Pazarlama Araştırmalarında Benzetim Yönteminin Kullanımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pazarlama Araştırmalarında Benzetim Yönteminin Kullanımı"

Transkript

1

2

3

4 Pazarlama Araştırmalarında Benzetim Yönteminin Kullanımı Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Prof. Dr. Okan TUNA Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Özet Benzetim, karmaşık sistemlerin tasarımı ve analizinde kullanılan en güçlü analiz araçlarından birisi olarak değerlendirilmektedir. Genel anlamda benzetim, zaman içinde sistemin işleyişinin taklididir. Benzetim, modelleme yardımıyla sistemin operasyon karakterini tanımlamaya ve sistemin performansını ölçmeye yarayan bir araç olarak kullanılmaktadır. Günümüzde, birçok karmaşık araştırma sürecinde etkin olarak kullanılan benzetim yönteminin, Türkiye deki pazarlama araştırmalarında çok az düzeyde kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışma, benzetim yönteminin pazarlama araştırmalarında ne düzeyde kullanıldığını ortaya koymakta ve aynı zamanda pazarlama araştırmalarında nasıl kullanılabileceğini de açığa çıkarmayı amaçlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Benzetim, Modelleme, Pazarlama araştırması 430

5 Use of Simulation Methods in Marketing Researches Abstract Simulation is evaluated as one of the most powerful tools used in analysis and design of complex systems. In general, simulation is the act or process of simulating. Simulation is used as a tool to measure performance of the system and define the character of the system's operation by modeling. Although many sophisticated simulation techniques are used effectively in the complex research processes, this technique is used very rarely in Turkey. This study reveals what level of simulation methods used in marketing research, but especially how to use these methods in marketing research. Key Words: Marketing, Simulation, Modeling, Marketing Research Giriş Benzetim yöntemi, gerçek sistemlerin yazılımlar yardımıyla modellenmesi ile sistemin operasyon karakterini tanımlamaya ve sistemin performansını ölçmeye yarayan bir araçtır (Kelton ve Law, 2003:7). Benzetim modelleri ile bir sistemin işleyişini incelemek ve/veya farklı operasyonel alternatifleri değerlendirilmek amacıyla bilgisayarda modeller yaratılmakta ve sistemi optimize etmek için alternatifler ortaya konulmaktadır. Bu anlamda benzetim yöntemi sistemin taklididir. Özellikle karmaşık sistemlerin tasarım ve analizinde kullanılan benzetim yöntemi, genel anlamda sistem işleyişinin taklidinden oluşur. Üretim sektöründe genellikle performans ölçümünde kullanılan benzetim 431

6 yöntemi, hizmet sektöründe daha çok karar destek sistemi olarak karar vericilere, verilen kararların verimlilik ve etkinliğini ölçmede hizmet etmektedir. Gerçek sistem basitse ve gerçek sistem üzerinde problem çözülebiliyorsa, sistemin bir formülü veya analitik bir modeli varsa, projenin uygulanması için yeterli para, donanım, yazılım ve insan yoksa, projenin maliyeti elde edilecek gelirden yüksekse, yeterli uzunlukta zaman ve gerekli veriler yoksa benzetim yöntemi kullanmaya gerek duyulmaz. Benzetim yönteminin, pazarlama yönetimi kapsamında uluslararası yayınlarda yoğunlukla kullanıldığı gözlenmektedir. Ancak, ulusal literatür ve ulusal pazarlama kongreleri bildiri kitapları tarandığında, Türk araştırmacıları tarafından bu yöntemin pek de kabul görmediği tespit edilmiştir. Bu çalışma, öncelikle uluslararası pazarlama literatüründe ne tür çalışmalar kapsamında benzetim yönteminin kullanıldığını ortaya koymaktadır. Daha sonraki bölümlerde ise, benzetim yöntemin pazarlama araştırmalarında nasıl kullanılabileceğine dair öneriler ortaya konulacaktır. Geçmiş Çalışmalar: Benzetim Yönteminin Pazarlama Araştırmalarında Kullanımı Benzetim yöntemi hem teorik hem de uygulamada geniş bir alanda kullanılmaktadır. Pazarlama açısından bakıldığında benzetim yönteminin yönetim bilgi sistemlerinin tasarımında ve değerlendirilmesinde, talep tahminlerinde, yatırım analizlerinde, fiyatlandırmada, hizmet organizasyonlarının tasarımında, depo, işletme ve fabrika yeri seçimi de 432

7 dahil fiziksel dağıtımın tasarımında, alternatif pazar stratejilerinin değerlendirilmesinde ve uygulamasında ve eğitim amaçlı pazarlama oyunlarında kullanıldığı görülmektedir. Pazarlamada benzetim yönteminin kullanımı hakkında literatür Tablo 1 de yer almaktadır. Tablo 1: Pazarlamada Benzetim Kullanımı Üzerine Literatür Yazar(lar) Schenk, Oliver B. (1960) Shycon, Harvey N. ve Richard B. Maffaei, (1960) Forrester, J. W. (1961) Kuehn, Alfred A. ve Hamburger, M. J. (1963) Weiss, Doyle L. (1964) Pessemier, Edgar A. (1964) Mayer, Charles S. (1964) Ballou, Ronald H. (1965) Kotler, Philip. (1965) Wells, William D. ve Jack M. Chinsky (1965) Weitz, Harold (1967) Pollay, Richard W. ve Robert L. Swinth (1969) Gensch, Dennis H. (1969) King, William R. (1970) Grashof, John F. (1970) Michael, George C (1971) Bowersox, Donald J. (1972) Starr, Martın K. ve Rubinson, Joel R. (1978) Wiley, James B. ve Low, James T. (1983) Acito, Franklin ve Anderson, Ronald D. (1984) Fornell, Claes ve Larcker, David F. (1984) Benzetim Modeli Kapsamı Pazar stratejileri Pazarlamada fiziksel dağıtım Pazarlamada fiziksel dağıtım Pazarlamada fiziksel dağıtım Pazarlamada karar alma Marka performansı tahmini Örneklem tasarımı Pazarlamada fiziksel dağıtım Bir yönetim aracı olarak benzetim oyunu geliştirilmesi Talep tahminleri, müşteri beklentileri ve seçimi Pazarlamada benzetim yönteminin önemi Acente müşteri ilişkileri hakkında davranışsal model Reklam zamanlaması/programı seçimi İş tanımlaması metodolojik benzetim kullanımı Ürün karması karar ölçütleri Katalog satış için talep tahmini Fiziksel dağıtım operasyonlarının planlanması Satın alma davranışı ve pazar bölümlendirme Veri toplama Yapısal model araştırması Yapısal denge modelleri 433

8 Tablo 1 devam. Yazar(lar) Acito, Franklin ve Anderson, Ronald D. (1986) Mullet, Gary M. ve Karson, Marvin J. (1986) Lee, Hanjoon vd. (1987) Andrews, Rick L. ve Ajay K. Manrai (1989) Perry, Chad ve Euler, Terry (1993) Dumphy, Steven ve Simmons Bruce. F. (2001) Wollin, Drew ve Perry, Chad (2004) Terui, Nobuhiko (2004) Franses, Philip Hans (2005) Bronnenberg, Bart J., Rossi, Peter E., ve Vilcassim, Naufel J. (2005) Pall, John vd. (2005) Min Zhao vd. (2007) Lackman, Conway L. (2007) Castaño, R. vd. (2008) Benzetim Modeli Kapsamı Faktör puanı belirsizliğinde benzetimi kullanımı Olasılık dağılımı benzetimi Pazarlama araştırmaları Nicel seçim modelleri ve performans ölçümü Pazarlama benzetimlerinin geleceği Eğitimde benzetim kullanımı Pazarlama yönetimi Fiyatlandırma kararlarının yarattığı etkilerin ölçümü Pazarlama politikaları için ekonometrik modeller Pazarlamada en uygun (optimal) politikaların kullanımı Web tabanlı perakende pazarlama benzetiminin tasarımı Zihinsel benzetimler ile pazarlamada tercih tutarlılığı ölçümü Endüstriyel pazarlarda talep tahmini Yeni ürünlerin sunumunda müşteri belirsizliğinin yönetilmesi 1960 lı yıllardan günümüze yoğun bir şekilde kullanılan benzetim yöntemi Tablo 1 de görüldüğü çok geniş bir kapsamda kullanılmaktadır. Ancak bilimsel yayınlarda benzetim yöntemi kullanımının en yoğun olduğu dönemler 1960 ile 1980 li yıllar arasındadır. Bu dönemde yapılan çalışmaların kapsamı çoğunlukla nicel yöntemlerin uygulanması için uygun bir yapıya sahip olan fiziksel dağıtım ve talep tahminlerinden oluşmaktadır. Bundan başka özellikle 80 li yıllardan sonra bilgisayar teknolojilerindeki gelişim sonucunda pazarlama 434

9 benzetim oyunları ön plana çıkmıştır. 60 ve 70 li yıllarda yapılan çalışmalar bir anlamda bu oyunlar için hazırlık devresi olmuştur. Pazarlamada Benzetim Yöntemi Kullanımı İçin Öneriler Bu bölüm, pazarlamada benzetim yöntemi kullanımı için öneriler içermektedir. Pazarlama konusunda benzetim kullanımı özellikle 90 lı yıllardan sonra yeni bir dönemece girmiştir. 60 lı yıllarda pazarlama araştırmalarında yoğun bir şekilde kullanılan benzetim yöntemi yerini ağırlıklı olarak benzetim oyunlarına bırakmıştır. Bundan başka pazarlamada talep tahminleri ve pazarlama karması yer fonksiyonuna ilişkin fiziksel dağıtım benzetim modelleri yukarıda da belirtildiği gibi çoğunlukla alınan konular olmuştur. Buradan hareketle pazarlama konusunda ulusal düzeyde araştırma yapan araştırmacılara öneri olarak sunulmak üzere pazarlama araştırmaları kapsamında değerlendirilebilecek benzetim modelleri üzerine öneriler geliştirilmiştir. Eğitim Amaçlı Benzetim Kullanımı: Rekabetçi Oyun Modelleri Benzetim yönteminin eğitsel (pedagojik) olarak pazarlamada kullanılması yeni değildir. Pazarlamada benzetim yöntemi 1960 ladarn bu yana kullanılmaktadır (Burns ve Gantry, 1992). Pazarlama oyunlarının başlangıcından bu yana çok hızlı bir şekilde büyüdüğü söylenebilir. Faria (1998) a göre Amerika da 1733 işletme okulunda 8600 den fazla profesör, 200 ün üzerinde işletme benzetimi oyunlarını eğitsel olarak kullanmıştır. Birçok işletme ise çalışanlarını eğitmek için işletme benzetim oyunlarını kullanmaktadır (Solomon, 2002; Chapman ve Sorge, 1999). 435

10 Bahsedilen benzetim oyunlarının gelişimi teknolojinin gelişmesine paralel olarak 3 nesilde açıklanabilir (Cook ve Cook, 3: 2010). Bilgisayar teknoloji seviyesinin gelişmesiyle benzetimler hem karmaşıklaşmış hem de yaygınlaşmıştır (Doyle ve Brown, 2000; Faria, 1998). Birinci tür benzetim oyunları daha çok pazarlamanın ana çerçevesini vermektedir. Veri girişinin ve kullanıcı ara yüzünün çok zaman kaybettirdiği bu nesil yerini kısa zamanda ikinci nesil benzetim oyunlarına bırakmıştır. Kişisel bilgisayarların gelişmesi ile disketlerden eğiticinin kişisel bilgisayarına kurulan bu oyunlar ile eğitim sadece bu bilgisayar üzerinden yapılmaktadır. Genellikle öğrenciler kararlarını bir kâğıda yazmakta, eğitici ise bu kararları oyuna girerek benzetimi çalıştırmakta, sonuçları elde etmektedir. DOS tabanlı olan bu oyunlarda girdi verilerinin hazırlanması ve çıktıların elde edilmesi sürecinde çok zaman kaybı olmaktadır. Zamanla DOS tabanından WINDOWS tabanına geçen oyunların kullanıcı ara yüzleri daha kullanışlı hale gelmiş ve bu oyunların oynanması daha kolaylaşmıştır. Pazarlama benzetim oyunlarının son evrimi ise internetin yaygınlaşması ile gerçekleşmiştir. Bu benzetim oyunlarına hem eğitici hem de öğrenci herhangi bir yerde internet üzerinden doğrudan erişebilmektedir. Günümüzde pazar yeri benzetimi (marketplace simulation) ve MARS (Satış ve pazarlama yönetimi benzetimi) gibi pazarlamayı sanal ortamlarda öğreten geniş çaplı internet tabanlı benzetim oyunları bulunmaktadır. Bu benzetimlerin pedagojik yönü baskındır. Öğrenciler, bir yönlendirici tarafından tasarımlanan senaryolar ile pazarlamanın temel konuları hakkındaki kurgular ile sanal ortamda karşılaşmakta ve uygulamalı olarak işletme sorunlarına çözüm üretmeye çalışmaktadır. 436

11 Öğrenciler pazarlama yöneticisi rolünde pazarlama planlaması, uygulaması ve kontrolünden sorumlu olmaktadır. Hatta rakip takımlar oluşturularak bu takımların satışlar, pazar payı ve kurumun karlılığına katkıları konusunda birbirileriyle rekabet etmesi sağlanmaktadır. Benzetim oyunlarının genel olarak faydaları aşağıdaki gibi özetlenebilir (Cook ve Cook, 3-4: 2010): Benzetim oyunları yaşattıkları tecrübeler ile öğrenme sürecini zenginleştirmektedir. Öğrenciler sınıflarda pasif bir şekilde oturmak yerine benzetim oyunları ile hem pazarlama ile ilgili teorileri öğrenmekte hem de problem çözme, karar alma, analitik düşünme gibi üst seviye yetenekleri öğrenmektedir. Benzetim oyunları grup yönetim yeteneklerini geliştirmektedir. Öğrenciler küçük grupları verimli bir şekilde nasıl organize edeceklerini öğrenmektedir. Küçük grup dinamiklerinin yönetimi, liderlik ve ikna edici iletişim yetenekleri bu oyunlar sayesinde gelişmektedir. İnternet tabanlı 3. nesil benzetim oyunları gerçek dünya çevresini önemli ölçüde kullanıcıya sunmaktadır. Çok az sayıda lisans öğrencisi gerçek anlamda satış ve pazarlama yöneticisi deneyimini yaşayabilmektedir. Benzetim sayesinde öğrenciler bu tecrübeleri sanal ortamdaki işletme çevresinde ve müşteri ile işletme arasında yaşanabilecek doğal risklerden uzakta edinebilmektedir. Bir anlamda öğrenci gerçek dünyaya benzetim sayesinde hazırlanmaktadır. Öğrenciler yönetimle ilgili karar değişkenlerini interaktif bir şekilde uygulayabilmekte, sonuçlarını değerlendirebilmektedir. Bu anlamda benzetim oyunları aktif öğrenme koşullarını öğrenciye sunmaktadır. 437

12 Öğrenciler sınıflarda pasif bir şekilde oturmaktansa doğrudan bu sanal dünyaya dâhil olmaktadır. Benzetim oyunları rekabetçi bir yapıya sahiptir. Oyunlarda her zaman bir kazanan ve kaybeden vardır. Bu durum gerçek dünyanın rekabetçi yapısını öğrenciye anlatmak için ideal bir yoldur. Benzetim oyunlarında genel olarak pazar planlama stratejileri, pazar payı, müşteri memnuniyeti, müşteriyi elde tutma, kanal çatışmaları, pazar bölümlenmesi, pazar araştırması, müşteri satın alma davranışları, fiyatlandırma stratejileri, karlılık gibi konular ele alınmaktadır. Talep Tahminlerinde Benzetim Kullanımı Talep tahmini belirli bir ürünün, belirli bir gelecek zaman içindeki satışlarının tahminidir. Talep tahminleri için birçok yöntem mevcuttur. Genel olarak nicel ve nitel yöntemler olarak iki ana gruba ayırabileceğimiz bu yöntemlerin birden fazla olmasının temel nedenleri üretilen mal ve hizmetlerin çok çeşitli oluşu, tüketim malları, ara mallar, sermaye malları taleplerinin birbirinden farklı şekilde meydana gelişi, elde edilebilen istatistiklerin çoğu zaman sınırlı ve güvenilirlik derecelerinin çok farklı oluşundan kaynaklanmaktadır. İşletme satış ve gelirlerin tahmin edilmesinde ve pazarlama planlarının geliştirilmesinde benzetim kullanımı sayesinde düşük hata payları ile tahminler yapılabilmektedir (Lackman, 2007:228). Pazarlama yönetiminde benzetim modelleri, belirli koşullar altında pazarlama karmasını göz önüne alarak talep ve gelir tahmini yapmasından dolayı faydalı bir planlama aracıdır (Sanders ve Manrodt, 1994). 438

13 Satış ve pazarlama yöneticilerinin en önemli konularından biri olan talep tahminlerinde nicel yöntemler tercih edildiğinde, benzetim yöntemi dolaylı olarak kullanılabilmektedir. Özellikle iki temel nicel yöntem olan zaman serileri ve nedensel tekniklerin (regresyon analizi) ihtiyaç duyduğu veriler benzetim yöntemi ile elde edilebilmektedir. Fiziksel Dağıtımda Benzetim Kullanımı Fiziksel dağıtım; ulaştırma, envanter yönetimi, depolama ve sipariş işleme gibi unsurları bünyesinde barındıran fakat genellikle hız ve maliyet gibi az sayıda performans göstergeleri üzerinden değerlendirilen bütünleşik bir yapıya sahiptir. Fiziksel dağıtım performansının ölçümünde müşteri hizmet düzeyi ve toplam maliyet arasındaki ilişki en önemli göstergedir. Fiziksel dağıtım performansı ölçümü nicel araştırmalar için uygun bir sahadır. Çünkü fiziksel dağıtım ürün, zaman, mesafe, envanter seviyesi gibi ölçülebilen unsurlardan oluşmaktadır. Örneğin ürün akışı sayı, ağırlık, metre küp gibi standartlara ölçülebilmektedir. Başka bir örnek sipariş döngü süresi olarak verilebilir, çünkü sipariş döngü süresi ölçümünün temel unsurları olan sipariş zamanı, sipariş işleme zamanı, ulaştırma zamanı ve toplam bekleme zamanları yine hesaplanabilmektedir. İşletme yeri seçiminde ve fiziksel dağıtım sistemi planlamasında literatürde birçok benzetim modeli örneği bulunmaktadır (Tablo 1). Bu noktada özellikle performans ölçmeye yönelik olarak benzetim yöntemi kullanılabileceği söylenebilir. 439

14 Ürünün üretim noktasından nihai müşteriye teslimine kadar olan kapsamdaki tüm fiziksel dağıtım faaliyetlerinin benzetim yöntemi ile ölçümü için Şekil 1 deki model geliştirilmiştir. Bu modelde temel nokta, fiziksel dağıtım sürecini girdileri, çıktıları ve süreçleri olan, mikro ve makro çevre etkenleri olan açık bir sistem olarak düşünmek, bir anlamda sistem yaklaşımı ile konuyu ele almaktır. Şekil 1: Fiziksel Dağıtım Benzetim Modeli Önerisi İşletme Çevresi Girdileri Süreçleri Çıktıları İşletme Çevresi İşletme varlıkları Çalışanlar Müşteriler Siparişler Ürün/Hizmetler Mesafeler Depolama süreleri Taşıma süreleri Araç hızları Sipariş İşleme Depolama Taşıma Ambalajlama Performans Göstergeleri İşletme Çevresi Benzetim Modeli İşletme Çevresi Bir fiziksel dağıtım modelinin çıktıları genellikle müşteri memnuniyeti yaratan hız, süre, maliyet ve kalite gibi performans göstergeleri olacaktır 440

15 Sonuçlar ve Değerlendirmeler Benzetim yöntemi, bir sistemi etkileyen değişkenlerinin çok fazla olduğu karmaşık yapıların tasarımı ve analizinde kullanılan en güçlü analiz araçlarından birisidir. Benzetim yönteminin pazarlama araştırmalarında çok fazla kullanıldığı yapılan literatür araştırması sonucunda tespit edilmiştir. Ancak yine yapılan araştırmalar göstermiştir ki Türkiye de benzetim yöntemi pazarlama araştırmalarında tercih edilmemektedir. Son yıllarda bilgisayar teknolojisinin hızlı gelişimi pazarlama benzetim modellerini çok daha ileri boyutlara taşımıştır. Üçüncü nesil işletme yönetimi benzetim modelleri olarak da adlandırılan bu modeller, gerçek pazar şartlarından beslenerek oluşturulan senaryolar ile, öğrencilerden oluşan takımları birbirleri ile rekabet edecek şekilde internet tabanlı olarak sanal ortamda karşılaştırmakta ve bu şekilde eğitim amaçlı kullanılmaktadır. Bu rekabetçi oyun modelleri pazarlama yönetimi benzetim modellerinin geldiği son noktadır. Benzetim modelleri pazarlama araştırmalarının farklı alanlarında da kullanılabilir. Bu alanlardan birisi özellikle nicel yöntemlerin ağırlıklı olarak kullanıldığı talep tahminleri konusudur. Benzetim yöntemi talep tahminlerinde kullanılan regresyon analizi ve zaman serisi gibi yöntemler için gerekli olan ve belirli bir olasılık dağılımına uygun olması beklenen verilerin türetilmesinde önemli bir destek sağlayabilmektedir. Diğer yandan fiziksel dağıtım ile ilgili süreçlerin büyük oranda sayısallaştırılabilmesi yine benzetim yönteminin bu alanda kullanımı için uygun bir zemin oluşturmaktadır. Fiziksel dağıtımın tüm süreçlerini 441

16 kapsayabilecek içerikte olan ve bu çalışma kapsamında geliştirilen araştırma modeli ise bir öneri olarak sunulmuştur. Bu araştırma benzetim yönteminin pazarlama alanında uluslararası düzeyde ne derece kullanıldığını ortaya koyan ve aynı zamanda Türkiye deki pazarlama araştırmalarında nasıl kullanılabileceğine öneriler geliştiren keşifsel ve başlangıç düzeyinde bir çalışmadır. Bu nedenle araştırma daha çok literatür çalışması gibi görünse de aslında önerilen modellerin sonraki yayınlarda gerçekleştirilmesi için zemin hazırlanmıştır. Kaynakça ACITO, Franklin ve Anderson, Ronald D. (1984), On Simulation Methods for Investigating Structural Modeling, Journal of Marketing Research, Vol. XXI (February 1984), s ACITO, Franklin ve Anderson, Ronald D. (1986), A Simulation Study of Factor Score Indeterminacy, Journal of Marketing Research, Vol. XXm (May 1986), s ANDREWS, Rick L. ve Ajay K. Manrai (1989), Simulation Experinnents in Choice Simplification: The Effects of Task and Context on Forecasting Performance, Journal of Marketing Research, Voi XXXV (May 1998), s BALLOU, Ronald H. (1965), "Multi-Echelon Inventory Control for Interrelated and Vertically Integrated Firms" Unpublished doctoral dissertation, Ohio State University, USA. BOWERSOX, Donald J. (1972), Planning Physical Distribution Operations With Dynamic Simulation, Journal of Marketing, Vol. 36 (January, 1972), s BRONNENBERG, Bart J., Rossi, Peter E., ve Vilcassim, Naufel J. (2005), Structural Modeling and Policy Simulation, Journal of Marketing Research, Vol. XLII (February 2005), s

17 BURNS, Alvin C. ve James W. Gentry (1992), Computer Simulation Games in Marketing: Past, Present, and Future. Marketing Education Review, 2 (Spring), pp CASTAÑO, R., Sujan, M., Kacker, M. ve Harısh S. (2008), Managing Consumer Uncertainty in the Adoption of New Products: Temporal Distance and Mental Simulation, Journal of Marketing Research, Vol. XLV (June 2008), s CHAPMAN, Kenneth J. ve Christine L. Sorge (1999), Can a Simulation Help Achieve Course Objectives? An Exploratory Study Investigating Differences Among Instructional Tools. Journal of Education for Business, Vol. 74, Issue 4, (March/April), pp COOK, K. J. ve Cook R. W (2010), The Pedagogy And Efficacy Of Using Internet-Based Marketing Simulations: The Mars Simulations (Mars) Experience.http://www.shootformars.com/captivate/MARS StudentIntro To Sims.htm DOYLE, D. ve Brown, F.W. (2000), Using a Business Simulation to Teach Applied Skills The Benefits and the Challenges of Using Student Teams from Multiple Countries. Journal of European Industrial Training, 24 (6), DUMPHY, Steven ve Simmons Bruce. F. (2001), Incorporating a Promotional Tool in Business Simulations : The Poster Exercises, Journal of Marketing Management, Vol:11 Issue:2 s: FARIA, A.J (1998), Business Gaming: Current Usage Levels. Management Development Review, Vol. 8, No. 2, pp FORNELL, Claes ve Larcker, David F. (1984), Misapplications of Simulations in Structural Equation Models: Reply to Acito and Anderson, Journal of Marketing Research, Vol. XXI (February 1984), s FORRESTER, J. W. (1961), Industrial Dynamics (Cambridge, Mass.: The M.I.T. Press, Massachusetts Institute of Technology, 1961). FRANSES, Philip Hans (2005), On the Use of Econometric Models for Policy Simulation in Marketing, Journal of Marketing Research, Vol. XLU (February 2005), s

18 GENSCH, Dennis H. (1969), A Computer Simulation Model for Selecting Advertising Schedules, Journal of Marketing Research, Vol. VI (May 1969), s GRASHOF, John F. (1970), Supermarket Chain Product Mix Decision Criteria: A Simulation Experiment, Journal of Marketing Research, Vol. VII (May 1970), s KING, William R. (1970), Methodological Simulation in Marketing, Journal of Marketing, Vol. 34 (April), s KOTLER, Philip. (1965), The Competitive Marketing Simulator A New Management Tool. California Management Review, Spring. KUEHN, Alfred A. ve Hamburger, M. J. (1963), "A Heuristic Program for Locating Warehouses," Management Science, Vol. 9 (July, 1963),pp ; LACKMAN, Conway L. (2007), Forecasting sales for a B2B product category: case of auto component product, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol:22/4 (2007) LAW, A.,M. ve Kelton, W., D. (2003), Simulation Modelling Analysis. 3rd edition. Mc. Graw Hill. LEE, Hanjoon, Acito, Frank, ve DAY, Ralph L. (1987), Evaluation and Use of Marketing Research by Decision Makers: A Behavioral Simulation, Journal of Marketing Research, Vol. XXIV (May 1987), s MAYER, Charles S. (1964), Pretesting Field Inteiyiewing Costs through Simulation, Journal of Marketing, Vol. 28 (April, 1964), s MICHAEL, George C. (1971), A Computer Simulation Model for Forecasting Catalog Sales, Journal of Marketing Research, Vol. VIII (May 1971), s MIN Zhao, Steve Hoeffler, ve Gal Zauberman (2007), Mental Simulation and Preference Consistency over Time: The Role of Process- Versus Outcome-Focused, Journal of Marketing Research, Vol. XLIV (August 2007), s MULLET, Gary M. ve Karson, Marvin J. (1986), Percentiles of LINAAAP Conjoint Indices of Fit for Various Orthogonal Arrays: A 444

19 Simulation Study, Journal of Marketing Research, Vol. XXIII (August 1986), s PALL, John, Stubbs, Mark ve Lee, Anna (2005), Designing a Web- Driven Retail Marketing Simulation, Journal of Marketing Management, Vol. 21, s PERRY, Chad ve Euler, Terry (1993), "Marketing Simulations in Tertiary Institutions: A Review and Future Directions", Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 1 Iss: 1, s PESSEMIER, Edgar A. (1964), Forecasting Brand Performance through Simulation Experiments, Journal of Marketing, Vol. 28 (April, 1964), s POLLAY, Richard W. ve Robert L. Swinth (1969), A Behavioral Simulation of the Agency-Client Relationship, Journal of Marketing Research, Vol. VI (May 1969), s SANDERS, N.R. and Manrodt, K.B. (1994), Forecasting practices in US corporations: survey results, Interfaces, Vol. 24, pp SCHENK, Oliver B. (1960), Mathematical Models of Market Simulation, Journal of Marketing, April. SHYCON, Harvey N. ve Richard B. Maffaei (1960), "Simulation Tool for Better Distribution," Harvard Business Review, Vol. 39 (November- December, 1960), s SOLOMON, Melissa (2002), Fun & Games and Business Insight. Computerworld, 36 (31), STARR, Martın K. ve RUBINSON, Joel R. (1978), A Loyalty Group Segmentation Model for Brand Purchasing Simulation, Journal of Marketing Research, Vol. XV (August 1978), s TERUI, Nobuhiko (2004), Measuring delayed and long-term effects of pricing decisions on market share, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 22 No. 3, 2004 s WEISS, Doyle L. (1964), Simulation for Decision Making in Marketing, Journal of Marketing, Vol. 28 (July, 1964), s WEITZ, Harold (1967), The Promise of Simulation in Marketing, Journal of Marketing, Vol. 31. s

20 WELLS, William D. ve JACK M. Chinsky (1965), Effects of Competing Messages: A Laboratory Simulation, Journal of Marketing Research, Vol. II (May, 1965), s WILEY, James B. ve LOW, James T. (1983), A Monte Carlo Simulation Study of Two Approaches for Aggregating Conjoint Data, Journal of Marketing Research, Vol. XX (November 1983), s WOLLIN, Drew ve PERRY, Chad (2004), Marketing management in a complex adaptive system: An initial framework Marketing Simulation, European Journal of Marketing, Vol. 38 No. 5/6, s

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Hedef Sürdürülebilir rekabet avantajını ve buna ulaşmak için gerekli değişiklikleri hayata

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS LOJİSTİK SİSTEMLERİ PLANLAMA VE TASARIMI ESYE549 3+0 3 7

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS LOJİSTİK SİSTEMLERİ PLANLAMA VE TASARIMI ESYE549 3+0 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS LOJİSTİK SİSTEMLERİ PLANLAMA VE TASARIMI ESYE549 3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri ISE veya eşdeğer bir optimizasyona giriş dersi Dili Seviye si Türü İngilizce

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ

ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ ÜRÜN GELİŞTİRME VE TASARIM SÜRECİ Genel olarak, farklı ve yeni bir kavramı pazardaki müşteriye sunmak için gerekli tüm faaliyetler ürün geliştirme sürecine dâhil olmaktadır.

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün ve hizmetleriyle

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 1188 AAĞĞUUSSTTOOSS ÇÇAARRŞŞAAMBBAA SSAAYYI II: : 887744 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar Orhan Çelik. İşletmelerde muhasebe bilgisi ve şirket demokrasisi. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2007.

Detaylı

Sanayide Ar-Ge ve Yeni Ürün Geliştirme

Sanayide Ar-Ge ve Yeni Ürün Geliştirme Sanayide Ar-Ge ve Yeni Ürün Geliştirme A. Erbil PAYZIN PAYZIN Danışmanlık Ltd. Şti. ÜSİMP 4. Ulusal Kongresi, 2-3 Haziran 2011, İzmir 1 Sunumun içeriği Ar-Ge aşamaları ve geliştirme projeleri sınıfları

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. İşletmelerde Proje Yönetimi. MAN 473 8 Bahar 3+0+0 3 7

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. İşletmelerde Proje Yönetimi. MAN 473 8 Bahar 3+0+0 3 7 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İşletmelerde Proje Yönetimi MAN 473 8 Bahar 3+0+0 3 7 Ön Koşul Son sınıf öğrencisi olmak Dersin Dili İngilizce Ders Tipi

Detaylı

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Fazlı YILDIRIM fazli.yildirim@okan.edu.tr Oda: C522 www. fazliyildirim.com BIS364 Rekabet Avantajı İçin ç Müşteri ş İlişkileri Yönetimi Abdullah BOZGEYİK CRM

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Mehmet Karay 2. Doğum Tarihi : 18 Mart 1979 3. Ünvanı : Assist. Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 4. e-posta : mehmet_karay@hotmail.com mehmet.karay@ufu.university 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

LİMAN HİZMETLERİNDE FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ VE REKABETE ETKİLERİ: EGE BÖLGESİ KONTEYNER LİMANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

LİMAN HİZMETLERİNDE FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ VE REKABETE ETKİLERİ: EGE BÖLGESİ KONTEYNER LİMANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA LİMAN HİZMETLERİNDE FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ VE REKABETE ETKİLERİ: EGE BÖLGESİ KONTEYNER LİMANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Araş. Gör. Fevzi BİTİKTAŞ Yrd. Doç. Dr. Çimen KARATAŞ ÇETİN 1. Fiyatlandırma

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi. Diğer tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Tedarik Zinciri: Hizmet Örneği. Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş

Tedarik Zinciri Yönetimi. Diğer tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Tedarik Zinciri: Hizmet Örneği. Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Doç. Dr. Kazım Sarı Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Beykent Üniversitesi İşletmeler daima müşteri gereksinimlerini rakiplerinden

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. İşletmelerde Proje Yönetimi. MAN 473 Bahar 8 3+0+0 3 7

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. İşletmelerde Proje Yönetimi. MAN 473 Bahar 8 3+0+0 3 7 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İşletmelerde Proje Yönetimi MAN 473 Bahar 8 3+0+0 3 7 Ön Koşul Son sınıf öğrencisi olmak Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı

Detaylı

DERS PROFİLİ. Satış Yönetimi MAN 432 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Satış Yönetimi MAN 432 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Satış Yönetimi MAN 432 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Seçmeli Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İPEK EKER 2. Doğum Tarihi: 31.01.1980 3. Ünvanı: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ENDÜSTRİ İSTANBUL KÜLTÜR 2003 MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

e-öğrenme Çözümleri Geliştirmek

e-öğrenme Çözümleri Geliştirmek e-öğrenme Çözümleri Geliştirmek Benzersiz eğitim ihtiyaçlarınızı karşılamak için elektronik ortamda çeşitli geniş kapsamlı çözüm yollarımızı sunmaktayız Hakkında Her müşterimiz için, her türlü e-öğrenim

Detaylı

Graduation Project Topics

Graduation Project Topics Graduation Project Topics Maintenance management Maintenance performance and measurement: o Efficiency, effectiveness, productivity; o Life Cycle Cost optimization; o Quality, risk and maintenance services;

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 3616

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 3616 Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: SİSTEM SİMÜLASYONU Dersin Orjinal Adı: SİSTEM SİMÜLASYONU Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: END 366

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA İLKELERİ Ders No : 00005000 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri-

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri- SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri- Bilgi Sistemi Bilgi sistemi, karar vericiler için verileri işleyerek bilgi sağlayan çoğunlukla bilgisayara dayalı sistemlerdir. Bilgi sistemi

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Doç. Dr. Kazım Sarı Endüstri Müh. (İngilizce) Bölümü Beykent Üniversitesi Bu bölümün hazırlanmasında faydalanılan temel kaynaklar, 1. Simchi-Levi, D., Kaminsky,

Detaylı

Planla, Tahmin Et, Yönet IBM Perakende Planlama Çözümleri

Planla, Tahmin Et, Yönet IBM Perakende Planlama Çözümleri Planla, Tahmin Et, Yönet IBM Perakende Planlama Çözümleri Ajanda Perakende Sektöründe Planlama IBM Planlama Çözümleri Merchandise Planlama Çeşitlilik Planlama Kurumsal Karneleme Mağaza Bazında Planlama

Detaylı

Business Game (İşletme Oyunu)

Business Game (İşletme Oyunu) Business Game (İşletme Oyunu) Business Game Şirketler iki çeşit ürün üretirler Tüm şirketler bu ürünleri aynı pazarda satarlar Müşteriler Pazar Oyunun başlangıcında, her takım tamamlayacağı senaryo hakkında

Detaylı

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm PERAKENDECİLİĞE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm PERAKENDECİLİĞE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm PERAKENDECİLİĞE GİRİŞ 1.1. Perakendeciliğin Tarihsel Gelişimi...1 1.2. Türkiye de Perakendeciliğin Tarihi...2 1.2.1. Osmanlı da Ticaret...3 1.2.2. Cumhuriyet Döneminde Perakende

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ)

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap (Türkmen) KAVAS 2. Doğum Tarihi: 12.01.1981 3. Unvanı: Yard.Doç 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Fatih Üniversitesi 2002 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülmüş BÖRÜHAN Doğum Tarihi: 2 EKİM 1983 Ünvanı: Araştırma Görevlisi, Doktor E-Mail: gulmus.boruhan@yasar.edu.tr; gulmusboruhan@gmail.com Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Konular Veritabanı Tasarım Aşamaları Veri Modeli Nedir? Veri Modeli Temel Bileşenleri İş Kuralları (Business Rules) İş Kurallarını Veri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... vii BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ 1.1 Tedarik Zincirinin Temel Fonksiyonları... 8 1.1.1 Üretim... 8 1.1.2 Envanter Yönetimi... 16 1.1.3 Taşıma ve

Detaylı

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700 4222007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli

Detaylı

İleri Nitel ve Nicel Teknikler (MGMT 601) Ders Detayları

İleri Nitel ve Nicel Teknikler (MGMT 601) Ders Detayları İleri Nitel ve Nicel Teknikler (MGMT 601) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Nitel ve Nicel Teknikler MGMT 601 Güz 3 0 0 3 15 Ön Koşul

Detaylı

Öğrenme Analitiği ve Stratejik Ortak Olabilmek. Canan Aratemur Çimen Ekser Consulting-Eğitim ve Gelişim Danışmanı

Öğrenme Analitiği ve Stratejik Ortak Olabilmek. Canan Aratemur Çimen Ekser Consulting-Eğitim ve Gelişim Danışmanı Öğrenme Analitiği ve Stratejik Ortak Olabilmek Canan Aratemur Çimen Ekser Consulting-Eğitim ve Gelişim Danışmanı Öğrenme Analitiği ve Stratejik Ortak Olabilmek Ahmet Karahan Yapı Kredi IK Analitik Uygulamaları

Detaylı

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Sema BEHDİOĞLU E-posta : sema.behdioglu@dpu.edu.tr Telefon : 0 (274) 265 20 31-2116 Öğrenim Bilgisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Yüksek Anadolu

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

Muhammet Demirbilek, PhD

Muhammet Demirbilek, PhD Muhammet Demirbilek, PhD İlk olarak 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March tarafından San Diego State Üniversitesi nde Eğitim Teknolojileri Bölümü nde geliştirilmiştir. Bernie DODGE Webquest Öğrencilerin

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Analitiğin Gücü ile Üretkenliğinizi Arttırın. Umut ŞATIR GÜRBÜZ Tahmine Dayalı Analitik Çözüm Mimarı, CEE 29.05.2013

Analitiğin Gücü ile Üretkenliğinizi Arttırın. Umut ŞATIR GÜRBÜZ Tahmine Dayalı Analitik Çözüm Mimarı, CEE 29.05.2013 Analitiğin Gücü ile Üretkenliğinizi Arttırın Umut ŞATIR GÜRBÜZ Tahmine Dayalı Analitik Çözüm Mimarı, CEE 29.05.2013 Tahmine Dayalı Analitik Tahmine Dayalı Analitik bugünün koşulları ve gelecek aktivitelerden

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

DERS PROFİLİ. B2B Pazarlama MAN 411 Güz 7 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. B2B Pazarlama MAN 411 Güz 7 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS B2B Pazarlama MAN 411 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Seçmeli Yrd Doç. Dr. Mısra

Detaylı

Endüstri Mühendisliğinde İstatistiksel Uygulamalar (IE 442) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliğinde İstatistiksel Uygulamalar (IE 442) Ders Detayları Endüstri Mühendisliğinde İstatistiksel Uygulamalar (IE 442) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Endüstri Mühendisliğinde İstatistiksel Uygulamalar

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

IE 303 SİSTEM BENZETİMİ

IE 303 SİSTEM BENZETİMİ IE 303 SİSTEM BENZETİMİ DERS 2 : S I M U L A S Y O N Ö R N E K L E R I...making simulations of what you're going to build is tremendously useful if you can get feedback from them that will tell you where

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BENZER SÜREÇLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN YAPAY ZEKA İLE ZAMAN TAHMİNİ SONER ŞÜKRÜ ALTIN

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BENZER SÜREÇLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN YAPAY ZEKA İLE ZAMAN TAHMİNİ SONER ŞÜKRÜ ALTIN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BENZER SÜREÇLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN YAPAY ZEKA İLE ZAMAN TAHMİNİ SONER ŞÜKRÜ ALTIN YÜKSEK LİSANS TEZİ 2011 BENZER SÜREÇLERDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN YAPAY

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

GEOVISION GROUP ÇÖZÜMLERİ

GEOVISION GROUP ÇÖZÜMLERİ GEOVISION GROUP ÇÖZÜMLERİ Geovision Group Araştırma Route To Market Geovision Group, Türkiye ve Dünyadaki lider firmalara Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısı ile Satış & Dağıtım ve Pazarlama çözümleri sunan

Detaylı

DERS PROFİLİ. B2B Pazarlama MAN 411 Güz 7 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. B2B Pazarlama MAN 411 Güz 7 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS B2B Pazarlama MAN 411 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Seçmeli Yrd Doç. Dr. Mısra

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Radio Frequency Identification System (RFID) Facilitated Construction Materials Management (RFID-CMM)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Pazarlama araştırması

Pazarlama araştırması Pazarlama araştırması Etkin bir pazarlama kararı alabilmek için gerekli olan enformasyonun ve bilginin toplanması ve kullanılmasıdır. Bu sayede, pazarla ilgili risk ve belirsizlik azalacak ve başarı artacaktır.

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Üretim Yönetimi Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ http://scebi.ktu.edu.tr 3.1. Ürün Tasarımı Ürün tasarımı, ürünün fiziksel özelliklerini ve fonksiyonlarını açıkça

Detaylı

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kerem OK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü kerem.ok@isikun.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Kerem OK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü kerem.ok@isikun.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Kerem OK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü kerem.ok@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Kerem OK 2. Doğum Tarihi : 02.11.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

Ar-Ge ve İnovasyon Performansı Ölçümü. Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR

Ar-Ge ve İnovasyon Performansı Ölçümü. Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR Ar-Ge ve İnovasyon Performansı Ölçümü Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR Önerilen Çalışma Akışı Literatür Taraması - Makaleler - Uluslararası Endeks ve Anketler - Ölçüm Modelleri Firma ile Yapılacak Görüşmeler -

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

Üretim Yönetimi (MGMT 311) Ders Detayları

Üretim Yönetimi (MGMT 311) Ders Detayları Üretim Yönetimi (MGMT 311) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim Yönetimi MGMT 311 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

MONTE CARLO BENZETİMİNİN BİR KARAR PROBLEMİNE UYGULANMASI

MONTE CARLO BENZETİMİNİN BİR KARAR PROBLEMİNE UYGULANMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2001 : 7 : 1 : 145-149

Detaylı

NEAR EAST UNIVERSITY ÖĞRENCİ EL KİTABI EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YL

NEAR EAST UNIVERSITY ÖĞRENCİ EL KİTABI EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YL NEAR EAST UNIVERSITY ÖĞRENCİ EL KİTABI EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YL 2016-2017 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAM: Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme YL PROGRAMIN AMACI İnsan

Detaylı

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI BIL3403 Öğ. Gör. ASLI BiROL abirol@kavram.edu.tr 01.10.2012 Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci; edindiği mesleki bilgi birikimini kullanarak sektörde uygulanabilir bir projeyi

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı