Genel Yay n S ra No: /19 Cep Kitapl : XXXV ISBN:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4"

Transkript

1

2 Genel Yay n S ra No: /19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: Yay na Haz rlayan Av. Celal ÜLGEN & Av. Coflkun ONGUN Kapak: Can Eren Külahl Bask ve Cilt Can Matbaac l k Davutpafla Cad. pek fl Merkezi Kat: 3 No: 7 Topkap - stanbul Tel: Birinci Bask : Temmuz 2008

3 STANBUL BAROSU AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEfiMES ve SÖZLEfiMEDEN DO AN UYUfiMAZLIKLAR 7 Mart 2008 PANEL NOTLARI Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu/ ST Tel: (0212) Faks: (0212)

4

5 Ç NDEK LER Yay n Kurulu 7 AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEfiMES VE SÖZLEfiMEDEN DO AN UYUfiMAZLIKLAR PANEL AÇILIfi Av. MUAMMER AYDIN 9 Av. OSMAN KUNTMAN Avukatl k Ücret Sözleflmesi ve Sözleflmeden Da an Hukuki Sorumluluklar 13 Av. BERRA BESLER Avukatl k Ücret Sözleflmesinin Hukuki Yap s 29 Av. YAS N GÜLDAfi Avukatl k Ücret Sözleflmelerinden Do an Cezai Sorumluluklar 47 MURAT AYDIN Yarg Kararlar Ifl nda Avukatl k Ücret Sözleflmeleri 59 SORU - YANIT MURAT AYDIN Yarg Kararlar Ifl nda Avukatl k Sözleflmesinin De erlendirilmesi ve Avukatl k Sözleflmesinden Kaynaklanan Uyuflmazl klar 113

6 STANBUL BAROSU MESLEK SORUNLARI KOM SYONU Av. Kaz m KOLCUO LU Av. Muammer AYDIN Av. Ayfle Rezzan AKATAY Av. Sabri SONER Av. Zeynep UÇAR Av. Yalç n ÇAKICI Av. Mehmet Ufuk YILMAZ Av. Sadi YILDIRIM Av. Mehmet Akif ALTUN Av. Mehmet ECE Av. Hakan MURAN Av. Murat NCEKARA Av. Bilal KOMfiUO LU Baro Baflkan Koordinatör Komisyon Baflkan Baflkan Yard mc s Sekreter Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

7 YAYIN KURULUNDAN... AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEfiMELER Avukatl k mesle i, kutsal kabul edilen savunmay temsil eder. Avukatlar savunman n en büyük güvencesi ve yarg n n vazgeçilmez unsurudur. Savunmas aksayan bir yarg sisteminde hukuktan ve demokrasiden söz edilemez... Avukatlar n savunmay ba ms z ve özgür bir biçimde temsil etmeleri, mesleklerini sorunsuz-s n rs z sürdürebilmelerine ba l d r. Bu aç dan ülkemizde avukatlar n sorunlar her geçen y l devasa biçimde büyümekte ve uygar ülke avukatlar ile aralar ndaki ayr m giderek büyümektedir. Bugün 1136 say l Avukatl k Yasas avukatlar n mesleklerini ba ms z ve özgürce sürdürebilmelerini yeterince sa layamamaktad r. Ço u avukat mesle e birçok sorunla bo uflarak bafllamaktad r. Öte yandan avukatl k mesle inin s n rlar daralt lmaktad r. Bu sorunlar n bafl nda gelen Avukatl k Ücret Sözleflmeleri, Meslek Sorunlar Komisyonu muzca bu panelde masaya yat r ld. Meslektafllar m z n ve akademisyenlerin sunumuna ek olarak, panel izleyicilerinin soru ve kat l mlar dinamik ve verimli bir toplant oluflmas n sa lad. Toplant daki sunum ve tart flmalar derleyerek bir araya getirdi imiz çal flmam z n tüm meslektafllar m z n yararlanmas na sunuyor ve yol gösterici olaca n umuyoruz. Yeni bir yay nda buluflmak umuduyla Av. Celal Ülgen Yay n Kurulu Baflkan

8 8 stanbul Barosu Yay nlar

9 SUNUCU Say n konuklar m z, çok de erli meslektafllar m; stanbul Barosu Meslek Sorunlar Komisyonunun düzenlemifl oldu u panele hofl geldiniz. Bugünkü konumuz avukatl k sözleflmesi ve sözleflmeden do an uyuflmazl klar. Bu konuda alanlar nda uzman olan üstatlar m z ve hakimlerimizi davet ettik, umar m çok yararl bir bilgi paylafl m olacakt r bugün. Seminerimize kat lacak olan konuflmac lar huzurlar n zda davet ediyorum. stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Say n Muammer Ayd n, Say n üstat Osman Kuntman, Yine say n üstatlar m zdan Staj E itimi Merkezi Yürütme Kurulu Baflkan Av. Berra Besler, stanbul Barosu Disiplin Kurulu Üyesi Say n Av. Yasin Güldafl,. Bugünkü seminer konusunda y llard r çal flma yapm fl ve bu konuda kitab olan bir konu umuz var. zmir den hakim Say n Murat Ayd n aram zda, Yo un bir program m z oldu u için sözü fazla uzatmadan oturum baflkan m z Say n Muammer Ayd n a sözü veriyorum... Av. Muammer AYDIN (Oturum Baflkan ) De erli meslektafllar m, say n kat l mc lar; öncelikle önemli ve güzel geçece imize inand m z bugünkü panelimize hepiniz hofl geldiniz. Hepinizi stanbul Barosu ad na sayg ve sevgiyle selaml yorum. Asl nda bugün burada baflkan m z Av. Kaz m Kolcuo lu olacakt ve aç l fl konuflmas nda sizlere seslenecekti, ama kendisi bir rahats zl nedeniyle rutin Yönetim Kurulu toplant m za kat lamad. Sizlerle kararlaflt rd m z gibi avukatl k ücret sözleflmeleri, avukatl k ücreti, hukuki yap s ve cezai durumuyla ilgili olarak iki saat boyunca panelimizde

10 10 stanbul Barosu Yay nlar tart flaca z ve da arc m za yeni bilgiler ekleyece- iz. Bildi iniz gibi mesle imizin bir yan iflin yap labilirli i ve dürüstlük, di er yan da iflini yapan meslektafl n alaca ücret ve bu ücretin neye göre al naca ve nas l kararlaflt r laca. Tabii iflin en önemli noktas da bütün bunlar n bir sözleflmeye ba l olarak düzenlenmesidir. Nitekim 1136 say l Avukatl k Yasas nda aç kça avukatl k ücret sözleflmesinin nas l olaca, hukuki yap s, sözleflmenin kapsam, sözleflmenin yap lmamas halinde neye göre ücret al naca- ve avukatl k ücretiyle ilgili genifl aç klamalar yer almakta. Daha önceki y llarda vergi hukuku merkezimizle de konunun vergisel yönünü de gösteren, avukatl k ücret sözleflmeleri ve avukatl k ücretiyle ilgili bir panel yapm flt k. Orada özellikle o tarihte için gündemde olan 356 s ra say l tebli den do an karfl taraf vekalet ücreti konusu konuflulurken ve tart fl l rken de yine sizlerle yapt m z söyleflide ve bilgilendirmede avukatl k ücret sözleflmelerinin önemini, keza avukatl k ücreti ve onunla ilgili düzenlemeleri tart flm flt k. Bilindi i gibi avukat n ücretini alamamas ya da avukatl k ücret sözleflmesinin yap lmamas ndan do- an ihtilaflar da daha önce baromuz bünyesinde kurulan hakem kurulunda görülüyordu, ancak daha sonra Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi iptal edince genel mahkemelere geçti yetki. Bugün bununla ilgili olarak da tart fl p bilgilerimizi tazeleyece- iz. Ben oturum baflkan olarak sizlerle aralarda beraber olaca m z için di er söyleyeceklerimi orada paylaflmak üzere tekrar hepinize hofl geldiniz diyorum, sayg ve sevgilerimi sunuyorum. Dört kat l mc m z var. Bu kat l mc lar m zdan çok de erli üstad m z Av. Osman Kuntman, avukat-

11 Avukatl k Ücret Sözleflmesi ve Uyuflmazl klar 11 l k ücret sözleflmesi ve sözleflmeden do an hukuki sorumlulukla ilgili olarak bizleri bilgilendirecekler. Daha sonra ise Say n Av. Berra Besler, avukatl k ücret sözleflmesinin hukuki yap s n bizlerle paylaflacak. Takiben Av. Yasin Güldafl, hepinizin de bildi i gibi stanbul Barosu Disiplin Kurulu Üyesi, avukatl k ücret sözleflmesinden do an cezai sorumluluklar bizlerle paylaflacak ve bilgilendirecek. En son olarak da yarg daki uygulamalar göstermek üzere Say n Karfl yaka A r Ceza Mahkemesi Hakim Murat Ayd n dan yarg kararlar fl nda avukatl k sözleflmesinin de erlendirilmesi ve sözleflmeden do an uyuflmazl klar konulu dört bafll k alt nda inceleyece- iz. Öncelikle her bir konuflmac ya 20 dakikal k süre tan yoruz. Bu ilk iki konuflmac, 20 fler dakikal k konuflmalar n bitirdikten sonra izninizle 15 dakika ara verelim, bir nefes alal m, ondan sonra tekrar di- er konuflmac lara ve konulara geçece iz. Öncelikle sözü sevgili üstad m z Av. Osman Kuntman a b rak - yorum. Buyurun Osman Bey.

12 12 stanbul Barosu Yay nlar

13 AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEfiMES VE SÖZLEfiMEDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLAR Av. Osman KUNTMAN Teflekkür ederim efendim. Say n üstatlar m, say n meslektafllar m; hepinizi sayg yla selaml yorum. Benim konum, avukat n avukatl k sözleflmesinden kaynaklanan hukuki sorumlulu u. Avukatl k sözleflmesinden do an hukuki sorumlulu u aç klamadan önce avukatla ifl sahibi aras ndaki hukuki iliflkinin ne oldu u üzerinde durmak gerekiyor say l Avukatl k Kanunumuzun avukatl k sözleflmesi üst bafll kl ve 2001 y l ndaki kanunla de iflen madde hükmüne göre avukatl k ücreti, avukat n vekâlet hizmetine karfl l k olan mebla ifade eder, hükmünden hukuki iliflkinin vekâlet akdi oldu u anlafl lmaktad r. Vekâlet hizmeti terimiyle burada kullan lan vekâlet ayn anlamdad r. Herhalde bunu yazan kiflinin kaleminden kaynaklanan bir kelime. Hizmet kelimesiyle vekâlet akdi ayn anlamda kullan lm fl burada. Vekâlet, esas nda Borçlar Kanunun 386 ve 398. maddelerinde alelitlak vekalet bafll alt nda düzenlenmifltir. Alelitlak lügatlarda genel olarak tercüme ediliyor, yani Borçlar Kanunu nun yürürlü e konuldu u tarihteki dil üzerindendir alelitlak kelimesi genel olarak. Baz yerlerde de adi vekâlet deniyor ki bu adi kelimesi pek yerinde de il, ama genel olarak vekâlettir o hükümler. Bu vekâlet bölümünün 386. maddesinde vekalet bir akittir ki onunla vekil mukavele dairesine kendisine tahmil olunan iflin idaresini ve tekabül eyledi i hizmetin ifas n iltizam eyler. Bak n iki kelime geçiyor, ifl ve hizmet, yani vekalet akdinde bütün vekillerin d fl nda avukat

14 14 stanbul Barosu Yay nlar ve vekili oldu u için vekilin yapm fl oldu u hizmete ifl terimi kullan l yor. Daha sonra da Haluk Tando an n kitab nda bütün doktrinde kullan lan kelimeler ifltir, ifl görme akdidir. Vekâlet teriminin yan nda ifl görme akdi, iflverendir, ifl sahibidir ve yap lan ifltir. Bu iflçinin yapt ifl anlam nda de ildir dikkat edilirse. fl görme akdi ile belki ifl akdi aras nda benzerlik vard r, aralar nda tabii yak nl k da vard r, ama avukatl k hizmeti kanunumuzun 1. maddesindeki tarife göre de sadece bir akitle ifl sahibiyle iliflki kurmak de ildir, yarg n n bir aya oldu u içindir ki kamu görevi niteli indedir. Onun için ifl akdiyle aralar nda büyük bir fark vard r, ba ms zl k unsurlar vard r. Onlar n hepsini düflündü ümüz takdirde ifl kelimesini ifl akdiyle kar flt rmamak gerekir. Haluk Tando an da bu eserinde flöyle tarif ediyor: Bu hükümdeki kendisine tahmil olunan iflin ibaresinden vekilin ifli baflkas n n menfaatine görece i anlam ç kmaktad r. Di er taraftan afla da aç klayaca m z gibi iflin idaresi ve hizmetin ifas kavramlar ifl görme kavram içinde toplanabilir diyor. ve istisna sözleflmelerinin tan mlar Borçlar Kanununun 386 da ç kar labilecek baflkas n n menfaatine ifl görme unsuru da göz önüne al narak flöyle bir tan mlama yap l r diyor ve vekalet öyle bir akittir ki vekile, müvekkilin menfaatine ve iradesine uygun bir sonuca yönelen bir ifl görmeyi zaman kayd na tabi olmaks z n. Nispeten ba ms z olarak yapma borcunu sonucun elde edilememesi rizikosu avukata de il, ifl sahibine ait olmak üzere yap lan akittir. diyor. Say n Nejat Aday n de erlendirmesi de flöyle: Avukatl k sözleflmesi biçiminde adland r lmas uygun olan avukatla ifl sahibi aras ndaki hukuksal iliflkinin vekalet sözleflmesi karfl s ndaki kendine özgün niteli-

15 Sözleflmeden Do an Sorumluluklar Av. O. Kuntman 15 inden -yani Borçlar Kanunundaki vekalet akdinden fark n izah etmek için söylüyor bunlar - herhangi bir yasayla aç kça düzenlenmeyen, bir di er deyiflle tipik olmayan sözleflmeler için kullan lan kendine özgün sözleflme, isimsiz akit, A tipi sözleflme gibi nitelemelerinin avukatl k sözleflmesi bak m ndan da kullan lmas nda bir sak nca olmamas gerekir. diyor. Sorumlulu a geliyorum. Sorumlulu un birinci kayna sözleflmedir. Avukatl k Kanunun 163. maddesinde avukatl k sözleflmesi bafll yla düzenlemeler konumuzla ilgilidir. Avukatl k sözleflmesi karfl - l kl yükümlülükleri içeren bir sözleflme oldu undan avukat öncelikle yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda müvekkiline karfl sorumlu olur. Borçlar hukuku alan ndaki haks z fiillerden do an borçlara iliflkin 41. ve devam eden hükümleri, onun d fl nda akitlerle ilgili hükümlerde de uygulanaca na iliflkin 98. maddenin 2. f kras na göre de t pk haks z fillerde oldu u gibi avukat n kendi sözleflmesindeki yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde o 41 ve devam eden maddelerine göre tazminatla sorumlu tutuluyor. Sorumlulu un ikinci kayna nedir? Borçlar Kanununun biraz evvel bahsetti im alelitlat vekalet yahut da genel olarak vekalet bölümünde yer alan hükümler var efendim. 389 ve devam eden maddelerde vekille ilgili sorumluluklar var, yükümlülükler var. Demek ki öncelikle avukat sözleflmeden kaynaklanan bir hukuki sorumluluk alt ndad r, onun d fl nda kanunlar n, -bir kere Avukatl k Kanunu da girer bunun içine- özellikle Borçlar Kanununun adi vekalet yahut da alel itlat vekalet yahut da genel olarak vekalet hükümlerinden kaynaklanan bir sorumlulu u vard r. Nedir onlar? Onlar teker teker arz ediyorum. Vekilin ifli sadakat ve özen ile yapma bor-

16 16 stanbul Barosu Yay nlar cu; birinci borcu budur ve çok önemlidir, en baflta gelen borç da budur. Meral Sungurtekin Hocam z, avukatl k meslek hukuku, borçlar hukukundaki vekilin özen ve sadakatle ifl görme kavram yla yetinmemifltir diyor. Avukatl k faaliyeti avukat ile müvekkil aras nda özel nitelik gösteren güven iliflkisine dayand ndan ve avukatl k devlet garantili bir meslek oldu u için Avukatl k Kanununun yasama çal flmalar s ras nda Borçlar Hukukuna özgü vekil yükümlülükleri müvekkil yarar na, dikkat edin Borçlar Kanununda bu yoktur, ama Avukatl k Kanunundaki hüküm müvekkil yarar na avukata yük tahmil eden hükümler getirmifltir. Bu sebeple Borçlar Kanunu 390 ve 2. maddesinde yer alan vekil müvekkile karfl vekaleti iyi bir surette ifa ile mükelleftir hükmünün yan nda 1136 say l Avukatl k Kanununun 34. maddesi 2001 y l nda de ifltirilmifltir, hüküm flöyle: Avukatlar yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsall na yak fl r bir flekilde özen, do ruluk ve onur içinde yerine getirmek.. diye devam ediyor. Demek ki 34. madde ile Borçlar Kanunundaki 390 madde, ikisi paralel olarak bu özen sorumlulu unu düzenlemifltir. 34. madde çok önemli. Bu hükme ayk r davranan avukatlar hakk nda Borçlar Kanunu 41 ve devam eden maddelerin hükümlerine dayanarak maddi-manevi tazminat davalar aç labilir. Ayr ca, 1136 say l Avukatl k Kanununun 134, 162 maddeleri do rultusunda disiplin cezas yla da cezaland r l r, onun için önemlidir. Gene Sungurtekin Hocam zdan bir al nt yap - yorum. Avukat n özen yükümlülü ünü ifller sebebiyle sorumlulu unun söz konusu olabilmesi için yükümlülük ihlalinin müvekkili zarara u ratm fl olmas, yani zararla yükümlü ihlal aras nda nedensellik ba n n

17 Sözleflmeden Do an Sorumluluklar Av. O. Kuntman 17 bulunmas gerekir. Avukat kusuruyla da zarara sebebiyet vermifl olmal d r. Müvekkil avukat aleyhine açt sorumluluk davas nda onun sözleflmesel yükümlülü üne mesleki yükümlülük de dahildir. Ayk r davran flla kendisini zarara u ratt n ispatlayacakt r, avukat ise kusursuzlu unu ispatlayarak kendisini sorumluluktan kurtarabilir. kinci yükümlülük, müvekkilin iradesine, özellikle onun talimat na uygun hareket yükümlülü ü. Efendim, k sa zaman oldu u için atlayarak okuyaca- m maalesef. Borçlar Kanununun talimatla ilgili 389. maddesi vard r bu konuyla ilgili olarak. Gene hükme geçiyorum, Sungurtekin Hocam z n görüflünü aç kl yorum. Müvekkile avukat n n ifl görme borcunu nas l yerine getirece i konusunda talimat verme hakk n verir avukatl k sözleflmesi diyor. Talimat bir tür yol gösterme ve ayd nlatma olarak nitelenebilir. Avukatl k mesle i gibi bilimsel esaslara göre yürütülen ve meslek mensuplar n n a rlaflt r lm fl özen yükümlülüklerinin ve üst düzeyde sorumluluklar n n söz konusu oldu u faaliyet alanlar nda talimat, bilenden mi geliyor bilmeyen kifliden mi onu arz ediyor Sungurtekin Hocam z. Esas nda ifl sahibinin hukukla bir ilgisi yok. Avukata ihtiyac oldu undan gelmifltir, ama ifl sahibinin talimat da çok önemlidir, bir paradoks da var burada. Av. Muammer AYDIN (Oturum Baflkan ) Bir aç klama yapabilir miyim sevgili üstad m? Bu panelin konusunu teflkil eden avukatl k ücret sözleflmesinin hukuki niteli i çok önemli. O nedenle üstad m z da bu konuda gayet iyi haz rlanm fl. zninizle ben kendisine 5 dakika daha flimdiden tole-

18 18 stanbul Barosu Yay nlar rans olarak vermek istiyorum ki daha kolay anlat labilsin ve anlafl labilsin diye. Buyurun. Av. Osman KUNTMAN Teflekkür ederim, sa olun. Buradaki talimat meselesi bana göre tuhaft r, çünkü hukuku bilmeyen, ama hakk n bir avukat vas tas yla elde etmek isteyen kiflinin avukata verece i talimat nedir? Maddi hususlar olabilir, hukuki de il herhalde. Burada Tando an ö retide talimatlar emredici, ihtiyari ve yol gösterici olmak üzere üç gruba ayr l r diyor. Emredici talimat örne in müvekkille aralar nda has ml k bulunan veya müvekkilin güvenmedi i bir kimseye sat fl yap lmamas, davalarla ilgili de il, onlar tapudaki bir ifllemle ilgili kastediyor zannediyorum. Talimat emredici nitelik tafl r ve müvekkil talimat n vekaletin amac na uygun olmad hususunda uyar lmas na ra men onun yerine getirilmesinde srar ederse özellikle uzmanl gerektiren bir vekalette vekil istifa ederek bu talimat yerine getirmekten kurtulabilir. Baflka çare bulamaz, istifa eder. Yol gösterici talimatla vekile genel olarak de il, belli bir hal göz önünde tutularak talimat verilmifl olup flartlar de iflirse veya talimat zaman nda iyice takdir edilemeyen bir hal sonradan ayd nlanacak olursa kendisinin bu talimattan uzaklaflmak hakk aç kça sakl tutulmufltur. Üçüncü yükümlülük, vekilin s r saklama yükümlülü ü. Esas nda Avukatl k Kanununun 36. maddesi s r saklama bafll alt nda bu durumu düzenlemifltir. Avukatlar n kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatl k görevi, gerekse Türkiye Barolar Birli i ve barolar organlar ndaki görevleri dolay s yla ö rendikleri hususlar aç a vurmalar yasakt r. Avukatlar n 1. f krada yaz l hususlar hakk nda ta-

19 Sözleflmeden Do an Sorumluluklar Av. O. Kuntman 19 n kl k edebilmesi ifl sahibinin muvafakatini alm fl olmalar na ba l d r, ancak bu halde dahi avukat tan kl k etmekten çekinebilir. Meral Sungurtekin Hocam za gelince, söz konusu yükümlülü ün ihlali, avukat n hukuki sorumlulu unu yaratabilece i gibi cezai yapt r ma da tabiidir. Meslek hukuku bak m ndan da disiplin cezas n gerektirir. Öncelikle genel anlamda s rr n tan m verilmelidir. S r, sahibinin aç klanmas nda yarar gördü ü ve baflkalar taraf ndan daha önceden bilinmeyen hususlard r. Avukat n s r saklama yükümlülü ünü ihlali, müvekkilin maddi-manevi zarar n n do mas ve sebep-sonuç iliflkisi gibi flartlar n da eklenmesi halinde avukat n hukuki sorumlulu unu gerektirir. S rr n aç klanmas ndan müvekkil zarar görmüflse tazminat talebinde bulunabilecektir. Vekâlet iliflkisi sürmekteyken, yükümlülük ihlal edilmifl ve müvekkil zarara u rat lm flsa borçlar Kanunu 390/2 çerçevesinde tazminat istenebilece i gibi kusurlu, hukuka ayk r bir davran flla müvekkil zarara u rat ld - ndan Borçlar Kanununun 41. maddesine dayanarak tazminat talebinde bulunabilecektir. Haklar n yar flmas ndan söz edilebilir bu noktada. ki yönden de bir tazminat davas na konu olabiliyor. Dördüncü yükümlülük, ifli kendisi yapma borcu. Esasta avukatla ifl sahibi aras ndaki hukuki iliflki, vekâlet iliflkisi veyahut da sözleflme, avukatl k sözleflmesinde en önemli unsurlardan birisi güvendir. Güven iki taraf için de karfl l kl d r. Müvekkiliniz size diyelim ki bir tan k ismi verecek, tan k dinlenecek. Mahkemede ç kar tan k, davan n tam aksine tan kl k eder. Efendim, Berra Han mla konuflmam z s ras nda bu konu geldi inde bir olaydan bahsedilir.

20 20 stanbul Barosu Yay nlar Av. Berra BESLER De erli Meslektafllar m, hepinizi sayg yla selaml yorum, hofl geldiniz. Meslek Sorunlar Komisyonuna da çok teflekkür ediyorum, çok isabetli bir konuyu ele ald lar ve çok iyi konuflmac lar da takdim ettiler size, ama birinde yan ld lar, bende yan ld lar. Ben mesle imi iyi ifa etmeye, kurallar na uygun davranmaya özen gösteren bir meslektafl n z olmakla beraber, avukatl k ücreti konusunda hiç de baflar l oldu umu söyleyemem. Dolay s yla bugünkü toplant dan sonra ücret konusunu da ö renmeye bafllayaca m. Meslek yaflam mda önümde kalan vakit ne kadar sürer bilmiyorum ama inflallah ö renirim de bu toplant n n bana da yarar olur. De erli üstad m say n Av. Osman Kuntman n fevkalade titiz bir çal flma düzeni oldu unu bildi im için dün kendisiyle üç saat oturduk çal flt k. Acaba sizler için neler yapabiliriz diye konufltuk. Konuflma metnim için kendisinden baz kopyalar ald m. Bir ara tan klardan bahsediyorduk. Tan k konusunda hepimiz pek çok s k nt lar yaflar z. Ben, genelde tan klar n dava ile ilgili olarak, kendilerinin gördükleri, duyduklar ve bildikleri hususlar mahkeme önünde ifade etmelerinden yana bir çal flma düzeni içindeyim. Asl nda iflin do rusu budur. Bu sebeple tan klar n gerçe e uyan bilgilerini onlar tan k göstermeden önce benim bilmem laz m diye düflünürüm ve tan klar n isimlerini listeye ba lamadan önce onlar dinlerim de erli arkadafllar. Niçin dinlerim? Asla yönlendirmek için de il, asla bilmedi i bir konuyu empoze etmek için de il. Tan a sorars n z, dersiniz ki ne biliyorsun bu olay hakk nda? E er bildikleri beni inand r yorsa ve samimiyse, ben o tan n gerçekten olaya vak f oldu una inan rsam ad - n mahkemeye veririm. Böyle olunca da tan klar da-

21 Sözleflmeden Do an Sorumluluklar Av. O. Kuntman 21 vadaki gerçeklerin ortaya ç kmas nda gerçekten yararl oluyorlar. Ancak Meslek yaflam m boyunca tan kla ispat durumunda kald m davalardan bir tanesinde bu usulü uygulayamad m. Say n Kuntman zannediyorum bu olay size anlatmam istiyorlar. Efendim bu olay söylüyorsunuz de il mi, beni mahcup etmek için, ama sizin u runuza mahcup olmaya raz y m. Bir arkadafl m n kardefli, elimizde büyüyen bir genç, boflanma davas için bana baflvurmufltu. Tan n var m diye sordum? Tabi var. cevab n ald m. Ben boflanma davalar nda en az befl tane tan k olsun isterim. Neden? Çünkü tan k hakim huzuruna ç k nca flafl r r, ad n soyad n bile heyecandan unutur, bildi i olay n ancak yar s n anlatabilir, anlat lan n yar s da zapta geçerken yok olur, dolay s yla befl tan k ifadesi de erlendirmede iki tan k ifadesi yerine geçer. Onun için her zaman befl tan k düflünmüflümdür. Bu davada da böyle oldu ve bana müvekkilim befl tan k ismi getirdi. Ben de kendisine bir toplant yapal m tan klar n getir dinleyelim bakal m ne söyleyecekler ne biliyorlar. dedim. Ancak müvekkilim bana kusura bakma gelemezler, biri amcam, biri kardeflimin efli, bizim olaylar m z çok iyi bilen kifliler, biri de aileden bir baflka birisi, zamanlar yok ancak mahkemeye gelebilecekler. dedi. Ben de Pekâlâ öyle olsun dedim. De erli arkadafllar, duruflmaya girdik. Tan klar ça r lmaya bafllad. Ne kadar üzüldü ümü ve mahcup oldu umu sizlere anlatamam. Tan klardan amca döndü müvekkilim için dedi ki bu adam tahammül edilir bir adam de il. Ben buraya tan k olarak geldim, ad m tan k olarak yazd rm fl, ama bu adama bugüne kadar tahammül etti i için k z m z, yani daval - y tebrik ediyorum. Kusur benim ye enimdedir. Di er tan k ise, beni buraya ça rd lar, ama niye ça rd k-

22 22 stanbul Barosu Yay nlar lar n bilmiyorum, benim bir fleyden haberim yok. dedi. Üçüncü tan k elti, o da dedi ki efendim, bu adam bu kad n de ifltirip kendine göre bir tip yaratmak istedi. Bu her fleyden önce insan haklar na ayk r bir durum, bir insan kendinize göre de ifltirmeye kalkarsan z sonunda olaca budur dedi. Ben de kalkt m, say n yarg ç di er tan klardan feragat ediyorum dedim ve duruflmadan ç kt m. D flar da müvekkilime Bana asla yalanc tan k getiremezsin, bunu kabul etmem, ancak, benim alt n imzalad m bir dilekçede, ad m tafl yan bir dilekçede beni böylesine dava aleyhine tan k isimleri vermeye mecbur etmeye hakk n z yoktur diyerek üzüntülerimi ifade ettim. De erli arkadafllar, tabii ki davay kazanmak laz m, ama ille de davay kazanmak için kendi ad m - z kötüye ç karamay z, do ruluktan ayr lamay z. Hiçbir zaman ben bunu kabul etmemiflimdir. O günün s k nt s n hala duyar m. Sonuçta müvekkilimin dosyas n eline verdim ve güle güle dedim. Daha sonra taraflar anlaflm fllar, geldiler dediler ki? davay biz bu hale getirdik, sizi de üzdük. Biz de biliyoruz ki bu ifl yürümeyecek, anlaflt k ve boflanma karar n alaca z, davay kaybetmeyece iz. dediler. Ancak onlar n anlamad klar flu idi; benim davay kaybedip kaybetmemek o kadar umurumda de il, tabi ki elden ne gelirse bir avukat dosyas için onu yapmal ve gereken önemi göstermelidir. Ancak mahkemeye tan k olarak isimlerini verdi im kiflilerden mahcup olmak benim umurumdayd. Neyse o zaman gidin kendiniz iflinizi halledin dedim gittiler ve hallettiler. De erli arkadafllar, iflte böyle bir tan k olay yaflad m, ilk defa yaflad m ve bir daha da yaflamayaca m ümit ediyorum. De erli üstad m, zannederim anlatmam istedi iniz hadise buydu. Buyrun efendim.

23 Sözleflmeden Do an Sorumluluklar Av. O. Kuntman 23 Av. Muammer AYDIN (Oturum Baflkan ) Bu süreyi kimden kesece iz. Av. Berra BESLER Bu süre kullan lan hakk m z de il, kahve aras ndan keseceksiniz. Av. Muammer AYDIN (Oturum Baflkan ) Arkadafllar, biz burada bir fleyi tam anlafl ls n diye u rafl yoruz, m fl gibi yapmayaca z. Çünkü avukatl n en önemli meselelerinden birisini tart fl yoruz burada. Avukatlar n ifllerini yapmalar noktas nda genelde s k nt m z yok. Herkes üstüne düfleni son derece lay k yla yapmaya çal fl yor, ama tabii bir de karfl tl var. Yapt m z iflin karfl l nda dürüstlük ilkelerine göre yap yorsunuz, güven ilkelerine göre yap yorsunuz, karfl l kl l k ilkesine göre yap yorsunuz, bir de ücret alacaks n z. Ama hepimizin bafl na gelebiliyor, ücret kararlaflt rm yorsunuz ya da kararlaflt r yorsunuz konufltu unuz ücreti alam yorsunuz. fl bitiyor, hatta bak yorsunuz müvekkil sizden öne geçiyor, azlediyor, gidip paras n kendi tahsil ediyor, gidiyor flikayet ediyor ve bir ad m öne geçmek ad na, s rf o paray tahsil edebilmek ad na baz ifllemler yap yor. Onun için burada m fl gibi yapmayaca z. Burada sorman z gereken sorular da olacakt r sonunda, tart flma bölümünde, onlar bitene kadar da buraday z. Onun için konu tam anlafl ls n diye sonuna kadar tart flmaya ve konuflmaya devam ediyoruz. Buyurun üstad m.

24 24 stanbul Barosu Yay nlar Av. Osman KUNTMAN Efendim, güven unsurunun tipik bir örne i, yani avukat müvekkilinin verdi i bilgelere güvenmek zorundad r, onu ölçüp biçemez do ru mu yanl fl m diye. Gelen flahidin ne söyleyece ini avukat, inanacak vekile, mecburdur. fl sahibi avukat na güvenmek zorunda, çünkü avukat da dava kendisine geldi i zaman aç klama yapacak. Hukuki aç dan ç - kar m, sonuç alabilir mi, hakk var m? En baflta hakk var m yok mu? fl sahibi size müracaat eder, der ki böyle bir hakk m var m yok mu? Siz evvela onu tespit edeceksiniz, bilgilendireceksiniz, ayd nlatacaks n z. Ama insan n bafl na Berra Han m n bafl - na geldi i gibi boflanma davas nda tan k geldi, ben davam ispat ederim ümidi içinde duruflmaya girersiniz, öyle bir tan kl kla karfl laflt n z zaman zor durumda kal rs n z. Ben de s rf bunu belirtmek için, bafl ndan böyle bir olay geçti i için Berra Han mdan söylemesini rica ettim. Güven unsuru iki tarafl, onu unutmamak laz m. Art k tatbikatta, üstad m z n da söyledi i gibi ifl sahiplerinin kötü niyeti olabilir, Bu davay uzat diye gelir. Ona avukat n hay r demesi laz m. Bu güvenle ilgili de il, ama gene de özenle takiple ilgili bir konu. Devam ediyorum kald m z yerden. Vekilin yerine baflkas n koymas halinde sorumluluk. Esasta ifli kendisi yapma borcu var efendim. Bu güven esas ndan gene geliyor. fl sahibiyle avukat aras ndaki iliflkinin esas dayana güven oldu u içindir ki ücret de ona ba l. Bu güvenin sars lmamas için ifli mutlaka avukat n yapmas istenir ilke olarak. fiöyle aç klama yap yor Haluk Tando an: Vekalette güven unsurunun tafl d önem dolay s yla vekil kural olarak sözleflmenin konusu olan ifli bizzat yapmakla yükümlüdür, hem Borçlar Kanunu hükmü bu. Ancak bu ku-

25 Sözleflmeden Do an Sorumluluklar Av. O. Kuntman 25 ral n üç istisnas vard r. Birisi, müvekkil taraf ndan vekilin baflkas n n tevkil etmesini z mnen veya aç kça yetki verilmifl olmas d r, ki vekaletnamelerdeki tevkil, teflrik ve azil diye terimleri özellikle tevkil terimi, teflrik terimi ve avukat n alm fl oldu u vekaletin baflkas na devri anlam na gelmektedir. kincisi, vekilin baflkas n tevkile örf gere ince mezun olmas. Mesela k ymetli evrak al m sat m nda di er bir borsadaki komisyoncunun eflyada tafl mada ara tafl mac n n tevkili örf ve adete uygundur. Avukatl k Kanunuyla ilgili de il bu. Üçüncüsü, vekilin baflkas n tevkile halin gereklerine göre mecbur olmas. Bunun örne i de vekil aniden hastalan r, gidemeyecek, vekalet görevini yapamad için bir baflkas na vekalet verir yahut yabanc bir memlekette yap lacak bir takip için dava için o ülkede avukatl k yapamayaca için yabanc ülkedeki avukata vekalet verme durumu vard r. Vekilin yerine baflkas n koymas halinde sorumluluk. Caiz olmayan, yerine baflkas na koymas halinde, yani icazet verilmemesi, izin verilmemesi halinde bir baflkas na vekalet verilmesindeki sorumluluk. Vekil salahiyeti d fl nda baflkas n tevkil etti- inde, onun fiilinden kendi yapm fl gibi sorumludur. Baflka bir deyimle vekil buna yetkisi olmad halde ister kendi ad na, ister vekil ad na yapt bir sözleflmeyle vekaletten do an borçlar n n ifas için baflkas n tevkil etsin, ifa için yerine baflkas n koymakla birlikte müvekkille aras ndaki vekalet sözleflmesine ayk r davranm fl olur ve bunun bütün sonuçlar ndan, bu arada yerine geçen kiflinin eylemlerinden do an zarardan, hatta bu kiflinin kusuru olmasa bile sorumlu olur. Caiz yerine baflkas n koyma halinde vekilin müvekkile karfl sorumlulu u. Borçlar Kanunu

26 26 stanbul Barosu Yay nlar 391/2 uyar nca vekil baflkas n tevkile salahiyetleri oldu u takdirde yaln z salahiyetini kullan rken ve talimat verirken takayyut ve ihtimam göstermekle mükelleftir. Baflka bir sorumlulu u yok, sadece ona dikkatli davran diye dikkate davet edecek. Alt vekilin müvekkile karfl sorumlulu u Borçlar Kanunu 391/3 e göre vekilin caiz olmayan veya olan biçimde kendi yerine koydu u kifliye karfl haiz oldu u bütün haklar müvekkil de do rudan do ruya o kifliye karfl ileri sürebilir. Avukatl k Kanunu madde 171 f kra 3 e göre ifli baflkas yla birlikte takip eden veya tamamen baflkas na devreden avukat, onun kusurlar ndan ve meydana getirdi i zararlardan dolay müvekkile karfl hem flahsen, hem de di er avukatla birlikte müfltereken ve müteselsilen sorumludur. Yarg tay n 1136 say l yeni Avukatl k Kanunu yürürlü ü girmeden önce ortaya ç kan baz olaylar hakk nda verdi i kararlar n büyük bir k sm nda sviçre flerhlerinde de yollamada bulunarak alt vekilin esas müvekkille aralar nda hukuki bir ba olmad için ondan ücret istenemeyece ine... Do rudur, çünkü avukat bir baflkas na vekalet verdi i zaman bir alt vekille aras nda bir ba kuruluyor sadece ücret aç s ndan. fl sahibinin vekili olmas na ra men, müvekkilin vekili olmas na ra men alt vekil, ifl sahibinden ücret isteme hakk yok. Fakat son de ifliklikte bunu da kabul etmifl Yüksek Mahkeme. ki karar nda da alt vekilin ücretini vekilden de il, as l müvekkilden istenmesinin uygun olaca biçiminde içtihatta bulunmufl. Beflinci bir yükümlülük, hesap verme borcu. Borçlar Kanununun 392. maddesindeki hükme göre bu sorumluluk vard r. Ayn zamanda Avukatl k Meslek Kurallar n n 43. maddesinde de müvekkil ad na al nan paralar ve bafll ca de erler geciktiril-

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU 13

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ ADALET MÜLKÜN TEMEL D R MART 2008/03 Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ Baro Yönetim Kurulu Aç klad : ERGENEKON SORUfiTURMASI AD L

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I Av.F L Z SARAÇ (*) I. K TLE LET fi M ARAÇLARI LE REKLAM YASA ININ HLAL A. GENEL OLARAK Reklam; geçmiflten günümüze de in süregelen bir iletiflim, bir bilgilendirme arac

Detaylı

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005 Adalet mülkün temelidir MORTGAGE Tasar s Elefltirildi CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Mutlu Y llar & yi Bayramlar i ç i n d e k i l e r Ayda bir yay mlan r Yay n

Detaylı

STANBUL BAROSU DERG S SPOR HUKUKU. Özel Say s

STANBUL BAROSU DERG S SPOR HUKUKU. Özel Say s STANBUL BAROSU DERG S SPOR HUKUKU Özel Say s MAYIS 2007 STANBUL BAROSU DERG S Yerel Süreli Yay n ki Ayda Bir Yay mlan r ÖZEL SAYI 3 Sahibi stanbul Barosu Ad na Baro Baflkan Av. Kâz m KOLCUO LU * Sorumlu

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Sunufl. Sonuçta ise bu çal flmay sevgili eflim Seval Han m a en içten duygularla ithaf ediyorum. Temmuz 2005 Fatih / STANBUL Prof.Dr.

Sunufl. Sonuçta ise bu çal flmay sevgili eflim Seval Han m a en içten duygularla ithaf ediyorum. Temmuz 2005 Fatih / STANBUL Prof.Dr. Sunufl Di er ve kendisinden önceki ifl yasalar gibi 4857 sy. fl Kanunu da getirdi i kimi hükümlerin uygulanmas na verdi i önemi göstermek için baz hükümlere ayk r l devlet ad na idari para cezas yapt r

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..!

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..! Çal flanlara da ücretsiz da t n Milli E itim Bakanl n n çal flanlar na yönelik düzenledi i hizmetiçi e itim seminerleri çok yetersiz kalmaktad r.. Çal flanlar n eksik ve ihtiyaçlar tespit edilerek haz

Detaylı

AMER KA HUKUK S STEM NE KISA B R BAKIfi

AMER KA HUKUK S STEM NE KISA B R BAKIfi AMER KA HUKUK S STEM NE KISA B R BAKIfi AV. NEZ H SÜTÇÜ Bu yaz da Amerika Barolar Birli i ne (American Bar Association) ait internet sitesinde (www.abanet.org/media/factbooks/judifact.pdf), yer alan 75

Detaylı

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER Ç NDEK LER www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Tüm sa l k mesleklerinde oldu u gibi diflhekimli inde de reklam sa l k mevzuat taraf ndan yasaklanm flt r. Oda Haberleri..................................18

Detaylı

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu dosya MAKRO EKONOM Doç. Dr. brahim ÖZTÜRK Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu 1924 Anayasas bir kenara b rak lacak olursa, tarihte ilk defa Türk halk kendi özgür iradesiyle, son darbeden

Detaylı

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*)

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) GÜNEfi AYYILDIZ (**) Girifl Tüm dünyada sanayileflmenin artmas ve köyden kente göçle beraber artan konut ihtiyac, flehirlerin büyümesine neden olmaktayd.

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma E itim Materyalleri DERLEYENLER Galma Jahic - Burcu Yefliladal Derleyenler Galma Jahic - Burcu Yefliladal ONARICI ADALET, MA DUR-FA

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

S C L. Mart 08 Y l 3 Say 9. flyerinin Bir Bölümünün Devri nde Fiziki Mekan... 5

S C L. Mart 08 Y l 3 Say 9. flyerinin Bir Bölümünün Devri nde Fiziki Mekan... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

Sana nasl bulsam, nasl bilsem Nasletsem,naslyapsam da Meydanlarda barsam Sokak balarnda sazm alsam Anlatsam u kiraz mevsiminin Parakazanmak

Sana nasl bulsam, nasl bilsem Nasletsem,naslyapsam da Meydanlarda barsam Sokak balarnda sazm alsam Anlatsam u kiraz mevsiminin Parakazanmak Sana nasl bulsam, nasl bilsem Nasletsem,naslyapsam da Meydanlarda barsam Sokak balarnda sazm alsam Anlatsam u kiraz mevsiminin Parakazanmak mevsimideil Kongrevaktiolduunu... Trk DihekimleriBirlii12.Uluslararas

Detaylı