F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI"

Transkript

1 2008

2 F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI H SSE Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Sentez A Tipi Fon Sepeti Fonu ve Finansbank A.fi. Sentez B Tipi Fon Sepeti Fonu portföy da l m ve s n rlamalar itibariyle fon risk skalas d fl nda tutulmaktad r.

3 Politika ve Ekonomi Nisan - Haziran 2008 N SAN n Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Baflsavc s 'n n Ak Parti hakk nda açt kapatma davas n n iddianamesini kabul etti. Avrupa Birli i dava konusunda tedirgin. n çeyrek büyümesi, tar mda gerileme ve sanayiden daha düflük katk ile beklentilerin alt nda kalarak %3.4 olarak gerçekleflti. Böylece y ll k büyüme 2007'de %4.5'te s n rl kald y ll k tar m d fl büyüme oran ise %5.7 oldu. n Uluslararas kredi derecelendirme kuruluflu Standard&Poor's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü, k sa dönemde artan global sorunlar ve gergin siyasi ortam sebep göstererek, dura andan negatife çevirdi ini aç klad. n Enflasyon mart ay nda TÜFE'de %0.96, ÜFE'de %3.17 ile beklentilerin üzerinde artt. Böylece enflasyon y ll k bazda TÜFE'de %9.15, ÜFE'de %10.50'ye yükseldi. Merkez Bankas hükümet ve IMF'ye enflasyon sebeplerini aç klayan mektup gönderecek. n IMF heyeti Ankara'ya gelerek stand-by anlaflmas bitmeden önceki son gözden geçirme çal flmalar n gerçeklefltirdi. IMF ile son gözden geçirme çal flmalar n n tamamland ve niyet mektubu tasla n n üzerinde anlaflmaya var ld aç kland. IMF cra Direktörleri Kurulu'nun May s ay bafl nda gözden geçirmeyi onaylayarak 3.7 milyar dolarl k krediyi serbest b rakmas bekleniyor. n Cari ifllemler aç flubat ay nda geçen y l n ayn ay na göre %18.7 artarak beklentilere paralel olarak 3.7 milyar dolar olarak gerçekleflti. Cari aç k Ocak-fiubat döneminde ise geçen y l n ayn dönemine göre %23.7 art flla 7.7 milyar dolara ulaflt. n Kuzey Irak'a, iki hava harekat düzenlendi. n Merkez Bankas beklendi i gibi k sa vadeli borçlanma faiz oranlar n %15.25'te tuttu. Merkez Bankas, artan enflasyon risklerine ve beklentilerdeki kötüleflmeye dikkat çekerek, faiz oranlar n art rabilece i uyar s nda bulundu. n Tart flmal Sosyal Güvenlik Reformu, mecliste 3 hafta süren uzun mesainin ard ndan yasalaflt. n MKB tarihinin en büyük halka arz olmas beklenen, Türk Telekom'un kamuda kalan %45 hissesinin ek sat fl hakk dahil %17.25'lik bölümünün halka arz nda ön talepler toplanmaya baflland. Piyasa beklentilerinin alt nda kalan fiyat n, halka arz n baflar l olabilmesi için düflük tutuldu u belirtiliyor. n Deniz Baykal' n 10'uncu kez Genel Baflkan seçildi i CHP'nin 32'nci ola an kurultay sona erdi. n TÜRK CEZA Kanunu'nun 301. maddesinde de ifliklik öngören yasa teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.. MAYIS n AKP, hakk nda aç lan kapatma davas n n ard ndan, ek süre talebinde bulunmayarak 1 ayl k yasal sürenin bitimine 2 gün kala, Anayasa Mahkemesi'ne ön savunmas n sundu. n 1 May s stanbul'da olayl geçti. D SK genel merkezi önünde toplanan iflçiler 2 kez polisin müdahalesiyle karfl lafl rken Taksim'e ulaflmak isteyen de iflik gruplarla polis aras nda çat flma ç kt. n Nisan ay nda, enflasyon rakamlar, genel beklentilerin üzerinde, TÜFE'de % 1.68 ve ÜFE'de % 4.50 olarak gerçekleflti. n Hükümet, ekonomik program n en önemli gösterge hedefi olan faiz d fl fazlada, oran ikinci kez düflürdü hedefi, 0.7 puan daha azalt larak, %3.5'e çekilirken, faiz d fl fazla hedefi 2009'da %3, 2010'da ise %2.7 oldu. n Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Sosyal Güvenlik Yasas 'n ve Türk Ceza Kanunu'nun 301. Maddesini de ifltiren kanunu onaylad. n IMF cra Direktörleri Kurulu üç y ll k stand-by düzenlemesinin baflar yla sonuçlanmas n n ard ndan, 3.7 milyar dolarl k son kredi dilimini de serbest b rakt. n Cari ifllemler aç, Mart ay nda beklentilerin üzerinde 4.2 milyar dolar olarak gerçekleflti. Buna ba l olarak 12 ayl k aç k da 40.4 milyar dolara yükseldi. n Bugün gazetesinin sahibi Koza pek Grubu, ulusalc kimli iyle bilinen Kanaltürk'ü sat n ald. n 37 y l aradan sonra ikinci kez Türkiye'ye gelen ngiltere Kraliçesi ikinci Elizabeth, önce An tkabir'i ziyaret ederek ard ndan Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ün Çankaya Köflkü'nde onuruna verdi i yeme e kat ld. n Merkez Bankas faiz oranlar n piyasa beklentisi do rultusunda 50 baz puan art rarak % 15.75'e yükseltti. n Üniversitelerdeki türban yasa n n kald r lmas na yönelik anayasa de iflikliklerinin iptali istemiyle aç lan davaya iliflkin rapor tamamland. Raporda, a rl k olarak, mahkemenin, anayasa de iflikliklerini sadece flekil yönüyle denetleyebilece i görüflü savunuldu ancak olas bir yorumlu ret karar na da aç k kap b rak ld. n Petkim'in % 51 hissesini alan Socar-Turcas-Injaz ortak giriflim grubu, 2.04 milyar dolarl k bedelin yar s n Ö B'ye peflin olarak ödedi. Hisse sat fl sözleflmesi imzalanarak devir gerçeklefltirildi. HAZ RAN n Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc s Abdurrahman Yalç nkaya kapatma davas na iliflkin esas hakk ndaki mütalaas n mahkemeye sundu. n Do algaz zamm 1 Haziran'dan itibaren yürürlü e girdi. Konutlarda kullan lan do algaz fiyat % 7.4, sanayide kullan lan do algaz fiyat da %8.3 art r ld. n Küresel s nmaya karfl sera gaz sal mlar na s n rlama getiren Kyoto Protokolü, Bakanlar Kurulu'nda ele al nd. Baflbakan Yard mc s Cemil Çiçek, hükümetin protokolü benimseme karar ald n aç klad. n May s ay nda, enflasyon rakamlar, TÜFE'de % 1.49 ve ÜFE'de % 2.12 olarak gerçekleflti. Böylece y ll k fiyat art fl tüketici fiyatlar nda % 10,74'e, üretici fiyatlar nda ise % 16,53'e ç kt. n Merkez Bankas, hükümete bir mektup yazarak aras nda %4 olan enflasyon hedeflerinin ç pa olma özelli ini yitirdi ini belirterek hedeflerin de ifltirilmesini önerdi. TÜFE'yi; 2009 için %7.5; 2010 için %6.5; 2011'de de %5.5'a ç karma önerisi hükümet taraf ndan kabul edildi. n TETAfi' n toptan satt elektri e 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere % 12.7 oran nda zam yapmas n Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu onaylad. n Anayasa Mahkemesi üniversitelerde türban düzenlemesini laiklik ilkesi ile cumhuriyetin de ifltirilemez ve de ifltirilmesi teklif dahi edilemez hükmüne ayk r bularak iptal etti. Mahkemeden yap lan yaz l aç klamada, düzenlemenin Anayasa'n n 2, 4 ve 148'nci maddelerine ayk r bulundu u bildirildi. n Fransa'da Meclis'in onaylad ve Türkiye karfl tlar n n elini güçlendirecek referandum koflulu bu kez Senato'dan veto yedi. n Nisan cari aç 4.8 milyar dolar ile gene rekor seviyede gerçekleflerek 12 ayl k aç 41.9 milyar dolara yükseltti. n Ak Parti kendisine verilen sürenin bitimine 13 gün kala, esas hakk ndaki savunmas n Anayasa Mahkemesi'ne sundu. n Merkez Bankas, faizleri beklendi i gibi 0.50 puan yükseltti. Bu ayki 50 baz puanl k art fltan sonra, gecelik borçlanma faizleri 2007 sonunda görülen %16.25 seviyesine geldi. n EPDK, elektrik fiyat n n 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere ev ve iflyerlerinde % 21, sanayide % 22 art r lmas n onaylad. Fon Piyasas Tip Baz nda Fonlar ( ) Tip Baz nda Fonlar ( ) Tip Baz nda Fonlar ( ) Tip Baz nda Fonlar ( ) 4% 4% 3% 3% A Tipi 96% B Tipi 96% A Tipi B Tipi A Tipi 97% B Tipi A Tipi 97% B Tipi 60% A Tipi Fonlar n Da l m 50% 40% 30% 20% 10% 0% De iflken Hisse Karma fltirak Özel Endeks

4 Yat r m Fon Piyasas Nisan-Haziran % B Tipi Fonlar n Da l m 80% 60% 40% 20% 0% De iflken Tahvil Bono Likit ,000,000,000 Yat r m Fonlar (YTL) 30,000,000,000 25,000,000,000 20,000,000,000 15,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000, /II A Tipleri B Tipleri A Tipi Fonlar (Portföy Büyüklü ü ) A Tipi Fonlar (Fon Say s ) Endeks %25.20 De iflken %22.49 Özel %6 fltirak %2 Endeks %17 De iflken %42 Özel %12.38 fltirak %3.28 %0.50 Karma %27.00 Hisse %9.15 %2 Karma %16 Hisse %15 B Tipi Fonlar (Portföy Büyüklü ü ) De iflken %5.59 Tahvil Bono %6.83 B Tipi Fonlar (Fon Say s ) Di er %9 Likit %28 De iflken %37 Likit %87.59 Tahvil Bono %26 Portföy Yap s (A Tipi Fonlar) Portföy Yap s (B Tipi Fonlar) Portföy Yap s (Tüm Fonlar) Hisse Senetleri %57.45 Di er %0.98 T.Repo %60.63 BPP %3.29 T.Repo %59.52 Hisse Senedi 1.59 T.Repo %17.31 Kamu Borçlanma Senedi %24.26 Kamu Borçlanma Senedi %35.14 Di er %0.94 Kamu Borçlanma Senedi %34.86 Di er %4.03 Yat r mc Say lar B Tipleri 3,063,544 %91 A Tipleri 310,399 %9 2

5 Finansbank A.fi. B Tipi Likit Fon FON 5 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 06 / 09 / 1990 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 536,736,328 Yönetim Ücreti: Yüzbindeon/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %57,15 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 12,527,806 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 12,603,331 Toplam Pay Say s : 40,000,000 Yat r mc Say s **: 82,512 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyü, devaml olarak portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalm fl likiditesi yüksek sermaye piyasas araçlar yer alan ve portföyünün a rl kl ortalama vadesi en fazla 45 gün olan Likit Fon'dur. Düflük riske sahip olan Finansbank A.fi. B Tipi Likit Fonu'nun yat r m stratejisini belirleyen en temel özellikler fon fiyat nda istikrar sa lamak ve birikimlerin de erini korumakt r. Bu do rultuda günlük fon de erini az da olsa bir önceki günün üzerinde tutma prensibi ile hareket eden fon, sadece repo ve itfas na 180 günden az kalm fl bonolara yat r m yapar. Portföyü oluflturan menkul k ymetlerin risklerinin düflük olmas, günlük fon fiyat ndaki dalgalanmalar da minimize etmekte, bu sayede fon fiyat n n bir önceki günün alt na inmesi ihtimalini azaltmaktad r. Fonun tercih unsuru yaratabilecek bir di er özelli i ise ayn gün al m-sat m n getirdi i likidite avantaj d r. Bu strateji ile fon, hisse senedi veya uzun vadeli Devlet Tahvili riski alarak daha yüksek sermaye art fl elde etmek yerine, yat r m n n de erini her gün piyasa ölçülerinde, makul seviyelerde artt rmay tercih eden ve fon fiyat nda istikrar tüm etkenlerin üzerinde tutan yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri Likit Fon - Performans (%) 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 Aral k 04 Mart 05 Haziran 05 Eylül 05 Aral k 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aral k 06 (Vergiden Ar nd r lm fl) Fon Getirisi Mart 07 Haziran 07 Fonun Yat r mlar ** Eylül 07 SGMK* %100 Aral k 07 Mart 08 Haziran 08 Karfl laflt rma Tarih Ölçütü 03/01/ %50 MKB Repo Endeksi %50 MKB 91 Gün D BS Performans Endeksi 02/01/04 %100 MKB O/N 03/01/05 Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Ters Repo %30-60 Devlet Tahvili/ %40-70 Hazine Bonosu Kullan lan veriler SPK kaynaklar ndan al nm flt r. O/N Repo %38.03 Yat r m Araçlar Da l m SGMK-Vadelere Göre Da l m Hisse Senetleri %0 0-6 ay %61.97 Performans Verileri * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin **** Standart Sapma / II Finansbank A.fi. B Tipi Likit Fon Getirisi Finansbank A.fi. B Tipi Likit Fon SS**** (Vergi dahil) SS (Vergi dahil) Karfl.Ölçütü (Vergiden Ar nd r lm fl) Karfl. Ölçütü SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 91 Gün Per. Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo Borsa Para Piyasas Kat lma Belgesi Dolafl m Oran %56.94 %29.26 %13.78 %52.74 %56.53 %26.98 %16.49 %38.21 Portföy De eri 360,433, ,106, %39.19 %54.77 %6.04 % ,803, %35.82 %47.64 %64.14 %52.36 %0.04 %30.41 % ,238, ,481,433 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz. 3

6 Finans Yat r m Menkul De erler A.fi. B Tipi Likit Fon FON 9 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 15 /08 / 2002 Kurucu: Finans Yat r m Men. De. A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 141,869,885 Yönetim Ücreti: Yüzbindeyedi/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %15,11 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 5,325,831,200 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 5,554,296,119 Toplam Pay Say s : 11,000,000,000 Yat r mc Say s **: 56,142 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon, devaml olarak portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalm fl likiditesi yüksek sermaye piyasas araçlar yer alan ve portföyünün a rl kl ortalama vadesi en fazla 45 gün olan Likit Fon'dur. Düflük riske sahip bir ürün olan Finans Yat r m Menkul De erler A.fi. B Tipi Likit Fonu'nun yat r m stratejisini belirleyen en temel özellikler fon fiyat nda istikrar sa lamak ve birikimlerin de erini korumakt r. Bu do rultuda günlük fon de erini az da olsa bir önceki günün üzerinde tutma prensibi ile hareket eden fon, sadece repo ve itfas na 180 günden az kalm fl bonolara yat r m yapar. Portföyü oluflturan menkul k ymetlerin risklerinin düflük olmas, günlük fon fiyat ndaki dalgalanmalar da minimize etmekte ve fon fiyat n n bir önceki günün alt na inmesi ihtimalini düflürmektedir. Fonun tercih unsuru yaratabilecek bir di er özelli i ise ayn gün al m-sat m n getirdi i likidite avantaj d r. Bu strateji ile fon, hisse senedi ve uzun vadeli Devlet Tahvili riski alarak daha yüksek sermaye art fl elde etmek yerine, yat r m n de erini her gün piyasa ölçülerinde, makul seviyelerde artt rmay tercih eden ve fon fiyat nda istikrar tüm etkilerin üzerinde tutan yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri Nakit Fon - Performans (%) 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 Aral k 04 Mart 05 Haziran 05 Eylül 05 Aral k 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 (Vergiden Ar nd r lm fl) Fon Getirisi Aral k 06 Mart 07 Haziran 07 Fonun Yat r mlar ** Eylül 07 SGMK* %100 Aral k 07 Mart 08 Haziran 08 Karfl laflt rma Tarih Ölçütü 03/01/ %50 MKB Repo Endeksi %50 MKB 91 Gün D BS Performans Endeksi 02/01/04 %100 MKB O/N 03/01/05 Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Ters Repo %30-60 Devlet Tahvili/ %40-70 Hazine Bonosu O/N Repo %33.57 Yat r m Araçlar Da l m SGMK-Vadelere Göre Da l m Hisse Senetleri %0 0-6 ay %66.43 Performans Verileri * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin **** Standart Sapma / II Finansbank A.fi. B Tipi Likit Fon Getirisi Finansbank A.fi. B Tipi Likit Fon SS**** (Vergi dahil) SS (Vergi dahil) Karfl.Ölçütü (Vergiden Ar nd r lm fl) Karfl. Ölçütü SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 91 Gün Per. Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK %54 Ters Repo %32.95 Borsa Para Piyasas %13.04 Kat lma Belgesi Dolafl m Oran %98.13 Portföy De eri 170,875, %55.24 %26.44 %18.32 %80.75 %39.76 %52.49 %7.75 % ,474, ,490, %34.57 %65.33 %0.10 % ,106,326 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz %47.24 %52.76 % ,615,846 4

7 Finansbank A.fi. B Tipi De iflken Fon FON 11 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 30 / 05 / 2003 Kurucu: Finansbank A.fi Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 19,930,345 Yönetim Ücreti: Yüzbindebeflbuçuk/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %2.12 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 959,728,600 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 1,000,685,190 Toplam Pay Say s : 5,000,000,000 Yat r mc Say s : 1,021 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyü Tebli 'de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen De iflken Fon'dur. Fon yönetiminde yat r m yap lacak sermaye piyasas araçlar n n seçiminde, riski az, nakde dönüflümü kolay olanlar tercih edilir. Düflük-orta risk seviyesine sahip olan fonumuz aktif olan bir yat r m stratejisini benimsemifltir. Fon portföyünde %0 ile %100 aral nda sabit getirili enstrümanlar (Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, O/N Repo) bulundurulurken, sabit getirili menkul k ymet seçimlerinde k sa vadelere a rl k verilmektedir. Fon bu portföy yap s ile yat r mc lara a rl kl olarak sabit getirili menkul k ymet piyasalar ndaki dalgalanmalardan yararlanarak reel getiri sa lamay hedeflemektedir. Bu yap s ve yat r m felsefesi ile pay fiyat nda yaflanabilecek dalgalanmalar oldukça azaltan fonumuz, orta ve uzun vadede enflasyonun üzerinde reel getiri hedefleyen yat r mc lar için uygundur. Performans (%) Performans Bilgileri Aktif Fon - 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 Aral k 04 Mart 05 Haziran 05 Eylül 05 Aral k 05 Mart 06 (Vergiden Ar nd r lm fl) Fon Getirisi Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m Haziran 06 Eylül 06 Aral k 06 Mart 07 Haziran 07 Eylül 07 SGMK* %100 Aral k 07 Mart 08 Haziran 08 Tarih Karfl laflt rma Ölçütü Yat r m Stratejisi Bant Aral klar 03/01/ %75 MKB 182 Gün Ters Repo % /07/04 03/01/05 02/01/04 26/07/04 D BS Performans Endeksi %25 MKB Repo Endeksi %40 D BS91 + %10 D BS182 + %50 MKB O/N %50 D BS182 + %40 MKB O/N + %10 MKB100 SGMK*-Vadelere Göre Da l m Devlet Tahvili/ %60-90 Hazine Bonosu O/N Repo %11.72 Hisse Senetleri %0 Performans Verileri ay %88.28 * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin **** Standart Sapma / II Finansbank A.fi. B Tipi De iflken Fonu Getirisi Finansbank A.fi. B Tipi De iflken Fonu SS**** (Vergi dahil) SS (Vergi dahil) Karfl. Ölçütü (Vergiden Ar nd r lm fl) Karfl. Ölçütü SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 91 Gün Per. Endeksi MKB D BS 182 Gün Per. Endeksi MKB 100 lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo Borsa Para Piyasas Hisse Senetleri %74.85 %20.83 %0.74 % %87.30 %12.68 % %59.55 %40.44 % %59.28 %40.72 Kat lma Belgesi Dolafl m Oran %39.52 %44.98 %18.88 %24.54 Portföy De eri 8,042,234 22,692,403 15,129,693 22,915,927 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz %88.88 %11.12 % ,020,002 5

8 Finansbank A.fi. Uzun Vadeli B Tipi De iflken Fonu FON 12 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 23 / 09 / 2004 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 1,834,379 Yönetim Ücreti: Yüzbindebefl/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %0.20 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 115,592,700 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 134,621,714 Toplam Pay Say s : 10,000,000,000 Yat r mc Say s : 7 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Fon, portföy s n rlamalar itibariyle Tebli ' deki türlerden herhangi birine girmeyen B Tipi De iflken Fon'dur. Finansbank Grubu yat r m fonlar ailesi içerisinde düflük-orta risk kategorisinde yer alan fonumuz yüksek montanl yat r mc lar n, daha uzun vadeli yat r ma teflvik edilmesi stratejisini benimsemifltir. Bu amaçla fona kifli baz nda kat l m tutar minimum 200 bin TL olarak belirlenmifltir. Fon portföyünde sadece sabit getirili enstrümanlardan (Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve repo) yararlan lmas riskin düflük ve pay fiyat n n ço unlukla istikrarl olmas n sa lamaktad r. Fakat uzun vadeli ka tlar n faiz de iflimlerine, k sa vadelilere göre daha duyarl olmas, faizlerin sert hareket etti i günlerde fon fiyat n çok s k olmasa da negatif yönde etkileyebilmektedir. Yat r m alan olarak sadece tahvil ve bonolar seçen Uzun Vadeli B tipi De iflken Fon'un hedef kitlesi birikimlerinin de erlendirilmesinde bu tip enstrümanlardan yararlanmay tercih eden ve uzun vadeli yat r m benimseyen yat r mc lard r. Performans Bilgileri Prestij Fon - Performans (%) 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 Ocak 05 Nisan 05 Temmuz 05 Ekim 05 Ocak 06 Nisan 06 Temmuz 06 Ekim 06 Ocak 07 Nisan 07 Temmuz 07 Ekim 07 Ocak 08 Nisan 08 Karfl laflt rma Tarih Ölçütü 03/01/ %80 MKB 365 Gün D BS Performans Endeksi %20 MKB Repo Endeksi Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Ters Repo %5-35 Devlet Tahvili/ %65-95 Hazine Bonosu (Vergiden Ar nd r lm fl) Fon Getirisi Fonun Yat r mlar ** SGMK* %100 O/N Repo %60.60 Yat r m Araçlar Da l m SGMK*-Vadelere Göre Da l m Hisse Senetleri % ay %39.40 * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin Performans Verileri **** Standart Sapma / II 2005 Finansbank A.fi. Uzun Vadeli B Tipi De iflken Fon Getirisi Finansbank A.fi. Uzun Vadeli B Tipi De iflken Fon Getirisi SS**** (Vergi dahil) SS (Vergi dahil) (Vergiden Ar nd r lm fl) SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 365 Gün Per. Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo BPP Kat lma Belgesi Dolafl m Oran Portföy De eri %88.81 %11.19 % ,898,743 %79.10 %20.87 %0.03 % ,304,736 %47.44 %52.56 %4.05 6,076,565 %51.42 %48.58 %1.34 5,059,407 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz. 6

9 Finansbank A.fi. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu FON 3 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 18 / 12 / 1989 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 20,037,528 Yönetim Ücreti: Yüzbindebeflbuçuk/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %2.13 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 339,860 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 348,733 Toplam Pay Say s : 8,000,000 Yat r mc Say s : 31,779 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyünün en az %51'ini devaml olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlar na yat rm fl olan tahvil ve bono fonudur. Düflük-orta risk kategorisinde bulunan ürünümüz, tipi gere i sadece sabit getirili enstrümanlardan (Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve repo) yararlan lmas stratejisindedir. Uzun vadeli sabit getirili menkul k ymetlerin, k sa vadelere göre daha duyarl olmas, faizlerin sert hareket etti i günlerde fon fiyat nda sert hareketler yaratabilmektedir. Fon stratejisi gere i hisse senedine yat r m yapamazken, portföyün a rl kl bölümünü aktif olarak yönetilen de iflik vadelerde borçlanma senetleri oluflturmaktad r. Finansbank A.fi. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu, birikimlerinin de erlendirilmesinde sabit getirili enstrümanlardan yararlanmay ve sözkonusu piyasalar takip etmek yerine, profesyoneller taraf ndan yönetilen bir D BS portföyünün veriminden faydalanmay tercih edecek yat r mc lar için uygundur. Bunun yan nda fonun gerçek kifliler aç s ndan vergi avantaj da bulunmaktad r. Performans Bilgileri Bono Fon - Performans (%) 180,00 160,00 140,00 120,00 Tarih Karfl laflt rma Ölçütü Yat r m Stratejisi Bant Aral klar 03/01/ %80 MKB 365 Gün Ters Repo %5-35 D BS Performans Endeksi %20 MKB Repo Endeksi Devlet Tahvili/ %65-95 Hazine Bonosu 100,00 Aral k 04 Mart 05 Haziran 05 Eylül 05 Aral k 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aral k 06 Mart 07 Haziran 07 Eylül 07 Aral k 07 Mart 08 Haziran 08 02/01/04 03/01/05 %75 D BS182 + %25 MKB O/N (Vergiden Ar nd r lm fl) Fon Getirisi Fonun Yat r mlar ** SGMK* %100 O/N Repo %21.33 Yat r m Araçlar Da l m SGMK*-Vadelere Göre Da l m Hisse Senetleri % ay %78.67 Performans Verileri * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin **** Standart Sapma / II Finansbank A.fi. B Tipi Tah.Bono Fonu Getirisi Finansbank A.fi. B Tipi Tahvil Bono Fonu SS**** (Vergi dahil) SS (Vergi dahil) (Vergiden Ar nd r lm fl) SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 182 Gün Per. Endeksi MKB D BS 365 Gün Per. Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo Borsa Para Piyasas Kat lma Belgesi Dolafl m Oran %82.70 %16.36 %0.94 % %85.47 %75.58 %66.48 %14.53 %24.37 %33.51 %0.05 %0.01 %20.65 %10.12 %5.78 Portföy De eri 58,120,785 69,891,052 37,696,622 25,276,793 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz %78.27 %21.73 % ,104,169 7

10 Finans Yat r m Menkul De erler A.fi. A Tipi Karma Fon FON 8 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 27 / 07 / 2000 Kurucu: Finans Yat r m Men. De. A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 1,302,861 Yönetim Ücreti: Yüzbindeyedibuçuk/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %0.14 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 21,151,900 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 21,599,843 Toplam Pay Say s : 250,000,000 Yat r mc Say s : 131 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon, portföyünün tamam hisse senetleri, borçlanma senetleri, alt n ve di er k ymetli madenler ile bunlara dayal sermaye piyasas araçlar ndan en az ikisinden oluflan ve her birinin de eri fon portföy de erinin %20'sinden az olmayan Karma Fon'dur. Ürün orta-yüksek risk kategorisinde bulunan, portföyündeki sabit ve de iflken getirili enstrüman da l m n her zaman dengeli muhafaza eden, böylece uzun vadede sermaye art fl sa lamay hedefleyen bir fondur. Hisse senedi seçimlerinde temel unsur piyasa zamanlamas olmakta ve derinli i yüksek, likit alternatifler ön planda tutulmaktad r. Hisse senetlerinden arta kalan k s m sabit getirili menkul k ymetlerde (Devlet tahvili, Hazine bonosu ve Repo) de erlendirilir. Fon, toplam yat r mlar n hisse senetleri ile sabit getirili enstrümanlara dengeli bir flekilde da tarak, ölçülü risk almay tercih eden ve orta-uzun vadede enflasyona karfl reel getiri elde etmeyi hedefleyen yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri Denge Fon - 190,00 Performans (%) 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 Aral k 04 Mart 05 Haziran 05 Eylül 05 Aral k 05 Mart 06 Haziran 06 Eylül 06 Aral k 06 Mart 07 Haziran 07 Eylül 07 Aral k 07 Mart 08 Haziran 08 (Vergiden Ar nd r lm fl Fon Getirisi Tarih 03/01/ /01/ /01/2005 %40 MKB Ulusal 100 Endeksi %30 MKB 182 Gün D BS Performans Endeksi %30 MKB Repo Endeksi %50 MKB100 + %30 MKB O/N + %20 D BS182 Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Hisse Senedi %35-65 Ters Repo %5-35 Devlet Tahvili/Hazine Bonosu %

11 Nisan - Haziran 2008 Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m SGMK* %55.92 Hisse Senetleri %44.08 el Hisse Da l m Malt çecek %14.85 Petrol Ürünleri %11.98 Zirai Ürünler %21.86 Perakende Banka %15.91 Sat fl %19.21 Telekomünikasyon %16.19 Performans Verileri * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** lgili Döneme liflkin **** Standart Sapma / II Finans Yat. Men. De. A.fi A Tipi Karma Fon Finans Yat. Men. De. A.fi A Tipi Karma Fon SS**** nün SS (Vergiden Ar nd r lm fl) nün SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 182 Gün Per. Endeksi MKB 100 Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo BPP Hisse Senetleri Kat lma Belgesi Dolafl m Oran Portföy De eri %21.43 %28.63 %49.95 % ,709,247 %29.58 %25.37 %45.05 % ,263,339 %26.94 %29.46 %0.03 %43.57 % ,851,960 %25.24 %20.73 %54.04 %8.58 1,304,663 Fonun geçmifl getirileri gelecek dönemlerdeki performans için bir gösterge say lmaz. %27.76 %34.03 %38.21 %8.54 1,369, Bafl ndan Bugüne Performans Fon Getirisi Karfl laflt rma Ölçütünün Getirisi %-8.27 % Fonda A rl En Yüksek Üç Hisse Senedi MIGROS MIGROS.IS Per. Sat fl Fiyat Fondaki A rl (%) 8.47 Piyasa De eri (Milyon $) 2,951 Halka Aç kl k Oran (%) 52 TÜRK TELEKOM TTKOM.IS Telekom. Fiyat 4.12 Fondaki A rl (%) 7.14 Piyasa De eri (Milyon $) 11,833,25 Halka Aç kl k Oran (%) 15 VAKIFBANK VAKBN.IS Banka Fiyat 1.59 Fondaki A rl (%) 7.01 Piyasa De eri (Milyon $) 3,262 Halka Aç kl k Oran (%) 25 9

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI 2008 F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI H SSE Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Sentez A Tipi Fon Sepeti

Detaylı

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU 1 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU K saca Takasbank stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB) menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Türkiye nin gayrimenkul yat r m ortakl alan nda lider flirketi olan fl GYO, faaliyetlerini yat r mc lar na minimum riskle en yüksek getiriyi sa lama

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES hsan U ur DEL KANLI BDDK / ANKARA 2005 BDDK 1. Bask : Temmuz 2005 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi (1981-2000)

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler KURUMSAL PROF L OYAK BANK'IN M SYONU, V ZYONU VE DE ERLER OYAK BANK'IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL

Detaylı

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE 2006 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER BÖLÜM I-Sunufl 02 Anadolubank Hakk nda 02 HABAfi Grubu 04 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi 05 Ana Sözleflme de Yap

Detaylı

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI Haz rlayan: PricewaterhouseCoopers Türkiye Dan flmanl k Hizmetleri Bas m Tarihi Mart, 2006 Yap m nfomag Yay

Detaylı

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K Makale - 2 ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K 14 I. Girifl Çeyrek as rdan beri emeklilik sistemlerinde çok ayakl yap lanma yayg nl k kazanmaktad r. Do um art fl h z n n azalmas n n sonucu olarak

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005 Türkiye nin bankas Faaliyet Raporu 2005 Daima iyi bir ifl orta... Ekonomiye katma de er üretiyor, iflinizde size destek oluyoruz... Daima size en yak n... htiyac n z olan her an ve her yerde size hizmet

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı