TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve KAT MÜLKİYETİ MEVZUATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve KAT MÜLKİYETİ MEVZUATI"

Transkript

1 TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve KAT MÜLKİYETİ MEVZUATI Doç. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU 1. GİRİŞ Taşõnmazlarõn değerlendirilmesi ve bu değerlerin vergiye yansõtõlmasõ gelişmiş toplumlarõn en önemli ekonomik dayanaklarõndan biridir. Ülkemizde henüz sağlõklõ bir yapõya oturtulamamõş taşõnmaz değerlendirmesi, ancak haksõz rant paylaşõmlarõ, özelleştirme, emlak vergi sistemindeki adaletsiz dağõlõm ve ekonomik kaynak arayõşlarõ ile gündeme gelmektedir. Özellikle, mevcut yasalarla tespit edilen taşõnmaz birim değerlerinin serbest piyasa koşullarõndaki değerlerden büyük farklõlõk göstermesi kamuoyunun dikkatini bu yöne çekmektedir. Bu konudaki tartõşmalarõn çoğalmasõ ve konuma bağlõ bilgilere olan ihtiyaçlarõn artmasõ, artõk taşõnmazlara ilişkin değerlendirme işlemlerinin daha sağlõklõ bir sisteme kavuşturulmasõ gerçeğini ülke ekonomisi açõsõndan kaçõnõlmaz hale getirmiştir. Bu gelişmelere bağlõ olarak, taşõnmaz değerlendirmesinin çok yakõn bir gelecekte meslekte önemli bir uygulama alanõ bulacağõ ve haritacõlõk sektörüne büyük bir ivme kazandõracağõ da açõktõr. Bu amaçla hazõrlanan bu yazõda, taşõnmaz değerlendirmesinde izlenecek yöntemler bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarõ, değerlendirme işleminde dikkate alõnacak değer kriterleri ve ülkemizde taşõnmaz değerlendirmesi ile ilgili uygulamalar hakkõnda genel bir bilgi verilmiştir. 2. Taşõnmaz Değerlendirmesinin Önemi Değerlendirme, bir taşõnmazõn kõsmen veya tamamen nitelik ve nicelikler bakõmõndan ifade edilmesidir. Diğer bir deyişle, taşõnmaz varlõklarõn, sahip olduklarõ özellikler bakõmõndan, ekonomik gelişmeler karşõsõnda topyekün olarak analiz edilip, güncel piyasa koşullarõndaki birim değerin tahmin edilmesidir. Bu değer genellikle rayiç bedel, sürüm değer veya kazanç değeri olarak bilinir. Ülkemizde genelde birçok mal ve hizmetlerin fiyatlarõ rekabet şartlarõnõn gözardõ edilmesi halinde tek fiyatla belirlenirken, ekonomik bir yatõrõm aracõ olarak düşünülen taşõnmazlar için böyle bir durum söz konusu değildir. Ekonomideki hõzlõ değişimlerin yanõsõra, taşõnmazlara ait bilgi bankalarõnõn henüz istenen düzeyde olmamasõ neticesinde, taşõnmaz fiyatlarõndaki değişim oranlarõnõ sağlõklõ bir şekilde takip ve tahmin etmek oldukça güçtür. Bunun sonucunda ülkemizde aynõ bir taşõnmaza ait değişik fiyatlar ile karşõlaşõlmaktadõr. Bunlardan bazõlarõ; Vergiye esas fiyatlar,

2 Piyasa koşullarõndaki serbest alõm-satõm fiyatlarõ, Kamulaştõrma esnasõnda değer-takdir komisyonlarõnca tespit edilen fiyatlar, Bedel artõrõmõ davalarõ sonucu mahkemelerce tespit edilen fiyatlar dõr. Oysa bir taşõnmazõn gelişmeye tabi olmadõğõ zaman periyodu içerisinde sabit bedeli olmalõdõr. Farklõ yaklaşõmlar ile taşõnmaz değeri tespit edilmiş olsa dahi bu değerlerin birbirine yakõn olmasõ beklenir. Ülkemizde, taşõnmaz mallarõn değerlendirme işlemleri, herhangi bir standardizasyona bağlõ olmadõğõndan, değişik yaklaşõmlar sonucunda ortaya büyük farklõlõk gösteren bedeller çõkmakta ve bunlarõn da ekonomik ve sosyal dengeler üzerinde olumsuz etkileri olmaktadõr. Dinamik bir taşõnmaz değerlendirme sistemi henüz tesis edilemediğinden, ülkemizde bir çok değerlendirme davasõ gündeme gelmekte, ekonomik olarak devletin büyük vergi kayõplarõ olmakta ve taşõnmaz piyasasõnda pek çok spekülasyon ortaya çõkmaktadõr. Bütün bu sorunlarõn çözüme kavuşturulmasõ için, gelişmiş toplumlarda olduğu gibi, ülkemizde de sağlõklõ bir taşõnmaz değerlendirme mekanizmasõnõn hukuki ve teknik altyapõsõ günümüz koşularõna uygun olarak bir an önce oluşturulup, konumsal bilgi sistemlerinin taşõnmaz değerlendirilmesiyle entegrasyonu sağlanmalõ ve gerekli değer haritalarõ üretilmelidir. 3. Değerlendirme Kriterleri Gerçek anlamda, herhangi bir taşõnmaza ait kesin değerin tespit edilmesi mümkün değildir. Çünkü, her taşõnmaz konumu ve kullanõmõ itibari ile birçok değişik özellik göstermekte olup bu özellikler kişiden kişiye nitelik ve nicelik bakõmõndan değişebilmektedir. Dolayõsõyla, taşõnmazlarõn sahip olduğu özellikler objektif ve subjektif değerler olarak tanõmlandõğõndan, pratikte kesin bir değer elde etmek oldukça güçtür. Ancak, taşõnmazlarõn kesin değerleri yerine tahmini değerlerini tespit etmek mümkündür. Bu amaçla seçilecek bazõ objektif ve subjektif kriterler ayrõ ayrõ değerlendirilir. Birim alan veya hacimde yapõlacak bu değerlendirmeler daha sonra taşõnmazõn tamamõna yansõtõlõr. Bu nedenle öncelikle taşõnmazlarõn sahip olabileceği değer kriterlerinin sõnõflandõrõlmasõ gerekmektedir. Herhangi bir taşõnmazõn değerlendirilmesinde dikkate alõnmasõ gerekli kriterler aşağõda verilmiştir. Taşõnmazõn kullanõm amacõ Kullanõm amacõ, taşõnmaza ekonomik bakõmdan etki eden önemli bir kriter olarak ortaya çõkmaktadõr. Bu amaçla, öncelikle taşõnmazõn, arsa veya arazi olduğu tespit edilir. Daha sonra, konut, ticari, endüstriyel veya tarõm amaçlõ olarak kullanõlabilirliği taşõnmazõn ekonomik bir göstergesi olduğundan, taşõnmaz üzerinde gerçekleştirilmesi amaçlanan faaliyetin ne ölçüde yerine getirilebileceği irdelenir. Taşõnmaz mahallinin özellikleri Çevresel özellikler: Taşõnmazõn bulunduğu mahal, doğal ve yapay faaliyetler açõsõndan değerlendirilir. Doğal faaliyetler olarak, taşõnmazõn bulunduğu yerin topoğrafyasõ, kentsel veya kõrsal alanda olup olmama durumu, çevrenin bitki örtüsü, biyolojik, ekolojik ve kimyasal yapõsõ anlaşõlõr. Bunun yanõnda yapay faaliyet olarak taşõnmazõn bulunduğu

3 çevreye yapõlan ve yapõlacak yatõrõm ve hizmetler sonucunda kazandõrõlmõş özellikler anlaşõlõr. Bunlar, taşõnmaz mahallindeki gelişme potansiyeli, mevcut alt ve üst yapõ hizmetleri, sosyal, eğitim ve kültürel amaçlõ donatõlarõn yoğunluğu, bölgedeki yaşam koşullarõ, ticari ve endüstriyel faaliyetler ve bu türden tesislerin varlõğõdõr. Bununla birlikte bölgedeki nüfus yoğunluğu, sosyal tabakalaşma, demografik hareketlerde taşõnmazõn bulunduğu mahallin yeri ayrõ ayrõ dikkate alõnõr. Yasal özellikler: Yasal düzenlemeler genellikle taşõnmaz kullanõmõnõ doğrudan etkileyebilen önemli unsurlardan biri olarak kabul edilir. Özellikle kentsel alanlarda planlama kapsamõna alõnan arsa ve araziler imar faaliyetlerinden açõk bir şekilde etkilenmektedirler. Plan ile mevcut taşõnmazlara yapõ nizamõ ve kullanõm açõsõndan önemli avantaj ve dezavantajlar sağlandõğõ gibi, kamulaştõrma ile de taşõnmazõn kamu hizmetlerine doğrudan tahsis edilmesi söz konusudur. Dolayõsõyla, kanun ve yönetmelikler, taşõnmazlara ilişkin mülkiyet haklarõnõ kõsõtlama veya genişletme tassarrufuna sahip olup, bu tasarruf ile taşõnmazlarõ ekonomik açõdan etkilediğinden değerlendirme işleminde dikkate alõnmalõdõrlar. Değerlendirme esnasõnda, taşõnmazõn içinde bulunduğu bölgeyi doğrudan ilgilendiren yasal düzenlemelerin, özellikle imarla ilgili mevzuatlarõn incelenmesi gerekmektedir. Ayrõca, Medeni Yasa'dan kaynaklanan tescil gücündeki mutlak hak olan irtifak haklarõ (örneğin, üst hakkõ, geçit hakkõ) mülkiyetin değerini negatif yönde etkileyen ve yapõlaşma ile diğer kullanõmlara sõnõrlama getiren haklar da değer hesabõna katõlmalõdõr. Taşõnmaz sahiplerinin kişisel özellikleri: Çevresel kriterlerden biride, taşõnmaz mahallindeki diğer taşõnmaz sahiplerinin kişisel özellikleridir. Bu kişilerin davranõş biçimleri, komşuluk ilişkileri, maddi ve manevi güçleri, toplum içerisindeki populariteleri, yasalara karşõ davranõş biçimleri, sosyal ve ekonomik gelişmelere katkõlarõ gibi özellikler taşõnmaz mahalline çekicilik kazandõran diğer subjektif değerler olarak göz önünde bulundurulur. Özellikle ülkemizde, toplumda belli bir seviyedeki devlet adamõ, sanatçõ, işadamõ, vb. kişilerin sahip olduklarõ taşõnmaz mahallerinin birim değerlerinde diğerlerine nazaran büyük bir artõş olduğu gözlenmektedir. Bu tür kişilerin özellikleri bölgeye talebi artõrdõğõndan, taşõnmazlarda bir değer değişimi söz konusu olmaktadõr. Kişisel özellik yanõnda, taşõnmaz mahallinde bulunan kurum ve kuruluşlar ve bunlarõn göstermiş olduğu faaliyetlerde taşõnmaz değerini etkileyen subjektif unsurlar olarak kabul edilir. Bu kurum ve kuruluşlarõn bölgeye katkõlarõ veya zararlarõ, bunlara o bölgedeki diğer taşõnmaz sahiplerinin bakõş açõsõ araştõrõlmalõdõr. Taşõnmazõn konumu Taşõnmazõn konumu, değeri etkileyen diğer önemli unsurlardan biri olarak kabul edilir. Özellikle taşõnmazõn bölgedeki ekonomik tesis ve sosyal donatõlara göre konumu ve ulaşõm durumu dikkate alõnõr. Taşõnmazõn, bu tür donatõ veya tesislere yakõn veya uzak olmasõ taşõnmaz değerini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Uzaklõk veya yakõnlõk durumunun değerlendirilmesinde ulaşõm ağõ dikkate alõnarak, taşõnmazdan ilgili tesis veya donatõya ulaşõlabilecek en uygun yol hattõ dikkate alõnmalõdõr. Alõş-veriş merkezleri yanõnda, eğitim, ibadet, toplu taşõm merkezlerine, vb diğer kamu hizmeti veren alt ve üst yapõ merkezlerine taşõnmazdan olan mesafeler, uzunluk veya zaman birimi cinsinden belirlenir. Bulunan değer pozitif veya negatif bir şekilde taşõnmaz değerine etki ettirilir.

4 Bunun için, uzaklõk veya yakõnlõğõn, taşõnmaz değerine yapacağõ etkinin pozitif veya negatif yönde olup olmamasõ durumuna karar verilmelidir. Taşõnmazõn kullanõm amacõna bağlõ olmakla birlikte; ekonomik ve sosyal etkinlik bakõmõndan faal olan ve işlem yoğunluğu gösteren alanlara taşõnmazõn daha yakõn olmasõ arzu edilir. Ulaşõm ağõndan, kamu hizmeti veren merkezi yerlerden maksimum şekilde yararlanmak, taşõnmazõn konumu ile doğrudan ilişkilidir. Özellikle market, pazar yeri, iş yeri, otopark sahasõ, okul, çocuk bahçesi, terminal, yeşil alan, şehir merkezi vb yerlere olan mesafelerin kõsa olmasõ ekonomik ve sosyal açõdan kişilere avantaj sağlar. Dolayõsõyla, bu tür yerlere olan uzaklõk ile taşõnmazõn değeri arasõnda ters bir orantõ olduğu kabul edilir. Bununla birlikte, taşõnmaza zarar verebilecek nitelikteki, sağlõksõz, kirli, gürültülü bölgelerden ve insan hayatõnõ tehdit eden hertürlü kamu ve özel mülkiyetteki tesislerden bu taşõnmaza olan uzaklõk ile taşõnmaz değeri arasõnda doğru bir orantõ olduğu kabul edilir. Konum bakõmõndan taşõnmaz değerini etkileyebilecek unsurlar aşağõdaki şekilde sõnõflandõrõlabilirler. Kamu hizmeti veren alanlara ulaşõm ve yakõnlõk : Toplu-taşõm duraklarõ, terminal, otopark, sinema, tiyatro, spor alanlarõ, çocuk bahcesi, eğlence yerleri ve kültür merkezlerine, hastane, sağlõk ocağõ gibi sağlõk merkezlerine, valilik veya belediye temel hizmet binalarõna olan uzaklõklar, Alõş-veriş merkezlerine olan mesafe : Bölgedeki açõk veya kapalõ pazar yeri, market, bakkal, büfe, eczane vb. ticari birimlere olan uzaklõklar, Eğitim ve ibadet alanlarõna olan mesafe : Anaokulu, kreş, ilk ve orta dereceli okullar, üniversite, vakõf, kütüphane, okuma salonlarõ, cami, kilise vb ibadet merkezlerine olan uzaklõklar, Rekreasyon alanlarõna olan mesafe : Gezinti yollarõ, piknik alanlarõ, sahiller, yeşili yoğun alanlar, park ve bahçelere olan uzaklõklar, Sağlõksõz ve zararlõ bölgelerden olan uzaklõk : Altyapõsõ olmayan, az gelişmiş bölgelere, islah edilmemiş akarsu alanlarõna, çevre sağlõğõ açõsõndan zararlõ olabilecek çöp boşaltõm alanlarõna, havagazõ üretim ve kullanõm alanlarõna, benzin istasyonlarõna, sanayi artõklarõnõn toplandõğõ alanlara, endüstriyel faaliyet gösteren birimlere, jeolojik sakõncalõ alanlara, trafo ve enerji nakil hatlarõna, emniyet açõsõndan sakõncalõ ve suç işleme oranõ yüksek olan bölgelere uzaklõklar, Gürültü : Yoğun trafiğe sahip havaalanõ, karayollarõ, kavşaklar, demiryollarõ, eğlence merkezleri gibi gürültü üreten sahalara ve kirli havanõn yoğun olduğu bölgelere olan uzaklõklar. Tarihi alanlara olan mesafe: Özellikle turizm açõsõndan bakõldõğõnda, taşõnmazõn tarihi yerlere yakõn olmasõ o taşõnmaza ek bir kullanõm hakkõ verebilir. Bunun yanõnda tarihi bölgenin bakõm özelliğine göre taşõnmazõn negatif olarak etkilenebileceği gözardõ edilmemelidir. Mevzii özellikleri Taşõnmazõn bulunduğu yer itibari ile sahip olduğu geometrik ve fiziksel yapõ ve bunlara bağlõ olarak ta kullanõm büyüklüğündeki değişkenlikler ekonomik açõdan taşõnmaz değerini etkileyebilecek niteliktedirler. Bundan dolayõ taşõnmaz mevzi özellikleri bakõmõndan da

5 irdelenmelidir. Topoğrafik yapõ : Taşõnmazõn eğimi değerlendirme işlemlerinde daima önemli bir faktör olarak dikkate alõnmaktadõr. Eğim, genellikle tarõm arazilerde verimi, arsalarda ise inşaat alanõ ve hacimini etkileyen ekonomik bir unsur olduğundan, değerlendirme işleminde dikkate alõnõr. Uygulamalarda, eğimi az olan arsa ve arazilerin, eğimi fazla olanlara göre daha değerli olduğu kabul edilir. Engebeli yüzeye sahip bir imar parseli ayrõca inşaat masraflarõnõ da artõrabilmektedir. Dolayõsõyla, eğim ile değer arasõnda ters bir orantõ vardõr. Eğim doğrudan topoğrafik yapõyla ilişkili olduğundan, topoğrafyanõn geometrik olarak tanõmlanmasõ gerekir. Arazi yüzeyinde yapõlacak ölçümler ile ortalama eğim hesaplanõr ve önceden yapõlacak bir eğim sõnõflandõrmasõ ile topoğrafya'ya karşõlõk gelecek değer tespit edilir. Zemin yapõsõ : İnşaata elverişlilik açõsõndan taşõnmazõn zemin yapõsõ ve mukavemet gücü irdelenir. Genellikle imar parselleri için söz konusu olan bir özelliktir. İnşaat sahasõnda yapõlacak bir kazõ veya dolgu işlemi, zemin durumuna göre ucuz veya pahalõ bir yatõrõm gerektirebilir. Örneğin, taşõnmazõn zemin yapõsõnõn kayalõk ve bataklõk olmasõ durumunda buraya yapõlacak masraf diğer taşõnmazlara nazaran çok daha farklõ olacaktõr. Zemin durumu ekonomik açõdan taşõnmazõ etkileyeceğinden, değerlendirmede dikkate alõnmasõ gerekli bir özelliktir. Parselin şekli ve boyutu : Özellikle üzerinde tesis olmayan boş arsalarda, parselin geometrik yapõsõ, ileride yapõlacak inşaat bedelini etkileyecek vasõfta olabilir. Parselin kõrõk köşe sayõsõ, kenarlarõn girinti veya çõkõntõlõ, kõsa veya uzun olmasõ, parselin dar ve uzun bir yapõda olmasõ ekomomik maliyeti artõrdõğõ gibi kulanõmõ ve hatta imar koşullarõ nedeniyle komşu parseller ile hukuksal ilişkiye (tevhit, şuyulandõrma, sõnõr düzeltmesi gibi) girmeye zorlayarak parsel değerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Cephe kullanõmõ : Özellikle ticari amaçla kullanõlacak nitelikteki arsa veya arazilerin yol ile olan cephe genişlikleri büyük önem taşõmaktadõr. Ulaşõm, vitrin büyüklüğü, yükleme ve boşaltõm faaliyetlerinin rahat bir şekilde yerine getirilmesi cephe hattõnõn genişiliği ile doğru orantõlõdõr. Ayrõca değerlendirmeye esas olacak arsa veya arazi üzerinde bu türden varsa irtifak haklarõ da ayrõca dikkate alõnmalõdõr. Manzara : Taşõnmazõn görüş mesafesi ve buna bağlõ olarak ta çevreyi gözleyebilme imkanõ (nokta-manzara görselliği) ayrõca değerlendirilmesi gerekli önemli bir unsurdur. Bu amaçla taşõnmazda şeçilecek bir bakõş noktasõ referans alõnarak, kot farklarõnõn da dikkate alõnmasõ ile bu noktadan etrafõ görebilme durumu değerlendirilir. 4. Taşõnmaz Değerlendirme Yöntemleri 4.1 Emsal'e göre değerlendirme yöntemi (Karşõlaştõrma) Bu metoda göre, değerlendirme işlemi yapõlacak taşõnmazõn bulunduğu mahaldeki en son alõm-satõm fiyatlarõ dikkate alõnõr. Taşõnmaz, çevresindeki diğer taşõnmazlar ile karşõlaştõrõlarak, emsali taşõnmazlar tespit edilir. Bu taşõnmazlarõn son yõllardaki alõm-satõm bedellerinin ortalamalarõ, değerlendirilmesi istenen taşõnmaz için bir referans oluşturur. Çõplak arsa ve arazilerin değerlendirilmesi genellikle emsal'e göre yapõlmaktadõr. Arazi

6 değeri takdirinde arazinin türü (kõraç, taban, sulak), verim gücüne göre sõnõfõ (iyi, orta, zayõf, ekim yapõlamayacak nitelikte), yapõlan tarõm türüne göre kullanõlma durumu dikkate alõnõr. Emsal arazi; tür, sõnõf ve yapõlan tarõm bakõmõndan aynõ nitelikteki arazidir. Tümüyle aynõ nitelikte bir arazi yoksa, yakõn nitelikte bir arazinin değeride, farklarõn sebep olduğu değer indirimleri veya artõrõmlarõ yapõlarak, emsal değeri olarak kabul edilebilir. İster tam emsale ister yakõn emsale dayansõn, alõm satõmõn yapõldõğõ tarih farkõ sebebiyle doğmuş olan değer değişikliği de ayrõca takdir edilip hesaba katõlmalõdõr. 4.2 Gelir'e göre değerlendirme yöntemi Taşõnmazõn yõllõk net gelirinin tahmin edilmesi esasõna dayanõr. Taşõnmazõn mevcut ve gelecekteki kazancõ, enflasyon etkiside dikkate alõnarak paraya dönüştürülür. Hesaplanan miktar taşõnmaza ait değer olarak tayin edilir. Gelir metodu, genellikle ticari ve endüstriyel amaçlõ olarak kullanõlan arsa ve arazilerin değer tespit işlemlerinde kullanõlõr (Unger, 1969; Mülayim, 1994). 4.3 Maliyet'e göre değerlendirme yöntemi Yapõlarõn değerlendirilmesinde kullanõlan bir yöntemdir. Bir taşõnmaz üzerindeki bina ve diğer ekonomik değerler dikkate alõnarak, bunlarõn yapõm ve elde edilme maliyetleri hesaplanõr. Varsa olumsuz değerler, yõpranma payõ, bakõm onarõm masrafõ gibi değerler, toplam maliyet değerinden çõkartõlarak, taşõnmaza ait o anki kesin değer tespit edilir. Tespit işleminde, altlõk olarak bina planlarõ kullanõlabileceği gibi, birim meterkare veya hacim'e düşen maliyet miktarõ bizzat bina üzerinde yapõlacak ölçümler ile de hesaplanõr. Sigorta işlemine konu olacak taşõnmazlarõn değerlendirilmesi genellikle bu metod kullanõlõr. 4.4 Karma değerlendirme yöntemi Yukarõda anlatõlan değerlendirme yöntemleri, genellikle taşõnmazõn tek bir özellik göstermesi halinde (sadece arsa, bina vb gibi) ve taşõnmazõn kullanõm şekline bağlõ olarak (örneğin mesken, ticari, tarõm alanõ gibi) uygulamalarda kullanõlan klasik değerlendirme şekilleridir. Ancak, değerlendirilmesi istenen taşõnmaz farklõ özellik gösteren birçok varlõğõn biraraya gelmesiyle de olabilir. Örneğin, arsa olan bir taşõnmaz üzerinde herhangi bir yapõ, özel yol, baraka ve ekonomik anlam taşõyan ağaç, kuyu, duvar vb gibi diğer ek tesislerler mevcut ise bunlarõn değerlendirilmesi bir bütünlük içerisinde yapõlmalõdõr. Böyle bir taşõnmazõn değer tespitinde ekonomik değer taşõyan parçalar ayrõ ayrõ değerlendirilir ve elde edilecek miktarlarõn toplamõ esas alõnõr. Özellikle binalõ arsalarõn değerlendirilmesinde, arsa ayrõ, üzerindeki binada ayrõ değerlendirlimelidir. Bu durumda, arsanõn değer tespiti için karşõlaştõrma yöntemi, binanõn değerlendirilmesi içinde maliyet veya ticari amaçlõ bir bina ise gelir yöntemi esas alõnõr. Burada yapõlacak değerlendirme işleminde yukarõdaki farklõ yöntemlerin aynõ anda kullanõlmasõ söz konusu olacaktõr. Bu şekilde yapõlacak bir değerlendirme işlemine kombine değerlendirme adõ verilir (NRC, 1983).

7 4.5 Nominal değerlendirme yöntemi Uygulamalarda yapõlan birçok değerlendirme işleminde rayiç bedeller esas alõnmaktadõr. Ancak kullanõlan değerlendirme yöntemine göre esas alõnan birimler ülkenin ekonomik yapõsõna bağlõ olarak değişebilmektedirler. Oysa taşõnmazlarõn sahip olduklarõ özellikler genelde hep aynõ kalmaktadõr. Piyasa şartlarõndaki bu değişiklikler fiyat spekülasyonlarõna da sebep olduklarõndan günümüzde taşõnmazlar üzerindeki birim değerleri kontrol altõnda tutmak oldukça güçleşmektedir. Bunun yanõnda değerlendirme yapõlacak alanlarõn büyük olmasõ ve taşõnmaz sayõlarõnõn fazla olmasõ yapõlacak değerlendirmeyi zorlaştõrmaktadõr. Nitekim, bu tür problemleri emlak vergisi için yapõlan değerlendirme işlemlerinde görmekteyiz. Genelde bölge veya sokak bazõ esas alõnarak bu sõnõrlar dahilinde kalan taşõnmazlarõn değerleri hep aynõ tutulur. Oysa her bir taşõnmaz, diğer komşu taşõnmazlara göre ekonomik bakõmdan bir takõm olumlu veya olumsuz özellikler taşõyabilmektedir. Bu gerçek, her bir parselin farklõ değere sahip olduğunu göstermektedir. Dolayõsõyla, böyle bir genel yaklaşõmla gerçek bir değerlendirme yapõldõğõ söylenemez. Bu nedenle, taşõnmaz sayõsõ fazla olan bir bölgede yapõlacak değerlendirme ile söz konusu taşõnmazlar arasõndaki değer dağõlõmlarõnõn ortaya konmasõ gerekir. Bu değer dağõlõmõnda esas alõnacak birim rayiç bedel olabileceği gibi, bir puanlama ile elde edilecek parametrik değerler de olabilir. Bu amaçla dikkate alõnacak değer kriterleri formüle edilerek tavan ve taban puanlarõ tespit edilir ve herbir taşõnmazõ ifade eden bir değer katsayõsõ hesaplanõr. Bu değer katsayõlarõ, taşõnmazlarõ değer bakõmõndan birbirlerine göre durumlarõnõ gösterir ve baz alõnarak gerektiğinde kolayca rayiç bedele dönüştürülür. Böyle bir değerlendirme, yukarõda verilen yöntemlerden çok daha farklõ bir yaklaşõma sahip olup, nominal değerlendirme olarak adlandõrõlmaktadõr (Yomralõoğlu, 1993). Değerlendirme yöntemlerinin bir karşõlaştõrõlmasõ Tablo: 1 de verilmiştir. 5. Taşõnmazlarõn değerlendirmesine ilişkin uygulamalar Emlak Vergilendirme İşlemlerinde Vergi hukukuna göre yapõlmakta olan bu tür uygulamalar 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõndaki Kanunun 90.maddesine göre oluşturulan satõş komisyonlarõ marifetiyle yapõlan değerlendirmelerdir. 213 sayõlõ Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarõnca her mahalle ve arsa sayõlacak parsellenmemiş iş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakõmõndan farklõ bölgeler arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi itibariyle takdir olunan birim değerlere göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz. Kesinleşen asgari ölçüde arsa ve arazi birim değerleri ile ilgili vergi dairelerinde, belediyelerde ve muhtarlõklarda uygun yerlere asõlmak suretiyle genel beyan süresince ilan edilir. Takdir komisyonlarõnca tespit edilen asgari ölçüdeki arazi birim değeri 4 yõl geçerli olur. Ancak rayiç değer tespiti yapõlõrken ileriye yönelik muhtemel değer artõşõ veya azalõşõ gibi

8 faktörler üzerinde durulmayarak takdirler tespitin yapõldõğõ tarihin rayiç değerine göre gerçekleştirilir. Ülkemizdeki bu uygulama gerçek vergilerin elde edilmesi açõsõndan bakõldõğõnda yetersiz kalmaktadõr. Tablo 1: Taşõnmaz değerlendirme yöntemlerinin karşõlaştõrõlmasõ YÖNTEMİN ADI Emsal e göre değerlendirm e yöntemi Gelir e göre değerlendirm e yöntemi AVANTAJLARI Mahkemeler ve kõymet-takdir komisyonlarõnca çoğunlukla bu yöntem dikkate alõnõr, Kişilerce anlaşõlmasõ kolay olup, daha sonraki alõm-satõm işlemlerinde bunu esas alõrlar, Esas alõnan değere emsal göstermek kolay olduğundan bu değeri test etme imkanõ vardõr. Geçmişte yapõlan gelişmelerin bir baz olarak dikkate alõnmasõ yapõlacak değerlendirme işlemine yardõmcõ olur Dikkate alõnan kira geliri genellikle taşõnmazõn olumlu yapõsõnõ yansõtõr Dikkate alõnan kira geliri genellikle taşõnmazõn aşõnma payõnõ yansõtõr Yatõrõm gelirlerinin tahmini için genelde herkesce kabul edilmiş bir değerlendirme şeklidir Maliyet e göre Diğer yöntemlere nazaran fazla DEZAVANTAJLARI Son zamanlarda alõm-satõmõ yapõlmõş taşõnmazlar bulunmayabilir, Karşõlaştõrma yapacak nitelikte benzer özellikler gösteren taşõnmaz bulmak zor olur, Satõş yapmõş kişileri bulmak ve gerekli bilgileri almak güç olmaktadõr. Gerçek alõm-satõm değerini öğrenebilmek çok zordur.çünkü, tapu kaydõndaki değerler emlak vergisi değerlerine göre hesaplanõp beyan edilmesine karşõn, Anayasamõz gereği kamulaştõrma değeri rayiç bedel üzerinden yapõldõğõndan gerçek değere uygun emsal satõş örneği elde edilememektedir. Uygun bir faiz oranõnõn seçiminde güçlükler olabilmektedir Belli zaman periyotlarõ içerisinde, gelirlerin hassas bir şekilde tespit edilmesi mümkün olmayabilir Konut amaçlõ kullanõlan taşõnmazlarõn değerlendirilmesinde, mülkiyet sahiplerinden kaynaklanan bazõ sõnõrlamalar olmaktadõr Ülkemizde kira bedelleri üzerinde kõsõtlayõcõ yasalarõn bulunmasõna rağmen, bu durumun denetim altõnda bulunmamasõ aynõ özelliklere sahip taşõnmazlar için dahi farklõ kiralar almasõ, değerlendirmenin test edilmesini güçleştirmektedir. Maliyet hesabõnda esas alõnacak

9 değerlendirm e yöntemi YÖNTEMİN ADI Karma değerlendirm e yöntemi Nominal değerlendirm e yöntemi yorum gerektirmediğinden, kişilerce anlaşõlmasõ daha kolaydõr Özel kullanõm amaçlõ taşõnmazlarõn, özellikle binalarõn, bağõmsõz bir şekilde değerlendirilmesinde kullanõlabilecek en etkili yöntemdir Maliyet hesabõnõn yapõlmasõ işlem açõsõndan kolaydõr Yapõlan değerlendirmeleri, çevredeki yeni binalar ile test etme imkanõ olduğundan varsa yõpranma paylarõnõ görebilmek açõsõndan büyük kolaylõk sağlar AVANTAJLARI Kullanõlan yönteme özgü genel avantajlara yine aynõ şekilde sahiptir. Farklõ yöntemleri bir arada bulundurduğundan fazla veri toplanõr ve verilecek karar daha güvenilir olur. Parçalõ varlõklarõn değerlendirilmesi için objektif bir yaklaşõm olup, değerin izahõ kolaydõr Taşõnmazõn parçalõ yaklaşõmla değerlendirilmesi söz konusu olup herhangi bir taşõnmaz parçasõna ilişkin değer güncellemesi yapmak kolay olur. Nominal değerlendirme ile taşõnmazlar arasõ değer dağõlõmõ kolayca gözükebilecektir. Yapõlacak değerlendirme işlemlerinde dikkate alõnacak kriterler formüle edileceğinden birim değerler daha bilimsel bir yaklaşõm ile ortaya konacaktõr. Bu değerler rayiç bedellerden bağõmsõz ve daha objektif bir şekilde elde edilmektedir. birim değerlerin seçiminde zorluklar ortaya çõkabilmektedir Değerlendirmeye esas teşkil edecek birim değerler piyasa koşullarõnda hõzlõ değişikliklere uğramaktadõr Yõpranma payõnõn hesabõnda, yeterli veri toplanamamasõ halinde hata payõ yüksek çõkabilmektedir Ancak seçilecek değer kriterleri sayõsõ kadar çõktõ sonucu üretileceğinden kõsõtlamalar olabilmektedir DEZAVANTAJLARI Farklõ özelliğe sahip verilerin toplanmasõ gerekir Parçalõ varlõklarõn değerlendirilmesinde farklõ birimler dikkate alõnabilir Kullanõlan yönteme özgü dezavantajlara yine aynõ şekilde sahiptir. Dikkate alõnacak değer kriterlerin sõnõflandõrõlmasõ ve sõnõrlandõrõlmasõ oldukca güçtür. Değer kriterlerinin formüle edilmesi. Kriterlerin öncelik sõralamasõ ve kriter ağõrlõklarõnõn belirlenmesi sorundur. Subjektif kriterlerin formül ile ifadesi yoruma açõktõr.

