TOKÝ den þok açýklama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOKÝ den þok açýklama"

Transkript

1 Temmuz ayý ihracatýmýz düþtü Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi, Temmuz ayý ihracat rakamlarý açýklandý. Çorum un ihracatýnda bir önceki aya göre düþüþ yaþandý. * HABERÝ 14 DE Üreticiler, susuzluðun çeltik rekoltesinde ciddi düþüþe neden olacaðýndan endiþeli. Ziraat Odasý heyeti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Sulu tarýmda tarih yazacaðýz Çeltik üreticileri susuz! Hacýhamzalý çeltik üreticileri, Obruk Barajý ndan Kýzýlýrmak a yeterli miktarda su salýnmadýðý gerekçesiyle maðduriyet yaþadýklarýný bildirdiler. * HABERÝ 10 DA Ziraat Odasý heyetinin ziyaretinde konuþan Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum un sulu tarým yatýrýmlarýnda tarih yazacaðýný söyledi. * HABERÝ 6 DA Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi, Temmuz ayý ihracat rakamlarý açýk- 13 AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:2326) ÇORUM Devane de hesap baþtan yanlýþ yapýlmýþ! TOKÝ den þok açýklama Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý, Hakimiyet'te Mustafa Demirer imzalý 'TOKÝ ne yapmaya çalýþýyor?' baþlýklý yorum habere yazýlý bir açýklamayla cevap verdi. TOKÝ Baþkaný adýna bilgilendirme yapan Basýn Danýþmaný Uður Dülekalp, konut bedellerindeki yüzde 30 indirimin, Devane'de sonradan satýn alma yoluyla mülkiyet edinenleri kapsamadýðýný söyledi. Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Atiye Nazlý nýn yayýna hazýrladýðý Sözden Dizeye Çorum Þiiri Çorum Þiir Antolojisi Çorum Valiliði tarafýndan bastýrýldý. Bazý parklarýn tartan zemininde problem yaþandýðý belirtildi. Bunlardan birisi Yunus Emre Parký nýn yer yer tehlikeli hale gelen tartan zemini. * HABERÝ 4 DE TOKÝ Baþkaný adýna bilgilendirme yapan Basýn Danýþmaný Uður Dülekalp, Hakimiyet te Mustafa Demirer imzalý 'TOKÝ ne yapmaya çalýþýyor?' baþlýklý yorum habere yazýlý açýklama ile cevap TEKNOKENT i olan 40 ilden birisi Çorum Hitit Üniversitesi Teknoloji Geliþtirme Merkezi nin (Teknokent) inþaatý Organize Sanayi Bölgesi nde devam ediyor. Fiziki olarak yüzde 70 oranýnda tamamlanan Çorum Teknokent, Türkiye genelinde yapým aþamasýnda olan 58 merkezden birisi. * HABERÝ 6 DA Emekli banka müdürü Ýrfan Çaðlar vefat etti Emekli Halk Bankasý Müdürü Ýrfan Çaðlar (72) vefat etti. * HABERÝ 5 DE Ýrfan Çaðlar Bu zemin yere düþürüyor! Yunus Emre Parký nda yürüyüþ yapanlarýn kullandýðý tartan zemin bozuldu... * HABERÝ 2 DE Çorum Þiir Antolojisi çýktý Tartan zeminle döþenen parkta doktor tavsiyesi ile yürüyüþ yapan yaþlý vatandaþlar düþme tehlikesi Teknoloji Geliþtirme MKerkezleri bulunduklarý illerin sanayilerine önemli katma deðer saðlýyor. * HABERÝ 5 DE Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü, oy vermek için sýrtta taþýnan engellilerle ilgili açýklama yaptý; Engelli listeleri okullara bildirildi Engelliler Yine Yok Sayýldý baþlýklý haberimizle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer den açýklama geldi. Dinçer yaptýðý açýklamada, Cumhuriyet Lisesi ve tüm okullar olmak üzere engellilerin bulunduðu sandýklarýn okullara bildirildiðini ve okul idaresinin ilgili sandýklarý ulaþýlabilir noktalarda oluþturmasý zorunluluðunun bulunduðunu hatýrlattý. * HABERÝ 17 DE OKA üniversiteleri arasýnda karnemiz iyi Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) bölgesi üniversitelerinin karnesini çýkardý. * HABERÝ 7 DE Otomobil refüjdeki bordür taþlarýný devirerek karþý þeride Mucize kurtuluþ Çorum Osmancýk ta sürüþ hakimiyeti kaybolan sürücü, otomobil refüjdeki bordür taþlarýný devirerek karþý þeride geçti. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. * HABERÝ 14 DE Sabah, Çorum da ataða geçti Ali Dinçer * HABERÝ 10 DA

2 2 ÇARÞAMBA 13 AÐUSTOS 2014 Devane de hesap baþtan yanlýþ yapýlmýþ! TOKÝ Baþkaný adýna bilgilendirme yapan Basýn Danýþmaný Uður Dülekalp, Hakimiyet te Mustafa Demirer imzalý 'TOKÝ ne yapmaya çalýþýyor?' baþlýklý yorum habere yazýlý açýklama ile cevap verdi. TOKÝ den þok açýklama Gülesin Aðbal Demirer aþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý, BHakimiyet'te Mustafa Demirer imzalý 'TOKÝ ne yapmaya çalýþýyor?' baþlýklý yorum habere yazýlý bir açýklamayla cevap verdi. TOKÝ Baþkaný adýna bilgilendirme yapan Basýn Danýþmaný Uður Dülekalp, konut bedellerindeki yüzde 30 indirimin, Devane'de sonradan satýn alma yoluyla mülkiyet edinenleri kapsamadýðýný söyledi. Bu açýklamaya göre, Baþbakanlýk Olur'u sonrasýnda mülk edinen vatandaþlarýn yýllardýr yanlýþ bilgilendirildiði anlaþýlýyor. Detay bilgi Açýklamanýn detayýnda, Devane konutlarýnda 15 Þubat 2010 tarihinde Baþbakanlýk Olur'u ile projede 'Olur tarih itibarýyle hak sahibi olan' vatandaþlarýn faydalanabileceði þerefiyeli konut bedellerinde yüzde 30 indirim yapýldýðý, TOKÝ tarafýndan onaylý muvafakat senedinde geçen hükümler gereði, hisseli mülkiyet sahipleri ile konut karþýlýðý uzlaþýlabilmekle birlikte, yapýlan incelemelerde, bazý vatandaþlarýn indirim oluru tarihi sonrasý satýþ yoluyla mülkiyet edinerek konut kurasýna dâhil olduklarýnýn görüldüðünü belirtilerek, "Proje kapsamýnda 15 Þubat 2010 tarihli 'Baþbakanlýk Olur'u' tarihi sonrasý satýn alma yoluyla edindikleri mülkiyetler sebebiyle konut karþýlýðý uzlaþma saðlanan þahýslara, sebepsiz zenginleþmeye sebep olmamak ve bu yönde spekülatif hareketlerin önlenebilmesi amacýyla yüzde 30 indirim uygulanamayacaðýndan, bu haktan sadece 'Olur' tarihi öncesi mülkiyeti bulunan veya veraseten mülkiyet edinen kiþilerin faydalanmasý yönünde iþlem tesis edilmektedir." deniliyor. Sebepsiz zenginleþmenin önüne geçmek için Açýklamada Hakimiyet'teki yoruma dikkat çekilerek, þu bilgiler veriliyor: "Gazetenizin 06 Aðustos 2014 tarihli nüshasýnda yayýmlanan 'TOKÝ ne yapmaya çalýþýyor?' baþlýklý haberler üzerine kamuoyunun doðru bilgilendirilmesi amacýyla açýklama yapýlmasý gereði duyulmuþtur. Haberde; Ýdaremizce Çorum'un merkez ilçesi Devane bölgesinde inþa edilen konutlarýn tesliminde, 'yüzde 30 indirimin iptal edilerek, bazý konut bedellerinin artýrýldýðý' iddia edilmektedir. Ýdaremiz ve Çorum Belediye Baþkanlýðý arasýnda imzalanan protokoller kapsamýnda yürütülen Çorum Merkez Kentsel Dönüþüm ve Geliþim Projesi kapsamýnda hak sahipleri ile uzlaþma görüþmeleri Çorum Belediyesi tarafýndan yürütülerek tapu devirleri alýnmýþ ve yýkým çalýþmalarý neticesinde l. etap alanda 440 konut yapým ihalesi Ýdaremizce gerçekleþtirilmiþtir. Konul karþýlýðý uzlaþma saðlanan 403 vatandaþýmýzýn baðýmsýz bölümlerinin tespiti için Çorum Belediyesi'nce 07 Mayýs 2014 tarihinde kur'a çekiliþi yapýlmýþtýr. Proje kapsamýnda 15 Þubat 2010 tarihinde Baþbakanlýk Olur'u ile projede 'Olur tarih itibarýyle hak sahibi olan' vatandaþlarýn faydalanabileceði þerefiyeli konut bedellerinde yüzde 30 indirim yapýlmaktadýr. Ýdaremizce onaylý muvafakat senedinde geçen hükümler gereði, hisseli mülkiyet sahipleri konut karþýlýðý uzlaþabilmekle birlikte yapýlan incelemelerde, bazý vatandaþlarýn indirim oluru tarihi sonrasý satýþ yoluyla mülkiyet edinerek konut kurasýna dâhil olduklarý görülmüþtür. Proje kapsamýnda 15 Þubat 2010 tarihli 'Baþbakanlýk Olur'u' tarihi sonrasý satýn alma yoluyla edindikleri mülkiyetler sebebiyle konut karþýlýðý uzlaþma saðlanan þahýslara, sebepsiz zenginleþmeye sebep olmamak ve bu yönde spekülatif hareketlerin önlenebilmesi amacýyla yüzde 30 indirim uygulanamayacaðýndan, bu haktan sadece 'Olur' tarihi öncesi mülkiyeti bulunan veya veraseten mülkiyet edinen kiþilerin faydalanmasý yönünde iþlem tesis edilmektedir. Daha önce mülk edinenlerin hakký sabit Söz konusu düzenleme ile Baþbakanlýk Olur tarihinden önce mülkiyet edinen veya mahkeme kararý ile veraset intikali yaptýrarak mülkiyet edinen hak sahiplerinin yüzde 30 indirim hakký devam etmektedir. Oysaki haberde, 440 konutun tümünde indirim uygulanmadýðý yönünde gerçek dýþý bir izlenim verilmiþtir. TOKÝ olarak, hiçbir vatandaþýn maðdur olmamasý için tüm tedbirleri almakla birlikte, kamu kaynaklarýnýn doðru kullanýlmasý, spekülatif hareketlerin önlenmesi, sebepsiz zenginleþmeye fýrsat verilmemesi, vatandaþlarýmýzýn ortak haklarýnýn korunmasý için gerekli hassasiyetler gösterilmektedir." Belediye nin nasýl bir yol izleyeceði merak ediliyor TOKÝ'nin bu açýklamasýndan sonra konunun taraflarýndan Çorum Belediyesi'nin

3 (Ç.HAK:2384) ÇARÞAMBA 13 AÐUSTOS

4 4 ÇARÞAMBA 13 AÐUSTOS 2014 Bu zemin yere düþürüyor! Yunus Emre Parký nda yürüyüþ yapanlarýn kullandýðý tartan zemin bozuldu... Mustafa Demirer B Yunus Emre Parký nda tartan zeminde yürüyüþ yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Tartan zemin kullanýmdan dolayý bozulmuþ. Süreyyabey in sulama proje ihalesi tamam Y ozgat'ýn Çekerek ilçesinde, 2011 yýlýnda tamamlanýp su tutulmaya baþlanan Süreyyabey Barajý'nda biriken su ile sulanmasý planlanan tarým alanlarýna yönelik 'Sulama Projesi' ihalesi süreci tamamlandý. Tamamen hizmete sunulduðunda Yozgat ile birlikte Tokat, Amasya ve Çorum illerinde toplam 653 bin 230 dekar tarým alanýnýn sulanabileceði barajdan üretilecek yýlda 50 milyon kilowat saat elektrik enerjisi ile ilgili ihale süreci ise devam ediyor. DSÝ 7. Bölge Müdür Yardýmcýsý Gökhan Hacýömeroðlu, Aþaðý Çekerek Projesi içerisinde yer alan Yozgat'ýn Çekerek, Tokat'ýn Zile, Reþadiye ve Maþah ovalarýnýn sulanmasýna yönelik projenin yatýrým programýnda olduðunu söyledi. Hacýömeroðlu, 5 milyon lira keþif ve 500 bin lira nakit bedelle yer alan projeyle ilgili Ocak ayýnda çýkýlan ihalenin sonuçlanýp, yüklenici firmaya yer tesliminin yapýldýðýný bildirdi. Projenin 680 günlük bir sürede tamamlanýp, 19 Mayýs 2016 tarihinde bitmesinin hedeflendiðini kaydeden Hacýömeroðlu, ''Bunun dýþýnda Çekerek Barajý'nýn hemen yaný baþýnda yapýlmasý planlanan 14.4 megawatt kurulu gücündeki santralle ilgili giriþimci firmalardan teklifler alýndý. 12 firma baþvurdu, bu firmalarýn vermiþ olduðu teklifler deðerlendiriliyor, Eylül ayý içerisinde de sonuçlanmasý öngörülüyor.'' dedi. Yozgat'ýn Çekerek ilçesinde, Çekerek Irmaðý üzerinde kurulu Süreyyabey Barajý'nda biriken Sudan yararlanýlarak, tarým alanlarý sulanýp, daha fazla ve kaliteli verim alýnmasýna katký saðlanacak. Sulamaya yönelik ilk etap projenin hayata geçirilmesine yönelik çalýþmalar devam ederken, toplamda sulanmasý planlanan 653 bin 230 hektar alana yönelik sulama projelerinin hazýrlýklarý devam ediyor. 525 milyon liraya mal 102,5 metre yükseklikte ve gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu olarak inþa edilen barajda biriken su Çekerek, Zile, Reþadiye, Maþah, Merzifon ve Geldingen ovalarýný besleyecek. Baraj ile tarým arazilerinin sulamasý ve hidroelektrik enerji üretimi yanýnda mansabýndaki muhtemel taþkýnlar da kontrol altýna alýnacak. (Cihan) azý parklarýn tartan zemininde problem yaþandýðý belirtildi. Konuya iliþkin þikayetlerini dile getiren vatandaþlar, Yunus Emre Parký nda spor amaçlý yürüyüþ yapmanýn giderek zorlaþtýðýný belirttiler. Tartan zeminle döþenen parkta doktor tavsiyesi ile yürüyüþ yapan yaþlý vatandaþlarýn büyük zorluk çektiklerini belirten vatandaþlar, zeminin bir çok noktasýnda bozulmalarýn olduðunu, ayaðý takýlan insanlarýn yere düþme tehlikesi yaþadýklarýný ifade ettiler. Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü nün tartan Tartan zeminle döþenen parkta doktor tavsiyesi ile yürüyüþ yapan yaþlý vatandaþlar düþme tehlikesi yaþýyor. zemin yapýlan parklarda hizmetin devamýný saðlamasýný öneren vatandaþlar, Hizmeti yapmak kadar devamlýlýðýný kalitesini sürdürmek te önemli. diye konuþtular. Bu rapor kan donduruyor Ý nsan Haklarý Ýzleme Örgütü, Mýsýr güvenlik güçlerini geçen yýlki gösteriler sýrasýnda bin 150 kiþiyi sistematik biçimde öldürmekle suçladý ve iþlenen cinayetlerin insanlýk karþýtý suç kapsamýnda deðerlendirilmesi gerektiðini bildirdi. Merkezi New York'ta bulunan örgütün Ýcra Direktörü Kenneth Roth, bir yýl süren araþtýrmalar sonucu yayýmlanan raporda, Rabia'tül Adeviye Meydaný'ndaki gösteride 817 kiþinin Mýsýrlý güvenlik güçleri tarafýndan öldürüldüðünü, bunun dünyada tek bir günde en fazla sayýda göstericinin öldürüldüðü katliamlarýndan biri olduðunu kaydetti. Roth, "Bu olay, aþýrý güç kullanýmý ya da güvenlik güçlerinin eðitimsizliði ile açýklanamaz. Bu, Mýsýr hükümetinin en üst düzey yetkilileri tarafýndan planlanmýþ bir þiddet olayýdýr. Söz konusu yetkililerin büyük kýsmý hala Mýsýr'da iktidardadýr ve yanýt bekleyen birçok soru vardýr" dedi. Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, 195 sayfalýk "Her þey Plana Uygun: Mýsýr'da Rabia Katliamý ve Kitlesel Gösterici Cinayetleri" adlý raporunda, Mýsýrlý polis ve askerlerin 5 Temmuz 2013 ve 17 Aðustos 2013 tarihleri arasýndaki altý gösteride ülkenin seçilmiþ ilk cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz'da ordu tarafýndan görevden alýnmasýna karþý çýkan göstericilere nasýl müdahale ettiðini ve toplam bin 150 kiþinin öldürüldüðünü belgeledi. "Yaþanan þiddet olaylarýnýn ardýndan emir veren yetkililer þöyle dursun, tek bir düþük rütbeli asker ya da polis memurunun bile sorumlu tutulmadýðýna" dikkat çekilen raporda, Mýsýrlý yetkililerin muhalifleri acýmasýzca bastýrmaya devam ettiði kaydedildi. Raporda, "Mýsýr'da hala devam eden dokunulmazlýklar dikkate alýndýðýnda þiddet olaylarý ile ilgili uluslararasý bir soruþturma baþlatýlmasý gerekmektedir" denildi. Örgüt, insan haklarý ihlallerini sona erdirmek için adým atana kadar Mýsýr'a askeri yardýmý askýya almasý için uluslararasý topluma çaðrýda bulundu. CEHENNEMDEN CANLI YAYIN Örgüt, olaylarý bir de yetkililerin aðzýndan duymak amacýyla ilgili bakanlýklara mektup gönderildiðini ancak hiçbir yanýt alýnamadýðýný kaydetti. Raporda, 3 Temmuz'dan 14 Aðustos'a kadar Mursi'nin görevden alýnmasýna karþý çýkmak için Rabia'tül Adeviye Meydaný'nda oturma eylemi düzenleyen, aralarýnda kadýnlar ve çocuklarýn da bulunduðu onbinlerce barýþçýl göstericiye karþý operasyonun nasýl planlandýðý ve uygulandýðý da ayrýntýlý biçimde aktarýldý. Örgüt, meydanda bulunanlarýn sayýsýnýn tespit edilmesi için uydu görüntülerinin incelendiðini, örneðin 2 Aðustos akþamý meydanda yaklaþýk 85 bin kiþinin bulunduðunu belirtti. 14 Aðustos'ta güvenlik güçlerinin meydanýn her bir giriþinden zýrhlý personel taþýyýcýlar, buldozerler, askerler Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü Mýsýr da yapýlan insan haklarý ihlallerini açýkladý. Mýsýr ýn darbe yönetimi 50 kiþiyi sistematik biçimde öldürmekle suçlanýyor. ve keskin niþancýlarla göstericilere saldýrý düzenlendiði belirtilen raporda, "Güvenlik güçleri herhangi bir uyarýda bulunmadan kalabalýðýn üzerine ateþ açmýþ ve 12 saat boyunca meydandan çýkýþlara izin vermemiþtir. Güvenlik güçleri geçici saðlýk merkezlerine ateþ açarken keskin niþancýlar da saðlýk mer- kezlerine girenlerle çýkanlarý hedef almýþtýr. 14 Aðustos akþamý meydandaki saðlýk merkezi ile cami büyük bir olasýlýkla güvenlik güçleri tarafýndan ateþe verilmiþtir" denildi. Raporda, göstericiler arasýnda bulunan bir iþadamýnýn "Birden bire göz yaþartýcý gaz sýkmaya ve ateþ etmeye baþla- dýlar. O kadar yoðundu ki anlatamam. Sanki gökten mermi yaðýyordu. Önce gaz kokusu aldým sonra çevremde vurulan ve yere düþen insanlar gördüm. Kaç kiþinin vurulduðunu bilmiyorum. Hiçbir uyarý yapýlmadý. Cehennem gibiydi" þeklindeki ifadesine de yer verildi. (Yaygýn basýn) Merkezi New York'ta bulunan örgüt Mýsýr da yaþanan haksýz uygulamalarý rapor etti.

5 TEKNOKENT i olan 40 ilden birisi Çorum itit Üniversitesi HTeknoloji Geliþtirme Merkezi nin (Teknokent) inþaatý Organize Sanayi Bölgesi nde devam ediyor. Fiziki olarak yüzde 70 oranýnda tamamlanan Çorum Teknokent, Türkiye genelinde yapým aþamasýnda olan 58 merkezden birisi. Bakanlar Kurulu kararýyla Yenimahalle de Ývedik Teknokent inþaatý yüzde 70 oranýnda tamamlandý. Türkiye genelinde 40 ayrý ilde 58 Teknokent bulunuyor. Teknokent inþaatý OSB de yapýlýyor. ve Yuva Mahallesi ni kapsayan alanda kurulacak olan Ankara Teknopark Teknoloji Geliþtirme Bölgesi, kentin sekizinci teknokenti olacak. Teknolojinin Baþkenti olma yolunda ilerleyen Ankara yeni bir Teknoloji Geliþtirme Bölgesi ne kavuþtu. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu kararýyla Yenimahalle de Ývedik ve Yuva Mahallesi ni kapsayan alanda Ankara Teknopark Teknoloji Geliþtirme Bölgesi kurulacak. Yeni kurulacak olan Ankara Teknopark ile son 13 yýllýk süreçte ülkemizdeki Teknoloji Geliþtirme Bölgesi sayýsý 40 ayrý ilde 58 e ulaþtý. Ankara da ODTÜ Teknokent, Bilkent Cyberpark, Hacettepe, Ankara Üniversitesi, Gazi, ASO, OSTÝM Ekopark, Ankara Teknopark olmak üzere 8 teknopark bulunuyor. TEKNOLOJÝK BÝLGÝ TÝCARÝLEÞECEK Resmi Gazete de yayýmlanan kararla kurulacak Ankara Teknopark ta üniversiteler, araþtýrma kurumlarý ve sanayicinin iþbirliðinin saðlanmasý amaçlanýyor. Diðer teknoparklarda olduðu gibi Ankara Teknopark ta da sanayinin ihracata yönelik yapýya kavuþturulmasý amacýyla teknolojik bilgi üretimi, üretim yöntemlerinde yenilik geliþtirilmesi, ürün kalitesinin yükseltilmesi, verimliliðin arttýrýlmasý, üretim maliyetlerinin düþürülmesi, teknolojik bilginin ticarileþtirilmesi, teknoloji yoðun üretimin desteklenmesi KOBÝ lerin ileri teknolojiye uyumunun saðlanmasý, yabancý sermayenin ülkeye Teknoloji Geliþtirme MKerkezleri bulunduklarý illerin sanayilerine önemli katma deðer saðlýyor. giriþinin saðlanmasý gibi çalýþmalar yapýlýyor. Ývedik ve OSTÝM e yakýnlýðýyla bilinen teknopark ile araþtýrmacýlarýn sanayiyle daha kolay entegre olabileceðine dikkat çeken yetkililer, Ankara, Türkiye deki teknokent sayýsýnda baþý çekiyor. Teknokentler üniversiteler, giriþimciler ve sanayi ile Ar-Ge faaliyetlerinin yapýlmasýný saðlýyor. Ankara bu bakýmdan Türkiye ye örnek olacak. Yeni kurulacak teknokent Ankara nýn ihracatýna büyük katma deðer yaratacak. Sanayiyle kolay etkileþim saðlanabilen teknokentlerle Ankara da teknolojik fýrsatlar daha çabuk kullanýlabilecek bilgisini verdi. 1.5 MÝLYAR DOLARLIK ÝHRACAT Ýstanbul da ÝTÜ, Yýldýz, Ýstanbul Üniversitesi, Boðaziçi, Ýstanbul ve Marmara Üniversitesi bünyesinde, Kocaeli ve Ýzmir de 4, Eskiþehir, Konya, Antalya, Kayseri, Trabzon, Adana, Erzurum, Mersin, Isparta, Bursa, Gaziantep, Denizli, Sivas, Elazýð, Edirne, Diyarbakýr, Tokat, Sakarya, Bolu, Kütahya, Samsun, Malatya, Urfa, Düzce, Çanakkale, Kahramanmaraþ, Tekirdað, Van, Çorum, Manisa, Niðde, Burdur, Yozgat, Kýrýkkale, Balýkesir ve Hatay da ise birer teknokent bulunuyor. Son kararla birlikte ilan edilen Teknoloji Geliþtirme Bölgesi sayýsý 58 e, faaliyete geçen Teknoloji Geliþtirme Bölgesi sayýsý ise 40 a ulaþtý. Firma sayýsý 2 bin 778 olurken akademisyenlerin kurduðu firma sayýsý 579 olarak gerçekleþti. Söz konusu teknokentlerde 28 bin 506 personel istihdam edilirken biten proje sayýsý 7 bin 333 oldu. Bu teknokentler aracýlýðýyla yapýlan ihracat 1.5 milyar dolar olurken, yabancý ortaklý 11 firma aracýlýðýyla yapýlan yatýrým tutarý ise 2.5 milyar lirayý aþtý. (Hürriyet) ÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile Hyurtdýþýna gidecek öðrencilerine yoðun Ýngilizce eðitim baþladý. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamada, yapýlan eðitimle öðrencilerin ülke dýþýnda üniversiteyi temsil ettiði belirtilerek, þöyle denildi; Her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden yurt dýþýnda 1 ya da 2 dönem eðitim almak üzere gitmek isteyen öðrenci sayýlarýmýz da her geçen gün artmaktadýr. Üniversitemizin deðiþik fakültelerinde eðitim gören öðrencilerimiz yapýlan sýnavlarda baþarýlý olarak yurt dýþýnda anlaþmalý olan üniversitelerin bölümlerinde Eylül ayýndan itibaren eðitim almak üzere belirlenmiþtir. Öðrencilerimiz gittikleri ülkelerde ve bölümlerde hem ülkemizi hem de üniversitemizi temsil edeceklerdir. Dönem boyunca alýp baþarýlý olduklarý dersleri, kendi bölümlerindeki ders müfredatlarýna uygun olarak eleþtirilecek ve bu derslerden baþarýlý sayýlacaklardýr. Öðrencilerimiz gittikleri ülkelerde genel olarak Ýngilizce konuþacak ve seçmiþ olduklarý derslere girerek sýnav ve ödev gibi sorumluluklarý yerine getireceklerdir. Bu aþamada sahip olduklarý Ýngilizce dil yeterliklerini ÇARÞAMBA 13 AÐUSTOS HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilerine yoðun Ýngilizce eðitim baþladý. Yurtdýþýna gidecek ünivirsite öðrencilere Ýngilizce eðitim desteklemek amacýyla ana dili Ýngilizce olan ve HÝTÝTSEM de tam zamanlý olarak çalýþan ABD uyruklu Ýngilizce Öðretim Elemanlarýmýz ile de yoðun bir eðitim almaya baþlamýþlardýr. HÝTÝTSEM de verilen eðitim özellikle Erasmus+ kapsamýnda yurtdýþýna gidecek öðrencilere yönelik olarak belirlenmiþ ve içeriði zenginleþtirilmiþtir. Dersler Joseph Anthony Wheeler, Stacy D. Taylor ve William J. Hagood tarafýndan verilmekte olup, öðrencilerimizin ihtiyaç duyacaklarý tüm konularý kapsamaktadýr. Eðitim, HÝTÝTSEM binasýnda Pazartesi, Salý, Perþembe ve Cumartesi günleri 14:00-17:00 saatleri arasýnda toplam 1 ay ve 48 saat üzerinden öðrencilerimize ücretsiz olarak saðlanmaktadýr. Farklý telaffuz aksanlarýna göre de içeriði zenginleþtirilen bu eðitim ile öðrencilerimizin baþarýsýna baþarý katmak hedeflenmektedir. Düzenlenen bu eðitim ile öðrencilerimiz hem ülkemizi hem de üniversitemizi temsil ederken ihtiyaç duyacaklarý Ýngilizce konuþma, dinleme ve yazma yetenekleri desteklenmekte ve böylece Üniversitemizin tanýnýrlýðý artýrýlarak daha fazla sayýda öðrencimizin bu imkanlardan yararlanmasýna katký saðlanmaktadýr. Haber Merkezi Düzenlenen eðitimle öðrencileri hem ülkemizi hem de üniversiteyi temsil ediyor. Emekli banka müdürü Ýrfan Çaðlar vefat etti Enise Aðbal Emekli Halk Bankasý Müdürü Ýrfan Çaðlar (72) vefat etti. Nuriye Çaðlar'ýn eþi, Özgür ve Özlem Çaðlar'ýn babalarý, merhum Ýsmet Bilal in bacanaðý, Necmi ve Kemal Duran ýn eniþteleri, Akif Keskin in dayýsý Ýrfan Çaðlar, yakalandýðý amansýz hastalýða yenik düþtü. Çaðlar, bugün öðle namazýna müteakip Ulu Camii de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta defnedilecek. HAKÝMÝYET, merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ýrfan Çaðlar tarihinde açýlýyoruz Tüm velilerimizi ve yumurcaklarýmýzý bekliyoruz. Bahçelievler Mah. Melikgazi 2. Sk. No: 6 Tel: Pýnar Gülnaz

6 6 ÇARÞAMBA 13 AÐUSTOS 2014 Sulu tarýmda tarih yazacaðýz Z iraat Odasý heyeti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Ziyarette; Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Genel Sekreter Gökhan Güngör, Muhasip Üye Hayati Selbeþ, Mecitözü Ziraat Odasý Baþkaný Satýlmýþ Köse ve Mecitözü Süt Birliði Baþkaný Metin Ayvaz hazýr bulundu. Ziraat Odasý Baþkaný Sayan, çiftçilere yönelik desteklerden dolayý hükümete teþekkür ederek, "Çorum Ziraat Odalarý olarak sizlerin destekleri ile büyük hizmet ve desteklemeler alýyoruz. Yaþadýðýmýz sorunlarda bizlere desteðinizi hiç esirgemiyorsunuz. Hükümetimize ve sizlere çok teþekkür ediyor, Yeni Türkiye'nin Cumhurbaþkaný Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn da hayýrlý uðurlu olmasýný dileriz" dedi. Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise, "Ýstenilen taleplerin adalet, akýl ve vicdana uygun olmasý kaydýyla Çorum'un km² topraðýnýn her yerine hizmet için çalýþýyoruz. Sulu tarýmda büyük yatýrýmlara imza atýyoruz. Obruk ve Koçhisar Barajlarýný tamamladýk. En büyük sulama projelerimiz olan Koçhisar ve Dutludere sulamalarýmýz baþladý ve devam ediyor. Baraj büyüklüðünde birçok göletin yapýmý devam ediyor. Hedefimiz Çorum'da sulanabilir bütün arazilerin sulu tarýma geçirilerek ürün çeþitliliði ve verimliliðini en üst seviyeye yükseltmek. Devam eden Baraj ve Göletlerimizin sulamalarýnýn tamamlanmasýyla Çorum sulu tarýmda tarih yazacaktýr" diye konuþtu. Haber Merkezi Sözden Dizeye Çorum Þiiri Çorum Þiir Antolojisi Çorum Valiliði tarafýndan bastýrýldý. Çorum Þiir Antolojisi çýktý Gülesin Aðbal Demirer Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Atiye Nazlý nýn yayýna hazýrladýðý Sözden Dizeye Çorum Þiiri Çorum Þiir Antolojisi Çorum Valiliði tarafýndan bastýrýldý. Kitabýn sunuþunu yapan Vali Sabri Baþköy, Türk kültürünün dünya medeniyetine en büyük katký alanlarýndan biri olan þiir sanatýnýn, Çorum da da önemli temsilcilerinin yetiþtiðini belirterek, edebiyat araþtýrmacýlarýna göre bitme noktasýna doðru giden halk þiiri tarzýnýn Çorum da yoðun bir þekilde devam ettirildiðini ifade etti. Baþköy, Çorum un bu alandaki zenginliðinin Çorumlu þairler, âþýklar, ozanlar hakkýnda yapýlacak çalýþmalarý zorlaþtýrdýðýný dile getirdiði sunumunda, 2008 yýlýnda Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü nce yayýmlanan Çorum Halk Þiiri Antolojisi nin ardýndan yeni bir çalýþmanýn gerekli olduðunu vurgulayarak, Sözden Dizeye Çorum Þiiri kitabýnýn önemine dikkat çekti. 95 âþýk, 19 þair Antolojiyi yayýma hazýrlayan Yrd. Doç. Dr. Atiye Nazlý ise Çorum da yaþayan ve âþýklýk geleneðini devam ettiren ustalara bir vefa borcu olarak eserin meydana getirildiðini ifade ederek, iki bölümden oluþan eserin ilk bölümünde hece ölçüsüyle yazan âþýk ve þairlerin þiirlerinin, ikinci bölümde ise serbest nazýmla yazan þairlerin þiirlerinin yer aldýðý bilgisini veriyor. Yaklaþýk 95 âþýk ve 19 þairin eserlerinin bulunduðu antolojide seçici kurulun yüzlerce þiir arasýndan yaptýðý elemelerle seçtiði þiirler yer alýyor. Eserde þair ve âþýklarýn kýsa özgeçmiþinin ardýndan seçilen þiirleri okuyucuya aktarýlýyor. Ziraat Odasý heyeti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Akþemseddin Ýlkokulu yenilenecek Cahit Baðcý Cumhurbaþkanlýðý seçimi nedeniyle Osmancýk'a gelen Ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Bütçe Plan Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý, Þenyurt mahallesi Osmangazi Ýlkokulunda bulunan 1049 nolu sandýkta oyunu kullandýktan sonra partililerle birlikte seçim sandýklarý bulunan okullarý gezdi. Burada yaptýðý açýklamada "Yeþitçatma mahallesinin son yýllarda toplu konut bölgesi olarak dikkat çektiði ve bu baðlamda mahallede yer alan yeni 4 konut sitesi ile birlikte nüfus yoðunluðu yaþandýðý bir gerçektir. Dolayýsý ile oldukça eski olan Akþemseddin ilkokulunun binalarý ihtiyaca cevap vermemektedir. Geçtiðimiz yýl yapýlan giriþimlerle anasýnýfý yenilenmiþ ve donatýmý da gerçekleþtirilmiþtir. Anasýnýfý baþta olmak üzere baþarýlarý ile gündemde olan bu okulumuzun yenilenme zamaný gelmiþtir. Konuyu Ýl Milli Eðitim Müdürümüz ile görüþtükten ve gerekli imar incelemeleri yapýldýktan sonra kat çýkýlmasý ya da yeni bina yapýlmasý þeklinde ki rapor neticesinde yapýlacak iþ ve iþlemler gündeme alýnacaktýr." dedi. (Osmancýk) Av sezonu baþlýyor Enise Aðbal av döneminde ülke genelinde avlanma 16 Aðustos 2014 Cumartesi günü yaban domuzu ve çakal avý ile baþlayacak. Avlanma süreleri içinde ve avlanma günlerinde Çarþamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbest olacak. Ayrýca yaban domuzu, býldýrcýn ve üveyik avý bu avlanma günlerine ek olarak Salý gününde de yapýlabilecek. Avcý baþýna bazý av hayvanlarýnýn günlük avlanma limitleri býldýrcýn 10, üveyik 8, karatavuk-sakarca 3, çulluk-sakarmeke 4, yabani tavþan 1, kýnalý keklik - kum kekliði ve çil kekliði toplam 2, yeþilbaþ-boz ördek- fiyuçamurcun- macar ördeði-tepeli patka- elmabaþ patka ve çýkrýkçýn toplamda 6, adatavþaný-kaya sansarý 2, yaban domuzu (bek ve yürüyüþ avýnda avcý baþýna) 2, tilki 2 adet olarak belirlenirken avlanma; örnek ve özel avlaklarda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, devlet ve genel avlaklarýnda ise Bakanlýkça avlak bazýnda belirlenen yýllýk avlanma kotalarýnýn kullanýmý þeklinde gerçekleþtirilecek. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ndan konuya iliþkin yapýlan açýklamada avcýlarýn nelere dikkat etmeleri þöyle sýralandý; 4915 sayýlý Kanun ve MAK Kararý Uyarýnca; namlu hariç haznesi iki fiþek alacak þekilde sýnýrlandýrýlmamýþ otomatik, yarý otomatik pompalý vb yivsiz av tüfekler ile havalý tüfek ve tabancalar, canlý mühre ve çýðýrtkanlar, mekanik, elektronik hareket kabiliyetine sahip mühreler ile uçurtma þeklindeki mühreler, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü deðiþtiriciden oluþan gece avý cihazlarý avlanma araç ve gereci olarak kullanýlamaz. Zehirli veya uyuþturucu yem, ilaç vb. malzemeler avlanmada kullanýlamaz. Bakanlýkça izin verilen geleneksel avcýlýk hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, að, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar avlanmada kullanýlamaz. Kiþilerin kendi ihtiyaçlarýný karþýlayacak mahiyetteki kullandýklarý aydýnlatma araçlarý hariç, ýþýk yayan araç ve gereçler, þarzlý el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalýþan el projektörleri; petrol türevleriyle çalýþan her türlü ýþýk kaynaðý avda kullanýlamaz, avlaklarda vasýta içinde bulundurulamaz. Tekne ve benzeri motorsuz araçlar avda kullanýlabilir. Ancak bu araçlar, üzerleri kapatýlarak güme haline getirilemez. Yivli av tüfekleri kuþ avýnda kullanýlamaz. Sulak sahalarda; saz, kamýþ, diken, ot, çuval vb. þeylerle yapýlmýþ veya toprakta çukur açýlarak hazýrlanmýþ üstü açýk gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalý, korunaklý gümeler yapýlamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanýlamaz. Kara ve hava araçlarýyla hareket halindeyken avlanýlamaz. Bu araçlar içerisinde avlaklarda tüfekler kýlýfýnda taþýnmak zorundadýr. Yaban hayvanlarýnýn yavrularýný yakalayarak alýkoymak; boþ dahi olsa yaban hayvanlarýnýn yumurtalarýný toplamak ve bulundurmak yasaktýr. Av ve yaban hayvanlarýný, tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlý ya da yaralý olarak avlamak yasaktýr, herhangi bir þekilde canlý yakalanan av hayvanlarý öldürülemez, av döneminde ülke genelinde avlanma 16 Aðustos 2014 Cumartesi günü yaban domuzu ve çakal avý ile baþlayacak. alýkonamaz. Ýzin almaksýzýn av ve yaban hayvanlarýný beslemek, büyütmek, üretmek ve bulundurmak yasaktýr. Ürünlerini ve hayvanlarýný korumak için tarla, bað ve bahçelerinde, arý kovanlarýnýn bulunduðu yerde ve ormanda çalýþtýklarý için çadýr ve barýnaklarýnda, kendilerini korumak amacýyla ruhsatlý yivli veya yivsiz tüfekleri bulunduracaklar, þube müdürlüklerinden koruma amaçlý av tüfeði taþýma belgesi almak zorundadýrlar. Ancak bu kiþiler yanlarýnda tek kurþun fiþek dýþýndaki diðer fiþekleri bulunduramazlar. Bu kiþiler tarla, bað ve bahçelerine, arýlarýna, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diðer av ve yaban hayvanlarýný ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine raðmen öldürmek mecburiyetinde kalmalarý halinde, derhal þube müdürlüðü veya orman iþletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanaðý tutturmak zorundadýrlar. MHP Çorum da kan kaybý yaþadý umhurbaþkanlýðý seçimlerinde MHP nin Ço- da içinde yer aldýðý Selçuklu Hilali Crum un olarak adlandýrýlan Ýç Anadolu hattýnda kan kaybý yaþadýðý belirtildi. Milliyet ten Önder Yýlmaz imzalý habere göre, MHP, 12. Cumhurbaþkaný nýn seçiminde ortaya çýkan oy tablosunu mercek altýna alýrken, il il, ilçe ilçe milliyetçi oylarýn izini sürdü. MHP Genel Merkezi ndeki çalýþmalarda; MHP nin büyükþehir belediyesine sahip olduðu Adana, Mersin ve Manisa gibi tabanda ciddi kaymalar yaþanmadýðý, ancak Bartýn, Karabük, Kastamonu baþta olmak üzere, Karadeniz hattý ile Selçuklu Hilali olarak bilinen Ýç Anadolu kýrsalýnda deðiþik oranlarda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a kaymalar olduðu belirlendi. Sonucu sandýða gitmeyen seçmen belirledi deðerlendirmesini yapan MHP de, CHP nin tabanýna hakim olmadýðýný, sandýða getiremediði gibi özellikle batýda Selahattin Demirtaþ a oy kaymasýný engelleyemediði tespiti yapýldý. Cumhurbaþkanlýðý seçiminin ardýndan sonuçlarý masaya yatýran MHP, sahip olduðu büyükþehir ve il belediyelerini detaylý inceledi. Mersin, Adana ve Manisa da Erdoðan ýn geride býrakýldýðý ve bir oy kaymasý yaþanmadýðý tespitini yapan MHP, il belediyelerinde ise kent merkezlerinin MHP ye odaklandýðý ancak kýrsalda Ak Parti ye kayma olduðunu belirledi. Rakamlar; Kars, Osmaniye, Isparta, Bartýn, Karabük illerinde merkezlerde MHP nin gücünü koruduðunu ancak kýrsal kesimlerde seçmenin Erdoðan a yöneldiðini ortaya koydu. Bartýn da yüzde orana sahip CHP ve MHP ittifakýnýn, Cumhurbaþkanlýðý seçiminde gücünü koruyamayarak e gerilediði, Erdoðan ýn ise yüzde ile büyük baþarý saðladýðý görüldü. Selçuklu Hilali olarak nitelendirilen Ýç Anadolu hattýnda da MHP nin oy kaybý rakamlara yansýdý. Kýrþehir, Nevþehir, Kýrýkkale, Çorum, Yozgat, Kayseri, Aksaray illerinde belli oranlarda kan kaybý yaþandý. Özellikle Çankýrý da hayal kýrýklýðý yaþandý. Çankýrý da Erdoðan a yüzde çatý adayý Ekmeleddin Ýhsanoðlu na yüzde oy çýktý yerel seçiminde CHP ve MHP ittifakýnýn oyu Çankýrý da 140 bin civarýnda yani yüzde oyu bulunurken, cumhurbaþkanlýðý seçiminde bu oy 110 binde kaldý. Kayseri de 150 bin seçmen sandýða gitmezken, Erdoðan a yüzde 66.14, çatý adaya yüzde 32 oranýnda oy çýktý. MHP nin daha önceki seçimde yüzde oyu vardý, oy korunabilseydi çatý adaya yüzde oy çýkacaktý. Ýhsanoðlu na memleketi Yozgat ta yüzde 30 düzeyinde oy çýkarken Baþbakan Erdoðan a yüzde 66 oranýnda oy çýkmasý dikkati çekti. Yine MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli nin seçim bölgesi Osmaniye de Ýhsanoðlu na yüzde 48.51, Erdoðan a da yüzde oranýnda oy çýkmasý dikkati çekti. Baþarýsýzlýða 4 gerekçe MHP Baþkanlýk Divaný toplantýsýnda çatý formülünde baþarýsýz olunmasý 4 gerekçeye baðlandý. Bu gerekçelerin en baþýnda ise, seçime katýlmayan milyonlarca seçmen geldi. (Milliyet) Yumurta üretimi azaldý evsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ yu- üretim miktarý bir önceki aya göre %0,5 Mmurta azaldý Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; kesilen tavuk sayýsý bir önceki aya göre %1,3 tavuk eti üretimi ise %0,1 arttý. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; kesilen hindi sayýsý bir önceki aya göre %0,6 azalýrken hindi eti üretimi ise %3,4 arttý. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ tavuk eti üretim miktarý, Haziran 2014 Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ yumurta üretim miktarý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %1,8 arttý Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; kesilen tavuk sayýsý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %4,7 tavuk eti üretimi ise %6,4 arttý. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre; kesilen hindi sayýsý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %10,2 hindi eti üretimi ise %32 arttý. Haber Merkezi

7 OKA üniversitelerinin tercih karnesi açýklandý rta Karadeniz OKalkýnma Ajansý (OKA) bölgesi üniversiteleri içinde; Ondokuzmayýs Üniversitesi-Samsun (%97) ve Amasya Üniversitesi (%96.5) ülkemizdeki devlet üniversitelerinin genel (ön lisans-lisans) doluluk oranlarý (%95.7) üzerinde bir doluluk oranýna ulaþýrken, il genel nüfusuna oranla yükseköðretim kapasitesi oluþturma bakýmýndan ise Amasya Üniversitesi ( 13.97) ve Gaziosmanpaþa Üniversitesi ( 11.13) Türkiye ortalamasýnýn ( 7.98) üzerinde ortalamaya ulaþmýþ durumda. Üniversite adayý gençler ilgi alanlarýný, eðitim almayý düþündükleri programlarýn mezuniyet sonrasý istihdam olanaklarýný, üniversite hayatýný sürdürecekleri þehirleri-bölgeleri, þehirlerin ve üniversitelerin sunduðu sosyal ve kültürel faaliyet zenginliklerini, þehirlerin barýnma, ulaþým kapasitelerini, aile ve çevre yönlendirmelerini, üniversitelerin burs imkânlarý gibi pek çok etkiyi dikkate alarak tercihlerini yaptýlar ve 2014-ÖSYS yerleþtirme sonuçlarýnýn açýklanmasýyla birlikte gençleri ve aileleri þimdide kayýt heyecaný sardý. Üniversite tercih sürecinde gerek vakýf, gerekse devlet üniversiteleri; üniversitelerini tanýtabilmek adýna pek çok ulusal ve uluslararasý düzeyde tanýtým fuarlarýna katýldýlar. Görsel ve yazýlý basýn aracýlýðý ile üniversitelerinin eðitim-öðretim olanaklarý, Ar-Ge alt yapýlarýný, akademik kadrolarý, sosyal ve kültürel faaliyet zenginliklerini, üniversitelerinin bulunduðu þehirlerin barýnma ve ulaþým imkânlarýyla tarihi ve kültürel zenginliklerini ön plana çýkaran tanýtým çalýþmalarýnda bulundular. OKA (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri) bölgesinde dördü devlet ve biri vakýf üniversitesi olmak üzere toplam beþ üniversite bulunmaktadýr. Bütün üniversitelerimizin illerinde, bölgelerinde, ulusal ve uluslararasý düzeyde gerek nitelikli eðitim-öðretim ortamlarý, Ar-Ge kapasiteleri, ürettikleri bilgi ve geliþtirecekleri katma deðeri yüksek teknolojik ürünler, proje birikimleri, toplumsal sorumluluk projeleri ile bölgelerin önemli itici gücü haline gelmeleri beklenmektedir. Benzer þekilde diðer taraftan, bilindiði gibi, kalkýnma ajanslarýnýn en temel amacý ise; Kamu-özel sektör ile sivil toplum kuruluþlarý arasýnda iþbirliðini geliþtirme, kaynaklarýn yerinde ve etkin kullanýmýný saðlamak, yerel dinamikleri harekete geçirerek, ulusal kalkýnma programlarý ýþýðýnda bölgesel geliþmeyi hýzlandýrmak ve sürdürülebilirliðini saðlayarak bölgelerarasý ve bölge içi geliþmiþlik farklarýný azaltmak olarak belirlendi. Devlet üniversitelerinde ön lisans ve lisans düzeyinde kontenjanýn kontenjaný boþ kalýrken genç üniversitelere kayýt hakký kazandý. Dolayýsýyla, devlet üniversitelerinde genel doluluk oraný %95.7 olarak gerçekleþti. OKA Üniversiteleri içinde Ondokuzmayýs Üniversitesi-Samsun (%97) ve Amasya Üniversitesi (%96.5) ülkemizdeki devlet üniversitelerinin genel (ön lisans-lisans) doluluk oranlarý (%95.7) üzerinde bir doluluk oranýna ulaþýrken, Hitit Üniversitesi-Çorum (%95.1) ve Gaziosmanpaþa Üniversitesi-Tokat (%93.8) doluluk oranýnda kaldýlar. Diðer taraftan, vakýf üniversitelerinde lisans düzeyinde genel doluluk oraný %83.37 olarak gerçekleþirken, OKAbölgesinin lisans ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) düzeyinde akademik faaliyetlerini sürdüren tek vakýf üniversitesi olan Canik Baþarý Üniversitesi-Samsun doluluk oraný (%75.07) diðer vakýf üniversiteleri doluluk ortalamasýnýn altýnda kaldý. OKA Devlet Üniversiteleri Doluluk Oranlarý (%) Bölgeye komþu diðer bazý illerdeki genel doluluk oraný ise Bozok Üniversitesi- Yozgat (%85.1), Cumhuriyet Üniversitesi-Sivas (%94.0), Giresun Üniversitesi (%92.4), Ordu Üniversitesi (%95.4), Kastamonu Üniversitesi (%90.83), Çankýrý Karatekin Üniversitesi (%94.77) olarak gerçekleþti. Diðer taraftan vakýf üniversitelerinde lisans düzeyinde genel doluluk oraný ise %83.37 olarak gerçekleþirken OKA bölgesinin lisans düzeyinde akademik faaliyetlerini sürdüren tek vakýf üniversitesi olan Canik Baþarý Üniversitesi-Samsun doluluk oraný (%75.07) diðer vakýf üniversiteleri doluluk ortalamasýnýn altýnda kaldý. Ýl genel nüfusuna oranla yükseköðretim kapasitesi oluþturma bakýmýndan ise Amasya Üniversitesi ( 13.97) ve Gaziosmanpaþa Üniversitesi ( 11.13) Türkiye ortalamasýnýn üzerinde ortalamaya sahipken, Ondokuzmayýs Üniversitesi ve Canik Baþarý Üniversiteleri ile Samsun ilinin nüfusa oranla yükseköðretim kapasitesi ise Türkiye ortalamasýnda ( 7.98) gerçekleþmiþtir. Diðer taraftan, nüfusa oranla yükseköðretim kapasitesi Hitit Üniversitesinde-Çorum ise ( 6.35) Türkiye ortalamasýnýn altýnda kaldý. Tüm bu sonuçlara bakarak bölge genelindeki doluluk oranlarýndaki istikrarlý yükseliþ, gerekse il genel nüfusuna oranla yüksek öðretim kapasitesindeki artýþ yüzdeleri bölgenin gerek tanýtým, gerek yatýrým gerekse bir üniversiteleþme noktasýnda önemli bir ivme yakaladýðý olarak yorumlanabilir. (Haber Merkezi) ÇARÞAMBA 13 AÐUSTOS KPSS birincileri Yargý dan argý Akademi YKPSS'de dereceye giren öðrencilerini ödüllendirdi. Çorum Yargý Akademi öðrencileri, Temmuz ayýnda yapýlan Kamu Personeli Seçme Sýnavý (KPSS)'nda P3, P10 ve P49-P37-P54 puan türlerinde Çorum ve Türkiye dereceleriyle Yargý Akademi'nin baþarýlarýna yenilerini eklediler. Mustafa Yýlmaz adlý Yargý öðrencisi Ýstatistik alanýnda Türkiye 1. si KPSS P3 puan türünde Çorum 1.'si ve Türkiye 24.'sü olurken, Yavuz Elmas Çorum 2.'si ve Türkiye 86'sý kendi alanýnda Türkiye 4.sü, Mustafa Emin Söylemez de Çorum 3.'sü ve Türkiye 91.'si kendi alanýnda Türkiye 11. si oldu. KPSS P10 puan Yargý Akademi KPSS'de dereceye giren öðrencilerini ödüllendirdi. Platin Eðitim Kurumlarý Kurucusu Haydar Etli ve Yargý Akademi eðitmenleri tarafýndan KPSS sýnavýnda dereceye giren öðrencilere hediyeleri verildi. türünde de Ýlker Yaþar Çorum 1.'si ve Türkiye 158.'si Elektronik Öðr. Alanýnda Türkiye 3.sü, Murat Kürþad Derviþoðlu Çorum 2.'si ve Türkiye 170.'si Sýnýf Öðr. Alanýnda Türkiye 387.si, KPSS A (P49- P37-P54) puan türünde de Mehmet Oðuztav Çorum 1.'si oldu. Platin Eðitim Kurumlarý Kurucusu Haydar Etli ve Yargý Akademi eðitmenleri tarafýndan KPSS sýnavýnda dereceye giren öðrencilere hediyeleri verildi. Alanýnda Türkiye ve Çorum 1. si Mustafa Yýlmaz, KPSS'ye hazýrlanýrken bizlere her daim destek veren ve her anýmýzda yanýmýzda olan baþta ailelerimiz olmak üzere öðretmenlerimize, yöneticilerimize teþekkürü bir borç biliriz. Bu baþarýyý saðlamamýzda iyi bir rehberlik ve eðitim veren Yargý Akademi'nin önemli bir yeri var. Bizim baþarýya giden yolda ilk tercihimiz Yargý Akademi oldu ve bu kararýmýzýn da iyi bir tercih olduðunu sýnav döneminde gördük. dedi. Haber Merkezi RAM da proje deðerlendirmesi Enise Aðbal orum Rehberlik ve ÇAraþtýrma Merkezi (RAM), kurum öðretmenleri ve proje yerel ortaklarý Çorum Bilim ve Sanat Merkezi, Çorum Eðitimciler Birliði Sendikasý, Çorum Gül Gençlik Eðitim Kültür ve Dayanýþma Derneði (GÜL-DER), Sungurlu Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi, Fiza Eðitim ve Aile danýþmanlýðýndan oluþan eðitimci yararlanýcýlarýn katýlýmýyla proje deðerlendirme toplantýsý yaptý teklif çaðrýsý döneminde Leonardo da Vinci-Avrupa Birliði Mesleki Eðitim Programý Hareketlilik (Mobility) projeleri çerçevesinde geçtiðimiz günlerde Almanya-Ýspanya da gerçekleþtirilen Avrupa ülkelerinde özel eðitime muhtaç bireylerin eðitimlerindeki yeniliklerin incelenmesi adlý projenin uygulamasýndan sonra yapýlan toplantýda, projenin saðladýðý faydalar deðerlendirildi. Proje kapsamýnda katýlýmcýlarýn Almanya ve Ýspanya da bulunduklarý iki haftalýk süre içinde yurtdýþý ortaklarý nezaretinde mesleki olarak inceleme ve araþtýrmalarda bulunduklarýný, çalýþmalara ve seminerlere katýldýklarýný belirten Çorum RAM Müdürü Tahir Demir, Proje konusuyla ilgili olarak her gün bir kurum veya kuruluþ olmak üzere engellilerle ilgili eðitim ve çalýþmalar yapan Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi (RAM), kurum öðretmenleri ve proje yerel ortaklarý ile deðerlendirme yaptý. okullara, sivil toplum kuruluþlarýna, ticari kuruluþlara ziyaretler gerçekleþtirmiþlerdir. Proje kapsamýnda kendilerini mesleki olarak geliþtirmenin yanýnda kültürel, pedagojik ve dilsel olarak da yenileme imkaný bulmuþlardýr. Ýki ülke arasýndaki eðitim farklýlýklarýný, özel eðitime muhtaç bireylerin eðitimlerindeki çalýþmalarý, uygulamalarý ve yenilikleri yerinde görmüþler, bu alanda yapýlan çalýþmalara dahil Proje deðerlendirmesi toplantýsý verimli geçti. olmuþlar, gözlemlemiþler ve ülkemizle karþýlaþtýrma fýrsatý bulmuþlardýr. Karþýlýklý mesleki bilgi alýþveriþi saðlamýþlardýr. Ülkemizdeki özel eðitime muhtaç bireylerle ve engelli vatandaþlarýmýzla ilgili yapýlacak olan çalýþmalarda uygulanabilirliðini tartýþmýþlardýr. dedi. Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü koordinesinde gerçekleþtirilen projenin, Müdürlük personeline katkýlarý, mesleki alanda farkýndalýk oluþturmasý, ziyaret edilen ülkelerdeki özel eðitim hizmetlerinin Türkiye de uygulanan eðitimle karþýlaþtýrýlmasý açýsýndan önemli olduðunu ve yeni projeler için de katký saðlayacaðýný belirten RAM Müdürü Demir, projenin hazýrlanmasý ve uygulama basamaklarýnda emeði geçen proje ortaklarýna katkýlarýndan dolayý teþekkür etti.

8 8 ÇARÞAMBA 13 AÐUSTOS 2014 Azeri gençler Çorum a hayran kaldý B Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Azeri þair Bahtiyar Vahapzade'nin torunlarýný aðýrlamaktan dolayý memnun olduklarýný söyledi. u yýl 6. sý düzenlenen Dostluk ve Kültür Gezisi kapsamýnda Türkiye turuna çýkan 54 Azeri genç, Samsun'un ardýndan Çorum'un tarihi ve turistik mekânlarýný gezdi. Gençler Çorum'a hayran kaldý. Çorum Belediyesi'nin kendileri için düzenlediði öðle yemeðinde Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan, Alper Zahir ile Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ile bir araya gelen gençler gördükleri ilgiden memnun kaldý. Ýki devlet tek milletiz Program Ýnci Restoran da gerçekleþtirildi. Yemekte bir konuþma yapan Turhan Candan, ünlü Azeri þair Bahtiyar Vahapzade'nin torunlarýný aðýrlamaktan dolayý memnun olduklarýný söyledi. "Ayrý coðrafyalarda yaþýyor olsak da damarlarýmýzda ayný kaný taþýyoruz" diyen Candan, Türkiye ile Azerbaycan'ýn iki devlet tek millet olduðuna dikkat çekti. "Belki bir gün bizler 54 Azeri genç, Samsun'un ardýndan Çorum u ziyaret etti. Öðrencileri Çorum Belediyesi aðýrladý. ya da çocuklarýmýz Azerbaycan'a gelir siz de bizi misafir edersiniz." þeklinde konuþan Candan bu kültür köprüsünün kurulmasýna vermiþ olduðu destekten dolayý Çorum doðumlu olan Ýstanbul milletvekili Feyzullah Kýyýklýk'a teþekkür etti. Çok þanslýyýz Yemekte duygu ve düþüncelerini dile getiren gençlerden Gülnaz Mehmedova, kendilerini yemekte aðýrlayan Çorum Belediyesine teþekkür etti. Balýkesir Üniversitesi'nde öðrenci olduðunu anlatan Mehmedova, böylesi bir geziye katýlabildiði için þanslý olduðunu söyledi. Elvan Ahmedova ise "Bizi Türkiye'de yalnýz býrakmayan, ilgi gösteren, dostça misafir eden herkese þükranlarýmýzý sunuyoruz." diye konuþtu. Ýnci Restaurant'taki öðle yemeði hatýra fotoðrafý ile son bulurken, baþarýlý gençler Türkiye turuna Ankara, Afyon ve Çanakkale ile devam edecek. (Haber Merkezi) Çorumlu gurbetçiler Hürriyet te F Azeri öðrencileri misafirperverliðe teþekkür etti. Düðüne geliyorlar ransa nýn Annemasse kentinden yola çýkan Ali Tunç ile Hasan Bahçývan olmak üzere iki araç toplam 10 kiþi Slovenya, Hýrvatistan üzerinden Sýrbistan a ulaþtýklarýný sýnýrlarda sadece 40 dakika beklediklerini söylediler. Çorum a doðru yol alan Tunç Çorum da düzenlenecek bir düðüne Türk Halk Müziði Sanatçýlarý Hakký Bulut, Mahmut Tuncer ve Yunus Bülbül ile sanatçý Oya Aydoðan ýn katýlacaðý bildirildi. Star Müzik Organizasyon Sahibi Halil Bayrak ýn verdiði bilgiye göre, Neslihan-Ýsmail Topcu nun kýzý Ayça ile Ayfer-Paþa Star Müzik Organizasyon Sahibi Halil Bayrak. Karakaþ ýn oðlu Yusuf un 16 Aðustos 2014 tarihinde düzenlenecek düðün törenlerinde Türk Halk Müziði Sanatçýlarý Hakký Bulut, Mahmut Tuncer ve Yunus Bülbül ile sanatçý Oya Aydoðan sahne alacak. Düðün töreni Buharaevler Dr. Sadýk Ahmet Caddesi Pýnar Apartmaný önünde gerçekleþtirilecek. Fransa dan yola çýkan Çorumlu Tunç ve Bahçývan aileleri. ata Center Projesi, alýnan karar gereði Türksat tarafýndan hazýrlanacak. Türksat Genel Müdürü Ensar Gül, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bilgisayar ortamýndaki dijital verilerinin, Data Center Projesi kapsamýnda Konya'da yapýlacak akýllý binada yedekleneceðini ve korunacaðýný bildirdi. Gül yaptýðý açýklamada, Data Center Projesi'nin, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nda alýnan karar gereði Türksat tarafýndan hazýrlanacaðýný söyledi. Projeyle kamu kurum ve kuruluþlarýnýn dijital verilerinin korunmasýnýn amaçlandýðýný anlatan Gül, "Projenin hayata geçirilmesi için Konya'nýn Meram ilçesindeki Kozaðaç mevkisinde Türksat'a ait araziye bina yapýlacak. Özel bir tasarýmla son teknoloji kullanýlarak yapýlacak bu akýllý bina, bilgisayar ortamýnda çalýþan tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnýn verilerini, yaþanacak herhangi bir doðal afette ya da baþka sebeplerden dolayý iþlemlerin durmasý halinde yedekleyecek ve koruyacak" dedi. Binanýn maliyetinin yaklaþýk 150 milyon lira olacaðýný belirten Gül, "Konya'ya kuracaðýmýz söz konusu merkez, bir nevi felaket kurtarma merkezi olarak görev Data Center Projesi, alýnan karar gereði Türksat tarafýndan hazýrlanacak. yapacak" diye konuþtu. Gül, söz konusu binanýn yapýmý için projenin hazýrlandýðýný ancak binanýn yapýmý için finansman bulunamadýðýný kaydetti. Kalkýnma Bakanlýðý ile Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðýnýn projeye destek vermeleri için görüþmelerin sürdürüldüðünü ifade eden Gül, finansman sorununu çözer çözmez binanýn yapýmýna baþlanacaðýný sözlerine ekledi.(haber Merkezi) YHT yolcularýna lüks hizmet Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Yüksek Hýzlý Trenleri (YHT) dünya standartlarýnda lükse kavuþturuyor. Bakanlýðýn baþlattýðý çalýþmalar kapsamýnda trende bisikletler için vagon ayrýlacak. Buna göre vatandaþlar hýzlý tren yolculuðunu tercih ederken artýk bisikletlerini de yanýnda götürebilecekler. Hýzlý treni kullanan dünyada 8 ülkeden biri olan ve her geçen yýlda tren hattýný artýran Türkiye, þimdi YHT lerde dünya standartlarýnda yeni bir projeye daha imza atmaya hazýrlanýyor. Neslihan-Ýsmail Topcu nun kýzý Ayça ile Ayfer-Paþa Karakaþ ýn oðlu Yusuf un düðün merasimi düzenlenecek. Uzun uzun çay sohbeti yapan aileler dinlenmiþ olarak yola çýkarken, Dönüþte bizi bekleyin. Türkiye anýlarýmýzý anlatýrýz dediler. (Hürriyet) Dijital veriler Konya da korunacak D Türk Halk Müziði Sanatçýlarý Hakký Bulut, Mahmut Tuncer ve Yunus Bülbül ile sanatçý Oya Aydoðan, Çorum da bir düðünde program yapacak. ve Bahçývan aileleri, Ýyi ki Hürriyet var. Uzun sýla yolunda güvenlik içinde soluklandýðýmýz bir yerimiz var dediler. Bisiklet kültürü yaygýnlaþtýrýlacak Genellikle geliþmiþ ülkelerin bazýlarýnda uygulanan hýzlý trenlerde bisiklet vagonu Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Yüksek Hýzlý Trenleri (YHT) dünya standartlarýnda lükse kavuþturuyor. projesini Türkiye de de baþlatmayý planlýyor. Konuyla ilgili çalýþma baþlatan Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý bünyesindeki Devlet Demiryollarý Genel Müdürlüðü (TCDD), proje kapsamýnda hýzlý trende vagonlardan birini sadece bisikletler için ayýracak. Böylece vatandaþ bisiklet ile geldiði tren garýna çok az miktarda bir ücret farký ödeyerek trende bisikletler için ayrýlan özel vagonda bisikletini gittiði þehre yanýnda götürebilecek. TCDD, bu projeyi hayata geçirmekle birlikte vatandaþlarda hem bisiklet kültürünü yaygýnlaþtýrmayý hem de gittiði ilde istediði yerleri bisiklet ile daha rahat bir þekilde ulaþmasýna olanak saðlamayý hedefliyor. (Star)

9 ÇARÞAMBA 13 AÐUSTOS Biliþim suçlarýnda artýþ nternet kulanýmýnýn yaygýnlaþmasýyla Ýbirlikte biliþim suçlarýnda da belirgin artýþ gözleniyor. Özellikle sanal alemde yapýlan alýþveriþlerde birçok vatandaþ maðduriyet yaþýyor. Konuyla ilgili vatandaþlarý uyaran Emniyet Genel Müdürlüðü Siber Suçlarla Mücadele Daire Baþkanlýðý, vatandaþlarýn bankalardan gelen SMS'lerin içeriðini üçüncü kiþilerle paylaþmamalarýný, mesajlarý yine bankalara teyit edilmesi gerektiðini öðütledi. Bir vatandaþýn, "Sanal ortamda alýþveriþ yaparken, siber suçlara zemin hazýrlayan en sýk yapýlan hatalar neler?" sorusunu cevaplandýran Siber Suçlarla Mücadele Daire Baþkanlýðý, cep telefonu ile arayarak kendilerini polis, savcý, bankacý ya da diðer kamu görevlisi olarak tanýtan þahýslara itibar edilmemesi gerekiðinin altýný çizdi. Yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Sizlerden talep edilen kimlik ve kredi kartý bilgilerini ne suretle olursa olsun paylaþmamalýsýnýz. Bankalar tarafýndan gönderilen SMS leri üçüncü þahýslar ile paylaþmamalý, gelen SMS içeriðini teyit etmek için bankalar ile görüþmelisiniz. Sizler, güvenlik güçleri tarafýndan sadece davet amacý ile aranmaktasýnýz, kredi kartý ve kimlik bilgilerinizin talep edilmediðini unutmayýnýz. Google ve benzeri arama motorlarýnda ilk sýralarda çýkan sitelerin güvenli olduðu kanaati yanlýþtýr. Dolandýrýcýlarýn ilk yaptýðý iþ arama motorlarýna kendi sitelerini tanýttýrmak ve belirledikleri kelimeler arandýðýnda ilk sýrada çýkmalarýný saðlamaktýr. Bunun için güvenli olduðunu bildiðiniz sitenin tam adresini adres çubuðuna yazarak baðlanmalýsýnýz." (Haber Merkezi) Millet geleceðini tayin etti Mustafa Demirer M emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatci, cumhurbaþkanlýðý seçimleriyle ilgili yaptýðý deðerlendirmede, "Seçimler, demokratik, yeniden büyük Türkiye, ileri demokrasi ve dünya mazlumlarýnýn sözcülüðü olma adýna tarihi bir baþarýdýr. Millet geleceðini tayin etti." dedi. Yeni Türkiye'nin tarihi baþarýsýnýn yeni anayasa ile taçlandýrýlmasý gerektiðini belirten Saatci, þöyle dedi; "Bu balkon konuþmalarýnýn hayata geçmesi için hangi adýmlarýn atýlmasý gerekir sorusunda yasama-yürütmeyargý, kuvvetler ayrýlýðý, icracý baþbakan, onay makamý cumhurbaþkanlýðý gibi konular vardý. Bunlarýn bir kýsmýnýn hayata geçmediðini gördük. Ama bu sefer istiyor ve bekliyoruz ki balkon konuþmasý 77 milyonun konuþmasýna dönüþsün. Balkon konuþmasýnda Türkiyelilik olarak Erdoðan'ýn önemle üzerinde durduðu o kavramlar hayata geçsin. Memur-Sen halkýn seçtiði ilk Cumhurbaþkaný olan Erdoðan neleri yaparsa balkon konuþmasý anlamlý hale gelir sorusuna cevap olsun diye 5-6 madde bir çalýþma yaptý. Biz öteden beri milletin ve devletin demokratikleþmesini önemsedik referandumuyla istikameti millet olan bir sisteme geçmiþtik, dün millet kendi baþkanýný seçerek milletin demokratikleþmesini tamamlamýþ oldu. Burada milletin beklentisi yeni anayasayla bu milletin taleplerini taçlandýrmak olmalýdýr. Biraz daha açacak olursak; yeni anayasa, çözüm süreci, eþit yurttaþlýk, ileri demokrasi ile Köþk seçimleri taçlandýrýlmalýdýr. Seçim sonucunda eski Türkiye özlemi içinde olanlar dün bir kez daha yenilmiþtir. Yapýlan demokratik seçim yeni Türkiye açýsýndan bir milat. Seçimi, milletin iradesinin önünde engel kalmamasý açýsýndan bir zafer olarak görmek gerekiyor. Cumhurbaþkanýný doðrudan halkýn seçmesini, seçimin birinci turda bitmesi, seçim sürecinde konuþulanlarýn millet tarafýndan onaylanmýþ olmasý, demokratik Türkiye adýna dünya mazlumlarýnýn sözcülüðü adýna, yeniden büyük Türkiye adýna gurur duyulacak, iftihar edilecek bir tablonun ortaya çýkmýþtýr. "Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'a ve milletimize hayýrlý olsun. Ýleri demokrasinin teorik olarak cümlelerini kuruyorduk, ama iþ sandýða gelince ya millete güvenmeyen ya da milletin yetkisini birilerinin istediði gibi kullanabileceði ara unsurlar oluyordu. Milletvekillerini halk seçiyordu, ama halkýn seçtiði milletvekilleri cumhurbaþkanýný seçerken millete raðmen icraatlar yapabiliyordu. Þimdi millet doðrudan duruma el koydu, geleceðini tayin etti. Seçimler, demokratik, yeniden büyük Türkiye, ileri demokrasi ve dünya mazlumlarýnýn sözcülüðü olma adýna tarihi bir baþarýdýr. Millet geleceðini tayin etti. Dünkü bu milletin zaferlerinden birisi eski Türkiye özlemi duyanlarýn çatý aday arayýþýyla millete raðmen küresel ve ulusal aktörlerin, Gezi olaylarý, 17 Aralýk gibi Türkiye'nin altýný oymak isteyenlerin dün vesayet teneffüsü bitmiþtir, bu kesin bir zaferdir. Sadece Türkiye deðil dünya mazlumlarý da kazandý Biz hiç kimsenin can emniyetinin zedelenmediði yeni bir dünya istiyoruz. Karizmatik ve güçlü bir liderin Türkiye cumhurbaþkaný olmasý dünya mazlumlarýnda büyük mutluluk meydana getirdi. Doðu Türkistan, Gazze, Arakan ve Osmanlýnýn ayak bastýðý bütün coðrafyalarda büyük mutluluk var. Elbette burada iç sorunlarýný çözmüþ, milletin birinci turda seçtiði güçlü bir Cumhurbaþkanlýðý yapýsý ve dominant, karizmatik bir liderin buraya gelmiþ olmasý dünya mazlumlarýnýn bayramýna döndü. Türkiye'den daha çok dünya mazlumlarýnýn yaþadýðý ülkelerde bayram var. Doðu Türkistan, Gazze, Bosna Hersek, Türkmeneli, Orta Afrika, Arakan, dünyanýn neresinde olursa olsun artýk Osmanlý'nýn mirasçýsý Osmanlý'nýn mirasçýsý derken neyi kastediyorum? Savaþta bile kadýnlara, çocuklara, yaþlýlara dokunmayan bir milletin mirasçýsý yeni Türkiye elbette dünya mazlumlarýnýn da tek ümidi olacak. Bu zafer milletimize ve dünya mazlumlarýna hayýrlý olsun. Atýf Der den nezaket ziyareti Gülesin Aðbal Demirer eni kurulan Atýf Der Yönetim Kurulu Üye- Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý ma- Yleri, kamýnda ziyaret etti. Derneðin faaliyetleri hakkýnda Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý bilgilendiren yöneticiler, ziyaret sonrasý yaptýklarý açýklamada; "Belediye Baþkanýmýz ile derneðin kuruluþu, faaliyetleri, tasarýlarý, plan ve projelerimiz hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunduk. Baþkanýmýzýn da fikir ve görüþlerini aldýk. Kendileri üzerlerine düþen her türlü desteði göstereceklerini ifade ettiler." Dedi. Makamdaki ziyaretin ardýndan sohbete þehir parkýnda devam eden Atýf-Der yönetim kurulu üyeleri Baþkan Çatma'nýn kendilerine ve çalýþmalarýna gösterdiði ilgiye teþekkür ettiler. CHP Erdoðan için Yargýtay a baþvurdu HP Konya Milletvekili Atilla Kart, CCumhurbaþkaný seçilen Recep Tayyip Erdoðan'ýn, en geç kesin sonuçlarýn açýklanacaðý 15 Aðustos'ta partisiyle iliþiðinin kesileceðini ve milletvekilliðinin sona ereceðini savunarak, AK Parti'nin yetkili kurullarýný ve 27 Aðustos'ta yapýlacak Genel Kurulu'nu yönetmesinin engellenmesi talebiyle Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na baþvurdu. Kart, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na bugün yaptýðý baþvuruda, Anayasa'ya göre Cumhurbaþkaný seçiminde oylarýn salt çoðunluðunu alan adayýn Cumhurbaþkaný seçilmiþ sayýldýðýný ve partisiyle iliþiðinin kesilmiþ olacaðýný ve milletvekilliðinin sona ereceðini ifade etti. Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici sonuçlarý açýkladýðý 11 Aðustos 2014'te ya da en geç kesin sonuçlarý açýklayacaðý 15 Aðustos'ta Erdoðan'ýn Cumhurbaþkaný seçilmiþ olacaðýný, partisiyle iliþiðinin kesileceðini ve milletvekilliðinin sona ereceðini savunan Kart, "Bu konuda hiç kimsenin ayrýca ve bizzat beyanda bulunmasýna gerek yoktur" deðerlendirmesinde bulundu. AK Parti'nin tüzüðü ve Siyasi Partiler Yasasý gereðince en geç 10 gün içinde Genel Baþkan Vekilini seçme zorunluluðu olduðunu anlatan Kart, seçilecek Genel Baþkan Vekili'nin partiyi 45 gün içinde genel kongreye götürmesi gerektiðini belirtti. Erdoðan ve AK Parti yetkili organlarýnýn yasa ve anayasadan kaynaklanan görev ve sorumluluklarýný yerine getirmediðini öne süren Kart, Erdoðan'ýn da AK Parti Genel Baþkanlýðý ve Baþbakanlýk görevini sürdürmeye devam ettiðini kaydetti. (AA) üksek Seçim Kurulunun (YSK) açýkladýðý geçici sonuçlara göre, Ycumhurbaþkaný seçiminde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan yüzde 51.79, Ekmeleddin Ýhsanoðlu yüzde 38.44, Selahattin Demirtaþ ise yüzde 9.76 oranýnda oy aldý. Seçime katýlým oraný yüzde oldu. YSK, cumhurbaþkaný seçiminin geçici sonuçlarýný açýkladý. Geçici sonuçlara göre, 55 milyon 692 bin 841 kayýtlý seçmenin 41 milyon 283 bin 773'ü oy kullandý. Kullanýlan oylarýn 40 milyon 545 bin 902'si geçerli, 737 bin 871'i geçersiz sayýldý. Katýlým oranýnýn yüzde olduðu seçimde, Recep Tayyip Erdoðan, yurt içinde 20 milyon 670 bin 920, yurt dýþý sandýklarýnda 143 bin 922, gümrük kapýlarýnda ise 185 bin 418 oy alarak Türkiye genelinde toplam 21 milyon 260 oya ulaþtý. Erdoðan'ýn oy oraný yüzde oldu. Ekmeleddin Ýhsanoðlu, yurt içi 15 milyon 433 bin 609, yurt dýþý 64 bin 495, gümrük kapýlarýnda 89 bin 28 olmak üzere Türkiye genelinde 15 milyon 587 bin 132 oy aldý. Ýhsanoðlu'nun oy oraný yüzde olarak gerçekleþti. Selahattin Demirtaþ ise yurt içinde 3 milyon 914 bin 832, yurt dýþýnda 22 bin 580, gümrük kapýlarýnda 21 bin 98 oy aldý. Türkiye geneli toplam oyu 3 milyon 958 bin 510 olan Demirtaþ'ýn oy oraný yüzde 9.76 olarak hesaplandý. Geçerli oylarýn daðýlýmý Geçerli 40 milyon 545 bin 902 oyun 40 milyon 19 bin 361'i yurt içinde, 230 bin 997'si yurt dýþýnda, 295 bin 544'ü gümrük kapýlarýnda kullanýldý. Yurt içi, yurt dýþý ve gümrük sandýklarý sonuçlarý daðýlýmý þöyle oldu: Adayýn Adý Soyadý Genel Toplam Oran Recep Tayyip Erdoðan % Ekmeleddin Ýhsanoðlu % Selahattin Demirtaþ % 9.76 Genel Toplam % 100 Yurt içinde seçime katýlma oraný yüzde 77.5 Geçici sonuçlara göre, yurt içinde cezaevlerine kurulan sandýklar YSK geçici sonuçlarý açýkladý dahil kayýtlý 52 milyon 894 bin 115 seçmenin 40 milyon 753 bin 657'si oy kullandý. Bu oylarýn 40 milyon 19 bin 361'i geçerli, 734 bin 296'sý geçersiz sayýldý. Yurt içinde seçime katýlma oraný yüzde 77.5 oldu. Yurt içi oylarýn seçime katýlan adaylara daðýlýmý ve oraný þöyle oldu: Adayýn adý soyadý oy oran Recep Tayyip Erdoðan % Ekmeleddin Ýhsanoðlu % Selahattin Demirtaþ % 9.78 Genel Toplam % 100 Yurt dýþýnda seçime katýlma oraný yüzde 8.32 Geçici sonuçlara göre, yurt dýþý sandýklarýnda kayýtlý 2 milyon 798 bin 726 seçmenin 232 bin 853'ü oy kullandý. Bu oylarýn 230 bin 997'si geçerli, bin 856'sý geçersiz sayýldý. Yurt dýþýnda seçime katýlma oraný yüzde oldu. Yurt dýþý oylarýn seçime katýlan adaylara daðýlýmý ve oraný þöyle oldu: Adayýn adý soyadý oy oran Recep Tayyip Erdoðan % Ekmeleddin Ýhsanoðlu % Selahattin Demirtaþ % 9.78 Genel Toplam % 100 Gümrük kapýlarý sonuçlarý Geçici sonuçlara göre, gümrük kapýlarýnda 297 bin 263 seçmen oy kullandý. Bu oylarýn 295 bin 544'ü geçerli, bin 719'u geçersiz sayýldý. Yurt dýþý oylarýn seçime katýlan adaylara daðýlýmý ve oraný þöyle oldu: Adayýn adý soyadý oy oran Recep Tayyip Erdoðan % Ekmeleddin Ýhsanoðlu % Selahattin Demirtaþ % 7.14 Genel Toplam % 100(AA)

10 10 ÇARÞAMBA 13 AÐUSTOS 2014 Hacýhamzalý çeltik üreticileri endiþeli Recep Mebet Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikâyetlerini dile getiren üreticiler, yaþanan susuzluðun çeltik rekoltesinde ciddi düþüþe neden olacaðýndan endiþe ettiklerini kaydettiler. Hacýhamzalý çeltik üreticileri adýna açýklamalarda bulunan Mehmet Ekmen, baþak verme dönemindeki çeltiklerde verim kaybýnýn büyük olabileceðine iþaret etti. 5 bin dekardan fazla çeltik arazisinin bulunduðu Hacýhamza da düzenli sulama yapýlamadýðý için ürünlerin heba olma tehlikesi ile karþý karþýya olduðunu vurgulayan Ekmen, ilgili makamlara bilgi vermelerine raðmen çözüm bulamamaktan yakýndý. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ve DSÝ yetkililerinin problemden haberdar olduðunu hatýrlatan Ekmen, Gösterdikleri ilgi nedeniyle teþekkürlerimizi sunduðumuz devlet yöneticilerinden yaþanan maðduriyete acilen çözüm üretmelerini bekliyoruz diye konuþtu. Ekmen, susuzluðun devam etmesi halinde bölgedeki çeltik rekoltesinde yüzde 50 den fazla verim kaybý yaþanmasýndan endiþe Üreticiler, susuzluðun çeltik rekoltesinde ciddi düþüþe neden olacaðýndan endiþeli. edildiðini sözlerine ekledi. H acýhamzalý çeltik üreticileri, Obruk Barajý ndan Kýzýlýrmak a yeterli miktarda su salýnmadýðý gerekçesiyle maðduriyet yaþadýklarýný bildirdiler. Sabah, Çorum da ataða geçti Recep Mebet Sabah Gazetesi bölge yöneticileri önceki gün Çaðrý Daðýtým ý ziyaret ettiler. Çaðrý Daðýtým yetkilileri Ahmet Þener ve Fatih Güner in evsahipliðindeki ziyarete Sabah Gazetesi Bölge Sorumlusu Arif Koca, Müþteri Ýliþkileri Sorumlusu Hasan Barak ve Saha Sorumlusu Harun Dölek katýldý. Ziyarette konuþan Arif Koca, Turkuvaz Grubu yayýnlarýnýn Türkiye çapýnda olduðu gibi ÇoSabah Gazetesi bölge yöneticileri önceki gün Çaðrý Daðýtým ý ziyaret ettiler. rum da da büyük ilgi gördüðünü söyledi. halkýnýn büyük teveccüh gösterdiði saygýn basýn kuruluþlarýnýn temsilciliðini yürütmekten mutluluk duyýl genelinde bini aþkýn abonelerinin bulunduðunu duklarýný ifade etti. belirten Sabah Gazetesi Bölge Sorumlusu Koca, Çorum daki saha çalýþmalarýnýn devam ettiðini kaydetti. Tecrübeli ekibimizle 8 gazete ve 3 derginin Çorum daki daðýtým iþlerini yürütüyoruz diyen Þener, ÇAÐRI DAÐITIM A TEÞEKKÜR Sabah, Takvim ve Fotomaç gazetelerinin yaný sýra Abone sayýlarýnýn her geçen gün daha da arttýðýbazý gazete ve dergilerin daðýtýmýný da yapýyoruz. ný vurgulayan Arif Koca, Çorum daki daðýtým iþlerini Temsilcisi olduðumuz gazete ve dergilere abone olyürüten Çaðrý Daðýtým firmasý yetkililerine teþekkür mak ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Osmancýk etti. Caddesi Ölçek Ýþ Merkezi 2. kat numara 27/46 da hizziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren met veren Çaðrý Medya Daðýtým a bekliyoruz. diye Çaðrý Daðýtým yetkililerinden Ahmet Þener ise Çorum konuþtu. Yeni Divan Pastaneleri leziz ürünleriyle hizmette Yeni Divan Pastaneleri merkez þubesi, Buharaevler Mahallesi nde hizmete girdi. A Recep Mebet yhan ve Arif Tokat ýn sahibi olduðu Yeni Divan Pastaneleri merkez þubesi, Buharaevler Mahallesi nde hizmete girdi. Taze Tatlar, Mis Kokulu Lezzetler sloganýyla hizmete açýlan Yeni Divan Pastaneleri, Dr. Sadýk Ahmet Caddesi numara 56 da faaliyet göstermeye baþladý. Sektördeki 15 yýlý aþan tecrübemizi kendi iþyerimizle hizmete dönüþtürdük diyen Ayhan Tokat, çekirdekten yetiþme pasta ustasý olduðunu söyledi. Ürün ve hizmetleri hakkýnda açýklamalarda bulunan Tokat, alanýnda usta isimlerle çalýþtýklarýný kaydetti. Ata Caddesi Kafkasevler Camii karþýsýnda da þubelerinin bulunduðunu hatýrlatan Tokat, þöyle konuþtu: Yaþ ve kuru pasta, baklava ve börek ile poaça çeþitlerini müþterilerimizin beðenine sunuyoruz. Perakende satýþýn yaný sýra toplu sipariþleri de hazýrlýyoruz. Ýmalathanemiz tüm müþterilerimizin izleyebileceði þeffaflýkta. Üstelik Siz arayýn, biz getirelim sloganýyla sipariþlerini adreslerine ulaþtýrýyoruz. Resimli yaþ pastanýn yaný sýra çikolatalý, frambuazlý, karamelli, muzlu, çilekli, kestaneli pasta çeþitleri; þöbiyet, dürüm, yüksük, padiþah sarma, saray burma, özel kesim ve has baklava çeþitleri; kete, açma, simit, pizza, sosisli, kýymalý, kaþarlý, patatesli, peynirli, zeytinli, haþhaþlý ve çikolatalý poaça çeþitleriyle müþterilerimizin hizmetindeyiz. Lezzetli ürünlerimizin tadýna varmak isteyen herkesi Buharaevler-Ýkbalkent Yolu üzeri Saðlýk Diyaliz Merkezi yanýndaki Yeni Divan Pastaneleri ne bekliyoruz. Leziz pastalar, doðum günlerinin vazgeçilmezi. Buharaevler sakinleri, sunulan hizmetten memnun. Yeni Divan Pastaneleri, Dr. Sadýk Ahmet Caddesi nde

11 ÇARÞAMBA 13 AÐUSTOS Tez Oksijen den yangýn tatbikatlarý T Yangýn söndürücülerle, ateþe müdahale edildi. Tatbikatlara fabrika yöneticilerinin yaný sýra çok sayýda çalýþan katýldý. Fabrika bahçelerinde düzenlenen tatbikatlar baþarýyla tamamlandý. Tatbikata katýlan yönetici ve çalýþanlar, hatýra fotoðrafý çektirdiler. Hamdi Kabakçý, tatbikata katýlanlara açýklamalarda bulundu. Tez Oksijen tarafýndan düzenlenen tatbikatlarýn devam edeceði belirtildi. Recep Mebet ez Oksijen A.Þ. Yangýn Söndürme Cihazlarý firmasý tarafýndan Çorum daki çeþitli sanayi kuruluþlarýnda yangýn tatbikatý düzenlendi. Ýþ saðlýðý ve güvenliði birimlerinin de katýlýmýyla düzenlenen tatbikatlar, Gülümoðlu Yem, Ejder Un, Ece Banyo, Ünal Yem, Hitit Yalýtým ve Arar Makina fabrikalarýnda gerçekleþti. Geçtiðimiz günlerde düzenlenen tatbikatlara fabrika yöneticilerinin yaný sýra çok sayýda çalýþan katýldý. Verilen yangýn alarmý ile tahliye edilen çalýþanlar, fabrika içinde kaldýðý anlaþýlan temsili yaralýlarý sivil savunma ekiplerinin yardýmý ile kurtardýlar. Olasý bir yangýn esnasýnda nasýl hareket edilmesi gerektiðinin test edildiði tatbikatta, Tez Oksijen Pazarlama ve Satýþ Sorumlusu Hamdi Kabakçý tarafýndan katýlýmcýlara bilgiler verildi. Tatbikatlarda konuþan Hamdi Kabakçý, yangýn baþlangýcý, yangýn çeþitleri, söndürme prensipleri, yangýn anýnda genel hareket tarzlarý ve endüstriyel üretim yapan tesislerde yangýn çýkýþ sebepleri gibi baþlýklarda açýklamalar yaptý. Yangýn söndürme cihazlarýnýn doðru kullanýmý hususunda da bilgiler veren Kabakçý, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: 6331 sayýlý kanunla yasalaþan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði ile ilgili iþletmelerde oluþturulan ekipler, denetleme beklemeden gerekli tedbirleri almalý. Tez Oksijen olarak bu hususta iþletmelere gerekli ekipman desteðini saðlýyoruz. Yangýnla mücadele kullanýlan ekipmanlar uzun ömürlüdür. Bir defa alýnan yangýn söndürme cihazlarý yýllarca kullanýlabilir ve boþalan cihazlar tekrar dolum yapýlabilir. Yangýn söndürme cihazlarý satýþ ve dolum iþlemi yapan firmalarýn TSE Bölge Müdürlüðü nden, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüðü nden yetki belgesi, hizmet yeterlilik belgesi ve dolum tesisi olmasý gerekir. Maalesef halkýmýzdan gelen þikâyetlerden anlaþýlýyor ki korsan çalýþan firmalar da var. Bu konuda da halkýmýzý uyarmayý kendimize görev bildik. Çorum da yangýn konusunda tedbir alma anlamýnda son yýllarda gözle görülür bir artýþ yaþanýyor. Araç sahipleri, apartman ve site yöneticileri ve özel iþletme sahiplerinin bu hususta artýk daha duyarlý olduklarýný gözlemliyoruz. Her zaman tedbir almanýn daha ucuz maliyetli olduðunun bilincinde olmak gerek. Tüm hemþerilerimize yangýn olayýnýn gerçek ve soðuk yüzünü anlatmak istiyoruz ve bu konuda gönüllü olarak faaliyet gösteriyoruz. Yapýlan bilgilendirmenin ardýndan öðrendiklerini tatbik etme imkaný bulan katýlýmcýlar, yakýlan temsili ateþi yangýn söndürücü ile söndürdüler. Tatbikat sonrasý katýlýmcýlarý tebrik eden Tez Oksijen Pazarlama ve Satýþ Sorumlusu Kabakçý, baþarýyla tamamlanan uygulamada emeði geçen yöneticileri de kutladý. Yapýlan bilgilendirmenin ardýndan öðrendiklerini tatbik etme imkaný bulan katýlýmcýlar, yakýlan temsili ateþi yangýn söndürücü ile söndürdüler. Tez Oksijen A.Þ. tarafýndan Çorum daki çeþitli sanayi kuruluþlarýnda yangýn tatbikatý düzenlendi. Yýldýrým ve Kazanasmaz Aileleri nin mutlu günü Sait ile Elif evlendi Y ýl-pen Plastik sahibi Sadýk Yýldýrým ýn oðlu, Ziraat Mühendisi Sait Yýldýrým, Bilsar çalýþanlarýndan Elif Kazanasmaz ile hayatýný birleþtirdi. Döne-Sadýk Yýldýrým çiftinin oðlu Sait, HülyaErkan Kazanasmaz çiftinin kýzý Elif ile dünyaevine girdi. Geçtiðimiz Cuma akþamý Güleryüz Restoran da düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Yýldýrým ve Kazanasmaz Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Çorum Merkez Ýlçe Nüfus Müdürü Aziz Önal kýyarken nikah þahitliklerini ise Turan Berkan Özsaraç ve Ali Ayhan yaptý. Yemek ikramýyla baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerle devam etti. HAKÝMÝYET, Elif-Sait Yýldýrým çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Döne-Sadýk Yýldýrým çiftinin oðlu Sait, Hülya-Erkan Kazanasmaz çiftinin kýzý Elif ile dünyaevine girdi. Turna Ailesi nin mutlu günü Deha Yunus sünnet oldu Ç orum Arý Yetiþtiricileri Birliði Kurucu Baþkaný Yunus Turna nýn torunu Deha Yunus Turna sünnet oldu. Melek-Yunus Turna çiftinin torunu, Nevin-Zafer Turna çiftinin oðlu Deha Yunus önceki akþam düzenlenen sünnet töreni ile erkekliðe ilk adýmýný attý. Çorum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli nde gerçekleþen mevlid yemeðine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Turna Ailesi ve çok sayýda davetli katýldý. Valide Sultan Camii Ýmam Hatibi Hafýz Numan Acer in Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan program Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu nun yaptýðý dua ile sona erdi. HAKÝMÝYET, Nevin-Zafer Turna çiftini tebrik eder oðullarý Yunus a saðlýk ve mutluluk dolu bir ömür diler. Melek-Yunus Turna çiftinin torunu, Nevin-Zafer Turna çiftinin oðlu Deha Yunus sünnet oldu.

12 12 ÇARÞAMBA 13 AÐUSTOS milyon çöpe gitmekten kurtuldu ýda Tarým ve Hayvancýlýk GBakanlýðý ekmek israfýnda 384 milyon ekmeðin çöpe gitmekten kurtulduðunu açýkladý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn 2013 yýlý Ocak ayýnda baþlattýðý Ekmek Ýsrafýný Önleme Kampanyasý nda 1 yýl içinde ekmek israfýnda yaklaþýk yüzde 18 lik azalma saðlandý. Böylece günde 1 milyon 50 bin, yýlda 384 milyon ekmek çöpe gitmedi. Türk halký da ekmek için bir yýlda harcadýðý paradan 2,5 milyar TL tasarruf elde etti. Madalyonun diðer yüzünde ise günde 4,9 milyon ekmeðin hala israf ediliyor olmasý var. Ýsrafýn Baþbakanlýk personel alacak aþbakanlýk Devlet Arþivleri Genel BMüdürlüðü, sýnavla 80 sözleþmeli personel alacak. Baþbakanlýk Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü, Cumhuriyet Arþivi Daire Baþkanlýðý "Ankara" ve Osmanlý Arþivi Daire Baþkanlýðý "Ýstanbul" da çalýþtýrýlmak üzere, sýnavla 80 sözleþmeli personel alacak. Sözleþmeli personel alýmýyla ilgili ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, Baþbakanlýk Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü sýnavla Tarih, Türk Dili ve Edebiyatý, Ýlahiyat, Ýslami Ýlimler, Arap Dili ve Edebiyatý, Fars Dili ve Edebiyatý, Tarih Öðretmenliði, Türk Dili ve Edebiyat Öðretmenliði, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði, Arapça Öðretmenliði, Türkçe Öðretmenliði bölümlerinden 40 kiþi, Restorasyon, Geleneksel Türk El Sanatlarý, Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma ve Onarým, Cilt, Sanat Tarihi alanlarýndan 30 kiþi, Arþivcilik, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalýþmalarý bölümlerinden ise 10 kiþi alacak. BAÞVURULAR AÐUSTOS 2014 TARÝHLERÝ ARASINDA Sýnava baþvurmak isteyen adaylar baþvurularýný Aðustos 2014 tarihleri arasýnda ve Ýnternet adreslerinden "Sözleþmeli Personel Baþvuru Formu"nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklar. Baþvuru formuna yüklenilecek vesikalýk fotoðraf, son 6 ay içinde çekilmiþ ve adayý kolaylýkla tanýtabilecek nitelikte olacak. Adaylar internet üzerinden bilgilerini kaydedip Baþvuru Formunun çýktýsýný alýp imzalayacaklar. Giriþ sýnavýna katýlmaya hak kazandýðý tespit edilen adaylarýn listesi 2 Eylül 2014 tarihinden itibaren ve adreslerinde, Ankara'da Genel Müdürlük ve Ýstanbul'da Osmanlý Arþivi Daire Baþkanlýðý hizmet binasý giriþlerinde ilan edildikten sonra, sýnava girmeye hak kazanan bu adaylar; giriþ sýnavýna katýlabilmek için, baþvuru formuna ilave olarak aþaðýdaki belgeleri 3-12 Eylül 2014 tarihleri arasýnda Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü Gayret Mahallesi Yenimahalle/Ankara adresine kargo-taahhütlü posta, APS yoluyla veya elden teslim edecekler. Adaylarýn sözlü sýnava katýlabilmesi için yazýlý sýnavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almalarý gerekecek. boyutlarýný daha da çok azaltmanýn yolu ise bilinç artýþýnýn devam etmesi ve paketli ekmek tüketiminin artýrýlmasýndan geçiyor. Çünkü ekmeðin uzun süre bayatlamadan saklanmasýna imkan tanýyan paketli ekmeklerle israfý yüzde 50 ye varan oranlarda azaltmak mümkün. "EKMEÐÝNÝZÝ DERÝN DONDURUCUDA SAKLAYIN, YÝYECEÐÝNÝZ KADAR ISITIN" Ekmeðin bilinçli tüketiminin hem ailelerin ve iþletmelerin bütçesine hem de ülke ekonomisine artý deðer olarak yansýdýðýný vurgulayan Doygun Ekmek Pazarlama Müdürü Burcu Özcan, Ambalaj Sanayicileri Derneði nin ürkiye genelinde haziranda 767 bin 95 ton Tinek sütü toplandý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), haziran ayýna iliþkin "Süt ve Süt Ürünleri Üretimi" verilerini açýkladý. Buna göre, ticari süt iþletmelerince haziranda 767 bin 95 ton inek sütü toplandý. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre, toplanan inek sütü miktarý, Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttý. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre, ticari süt iþletmeleri tarafýndan üretilen içme sütü miktarý, haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,8, inek peyniri üretimi yüzde 7,6 artýþ, koyun, keçi, manda ve karýþýk sütlerden elde edilen peynir çeþitleri ise 8,4 azalýþ gösterdi. Haziranda mayýsa göre yoðurt üretimi yüzde 2,4, ayran üretimi yüzde 0,1 arttý. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise toplanan inek sütü miktarý, haziranda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 10,8 arttý. Ticari süt iþletmeleri tarafýndan üretilen içme verilerine göre paketli ekmek tüketimi artarsa, çöpe giden ekmeðin yüzde 50 sini kurtarma þansýmýz var. Çünkü paketli ekmeði derin dondurucuda 6 aya kadar saklamak mümkün. Yemek istediðinizde ekmek kýzartma ve tost makinelerinde ýsýtarak ya da kendiliðinden çözünmesini bekleyerek ekmeðinizi ilk günkü tazeliðinde tüketebilirsiniz. diye konuþtu. "AÇLIK YÜZÜNDEN HER YIL 6 MÝLYON ÇOCUK HAYATINI KAYBEDÝYOR" Özcan, Birleþmiþ Milletler verilerine göre; dünyada açlýk ve yetersiz beslenme yüzünden her gün yaklaþýk 17 bin, her yýl 6 milyon çocuk hayatýný kaybediyor. 900 milyon kiþi her sabah açlýktan ölme riskiyle güne baþlýyor. Sadece bu rakamlar bile ekmeðimizi israf etmememiz gerektiðini net bir þekilde anlatýyor. Ýsrafý önlemek için öncelikle Yaz sýcaklarýnda baþ aðrýsýna dikkat! evsim deðiþikliklerinin baþ aðrýlarý üzerinde etkili Molduðu belirtildi. Nöroloji Uzmaný Dr. Bilge Býyýklý, kronik aðrýlarý olan kiþilerin bunun çoðunlukla farkýna bile varmadýðýna dikkat çekti. Uzman Dr. Bilge Býyýklý, bilimsel çalýþmalarýn sýcak havalarda damarlarýn geniþlemesiyle baþ aðrýlarýnýn da arttýðýný gösterdiðini belirterek þöyle konuþtu: "Sýcak hava, tansiyon yükselmelerine sebep olduðu için özellikle hipertansiyon hastalarýnda tehlikeli bir durum oluþturabilir. Yüksek tansiyon sýklýkla, kendisini ensede aðrý ile gösterir. Sýcaklarýn yanýnda lodos özellikle migreni tetikleyen en önemli sebeplerden biridir. Sýcaklar sebebiyle artan klima kullanýmý da, baþ aðrýlarýna sebep olur. Klimalý ortamda uzun süre bulunmak baþ aðrýlarýna yol açabilir. BAÞ AÐRI- NIZ VARSA NÖ- ROLOJÝ UZMA- NINA BAÞVU- RUN Yaz dönemiyle birlikte artan baþ aðrýlarýnýn tedavisinin aðrýnýn tipine göre farklýlýk gösterdiðini belirten Dr. Bilge Býyýklý, þunlarý kaydetti: Bu sebeple, tedavinin þekline karar vermeden önce aðrýnýn tipinin belirlenmesi önem taþýr. Gerilim tipi baþ aðrýsýnda depresyon tedavisine yönelik ilaçlar faydalý olabilirken; migren tedavisinde ilk basamak, hastalýðýn tetikleyicilerinden mümkün olduðunca uzak durmaktýr. Düzenli uyku, saðlýklý beslenme ve düzenli egzersizler ile mevsimsel deðiþikliklere karþý önlem almak gerekir. Bunlara dikkat edilmesine raðmen ataklar hastaya atak sýklýðýný azaltýcý ilaç tedavisi uygulanýr. Migren tedavisinde kullanýlabilecek pek çok ilaç mevcuttur. Bu ilaçlarýn sýrayla denenmesi gerekebilir. MÝGREN TEDAVÝSÝNDE BOTOKS Üç aydan uzun süreyle ayda 8 ve üzerinde migren ataðý yaþayan kronik migren hastalarýnýn tedavide botoks uygulamasýndan faydalanabildiðini vurgulayan Dr. Bilge Býyýklý, sözlerini þöyle sürdürdü: Böylelikle kronik migren hastalarýnýn ilaca baðýmlý bir hayattan kurtulmalarý mümkün olmaktadýr. Herhangi bir yan etkisi olmayan, yaklaþýk 10 dakika süren bir enjeksiyon iþleminden oluþan botoks tedavisinden sonra istirahate ihtiyaç duyulmaz. Botoks migren tedavisinde alýn, þakaklar ense, boyun bölgelerinde belirli noktalara ve deri altýna botulinum toksini enjekte edilerek uygulanmaktadýr. BAÞINIZI SICAKLARDAN KORUYUN Dr. Býyýklý, yaz sýcaklarýnda, baþ aðrýsý riskine karþý önerileri þöyle sýraladý: Güneþin dik olarak geldiði en sýcak saatlerde kendinizi ve baþýnýzý koruyun. Bu saatlerde çok fazla dýþarýda kalmamaya özen gösterin. Güneþe çýkmak zorunda kaldýðýnýzda þapka veya þemsiye kullanýn. Ani ýsý deðiþikliklerinden kaçýnýn. Çok sýcak ortamdan, klimatize edilmiþ soðuk ortama geçmemeye dikkat edin. Klimadan gelen soðuk havaya doðrudan maruz kalmayýn.su ve soðuk ayran gibi serinletici sývýlarýn tüketimini artýrýn.çok sýcaklarda alkol tüketiminin baþ aðrýlarýný tetikleyeceðini unutmayýn. (Yaygýn basýn) Süt ürünleri üretiminde artýþ sütü miktarý, haziranda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 17,9, inek peyniri üretimi yüzde 7,3, koyun, keçi, manda ve karýþýk sütlerden elde edilen peynir çeþitleri ise yüzde 6,1 artýþ kaydetti. Söz konusu seriye göre, haziranda geçen yýlýn ayný ayýna göre, yoðurt üretimi yüzde 2,4 artarken, ayran üretimi ise yüzde 3,9 azaldý. Haziranda ticari süt iþletmeleri tarafýndan toplanan inek sütü yað oraný ortalama yüzde 3,4, protein oraný ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edil- ihtiyacýmýz kadar almayý ve daha da önemlisi aldýðýmýz ürünü doðru koþullarda saklamayý öðrenmeliyiz. dedi. Ömerbey e akülü sandalye Enise Aðbal laca nýn yaný sýra Çorum, Yozgat, Sorgun Ave Sungurlu ya da akülü sandalye baðýþýnda bulunan Alaca Engelliler Derneði, Çorum un Ömerbey köyünde yaþayan bir engelli vatandaþý daha sevindirdi. Sadýk Faký adýndaki engelli vatandaþa manuel tekerlekli sandalye hediye ettiklerini belirten Alaca Engelliler Derneði Baþkaný Av. Ahmet Görür, Belçika dan hayýrsever hemþehrimiz Mithat Þahin in gönderdiði çok özellikli, yatak olabilen, önü kalkabilen sandalyeyi teslim alan abimiz ve kendisi gibi engelli olan oðlu Muharrem Faký derneðimize teþekkürlerini belirttiler. dedi. Görür, engellileri sevindirmenin mutluluðunu yaþarken bu tür faaliyetlerin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen, yardýmcý olan bütün hayýrseverlere teþekkür etti. Balkan Harbi belgeseli hazýr alkan Harbi/ " belgeseli tamamlandý. BYönetmenliðini Cem Fakir'in, yapýmcýlýðýný Mustafa Karahan'ýn üstlendiði belgesel, Balkan Harbi'ndeki acýlarý, göç yollarýnda yaþanan dramlarý anlatýyor. Osmanlý Ýmparatorluðu'nun tek baþýna giriþtiði son savaþ olan ve yenilgiyle sonuçlanan Balkan Harbi'ndeki acýlarý, göç yollarýnda yaþanan dramlarý anlatan "Balkan Harbi/ " belgeselinin çekimleri tamamlandý. TMC'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, yönetmenliðini Cem Fakir, yapýmcýlýðýný Mustafa Karahan'ýn üstlendiði belgeselin müziklerini Cem Özkan, seslendirmesini tiyatro sanatçýsý Ercan Demirel yaptý. "Balkan Harbi/ ", savaþýn ve göçün acý gerçeðini, Ýngiltere, Fransa, Sýrbistan, Arnavutluk ve Bulgaristan arþivlerinde bulunan daha önce hiç yayýnlanmamýþ görüntüler ve fotoðraflarýn yaný sýra anýlar ve konunun uzmaný tarihçilerle yapýlan röportajlarla anlatýyor. Belgeselde ayrýca, savaþýn geçtiði coðrafyanýn þu anki hali ve bölgedeki izler de yer alýyor.(aa)

13 ÇARÞAMBA 13 AÐUSTOS Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:16 ÞEVVÂL: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:31 Temmuz 1430 Hýzýr: AÐUSTOS Kim cennetliklerden olmayý isterse, sâlih kimselerle beraber olsun. Hâris el- Muhâsibî "Rahmetullahi aleyh" Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT ULUKAVAK ULUKAVAK HACIBEY HAMAMLIÇAY SEYDÝM AKKENT VEFAT EDENLER 1-Muammer ÞAHÝN' in annesi, Hamza YILDIZ' ýn teyzesi; Abide ÞAHÝN. 2-Kýz meslek Lisesi Müdürü Elvan GÜNEÞ, Özel Ýdare çalýþaný Ercan GÜNEÞ ve Eyüp GÜNEÞ' in annesi; Naime GÜNEÞ. 3-Harmancýk Köyü' nden gelme, Ali ÇETÝN' in eþi, Eczacý Kalfasý Sedat ve Ali CÝNDÝL' in annannesi, Huriye ÇETÝN' in annesi; Hatem ÇETÝN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Hayatýmýzý kolaylaþtýran teknolojik imkanlar günlük yaþamýmýza girdikçe hareket kabiliyetimiz de bir o kadar azalýyor diyebiliriz. Teknolojinin nimetlerinden faydalanmak elbette ki çok güzel. Bu nimetlerden sonuna kadar yararlanmalýyýz. Hüsnü Salih CENAN Gözyaþýnýn kutsi vazifesi Dr.Mehmet Fatih FÝÞENK Çorum Tabip Odasý Delegesi Sungurlu Merkez 3 Nolu ASM Bedava Mucizevi Bir Ýlaç: SPOR Fikrin Ýleri Ufuklarýnda Gece, bütün gizemli duruþuyla bir eriþilmez heybet unsuru gibi görünse de, kim onun, daðlarý bir ceket gibi yüzüne kapatýp ve o ceketin içine kapanýp, davudi bir sessizlikle aðlamadýðýný iddia edebilir? Ya da Ay üzerinde gördüðümüz kraterlerin birer gözyaþý taneciði olmadýðýný? Gözyaþý, sevinç ordusunun cihad bayraðýdýr. Onu ne kadar yüksek irtifalarda dalgalandýrabilirsek, feth-i mübinin zafer bestesini o kadar net iþitebiliriz. Aðlamanýn hiç de erkeksi bir tavýr olmadýðý vehmine kapýlanan bir yoz zihniyeti, aðlama cesaretinin calaskasýna çekebilecek bir kudretli pazuya sahip olabilmenin talimini ancak ve ancak bu bestenin þevk verici notalarýndan devþirebiliriz Aðlayamasaydýk, var olamazdýk Aydýnlýk, bu dünyanýn göðüs kýllarýna bir sinek edasýyla dahi konmaya tenezzül etmezdi. Eðer bugün biz, bir damlacýk ýþýk kýrýntýsýnýn ýsrarlý duacýsý olmadan, direkt güneþ gibi bir nimete malik isek, bu, bir zamanlar, Big Bang hadisesinden önce nice varlýklarýn, canlarýn ve zi-hayatlarýn (hayat sahibi olan her þey) ne þiddetli bir ölçüde aðladýðýný ve bu aðlayýþýn sarsýntýsýndan nice âlemlerin patlak verdiðini bize göstermez mi? Belki de ilahi merhametin gözyaþý pýnarlarýnýn nurani borularýný, o varlýklarýn, maddeten de var olmak arzularý patlatmýþtý Belki de Big Bang ile kâinat var olmaktan çok, dua yaðmurlarýnýn ince esintileriyle ýslanmýþtý Belki de Aðlamak demek, merhametin sudan duvarlarýný, insani þuurun ateþten matkabýyla delerek, ona yara açmak yerine, ona, kendi varlýðýmýzýn silinmez mührünü kazýmak, ebedi var oluþ çivisini çakmak demektir. Bu matkapla yiv yiv delinelim ve inat zýrhýmýzýn deliklerinden gözyaþlarý aksýn Onlarla dalga dalga ufka akalým Yecuc-Mecuc bile çýkaracaklarý fitneye aðlarken, Þeytan-ý Aleyhillane Habil'in yasýný içine içine akýttýðý nedamet damlalarýyla tutarken, kýyamet, kopacaðý vakte geç kalma ihtimaline hayýflanýrken, insanoðlunun aðlamanýn rahatlatýcý ikliminde zatürreeye tutulmasý da ne demek oluyor? Muhterem Üstadýmýz Merhum Necip Fazýl, gözyaþýnýn ruhunu ne kadar güzel yakalayan ve þiir peteðinde kývamlaþtýran bir ediptir (Ya ne olacaktý ki, Necip Fazýl bu ): "Dua, dua eller karýncalanmýþ, Yýldýzlar avuçta, gök parçalanmýþ, Gözyaþý bir tarla hep yoncalanmýþ " Gözyaþý, beynin rahatlamasýný temin eden en manidar haz vasýtasýdýr. Hem de öyle bir vasýta ki, aslen madde üstü boyutlarda boy atan bir mana aðacýnýn, maddi çapta devþirilen bir meyvesi olmaya en layýk bir nimet Görüþteki çarpýklýðý ve bakýþtaki gafleti bir silecek üslubuyla daðýtan gözyaþý, kim bilir daha kaç mana yolcusunun ana enstrümanlarýndan biri olmaya devam edecek ve daha kaç ümit tarlasýný kendi öz kanýyla sulayacaktýr? Yoncalanan tarlada, goncalanan gözyaþý olma niyetiyle Bir Nefes Sýhhat Ancak günlük yapmamýz gereken fiziksel aktiviteleri de günlük yaþamýmýzdan eksik etmemeliyiz. Bunu saðlamanýn en güzel yolu düzenli spor alýþkanlýðý kazanmaktýr. Kendimiz bu çok faydalý alýþkanlýðý kazandýktan sonra ailemize ve çocuklarýmýza da bu alýþkanlýðý sevdirmeliyiz. Bu o kadar önemli bir husustur ki adeta bizim gelecek nesillere, devletimize ve milletimize olan borcumuzdur da diyebiliriz. Geçen haftaki ''Tehlikenin Farkýnda mýyýz?'' isimli yazýmda altýný çizdiðim gibi uyuþturucu madde baðýmlýsý evlatlar istemiyorsak onlara spor sevgisini aþýlamalýyýz. Spor alýþkanlýðý kazanmak kiþisel temizlik alýþkanlýðý, düzenli çalýþma alýþkanlýðý, düzenli okuma alýþkanlýðý kazanmak kadar önemlidir. Ancak ne yazýk ki çoðumuzun spora olan bakýþ açýsý genelde iyi bir izleyici olmakla sýnýrlý veya ayda yýlda bir aklýmýza geldikçe biraz yürüyüþ yapmaktan ibaret. ( O da elimizde çekirdek ile : ) Halbuki düzenli spor yapmanýn faydalarý saymakla bitmiyor. Ýþte bu faydalardan bazýlarý 1-Yaþam kalitenizi arttýrýr. 2-Fiziksel performansýnýzý geliþtirir. 3-Özgüveninizi arttýrýr. 4-Günümüzün en büyük sorunlarýndan biri olan stresi yenmezini saðlar. 5-Zararlý alýþkanlýklarýnýzdan kurtulmanýza yardýmcý olur 6-Yine çaðýmýz hastalýklarý olan obezite, kanser, kalp damar hastalýklarý, þeker hastalýðý,akciðer hastalýklarý, beyin damar hastalýklarý gibi en sýk ölüme yol açan hastalýklara yakalanma riskinizi belirli oranda azaltýr. 7-Baðýþýklýk sisteminizi güçlendirerek bulaþýcý hastalýklara yakalanma oranýnýzý azaltýr. 8-Çocukken kazanýlan spor alýþkanlýðý kiþisel geliþimi doðrudan etkileyerek saðlam karakterli nesillerin yetiþmesini saðlar. 9-Size güzel bir fiziksel görünüm kazandýrarak yaþama isteðinizi arttýrýr kendiniz ile barýþýk bir insan olursunuz. Sýraladýðým bu faydalar sporun faydalarýndan sadece birkaç tanesi. Gördüðünüz gibi düzenli spor yapmak günümüzde çok sýk görünen kiþisel ve toplumsal sorunlara tam bir çözüm niteliðinde. Ayný zamanda çaðýmýzýn hastalýklarý olarak kabul edilen hastalýklara karþý adeta ilaç etkisine sahip. Üstelik ücretsiz ve bilinçli olarak yapýldýðýnda yan etkisi yok. Üstelik her yaþa, her cinse, her hastalýða göre bir spor türü var. Yeter ki siz düzenli spor yapmak isteyin ve buna karar verin. Bu noktada Peygamberimizin bir hadisine de vurgu yapmak istiyorum ''Amellerin az da olsa sürekli olaný daha hayýrlýdýr'' Ancak her þeyin fazlasý nasýl zararlý ise aþýrý ve bilinçsiz spor yapmak da vücuda faydadan çok zarar verir. Bu nedenle yaþa göre yapýlacak olan sporun türü belirlenmeli kronik hastalýk sahibi olan hastalar mutlaka hekim kontrolünde saðlýk durumuna uygun fiziksel aktiviteler tercih etmelidir. Spora hayatýmýzda daha çok yer verelim. Onu hayatýmýzýn bir parçasý haline getirelim.ailemize özellikle çocuklarýmýza spor sevgisini ve alýþkanlýðýný aþýlayalým. Her gün en az 30 dakikamýzý spor yapmaya ayýralým. Bu 30 dakikayý tamamen kendiniz için ayýrdýðýnýzý ve saðlýðýnýz için geleceðe yönelik yaptýðýnýz en büyük yatýrým olduðunu unutmayýn. Bununla birlikte 10 Aðustos 2014 tarihinde ilk defa vatandaþýn oylarý ile gerçekleþen Cumhurbaþkanlýðý Seçimleri'nde Devletimizin 12. Cumhurbaþkaný seçilen yeni Cumhurbaþkanýmýz Sn Recep Tayyip ERDOÐAN'I tebrik eder ülkemiz, milletimiz ve bütün dünya adýna hayýrlý olmasýný dilerim. Kadir Yüktaþýr com Gündem içi-gündem Dýþý 1 Her insanýn kendi gündemi olur. Hayatýn vazgeçilmez halleri o insanlarý arzu ettiði gündemlerde yaþatýr. Tefekkür Hayat böylece devam eder.. Dünyamýz Ýç gündemler olur, Dýþ gündemler olur. Ehli imanýn gündemi bellidir.. "Kazanmak ve kaybetmek davasý" Bu gündemi an be an takip eder Raþit Yücel Ve bu asýrda maddiyyunluk fikri ile, kendisi Ýslam coðrafyasýnda yaþasa dahi Ýslam coðrafya- corumhakimiyet. net sýnýn dýþýnda yaþayanlar gibi hayatýný devam ettirir. Kastamonu da Bediüzzamanýn kaldýðý yýllarýn atmosferinde vefat edenlerden yalnýz birkaç kiþinin bu imtihaný kazandýðýný belirtir. Ya yaþadýðýmýz günümüzde yüzde kaç olur bilemiyoruz. Ýþte seçimler bu kritik gündemi hatýrlatýr. Ýnsanýn bu gündemi altarnatifi olmayan bir imtihanýdýr. Ýnsanýn gideceði kabir aleminden baþka gideceði bir mekaný yoktur. Onun için Bediüzzaman ve talebeleri bu" "kazanmak ve kaybetmek" maddesini hayatlarýnýn birinci gündemi olarak kabul etmiþlerdir. Sair ehli imanýn durumu da aynýdýr. Ýç gündemler bu bakýmdan önem kazanýr.. Kalp dairesi, Mide dairasi, (Sürecek) Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ NÖBETÇÝ ECZANELER CEYHUN LOZAN KAVÞAÐI - ÝPEK TAKSÝ - METROPOL YANI , SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK ELÝF GAZÝ CAD. 11/B ( BELEDÝYE KARÞISI ) , 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 ÇARÞAMBA 13 AÐUSTOS 2014 Temmuz ayý ihracatýmýz düþtü ürkiye Ýhracatçýlar Meclisi, TTemmuz ayý ihracat rakamlarý açýklandý. Haziran ayýnda 19 milyon 180 bin dolarlýk ihracat yapýlan Çorum'da Temmuz ayýnda ihracat oranlarýnda 5 milyon 247 bin dolar düþüþ yaþanarak 13 milyon 933 bin dolar olarak gerçekleþti. Ocak ayýnda 13 milyon 105 bin dolar olan ihracat Þubat ayýnda 14 milyon 180 bin dolara, Mart ayýnda 15 milyon 562 bin dolara yükseldi. Haziran ayýnda zirve yapan ihracat oraný 20 milyon 232 bin dolar seviyesinde gerçekleþti. Mayýs ayýnda 17 milyon 670 bin dolar ile tekrar düþüþe geçen Çorum un ihracat oraný Haziran ayýnda tekrar yükseldi 19 milyon 180 bin dolar oldu. Yýlýn ilk 7 ayýnda ise toplam 113 milyon 862 bin dolarlýk ihracat yapýldý yýlýnýn ilk 7 ayýnda toplam ihracat ise yüzde 5,7 artýþla 92 milyar 711 milyon dolar oldu. Son 12 aylýk ihracat ise yüzde 2,2 artýþla 156 milyar 319 milyon dolara yükseldi. Temmuz ayýnda en fazla ihracatý, 1 milyar 994 milyon dolarla otomotiv sektörümüz yaparken, hazýr giyim ve konfeksiyon sektörü, 1 milyar 727 milyon dolar ihracat ile ikinci sýrada, kimyevi maddeler sektörümüz ise 1 milyar dolar 581 milyon dolar ihracat ile üçüncü sýrada yer aldý. Temmuz ayýnda en fazla ihracat artýþýný yüzde 76 ile Savunma ve Havacýlýk Sanayi sektörümüz yakaladý. Bu sektörü fýndýk ve su ürünleri-hayvansal mamuller sektörleri izledi. Ayrýca en fazla ihracat yapýlan 5 ülke sýrasýyla Almanya, Ýngiltere, Ýtalya, Fransa ve Irak oldu. Irak aylýk ihracat sýralamasýnda 5. ülke konumuna geriledi. Almanya'ya ihracat yüzde 14 artarken, Ýngiltere'ye ihracat yüzde 16, Ýtalya'ya ihracat yüzde 2, Fransa'ya ihracat yüzde 7 arttý. Irak'a ihracat ise yüzde 46 azaldý. En fazla ihracat yapýlan 30 ülke arasýnda en yüksek ihracat artýþý yüzde 64 ile Suriye'ye gerçekleþti. (ÝHA) Çorum un temmuz ayý ihracatý 13 milyon 933 bin dolar olarak gerçekleþti. Özdemir'den basýn açýklamasý Emre Kut lukavak Mahallesi Muhtarý UHanefi Özdemir dün muhtarlýk binasýnda açýklama yaptý. Mahallenin sorunlarýnýn çözümü için bir dizi temasta bulunduðunu anlatan Hanefi Özdemir, geçtiðimiz günlerde Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý ziyaret ettiðini söyledi. Ulukavak Mahallesi'nin sorunlarýnýn çözümü için gayretle çalýþtýðýný vurgulayan Özdemir, görüþtüðü muhataplarýnýn ilgisinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Özdemir, Ulukavak'ýn sorunlarýnýn çözümü noktasýnda mahallelinin de desteðini beklediðini sözlerine ekledi. orum Osmancýk ta sürüþ hakimiyeti kaybolan Çsürücü, otomobil refüjdeki bordür taþlarýný devirerek karþý þeride geçti. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza Çorum'un Osmancýk Ýlçesi nde Samsun- Ýstanbul D-100 karayolu Osmancýk a 6 kilometre kala Damatoðlu Çiftliði mevkisin de meydana geldi. Samsun yönünden Ýstanbul yönüne doðru giden otomobil sürücüsü Kadir K., Gökbel yokuþundan aþaðý doðru inerken direksiyon hakimiyetini kaybedip önce refüje, sonra bordür taþlarýna çarptý. Ardýndan metre savrularak karþý þeritteki þarampolde durdu. Çarpmanýn etkisiyle yol ortasýndaki bordür taþlarý yan yatarken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Hasar gören araçtan yara almadan çýkan sürücü Kadir K. kaza yerine çaðrýlan ambulansa alýnarak saðlýk kontrolünden geçirildi. Kazayý gören vatandaþlar sürücünün kurtuluþunu mucize olarak yorumladýklarý kaza sonrasýnda trafik ekipleri yolda gerekli önlem aldýlar. Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor. (Osmancýk) Haziran ayýnda 19 milyon 180 bin dolarlýk ihracat yapýlan Çorum'da Temmuz ayýnda ihracat oranlarýnda 5 milyon 247 bin dolar düþüþ yaþandý. Mucize kurtuluþ Otomobil refüjdeki bordür taþlarýný devirerek karþý þeride geçti. Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir dün muhtarlýk binasýnda açýklama yaptý. Kýrmýzý et üretimi arttý Toplam kýrmýzý et üretimi II.Çeyrek döneminde ton olarak tahmin edildi. Parlayan kazan yaktý nkara Yolu üzerindeki bir tesiste meydana Agelen iþ kazasýnda bir kiþi yaralandý. M.B. isimli çalýþan, iþyerinin kazan dairesinde kazan içindeki külleri söndürmek için su döktü. Bu sýrada parlayan ateþ, M.B. nin kolunu yaktý. Yaralý iþçi hastanede tedavi altýna alýndý. Haber Merkezi oplam kýrmýzý et üretimi TII.Çeyrek döneminde ton olarak tahmin edildi. Toplam kýrmýzý et üretimi bir önceki döneme göre %18,1, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre %2,6 oranýnda arttý. Sýðýr eti üretimi ton olarak tahmin edildi. Sýðýr eti üretimi bir önceki döneme göre %15,8, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre %1,2 oranýnda arttý. Koyun eti üretimi ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre %35, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre %6,8 oranýnda arttý. Haber Merkezi Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza Osmancýk a 6 kilometre kala Damatoðlu Çiftliði mevkisin de meydana geldi. Kazayý gören vatandaþlar sürücünün kurtuluþunu mucize olarak yorumladý

15 ÇARÞAMBA 13 AÐUSTOS 2014 Kaya ya ziyaretler sürüyor Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya ziyaretler sürüyor. Uðurludað Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu ve Laçin Kaymakamý Mehmet Erhan Kaya yý ziyaret etti. Mart Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri sonrasýnda göreve gelen Çorum Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya protokol üyeleri ve vatandaþlardan ziyaretler devam ediyor. Son olarak Ýl Genel Meclis Baþkaný Kaya'yý Uðurludað Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu ve ardýndan da Laçin Kaymakamý Mehmet Erhan ziyaret ederek, kendisine yeni görevinden dolayý baþarý dilediler. Uðurludað Kaymakamý Gümüþçüoðlu ve Laçin Kaymakamý Erhan'ý makamýnda konuk eden Kaya, her iki ziyarette de ilçelerin ve ilçelere baðlý köylerin sorunlarý hakkýnda bilgi alýrken, nazik ziyaretlerinden dolayý Ýlçe Kaymakamlarýna teþekkür etti. Haber Merkezi Borsa dan Defterdar a ziyaret Ç orum Ticaret Borsasý yönetim kurulu üyeleri Defterdar Ali Sormaz a kutlama ziyaretinde bulundu. Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz, Genel Sekreter Funda Ertekin ve yönetim kurulu üyelerinin hazýr bulunduðu ziyarette Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Defterdar Sormaz a yeni görevinde baþarýlar diledi. Borsa Baþkaný Ali Bektaþ, borsanýn serbest piyasa kurallarýnýn yerleþtirilmesinin yaný sýra kayýt dýþý ekonominin önlenmesi gibi önemli bir görevi de üstlendiðini söyledi. Bu konuda ilgili Çorum Ticaret Borsasý yönetim kurulu üyeleri Defterdar Ali Sormaz a kutlama ziyaretinde bulundu kamu kurumlarýyla koordineli bir þekilde çalýþtýklarýný dile getiren Bektaþ, maliye teþkilatýnýn vatandaþlarda vergi bilincinin artýrýlmasý amacýyla yaptýðý faaliyetleri de önemsediklerini belirtti. Verginin ülke kalkýnmasýnda büyük rol oynadýðýný dile getiren Bektaþ, vergilendirilmiþ kazancýn kutsal olduðunun toplumun tüm katmanlarý tarafýndan iyi bilindiðini sözlerine ekledi. Defterdar Ali Sormaz ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Bektaþ ve borsa yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. (ÝHA) Ýskilip-Tosya yolunda inceleme Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýskilip-Tosya Karayolu þehir içi geçiþinde inceleme yaptý. Ý Yüksel Basar skilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýstanbul baðlantýlý Ýskilip-Tosya Karayolu þehir içi geçiþinde 2,5 kilometrelik alanda devam eden aþýnma tabakasý sýcak asfalt çalýþmasýnda incelemelerde bulundu. Ana tabaka asfaltýn bitirilmesinin ardýndan baþlanan aþýnma asfaltý çalýþmasý tamamlama aþamasýna geldi. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüðü'ne baðlý ekipler yol boyunda bulunan aðaçlarýn budama ve bakým iþlerini gerçekleþtiriyor. Yapýlan çalýþmalar hakkýnda firma yetkililerinden bilgi alarak görüþ alýþveriþinde bulunan Baþkan Çatma, karayollarýndaki incelemelerinin ardýndan yapýmýna geçtiðimiz hafta baþlanan Þeyhyavsi Camii nde devam eden restorasyon çalýþmalarýný da inceledi. 2,5 kilometrelik alanda sýcak asfalt yapýlýyor. Baþkan Çatma, yapýlan çalýþmalar hakkýnda firma yetkililerinden bilgi aldý. Çatma, çeþme ve yunaklarý denetledi Ý Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, çeþme ve yunaklarý inceledi. Yunak ve çeþmelerde su azlýðý olan yerlere su ilave edilmesi talimatý verildi. Hurþit Bozkurt skilip Belediye Baþkaný Recep Çatma beraberinde meclis üyeleri ve su birimi yetkilileriyle birlikte Çaypýnarý yunaðý, Ayvalý pýnar, Müftü pýnarý ve mahallelerde bulunan diðer çeþmelerde denetlemelerde bulundu. Baþkan Çatma, mahalle sakinleri tarafýndan ortak kullaným alaný olarak önemli yer teþkil eden yunak ve çeþmelerde su azlýðý olan yerlere su ilave edilmesi, temizlik, bakým ve onarým konunda titiz davranýlmasý konusunda ilgililere talimat verdi. Baþkan Çatma, Þeyhyavsi Camii nde devam eden restorasyon çalýþmalarýný da inceledi. Yüzenler daha uzun yaþýyor Ý ster yavaþ ister yarýþma þeklinde olsun yüzmenin vücuda etkisi saymakla bitmez. Yrd. Doç. Dr. Gamze Þenbursa, hava sýcaklýklarýnýn mevsim normallerinin üzerinde seyrettiði þu günlerde, en eðlenceli egzersiz çeþidi olan yüzmenin suradýþý faydalarýný sizler için yazdý: Düþük Etki: Kardio antrenmanlarý, koþma, yüzme gibi, kalori yakmanýn ve vücudunuzun biçimli kalmasýnýn en etkili yoludur. Tek bir kusur vardýr çok sert yüzeylerde koþmak belki ayak bileði, eklem ve kemiklerinize zarar verebilir. Yüzme kardio egzersizi yaprak kalori yakmanýn ve vücudunuza daha nazik davranmanýn bir baþka biçimidir. Çark çevirip, çok sert tekme bile atsanýz suyun kaldýrma kuvveti eklem, kemik ve bileklerinizin kötü bir þekilde yaralanmasýný önler. Hatta yaralan- ma olduðunda bile, yüzme ayný zamanda yaralanma riskini azalttýðý için rehabilitasyonda da rahatlýkla tercih edilmektedir. Fiziksel: Yüzme bütün vücudu çalýþtýran bir egzersizdir, vücudun her bölgesinin kalori harcamasýna sebep olur. Yüzme vuruþlarý ister serbest stil ister kurbaðalama olsun, vücudunuzdaki tüm ana kas gruplarýný çalýþtýrýr. Yüzme ayný zamanda boyun, omuz, kol ve bacak esnekliðini saðlar. Ek olarak koordinasyon, esneklik ve enduransý da geliþtirir. Mental: Eðer mutsuz bir þekilde havuza girerseniz bile yüzme moralinizi yükseltir. Ayný zamanda fibromiyaljiden þikayetçi olan kadýnlarda sinirlilik ve depresyonu azaltmaya yardým ettiði ve hamile kadýnlarda mental saðlýðý geliþtirdiði tespit edilmiþtir. Saðlýk: Yüzme kalp hastalýklarý ve kalp krizi riskini azaltarak kardiovasküler saðlýðý geliþtirir. Araþtýrmalar göstermiþtir ki yüzmek daha uzun yaþamanýza yardýmcý olur. Güney Caroline Üniversitesinde Dr. Steven Blair tarafýndan 32 yaþýnda erkek üzerinde yapýlan çalýþma; yürüyenler ve sedanter yaþayanlar ile kýyaslandýðýnda yüzücülerin ölüm yüzdesinin daha düþük olduðunu göstermiþtir. Yüzme akciðer fonksiyonlarýný geliþtirir, ilerleyen yaþlarda geliþen kemik ve eklemden kaynaklý hastalýklarýn riskini azaltýr, kolestrol seviyesini düþürür ve kan basýncýný azaltýr. Eklem problemlerinden þikayet eden kiþilerin su içinde yapacaðý egzersizler, eklemdeki aðrý ve rahatsýzlýk hissinden kurtulmalarýna yardýmcý olur. (Haber Merkezi)

16 16 ÇARÞAMBA 13 AÐUSTOS 2014 Çocuklar sünnete hazýr B Daðýtým töreni Veli Paþa Konaðý'nda gerçekleþtirildi. Aileler telefon randevusu ile davet edildi. Aileler, erkekliðe adým atacak çocuklarýnýn sünnet kýyafetlerini teslim almaya baþladý. Erol Taþkan elediye tarafýndan düzenlenecek olan Toplu Sünnet Þöleni için kýyafetler daðýtýlmaya baþlandý. Veli Paþa Konaðý'nda gerçekleþtirilen daðýtým törenine, telefon randevusu ile davet edilen aileler, erkekliðe adým atacak çocuklarýnýn sünnet kýyafetlerini teslim almaya baþladý. Özellikle anneleri ile gelen çocuklarýn heyecanlarý yüzlerinden okunurken, alýnan sünnet kýyafetleri tek tek küçük delikanlýlarýn üzerinde denendi. Henüz sünnet heyecanýný algýlamayan küçük çocuklar, sünnet kýyafetleri içinde sevinçlerini ifade ederken, Cumartesi günü saat 17,00'de baþlayacak olan þölene hazýrlanmaya baþladýlar. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu ve Belediye Sosyal Ýþler Müdürü Cengiz Özkader'in de katýldýðý kýyafet daðýtýmý cumartesi gününe kadar randevulu davetlerle devam edecek. 500 çocuðun sünnetinin hedeflendiði kampanyada þu ana kadar 350 müracaat yapýldýðýný bildiren yetkililer, kayýtlarýn da devam ettiðini hatýrlattý. Belediye tarafýndan düzenlenecek olan Toplu Sünnet Þöleni için kýyafetler daðýtýlmaya baþlandý. Virajý alamayan otomobil uçtu, 2 yaralý Ç orum'un Kargý ilçesinde, virajý alamayan otomobilin þarampole uçmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Kaza, Gölyaylasý mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kargý ilçe merkezinden Çetmi köyüne gitmekte olan Burhan Yýldýz (72) yönetimindeki 19 RD 782 plakalý otomobil, Göl yaylasý mevkiine geldiði sýrada sürücüsü virajý alamayýnca þarampole yuvarlandý. Kazada sürücü Burhan Yýldýz ile eþi ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. KATILIM ÞARTLARI: ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Þükrü AÐBAL : Fotoðraf Sanatçýsý Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Þener BAYKAN : Fotoðrafçý Emre BOSTANCIOÐLU : Fotoðraf Sanatçýsý. : Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler Ýsmail EKER Koordinatörü Mustafa ERCAN : Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Hasan KAHRAMAN : Fotoðraf Sanatçýsý Latif KAVUKÇU : Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý E-Posta yaralýlar daha sonra ambulansla Ahmet Hamdi Akpýnar Ýlçe Devlet Hastanesi ne kaldýrýla- rak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor. (ÝHA) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI KATKILARIYLA Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. YARIÞMA ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. Kargý da virajý alamayan otomobil þarampole uçtu. Hanife Yýldýz (67) yaralandý. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapýlan :... : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz. KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný YARIÞMA ÞARTLARI: KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL ÝLETÝÞÝM : Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Naci AYGÜN : Gazeteci Ercan AYANCI : Fotoðraf Sanatçýsý Mustafa DEMÝRER : Gazeteci Ýsmail DÖLARSLAN : Grafik Tasarýmcý Salih KARSLIOÐLU : Ýletiþimci Mehtap ÖKMEN : Öðretmen - Ýletiþimci Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý E-Posta :... : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz.

17 Engelli listeleri okullara bildirildi Erol Taþkan ngelliler Yine Yok ESayýldý baþlýklý haberimizle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer den açýklama geldi. Dinçer yaptýðý açýklamada, Cumhuriyet Lisesi ve tüm okullar olmak üzere engellilerin bulunduðu sandýklarýn okullara bildirildiðini ve okul idaresinin ilgili sandýklarý ulaþýlabilir noktalarda oluþturmasý zorunluluðunun bulunduðunu hatýrlattý. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü, oy vermek için sýrtta taþýnan engellilerle ilgili açýklama yaptý; Yapýlan açýklamada, Engelli ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðü nün yazýlý talimatý doðrultusunda, oy kullanacak olan sandýk listelerinin sistemden indirilerek, Yüksek Seçim Kurulu ile koordineli bir þekilde çalýþmalarýn yapýldýðý, ilgili listelerin sisteme tekrar giriþinin gerçekleþtirildiði bildirildi. Hatýrlanacaðý üzere, Cumhuriyet Lisesi nde bulunan 1311 nolu sandýkta oy kullanacak engelliler, ikinci kata insanlarýn sýrtlarýnda çýkmak zorunda kalmýþtý. Yetkililerin sorunun çözüme yönelik adým atmamasý sonucu ortaya çýkan görüntüler, utanç verici görüntüler olarak, Engelliler Yine Yok Sayýldý baþlýðý ile okurlarýmýzla paylaþýlmýþtý. Söz konusu haber üzerine açýklama yapan Ali Dinçer, müracaatta bulunan engellilerin ayný sandýkta yazýlmalarýnýn saðlandýðýný ve 1311 nolu sandýkta 94 engellinin isminin bulunduðunu açýkladý. Ali Dinçer, yaptýðý açýklamada þu ifadelere yer verdi; Bakanlýðýmýz Engelli ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðünün tarih, sayýlý yazýlarý doðrultusunda oy kullanýlacak sandýk listeleri sistemden indirilmiþ, ilçelerde dâhil gerekli yazýþmalar yapýlmýþ, bütün okullar yerinde incelenerek Genel Müdürlüðün Gönderdiði form doldurulup eris.aile.gov.tr adresine giriþleri yapýlmýþtýr. Bu çerçevede Anadolu Cumhuriyet Lisesi de incelenmiþ, formu siteme kaydedilmiþtir. Bu veri giriþleri neticesinde bakanlýðýmýz ve Yüksek Seçim Kurulu Baþkanlýðý ortak çalýþma yapmýþlardýr. Bilindiði üzere seçimlerden önce engelli bireylerin Seçim Kurulu Baþkanlýklarýna durumlarýnýn belirtir dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu dilekçe neticesinde YSK eriþilebilir olan sandýk listelerine engellileri eklemektedir. Bu okulda 94 engelli, vatandaþýmýzýn oy kullanacaðý bakanlýðýmýzýn listesinden anlaþýlmaktadýr. Diðer yandan bakanlýðýmýzýn yürüttüðü Ali Dinçer Eriþilebilirlik Ýzleme Sistemi çalýþmalarý çerçevesinde Cumhuriyet Lisesi için asil ve yedek kiþi atamalarý yapýlmýþ, gönderilen E-posta ve ilgili binanýn linki üzerinden Eriþilebilirlik standartlarýný içeren formlarýn doldurulmasý saðlanmýþtýr. Yani eriþilebilirlikle ilgili eksiklikleri idare tarafýndan bilinmektedir. Okul idaresi engelli vatandaþlarýmýzýn oy kullanacaðý sandýðýn eriþilebilir bir bölümde hazýr hale getirmesi gerekmektedir. Ayrýca Anadolu Cumhuriyet Lisesi 'Eriþilebilirlik Ýnceleme ve Denetleme Komisyonu' Yýllýk Programý dahilinde komisyon tarafýndan denetimi 2014 yýlý içinde yapýlacaktýr. ÇARÞAMBA 13 AÐUSTOS Burs ve krediler kimlik numarasýna göre alýnacak URTKUR ile Ziraat Bankasý'nýn yaptýðý yeni protoko- göre öðrenciler burs ve kredilerini T.C kimlik nu- Yle marasýna göre alacak.gençlik ve Spor Bakanlýðý Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (YURTKUR) Ziraat Bankasý ile yaptýðý yeni protokol açýklandý. YURTKUR'un Ziraat Bankasý ile yaptýðý ve 1 Temmuz 2014'te yürürlüðe girecek protokolde yeni düzenlemeler hayata geçiyor. Eski protokolde öðrencilere burs ödemeleri her ayýn 6'sýnda, kredi ödemeleri ise 7'sinde yapýlýrken yeni protokolle, öðrencilerin TC kimlik numaralarýnýn son hanesine göre belirlenen tarihlerde ödenecek. Buna göre, TC kimlik numarasýnýn son hanesi 0 olanlar için ödeme günü her ayýn 6'sý olacak, kimlik numarasýnýn son hanesi 2 olanlara ödemeler ayýn 7'sinde, 4 olanlara ayýn 8'inde, 6 olanlara ayýn 9'unda ve kimlik numarasý 8 ile bitenlere burs ve kredi ödemeleri her ayýn 10'unda yapýlacak. TOPLANTIYA ÇAÐRI Kargýgücüspor Kulübü nün olaðan genel kurul toplantýsý 31/8/2014 Pazar günü saat de Kulüp Lokali nde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonra ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1- Açýlýþ ve yoklama 2- Divan teþekkülü 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý 4- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý 5- Tahmini bütçenin görüþülmesi 6- Yeni yönetim ve denetim kurullarýnýn seçimi 7- Yeni yönetim kuruluna derneðe gayrimenkul alým ve satým yetkisinin verilmesi görüþülmesi 8- Dilek ve temenniler 9- Kapanýþ (Ç.HAK:2386) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ 5. KARÝKATÜR YARIÞMASI KONU: Sosyal Medya Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya, internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor. Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý. Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik. Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný * Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr. * Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý gerekmektedir. * Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3 (29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr. * Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr. * Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad, adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler. * Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler. * Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir. * Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn e-postalarýna gönderilecektir. * Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir ÖDÜLLER: Birincilik : TL Ýkincilik : TL Üçüncülük : TL 1. Mansiyon : 500 TL 2. Mansiyon : 500 TL 3. Mansiyon : 500 TL - Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere) Plaket ve Karikatür Albüm Seti Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilciliði tarafýndan verilecektir. YARIÞMA ÞARTLARI: KATKILARIYLA albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir. * Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi açýlýþýnda verilecektir. * Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir. * Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne devreder. * Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade edilemez. * Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr. * Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr. * Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz SON KATILIM TARÝHÝ: SEÇÝCÝ KURUL: ALÝ ÞUR (Karikatürist) ALTAN ÖZESKÝCÝ (Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi) ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist) KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist) KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi) NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný) SADIK ÖRGEL (Gazeteci) YILMAZ BAÞ (Karikatürist) ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM Ýletiþim: Web: 13 AÐUSTOS Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý 128 adet basýlý yabancý yayýn kitap alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Laçin ilçesi Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim MErkezi onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Bayat (Çorum) Ýcra 19 PA948 plakalý, 2009 model, S tipli, mavi renkli Nev Holland marka traktörün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Cumhuriyet Meydaný No: 13 Bayat/Çorum Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra 19 TU 580 plakalý 2010 model Temsa marka Safir tipli 5 adet tek katlý yolcu otobüsünün muhtelif deðerlerde satýþý iþi. Yer: Dalyanlar Yediemin Otoparký - Mimar Sinan Mah. Erzurum Dede Sok. No: 7 Çorum Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra 19 KK 485 plakalý 2005 model Mercedes marka 109 CDI tipli beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe Bahçelievler Mahalesi nde bulunan 2 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Müzayede Salonu Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterliðe baðlý saðlýk tesisleri için 23 kiþi il klinik destek hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: AÐUSTOS Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürlüðü Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürlüðü ve baðlý iþyerlerinde bulunan hurda polietilen ve hurda polipropilen çuvallarýnýn satýþý iþi. Yer: TMO Çorum Þube Müdürlüðü Saat: AÐUSTOS T.C. Ýskilip Ýcra Çorum ili Ýskilip ilçesi Çukurköy köyünde bulunan 5 adet tarla vasfýndaki taþýnmazýn muhtelif yer ve deðerlerde satýþý iþi. Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 1. Ýcra 34 DU 0591 plakalý 2013 model Renault marka Fluence tipli siyah renkli aracýn satýþý iþi. Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra 19 TH 148 plakalý, 2008 model mavi renkli TT 50 tip New Holland marka zirai traktör satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum ili merkez ilçe 3757 ada no, 167 parsel no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Hankozlusu köyü ada 106, parsel 24 de kayýtlý tarla niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9.000,00 Fatih Caddesi Adalet Sarayý Giriþ Kat Ýhale Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra 19 KY874 plakalý, 1999 model Fiat marka, Doðan 1.6 tipli aracýn satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: 14.30* EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum merkez Gülabibey Mah. Tüpcüler sitesinde bulunan 3 adet taþýnmazýn muhtelif deðerlerde satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra 19 TC 448 plakalý 2006 model Renault marka master van tipli aracýn satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra 19 ES 421 plakalý 2011 model Peugeot marka Auto tipli aracýn satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum merkez Ulukavak Mahallesi Karaman Çavuþ Cad. No: 30 adresinde bulunan tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 3442 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 3309, parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 63/350 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda olan kömürlük eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 1683 ada no, 5 parsel, 19 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat:

18 18 ÇARÞAMBA 13 AÐUSTOS 2014 Minik Cimnastikçilerin örnek çalýþmasý Ýl Spor Merkezi Cimnastik branþýnda çalýþmalara katýlan minik sporcular Ýl Temsilcisi ve antrenörü Kader Üzümcü organizesinde velilerinde katýlýmýyla 150 kg mavi kapak ve 75 kg bitmiþ pil toplayarak sosyal sorumluluk projesi anlamýnda örnek bir çalýþmayý tamamladýlar. Törene katýlan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ile Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Ýbrahim Güven, örnek çalýþma nedeniyle sporcu, veli ve antrenörü kutladý bu davranýþýn diðer branþlar tarafýndan da örnek alýnmasý dileðinde bulundular. Ç Bafra þampiyonluk hedefiyle baþladý Minik Cimnastikçiler tarafýndan toplanan 150 kg mavi kapak ve 75 kg bitmiþ pil temsili olarak Ýl Müdürü Eðer e verildi Ulukavakspor ile mücadele edecek olan 1930 Bafraspor da yeni sezon hazýrlýklarý baþladý. Teknik direktör Levent Kaplan la anlaþan 1930 Bafraspor da yardýmcý antrenörlüðe Soner Teke, kulüp müdürlüðüne de Ahmet Alemdaroðlu getirildi. Tekrar Spor Toto 3 lige merhaba demek için yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren kýrmýzý-siyahlýlar Tuzlaspor dan tribün liderine ziyaret Ulukavakspor un grubunda mücadele edecek olan Bafraspor þampiyonlukla sezona baþladý T uzlaspor Teknik Patronu Zafer Yiðit ve futbolcular, Cefakar Tuzlalýlar Tribün Lideri Yardýmcýsý Mert Erkut u tedavi gördüðü hastanede ziyaret etti. Daha önce CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ve Milli Takýmlar Teknik Sorumlusu Fatih Terim in ziyaret ettiði Mert Erkut u Tuzlaspor da yalnýz býrakmadý. Erkut u tedavi gördüðü hastanede ziyaret eden Zafer Yiðit ve futbolcular örnek bir davranýþta bulunmuþ oldu. Uzun süredir rahatsýzlýðý yüzünden tedavi gören Cefakar Tuzlalýlar Tribün Lideri Yardýmcýsý Mert Erkut, Zafer Yiðit ve futbolcularýn ziyaretinden memnun kaldýðýný ifade etti. Hastaneye giden Mavi Beyazlý Takýmýn Tuzlaspor Tribün Liderine teknik heyet ve futbolculardan ziyaret Teknik Direktörü Zafer Yiðit ve futbolculara, Cefakar Tuzlalýlar Tribün Lideri Nafýz Hacýalioðlu da eþlik etti. transfer çalýþmalarýna da hýz verdi. Kaleci sorununu Espiyespor'dan Mesut Atmaca ve Yeni Diyarbakýrspor'dan Ýbrahim Tekçi ile çözen 1930 Bafraspor Yeni Diyarbakýrspor'dan Muhammet Þehmuz Yalçýn, Kastamonuspor dan Baransel Saðlam, Ýstanbulspor dan Burak Cengiz, Batumspor dan Nodar, Senegalli Musa ve Ebubekir i kadrosuna kattý. Bafra da olmaktan mutlu olduðunu söyleyen teknik direktör Levent Kaplan, Bafraspor 3 Lig ve 2 Lig tecrübesi olan tarihiyle köklü bir kulüp. Bafra ya yakýþýr bir takým oluþturmak için çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz" dedi. Kulüp Baþkaný Tuncay Özçamca da özlenen Bafraspor u oluþturmak için çalýþmalarý sürdürdüklerini söyledi. Minik sporcular sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda topladýklarý kapaklarla birlikte görülüyor 200 minik yürek baþlatýlan mavi kapak ve bitmiþ pil kampanyasýna destek olmak amacýyla örnek bir davranýþ sergilediler. Bize destek veren müdürümüze, velilerimize ve jimnastik sporcularýmýza çok teþekkür ediyorum dedi. Törende daha sonra konuþan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ise, il spor merkezlerinde yapýlan sportif faaliyetlerin yanýnda yapýlan sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini belirterek Sportif anlamda baþarýlý olan sporcularýn spor ahlaký olmadýðý sürece anlamý yoktur. Bu çocuklarýmýz örnek bir çalýþma yaparak kapak toplamýþlar. Ben bu çalýþmalarýndan dolayý velilerimizi, sporcularýmýzý ve il temsilcimizi kutluyorum ve bu çalýþmanýn örnek olmasýný di- liyorum dedi. Saha incelemesi için Çorum da bulunan Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü Ýbrahim Güven de böyle bir aktivitede bulunmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Spor alanlarýnda yetiþen miniklerin bu çalýþmasýnýn çok anlamlý olduðunu belirten Güven, böyle bir organizeye katkýda bulunan herkese çok teþekkür T ekiplerinden Sebat Proje Trabzon Akçaabat yeni sezonda fýrtýna gibi esmek istiyor. Hedefini þampiyonluk olarak belirleyen ve kadrosunu kaliteli oyuncularla güçlendiren Kýrmýz-Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Ayhan Alemdaroðlu, Eksiksiz ve taraftarlarýn beðenece- ði bir takým oluþturmaya çalýþýyoruz. 3. Lig de þampiyon olacaðýmýza inandýðýmýz bir kadro kurduk. Baþarýlarla dolu bir sezonu geride býrakmayý ve Sebatspor u 2. Lig e taþýmaya planlýyoruz. Yeni sezonun baþlamasýný büyük bir sabýrsýzlýkla bekliyoruz diye konuþtu. Sebatspor sabýrsýz rabzon un 3. Lig ekiplerinden Sebat Proje Trabzon Akçaabat yeni sezonda fýrtýna gibi esmek istiyor Trabzon un 3. Lig Soma için oynayacaklar Z onguldak Kömürspor tüm geliri Soma da hayatýný kaybeden maden þehitlerinin ailelerine baðýþlanacak maçta Somaspor ile karþýlaþacak. Bu anlamlý karþýlaþma 27 Aðustos Çarþamba günü Karaelmas Kemal Köksal Stadý nda oynanacak. Zonguldak Kömürspor dan anlamlý davranýþ Kýrmýzý-lacivertli Kulüp, Soma daki maden faciasýnda yaþamýný yitiren madencilerin ailelerine yardým amacýyla düzenlenecek özel maçta Somaspor ile karþýlaþacak. 13 Mayýs 2014 tarihinde Türkiye de yaþanan en büyük maden faciasýnda yaþamýný yitiren 301 maden þehidi ve aileleri unutulmayacak. 3 üncü Lig takýmý Zonguldak Kömürspor ile Bölgesel Amatör Lig takýmý Somaspor tüm geliri madende hayatlarýný kaybeden madencilerin ailelere baðýþlanacak maçta karþý karþýya gelecek. Karþýlaþma 27 Aðustos Çarþamba günü Karelmas Kemal Köksal Stadý nda oynanacak. Zonguldak Kömürspor Kulüp Baþkan Süleyman Caner, konu hakkýnda açýklama yaparak, Ülkece yasa boðulduðumuz faciada hayatlarýný kaybeden madencilerimizin aileleri için Somaspor ile özel bir maç yapacaðýz. Her iki yönetimin onayýyla yapýlacak karþýlaþma 27 Aðustos Çarþamba günü Karaelmas Kemal Köksal Stadý nda oynana- cak. O gün stadýn dolu olmasýný istiyoruz. Herkesten ricamýz 27 Aðustos günü iþlerini güçlerini býrakarak stada akýn etmeleri. Herkesi duyarlý olmaya bekliyoruz. Madenci þehri olan Zonguldak ýn ilgisinin fazla olacaðýný düþünüyorum dedi. Zonguldak Kömürspor un Baþkaný Süleyman Caner ayrýca Adana Demirspor ile maç yapamayacaklarýný sözlerine ekledi ÝRTÝBAT Batman da Emre Aktaþ imzaladý Ç (Ç.HAK:959) ölgesel Amatör B Lig(BAL) 5. Grup'ta Çorum temsilcisi orum Ýl Spor Merkezi Cimnastik branþýnda çalýþmalara katýlan sporcular hem spor yaptýlar hemde sosyal sorumluluk projesine büyük katký verdiler. Cimnastik branþýnda çalýþmalara katýlan sporcular Ýl Temsilcisi ve ayný zamanda antrenör Kader Üzümcü nün baþlattýðý kampanyada 150 Kg mavi kapak ile birlikte 75 kg bitmiþ pil toplayarak yetkililere teslim ettiler. Dün akþam Atatürk Spor Salonu Boks Salonu nda düzenlenen teslim törenine Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü Ýbrahim Güven, Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ile sporcular ve veliler katýldý. Törende konuþan Cimnastik Ýl Temsilcisi Kader Üzümcü, il spor merkezlerindeki çalýþmalarda çocuklarýn sportif çalýþmalar yanýnda sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda bir dizi faaliyet yaptýklarýný söyledi. Çocuklarýn sosyal yönden duyarlý yardýmlaþma duygusunu içine sindirmiþ olmasýný amaçladýklarýný belirten Üzümü Pozitif duygularla hayacý bencil yaþamak yerine paylaþýmcýlýða önem veren atýlýmcý insanlar yetiþtirmek amacýyla çalýþmalarýmýz sürmektedir. Bu hedef doðrultusunda Çorumlu cimnastikciler olarak yaklaþýk orum Belediyespor un grubunda þampiyonluk mücadelesi verecek olan Batman Petrolspor daha önce anlaþmaya vardýðý golcü futbolcu Emre Aktaþ ile iki yýllýk sözleþme imzaladý. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez in de katýldýðý imza töreninde Emre: Atacaðým gollerle Batman taraftarýnýn sevgisini kazanacaðým. Batman taraftarýný bana övgüyle anlattýlar. Onlara layýk olacaðým dedi.

19 ELEMANLAR ARANIYOR Mas Grup Tekstil Fabrikasýnda çalýþtýrýlmak üzere MAKÝNACILAR, OVERLOKCULAR, ARA ve SON ÜTÜCÜLER, KALÝTE KONTROLCULAR ve vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Not: Usta makinacýya ve 1100 TL arasý ücret SSK+Yemek+Servis+Dolgun ücret Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mas Grup Tekstil Üçtutlar Mah. 1. Fatih Sk. Kat: (Ç.HAK:2328) (Ç.HAK:2375) ÇORUM Tel: MERKEZÝ YERDE KÝRALIK ÝÞYERÝ BÝNASI (ÞU AN BANKA ÞUBESÝ KÝRACI) 30 KASIM 2014 DE BOÞALACAKTIR BÜTÜN BANKALARIN TOPLANDIÐI ÝNÖNÜ CAD. ÜZERÝNDE 131 M2 TABANDA 4 KATLI BÝNANIN TAMAMI KÝRAYA VERÝLECEKTÝR ÝLGÝLENENLERÝN ÖNCELÝK ALMAK ÝÇÝN( ) TELEFONA MÜRACATLARI. Erka Ofis Kýrtasiye Çalýþma Arkadaþlarý Arýyor Yakýnda hizmete girecek olan Erka Ofis Kýrtasiye de çalýþmak üzere en az lise mezunu tercihen kýrtasiye tecrübesi olan Bay ve Bayan Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz. Müracaat Adresi: Erka Kaðýt Kýrtasiye Çepni Mah. Ýnönü Cad. No:138 Ankara Yolu-Çorum Ýl Özel (Ç.HAK:2358) SAHÝBÝNDEN KÝRALIK ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ 3 kat toplam 840 m2 Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 7 (Eski Bað-Kur Karþýsý) (Ç.HAK:2336) Ýdaresi Karþýsý Tel: ELEMANLAR ARIYOR MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere (Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK eðitimi verilerek, çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak yetiþtirilecektir. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur.(kýsa özgeçmiþ ile) ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A ÇORUM TEL: CEP: * KAYNAKÇI * BOYACI * TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr. (Ç.HAK:2311) (Ç.HAK:2369) (Ç.HAK:2338) ÇARÞAMBA 13 AÐUSTOS ELEMANLAR ALINACAKTIR * Makina Teknik Ressamlarý, * Elektrik Teknisyenleri, * EML Mezunu teknik elemanlar, * Kaynakçýlar. Gerekli þartlar; * Askerliðini yapmýþ olmak * Sigara kullanmamak, * En fazla 35 yaþýnda olmak. ve * Çýraklar alýnacaktýr. Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur. (Çýraklar velileri ile) ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM (Ç.HAK:1740) (Ç.HAK:2291) Daðýtým Personeli Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM YÝTÝK Dodurga Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Satý SEVER Osman kýzý 1/1/1966 Dodurga Kirenci Köyü Doðumlu (Ç.HAK:2388) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hasan BELLEK Aslan oðlu Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2387) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Tuba ÇEVÝK 03/04/1987 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2383) SAHÝBÝNDEN KOMPLE KÝRALIK BÝNA Osmancýk Caddesi No: 173 adresinde (Selimiye Cami Yaný nda) yurt, pansiyon, dersane, özel okul, kreþ yapýmýna müsait 2000 m2 bahçesi olan 325 m2 3 adet dükkaný bulunan 8 daire merkezi ýsýtma sistemi mevcut bina sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1863) (Ç.HAK:2319) (Ç.HAK:2374) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere doðalgaz ve su tesisatý ustalarý alýnacaktýr. Öz Yýldýz Isý Mühendislik Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. (Ç.HAK:2389) (Ç.HAK:2385) No: 119/22 ÇORUM Tel: YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU) NA 600 METRE CEPHELÝ NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI) DEVREN SATILIK MARKET Bahçelievler 1. Sk. Kýz Meslek Lisesi Karþýsý Fiyatý: TL ELEMAN ARANIYOR Nakliyat ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere ehliyeti olan bay eleman alýnacaktýr. Müracaat: Küçük Sanayi Sitesi 25. Cadde No: 97 Tel: (Ç.HAK:2370) (Ç.HAK:2340) BAY - BAYAN ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere seyahat engeli olmayan baybayan elemanlar alýnacaktýr. ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçý ve saç kesim büküm (Ç.HAK:2360) ÞOFÖR ARANIYOR E SINIFI EHLÝYETLÝ ÞOFÖR (Ç.HAK:2362) (Ç.HAK:2372) Mür. Tel: BAYAN ELEMAN ARANIYOR Ofisimizde çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu (Ç.HAK:2379) düzgün deneyimli sekreter aranýyor. Mür. Tel: elemanlarý alýnacaktýr. Mür. Tel: ALINACAKTIR TEL: MOTOR USTASI ARANIYOR Serpa Otomotiv de çalýþtýrýlmak üzere Renault araçlarýnda deneyimli Motor Ustasý alýnacaktýr (Ç.HAK:2341) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ Elektrikci Kalfasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hasan Demiral Elektrik San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1983) Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 ÇORUM Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Kaynakçýlar, Tornacý, Boyacý, Makina Ressamý ve LKS programý kullanabilen ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gerekli þartlar; * En fazla 40 yaþýnda olmak. Çorum Sebat Makina Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti. Tel: (Ç.HAK:2313) (Ç.HAK:2339) (Ç.HAK:1933) Küçük San. Sit. 3. Cad No:16-18 Çorum SATILIK DÜKKAN Yeni Adliye arkasýnda 100 m2, 20 metre yola cepheli, içinde kiracýsý bulunan dükkan satýlýktýr. Not: Takas olunur. Mür. Tel: ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Kýna Kaftanlarý ve (Ç.HAK:1589) aksesuar çeþitlerinde % 50 indirim Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

20 Çorum Belediyespor Nevþehir kampýndaki son hazýrlýk maçýnda Bugsaþspor a ilk dakikalarda yediði tek golle 1-0 maðlup oldu. Bugsaþ a tek golle teslim: 0-1 ÇORUM BELEDYESPOR: Fatih, Osman, Nedim, Ýmam, Sefa Akýn, Furkan, Akýn, Buðra, Ender, Turgay, Kývanç. BUGSAÞSPOR: Ahmet, Cebrail, Bahadýr, Burak Kardeþ, Rahmi, Hasan, Mikail, Burak Altýparmak, Ýsmail, Osman, Ahmet Baykal. GOLLER: 20. dak. Burak Kardeþ (Bugsaþspor). eni sezon hazýrlýkla- ikinci etabýný Yrýnýn Nevþehir de yapan Çorum Belediyespor son hazýrlýk maçýnda Bugsaþpor a ilk dakikalarda yediði tek golle 1-0 yenildi. Kýrmýzý Siyahlý takým dün Nevþehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü sahasýndaki hazýrlýk maçýna Teknik Direktör Yavuz Ýncedal kafasýnda þekillenen onbirle çýktý. Bugsaþspor ise genç bir kadroya sahip olmanýn verdiði avantajla Çorum Belediyespor karþýsýnda çok koþan ve bozan bir görüntü ortaya koydu. Dengeli baþlayan maçta iki takýmda orta alanda kontrolü eline geçirmek için verdiði mücadele sonunda kale önü pozisyonunun fazla olmadýðý maçta Buðsaþspor 20. dakikada yan toptan Burak Kardeþ in kafasýndan bulduðu golle 1-0 öne geçti. Golden sonra Çorum Belediyespor beraberlik golo için yüklendi. Hücumda fazla üretken olamayan kýrmýzý siyahlý takým rakibin orta sahadaki presi ve boþ alan býrakmamasý nedeniyle ilk yarýda gol bulamadý ve devreyi Bugsaþspor 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda iki takýmda deðiþiklikler yaptý. Bugsaþspor orta alanda çok koþarak oyunu bozan bir görüntü verirken Çorum Belediyespor hücumda pozisyon bulmakta zorlandý. Bulduðu pozisyonlarýda deðerlendiremeyince kýrmýzý siyahlý takým beþinci hazýrlýk maçýnda ikinci maðlubiyetini alarak kampý tamamladý. Kýrmýzý Siyahlýlar ilk hazýrlýk maçýnda Bayrampaþa ya yenilmiþ, Aksaray, Nevþehir ve Teknik Direktör Yavuz Ýncedal Buðsaþspor maçýnýn devre arasýnda futbolculara taktiksel uyarýlarda bulundu ÇARÞAMBA 13 AÐUSTOS 2014 Türkiye Þampiyonasý Çorum da Bugsaþspor maçýnda ilk onbirde sahaya çýkan takým toplu halde görülüyor Üç gün izin Çorum Belediyespor da yeni gün izin verildi. sezon hazýrlýklarýnýn ikinci etabý dün Dün gece Nevþehir den ayrýlan oynanan Bugsaþspor maçý ile sona Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýnýn erdi. son etabý için 16 Aðus- 30 Temmuz dan buyana Nevþehir de tos cumartesi günü Çorum da topladüren yeni sezon hazýrlýklarýný sürnacak. Kýrmýzý siyahlý takým akþam ve bu etapta beþ hazýrlýk maçý saat da yapacaðý antrenmanla yapan Çorum Belediyespor da Bugsaþspor maçýndan sonra Teknik Dina baþlayacak. yeni sezon hazýrlýklarýnýn son etabýrektör Yavuz Ýncedal tarafýndan üç Tuncay rakip oldu Göztepe de forma giyen Çorum lu milli futbolcu Tuncay Kýlýz sezon sonuna kadar Çorum Belediyespor un grubunda mücadele eden Batman Petrolspor a kiralýk olarak verildi. oleybol hakemlerinin sýnav mara- ay sonunda baþlýyor. Ulusal Vtonu Hakem ve Gözlemciler ay sonunda Tokat ta yapýlacak olan sýnavda yerlerini korumak veya üst kategoriye yükselmek için, Ulusal aday hakemleri ise Eylül ayýnda Ankara da yapýlacak seminer ve sýnava katýlacaklar. Voleybol Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Aðustos tarihleri arasýnda Tokat ta yapýlacak olan Uluslararasý, Uluslararasý aday, Ulusal, Ulusal Aday hakem ile Ulusal Gözlemci seminer ve klasman belirleme sýnavlarý yedi ilde yapýlacak. Çorumlu hakem ve gözlemciler Tokat ta Aðustos tarihleri arasýnda orum un milli futbolcusu Tuncay Kýlýç Batman Petrolspor a kiralýk Çolarak verildi. Çorumspor daki performansý ile milli takýma yükselen genç yaþýnda milli takýmýn deðiþik kategorilerinde forma giyen Tuncay Kýlýç kulübü Göztepe de fazla forma þansý bulamayýnca yeni sezonda oynamasý için Batman Petrolspor a kiralýk olarak verildi. Geçtiðimiz sezonun ikinci yarýsýnda Göztepe de Suat Kaya nýn Teknik Direktörlüðü gelmesinin ardýndan forma bulmaya baþlayan Tuncay Kýlýç yeni sezon için fiziksel olarak geliþimini saðlamasý için Suat Kaya nýn raporu doðrultusunda Batman Petrolspor kulübüne kiralýk olarak verildi. Önceki gün kesin anlaþmanýn saðlanmasýnýn ardýndan Tuncay ýn önümüzdeki günlerde Batman Petrolspor la antrenmanlara çýkmasý bekleniyor. Öte yandan Göztepe kulübü Tuncay ýn ligin ilk yarýsýndaki performansýna göre sezonun ikinci yarýsý için geri alma konusunda özel madde koydurduðu öðrenildi. Voleybol da klasman heyecaný baþlýyor utbol Federasyonu FSamsun Bölge Müdürü bu sezon BAL da Çorum u temsil edecek olan Ulukavakspor un maçlarýný oynayacaðý 1 nolu sentetik çim Aðustos tarihlerinde Tokat ta yapýlacak Ulusal hakem ve gözlemci semineri ve sýnavýna Ayþegül Yýldýrýl, Burak Karaca, Caner Yýldýrým, Hasan Öztürk, Hüseyin Kamber, Mahmut Uysal, Metin Küçükakman, Murat Çelik, Ömer Karabýdak, Tuncay Sevim ve Turgut Yýldýrýl ile Ulusal Gözlemciler Recep Öztuna ve Salim Erkoç, Eylül tarihlerinde Ankara da yapýlacak Ulusal aday adayý hakem seminerine ise Tülay Coþkuner, Nurþen Kýlýç ve Hasan Olgun katýlacaklar. Recep Öztuna Salim Erkoç Ýþitme Engelliler Türkiye Voleybol Þampiyonasý 3-7 Eylül tarihleri arasýnda Çorum da yapýlacak. Sekiz takýmýn mücadele edeceði Türkiye Þampiyonasýnda takýmlar dörderli iki grubu ayrýlacak bir grup maçlarý Atatürk Spor Salonu diðeri ise Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanacak. Tokat da yapýlacak seminer ve sýnava katýlacaklar. Seminere ilimizden Ulusal hakemler Ayþegül Yýldýrýl, Burak Karaca, Caner Yýldýrým, Hasan Öztürk, Hüseyin Kamber, Mahmut Uysal, Metin Küçükakman, Murat Çelik, Ömer Karabýdak, Tuncay Sevim ve Turgut Yýldýrýl ile Ulusal Gözlemciler Recep Öztuna ve Salim Erkoç katýlacaklar Eylül tarihlerinde Ankara Baþken Voleybol Kompleksinde yapýlacak olan Ulusal Aday adayý hakem semineri ve sýnavýna ise ilimizden Tülay Coþkuner, Nurþen Kýlýç ve Hasan Olgun katýlacaklar. Yapýlacak olan bu seminerler ve sýnavlar sonunda önümüzdeki sezon klasmanda görev yapacak hakem sahayý inceledi. Federasyon Bölge Müdürü Ýbrahim Güven dün öðleden sonra geldiði Çorum da Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ve Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ile birlikte 1 nolu sahada incelemelerde bulundu. Ýbrahim Güven maçýn oynanacaðý saha tribün, yedek kulübeleri, soyunma odalarý ve hakem orum sezonun ilk organizesine Ýþitme Engelliler Türkiye Voley- Þampiyonasý nda ev sahipliði yapacak. 3-7 Temmuz Çbol tarihleri arasýnda Çorum da yaapýlacak olan Türkiye Þampiyonasý nda sekiz takým mücadele edecek. Ýþitme Engelliler Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre 3-7 Eylül tarihlerinde yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasý nda Ýstanbul Aksaray Ýþitme Engelliler, Kayseri Erciyes Ýþitme Engelliler, Sincan Ýþitme Engelliler, Bornova Ýþitme Engelliler, Amasya Lokman Hekim Ýþitme Engelliler, Gaziantep Ali Süzer Ýþitme Engelliler, Kýrþehir Ýþitme Engelliler ve Baþken Ýþitme Engelliler takýmlarýný mücadele edecek. 2 Eylül salý günü saat de Türkoðlu Apart Öðrenci Yurdu nda yapýlacak olan teknik toplantýda sekiz takým çekilen kura ile dörderli iki gruba ayrýlacak. Þampiyonada bir grup müsabakalarý Atatürk Spor Salonu diðer grup müsabakalarý ise Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanacak, Ýki grupta oynanacak maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýmlar 6 Eylül cumartesi günü çarpraz olarak yarý finalde karþýlaþacak. Bu maçlarý kazanan iki takým 7 Eylül pazar günü þampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçý oynayacaklar. Þampiyonada mücadele edecek takýmlar biten sezon mücadele eden sponculara forma giyen sporcular mücadele edecekler. Takýmlar transfer yapamayacaklar. Þampiyonadaki müsabakalarý Çorumlu hakemler yönetecekler. Pazar günü oynanacak final maçýnýn ardýndan düzenlenecek törenle dereceye giren takýmlara kupa ve madalyalarý verilecek. Federasyon BAL için 1 nolu sahayý inceledi Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü Ýbrahim Güven, BAL da Çorum u temsil edecek olan Ulukavakspor un maçlarýný oynayacaðý 1 nolu sahada incelemelerde bulundu. Ahmet Peker soyunma odalarýnda incelemelerde bulundu. Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Ýbrahim Güven, sahanýn mevcut durumu hakkýnda Futbol Federasyonu na rapor sunacaðý öðrenildii. Güven in konuk takým taraftarý için tribünde bir bölümün ayrýlmasý ve buraya özel bir alan çevrilmesini istediði diðer eksiklerin ise sorun yaratmayacaðý Ýbrahim Güven Peker son kampa davet edildi hmet Peker Dünya Þampiyonasý Ason hazýrlýk kampýna çaðrýldý. Güreþ Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Eylül ayýnda Özbekistan da yapýlacak olan Dünya Güreþ Þampiyonasý nda mücadele edecek milli takýmýn son hazýrlýk kampý 17 Aðustos ile 7 Eylül tarihleri arasýnda Ankara da kampa çaðrýldý. Çorum lu Ahmet Peker 55 Kg da Dünya Þampiyonasý nda mücadele edecek milli takým kadrosu son kampýnda da yer aldý. Bu kamp sonunda belirlenecek milli takým kafilesi 8-14 Eylül tarihleri arasýnda Özbekistan ýn baþkenti Taþkent te yapýlacak olan Dünya Þampiyonasý nda milli mayoyu giyecek.

AV YASAKLARI KONUSUNDA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

AV YASAKLARI KONUSUNDA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR AV YASAKLARI KONUSUNDA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR Ülkemizde kara avcılığını düzenleyen temel yasa 11.07.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu (Kanun)dur.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Liça balığı avlayan amatör balıkçıya ceza

Liça balığı avlayan amatör balıkçıya ceza Liça balığı avlayan amatör balıkçıya ceza Bodrum Sahil Güvenlik ekipleri, yasak sahada avlanarak Liça balığı avlayan kişiye para cezası uyguladı. Bodrum da yasak sahada halk arasında çıplak, akya, çatal

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Avcı Başına Bir Günlük Avlanma Limitleri Belirlenmiştir.

Avcı Başına Bir Günlük Avlanma Limitleri Belirlenmiştir. BAKANLIKTAN DUYURU 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak 03 Mayıs 2017 tarihinde toplanan Merkez Av Komisyonu, 2017-2018 Av Döneminde avcılığın düzenlenmesine ilişkin 16 sayılı

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı