İHALE İLANLARINDA BASIN İLAN KURUMU İLE KAMU İHALE BÜLTENİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHALE İLANLARINDA BASIN İLAN KURUMU İLE KAMU İHALE BÜLTENİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER"

Transkript

1 İHALE İLANLARINDA BASIN İLAN KURUMU İLE KAMU İHALE BÜLTENİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER M.Rasih ALTINKÜLÇE Sayıştay Uzman Denetçisi Giriş Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin ve ihtiyaçların sağlanmasında en önemli unsur olan, ihale ilanlarının tüm isteklilere ulaşmasının sağlanması kamu ihalelerinde saydamlık ve rekabet ilkesinin sağlanması açısından önem arz etmektedir. Bu itibarla Basın İlan Kurumu ile Kamu İhale Bülteni yazımızın konusunu oluşturacaktır. 1. İHALE İLANLARI İLE İLGİLİ OLARAK BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR: 1.1. İdareler Hangi İhale İlanları, Gazetede Hangilerini Kamu İhale Bülteninde Yayınlamalıdır? 4734 sayılı Kanun un İhale İlân Süreleri ve Kuralları başlıklı 13 üncü maddesinde bu hususa ilişkin düzenleme yapılarak iki kısımda incelenmiş ve Kanunun 8 nci maddesinde düzenlenen eşik değere göre belirleneceği saptanmıştır. Buna göre eşik değer; a) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında, ,- TL b) Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında ,- TL c) Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde ,- TL olarak saptanmıştır. 1.Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üstündeki ihale ilanları (4734 / 13.a): Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce, Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en 188 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

2 M.Rasih ALTINKÜLÇE az ondört gün önce, Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce, Kamu ihale bültenin de yayımlanmak suretiyle yapılır. Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur. 2. Yaklaşık maliyeti eşik değerin altındaki ihale ilanları (4734 / 13.b): Yaklaşık maliyeti Türk Lirasına kadar olan mal veya hizmet alımları ile Türk Lirasına kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde, Yaklaşık maliyeti TL ile TL arasında olan mal veya hizmet alımları ile TL ile TL arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, Yaklaşık maliyeti TL üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile TL üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur Ön ilan Kamu İhale Tebliğinin ile maddelerinde açıklandığı üzere, yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihaleler için Kamu İhale Bülteninde ön ilan yapılabileceği belirtilmiş ve anılan maddenin devam eden fıkraları ile İhale Uygulama Yönetmeliklerinin Ön İlan başlıklı maddesinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. İdarelerin yapacakları ön ilanların, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan ön ilan standart formuna uygun olması zorunludur. Süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için de ön ilan yapılması mümkündür. Ön ilan yapılabilmesi için öncelikle ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin hesaplanması gerekmektedir. Ancak, bu aşamada alım miktarının tahmini olarak belirlenmesi yeterli olduğundan, yaklaşık maliyet hesabı da bu miktar üzerinden ve İhale Uygulama Yönetmeliklerinin konuya ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılmalıdır. İdarece ihale veya ön yeterlik ilanı yayımlanmadan önce söz konusu yaklaşık maliyet tutarı gözden geçirilerek gerekiyorsa yeniden yaklaşık maliyet hesabı yapılacaktır. Bu hesaplama sonucunda yaklaşık maliyetin eşik değerin altında kaldığı anlaşıldığı takdirde yapılan ön ilana dayalı olarak ilan veya davet sürelerinin kısaltılması mümkün değildir düzenlenmesini özetlersek; YİİUY 1 23.md, HAİUY 22.md, MAİUY 20.maddelerinde düzenlenmiştir. Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit veya bu değeri aşan ihaleler için Kamu İhale Bülteninde ön ilan yapılabilir. Ön ilan yapılması ihale yapma yükümlülüğü getirmez. Ön ilana ilişkin düzeltme ilanı yapılamaz. Ön ilan, mali yılın başlangıcını izleyen mümkün olan en kısa sürede yayımlanır. Bir ön ilana bağlı olarak sadece bir ihale gerçekleştirilebilir. Ön ilanlar, Kamu İhale Bülteninde ücretsiz yayımlanır. Ön ilan yapılırsa 40 günlük ilan ve davet süresi 24 güne kadar indirilebilir. Bu süre daha fazla kısaltılamaz. Süre indiriminden yararlanılabilmesi için; 1 Yapım İşi İhaleleri Uygulama Yönetmeliği. 189 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

3 İhale İlanlarında Basın İlan Kurumu İle Kamu İhale Bültenine İlişkin Düzenlemeler a) İhale ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az kırk gün sonra yapılması, b) İhalenin açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle yapılması zorunludur İlan ve davet sürelerinin kısaltılması Kamu İhale Genel Tebliğinin ile maddelerinde Kanunun 13 üncü maddesine göre ilanların elektronik olarak hazırlanması ve gönderilmesi suretiyle ilan süresinden yapılacak yedi günlük indirim sadece anılan maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre yapılan ilanlarda söz konusudur. Bu çerçevede, ilanların elektronik olarak gönderilmesi konusunda Kurumla protokol yapmayan ve ilanlarını Kurumun ilan modülü üzerinden doldurarak göndermeyen idareler bu süre indiriminden yararlanamayacaklardır. İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan erişimin temin edilmesi halinde, Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ilan süresi ile belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön yeterliği belirlenen adaylara yapılacak kırk günlük davet süresinin beş gün kısaltılması mümkün bulunmaktadır. Ancak bu süre indirimi, 4734 sayılı Kanun un Ek 1 inci maddesinde düzenlenen Elektronik Kamu Alımları Platformu nun faaliyete girmesinden sonra uygulanabilecektir. Hükmü bulunmaktadır. Bu maddeyi özetlersek; Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üstündeki ihale ilanları (4734 / 13.a): Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce, Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en az ondört gün önce, Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce, Kamu ihale bültenin de yayımlanmak suretiyle yapılan ihale ilanlarından İlan elektronik araçlar ile hazırlanıp gönderilir ise açık ihale usulündeki 40 günlük ilan süresi 7 gün kısaltılabilir. İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan erişimin temin edilmesi halinde, a) Açık ihale usulündeki 40 günlük ilan süresi, b) Belli istekliler arasındaki ihale usulündeki 40 günlük davet süresi 5 gün kısaltılabilir İhale, Ön Yeterlilik İle Ön İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar: İhale, ön yeterlilik ve ön ilanlarda bulunması zorunlu hususlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: İlân edilecek ihalelerden hangilerinin, ayrıca Basın İlân Kurumu aracılığıyla Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilân edileceğini belirlemeye Kurum yetkilidir. İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilânların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilân veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilân edebilir. Ancak, uluslararası ilân yapılması halinde yukarıda belirtilen asgarî ilân sürelerine oniki gün eklenir. Ancak en çok uyuşmazlığın çıktığı, ihale ilanlarının gazetede yayınlamasına aracılık eden Basın İlân Kurumunu ile Kamu İhale Bültenini tanımakta olayın açıklanması açısından büyük yarar vardır Kamu İhale Bülteni 11/12/2003 tarih ve sayılı R.G yayınlanan 2003/DK.D Kamu İhale Kurulu Kararıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, tarihinden sonra gerçekleştirecekleri ihalelerin ilanları, anılan Kanunun 53 üncü ve Ek 1 inci maddeleri uyarınca Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılacak olan Kamu İhale Bülteninde yayınlanacağı saptanmıştır. Buna ilişkin düzenleme Kamu İhale Tebliğinin 30 ncu maddesinde düzenlenmiş ve Bültende aşağıda belirtilen ilanlar yayımlanacağı saptanmıştır. 190 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

4 M.Rasih ALTINKÜLÇE 1. Ön ilan: İdarelerin, yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ve açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle Kanunun 13 üncü maddesinde belirlenen süreleri dikkate alarak gerçekleştirecekleri ihalelere ilişkin verebilecekleri ilanlardır. 2. İhale ilanı: İdarelerin, uygulayacakları ihale usulü ve ihalenin yaklaşık maliyetine göre Kanunun 13 üncü maddesinde belirlenen ilan sürelerini dikkate alarak mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı, yapım işleri ve çerçeve anlaşma ihalelerine ilişkin verecekleri ilanlardır. 3. İhale düzeltme ilanı: İdareler tarafından yayımlattırılan ihale ilanlarında, Kanunun 24 ve 25 inci maddelerine uygun olmayan hususlar bulunduğunun tespit İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar ( madde) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı. c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer. d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi. e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu. f) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. h) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı. i) (Değişik: 30/7/ /16 md.) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı. j) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği. k) Teklif ve sözleşme türü. edilmesi durumunda, Kanunun 26 ncı maddesi gereğince ilanın yayımlanmasını takip eden süreler içinde (13 üncü maddeye göre yirmi beş ve kırk günlük ilan süresi bulunan ihalelerde ilanların yayımlanmasını takip eden on beş gün, diğer ihalelerde ise on gün içinde) hatalı hususlar için verilecek ilanlardır. 4. İhale iptal ilanı: İdarelerce, gerekli görülen hallerde veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel teşkil edecek ve düzeltilmesi mümkün olmayacak hususların tespit edildiği hallerde Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında ihale saatinden önce iptal edilen ihalenin duyurusuna yönelik verilecek ilanlardır sayılı Kanun un 16 ncı maddesi hariç diğer maddelerinde yer alan hükümler gereğince iptal edilen Ön yeterlik ilânlarında bulunması zorunlu hususlar ( madde) Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. Ön yeterlik ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı. c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer. d) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi. e) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu. f) Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. h) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı. i) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati. j) (Ek: 30/7/ /17 md.) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği. Ön ilanda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur( madde) 191 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

5 İhale İlanlarında Basın İlan Kurumu İle Kamu İhale Bültenine İlişkin Düzenlemeler l) (Değişik: 30/7/ /16 md.) Teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği. m) Tekliflerin geçerlilik süresi. n) (Ek: 30/7/ /16 md.) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi. b) İhalenin adı, niteliği, türü ile mal ve hizmet alımlarında kalemler ve tahmini miktarlar, yapım işlerinde ise işin yapılacağı yer, yapı tekniği ve ihtiyaç programına göre tahmin edilen fiziki miktarı veya kapsamı. c) Çerçeve anlaşma yapılıp yapılmayacağı. d) İhalenin yapılacağı yer. e) İhale ilanının yılın hangi çeyreğinde yayımlanacağı. *(Ek fıkra: 20/11/ /5 md.) Ön ilan yapılan hallerde, dördüncü fıkrada belirtilen süre indiriminden faydalanılabilmesi için ihale ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az kırk gün sonra yayımlanması gerekir. Ön ilan yapılmış olması idareye ihale yapma yükümlülüğü getirmez. *Ek fıkra: 20/11/ /5 md.) Ön ilan yapılan hallerde ihalenin açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle gerçekleştirilmesi zorunludur. *(Ek fıkra: 20/11/ /5 md.) Ön ilanlar Kamu İhale Bülteninde ücretsiz yayımlanır. ihaleler için iptal ilanı düzenlenmesi gerekmediğinden, bu ihalelere ilişkin iptal ilanı gönderilmesi durumunda Bültende yayımlanmayacaktır. 5. İhale sonucunun ilanı: İdarelerin 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirdikleri ihalelerinin sonuçlarına ilişkin bilgileri içeren ilanlardır. 6. Diğer ilanlar: Kanun kapsamında olmayan idareler tarafından gerçekleştirilen ihaleler ile Kanun kapsamındaki idarelerin Kanuna tabi olmadan gerçekleştirdikleri ihalelerin ilanları ve bu ihalelere ilişkin düzeltme, iptal ve sonuç ilanlarıdır. Söz konusu ilanlar, 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ilanlara ilişkin standart formlara uygun olma zorunluluğu aranmaksızın, (Ek-O.4) de yer alan ilan formuna uygun olarak Kamu İhale Bülteninde yayımlanabilmektedir İhale İlânın Uygun Olmaması ile Değişiklik Yapılması 4734 sayılı Kanun un 26 2 ncı maddesinde, 13 3, 24 4 ve 25 5 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz. Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan 2 İlânın Uygun Olmaması. 3 İhale İlân Süreleri ve Kuralları. 4 İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar. 5 Ön Yeterlik İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar. ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, 13 üncü maddeye göre yirmibeş ve kırk günlük ilan süresi bulunan ihalelerde ilânların yayımlanmasını takip eden onbeş gün diğer ihalelerde ise on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. hükmü ile İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması başlıklı 29 ncu maddesine göre İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur. İlanın Kanundaki sürelere, ilandaki kanunun aradığı şartlara uyulmaması ile ihale dokümanında değişiklik yapılması gerekiyorsa,yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde,kamu İhale Bülteninde ; 1- İlânların yayımlanmasını takibeden 15 (onbeş) gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle,ilan edilir. 2- Yaklaşık maliyeti eşik değerin altındaki ihale ilanlarında; İlânların yayımlanmasını takibeden 10 (on) gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle,basın İlân Kurumu(gazete) ve Kamu İhale Bülteninde yayınlanarak ilan edilir. 192 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

6 M.Rasih ALTINKÜLÇE 2. BASIN İLAN KURUMUNUN GÖREVLERİ İLE İHALE İLANLARINDAKİ ROLÜ 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunu nun Görevleri başlıklı 2 nci maddesinde Resmi ilanların mevkutelerde yayınlanmasında aracı olmak, düzenlemesi yer almaktadır. Aynı Kanunun 29 uncu maddesinde ise a) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle yayınlanması mecburi olan (Özel dernekler hariç) veya, b) Genel ve katma bütçeli dairelerle il özel idareleri,belediyeler,köyler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ve sermayesinin yarısından fazlası kamu hukuku tüzel kişilerine ait bulunan teşekküllerin verdikleri,reklam mahiyetini taşımayan ilanlar, resmi ilan sayılır. şeklindeki hüküm gereği ihale ilanları resmi ilan niteliğindedir. Kanunun 31 inci maddesinde yer alan, Resmi ilanlar, Basın İlan Kurumunun şubesi bulunan yerlerin belediye hudutları içinde bu şubeler aracılığı ile yayınlatılır. Kurumun şubesi bulunmayan yerlerde, resmi ilanların yayınlanmasına valilikler aracı olurlar. Mevkuteler aldıkları resmi ilanları zamanında yayınlarlar. Haklı bir sebep olmadıkça bu ilanları almaktan imtina edemezler. şeklindeki hüküm ile idarelerin resmi ilan niteliğindeki ihale ilanlarının nasıl yayımlanacağı hususu düzenlenmiştir. Resmi ilanın yayınlanacağı gazetenin özelliği mevkute kavramında şekillenmektedir. Bu kavrama ilişkin düzenleme 15 Şubat 1977 tarih ve 67 Karar Nolu Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlân Ve Reklâmlar İle Bunları Yayınlayacak Mevkûteler Hakkında Genel Kurul Kararının 5 inci maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme uyarınca; 1-Basın Kanunu hükümleri dairesinde çıkarılan ve Matbaalar Kanunu uyarınca beyanname veren matbaalarda basılan günlük veya günlük olmayan gazeteler ile belli aralıklarla yayınlanan dergiler, bu karara göre, mevkûte sayılacağı, 2- Prova tezgâhlarında, teksir makinelerinde basılan, fotokopi makineleri ve bilgisayar yazıcılarında çoğaltılan veya ansiklopediler gibi, aralıklarla ve fasiküller halinde yayınlanan ve aktüalitesi olmayan her türlü matbua, adı ne olursa olsun gazete veya dergi sayılmayacağı kararlaştırılmıştır. Bu konuya ilişkin daha kapsamlı açıklama tarih ve 176 sayılı Genel Kurul un 6 Prensip Kararında karşılık bularak. Teknik açıdan, masa üstü yayıncılığın basımcılık ya da matbaacılık olmadığı, bu makinelerin, baskı ön hazırlık çalışmalarının hazırlayıcısı olarak kullanılabileceği; 6 Basın İlân Kurumu Genel Kurulu. kurumların, okulların, özel dershanelerin, resmi kuruluşların, iş yerlerinin müessese içi mütalâa, görüş ya da raporlarının çoğaltılarak dağıtımında, el ilânları, küçük ölçekli çoğaltma işlerinde kullanılabileceği, bir iş yerinin matbaa sayılması için matbaa baskı makinesine sahip olması gerektiği, Yasal açıdan ise, Basın Kanunu nun 2 nci maddesinde belirtilen basılmış eser tabirinden baskının tabı aletleriyle gerçekleştirilmiş olmasının anlaşılması gerektiği, tabı aletinin ise yazı, resim ve şekillerin özellikle kâğıt üzerine basılarak çoğaltılmasına yönelik matbaa makinesi olduğu,. masa üstü dijital baskı makinesi olarak adlandırılan makinelerin hiç bir türünün matbaa baskı makinesi niteliğini haiz olmadığı kanaatine varılmıştır. Günümüzde hızla gelişen bilgisayar teknolojisinin matbaalar tarafından kullanılmaya başlanılması ile birlikte, elektronik yayıncılık faaliyetlerinin tamamlayıcısı olan masa üstü dijital baskı makineleri de matbaacılık sektörüne, yardımcı unsur olarak dahil olmuş ancak, bu sektörde, hiçbir şekilde asıl matbaa baskı makinesi şeklinde kabul görmemiştir. Basın İlân Kurumu, kuruluş amacı doğrultusunda yerleşik kurumsallaşmış işletmeler eliyle basılan mevkutelere resmi ilân verilmesini hedeflemiştir. Nitekim, 5187 sayılı Basın Kanunu nun 2 nci maddesinin (a) bendinde tanımı yapılan Basılmış eser ile 195 sayılı Kanun a dayanılarak 193 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

7 İhale İlanlarında Basın İlan Kurumu İle Kamu İhale Bültenine İlişkin Düzenlemeler alınan 67 sayılı Genel Kurul Kararı nın 5 inci maddesinde resmi ilân yayınlayabilecek mevkute tanımı, birbirinden farklıdır. Dolayısıyla, her basılmış eserin nerede ve nasıl basılırsa basılsın, resmi ilân alması mümkün değildir. Bir işyerinin ve/veya tesisin matbaa sayılabilmesi için, öncelikle bu yerler için 5681 sayılı Matbaalar Kanunu gereğince, ilgili makama beyanname verilmiş olması ve yine bu yerlerde basımı gerçekleştirilecek eserlerin, baskı öncesi hazırlıklarının yapılmasını gerektirecek makineler ile bu sektörde genel kabul görmüş matbaa baskı makinesi olarak addedilen makineler ve matbaacılıkla ilgili yardımcı makineler bulundurulması zorunluluğu bulunmaktadır. Anılan beyannamede matbaada bulunan dizgi, baskı ve diğer araçların nev ileri, adedi, baskı ebatları, hangi dillerde ve hangi baskı sistemi ile çalışacağının belirtilmesi, 5681 sayılı Kanun un amir hükümlerinden birisidir. Diğer taraftan, matbaalarda kullanılan makinelerde ifa edilen baskı işleri, bu makineleri kullanma bilgi ve becerisine sahip, kalifiye kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Matbaacılık faaliyeti bulunmayan bir işyerinde (okul, dersane, şirket vb.), herhangi bir hizmet amacı ile alınacak olan masa üstü dijital baskı makinesi için, bu işyerinin 5681 sayılı Matbaalar Kanunu uyarınca ilgili makama beyanname verme zorunluluğu bulunmadığı gibi, bu nev i deki makinelerin kullanılması için kalifiye bir eleman istihdamı da söz konusu değildir. denilmiştir. Ayrıca, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki Prensip Kararı alınmıştır. Resmi ilân verilebilecek mevkutelerin vasıf ve ödevleri, 195 sayılı Kanun un 34 ve 35 inci maddeleri uyarınca Kurum Genel Kurulu nca tespit ve tayin olunmakla birlikte, aynı Kanun a dayanılarak alınan 67 sayılı Genel Kurul Kararı nın 5 inci maddesinde mevkutenin tarifi yapılmış ve yine bu Genel Kurul Kararı nın 26 ncı maddesinde, resmi ilân yayını ile alâkalı gazetelerin baskı teknikleri hususuna açıklık getirilmiştir. Bu itibarla, kullanıldığı yerlerdeki genel tabiri ile masa üstü dijital baskı makinesi olarak nitelendirilen, çeşitli marka ve ad altındaki benzer teknikleri ihtiva eden, kolaylıkla taşınabilir makinelerde basılmış veya çoğaltılmış ürün, yayın vb. eserler, 195 sayılı Kanun ve bu Kanun a dayanılarak yapılan Yönetmelik ve yine bu Kanun a göre alınan Genel Kurul Kararlarının ilgili maddeleri gereğince resmi ilân yayınlatılacak mevkute tanımı içerisinde kabul edilmeyecektir hükmü 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere karalaştırılmıştır. SONUÇ İdarelerin, ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, sağlanmasında ihale ilanlarının önemli işlevi bulunmaktadır. 195 sayılı Kanun un 29 uncu maddesinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle yayınlanması zorunlu ilanların resmi ilan olarak tanımlandığı, anılan Kanunun 31 inci maddesinde; resmi ilanların, Basın İlan Kurumu nun şubesi bulunduğu yerlerin 7 Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde, bu şubeler aracılığı ile yayınlanması gerektiği, ihalenin veya işin yapılacağı yerin bulunduğu belediye sınırları içinde bu nitelikte sadece bir gazete bulunması halinde, ilanın yine Basın İlan Kurumu Şubesi veya Valilik aracılığıyla söz konusu gazetede yayımlatılması, Bu nitelikte gazete bulunmaması halinde ise, ilanın, ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılması hüküm altına alınmıştır. İdareler özellikle; - Basın İlan Kurumunun şubelerinin bulunmadığı yerlerde Valilikler aracılıyla yapılmasına dikkat etmesi gerekmektedir. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Antalya illerin dışında, Valilik Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğüne yazacak ve ilanı Müdürlüğe gönderecektir - İhale ilanının yayınlandığı gazetenin Basın İlan Kurumuna üye olması şartlarını aramalıdırlar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Antalya /UM.Z-1663 sayılı Uyuşmazlık kararı. 9 *2006/UY.Z-1956 uyuşmazlık kararı,.belediye Başkanlığı tarafından yapılan 2006/52234, 2006/52708 ve 2006/52717 ihale kayıt numaralı ihale ilanlarının resmi ilan yayınlama hakkına sahip olmayan İstanbul da haftalık olarak neşrolunan Can Erzincan ve Yurtta Hakimiyet gazetelerinde Basın İlan Kurumu aracılığı olmaksızın yayımlatıldığı, bu nedenlerle 2006/52234, 2006/52708 ve 2006/52717 ihale kayıt numaralı ihale ilanlarının yukarıda anılan Kanun ve Tebliğ hükmüne uygun olmadığı anlaşıldığından EKİM - KASIM - ARALIK 2010

DUYURU. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) nolu alt bendine göre yapılan ilanlar.

DUYURU. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) nolu alt bendine göre yapılan ilanlar. DUYURU I- KONU: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi ile aynı Kanunun 5812 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile değişik Ek 1 Maddesi uyarınca, mahalli gazetede ya da mahalli

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU 2013 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin başlıklı 22 nci maddesi kapsamında yapılan alımlara ilişkin kılavuz 22/a 22/f 22/b DOĞRUDAN TEMİN 22/e 22/c 22/d FİNANS

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NA GÖRE OLUŞTURULAN İHALE KOMİSYONLARI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NA GÖRE OLUŞTURULAN İHALE KOMİSYONLARI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NA GÖRE OLUŞTURULAN İHALE KOMİSYONLARI Erdoğan DEDEOĞLU Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT Nisan 2012 YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Ülkemizde kamu yatırım ve

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

18- ĠHALE TARĠHĠNDEN 3 ĠġGÜNÜ ÖNCESĠNE KADAR ĠDAREYE ġġkâyet BAġVURUSU

18- ĠHALE TARĠHĠNDEN 3 ĠġGÜNÜ ÖNCESĠNE KADAR ĠDAREYE ġġkâyet BAġVURUSU 18- ĠHALE TARĠHĠNDEN 3 ĠġGÜNÜ ÖNCESĠNE KADAR ĠDAREYE ġġkâyet BAġVURUSU ġġkayet SÜRESĠ İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetlerin istekli olabilecekler tarafından (Ġstekli olabilecek;

Detaylı