gözümüz daha yükseklerde...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "gözümüz daha yükseklerde..."

Transkript

1 faaliyet raporu 2002 gözümüz daha yükseklerde...

2 içindekiler 2002 Y l Önemli Geliflmeler 01 Hukuki Statü 02 THY nin Misyonu 03 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu 07 Trafik Sonuçlar 08 Mali Sonuçlar Y l Faaliyetleri 10 Uçufl ve Trafik Geliflimi 11 Ticari Geliflmeler 19 Teknik 21 nsan Kaynaklar 22 Yat r mlar 2 Hizmetler 25 Bilgi Teknolojileri Projeleri 26 Mali Durum 29 Terimler ve K saltmalar 92

3 2002 y l önemli geliflmeler 28 Mart 2002 ki adet B filomuza kat ld. 15 Nisan 2002 Prifltina hatt aç ld. 7 Haziran 2002 Airbus THY ye A340 lar en iyi uçuran ve en iyi hizmet veren havayolu flirketi olmas nedeniyle "A340 flletmecili inde Mükemmeliyet Ödülü" verdi. 10 Haziran 2002 Tüm A340 uçaklar m z n "Business Class" koltuklar nda kiflisel bilgisayar kullan lmaya baflland. 1 Temmuz 2002 THY ile SunExpress Havayollar Antalya- Münih-Antalya hatt nda "code share" uçufllar na bafllad. 1 A ustos 2002 IranAir ile Ortakl m z aras nda akdedil "code-share" anlaflmas çerçevesinde sta Tahran- stanbul seferleri IranAir ile orta yap lmaya baflland. 27 A ustos 2002 THY, k vr k kanat uçlar n n üreticisi Avia Partners Boeing taraf ndan "Yetkili Mon Merkezi" ilan edildi. 16 Eylül 2002 stanbul-ankara- stanbul hatt nda "Busin Class" uygulamas bafllad. 28 Ekim 2002 Kuala Lumpur hatt kapan rken, Hong K hatt aç ld.

4 hukuki statü Türk Hava Yollar A.O. 20 May s 1933 tarihinde 2186 say l Kanunla "Hava Yollar Devlet flletmesi" ad alt nda Ankara da kurulmufl ve Milli Savunma Bakanl na ba l olarak faaliyete geçmifltir y l nda Bay nd rl k Bakanl na ba lanm fl, 1938 y l nda "Devlet Hava Yollar Umum Müdürlü ü" ad n alarak 1939 tarihinden itibaren faaliyetlerini Ulaflt rma Bakanl na ba l olarak sürdürmüfltür y l nda 6623 say l Kanunla özel hukuk kurallar ile sevk ve idare edilen bir flirket yap s na kavuflturularak, "Türk Hava Yollar Anonim Ortakl " ad alt nda faaliyetlerine devam etmifltir. 9 Kas m 1984 tarih ve say l Resmi Gazete de yay nlanan baz Kamu Kurum ve Kurulufllar hakk nda 233 say l Kanun Hükmünde Kararname ile bir Kamu ktisadi Kuruluflu olarak bu kanun kapsam nda yer alm flt r. 25 Eylül 1990 tarih ve say l Resmi Gazete de yay nlanan 22 A ustos 1990 tarih ve 90/822 say l Bakanlar Kurulu Karar ile Ortakl m z n 3291 say l kanun kapsam na al narak özellefltirilecek K K ler aras nda yer almas na karar verilmifltir. Yüksek Planlama Kurulu nun 30 Ekim 1990 tarih ve 90/18 say l karar ile Kuruluflumuzun yeni statüsüne göre düzenlenen ana sözleflmesi kabul edilmifl ve 5 Kas m 1990 tarihinde Ticaret Sicili ne tescil ettirilmifltir. Ortakl m z 27 Kas m 1994 tarih ve say l Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e giren Özellefltirme Uygulamalar n n Düzenlenmesi ve Baz Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas na Dair 4046 say l Kanun kapsam na al n p, mezkur kanunun 35. maddesi uyar nca Özellefltirme daresi Baflkanl na ba l ktisadi Devlet Teflekkülü olmufltur. An lan kanunun 20/a maddesi taht nda ana sözleflmesi mezkur kanundaki hükümlere paralel hale getirilmek amac yla Özellefltirme daresi Baflkanl n n 5 Aral k 1996 tarihli onay al narak tadil edilmifl ve Sermaye Piyasas Kurulu nun 5 Temmuz 2002 tarih ve 33/953 say l karar ile onaylanan ve Özellefltirme daresi Baflkanl k makam n n 8 Kas m 2002 tarih ve 1006 say l Olur u ile uygun bulunan ana sözleflme de ifliklikleri de 17 Ocak 2003 tarihli ola anüstü Genel Kurul da kabul edilerek yürürlü e girmifltir. Ortakl m z istikrarla uygulamaya devam etti i ak lc stratejileri ve tüm kurulufla yay lan tak m çal flma ruhu sonucunda, 2002 y l nda da karl l n sürdürerek, y l SPK esas na göre vergi öncesi 137,3 trilyon TL, vergi sonras 104,9 trilyon TL gibi rekor bir karla kapatmay baflarm flt r.

5 Türk Hava Yollar n n misyonu Türkiye nin bayrak tafl y c s olarak THY nin misyonu, afla daki amaçlarla hava tafl mac l k hizmeti sunmaktad r: Ortakl n uzun menzilli uçufl a (network) yap s n büyüterek, küresel havayolu flirketi kimli ini gelifltirmek, Ortakl n teknik bak m ünitesini, bölgesinde önemli bir teknik bak m üssü haline getirerek teknik bak m hizmetle sa lay c s olma kimli ini/vasf n gelifltirmek, Ortakl n yer hizmetleri ve uçufl e itimi dahil stratejik önemi olan her türlü sivil havac l k hizmeti alan nda hizmet sa lay c s olma kimli ini gelifltirmek, Ortakl n yurtiçi hava tafl mac l ndaki lider konumunu muhafaza etmek, Ortakl n yurtd fl ndaki imaj n gelifltirecek ve pazarlama imkanlar n yükseltecek flekilde kendi uçufl a n tamamla küresel bir havayolu ittifak ile iflbirli ine girerek kesintisiz ve kaliteli uçufl hizmeti sunmas n sa lamak, stanbul u önemli bir uluslararas uçufl merkezi (hub) haline getirmek.

6 yönetim kurulu baflkan n n mesaj Türk Hava Yollar, gerek Türkiye de, gerekse dünyada ve özellikle de havac l k sektöründe krizler y l olan 2001 y l nda, zaman nda yapt de erlendirmeler sonucunda uygulamaya koydu u etkin maliyet azalt c önlemler, planl kapasite kullan m, esnek filo anlay fl, yerinde ve süratle al nan kararlar sonucunda y l karla kapatmay baflaran nadir havayollar ndan biri olmufltur. Ortakl m z istikrarla uygulamaya devam etti i ak lc stratejileri ve tüm kurulufla yay lan tak m çal flma ruhu sonucunda, 2002 y l nda da karl l n sürdürerek, y l SPK esas na göre vergi öncesi 137,3 trilyon TL, %70,8, d fl hatlarda %68,6 ve vergi sonras 104,9 trilyon TL gibi toplamda %68,9 ile Türk Hava rekor bir karla kapatmay baflarm flt r. Yollar n n bugüne kadarki en iyi de erlerine ulaflm flt r y l ndaki bu mali baflar n n en sevindirici yönlerinden biri, daha Filosunda kargo uça olmamas na önceki y llardaki faaliyet zarar n ra men, Ortakl m z 2002 y l nda 157,6 trilyon TL gibi rekor bir 119 bin ton ile rekor bir kargo faaliyet kar na dönüfltürmüfl tafl mas gerçeklefltirerek 225,5 olmas d r. trilyon TL gelir elde etmifltir. Kargo utilizasyonu da 2001 y l nda % y l nda uygulanan önlemler iken 2002 y l nda %68 e paketi kapsam nda yer alan kapasite yükselmifltir. azalt lmas ile bir havayolunun kapasitesinin etkin kullan m n n en iyi Ortakl m z 2002 y l nda, muhasebe göstergesi olan yolcu doluluk sisteminde dünyadaki pek çok oranlar, 2002 y l nda iç hatlarda havayolunun uygulad flekilde ve

7 genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerinden dönemsellik ilkesine uygun olarak, yolcu bilet sat fl bedelinin tafl ma hizmeti gerçekleflti inde faaliyet gelirleri içinde yer almas ve henüz uçulmayan biletlerin kupon paylar n n gelir tablosu ile iliflkilendirilmeyip "gelecek aylara ait gelirler", bu kuponlara düflen komisyon paylar n n da "gelecek aylara ait giderler" hesab nda bilançoda gösterilmesi uygulamas na geçmifltir. Bu muhasebe uygulamas de iflikli i yap lmam fl olsayd, geçmifl y llarla karfl laflt r ld nda SPK esas na göre vergi öncesi kar m z 233,8 trilyon TL, vergi sonras kar m z ise 156 trilyon TL olacakt. Türk Hava Yollar, Avrupa Havayollar taraf ndan yolcu memnuniyetine yönelik olarak haz rlanm fl olan ve yolculara seyahat öncesi, seyahat s ras nda ve seyahat sonras nda yüksek bir hizmet standard vermeyi taahhüt eden "Havayolu Yolcu Hizmet Taahhütnamesi" için tüm haz rl klar n tamamlayarak imzalayan ve uygulamaya koyan ilk havayollar ndan biri olmufltur. Türk Hava Yollar n n 2002 y l nda elde etti i baflar da yolcu ve kargo tafl mas n n yan s ra, bölgenin en büyük ve en güvenilir bak m merkezlerinden biri olan Bak m Merkezi ile modern ve ça dafl donan mlara sahip Uçufl E itim Merkezi nde verilen hizmet sat fllar n n da önemli katk s olmufltur y l n n bu kadar baflar l bir y l olmas nda eme i geçen Yönetim Kurulumuza, baflta Genel Müdürümüz Say n Yusuf Bolay rl olmak üzere tüm yöneticilerimize, özverili ve baflar l çal flmalar ile bizleri destekleyen çal flma arkadafllar m za teflekkürlerimizi sunuyorum. Türk Hava Yollar na uzun y llar baflar ile hizmet veren Say n Yusuf Bolay rl n n emeklili i nedeni ile bu kurumun yönetiminde bayra devralm fl olan Say n Abdurrahman Gündo du nun flirketi daha ileri tafl yaca na inan yor ve yeni görevinde baflar lar diliyorum. Baflta yolcular m z olmak üzere çal flanlar m z, sendikam z, ifl ortaklar m z ve iflbirli i yapt m tüm kurulufllar n destek ve katk ile Ortakl m z n baflar s n n önümüzdeki y llarda daha da artaca na inan yorum. Yönetim Kurulu ad na, Cem M. KOZLU Yönetim Kurulu Baflkan

8

9 yönetim kurulu ( ) Cem M. KOZLU Yusuf BOLAYIRLI Ahmet ERTU RUL Mehmet GÖK Önder DO U Alaaddin KUDAY Turgut BOZKURT Yönetim Kurulu Baflkan Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Üye Üye Üye Üye Üye denetim kurulu Yalç n ER fi K brahim PEKTAfi fiefik BÜYÜKYÜKSEL Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi genel müdür Yusuf BOLAYIRLI Genel Müdür

10 trafik sonuçlar Toplam Trafik Sonuçlar KONMA SAYISI UÇULAN KM (000) ARZED LEN KOLTUK-KM (M LYON) ÜCRETL YOLCU-KM (M LYON) YOLCU DOLULUK ORANI (%) 64,5 60,2 66,9 63,0 68,9 ARZED LEN TON-KM (M LYON) ÜCRETL TON-KM (M LYON) GENEL DOLULUK ORANI (%) 49,8 50,6 56,4 55,1 64,5 ÜCRETL YOLCU (000) KARGO (TON) POSTA (TON) FAZLA BAGAJ (TON) PERSONEL (YIL SONU) (TOPLAM)

11 mali sonuçlar Tekdüzen Muhasebe Sistemine Göre (milyon TL) filetme GEL R filetme G DER filetme KARI/(ZARARI) ( ) ( ) ( ) ( ) D ER FAAL YETLERDEN OLA AN GEL R D ER FAAL YETLERDEN OLA AN G DER F NANSMAN G DERLER OLA AN KAR/(ZARAR) ( ) ( ) ( ) OLA AN DIfiI GEL R OLA AN DIfiI G DER VERG VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARfiILI I NET KAR/(ZARAR) ( ) ( ) YIL SONU KURU (1 ABD dolar ) ORTALAMA KUR (1 ABD dolar ) SPK Kanunu Seri XI No:1 Tebli Uyar nca (milyon TL) filetme GEL R filetme G DER filetme KARI/(ZARARI) ( ) ( ) ( ) ( ) D ER FAAL YETLERDEN OLA AN GEL R D ER FAAL YETLERDEN OLA AN G DER F NANSMAN G DERLER OLA AN KAR/(ZARAR) ( ) ( ) ( ) OLA AN DIfiI GEL R OLA AN DIfiI G DER VERG VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARfiILI I NET KAR/(ZARAR) ( ) ( ) YIL SONU KURU (1 ABD dolar ) ORTALAMA KUR (1 ABD dolar )

12 2002 y l faaliyetleri Y l sonunda filomuzdaki uçak adedi, tümü yolcu uça olmak üzere toplam 66, koltuk kapasitemiz ise olmufltur. Yolcu uçaklar n n yan s ra ACMI baz nda kiralanan bir adet kargo uça ile kargo tafl mac l gerçeklefltirilmifltir

13 uçufl ve trafik geliflimi uçufl operasyonu 2002 y l nda filomuza iki adet B tipi uçak kat lm fl olup, kira süreleri dolan iki adet B uça iade edilmifltir. Mahan Air e üç adet A tipi uça n sat fl anlaflmas yap lm fl, 26 Haziran 2002 ve 18 Ekim 2002 tarihlerinde iki adedi teslim edilmifltir. Böylece, y l sonunda filomuzdaki uçak adedi, tümü yolcu uça olmak üzere toplam 66, koltuk kapasitemiz ise olmufltur. Yolcu uçaklar n n yan s ra ACMI baz nda kiralanan bir adet A kargo uça ile kargo tafl mac l gerçeklefltirilmifltir Y l Sonu tibariyle Filo Yolcu Uçak Y l So Uçaklar Adedi Filo Y A A B B B RJ RJ Toplam 66 6 Toplam Koltuk Kapasitesi (Y l Sonu tibariyle)

14 Toplam Yolcu Da l m Özel Kira %3 Hac %1 D fl Hat %49 ç Hat %47 Bölgelere Göre D fl Hatlar Yolcu Da l m Kuzey Afrika %4 Güney Afrika %1 Ortado u %10 Kuzey Amerika %4 Uzakdo u %11 Avrupa %70 trafik geliflimi 2002 y l nda gerçekleflen blok uçufl saat ve uçak bafl na ortalama günlük uçufl saatleri 2001 y l de erleriyle karfl laflt rmal olarak afla da verilmifltir. Uçufl Saatleri Ortalama Toplam Blok Günlük Uçufl Saati Uçufl Saati A :11 14:28 A :14 - A :17 08:00 B :04 08:37 B :17 08:51 B :57 11:18 RJ :44 06:18 RJ :46 06:51 B F : y l nda 4,9 milyonu iç, 5 milyonu d fl, 123 bini hac ile umre ve 344 bini özel kira seferlerimizde olmak üzere toplam 10,4 milyon yolcu tafl nm flt r. Toplam trafik faaliyetlerinde kapasite (arzedilen koltuk-km) %3,3 azalt l rken, trafik (ücretli yolcu-km) %5,8 artm fl, bunun sonucunda yolcu doluluk oran da bugüne kadarki en iyi de erine ulaflarak 5,9 puan art flla %68,9 olarak gerçekleflmifltir. Y l içinde toplam 119 bin ton kargo tafl nm flt r y l sonu itibariyle 103 noktaya uçufl yap lm fl olup, 138 milyon km katedilmifltir. A (*) Toplam (*) ACMI baz nda kiral k kargo uça

15 trafik sonuçlar ç Hatlar KONMA SAYISI UÇULAN KM (000) ARZED LEN KOLTUK-KM (M LYON) ÜCRETL YOLCU-KM (M LYON) YOLCU DOLULUK ORANI (%) 69,6 67,6 70,7 66,4 ARZED LEN TON-KM (M LYON) ÜCRETL TON-KM (M LYON) GENEL DOLULUK ORANI (%) 52,0 48,1 50,6 37,5 ÜCRETL YOLCU (000) KARGO (TON) POSTA (TON) FAZLA BAGAJ (TON) D fl Hatlar KONMA SAYISI UÇULAN KM (000) ARZED LEN KOLTUK-KM (M LYON) ÜCRETL YOLCU-KM (M LYON) YOLCU DOLULUK ORANI (%) 63,1 58,1 66,0 62,3 ARZED LEN TON-KM (M LYON) ÜCRETL TON-KM (M LYON) GENEL DOLULUK ORANI (%) 49,3 51,2 57,7 59,9 ÜCRETL YOLCU (000) KARGO (TON) POSTA (TON) FAZLA BAGAJ (TON) y l nda toplam 10,4 milyon yolcu tafl nm flt r. Y l içinde toplam 119 bin ton kargo tafl nm flt r y l sonu itibariyle 103 noktaya uçufl yap lm fl olup, 138 milyon km katedilmifltir.

16 ç Hat - D fl Hat Ayr ml Tafl nan Ücretli Yolcu (000) ç Hatlar D fl Hatlar Toplam Trafik Sonuçlar KONMA SAYISI UÇULAN KM (000) ARZED LEN KOLTUK-KM (M LYON) ÜCRETL YOLCU-KM (M LYON) YOLCU YÜKLEME FAKTÖRÜ (%) 58,9 60,5 65,2 69,0 68,6 64,5 60,2 66,9 63,0 68,9 ÜCRETL YOLCU (000) KARGO VE POSTA (TON)

17 Tafl nan Ücretli Yolcu Say s (000) Tafl nan Kargo ve Posta (Ton) Yolcu Yükleme Faktörü (%) Arzedilen Koltuk-Km ve Ücretli Yolcu-Km (Milyon) Arzedilen Koltuk-Km Ücretli Yolcu-Km , , , , , , , , , ,

18 Uçufl A - Tarife Yap s 15 Nisan 2002 tarihi itibariyle Prifltina uçufllar bafllat lm flt r K fl Tarife döneminde Kuala Lumpur hatt kapat larak, 28 Ekim 2002 tarihinde Hong Kong hatt aç lm flt r. 21 Ocak 2002 tarihinde Sivas hatt, 8 Mart 2002 tarihinde de Kahramanmarafl hatt kapat lm flt r. 25 Mart 2002 tarihi itibariyle Ankara- Samsun-Ankara uçufllar m z kald r lm flt r. 28 Ekim 2001 tarihi itibariyle durdurulan Osaka seferlerimiz, 8 fiubat 2002 tarihi itibariyle Seul ba lant l olarak yeniden bafllat lm flt r. 16 Eylül 2002 tarihi itibariyle stanbul- Ankara- stanbul hatt nda Business Class uygulamas bafllat lm flt r. Ercan Havaliman ndaki pist bak m ve apron çal flmalar nedeniyle 10 Eylül 2002 tarihinden itibaren K br s seferlerimiz, Ercan Havaliman yerine Geçitkale Havaalan na yap lm flt r. Adana Havaliman ndaki onar m çal flmalar nedeniyle, meydan 4 Kas m Ocak 2003 tarihleri aras nda trafi e kapat lm flt r. Bu tarihler aras ndaki tüm stanbul-adana- stanbul, Ankara-Adana-Ankara ve Adana-Cidde-Adana seferleri iptal edilmifltir. Tarifeli Hatlar 2002 y l nda tarifeli iç hatlarda kapasite bir önceki y la göre %11,2 azalt l rken, trafik %5,3 oran nda düflmüfl, bunun neticesinde yolcu doluluk oran 4,4 puan art flla %70,6 olarak gerçekleflmifltir. Tafl nan yolcu say s 4,9 milyon olurken, 26 bin ton kargo tafl nm flt r. Tarifeli d fl hatlarda kapasite %2,6 oran nda azalt l rken, trafik %6,9 art fl göstermifl ve yolcu doluluk oran 6 puan artarak %68,3 olarak gerçekleflmifltir. Tafl nan yolcu say s 5 milyon olurken, 84 bin ton kargo tafl nm flt r.

19 Tarifeli iç ve bölgesel da l ml d fl hatlar trafik sonuçlar afla daki tabloda verilmektedir: Arzedilen Ücretli Yolcu Doluluk Oran ( Koltuk-km Yolcu-km 02/01 02/01 (% De iflim) (% De iflim) Tarifeli ç Hatlar -11,2-5,3 66,3 Tarifeli D fl Hatlar -2,6 6,9 62,3 Avrupa -2,0 1,8 63,9 Kuzey Afrika 2,3 4,4 67,3 Ortado u 12,9 16,3 61,0 Uzakdo u 8,9 24,8 62,9 Kuzey Amerika -29,8-11,2 55,8 Güney Afrika 23,8 32,6 65,4 Özel Kira Seferleri 2002 y l nda özel kira seferlerinde konma yap lm flt r. Bunlar n adedi d fl hat, 370 adedi ise iç hatt r y l na göre özel kira seferlerinde %43,1 art fl olmufltur. D fl hatlarda gerçeklefltirilen seferler %91,7 ile Avrupa, %4,2 ile Ortado u, %2,4 ile Uzakdo u, %1,2 ile Kuzey Afrika ve %0,5 ile Amerika bölgesine yap lm flt r. Hac ve Umre Seferleri 22 Ocak - 16 fiubat aras nda gidifli, 25 fiubat - 21 Mart tarihleri aras nda dönüflü yap lan hac seferlerinde toplam hac tafl nm flt r Kas m tarihlerinde gidifli, 5-17 Aral k tarihlerinde dönüflü yap lan umre seferlerinde ise toplam yolcu tafl nm flt r. Kargo 2002 y l THY Kargo için, 2001 y yaflanan ve havac l k sektörünü derinden etkileyen olumsuzluklar nedeniyle azalan kargo trafi inin yeniden canland bir y l olmufltu 2002 y l nda kargo trafi ini art rm mevcut kargo kapasitesini en iyi fl de erlendirmek üzere hizmet çeflitlendirilmesine gidilmifltir. Toplam Kargo Da l m (Ton) Yolcu Uçaklar Tarifeli D fl Hatlar Kargo Da l m (Ton) Güney Afrika %3 Kuzey Afrika %1 Ortado u %9 ç Hatlar %22 Kuzey Amerika %13 Avrupa %51 D fl Hatlar %78 Uzakdo u %23 15 Nisan 2002 tarihi itibariyle Prifltina uçufllar bafllat lm flt r. 28 Ekim 2002 tarihinde Hong Kong hatt aç lm flt r. 16 Eylül 2002 tarihi itibariyl stanbul-ankara- stanbul hatt nda Business Class uygulamas bafllat lm flt r.

20 Kargo takibinin acentelerimiz taraf ndan WAP teknolojisi ile cep telefonunun yan s ra web sitemiz üzerinden de yap lmas sa lanm flt r y l nda kargo sisteminde karar destek modülünün yan s ra kamyon tafl malar ve palet/konteyner ULD takibini sa layan programlar gelifltirilerek kullan ma aç lm flt r. TACTIC Kargo Otomasyon Sistemi yurtd fl nda 48, yurtiçinde befl olmak üzere toplam 53 noktada on-line olarak hizmet vermektedir. New York - stanbul sektöründe H zl Kargo Tafl ma ve H zl Kurye hizmeti bafllat lm flt r y l nda, yolcu uçaklar m z ile ton kargo tafl nm fl olup, bunun tonu iç hatlarda, tonu d fl hatlarda gerçekleflmifltir y l nda yolcu uçaklar m z n kargo kapasitelerinin yetersiz kald noktalar n kargo taleplerini karfl lamak üzere Frankfurt, Nürnberg ve Maastricht e ACMI baz nda kiralanan kargo uça ile ton kargo tafl mas gerçeklefltirilmifltir. Bunun yan s ra hard block kapasite baz nda kargo uça kiralanarak 879 ton ilave kargo tafl mas gerçeklefltirilmifltir y l nda en çok kargo tafl nan hatlar; s ras yla New York, Maastricht, Frankfurt, Londra ve Bangkok olmufltur y l nda iç hatlarda bir önceki y la göre %7 oran nda art flla 7,4 milyon ABD dolar, d fl hatlarda %15 oran nda art flla 142,5 milyon ABD dolar olmak üzere toplam 150 milyon ABD dolar kargo geliri sa lanm flt r. (*) THY Kargo havac l k sektöründe yurtiçi kargo pazar n n tamam n elinde bulundurmakta olup, d fl hat kargo pazar ndaki pay ise 2002 y l nda %44 olmufltur. Akaryak t /01 % De. Konma say s ,9 Yolcu Seferleri ,9 Kargo Seferleri ,9 Kargo (Ton) ,5 Yolcu Seferleri ,4 Kargo Seferleri ,1 Posta (Ton) ,1 Petrol Ofisi A.fi. bayisi oldu umuz Türk Hava Yollar Akaryak t Benzin stasyonu, yeni bina ve tesisi ile 2002 y l n n Mart ay nda tamamen otomasyona geçmifl ve (her tafl ta verilen kart ile yak t verme) tafl t tan ma sistemi ile hizmete girmifltir y l nda Ortakl m z yurtiçi ve yurtd fl uçufllar nda jet yak t tafl mac l yaparak, 1,5 milyon ABD dolar civar nda tasarrufta bulunmufltur. (*) Kargo gelirleri ortalama ABD dolar kurlar baz al narak hesaplanm flt r y l nda iç hatlarda bir önceki y la göre %7 oran nda art flla 7,4 milyon ABD dolar, d fl hatlarda %15 oran nda art flla 142,5 milyon ABD dolar olmak üzere toplam 150 milyon ABD dolar kargo geliri sa lanm flt r.

21 ticari geliflmeler Sat fl ve Pazarlama 2002 y l nda talya, Çekoslovakya ve Romanya da IATA acente komisyonlar %9 dan %7 ye indirilmifltir. Avrupa havayollar n n Avrupa hükümetleri, Avrupa Komisyonu ve yolcu temsilcileri ile karfl l kl görüflmelerden sonra hizmet standartlar n belirleyerek yolculara seyahat öncesi, seyahat s ras nda ve seyahat sonras nda belli bir hizmet seviyesini sa lamak amac ile haz rlanan "Havayolu Yolcu Hizmet Taahhütnamesi" Ortakl m z taraf ndan da kabul edilmifl ve bu konuda tüm haz rl klar tamamlanarak uygulamaya bafllanm flt r. Miles&Miles Özel Yolcu Program Miles&Miles Program ; s k uçan üyelerimizin Türk Hava Yollar ile anlaflmal havayollar uçufllar ndan, otel konaklamalar ndan, oto kiralamalar ndan ve Garanti Bankas ile ortaklafla gelifltirilen co-branded kredi kart olan Shop&Miles ile yap lan harcamalardan kazan lan miller karfl l ücretsiz bilet, refakatçi bilet ve uçufl s n f n yükseltme gibi daha bir çok hizmetlerin sunuldu u Türk Hava Yollar Özel Yolcu Program d r. 31 Aral k 2002 tarihi itibariyle Miles&Miles Özel Yolcu Program toplam üye say m z kifliye ulaflm fl olup, üyelerimizden i Classic, u Elite kart sahibidir. Miles&Miles üyesi yolcular m z, mil durumu, kiflisel bilgiler, promosyonlar, üyelik rehberi, haber bülteni, eksik mil iflleme, hesap özeti dökümü ve Miles&Miles Program detaylar ve kurallar ile ilgili bilgilere adresinden ulafl p, ifllem yapabilmektedirler. Ayr ca, yolcular m za stanbul Atatürk ve Ankara Esenbo a Havaliman nda ayn fonksiyonlar kiosklardan gerçeklefltirme imkan sunulmufltur. CIP salonlar n n kullan m ile ilgili "CIP Express" ad alt nda 1 Mart 2002 tarihi itibariyle yeni bir uygulama bafllat lm flt r. Yeni uygulama ile, ekonomi s n f bilete sahip tüm yolcular belirli bir bedel karfl l nda Türkiye içindeki CIP salonlar ndan yararlanabilmektedirler. Code-Share Anlaflmalar Ortakl m z ile SunExpress Havayollar aras ndaki "code share" anlaflmas çerçevesinde, 1 Temmuz tarihi itibariyle, SunExpress in Antalya-Münih tarifeli seferlerine Ortakl m z n uçufl kodu ve numaras ile sat fl yap lmaya bafllanm flt r. Ortakl m z ile ran Havayollar aras nda "code share" anlaflmas imzalanm fl olup, 1 A ustos 2002 tarihi itibariyle stanbul-tahran hatt nda ortak seferlere bafllanm flt r. Ortakl m z ile Çin Havayollar aras nda 30 Haziran 2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "code share" anlaflmas imzalanm fl olup, ayn tarih itibariyle stanbul-beijing-fianghay- Beijing- stanbul hatt nda ortak uçufllara bafllanm flt r. Söz konusu seferler yaln zca Ortakl m z taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. kili Hava Ulaflt rma Anlaflmalar Türkiye-Özbekistan aras nda 24-2 tarihlerinde Taflkent te yap lan Siv Havac l k toplant s sonucunda, Ortakl m z stanbul-taflkent hatt 4. frekans elde etmifltir. Türkiye-Yemen aras nda Ka tarihlerinde Sanaa da yap lan Sivil Havac l k toplant s sonucunda, k Hava Ulaflt rma Anlaflmas yenilen olup, söz konusu anlaflmaya "cod share" maddesi eklenmifl ve her ik havayoluna 14 er frekans uçufl ha tan nm flt r. Türkiye-Japonya aras nda E tarihlerinde Ankara da yap lan Siv Havac l k toplant s sonucunda Ortakl m z, stanbul-tokyo, stan Osaka uçufllar n K fl 02/03 tarife dönemi itibariyle, birleflik (coterminalize) olarak icra etme hak elde etmifltir. Türkiye ve Azerbaycan aras nda Ocak 2002 tarihlerinde yap Sivil Havac l k toplant s sonucund Ortakl m zca stanbul-bakü- stan hatt nda haftada 12 sefer yapma elde edilmifltir. Türkiye ve Nijerya Sivil Havac l k Makamlar aras nda 14 Nisan 200 tarihlerinde stanbul da yap lan Si Havac l k toplant s sonucu iki ülke aras nda kili Hava Ulaflt rma Anla imzalanm flt r.

22 Atatürk Hava Liman nda bulunan THY Bak m Merkezi nde çok amaçl olarak planlanm fl iki hangar bulunmaktad r. I. Bak m Üssü toplam metrekare, II. Bak m Üssü ise metrekare alana sahiptir. I. ve II. Bak m Üssü ayn anda iki A340, iki A310, befl B737 ya da bir B737 ile üç RJ uça na bak m hizmeti verebilmektedir.

23 teknik Atatürk Havaliman nda bulunan THY Bak m Merkezi nde çok amaçl olarak planlanm fl iki hangar bulunmaktad r. I. Bak m Üssü toplam metrekare, II. Bak m Üssü ise metrekare alana sahiptir. I. ve II. Bak m Üssü ayn anda iki A340, iki A310, befl B737 ya da bir B737 ile üç RJ uça na bak m hizmeti verebilmektedir. Mevcut hangar ve eleman kapasitesi ile 2002 y l nda özel hava tafl mac l flirketlerine ait uçaklara teknik hizmet verilmesi ve yurtiçi ile yurtd fl müflterilere teknik malzeme sat fl yoluyla gelir elde edilmesi çal flmalar sürdürülmüfltür. IranAir ve K br s Türk Hava Yollar na ait toplam 11 adet CF6-80A3 motoru ile, Onur Air e ait üç adet CF6-80C2 motorunun, Air Anatolia ya ait bir adet CFM56-3C1 motorunun overhaul leri yap lm flt r. Ortakl m z, Bak m Merkezi nin teknik hizmet sat fllar ndan 44,7 milyon ABD dolar, hat bak m hizmetlerinden (anlaflmal firma) 1,8 milyon ABD dolar, surplus malzeme sat fl ndan 5,5 milyon ABD dolar, warranty den 3,3 milyon ABD dolar olmak üzere toplam 55,3 milyon ABD dolar gelir elde edilmifltir y l nda; THY filosundaki uçaklar n kokpit kap lar n n kuvvetlendirilmesine iliflkin modifikasyonlar yap lm flt r. Ortakl m z, Aviation Partners Boeing firmas n n B /800 için üretti i Winglet Modifikasyonu nu uygulamak için Yetkili Modifikasyon Merkezi Sertifikas n alm flt r. lk k vr k kanat ucu montaj 7-10 Ekim 2002 tarihleri aras nda SunExpress in B tipi uça na uygulanm flt r. A340 uçaklar n n Airshow sistemi yenilenmifltir. 10 Haziran 2002 tarihinden itibar tüm A340 uçaklar m z n Busines Class koltuklar nda kiflisel bilgisay kullan lmaya bafllanm flt r. B uçak APU lar n n ilk rev gerçeklefltirilmifltir.

24 insan kaynaklar 2001 y l sonunda olan toplam personel say s, 2002 y l nda %2,3 azalarak olmufltur. Personel bafl na düflen yolcu say s geçti imiz y la göre %3,4 artm fl, sonuç itibariyle, personel bafl na düflen üretim artm fl, verimlilik yükselmifltir. E itim Personel Verimlili i Geliflimi Uçak Bafl na Düflen Personel Bafl na Düflen Y llar Personel Say s Yolcu Say s THY E itim Baflkanl nda yerli ve yabanc havayolu flirketlerine Motor Tip Kurslar, Gövde Tip ve Aviyonik Sistemleri kurslar, acentelere Bilet Sat fl ve Rezervasyon e itimleri, kargo acentelerine Kargo Sat fl ve Tehlikeli Maddeler e itimleri, tüm talep eden müflterilere Davran fl ve Kalite e itimleri verilerek gelir elde edilmektedir. Ayr ca, Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü nün verdi i yetki ile lisans s navlar ücret karfl l yap lmaktad r Ocak-Aral k döneminde planlamaya uygun olarak düzenlenen Yolcu Sat fl, Rezervasyon, Yolcu Hizmetleri, Harekat, Kargo, Kalite, Bilgisayar, Teknik ngilizce ve Uçak Teknik Temel ve Tip kurslar na personel kat lm flt r. E itimlerin (e-learning) uzaktan e itim modeliyle verilmesine Yönetici E itimleri ile bafllanm flt r. Bugüne kadar 68 yurtd fl yöneticisi olmak üzere toplam 121 yönetici bu e itimleri alm flt r. Uçufl E itim Merkezi Uçufl E itim Merkezi, Kokpit ve Kabin E itimi olmak üzere iki bölümden oluflmakta olup, kokpit e itimleri için bir B , bir RJ ve bir B "Full Flight Simulator" bulunmaktad r. Kabin E itim Binas bünyesinde ise bir A340 "First Class" kabin servis arac (mock-up), bir B737 "Economy Class" kabin servis arac, bir B737/A310/A340 hareketli acil tahliye simülatörü ve bir A310 kanat üstü ç k fl kap s e itim arac (mock-up) bulunmaktad r. Uçufl E itim Merkezi nde kokpit personeli için düzenlenen 105 kursa kifli, kabin personeli için düzenlenen 116 kursa kifli kat lm flt r y l nda Ortakl m z d fl ndaki kurulufllara verilen kokpit ve kabin e itiminden elde edilen toplam gelir 2,6 milyon ABD dolar d r.

25 yat r mlar önemli projeler 2002 y l Yat r m Program Orta Kapasiteli Orta Menzilli (OKOM) Uçaklar Temini, Uçak Motorlar Temini, Uçak Komponentleri Temini, Bilgisayar, Uçak Gelifltirme, Yer Teçhizat Yenileme, Genifl Gövdeli Uzun Menzilli Uçaklar n Temini, Genel Da t m Sistemi, Haberleflme Teçhizat, Muhtelif Meydanlar Tesis ve Tevsii, Uçufl E itim, Tafl t Al m, Muhtelif llerde Kargo Binalar Yap m Tefrifli ve Mekanizasyonu, dame-yenileme (Ulaflt rma Sektörü), II. Bak m Üssü, Revizyon Teçhizat, dame-yenileme ( malat Sektörü) ile I. Bak m Üssü Tevsii Projeleri olmak üzere 18 adet projeden oluflmaktad r. Bafllang ç ödene i toplam milyar TL ve y l sonu ödene i toplam milyar TL tutar ndad r. Y l sonunda program n nakdi gerçekleflmesi toplam milyar TL ve %53 oran nda olup, finansal kiralama yolu ile iki adet B yolcu uça temin edilen OKOM uçaklar temini projesi dahil edildi inde toplam milyar TL ve %68 oran na ulafl lmaktad r. OKOM (Orta Kapasiteli O Menzilli) Uçaklar Temini Projesi Ortakl m z n orta kapasiteli orta menzilli uçak ihtiyac n n karfl lanm için 6 Ekim 1997 tarih ve 125 sa Yönetim Kurulu Karar ile 1997 y Boeing firmas ile 26 adet kesin s ve 23 adet opsiyon olmak üzere toplam 49 adet B737 yolcu uça anlaflma imzalanm flt r. Y l içinde finansal kiralama yoluy adet B uça temin edilm böylelikle Boeing firmas ile yap l anlaflma çerçevesinde 2002 y l s kadar 26 adet kesin siparifl B737 yolcu uça n n temini finansal kir yoluyla tamamlanm flt r. Uçak Motorlar Temini Pr Proje kapsam nda filomuzda bulu çeflitli uçak tiplerine ait motor ihtiyaçlar n n karfl lanmas planlan olup, y l içinde bir adet B motoru temin edilmifltir. Yolcular m za direkt sundu umuz hizmetlerden biri olan rezervasyon hizmeti yurtiçinde tek bir numara üzerinden (444 0 THY ) verilmektedir. Miles&Miles ve internet sat fl uygulamalar ile ilgili gelen ça r lar da bu numara üzerinden cevaplanmaktad r.

26 Web sitemizden rezervasyon yaparak bilet alan yolcular m za "ofiste biletleme", Türkiye, ABD, ngiltere ve Almanya dan bafllayan yolculuklar için "postayla adrese bilet teslimi" ve yurtiçi ve yurtd fl nda belli bafll havaalanlar nda "havaalan nda biletleme" alternatifleri sunulmaktad r.

27 hizmetler THY- Uçufl Hatt Projesi Yolcular m za telefonla rezervasyon hizmeti yurtiçinde THY nolu ça r merkezimiz ile verilmektedir. Miles&Miles üyeleri ile on-line bilet hizmetinden faydalanan müflterilerimizden gelen ça r lara da bu numara üzerinden hizmet sunulmaktad r. Return Check-in Türk Hava Yollar, stanbul, Ankara, zmir, Antalya, Adana, Bodrum, Dalaman, Trabzon, Gaziantep, Samsun, Erzurum, Malatya, Kayseri, Van, Elaz, Diyarbak r, Konya, Denizli, Londra, Frankfurt, Paris ve Atina istasyonlar aras nda ayn gün içinde gidifl ve dönüfl yapacak bagajs z yolcular m z için "Return Check-in" hizmeti sunmaktad r. Bagajs z seyahat eden yolcular m z dönüfl uçuflu için rezervasyonlar varsa bu hizmetten yararlanarak, gidifl seferi için kontuara baflvurduklar nda dönüfl uçufllar için de binifl kart n alabilmektedirler. Check-in Faks ve check-in hizmeti, stanbul ç k fll d fl hat Business Class yolculara verilmektedir. Alternatif Check-in Yolcular m za Esenbo a Havaliman na gitmeden bilet sat fl ve check-in ifllemlerini Havafl n terminalinde yapt rabilme imkan sa lamaktad r. Bu hizmet bagajl, bagajs z, iç hat, d fl hat tüm yolcular m z için geçerlidir. Otel Check-in Türk Hava Yollar n n anlaflmal otellerinde konaklama yapan tüm yolcular m za havaliman na gitmeden binifl kartlar n alabilme imkan sunulmaktad r. On-line Internet Hizmetl Siteden sunulan on-line hizmetle lineb LET, tarife görüntüleme, Miles&Miles hizmetleri, Kay p Ba Takibi, Kargo Takibi, Kalk fl-var fl Bilgileri ve ifl baflvurusudur. Web sitemizden rezervasyon yap bilet alan yolcular m za "ofiste biletleme", Türkiye, ABD, ngilter Almanya dan bafllayan yolculukla "postayla adrese bilet teslimi" ve ve yurtd fl nda belli bafll havaalanlar nda "havaalan nda biletleme" alternatifleri sunulmak Ayr ca, THY yurtd fl bürolar tara haz rlanan lokal sitelere web sitemizden link verilmekted siteler flu an için ABD, Japonya, Macaristan, Singapur ve Almany ofisleri taraf ndan yerel dillerde e aç lan sitelerdir.

28 bilgi teknolojileri projeleri Ortakl m z n bilgi ifllem operasyonu; saniyede toplam 995 milyon bilgisayar komutu iflleme kapasiteli iki ana bilgisayar ve 88 sunucu ile yürütülmektedir. stanbul Kampüsü nün yan s ra, 22 yurtiçi, 150 yurtd fl THY bürosu, 485 yurtiçi ve 249 yurtd fl acenteyi kapsayan bir veri iletiflim a iflletilmektedir. 39 yurtd fl ve 20 yurtiçi havaliman nda TROYA sistemi ile on-line check-in sa lanmaktad r. Ayr ca, ola anüstü bir durumda bilgi ifllem hizmetlerinin sürdürülebilmesi için Antalya da yedek bilgi ifllem merkezi kurulmufl olup, yüksek h zl data devreleri arac l ile bu merkeze 2002 y l nda on-line bilgi ak fl sa lanmaya bafllanm flt r. htiyaç halinde kritik sistemlerimiz yedek merkezden hizmet vermeye haz r tutulmaktad r. Gider Sistemleri Uçufllarla ilgili akaryak t, handlingkonma konaklama-üstgeçifl ve ikram gibi giderlerin günlük operasyon baz nda izlenmesi ve anlaflma ve tarifelerin sistem içinde tutularak gider kontrollerinin bilgi ifllem sistemleri ile yap lmas n sa lamak üzere gelifltirilen gider sisteminin uçufl noktalar m za yayg nlaflt r lmas çal flmalar kapsam nda 76 yurtd fl ve 17 yurtiçi istasyon flefine e itim verilmifl, istasyonlar n sistemlere eriflimlerini sa lamak üzere donan m ve iletiflim altyap lar kurulmufltur. Ayn kapsamda kargo handling giderlerinin denetimi ve izlenmesine yönelik yaz l mlar gelifltirilerek kullan ma aç lm flt r. TRACES - Uçufl Muhasebesi TRACES gelir de erlendirme ve MIS sistemlerinde uçufl muhasebesi için gelifltirilen yaz l mlar tamamlanarak kullan ma haz r hale getirilmifltir. TROYA rezervasyon ve yolcu hizmetleri sisteminde kullan lan iç hat ücret hesaplama yaz l m, günün ihtiyaçlar na uygun olarak TOPS yolcu ücret sistemi kapsam nda yeniden gelifltirilerek kullan ma haz rlanm flt r. SCOPE Uçufl Planlama ve Operasyon Sistemi 1 May s 2002 tarihinde kullan ma aç lan Netline/Ops Sistemi ile operasyonel günler kapsam ndaki uçufllara grafiksel arayüz programlar arac l ile kuyruk atamas yap lmas ve günün de iflen koflullar na göre uçufllar n güncellenmesi mümkün olmaktad r. Bu sistemde uçufl baz nda yap lan de ifliklikler ve üretilen mesajlar eflzamanl olarak Uçufl Harekat Merkezi (UHM) ve Mesaj Da t m Sistemleri ne aktar lmaktad r. Netline/Slot Sistemi 3 Eylül 2002 tarihinde kullan ma aç lm fl olup, bu sistem ile slot koordinasyon (SCR) mesajlar n n otomatik üretilerek gönderilmesi, Meydan Koordinatörleri nden gelen mesajlar n yorumlanarak istatistiki bilgilerin güncellenmesi mümkün olmaktad r. Ortakl m z n bilgi ifllem operasyonu; saniyede toplam 995 milyon bilgisayar komutu iflleme kapasiteli iki ana bilgisayar ve 88 sunucu ile yürütülmektedir. stanbul Kampüsü nün yan s ra, 22 yurtiçi, 150 yurtd fl THY bürosu, 485 yurtiçi ve 249 yurtd fl acenteyi kapsayan bir veri iletiflim a iflletilmektedir. 39 yurtd fl ve 20 yurtiçi havaliman nda TROYA sistemi ile on-line check-in sa lanmaktad r.

29 Yolcu Hizmetleri Sistemleri Global Rezervasyon Sistemleri nden Galilo yu kullanan seyahat acentelerine, uçufllar m z n koltuk planlar n sistemlerinde görerek rezervasyon yapabilmeleri olana getirilmifltir. Bilet ücret hanelerinin yetersiz kalmas sebebi ile, Türkiye de sat lan d fl hat biletlerinde ücretin ABD dolar cinsinden gösterilmesi ve bilet ücretlerinin muhasebe sistemlerine Türk liras cinsinden aktar m için, TRACES, TROYA ve SOS sistemlerinde düzenlemeler yap lm fl ve 1 Mart 2002 tarihinde uygulamaya geçilmifltir. Bagaj n kaybeden yolcunun, bagaj n n ak betini internetten ö renebilmesinin yan s ra, cep telefonundan da bu hizmete ulaflmas sa lanm flt r. Ayr ca cep telefonlar ndan uçufllar m z n kalk fl/var fl bilgileri de sorgulanabilmektedir. Web sitemizde tüm d fl hat uçufllar n n ekonomi ve business kabini koltuk planlar görüntülenerek yolcular m za rezervasyon s ras nda koltuk seçme imkan sa lanmaktad r. Miles&Miles Özel Yolcu Program üyelerinin kazand klar uçufl mille otellerde de sertifika karfl l nda kullanabilmeleri ve seyahat etme planlad klar parkurlarda ödül bil alabilmeleri için gereken mil bilg web sitemizden ö renebilmeleri sa lanm flt r. Ayr ca Miles&Miles üyeleri, web sitemizde yapabildik tüm ifllemleri, stanbul ve Ankara havalimanlar na kurulan kiosklar yapabilme imkan na kavuflmuflla

30 IBRIS Bagaj Efllefltirme Sistemi Bütünleflik letiflim Sistemi (B S) GALILEO Türkiye Uçak park pozisyonlar n kapsayan radyo frekansl yerel veri iletiflim a n n kuruluflunu takiben IBRIS Bagaj Efllefltirme Sistemi Ankara Esenbo a Havaliman nda kullan ma aç lm flt r. Bak m Merkezi Bilgi Sistemleri I. ve II. Bak m Hangarlar ile Motor Bremze ye kurulan 13 kamera ile tam ölçekli olarak hangarlarda ve hangar önlerinde bulunan uçaklar n canl olarak izlenmesine yönelik Hangar zleme Sistemi kurulmufltur. Ayr ca, hangar içlerindeki uçak pozisyonlar anl k olarak flematik biçimde intranet üzerinde izlenebilmektedir. Bütünleflik letiflim Sistemi (B S) 11 Kas m 2002 tarihinde Ortakl m z personelinin hizmetine girmifltir. Bu sistem ile, gelen mesajlara (sesli mesaj, e-posta, faks gibi) telefon veya kiflisel bilgisayarlarla, intranet ve internetten ulafl labilmekte, faks çekme/alma imkan sa lanmakta, yaz y sese dönüfltürebilen "Text to Speech" özelli i ile e-postalar n telefon ile dinlenebilmesi ve gelen telefon ça r lar n n sesli mesaj olarak kiflisel bilgisayarlardan dinlenebilmesi sa lanmaktad r. Galileo dünyan n her noktas ndaki seyahat acentelerine otel, araba ve uçak rezervasyonu ve biletleme hizmetleri sa layan bir Genel Da t m Sistemi dir. Ortakl m z, 1995 y l ndan beri, Galileo International n Türkiye temsilcisidir. Galileo Türkiye faaliyetleri kapsam nda Galileo Rezervasyon Sistemi nin seyahat acentelerine pazarlanmas sürdürülmüfl olup, 2002 y l sonu itibari ile 199 seyahat acentesi Galileo sistemini kullanmaktad r. IBRIS Bagaj efllefltirme sistemi Ankara Esenbo a Havaliman nda kullan ma aç lm flt r. Bütünleflik letiflim Sistemi (B S) 11 Kas m 2002 tarihinde Ortakl m z personelinin hizmetine girmifltir. Ortakl m z, 1995 y l ndan beri, Galileo International n Türkiye temsilcisidir.

31 MAL DURUM Ortakl m z n Türk liras ve döviz cinsinden 2001 ve 2002 y l karfl laflt rmal faaliyet sonuçlar flu flekildedir: Milyon TL (Tek Düzen) (Tek Düzen) (SPK) (SPK) Toplam Net Sat fl ve Gelirler Toplam Faaliyet Giderleri ( ) ( ) ( ) Faaliyet Kar /Zarar (Finansman Giderleri Hariç) Finansman Giderleri ( ) ( ) ( ) ( ) Vergi ve Yasal Yükümlülük Karfl. Bilanço Net Kar /Zarar YIL SONU KURU (1 ABD dolar ) ORTALAMA KUR (1 ABD dolar ) Ortakl m z n 2002 mali y l, Vergi Usul Kanunu Hükümleri ne uygun olarak haz rlanan mali kay tlarda milyon TL vergi öncesi tekdüzen esas dönem kar ile sonuçlanm flt r. Bu mali tablolarda tarih 62 say l Yönetim Kurulu Karar do rultusunda, 2002 y l nda sat lan Ortakl m za ait iki adet JT8D-15 motor ile tarih 49 say l Yönetim Kurulu Karar do rultusunda sat lan iki adet A uça ve bir adet yedek motorundan elde edilen toplam milyon TL sat fl kar gelir tablosuna intikal ettirilmeyerek, vergi kanunlar çerçevesinde milyon TL Maliyet Revize Fonu, milyon TL Sabit K ymet Yenileme Fonu oluflturulup Sermaye ve Kar Yede i olarak Öz Kaynaklara intikal ettirilmifltir. Ortakl m z önceki y l ve dönemlerde yolcu bileti sat fl bedellerini, sat fl gerçekleflti inde gelir olarak kaydetmekteydi. Daha önceki dönemlerde Sermaye Piyasas Kurulu Ba ms z Denetim Raporunda ve Baflbakanl k Yüksek Denetleme Kurulu önerilerinde yer alan bu hususa iliflkin gerekli bilgi ifllem altyap s 2002 y l sonu itibariyle tamamlanm flt r. Buna göre dünyadaki pek çok havayolunun uygulad flekilde ve Genel Kabul Görmüfl Muhasebe lkelerinden dönemsellik ilkesine uygun olarak yolcu bilet sat fl bedelinin tafl ma hizmeti gerçekleflti inde faaliyet gelirleri içinde yer almas ve henüz uçulmayan biletlerin kupon paylar n n ise "gelecek aylara ait gelirler", bu kuponlara düflen komisyon paylar da "gelecek aylara ait giderler" olarak bilanço hesab na kaydedilmesi uygulamas na geçilmifltir. Benzer flekilde Shop&Miles uygulamas kapsam nda sat lan millerin kullan lmayan k sm da "gelecek aylara ait gelirler hesab "na kaydedilmifltir. Garanti Bankas ndan garanti edilmifl mil tutar karfl l al nan ve henüz mil yükümlülü ü do urmayan k s m ise "al nan siparifl avanslar hesab " olarak de erlendirilmifltir. Bu muhasebe uygulamas de iflikli i sebebiyle milyon TL tutar ndaki sat lm fl fakat henüz uçulmam fl yolcu bileti kupon paylar, kullan lmam fl mil yükümlülükleri ve mile dönüflmemifl mil avans ilgili gelir gider hesaplar ndan indirilerek bilançoda gösterilmeye bafllanm flt r. Sonuç olarak gelir tablomuz bu politika de iflikli i olmaks z n geçen seneyle ayn baza getirilince 2001 y l nda tekdüzen esasl 20 trilyon TL olarak oluflan kar 12 kat artarak 242 trilyon TL ye ulaflmaktad r. Bununla birlikte,spk Tebli leri gere ince Vergi Usul Kanunu na göre haz rlanan kanuni defterlere girilmeksizin, MKB de yay nlanan mali tablolar m zda, sonuç olarak, 2001 y l sonunda Milyon TL (6.7 milyon ABD dolar ) olan Ortakl m z SPK esasl ticari kar, 2002 y l nda milyon TL (84 milyon ABD dolar ) ticari kara yükselmifltir. SPK esasl bu kar uçufl muhasebesi de iflikli i olmaks z n geçen sene ile ayn baza getirilince milyon TL artarak milyon TL ye ulaflmaktad r Ortakl m z 2002 y l nda tekdüzen muhasebe sistemine göre milyon TL net kar elde etmifltir.

32 SERMAYE DURUMU Ortakl m z Sermaye Piyasas Kurulu nun (SPK) tarih, 815 say l karar yla ve 700 milyar TL sermaye tavan ile kay tl sermaye sistemine geçmifltir. Toplu Konut ve Kamu Ortakl daresi Baflkanl, Yüksek Planlama Kurulu nun tarih, 89/12 say l karar na istinaden Ortakl m z sermayesine ifltirak etmifltir. Ancak, daha sonra, Ortakl m z tarihinde say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren, Özellefltirme Uygulamalar n n Düzenlenmesi ve Baz Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas na Dair 4046 Say l Kanun kapsam na al n p, T.C. Baflbakanl k Özellefltirme daresi Baflkanl na ba lanm flt r tarihi itibariyle Ortakl m z kay tl sermayesi 500 trilyon TL, ç kar lm fl sermayesi ise 175 trilyon TL dir. KAYITLI SERMAYE ÇIKARILMIfi SERMAYE TL TL Ortakl m z n tarihi itibariyle ç kar lm fl sermaye da l m afla da gösterilmifltir: H SSEDARIN ADI SERMAYE M KTARI (TL) GRUP TÜRÜ H SSE ADED T.C. BAfiBAKANLIK ÖZELLEfiT RME DARES BfiK A HAM L NE D ER ORTAKLAR A HAM L NE T.C. BAfiBAKANLIK ÖZELLEfiT RME DARES BfiK B NAMA T.C. BAfiBAKANLIK ÖZELLEfiT RME DARES BfiK C NAMA 1 TOPLAM

33 fit RAKLER M Z VE BA LI ORTAKLIKLARIMIZ fiirketin Unvan Sermaye Pay Oran % Sermaye Taahhüdü Ödenmifl Sermaye BA LI ORTAKLIKLAR THY SRL (**) Sun Express A.fi. (*) fit RAKLER Emek nflaat ve flletme A.fi , Uçak Servisi A.fi. (USAfi) TOPLAM B LANÇOMUZA NT KAL EDEN KAR PAYLARI (TL) Emek nflaat ve flletme A.fi Qualiflyer Yer Hizmetleri Ltd. fiti. (*) (*) Qualiflyer gruptaki fiilen sona ermifl olan üyeli imizin hukuken de sona erdirilmesi hususunda Ortakl m z Yönetim Kurulu nun tarihli toplant s nda karar al nm flt r. EMEK NfiAAT VE filetme A.fi. Faaliyet konusu inflaat ve iflletmeciliktir. Büyük ortaklar (%49) T.C. Emekli Sand ve (%49) T.C. K z lay Derne i dir. GÜNEfi EKSPRESS A.fi. Türkiye nin turistik charter pazar nda seferler yapan bir havayolu flirketidir. Di er büyük orta (%50) Condor dur. THY SRL Sermayesinin tamam Ortakl m za ait olmak üzere (tek ortakl ) Moldovya kanunlar taht nda Kiflinev merkezli "Türk Hava Yollar SRL" unvanl flirket kurulmufl olup, tarihi itibariyle söz konusu flirket faaliyete geçerek Kiflinev hatt aç lm flt r. Ancak, ticari faaliyetlerimizde kesintiye yol açmaks z n ticari temsilcilik statümüzün tescil edilmesi ve flirketin tasfiyesi hususunda Ortakl m z Yönetim Kurulu nun tarihli toplant s nda karar al nm flt r. UÇAK SERV S A.fi. Ortakl m z n açm fl oldu u 5 y ll k ikram ihalesine iliflkin olarak USAfi n ana orta Gate Gourmet Holding A.G. (GGH) ile Ortakl m z aras nda tarihinde imzalanan hisse devir sözleflmesinin 2. maddesi gere i; GGH USAfi n toplam sermayesinin %5 ine tekabül eden B grup hisselerini bedelsiz olarak Ortakl m za (%10 u Nisan 2002 itibariyle geri kalan %5 lik k s m itibariyle %1, itibariyle %1, itibariyle %1, itibariyle %1,25 olmak üzere) devretmeyi kabul etmifltir. lk y l için verilmesi öngörülen ve USAfi ödenmifl sermayesinin %10 luk k sm na tekabül eden beheri 1000 TL den 570 milyon adet, 570 milyar TL nominal de erli B grubu hisse tarihinde Ortakl m za devir ve temlik edilerek, fiziki senetler tarihinde Ortakl m za teslim edilmifl olup, itibariyle Ortakl m z n USAfi n ödenmifl sermayesinde ifltirak pay %10 olarak gerçekleflmifltir.

34 DÖV Z VE DÖV ZE ENDEKSL GEL R VE G DERLER Ortakl m z n 2002 y l faaliyetlerinden elde etti i TL gelirin TL lik k sm n döviz ve dövize ikame edilebilir gelir teflkil etmektedir. Ortakl m z n 2002 y l dövizli harcamalar ise TL dir. Sonuç olarak Ortakl m z n Türk ekonomisine net döviz katk s TL karfl l ABD dolar döviz ve dövize ikame edilebilir gelir olmufltur. Y llar itibariyle bu de erler TL ve ortalama kurdan çevrilmifl ABD dolar de erleri afla daki tablolarda gösterilmifltir. TÜRK L RASI (Milyon) YILLAR GEL R G DER FARK , , , , , , , , , , , , , , ,4 ABD DOLARI (Milyon) YILLAR GEL R G DER FARK ,4 728,4 428, ,4 831,7 301, ,3 949,5 406, ,6 1025,4 319, ,4 861,9 435,5 DÖV Z ve DÖV ZE ENDEKSL GEL R ve G DERLER (M LYON ABD DOLARI) 1,400 1,200 1, Gelir Gider Fark Ortakl m z, stanbul Ticaret Odas n n en fazla döviz geliri sa layan kurulufllar teflvik amac yla düzenledi i "Baflar l hracatç lar Ödülü" s ralamas nda 1994 y l ndan bu yana her y l alt n plaket alma baflar s n sürdürmüfltür y l döviz girdisi ,54 ABD dolar olarak gerçekleflmifltir. Ortakl m z n 1994 y l ndan bu yana döviz girdi rakamlar afla daki gibidir: DÖV Z G RD S ÖDÜL YILI YIL / ABD DOLARI SIRALAMA ÖDÜL / ALTIN PLAKET / ALTIN PLAKET / ALTIN PLAKET / ALTIN PLAKET / ,15 1. ALTIN PLAKET / ,50 1. ALTIN PLAKET / ,11 1. ALTIN PLAKET / ,63 1. ALTIN PLAKET

faaliyet raporu 2002 gözümüz daha yükseklerde...

faaliyet raporu 2002 gözümüz daha yükseklerde... faaliyet raporu 2002 gözümüz daha yükseklerde... içindekiler 2002 Y l Önemli Geliflmeler 01 Hukuki Statü 02 THY nin Misyonu 03 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu 07 Trafik

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Ortakl n uzun menzilli uçufl a (network) yap s n büyüterek, küresel havayolu flirketi kimli ini gelifltirmek,

Ortakl n uzun menzilli uçufl a (network) yap s n büyüterek, küresel havayolu flirketi kimli ini gelifltirmek, 05 Faaliyet Raporu Misyon Türkiye nin bayrak tafl y c s olan THY nin misyonu, afla daki amaçlarla hava tafl mac l k hizmeti sunmakt r: Ortakl n uzun menzilli uçufl a (network) yap s n büyüterek, küresel

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR TOPLU ULAŞIM TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ İETT'nin İstanbul yolculuğu 1869'da Dersaadet Tramvay Şirketi kurulması ile başladı. 1872'de İlk atlı tramvaylar hizmete girdi.

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

Türk Hava Yollar n n Misyonu

Türk Hava Yollar n n Misyonu Y e n i u f u k l a r a d o r u Faaliyet Raporu 2003 Ç NDEK LER Türk Hava Yollar n n Misyonu 01 Hukuki Statü 02 Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu 03 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Trafik Sonuçlar 06

Detaylı

31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Türk Hava Yolları. Operasyonel performans iyileşiyor; net kar beklentiler paralelinde gerçekleşti. Şeker Yatırım Araştırma

Türk Hava Yolları. Operasyonel performans iyileşiyor; net kar beklentiler paralelinde gerçekleşti. Şeker Yatırım Araştırma 3Ç15 Sonuçları Havacılık Sektörü 9 Kasım 2015 Türk Hava Yolları Operasyonel performans iyileşiyor; net kar beklentiler paralelinde gerçekleşti R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com Türk Hava Yolları,

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 9 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 0 I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 10 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler Türk Hava Yollar n n Misyonu 01 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 02 Yönetim Kadrosu 04 THY nin Hukuki Statüsü 05 Trafik Sonuçlar 06 On Y ll k Göstergeler 08 2004 Y l Faaliyetleri

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu,

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2003-3

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2003-3 SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2003-3 1 SUNUM KAPSAMI Petrol Ürünleri Dağıtım Sektörü Pazar Büyüklükleri Dağıtım Payları Akaryakıt Fiyatları Oluşumu Otomotiv Satışları Sektördeki Pazar

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/40 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2010 01/10/2010 A. 04.01.2010 01.10.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 PROJE SAHİBİ KURULUŞ : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJENĠN ADI 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 Trakya Arama Projesi Güneydoğu Anadolu Arama Projesi Diğer Bölgeler Arama

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/20 HAFTALIK BÜLTEN 10/05/2010 14/05/2010 A. 04.01.2010 14.05.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır. Ek-1 İşlem Kuralı Değişiklikleri B. TAKASBANK İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER 6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve temettü, ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank tan

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Ereğli Demir Çelik 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 4,30TL

Ereğli Demir Çelik 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 4,30TL 02.01.12 02.04.12 02.07.12 02.10.12 02.01.13 02.04.13 02.07.13 02.10.13 02.01.14 02.04.14 02.07.14 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 2 Eylül 2014 Ereğli Demir Çelik 2Ç2014 Sonuçları Öneri: TUT Hedef Fiyat: 4,30TL HARUN

Detaylı

BORSA ĠSTANBUL A.ġ. 31/03/2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

BORSA ĠSTANBUL A.ġ. 31/03/2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ORSA ĠSTANUL A.ġ. 31/03/2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN ĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ġirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirket sermayesini temsil eden paylar A, ve C olmak üzere üç

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 27 Aralık 2011 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Garanti Bankası Sektör Ortalamasının Üzerinde Büyüyecek: Özellikle KOBİ Bankacılığına odaklanan Garanti Bankası nın 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterisi var.

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

India Stone Mart 2015 Özel Uçak Kiralama ve Diğer Hizmet Alımı. TEKLİF ALMA ve TEKNİK ŞARTNAMESİ

India Stone Mart 2015 Özel Uçak Kiralama ve Diğer Hizmet Alımı. TEKLİF ALMA ve TEKNİK ŞARTNAMESİ India Stone Mart 2015 Özel Uçak Kiralama ve Diğer Hizmet Alımı TEKLİF ALMA ve TEKNİK ŞARTNAMESİ Genel: İşbu şartname, 29 Ocak 1 Şubat 2015 tarihleri arasında Hindistan ın Jaipur şehrinde düzenlenecek olan

Detaylı

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k 2005 TAKV M YILINA A T KURUMLAR VERG S LE STOPAJ GEL R VERG S BEYANNAMES N N DÜZENLENMES VE KAR DA ITIMINA L fik N B R ÖRNEK ÇALIfiMA Dr. Ahmet KAVAK Yeminli Mali Müflavir B ir Anonim fiirketin sermayesi

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2010 HAZİRAN ARA DÖNEM FAALİYET

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı