SİRKÜLER: 2012/02 Mart Önsöz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012. Önsöz"

Transkript

1 SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012 Önsöz 1535 maddeden oluşan Türk Ticaret Kanunu, geçtiğimiz Şubat ayında Resmi Gazete deyayımlanarak yasalaşmıştır. Kanunun yürürlük tarihi Temmuz 2012 olup bazı maddelerinin yürürlüğe girmesi 2013 yılı olarak belirlenmiştir. Kanun, şirket sahip ve yöneticilerine, hukukçulara, 3568 sayılı kanun mensuplarına (SMMM,YMM) ağır görevler, sorumluluklar ve cezalar getirmektedir. Özellikle paraya çevrilemeyen hapis cezaları, yönetim ve denetim işlerinin çok dikkatli yapılmasını gerektirmektedir. Belki de bu sebeple şirket ortaklarının yönetim kurullarında görev alma istekleri de azalacaktır. Hatta bazı kurumlar şahısfirmasına dönmeyi tercih edeceklerdir. Kanun, muhasebe sistemini, finansal raporlama ve denetim mekanizmalarını çok radikal biçimde değiştirmektedir. Bu kanunla, risk yönetimi, finansal planlama, iç raporlama, iç denetim gibi kavramlar ticaret hukukumuza ilk defa girmektedir. YTTK ile birlikte şirketin kasası ile ortakların cebi birbirlerinden ayrılmakta ve sıkı bir denetim mekanizması devreye girmektedir.daha zaman var gibi görünmesine rağmen 2012 yılı sona ermeden tamamlanması gereken bazı işlemlerin (bilançoların gözden geçirilmesi, muhasebe sistemindeki düzenlemeler, yönetim kuruluna yönelik değişiklikler, ana sözleşme değişiklikleri, uluslararası denetim standartlarına uyum sağlanmas ıvs.) yapılmaması şirketlerinizin işlerini zorlaştıracaktır. Kanunun emrettiği alt yapı düzenlemelerinin bugünden yapılması şirketlerinizi birkaç adım öne çıkaracak ve rekabet gücünüzü arttıracaktır. Pek çok sebepten idari, mali, finansal kararların bugünden verilip, düzenlemelerin de işletme politikalarına uygun hale getirilmesinde fayda gördüğümüz için bu sirküler Erken Uyarı amacıyla düzenlenmiştir. Tüm işverenlere faydalı olması dileklerimizle, 1 / 49

2 İçindekiler: Yeni Türk Ticaret Kanununda Yer Alan Önemli Tarihler. Genel Olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu. Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Ticari İşletme.. Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketler. Anonim Şirketin Kuruluşu Genel Kurul Yönetim Kurulu Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Limited Şirketler.... Bağımsız denetçi. İnternet sitesi açma zorunluluğu... 2 / 49

3 Olmazsa ne olur?.. Yol Haritası. Genel Olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu TBMM nde tarihinde kabul edilerek tarihinde yasalaştı. Bu süreç şirketlere daha şeffaf, daha rekabetçi, sürekli gelişen ve kurumsallaşmayı artıran bir sonuç doğuracaktır. Yeni Türk Ticaret Kanunu nun uygulamaya geçmesi için tarih olarak belirlenmiştir. Yeni TTK ile öngörülen değişikliklerden bazıları şu şekilde sıralanabilir; Tek kişilik A.Ş. tek kişilik Ltd. Şti. kurulabilecektir. Kişi zorunlulukları bugüne kadar suni ortaklıklar doğurmuş, tek kişilik şirket zaruret olmuştur. Kayıtlı sermaye sistemini benimseyen kapalı anonim ortaklıklarda başlangıç sermayesi TL olarak belirlenmiştir. Limited ortaklıklarda ise bu rakam, TL olacaktır. Ayni sermaye ile ilgili yenilikler ve sınırlamalar ise sanal ortamların ayni sermaye olarak konulmasına imkân tanınmıştır. Bu yönüyle kanun, modern gelişmeleri gözeten ve uyarlayanöbir yapı ortaya koymaktadır. Kanun un sermayenin korunması bakımından getirdiği önemli bir hüküm de, vadesi gelmemiş alacakların sermaye olarak konulmasının yasaklanmasıdır 3 / 49