10 Matematik modele dayalõ bir yöntem olduğundan yoruma pek açõk bir durum söz konusu değildir. Bilgisayar desteği ile yapõlacak değerlendirme işlemine imkan verir. Değer haritalarõnõn hazõrlanmasõna geniş tabanlõ bir veri desteği sağlar ve oluşturulacak değer haritalarõ farklõ kurumlarca kullanõlõr. Taşõnmaz birim değerlerinin düzenli olarak kontrol edilmesini sağlar. Beyan esasõna dayalõ bu tür uygulamlar yerine, her yõl güncelleştirilecek nitelikte değer haritalarõ üretilerek gerçek değer üzerinden alçak vergi alõnmasõ esas olmalõ. Toplanacak vergiler, beyan esasõna göre değil yerinde tespit ve tebliğ esasõna göre yapõlmalõdõr. Kamulaştõrmada Taşõnmazlarõn Değerlendirilmesi Ülkemizdeki kamulaştõrma faaliyetleri tarih ve 2942 sayõlõ Kamulaştõrma Kanunu'na göre düzenlenmektedir. Buna göre yapõlan kamulaştõrma işlemlerinde, kamulaştõrmaya esas olan taşõnmazõn değerlendirilmesi yine aynõ yasanõn 11. maddesinde belirtilen Kõymet Takdiri Esaslarõna göre yapõlmaktadõr. Bu esaslar 10.maddeye göre oluşturulan kõymet takdir komisyonu tarafõndan incelenerek ve yorumlanarak, taşõnmazõn rayiç bedeli tespit edilir. Kõymet takdir komisyonu, taşõnmazõn bulunduğu yere giderek, hazõr bulunan diğer ilgilileride dinledikten sonra, yasanõn 11.maddesi ile verilen aşağõdaki unsurlarõ dikkate alarak gerekli değerlendirme işlemini gerçekleştirir. Ülkemizde yapõlan kamulaştõrma çalõşmalarõnda ortaya çõkan sonuç özellikle mülkiyet sahipleri açõsõndan pek hoş değildir. Kamulaştõrma işlemlerine yapõlan itirazlarõn bir çoğu mahkemelerimizce haklõ bulunmuş ve açõlan davalarõn çoğu maliklerin lehine sonuçlanmõştõr. Kamulaştõma kararõndan ziyade, kamulaştõrma bedeli dava konusu olmaktadõr. Takdir edilen değerlerin günün rayiç değerlerini yansõtmadõğõ görülmektedir. Ülkemizde herhangi bir arsa-arazi ve özellikle bunlara ilişkin bir değerlenledirme politikasõ ve standartlarõ olmadõğõndan bu tür davalarõn süreceği açõkca görülmektedir. Bunun yanõnda dikkate alõnacak değerlendirme kriterlerinin yetersiz olmasõ ve işleme esas olanlarõn objektif şekilde işleme sokulamamasõ güvenilir bir değerlendirme yapõlamamasõna da neden olmaktadõr. Kamulaştõrma yasasõ ile verilen değerlendirme unsurlarõ yoruma açõk olduğundan, aynõ taşõnmaz farklõ kişilerce farklõ şekilde değerlendirilmektedir. Özelleştirmede Taşõnmazlarõn Değerlendirilmesi Ülkemizdeki özelleştirme faaliyetleri tarih ve 4046 sayõlõ Özelleştirme Kanuna

11 göre düzenlenmektedir. Buna göre özelleştirilmesi yapõlacak bir taşõnmazõn değer tespitinin ne şekilde yapõlacağõ 18.maddenin (B) bendinde verilmiştir. Buna göre özelleştirme programõna alõnan kuruluşlarõn değer tespit işlemleri, bu kuruluşlarõn nitelikleri ve bunlara uygulanacak özelleştirme yöntemleri de dikkate alõnarak; değer tespit işlemleri İdare bünyesinde ve İdare Başkanõnõn onayõ ile en az beş üyeden oluşturulacak Değer Tespit Komisyonlarõ veya İdare tarafõndan teklif ve kuruluşca kabul edilecek Özel Bağõmsõz İhtisas Kuruluşlarõ tarafõndan yapõlõr. Yapõlan değerlendirme işlemlerinde kullanõlan yöntemler ve çalõşmalar açõklõk-şeffaflõk ilkesi gereği kamuoyuna duyrulur (Yomralõoğlu ve Uzun, 1997). Yine aynõ yasanõn 19.maddesinde özelleştirme programõna alõnan taşõnmazlarõn devri sõrasõnda yapõlacak değerlendirme için (c) fõkrasõnda açõklama getirilmiştir. Buna göre, özelleştirme sõrasõnda İdarece genel değer tespiti yapõlõrken, değer tespitine konu taşõnmazõn bedeli, 2942 sayõlõ Kamulaştõrma Kanunundaki kõymet takdir esaslarõ gözönünde tutularak, özelleştirme kanunun 18.maddesinde belirtilen Değer Tespit Komisyonlarõ tarafõndan belirlenir. Bunlarõn dõşõnda taşõnmaz değerlendirmesine esas olan uygulamalara örnek olarak, Emlak alõm-satõm işlemleri, Arazi toplulaştõrmasõ, İslah İmar Uygulamalarõ ve Bankalarca yapõlan ipotek-haciz-kredilendirme işlemleri verilebilir. 6. KAT MÜLKİYETİ Mülkiyet hakkõ sadece parsel sõnõrlarõ ile belirtilen zemin üzerinde kõsõtlõ olmayõp, aynõ zamanda parsel üzerine inşa edilmiş tüm birimler için de söz konusudur. Bu tür haklarõn oluşumu ve kullanõmõ, tarih ve 634 sayõlõ Kat Mülkiyeti Yasasõ hükümlerine göre yürütülür. Bu yasaya göre; Tamamlanmõş bir yapõnõn kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrõ ayrõ ve başlõ başõna kullanõlmaya elverişli olanlarõ üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafõndan Kat Mülkiyeti hükümlerine göre, bağõmsõz mülkiyet haklarõ kurulabilir (634/Md.1). Yapõlmakta veya ileride yapõlacak olan bir yapõnõn, yukarõda yazõlõ nitelikteki bölümleri üzerinde, yapõ tamamladõktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanõn ortak malikleri tarafõndan, bu kanunun hükümlerine göre irtifak haklarõ da kurulabilir. Tanõmlar Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe (anagayrimenkul); yalnõz esas yapõ kõsmõna (anayapõ); anagayrimenkulün ayrõ ayrõ ve başlõ başõna kullanõlmaya elverişli olup, bu kanun hükümlerine göre bağõmsõz mülkiyete konu olan bölümlerine (bağõmsõz bölüm); bir bağõmsõz bölümün dõşõnda olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere (eklenti); bağõmsõz bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkõna (kat mülkiyeti) ve bu hakka sahip olanlara (kat maliki);

12 Anagayrimenkulün bağõmsõz bölümleri dõşõnda kalõp, koruma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlerine (ortak yerler); kat maliklerinin ortak malik sõfatõyla paydaşõ bulunduklarõ bu yerler üzerindeki faydalanma haklarõna (kullanma hakkõ); Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapõlacak veya yapõlmakta olan bir veya birden çok yapõnõn bağõmsõz bölümleri için o arsanõn maliki veya ortak malikleri tarafõndan bu kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkõna (kat irtifakõ); bu hakka sahip olanlara da (kat irtifak sahibi); Arsanõn, kanunda yazõlõ esasa göre bağõmsõz bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarõna (arsa payõ); Kat mülkiyetinin veya irtifakõnõn kurulmasõna ait resmi senede (sözleşme) denir Kat Mülkiyetinin Kurulmasõ Şartlarõ Plan ve projesinde mevcut olan anayapõnõn bütün bağõmsõz bölümlerinin tamamlanmõş olmasõ gerekir. Anagayrimenkul üzerindeki yapõnõn tamamõnõn kargir olmasõ gerekir. Ahşap bir binada kat mülkiyeti kurulmaz. Bir arsa üzerinde birden çok yapõnõn olmasõ halinde, vaziyet planõna göre tüm bağõmsõz bölümlerden % 40 õnõn tamamlanmasõ durumunda, bitmiş kõsõmlar için kat mülkiyetine geçilebilir. Bağõmsõz bölümlerin elverişli (kullanõma) olduğuna dair iskân belgesinin alõnmõş olmasõ. Tapu Sicil Müdürlüğüne talep Gerekli Belgeler Genel İnşaat Projesi Anagayrimenkulün dõş cepheleri ve iç taksimatõ Bağõmsõz bölüm, eklenti ve ortak yerlerin ölçüleri açõkca gösterilmek suretiyle, mimar tarafõndan yapõlan ve bütün paydaşlar tarafõndan imzalanan ve belediyece tasdik olunan projedir. Vaziyet Planõ Aynõ arsa üzerine birden fazla blok apartman veya evler yapõlmakta ise, her yapõnõn arsa üzerindeki konumunu gösterir ölçekli plandõr. Bu plan belediye ve paydaşlarca imzalanõr. Liste Her bağõmsõz bölümün arsa payõnõ, kat, daire gibi cinsini ve bunlarõn (1) den başlayõp sõra ile giden numarasõnõ, malikini gösterir bütün paydaşlarca imzalanmõş noterden takdikli liste. LİSTE Bulunduğu Kat Not Arsa Payõ Niteliği Eklentisi Sahibi Birinci 1 3/24 Mesken Kömürlük Ali Yõlmaz Birinci 2 3/24 Mesken yok Ali Yõlmaz

13 Birinci 3 3/24 Mesken yok Ali Yõlmaz İkinci 4 2/24 Mesken yok Veli Yõlmaz İkinci 5 2/24 Mesken yok Veli Yõlmaz İkinci 6 3/24 Mesken yok Veli Yõlmaz İkinci 7 6/24 Mesken yok Ali Yõlmaz Zemin 8 6/24 Dükkan Depo Ali Yõlmaz Zemin 9 3/24 Dükkan Çay ocağõ Veli Yõlmaz Zemin 10 3/24 Dükkan Depo Veli Yõlmaz Gerek bağõmsõz bölümlere ilişkin arsa paylarõnõn tespiti, gerekse maliklerin bağõmsõz bölümleri sahiplenmesi için bütün paydaşlarõn anlaşmasõ şarttõr. Bu anlaşmanõn yapõlabilmesi için öncelikle tüm bağõmsõz birimlere bir değer biçilerek anyapõnõn toplam değeri hesaplanõr. Her bağõmsõz bölüm varsa eklentileri ile birilkte günün rayiç bedelleri dikkate alõnarak değerlendirilir. Bu değer arsa bedeli ve inşaat bedeli toplamõdõr. Bulunan toplam değer, tespit edilen her bir bağõmsõz bölüm değerine ayrõ ayrõ oranlarak, o bağõmsõz bölüme ilişkin arsa payõ bulunmuş olur. Paydaşlar, bu arsa payõ üzerinden kendi hisseleri de dikkate alõnarak bağõmsõz bölümleri kendi aralarõnda anlaşarak paylaşõrlar. Özellikle kooperatif türünden çalõşmalarda bu paylaşõmlar kur a yöntemiyle yapõlmaktadõr. Paylaşõm neticesinde ortaya çõkan değer farklõlõklarõ paraya dönüştürülerek ortaklar arasõnda borçlandõrmaya da gidilebilmektedir. Bu durumda birimler arasõndaki değer farklõlõklarõnõn giderilmesi için, değer farklarõ paraya dönüştürülerek şerefiye payõ olarak değer kaybõna uğrayan paydaşa ödeme yapõlõr. Fotoğraf Yapõnõn ön ve arka cephelerini, mümkünse yan cephelerini gösteren, en az 13x18 büyüklüğünde bir adet fotoğraf, Belediyece tasdikli Yönetim Planõ Anagayrimenkülun yönetimnin düzenleyen ve kat mülkiyetini kuran malik veya malikleri tarafõndan imzalanan bir yöntemi planõ. Bu plan, ortak yerlerin kullanõmõ, blokbakõm ve yönetimi, masraflara katõlõm, özel hususlarõ içerir belgedir. İskan Belgesi (Yapõ Kullanma İzni) Yapõ bitince kullanõlabilemsei çin 3194 sayõlõ İmar Kanunu ve yönetmelik hükümlerinin sağlandõğõnõ gösterir belge. Dilekçe Bütün paydaşlarca imzalanan bir dilekçenin tapu idaresine verilmesi gerekir. Bu dilekçede, kat mülkiyetine konu olacak bağõmsõz bölümlerin ayrõ ayrõ değerleri ve bu değerlerin oranlõ olarak tahsisi ve arsa paylarõnõn gösterilmesi şarttõr.

14 7. SONUÇ Taşõnmaz değerlendirmeleri özellikle ekonomisi güçlü ülkeler açõsõndan büyük önem taşõyan bir konudur. Oysa ülkemizde, sağlõklõ arsa/arazi politikalarõnõn üretilememesi nedeniyle, çoğaltõlmasõ mümkün olmayan taşõnmaz türünden kaynaklar ekonomik olarak kullanõlamayarak israf edilmektedir. Bu düzensizlik neticesinde, arsa/arazi ve fiyat spekülasyonlarõ, haksõz rant kazançlarõ, dava konusu olan değer işlemleri ve emlak vergilerinin gerçekci bir şekilde toplanamamasõ söz konusu olmaktadõr. Özellikle taşõnmazlarõn değerlendirilmesi açõsõndan, bu tür olumsuzluklarõn ortadan kaldõrõlmasõ için profesyonel anlamda ekspertizlik müesseseleri öncelikle oluşturulmalõdõr. Ayrõca, halihazõrda sürdürülen kadastro çalõşmalarõ sõrasõnda, parsel bazõnda taşõnmaza ilişkin bilgilerin elde edilmesine ilave olarak, objektif unsurlara göre de değer tespiti yapõlmalõdõr. Vergilendirmede, beyan esasõ yerine, gerçek değer tespit esasõna dayalõ düşük vergi oranõ uygulamasõna geçilmelidir. Farklõ uzmanlõk alanlarõna göre oluşturulacak komisyonlar ile günün ihtiyaçlarõna cevap verecek nitelikte bir taşõnmaz değerlendirmesi modeli ortaya konulmalõdõr. Bununla birlikte konumsal bilgi sistemleri teknolojisinden yararlanarak dinamik bir değerlendirme yapõsõ için gerekli altyapõnõn oluşturulmasõ zorunluluğu da vardõr. Bu konuda, başta üniverisiteler ilgili kurum ve kuruluşlar tüm yeniliklere açõk olmalõ ve gerekli iyileştirme veya yeniden yapõlanma sürecini topyekün başlatmalõdõrlar. KAYNAKLAR Mülayim, Z.G. (1994), Tarõmsal Değer Biçme, Yetkin Yayõnlarõ, Ankara. NRC (Natural Research Council) (1983), Procedures and Standards for a Multipurpose Cadastre, p.73., Natioanal Academy Press, Washington D.C. Unger, M.A. (1969), Real Estate: Principles and Practices, p.1-730, South-Western Publishing Company, Ohio, USA. Yomralõoğlu, T. (1993), A Nominal Asset Value-Based Approach for Land Readjustment and Its Implementation Using Geographical Information Systems. PhD Thesis, p.1-327, Department of Surveying, University of Newcastle upon Tyne, UK. Yomralõoğlu, T. Uzun, B. (1997), Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ.120, Ankara.

DERS 3. Taşınmaz Değerlemesinde arsa-arazi değerleme ölçütlerinin irdelenmesi, Kamulaştırma mevzuatında değerleme unsurları ve bilirkişilik işlevleri

DERS 3. Taşınmaz Değerlemesinde arsa-arazi değerleme ölçütlerinin irdelenmesi, Kamulaştırma mevzuatında değerleme unsurları ve bilirkişilik işlevleri DERS 3. Taşınmaz Değerlemesinde arsa-arazi değerleme ölçütlerinin irdelenmesi, Kamulaştırma mevzuatında değerleme unsurları ve bilirkişilik işlevleri Değerlendirme Kriterleri Gerçek anlamda, herhangi bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

SEC 306 TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SEC 306 TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SEC 306 TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Recep NİŞANCİ Ders 1. Taşınmaz, Mülkiyet ve değer kavramları, Taşınmaz değerlemesinin önemi ve diğer mülkiyet uygulamalarıyla ilişkisi, Arazi yönetiminde

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

/ YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR

/ YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR 24.04.2006 / 92 2006 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda 4751 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, genel beyan esasına göre dört

Detaylı

KENTSEL ALANLARDA TAŞINMAZ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ VE KONYA ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANLARDA TAŞINMAZ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ VE KONYA ÖRNEĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ KENTSEL ALANLARDA TAŞINMAZ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ VE KONYA ÖRNEĞİ Şükran

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını,

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını, OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ 2014 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ Yasal Dayanak:

Detaylı

1) Aşağıdakilerden hangisi ilçe belediyelerinin görev ve yetkisinden değildir a) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

1) Aşağıdakilerden hangisi ilçe belediyelerinin görev ve yetkisinden değildir a) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAV SORULARI 27/05/2017 CUMARTESİ GAYRİMENKUL MEVZUATI 1) Aşağıdakilerden hangisi ilçe belediyelerinin görev ve yetkisinden değildir a) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI 2016 Yasal Dayanak: MADDE 1- Bu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KAYITLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KAYITLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KAYITLARI 1. Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri ile görevli personel kimdir? TAŞINMAZ KAYIT LARI Harcama yetkilisi tarafından idarenin

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1019 Gayrimenkul Mevzuatı 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 528 Ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği şekliyle

Detaylı

KÜTLESEL TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ

KÜTLESEL TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE KÜTLESEL TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ Recep NİŞANCI, Tahsin YOMRALIOĞLU KTÜ, JFM, GISLab, Trabzon, rnisanci@ktu.edu.tr, tahsin@ktu.edu.tr 1 KÜTLESEL DEĞERLEME (KD) Kütlesel değerleme

Detaylı

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON)

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) ÖMER KÖROĞLU Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi İMAR HUKUKUNDA PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ ve ÖNSÖZ...1 Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

6. Kat mülkiyetine konu gayrimenkulün bütününe ne ad verilir? 1.Aşağıdakilerden hangisi tapuda şerh edilir?

6. Kat mülkiyetine konu gayrimenkulün bütününe ne ad verilir? 1.Aşağıdakilerden hangisi tapuda şerh edilir? 1.Aşağıdakilerden hangisi tapuda şerh edilir? A) Yönetim planı B) Eklentiler C) Rehin hakları D) Yevmiye numarası E) Tasarruf yetkisi kısıtlamaları 6. Kat mülkiyetine konu gayrimenkulün bütününe A) Ana

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 204/64 Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evrak No: 943 Özet: İstanbul PTT Spor Kulübü futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. "05/05/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 27.05.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./51 Konu: 2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda

Detaylı

A) 3 ay. B) 5 ay. C) 3 yıl D) 5 yıl

A) 3 ay. B) 5 ay. C) 3 yıl D) 5 yıl 1.) Bir gayrimenkulün değerlemesi yapılırken, değerinin piyasadaki mevcut emsal değerlerin ortalaması alınmak suretiyle belirlenmesi hangi yöntem doğrultusunda yapılmış sayılır? A) Finansal metot B) Maliyet

Detaylı

güncelliğin değişikliklerin 2. Cins değişikliği, 3. Şekil değişikliği, şeklinde ifade edilebilir

güncelliğin değişikliklerin 2. Cins değişikliği, 3. Şekil değişikliği, şeklinde ifade edilebilir Konu: İfraz-tevhid Kadastroda güncelliğin sağlanması için kadastro sonrasında hukuki ve teknik yönde oluşacak değişikliklerin anında izlenmesi gerekmektedir. Bu değişiklikler; 1. Hukuki değişiklikler,

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER BELGE TALEBİNİN DAYANAĞI

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI I- Giriş Tapu ve Kadastro Harçları, 492 sayılı Harçlar Kanununun dördüncü kısmında düzenlenmiştir. Bu bültenimizde kanunun

Detaylı

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 02 Şubat 2016 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 22 M.Atilla ÖZKAYA, Hilmi BAYER, Sibel UYAR, Ertan SAYAR, Aysel NART, KARAR 22 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasında Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetkileri

Detaylı

K.A.K.S a kısaca inşaat emsali veya inşaat yoğunluğu da denir.

K.A.K.S a kısaca inşaat emsali veya inşaat yoğunluğu da denir. INSAAT-IMAR-RUHSAT T.A.K.S ve K.A.K.S nedir? T.A.K.S. : İmar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı o imar adasındaki imar parselinde yapılacak inşaatın toprak üzerinde kaplayacağı en büyük bina sahasını

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SORULAR = CEVAPLAR

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SORULAR = CEVAPLAR ? H A V A A L A N I M A H A L L E S İ KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SORULAR = CEVAPLAR 1. SORU Bizim yerimiz tarla vasfındaydı miktarını bilmiyorum ama büyük miktarda arsa kayıptı, Bu kayıp arsaların tapuları Bakanlık

Detaylı

2018 YILI BİNA İNŞAAT METREKARE MALİYET BEDELLERİ BELİRLENDİ

2018 YILI BİNA İNŞAAT METREKARE MALİYET BEDELLERİ BELİRLENDİ 21.08.2017/108-1 2018 YILI BİNA İNŞAAT METREKARE MALİYET BEDELLERİ BELİRLENDİ ÖZET : 2018 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri

Detaylı

uygulama yönetmeliği : 15.12.2012 Afet riski altındaki alanların

uygulama yönetmeliği : 15.12.2012 Afet riski altındaki alanların 6306 sayılı kanun Resmi Gazete yayın tarihi: 31.05.2012 Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun uygulama yönetmeliği : 14.08.2012 (yürürlükten kalkış tarihi: 15.12.2012) Afet riski

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak: Madde 1- Kapsam: Madde 2- Tanımlar: Madde 3- Genel Esaslar Madde 4-

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak: Madde 1- Kapsam: Madde 2- Tanımlar: Madde 3- Genel Esaslar Madde 4- OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak: Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

2008 YILI EMLAK VERGĐSĐ BĐRĐNCĐ TAKSĐDĐ ÖDEME SÜRESĐ 31 MAYIS 2008 DE SONA ERĐYOR

2008 YILI EMLAK VERGĐSĐ BĐRĐNCĐ TAKSĐDĐ ÖDEME SÜRESĐ 31 MAYIS 2008 DE SONA ERĐYOR 05.05.2008/81 2008 YILI EMLAK VERGĐSĐ BĐRĐNCĐ TAKSĐDĐ ÖDEME SÜRESĐ 31 MAYIS 2008 DE SONA ERĐYOR 2008 yılı Emlak Vergisi I. Taksidinin 31 Mayıs 2008 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. ÖZET : Ancak 31 Mayıs

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

Nazım imar planı nedir?

Nazım imar planı nedir? INSAAT-IMAR-RUHSAT İmar planı nedir? Nüfusu 10.000 i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan

Detaylı

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI hazırlananlar ile konuya ilgi duyan herkes katılabilir Program,Değerleme Uzmanlığında yer alan 5 Modülden oluşmuş

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

Ýmar Hukukunda Ýfraz ve Tevhid Yöntemi ve Karþýlaþýlan Sorunlar II

Ýmar Hukukunda Ýfraz ve Tevhid Yöntemi ve Karþýlaþýlan Sorunlar II Ýmar Hukukunda Ýfraz ve Tevhid Yöntemi ve Karþýlaþýlan Sorunlar II Halil KALABALIK * II- Ýmar Hukukunda Tevhit (Birleþtirme) A. Taným Ýmar hukukunda imar planlarýnýn uygulanmasýnda kullanýlan yöntemlerden

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2 26.04.2007 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü SAYI KONU :B.09.0.TAU.0.17.00.00-1086/3115 :Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemler Hk. -D A Ğ I T I M L

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI 20.05.0987 tarih ve 3367 sayılı kanun Köyde İkamet eden veya edecek vatandaşlar İl si Genel İSTENEN BELGELER İÇ YAZIŞMALAR Müd.,D.S.İ, Çevre ve Orman Md.vb.) 8-10 Ay DIŞ YAZIŞMALAR 1 2 Köy Gelişim planı

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASINDA BİR SORUN

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASINDA BİR SORUN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASINDA BİR SORUN 1. KONU Ülkemizin olası bir deprem beklentisinin yaratacağı tahribat, inşaat sektörünün yapısı ve özellikle

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-083 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Emlak Vergisi Tutarları 29.12.2010 tarih ve 27800 (6. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 seri numaralı

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ/İRTİFAKI

KAT MÜLKİYETİ/İRTİFAKI TAŞINMAZ MAL HUKUKU KAT MÜLKİYETİ/İRTİFAKI Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU - Yrd. Doç. Dr. Okan YILDIZ Kat Mülkiyeti Bir parsel üzerinde bulunan başlı başına kullanılmaya elverişli kat, daire, depo, dükkan,

Detaylı

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI UYGULAMA İŞLEMLERİ Riskli alanlarda ve riskli yapılarda, Kanun kapsamında

Detaylı

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50 Deneme Sınavı I 1. Emlak Vergisi ne üzerinden alınır? A) Bina ve arazi üzerinden B) Malikin geliri üzerinden C) Miras üzerinden D) Gelir üzerinden E) Nakit gelir üzerinden 2. Bir araziye elbirliği mülkiyet

Detaylı

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49)

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) Maliye Bakanlığından: 1. Kapsam EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) 5538 Sayılı Kanunun (1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa (2) eklenen geçici 22 nci madde ile takdir

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mevcut imar planında İbadet Yeri Alanına isabet eden mülkiyeti Belediyemize ait Sille

Detaylı

ÖZEL İNŞAATLAR MUHASEBESİ Dursun GÖKTAŞ Oda Başkanı

ÖZEL İNŞAATLAR MUHASEBESİ Dursun GÖKTAŞ Oda Başkanı ÖZEL İNŞAATLAR MUHASEBESİ Dursun GÖKTAŞ Oda Başkanı VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN İNŞAATLAR Özel İnşaatlar - Satmak Amacıyla Yapılan Daire, Kat ve Dükkânlar - Kendi Gereksinimi İçin, Satma Amacı Gütmeksizin Yapılanlar

Detaylı

49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 26340 Resmi Gazete Tarihi: 08/11/2006 1. Kapsam 5538 sayılı Kanunun(1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa(2) eklenen

Detaylı

Taşınmaz Değerlendirme Yöntemleri. Yrd. Doç. Dr. Recep NİŞANCİ

Taşınmaz Değerlendirme Yöntemleri. Yrd. Doç. Dr. Recep NİŞANCİ Taşınmaz Değerlendirme Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep NİŞANCİ TAŞINMAZ DEĞERİNE ETKİN UNSURLAR Bir taşınmazın değerini meydana getiren, temelde insanların duygu ve düşünceleridir. Birleşmiş Milletlere

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır. Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ 29.9.1993 tarih ve 21173 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Otopark Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 3. Maddesi uyarınca

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Planların Hazırlanmasına Dair Esaslar... 3 Planların

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİN ve BELEDİYELERİN GAYRİMENKUL SATIŞININ KDVK KARŞISINDAKİ

İL ÖZEL İDARELERİN ve BELEDİYELERİN GAYRİMENKUL SATIŞININ KDVK KARŞISINDAKİ İL ÖZEL İDARELERİN ve BELEDİYELERİN GAYRİMENKUL SATIŞININ KDVK KARŞISINDAKİ DURUMU 29 İL ÖZEL İDARELERİN ve BELEDİYELERİN GAYRİMENKUL SATIŞININ KDVK KARŞISINDAKİ DURUMU I - Konu Bu raporda irdelenen konu,

Detaylı

KAMULAŞTIRMA 2942 Sayılı Kanun

KAMULAŞTIRMA 2942 Sayılı Kanun KAMULAŞTIRMA 2942 Sayılı Kanun 1 Kamulaştırmanın İlkeleri 1-Yapılacak kamulaştırmada kamu yararı bulunmalıdır. 2-Kamulaştırma kararı yetkili organca verilmelidir. 3-Kamulaştırma konusu şey gerçek ve özel

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...i KISALTMALAR LİSTESİ...vii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR 1.1.Özel İnşaat İşlerinde Fiziki Yapıya İlişkin Temel Kavramlar...5 1.1.1.

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme 1-Vergi levhası 2- Kimlik fotokopisi 3- Esnaf sicil veya

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

Yapı (İnşaat) Ruhsatı

Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce verilen izindir.

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 159 KARAR 159: Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU, Aytül TOKGÖZLÜ ve Mehmet DUMAN ın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No: 160 KARAR 160- İlçenin Denizli

Detaylı

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI )SON HAKEDİŞ KAPAK SAYFASI SURETİ (ASLININ AYNIDIR YAPILMIŞ) )ASKİ KANAL VİZESİ 3)ADRES NUMARATAJ YAZISI 4)SSK İLİŞİKSİZLİK YAZISI 5)VERGİ

Detaylı

YATIRIM YERİ TEMİNİ YATIRIM YERİ TEMİNİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

YATIRIM YERİ TEMİNİ YATIRIM YERİ TEMİNİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 YATIRIM YERİ TEMİNİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 KAMU TAŞINMAZLARININ YARTIRIMLARA TAHSİSİ 1 2 3 4 YATIRIM YERİ SEÇİMİ YATIRIM TÜRÜ ve BAŞVURU ŞEKLİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ ve TAHSİS BEDEL

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası)

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası) Sn... A.Ş Mah... Cad. No:... / İstanbul Konu : Değerleme Raporu Talebiniz üzerine Bostanlı Mah... Sk No:.. Apt. D:.. Karşıyaka İzmir adresindeki a ait mülk 2014 tarihinde gezilerek dikkatle incelenmiştir.

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 82 Mülkiyeti Murat AYDIN a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, 3 Pafta, 455 Parselde kayıtlı taşınmaz Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı?

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı? İFRAZ - TEVHİT UYGULAMASI Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat GEREKLİ BELGELER Serbest çalışan bir Harita Mühendisi tarafından hazırlanan teknik dosya 1.Dilekçe 2.Güncel Tapu Kaydı 3.Güncel İmar Çapı

Detaylı

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ Düzeltmeler koyu renkli (bold) olarak gösterilmiştir. YANLIŞ 1- Ünite 1, Sayfa 5, İnşaat (yapı) Sahibi

Detaylı

İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİ VARYAP MERIDIAN PROJESİ 1245 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİ VARYAP MERIDIAN PROJESİ 1245 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/ İST. Tel : (216) 474 03 44 Faks : (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİ VARYAP MERIDIAN PROJESİ 1245

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

(2016) raporhazir.com

(2016) raporhazir.com YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU (2016) 1 S.S.ÖZMEN KONUT YAPI KOOPERATİFİ KOOPERATİFİ 2016 YILINA AİT YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU İş bu rapor Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 11/Haziran/2008

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1019 Gayrimenkul Mevzuatı 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 22.04.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 2015 yılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kayıtlarına göre gelen ve giden evrak sayıları aşağıdaki gibidir; Evrak Türü 2015

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti 01 10/06/2011-112 02 10/06/2011-113 03 10/06/2011-114 04 10/06/2011-115 05 10/06/2011-116 06 10/06/2011-117 07 10/06/2011-118 AFYONKARAHĐSAR Belediye Meclisinin 01.06.2011 Tarih ve 329 sayılı kararı ile

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN SİGORTASI

Detaylı

TARÝHÝ SÜRMENE EVLERÝNÝN ONARILMASI, KORUNMASI ve TURÝZME KAZANDIRILMASI PROJESÝ

TARÝHÝ SÜRMENE EVLERÝNÝN ONARILMASI, KORUNMASI ve TURÝZME KAZANDIRILMASI PROJESÝ * Taþýnmaz Kültür Varlýklarýnýn Korunmasý ve Restorasyonu için Emlak Vergilerinden kesilen %10 luk pay, Ýl Özel Ýdaresi adýna özel bir hesapta tutulmaktadýr. * Türkiye genelinde 95 milyon 80 YTL birikmesine

Detaylı

Ölçek. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Ölçek. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Ölçek Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Ölçek Nedir? Bir yerin haritasını veya planını yapabilmek için o yer ku çu ltu lerek bir du zlem u zerine çizilebilir. C u nku, haritası veya planı çizilecek yerin bu yu

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı