Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr"

Transkript

1 Seslenis Bence bir millete þerefin, haysiyetin, namusun ve insanlýðýn vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve baðýmsýzlýðýna sahip olmasýyla kaimdir. ATATÜRK 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101 Ankara-Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunun ARMADA Alýþveriþ Merkezinde düzenlediði Yaðlý Boya Resim ve Ebru Sergisi nin açýlýþý Müsteþar Yardýmcýsý Zeki Yiðit tarafýndan gerçekleþtirildi. Ankara-Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlüler tarafýndan yapýlan yaðlý boya resim ve ebrular ARMA- DA Alýþveriþ Merkezinde sergilendi tarihinde Müsteþar Yardýmcýsý Zeki Yiðit in açýlýþýný yaptýðý sergide, 75 yaðlý boya resim ve 50 ebru eseri ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. Müsteþar Yardýmcýsý Yiðit, serginin açýlýþ konuþmasýnda; ceza infaz kurumlarýnda hükümlü ve tutuklulara yönelik eðitim ve iyileþtirme çalýþmalarýnýn önemine dikkat çekerek, Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlülerinin el emeðiyle ürettikleri, onlarýn iç dünyalarýný yansýtan nadide eserlerin yer aldýðý serginin açýlýþýný yapmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi tarihine kadar ziyaretçilere açýk olan sergiye sanatseverler büyük ilgi gösterdi. 8-9 da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Hükümlülerden resim ve ebru sergisi Libya heyetinden iþ birliði ziyareti Libya Yüksek Yargý Mahkemesi Baþkaný Dr. Nureddin Alakrmi baþkanlýðýndaki 9 kiþilik heyet, Ülkemize iþ birliði ziyaretinde bulundu. Heyet, ilk olarak 26 Temmuz 2010 tarihinde, Adalet Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Zeki Yiðit le görüþtü. Adlî konularda iþ birliðinin ele alýndýðý görüþmenin ardýndan heyet, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünü ziyaret etti. 2 de Libya Yüksek Yargý Mahkemesi Baþkaný Dr. Nureddin Alakrmi baþkanlýðýndaki 9 kiþilik heyeti Bakanlýk Toplantý Salonunda kabul eden Müsteþar Yardýmcýsý Zeki Yiðit, Libya ile adlî konularda iþ birliðine hazýr olduklarýný ifade etti. Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna ziyaret Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, Avrupa Konseyi Üyeleri Tanja-Rakusi-Hadziç, Jhon T. Mccunk, Roger Houckin ile birlikte tarihinde Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti. Ziyarette Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç ve Daire Baþkaný Erhan Polat da hazýr da bulundu. Kurum Müdürü Necmi Acun tarafýndan karþýlanan heyet, Matra ve Etkin Hükümlü Yönetimi Projeleri kapsamýnda oluþturulan iþ meslek atölyeleri, derslikler ve sosyal kültürel-faaliyet alanlarý yerinde görüldü. Muðla E Tipi ne Çevr vreci Ödülü Muðla da Valilik, Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ve E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu arasýnda tarihinde imzalanan ve 2010 yýlýnda yenilenen "Muðla Karayollarý, Park ve Bahçeleri ile Plajlarýnýn Temizliðinin Açýk Bölümünde Kalan Hükümlülerine Yaptýrýlmasýna Dair Ýþbirliði Protokolü" kapsamýndaki temizlik çalýþmalarý nedeniyle Ceza Ýnfaz Kurumu Çevreci Ödülü ne layýk görüldü. Ceza Ýnfaz Kurumuna ödülü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýkloðlu nun da katýlýmýyla yapýlan törende verildi. 14 de Muðla Vali Yardýmcýsý Yayman dan konferans Muðla Vali Yardýmcýsý Dr. Mestan Yayman, Muðla E Tipi Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara "Engelleri Fýrsata Dönüþtürme" konulu bir konferans verdi. Yayman, tarihindeki konferansta, insanoðlunu belli noktalara yükselten veya bulunduðu noktadan geriye götüren temel unsurun eðitim olduðunu belirterek, "Bir yýl 8760 saat. Sizinle burada 1 saat beraber olacaðýz. Beyaz sayfada küçücük bir nokta. Fakat bu noktadan hareket edersek bütün sayfayý boyama imkânýmýz var. Yeter ki deðiþimi kabul edelim ve kendimizi geliþtirelim." dedi. Kitap okumanýn öneminden bahseden Yayman, Almanya da bir kiþi günde ortalama 24 dakika kitap okuyor, ama bir Türk günde 13 saniye kitap okuyor. Günde 2 saat kitap okursanýz 553 Türk'ün yerine okumuþ olursunuz. Fakat siz yataða girmeden hiç olmasa bir cümle bir þeyler okuyun. Çünkü bu ülkede eline bir kitap almadan ölen milyonlar var. þeklinde konuþtu. Hatay E Tipi Gençlik ve Spor Kulübü Kickboks Þampiyonasý nda Türkiye ikinciliði elde etti Büyükler-Gençler-Yýldýzlar Bay- Bayan Full Contact ve Semi Contact Türkiye Kickboks Þampiyonasý Elazýð da yapýldý. 65 ilden toplam 1685 sporcunun katýldýðý þampiyonada Hatay E Tipi Gençlik ve Spor Kulübü Büyükler Semi Contact dalýnda Türkiye 2 nciliði elde etti. Devamý 16 da Afyonkarahisar da emekli cezaevi personeli kaynaþma yemeðinde buluþtu Afyonkarahisar Açýk Ceza Ýnfaz Kurumundan önceki yýllarda emekli olan personel için tarihinde kaynaþma yemeði düzenlendi. Geleneksel olarak bu yýl 3'üncüsü düzenlenen yemeðe 27 emekli personel katýldý. 6 da

2 Sayfa 2 Seslenis 15 Aðustos 2010 Libya heyetinden iþ birliði ziyareti Libya Yüksek Yargý Mahkemesi Baþkaný Dr. Nureddin Alakrmi baþkanlýðýndaki 9 kiþilik heyet, ülkemize iþ birliði ziyaretinde bulundu Temmuz 2010 tarihleri arasýndaki gerçekleþtirilen ziyarete; Libya Yüksek Yargý Mahkemesi Baþkaný Dr. Nureddin Alakrmi, Libya Cumhuriyet Baþsavcýsý Omer Albershni, El Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Öðretim Üyesi Dr. Mustafa Kara, Zawiye Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öðretim Üyesi Dr. Muhammed El Mahmudi, Adalet Bakanlýðý Adlî Týp Bölümü Baþkaný Osman Alshashabani, Adalet Bakanlýðý Saðlýk Dairesi Baþkaný Cuma Oun, Sosyal Ýþler Bakanlýðý Sosyal Bilimler Uzmaný Suhra Awed, Adalet Bakanlýðý Ýdarî Ýþler Memuru Abdulbasit Kara ve Khalid Alboishi katýldý. Heyeti, 26 Temmuz 2010 tarihinde, Adalet Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Zeki Yiðit, Bakanlýk Toplantý Salonunda kabul etti. Tetkik Hâkimi Burhan Alýcý'nýn refakatinde gerçek tarihinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü nü ziyaret eden Libya heyeti, Genel Müdür Yardýmcýsý Cengiz Güler le görüþtü. 9 ülkenin halk danslarý topluluðundan Ankara Kampüsünde unutulmaz gösteri Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlan Kampüsünde çalýþan personel eþ ve çocuklarý ile Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan hükümlülere yönelik festival gerçekleþtirildi. Festivalin açýlýþýnda bir konuþma yapan Kampus Lojmanlarý Site Yönetim Kurulu Baþkaný Ýbrahim Yücesoy, "Burada zor þartlar altýnda çalýþan personelimizin eþleri ve ailelerinin yaptýðý fedakarlýk hepimizce bilinmektedir.bu fedakarlýðýnýzýn karþýlýðý olmasa da mevcut imkanlarla çalýþan eþlerinize vermiþ olduðunuz desteklerin bilinciyle bu yýl birincisi düzenlenen Gençlik Festivalinin ve benzeri etkinliklerin sayýsý artarak devamý edecektir " dedi. Misafir ülke oyuncularý, müzik öðretmenleri, koreografi öðretmenleri, M.C.D. Kültür Ajansý Genel Müdürü Maksut Coþkun, gruplarýn dil asistanlarý olmak üzere yaklaþýk 420 kiþilik misafir grup Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Emrullah Turan, Site Yönetim Kurulu Baþkaný ve Ankara 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ýbrahim Yücesoy, leþtirilen ziyarette; iki ülke arasýnda adlî alanda iþ birliði yapýlmasýna yönelik konular ele alýndý. Heyet daha sonra Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünü ziyaret etti. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Cengiz Güler tarafýndan karþýlanan heyetin ziyaretinde; Türkiye'nin son yýllarda infaz hizmetleri alanýnda önemli tecrübeler kazandýðýna dikkat çekildi. Heyet Baþkaný Dr. Nureddin Alakrmi, Türkiye'nin ceza infaz kurumlarýnýn iyileþtirilmesine yönelik çalýþmalarýný yakýndan takip ettiklerini belirterek, bu alanda ülkelerindeki yapmayý plânladýklarý reform çalýþmalarýnda Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini vurguladý. Genel Müdür Yardýmcýsý Cengiz Güler, Libya heyetinin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasýndaki muhtemel iþ birliðine hazýr olduklarýný ifade etti. Görüþmenin ardýndan Genel Müdürlüðün toplantý salonunda denetimli serbestlik ve diðer konularda toplantý gerçekleþtirildi. Tetkik Hâkimleri Orhan Arslan ve Burhan Alýcý ile Kontrolörler Kurulu Baþkaný Yusuf Kenan Çaðlar'ýn katýldýðý toplantýda; denetimli serbestlik sistemi ve iþleyiþi, ceza infaz kurumlarýnýn Ankara 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ýsmail Gül, Ankara 1 No'lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Orhan Toyðar, Ayaþ Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Sebahattin Sevinç ve Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlüleri ile birlikte akþam yemeðinde bir araya geldi. M.C.D. Kültür Ajansý, Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlan Kampusu Lojmanlarý Yönetim Kurulu Baþkanlýðý ve Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürlüðü iþbirliði ile ortaklaþa gerçekleþtirilen bu festivalde dünyanýn deðiþik coðrafi bölgelerinden 9 ülkenin halk danslarý topluluðu eþsiz bir gösteri sundu. Gürcistan, Meksika, Bulgaristan, Sýrbistan, Ukrayna, Romanya, Yunanistan, Bosna-Hersek Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti'nin yöresel halk danslarý, yöresel enstrümanlarý eþliðinde gösterileri izleyenler tarafýndan büyük alkýþ aldý. denetimi gibi konularda heyete bilgiler verildi. Heyet, ayný gün Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Personeli Ankara Eðitim Merkezi ve Ankara Çocuk Eðitimevini, 27 Temmuz 2010 tarihinde Ankara Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü, Ankara 1 No'lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ve Ankara 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti. 28 Temmuz 2010 tarihinde Kütahya'ya giden heyet Tarihî Kütahya Adalet Sarayý ve Kütahya E Tipi Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda incelemede bulundu. Heyet, 29 Temmuz 2010 tarihinde Bursa H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ve Gemlik Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu gezdikten sonra, 30 Temmuz 2010 tarihinde Ýstanbul'a geçti. Ýstanbul'da Bakýrköy Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ile tarihi yerler ziyaret edildi. Kurumlarda kan baðýþý kampanyasý Çorum L Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda, tarihinde Kýzýlay Kan Merkezince kan baðýþý kampanyasý gerçekleþtirildi. Kurum personeli kan baðýþýnda bulunarak, kampanyaya destek verdi. Kurum Müdürü Mehmet Aydýn, kan baðýþýnýn önemini dile getirerek, kan baðýþýnýn bir görev olduðunu, toplumun tüm kesimlerinin baðýþta bulunmasý gerektiðini ifade etti. Kýzýlay Kan Merkezi görevlileri de kan baðýþýnda bulunan personele þükranlarýný sundular. Nevþehir E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda kan baðýþý kampanyasý yapýldý. Kan alýmý öncesinde, Nevþehir Kýzýlay Kan Merkezinden Dr. Süleyman Kurt tarafýndan hükümlü ve tutuklulara kan baðýþýnýn önemiyle ile ilgili konferans verildi. Kurt, kan verme iþleminde önce gönüllülerin bir form doldurduklarýný ve gerekli iþlemlerin ardýndan kan alma iþleminin gerçekleþtiðini, her hastadan 3 ünite kan aldýklarýný ifade ederken, "18-65 yaþ arasý kan baðýþý yapýlabiliyor. Erkekler 3 ayda bir kadýnlar ise 4 ayda bir kan baðýþýnda bulunabilir. Kan baðýþý kalp, migren, yüksek tansiyon, astým, þeker ve kolesterol gibi hastalýklara da iyi gelmektedir. Baðýþlanan kanlara en çok lösemi hastalan ihtiyaç duyuyor, bu da bizim için çok önemli" dedi. Alýnan kanlara AÝDS, Hepatit B, Hepatit C, Bel Soðukluðu gibi hastalýklarýn tahlillerinin uygulandýðýný belirten Kurt, tahlillerde problem çýkan kanlarýn imha edilerek sahiblerine bilgi verildiðini söyledi. Konferansýn ardýndan Kurum Müdürü Hamit Karslýoðlu nun öncülüðünde, gönüllülük esasýna göre kan baðýþýnda bulunuldu. Ceza Ýnfaz Kurumu Jandarma Bölük Komutanlýðýnda görevli er ve erbaþlar da kan baðýþýnda bulunarak kampanyaya destek verdiler. Kýzýlay Kan Merkezi Doktoru Süleyman Kurt, kan baðýþýnda bulunan tüm cezaevi personeline ve kendilerine gerekli imkanlarý saðlayan Kurum Müdürü Hamit Karslýoðluna teþekkür ederek, kampanyayý dönem dönem cezaevinde gerçekleþtireceklerini belirtti.

3 15 Aðustos 2010 Seslenis Sayfa 3 30 AÐUSTOS ZAFERÝ Coþar sinesi Aðustos un, Türk ün demi ile, Yanar çehresi deryanýn, küfrün cemi ile. Bayram yeri güleþen, abdestli bin ordu, Kanatlanmýþ ebada, dimdik duruyordu. O ne heybettir? Sanki gökten bir ordu... Adý Mehmet, onu nice pak rahim doðurdu, Susamýþ da kanarcasýna içer ecel þerbeti, Her badede dirilir, mazi-i tecel þahadeti... Dört nala, kýyýlara sürdü ehl-i salibi, Salibin sinesinde süngü, ecr-i misil gibi, Tükendiði yerden türeyen on misli millet, Ya Rab, görmesin ne esaret ne de zillet! Baþýnda kurt bakýþlý, gözü mavi kumandan, Almýþ emrini yürür önlerde, ecdad-ý fatihandan, Çarýk yok, aþ yok, top-tüfek yok, kefen-fistan... Asla verilmez, savaþsýz alýnmadý Türkistan! Bu yurt Türk'ün yurdu, çiðnenmez emedi, Nice Osman þehit, nice gazi, nice Mehmedi, Kurban adamýþ anasý bu mukaddes yurda, Bak dinle Aðustos u; anlatsýn, sen bir dur da! Dur! Anlatayým, kanatlý atlarýn geçiþini, Eðil yerlerden dinle, þanlý evlâtlarýn geçmiþini, O kanlý, ah kýyým dolu geceler neredesiniz? O þanlý zafer burada, ey düþmanlar neredesiniz? Her Aðustos, ayýn otuzu gözümde fer, Takatim gelir, canlanýr önümde zafer, Öyle zafer ki, dört nala þehadete nefer, Kanatlanmýþ uçuyor, çünkü bekler Peygamber... Veysel Þahin Malatya Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu GÜZEL SÖZ Saðlýðý olanýn umudu, umudu olanýn her þeyi var demektir. (ARAP ATASÖZÜ) TEÞEKKÜR - Bilecik M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Birol Yýldýrým'ýn "Sor Beni" isimli þiiri bütünlük olmadýðýndan, - Vezirköprü M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Abdullah Güner Güler'in "Ölüm" isimli þiiri özgün olmadýðýndan, - Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Aysel Bülte'nin "Adalete Güvenmek" isimli denemesi nitelikli bulunmadýðýndan, - Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Ali Kartal'ýn baþlýksýz denemesi bütünlük olmadýðýndan, - Kütahya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Selami Balýkçý'nýn "Korkuyorum" isimli þiiri karamsarlýk içerdiðinden, - Gaziantep H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Ýbrahim Halil Koç'un "Oyun Bozan" isimli þiiri karamsarlýk içerdiðinden, - Pýnarhisar Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Ali Polat'ýn karakalem resmi nitelikli bulunmadýðýndan, - Eskiþehir H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Ýsmail Dað'ýn "Tutku, Aþk, Sevgi" isimli þiiri nitelikli bulunmadýðýndan, - Afyonkarahisar E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan MustafaYýldýz'ýn "Çaresiz Aþk" isimli þiiri nitelikli bulunmadýðýndan, - Bolu Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumundan Sönmez Ayyýldýz'ýn "Çok Gördün Bana" isimli þiiri özgün olmadýðýndan, - Bartýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Cihangir Ay'ýn "Beni Bilirsin", "Ýlk ve Son Defa" ve "Bekle Sevdiðim" isimli þiirleri nitelikli bulunmadýðýndan, - Balýkesir L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Gökhan Tanrýverdi'nin "Beni Hatýrla" isimli þiiri özgün olmadýðýndan, Yayýmlanmaya deðer görülmemiþtir. Katkýlarý için kendilerine teþekkür eder, yeni eserlerini bekleriz dizeye sýkýþmýþ hazin bir aþk hikayesi... Buruk; kýrýlmýþ oyuncaklar kadar... Ve yenik; "keþke" li cümleler gibi... Bu sözcüðü kaç konuþmanýzýn baþýna eklemiþseniz onca ýskalamýþsýnýzdýr hayatý. Dört mevsimlik bir sene olsa ömür "keþke" onun güzüne denk gelir. Hepten vazgeçmek için erkendir, telafi etmek için geç... Maðlubiyetin takýsýdýr "keþke"... Kaçýrýlmýþ fýrsatlarýn, bastýrýlmýþ duygularýn, harcanmýþ hayatlarýn, boþa yaþanmýþ ya da hakkýyla yaþanamamýþ yýllarýn, gecikmiþ itiraflarýn aðýtýdýr. Çarpýlýp çýkýlmýþ bir kapýda, yazýlýp yollanmýþ bir mektupta, göz yumulmuþ bir haksýzlýkta, vakit varken öpülmemiþ bir elde, dilin ucuna gelip ertelenmiþ bir sözdedir. Feri sönmüþ bir çift gözde ya da yitip gitmiþ bir güzelliðin ardýndan iç çekiþte... "Yolunu gözleseydim", "öyle demeseydim", "terk edip gitmeseydim", "en güzel yýllarýmý vermeseydim" diye diye sýzlanýr gider. "Keþke"nin panzehiri "iyi ki" dir. Ýlki ne denli pýsýrýksa, ikincisi o denli yiðittir. "Keþke" çoðunlukla bir "ahh"la kopup gelir ciðerden... Esefler, hayýflanmalar, yerinmeler sürükler peþinden... "Ýyi ki" ise muzaffer bir "ohh"la büyür; cüretiyle öðünür. "Keþke" li cümlelerde nasýl yaþanmamýþlýðýn, yarým kalmýþlýðýn o ezik tuzu kuruluðu varsa, "iyi ki"lilerde de göze alabilmiþliðin maðrur yaralarý kanar. KEÞKE AYDOS Kartal Ceza Ýnfaz Kurumu Aydos'ta Havasý ile Ýstanbul'un yaylasý. Yalnýzlýðýnýn þahidisin Aydos; Gün sayar mahkum, tutuklu Aydos'ta. Tepeler yeþil, aðaçlar çiçekli, Ormanýnda güzel kuþlar, böcekler. Tabiat hep neþelidir Aydos'ta, Kuþlar cývýl cývýl öter Aydos'ta. Vadiler yerleþim alaný olmuþ; Dört mevsimi yeþil, havasý nefis, Ýnsanlardaki dertleri, efkarý Havasý alýp götürür Aydos'ta. Camiler süslemiþ dört bir yanýný; Ezan sesleriyle huzur bulunur. Yaþanan anýlar burada bizimle, Gün gelir haritalarda kalýr Aydos. Hacý Ramazan Demir Kartal H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu GARÝP ANAM Kim dindirecek yüreðimdeki yangýný, Kim teselli edip avutacak beni, Söyle kim dizine yatýrýp okþayacak saçýmý? Sensizliðe mahkûm ettiler beni garip anam. Görüþ günü hasta yataðýndan kalkar gelirsin, Evlâdým darda ben nasýl yatarým dersin, Beni görünce göz pýnarlarýný açarsýn. Sensizliðe mahkûm ettiler beni garip anam. Aramýza koydular kalýn duvarlarý, Sarýlýp öpemez oldum garip anamý. Üzülme aþarým ben bu duvarlarý, Sensizliðe mahkûm ettiler beni garip anam. Anamdýr gönlümün tek sultaný, Onun vardýr tek bir evlâdý, Günler geçtikçe artar sevdasý, Sensizliðe mahkûm ettiler beni garip anam. Hakan Kan Ankara 1 Nolu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu UNUTULMAK VE UNUTMAK Artýk ismini en dipsiz kuyulara býraktým. Ve en zehir þarkýlara... Sende bundan böyle içi boþ þarkýlarla avut kendini. Hatta en ucuz aþklarla yýka kirli ruhunu, açýlýrsýn; Taþlar yosunla sarýlýr bilirsin. Sarmaþýklar duvarlara, Geceler karanlýða... Sende yanlýzlýða sarýlýrsýn. Senden ve benden geriye Sadece müebbet bir hasret kalacak Ömür boyu unutma... Özcan Akkuþ Maltepe 3 Nolu L Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Konuþmanýz gerektiðinde susmuþ, koþacaðýnýz zaman durmuþ, sarýlacaðýmýz yerde kopmuþsunuzdur. Bir insana, bir iþe, bir davaya ömrünüzü adamýþsýnýzdýr. O insanýn, o iþin, o davanýn bunu hak etmediðini sezmenin hayal kýrýklýðýndadýr "keþke"... "Þimdiki aklým olsaydý" dövünmesindedir. Geriye dönüp baktýðýnýzda ayýplara, yazýklara, korkulara, tabulara feda edilmiþ, "Ne derler"e kurban verilmiþ, son kullanma tarihi geçmiþ bir yýðýn haz bilinçaltýndan el sallar. "Keþke"cilerin hayatý, kasvetli bir piþmanlýklar mezarlýðýdýr. "Ýyi ki", öyle mi ya... Onda, yara bere içinde de olsa, yan yana, ama doyasýya yaþamýþ olmanýn iç huzuru ve haklý gururu haykýrýr. "Ýyi ki"lerinizi toplayýn, bugün ve "keþke"lerinizden çýkartýn. Fazlasýyla kârdasýnýz demektir. Aldýrmayýn yüreðinizdeki kramplara, mahzun hatýralara... Rüzgârlarla koþtunuz ya... "Keþke"leriniz, "iyi ki"lerden çoksa, telafi için elinizi çabuk tutun. Tutun ki, yolunuzu gözlerken terk ettiðinizle bir gün yeniden karþýlaþtýðýnýzda siz susarken, feri sönen gözleriniz "keþke" diye nemlenmesin... Emrullah Aktaþ Zile M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu YAÞARKEN Hasret kocaman bir çalý dikenidir Göz kapaklarýnýn içinde. Dalýp gitmeye gör anýlara; Gözlerin kanar, kanar, kanar... Yüzünü gözlerini yýkarsýn yetmez; Bu kezde yüreðin kanar... Ufuktan bir uçak geçer, Alýr götürür seni bulutlara. Umutlar kurarsýn kar gibi bembeyaz; Her umut sancýlý doðumlara benzer, Ölür çoðu zaman doðmadan umutlar, Her ölümde azalýr yaþam hevesin. Sorular geçer birbiri ardýsýra beyninden; Neydin, ne oldun, yahu sen nesin...? Düþünürsün yaþadýklarýný anlayamazsýn; Belki tesadüf ya da kazadýr baþýna gelen, Olmaz dersin, bu kadarý da olmaz. Umutlarýn uçurumlara düþer; Acý bir gülüþün izleri kalýr, Göz kapaklarýnýn içindeki çalý dikeninde! Aðlamak istesen de aðlayamazsýn. Sonra umutlar kurarsýn hayallerinle; Masmavi bir deniz engin mi engin, Gökyüzüne bakarsýn denizden zengin Bir yýldýz veya bir gemi Alýr götürür seni senden uzaða. Ve uzaklarýn yakýnýndaki sana... Hey dost! Yaþamak güzel yine de, Çalý dikenlerinin içinde de olsan, Güller açar yüreðinde bembeyaz... Hacý Galip Yüksek Aydýn E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu FIKRA TÝLKÝNÝN ORUCU Tilki ormanda gezmektedir. Bir aðacýn dalýnda asýlý bir geyik budu görür. Çok açtýr ama þüphelenir tuzak olabileceðinden. Kontrol etmeye karar verir. Görür ki bu bir tuzak. Geyik budu bir iple bombaya baðlýdýr. Epeyce uzaða gider ve baþýný ayaklarýnýn üzerine koyup yatar. Biraz sonra kurt gelir, budu görür ve yatan tilkiyi de tabi Tilkiye sorar: - Ne yapýyorsun dostum? Tilki cevap verir: - Hiç, yatýyorum. - Burada bir but var. - Evet var. - Neden yemedin? Tilki sakince cevap verir: - Bugün oruçluyum. Kurt kendinden emin: - Ben yiyeyim o zaman. Tilki: - Buyur afiyet olsun, der. Kurt buta uzanýr uzanmaz bir patlama Ortalýk toz duman Kurt yaralý, hareketsiz, 10 metre uzakta, periþan halde yatýyor. Tilki sakince giderek budu yemeye baþlar. Bunu gören kurt: - Hani sen oruçluydun? - Tilki piþkin piþkin: - Biraz önce top patladý duymadýn mý? B U L M A C A SOLDAN SAÐA ) Boþ inanç - Bildirme, anlatma. 2) Bir ilimiz - Nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek-hýyanet eden. 3) Az piþirilmiþ yumurta Ot, aðaç gibi canlýlarýn genel adý. 5 4) Kýsaca makine kimya - Maskara - Beyaz. 5) Bir hayvan-kuzu sesi. 6 6) Bir kumaþ - Lezzet - Ez- mekten emir. 7) Ýlkel bir su aracý- Adale - Gelecek. 8) Bir hayvan- (Tersi) Ters, zýt. 9) Bir yapýþtýrýcý- Yeryüzü parçasý. 10) Su ile ilgili, suya iliþkin - Televizyon camý. 11) Selenyumun simgesi - Sembol olarak kabul edilmiþ harf, resim veya þekil - Deveyi çöktürmek için çýkarýlan ses. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1) Bir yemiþ - Notada duraklama. 2) Erkek hizmetçi - Zamaný gösterir. 3) Üzerine öteberi konulan yer - Bir element. 4) Gelir getiren ev, dükkan - (Tersi) Yumuþak karþýtý. 5) Pehriz - Ýlgili cümleleri birbirine baðlayan baðlaç. 6) Bir kumaþ. 7) Bir hayvan - Erzak konulan oda. 8) Sicim-Hamam aracý - Kilometrenin kýsa yazýlýþý. 9) Eðlendirici, sevimli, güldürücü. 10) Dinî inançlara göre öldükten sonra gidilen yer - Mesafe. 11) Parlak olmayan - Hatýra. 12) Bir yerde oturma, eðleþme. 13)Kedi, köpek yavrusu - Anma, sözünü etme. Oðuz Alýcý / Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu MALATYA SOKAKLARINDA BÝR KÝMSESÝZ Sen gidince nice karlar yaðdý bu ýssýz yerlere; Sokak aralarýnda diz boyu kar, Omuzlarýmda ise yýllarýn yükünü taþýyan eski bir bere. Çýt çýkmýyor bu koca þehirde; Topuklarýmda bir tutam kar soðukluðu Belli ki her adýmda hissedilmiþ. Sokak aralarýnda gizli sevdalarýn yokluðu. Kimsesizlik bitirmiþ sanki bir semt... Ölüler gibi terkediyorum bu kenti. Her þeyin can suyu çekilmiþ; Yýrtýk bereler içinde bedenim sanki eskimiþ. Lanet olsun çýt çýkmýyor bu þehirde, Hercaî menekþe kokmuyor artýk bu yerlerde. Kayýsý çiçekleri solmuþ, Kaldýrýmlar bomboþ. Her gün gezip tozduðumuz, Altýnda çocuklar gibi oyunlar oynadýðýmýz, Kimi zaman yýldýzlarýmýzý saydýðýmýz, Hayali uçurumlar uçurduðumuz Iþýklý kanal boyu karanlýða bürünmüþ. Ve tabelalarda ýþýklý sokak, Issýz sokak diye deðiþtirilmiþ. Kimsesizler ara sokaklarda kaybolmuþ, Kaldýrým taþlarýna adýmýz kimsesizler diye yazýlmýþ, Yýllarca dökülen gözyaþlarým meðerse boþunaymýþ. Yýllarca boþa dökülen gözyaþlarýma, Ýnadýna bir damla daha ekliyorum. Hem de en asilinden, bir çocuk gibi Hýçkýra hýçkýra aðlýyorum. Sanma ki gözyaþlarým sevindirir seni, Bensiz Malatya sokaklarý bir gün olsun aramaz seni, Söyle bana ýþýklý yolun güzeli mutlu musun gittiðin o yerlerde? Gözlerin gülüyor mu bensiz? Aþkým asla yaðmurlar gibi mevsimlik olmadý benim, Hadi söyle bana gittiðin o yerlerde. Benim gibi seni seviyorum diyecek birini bulabildin mi Iþýklý yolun güzeli? Bilirsin yolun güzeli, Sana tek sözüm ettiðinle yanasýn! Adýn kaldýrým taþlarýndaki gibi kimsesiz diye anýlsýn! Iþýklý yol gibi gözlerin karanlýða bürünsün! Bu þehir de benim gibi kabullenmez artýk seni. Bak iþte sokaklarda sensizlik beyaz bir tabakayla örtüldü. Benim gibi bu þehirde unuttu seni, Sanýr mýsýn ki Malatya sokaklarý seni arar, seni sorar, benim gibi seni sarar. Üþüyor bedenim, Bir cesetten sýcaklýk umar gibi. Bak kaldýrým taþlarýna sarýlýyorum senin gibi, Her yerde ölümün diye haykýrýyor Malatya sokaklarý. Haydi, kimsesizliðe can vermemek için Ýlk gittiðin gün gibi öldür beni. Ama kaldýrým taþlarýna yazdýðým þu son sözlerimi unutma asla; Gidiþinle bu þehri nasýl yaþamaz hâle getirdiysen, Þimdi ise sýra bende; Gidiþimle bu renkli hayatýný ben yaþanmaz hâle getiriyorum. Ve adýmý yüreðine yazdýðýn gibi, Ben de seni yüreðime kimsesiz diye kazýyorum. Þunu da unutmam ki, Malatya sokaklarý artýk kabullenmez seni... Hasan Basri Bayram Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Geçen Sayýdaki Bulmacanýn Çözümü

4 Sayfa 4 Seslenis 15 Aðustos 2010 USTALARDAN SEÇMELER OSMAN ATÝLLA DUMLUPINAR DA ÞEHÝT ASKERÝN MEZARI BAÞINDA Bu kabarmýþ topraða yüzünü sür, kucakla, Elbette baðlý vardýr "olmuþ"un "olacak"la. Dudaða deðer gibi þimdi alný her erin, Bu havada ruhlarý dolaþýr þehitlerin. Biz, bu kutsî havanýn içinde var olmuþuz, Biz, bununla yoðrulmuþ, biz bununla dolmuþuz. Sadece döðünmedik "vatan, istiklâl" diye; Sakarya boylarýndan çýktýk Kocatepe'ye; Bu yol ki hürriyetin, kurtuluþun yoludur, Zincirsiz yaþamanýn tek çýkar yolu budur. Bir daha nikâh kýydýk sevgili hürriyete; Kahramanlýk, Tanrý'dan vergidir bu millete. Bir damla asîl kanda bir mûcize saklýdýr, Bu topraklar Türklüðe inanmakta haklýdýr. Akdeniz'e tank gibi koþtu bütün kaðnýlar, Ey sevgili istiklâl, ey güzel Dumlupýnar! Elbet yiðit olanlar lâyýk böyle topraða. Selâm þanlý orduya, selâm þanlý bayraða, Selâm istiklâl için çarpýþana, ölene, Selâm ey Baþkumandan, Mustafa Kemal selâm... Emanetin yaþýyor, güven, imanýmýz tam; Omuzlarýmýz hisar, baþlarýmýz burç yurda, Can vermeðe and içtik hepimiz tek uðurda! VÝCDAN SIFIRLAMASI Hürriyetimizi doruklarda gezdirirken kaderin elinde mahkûm olacaðýmýz aklýmýza gelmezdi hiç... Fütursuzca harcanan yýllar ne kadar da deðerliymiþ meðer. Maziyi hesaba çekeceðimizi kim bilir di ki bir gün. Biz mi maziyi hesaba çekiyoruz, mazi mi bizi hesaba çekiyor oda tartýþýlýr aslýnda... Malum, kimilerinin hapishane, kimilerinin cezaevi kimilerinin de ceza infaz kurumu olarak adlandýrdýðý bu malum yer; bence vicdan sýfýrlamasýnýn yapýldýðý, ruhunda rehabiliteye ihtiyaç duyduðu ve insanýn kendisini tanýma noktasýna taþýdýðý Yusufiye dir. Geçen zamanýn her zerresiyle içinde olduðumuz yer... Ve yine bence asýl manasý ile günahlarýmýzýn kefaretini ödediðimiz buruk yerdir hapishane. Nice kader birlikteliklerinin yapýldýðý yer, namý deðer CEZAEVÝ. Aslýnda her insanýn her yönüyle mükemmel olmadýðý, hata yapýlabilir gerçeðinin kabul gördüðü bir ortamda dýþarýda olanlara mükemmel denilemeyeceði gibi ceza infaz kurumunda bulunanlara da tamamen kötü demek yanlýþ olacaktýr. Ne olursa olsun, hangi sebepten olursa olsun ceza infaz kurumunda olanlarýn ümitsiz olmamasý gerekir. Sonuçta, er ya da geç herkesi dýþarýda yeni bir hayatýn bekliyor olmasý gerçeði asla gözardý edilmemeli ve en azýndan bu sebeple de olsa ümitler kaybedilmemelidir. Yine unutulmamasý gereken bir gerçek daha var ki; o da ümitlerin tükendiði yerde inancýn ve azmin belirlediði kudretin öne çýkmasýdýr. Ve bu kudreti hiç bir olumsuz düþünce, hiç bir acý engelleyemez. Bunu iyi öðrenmeliyiz, yine iyi bildiðimiz bir þey daha var ki; o da acýlarýn insaný olgunlaþtýrdýðýdýr. Evet acý çekiyoruz, acý çekerek olgunlaþýyoruz, olgunlaþýrken deðiþiyoruz, deðiþirken devam ediyoruz nefse gem vurmayý. Dostluklarýn ayarýný, tel tel dökülenleri, kardelen gibi filizlenenleri ve sabrý, sabrýn acýsýndaki o muhteþem tada eriyoruz. Ve her þeye raðmen varýz, yaþýyoruz; bir de hayatýn akýp gitmek için aramýza karýþtýðýna inanýyoruz. Ýyiliklerin kötülüklerle kaim olduðunu, her þeyin zýttý ile var olduðunu idrak ediyoruz. Böyle olunca da gerçeði, gerçeðin en saðlamýný yaþýyoruz. Bunlarý öðrenirken de dýþarýda telafisi mümkün olmayan belalardan nasýl uzak durulacaðýný anlýyoruz. Etraflý düþünen her mahkûmun bunlarý anlamakta zorlanmayacaðýný hissediyoruz. Bir yönüyle de nefis ve öfkenin bir olup aklý yenememesi için iyi düþünülüp doðru karar verilmesi gerektiðini biliyoruz artýk, bunu anlýyoruz, evet çok iyi anlýyoruz. Ve sabrýn her þeye gebe olan limanlarýnda huzura doðru yol almak için gün sayýyoruz, zamaný bekliyoruz. Ýnsanlarýn kendisiyle, özbenliðiyle, ailesiyle, dostlarýyla þeksiz þüphesiz yüzleþtiði ve bu yüzleþme sonunda hayata dair net kararlarýn alýndýðý yerdir cezaevi. Ve tüm bu yaþananlardan ve düþüncelerden sonra anlýyoruz ki herkesle, her türlü insanla barýþýk yaþayan kiþi kendisiyle savaþmak zorunda. Bizse kendimizle barýþ içindeyiz ve sýrf bu nedenle cezaevine girmemiz kaçýnýlmazdý. Yine de bunu kendi isteðimizle seçmiþ sayýlmayýz. Vicdan sahibi olmak derttir, onurlu yaþamak, kötülüklerden uzak durmak derttir. Dostlar yaradýlýþtýr... Ve biz buna raðmen sorumluyuz. Þimdi bütün varlýðýmýzla bu sorumluluðu anlamlandýrmaya çalýþýyoruz; ön sözde son sözde budur. Latif Akyol Nazilli E tipi kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Bir tarihten gelinir, bir tarihe gidilir; Yaþamak isteyenler savaþmasýný bilir. Zamanýn kahramanlar gelebilir hakkýndan, Bize sesler geliyor uzaklardan, yakýndan. Duyuldu mu bir kere "Haydi silâh baþýna!" Yeniden giriþiriz istiklâl savaþýna. Ödü varsa düþmanýn, meydan açýk, hazýrýz: Bu toprakta biz doðduk, biz yaþadýk, biz varýz! Kýndan sýyrýlmýþ kýlýç, top aðzýnda mermiyiz, Dumlu çocuklarýyýz, hiç yoldan döner miyiz? Söz verip baþ koymuþuz; Ýstiklâl bize haktýr, Buna göz diken düþman çýksýn, kahrolacaktýr! Osman ATÝLLA HAYATI 10 Mayýs 1922 tarihinde Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. Ýlköðrenimini Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paþa Ýlkokulunda tamamladý. Þiir meraký kanýný o günlerde kaynatmaya baþladý. Daha ilkokulda, arkadaþý Muzaffer Görktan (þair) ile bir duvar gazetesi çýkartarak çevresindeki büyüklerinin dikkatini çekti yýlýnda Afyon Lisesi orta kýsmýna girdi. Bu dönemde Afyon Lisesi öðrenci dergisinde ve Afyon Halkevinin Taþpýnar adlý dergisinde yazýlarý ve þiirleri yayýmlandý. Lise sonrasýnda aðabeyinin iþi nedeniyle, annesi ve aðabeyi Celal ile birlikte iki yýl süreyle kalacaklarý Sivas'a gitti. Burada Sivas Halkevinin 4 Eylül dergisinde þiirleri yayýmlandý. Bu arada, ünlü Halkbilimci, Þair ve Yazar Vehbi Cem Aþkun'la tanýþan Osman Atilla, yine 4 Eylül dergisinde Anadolu Yazýcýlarýný Tanýyalým baþlýðý altýnda biyografik yazýlar yazdý. Ayný dönemde yazýlarý ve þiirleri mahalli Kýzýlýrmak Gazetesi'nde ve Ankara Yücel ile Ülkü dergilerinde yayýmlandý. Daha sonralarý Ankara'ya giden Osman Atilla, burada Maden Tetkik Arama Enstitüsünde memuriyete baþladý. Yazdýðý tek öykü olan Köy Çeþmesi bu yýllarda Yücel dergisinde yayýmlandý. Askerliði sonrasýnda bir müddet, memleketi Afyon'da Taþpýnar dergisinin tekrar yayýnýný saðladý. Bu arada ilk halkbilimi derleme ve incelemelerini de yapmaya baþladý yýlýnda tekrar döndüðü Ankara'da Ziraat Bakanlýðý'nda memuriyete girdi. Bu yýllarda tanýþtýðý þair Ahmet Kutsi Tecer ile yakýn bir bað kurdu. Bu bað Atilla'nýn sanat anlayýþýný çok etkiledi. Halkbilimi incelemeleri Ülkü, Çýðýr, Özleyiþ, Toprak dergilerinde yayýmlandý. Atatürk hakkýndaki incelemelerini de Ülkü dergisinde yayýmladý. Osman Atilla, 1950 yýlýnda ilk þiir kitabý olan Sabahleyin ile Büyük Memleket Þiirleri antolojisini yayýmladý. Ýkinci þiir kitabý Güpegündüz'ü ise 1956 yýlýnda yayýmladý yýlýnda Afyon Milletvekili olarak TBMM'ye giren þair, ayný zamanda çalýþmalarýný halkbilimi incelemeleri üzerine yoðunlaþtýrdý. Milli Folklor Araþtýrmalarý Enstitüsünün kuruluþunda yoðun çabalarý oldu yýlýnda Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Basýn Müþavirliðine getirildi. Yeni þiirleri ve incelemeleri, daha önceleri teknik sekreterlik görevini üstlendiði Türk Dili, ayrýca Milli Kültür, Türk Kültürü ve Çaðrý dergilerinde yayýmlandý yýlýnda Uluslararasý Folklor ve Halk Edebiyatý Seminerine katýldý ve burada Saz Þiirlerinin Türküye Dönüþmesi adlý tebliðini, 1977 yýlýnda da Yunus Emre ve Türk Dili Semineri'nde de Yunus Emre ve Tapduk Emre'nin Afyondaki Mezarlarý ve Kaybolan Cönkler tebliðini sundu. Özel kitaplýðýndaki 3000 civarýndaki kitabý Gedik Ahmet Paþa Ýl Halk Kütüphanesi'ne baðýþlayan Osman Atilla, yakalandýðý hastalýktan kurtulamayarak 20 Nisan 1978 tarihinde vefat etti ve Afyon Þehir Mezarlýðýnda topraða verildi. Eserleri Þiirleri: Ýnaz Köyü Eðitmeni Hasan Koçak'ýn Türküsü, Sabahleyin, Güpegündüz, Baþtanbaþa, Gözlerimin Söylettiði, Türk Kahramanlýk Þiirleri Antolojisi, Memleket Þiirleri, Afyonkarahisar Türküleri. Halkbilimi Çalýþmalarý: Afyonkarahisar Türküleri. Monografiler: Atatürk 30 Aðustosu Anlatýyor, Atatürk ve Büyük Zafer. Antolojileri: Büyük Memleket Þiirleri ve Türk Kahramanlýk Þiirleri. OYUNCAK SEVDASI YÜREÐÝMDEKÝ FIRTINA Bazen kendini sakin bir denize, Kalbimi de denizin kýyýsýndaki bir tekneye benzetirdim. Kimseyi denize yaklaþtýrmaz, Tekneme hiç bir yolcu almazdým. Ben böyle mutluyum derdim. Tedbirliyim demir atmýþtým deniz kýyýsýna; Sakin deniz de, tekne de benimdi. Ben benimdim. Ne gelen vardý ne de giden. Ama ara sýra korkardým denizin dalgalarýndan, Ansýzýn teknemi alabora edecek diye. Bir gün bir anda ne oldu anlayamadým; Dalgalardan korkan ben fýrtýnaya yakalandým, Mücadele ettim savaþtým fakat baþaramadým. Dalga olsa belki diyordum; Fakat bu fýrtýnaya çok hazýrlýksýz yakalanmýþtým. Bir baktým ki; Üstüne titrediðim teknem alabora olmuþ, Sakin deniz dalgalanmýþ, Ben ben olmaktan çýkmýþým. Yüreðimdeki teknemi fýrtýna alýp götürdü, Bir daha da getirmedi. Ve o günden sonra suskun denizdeki fýrtýnam Hiç dinmedi. Deniz hep dalgalýydý; Denizdeki her dalga benden bir þeyler çaldý. Ama en önemli þeyimi fýrtýna almýþtý. Sonra mý? Bundan sonrasý olmadý, Yüreðim hep ama hep fýrtýnada kaldý. Aysel Bülte Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu DUVARLAR Sizden baþka kimse derdimi anlamaz oldu. Sevgimin çiçeklerini ekmiþtim, Yüreðimin en hazin bahçesine. Kalmadý elimde bir yaprak, onlar da soldu. Sýðýnacak kapým, dertleþecek dostum boldu, Gençliðimde ilerlediðim kocaman bir yoldu, Üstünde saraylar, hanlar, hamamlar... Kimisi güler, eðlenir, kimisi aðlar... Halimden bir tek siz anlarsýnýz duvarlar. Renkleriniz ne de güzel uyumlu; odaya ahenk katýyor. Yüreðimin en acý nefesinden musikiler yankýlanýyor, Bazen de kaçarmýþçasýna saklanýyor, Yanýmdayken birden en uzaðým oluyor, Aydýnlýðý üzerinden atýp karanlýklara bürünüyor, Yani sizle beni baþbaþa býrakýyor. Görenler deli olmuþ sanarlar, Mutluluðumu verin bana duvarlar. GÖZ YAÞI Yaðmur gölgesi gibi Geçici olacak; Aydýnlattýðýnda bilgi insanlýðý, Yere düþtüðünde yaðmur, Yansýtýnca gökyüzünü, Baþý önde olanlar bile Arþý görmüþ olacak. Elbette bitecek bu zulüm, Dinecek göz yaþý. Yardým alabilmek için emekleyen Zenci bebeðe Dalmayacak, akbabanýn gagasý. Zafer Altan Maltepe 1 Nolu L Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu HAYALÝMDEKÝ SEN Yüzünü çiziyorum, Demir parmaklýklar arasýndan. Hayalimdeki gökyüzüne, En parlak yýldýzlarý koyuyorum Hilal kaþlarýnýn altýndaki gözlerine. Haykýrmak istiyorum; Gecenin bu en sessiz saatinde, Kaybolan yýllarýmýn verdiði hüzünle, Aðlamak istiyorum saatlerce, Hayalimdeki seni unuttum diye. Rafet Kara Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu BABAM Sendin hep bizi koruyan, Sendin hep elimizden tutan, Sendin hep cefamýzý çeken, Hakkýný helâl et babam. Yýllarca korudun bizi yorulmadan, Hep düþündün bizi yorulmadan, Canýný verirdin gözünü kýrpmadan, Hakkýný helâl et babam. Mahkûm olmamazý istemezdin, Bize hep dua ederdin, Bizler için yine üzülen sendin, Hakkýný helâl et babam. Murat Çaðla Doðubeyazýt Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu GECE HOYRATI Gece korkunun büyüdüðüdür. Zamanýn sefaleti, Umarsýzlýðý anlatýr. Bir nakarattýr. Sensizliði zangýr zangýr Hep söylenir. Gece Yalnýzlýðýn görüldüðü, hiçliðin bilindiði, anlaþýldýðý Bir anýmsamadýr ölümü. Ve ýþýða özlem Yýldýzlara göndermedir. Mehmet Teke Þanlýurfa E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu KÝM KÝMÝ SEVER? Beyaz karayý, sinek yarayý, zengin parayý sever... Yemek tuzu, raký buzu, maymun muzu sever... Ördek darýyý, çiçek arýyý, erkek kadýný sever... Ana çocuðu, çoban gocuðu, yumurta sucuðu sever... Ocak közü, kirpik gözü, ozan sözü sever... Garip sýlayý, yiðit halayý, tencere kalayý sever... Davul zurnayý, avcý turnayý, deve hurmayý sever... Alýn kelini, cömert elini, cimri dilini sever... Çöl yaðmuru, çizme çamuru, oklava hamuru sever... Tembel yatmayý, geveze atmayý, pazarlamacý satmayý sever... Þiþe týpayý, þarap kupayý, eþek sopayý sever... Ebe bebeði, kahve dibeði, çengi göbeði sever... Memur masayý, ermiþ asayý, hâkim yasayý sever... Haylaz döveni, dalkavuk öveni, hergele söveni sever... Sarhoþ dostunu, ayý postunu, yaþlý bastonu sever... Hatip lafý, suçlu affý, açýkgöz safý sever... Orman çamý, kedi damý, iþçi zammý sever... Mektup pulu, zampara dulu, Tanrý kulu sever... Ercan Kaya Kütahya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu MAHKUMUN DÜNYASI Ýlk günlerde hemen çýkarým sanýr, günler gelir geçer mahpushaneyi tanýr, Hayallerde yoktur sýnýr, hayalleri geniþ olur mahkûmun. Aylar geçer, hakim cezayý keser, kimine müebbet kimine idam, Diyeceði yoktur, kadere küser, temyiz bir umudu olur mahkûmun. Dýþarýda varsa düzeni bozulur, bazen gözünden yaþlar süzülür, Artýk tek umudu bir affa kalýr, umuttur ekmeði bitmez mahkûmun. Eski günler düþmüþtür dile, çok güzel anlatýr kötüyse bile, Yalana da katarak azýcýk hile, muhabbeti güzel olur mahkûmun. Aðarmýþtýr saçý çatýktýr kaþý, karamsarlýk baþlar kötüdür düþü, Sabýrdýr kardeþim her iþin baþý, özleyerek geçer günü mahkûmun. Evlisi, bekarý, sözlüsü vardýr; þu koskoca dünya mahpusda dardýr, Mahpushane damýnda hasretlik zordur; özlemdir, hasrettir günü mahkumun. Her zaman özlenir çocuklar eþler; açýk görüþ günü bir telaþ baþlar, Beraber gelirler bacý-kardeþler, bayramdýr görüþ günü mahkûmun. Bayramlarda olur bir baþka acý; ana baba gelir, hem kardeþ bacý... Yaþýyorsa babam baþýmýn tacý, öksüzdür yetimdir çoðu mahkumun. Ara sýra kavga olur koðuþta, banyo vardýr ama su akmaz duþta, Yaz günü suyu ýsýtýr güneþte, yataðý hasretlik kokar mahkûmun. Tahliye günü bir türlü gelmez, aylarca geleni gideni olmaz, Umudu yeþildir; sararmaz solmaz, her andan umudu vardýr mahkûmun. Bana bakar mýsýn? Yýllar geçti; ama âþýk olmam için hâlâ çok gencim. Ve Oyuncak almak için daha da küçüðüm. Biliyor musun caným ne istiyor? Sadece bir oyuncak araba... Onu bir kere yavaþça iteceðim. Ve Arabam beyaz kar dolu daðlara doðru gider. Ta en yükseklere... Ve ta en mavi göklere, ÖZGÜRLÜÐE... Parisa Ehteshamnia Bakýrköy Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Yalnýz kaldým bazen mutsuz, bazen de umutsuz... Gözyaþlarým yaðmuru kýskandýrýrcasýna damlar oldu; Bazen sel bazen de fýrtýna... Gönlüm ise bu fýrtýnada yol alan bir gemi; Nereye gideceðini, hedefini bilmiyor, Günler geçiyor, oradan oraya savrulan yaprak misali. Derdim altýn çaðýný yaþar oldu; Kimsesiz sokak ortasýnda içi kan aðlar, Gözyaþlarýmda yanýnda ne güzel çaðlar. Þimdi sizlerin arasýnda kayboldu, Vermeyin tekrar acýyýn, bana duvarlar. Bekir Ötgün Afyon E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Açýk hakký için birkaç yýl bekler, bir yýlda; idare, bakanlýk ekler, Umudu bir baþka bahara saklar, umuttur dünyasý bitmez mahkûmun. Gün gelir çýkarýz buradan, bizi burada koymaz ulu yaradan, Çok uzun yýllar geçse de aradan, bitecektir bir gün günü mahkûmun. Ulaþ Yaþar Kütahya E Tpi Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Güzel Söz Yiðit olan sýrrýný kimseye demez, kötü kalbindekini dile getirir. (KARACAOÐLAN)

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Hakikatý konuþmaktan korkmayýnýz. ATATÜRK Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktýr;

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türklerin asýrlardan beri takip ettiði hareket devamlý bir istikamet muhafaza etti. Biz daima Þark'tan Garb'e yürüdük. ATATÜRK 30 Aðustos Zafer Bayramý coþkuyla kutlandý 30 AÐUSTOS Zafer Bayramý,

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Zamanýn deðiþmesiyle hükümlerin siz almakta ol- Gençler, deðiþmesi duðunuz

Detaylı

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Çorum da sonbahar / Kemal Ceylan 2 Þahin ERTÜRK Dilli Defter den (Kasým 2006) 03 KASIM "Yoktur haramýn binasý, saðdýr oðlaðýn anasý." Rahmetli babamýn

Detaylı

Ýþte vekil adaylarýmýz

Ýþte vekil adaylarýmýz Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir ve Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam bilgilendirme yaptý. Hastaneden ilk uyarý geldi Hitit Üniversitesi

Detaylı

Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi.

Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi. ot Yaz aylarýnda Eþini ilacýyla güneþe dikkat! zehirledi orum Özel Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Uzm. Dr Melek Küçük, özellikle yaz aylarýnda bronzlaþmak için güneþ altýnda fazla kalmanýn cilt kanseri Uzm.

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ,

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha BAYRAM KAMPANYASI BARCELONA LC 4900 KLASÝK GÝTAR SADECE 180 TL AYRICA 1 ALANA 1 BEDAVA EMEKTAR MÜZÝK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ ADRES : BAHÇELÝEVLER MAH. POLÝS KARAKOLU YANI TEL: 0534 829 55 45 TEK

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Turizme ivme kazandýracak hamle

Turizme ivme kazandýracak hamle Ýktidar partisi demokrasicilik oyunu' oynarsa MUSTAFA DEMÝRER/ HABER YORUM Çorum'da AK Parti, CHP ve MHP de Milletvekilli Genel Seçimleri öncesi beklenen hareketlilik devam ediyor. Aday sýralamasýnda 7

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Alapala devler arasýnda

Alapala devler arasýnda Demirel vefat etti 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, tedavi gördüðü Ankara'da hayatýný kaybetti.13 Mayýs'ta hastaneye kaldýrýlan Süleyman Demirel'in durumunun bu geceyarýsýndan sonra aðýrlaþtýðý ve önceki

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti.

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup

Detaylı

Ý S T A N B U L G A Z Ý A N T E P L Ý L E R D E R N E Ð Ý Y A Y I N O R G A N I SAYI 25 MAYIS 2008 HOÞGELDÝNÝZ GAZÝANTEP ÝN KURTULUÞU BALOSU ÇAÐDAÞ KÝBELE PROF.DR. OSMAN BARLAS KADIKÖY GAZÝANTEPLÝLER DERNEÐÝ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir!

Detaylı

Yetimin Baþý Dost Eli Ýster Pakistan a Dost Eli Köyü 50 Okula 100 Temel Eser D E R N E Ð Ý DOST ELÝ DERNEÐÝ ÝLETÝÞÝM DERGÝSÝDÝR SAYI 3 MART 2011 Bu derginin tüm maliyet masraflarý reklam veren firmalarca

Detaylı