4 Halka açık şirketler ile diğerleri arasındaki uçurumun kaldırılması hedeflenmiştir. Şirketilk kurulurken halka açık olarak da kurulabilecek, şirket kendi hisselerini de satın alabilecektir. Bu madde borsadaki spekülasyonlardan şirketlerin daha az zarar görmesi için konulmuştur. Anonim şirkette yönetim kurulu üyesi olabilmek için ortak olma şartı kaldırılmış,yönetim kurulu üyelerinin en az ¼ ü yüksek okul mezunu olma zorunluluğu getirilmiştir. Bu değişiklikle profesyonel kişilerin yönetimlere girmesi hedeflenmiştir. Tüzel kişiler de yönetim kurulu üyesi olabileceklerdir. Yönetim kurulu ve genel müdür arasındaki fark ortaya çıkacak ve genel müdüre de sorumluluk yüklenecektir. Her şirketin bir web sayfası olacak, bu sayfasının bir köşesinde Aylık, 3 Aylık Mali Tablolar ve raporlar yer alacak, şirket sırrı kavramı yepyeni bir konsepte oturacaktır. Yeni tasarı özellikle şirketlerde sahiplilik ilkesinden ziyade sorumluluk ilkesini öne çıkarmaktadır. Pay sahibinin şirkete borçlanması yasaklanmış, böylelikle pay sahibinin ortaklığın kaynaklarını kötüye kullanması güçleştirilmiştir. Yöneticilerin şirkete verecekleri zararın sigortalanması, söz konusu riskin sigortalanması zorunlu tutulmamakla birlikte, şirketin bu yönteme başvurması halinde, sigortanın şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunun değerlendirilmesinde dikkate alınacağı vurgulanmıştır.. Yeni TTK denetim üzerine kurulmuş bir kanundur. Bu kanun 1.maddesinden sonuncu maddesine kadar muhasebe ve müşavirlik mesleğini ön plana çıkarmaktadır. Şirketleri bağımsız denetim kuruluşları denetleyecek, küçük anonim şirketleri ve limited şirketleri, YMM veya SMMM denetleyebilecektir. 4 / 49

5 Türk İşletmeleri Uluslar arası piyasalarda yer alacaklar. Bu sebeple finansal tablola Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak düzenlenecek ve denetlenecek. Küçük işletmeler için ise UFRS nın daha basit hükümleri uygulanacaktır. Şirketlerle ilgili kuruluş, genel kurul, pay ve pay defteri, esas mukavele değişiklikleri,tasfiye, birleşme, bölünme, tür değiştirme işlemleri değiştirilmiş, Türk hukukunda ilk defa şirketler topluluğu ile ilgili hükümler konulmuştur.. Ticaret sicil kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve depolanması sağlanmıştır. Sözleşmelerin kuruluş süreçlerinin elektronik ortamda yapılması mümkün hale gelmiştir, Elektronik ortamda genel kurul yapılmasına imkân tanınmıştır. Genel kurul çağrılarının elektronik posta ile yapılabilecek olması, toplantıya katılma, öneri sunma, oy kullanma gibi yönetimsel hakların internet ortamında elektronik imza ile kullanılabilecek olması sağlanmıştır. Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Ticari İşletme: Ticari İşletme: Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamede gösterilir. (YTTK madde 11) Fatura ve teyit mektubu: Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir. Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır. Telefonla, telgrafla, herhangi bir iletişim veya bilişim aracıyla veya diğer bir teknik araçla ya da sözlü olarak kurulan sözleşmelerle yapılan açıklamaların içeriğini doğrulayan bir yazıyı alan kişi, bunu aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde itirazda bulunmamışsa, söz konusu teyit mektubunun yapılan sözleşmeye veya açıklamalara uygun olduğunu kabul etmiş sayılır. 5 / 49

6 (YTTK madde 21) Yeni TTK nda teyit mektubu ile ilgili olarak bir iletişim veya bilişim aracıyla veya diğer bir teknik araçla ya da sözlü olarak kurulan sözleşmelerle ifadesi ile ilave edilerek kanun maddesi güncellenmiştir. Böylece elektronik olarak yapılan yazışmaları teyit eden bir yazı alındığında da itiraz etme süresi sekiz gün olarak belirlenmiştir. Ticaret Sicili: Ticaret sicili, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetiminde ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları bünyesinde kurulacak ticaret sicili müdürlükleri tarafından tutulur. (YTTK madde 24) Açıklık: Herkes ticaret sicilinin içeriğini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri inceleyebileceği gibi giderini ödeyerek bunların onaylı suretlerini de alabilir. Bir hususun sicilde kayıtlı olup olmadığına dair onaylı belge de istenebilir. (Madde 35) Bu madde ile tüm ticaret sicil kayıtları herkese açık hale getirilmiş ve şeffaflık ön plana çıkartılmıştır. Ticaret Unvanı Kullanma Zorunluluğu: Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır. Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. (YTTK madde 39) Ticaret Unvanı Tescili: Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. (YTTK madde 40) 6762 sayılı eski TTK nda en önemli şekil şartlarından birisi olan 15 günlük tescil süresi yeni TTK nda da korunmuştur. Tacir tescili gerektiren tüm hususları 15 günlük zaman zarfında ticaret siciline tescil ettirmekte yükümlüdür. Defter Tutma Yükümlülüğü: Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle malvarlığı durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve 88 inci madde hükümleri başta 6 / 49

7 olmak üzere bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir. Ticari defterler, açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanır. Kapanış onayları, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yapılır. (YTTK madde 64) Yeni TTK nun en önemli yeniliklerinden biri defter tasdik süresinin izleyen takvim yılının altıncı ayı sonuna kadar yapılabilecek olmasıdır. Eski TTK na göre yevmiye defteri takip eden yılın ilk ayı sonuna, envanter defteri ise üçüncü ayı sonuna kadar tasdik edilmek zorundaydı. Yeni TTK nun da açık olarak sayılan defter sayısı 3 tür. Bu defterler yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri olarak belirlenmiştir. Tutulması zorunlu olan diğer defterler Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından daha sonra ilan edilecektir. Defterlerin Tutulması: Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulur. Kısaltmalar, rakamlar, harfler ve semboller kullanıldığı takdirde bunların anlamları açıkça belirtilmelidir. Defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılır. Defterlerin Türkçe tutulma zorunluluğu yeni TTK da da muhafaza edilmiştir. Belgelerin Saklanması, Saklanma Süresi: Yeni TTK nda saklama süresi eski TTK nda olduğu gibi on yıl olarak belirlenmiştir. Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. (YTTK madde 82) Ticari Şirket Türleri:Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir. Bu Kanunda, kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır. (YTTK madde 124) Sermaye Koyma Borcu: Şirket ortağının en asli görevi olan sermaye taahhüdünü yerine getirme borcu aşağıdaki şekillerde olabilir. 7 / 49

8 Kanunda aksine hüküm olmadıkça ticaret şirketlerine sermaye olarak; a) Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar, b) Fikrî mülkiyet hakları, c) Taşınırlar ve her çeşit taşınmaz, d) Taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları, e) Kişisel emek, f) Ticari itibar, g) Ticari işletmeler, h) Haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerler, i) Maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer haklar, j) Devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer, konabilir. (YTTK madde 127) 8 / 49

9 Birleşme: Şirketler; a) Bir şirketin diğerini devralması, teknik terimle devralma şeklinde birleşme veya b) Yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri, teknik terimle yeni kuruluş şeklinde birleşme yol uyla birleşebilirler.(yttkmadde136) Geçerli Birleşmeler 1. Sermaye şirketleri; a) Sermaye şirketleriyle, b) Kooperatiflerle ve c) Devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle, birleşebilirler. 2. Şahıs şirketleri; a) Şahıs şirketleriyle, b) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye şirketleriyle, 9 / 49

10 c) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, kooperatiflerle,birleşebilirler. 3. Kooperatifler; a) Kooperatiflerle, b) Sermaye şirketleriyle ve c) Devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle,birleşebilirler. Yeni TTK nda getirilen en önemli yeniliklerden birisi de birleşmenin aynı nev i şirketler arasında olabileceği zorunluluğunun ortadan kaldırılmasıdır. Eski TTK na göre bir anonim şirket ile bir limited şirketi birleştirmek mümkün değildi. Ancak yeni yasa ile artık bu mümkün olabilecektir. Birleşme Sonrası Sermaye Artırımı Devralma yoluyla birleşmede, devralan şirket, sermayesini, devrolunan şirketin ortaklarının haklarının korunabilmesi için gerekli olan düzeyde, artırmak zorundadır. (YTTK madde 142) Birl eşme sonrası yerine getirilmesi zorunlu olan şekil şartlarından birisi de birleşmenin tescilinden sonra yeni oluşan toplam sermayenin yeniden ticaret siciline ayrıca tescil ettirilmesi durumudur. Böylece devrolunan firma yoluyla gelen ortakların sermaye tutarları devralan firmanın içerisinde tescil edilmiş olur. Ayrılma Akçesi 10 / 49

11 Birleşmeye katılan şirketler, birleşme sözleşmesinde, ortaklara, devralan şirkette, pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile iktisap olunacak şirket paylarının gerçek değerine denk gelen bir ayrılma akçesi arasında seçim yapma hakkı tanıyabilirler. Birleşmeye katılan şirketler birleşme sözleşmesinde, sadece ayrılma akçesinin verilmesini öngörebilirler. (YTTK madde 141) Eski TTK nda birleşme sonrası sermaye payları 3 yıl geçmedikçe devredilemiyordu. Fakat yeni TTK ile ayrılma akçesi alma kolaylığı getirilerek yeni şirkette ortak olmak istemeyen ortağın şirketten ayrılmasına kolaylık sağlanmıştır. Böylece birleşme sonrası yeni şirkte yer almak istemeyen ortakların şirketten ayrılmaları kolaylaştırılmıştır. Sermayenin Kaybı Veya Borca Batıklık Hâlinde Birleşmeye Katılma: Sermayesiyle kanuni yedek akçeleri toplamının yarısı zararlarla kaybolan veya borca batık durumda bulunan bir şirket, kaybolan sermayeyi veya gerekiyorsa borca batıklık durumunu karşılayabilecek tutarda serbestçe, tasarruf edilebilen öz varlığa sahip bulunan bir şirket ile birleşebilir. (YTTK madde 139) Birleşme Sonrası Ortakların Kişisel Sorumlulukları Ve İş İlişkilerinin Geçmesi Devrolunan şirketin borçlarından birleşmeden önce sorumlu olan ortakların sorumlulukları birleşmeden sonra da devam eder. Şu şartla ki, bu borçlar birleşme kararının ilanından önce doğmuş olmalı veya borçları doğuran sebepler bu tarihten önce oluşmuş bulunmalıdır. (YTTK madde 158) Bölünme: Bir şirket tam veya kısmi bölünebilir. a) Tam bölünmede, şirketin tüm malvarlığı bölümlere ayrılır ve diğer şirketlere devrolunur. Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ederler. Tam bölünüp 11 / 49

12 devrolunan şirket sona erer ve unvanı ticaret sicilinden silinir. b) Kısmi bölünmede, bir şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümü diğer şirketlere devrolunur. Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ederler veya bölünen şirket, devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları elde ederek yavru şirketini oluşturur. (YTTK madde 159) Tür (Nev i) Değiştirme Bir şirket hukuki şeklini değiştirebilir. Yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır. (YTTK madde 180) Geçerli Tür Değiştirmeler a) Bir sermaye şirketi; Başka türde bir sermaye şirketine; Bir kooperatife; b) Bir kollektif şirket; Bir sermaye şirketine; Bir kooperatife; 12 / 49

13 Bir komandit şirkete; c) Bir komandit şirket; Bir sermaye şirketine; Bir kooperatife; Bir kollektif şirkete; d) Bir kooperatif bir sermaye şirketine, dönüşebilir. (YTTK madde 181) Birleşmenin, Bölünmenin Ve Tür Değiştirmenin İptali Ve Eksikliklerin Sonuçları 1. Birleşme, bölünme ve tür değiştirme kararına olumlu oy vermemiş ve bunu tutanağa geçirmiş bulunan birleşmeye, bölünmeye veya tür değiştirmeye katılan şirketlerin ortakları; bu kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren iki ay içinde iptal davası açabilirler. İlanın gerekmediği hâllerde süre tescil tarihinden başlar. 2. Kararın bir yönetim organı tarafından verilmesi hâlinde de bu dava açılabilir. 3. Birleşme, bölünme ve tür değiştirmeye ilişkin işlemlerde herhangi bir eksikliğin varlığı hâlinde, mahkeme taraflara bunun giderilmesi için süre verir. Hukuki sakatlık, verilen süre içinde giderilemiyorsa veya giderilememişse mahkeme kararı iptal eder ve gerekli önlemleri alır. (YTTK madde 192) 13 / 49

14 Anonim Şirketler Yeni TTK da, anonim şirket sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirket olarak tanımlanmıştır. Pay sahipleri sadece taahhüt ettikleri sermaye payları ile sorumludur. Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir. A. Anonim Ortaklıkların Kuruluşu, Kuruluş Belgeleri Ve Yeni Pay Sistemi 1. YTTK ya Göre Anonim Şirketin Kuruluşuna İlişkin Genel Esaslar Yeni TTK kuruluş yönünden bir çok yenilik içermektedir. Bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren kurulacak olan anonim ortaklıklar, kurulacakları tarihten itibaren şeffaf ve kurumsal bir biçimde yapılandırılacaktır. Mevcut olan anonim şirketler ise şeffaflaşacak, kurumsal yönetim adaptasyonunu gerçekleştirmek ödevi ile karşı karşıya geleceklerdir. YTTK da düzenlenen anonim şirket türleri tek pay sahipli A.Ş, Kapalı A.Ş., Halka Açık A.Ş. ve Borsa A.Ş.dir. Mevcut TTK dan farklı olarak tek ortaklı anonim ortaklığa ve pay senetleri borsada işlem gören Borsa A.Ş.ye yasal zemin hazırlanmıştır. Mevcut düzenlemede bir anonim şirketin kurulması için şirkette pay sahibi en az 5 kurucunun bulunması şart iken YTTK ile anonim şirket kurulması için bir veya daha fazla kurucunun var olması yeterlidir. Böylelikle yeni TTK ile tek kişinin anonim şirket kurulabilmesine olanak sağlanmıştır.yeni kanunun 335.maddesine göre Şirket, kurucuların, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzaların noterce onaylandığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur 14 / 49

15 2. YTTK ya Göre Anonim Şirketin Kuruluş Belgeleri. Yeni kanunda kuruluş belgeleri, şirket esas sözleşmesi, kurucular beyanı, değerleme raporları, işlem denetçisi raporu olarak sayılmıştır. Bu belgeler şirketin sicil dosyasına konulmak suretiyle 5 yıl süreyle saklanacaktır. Mevcut TTK dan farklı olarak istenilen belgeler sayılmış ve ilk defa kurucular beyanı ve işlem denetçisi tabirine yer verilmiştir. Kurucular beyanı ile şirketin hesap verebilirliğini arttırmak ve kamuyu aydınlatmak hedef alınmıştır. Bu beyan şirketin geleceğine ilişkin taahhütler içermektedir. Yeni Kanun da AŞ nin kuruluş aşamasına ilişkin olarak getirilen bir diğer yenilik denetim mekanizmasıdır. Bu bağlamda AŞ nin kuruluşunda yerine getirilmesi gereken şartlardan biri de işlem denetçisi raporunun alınmasıdır. Tüm bu beyanlar ile esas sözleşme ve kuruluş belgeleri işlem denetçisi tarafından incelenecektir. Son olarak işlem denetçisi koşulların oluşup oluşmadığı ile ilgili kuruluş raporu düzenleyecek bu rapor sicil dosyasına eklenecektir. Sonuç olarak yeni kanunun yürürlülüğe girmesi ile birlikte anonim şirketin kuruluş aşaması hayli zorlu bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. 3. Anonim Şirket Sermaye, Pay Sistematiği ve Sermaye Koyma Borcu 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Yasası halka açık olsun olmasın bütün anonim ortaklıklar için iki sermaye sistemini kabul etmiştir: Esas sermaye ve kayıtlı sermaye. Böylece hukukumuzdaki kapalı AŞ ile halka açık AŞ arasındaki önemli bir fark ortadan kaldırılmıştır. Yeni sistemde kapalı anonim ortaklıklara halka açık anonim ortaklıklar gibi esas sermaye ve kayıtlı sermaye sistemlerinden birini seçme olanağı tanınmıştır. Kapalı AŞ lerde asgari esas sermaye TL, kayıtlı sermaye TL.dır. Halka açık AŞ lerde ise asgari sermaye TLdir. Payların ödenmesi hususunda ise yeni yasa ile Nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmi beşi tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödeme zorunluluğu getirilmiştir. Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlığı unsur ları ayni sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz. Yeni TTK ile eski kanundan farklı olarak pay sahiplerinin şirkete borçlanmalarına yasak getirilmiştir. Bu yasak için öngörülen tek istisna ise iştirak taahhüdünden doğan borçlardır. Zira pay sahibinin her müşterisi gibi şirketten vadeli olarak mal alması mümkün görülmelidir. Bu madde ile korunan usul ise şirket sahiplerinin cari hesaptan kuralsız bir şekilde para çekmelerini 15 / 49

16 önüne geçilmesidir. Pay sahiplerinin birçok iş ve işlemde şirket kasası nı kullanmasının, kişisel harcamalarını bu kanaldan yapmasının ve hatta şirketten para çekmesi engellenmiştir. B. Yeni Türk Ticaret Kanuna Göre Anonim Şirket Genel Kurulu Anonim şirketlerin zorunlu organları genel kurul ve yönetim kuruludur. Eski kanunda zorunlu organ olarak yer alan denetçilerin yeni kanunda şirketin bir organı olup olmadığı belirtilmemiş bu husus doktrine bırakılmıştır. 1. Genel Kurulun Toplantı Şekli, Zamanı ve Yeri Yeni yasada Genel kurulun toplantı şekli olağan ve olağanüstü olarak belirtilmiştir. Olağan genel kurul toplantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması gerekmektedir. Olağanüstü genel kurul toplantısı ise gerektiği takdirde her zaman yapılabilir. Genel kurulun toplantı yeri ise, şirket esas sözleşmesinde aksi yönde bir hüküm bulunmadığı sürece şirket merkezinin bulunduğu yerdir. 2. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri Genel kurul kanunda ve esas sözleşme de açıkça öngörülmüş hallerde karar alır. Yönetim kurulu kendisine kanunla bırakılan devredilemez yetkileri genel kurula nakledemez, onun onayına bağlayamaz. Esas sözleşme ile de yetki sisteminin yapısına ve organlar arasındaki kanuni işlev dağılımına aykırı olarak genel kurul yetkilendirilemez. Ayrıca denetleme işlevine ilişkin hiçbir yetki genel kurul ve yönetim kuruluna bırakılamaz. Genel Kurulun Devredemeyeceği Asil Yetki ve Görevleri Esas sözleşmenin değiştirilmesi, 16 / 49

17 Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri, ibraları ve görevden alınmaları, Bağımsız denetçinin ve işlem denetçilerinin seçimi ve görevden alınması, Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kar paylarının belirlenmesine, yedek akçenin kullanılmasına dair kararların alınması Kanunda öngörülen haller dışında şirketin feshi, Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı. Tek pay sahipli anonim ortaklıklarda bu pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Ancak tek ortaklı A.Ş. lerde genel kurul kararlarının yazılı olma unsuru geçerlilik şartıdır. 3. Genel Kurul Toplantısına Çağrı ve Çağırmaya Yetkili Olanlar YTTK, anonim şirket genel kurulunu toplantıya çağırmaya yetkili olanları; yönetim kurulu, tasfiye halinde ise tasfiye kurulu, azlık ve mahkeme olarak belirlemiştir. Mevcut yasal düzenlemeden farklı olarak denetçilere verilen olağanüstü genel kurul toplantısına çağrı hakkına yeni TTK da yer verilmemiştir. Bu hususta asıl çağrı ile görevli organ yönetim kuruludur. Azlık tarafından genel kurul çağrısı da mümkündür. YTTK ya göre kapalı A.Ş. lerde sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde ise sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri azlık olarak kabul edilmektedir. Bu pay sahipleri, yönetim kurulundan genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Genel kurulu toplantıya çağrı şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil 17 / 49

18 Gazetesinde yayımlanır. Bu çağrı toplantıdan iki hafta önce olmak zorundadır. Bütün pay sahipleri veya temsilcileri aralarından biri itirazda bulunmadığı sürece çağrısız olarak da genel kurul toplantısı yapabilme olanağına sahiptirler. 4. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortam Üzerinden Katılma YTTK nın Ticaret Hukukumuza kazandırdığı yeniliklerden birisi de genel kurul toplantısına elektronik ortam üzerinden katılmayı olanaklı hale getirmesidir. Bu dünya çapında ticari hayat gereksinimlerine cevap veren yasal düzenleme ile yabancı şirket ortaklarının genel kurula rahmetsizce katılmasına imkân tanınmıştır. Bu uygulama teknik ve ayrıntılı usul hükümleri erektirdiğinden Bakanlar Kurulu Tüzüğünün çıkarılmasına bağlanmıştır. 5. Genel Kurulun Toplantı ve Karar Yeter Sayısı Genel kurulun toplanabilmesi için şirket sermayesinin en az dörtte birine sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığı yeterlidir. Bu şart sadece toplantıya başlanılması için değil, toplantı süresince de gerçekleştirilmek zorundadır. Ancak davete rağmen bu şart gerçekleşmemişse yapılacak olan ikinci genel kurul toplantısında toplantı yeter sayısı aranmaz. Toplanan genel kurullarda ise kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. 6. Genel Kurul Kararlarının İptali ve Butlanı Kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine karar tarihinden itibaren üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açılır. Bu hak ise pay sahipleri ve yönetim kurulu üyelerine aittir. Ancak bilindiği gibi genel kurul toplantısına katılan pay sahibinin iptal davası açması; o kararla ilgili olumsuz oy vermesi ve muhalefet şerhinin toplantı tutanağına işletilmesi şartına bağlıdır. Pay sahiplerinin genel kurula katılmasını engelleyen, kanundan doğan haklarını sınırlandıran, bilgi alma ve inceleme hakkını ortadan kaldıran son olarak anonim şirketin yapısını bozan ve sermayenin korunması hükümlerine aykırı olan tüm genel kurul kararları batıldır. 18 / 49

19 C. Yeni Türk Ticaret Kanuna Göre Anonim Şirket Yönetim Kurulu Yeni Türk Ticaret Kanunu anonim şirket yönetim kurulunun yapısına ve işlevlerine yönelik birçok değişiklik ve yenilik getirmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmaları zorunluluğunun ortadan kaldırılması, tek kişilik yönetim kuruluna imkân sağlanması, tüzel kişilerin tüzel kişilik olarak yönetim kuruluna seçilmesi, üyelerin belirli bir nisabının yüksek öğrenim görmüş olanlardan seçilmesi bunlara örnek olarak gösterilebilinir. Sayılan yeniliklerin daha profesyonel ve daha kaliteli bir yönetim sisteminin habercisi olduğunu varsayabiliriz. Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim kurulu her yıl kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. 1. Yönetim Kurulu Üye Sayısı. Bilindiği üzere 1956 yılı kabul tarihli 6762 sayılı mevcut TTK da idare meclisinin, pay sahibi en az üç kişiden oluşma zorunluluğu söz konusudur. Şirkette pay sahibi olmayan kişilerin yönetim kurulunda görev alması söz konusu değildir yılında yürürlüğe girecek olan yeni TTK da ise bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulundan bahsedilmiştir. Bu ibare ile tek paylı A.Ş. nin işletilmesine uygun olarak da tek kişilik yönetim kuruluna imkân tanınmıştır. Tek kişilik yönetim ile küçük çaplı AŞ lerin daha kolay yönetilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanında YTTK temsile yetkili en az bir üyenin yerleşme yerinin Türkiye de bulunması ve Türk Vatandaşı olmasını şart koşmuştur. Bu nedenle yönetim kurulunun tek üyeden oluşması durumunda bu üyenin, birden fazla üyeden oluşması durumunda ise temsile yetkili en az bir üyenin Türk vatandaşı olması ve Türkiye de ikamet etmesi şarttır. 2. Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliği. Gerçek kişiler yanında, tüzel kişilerin de, tüzel kişilik olarak yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi kanunun yürürlülüğe girmesi ile olanaklı hale gelecektir. Ancak bu hususun gerçekleşmesi halinde, kanun tüzel kişi adına yönetim kurulunda bulunacak olan gerçek kişinin tescil ve ilan olunmasını ayrıca bu işlemin internet sitesinde de hemen açıklanmasını zorunlu tutmuştur. Tescil yönetim kurulunda tüzel kişiliğin oyu için kurucu unsur, ilan ise 3.kişilere bildirici unsur olarak nitelendirilebilinir. 19 / 49

20 Tüzel kişi adına sadece bir gerçek kişi tescil edilir. Tüzel kişi kendi bünyesinden başka birini yönetim kurulu toplantılarına yollayamaz. Bu da kurulun çalışma ve istikrarının bozulmasını önleyici tedbirlerdendir. Bu düzenlemelerle birlikte yıllardır hukukumuza hakim olan tüzel kişinin yönetim kurulunda birden çok temsilciye sahip ve birden çok oyu haiz olmasına ilişkin uygulamaya da sonverilmiştir. 3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ehliyeti ve Yüksek Öğrenim Görmüş Olma Zorunluluğu 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda yönetim kurulu üyelerinin ehliyetine ilişkin bir hüküm bulunmamasına karşılık, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olması koşulu aranmış, yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olması zorunlu tutulmuştur. Madde gerekçesinde yönetim kurulunun nicelik olarak yükseltildiği ve profesyonel üyelerin seçimine zemin hazırlandığı ifade edilmiştir. Tek üyeli yönetim kurulunda ise yüksek öğrenim şartı aranmamaktadır. 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Pay Sahibi Olma Zorunluluğunun Olmaması ETTK 313üncü maddesinde yer alan hisse senedi tevdii mecburiyeti 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda kaldırılmıştır. Madde gerekçesine göre hem az ortaklı anonim ortaklıklarda çok üyeli yönetim kurulu oluşturulmasına olanak tanınmış, hem de yapay hile-i şer iye olan çözümlere başvurulmadan uzman ve profesyonel yönetim kurullarının yolu açılmıştır. 5. Yeni TTK Uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilme Engelleri Net bir biçimde ifade etmek gerekirse üyeliği sona erdiren sebepler, seçilme engelleri olarak kabul edilmiştir. Kişinin iflasına karar verilmiş olması yahut ehliyetinin kısıtlanması ya da gerekli kanuni şartları taşımaması hallerinde yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi mümkün değildir. Yönetim kurulu üyeleri 3 yıl için seçilir. Şirket esas sözleşmesinde tekrar seçilme yasağı yoksa aynı kişi yeniden seçilebilir. 20 / 49

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler:

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler: YENİ TTK E Ğİ T İ M İ ------------------------------------------------------------------------------ 1 Eğitimciler: İlhan GÜNERİ Yeminli Mali Müşavir M.Necati BALCI Bağımsız Denetçi- SMMM YENİ TTK NELER

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL TÜRK TİCARET KANUNU İLK TİCARET KANUNU İlk Ticaret Kanunu 1926 yılında çıkmıştır. 29.5.1926 tarih ve

Detaylı

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

Ticari İşletme Tanımı:

Ticari İşletme Tanımı: Ticari İşletme Tanımı: Kanunda ticari işletme türlerinin sayılması yerine ticari işletme tanımı yapılmıştır. Tanıma göre ticari işletmenin esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı

Detaylı

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER TÜRK TİCARET KANUNU Uzun yıllar süren çalışmaların ardından 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kanun un gerekçesinde

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM. Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM. Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209 İÇERİK-Yönetim YÖNETİM 1. Ortaklar Hukukunda Yenilikler 2. Yeni Kanunun Sistematiğindeki

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM Ymm. Ali Alıç Yönetim Kurulu Üyesi Ymm. Ali Alıç 1959 Gülnar da (Mersin) doğdu. 1982 de AÜ. SBF İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. 1991 University of Sheffield

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail KÖKBULUT 2012 BEDELSİZDİR Sahibi Hazırlayan : İsmail KÖKBULUT : İsmail KÖKBULUT Kapak Tasarım : Derya Başpınar Basım Tarihi : Şubat 2012 İsteme Adresi : SUNUŞ

Detaylı

İçindekiler. C.1 Yönetim Kurulu 41. C.2 Genel Kurul 47

İçindekiler. C.1 Yönetim Kurulu 41. C.2 Genel Kurul 47 İçindekiler A B C Genel Olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Ticari İşletme Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketler 04 10 30 C.1 Yönetim Kurulu 41 C.2 Genel Kurul

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, anonim şirket esas sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337 2. Asgari sayı MADDE 338

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337  2. Asgari sayı MADDE 338 KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1) Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede,

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU Dinamikler İlkeler Zorunlu Hedefler Ticari İşletme Sermaye Şirketleri 1 ISBN : 978-9944-737-10-4 GİRİŞ I. Yeni Bir Ticaret Kanunu nu Gerekli Kılan Sebepler ve Dinamikler

Detaylı

Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu

Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu Genel Bakış I. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GİRİŞ II. III. IV. KURULUŞ YÖNETİM KURULU DENETİM V. GENEL KURUL VI. VII. VIII. PAY VE SERMAYE PAY SAHİPLERİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER 2 Yeni

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

ŞİRKETLER MUHASEBESİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2887 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1844 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Yazarlar Doç.Dr. Salim ŞENGEL (Ünite 1, 6, 7) Prof.Dr. Seval SELİMOĞLU (Ünite 2) Prof.Dr. Ercan BAYAZITLI

Detaylı

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN 14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 1 / 72

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 1 / 72 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET IV - Ticari davalar ve delilleri 1. Genel

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNUNDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUKUKİ İŞLEMLER VE MÜESSESELER

TÜRK TİCARET KANUNUNDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUKUKİ İŞLEMLER VE MÜESSESELER TÜRK TİCARET KANUNUNDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUKUKİ İŞLEMLER VE MÜESSESELER TÜSİAD TTK Semineri - Sabancı Center 15.02.2011 Yasin Beceni Yönetici Ortak

Detaylı

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı:

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Kanunda ticari işletmenin bir bütün halinde devredilebileceği ve aksi kararlaştırılmadıkça devrin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER Erkan YETKİNER E. Baş Hesap Uzmanı, YMM VergiDepartmanıOrtağı Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. E-yaklaşım Dergisi,

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 1 Ali SELÇUK Aydın BAZİN Hüseyin TAŞ Başmüfettiş Müfettiş Müfettiş

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU SİRKÜLER: AKAD.11/06-20.05.2011 Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU Yeni Türk Ticaret Kanunu nda, teknolojinin gelişimine ve günlük

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

TTK NIN ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA. Hazırlayan Yrd. Doç.. Dr. Halit AKER Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD

TTK NIN ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA. Hazırlayan Yrd. Doç.. Dr. Halit AKER Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD YENİTTK TTK NIN ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA GETİRD RDİĞİYENİLİKLER Hazırlayan Yrd. Doç.. Dr. Halit AKER Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD 1 ÖNSÖZ 6102 s. yeni TTK (yttk) Ocak 2011 de

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU Soner ALTAŞ * Öz Yeni Türk Ticaret Kanunu nda, teknolojinin gelişimine ve günlük hayatımızdaki yerine paralel

Detaylı