Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality"

Transkript

1 Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality 1976 senesinde bir flah s flirketi olarak açt zücaciye ma azas ile ticaret hayat na bafllayan Süleyman PAMUKÇU; 1984 y l nda MGE thalat hracat ve Dahili Ticaret ltd. fiti.'ni kurmufl ve bu ad alt nda otel, restaurant, masa üstü malzemelerinin dekorlama ve sat fl n yaparak faaliyetlerine devam etmifltir senesinde stanbul Porselen'in kapanmas yla teknik ekipman, eleman ve makineleri yeni kurulan PORLAND Porselen Sanayi ve Ticaret A.fi. ad alt nda bünyeye al nm fl ve porselen üretimine de bafllanm flt r 1992 senesinde faaliyete geçen Gebze tesisleri, bugün PORLAND' n merkezi konumundad r. Tasar m, dekor ç kartma bask atölyesi, ürün müdürlü ü, pazarlama, sat fl ve yönetim kadrosu, dekorlu mamul deposunun bulundu u tesis; yaklafl k m 2 aç k ve 9.000m 2 kapal alanda kurulu olup, yaklafl k 150 personel ile faaliyetini sürdürmektedir y l nda faaliyete geçen Bilecik üretim ve depo tesislerimiz; m 2 aç k alanda m 2 kapal alan üzerinde kurulu olup; dekor, bisküvi ve beyaz mamul depolar, beyaz ve dekorlu mamul üretim tesisleri, kal p üretim tesisleri, tasar m, fabrika yönetim binas ve fabrika sat fl ma azalar n bünyesinde bulundurmaktad r y l nda üretim kapasitesini tondan tona ç karan Porland Porselen, sundu u tüm ürünlerde kaliteyi düflleyenlerin beklentilerine cevap vermeyi amaçlar. Süleyman Pamukçu, who launched his business career with a glassware store he started as a proprietorship in 1976, continued his activities by establishing IMGE Ithalat Ihracat ve Dahili Ticaret Ltd. fiti. in 1984 and decorating and selling tableware for hotels and restaurants under this title. Upon closing down of Istanbul Porselen in 1992, its technical equipment, staff and machinery were transferred to the newly founded PORLAND Porselen Sanayi ve Ticaret A.fi. and production of porcelain was commenced. Gebze facilities commissioned in 1992 are now headquarters of PORLAND. The facility comprising design department, décor transfer print workshop, product department, marketing department and a décor product warehouse is operational with approximately 150 employees with sales and management staff and is established on approximately m 2 outdoor and m 2 indoor space. Our Bilecik Production and Warehouse facilities launched in 1996 are established on an indoor area of m 2 on an outdoor space of m 2 and incorporates décor, single fired and white product warehouses, white and décor product manufacturing facilities, mold production facilities, design department, factory management building and factory sales outlets. PORLAND Porselen, which increased its production capacity from tons to tons in 2004, seeks to respond to the expectations of those who dream quality in any product it offers. Today, it is one of the leading firms of the porcelain sector with its employees, its Bilecik and Gebze facilities, domestic and international points of sale and representatives, its consumption of 500 tons of dry raw material per month and production of 2 million units. Underlying the rapid growth of PORLAND are its ability to evaluate market needs correctly with the aid of previous experience, its close monitoring of technological developments, it assessment of human resources effectively and its underscoring of the policy of spreading knowledge to the base. PORLAND, which 62

2 Bugün; 1100 personeli, Bilecik ve Gebze'deki tesisleri, yurt içi ve yurt d fl sat fl noktalar ve temsilcileriyle, ayda 500 ton kuru hammadde kullan m ile adet mamul üretimiyle, porselen sektörünün önde gelen firmalar ndan birisi konumundad r. PORLAND' n h zl büyümesinin alt nda; önceki tecrübelerinin de yard m yla, piyasa gereksinimlerini iyi irdeleyebilmesi, teknolojik geliflmeleri yak ndan izlemesi, insan kaynaklar n etkin bir biçimde de erlendirmesi ve bilgiyi tabana yayma politikas na önem vermesi bulunmaktad r. Üretimin %65'ini ngiltere, talya, Almanya, Fransa, Amerika Birleflik Devletleri, Kanada, srail, Yunanistan, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti, Avusturya, sveç, Belçika, spanya, Romanya, zlanda ve Hollanda'ya ihraç eden PORLAND; ürünlerini dünyaca ünlü ngiliz kili ve kaoleninden özel teknikleriyle üretmektedir. TSE; Porland porselenin ulaflt kalite normlar n baz alarak 10850kalite standard n oluflturdu. PORLAND Porselen; Türkiye'de TSE kalite belgesini alan ilk yerli porselen üreticisi oldu. exports 65 % (sixty percent) of its production to Britain, Italy, Germany, France, United States, Canada, Israel, Greece, Turkish Republic of Northern Cyprus, Austria, Sweden, Belgium, Spain, Rumania, Iceland and Holland, manufactures its products by special techniques out of world-renowned British clay and kaolin. Turkish Standards Institute has formed the 10,850 quality standard based on the quality norms attained by PORLAND Porselen. PORLAND Porselen has become the first local porcelain manufacturer who received the TSE Quality Certificate in Turkey. The most reliable proof of authentic porcelain is transparency, i.e. light transmission. PORLAND porcelain ware are transparent regardless of their thickness. 1 cm 2 PORLAND Porcelain can withstand a pressure of kg. The designs of patterns applied to PORLAND porcelain ware are original and have been registered. Transparan yani fl k geçirgenli i olmas, gerçek porselenin en güvenilir belirtisi say lmaktad r. PORLAND Porselenleri, kal nl klar ne olursa olsunlar, transparand rlar. PORLAND Porselenlerinin 1cm 2 'si 5.000kg.'l k bir bas nca dayan kl d r. PORLAND Porselen'lerine tatbik edilen desenlerin tasar mlar özgündür ve tescil edilmifllerdir. Yenilikler, Farkl l klar Porland Porselen genifl bir ürün yelpazesine sahiptir. Bünyesinde her türlü porselen üretimi yap lmaktad r. Gastronomik aç dan porselen mamül kullan m nda ön plana ç karm flt r. Bu amaç için özel otel porselenleri gelifltirilmifl, gastronomi müflterileri için de iflik seriler ve desenler üretilmifltir. Masa üstü ekipmanlar n da ürün portföyüne katma çal flmalar devam etmektedir. Türkiye de ilk kez renkli porselen üretimini gerçeklefltiren Porland Porselen lerinde kullan lan s r, kurflun ve kadmiyum gibi zararl maddeleri içermez. Kurflun ve Kadmiyum içermeyen PORLAND ürünleri; bu özellikleriyle Uluslar Aras Sa l k Örgütü yasalar na uygundur. Mikrop bar nd rmaz, son derece dayan kl ve kullan fll d r. PORLAND Porselenlerinin hamur ve s rr n n s sal genleflme katsay lar birbirlerine çok iyi uyum sa lad klar ndan; üretim ve kullan m esnas nda s r çatlaklar oluflmaz. Innovations, Differences... PORLAND Porselen has an extensive product range. Every kind of porcelain ware is produced by the company. It emphasizes use of gastronomic porcelain ware. To that end, special hotel porcelain ware are developed and various lines and designs are created for gastronomy clients. Studies for including cutlery in the product portfolio are in progress. The glaze used in porcelain ware of PORLAND, which has achieved colored porcelain production for the first time in Turkey, does not contain hazardous substances like lead and cadmium. PORLAND products that are free of lead and cadmium are in conformity with the regulations of world health organization by these characteristics. They are germ-free, are extremely robust and handy. As the thermal expansion coefficients of the paste and glaze of PORLAND porcelain are in extreme harmony, no glaze fractures occur during production or use. Sale Points PORLAND Porselen is found in chain corners like YKM, Tepe, Özdilek and Ihlas Pazarlama all around Turkey and is also sold in Turkey wide individual dealers and corners. At present, we have 8 stores under the name of PORLAND Studio. These are Kozyata Studio, Selamiçeflme Studio, Mercan Studio 63

3 Sat fl Noktalar Porland Porselen Türkiye çap nda YKM, Tepe, Özdilek ve hlas Pazarlama gibi zincir cornerlarda yer almakta ayr ca yine Türkiye çap ndaki münferit bayi ve cornerlarda sat lmaktad r. Porland Studio ad alt nda flu anda 8 adet ma azalar bulunmaktad r. Bunlar Porland Kozyata Studio, Selamiçeflme Studio, Mercan Studio Antalya Bölge Müdürlü ü, Adana Studio, Konya Studio; Gebze Studio ve Bilecik Studio dur PORLAND Porselen; sat fllar n parça baz nda yapmaktad r: diledi iniz tak m dizayn n kendiniz oluflturabilirsiniz. PORLAND Porselen satt tüm ürünlerine, mamulün üretimden kalkmas ndan itibaren 10 sene boyunca eksik ve k r k tamamlama garantisi vermektedir. Porselen Trendleri Porland Porselen, sektördeki moday takip etmekte ve çizgilerine bunu yans tmaktad r. fi k, estetik ve Porland a özel kal p, desen çal flmalar yla,renkli porselen üretimiyle ve sa l a uygunluk özellikleri ile Porland Porselen, Avrupa standartlar nda üretim yapmaktad r. Her sektörde oldu u gibi porselende de insanlar gün geçtikçe farkl aray fllara girmekteler. Ancak porselende modadan ziyade trend lerden bahsedilebilir. Gerek desen, gerekse form yönünde çeflitli trendlerden söz etmek mümkün. Pastel tonlardaki de iflik desenler ve formlar, çiçekli desenlere oranla art k daha çok tercih ediliyor. Yuvarlak klasik modellerin yan s ra kare formlarda oldukça çok sat lmaktat r. Porland Porselen tasar mlar n sürekli yenileyerek, tasar mlar na yeni tasar mlar eklemekte ve dünya trendini takip ederek, dünya pazarlar na hizmet vermektedir. Ürün Gelifltirme Porland Porselen entegre bir tesis olarak en son teknolojiyi bünyesinde bar nd rmaktad r.ve kurdu u ekibi ile model, desen olarak da konusunda belli yerlere gelmifltir, araflt rmalar sürekli olarak devam etmektedir. Öncelikli olarak Porland Porselen moday takip etmekte ve çizgilerine bunu yans tmaktad r. Piyasa araflt rmalar sonucunda dünya trendleri ve müflteri talepleri do rultusunda kendi bünyesindeki ürün ve tasar m grubunun oluflturdu u modellerin ilk numuneleri hayata geçirildikten sonra pazarlama ve sat fl gruplar n n yapt Pazar araflt rmalar n n sonuçlar ve müflterilerinin de erli yorumlar sonucunda ürünün üretilmesine karar verilmektedir. Antalya Regional Office, Adana Studio, Konya studio; Gebze Studio and Bilecik Studio. PORLAND Porselen sells on piece basis. You can form the set design of your choice yourself. PORLAND Porselen gives 10 year warranty for all products it sells for 10 years after the product is removed from the production line for replacement of missing and broken pieces. Porcelain Trends PORLAND Porselen follows the fashion in the industry and reflects this to its lines. PORLAND Porselen produces to European standards with chic, aesthetical and proprietary mold and design work, its colored porcelain production and hygienic features which cannot be achieved by any other product. Like in every industry, in porcelain too, people are searching for different things. Yet, in porcelain, one can speak rather of trends than fashion. It is possible to talk about various trends in terms of both design and form. Different designs and forms in pastel tones are more popular today than floral designs. Square forms are sold alongside of classical round models and this is a sign that users are moving towards different forms. As PORLAND Porselen, by continuously renewing our designs, we add new designs to our range and we are serving world markets following world trends. Product Development As an integrated facility, PORLAND Porselen accommodates upto-date technology. By the team it has founded, it has come to a certain position in terms of model and design. Research is ongoing all the time. PORLAND Porselen gives priority to following what is fashionable and reflects it to its lines. At the end of conducted market research, after the prototypes of models created by the product and design group in line with world trends and customer demands are launched, the decision for production of the product is made based on the results of the market research conducted by the marketing and sale departments and the valuable comments of customers. PORLAND Porselen has produced the first colored porcelain in Turkey and has succeeded in having them sold all over the world by exporting these products to international store chains. PORLAND Porselen; Türkiye'de ilk renkli porseleni üretmifl ve bu ürünlerini uluslar aras ma azalar zincirlerine ihraç ederek, tüm dünyada sat lmas n sa lam flt r. 64

4 Kaltun Madencilik Kaltun Mining Zengin maden yataklar yla tan nan Çine, Feldspat kayna olarak Türkiye nin bilinen ve iflletilen en önemli bölgesidir. flte bu bölgede 1960 lar n bafl nda faaliyet göstermeye bafllayan Kaltun Madencilik, bugün Türkiye de sektörünün en güçlü firmalar aras ndad r. Ülkenin ilk sodyum feldspat oca 1962 y l nda flirketin kurucu orta Mehmet Tuncer taraf ndan iflletmeye aç ld. Bu giriflim, küçük bir madencilik flirketi olarak kurulan ancak k sa zamanda sektöründe öncü olmay baflaran Kaltun için ilklerin bafllang c oldu. Önceleri sadece döküm kumu olarak kullan lan feldspat yine Kaltun un giriflimleriyle Türkiye de ilk defa Çanakkale Seramik fabrikalar nda seramik hammaddesi olarak kullan lmaya baflland. T pk seramik sektöründe oldu u gibi cam endüstrisinde de feldspat n kullan ma girmesinde ilk ad m atan firma yine Kaltun oldu. Kaltun Grubu bugün yurtiçi ve yurtd fl nda faaliyet gösteren 9 flirketten oluflmaktad r. Kaltun Madencilik A.fi., Kaltun Italia S.r.l., Kaltun Iberica S.r.l., Sabuncular Madencilik A.fi., Göktur Madencilik Nakliyecilik San Tic Ltd.fiti., Çakmak Madencilik Nakliyecilik San Tic A.fi., grubun, endüstriyel hammadde üretimi ve ticareti ile u raflan flirketleridir. Madencilik sektörü d fl nda faaliyet gösteren flirketleri ise; Sabuncular Tar m Hayvanc l k G da San.Tic. Ltd.fiti., MS Mining Star Shipping Co.Ltd /Malta., Karya Denizcilik ve Gemi nflaat San.Tic.A.fi. dir. Çine, known for its rich ore beds, is the most important region in Turkey where feldspar is found and mined. It is here, in this region, that Kaltun Mining, one of Turkey s most powerful companies in this sector, began its operations in the early 1960 s. Turkey s first feldspar mine was established in 1962 by Mehmet Tuncer, one of Kaltun s founding partners, and this was another first for Kaltun Mining Co. Previously, feldspar had been used in Turkey only as molding sand, but now it began to be used as a raw material in ceramics in Çanakkale ceramics factories. Mr. Tuncer s innovation became a standard item in the Turkish mining industry. Just as Kaltun Mining had introduced feldspar to the ceramics industry, it had done the same for the glass industry. Today Kaltun Group is composed of 9 companies acting in Turkey and abroad: Kaltun Mining Co., Kaltun Italia S.r.l., Kaltun Iberica S.r.l., Sabuncular Mining, Göktur Mining Transportation Çakmak Mining Transportation are the companies dealing with the production and trading of industrial raw materials. The companies acting in the sectors apart from mining are: Sabuncular Agriculture and Stockbreeding Foodstuffs, MS Mining Star Shipping /Malta Karya Shipping and Ship Construction Co

5 OCAKLAR Kaltun, Çine / Çine-Milas / Çine-Yata an olmak üzere 3 ana bölgede bulunan, toplam yüzey alan 250 km 2 den fazla 70 in üzerindeki ruhsatl sahas yla en büyük maden üreticilerinden biridir. Türkiye de feldspat Ayd n Mu la aras nda kalan bölgede Menderes masifi içerisinde oluflmufltur. En önemli üretim bölgesi Çine ve Milas aras nda kalan aland r. Sarpdere, Birinci Ocak, Komflu Oca, Pirenlitepe, Yahudi Oca, Teliniçi ve Labranda Kaltun un uzun süredir çal flmakta oldu u ocaklard r. Di er önemli üretim bölgesi, Hisarard Oca n n ve manyetik separasyon tesisinin bulundu u Yata an d r. Yine Yata an Çine aras nda bulunan Har mc k Oca birkaç y l önce üretime bafllam fl olan yeni yat r mlardan bir tanesidir. Ocak; Güllük Liman nda zaman zaman oluflan s k fl kl k nedeniyle, zmir Liman ndan ve son olarak Alia a liman ndan yap lan ihracatlar n ana kayna d r. Kaltun un Çine bölgesinde de birçok oca bulunmakta, fakat bu ocaklarda genellikle kuvars, potasyum feldspat veya yerel sat fl için malzeme üretimi yap lmaktad r. QUARRIES Kaltun, with its more than 70 licensed fields on a total surface area of more than 250km 2 located in the three main zones namely Çine, Çine-Milas, Çine-Yata an, is one of the largest producers of mine. In Turkey, feldspar has been formed naturally in Menderes massif where lies between Ayd n and Mu la. The most important production area is the region between Çine and Milas. The most well-known Kaltun quarries in this region are Sarpdere Quarry, Birinci Quarry, Komflu Quarry, Pirenlitepe Quarry, Yahudi Quarry, Teliniçi Quarry and Labranda Quarry. The other important production area is Yata an in which there are Hisarard Quarry and magnetic separation plant. Besides, Har mc k Quarry, that acted few years ago, is one of the recent investments. Because of the congestion experienced in Güllük Port from time to time, the quarry is the main source of the exports from zmir and Alia a Ports. Kaltun owns a lot of quarries in Çine as well; however these mines generally serve for the production of quartz, potassium feldspar or items for local trade. TES SLER Kaltun Madencilik A.fi., toplam; 8 adet ö ütme ve s n fland rma ünitesi, 1 adet sodyum feldspat flotasyon ünitesi, Harmanlama ve y kama üniteleriyle birlikte 3 k rma tesisi, 1 k rma ve manyetik ay rma tesisi ile seramik, cam ve kompoze tafl üreticilerinin bafll ca hammaddelerinden olan sodyum feldspat, potasyum feldspat ve kuvars üretimini gerçeklefltirmektedir. Çine Tesisi Mikronize ürünlerin üretildi i yer olan Ayd n Çine deki ilk tesis m 2 üzerine kurulu olup m 2 lik kapal alan ile içinde 3 ö ütme hatt ndan oluflmaktad r. kinci tesis ise m 2 üzerinde kurulu olup m 2 nin üzerinde kapal alan içinde 5 ö ütme hatt ndan oluflmaktad r. Bu tesislere ek olarak flirket, 2002 y l nda, boya ve porselen endüstrisine hizmet vermek amac yla, 10 mikron alt ürün üretebilecek alüminyum kapl de irmen kurmufltur. Çine de kurulu iki adet k rma tesisinden bir tanesi sadece Feldspat k rmas yapmakta olup ton/y l kapasitelidir. Ayr ca yine Çine de kurulu olan bir adet ton/y l kapasiteli Kuvars K rma-y kama tesisi de mevcuttur. PLANTS The company uses a total of; 8 grinding and classification units, 1 sodium feldspar flotation plant, 3 crushing plants with homogenization and washing units, 1 crushing magnetic separation plant. They all function to produce sodium feldspar, potassium feldspar and quartz to be used by the manufacturers of ceramics, glass and composite stone. 66

6 Çine Plant The micronized products are produced in two plants in Çine. The first plant which is established on a surface area of m 2, acts in a closed area of m 2 with 3 milling lines. The second plant is established on a total surface area of m 2 with its closed area of more than m 2 and comprised of 5 milling lines. Apart from these plants, with the purpose of serving to painting and porcelain industries, the company, in 2002, established a mill with aluminium lining producing fine substances down to 10 micron. Of the two crushing and grinding units in Çine, one is used for Feldspar with the capacity of tons/year. In addition to this, in Çine there is also a crushing plant with washing unit used for quartz with the capacity of tons/year. Çine Flotasyon Tesisi 2003 y l nda devreye al nan ton/y l kapasiteli Sodyum Feldspat Flotasyon Tesisi nde kimyasal yöntemler kullan larak malzeme içerisindeki istenmeyen empüriteler uzaklaflt r lmaktad r. Bu yat r mla Kaltun, müflterilerine çok daha beyaz piflme sa layan yüksek kalitede ürün verme hedefi için bir ad m daha atm flt r. Hisarard Manyetik Ay rma Tesisi Kaltun Madencilik in ruhsat alt ndaki oluflumlar n en büyüklerinden olan Hisarard oca n n rezervi 25 milyon tonun üzerindedir. lk tesis 2001 y l nda faaliyete geçmifltir. Yüksek fliddetli manyetik ay rma tesisi prosesi, biyotiti ay rarak yüksek kaliteli sodyum feldspat ürünü olan PREMIER i, mutlak kuru ve serbest ak fll olarak üretmektedir. Dünya standartlar nda yüksek kaliteli üretim yap lan Hisarard Manyetik Ay rma Tesisi nin y ll k kapasitesi, Nisan 2004 y l nda devreye giren, ilk tesisin iki kat kapasiteli yeni hat ile tona ç km flt r. Kapasiteyi ton/y l a ç karmay planlayan Kaltun çal flmalar n sürdürmektedir. Güllük K rma ve Harmanlama Tesisi 2001 y l nda Güllük te hizmete giren k rma ve harmanlama tesisi, sektörün ilklerinden biridir. Güllük K rma - Harmanlama Tesisi nin kurulmas ile Kaltun sadece daha homojen malzeme üretmekle kalmay p, ayn zamanda Sodyum-Potasyum-Kalsiyum-Magnezyum kombinasyonlu feldspat ürünlerini de üretebilmektedir. Güllük stok sahas yaklafl k m 2 olup, m 2 lik kapal harmanlama tesisinde özellikle seramik endüstrisine dökme (bulk) olarak yap lan ihracatlar için hizmet vermektedir. Her sektör ve her müflteriye göre ürün talepleri de iflebilmektedir. Kaltun 10mm ile 10 mikron aral nda de iflen 100 ün üzerindeki ürününü, kraft veya jut torbalarda paletli, big bag veya dökme gibi her tür paketleme çeflidiyle sunmaktad r. HRACAT ve SATIfi Türkiye ö ütülmüfl ve s n fland r lm fl feldspat ve kuvars üretiminin öncü kuruluflu Kaltun, 1980 lerin sonlar ndan itibaren dünya pazar n n, sektörlerinde lider flirketlerine ihracata bafllam flt r. Çine Flotation Plant In the sodium feldspar flotation plant, first acted in 2003 with the capacity of ton/year, the additives causing impurities are removed through the chemical processes. With such an investment, Kaltun took one step forward to the goal of supplying its customers with the products producing the best results in whiteness after being fired glaze. Hisarard Magnetic Separation Plant Hisarardi is one of the biggest deposits of Kaltun Mining and the reserve of the quarry is estimated to be more than 25 million tons. Kaltun established the first plant in The high intensity magnetic separation unit processes sodium feldspar by separating biotite, and produces the high quality Premier product in the form of absolute dryness and free-flowing. The annual capacity of Hisarard Magnetic Separation Plant, where the high quality production in world-standards is achieved, has reached to tons after the new line, with the double capacity of the first one, had acted in April The company is now planning to increase the capacity to tons/year and has already started the investments. Güllük Crushing and Homogenization Plant Crushing and homogenization plant that established in Güllük in 2001 is one of the firsts of the sector. By the establishment of the Crushing and Homogenization Plant in Güllük, Kaltun has not only been able to produce much more homogeneous products and deliver them but it has also enabled to produce and deliver the feldspar products containing the combinations of sodiumpotassium-calcium and magnesium. Güllük stock area is approximately m 2. In the closed homogenization plant on a total surface area of m 2, it particularly serves the ceramics industry through bulk exports. Demands for the products vary according to the sector and customer needs. Kaltun manufactures more than 100 types of products varying in the range of 10 mm and 10 micron in differing wrapping styles like kraft or poly-propylene and poly-etilen (pp+pe) palletized bags, big bags or bulk. SALES AND EXPORTS Kaltun that is Turkey s pioneer producer of ground and graded quartz, started to export to the leading companies worldwide in the late 1980s. 67

7 1993 senesinde yurtiçi ve yurtd fl sat fl ton olan Kaltun un 2000 y l sat fl rakamlar tonu bulurken, sat fllar n %50 si ihracat olarak gerçekleflmifltir y l nda Türkiye deki ekonomik krizin iç pazardaki etkisi her ne kadar flirketin sat fllar üzerinde görülmüfl ve 2001 y l toplam sat fllar yaklafl k tona gerilemiflse de, ihracat n toplam sat fllardaki pay % 70 e yükselmifltir y l nda flirketin ihracat, yaklafl k ton olmufltur y l nda ise, üretimi ton olan Kaltun Madencilik in ihracat tona ulaflm flt r y l cirosunu 28 milyon USD olarak gerçeklefltiren Kaltun 2004 y l için % 20 oran nda büyüme hedeflemektedir. Sat fllar n n % 80 i ihracat olan firma, üretim kapasitesinin tamam n iflleyerek satmay ve ihracatta çok daha büyük rakamlara ulaflmay ana hedef olarak belirlemifltir. Bugüne kadar ihracat gerçeklefltirdi i ülkeler flunlard r: talya, spanya, Portekiz, Fransa, Almanya, ngiltere, sveç, Hollanda, Bulgaristan, Romanya, Polonya, Lituanya, Ukrayna, Rusya, srail, Birleflik Arap Emirlikleri, Umman, Suudi Arabistan, Suriye, Lübnan, Kuveyt, M s r, Fas, Cezayir, ABD, Tayvan, Endonezya, G.Kore ve Vietnam. Sat fllar n n büyük bölümünün ihracata yönelik olmas nedeniyle 2003 y l nda gemi iflletmecili i için kendi ekibini oluflturmaya bafllayan Kaltun, 2004 y l bafl nda MS Mining Star Shipping Co. Ltd. - Malta ve Karya Denizcilik ve Gemi nflaat fiirketlerini kurmufl ve Karia (15800 ton) ve Lidya (17000 ton) gemilerini sat n alm flt r. Firman n kiralamas nda ayr ca fiöhret (16500 ton), Kula (6000 ton), Hatice Akar (16000 ton), Yuri Dolgorukiy (18000 ton) ve Bahar K (8000 ton) olmak üzere befl gemi bulunmaktad r. L MAN Türk feldspat ihracat n n % 70 lik bölümünün gerçekleflti i Güllük Liman nda yüklemeler konveyor bantlarla yap l r ve günlük yükleme kapasitesi tondur. Zaman zaman Güllük Liman nda meydana gelen bekleme nedeniyle Kaltun zmir, Alia a ve Göcek Limanlar ndan da sevkiyat yapmaktad r. zmir Liman nda yüklemeler konveyor bantlarla yap l r ve günlük yükleme kapasitesi tondur. Konteyn r sevk yatlar da zmir Liman ndan yap lmaktad r. While the Kaltun s sales and export figures were tons in 1993, it reached up to tons according to the figures in 2000, 50 % of those being the export. Although the effects of financial crises on the Turkish economy in 2001 unavoidably reflected on the company s sales figures and in turn total sales figures decreased to tons in 2001, the percentage of the export out of the total sales figures increased to 70%. In 2002 the export of the company was tons. In 2003, the export figures of Kaltun Mining, with the total of tons production, reached to tons. In 2003 Kaltun reached a turnover of 28 million USD and targets an increase of 20 % for For the company, with the 80% exports, to manufacture its products after being processed and to achieve the highest figures in the exports have always been the main goals. So far, Kaltun has exported to many countries namely: Italy, Spain, Portugal, France, Germany, England, Sweden, Holland, Bulgaria, Romania, Poland, Lithuania, Ukraine, Russia, Israel, United Arab Emirates, Oman, Saudi Arabia, Syria, Lebanon, Kuwait, Egypt, Morocco, Algeria, ABD, Taiwan, Indonesia, South Korea and Vietnam. As a company whose sales are mostly export directed, in 2003 Kaltun started to set up its own team for ship management and in the beginning of 2004 established the companies called MS Mining Star Shipping Co. Ltd. Malta and Karya Shipping and Ship Construction Co. The same year Kaltun bought the vessels Karia (15800 tons) and Lidya (17000 tons). Apart from these two vessels Kaltun has rental agreements with the five vessels; fiöhret (16500 tons), Kula (6000 tons), Hatice Akar (16000 tons), Yuri Dolgorukiy (18000 tons) and Bahar K (8000 tons). PORTS In Güllük Port where the 70% of Turkish feldspar export is achieved, conveyor belts are used for loading, and the daily loading capacity is tons due to the working hours. Because of the delay caused by the congestion in Güllük Port form time to time, Kaltun also uses zmir, Alia a and Göcek Ports for consignment of the goods. In zmir Port, the conveyor belts are used, and the daily loading capacity is tons depending on the working hours. This port is also used for the consignment of the containers. 68

8 H ZMET VER LEN SEKTÖRLER Kaltun, 40 y l aflk n bir süredir seramik ve cam sektörlerine hizmet vermekten gurur duymaktad r. Ürünler seramik sektöründe özellikle s rs z seramik (granito) üretiminde, duvar ve yer karolar nda, s r, s hhi tesisat, porselen ve süs eflyalar n n üretiminde kullan lmaktad r. Kaltun, cam sektöründe düz cam, sofra eflyas ve kristal üreticilerine de yurtiçi ve yurtd fl nda hizmet vermektedir. Firma, belirtilen sektörler d fl nda kompoze tafl (polyester+kuvars), boya, emaye, filtrasyon, silikon kablo ve ilgili di er pek çok sektöre de hizmet vermektedir. KAL TE PRENS B VE KAL TE KONTROL Sadece üretim kapasitesi olarak de il ayn zamanda üretim kalitesi olarak da Türkiye nin lider kurulufllar ndan olan Kaltun her zaman müflteri memnuniyetini hedeflemifltir. fiirkette kalite çal flmalar ocaklarda, fabrika içi üretimde, kullan lan malzemelerde dikkatle uygulanm fl ve 1995 bafl nda ISO 9000 kalite güvence çal flmalar na bafllanm flt r. Uzun ve dikkatli çal flmalar sonucunda, 1996 y l n n sonlar nda ISO 9002 ile ödüllendirilerek, Türkiye de kendi sektörünün bir ilkine daha imza atm flt r. Kaltun, Kas m 2003 de ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ni almaya hak kazanm flt r. Ürün kalitesi aç s ndan, ocak üretiminden sevk yat aflamas na gelinceye dek uygulanan tüm proseste kullan lan malzeme ve ekipman seçiminde kalite ana ilke olarak belirlenmektedir. Kaltun da kaliteye verilen önemin en büyük göstergelerinden biri de Kalite Kontrol ve Ar-Ge laboratuarlar d r. Sürekli artan müflteri portföyüne daha iyi hizmet verebilmek amac yla kurulan laboratuarlar ile üretimin tüm aflamalar nda gereken kontrol ve kalite denetimi yap labilmektedir. Laboratuarlarda, firman n hizmet verdi i tüm sektörlerin hammaddeleri aç s ndan gerekli olan analizlerin yap labilece i her türlü donan m mevcuttur. Türkiye de sert mineral üretiminde, üretim ve ihracat kapasitesi olarak ülkenin en büyük firmalar aras nda yer alan Kaltun Madencilik, 2002 Y l nda Ege Bölgesi nde Maden Üretim Sanayiinde; En Yüksek Vergiyi Ödeyen Firma, En Yüksek Yat r m Gerçeklefltiren 2. Firma, En Yüksek stihdam Sa layan 3. Firma ve En Yüksek hracat Gerçeklefltiren 2. Firma olmufltur y l nda ise Kaltun, USD ihracat de eri ile Ege Bölgesi nde En Yüksek hracat Gerçeklefltiren Firma olmay baflarm flt r. SECTORS BEING SERVED Kaltun is proud of serving the sectors of ceramics and glass for more than 40 years. In the ceramics sector, the products are particularly used in the production of porcelain tile, floor and wall tiles, glaze, sanitary ware, porcelain and goods for decoration. As for glass sector, Kaltun serves the manufacturers producing plain glass, crystal and dinnerware on domestic and export basis. Apart from these areas, the company also serves the other related fields such as composite stone, paint, enamel, filtration, silicon cable and etc. QUALITY PRICIPLE AND QUALITY CONTROL Kaltun Mining is one of the leading companies in Turkey not only for its production but also for the quality of its products. Customers satisfaction has always been the main concern for Kaltun being the pioneering company in the sector. To ensure the highest quality, the company has strict controls over the products at every stage of production; mines, plants and the equipments used. In the beginning of 1995, the company started ISO 9000 Quality Assurance studies. After painstaking efforts, Kaltun has fulfilled the requirements and been awarded the ISO 9002 in the late 1996 s; in this way Kaltun, the undersigned, owned the honour of being first in its field in Turkey. In November 2003, Kaltun was also awarded the ISO 9001: 2000 Quality Management System Certificate. To assure its current and future customers of the very highest quality, Kaltun Mining applies strict quality controls during production and in the Quality Control and Research-Development Laboratories. The laboratories are fully equipped to analyze the raw materials used by its customers in many different sectors. The laboratories also work to expand the number of companies and sectors it can serve by carrying out various research projects. In Turkey, Kaltun Mining is one of the largest companies in the production of hard minerals regarding its capacity of production and exports. In 2002, Kaltun was awarded the following prizes in Mining Production Industry in Aegean Region: the company which paid the highest tax, the second company which made the highest investment in mining industry, the third company with the highest employment rate, and the second company with the highest export rate. In 2003, Kaltun achieved to be the company with the highest export rate in Aegean Region with an export value of USD

Toprak Seramik ve nflaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret

Toprak Seramik ve nflaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret 32 Quality Policy The story of Toprak Seramik started with the opening of the factory, Toprak Seniteri ve zolatör Sanayi A.fi., in Bozüyük in 1980. With the additional investments, the factory started

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated fiirket Profili / Company Profile Temel

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding 2-3 Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated 4-5 fiirket Profili / Company Profile

Detaylı

faaliyet raporu annual report 2001

faaliyet raporu annual report 2001 faaliyet raporu annual report 2001 çindekiler Vizyon ve Misyon 01 Finansal Göstergeler 02 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi fllemleri 03 K saca Petrol Ofisi 05 Yönetim in Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetim

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz 03Sektorelbakis.qxd 1/16/07 12:20 PM Page 50 Ocak-fiubat / January-February 2007/ No.19 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Mustafa Girgin: Yurtbay olarak

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

Aydo anlar fl Merkezi - Ankara. Aydo anlar Plaza - stanbul

Aydo anlar fl Merkezi - Ankara. Aydo anlar Plaza - stanbul aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 1 Aydo anlar Plaza - stanbul Prof. Muammer Aksoy Caddesi No: 5 Zeytinburnu - STANBUL Tel: (0212) 665 84 84 (pbx) Faks: (0212) 679 25 07 Aydo anlar fl Merkezi

Detaylı

A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü. www.turkcoat.com

A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü. www.turkcoat.com ISTANBUL A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü www.turkcoat.com 3 rd Coatings, Inks, Adhesives, Sealants, Construction Chemicals, Production Technologies, Conference and Exhibition

Detaylı

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU TURCAS PETROL A.fi. 05 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER CONTENTS Vizyon 01 K saca Turcas Petrol 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 06 Yönetim Kurulu 12 Yönetim 13 Sermaye

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel Oceanographic Research Vessel For Turkey Türkiye ye Oflinografik Araflt rma Gemisi lstein Es-Cad has entered U into a contract with the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair GL s Biggest Containership GL in En Büyük Konteyner Gemisi he biggest containership T ever classed by Germanischer Lloyd (GL) was delivered in mid-december at Samsung Heavy Industry Shipyard in Geoje,

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

1 2 3 4 14 15 Editör Editor Değirmencilik sektöründe İDMA mevsimi İDMA season in milling sector Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörleri, 04-07 Nisan tarihleri arasında İstanbul daki İDMA 2013

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights Ç NDEK LER CONTENTS 2 4 6 8 13 18 24 26 29 30 32 34 35 35 36 39 40 44 Grup Yap s Group Structure Finansal Göstergeler Financial Highlights Operasyonel Göstergeler Operational Highlights Yönetim Kurulu

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

30 yıllık tecrübeyle 5 kıtada 30 ülkeye ihracat

30 yıllık tecrübeyle 5 kıtada 30 ülkeye ihracat 30. yıl Bülteni years bulletin Genel Müdürün Mesajı Sevgili dostlarımız, Gizem ailesi olarak sizlerle beraber geride bıraktığımız 30 yılımızın mutluluğunu yaşamaktayız. Şirket bünyesindeki yenilikler,

Detaylı

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI

Detaylı