesinden alman malzemelerle yapmýþ olduklarý eserler açýlan sergilerde ve Kuruma ait satýþ reyonlarýnda satýþa sunulmaktadýr. Satýþýndan elde edilen ürünlerin gelirinin bir kýsmý hükümlülerin kendilerine ödenmekte, kalaný da iþyurtlarý hesabýna yatýrýlmaktadýr. Müsteþar Yardýmcýsý Yiðit, hükümlülerin el emeðiyle ürettikleri, onlarýn iç dünyalarýný da yansýtan nadide 150 eserden oluþan sergiye ev sahipliði yaptýðýndan dolayý Armada Alýþveriþ Merkezi Genel Müdürü Yýldýr Ertem e, eserlerin oluþumundaki katkýlarýndan dolayý tüm emeði geçenlere, Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürlüðüne, eserleri yapan hükümlülere ve öðretmenlerine teþekkür etti. Davetliler ve basýn mensuplarýyla beraber sergideki tüm eserleri tek tek inceleyen Müsteþar Yardýmcýsý Yiðit, eserlerle ilgili kurs öðretmenlerinden bilgi aldý.

10 Sayfa 10 Seslenis 15 Aðustos 2010 Hükümlülerin LYS baþarýsý Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan Ýbrahim Eren 2010-LYS sýnavýnda önemli bir baþarýya imza attý. Bu yýl haziran ayý içinde yapýlan Lisans Yerleþtirme Sýnavýnda Ýnebolu M Tipi kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda sýnava hazýrlanan ve halen ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü Ýbrahim Eren TS-1 puan türünde 413, 348 puan alarak basarý sýrasýnda yer aldý. TS-2 puan türünde 421,247 puan alarak olan hükümlü Yerleþtirme Puanlan ve Basan Sýrasýnda Alan Dýþýnda Y- TS-1 puan türünde 441,661 puan alarak 6254 basan sýrasýnda Y- TS-2 puaný 449,560 olan ve 7203 basan sýrada yer aldý. Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü olarak 5 yýlý aþkýn bir süredir bulunmakta olan Hüseyin ÞIKTAÞ, bu süre içerisinde Açýk Liseyi bitirmiþ akabinde 2009 yýlýnda Açýk Öðretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünü kazanmýþ olup halen (2.sýnýf) okulana devam etmektedir yýlýnda girdiði LYS sýnavýnda ise puan alarak Türkçe-Sosyal 2 puan türünde %1' lik dilime girmiþ ve 4688'ci oldu. Ceza Ýnfaz Kurumunda tarihinde Kurum Müdürü Ömer Ekinci, Eðitimden Sorumlu Ýkinci Müdür Ayhan Sedef ve Kurum Öðretmeni Hakan Börü'nün katýlýmýyla gerçekleþti- Adana E Tipi nde hükümlülere seminer Amasya E Tipi nde AÖF öðrencisi Ercan Mýrýk a Onur Belgesi verildi Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Ercan MIRIK, Açýk Öðretim Fakültesinin yýl sonu sýnavlarý sonunda Anadolu Üniversitesi tarafýndan Onur Belgesi ile ödüllendirildi. Ayrýca Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Aydýn bir mektup yazarak, Mýrýk ý baþarýsýndan dolayý tebrik etti ve Ceza Ýnfaz Kurumuna da saðlamýþ olduðu ders çalýþma imkanlarýndan dolayý teþekkür ettiðini bildirdi. Onur Belgesi, 27 Temmuz 2010 tarihinde Kurum Müdür Vekili Mustafa Ýbiþ tarafýndan törenle takdim edildi. Belge törenine Kurum Öðretmeni Ýsmail Cenik, Sosyal Çalýþmacý M. Bahattin Yýldýz, Ýnfaz Koruma Baþmemuru Mustafa Gezer katýldý. Kurum Müdür Vekili Mustafa Ýbiþ, Kurumdaki eðitim çalýþmalarýnýn ne derece olumlu olduðunun hükümlü Mýrýk a verilen bu belge ile daha iyi anlaþýldýðýný, bundan sonraki çalýþmalarda daha fazla kiþinin eðitim çalýþmalarýna katýlmasýnýn saðlanmasýný hedeflediklerini söyledi. Görme engelli hükümlü Sadýk Zeki Özay DGS de Türkiye 23 üncüsü oldu Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan görme engelli Sadýk Zeki Özay, 2010 Dikey Geçiþ Sýnavý (DGS) de büyük bir baþarýya imza attý. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulundan bu yýl mezun olan Özay, 4 Temmuz 2010 tarihinde yapýlan DGS de Türkiye 23 üncü oldu. Görme engelli olan Özay, çalýþma azim ve kararlýlýðýyla okulundan dönem ikincisi olarak mezun olup, DGS ye girdi. Özay, Sýnavda büyük bir baþarý göstererek, Eþit Aðýrlýk Puan türünde 292,303 puan aldý ve Türkiye 23 üncü oldu. rilen törende hükümlü Hüseyin Þýktaþ, LYS de gösterdiði baþarýsý dolayýsýyla teþekkür belgesi ödüllendirildi Adana E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda tarihinde gerçekleþtirilen YGS sýnavýna 21 hükümlü tutuklu baþvuruda bulunurken, bunlardan 9 u gerekli puaný alarak LYS sýnavýna girmeye hak kazandý. Hükümlü ve tutuklular, LYS sonucunda okumak istedikleri yüksek öðretim programlarýndan oluþan tercih yaptýlar. Tercih öncesinde tarihinde, Kurum Kütüphanesinde, Özel Erkan Eðitim Kurumlarýndan Rehberlik Uzmaný Cafer Bakkal tarafýndan deðiþen sistem ve LYS tercihleri ile ilgili olarak hükümlü ve tutukluara rehberlik hizmeti verildi. Rehberlik Uzmaný, Kurumda söz konusu sýnava girip yeterli puan alarak tercih yapma hakký kazanan hükümlü ve tutuklulara, tercih aþamasýnda yol göstererek, üniversiteler, okuma þartlarý ve mezuniyet sonrasý istihdam koþullarý hakkýnda bilgilendirme yaptý. Hükümlü ve tutuklularýn kafalarýndaki soru iþaretlerini gideren Bakkal, Kurum personelini de bu konuda bilgiler verdi. Gerçekleþtirilen etkinlik sonunda, Kuruma KPSS sýnavýna yönelik deneme sýnavý kitapçýklarý býrakan Bakkal, Erkan Eðitim Kurumlarý olarak bu tür konularda her zaman yardýmcý olacaklarýný dile getirdi. Hukuk fakültesini tercih edeceðini ifade eden Özay, avukat olmak istediðini söyledi. Ceza Ýnfaz Kurumu Eðitim Biriminde eðitimi süresince, kendisine gerekli destek ve kolaylýðýn saðlandýðýný belirterek, Kurum idaresi ve öðretmenlerine teþekkür etti. Bolu da mezuniyet sevinci Abant Ýzzet Baysal Üniversitesinden mezun olan 4 bin 840 öðrenci için Bolu Atatürk Stadyumunda tarihinde mezuniyet töreni düzenlendi. Törende; Bolu Meslek Yüksek Okulu Kooperatifçilik Bölümünden Bölüm Birincisi olarak mezun olan Bolu Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlüsü Muhammet Yýlmaz'a Onur Belgesi verildi. Bolu Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Yurtseven ve Kurum Öðretmeni Fatih Öztürk'ün de hazýr bulunduðu törende bölümünü birincilikle bitiren Muhammed Yýlmaz, diðer öðrencilerle birlikte kepini havaya atarak mezun olmanýn sevincini yaþadý. Kozan M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunun 'acý kaybý' Kozan M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda infaz ve koruma memuru olarak görev yapmakta olan Mehmet Koçyiðitðlu, tarihinde vefat etti tarihinden beri görev yapan Koçyiðitoðlu'nun naaþý kurum personelinin katýldýðý cenaze töreninin ardýndan Kozan'da, aile mezarlýðýnda topraða verildi. Adana, Kozan Akçalýuþaðý köyü nüfusuna kayýtlý, evli ve üç kýz çocuðu sahibi Koçyiðitoðlu uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Koçyiðitoðlu na Allah tan rahmet, ailesine, yakýnlarýna ve mesai arkadaþlarýna baþ saðlýðý dileriz.

11 15 Aðustos 2010 Seslenis Sayfa 11 Burdur da 4 þirketle istihdam amaçlý iþ birliði protokolü imzalandý Burdur Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurullarý Baþkanlýðý ile Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýndan yürütülen topluma kazandýrma ve yardým faaliyetleri kapsamýnda eski hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri altýnda bulunanlar ve suçtan maðdur olan kiþilerin iþe yerleþtirmeleri amacýyla kamu kurumlarýna ihaleyle hizmet veren 4 þirket ile iþbirliði protokolü imzalandý. Burdur Adalet Sarayýnda düzenlenen törende imzalanan protokol ile her þirketin, bir ihale döneminde, Koruma Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan önerilen 5'er kiþiye iþ verecek. Sigortalý olarak çalýþtýrýlacak kiþilere en az asgari ücret ödenecek. Protokolle ilgili basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayan Cumhuriyet Baþsavcý Vekili ve Burdur Cumhuriyet Savcýsý Murat Karakaya, Protokolün 5402 sayýlý Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezleri ile Koruma Kurullarý Kanunu kapsamýnda yapýldýðýný söyledi. Bu kanunun maddeleri arasýnda Kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarý, kamu yararýna çalýþan vakýf ve dernekler, gönüllü gerçek ve tüzel kiþiler denetimli serbestlik ve yardým ile koruma hizmetlerine katkýda bulunmaya teþvik edilir cümlesinin de yer aldýðýný aktaran Karakaya, Bu kanun kapsamýnda ilimizde kamu kurum ve kuruluþlarýnda ihale usulü ile hizmet veren þirketlerle görüþmeler yap- týk. Þirket yetkilileri teklifimize sýcak baktý. Meydana gelen bir suçtan dolayý maðdur olmuþ kiþilere yardým etmeyi gönüllü olarak kabul ettiler. Her þirket Koruma Kurulu'nun belirleyeceði eski hükümlü, suç maðduru ve denetimli serbestlik tedbiri altýnda bulunanlardan en az 5 kiþi çalýþtýracak. Bu kiþiler normal iþçi gibi maaþlý ve sigortalý olacaklar. Türkiye'de ilk kez uygulanan ve diðer illere de örnek teþkil etmesini beklediðimiz bu uygulamaya destek veren tüm þirket yetkililerimize teþekkür ediyorum. diye konuþtu. Burdur Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Mustafa Güday ise bu çalýþmada suç maðdurlarýna öncelik verileceðini belirtirken Protokole imza koyan þirket yetkilileri ise sosyal sorumluluk anlayýþý içinde hazýrlanan bu çalýþmaya ortak olmaktan büyük mutluluk duyduklarýný belirtti. Konuþmalarýn ardýndan Savcý Karakaya ile Akçay Temizlik ve Güvenlik Þirketi yetkilisi Mustafa Akçay, Saydam Temizlik ve Güvenlik Þirketi Yönetim Kurulu Baþkaný Bayram Karademir, Yamanlar Güvenlik ve Temizlik Þirketi yetkilisi Sadullah Kaplan ve Öztaþlar Temizlik ve Güvenlik Þirketi'nin Yönetim Kurulu Baþkaný Celal Öztaþ tarafýndan Protokol imza altýna alýndý. Hatay da Doðalgaz ve Sýhhý Tesisatçýlýk Kursu belgeleri törenle daðýtýldý Hatay Koruma Kurulu Baþkanlýðý, Hatay Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ve Hatay Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Tarafýndan ortaklaþa yürütülen Doðal Gaz ve Sýhhi Tesisatçýlýk Kursu kapsamýnda eski hükümlüler ile birlikte Doðal Gaz ve Sýhhi Tesisatçýlýk Kursunu baþarýyla tamamlayan kursiyerlere tarihinde gerçekleþtirilen törenle sertifikalarý daðýtýldý. Sertifika törenine; Hatay Cumhuriyet Baþsavcýsý Enis Yavuz Yýldýrým, iþbirliði yapýlan kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri, Koruma Kurulu Baþkanlýðý üyeleri ile çeþitli kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri katýldý. Sertifika töreninden sonra Aðustos ayý olaðan Koruma Kurulu Toplantýsý yapýldý. Konya da Dýþ Cephe Isý Yalýtýmý Kursu nun belgeleri törenle daðýtýldý Konya Koruma Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan eski hükümlülere yönelik açýlan Dýþ Cephe Isý Yalýtým Kursu Sertifika töreni 12 Temmuz 2010 tarihinde Konya Adliyesi Konferans salonunda gerçekleþtirildi. Törene; Konya Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Canan, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili ve Koruma Kurulu Baþkaný Neyzen Özcan, Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcýsý Bekir Sýtký Yýldýrým, Denetimli Serbestlik Þube Müdürü Cansel Karatepe, Konya Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Daire Baþkaný M Atilla Þirin, Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdür Vekili Nurettin Abbasoðullarý, Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü Ýzzet Güneþ, Milli Eðitim Müdürü Halil Þahin, Ýþ Kur Ýl Müdürü Tahsin Güven, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü Atilla Vardým, Konya Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sermet Öten, Ziraat Bankasý Konya Þube Müdürü Yardýmcýsý Hasan Öysal, Karatay Ziraat Odasý Baþkan Vekili Memili Atar, Esnaf Sanatkar Odalarý Birliði Üyesi Ahmet Çal, Konya Dosteli Derneði Baþkaný Mehmet Seçer katýldý. Törende açýlýþ konuþmasýný yapan Koruma Kurulu Baþkaný Baþsavcý Vekili Neyzen Özcan, Dýþ Cephe Isý Yalýtým Kursunu istihdam açýðý olan bir sektör olmasýndan dolayý tercih ettiklerini belirtti. Ýþ Kur Ýl Müdürlüðü Karatay Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve Denetimli Serbestlik Þube Müdürlüðünün ortaklaþa hazýrladýklarý projenin % 30 luk temrinlik giderlerinin Ýþ Kur Genel Müdürlüðü tarafýndan % 70 lik giderlerinin ise Ýl özel Ýdaresi tarafýndan karþýlandýðýný ifade eden Özcan, kursun uygulama alaný olarak Karatay Zeliha Seymen ÝÖO Müdürlüðünün seçildiðini, böylece hem kursiyerlerin iþ öðrendiðini hem de bir eðitim yuvasýnýn dýþ cephe ýsý yalýtýmýnýn yapýldýðýný söyledi. Ayrýca kursiyerlerden üç kiþinin kursu bitirdikleri hafta özel inþaat þirketlerinde sigortalý bir þekilde iþe baþlamalarýndan duyduklarý memnuniyeti dile getiren Koruma Kurulu Baþkaný Özcan, böylece istihdam konusunda planlanan hedefe büyük ölçüde ulaþýldýðýný ifade etti. Törende Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Cansel Karatepe tarafýndan da kursun gerçekleþtirilme aþamalarý hakkýnda slayt eþliðinde bir sunum yapýldý. Kursa toplam 13 eski hükümlünün katýldýðýný ve 50 saat süren kurs sonunda 9 kursiyerin sertifika almaya hak kazandýðýný söyleyen Karatepe, ýsý yalýtýmý yapýlan Zeliha Seymen ÝÖO Müdürlüðünün eski ve yeni haline ait fotoðraflarý törene katýlan misafirlere gösterdi. Konuþmalarýn ardýndan Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Canan, Baþsavcý Vekili ve Koruma Kurulu Baþkaný Neyzen Özcan, Ýl Milli Eðtim Müdürü Halil Þahin ve Ýþ Kur Ýl Müdürü Tahsin Güven tarafýndan kursiyerlere belgeleri verildi. Ünye Koruma Kurulundan eski hükümlüye iþ imkâný Ünye Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu Baþkanlýðý'nca iþ talebiyle baþvuran H.E.A ya yapýlan deðerlendirme ve araþtýrmalar sonucunda bir inþaat firmasýnda iþ imkaný saðlandý. Bu kapsamda, Ünye Koruma Kurulu Baþkanlýðýnýn Temmuz ayý toplantýsýnda, Ünye Cumhuriyet Savcýsý Aslan Uslu tarafýndan eski hükümlüye iþ imkaný saðlanmasýnda vermiþ olduklarý destekten dolayý firma yetkilisi Dursun Özdemir'e teþekkür plaketi takdim edildi. Firma yetkilisi Dursun Özdemir, eski hükümlü istihdamýnýn sosyal bir sorumluluk olduðunu belirterek, Ünye Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu Baþkanlýðýna bu konuda öncülük ettikleri için teþekkür etti.

12 Sayfa 12 Seslenis 15 Aðustos 2010 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ÇALIÞTIRILMALARI Ceza infaz kurumlarýnda kalmakta olan hükümlülerin hangi koþullarda çalýþtýrýlabileceðiyle ilgili hususular, 5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun'un 29 ila 31 inci maddeleri ile Adalet Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlan tüzük, yönetmelik ve genelgelerle düzenlenmiþtir. Ayrýca; Çalýþma hayatý ve çalýþma koþullarýyla ilgili hususlarýn kapsamlý olmasý ve uygulamalarýn farklý bakanlýklarýn görev alanýna girmesi, bu alanda deðiþik mevzuatla karþýlaþýlmasýný zorunlu kýlmaktadýr. Bu nedenle, Adalet Bakanlýðý dýþýndaki diðer bakanlýklarca hazýrlanan ilgili mevzuatýn da kurum idareleri tarafýndan yakýndan takip edilmesi gerekmektedir. Bu açýklamalardan sonra; ceza infaz kurumlarýnda kalmakta olan hükümlülerin çalýþtýrýlmasýyla ilgili düzenlemeleri dikkate alarak bir deðerlendirme yapacak olursak, öncelikle aþaðýda belirtilen þu tespite dikkat çekmemiz yerinde olacaktýr. "Ceza infaz kurumlarýndaki hükümlüler, ancak iyileþtirme programlarý kapsamýnda olmak þartýyla ve mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde çalýþtýrýlabilirler.". Yukarýdaki tespiti dikkate aldýðýmýzda, bu konuda belirleyici olan düþüncenin, "iyileþtirme" olarak adlandýrýlan modern infaz anlayýþýnýn esas alýnmasý olduðu görülmektedir. Ceza infaz kurumlarýndaki hükümlü ve tutuklularýn çalýþtýrýlmasýndan ne anlaþýlmasý gerektiðini daha açýk bir þekilde ortaya koymak için konuyu iki baþlýk altýnda ele alarak incelemek uygun olacaktýr. Buna göre; Ceza infaz kurumlarýndaki hükümlü ve tutuklular ancak iyileþtirme faaliyetleri kapsamýnda ve iki þekilde çalýþtýrýlabilirler: 1- Ýyileþtirme kapsamýndaki eðitim çalýþmalarý, 2- Ýyileþtirme kapsamýndaki hizmet çalýþmalarý. 1- Ýyileþtirme kapsamýndaki eðitim çalýþmalarý Ceza infaz kurumlarýndaki iþ ve meslek eðitimi; hükümlü ve tutuklularýn verimli, üretken bireyler olarak toplum yaþamýna uyumlarýný saðlamak ve salýverilmelerinden sonra gelir getirecek bir meslek edinmelerine yardýmcý olmak amacýyla sürdürülen uygulamalarý ifade etmektedir. Eðitim kapsamýndaki çalýþmalar dediðimizde ise, yukarýda belirtilen amaç doðrultusunda, ceza infaz kurumlarýnda açýlan meslek edinme kurslarý ile çýraklýk eðitimi kapsamýndaki faaliyetler anlaþýlmalýdýr. Modern infaz anlayýþýna en uygun faaliyetler olarak deðerlendirilen bu çalýþmalara, baþta Milli Eðitim Bakanlýðý ve Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðü olmak üzere, çeþitli kurum ve kuruluþlar tarafýndan açýlan meslek kurslarý ile çýraklýk eðitimi kapsamýnda sürdürülen faaliyetleri örnek olarak gösterebiliriz. Bu çalýþmalarla ilgili olarak dikkate alýnacak en önemli husus, sürdürülen çalýþmalarýn bir eðitim hizmeti olduðunun unutulmamasýdýr. Bu tespitten anlaþýlmasý gereken, çalýþmalar sýrasýnda iþçi ve iþveren iliþkisi mevcut olmadýðý gibi, herhangi bir ad altýnda ücret ödenmesinin de mümkün olmadýðýdýr. Ayrýca; Eðitim faaliyetleri sýrasýnda üretilen ürünlerin, satýþýnýn yapýlarak gelir elde edilmesinin de söz konusu olamayacaðýnýn bilinmesi gerekmektedir. Bu konudaki baðlayýcý hüküm, 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Yetkisiz tahsil ve ödeme" baþlýklý 72 nci maddesinin birinci fýkrasýnda; "Kanunlarýn öngördüðü þekilde yetkili kýlýnmamýþ hiçbir gerçek veya tüzel kiþi, kamu adýna tahsilat veya ödeme yapamaz." þeklinde ifade edilmiþtir. 2- Ýyileþtirme kapsamýndaki hizmet çalýþmalarý Ýyileþtirme kapsamýndaki hizmet çalýþmalarýný iki baþlýk altýnda ele almamýz gerekmektedir. a- Kurum hizmetinde çalýþtýrma b- Ýþyurdu hizmetinde çalýþtýrma a- Kurum hizmetinde çalýþtýrma Bu konudaki düzenleme 5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun'un 31 inci maddesinde aþaðýdaki þekilde yapýlmýþtýr. "Kurum hizmetinde çalýþtýrma Madde 31- (1) (Deðiþik: 25/5/2005/5351 md.) Ýyi halli hükümlüler, idare ve gözlem kurulu kararý ile kurum yönetimi tarafýndan durumlarýna uygun kurum içi hizmetlerde çalýþtýrýlabilir. Çocuk hükümlüler, kendi yaþam alanlarý veya eðitsel amaçlar dýþýnda çalýþtýrýlamazlar. (2) Hükümlü, yöneticilerin ve görevlilerin kiþisel iþlerinde çalýþtýrýlamaz.". Yukarýdaki düzenlemeyi dikkate aldýðýmýzda bilmemiz gereken, bu tür çalýþmalarýn iþyurdu faaliyetlerinden baðýmsýz olduðu ve ödenecek ücretlerin de Genel Bütçe imkânlarýyla karþýlanmasý gerektiðidir. Ancak; Genel Bütçe imkanlarýnýn sýnýrlý olmasý ve bu tür ücret ödemelerinde sorun yaþanmasý nedeniyle, bu ödemeler sýrasýnda özel bütçe imkanlarýna ihtiyaç duyulmuþ ve bu giderlerin bir kýsmýnýn iþyurdu bütçesinden karþýlanabilmesi için "Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile Tutukevleri Ýþyurtlarý Kurumu ve Ýþyurtlarýnýn Ýdare ve Ýhale Yönetmeliði'nin 32 nci maddesinde aþaðýda gösterilen düzenleme yapýlmýþtýr. "Ýç hizmetler Madde 32 - Ceza infaz kurum mevcudunun % 10'unu geçmemek üzere, bazý hükümlü ve tutuklular, liyakat durumlarý da göz önüne alýnarak, berberlik, temizlik, yemek iþleri ile bunlara benzer iþlerde görevlendirilebilirler. Bu þekilde çalýþtýrýlan hükümlülere, iþyurdu bütçesinden gündelik ödenebilir." b- Ýþyurdu hizmetinde çalýþtýrma Ceza infaz kurumlarýndaki hükümlü ve tutuklularýn çalýþtýrýlmasýndan bahsedildiðinde, öncelikle en yoðun faaliyetlerin sürdürüldüðü iþyurdu çalýþmalarý akla gelmektedir. Ýþyurdu çalýþmalarýyla ilgili düzenleme 5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun'un 29 uncu maddesinde aþaðýdaki þekilde yapýlmýþtýr. "Hükümlülerin çalýþtýrýlmasý Madde 29- (1) Kurum hekimi tarafýndan ruhsal ve bedensel olarak saðlýklý olduðu belirlenen meslek sahibi olmayan hükümlüler ile meslek sahibi olan istekliler, kurum imkânlarý ölçüsünde belirlenen ücret karþýlýðýnda atölye veya iþyurtlarýnda çalýþtýrýlabilirler. (2) Çalýþtýrmanýn amacý, hükümlülerin salýverilmelerinden sonra yaþamlarýný sürdürecek meslek ve sanatlarý öðrenmelerini saðlamak, çalýþma ve üretme isteklerini geliþtirmek veya güçlendirmektir. Çalýþtýrmada hükümlünün yeteneði, becerisi, eðilimi, zihinsel ve bedensel durumlarý göz önünde bulundurulur. (3) Çocuk hükümlülerin çalýþtýrýlmasý yalnýzca meslek eðitimine yönelik olur. Öðretim kurumlarýna veya örgün eðitime devam eden çocuk ile genç hükümlüler, öðretim yýlý içinde atölye ve iþyerlerinde çalýþtýrýlmazlar. (4) Bunlarýn çalýþtýrýlmalarýnda tarihli ve 3308 sayýlý Meslekî Eðitim Kanununun bu Kanuna aykýrý olmayan hükümleri uygulanýr." Yukarýda belirtilen düzenlemeden farklý olarak, iþyurdu faaliyetleri kapsamýnda kurum dýþýnda da hükümlü çalýþtýrýlabilmesi mümkün olup, konuyla ilgili düzenleme 5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun'un 30 uncu maddesinde yapýlmýþtýr. "Kurum dýþýnda çalýþtýrma Madde 30- (1) Açýk ceza infaz kurumlarýnda bulunanlar ile kapalý ceza infaz kurumlarýnda bulunup da açýk ceza infaz kurumlarýna ayrýlmaya hak kazanmýþ hükümlüler, kurum dýþýndaki iþ alanlarýnda çalýþtýrýlabilirler. (2) Açýk ceza infaz kurumlarýnda bulunanlar ceza infaz kurumu görevlileri gözetiminde, kapalý ceza infaz kurumunda bulunanlar ise iç ve dýþ güvenlik görevlilerince alýnacak tedbirler altýnda çalýþtýrýlýrlar. (3) Çocuk eðitimevlerinde bulunan hükümlülerin, kurum dýþýnda çalýþtýrýlmalarý sýrasýnda kurum görevlilerinin gözetimi ve muhafazasý aranmaz. (4) Ýþ alanlarýna sahip kuruluþlarýn hükümlü çalýþtýrmalarý teþvik olunur. (5) Hükümlülerin kurum dýþýnda çalýþma esaslarý tüzükte gösterilir." Ýþyurdu çalýþmalarý sýrasýnda hükümlü ve tutuklulara ödenecek ücretler ile çalýþma koþullarýna yönelik esaslar, 5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun ile 4301 sayýlý Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile Tutukevleri Ýþyurtlarý Kurumunun Kuruluþ ve Yusuf Kenan ÇAÐLAR Kontrolörler Kurulu Baþkaný Ýdaresine Ýliþkin Kanun da belirtilmiþ olup, gerekli ayrýntýlar bu Kanunlara dayanarak hazýrlanan Tüzük, Yönetmelik ve Genelgelerde düzenlenmiþtir. Ayrýca; Ýþyurdu çalýþmalarýnda yer alan hükümlü ve tutuklularýn sigorta ettirilmesiyle ilgili düzenleme, 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunu"nun 2 nci maddesine, 29/07/2003 tarih ve 4958 sayýlý Kanun'un 25 inci maddesiyle eklenen fýkrasýnda yapýlmýþ ve "Ceza infaz kurumlarý ile tutukevleri bünyesinde oluþturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalýþtýrýlan hükümlü ve tutuklular hakkýnda yalnýz iþ kazasý ile meslek hastalýklarý, analýk ve hastalýk sigorta kollarý uygulanýr. Ancak bunlar istekleri halinde malullük, yaþlýlýk ve ölüm sigorta kollarý bakýmýndan bu Kanunun 85 inci maddesinde öngörülen þartlarý taþýmalarý kaydýyla isteðe baðlý sigortalý olabilirler. Bu þekilde çalýþtýrýlanlarýn iþvereni Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile Tutukevleri Ýþ Yurtlarý Kurumu, iþveren vekilleri ceza infaz kurumlarý ile tutukevleri iþ yurtlarýnýn sorumlu müdür ve amirleridir." hükmü ne yer verilmiþtir. Bu düzenlemeyi deðerlendirdiðimizde, çalýþan hükümlü ve tutuklular bakýmýndan son derece ileri bir uygulamanýn hayata geçirildiðini söylemek mümkündür. Hükümlü ve tutuklular bu düzenlemeyle sigortalý çalýþma hakkýna kavuþmuþ olmalarý yanýnda, ceza infaz kurumlarýnda geçen sürelerini, salýverme sonralarýnda sürdürecekleri çalýþma hayatlarýna da taþýma imkanýna kavuþmuþ olmaktadýrlar. Ceza infaz kurumlarýnda çalýþmakta olan hükümlü ve tutuklularýn teþvik edilmesi amacýyla yapýlan düzenlemelere bir baþka örnek de, salýverilmeleri sonrasýnda kendilerinin maddi bir külfetle karþýlaþmalarýný önleyecek olan yiyecek bedellerinin alýnmamasý yönündeki düzenlemedir. Buna göre; 2548 Sayýlý Ceza Evleriyle Mahkeme Binalarý Ýnþasý Karþýlýðý Olarak Alýnacak Harçlar ve Mahkümlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkýnda Kanun'un 2 nci maddesinin, 09/05/2001 tarih ve 4671 sayýlý Kanun'un 3 üncü maddesiyle deðiþen son fýkrasýnda; "Ýþyurtlarýnda çalýþtýrýlanlar ile ödeme gücü olmadýðý anlaþýlanlardan yiyecek bedelleri alýnmaz." hükmüne yer verilmiþtir. Sonuç olarak; Ceza infaz kurumlarýnda kalmakta olan hükümlü ve tutuklular, ancak iyileþtirme kapsamýnda çalýþtýrýlabilirler. Çalýþtýrýlan hükümlü ve tutuklulara ise, sadece 5275 sayýlý Kanun ve 4301 sayýlý Kanun'da belirtilen esaslar dahilinde ücret ödenebilir ve diðer sosyal haklarý da yukarýda belirtilen ilgili Kanun hükümlerince karþýlanýr. Ankara Çocuk ve Gençlik te çocuklara müzik dinletisi Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza înfaz Kurumunda Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfý Ankara Þubesi tarafýndan tarihinde çocuk hükümlü ve tutuklulara yýl sonu etkinliði düzenlendi. Etkinliðe; Kurum idarecileri, Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kurum öðretmenleri, psiko-sosyal servis görevlileri, Kurum personeli, tutuklu-hükümlü çocuk ve gençler katýldý. Vakýf, Kurumda yaptýðý çalýþmalarý sinevizyon gösterisi olarak sunmasýnýn ardýndan konser programýna geçildi. Çocuklar bildikleri þarký ve türkülerle grubun çaldýðý parçalara eþlik etmiþlerdir. Etkinlik izleyenleri coþkulu alkýþlarý ile son buldu. Sivas E Tipi nde aþýklardan atýþma Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, tarihinde, Sivas Aþýklarý ve Halk Ozanlarý Derneði iþ birliðiyle Türk Halk Müziði konseri ve aþýk atýþmasý gerçekleþtirildi. Programa; Sivas ýn yetiþtirdiði âþýklardan Âþýk Nurþani, Âþýk Kaptani ve Âþýk Murat katýldý. Ýzleyiciler zaman zaman duygu yüklü türküler ile hüzünlenirken, zaman zaman da âþýklara hep birlikte birbirinden güzel türkülere eþlik ettiler. Konser âþýklarýn "kader mahkumlarý" hakkýnda karþýlýklý atýþmasý ile son buldu. Kurum idarecileri, Kurum öðretmenleri, Kurum personeli ile çok sayýda hükümlü ve tutuklunun katýldýðý konser izleyicilerden büyük ilgi gördü.

13 15 Aðustos 2010 Seslenis Sayfa 13 Ali Suat ERTOSUN Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Üyesi MUTLULUK ALGISI Ayaþ Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Güzel Sanatlar Genel Müdürlüðü iþ birliðiyle Türk Halk ve Sanat Müziði konseri gerçekleþtirildi tarihinde düzenlenen konserde Türk Halk Müziði Ses Sanatçýsý Ferman Kaya ile Türk Sanat Müziði Ses Sanatçýsý Necmettin Akben birbirinden güzel parçalarý seslendirdi. Programýna CTE Genel Müdürlüðü Destek Hizmetlerinden Sorumlu Yýl: 9 Sayý: Aðustos 2010 YAYIN KURULU Cengiz GÜLER Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý (Yayýn Kurulu Baþkaný) V. Kadri KAMER Fahrettin KIRBIYIK Eðitimden Sorumlu Tetkik Hâkimi Daire Baþkaný Tülay ÇELEBÝ Habil KANOÐLU Þube Md. (Psikolog) Þube Md. (Psikolog) Özlem ÞAHÝNKOL Þube Md. (Sos. Hiz. Uzm.) Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Koordinatörü Naci BÝLMEZ Recai YILDIZ Öðretmen Öðretmen Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Adýna Sahibi Ali Turan KARADAÐ Kurum Müdürü Dizgi: Hasan KORKMAZ - Ýsa KÝBAROÐLU Baský: Þeref KARAAÐAÇ - Hüseyin CENGÝZ Montaj: Zafer KARAKAYA Ýdare Yeri: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ýstanbul Yolu 15. Km Hava Müzesi Karþýsý Þaþmaz/Ankara Tel: (0312) Faks: Baský: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Matbaasý Yayýn Türü: Aylýk, Yerel, Süreli Basým Tarihi: 15 Aðustos Baðdat'ta yaþayan bir adam varmýþ. Birkaç gece üst üste rüyasýnda Mýsýr'ýn Kahire kentinde bir evin altýnda altýn olduðunu görmüþ. Bulunduðu sokaktan kapý numarasýna kadar her þey çok açýkmýþ. Bir süre tereddütte kaldýktan sonra altýný bulmak için yola çýkmýþ. Kahire'ye vardýðýnda evi bulmuþ, sahibine istemeyerek de olsa durumu anlatmýþ. Ev sahibi, yýllar önce kendisinin de Baðdat'ta bir evin altýnda altýn olduðu þeklinde bir rüya gördüðünü ifade ederek adresini vermiþ. Baðdatlý adam, evinin altýnda altýn olmadýðýndan emin olduðunu söyleyince; Mýsýrlý adam bu þaþýrtýcý tesadüften çýkardýðý sonucu "Gerçek hazine ve mutluluk senin kendi evinde ve gönlündedir. O hâlde evine, yuvana dön; hazineyi kendi içinde ara" diyerek öðütlemiþ. * * * Mutluluðun tanýmý herkese göre farklýdýr. Sözlükte "Bütün özlemlere duyulan eksiksiz ve sürekli olarak ulaþmaktan doðan kývanç durumu" diye tanýmlanýrken; mutluluk deyince kiminin aklýna vitrinde görüp beðendiði elbiseyi maliyetini düþünmeksizin hemen almak, kimininse sevdikleriyle karþýlýklý oturup hoþ vakit geçirerek çay içebilmek gelir. Maddî ya da manevî olsun, kendimizi mutlu hissettirecek þeyin ne olduðunu bilmemiz; mutluluða ne kadar uzakta olduðumuzu ya da mutlu olmak için neye sahip olmamýz gerektiðinin bilincinde bulunduðumuzu gösterir. Hayatýn her zaman bonkör olmadýðýný hepimiz biliyoruz. Ýstediðimiz bir þeyi ya hiç vermez ya da onu gerçekten hak etmemizi bekleyip, ince eleyip sýk dokur, sonunda hâlâ vazgeçmediysek istediðimizi görür ve öyle verir. Bu davranýþýndan ötürü hayatý bencillikle suçlayýp ondan umudu kesmek mi doðrudur; yoksa, biri olmadýysa öteki olur düþüncesiyle bir þeyler istemeye devam etmek mi? Elbette devam etmek en doðrusu; çünkü yaþamýn sandýðýmýz kadar bencil olmadýðýný, ancak devam edip kaderimizle yüzleþerek anlayabiliriz. Ýnsanlar tanýrýz, çok varlýklý olduðu hâlde saðlýðý iyi olmayan; ya da saðlýklý olduðu hâlde çevresine baktýðýnda sýkýntýsýný anlatacak bir dost bulamayan. Aslýnda mutluluk aþktýr, paradýr, saðlýktýr demekten ziyade, hepsinden azar azar da olsa bir nebze olsun bir þeylere sahip olmak, onlarla yetinmeyi öðrenmektir. Yani bi- Daire Baþkaný Burhanettin Eser, Ayaþ Cumhuriyet Savcýsý Ýsa Esen ve Ankara'daki ceza infaz kurumlarýnýn müdürleri misafir olarak katýldý. Konser öncesinde bir açýþ konuþmasý yapan Kurum Müdürü Sebahattin Sevinç, Kurumda yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler sundu. Sevinç, son bir yýlda Genel Müdürlüðün saðladýðý ödenekler ve yerel imkânlardan yararlanýlarak Kurum binalarýnda iç ve dýþ cephe, çatý onarýmlarý ve çevre düzenlemelerinin yapýldýðýný söylerken, yürütülen iþ yurdu faaliyetlerinde kapasite artýrýmý saðladýklarýný, iþ ve meslek edindirme kurslarýyla hükümlüleri salýverilme sonrasý hayata hazýrladýklarýný ifade etti. linen bir deyiþle "Elimizdekileri kaybetmeden onlarýn deðerini bilmektir." Mutsuzken niye mutsuz olduðumuzu sorguladýðýmýz gibi mutluyken de niye mutlu olduðumuzu sorgularsak, mutluluðun tadýný çýkarmadan kaybedebiliriz. Mutluluðu kaybetmekten daha da kötüsü, mutluluðun deðerini kaybettikten sonra anlamaktýr. Giden mutluluðu geri getirmek, giden zamaný geri getirmek kadar imkânsýz deðildir. Eðer geçmiþte yaptýðýmýz hatalarýmýzdan ders alýyor, piþmanlýk duyuyor ve kendimizi deðiþtirebiliyorsak, kaybettiðimiz mutluluðu yeniden yakalayabilmemiz mümkündür. Bazen de gidenin arkasýndan üzülmektense, elimizde kalanlarla yetinmeyi öðrenmek, keþkelerimizi azaltýr, hayatýmýzý zamanýnda yaþamayý öðretir. Elimizde varlýðýndan ötürü övüneceðimiz ya da yetineceðimiz bir þey olmasa bile her gün þükredecek bir þeyler bulmak, nefes alabildiðimiz için þükretmek, polyannacýlýk oynamak deðil; yaþamýn her anýný deðerlendirmeye çalýþmak, zaten çok olmayan vaktimizi mutsuzluklarla harcamamaktýr. "Mutluluk paylaþtýkça artar" derler. Sahip olduðumuz mutluluðu bizde karþýlýðýnda bir bedel istemeden sevdiklerimize daðýtýr, sevgimizi dostluðumuzu baþkalarýyla paylaþýrsak; elimizdekinden daha fazlasýný, baþkalarýnýn mutluluðunu da görerek hak etmiþ, kazanmýþ oluruz. Yüzümüze yalancýktan da olsa bir gülücük kondurup, o gülücüðü benimseyinceye kadar býrakmamak; kendimizi mutlu sayabilecek bir sebep bulamasak bile, baþkalarýna kendimizde olmayan mutluluk enerjisini vermek; kondurduðumuz gülücüðün bir gün kendimizi ifade eder hâle gelmesine yardýmcý olur. Mevlâna "Dün geçti gitti, dün gibi; dünün sözü de geçti. Bugün yepyeni bir söz söylemek gerek." derken, geçmiþe saplanmamak gerektiðini belirtir. Geçmiþte mutlu olmasak bile, bu gelecekte mutlu olmayacaðýz demek deðildir. Mutluluðu aramaktan vazgeçmemeliyiz. Savunma hakký gibi adil yargýlanma hakký gibi mutluluk da hepimizin hakkýdýr. Güzel Sözler Aklýn baþýna gelince sakýn piþman olacaðýn bir iþ yapma. Mevlâna Dünyada hiçbir þey insaný kin besleme duygusu kadar yýpratmaz.nietzche Mantýklý düþünüp mantýksýz davranmak, insan yapýsýnýn özelliðidir. Anatole France Küçük þeylere gereðinden çok önem verenler, elinden büyük iþ gelmeyenlerdir. Eflatun Ayaþ Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda konser coþkusu Çorum L Tipi nde moral gecesi Çorum Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, hükümlü ve tutuklulara yönelik doðru davranýþ tutum ve alýþkanlýklar kazandýrmak, topluma geri dönmesini kolaylaþtýrmak için tarihinde Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn katkýlarýyla moral gecesi düzenlendi. Mahalli sanatçý Mürþit Has'ýn verdiði konserde neþeli saatler geçirilmesi saðlanmýþ ve Açýk Cezaevinde iþ ve meslek kurslarýný bitiren 13 hükümlüye belge daðýtým töreni düzenlendi. Düzenlenen gösteriye; Ceza Ýnfaz Kurumundan sorumlu Cumhuriyet Savcýsý Hasan Dönmez, Kurum Müdürü Mehmet Aydýn, Kurum 2.Müdürleri, personel ve hükümlü - tutuklular katýldý. Konseri seyreden hükümlüler hoþça vakit geçirdiler. Cumhuriyet Savcýsý Hasan DÖNMEZ katkýlarýndan dolayý Sanatçý Mürþit HAS'a çiçek sunarak teþekkür etmiþlerdir.

14 Sayfa 14 Seslenis 15 Aðustos 2010 I. Giriþ Time Dergisinin 2010 yýlý Aðustos sayýsýnda yayýmlanan ve William Lee Adams tarafýndan kaleme alýnan 'Britain's Prisons: Budgeting Behind Bars' isimli makalede, seçenek yaptýrýmlarýn maliyeti ve etkililiði konularýna deðinilmiþtir. Makalenin baþýnda 29 Temmuz 2010 da, Ýngiltere Adalet Hizmetlerinden Sorumlu Bakan Yardýmcýsý Kenneth Clarke, 'suç ve yeniden suç iþleyenlerin oluþturduðu' döner kapýyý kapatýrken, ayný zamanda hükümetin bütçeden tasarruf etmesini amaçlayan 'ceza infaz kurumu reformunu' ilan ettiði belirtilmiþtir. Bu yazýda, adý geçen makale özet olarak açýklanacak, Ýngiltere, Amerika Birleþik Devletleri, Kanada ve Finlandiya uygulamalarý hakkýnda bilgi verilecektir. (Çeviri Özeti: Vehbi Kadri Kamer) II. Seçenek Yaptýrýmlarým Önemi Amerika Birleþik Devletlerinde, ceza infaz kurumlarýnýn 2008 yýlýndaki maliyeti 50 milyar dolardýr. Ýngiltere'de hükümet, dört yýl içinde 230 milyar dolarlýk bütçe açýðýný kapatmak için harekete geçmiþtir. Hükümlülerin Ýngiltere'ye maliyeti, ortalama her hükümlü için yýllýk dolar olup; bu bir çocuðun Ýngiltere'nin saygýn yatýlý okullu olan Eton gönderilmesinin yýllýk maliyetinden fazladýr. Hükümet, hükümlüleri ceza infaz kurumunda barýndýrmak için yýllýk 3.3 milyar dolar harcamaktadýr. Bu büyük yatýrýma raðmen, Ýngiltere'de yeniden suç iþleme oraný 2006 yýlýndan 2008 yýlýna % 8 oranýnda artmýþ, hükümlülerin % 60 ýndan fazlasý koþullu salýverme tarihinden sonra iki yýl içinde tekrar ceza infaz kurumuna geri dönmüþtür. Maliyet daha fazla yükselmeye devam etmektedir ten bugüne Ýngiltere'nin ceza infaz kurumlarýnýn mevcudu yaklaþýk iki katýna çýkarak kiþiye ulaþmýþtýr. Ýngiltere ve Galler Batý Avrupa'nýn en yüksek ceza infaz kurumu mevcuduna sahip olup Ýngiltere nüfusunun kiþiden 154'ü ceza infaz kurumlarýnda bulunmaktadýr. Bu DÜNYAYA BAKIÞ (Seçenek Yaptýrýmlar) oran diðer ülkelerle karþýlaþtýrýldýðýnda Ýtalya'da 111, Almanya'da 87 ve Norveç'te 71 dir. Bir önceki Hükümet, Ýngiltere 6.3 milyar Dolarlýk Batý Avrupa'nýn en büyük 'Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýnþa Programýný' yürürlüðe koydu ve bu Programla 2014 kadar yapýlacak beþ büyük ceza infaz kurumu ile ceza infaz kurumlarýnýn kapasitesini den e çýkaracaktýr. Bakan Clarke üstü kapalý þekilde reformlarýn, hükümlülerin hayatýndaki gerçek deðiþimi etkilemek için bu çalýþmalarýn ceza infaz kurumlarýnda eðitim, iþ ve uyuþturucu baðýmlýlýðý ile mücadele programlarýný içerecek büyük bir yapýya sahip olduðunu ifade etti. Devlet, kamu yaptýrýmlarý gibi etkili cezalarý bir yýldan az hapis cezasý alan hükümlülere uygulayarak yýllýk hükümlünün ceza infaz kurumuna alýnmasýný engelleyebilecektir. Þu anda kýsa süreli hapis cezasý alan hükümlülerin çoðu; iþlerini, evlerini ve ailelerini kaybetmekte, bu durum hükümlülerden % 70 inin yeniden suç iþlemesine yol açmaktadýr. Clarke, hükümlülerin ceza infaz kurumu içinde ve dýþýnda rehabilitasyon çalýþmalarýna iliþkin gönüllü ve özel sektör programlarýnýn ödüllendirilmesini planlamaktadýr. Vehbi Kadri KAMER Daire Baþkaný 1990 yýllarýn ortalarýnda, Kanada malî kriz ile karþý karþýya kaldý ve Hükümet kamu harcamalarýnýn % 20 sini kesti. Bu kesinti nedeniyle Ülkenin ceza infaz kurumu mevcudu % 11 oranýnda azaldý. Kanada da, mahkemeler hükümlülere daha fazla toplum temelli yaptýrýmlar önerdi. Ýzlenen bu yöntem ile ilgili, on yýlýn sonunda suç miktarý artmadý ve suç topluma hakim olmadý, hýrsýzlýk ve saldýrý suçlarý % 23, evden hýrsýzlýk suçlarý % 35 ve adam öldürme suçlarý % 43 oranýnda düþtü. Finlandiya, umut verici bir model teklif etmektedir. Ulusal Hukuk Politikasý Araþtýrma Merkezi Baþkaný Tapio Lappi- Seppala'nýn açýklamasýna göre; 1970 yýllarýn sonunda Finlandiya Avrupa'nýn en yüksek ceza infaz kurumu mevcuduna sahip ve bu mevcudunun Finlandiya'nýn nüfusuna oraný bu Ülkenin Ýskandinav komþularýna göre üç kez daha fazlaydý. Akademik çalýþmalardan sonra Finlandiya, ceza felsefesini yeniden deðerlendirerek; refah devletinin deðerleri kapsamýnda yetkililer, alternatif yaptýrýmlarý geniþletmiþ, parol uygulamalarýný daha geniþ kullanmýþ ve bütçeyi sosyal güvenlik servislerine tahsis etmiþtir. Bu gün Finlandiya'da hapsetme oraný kiþide 60 olup bu oran; Ýngiltere'nin yarý oranýna, kiþide 748 kiþinin ceza infaz kurumunda bulunan Dünyanýn en yüksek oranýna sahip Amerika Birleþik Devletlerine nazaran çok küçük bir orana sahiptir. Lappi-Seppala, kriminolojik araþtýrmalarýn sonuçlarýna göre, suçu azaltan þeyin sosyal önleme çalýþmalarý olduðunu ifade etmiþtir. II. Deðerlendirme Kanaatimce; ceza hukukunun temel amacý: suç iþleyen sanýðýn gerçekleþtirdiði hukuka aykýrý hareketin sonuçlarýný anlayarak topluma kazandýrýlmasý, diðer bir ifade ile rehabilitasyonu, maðdurun uðradýðý zararýn giderilmesi ve sonuçta toplumun korunmasýdýr. Bu amaca ulaþmak için uygulanacak araç; ceza ve tedbirlerdir. Ceza hukukunun hedeflediði amaçlarý gerçekleþtirmek için sanýða en uygun ceza ve tedbir uygulanmalýdýr. Bu ceza ve tedbirler hapis cezasý, para cezasý veya diðer tedbirler olabilecektir. Ýþte bu noktada en üzerinde durulmasý gereken konu, sanýðýn bu suçu neden iþlediði ve bu suç iþleme nedeninin nasýl ortadan kaldýrýlacaðýdýr yýlýnda ceza adalet sistemimize giren 'sosyal araþtýrma raporlarý' hakimlere, dosyada bulunan bilgilerle birlikte sanýðýn suç iþleme nedeni ve bu nedenin ortadan kaldýrýlmasý için yapýlmasý gereken çalýþmalarýn neler olduðunu göstermektedir. Hapis cezasýnýn süresi, para cezasýnýn miktarý veya tedbirin çeþidi tamamen suç iþleme nedenine ve bu nedenin ortadan kaldýrýlmasýna yönelik olmalýdýr. Mevzuatýmýzda seçenek tedbirler olarak isimlendirilen genellikle uluslararasý mevzuatta kamusal yaptýrýmlar olarak adlandýrýlan yaptýrýmlarýn bu sistemin içindeki yeri, hükümlülerin rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandýrýlmasýndaki önemi büyüktür. Bir sonraki sayýda Ýngiltere'deki kamusal yaptýrýmlar açýklanacaktýr. Muðla E Tipi ne Çevreci Ödülü Muðla Valiliði, Muðla Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ve Muðla E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu arasýnda ilk defa günü imzalanan ve 2010 yýlýnda yenilenen "Muðla Karayollarý, Park ve Bahçeleri ile Plajlarýnýn Temizliðinin Açýk Bölümünde Kalan Hükümlülerine Yaptýrýlmasýna Dair Ýþbirliði Protokolü" kapsamýnda, hükümlüler tarafýndan yaklaþýk 14 aydýr devam eden temizlik çalýþmalarý nedeniyle Muðla E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu yýlýn çevreci ödülüne layýk görüldü. Karayolu, park, bahçe ve plajlarýn hükümlüler tarafýndan temizlenmesi çalýþmalarý yerel ve ulusal basýnda övgü ile yer almasý ve ilk defa olarak hükümlülerin böyle çevreci bir projede yer almasý kamuoyunun dikkatini çekti. Bu baþarýlý çalýþmalar, Muðla ve ilçelerinde yayýn yapan Hamle Medya Grubu tarafýndan her yýl verilen "Geleneksel Yýlýn En'leri Yarýþmasý"nda "Yýlýn Çevreci Projeleri-Çalýþmalarý" dalýnda Hamle Medya Grup izleyici ve okuyucularý tarafýndan kullanýlan yaklaþýk 100 bin oy içerisinde en fazla oyu alarak birincilik ödülüne layýk görüldü günü saat 16.00'da Muðla Akyaka Hamle Otel'de gerçekleþtirilen törende yýlýn enleri ödülleri hak sahiplerine verildi. Ödül törenine; Muðla Milletvekili Mehmet Nil Hýdýr, Muðla Valisi Fatih Þahin, TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Muðla Belediye Baþkaný Osman Gürün, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Altan Ünlü, Muðla Üniversitesi Rektörü Þener Oktik, Ýl yöneticileri, ilçe ve belde belediye baþkanlarý, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, iþ dünyasýnýn temsilcileri, ödüle layýk görülenler ve davetliler katýldý. Törende "Yýlýn Çevreci Projeleri-Çalýþmalarý" dalýnda birincilik ödülünü Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Altan Ünlü, TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu'nun elinden alýrken, temizlik çalýþmalarýnda yer alan 10 hükümlü ise "Yýlýn Çevrecisi" sertifikalarýný TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Muðla Valisi Fatih Þahin ve Hamle Medya Grup Baþkaný Hayati Nizamoðlu'nun elinden aldýlar. "Yýlýn Çevreci Projeleri-Çalýþmalarý" dalýnda birincilik ödülünü Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Altan Ünlü ye veren TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Bu güne kadar yaklaþýk 1000 km yol temizliði yapýlmýþ. Ceza infaz kurumlarýnda bu tür sosyal projelerin uygulanmasý ve örnek bir çalýþma olmasý çok önemli. Halkýmýz da bu örnek projeyi oylarý ile ödüllendirmiþ. Emeði geçen herkese ve özellikle sýcak-soðuk demeden çalýþan arkadaþlara teþekkür ediyorum." dedi. Muðla Valisi Fatih Þahin ise kendilerinden önceki dönemde baþlatýlan bu çalýþmalardan çok memnun olduklarýný ve kentin temizliðine katký saðlayan bu çalýþmalarda bundan sonra da Valilik olarak her türlü katkýyý aðlayacaklarýný söyleyerek emeði geçenleri kutladý. Sulakyurt Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara moral konseri Sulakyurt Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü tutuklulara, Mahalli Sanatçý Alper Demirel ve ekibinin tarafýndan konser verildi tarihindeki konser programýna; Kaymakam Hasan Ongu, Cumhuriyet Baþsavcýsý Sertaç Ekici, Hakim Erkan Erdoðdu, Belediye Baþkaný Ali Þahin, Ýlçe Garnizon Komutaný Evren Kaptan, Kurum Müdürü Ali Bahri Görgün ve Ceza Ýnfaz Kurum personeli katýldý.

15 15 Aðustos 2010 Seslenis Sayfa 15 Kurumlardan el emeði göz nuru sergisi Aksaray Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Aksaray Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve Aksaray Halk Eðitim Merkezi Akþam Sanat Okulu Müdürlüðü iþ birliði ile hükümlü ve tutuklulara yönelik düzenlenen mesleki kurslarda üretilen ürünler Adese Alýþveriþ Merkezinde sergilendi tarihindeki açýlýþ törenine; Vali Yardýmcýsý Abdülkadir Demir, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Ýsmail Uçar, Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Oðuz Han Selçuk, Ýdare Mahkemesi Baþkaný Fatih Cihangir, Garnizon ve Ýl Jandarma Komutaný J. Alb. Naci Yarbay, Aksaray Belediye Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Altýnsoy, Aksaray Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdür Vekili Abdullah Gürbüz, Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýsý Ertuðrul Gültekin, kamu kurum ve kuruluþlarý ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Aksaray halký katýldý. Serginin açýlýþýnda konuþan Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Ýsmail Uçar, hükümlü ve tutuklularýn rehabilite edilmesine yönelik sosyal, sportif, kültürel, mesleki, dini ve ahlaki çalýþmalar kapsamýnda Ceza Ýnfaz Kurumunda yýlý eðitim-öðretim döneminde açýlan "Seramik, Ahþap Boyama ve Vernikleme, Kilim Dokuma, Taký Tasarým, Bilgisayar Ýþletmenliði, Emlak Komisyonculuðu, Ev Aksesuarlarý, Kaynakçýlýk, Ahþap Hediyelik Eþya Yapýmý, Sýcak Mutfak Aþçýlýðý" mesleki kurslarýna katýlan 120 hükümlü ve tutukluya Aksaray Halk Eðitim Merkezi Akþam Sanat Okulu Müdürlüðü tarafýndan Milli Eðitim Bakanlýðý onaylý sertifikalarýn verildiðini ifade etti Temmuz 2010 tarihleri arasýnda ziyaretçilere açýk olan sergiye Aksaraylýlar büyük ilgi gösterdi. 51. Uluslararasý Akþehir Nasreddin Hoca Þenlikleri 5-10 Temmuz 2010 tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. Akþehir C Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu þenlik kapsamýnda hükümlü ve tutuklularýn ele emeði göz nuru ürünleri açýlan stantta sergiledi. Sergide; hükümlü ve tutuklular tarafýndan yapýlan eliþi ve el sanatlarý kapsamýndaki ürünler ile iþyurdu Müdürlüðü tarafýndan yapýlan briket, kilitli taþ, bordur, parke taþlarý ve deðiþik motiflerde yer döþeme taþlarý ile çeþitli mobilya ürünleri sergilendi. Sergiyi; Akþehir Kaymakamý Ahmet Katýrcý, Belediye Baþkaný Mustafa Baloðlu, Akþehir Garnizon Komutaný Albay Osman Arýduru, Akþehir Cumhuriyet Baþsavcýsý Hayreddin Akçýl, Cumhuriyet Savcýsý Hüseyin Týðlý, Kurum Müdürü Ýbrahim Arlý, Ýkinci Müdür Ýbrahim Bacak, Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Tomris Çetinel ve Fotoðraf Sanatçýsý Reha Bilir ziyaret etti. Þenlik süresince halkýn yoðun ilgisini çeken stantta sergilenen el emeði ve göz nuru el iþleri ile Ceza Ýnfaz Kurumunun iþyurdunda üretilen ürünlerin tamamýna yakýný satýldý. Ýnebolu da bu yýl ilk kez Temmuz 2010 tarihleri arasýnda kutlanan "Denizcilik ve Kabotaj Bayramý Kutlama Etkinlikleri" kapsamýnda, Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu tarafýndan 16 Temmuz Cuma günü Resim ve El Ýþi Sergisi açýlýþý gerçekleþtirildi. Tarihi Türk Ocaðý Binasýnda düzenlenen serginin açýlýþýný; Adalet Müfettiþi Ömer Faik Sazak, Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan Gültekin, Kaymakam Vekili Köksal Yýlmaz, Cumhuriyet Savcýsý M. Tufan Tanrýkulu, Kurum Müdürü Mehmet Öcal birlikte yaptýlar. Açýlýþ sonrasý Protokol üyeleri hükümlülerin ve tutuklularýn yaptýklarý resim ve el iþleri ile Kurumda açýlan "Ahþap Hediyelik Eþya Yapýmcýsý Kursu"nda yapýlan Denk Kayýklarý ile Tarihi Aþý Boyalý Ýnebolu Evi Maketlerinden oluþan sergiyi gezdiler. Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan Gültekin, beraberindekilere sergi ve kurumun sosyal ve kültürel etkinlikleri hakkýnda bilgiler verdi. Kurumda barýndýrýlan iki hükümlünün yapmýþ olduðu yaðlý boya resim çalýþmalarý ve Ýnebolu'nun sembolü ve süsü hâline gelen "Ýnebolu Denk Kayýðý Maketi" ve "Tarihi Aþý Boyalý Ýnebolu Ev Maketler?' sergiyi gezenlerin beðenisini topladý. "Ahþap Hediyelik Eþya Yapýmcýsý Kursu"nda yapýlan ahþap boyama ürünleri, yaðlý boya resim çalýþmalarý ve bir ceza infaz kurumu geleneði olan boncuk ve inebolu Aksaray Ünye el iþi çalýþmalarýndan oluþan ürünler Ýnebolu halkýnýn beðenisine sunuldu. Çorum'da yapýlan Uluslararasý Hitit Festivali etkinlikleri çerçevesinde, Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlü-tutuklularýnýn el iþleri fuar alanýnda sergilendi Temmuz 2010 tarihleri arasýnda fuar alanýný gezen tüm Çorum halký yapýlan el ürünlerini oldukça beðenirken, elde edilen gelirler hükümlü ve tutuklularýn hesaplarýna yatýrýlarak ekonomik olarak maðduriyetleri giderilmeye çalýþýldý. Fuar alanýndaki standý gezen Cumhuriyet Savcýsý Hasan Dönmez, hükümlü ve tutuklulara destek olmak amacýyla sosyal-kültürel etkinliklerin devam edeceðini belirterek, emeði geçenlere teþekkür etti ve çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Ünye M Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn bireysel becerileri ile yapmýþ olduklarý el sanatlarý ürünleri ile Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Konfeksiyon Atölyesinde üretilen ürünlerden oluþan sergi, Temmuz 2010 tarihlerinde Ünye Orta Camii yaný Suluhan Mevkii'nde düzenlendi. Sergi ziyaret ve alýþveriþ için gelen Ünyeliler, ürünleri beðeni ile karþýlarken; yapýlan el iþlerindeki ustalýk, estetik ve güzelliði takdir ederek; serginin açýlmasýnda emeði geçenlere teþekkür ettiler. Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn meslek edinmeleri amacý ile açýlan kaynakçýlýk, mobilya, terzi, çini, ssyal-kültürel faaliyet, yaðlý boya resim, hobi faaliyetleri, ahþap boyama ve alçý çalýþmalarý, el becerisi ürünleri ile hükümlü ve tutuklularýn hobi odalarýnda yapmýþ olduklarý maket gemi, boncuk iþleme, ayna ve diðer el iþi ürünleri Temmuz 2010 tarihleri arasýnda 18.Malatya Genel Sanayi ve Ticaret Fuarý, Kayýsý Festivali çerçevesinde sergilendi. Standýn açýlýþýnda bir konuþma yapan Kurum Müdürü Þerafettin Güngör, Kurumda eðitim ve meslek edinmeye önem verdiklerini belirterek, Ýþkur ve halk eðitim merkezi ile iþbirliðine gidilerek bir çok kurs ve meslek edinme kurslarý açýldýðýný söyledi. Hakkari de konser coþkusu Hakkari Kapalý Ceza ve Ýnfaz Kurumunda, tarihinde müzik þöleni düzenlendi. Kurumda bulunan hükümlü ve tutuklularýn moral ve motivasyonlarýný yüksek tutmak amacýyla, Grup Es Sesler tarafýndan verilen konser büyük ilgi gördü. Mahalli Sanatçý Burhan Yalçýn'in okuduðu türküler eþliðinde çekilen halaylarla neþe dolu anlar yaþandý. Etkinlikten sonra kürsüye gelen Kurum Müdür Vekili Zafer Çolakoðlu; etkinliðin düzenlenmesinde emeði geçenler ile Grup Eþ Sesler üyelerine ve Sanatçý Burhan Yalçýn'a teþekkür etti. Konsere; Kurum Müdür Vekili Zafer Çolakoðlu, Ýdare Memuru Osman Aydýn, Kurum Öðretmenleri Ýsmail Taþ ve Adnan Öztürk, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý.

16 personelin piknik ve rafting keyfi E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu personeli ve aileleri ile tarihinde Beþkonak Köyü Köprülü Kanyonunda rafting ve piknik etkinliði gerçekleþtirildi. Etkinliðe; Kurum Müdürü Ergün Dinç, SeslenisAntalya da Kurum Ýkinci Müdürleri Ýrfan Güneþ ve Osman Birol, Kurum personeli aileleri ile katýldý. Gün boyu devam eden rafting ve piknik etkinliði ile Kurum personelinin moral ve motivasyonun artýrýlmasý amaçlandý. Kurumlardan spor etkinlikleri Erzurum E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak Futbol Federasyonu Doðu Anadolu Bölge Müdürlüðü ile ortaklaþa düzenlenen Grassroots projesi Herkes Ýçin Futbol Kampanyasý kapsamýnda baþlatýlan futbol turnuvasý final müsabakasý Erzurum E Tipi Kapalý Ceza infaz Kurumu Çok Amaçlý Spor Salonunda Cuma günü yapýldý. Etkinliðe Erzurum Cumhuriyet Baþsavcýsý Sinan Kuþ, Cumhuriyet Savcýsý Ümit Efeoðlu, Kurum Müdürü Naci Sürücü, Kurum ikinci müdürleri, Kurum öðretmenleri, infaz koruma memurlarý, Futbol Federasyonu Doðu Anadolu Bölge Müdürü Ali Hikmet Yýldýrgan, Futbol Federasyonu Doðu Anadolu Bölge Antrenörü Kemal Coþkun ve Futbol Federasyonu görevlisi Sinan Karslýoðlu ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Final müsabakasý sonunda düzenlenen kupa töreninde Futbol Federasyonu Doðu Anadolu Bölge Müdürü Ali Hikmet Yýldýrgan, Türkiye'de ender olarak düzenlenen bu etkinliðe katkýlarýndan ve desteklerinden dolayý Kurum Müdürü Naci Sürücü ye plâket vererek, teþekküretti. Kurum Müdürü Naci Sürücü, turnuvaya katkýlarýndan dolayý Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Ali Hikmet Yýldýrgan a ve Bölge Antrenörü Kemal Coþkun a, Futbol Federasyonu görevlisi Sinan Karslýoðlu na hükümlü ve tutuklularýn el emeklerinden BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen ve Elazýð Belediyesi, Sanayi ve Ticaret Odasý, Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü ve diðer kuruluþlarýn destek verdiði turnuvanýn açýlýþ seremonisinde konuþan Kick Boks Federasyon Baþkaný Salim Kayýcý, Kick Boks Sporunun ulusal ve uluslararasý arenada baþarýlarýný artýrarak devam ettiðini ve yapýlan her faaliyetin bölgesel olarak ekonomiye canlýlýk getirdiðini, böylece Federasyonun sosyal barýþa katkýsýnýn olduðunu belirtti. Yoðun bir katýlýmýn olduðu turnuvada derece giren sporcular arasýndan Avrupa Kick Boks Þampiyonasý'na gidecek milli takým belirlenecek. Sinop oluþan hediye takdim etti. Sürücü, tüm katýlýmcýlara ederek bu tür sportif faaliyetlerin kurumda sürekli olarak devam ettirileceðini dile getirdi. Sinop E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular arasýnda açýk futbol sahasýnda Odalar Arasý Yaz Futbol Turnuvasý düzenlendi. Hükümlü ve tutuklularýn büyük ilgi ve katýlým gösterdiði turnuvada tekstil fabrikasýnda çalýþan hükümlüler ile diðer hükümlülerin oluþturduklarý toplam 32 takým mücadele etti. Eleme usulüyle çeyrek final, yarý final ve final maçlarý yapýldý. C-16 ve M6789 takýmlarýnýn finale kaldýðý turnuvanýn final karþýlaþmasý 13 Temmuz 2010 Salý günü yapýldý. Final karþýlaþmasýný; Sinop Valisi M. Hakan Güvençer, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömür Topaç, Cumhuriyet Savcýsý Nuri Gül, Kurum Müdürü Özer Duman, Kurum personeli ile Açýlýþta birer konuþma yapan Elazýð Valisi Muammer Erol, Belediye Baþkaný Mehmet Süleyman Selmanoðlu, Sanayi ve Ticaret Odasý Baþkaný Ali Þekerdað, böyle büyük bir organizasyonun Elazýð'da olmasýndan dolayý duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, Kick Boks Federasyonuna teþekkür ettiler. Büyük heyecan ve çekiþmenin yaþandýðý þampiyonaya Hatay E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Gençlik ve Spor Kulübü de iþtirak etti. Karate ve Kick Boks branþýnda çalýþmalarýnýn sürdüren Kulüp, Ýnfaz ve Koruma Memuru Ahmet Kaþýk ve Ýdareci olarak Ahmet Kara yönetiminde katýldýðý þamyinoda Türkiye ikinciliði elde etti. Kulübün lisanslý sporcusu Mutasem El Hamud 89 kg de Büyükler Semi contact dalýnda Türkiye 2 ncisi oldu. Bergama Hatay E Tipi Gençlik ve Spor Kulübü Kickboks Þampiyonasý na katýldý Erzurum hükümlü ve tutuklular izledi. Final karþýlaþmasýnda C-16 takýmýný 5-4 yenen M6789 takýmý þampiyon oldu. Þampiyonluk kupasý ve hediyesini Sinop Valisi M. Hakan Güvençer, Ýkinci olan takýma hediye ve kupasýný Sinop Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömür Topaç verdi. Bergama'da düzenlenen kurumlar arasý futbol Turnuvasý'nda Bergama M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu futbol takýmý final oynadý. 15 Nisan 2010 tarihinde baþlayan turnuvaya 17 resmi kurumun futbol takýmý katýldý. Gruplarda büyük baþarý göstererek, karþýlaþtýðý takýmlarý rahat bir oyun ve farklý skorlarla geçen Ceza Ýnfaz Kurumu takýmý yarý finalde Jandarma Gücü ile karþýlaþtý. Bu karþýlaþmayý da kazanan Ceza Ýnfaz Kurumu Takýmý finale yükseldi. Sakatlýklar ve kart cezalarý nedeniyle üç as oyuncusu eksik olarak sahaya çýkan takým, Bergama Emniyet Müdürlüðü futbol takýmýna yenilerek, turnuva 2'ncisi oldu.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen.

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen. Samet Kalkan Onaylayan Administrator Pazartesi, 17 Aralýk 2007 Son Güncelleme Pazartesi, 02 Haziran 2008 Besteciler.org GÝZEMLÝ MAVÝ Deniz mavisi gözlerin Dünya tatlýsý gülüþün Can alýcý sözlerin Sana

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram Ozan Doðulu Onaylayan Administrator Salý, 22 Mayýs 2007 Besteciler.org Sen Çaðýr Yeter Alýþmak çok zor inan Sebebim düþün bir an Yakýþmaz bize haram Ayrýlmak kayýp zaman Biz neyin kavgasýný ezberledik

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ İSMEK İN USTALARI ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ 10-17 MART 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan eserlerin hiçbiri zahmetsiz,

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Ankara Üniversitesi ile örnek iþ birliði

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Ankara Üniversitesi ile örnek iþ birliði Seslenis Bir ulus, sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe yeryüzünde onu daðýtabilecek bir güç düþünülemez. ATATÜRK 15 Þubat 2010 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 95 Ceza ve Tevkifevleri

Detaylı

Halime Aktaþ. Mehmedi Anmak. Bir çelik yürekli kartal bakýþlý. Mehmedi mehmede deneyim bakýn. Yüreði pek yufka çok çatýk kaþlý

Halime Aktaþ. Mehmedi Anmak. Bir çelik yürekli kartal bakýþlý. Mehmedi mehmede deneyim bakýn. Yüreði pek yufka çok çatýk kaþlý Halime Aktaþ Onaylayan Administrator Pazar, 24 Þubat 2008 Son Güncelleme Salý, 06 Ocak 2009 Besteciler.org Mehmedi Anmak Bir çelik yürekli kartal bakýþlý Mehmedi mehmede deneyim bakýn Yüreði pek yufka

Detaylı

Fatih Baþtürk DÖNEMEM SANA. sevdim yürekten anlamadýn sen. dur gitme dedim dinlemedin sen. yalvara yalvara geriye dönsen

Fatih Baþtürk DÖNEMEM SANA. sevdim yürekten anlamadýn sen. dur gitme dedim dinlemedin sen. yalvara yalvara geriye dönsen Fatih Baþtürk Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Salý, 03 Haziran 2008 Besteciler.org DÖNEMEM SANA sevdim yürekten anlamadýn sen dur gitme dedim dinlemedin sen yalvara yalvara

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ -Okul nedir? Okulumuzu tanıyoruz.okulumuzun bölümlerini tanıyoruz. -Okulda kimler çalışır ve ne iş yaparlar öğreniyoruz.

Detaylı

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim.

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim. Nejat Yavaþoðullar Onaylayan Administrator Pazar, 27 Mayýs 2007 Besteciler.org Ankara Sokaklarý Yürüyordum Yürüyordum ay ýþýðýnda Adým seslerim Boþ sokaklarda Yankýlanýrken gece ayazýnda Sen yokken anlamsýz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Suat Yýðmatepe AZAD OLDU GÖNÜL KUÞUM. Söz : Suat Yýðmatepe. Müzik: Mustafa Malay. Azad oldu gönül kuþum. Ondan böyle bu duruþum

Suat Yýðmatepe AZAD OLDU GÖNÜL KUÞUM. Söz : Suat Yýðmatepe. Müzik: Mustafa Malay. Azad oldu gönül kuþum. Ondan böyle bu duruþum Onaylayan Administrator Pazar, 13 Mayýs 2007 Son Güncelleme Cuma, 31 Aðustos 2007 Besteciler.org AZAD OLDU GÖNÜL KUÞUM Müzik: Mustafa Malay Azad oldu gönül kuþum Ondan böyle bu duruþum Þimdi sensiz yok

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Baðýmsýzlýk, uðruna ölmesini bilen toplumlarýn hakkýdýr. ATATÜRK 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ýzleme Kurullarýna

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce,

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce, Azimle Gelen BAÞARI Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlülerinden görme engelli Sadýk Zeki Özay, örgün olarak öðrenimine devam etmekte olduðu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulu

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR. Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak)

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR. Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının ikinci haftası) GÜNE BAŞLAMA ETKİNLİKLERİ Oyun

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

Seslenis. 15 Ekim 2008 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 79. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ekim 2008 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 79. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Cumhuriyet, fazileti ahlâkiyeye müstenit bir idaredir. (Ahlâk erdemliðine dayalý bir yönetimdir) ATATÜRK 15 Ekim 2008 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 79 Ceza ve Tevkifevleri Genel

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türkiye'nin asýl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layýk olan köylüdür. ATATÜRK 15 Ocak 2010 Cuma Ücretsizdir Ayda

Detaylı