İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi: Sayısı: /5

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5"

Transkript

1 İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi: Sayısı: /5 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI :B100THG / KONU : İstatistik Formları... VALİLİĞİNE GENELGE 2001 / 5 Sağlık hizmetlerinin yönetiminde, hizmetin planlanması ve geçmişle karşılaştırmasında sağlık istatistiklerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu istatistiklerin içinde hastane istatistikleri kapsamında yer alan hasta hareketlerine ait verilerin işleneceği formların nereden temin edileceği, formların düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar ile form göndermeyen kurumların takip edilerek zamanında uyarılması ve alınan formlardaki verilerin elektronik ortama işlenerek en kısa zamanda Bakanlığımıza transferinin sağlanması öncelik ve önemlilik arz etmektedir. Bu amaçla Bakanlığımız ve diğer kuruluşlara ait yataklı tedavi kurumlarınca düzenlenen " Form No : 56 Personel Hasta ve Yatak Muvazene Formu " hakkında hizmetin yürütülmesi esnasında uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir. 1-Görev ve sorumluluk ; Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ( YTKİY ) nin 147. maddesi ( h ) fıkrasında, hastane istatistik hizmetlerinin yerine getirilmesinin sorumluluğu hastane müdürüne verilmiş ve 149.maddede bu hizmeti yürütmekle Sağlık İstatistikçisi (yeni unvan düzenlemesine göre bunların çoğunluğunu Tıbbi Teknologlar teşkil etmektedir.) bunun bulunmadığı yerde, hastane müdür yardımcısı, yoksa hastane müdürü görevlendirilmiştir. Söz konusu personelin bulunmadığı kurumlarda ise başhemşire veya başhekimin görevlendireceği bir personel bu hizmeti bizzat yapacaktır. 2-Form temini; Bakanlığımıza ait yataklı tedavi kurumlarında kullanılan basılılar, ( Defter, form, cetvel, fiş, makbuz vb. ) standart hale getirilerek Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği (Resmi Gazete gün ve Mükerrer sayı ) ekinde yayımlanmıştır. Kurumlarca düzenlenerek Sağlık Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığımıza elektronik ortamda gönderilen istatistik formlarına bilgi toplamada kullanılan ara form ve fişlerden;

2 Form No:52 Hastalık İstatistik Fişi Form No:54 Servise Yatan ve Servisten Çıkan Hastalara ait Günlük Kayıt Fişi Form No:55 Hasta ve Yatak Muvazene Fişi, daha önceki genelgelerde belirtildiği gibi mahallen bastırılarak kullanılmaktadır. Kurumlarca düzenlenerek Bakanlığımıza elektronik ortamda gönderilen, Form No:53 Hastalık İstatistik Formu Form No:56 Personel Hasta ve Yatak Muvazene Formu Form No:57 Laboratuar Çalışmaları Formu Form No:58 Ağız ve Diş Sağlığı Çalışmaları Formu Form No:113 Aylık Kan Çalışmaları Formu Diyaliz Bilgi Formu Organ Nakli Bildirim Formu Gelir Gider Bilgi Formu gibi Genel Müdürlüğümüze ait istatistik formlarının da mahallen bastırılarak kullanılması uygun görülmektedir. 3-Karşılaşılan sorunlar ; Bilindiği gibi Mart 1999 tarihinden bu yana veri toplama ve bildirim formları İliniz Sağlık Müdürlüğünün birimlerince elektronik ortama girilerek Bakanlığımıza transfer edilmektedir. Genel Müdürlüğümüz formlarından 1999 yılı I. ve II. Üç aylık dönemlere ait Form No: 56 Personel Hasta ve Yatak Muvazene formlarının incelenmesinde; Form No:56 ya ait veri girişlerinin bilgisayara zamanında yapılmadığı, eksik veya hatalı girişlerin yapıldığı, Bakanlığımıza doğrudan ulaşan Form No:56 ile aynı döneme ait elektronik ortamda ulaştırılan Form No:56 bilgilerinde servislere göre kadro ve fiili yatakların dağılımı ile; poliklinik, yatan hasta, ameliyat ve doğum sayılarının karşılaştırılmasında büyük farklılıklar görüldüğü, Özellikle özel dal Hastanelerinde düzenlenen " Form No:56" da servis çalışmaları ayrı ayrı gösterilmeyip, toplu rakamlarla yetinilmekte, bu durum da servis istatistiği çalışmalarımızı güçleştirmektedir. Bu güçlüğün giderilebilmesi için yataklı kurumlarımızın hepsinde " Form No:56" düzenlenirken kurumda mevcut olan her servisin çalışmalarının ayrı ayrı gösterilmesinin gerektiği. Kurumların " Form No:56 nın kadro yatağı bölümünde gösterdikleri sayılar, Bakanlıkça onaylanan kadro yataklarına uymamaktadır. Bu sütuna servislerin ve kurumun kadro yataklarının Bakanlık onayı dikkate alınarak yazılmasının gerektiği, Makam Onayı ile açılmış bazı kurumların isimlerine yer verilmediği, Formların üzerine form kapsamı ile ilgili olmayan başka bilgilerin yazıldığı, Bu hatalı durumların Bakanlığımıza ulaşan bilgilerin güvenirliliğini de olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. 4-Form No: 56 nın düzenlenmesi ; - Personel Durumu: Tablo I. II. ve III. Personel tablolarında, ilgili üç aylık dönemin son günündeki, yıllıklarda ise 31 Aralık günü kurumda bizzat görevli mevcut personel sayısı gösterilecektir. Geçici görevli personelin bulunması halinde bu personel de dikkate alınacak ve form"un alt

3 kısmında bu husus not olarak verilecektir. Eğitim Hastanelerinde; ilgili daldaki uzman ve asistan personelin müşterek toplamları yazılmayacaktır. Bu durumda: Kurumda görevli tüm dallardaki asistanların toplam sayısı " asistan" bölümünde gösterilecek, veya her dalın uzman ve asistanı aynı dal içinde, aşağıda verilen örnekte belirtildiği gibi ayrı, ayrı gösterilecektir. Örnek: Genel cerrahide 2 uzman ve 6 asistan varsa, durum " 2 / 6 " şeklinde gösterilecektir. Her dalın uzmanı ve asistanı şeklinde gösterilmesi, istatistiki değerlendirme yönünden daha yararlı olacaktır. - Hasta Hareketleri Tablo: IV Servisler : Servislerin sıralanması alfabetik sıraya göre yapılacak, yatak tahsisi yapılmış, faaliyeti olmayan servisler de sıralamada gösterilecektir. Genel Hastanelerde, aynı servisten birden fazla olması halinde servisler ayrı ayrı ( Örneğin: 1.Genel Cerrahi, 2. Genel Cerrahi vb. gibi ) gösterilecektir. Özel Dal Hastanelerinde, dalın iç servisleri ( 1. Doğum, 2. Doğum vb. gibi) mutlaka gösterilecektir. - Yatak Sayısı 1. Kadro yatağı Hastaneye, Bakanlık onayı ile tahsisi edilen yatak sayısıdır. Bu sayı aynen muhafaza edilecek ve servislere göre dağılımlar bu sayıya göre düzenlenecektir. 2. Mevcut Fiili Yatak Belirli bir süre sonunda ( 3. Ayın son günü veya 31 Aralık ) hastanede, hasta yatağı olarak serili, boş veya dolu yatakların sayısıdır. Aşağıda belirtilen yataklar, kadro ve fiili yatak sayısına dahil edilmeyecektir. a) Yeni doğan bebeklerin sepetleri b) Doğum ve sancı odasındaki yataklar c) Poliklinik ve laboratuarlarda; muayene, küçük müdahale ve hastaların istirahatı için kullanılan yataklar, d) Anestezi odası ve ameliyathanede, uyuma ve bekleme için kullanılan yataklar, e) Ameliyat sonu bakım odası ve yoğun bakım yatakları, f) Personel dinlenme yatakları, Bazı servislerde, yatak işgal oranının yüzde yüze yaklaşması, bazen de aşmasına rağmen, yatak işgal oranı düşük servislerin yataklarından alınarak bu servislere tahsis edilmediği tespit edilmektedir. Bu nedenle, fiili yatak tahsislerinde hastane başhekimlerinin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. - Poliklinik Sayısı: Bu sayının kurumda, mevcut bulunan servislere göre verilmesi zorunludur. Acil, diş ve gece nöbeti hizmeti sırasında yapılan poliklinikler de, servislerin sonunda ayrıca gösterilecektir. Bünyelerinde Kamu Sağlığı Merkezi / Semt Polikliniği olarak faaliyet gösteren birimlerin poliklinikleri de, servislere göre bu bölümde yer alacaktır. Bu bölümde, poliklinik hizmeti dışında başka bir hizmete ( Laboratuar, Röntgen gibi ) yer verilmeyecektir. Poliklinik sayılarının sağlıklı olarak temini için, defterlere verilen numaraların iyi düzenlenmesi, dönemlere ait sayıların da dikkatli tespit edilmesi gerekmektedir.

4 - Servise Yatan Hasta Sayısı Dönem içinde, kuruma yatan hastaların servislere göre sayısal dağılımı bu bölümde verilecektir. Kendisi için Hasta Tabelası düzenlenmiş her hasta hastanede kalma süresi ne olursa olsun burada gösterilecektir. -Servisten Çıkan ( Taburcu olan veya ölen ) hasta sayısı ile bunların yattıkları gün sayısı - Yapılan Ameliyatlar - Yapılan Doğumlar Bu bölümlerde yer alan bilgiler, hasta hareketlerinin ve hastane temel hizmetlerinin izlenmesinde önemlilik arz etmektedir. Bu bölümlere kaydedilen bilgiler, tamamen hasta dosyalarından elde edilen bilgilere dayanmaktadır. Bu nedenle, hasta tabela ve dosyalarının; düzenli bir şekilde tutulması, taburcu işlemlerinden sonra serviste bekletilmemesi, istatistiki işlemlerin gereği şekilde yapıldıktan sonra arşivlenmesi gerekmektedir. Hastanede ölen hastalarla ilgili " Ölüm Vesikası İstatistik Fişi" ile " Ölüm Tutanağı" düzenlenmesi de zorunludur. Bir Hastanın Ortalama Kalış Gün Sayısı ; Bir hastanın ortalama kalış gün sayısı aşağıdaki formüle göre bulunur. Belli bir dönemde ( 3 ay veya 1 yıl) ve belli bir servisten veya hastaneden taburcu olan ve ölenlerin toplam yattıkları gün sayısı /Aynı dönemde ve aynı servisten veya hastaneden taburcu olan ve ölenlerin toplam sayısı Örneğin: Birinci üç aylık dönemde, 15 fiili yataklı genel cerrahi servisinden : Taburcu olan 65, ölen 7, taburcu ve ölen hastaların yattıkları gün sayısı toplamı da 805 gün. Buna göre: Servisin ortalama kalış gün sayısı: 805 / 72 =11.18=11.2 gündür. Yatak İşgal Oranı : Hastane ve servislerin hizmet değerlendirmesinde önemli bir kriter olan yatak işgal oranının (genellikle yüzde olarak hesaplanır ) hesaplama formülü ise; Belli bir dönemde(3 ay veya 1 yıl) ve belli bir servisten veya hastanede toplam yatılan gün sayısı x 100 / Aynı dönemdeki gün sayısı x Fiili yatak sayısı Örneğin : Yukarıda örneği verilen genel cerrahi servisinin yatak işgal oranını hesaplamak istersek, 805 x 100 = = % x

5 Formun düzenlenmesinde aşağıdaki hususların da dikkate alınması gerekmektedir. Formun doldurulmasında daktilo veya mürekkepli kalem kullanılacak, yazılar düzgün ve okunaklı olacaktır. Birden fazla form kullanılması gerektiğinde personel bilgileri ilk forma yazılacak, ikinci form yapıştırılmak suretiyle eklenebilecektir. Hesaplamalarda, virgülden sonra bir basamak alınacaktır. Yatak İşgal oranı yüksek servislere, diğer servislerden yatak tahsisi yapılacak ve bu durum fiili yataklarda gösterilecektir. Hastane ve serviste fiziki kapasite olmasına rağmen, yatak işgal oranını yüksek göstermek amacıyla, fiili yatak sayısını azaltmak gibi bir hareketin yanlış ve yanıltıcı olduğunun bilinmesi, Taburcu veya ölen hastalara ait dosyaların servislerde tutulduğu görülmektedir. Araştırma, inceleme amacıyla servis görevlilerince tutulan dosyaların, mutlaka istatistik ve arşiv işlemlerinin yapılmış olması ve imza karşılığı arşivden alınması ve kısa sürede geri verilmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi, İlinizdeki yataklı tedavi kurumlarının çalışmalarını ihtiva eden Form No: 56 Personel Hasta ve Yatak Muvazene Formu ile Genel Müdürlüğümüze ait diğer formların veri girişleri yapılmadan önce adı geçen form un açıklama kılavuzundaki ilkelere göre düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolünden sonra veri girişinin yapılmasını ayrıca giriş yapıldıktan sonra tekrar kontrol edilmesini, zamanında gönderilmeyen çalışma formlarının gönderilmeleri için ilgili kurumların ikaz edilmesini, Makam Onayı ile açılmış kurumlar ve kadro yatakları işlenirken gerekli özenin gösterilmesi hususunda ilgililere emirlerinizi önemle rica ederim. Doç.Dr.Osman DURMUŞ Bakan DAĞITIM : Valiliklere

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK TARİHİ : 07.01.2009 ZEYİLNAME-1 YÜRÜLÜK TARİHİ : 13.02.2009 ZEYİLNAME-2 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 06.11.2009 DUYURU VE YÜRÜRLÜK TARİHİ : 14.12.2009 / 15.12.2009 ZEYİLNAME-3 YÜRÜRLÜK TARİHİ :

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 25029274-1093/37-237/436 06/04/2013 Konu : Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi A- GENEL AÇIKLAMALAR GENELGE 2013/19 Bilindiği

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar.

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar. Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin yıllık, mazeret, hastalık ve aylıksız izinlerinin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : GENELGE 2008-106

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : GENELGE 2008-106 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : B.13.2.SGK.0.10.04.00/31-842714 Organize sanayi ve endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından sigorta ve emeklilik şirketlerinin

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19662804-866 20 Ekim 2014 Konu : Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Detaylı

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER Kapsam Madde 1 Bu İç Yönetmelik, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Merkez ve Birliğe bağlı taşra teşkilâtında bulunan

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

DIŞ GENELGE(143) Sandığa tabi göreve girenlerden, ilk tam aylıkları üzerinden alınacak % 25 giriş keseneğinin ve aynı orandaki kurum karşılıklarının,

DIŞ GENELGE(143) Sandığa tabi göreve girenlerden, ilk tam aylıkları üzerinden alınacak % 25 giriş keseneğinin ve aynı orandaki kurum karşılıklarının, DIŞ GENELGE(143) Emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının hesabı ve Sandığa gönderilme şekil ve süreleri konularında kurumlarca ve tediye merkezlerince yapılan işlemlerde hatalar olduğu gözlendiğinden

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? Evet, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Türk Ceza Kanunu 90. maddesi ve ilgili yönetmelik gereğince izin alınması

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Karar No : 233 Karar Tarihi : 23/02/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı