Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality"

Transkript

1 Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality 1976 senesinde bir flah s flirketi olarak açt zücaciye ma azas ile ticaret hayat na bafllayan Süleyman PAMUKÇU; 1984 y l nda MGE thalat hracat ve Dahili Ticaret ltd. fiti.'ni kurmufl ve bu ad alt nda otel, restaurant, masa üstü malzemelerinin dekorlama ve sat fl n yaparak faaliyetlerine devam etmifltir senesinde stanbul Porselen'in kapanmas yla teknik ekipman, eleman ve makineleri yeni kurulan PORLAND Porselen Sanayi ve Ticaret A.fi. ad alt nda bünyeye al nm fl ve porselen üretimine de bafllanm flt r 1992 senesinde faaliyete geçen Gebze tesisleri, bugün PORLAND' n merkezi konumundad r. Tasar m, dekor ç kartma bask atölyesi, ürün müdürlü ü, pazarlama, sat fl ve yönetim kadrosu, dekorlu mamul deposunun bulundu u tesis; yaklafl k m 2 aç k ve 9.000m 2 kapal alanda kurulu olup, yaklafl k 150 personel ile faaliyetini sürdürmektedir y l nda faaliyete geçen Bilecik üretim ve depo tesislerimiz; m 2 aç k alanda m 2 kapal alan üzerinde kurulu olup; dekor, bisküvi ve beyaz mamul depolar, beyaz ve dekorlu mamul üretim tesisleri, kal p üretim tesisleri, tasar m, fabrika yönetim binas ve fabrika sat fl ma azalar n bünyesinde bulundurmaktad r y l nda üretim kapasitesini tondan tona ç karan Porland Porselen, sundu u tüm ürünlerde kaliteyi düflleyenlerin beklentilerine cevap vermeyi amaçlar. Süleyman Pamukçu, who launched his business career with a glassware store he started as a proprietorship in 1976, continued his activities by establishing IMGE Ithalat Ihracat ve Dahili Ticaret Ltd. fiti. in 1984 and decorating and selling tableware for hotels and restaurants under this title. Upon closing down of Istanbul Porselen in 1992, its technical equipment, staff and machinery were transferred to the newly founded PORLAND Porselen Sanayi ve Ticaret A.fi. and production of porcelain was commenced. Gebze facilities commissioned in 1992 are now headquarters of PORLAND. The facility comprising design department, décor transfer print workshop, product department, marketing department and a décor product warehouse is operational with approximately 150 employees with sales and management staff and is established on approximately m 2 outdoor and m 2 indoor space. Our Bilecik Production and Warehouse facilities launched in 1996 are established on an indoor area of m 2 on an outdoor space of m 2 and incorporates décor, single fired and white product warehouses, white and décor product manufacturing facilities, mold production facilities, design department, factory management building and factory sales outlets. PORLAND Porselen, which increased its production capacity from tons to tons in 2004, seeks to respond to the expectations of those who dream quality in any product it offers. Today, it is one of the leading firms of the porcelain sector with its employees, its Bilecik and Gebze facilities, domestic and international points of sale and representatives, its consumption of 500 tons of dry raw material per month and production of 2 million units. Underlying the rapid growth of PORLAND are its ability to evaluate market needs correctly with the aid of previous experience, its close monitoring of technological developments, it assessment of human resources effectively and its underscoring of the policy of spreading knowledge to the base. PORLAND, which 62

2 Bugün; 1100 personeli, Bilecik ve Gebze'deki tesisleri, yurt içi ve yurt d fl sat fl noktalar ve temsilcileriyle, ayda 500 ton kuru hammadde kullan m ile adet mamul üretimiyle, porselen sektörünün önde gelen firmalar ndan birisi konumundad r. PORLAND' n h zl büyümesinin alt nda; önceki tecrübelerinin de yard m yla, piyasa gereksinimlerini iyi irdeleyebilmesi, teknolojik geliflmeleri yak ndan izlemesi, insan kaynaklar n etkin bir biçimde de erlendirmesi ve bilgiyi tabana yayma politikas na önem vermesi bulunmaktad r. Üretimin %65'ini ngiltere, talya, Almanya, Fransa, Amerika Birleflik Devletleri, Kanada, srail, Yunanistan, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti, Avusturya, sveç, Belçika, spanya, Romanya, zlanda ve Hollanda'ya ihraç eden PORLAND; ürünlerini dünyaca ünlü ngiliz kili ve kaoleninden özel teknikleriyle üretmektedir. TSE; Porland porselenin ulaflt kalite normlar n baz alarak 10850kalite standard n oluflturdu. PORLAND Porselen; Türkiye'de TSE kalite belgesini alan ilk yerli porselen üreticisi oldu. exports 65 % (sixty percent) of its production to Britain, Italy, Germany, France, United States, Canada, Israel, Greece, Turkish Republic of Northern Cyprus, Austria, Sweden, Belgium, Spain, Rumania, Iceland and Holland, manufactures its products by special techniques out of world-renowned British clay and kaolin. Turkish Standards Institute has formed the 10,850 quality standard based on the quality norms attained by PORLAND Porselen. PORLAND Porselen has become the first local porcelain manufacturer who received the TSE Quality Certificate in Turkey. The most reliable proof of authentic porcelain is transparency, i.e. light transmission. PORLAND porcelain ware are transparent regardless of their thickness. 1 cm 2 PORLAND Porcelain can withstand a pressure of kg. The designs of patterns applied to PORLAND porcelain ware are original and have been registered. Transparan yani fl k geçirgenli i olmas, gerçek porselenin en güvenilir belirtisi say lmaktad r. PORLAND Porselenleri, kal nl klar ne olursa olsunlar, transparand rlar. PORLAND Porselenlerinin 1cm 2 'si 5.000kg.'l k bir bas nca dayan kl d r. PORLAND Porselen'lerine tatbik edilen desenlerin tasar mlar özgündür ve tescil edilmifllerdir. Yenilikler, Farkl l klar Porland Porselen genifl bir ürün yelpazesine sahiptir. Bünyesinde her türlü porselen üretimi yap lmaktad r. Gastronomik aç dan porselen mamül kullan m nda ön plana ç karm flt r. Bu amaç için özel otel porselenleri gelifltirilmifl, gastronomi müflterileri için de iflik seriler ve desenler üretilmifltir. Masa üstü ekipmanlar n da ürün portföyüne katma çal flmalar devam etmektedir. Türkiye de ilk kez renkli porselen üretimini gerçeklefltiren Porland Porselen lerinde kullan lan s r, kurflun ve kadmiyum gibi zararl maddeleri içermez. Kurflun ve Kadmiyum içermeyen PORLAND ürünleri; bu özellikleriyle Uluslar Aras Sa l k Örgütü yasalar na uygundur. Mikrop bar nd rmaz, son derece dayan kl ve kullan fll d r. PORLAND Porselenlerinin hamur ve s rr n n s sal genleflme katsay lar birbirlerine çok iyi uyum sa lad klar ndan; üretim ve kullan m esnas nda s r çatlaklar oluflmaz. Innovations, Differences... PORLAND Porselen has an extensive product range. Every kind of porcelain ware is produced by the company. It emphasizes use of gastronomic porcelain ware. To that end, special hotel porcelain ware are developed and various lines and designs are created for gastronomy clients. Studies for including cutlery in the product portfolio are in progress. The glaze used in porcelain ware of PORLAND, which has achieved colored porcelain production for the first time in Turkey, does not contain hazardous substances like lead and cadmium. PORLAND products that are free of lead and cadmium are in conformity with the regulations of world health organization by these characteristics. They are germ-free, are extremely robust and handy. As the thermal expansion coefficients of the paste and glaze of PORLAND porcelain are in extreme harmony, no glaze fractures occur during production or use. Sale Points PORLAND Porselen is found in chain corners like YKM, Tepe, Özdilek and Ihlas Pazarlama all around Turkey and is also sold in Turkey wide individual dealers and corners. At present, we have 8 stores under the name of PORLAND Studio. These are Kozyata Studio, Selamiçeflme Studio, Mercan Studio 63

3 Sat fl Noktalar Porland Porselen Türkiye çap nda YKM, Tepe, Özdilek ve hlas Pazarlama gibi zincir cornerlarda yer almakta ayr ca yine Türkiye çap ndaki münferit bayi ve cornerlarda sat lmaktad r. Porland Studio ad alt nda flu anda 8 adet ma azalar bulunmaktad r. Bunlar Porland Kozyata Studio, Selamiçeflme Studio, Mercan Studio Antalya Bölge Müdürlü ü, Adana Studio, Konya Studio; Gebze Studio ve Bilecik Studio dur PORLAND Porselen; sat fllar n parça baz nda yapmaktad r: diledi iniz tak m dizayn n kendiniz oluflturabilirsiniz. PORLAND Porselen satt tüm ürünlerine, mamulün üretimden kalkmas ndan itibaren 10 sene boyunca eksik ve k r k tamamlama garantisi vermektedir. Porselen Trendleri Porland Porselen, sektördeki moday takip etmekte ve çizgilerine bunu yans tmaktad r. fi k, estetik ve Porland a özel kal p, desen çal flmalar yla,renkli porselen üretimiyle ve sa l a uygunluk özellikleri ile Porland Porselen, Avrupa standartlar nda üretim yapmaktad r. Her sektörde oldu u gibi porselende de insanlar gün geçtikçe farkl aray fllara girmekteler. Ancak porselende modadan ziyade trend lerden bahsedilebilir. Gerek desen, gerekse form yönünde çeflitli trendlerden söz etmek mümkün. Pastel tonlardaki de iflik desenler ve formlar, çiçekli desenlere oranla art k daha çok tercih ediliyor. Yuvarlak klasik modellerin yan s ra kare formlarda oldukça çok sat lmaktat r. Porland Porselen tasar mlar n sürekli yenileyerek, tasar mlar na yeni tasar mlar eklemekte ve dünya trendini takip ederek, dünya pazarlar na hizmet vermektedir. Ürün Gelifltirme Porland Porselen entegre bir tesis olarak en son teknolojiyi bünyesinde bar nd rmaktad r.ve kurdu u ekibi ile model, desen olarak da konusunda belli yerlere gelmifltir, araflt rmalar sürekli olarak devam etmektedir. Öncelikli olarak Porland Porselen moday takip etmekte ve çizgilerine bunu yans tmaktad r. Piyasa araflt rmalar sonucunda dünya trendleri ve müflteri talepleri do rultusunda kendi bünyesindeki ürün ve tasar m grubunun oluflturdu u modellerin ilk numuneleri hayata geçirildikten sonra pazarlama ve sat fl gruplar n n yapt Pazar araflt rmalar n n sonuçlar ve müflterilerinin de erli yorumlar sonucunda ürünün üretilmesine karar verilmektedir. Antalya Regional Office, Adana Studio, Konya studio; Gebze Studio and Bilecik Studio. PORLAND Porselen sells on piece basis. You can form the set design of your choice yourself. PORLAND Porselen gives 10 year warranty for all products it sells for 10 years after the product is removed from the production line for replacement of missing and broken pieces. Porcelain Trends PORLAND Porselen follows the fashion in the industry and reflects this to its lines. PORLAND Porselen produces to European standards with chic, aesthetical and proprietary mold and design work, its colored porcelain production and hygienic features which cannot be achieved by any other product. Like in every industry, in porcelain too, people are searching for different things. Yet, in porcelain, one can speak rather of trends than fashion. It is possible to talk about various trends in terms of both design and form. Different designs and forms in pastel tones are more popular today than floral designs. Square forms are sold alongside of classical round models and this is a sign that users are moving towards different forms. As PORLAND Porselen, by continuously renewing our designs, we add new designs to our range and we are serving world markets following world trends. Product Development As an integrated facility, PORLAND Porselen accommodates upto-date technology. By the team it has founded, it has come to a certain position in terms of model and design. Research is ongoing all the time. PORLAND Porselen gives priority to following what is fashionable and reflects it to its lines. At the end of conducted market research, after the prototypes of models created by the product and design group in line with world trends and customer demands are launched, the decision for production of the product is made based on the results of the market research conducted by the marketing and sale departments and the valuable comments of customers. PORLAND Porselen has produced the first colored porcelain in Turkey and has succeeded in having them sold all over the world by exporting these products to international store chains. PORLAND Porselen; Türkiye'de ilk renkli porseleni üretmifl ve bu ürünlerini uluslar aras ma azalar zincirlerine ihraç ederek, tüm dünyada sat lmas n sa lam flt r. 64

4 Kaltun Madencilik Kaltun Mining Zengin maden yataklar yla tan nan Çine, Feldspat kayna olarak Türkiye nin bilinen ve iflletilen en önemli bölgesidir. flte bu bölgede 1960 lar n bafl nda faaliyet göstermeye bafllayan Kaltun Madencilik, bugün Türkiye de sektörünün en güçlü firmalar aras ndad r. Ülkenin ilk sodyum feldspat oca 1962 y l nda flirketin kurucu orta Mehmet Tuncer taraf ndan iflletmeye aç ld. Bu giriflim, küçük bir madencilik flirketi olarak kurulan ancak k sa zamanda sektöründe öncü olmay baflaran Kaltun için ilklerin bafllang c oldu. Önceleri sadece döküm kumu olarak kullan lan feldspat yine Kaltun un giriflimleriyle Türkiye de ilk defa Çanakkale Seramik fabrikalar nda seramik hammaddesi olarak kullan lmaya baflland. T pk seramik sektöründe oldu u gibi cam endüstrisinde de feldspat n kullan ma girmesinde ilk ad m atan firma yine Kaltun oldu. Kaltun Grubu bugün yurtiçi ve yurtd fl nda faaliyet gösteren 9 flirketten oluflmaktad r. Kaltun Madencilik A.fi., Kaltun Italia S.r.l., Kaltun Iberica S.r.l., Sabuncular Madencilik A.fi., Göktur Madencilik Nakliyecilik San Tic Ltd.fiti., Çakmak Madencilik Nakliyecilik San Tic A.fi., grubun, endüstriyel hammadde üretimi ve ticareti ile u raflan flirketleridir. Madencilik sektörü d fl nda faaliyet gösteren flirketleri ise; Sabuncular Tar m Hayvanc l k G da San.Tic. Ltd.fiti., MS Mining Star Shipping Co.Ltd /Malta., Karya Denizcilik ve Gemi nflaat San.Tic.A.fi. dir. Çine, known for its rich ore beds, is the most important region in Turkey where feldspar is found and mined. It is here, in this region, that Kaltun Mining, one of Turkey s most powerful companies in this sector, began its operations in the early 1960 s. Turkey s first feldspar mine was established in 1962 by Mehmet Tuncer, one of Kaltun s founding partners, and this was another first for Kaltun Mining Co. Previously, feldspar had been used in Turkey only as molding sand, but now it began to be used as a raw material in ceramics in Çanakkale ceramics factories. Mr. Tuncer s innovation became a standard item in the Turkish mining industry. Just as Kaltun Mining had introduced feldspar to the ceramics industry, it had done the same for the glass industry. Today Kaltun Group is composed of 9 companies acting in Turkey and abroad: Kaltun Mining Co., Kaltun Italia S.r.l., Kaltun Iberica S.r.l., Sabuncular Mining, Göktur Mining Transportation Çakmak Mining Transportation are the companies dealing with the production and trading of industrial raw materials. The companies acting in the sectors apart from mining are: Sabuncular Agriculture and Stockbreeding Foodstuffs, MS Mining Star Shipping /Malta Karya Shipping and Ship Construction Co

5 OCAKLAR Kaltun, Çine / Çine-Milas / Çine-Yata an olmak üzere 3 ana bölgede bulunan, toplam yüzey alan 250 km 2 den fazla 70 in üzerindeki ruhsatl sahas yla en büyük maden üreticilerinden biridir. Türkiye de feldspat Ayd n Mu la aras nda kalan bölgede Menderes masifi içerisinde oluflmufltur. En önemli üretim bölgesi Çine ve Milas aras nda kalan aland r. Sarpdere, Birinci Ocak, Komflu Oca, Pirenlitepe, Yahudi Oca, Teliniçi ve Labranda Kaltun un uzun süredir çal flmakta oldu u ocaklard r. Di er önemli üretim bölgesi, Hisarard Oca n n ve manyetik separasyon tesisinin bulundu u Yata an d r. Yine Yata an Çine aras nda bulunan Har mc k Oca birkaç y l önce üretime bafllam fl olan yeni yat r mlardan bir tanesidir. Ocak; Güllük Liman nda zaman zaman oluflan s k fl kl k nedeniyle, zmir Liman ndan ve son olarak Alia a liman ndan yap lan ihracatlar n ana kayna d r. Kaltun un Çine bölgesinde de birçok oca bulunmakta, fakat bu ocaklarda genellikle kuvars, potasyum feldspat veya yerel sat fl için malzeme üretimi yap lmaktad r. QUARRIES Kaltun, with its more than 70 licensed fields on a total surface area of more than 250km 2 located in the three main zones namely Çine, Çine-Milas, Çine-Yata an, is one of the largest producers of mine. In Turkey, feldspar has been formed naturally in Menderes massif where lies between Ayd n and Mu la. The most important production area is the region between Çine and Milas. The most well-known Kaltun quarries in this region are Sarpdere Quarry, Birinci Quarry, Komflu Quarry, Pirenlitepe Quarry, Yahudi Quarry, Teliniçi Quarry and Labranda Quarry. The other important production area is Yata an in which there are Hisarard Quarry and magnetic separation plant. Besides, Har mc k Quarry, that acted few years ago, is one of the recent investments. Because of the congestion experienced in Güllük Port from time to time, the quarry is the main source of the exports from zmir and Alia a Ports. Kaltun owns a lot of quarries in Çine as well; however these mines generally serve for the production of quartz, potassium feldspar or items for local trade. TES SLER Kaltun Madencilik A.fi., toplam; 8 adet ö ütme ve s n fland rma ünitesi, 1 adet sodyum feldspat flotasyon ünitesi, Harmanlama ve y kama üniteleriyle birlikte 3 k rma tesisi, 1 k rma ve manyetik ay rma tesisi ile seramik, cam ve kompoze tafl üreticilerinin bafll ca hammaddelerinden olan sodyum feldspat, potasyum feldspat ve kuvars üretimini gerçeklefltirmektedir. Çine Tesisi Mikronize ürünlerin üretildi i yer olan Ayd n Çine deki ilk tesis m 2 üzerine kurulu olup m 2 lik kapal alan ile içinde 3 ö ütme hatt ndan oluflmaktad r. kinci tesis ise m 2 üzerinde kurulu olup m 2 nin üzerinde kapal alan içinde 5 ö ütme hatt ndan oluflmaktad r. Bu tesislere ek olarak flirket, 2002 y l nda, boya ve porselen endüstrisine hizmet vermek amac yla, 10 mikron alt ürün üretebilecek alüminyum kapl de irmen kurmufltur. Çine de kurulu iki adet k rma tesisinden bir tanesi sadece Feldspat k rmas yapmakta olup ton/y l kapasitelidir. Ayr ca yine Çine de kurulu olan bir adet ton/y l kapasiteli Kuvars K rma-y kama tesisi de mevcuttur. PLANTS The company uses a total of; 8 grinding and classification units, 1 sodium feldspar flotation plant, 3 crushing plants with homogenization and washing units, 1 crushing magnetic separation plant. They all function to produce sodium feldspar, potassium feldspar and quartz to be used by the manufacturers of ceramics, glass and composite stone. 66

6 Çine Plant The micronized products are produced in two plants in Çine. The first plant which is established on a surface area of m 2, acts in a closed area of m 2 with 3 milling lines. The second plant is established on a total surface area of m 2 with its closed area of more than m 2 and comprised of 5 milling lines. Apart from these plants, with the purpose of serving to painting and porcelain industries, the company, in 2002, established a mill with aluminium lining producing fine substances down to 10 micron. Of the two crushing and grinding units in Çine, one is used for Feldspar with the capacity of tons/year. In addition to this, in Çine there is also a crushing plant with washing unit used for quartz with the capacity of tons/year. Çine Flotasyon Tesisi 2003 y l nda devreye al nan ton/y l kapasiteli Sodyum Feldspat Flotasyon Tesisi nde kimyasal yöntemler kullan larak malzeme içerisindeki istenmeyen empüriteler uzaklaflt r lmaktad r. Bu yat r mla Kaltun, müflterilerine çok daha beyaz piflme sa layan yüksek kalitede ürün verme hedefi için bir ad m daha atm flt r. Hisarard Manyetik Ay rma Tesisi Kaltun Madencilik in ruhsat alt ndaki oluflumlar n en büyüklerinden olan Hisarard oca n n rezervi 25 milyon tonun üzerindedir. lk tesis 2001 y l nda faaliyete geçmifltir. Yüksek fliddetli manyetik ay rma tesisi prosesi, biyotiti ay rarak yüksek kaliteli sodyum feldspat ürünü olan PREMIER i, mutlak kuru ve serbest ak fll olarak üretmektedir. Dünya standartlar nda yüksek kaliteli üretim yap lan Hisarard Manyetik Ay rma Tesisi nin y ll k kapasitesi, Nisan 2004 y l nda devreye giren, ilk tesisin iki kat kapasiteli yeni hat ile tona ç km flt r. Kapasiteyi ton/y l a ç karmay planlayan Kaltun çal flmalar n sürdürmektedir. Güllük K rma ve Harmanlama Tesisi 2001 y l nda Güllük te hizmete giren k rma ve harmanlama tesisi, sektörün ilklerinden biridir. Güllük K rma - Harmanlama Tesisi nin kurulmas ile Kaltun sadece daha homojen malzeme üretmekle kalmay p, ayn zamanda Sodyum-Potasyum-Kalsiyum-Magnezyum kombinasyonlu feldspat ürünlerini de üretebilmektedir. Güllük stok sahas yaklafl k m 2 olup, m 2 lik kapal harmanlama tesisinde özellikle seramik endüstrisine dökme (bulk) olarak yap lan ihracatlar için hizmet vermektedir. Her sektör ve her müflteriye göre ürün talepleri de iflebilmektedir. Kaltun 10mm ile 10 mikron aral nda de iflen 100 ün üzerindeki ürününü, kraft veya jut torbalarda paletli, big bag veya dökme gibi her tür paketleme çeflidiyle sunmaktad r. HRACAT ve SATIfi Türkiye ö ütülmüfl ve s n fland r lm fl feldspat ve kuvars üretiminin öncü kuruluflu Kaltun, 1980 lerin sonlar ndan itibaren dünya pazar n n, sektörlerinde lider flirketlerine ihracata bafllam flt r. Çine Flotation Plant In the sodium feldspar flotation plant, first acted in 2003 with the capacity of ton/year, the additives causing impurities are removed through the chemical processes. With such an investment, Kaltun took one step forward to the goal of supplying its customers with the products producing the best results in whiteness after being fired glaze. Hisarard Magnetic Separation Plant Hisarardi is one of the biggest deposits of Kaltun Mining and the reserve of the quarry is estimated to be more than 25 million tons. Kaltun established the first plant in The high intensity magnetic separation unit processes sodium feldspar by separating biotite, and produces the high quality Premier product in the form of absolute dryness and free-flowing. The annual capacity of Hisarard Magnetic Separation Plant, where the high quality production in world-standards is achieved, has reached to tons after the new line, with the double capacity of the first one, had acted in April The company is now planning to increase the capacity to tons/year and has already started the investments. Güllük Crushing and Homogenization Plant Crushing and homogenization plant that established in Güllük in 2001 is one of the firsts of the sector. By the establishment of the Crushing and Homogenization Plant in Güllük, Kaltun has not only been able to produce much more homogeneous products and deliver them but it has also enabled to produce and deliver the feldspar products containing the combinations of sodiumpotassium-calcium and magnesium. Güllük stock area is approximately m 2. In the closed homogenization plant on a total surface area of m 2, it particularly serves the ceramics industry through bulk exports. Demands for the products vary according to the sector and customer needs. Kaltun manufactures more than 100 types of products varying in the range of 10 mm and 10 micron in differing wrapping styles like kraft or poly-propylene and poly-etilen (pp+pe) palletized bags, big bags or bulk. SALES AND EXPORTS Kaltun that is Turkey s pioneer producer of ground and graded quartz, started to export to the leading companies worldwide in the late 1980s. 67

7 1993 senesinde yurtiçi ve yurtd fl sat fl ton olan Kaltun un 2000 y l sat fl rakamlar tonu bulurken, sat fllar n %50 si ihracat olarak gerçekleflmifltir y l nda Türkiye deki ekonomik krizin iç pazardaki etkisi her ne kadar flirketin sat fllar üzerinde görülmüfl ve 2001 y l toplam sat fllar yaklafl k tona gerilemiflse de, ihracat n toplam sat fllardaki pay % 70 e yükselmifltir y l nda flirketin ihracat, yaklafl k ton olmufltur y l nda ise, üretimi ton olan Kaltun Madencilik in ihracat tona ulaflm flt r y l cirosunu 28 milyon USD olarak gerçeklefltiren Kaltun 2004 y l için % 20 oran nda büyüme hedeflemektedir. Sat fllar n n % 80 i ihracat olan firma, üretim kapasitesinin tamam n iflleyerek satmay ve ihracatta çok daha büyük rakamlara ulaflmay ana hedef olarak belirlemifltir. Bugüne kadar ihracat gerçeklefltirdi i ülkeler flunlard r: talya, spanya, Portekiz, Fransa, Almanya, ngiltere, sveç, Hollanda, Bulgaristan, Romanya, Polonya, Lituanya, Ukrayna, Rusya, srail, Birleflik Arap Emirlikleri, Umman, Suudi Arabistan, Suriye, Lübnan, Kuveyt, M s r, Fas, Cezayir, ABD, Tayvan, Endonezya, G.Kore ve Vietnam. Sat fllar n n büyük bölümünün ihracata yönelik olmas nedeniyle 2003 y l nda gemi iflletmecili i için kendi ekibini oluflturmaya bafllayan Kaltun, 2004 y l bafl nda MS Mining Star Shipping Co. Ltd. - Malta ve Karya Denizcilik ve Gemi nflaat fiirketlerini kurmufl ve Karia (15800 ton) ve Lidya (17000 ton) gemilerini sat n alm flt r. Firman n kiralamas nda ayr ca fiöhret (16500 ton), Kula (6000 ton), Hatice Akar (16000 ton), Yuri Dolgorukiy (18000 ton) ve Bahar K (8000 ton) olmak üzere befl gemi bulunmaktad r. L MAN Türk feldspat ihracat n n % 70 lik bölümünün gerçekleflti i Güllük Liman nda yüklemeler konveyor bantlarla yap l r ve günlük yükleme kapasitesi tondur. Zaman zaman Güllük Liman nda meydana gelen bekleme nedeniyle Kaltun zmir, Alia a ve Göcek Limanlar ndan da sevkiyat yapmaktad r. zmir Liman nda yüklemeler konveyor bantlarla yap l r ve günlük yükleme kapasitesi tondur. Konteyn r sevk yatlar da zmir Liman ndan yap lmaktad r. While the Kaltun s sales and export figures were tons in 1993, it reached up to tons according to the figures in 2000, 50 % of those being the export. Although the effects of financial crises on the Turkish economy in 2001 unavoidably reflected on the company s sales figures and in turn total sales figures decreased to tons in 2001, the percentage of the export out of the total sales figures increased to 70%. In 2002 the export of the company was tons. In 2003, the export figures of Kaltun Mining, with the total of tons production, reached to tons. In 2003 Kaltun reached a turnover of 28 million USD and targets an increase of 20 % for For the company, with the 80% exports, to manufacture its products after being processed and to achieve the highest figures in the exports have always been the main goals. So far, Kaltun has exported to many countries namely: Italy, Spain, Portugal, France, Germany, England, Sweden, Holland, Bulgaria, Romania, Poland, Lithuania, Ukraine, Russia, Israel, United Arab Emirates, Oman, Saudi Arabia, Syria, Lebanon, Kuwait, Egypt, Morocco, Algeria, ABD, Taiwan, Indonesia, South Korea and Vietnam. As a company whose sales are mostly export directed, in 2003 Kaltun started to set up its own team for ship management and in the beginning of 2004 established the companies called MS Mining Star Shipping Co. Ltd. Malta and Karya Shipping and Ship Construction Co. The same year Kaltun bought the vessels Karia (15800 tons) and Lidya (17000 tons). Apart from these two vessels Kaltun has rental agreements with the five vessels; fiöhret (16500 tons), Kula (6000 tons), Hatice Akar (16000 tons), Yuri Dolgorukiy (18000 tons) and Bahar K (8000 tons). PORTS In Güllük Port where the 70% of Turkish feldspar export is achieved, conveyor belts are used for loading, and the daily loading capacity is tons due to the working hours. Because of the delay caused by the congestion in Güllük Port form time to time, Kaltun also uses zmir, Alia a and Göcek Ports for consignment of the goods. In zmir Port, the conveyor belts are used, and the daily loading capacity is tons depending on the working hours. This port is also used for the consignment of the containers. 68

8 H ZMET VER LEN SEKTÖRLER Kaltun, 40 y l aflk n bir süredir seramik ve cam sektörlerine hizmet vermekten gurur duymaktad r. Ürünler seramik sektöründe özellikle s rs z seramik (granito) üretiminde, duvar ve yer karolar nda, s r, s hhi tesisat, porselen ve süs eflyalar n n üretiminde kullan lmaktad r. Kaltun, cam sektöründe düz cam, sofra eflyas ve kristal üreticilerine de yurtiçi ve yurtd fl nda hizmet vermektedir. Firma, belirtilen sektörler d fl nda kompoze tafl (polyester+kuvars), boya, emaye, filtrasyon, silikon kablo ve ilgili di er pek çok sektöre de hizmet vermektedir. KAL TE PRENS B VE KAL TE KONTROL Sadece üretim kapasitesi olarak de il ayn zamanda üretim kalitesi olarak da Türkiye nin lider kurulufllar ndan olan Kaltun her zaman müflteri memnuniyetini hedeflemifltir. fiirkette kalite çal flmalar ocaklarda, fabrika içi üretimde, kullan lan malzemelerde dikkatle uygulanm fl ve 1995 bafl nda ISO 9000 kalite güvence çal flmalar na bafllanm flt r. Uzun ve dikkatli çal flmalar sonucunda, 1996 y l n n sonlar nda ISO 9002 ile ödüllendirilerek, Türkiye de kendi sektörünün bir ilkine daha imza atm flt r. Kaltun, Kas m 2003 de ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ni almaya hak kazanm flt r. Ürün kalitesi aç s ndan, ocak üretiminden sevk yat aflamas na gelinceye dek uygulanan tüm proseste kullan lan malzeme ve ekipman seçiminde kalite ana ilke olarak belirlenmektedir. Kaltun da kaliteye verilen önemin en büyük göstergelerinden biri de Kalite Kontrol ve Ar-Ge laboratuarlar d r. Sürekli artan müflteri portföyüne daha iyi hizmet verebilmek amac yla kurulan laboratuarlar ile üretimin tüm aflamalar nda gereken kontrol ve kalite denetimi yap labilmektedir. Laboratuarlarda, firman n hizmet verdi i tüm sektörlerin hammaddeleri aç s ndan gerekli olan analizlerin yap labilece i her türlü donan m mevcuttur. Türkiye de sert mineral üretiminde, üretim ve ihracat kapasitesi olarak ülkenin en büyük firmalar aras nda yer alan Kaltun Madencilik, 2002 Y l nda Ege Bölgesi nde Maden Üretim Sanayiinde; En Yüksek Vergiyi Ödeyen Firma, En Yüksek Yat r m Gerçeklefltiren 2. Firma, En Yüksek stihdam Sa layan 3. Firma ve En Yüksek hracat Gerçeklefltiren 2. Firma olmufltur y l nda ise Kaltun, USD ihracat de eri ile Ege Bölgesi nde En Yüksek hracat Gerçeklefltiren Firma olmay baflarm flt r. SECTORS BEING SERVED Kaltun is proud of serving the sectors of ceramics and glass for more than 40 years. In the ceramics sector, the products are particularly used in the production of porcelain tile, floor and wall tiles, glaze, sanitary ware, porcelain and goods for decoration. As for glass sector, Kaltun serves the manufacturers producing plain glass, crystal and dinnerware on domestic and export basis. Apart from these areas, the company also serves the other related fields such as composite stone, paint, enamel, filtration, silicon cable and etc. QUALITY PRICIPLE AND QUALITY CONTROL Kaltun Mining is one of the leading companies in Turkey not only for its production but also for the quality of its products. Customers satisfaction has always been the main concern for Kaltun being the pioneering company in the sector. To ensure the highest quality, the company has strict controls over the products at every stage of production; mines, plants and the equipments used. In the beginning of 1995, the company started ISO 9000 Quality Assurance studies. After painstaking efforts, Kaltun has fulfilled the requirements and been awarded the ISO 9002 in the late 1996 s; in this way Kaltun, the undersigned, owned the honour of being first in its field in Turkey. In November 2003, Kaltun was also awarded the ISO 9001: 2000 Quality Management System Certificate. To assure its current and future customers of the very highest quality, Kaltun Mining applies strict quality controls during production and in the Quality Control and Research-Development Laboratories. The laboratories are fully equipped to analyze the raw materials used by its customers in many different sectors. The laboratories also work to expand the number of companies and sectors it can serve by carrying out various research projects. In Turkey, Kaltun Mining is one of the largest companies in the production of hard minerals regarding its capacity of production and exports. In 2002, Kaltun was awarded the following prizes in Mining Production Industry in Aegean Region: the company which paid the highest tax, the second company which made the highest investment in mining industry, the third company with the highest employment rate, and the second company with the highest export rate. In 2003, Kaltun achieved to be the company with the highest export rate in Aegean Region with an export value of USD

9 Islak mekanda kaliteli yaflama dair Living quality in wet spaces ELG NKAN Holding, Yap Grubu bünyesindeki istikrarl çizgisinde, Kalite den ödün vermeyen bir üretim ve y llar n birikimini profesyonel bir yönetim anlay fl ile ayn potada eritmeyi baflaran SEREL; ürünlerini baflta Avrupa olmak üzere dünyaya pazarlamaktad r. Kuruluflundan bugüne kadar oluflturdu u de erler do rultusunda yükseltti i ç tan n daha üst seviyelere ç kar lmas ad na; Temmuz 2004 itibar ile, SEREL Seramik A.fi. Genel Müdürlü ü ne Sn. Tolun VURAL getirilmifltir. Sn. Tolun VURAL n sektördeki deneyimi ve bilgi birikimi ile SEREL de farkl bir pencere ve vizyon oluflturulmas hedeflenmektedir. Islak hacimlerde Y llarca Beraber yaflanacak ürünler sunmay hedefleyen SEREL A.fi., ürün tasar m ve gelifltirme aflamas nda sektörde kendi kaynaklar n kullanan ender flirketlerden biridir. Ürün gelifltirme faaliyetlerinin, yeni pazarlar n bulunmas nda oldu u kadar firmalar n karl l klar üzerinde de söz sahibi oldu unun bilinci ile; SEREL de tasar m stratejisi, temelde "Özgün" olmaya dayanmaktad r. ster tek parça, ister tak m parças olsun, her segmentte; klonlama ve kopyadan uzak, tamam ile özgün ürünler yaratmak, SEREL in vizyonunun temel tafllar ndan biridir. Geliflmifl CAD/CAM sistemlerinin kullan ld Ar-Ge de Bilgisayar destekli tasar m, üretim ve mühendislik faaliyetleri ile hayat bulan 3 boyutlu tasar mlar numerik kontrollü tezgahta bilgisayar destekli talafll imalat sayesinde seri üretimle buluflmaktad r. As a steady member of Construction Division; ELGINKAN Group; SEREL A.S.; who combines hi-class productivity with an experienced and professional approach; exports its products troughout international markets Since July 2004, Mr. Tolun VURAL is appointed as General Manager, to bring a new fresh view and vision for raising up the worth of the company. SEREL A.S. is one of rarely companies at Turkish ceramic sanitary ware sector, who utilize its own research and development capabilities, while aiming the manufacturing of long lasting products for end-users. With the awareness of the benefit of R&D activities upon explorations for the new markets and advanced profits; the design strategy depends on being genuine. It is the fundemantal of the company s vision to create original objects far from faking imitations. 3 dimensional designs; created by computer aided design, manufacturing and engineering activities, where state of the art CAD/CAM technology has been utilised; are junction with mass production by using computer aided numeric controlled machines. SEREL, who is in love with quality ; runs on ISO 9001 QMS since The company also proved its consistence for the improvement of ecological quality and natural resources by integrating ISO EMS into the current QMS. 70

10 1994 y l nda kurdu u ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ni kararl ve istikrarl bir çizgide uygulamaya devam eden Kalite sevdal s SEREL Seramik A.fi.; ekolojik dengeleri ve çevresel kaliteyi koruyarak devaml yükseltece ini aç kça taahhüt etmifl ve ISO Çevre Yönetim Sistemi ni mevcut Kalite Yönetim Sistemi ne entegre etmifltir. Dünya fiirketi Olmak" ad na; SEREL de son dönemde slak mekan kavram na katma de er getiren teknolojiler ve teknolojik yenilikler gelifltirilmektedir. Bir yüzey teknolojisi olarak SEREL Extraclean, özet olarak seramik yüzey üzerinde, nano büyüklükte partiküllerin oluflturulmas na dayanmaktad r. Silikon gibi yüzeyaktif geçici kaplamalardan farkl olarak kal c karakteristikler gösteren bu teknolojide, yüzeyleri kesintisiz olarak kaplayan bir bariyer oluflturularak ; seramik ürünlerin, daha az bak mla, çok daha uzun ömürlü ve hijyenik bir kullan m imkan sunmas sa lanabilmektedir. SEREL Extraclean, yüzeyinde kir tutmayarak bakterilerin beslenmesini; mikroskobik gözenek içermeyerek bakterilerin yerleflimini engeller ve bakterilerin seramik yüzeyde üremelerine engel olmaktad r. SEREL Extraclean; dünyada yeterlili i hususunda onayl bir teknolojidir. Hastane, otel, al flverifl merkezleri gibi yo un trafi in yafland mekanlarda, bakterilerin yol açt enfeksiyon kaynakl hijyenik kayg lar karfl lamak ad na SEREL in lanse etti i di er bir teknolojik yenilik, anti-bakteriyel klozet kapaklar d r. SEREL taraf ndan; toksik olmayan, her türlü hijyenik olumsuzluktan ar nd r lm fl ve Avrupa da ELINCS (European List Of Notified Chemicals) ; Amerika da EPA (Environmental Protection Agency) onayl hammadde ile üretilen klozet kapaklar üzerinde 9 ayr bakteri ve 1 mantar test edilmifl ve tamam n n azald klar gözlenmifltir. NORMAL Seramik Yüzey Regular ceramic surface SEREL Extraclean Yüzey SEREL Extraclean Surface In the name of being a global company; SEREL achieved new technological develeopments and technologies to improve wet space culture. As a surface technology; SEREL Extraclean can be basically defined as the formation of nano-particules on the ceramic surfaces. This brand new technology has more sophisticated and permanent specifications in comparison to surface-active temporary coverings based on silicone materials. Thus a strong and solid barrier exists. With the help of this ; the whole ceramic surface provides a hygenic usage with minimum care and cleaning during the product s lifetime. SEREL Extraclean, defects and prevents bacteria settlement on the product since it hasn t any microscobical pores and provides a slippery surface without humidity. SEREL Extraclean; Is an approved technology fot its world-wide sufficiency. Anti-bacterial WC seats are another technological innovations launched by SEREL; to prevent potential riscs for bacteria origined infections on common spaces like hospitals, hotels, public toilets etc. The non-toxic raw material of these special wc seats of SEREL are approved by EPA ( Environmental Protection Agency) in USA and ELINCS (European List Of Notified Chemicals) in Europe, after they were tested with 9 different bacteria and a fungus, which were eliminated during the test periods. EDTS; a handsfree cleaning system; as another innovation by SEREL, aims to emphasize the cleaning with fluent water which basically depends on turkish cleaning traditions. EDTS runs fully on hydro-mechanical principles and doesn t require any electrical or mechanical power supplies. In comparison to current expensive appliances integrated to the WC seats on the market, it is an economical solution while it is built-in the WC pan. It was launched in 2 different models; recessed and fixed types. From hygenic point of view, soap and water do not always obtain the accurate cleaning. Esspecially, the cleaning of hands and nails are very critical. 71

11 Yine SEREL taraf ndan "Akan Su le Temizlik" kavram nda ç tay yükseklere tafl mak üzere gelifltirilen EDTS "El De meden Taharetlenme Sistemi", günümüzde yo un bir flekilde ifllenen ve olmazsa olmazlardan klasik taharet sistemi anlay fl n n ötesinde bir çözümdür. Tamamen hidromekanik prensipler ile çal flan EDTS; herhangi bir d fl etmen ya da elektrik kuvveti gereksinimi bulunmayan, pazarda mevcut ve s kça ifllenen; klozet kapa na entegre, pahal sistemlerin aksine, klozetlere entegre çözümlenmifl ve ekonomik anlamda da avantaj sa layan bir kurgu içermektedir. With EDTS, the contact of hands and the genital area come to an end and a small piece of toilet paper is used for drying purposes only. With less toilet paper waste, EDTS ensures natural resources regarding to ecological values. Like other ELGINKAN Group member companies, the path of SEREL is passing trough creating a wide range of life-time reliable quality products, to raise its customer s living qualities.. Gizli enjektörlü ve su divizörlü olmak üzere, 2 ayr tipte son kullan c ya sunulan EDTS; çevresel etkileri itibar ile normal taharet sistemlerine göre daha az tuvalet ka d kullan m gereksinimi do urmaktad r. En aktif temizlik maddeleri kullan ld nda dahi eller ve özellikle t rnaklar n tam anlam ile temizlenemedi i düflünüldü ünde; EDTS kapsam ndaki sistemler; ellerin tuvalet sonras temizlik ifllemi ile temas n keserek, günlük hayatta "Hijyen" kavram na de er katmaktad r. SEREL in kendisine çizdi i yol; di er ELG NKAN Holding kurulufllar gibi son kullan c ya Y llarca Beraber yaflanacak ürünler sunmaktan geçmektedir. Bu ba lamda, SEREL A.fi., son kullan c ya kaliteli ürünler sunarak yaflam kalitelerini yükseltmeyi ve gelifltirmeyi hedeflemektedir. Gizli enjektörlü, lineer hareketli EDTS Recessed unit. Gizli enjektörlü, lineer hareketli EDTS Fixed unit. 72

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Since 1996 VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Vardar Deri Makinalari 13 yıllık deneyim ile 1996 yılında kuruldu. Firmanın ilk yıllarında, ikinci

Detaylı

www.bvs.com.tr Dünyanın Her Yerinde...

www.bvs.com.tr Dünyanın Her Yerinde... 1986 yılında Ankara da faaliyete geçen, 2010 da 25. kuruluş yılını kutlayan firmamız sizlerden aldığı güç ve güvenle bugün sektörünün en önde gelen firmalarından biri olmuştur ve Türk sanayisinde hakkı

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

best association for camshaft...

best association for camshaft... www.estas.com.tr ESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş. 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 2. Cad. No:31 PK. 22 58060 Sivas / TURKEY Tel:+90.346. 218 12 20 (3 Lines) Fax:+90.346. 218 12 31 e-mail : estas@

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi About Company Re - Sizing A success story of PAK Tarım Ürünleri LTD. ŞTİ. starting in the year 1986 in Malatya where the best quality apricots grown region in Turkey in order to process, pack and export

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

INDEX. vera. gordion. satiros. dora. tek parçalar single pieces. Mobilya Uyumlu Lavabolar Washbasin For Bathroom Furniture

INDEX. vera. gordion. satiros. dora. tek parçalar single pieces. Mobilya Uyumlu Lavabolar Washbasin For Bathroom Furniture 3 INDEX mira 8 lar 12 sera lar 16 vera lar 22 dora lar 26 satiros lar 30 gordion lar 34 kibele lar 38 midas Banyo Takımı Bathroom Set 42 tek parçalar single pieces BANYOLARINIZDA Kİ YAŞAM; ARTIK DAHA

Detaylı

COMPANY INFORMATION FİRMAMIZ HAKKINDA

COMPANY INFORMATION FİRMAMIZ HAKKINDA COMPANY INFORMATION The company started its work life with copper and lead casting in the 1960s and in the 1980s we started to serve in The Aluminium Sector with a 1200 ton capacity aluminium extrusion

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS AYÇİÇEK YAĞLARI SUNFLOWER OILS MISIR YAĞLARI CORN OILS KANOLA YAĞLARI CANOLA OILS BİTKİSEL YAĞLAR VEGETABLE OILS www.soyyigit.com.tr / www.kentboringer.com.tr

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, www.sibaltd.com Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE ÖZDE MAKiNE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE TOPUK TEL ÇIKARMA / TIRE DEBEADER TEKNiK ÖZELLiKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS EN / WIDTH BOY / LENGTH YÜKSEKLiK

Detaylı

m a k i n e s a n a y i

m a k i n e s a n a y i GIDA MAKİNELERİ Taneli Dolum Makinesi Granular Filling Machine Z Elevatör Z Elevator Tamburlu Yıkama Makinesi Tumbler Washing Machine GIDA MAKİNELERİ Kasa Yıkama Makinesi Box Washing Machine Kavanoz Yıkama

Detaylı

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS BISCUIT CHEESE SUNFLOWER OIL Makarna Özenle seçilmiş, mükemmel

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE Billurtuz, the first and largest refined salt factory of Turkey, started production in 1964 in Izmir, Turkey. The initial production capacity of 12.000 tons/year increased

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Hakkımızda About Us 1976 Yılında ESKİŞEHİR de ilk olarak Baksan Sanayi Sitesinde faaliyetine başlamıştır.firmamız, daha sonra 2005 Yılında Organize Sanayi Bölgesi 14. cadde de yeni kurduğumuz fabrikaya

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

2013 Collection Polikarbonat kýrýlmaz bardaklar Unbreakable polycarbonate drinkware Metplas Ltd. Þti. 1990 yýlýnda, mühendislik plastikleri iþleme konusunda faaliyetlerine baþlamýþ olup, ilk yýllarýnda

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

2014 KATALOG In 1990, When Our firm was established as Teknikel Machine Mould Manufacturing Industry, has been serving mould manufacturing to various sector, then has become Teknikel Machine Mould Industry

Detaylı

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE 1976: HırdavatfirmasıolarakKaraköy de kuruldu. 1980: Hırdavatın yanında kişisel koruyucu donanımlar satmaya başladı. 1986: Güvenlik güçlerine yönelik koruyucu kask üretimine

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS DIN 7985 ISO 7049 BOY MIN MAX 3 2.8 3.2 4 3,76 4,24 5 4,76 5,24 6 5,76 6,24 8 7,71 8,29 10 9,71 10,29 12 11,65

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

Teknik porselen karo Full body technical porcelain tile. Dijital porselen karo Digital porcelain tile. Porselen karo Porcelain tile

Teknik porselen karo Full body technical porcelain tile. Dijital porselen karo Digital porcelain tile. Porselen karo Porcelain tile Teknik porselen karo Full body technical porcelain tile Granito Girarto markası ile Çankırı Kurşunlu İlçesi nde faaliyete başlayan fabrikamız Avrupa nın en büyük üretim kapasitesine sahip olan porselen

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

Hakkımızda. SERTEK Seramik Fırın ve Makine, 2011 yılında kurulmuş yeni bir şirket olmasına rağmen arkasında

Hakkımızda. SERTEK Seramik Fırın ve Makine, 2011 yılında kurulmuş yeni bir şirket olmasına rağmen arkasında Hakkımızda SERTEK Seramik Fırın ve Makine, 2011 yılında kurulmuş yeni bir şirket olmasına rağmen arkasında 25 yıllık seramik deneyimi bulunmaktadır. Tüm ekip üyeleri hem Seramik Sağlık Gereçleri üretiminde

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company.

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company. Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company www.akua-pet.com QUALITY KALİTE HAKKIMIZDA Akua Pet Preform A.Ş. Gaziantep. Organize Sanayi Bölgesinde 011 yılının ilk

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Sensitivity of jewellery

Sensitivity of jewellery Sensitivity of jewellery Efendioğlu Merkez Ofis BURSA Efendioğlu Mermer faaliyetine ilk olarak 1967 yılında Trabzon da, bölgedeki mermer atölye ve üreticilerine malzeme tedariği sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Detaylı

Firma Profili 1970 yılında Mehmet Ali Atiker tarafından çelik sacdan sondaj teçhiz boruları üretmek üzere kurulmuş küçük bir işletme iken zaman içerisinde gelişerek büyüyen Atiker Metal A.Ş. üretim konusunu

Detaylı

BASIM TARİHİ: EYLÜL 2016 PRINTED: SEPTEMBER

BASIM TARİHİ: EYLÜL 2016 PRINTED: SEPTEMBER BASIM TARİHİ: EYLÜL 2016 PRINTED: SEPTEMBER 2016 www.teverpan.com.tr YÜKSEK TEKNOLOJİ TEVERDOOR kapı paneli tesisi teknolojik bakımdan dünyadaki en gelişmiş, en yüksek teknolojik donanıma sahip, sayılı

Detaylı

1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES

1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES 1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES Her geçen yıl daha da gelişerek 3 fabrikayla yıllık fiili üretim kapasitesini 1 milyar 100 milyon şişeye çıkarmıştır. Kızılay has been developing

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

As we said at the beginning,we are BTO.

As we said at the beginning,we are BTO. 2017 Catalogue We are BTO. We are working hard to generate new growth for BTO by enhancing our management expertise, raising the value of our subsidiaries and affiliates, reviewing each of our businesses

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

HURSAN HURSAN. What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. Kurucumuz Fahrettin Dilek i sevgiyle an yoruz...

HURSAN HURSAN. What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. Kurucumuz Fahrettin Dilek i sevgiyle an yoruz... What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. YEARS HURSAN STAINLESS STEEL SCRAP PROCESSING PASLANMAZ ÇEL K GER DÖNÜfiÜM TES SLER YEARS HURSAN STAINLESS STEEL SCRAP

Detaylı

Fitto...4. Netto...16

Fitto...4. Netto...16 COLLECTION 1 MASA TABLALARI / TABLES Fitto...4 FittoPlus...6 FittoVia...10 FittoSolo...12 FittoDigi...14 Netto...16 Morpho...18 Multino...20 Admiro...22 Lamitto...24 SANDALYELER / CHAIRS Mystosit...26

Detaylı

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION ABOUT US Our company, who has begun its services in machining sector in OSTIM in 1987, has been operating as a sub-contractor for defence industry. Production for spare parts for Defence Industry, Aviation

Detaylı

HAKKIMIZDA / ABOUT US

HAKKIMIZDA / ABOUT US HAKKIMIZDA / ABOUT US 2016 yılında kurulmuştur. Firma ortakları 1995 yılından itibaren sektörde faaliyet göstermektedir. 2016 yılında ise markası altında NBR (Akrilonitril-Butadien) kauçuk karışım esaslı

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Demir Çelik Endüstrisi Iron & Steel Industry Enerji Endüstrisi Energy Industry Maden Endüstrisi Mining Industry Çimento Endüstrisi Cement Industry Raylı

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

Sertifika Kataloğu Certification Catalogue

Sertifika Kataloğu Certification Catalogue Sertifika Kataloğu Certification Catalogue Giriş Introduction Başoğlu Kablo ve Profil Sanayi ve Tic. A.Ş. 1980 yılından beri faaliyet gösteren, kazandığı deneyim ile hem ulusal hem de uluslararası alanda

Detaylı

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır.

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır. 20 yıllık sektörel deneyimle müşterisini merkeze konumlandıran, zamanında istenilen miktarda, en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün üretme idealini kurumsal kültür olarak benimseyerek kurulmuştur. Müşterilerini

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

INDEKS INDEX. office group staff group stool group waiting group. makam grubu. personel grubu. tabure grubu.

INDEKS INDEX. office group staff group stool group waiting group. makam grubu. personel grubu. tabure grubu. makam grubu office group 06-17 Silver... 06 Alya... 07 Talya... 08 Stil... 09 Motta... 10 Sofa... 11 Altes... 12 Lara... 13 Cordoba... 14 Tibet... 15 Mini... 16 Sedan... 17 INDEKS INDEX personel grubu

Detaylı

İHRACAT-İTHALAT

İHRACAT-İTHALAT 8462 8462:Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgâhları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak

Detaylı