Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033616"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT5398/ABUSASP2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT5398/ABUSASP2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu PHILIPS CT5398/ABUSASP2 Kullanma kılavuzu PHILIPS CT5398/ABUSASP2 Kullanma talimati PHILIPS CT5398/ABUSASP2 Kullanıcı kılavuzu PHILIPS CT5398/ABUSASP2 Kullanıcı el kitabı PHILIPS CT5398/ABUSASP2 Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2

2 Manuel özet: bu kullanma kõlavuzunu «olduu gibi» salar ve ilgili yasanõn gerektirdikleri dõõnda bu kullanma kõlavuzu ile ) tuuna basõn. Radyoyu Açma/ Kapama Açmak için f radyo tuuna basõn, kapatmak için bu tua basõn ve basõlõ tutun. Önce kulaklõõ balayõn! Arama Listesi'ne erime Önceki menüye gitme Menüleri gözden geçirirken hõzla hazõr moduna dönme Tu takõmõnõ kilitleme/kilidini açma Yapõlan son aramayõ görüntüleme Kullanõlan dili deitirme Hazõr modunda tuuna basõn. + c tuuna basõn. c tuunu basõlõ tutun. Hazõr modunda tuunu basõlõ tutun. Hazõr modunda tuuna basõn. Radyo sesini ayalama Radyo ekranõ etkin olduunda, yan tua aaõ veya yukarõ doru basõn. tuunu basõlõ tutun. Menü gezgini Menü, ekranda görüntülenen dairesel bir simge döngüsüdür. Her simge telefonunuzun bir özelliini veya ilemini temsil eder. Tüm göstergeler ekrana görünmeyenler < veya kaydõrõlarak görünür. stediiniz özellik veya seçenee ulaõncaya kadar menü ve listeleri gözden geçirin. Bir listede gezinirken, ekranõn sa tarafõnda yer alan kaydõrma çubuu, listedeki gerçek konumunuzu gösterir. Telefonunuzun tüm fonksiyonlarõnõ menü tuu ile seçebilir veya bu kullanma kõlavuzunun ilgili bölümlerinde açõklandõõ gibi ayarlayabilirsiniz. Etkinlikler Bazõ etkinlikler hazõr modundaki ekranõ deitirebilir (cevapsõz arama, yeni mesaj, vb.). likili menüye erimek için, tuuna basõn veya yeniden hazõr modu ekranõna dönmek için c tuuna bir süre basõn. > sõmaz; ekranda tuuyla ekran Hazõr modundayken, tuuna basarak ana menüye eriebilirsiniz. < (saat yönünün tersine) veya> (saat yönüne) tuunu kullanõn istediiniz özellik veya ilem seçildiinde, tuuna basõn ya da iptal etmek için c tuuna basõn. Bu durumda baka bir alt menü veya liste belirir. < veya >/+ veya- tularõna basõlarak, Etkinletirme/Devre Dõõ Bõrakma, Açma/Kapama, bir deeri Azaltma/Artõrma gibi seçenekler arasõnda geçi yapõlõr. 2 Telefonunuzu keþfedin Ýçindekiler 1. Baþlarken SIM kartý takýn... 7 Telefonu açma Tarih ve saati ayarlayýn.. 8 SIM kart rehberini kopyalama 8 Pili þarj etme 9 3. Menü aðacý Müzik ve Mix Arama sýrasýndaki diðer özellikler..

3 Temel özellikler. 10 Rehbere ulaþma ve danýþma Arama yapma.10 Aramayý cevaplama ve sona erdirme Ahizesiz arama Radyo dinleme...11 Zil deðiþtirme..11 Tuþ takýmýný kilitleme/kilidini açma Telefonu sessiz moduna alma Telefonu titreþim moduna alma Cep telefonu numaranýzý okuma Kulaklýk seviyesini ayarlama Mikrofonun sesini kapatma...12 Mikrofonun sesini açma Arama listesini sil.

4 ...13 SMS listesini sil...13 Görüþmeyi kaydetme Rehberi silme.13 Listede hýzla dolaþma Metin veya sayý girme 27 FM radyo Nasõl yapõlõr Kulaklõklõ mikrofon setini takma...18 Radyoyu açma stasyon arama stasyonu önceden ayarlama.. 20 Müzik kaydetme

5 ..20 Arama alma Arama yapma.21 Yardõm Radyoyu kapama Nasõl yapõlõr...22 BeDJ Balarken.. 22 Mix kaydetme.24 Kendi mix ve stilinizi oluturma Kendi stillerinizi kaydetme Arama alma..

6 .26 T9 metin Giriþi Bu nedir? Nasõl kullanõlõr?..27 Standart metin giriþi Ýçindekiler 3 6. Rehber SIM kart rehberi.. 29 Telefon rehberi Rehbere isim ekleme SIM kartta Telefonda.. 30 Telefon rehberine kayõt ekleme

7 ...31 Numaralar Fotocall: arayaný görme ve duyma Ýsimleri düzeltme ve yönetme SIM kartta Telefonda.. 33 Arama yapma 34 Acil numara 34 Baka numara Ayarlar Sesler Sessiz Zil sesi.. 36 Ziller...36 Yeni SMS uyarõsõ.

8 36 Ekolayzer..36 Tu tonlarõ Alarm sesi Titreim Ekran Ekran koruyucu.. 37 Animasyon 38 Aydõnlatma Duvar Kaõdõ.

9 Dýþ aydýnlatma Hýzlý tuþlar...39 Ses komutu Sesle arama Güvenlik Tu kilidi.. 43 Sabit numaralar listesi Arama kõsõtlama Kodlarõ deitir.. 44 PIN korumasõ

10 44 Þebeke..45 GPRS ekle ebekeye kayõt Favoriler Eriim ayarlarõ Saat ve tarih Saat ekranõ Tarih ayarõ Tarih biçimi Saat dilimi.

11 Yaz saati Saat ayarõ Dil Profiller Ýçindekiler 8. Mesajlar SMS SMS gönderme...50 SMS oku.

12 ...51 SMS ayarlarõ.. 52 SMS arivi.53 E-posta Ayarlar. 54 E-posta yazma ve gönderme...56 E-posta alma ve okuma Yayýn Mesajý Hýzlý mesaj MMS..62 MMS oluturma...

13 ...63 MMS alma Klasörleri yönetme.. 67 Ayarlar.68 Cihazlarýn konumu Veri gönderme Öe seçme Seçilen öeyi gönderme Veri alma....ips orijinal aksesuarlarý Uyumluluk bildirimi Ýçindekiler Kamera yönetimi Nasõl yapõlõr......

14 95 Kamerayõ takma. 96 Resim çekme Genel prensipler Resim çekme Resimlere göz atma. 98 Arama alma.. 98 Arama yapma Renk modu Kamera modu Sesler Ayarlar.

15 ..99 Resim çözünürlüü Resim kalitesi Zamanlayõcõ Baþlarken Kullanmadan önce «Uyarõlar» bölümündeki güvenlik maddelerini okuyun. Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüzün veya satõcõnõz&otild sayfa 102). 1. Pil ve kapak telefona takõldõktan sonra, arj cihazõ balantõsõnõ (kutuda telefonla birlikte verilir) bir taraftan telefonun altõndaki SOL taraftaki yuvaya, dier ucunu da kolay eriilebilen AC elektrik prizine takõn. Pil göstergesi arj durumunu gösterir: arj sõrasõnda, 4 arj göstergesi deiir; her çubuk, yaklaõk % 25'lik doluluu temsil eder ve cep telefonunuzun tamamen dolmasõ 1 saat 45 dakika kadar sürer. Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2

16 4 çubuun hepsi hareketsiz hale geldiinde pil tam olarak arj olmutur; arj cihazõnõ artõk prizden çekebilirsiniz. ebekeye ve kullanma koullarõna balõ olarak görüme süresi 2-6 saate, bekleme süresiyse saate kadar yükselebilir. Pil tam olarak arj edildikten sonra arj cihazõnõ cep telefonunuza balõ bõrakmak, telefonunuza bir zarar vermez. arj cihazõnõ kapamanõn tek yolu prizden çekmek olduundan, kolay eriilebilir bir AC elektrik prizi kullanõn. arj cihazõnõ bir IT güç kaynaõna takabilirsiniz (yalnõzca Belçika'da). 3. Telefonunuzu birkaç gün kullanmayõ düünmüyorsanõz pili çõkarmanõzõ öneririz. 2. arj sõrasõnda telefon kullanabilirsiniz (arj cihazõna takõldõõnda titreim modunun Kapalý olacaõnõ unutmayõn). Pil tamamen boalmõsa, pil göstergesi ancak 2 veya 3 dakika arjdan sonra belirir. Baþlarken 9 2 Temel özellikler Rehbere ulaþma ve danýþma Hazõr modunda - tuuna basõn. Seçilen rehbere (SIM veya telefon) balõ olarak ekranda görüntülenen içerik deiebilir: page 29. Görüme sõrasõnda rehbere danõmak için,, tuuna basõp Ýsim listesi seçeneini seçin;, tuuna basõn ve - veya + tularõna basarak giriler arasõnda dolaõn. Arama ekranõna dönmek için c tuuna iki defa basõn. Rehber Aramayý cevaplama ve sona erdirme Arama alõndõõnda, aboneliinize balõ olarak ve arayan bu bilginin iletilmesine izin vermise, numarasõ görüntülenebilir. Numara, seçilen cep telefonunda kayõtlõysa (bkz. sayfa 29), numara yerine kiinin ismi görüntülenir. 1. Aramayõ cevaplamak için (tuuna basõn. 2. Aramayõ reddetmek için ) tuuna basõn. Etkinletirdiyseniz "Yönlendirme" (bkz. sayfa 81), arama bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir. 3. Görümeyi sona erdirmek için ) tuuna basõn. Sessiz modundaysa telefon çalmaz (bkz. sayfa 11). Herhangi Tuþla Yanýt özelliini seçtiyseniz (bkz. sayfa 82), aramayõ herhangi bir tua () hariç) basarak cevaplayabilirsiniz. Arama yapma Hazõr modunda, tu takõmõnõ kullanarak telefon numarasõnõ girin. Hatalõ bir girii düzeltmek için c tuuna basõn. Numarayõ aramak için ( tuuna, kapamak için ) tuuna basõn. Ahizesiz arama Kendi rahatõnõz ve güvenliiniz için ahizesiz arama yaparken, telefonu kulaõnõzdan uzaklatõrõn, özellikle seviyeyi artõrõrken. Uluslararasõ aramalar için, * tuuna basõp basõlõ tutarak, uluslararasõ kod yerine «+» iareti girin. Rehberden nasõl arama yapõlacaõnõ örenmek için, bkz. "Arama yapma" page Temel özellikler SIM karttaki rehberi seçtiyseniz, bir kayõt seçin, sonraki menü gezginine erimek için, tuuna iki kere basõp Ahizesiz ara seçeneini seçin ve numarayõ çevirmek için, tuuna basõn. Telefondaki rehberi seçtiyseniz, standart numaranõn aranmasõyla aynõ yolu uygulayõn veya < veya > tularõna basõp listeden baka bir numara seçin;, tuuna basõp Ahizesiz ara seçeneini seçin Zil deðiþtirme, tuuna basõp Ayarlar > Sesler > Melodi seçeneklerini seçin ve bir kere daha, tuuna basõn. Listeden zil seçmek için +veyaseçeneklerinde hareket edin ve seçiminizi onaylamak için, tuuna basõn. Tuþ takýmýný kilitleme/kilidini açma Tulara yanlõlõkla basõlmasõnõ (örnein, telefon cebinizdeyken) Tu kilidi önlemek için tu takõmõnõ kilitleyebilirsiniz. Tu takõmõnõ kilitlemek için hazõr modundayken c tuuna basõp, basõlõ tutun. Tu takõmõnõn kilidini açmak için c tuuna tekrar basõp, basõlõ tutun. Telefonda önceden varsa, ahizesiz moduna geçip geri dönmek için, tuuna iki kere basõn. Radyo dinleme Telefonun alt balantõsõna (sa tarafta) stereo kulaklõ mikrofon setini balayõn. f tuuna basõp < veya > tuunu kullanarak radyo istasyonlarõnõ arayõn. stasyonu hafõzaya kaydetmek için 1-9 arasõ tulara uzun süre basõn. Telefonu sessiz moduna alma Bir arama gelirken telefonunuzun çalmasõnõ istemiyorsanõz, zili sessiz Sessiz moda aaõdaki gibi getirebilirsiniz:, tuuna basõn ve Ayarlar > Sesler > Ses düzeyi seçimini yapõp, ses düzeyi Kapalý konumuna gelene kadar -tuuna basõn. Radyo açõkken titreim modu otomatik olarak devre dõõ kalõr; radyoyu kapadõõnõzda eski haline döner. Belli radyo ayarlarõ, müziin nasõl kaydedildii ve mix edildii hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için, bkz. "Müzik ve Mix" page 18. Temel özellikler 11 Ayrõca, hazõr modunda ses düzeyi sessiz konumuna gelene kadar yan tua basabilirsiniz. numaranõz görüntülenir. yönergeleri izleyin. Yoksa, Yeni'yi seçip Telefonu titreþim moduna alma Bir arama gelirken telefonunuzun titremesini istiyorsanõz, zili titreim Titreim moduna aaõdaki gibi getirebilirsiniz:, tuuna basõp Ayarlar > Sesler > Titreþim seçeneini seçip, tuuna basõn. Açýk veya Kapalý seçeneklerini seçmek için + veya - tuunu oynatõn ve onaylamak için, tuuna basõn. Kendi numaranõz Rehberde kayõtlõysa, görüme sõrasõnda okuyabilirsiniz. Bkz. "Rehbere ulama ve danõma" page 10. Kulaklýk seviyesini ayarlama Bir arama sõrasõnda ses düzeyini yükseltmek veya azaltmak için yandaki tuu aaõ yukarõ hareket ettirin. Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2

17 1. 2. Mikrofonun sesini kapatma Mikrofonun sesini kapatabilirsiniz, böylece karõnõzdaki sizi duyamaz. Arama sõrasõnda, tuuna basõn, Sessiz'i seçip, tuuna basarak onaylayõn. Sessiz Titreimin etkinletirilmesi, zili sessiz moda almaz. Sessiz moda geçmek ve titreim ilevini açõk tutmak istiyorsanõz, yukarõda anlatõldõõ ekilde Sessiz modunu etkinletirin. Radyo açõldõõnda ve arj cihazõnõ taktõõnõzda titreim otomatik olarak devre dõõ kalõr. Mikrofonun sesini açma Arama sõrasõnda mikrofonun sesini açmak için, tuuna basõn, Sesli'yi Sesli seçip, tuuna basarak onaylayõn. Mikrofon sesli durumdadõr. Cep telefonu numaranýzý okuma Kendi cep telefonunuzun numarasõnõ okumak için hazõr modundayken - tuuna basõn ve Numaralar'õ seçin, sonra, tuuna basõn, Göster'i seçin ve, tuuna tekrar basõn. SIM kartta bulunuyorsa telefon 12 Temel özellikler Görüþmeyi kaydetme Çou ülkede, görüme kaydõ yasal düzenlemelere tabidir. Görümenizi Görümeyi kaydetme kaydetmek istiyorsanõz, bunu karõ tarafa bildirmenizi ve yalnõzca o kabul ettiinde kaydetmenizi öneririz. Ayrõca, tüm kayõtlarõ gizli tutmanõz gerekir. Kayõt süresi en çok 1 dakika olabilir (bkz. "Memo" page 75). Bir görüme sõrasõnda görümeyi kaydetmek için: 1. Bir veya ezamanlõ olarak birden çok görüme sürmekteyken, arama menüsüne erimek için, tuuna basõn. Önce Sessiz öesini, sonra Konuþmayý kaydet'i seçerseniz, yalnõzca arayan kiinin sesi kaydedilir Konuþmayý kaydet'i, c tuunu seçin veya kapatõn. Bu ekilde, kayõt ilevi Multimedya > Ses albümü menüsünden kullanõlabilir. Arama listenizi silmek için, tuuna basõn ve Arama Bilgileri > Arama listesi > Sil Sil'i seçin. Arama listesini silmek için tuuna iki kez basõn. SMS listesini sil Bir kerede tüm mesaj listesini silmek için,, tuuna basõn ve Mesajlar > SMS > SMS oku > Tümünü sil'i seçin. SMS listesini silmek için, tuuna iki kez basõn. Tüm SMS mesajlarõnõ SMS arþivi menüsünden de silebilirsiniz. Yeni mesajlarõn alõnabilmesi için hafõzada yer açmak üzere SMS listenizi silmeniz gerekebilir. Rehberi silme Bir kerede rehberinizin tüm içeriini silmek için, tuuna basõn ve Rehber > Rehber ayarlarý > Rehberi sil'i seçin. Rehber içeriini silmek için, tuuna basõn. Bu seçenek, SIM kart rehberinize DEL, yalnõzca telefonunuzdaki rehbere uygulanõr. Arama listesini sil Listede hýzla dolaþma Listelerden birini (isim, zil sesleri, etkinlikler, vb.) gözden geçirirken, bir öeden dierine geçmek yerine bir sayfadan dier sayfaya atlamak için 0 tuuna basõn., Temel özellikler 13 Arama sýrasýndaki diðer özellikler Ekolayzer ayarlarõnõ deitirme (bkz. sayfa 36), Rehbere isim ekleme (bkz. sayfa 30), Mesaj yazma ve gönderme (bkz. sayfa 50), SMS okuma (bkz. sayfa 51), Arama listesine bavurma (bkz. sayfa 82), Ajandaya bavurma (bkz. sayfa 78), kinci bir arama yapma (bkz. sayfa 92). 14 Temel özellikler 3 Menü aðacý Aaõdaki tabloda cep telefonunuzun eksiksiz bir menü aacõnõn (birinciden üçüncü seviyeye kadar) yanõ sõra her özellik veya ayarla ilgili daha fazla bilgi almak için bakabileceiniz bölümlerin sayfa numaralarõ açõklanmaktadõr. Ayarlar s36 Sesler s36 Sessiz / Zil sesi / Ziller / Yeni SMS uyarõsõ / Ekolayzer / Tu tonlarõ / Alarm sesi / Titreim / Titreim Ekran s37 Ekran koruyucu / Animasyon / Aydõnlatma / Aydõnlatma / Duvar Kaõdõ Dõ aydõnlatma s38 Hõzlõ tular s39 Varolan hõzlõ tularõn listesi Ses komutu s41 Varolan ses komutlarõnõn listesi Sesle arama s42 Güvenlik s43 Tu kilidi / Sabit numaralar listesi / Arama kõsõtlama / Kodlarõ deitir / PIN korumasõ ebeke s45 GPRS ekle / ebekeye kayõt / Favoriler / Eriim ayarlarõ Saat ve tarih s47 Saat ekranõ / Tarih ayarõ / Tarih biçimi / Saat dilimi / Yaz saati / Saat ayarõ Dil s48 Varolan dillerin listesi Profiller s48 Mesajlar s50 SMS s50 SMS gönderme / SMS oku / SMS ayarlarõ / SMS arivi Menü aðacý 15 E-posta s53 Varolan her posta kutusu için Ayarlar / Mesaj kutusunu aç / Mesaj gönder Yayõn Mesajõ s61 Alõ / Konular / Bölge kodlarõ Hõzlõ mesaj s62 MMS s62 MMS oluturma / MMS alma / Klasörleri yönetme / Ayarlar Multimedya s74 Resim albümü s74 Varolan resimlerin listesi Ses albümü s74 Varolan seslerin listesi Demo modu s75 Hafõza Durumu s75 Memo s75 FM radyo s18 BeDJ s22 Elence s77 Euro dönütürücüsü s77 Hesap makinesi s77 Çalar Saat s77 Ajanda s78 16 Menü aðacý Aylõk takvim s80 Duvar Oyunu s80 Rehber ayarlarõ Hepsini sil / Rehber seçme. / Grup ayarlarõ / Telefona kopyala Operatör servisleri s91 Kõzõlötesi s71 Arama bilgileri s81 Arama ayarlarõ s81 Yönlendirme / Posta kutularõ / Otomatik arama / Herhangi bir tula cevaplama / Bekleyen arama / Kimlik Arama listesi s82 Arama listesi / Silme Arama sayacõ s83 GSM sayaçlarõ / GPRS sayacõ Rehber s29 sim listesini göster Servis numaralarõ Bu menüdeki numaralar operatöre ve abonelie balõdõr, lütfen operatörünüze danõõn. WAP s85 Servisler + Bu menü operatöre ve abonelie balõdõr, lütfen operatörünüze danõõn. Menü aðacý 17 4 Müzik ve Mix Cep telefonunuzun radyo dinlemenize, radyo istasyonlarõnõ hafõzaya kaydetmenize, müzik kaydetmenize ve bu kayõtlarõ zil ve alarm olarak kullanmanõza olanak salayan bir FM radyo özellii vardõr. Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2

18 Dier ses özellii olan BeDJ, elektronik müzik oluturmanõzõ, mix yapmanõzõ ve paylamanõzõ saladõõ gibi hazõrladõõnõz mix zil olarak da kullanõlabilir. Ses seviyesini artõrma/azaltma stasyon arama stasyonu hafõzaya kaydetme Önceden ayarlanan istasyon seçme Kaydetme (balatma ve durdurma) Yardým ekranõaçma Kulaklõklõ mikrofon setinden hoparlöre geçme Aaõ ve yukarõ ses tuuna (yan tu) basõn. < (sol) veya >(sa) kumanda tuuna basõn. 1-9 arasõ tulara basõp, basõlõ tutun. (aaõ) basõn. + (yukarõ) veya kumanda tuuna FM radyo Nasýl yapýlýr FM radyoyu Açma/Kapatma Radyoyu açmak için f tuuna basõn VEYA, tuuna basarak Multimedya > FM Radyo'yu seçin. Kapatmak için f tuunu basõlõ tutun. Önce kulaklõõnõzõ balayõn. Radyonun açõlmasõ titreimi devre dõõ bõrakõr. 0 tuuna basõn (durdurmak için, tuuna da basabilirsiniz) * tuuna basõn. # tuuna basõn. Kulaklõklõ mikrofon setini ÇEKMEYN. Kulaklýklý mikrofon setini takma Telefonunuz stereo kulaklõklõ mikrofon setiyle teslim edilir. Kulaklõklõ mikrofon seti fiini cep 18 Müzik ve Mix telefonundaki uygun yuvaya (sa taraf) aaõdaki gibi takmak yeterlidir. Radyoyu açma 1. Kulaklõklõ mikrofon setini takõnca, cep telefonunuzun sol üst köesindeki f tuuna basarak radyoyu açõn. Standart olarak kulaklõklõ mikrofon seti etkin haldedir ve radyo anteni olarak da kullanõlõr. Bu nedenle, radyoyu hoparlörle dinlerken bile kulaklõklõ mikrofon setini takõlõ bõrakmanõz GEREKR. 2. Ardõndan, yukarõ ve aaõ yan tularõna basarak ses düzeyini azaltõn veya yükseltin. Radyoyu yalnõzca hazõr modundayken açabilirsiniz; istediiniz zaman, liste veya menüleri tararken bile kapatabilirsiniz. Radyo ekranõ yalnõzca hazõr modunda görüntülenir. 3. Radyo açõkken FM dümesine tekrar basma radyo ekranõnõ görüntüler; c tuuna basma yeniden hazõr moduna döndürür (radyo açõk kalõr). Müzik ve Mix 19 Ýstasyon arama Ortadaki < (sol) veya > (sa) kumanda tularõyla hareket ederek radyo istasyonlarõnõ otomatik aramayõ etkin hale getirebilirsiniz. Aramayõ iptal etmek için c tuuna basõn. Cep telefonunuz yeni bir istasyon bulduunda, uygun frekans ekranda görüntülenir ve geçerli radyo programõ çalar. istasyonunu önceden ayarlamak için herhangi bir tua basõp, basõlõ tutun. 4. Önceden ayarlanan bir istasyonu yeniden adlandõrmak için, radyo ekranõna erimek üzere radyo açõkken FM radyo dümesine basõp, önceden ayarlanan ilikili tua basõn ve basõlõ tutun, ardõndan yeni ismi girin, kaydetmek için de, tuuna basõn. Radyoda çalan bir müzik parçasõnõ kaydetmek için, radyo ekranõna erimek üzere radyo açõkken f dümesine basõn. Kaydetmek için 0 dümesine basõn. Ekranda Yayýnda sembolü görüntülenir. Kaydõ durdurmak için,veya0 tularõna basõn veya zaman aõmõnõ (1 dk.) bekleyin. Ýstasyonu önceden ayarlama 1. Frekansõnõ ve ismini kaydederek seçili bir istasyonu telefonunuzun hafõzasõna kaydedebilirsiniz: seçili bir istasyonu dinlerken, 1-9 arasõ tulara basõp, basõlõ tutun. Görüntülenen ekrana, gerekiyorsa radyonun ismini girin ve bunu kaydetmek için, tuuna basõn. Seçilen tu numarasõ ve radyo istasyonunun ismi ekranda görüntülenir. Radyoyu bir sonraki açõõnõzda, önceden ayarladõõnõz istediiniz istasyonla ilikili tua basmanõz yetecektir. Müzik kaydetme Kaydõ iptal etmek için c tuuna basõn. Kulaklõklõ mikrofon setini çõkarmak kaydõ bitirmez: bunun yerine sessiz kayõt sürer. 4. Gerçekletirdiiniz ilemi kaydetmeniz ve adlandõrmanõz için otomatik olarak bir düzenleme ekranõ görüntülenir. Deitirebileceiniz standart bilgiler kaydõn tarih ve saatini gösterir. Önceki veya sonraki önceden ayarlanmõ istasyonu etkinletirmek için + (yukarõ) veya - (aaõ) kumanda tuunu hareket ettirin. Kaydedilen bilgilerin üzerine yazmak ve baka bir radyo 20 Müzik ve Mix 5. Artõk kayõt Multimedya > Memo menüsünden kullanõlabilir; bunu zil veya uyarõ sesi olarak kullanabilirsiniz (daha fazla bilgi için ilgili bölümlerdeki bu konulara bakõn) Radyo otomatik olarak kapanõr. Kapatõp hazõr moduna dönmek için ) tuuna basõn. Radyoyu yeniden açmak için f tuuna basõn. Arama alma Radyo dinlerken arama alõndõõnda, cep telefonunuz otomatik olarak sessiz moda geçer. 1. Aramaya yanõt vererek radyoda gerçekletirilen tüm ilemlerden çõkõlõr: dinleme, arama, kaydetme vb. Telefonu kapattõõnõzda telefon hazõr moda döner ve radyo kapanõr. 2. Aramayõ reddederseniz dinlediiniz radyo istasyonuna dönersiniz. Radyo açõkken bir çarõ kabul ederseniz, görümeniz sona erdiinde radyo otomatik olarak tekrar aktif olur. Yardým Radyo özelliklerinin kullanõmõyla ilikili ekran hatõrlatmasõna erimek için, radyo ekranõna gitmek üzere, radyo açõkken FM radyo dümesine basõp, Yardým ekranõna erimenizi salayacak * tuuna basõn. Ekrandan çõkmak için * tuuna basõn; radyo ana ekranõna gitmek için de, tuuna basõn. Yardõm ekranõ yalnõzca belirli bilgileri görüntüler, görüntülenen simgeleri tarayamazsõnõz. Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2

19 Radyoyu kapama Radyoyu herhangi bir durumda kapamak için, cep telefonunuzun sol übt köesindeki f dümesine basõp, basõlõ tutun veya kulaklõklõ mikrofon setinin balantõsõnõ kesin. Telefonu bin sonraki açõõnõzda, kullandõõnõz son ayarlarla birlikte, en son dinlediiniz radyo istasyonu çalacaktõr. Arama yapma Radyo ekranlarõndan (ana ekran, arama, kaydetme vb. ) birini tararken arama yapamazsõnõz. Radyo açõk ise arka plan ayarõnda çalõmalõdõr. 1. Arama yapmak için numarayõ girin veya bekleme modunda rehberden isim seçip numaranõn aranmasõ için ( tuuna basõn. Müzik ve Mix 21 BeDJ BeDJ ile,ön tanõmlõ BeDJ stilini (aaõda anlatõlacaõ gibi) veya telefonunuzda olan ya da WAP, Infrared, vb. aracõlõõyla yüklediiniz SP-MIDI veya MIDI zil seslerini kullanarak kendi seslerinizi oluturabilirsiniz (eksiksiz bilgi için, bu kullanõm kõlavuzunun ilgili bölümlerine bakõn). Oluturduunuz mix'i dostunuz veya yakõnõnza gönderebilir, zil veya uyarõ sesi, vb. olarak kullanabilirsiniz. Mix kaydetme (balatma ve durdurma) Tempo alanõnõetkinletirme Parça seçim listesini açma Yardým ekranõnõaçma Seçenekler listesiniaçma 0 tuuna basõn. # tuuna basõn. 1-9 arasõ tulara basõp, basõlõ tutun. * tuuna basõn., tuuna basõn. Nasýl yapýlýr BeDJ Açma/ Kapama Açmak için b tuuna basõn VEYA,tuuna basarak Multimedya > BeDJ seçimini yapõn. Kapatmak için: b veya c tuunu basõlõ tutun. birine basõn. BeDJ'de turuncu renk her zaman geçerli olarak kullanõlan bilgiyi veya seçilen öeyi gösterir. Baþlarken Parçalarý etkinleþtirme 1. Parçayõ etkinletirme/ devre dõõ bõrakma 1-9 arasõ tulardan Cep telefonunuzun sa üst köesindeki dümesine basarak BeDJ'yi balatõn. b Bir kerede tüm parçalarõ devre dõõ bõrakmak için c tuuna basõn. 22 Müzik ve Mix Deitirmek istediiniz parçaya balõ olarak 1 ile 9 arasõndaki tulardan birine basõp basõlõ tutun. Görüntülenen listede, önce seçilen parça tarafõndan kullanõlmakta olan melodiyi, sonra da melodide kullanõlan enstrümanlarõ deitirebilirsiniz. Parçalarýn melodilerini ve enstrümanlarýný deðiþtirme Melodi 1. Görüntülenen BeDJ ekranõnda standart müzik stili (örnein, Groovy, Techno vb.) seçilir. 3. Ekranõn sol üst bölümünde, küçük bir tabloda geçerli tempo deeri, kayõt durumu (standart olarak Kapalý) ve parçanõn ismi görüntülenir. 4. Ekranõn alt bölümünde, 1-9 arasõ tularla balantõlõ ve mix edebileceiniz 9 parça vardõr: Etkinletirmek istediiniz parçanõn tuuna basõn. Toplam 16 parça vardõr: parça seçim listesini açmak için 1 ile 9 arasõndaki tulardan birine basõp basõlõ tutun. 5 tuu her zaman ses parçasõna ayrõlmõtõr. 5. Etkinletirilen parça kavuniçi görünür ve üstteki tabloda uygun melodi ve enstrümanõn ismi görüntülenir. 2. Seçilen parçada kullanõlmakta olan melodi, listede vurgulanan ilk öedir. Baka birini seçmek için + veya - seçeneklerinde hareket edin (seçilen otomatik olarak çalõnõr) ve seçiminizi onaylamak için, tuuna basõn. Seçilen melodinin ismi ekranõn üst bölümünde gösterilir. Melodide kullanõlan enstrümanlarõn listesine erimek için > tuuna basõn. Seçilen melodide kullanõlmakta olan enstrüman, listede vurgulanan ilk öedir. Bir önceki veya bir sonraki enstürmanõ seçmek için - or + tuunu hareket ettirin ve seçimi tamamlamak için, tuuna basõn. Tempo alanõnõ etkinletirmek için basõn. 2. Enstrümanlar Tempoyu deðiþtirme 1. # tuuna Müzik ve Mix Tempo (bmp veya «dakikadaki vuru sayõsõ» cinsinden gösterilir) tüm parçalara uygulanõr. Tempoyu artõrmak veya azaltmak için vurgulanan < veya > tuuna basõn. Seçildiinde otomatik olarak geçerlilik kazanan Tempo'yu kaydetmeniz gerekmez. Bir ekran geri gitmek için c veya, tuuna basõn. +veya tuunu hareket ettirebilirsiniz tuunu hareket ettirebilirsiniz 3. Geçerli parçanõn ses seviyesini artõrmak/azaltmak için. Önceki veya sonraki parçayõ vurgulamak için. <veya > Kaydõ durdurmak için 0 tuuna basõn. Parçalarõ çalarken veya mix kaydõ yaparken Tempo'yu deitiremezsiniz. Mix kaydetme Kaydý baþlatma Mix 50 Kb'ye (yaklaõk 2 dk) ulatõõnda kayõt otomatik olarak durur. Kapasite, telefonunuzun hafõzasõna balõdõr: hafõzayla ilgili bilgiler için Multimedya > Hafýza durumu öesini seçin. Kaydý yönetme Mix kaydõnõ yapmaya hazõr olduunuzda 0 tuuna basõn. Zamanlayõcõ balar ve kõrmõzõ Yayýnda simgesi seçili duruma gelir. Mix kaydõ sõrasõnda unlarõ yapabilirsiniz: lgili için. parçayõ etkinletirmek 1-9 arasõ tulara basabilirsiniz Mix kaydõnõzõ durdurduunuz anda, otomatik olarak bir pencere açõlõr ve aralarõndan seçim yapabileceiniz aaõdaki seçenekleri görüntüler: Remix Aynõ parçalarõ kullanarak yeni bir mix kaydetmenizi salar. Mix'i tekrar çal Sakla Az önce kaydetmi olduunuz mix'i çalar. Mix'i adlandõrmanõz kaydetmeniz için penceresini açar. Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2

20 ve Kaydet 24 Müzik ve Mix MMS ile gönder Kýzýlötesi ile gönder E-posta ile gönder Mix'i multimedya mesajõnõn (MMS) bir parçasõ olarak göndermenizi salar. Mix'i baka bir kõzõlötesi cihaza gönderebilmeniz için kõzõlötesi özelliini etkinletirir. Mix'i e-posta aracõlõõyla gönderebilmeniz için E-posta menüsünü açar. Varolan dosyalardan Kaydettiiniz mix seçtiiniz isimle Ayarlar > Sesler > Melodi listesinin altõnda olduu gibi, Multimedya > Ses albümü öesinin altõnda da görüntülenir. Bunu, gelen aramalar ve yeni etkinlikler için zil olarak seçebilirsiniz. BeDJ ekranõ etkinken, seçenek listesine erimek için, tuuna basõn. Mix melodileri veya BeDJ stillerini seçerken, listede görüntülenen melodilerden birini seçin seçiminizi onaylamak için, tuuna basmanõz yeterlidir. Telefon otomatik olarak BeDJ ekranõna döner ve seçilen zille ilikili melodi parçalara bölünür. Bunun ardõndan, yukarõda açõklandõõ gibi parçalarõ etkinletirme/devre dõõ bõrakma, mix kaydõ yapma gibi ilemlere geçebilirsiniz. Aktif parçalarõn sayõsõ seçilen melodiye balõdõr. Sýfýrdan Kendi mix ve stilinizi oluþturma Gelimi seçenekler, dorudan varolan BeDJ stillerinden (örn. Groove, Techno, Disco, vb.) veya melodi listesinden (örn. Bach, Cool, Dream, vb.) kendi müzik stillerinizi oluturmanõza ve mix yapmanõza olanak salar. Melodi listesi e-posta, WAP, IrDA, vb. yoluyla indirdiiniz MIDI dosyalarõnõ içerir. 3. Geliþmiþ seçildiinde, BeDJ bo parçalardan oluan bütünüyle yeni bir grup açar. 1 tuuna basõp basõlõ tutun: Telefonunuzda bulunan tüm MIDI dosyalarõnõn listesi ekranda gösterilir. Bunlardan birini seçip, tuuna basõn. Seçilen MIDI dosyasõnõn tüm parçalarõnõ (en çok 16) gösteren yeni bir liste belirir. Bunlardan birini seçmek için + veya - tuunu hareket ettirin, sonra bunu 1 tuuna uygulamak için, tuuna basõn. Müzik ve Mix Seçtiiniz dier parçalarõ telefonunuzun 2 ile 9arasõ tularõna uygulamak için bu iki adõmõ tekrarlayõn. Hazõr olduunuzda, mix kaydõnõzõ yapõn (bkz. sayfa 20). Normal moda dönmek için,tuuna iki defa basõn Aramaya cevap vermek BeDJ'den çõkõlmasõna neden olur ve kapattõõnõzda telefonunuz hazõr moduna döner. Aramanõn reddedilmesi veya cevapsõz bõrakõlmasõ BeDJ ekranõnda kalmanõza olanak salar. Mix yapõn ve elenin: Herhangi bir melodinin 16 parçasõndan herhangi birini telefonunuzun 1 ile 9tularõndan herhangi birine uygulayabilirsiniz! Bu, kendi mix'inizi tümüyle kiiselletirmenize olanak salayan binlerce olasõlõk anlamõna gelir. Kendi stillerinizi kaydetme BeDJ stilleri menüsünde kendi oluturduunuz Stil'i kaydedebilir ve daha sonra baka bir mix hazõrlamak için bunu kullanabilirsiniz. Bu yeni stil mix ettiiniz tüm parçalarõ içerir ancak mix'e uyguladõõnõz efektleri içermez. Arama alma BeDj etkinken arama alõndõõnda, cep telefonunuz otomatik olarak sessiz moda geçer. 26 Müzik ve Mix 5 Metin veya sayý girme Metin, ekranda iki farklõ yöntem kullanõlarak girilebilir: T9 Metin Girii veya standart metin girii kullanõlarak. Bunlara ek olarak sayõlar ve noktalama iaretleri için iki mod daha vardõr. Ekranda beliren göstergeler etkin olan metin modunu gösterir. Nasýl kullanýlýr? Her bir tuun temsil ettii harfler ve simgeler aaõda verilmitir: 2-9 Harf girme. Olasõ sözcüklerin listesini taramak için 0 kõsa bir ekilde basõn, geriye doru taramak için uzun bir ekilde basõn. Girii onaylama. 1 T9 metin Giriþi Bu nedir? T9 Metin Girii, mesajlar için kapsamlõ bir sözcük içeren akõllõ bir düzeltme modudur. Kolayca metin Tegic Euro. Pat. girmenize olanak verir. Bir sözcüü App yazmak için gereken her harfe karõlõk gelen tua yalnõzca bir kez basõlõr: tu vurularõ ile yapõlan giri takip edilir ve T9 tarafõndan önerilen sözcük düzeltme ekranõnda görüntülenir. Kullanõlan tulara göre birden çok sözcük varsa, girdiiniz sözcük vurgulanõr: listeyi taramak için 0 tuuna basõn ve T9 yerleik sözlüü tarafõndan önerilen sözcüklerden istediinizi seçin (aaõdaki örnee bakõn). c # * Bir girii silmek için kõsa bir ekilde basõn, tüm metni silmek için uzun bir ekilde basõn. Standarttan küçük veya büyük harfe geçme. Temel moddan sayõsal veya noktalama iareti girme moduna geçme. Örnek: «home» sözcüðünü girme: tularõna basõn. Ekranda listenin ilk sözcüü görüntülenir: Good. 0'a basarak sözcükleri tarayõn ve Home sözcüünü seçin Home sözcüü seçimini onaylamak için 1 veya, tuuna basabilirsiniz. > öesine basõldõõnda da seçim onaylanõr ve bir boluk eklenir; böylece mesajõnõzõn bir sonraki sözcüünü yazabilirsiniz. 27 Metin veya sayý girme Standart metin giriþi Temel metin giriine erimek istiyorsanõz, * tuunu kullanarak «Abc» temel metin giriini seçin. Bu yöntemde, istenen karaktere ulamak için birden fazla tua basõlõr: «h» harfi 4 tuunun ikinci harfidir, bu nedenle «h» girmek için tua iki kez basmanõz gerekir. Bu yöntemi kullandõõnõzda, bir tua harfin sõrasõ kadar basarsõnõz. Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2

21 Dolayõsõyla, standart giri modunda «Home» sözcüünü girmek için 4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO), 6 (MNO), 3, 3 (DEF) girmeniz gerekir. Mesaj tamamlandõõnda, tuuna basõn. Harfler, sayõlar ve simgeler her bir tu üzerinde u ekilde bulunur: 1 boluk _ # = 2 a b c 2 à ä å æ ç <>()& $ 3 def3éè 4 ghi4ì jkl5 pqrs7 wxyz9ø mno6ñòö tuv8üù.0,/:;»'!? *+-% 28 Metin veya sayý girme 6 Rehber Bu bölümde açõklanan tüm ilemler, SIM karttaki veya telefonunuzdaki uygun Rehberi seçmi olmanõzõ gerektirir. Cep telefonunuzda iki rehber vardõr. SIM rehberi SIM kartta bulunur ve girilerin sayõsõ kartõn kapasitesine balõdõr. kinci rehber cep telefonunun hafõzasõnda yerleiktir ve en çok 299 isim alabilir. SIM kartõn kapasitesi kartõn türüne göre deiir. Bu konu hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için lütfen bulunduunuz yerdeki satõcõya bavurun. Telefonunuzdaki rehber, cep telefonunun kapasitesini ve hafõzasõnõ, dier özelliklerle paylaõr. Böyle olduundan, bunlar birbirine balõdõr: Ne kadar fazla isim kaydederseniz, o kadar az etkinlik kaydedebilirsiniz. Tersi de geçerlidir. Toplam 299 isim veya etkinlik kartõnõn sõmasõ için, dier özelliklerin (notlar, sesler, resimler, vb.) telefonun hafõzasõnda önemli bir yer kullanmõyor olmasõ gerekir. Rehber menüsü iki rehberden birini seçmenize olanak verir: SIM karttaki veya telefonunuzdaki. Rehberlerden birine yeni isimler girerken, bunlar yalnõzca seçtiiniz rehbere eklenir. Rehberi sil seçenei SIM rehberine UYGULANMAZ. Tümünü telefona kopyala seçenei, SIM kartõnõzõn tüm içeriini telefonunuza kopyalar. Bu seçenek iki defa seçildiinde tüm isimlerin kopyalarõ oluturulur. SIM kart rehberi Bir SIM kartõ ilk defa kullanõyorsanõz, standart SIM kart kurulum yordamõnõ (sayfa 7) izleyin, sonra aaõdaki "Rehbere isim ekleme" balõklõ konuya gidin., tuuna basõn ve Rehber, Rehber ayarlarý, Rehber seç'i seçin. Sonra, SIM Rehber seçme. karttaki rehberi seçmek için + veya - tuuna basõn. Bu rehbere eklenen isimler daha sonra telefonunuzdaki rehbere kopyalanabilir. Telefonu ilk defa çalõtõrõrken SIM telefon rehberinin otomatik olarak kopyalanmasõ ilemini gerçekletirmedi veya yarõda kestiyseniz, bunu daha sonra manüel olarak gerçekletirebilirsiniz:, tuuna basõn ve Rehber, Rehber ayarlarý, ardõndan Telefona kopyala seçimini yapõn. Rehber 29 SIM kart rehberinizin içeriini telefonunuza kopyaladõõnõzda, SIM SIM kartta kart rehberini (daha az bilgi alanõna sahip olsa da) kullanmaya devam edebilirsiniz. Telefon rehberi Cep telefonunuz aynõ anda yalnõzca tek bir rehberi yönetir ve dierine ilikin bilgileri göz ardõ eder: örnein, «Salim» ismi her iki rehberde de varsa ve telefonunuzdakini silerseniz, SIM kartta kalmaya devam eder. Standart seçili rehber telefonunuzdakidir. 299 isim içerebilir Telefonda ve Rehberi sil seçenei kullanõlarak silinebilir. SIM kartõn kapasitesine balõ olarak, bu rehbere eklenen isimler sonradan SIM kart rehberine kopyalanabilir (bkz. "SIM'e kopyala" page 34). Numara, SIM karta balõ olarak, en fazla 40 basamaklõ olabilir. Tüm numaralarõ uluslararasõ kod, ülke kodu ve alan kodu ile birlikte girdiinizde bunlarõ herhangi bir yerden arayabilirsiniz. 3. sme ayrõlmõ olan numarayõ seçin: Telefon, Faks veya Veri'yi seçin ve onaylayõp bu ismi rehberinize kaydetmek için, tuuna basõn. Telefonda Telefonunuzda yer alan rehber, SIM kart rehberindekinden daha fazla bilgi alanõna sahiptir. unlarõ içerir (latin karakterleriyle): sim ve soyadõ alanlarõ Numara alanlarõ (Cep, vb.) Dier alanlar (e-posta ve not) Grup seçimi en fazla 20 karakter en fazla 40 basamak ve 1 «+» en fazla 50 karakter 20 grup vardõr Rehbere isim ekleme SIM kartta SIM kart rehberine isim eklemek için: 1. Rehbere girmek için - tuuna basõn, Yeni'yi seçip, tuuna basõn. 2. stediiniz ismi, sonra da numarayõ girin ve, tuuna basõn. Her biri için en çok 7 bilgi alanõ (bunlarõn de en çok 5'i sayõsal alan) bulunmasõ kouluyla 299 kayõt oluturabilirsiniz. Örnein, aynõ kii için iki cep telefonu numarasõ, 3 i numarasõ, bir e-posta adresi ve bir de metin notu kaydedebilirsiniz. 30 Rehber Telefon rehberine kayýt ekleme Ýsim alaný ekleme Rehber'e girmek için - tuuna basõn, <Yeni>'yi seçin ve, tuuna basõn. Kiinin soyadõnõ girip onaylamak için, tuuna basõn, sonra ismini girip onaylamak için, tuuna basõn. adlandõrabilirsiniz. Rehber > Rehber ayarlarý > Grup ayarlarý'nõ seçin, sonra eksiksiz bilgiler için, bkz. "Fotocall: arayanõ görme ve duyma" page 31. Bir grupla ilikilendirilmi bir kii sizi aradõõnda, o grup için tanõmlanmõ olan melodi otomatik olarak çalar ve/veya resim ekranda görüntülenir. ki isim alanõndan biri bo olabilir, ancak her ikisi de bo olamaz. Önceki alana dönmek için c tuuna basõn. Sayý/metin alaný ekleme Numaralar Rehberdeki Numaralar seçenei kendi telefon numaranõzõ içermelidir. Yoksa, cep telefonu numaranõzõ ve gerekli tüm dier bilgileri girmenizi öneririz. Tüm alanlarõ bo bile olsa, «Numaralar» öesi silinemez Kiinin ismini girdikten sonra No tipi menüsünde olacaksõnõz. Sayõsal alanlar (Mobil, Faks, Veri, Arama cihazõ, Ev, ) veya alfasayõsal alanlar Not, e-posta) arasõndan seçim yapabilirsiniz. Seçiminizi yapõn ve uygun numara veya metni girin. Sonra, bu yeni girii kaydetmek için, tuuna basõn. Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2

22 Daha sonra, bu ismin eklenmesini istediiniz grubu seçmeniz için telefonda Grup: görüntülenir; seçin ve onaylamak için, tuuna basõn. Bunun üzerine kayõt telefonunuzun rehberine kaydedilir. Her grupla belirli bir Melodi'yi ve Resim'i ilikilendirebilir, ayrõca gruplarõ yeniden Fotocall: arayaný görme ve duyma Bu özellik, SIM kart rehberi DEL, yalnõzca cep telefonunuzun rehberi seçildiinde kullanõlabilir. Fotocall özellii, isimleri olan gruplarõ («Arkadalar», «Ofis», vb.), belirli bir resmi (Resim albümü içinden) ve belirli bir melodiyi (Ziller listesinden) kiiselletirmenize olanak salar. Rehberinizdeki bir veya birkaç kiiyi bir gruba balayabilirsiniz. Bu gruptan biri aradõõnda, grup Rehber 31 için tanõmlanmõ resimle birlikte kiinin ismi de görüntülenir. Bu grup için tanõmlanan melodi de çalõnõr. Önemli kiiler söz konusu olduunda, yalnõzca bunlar için bir grup ayarlayabilirsiniz. Kamerayõ kullanarak resimlerini Resim albümü'ne kaydedin ve Memo'yu kullanarak seslerini zil olarak kaydedin. Aradõklarõnda, onlarõ gerçekten görebilir ve duyabilirsiniz (kamera için bkz. sayfa 95 ve ses kaydõ için bkz. sayfa 74). 1. Fotocall kullanmak için, telefonunuzun rehberini kullanõyor olmalõsõnõz; henüz bunu yapmadõysanõz, bkz. "SIM kart rehberini kopyalama" page 8. Sonra Grup ayarlarý'nõ seçin,, tuuna basõn ve istediiniz grubu seçin. Tanõmlanacak grubun («Arkadalar», «Çocuklar» vb.) ismini deitirin ve bu grupla ilikilendirilecek Melodi'yi ve Resim'i seçin. Hazõr moduna geri dönmek için c tuuna uzunca basõn, sonra, - tuuna basõp Rehberinizin içeriini görüntüleyin. Bu grupla ilikilendirilecek bir kii seçip, tuuna basõn. Sonra,Grup seç'i seçin ve istediiniz grubu seçin. Bu kii sizi aradõõnda, bu grubun Melodisi çalacak ve Resmi görüntülenecektir. Ýsimleri düzeltme ve yönetme Rehberinize isimler kaydettikten sonra, Rehberne erimek için - tuuna basõn. Listede ulamak istediiniz harfle ilikili tua basarak rehberde isim arayabilirsiniz (örn. «U» harfine ulamak için 8 tuuna iki kez basõn). Listede bu harfle balayan ilk kayõt seçilir. Seçtiiniz rehber menüsüne balõ olarak, aaõdaki seçeneklerin bir bölümüne veya tümüne eriebilirsiniz: smi deitir Hepsini sil Sil Gruba ekle SMS gönder Göster Sesli arama MMS gönder SIM'e ata Varsayõlan yap kopyala Kõzõlötesi ile Hõzlõ arama Telefona gönder kopyala Deitir Ahizesiz ara Ara SIM kartta SIM kart rehberinden bir isim seçin, sonra aaõdaki seçeneklerden birine erimek için, tuuna basõn: - Seçili ismi ve numarayõ silmek için Sil'i kullanõn, - Seçilen ismi ve ilgili tüm bilgileri deitirmek için Deðiþtir'i kullanõn, 32 Rehber - Seçili ismi ve ilgili tüm bilgileri telefonunuzdaki rehbere kopyalamak için Telefona kopyala. Telefonu ilk defa çalõtõrõrken SIM telefon rehberinin otomatik olarak kopyalanmasõ ilemini yarõda kestiyseniz, bunu daha sonra manüel olarak gerçekletirmeniz gerekir. page 34. Alfasayõsal alanlar (not ve e-posta) yalnõzca deitirilebilir veya silinebilir. Alan içeriðini deðiþtir 1. Telefonda Alan ekle Varolan bir kayda yeni alan eklemek için istediiniz ismi seçin, Göster'i seçin ve, tuuna basõn. <Yeni>'yi seçip, tuuna basõn. Eklenecek alan türünü seçip, tuuna basõn. Numara veya metni girin, sonra, deiiklikleri kaydetmek için, tuuna basõn. Aynõ kayõt için en fazla 6 alan eklemek istiyorsanõz 1. ve 2. adõmõ tekrarlayõn. c tuuna kõsa basarak önceki menüye veya uzun basarak hazõr moduna geri dönün. Bir alan türünü deðiþtir Varolan bir kayõttaki alanlardan birinin içeriini deitirmek için istediiniz ismi seçin,, tuuna basõn, Göster'i seçin ve tekrar, tuuna basõn. Daha sonra listeden deitirmek istediiniz alanõ seçin ve,tuuna basõn. Görüntülenen turnikede Deðiþtir komutunu seçin ve, tuuna basõn. stenen deiiklikleri yapõn ve bunlarõ kaydetmek için, tuuna basõn. Varolan bir kayõttaki alan türünü deitirmek için "Alan içeriini Deitir deitir" paragrafõnõn 1'den 3'e kadar olan adõmlarõnõ tekrarlayõn. Sonra, menüde Deðiþtir'i seçin, yeni numara türünü seçin ve seçiminizi onaylamak için, tuuna basõn. SIM kart rehberinizi telefona kopyalarsanõz, bazõ numaralar "Tipi yok" eklinde görünebilir ve herhangi bir simgesi bulunmaz. "Tipi yok" ifadesi bulunan numaralar deitirilebilir; bu numaralara Numaralar veya metinler oluturulduklarõ tarihe göre görüntülenir. Girdiiniz ilk faks veya telefon numarasõ standart numara olur. Bu ekilde, listede ilk sõrada görüntülenir. Baka bir numarayõ sabit numara haline getirmek için bkz. "Varsayõlan yap" Rehber 33 bir tip tanõmlamak için daha önce açõklanan yordamõ izleyin. Varolan bir kayõttan alan silmek için "Alan içeriini deitir" paragrafõnõn Sil 1'den 3'e kadar olan adõmlarõnõ tekrarlayõn. Sonra,menüde Sil'i seçin ve onaylamak için, tuuna basõn. Yeni bir kayõt olutururken girdiiniz ilk numara standart numara olur: alan Varsayõlan yap listesinin baõnda yer alõr ve arama tuuna basõldõõnda veya, tuuna basõlõp Ara, Ahizesiz ara veya Mesaj gönder seçenei seçildiinde otomatik olarak aranõr. Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2

23 Powered by TCPDF ( Standart numarayõ deitirmek (örnein, «Ev» numarasõ yerine numarasõnõ standart numara yapmak) için "Alan içeriini deitir" paragrafõnõn 1'den 3'e kadar olan adõmlarõnõ tekrarlayõn. Sonra, menüde Varsayýlan yap'õ seçin ve onaylamak için, tuuna basõn. Daha önce belirtildii gibi, telefonlarõ çok sõk deitiriyorsanõz isimleri SIM kart rehberine girmek yararlõ olabilir. Telefon numaralarõnõ SIM karta kopyalarsanõz, SIM'e kopyala Alan sil rehberleri deitirdiinizde veya baka bir telefon kullandõõnõzda rehberiniz her zaman güncel kalõr. Bir numarayõ SIM kart rehberine kopyalamak için "Alan içeriini deitir"paragrafõnõn 1'den 3'e kadar olan adõmlarõnõ tekrarlayõn. Sonra, SIM'e kopyala'yõ seçin ve, tuuna basõn. Arama yapma Kendi rahatõnõz ve güvenliiniz için ahizesiz arama yaparken, telefonu kulaõnõzdan uzaklatõrõn, özellikle seviyeyi artõrõrken. Varsayýlan yap Acil numara Acil durum numarasõ ülkenizdeki acil durum merkezine balanõr. Çou Acil Durum durumda, tu takõmõnõz kilitli ve PIN kodunuz henüz girilmemi olsa da bu numarayõ arayabilirsiniz. ebeke operatörünüze balõ olarak, acil numara SIM kart takõlõ olmadan da aranabilir. Avrupa'da standart acil durum numarasõ 11, ngiltere'de ise 999'dur. 1. Bu numarayõ aramak için hazõr modundayken ilgili tulara basarak numarayõ girin, veya, SIM'e kopyala 34 Rehber 2. tuuna basõn ve Rehber > Ýsim listesi > Acil arama'yõ seçin. Aramak için ( tuuna, kapatmak için ) tuuna basõn. Baþka numara Bir numara gir Ara 4. Hazõr modunda, ilgili tulara basarak bir numara girin. Aramak için ( tuuna, kapatmak için ) tuuna basõn. Baka herhangi bir numarayõ aramak için kayõt seçiliyken Göster'i seçin ve listeden bir numara tipi (Cep, Ev vb.) seçin. Sonraki menüye erimek için, tuuna basõn ve Ara veya Ahizesiz ara'yõ seçin. Her durumda, aramayõ sona erdirmek için ) tuuna basõn., tuuna bastõõnõzda, bu numarayõ aramanõzõ, kaydetmenizi veya mesaj göndermenizi salayacak bir menüye eriirsiniz tuuna basõn ve istediiniz kaydõ seçin. 2. SIM karttaki rehberi seçtiyseniz: - kayõt seçildikten sonra, aramak için ( tuuna basõn veya - sonraki menüye erimek için, tuuna iki kere basõn, sonra Ara veya Ahizesiz ara'yõ seçin ve numarayõ aramak için, tuuna basõn. 3. Telefonunuzdaki rehberi seçtiyseniz: Standart numarayõ aramak için: - kayõt seçildikten sonra, aramak için ( tuuna basõn veya - kayõt menüsüne erimek için, tuuna basõn, sonra Ara veya Ahizesiz ara'yõ seçin. Ýsim seçme Normal bir görüme sõrasõnda da ahizesiz moda geçebilirsiniz:, tuuna basõn, Aktif ahizesiz'yõ seçin ve onaylamak için, tuuna basõn. Hazõr modunda, ilgili kaydõ aramak için 2'den 9'a kadar olan Hõzlõ arama tulardan birine basõp basõlõ tutun (bkz. "Hõzlõ tular" page 39): balantõ kurulur. Kapatmak için ) tuuna basõn. Hazõr modunda, tuuna basõp basõlõ tutun ve sonra kaydedilmi ses Sesle Arama komutunu söyleyin (bkz. "Sesle arama" page 42). Telefon ses komutunu tanõrsa, ilgili numarayõ arar. Kapatmak için ) tuuna basõn. Sesle aramayý kullan Hýzlý aramayý kullan Rehber 35 7 Ayarlar Ayarlar menüsü, telefonunuzu özelletirmenize ve kullanõlabilen her seçenein (sesler, saat ve tarih, güvenlik vb. ) ayarlarõnõ deitirmenize olanak verir. Hýzlý Ayar menüsü, bir kerede birkaç ayarõ deitirmenize olanak verir (bkz. sayfa 48). Sesler Sessiz Sessiz modunu Açýk veya Kapalý olarak ayarlamanõza olanak salar. Ayar Açýk Sessiz olduunda, tüm uyarõlar devre dõõ bõrakõlõr ve titreim etkinletirilir. Sessiz modunda tu tonlarõ da sessiz duruma geçer. müzik mix'lerini, kayõtlõ sesleri ve aldõõnõz mesajlara (e-posta, SMS, vb. ile) eklenmi melodileri de içerir. Listeyi +veya-tuuna basarak tarayõn ve seçilen melodinin çalmasõnõ bekleyin. Bu melodiyi zil sesi olarak seçmek için,tuuna basõn; iptal etmek için e tuuna basõn veya bir sonraki melodiye geçin. Zil sesi Kapalý'daysa veya Sessiz etkinletirilmise melodiyi duyamazsõnõz sayfa 11). mod (bkz. Yeni SMS uyarýsý Her yeni mesaj aldõõnõzda duyulacak uyarõ sesini Açýk veya Kapalý olarak Yeni SMS uyarisi ayarlamanõzõ salar. Bu seçenek Açýk olarak ayarlandõõnda, ziller listesinden istediiniz uyarõyõ seçmenize de olanak verir. Zil sesi Zil sesi varsayõlan olarak Orta deerine ayarlanabilir. Zilinizin sesini Sessiz ile Artan arasõnda bir deere ayarlamak için+veya-tuuna basõn. Zil sesi Ekolayzer Bu seçenek farklõ ses seçenekleri arasõndan seçim yapmanõza olanak salar ve bir görüme sürerken de kullanõlabilir. Böyle bir durumda, tuuna basõn, Ekolayzer öesini seçin, listeyi tarayõn ve farkõ Ekolayzer Ziller Ziller Varolan melodi seçeneklerinden birini seçmenize olanak salar. Liste BeDJ (bkz. sayfa 22) ile oluturduunuz 36 Ayarlar duymak için birkaç saniye bekleyin. Seçiminizi onaylamak için, tuuna basõn. Titreþim Arama alõndõõnda, ajandada ayarlanan bir etkinliin zamanõ geldiinde, bi Titreim mesaj aldõõnõzda ve alarm çaldõõnda titreimi Açýk veya Kapalý olarak ayarlamanõzõ salar. Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6508/ABTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016710

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6508/ABTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7608/ABUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1034034

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7608/ABUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1034034 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033770

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033770 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7688/000000EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016730

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7688/000000EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016730 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT7688/000000EU için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT7688/000000EU tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998.

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356738 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON P910I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820543

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON P910I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820543 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SONY ERICSSON P910I için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SONY ERICSSON P910I tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu 9236680 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-69 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9356658 Baský 2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TFE-4R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352425

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353937

Detaylı

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu 9248217 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-86 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT3308/00SREURO http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016657

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT3308/00SREURO http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016657 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8998/ASTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016744

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8998/ASTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016744 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu 9254774 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-291 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Arama ve Wap ( tuşu Kamera* ve m tuşu Tuş takımı Ekran Gezinti ve, tuşu Kapat ve ) açık/kapalı tuşu c C tuşu Mikrofon * İsteğe bağlı, kamera bir aksesuardır, standart paket içinde

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T310 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820558

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T310 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820558 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ESET MOBILE ANTIVIRUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ESET MOBILE ANTIVIRUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N93i-1

Baþlangýç. Nokia N93i-1 Baþlangýç Nokia N93i-1 Tuþlar ve parçalar kapak kapalý 2. baský TR, 9253954 Model numarasý: Nokia N93i-1. Bundan sonra Nokia N93i olarak anýlacaktýr. 1 Ana kamera birimi ve mercek. Cihazýnýz yüksek çözünürlükte

Detaylı

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu 9234043 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-47 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T100 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820549

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T100 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820549 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu 9240691 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-73 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Manuel özet:...1 SIM kartý takýn........ 1 Telefonu açma....... 1 Tarih ve saati ayarlayýn...

Manuel özet:...1 SIM kartý takýn........ 1 Telefonu açma....... 1 Tarih ve saati ayarlayýn... Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT3558/AKTSA0TR için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT3558/AKTSA0TR tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Kulaklık Ekran Hazır modunda saat, tarih, şebeke ismi ve pil şarj seviyesi görüntülenir. "Çağrı" tuşu ( Bir çağrıya cevap vermek veya ekranda görüntülenen ismi ya da numarayı aramak

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Sol komut tuşu - Hazır modu - WAP işlevini başlatmak için kısa bir şekilde basın. Çağrı bölümü - Çağrıyı reddedip sona erdirmek için basın. Kilit ve C Tuşu Hazır modu - Tuş takımını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID tüm sorularınızı (bilgi,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1340EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172552

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1340EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172552 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP TOUCHSMART TX2-1340EA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP TOUCHSMART TX2-1340EA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

1. Satı ve Daıtım lemleri " # $ "!!

1. Satı ve Daıtım lemleri  # $ !! 1. Satı ve Daıtım lemleri " " " " " %& % ' (& " & ' ( Stok kartı ilemlerine girmeden pratik bir ekilde ilem ) " & * + (& ", ) (& Satı Fatura ilemlerinde bu alan tıklayarak veya F 2 - " '"(& ". / 0 " &

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SE1402B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016834

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SE1402B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-07809A Turkish. 12/2005. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-07809A Turkish. 12/2005. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Sony Ericsson W880i. İçindekiler. Başlarken... 5. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 10. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama...

Sony Ericsson W880i. İçindekiler. Başlarken... 5. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 10. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama... İçindekiler Başlarken... 5 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 10 Telefona genel bakõş, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory Stick Micro (M2

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP SCANJET 7450C http://tr.yourpdfguides.com/dref/922689

Kullanım kılavuzunuz HP SCANJET 7450C http://tr.yourpdfguides.com/dref/922689 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP SCANJET 7450C tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz EPSON ACULASER CX11NF http://tr.yourpdfguides.com/dref/561229

Kullanım kılavuzunuz EPSON ACULASER CX11NF http://tr.yourpdfguides.com/dref/561229 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya EPSON ACULASER CX11NF için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki EPSON ACULASER CX11NF tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 420P http://tr.yourpdfguides.com/dref/3645393

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 420P http://tr.yourpdfguides.com/dref/3645393 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 420P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 420P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu. 9240183 3. Baský

Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu. 9240183 3. Baský Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu 9240183 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-70 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SE1453B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016836

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SE1453B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016836 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

5.0 KULLANIM KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU. Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu. Flaş Ön kamera. LED göstergesi. Güç tuşu

5.0 KULLANIM KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU. Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu. Flaş Ön kamera. LED göstergesi. Güç tuşu HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU LED göstergesi Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu KULLANIM KILAVUZU Flaş Ön kamera 1 Pilin şarj edilmesi. 5.0 Güç tuşu Ses açma/ kısma 2 SIM kartın takılması ya da çıkarılması.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-X650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/805266

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-X650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/805266 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Teslimat içeriği. 5.11.01 SL42-SL45-u2- U35 /SL45i- türk., A31008-H4860-A13-2-5A19. PTT tuşlu stereo kulaklõk (PTT = Push-to-talk)

Teslimat içeriği. 5.11.01 SL42-SL45-u2- U35 /SL45i- türk., A31008-H4860-A13-2-5A19. PTT tuşlu stereo kulaklõk (PTT = Push-to-talk) 5.11.01 SL42-SL45-u2- U35 /SL45i- türk., A31008-H4860-A13-2-5A19 Teslimat içeriği PTT tuşlu stereo kulaklõk (PTT = Push-to-talk) Kullanõm kõlavuzu MultiMediaCard (telefonda) Pil CD-ROM Sync station Güç

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Telefon un arkası: kamera nın lensi ve 4 000 renkli harici ekran Yan tuşlar (ses) ( Çağrı tuşu Ckamera tuşu 65 000 renkli ana ekran Gezinti ve, tuşları Kapat ve ) açık/kapalı tuşları

Detaylı

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu 9231121 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-37 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive) ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 120P http://tr.yourpdfguides.com/dref/2816950

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 120P http://tr.yourpdfguides.com/dref/2816950 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 120P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 120P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T28 WORLD http://tr.yourpdfguides.com/dref/820554

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T28 WORLD http://tr.yourpdfguides.com/dref/820554 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HTC TOUCH DIAMOND2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3462487

Kullanım kılavuzunuz HTC TOUCH DIAMOND2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3462487 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Nokia N70-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-84 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin

Detaylı

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-209 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K200I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820521

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K200I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820521 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 03/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 03/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu 9211553 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-233 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Sony Ericsson W910i. İçindekiler. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 30. Arama... 17. Görüntüleme... 38

Sony Ericsson W910i. İçindekiler. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 30. Arama... 17. Görüntüleme... 38 İçindekiler Başlarken... 5 Montaj... 5 Telefonu açma... 5 Telefonunuzda yardım... 6 Pili şarj etme... 7 Telefona genel bakış... 8 Menüye genel bakış... 10 Dolaşım... 12 Dosya yöneticisi... 14 Telefon dili...

Detaylı

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu 9234645 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-51 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Vivaz pro Genişletilmiş Kullanım kılavuzu

Vivaz pro Genişletilmiş Kullanım kılavuzu Vivaz pro Genişletilmiş Kullanım kılavuzu İçindekiler Ek Yardım...5 Başlarken...6 Montaj...6 Telefonda yardım...9 Telefona genel bakış...10 Menüye genel bakış*...11 Dolaşım...12 Diğer şebekelerin kullanımı...16

Detaylı

ÜÇ BANT GPRS TELEFON SGH-300M

ÜÇ BANT GPRS TELEFON SGH-300M ÜÇ BANT GPRS TELEFON SGH-300M ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 07/2003. Rev. 1.0 İçerik Önemli Güvenlik Uyarıları... 7 Paketi açma...

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Komut tuşlarõ Kapak Gezinti tuşu Yan tuş Tuş takõmõ Komut tuşlarõ Kulaklõk Ekran Mikrofon Melodiler listesine doğrudan erişim SMS oku menüsüne doğrudan erişim Çağrõ tuşu OK tuşu Kapatma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 210D

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 210D Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 210D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 210D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 220P

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 220P Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 220P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 220P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin. XL390 XL395 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Başlarken 3 Keyfini çıkarın İçindekiler Baz istasyonu (XL395) Baz istasyonu (XL390) Şarj cihazı*

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu CD170/CD175

Hızlı başlangıç kılavuzu CD170/CD175 Hızlı başlangıç kılavuzu CD170/CD175 İçindekiler Baz istasyonu (CD175) Baz istasyonu (CD170) Not * Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, ek el cihazları, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8558 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4214998

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8558 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4214998 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT8558 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT8558 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. İçindekiler Başlarken... 6 Montaj... 6 Telefonu açma... 7 Telefonunuzda yardım... 8 Pili şarj etme... 8 Telefona genel bakış... 9 Menüye genel bakış... 11 Dolaşım... 13 Dosya yöneticisi... 14 Telefon dili...

Detaylı

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Kayd rma ve Gezinme Ça!r görünümleri ve özellikler aras nda geçi" yapmak için, Phone ekran n n sa! üst taraf ndaki Features dü!mesini veya Phone

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON SPIRO http://tr.yourpdfguides.com/dref/2738698

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON SPIRO http://tr.yourpdfguides.com/dref/2738698 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK

BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Genel Bilgi... 3 2. Program Ayarlarının ve Cihaz Bağlantısının

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E710

GPRS TELEFON SGH-E710 GPRS TELEFON SGH-E710 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 06/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli Güvenlik Uyarıları... 7 Paketi açma... 9 Telefonunuz...

Detaylı

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-11599A Turkish. 06/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11599A Turkish. 06/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E310

GPRS TELEFON SGH-E310 GPRS TELEFON SGH-E310 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 09/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli güvenlik uyarıları... 7 Paketi açma... 9 Telefonunuz...

Detaylı

Feel the difference. FordMobileConnectivity Kısa kılavuz. Ford ve cep telefonunuz. Zekice bir birlesim. www.ford-mobile-connectivity.

Feel the difference. FordMobileConnectivity Kısa kılavuz. Ford ve cep telefonunuz. Zekice bir birlesim. www.ford-mobile-connectivity. FordMobileConnectivity Kısa kılavuz Feel the difference Ford ve cep telefonunuz. Zekice bir birlesim. www.ford-mobile-connectivity.com Sound&Connect Ford unuzun içinde cep telefonunuzla konuşmak mı istiyorsunuz?

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Hoşgeldiniz Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım Kutuda neler var CD140 Baz istasyonu VEYA CD140/CD145 El cihazı CD145 Baz istasyonu Baz istasyonu için güç kaynağı ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome CD490 CD495 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Hazırlanma 3 Keyfini çıkarın Kutuda ne var Baz ünitesi (CD495) Baz ünitesi (CD490)

Detaylı

CG - G5. GSM Modüllü Alarm Sistemi

CG - G5. GSM Modüllü Alarm Sistemi Yusuf Noyan AYDIN Aydın Dış Ticaret Altınkum Mahallesi 430 Sokak No:2/4 Konyaaltı ANTALYA Telefon : + 90 242 229 96 50 www.aypro.com info@aypro.com CG - G5 GSM Modüllü Alarm Sistemi GSM / SMS / RFID Alarm

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

MARKAM SMS WEB PORTAL KULLANIM KILAVUZU

MARKAM SMS WEB PORTAL KULLANIM KILAVUZU Mayıs 2016 MARKAM SMS WEB PORTAL KULLANIM KILAVUZU Bu dokümanda SMS Gönderimi, Rehber aktarımı, Raporlama ve buna benzer özelliklerin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler yer almaktadır. İÇİNDEKİLER Markam

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 01/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 01/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLACKBERRY WINDOWS LIVE MESSENGER FOR SMARTPHONES http://tr.yourpdfguides.com/dref/1118515

Kullanım kılavuzunuz BLACKBERRY WINDOWS LIVE MESSENGER FOR SMARTPHONES http://tr.yourpdfguides.com/dref/1118515 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BLACKBERRY WINDOWS LIVE MESSENGER FOR SMARTPHONES için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BLACKBERRY WINDOWS LIVE MESSENGER FOR SMARTPHONES

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCEB3J1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3729873

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCEB3J1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3729873 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NAVIGON 8410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NAVIGON 8410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 02/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 02/2007. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Printed in Korea Code No.: GH68-21788A Turkish. 01/2009. Rev. 1.0

Printed in Korea Code No.: GH68-21788A Turkish. 01/2009. Rev. 1.0 Telefonun yazılımına veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu kılavuzda yer alan bileşenlerden bazıları telefonunuzdan farklı olabilir. Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Samsung Çağrı

Detaylı