Genel Yay n S ra No: /19 Cep Kitapl : XXXV ISBN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4"

Transkript

1

2 Genel Yay n S ra No: /19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: Yay na Haz rlayan Av. Celal ÜLGEN & Av. Coflkun ONGUN Kapak: Can Eren Külahl Bask ve Cilt Can Matbaac l k Davutpafla Cad. pek fl Merkezi Kat: 3 No: 7 Topkap - stanbul Tel: Birinci Bask : Temmuz 2008

3 STANBUL BAROSU AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEfiMES ve SÖZLEfiMEDEN DO AN UYUfiMAZLIKLAR 7 Mart 2008 PANEL NOTLARI Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu/ ST Tel: (0212) Faks: (0212)

4

5 Ç NDEK LER Yay n Kurulu 7 AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEfiMES VE SÖZLEfiMEDEN DO AN UYUfiMAZLIKLAR PANEL AÇILIfi Av. MUAMMER AYDIN 9 Av. OSMAN KUNTMAN Avukatl k Ücret Sözleflmesi ve Sözleflmeden Da an Hukuki Sorumluluklar 13 Av. BERRA BESLER Avukatl k Ücret Sözleflmesinin Hukuki Yap s 29 Av. YAS N GÜLDAfi Avukatl k Ücret Sözleflmelerinden Do an Cezai Sorumluluklar 47 MURAT AYDIN Yarg Kararlar Ifl nda Avukatl k Ücret Sözleflmeleri 59 SORU - YANIT MURAT AYDIN Yarg Kararlar Ifl nda Avukatl k Sözleflmesinin De erlendirilmesi ve Avukatl k Sözleflmesinden Kaynaklanan Uyuflmazl klar 113

6 STANBUL BAROSU MESLEK SORUNLARI KOM SYONU Av. Kaz m KOLCUO LU Av. Muammer AYDIN Av. Ayfle Rezzan AKATAY Av. Sabri SONER Av. Zeynep UÇAR Av. Yalç n ÇAKICI Av. Mehmet Ufuk YILMAZ Av. Sadi YILDIRIM Av. Mehmet Akif ALTUN Av. Mehmet ECE Av. Hakan MURAN Av. Murat NCEKARA Av. Bilal KOMfiUO LU Baro Baflkan Koordinatör Komisyon Baflkan Baflkan Yard mc s Sekreter Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

7 YAYIN KURULUNDAN... AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEfiMELER Avukatl k mesle i, kutsal kabul edilen savunmay temsil eder. Avukatlar savunman n en büyük güvencesi ve yarg n n vazgeçilmez unsurudur. Savunmas aksayan bir yarg sisteminde hukuktan ve demokrasiden söz edilemez... Avukatlar n savunmay ba ms z ve özgür bir biçimde temsil etmeleri, mesleklerini sorunsuz-s n rs z sürdürebilmelerine ba l d r. Bu aç dan ülkemizde avukatlar n sorunlar her geçen y l devasa biçimde büyümekte ve uygar ülke avukatlar ile aralar ndaki ayr m giderek büyümektedir. Bugün 1136 say l Avukatl k Yasas avukatlar n mesleklerini ba ms z ve özgürce sürdürebilmelerini yeterince sa layamamaktad r. Ço u avukat mesle e birçok sorunla bo uflarak bafllamaktad r. Öte yandan avukatl k mesle inin s n rlar daralt lmaktad r. Bu sorunlar n bafl nda gelen Avukatl k Ücret Sözleflmeleri, Meslek Sorunlar Komisyonu muzca bu panelde masaya yat r ld. Meslektafllar m z n ve akademisyenlerin sunumuna ek olarak, panel izleyicilerinin soru ve kat l mlar dinamik ve verimli bir toplant oluflmas n sa lad. Toplant daki sunum ve tart flmalar derleyerek bir araya getirdi imiz çal flmam z n tüm meslektafllar m z n yararlanmas na sunuyor ve yol gösterici olaca n umuyoruz. Yeni bir yay nda buluflmak umuduyla Av. Celal Ülgen Yay n Kurulu Baflkan

8 8 stanbul Barosu Yay nlar

9 SUNUCU Say n konuklar m z, çok de erli meslektafllar m; stanbul Barosu Meslek Sorunlar Komisyonunun düzenlemifl oldu u panele hofl geldiniz. Bugünkü konumuz avukatl k sözleflmesi ve sözleflmeden do an uyuflmazl klar. Bu konuda alanlar nda uzman olan üstatlar m z ve hakimlerimizi davet ettik, umar m çok yararl bir bilgi paylafl m olacakt r bugün. Seminerimize kat lacak olan konuflmac lar huzurlar n zda davet ediyorum. stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Say n Muammer Ayd n, Say n üstat Osman Kuntman, Yine say n üstatlar m zdan Staj E itimi Merkezi Yürütme Kurulu Baflkan Av. Berra Besler, stanbul Barosu Disiplin Kurulu Üyesi Say n Av. Yasin Güldafl,. Bugünkü seminer konusunda y llard r çal flma yapm fl ve bu konuda kitab olan bir konu umuz var. zmir den hakim Say n Murat Ayd n aram zda, Yo un bir program m z oldu u için sözü fazla uzatmadan oturum baflkan m z Say n Muammer Ayd n a sözü veriyorum... Av. Muammer AYDIN (Oturum Baflkan ) De erli meslektafllar m, say n kat l mc lar; öncelikle önemli ve güzel geçece imize inand m z bugünkü panelimize hepiniz hofl geldiniz. Hepinizi stanbul Barosu ad na sayg ve sevgiyle selaml yorum. Asl nda bugün burada baflkan m z Av. Kaz m Kolcuo lu olacakt ve aç l fl konuflmas nda sizlere seslenecekti, ama kendisi bir rahats zl nedeniyle rutin Yönetim Kurulu toplant m za kat lamad. Sizlerle kararlaflt rd m z gibi avukatl k ücret sözleflmeleri, avukatl k ücreti, hukuki yap s ve cezai durumuyla ilgili olarak iki saat boyunca panelimizde

10 10 stanbul Barosu Yay nlar tart flaca z ve da arc m za yeni bilgiler ekleyece- iz. Bildi iniz gibi mesle imizin bir yan iflin yap labilirli i ve dürüstlük, di er yan da iflini yapan meslektafl n alaca ücret ve bu ücretin neye göre al naca ve nas l kararlaflt r laca. Tabii iflin en önemli noktas da bütün bunlar n bir sözleflmeye ba l olarak düzenlenmesidir. Nitekim 1136 say l Avukatl k Yasas nda aç kça avukatl k ücret sözleflmesinin nas l olaca, hukuki yap s, sözleflmenin kapsam, sözleflmenin yap lmamas halinde neye göre ücret al naca- ve avukatl k ücretiyle ilgili genifl aç klamalar yer almakta. Daha önceki y llarda vergi hukuku merkezimizle de konunun vergisel yönünü de gösteren, avukatl k ücret sözleflmeleri ve avukatl k ücretiyle ilgili bir panel yapm flt k. Orada özellikle o tarihte için gündemde olan 356 s ra say l tebli den do an karfl taraf vekalet ücreti konusu konuflulurken ve tart fl l rken de yine sizlerle yapt m z söyleflide ve bilgilendirmede avukatl k ücret sözleflmelerinin önemini, keza avukatl k ücreti ve onunla ilgili düzenlemeleri tart flm flt k. Bilindi i gibi avukat n ücretini alamamas ya da avukatl k ücret sözleflmesinin yap lmamas ndan do- an ihtilaflar da daha önce baromuz bünyesinde kurulan hakem kurulunda görülüyordu, ancak daha sonra Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi iptal edince genel mahkemelere geçti yetki. Bugün bununla ilgili olarak da tart fl p bilgilerimizi tazeleyece- iz. Ben oturum baflkan olarak sizlerle aralarda beraber olaca m z için di er söyleyeceklerimi orada paylaflmak üzere tekrar hepinize hofl geldiniz diyorum, sayg ve sevgilerimi sunuyorum. Dört kat l mc m z var. Bu kat l mc lar m zdan çok de erli üstad m z Av. Osman Kuntman, avukat-

11 Avukatl k Ücret Sözleflmesi ve Uyuflmazl klar 11 l k ücret sözleflmesi ve sözleflmeden do an hukuki sorumlulukla ilgili olarak bizleri bilgilendirecekler. Daha sonra ise Say n Av. Berra Besler, avukatl k ücret sözleflmesinin hukuki yap s n bizlerle paylaflacak. Takiben Av. Yasin Güldafl, hepinizin de bildi i gibi stanbul Barosu Disiplin Kurulu Üyesi, avukatl k ücret sözleflmesinden do an cezai sorumluluklar bizlerle paylaflacak ve bilgilendirecek. En son olarak da yarg daki uygulamalar göstermek üzere Say n Karfl yaka A r Ceza Mahkemesi Hakim Murat Ayd n dan yarg kararlar fl nda avukatl k sözleflmesinin de erlendirilmesi ve sözleflmeden do an uyuflmazl klar konulu dört bafll k alt nda inceleyece- iz. Öncelikle her bir konuflmac ya 20 dakikal k süre tan yoruz. Bu ilk iki konuflmac, 20 fler dakikal k konuflmalar n bitirdikten sonra izninizle 15 dakika ara verelim, bir nefes alal m, ondan sonra tekrar di- er konuflmac lara ve konulara geçece iz. Öncelikle sözü sevgili üstad m z Av. Osman Kuntman a b rak - yorum. Buyurun Osman Bey.

12 12 stanbul Barosu Yay nlar

13 AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEfiMES VE SÖZLEfiMEDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLAR Av. Osman KUNTMAN Teflekkür ederim efendim. Say n üstatlar m, say n meslektafllar m; hepinizi sayg yla selaml yorum. Benim konum, avukat n avukatl k sözleflmesinden kaynaklanan hukuki sorumlulu u. Avukatl k sözleflmesinden do an hukuki sorumlulu u aç klamadan önce avukatla ifl sahibi aras ndaki hukuki iliflkinin ne oldu u üzerinde durmak gerekiyor say l Avukatl k Kanunumuzun avukatl k sözleflmesi üst bafll kl ve 2001 y l ndaki kanunla de iflen madde hükmüne göre avukatl k ücreti, avukat n vekâlet hizmetine karfl l k olan mebla ifade eder, hükmünden hukuki iliflkinin vekâlet akdi oldu u anlafl lmaktad r. Vekâlet hizmeti terimiyle burada kullan lan vekâlet ayn anlamdad r. Herhalde bunu yazan kiflinin kaleminden kaynaklanan bir kelime. Hizmet kelimesiyle vekâlet akdi ayn anlamda kullan lm fl burada. Vekâlet, esas nda Borçlar Kanunun 386 ve 398. maddelerinde alelitlak vekalet bafll alt nda düzenlenmifltir. Alelitlak lügatlarda genel olarak tercüme ediliyor, yani Borçlar Kanunu nun yürürlü e konuldu u tarihteki dil üzerindendir alelitlak kelimesi genel olarak. Baz yerlerde de adi vekâlet deniyor ki bu adi kelimesi pek yerinde de il, ama genel olarak vekâlettir o hükümler. Bu vekâlet bölümünün 386. maddesinde vekalet bir akittir ki onunla vekil mukavele dairesine kendisine tahmil olunan iflin idaresini ve tekabül eyledi i hizmetin ifas n iltizam eyler. Bak n iki kelime geçiyor, ifl ve hizmet, yani vekalet akdinde bütün vekillerin d fl nda avukat

14 14 stanbul Barosu Yay nlar ve vekili oldu u için vekilin yapm fl oldu u hizmete ifl terimi kullan l yor. Daha sonra da Haluk Tando an n kitab nda bütün doktrinde kullan lan kelimeler ifltir, ifl görme akdidir. Vekâlet teriminin yan nda ifl görme akdi, iflverendir, ifl sahibidir ve yap lan ifltir. Bu iflçinin yapt ifl anlam nda de ildir dikkat edilirse. fl görme akdi ile belki ifl akdi aras nda benzerlik vard r, aralar nda tabii yak nl k da vard r, ama avukatl k hizmeti kanunumuzun 1. maddesindeki tarife göre de sadece bir akitle ifl sahibiyle iliflki kurmak de ildir, yarg n n bir aya oldu u içindir ki kamu görevi niteli indedir. Onun için ifl akdiyle aralar nda büyük bir fark vard r, ba ms zl k unsurlar vard r. Onlar n hepsini düflündü ümüz takdirde ifl kelimesini ifl akdiyle kar flt rmamak gerekir. Haluk Tando an da bu eserinde flöyle tarif ediyor: Bu hükümdeki kendisine tahmil olunan iflin ibaresinden vekilin ifli baflkas n n menfaatine görece i anlam ç kmaktad r. Di er taraftan afla da aç klayaca m z gibi iflin idaresi ve hizmetin ifas kavramlar ifl görme kavram içinde toplanabilir diyor. ve istisna sözleflmelerinin tan mlar Borçlar Kanununun 386 da ç kar labilecek baflkas n n menfaatine ifl görme unsuru da göz önüne al narak flöyle bir tan mlama yap l r diyor ve vekalet öyle bir akittir ki vekile, müvekkilin menfaatine ve iradesine uygun bir sonuca yönelen bir ifl görmeyi zaman kayd na tabi olmaks z n. Nispeten ba ms z olarak yapma borcunu sonucun elde edilememesi rizikosu avukata de il, ifl sahibine ait olmak üzere yap lan akittir. diyor. Say n Nejat Aday n de erlendirmesi de flöyle: Avukatl k sözleflmesi biçiminde adland r lmas uygun olan avukatla ifl sahibi aras ndaki hukuksal iliflkinin vekalet sözleflmesi karfl s ndaki kendine özgün niteli-

15 Sözleflmeden Do an Sorumluluklar Av. O. Kuntman 15 inden -yani Borçlar Kanunundaki vekalet akdinden fark n izah etmek için söylüyor bunlar - herhangi bir yasayla aç kça düzenlenmeyen, bir di er deyiflle tipik olmayan sözleflmeler için kullan lan kendine özgün sözleflme, isimsiz akit, A tipi sözleflme gibi nitelemelerinin avukatl k sözleflmesi bak m ndan da kullan lmas nda bir sak nca olmamas gerekir. diyor. Sorumlulu a geliyorum. Sorumlulu un birinci kayna sözleflmedir. Avukatl k Kanunun 163. maddesinde avukatl k sözleflmesi bafll yla düzenlemeler konumuzla ilgilidir. Avukatl k sözleflmesi karfl - l kl yükümlülükleri içeren bir sözleflme oldu undan avukat öncelikle yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda müvekkiline karfl sorumlu olur. Borçlar hukuku alan ndaki haks z fiillerden do an borçlara iliflkin 41. ve devam eden hükümleri, onun d fl nda akitlerle ilgili hükümlerde de uygulanaca na iliflkin 98. maddenin 2. f kras na göre de t pk haks z fillerde oldu u gibi avukat n kendi sözleflmesindeki yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde o 41 ve devam eden maddelerine göre tazminatla sorumlu tutuluyor. Sorumlulu un ikinci kayna nedir? Borçlar Kanununun biraz evvel bahsetti im alelitlat vekalet yahut da genel olarak vekalet bölümünde yer alan hükümler var efendim. 389 ve devam eden maddelerde vekille ilgili sorumluluklar var, yükümlülükler var. Demek ki öncelikle avukat sözleflmeden kaynaklanan bir hukuki sorumluluk alt ndad r, onun d fl nda kanunlar n, -bir kere Avukatl k Kanunu da girer bunun içine- özellikle Borçlar Kanununun adi vekalet yahut da alel itlat vekalet yahut da genel olarak vekalet hükümlerinden kaynaklanan bir sorumlulu u vard r. Nedir onlar? Onlar teker teker arz ediyorum. Vekilin ifli sadakat ve özen ile yapma bor-

16 16 stanbul Barosu Yay nlar cu; birinci borcu budur ve çok önemlidir, en baflta gelen borç da budur. Meral Sungurtekin Hocam z, avukatl k meslek hukuku, borçlar hukukundaki vekilin özen ve sadakatle ifl görme kavram yla yetinmemifltir diyor. Avukatl k faaliyeti avukat ile müvekkil aras nda özel nitelik gösteren güven iliflkisine dayand ndan ve avukatl k devlet garantili bir meslek oldu u için Avukatl k Kanununun yasama çal flmalar s ras nda Borçlar Hukukuna özgü vekil yükümlülükleri müvekkil yarar na, dikkat edin Borçlar Kanununda bu yoktur, ama Avukatl k Kanunundaki hüküm müvekkil yarar na avukata yük tahmil eden hükümler getirmifltir. Bu sebeple Borçlar Kanunu 390 ve 2. maddesinde yer alan vekil müvekkile karfl vekaleti iyi bir surette ifa ile mükelleftir hükmünün yan nda 1136 say l Avukatl k Kanununun 34. maddesi 2001 y l nda de ifltirilmifltir, hüküm flöyle: Avukatlar yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsall na yak fl r bir flekilde özen, do ruluk ve onur içinde yerine getirmek.. diye devam ediyor. Demek ki 34. madde ile Borçlar Kanunundaki 390 madde, ikisi paralel olarak bu özen sorumlulu unu düzenlemifltir. 34. madde çok önemli. Bu hükme ayk r davranan avukatlar hakk nda Borçlar Kanunu 41 ve devam eden maddelerin hükümlerine dayanarak maddi-manevi tazminat davalar aç labilir. Ayr ca, 1136 say l Avukatl k Kanununun 134, 162 maddeleri do rultusunda disiplin cezas yla da cezaland r l r, onun için önemlidir. Gene Sungurtekin Hocam zdan bir al nt yap - yorum. Avukat n özen yükümlülü ünü ifller sebebiyle sorumlulu unun söz konusu olabilmesi için yükümlülük ihlalinin müvekkili zarara u ratm fl olmas, yani zararla yükümlü ihlal aras nda nedensellik ba n n

17 Sözleflmeden Do an Sorumluluklar Av. O. Kuntman 17 bulunmas gerekir. Avukat kusuruyla da zarara sebebiyet vermifl olmal d r. Müvekkil avukat aleyhine açt sorumluluk davas nda onun sözleflmesel yükümlülü üne mesleki yükümlülük de dahildir. Ayk r davran flla kendisini zarara u ratt n ispatlayacakt r, avukat ise kusursuzlu unu ispatlayarak kendisini sorumluluktan kurtarabilir. kinci yükümlülük, müvekkilin iradesine, özellikle onun talimat na uygun hareket yükümlülü ü. Efendim, k sa zaman oldu u için atlayarak okuyaca- m maalesef. Borçlar Kanununun talimatla ilgili 389. maddesi vard r bu konuyla ilgili olarak. Gene hükme geçiyorum, Sungurtekin Hocam z n görüflünü aç kl yorum. Müvekkile avukat n n ifl görme borcunu nas l yerine getirece i konusunda talimat verme hakk n verir avukatl k sözleflmesi diyor. Talimat bir tür yol gösterme ve ayd nlatma olarak nitelenebilir. Avukatl k mesle i gibi bilimsel esaslara göre yürütülen ve meslek mensuplar n n a rlaflt r lm fl özen yükümlülüklerinin ve üst düzeyde sorumluluklar n n söz konusu oldu u faaliyet alanlar nda talimat, bilenden mi geliyor bilmeyen kifliden mi onu arz ediyor Sungurtekin Hocam z. Esas nda ifl sahibinin hukukla bir ilgisi yok. Avukata ihtiyac oldu undan gelmifltir, ama ifl sahibinin talimat da çok önemlidir, bir paradoks da var burada. Av. Muammer AYDIN (Oturum Baflkan ) Bir aç klama yapabilir miyim sevgili üstad m? Bu panelin konusunu teflkil eden avukatl k ücret sözleflmesinin hukuki niteli i çok önemli. O nedenle üstad m z da bu konuda gayet iyi haz rlanm fl. zninizle ben kendisine 5 dakika daha flimdiden tole-

18 18 stanbul Barosu Yay nlar rans olarak vermek istiyorum ki daha kolay anlat labilsin ve anlafl labilsin diye. Buyurun. Av. Osman KUNTMAN Teflekkür ederim, sa olun. Buradaki talimat meselesi bana göre tuhaft r, çünkü hukuku bilmeyen, ama hakk n bir avukat vas tas yla elde etmek isteyen kiflinin avukata verece i talimat nedir? Maddi hususlar olabilir, hukuki de il herhalde. Burada Tando an ö retide talimatlar emredici, ihtiyari ve yol gösterici olmak üzere üç gruba ayr l r diyor. Emredici talimat örne in müvekkille aralar nda has ml k bulunan veya müvekkilin güvenmedi i bir kimseye sat fl yap lmamas, davalarla ilgili de il, onlar tapudaki bir ifllemle ilgili kastediyor zannediyorum. Talimat emredici nitelik tafl r ve müvekkil talimat n vekaletin amac na uygun olmad hususunda uyar lmas na ra men onun yerine getirilmesinde srar ederse özellikle uzmanl gerektiren bir vekalette vekil istifa ederek bu talimat yerine getirmekten kurtulabilir. Baflka çare bulamaz, istifa eder. Yol gösterici talimatla vekile genel olarak de il, belli bir hal göz önünde tutularak talimat verilmifl olup flartlar de iflirse veya talimat zaman nda iyice takdir edilemeyen bir hal sonradan ayd nlanacak olursa kendisinin bu talimattan uzaklaflmak hakk aç kça sakl tutulmufltur. Üçüncü yükümlülük, vekilin s r saklama yükümlülü ü. Esas nda Avukatl k Kanununun 36. maddesi s r saklama bafll alt nda bu durumu düzenlemifltir. Avukatlar n kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatl k görevi, gerekse Türkiye Barolar Birli i ve barolar organlar ndaki görevleri dolay s yla ö rendikleri hususlar aç a vurmalar yasakt r. Avukatlar n 1. f krada yaz l hususlar hakk nda ta-

19 Sözleflmeden Do an Sorumluluklar Av. O. Kuntman 19 n kl k edebilmesi ifl sahibinin muvafakatini alm fl olmalar na ba l d r, ancak bu halde dahi avukat tan kl k etmekten çekinebilir. Meral Sungurtekin Hocam za gelince, söz konusu yükümlülü ün ihlali, avukat n hukuki sorumlulu unu yaratabilece i gibi cezai yapt r ma da tabiidir. Meslek hukuku bak m ndan da disiplin cezas n gerektirir. Öncelikle genel anlamda s rr n tan m verilmelidir. S r, sahibinin aç klanmas nda yarar gördü ü ve baflkalar taraf ndan daha önceden bilinmeyen hususlard r. Avukat n s r saklama yükümlülü ünü ihlali, müvekkilin maddi-manevi zarar n n do mas ve sebep-sonuç iliflkisi gibi flartlar n da eklenmesi halinde avukat n hukuki sorumlulu unu gerektirir. S rr n aç klanmas ndan müvekkil zarar görmüflse tazminat talebinde bulunabilecektir. Vekâlet iliflkisi sürmekteyken, yükümlülük ihlal edilmifl ve müvekkil zarara u rat lm flsa borçlar Kanunu 390/2 çerçevesinde tazminat istenebilece i gibi kusurlu, hukuka ayk r bir davran flla müvekkil zarara u rat ld - ndan Borçlar Kanununun 41. maddesine dayanarak tazminat talebinde bulunabilecektir. Haklar n yar flmas ndan söz edilebilir bu noktada. ki yönden de bir tazminat davas na konu olabiliyor. Dördüncü yükümlülük, ifli kendisi yapma borcu. Esasta avukatla ifl sahibi aras ndaki hukuki iliflki, vekâlet iliflkisi veyahut da sözleflme, avukatl k sözleflmesinde en önemli unsurlardan birisi güvendir. Güven iki taraf için de karfl l kl d r. Müvekkiliniz size diyelim ki bir tan k ismi verecek, tan k dinlenecek. Mahkemede ç kar tan k, davan n tam aksine tan kl k eder. Efendim, Berra Han mla konuflmam z s ras nda bu konu geldi inde bir olaydan bahsedilir.

20 20 stanbul Barosu Yay nlar Av. Berra BESLER De erli Meslektafllar m, hepinizi sayg yla selaml yorum, hofl geldiniz. Meslek Sorunlar Komisyonuna da çok teflekkür ediyorum, çok isabetli bir konuyu ele ald lar ve çok iyi konuflmac lar da takdim ettiler size, ama birinde yan ld lar, bende yan ld lar. Ben mesle imi iyi ifa etmeye, kurallar na uygun davranmaya özen gösteren bir meslektafl n z olmakla beraber, avukatl k ücreti konusunda hiç de baflar l oldu umu söyleyemem. Dolay s yla bugünkü toplant dan sonra ücret konusunu da ö renmeye bafllayaca m. Meslek yaflam mda önümde kalan vakit ne kadar sürer bilmiyorum ama inflallah ö renirim de bu toplant n n bana da yarar olur. De erli üstad m say n Av. Osman Kuntman n fevkalade titiz bir çal flma düzeni oldu unu bildi im için dün kendisiyle üç saat oturduk çal flt k. Acaba sizler için neler yapabiliriz diye konufltuk. Konuflma metnim için kendisinden baz kopyalar ald m. Bir ara tan klardan bahsediyorduk. Tan k konusunda hepimiz pek çok s k nt lar yaflar z. Ben, genelde tan klar n dava ile ilgili olarak, kendilerinin gördükleri, duyduklar ve bildikleri hususlar mahkeme önünde ifade etmelerinden yana bir çal flma düzeni içindeyim. Asl nda iflin do rusu budur. Bu sebeple tan klar n gerçe e uyan bilgilerini onlar tan k göstermeden önce benim bilmem laz m diye düflünürüm ve tan klar n isimlerini listeye ba lamadan önce onlar dinlerim de erli arkadafllar. Niçin dinlerim? Asla yönlendirmek için de il, asla bilmedi i bir konuyu empoze etmek için de il. Tan a sorars n z, dersiniz ki ne biliyorsun bu olay hakk nda? E er bildikleri beni inand r yorsa ve samimiyse, ben o tan n gerçekten olaya vak f oldu una inan rsam ad - n mahkemeye veririm. Böyle olunca da tan klar da-

21 Sözleflmeden Do an Sorumluluklar Av. O. Kuntman 21 vadaki gerçeklerin ortaya ç kmas nda gerçekten yararl oluyorlar. Ancak Meslek yaflam m boyunca tan kla ispat durumunda kald m davalardan bir tanesinde bu usulü uygulayamad m. Say n Kuntman zannediyorum bu olay size anlatmam istiyorlar. Efendim bu olay söylüyorsunuz de il mi, beni mahcup etmek için, ama sizin u runuza mahcup olmaya raz y m. Bir arkadafl m n kardefli, elimizde büyüyen bir genç, boflanma davas için bana baflvurmufltu. Tan n var m diye sordum? Tabi var. cevab n ald m. Ben boflanma davalar nda en az befl tane tan k olsun isterim. Neden? Çünkü tan k hakim huzuruna ç k nca flafl r r, ad n soyad n bile heyecandan unutur, bildi i olay n ancak yar s n anlatabilir, anlat lan n yar s da zapta geçerken yok olur, dolay s yla befl tan k ifadesi de erlendirmede iki tan k ifadesi yerine geçer. Onun için her zaman befl tan k düflünmüflümdür. Bu davada da böyle oldu ve bana müvekkilim befl tan k ismi getirdi. Ben de kendisine bir toplant yapal m tan klar n getir dinleyelim bakal m ne söyleyecekler ne biliyorlar. dedim. Ancak müvekkilim bana kusura bakma gelemezler, biri amcam, biri kardeflimin efli, bizim olaylar m z çok iyi bilen kifliler, biri de aileden bir baflka birisi, zamanlar yok ancak mahkemeye gelebilecekler. dedi. Ben de Pekâlâ öyle olsun dedim. De erli arkadafllar, duruflmaya girdik. Tan klar ça r lmaya bafllad. Ne kadar üzüldü ümü ve mahcup oldu umu sizlere anlatamam. Tan klardan amca döndü müvekkilim için dedi ki bu adam tahammül edilir bir adam de il. Ben buraya tan k olarak geldim, ad m tan k olarak yazd rm fl, ama bu adama bugüne kadar tahammül etti i için k z m z, yani daval - y tebrik ediyorum. Kusur benim ye enimdedir. Di er tan k ise, beni buraya ça rd lar, ama niye ça rd k-

22 22 stanbul Barosu Yay nlar lar n bilmiyorum, benim bir fleyden haberim yok. dedi. Üçüncü tan k elti, o da dedi ki efendim, bu adam bu kad n de ifltirip kendine göre bir tip yaratmak istedi. Bu her fleyden önce insan haklar na ayk r bir durum, bir insan kendinize göre de ifltirmeye kalkarsan z sonunda olaca budur dedi. Ben de kalkt m, say n yarg ç di er tan klardan feragat ediyorum dedim ve duruflmadan ç kt m. D flar da müvekkilime Bana asla yalanc tan k getiremezsin, bunu kabul etmem, ancak, benim alt n imzalad m bir dilekçede, ad m tafl yan bir dilekçede beni böylesine dava aleyhine tan k isimleri vermeye mecbur etmeye hakk n z yoktur diyerek üzüntülerimi ifade ettim. De erli arkadafllar, tabii ki davay kazanmak laz m, ama ille de davay kazanmak için kendi ad m - z kötüye ç karamay z, do ruluktan ayr lamay z. Hiçbir zaman ben bunu kabul etmemiflimdir. O günün s k nt s n hala duyar m. Sonuçta müvekkilimin dosyas n eline verdim ve güle güle dedim. Daha sonra taraflar anlaflm fllar, geldiler dediler ki? davay biz bu hale getirdik, sizi de üzdük. Biz de biliyoruz ki bu ifl yürümeyecek, anlaflt k ve boflanma karar n alaca z, davay kaybetmeyece iz. dediler. Ancak onlar n anlamad klar flu idi; benim davay kaybedip kaybetmemek o kadar umurumda de il, tabi ki elden ne gelirse bir avukat dosyas için onu yapmal ve gereken önemi göstermelidir. Ancak mahkemeye tan k olarak isimlerini verdi im kiflilerden mahcup olmak benim umurumdayd. Neyse o zaman gidin kendiniz iflinizi halledin dedim gittiler ve hallettiler. De erli arkadafllar, iflte böyle bir tan k olay yaflad m, ilk defa yaflad m ve bir daha da yaflamayaca m ümit ediyorum. De erli üstad m, zannederim anlatmam istedi iniz hadise buydu. Buyrun efendim.

23 Sözleflmeden Do an Sorumluluklar Av. O. Kuntman 23 Av. Muammer AYDIN (Oturum Baflkan ) Bu süreyi kimden kesece iz. Av. Berra BESLER Bu süre kullan lan hakk m z de il, kahve aras ndan keseceksiniz. Av. Muammer AYDIN (Oturum Baflkan ) Arkadafllar, biz burada bir fleyi tam anlafl ls n diye u rafl yoruz, m fl gibi yapmayaca z. Çünkü avukatl n en önemli meselelerinden birisini tart fl yoruz burada. Avukatlar n ifllerini yapmalar noktas nda genelde s k nt m z yok. Herkes üstüne düfleni son derece lay k yla yapmaya çal fl yor, ama tabii bir de karfl tl var. Yapt m z iflin karfl l nda dürüstlük ilkelerine göre yap yorsunuz, güven ilkelerine göre yap yorsunuz, karfl l kl l k ilkesine göre yap yorsunuz, bir de ücret alacaks n z. Ama hepimizin bafl na gelebiliyor, ücret kararlaflt rm yorsunuz ya da kararlaflt r yorsunuz konufltu unuz ücreti alam yorsunuz. fl bitiyor, hatta bak yorsunuz müvekkil sizden öne geçiyor, azlediyor, gidip paras n kendi tahsil ediyor, gidiyor flikayet ediyor ve bir ad m öne geçmek ad na, s rf o paray tahsil edebilmek ad na baz ifllemler yap yor. Onun için burada m fl gibi yapmayaca z. Burada sorman z gereken sorular da olacakt r sonunda, tart flma bölümünde, onlar bitene kadar da buraday z. Onun için konu tam anlafl ls n diye sonuna kadar tart flmaya ve konuflmaya devam ediyoruz. Buyurun üstad m.

24 24 stanbul Barosu Yay nlar Av. Osman KUNTMAN Efendim, güven unsurunun tipik bir örne i, yani avukat müvekkilinin verdi i bilgelere güvenmek zorundad r, onu ölçüp biçemez do ru mu yanl fl m diye. Gelen flahidin ne söyleyece ini avukat, inanacak vekile, mecburdur. fl sahibi avukat na güvenmek zorunda, çünkü avukat da dava kendisine geldi i zaman aç klama yapacak. Hukuki aç dan ç - kar m, sonuç alabilir mi, hakk var m? En baflta hakk var m yok mu? fl sahibi size müracaat eder, der ki böyle bir hakk m var m yok mu? Siz evvela onu tespit edeceksiniz, bilgilendireceksiniz, ayd nlatacaks n z. Ama insan n bafl na Berra Han m n bafl - na geldi i gibi boflanma davas nda tan k geldi, ben davam ispat ederim ümidi içinde duruflmaya girersiniz, öyle bir tan kl kla karfl laflt n z zaman zor durumda kal rs n z. Ben de s rf bunu belirtmek için, bafl ndan böyle bir olay geçti i için Berra Han mdan söylemesini rica ettim. Güven unsuru iki tarafl, onu unutmamak laz m. Art k tatbikatta, üstad m z n da söyledi i gibi ifl sahiplerinin kötü niyeti olabilir, Bu davay uzat diye gelir. Ona avukat n hay r demesi laz m. Bu güvenle ilgili de il, ama gene de özenle takiple ilgili bir konu. Devam ediyorum kald m z yerden. Vekilin yerine baflkas n koymas halinde sorumluluk. Esasta ifli kendisi yapma borcu var efendim. Bu güven esas ndan gene geliyor. fl sahibiyle avukat aras ndaki iliflkinin esas dayana güven oldu u içindir ki ücret de ona ba l. Bu güvenin sars lmamas için ifli mutlaka avukat n yapmas istenir ilke olarak. fiöyle aç klama yap yor Haluk Tando an: Vekalette güven unsurunun tafl d önem dolay s yla vekil kural olarak sözleflmenin konusu olan ifli bizzat yapmakla yükümlüdür, hem Borçlar Kanunu hükmü bu. Ancak bu ku-

25 Sözleflmeden Do an Sorumluluklar Av. O. Kuntman 25 ral n üç istisnas vard r. Birisi, müvekkil taraf ndan vekilin baflkas n n tevkil etmesini z mnen veya aç kça yetki verilmifl olmas d r, ki vekaletnamelerdeki tevkil, teflrik ve azil diye terimleri özellikle tevkil terimi, teflrik terimi ve avukat n alm fl oldu u vekaletin baflkas na devri anlam na gelmektedir. kincisi, vekilin baflkas n tevkile örf gere ince mezun olmas. Mesela k ymetli evrak al m sat m nda di er bir borsadaki komisyoncunun eflyada tafl mada ara tafl mac n n tevkili örf ve adete uygundur. Avukatl k Kanunuyla ilgili de il bu. Üçüncüsü, vekilin baflkas n tevkile halin gereklerine göre mecbur olmas. Bunun örne i de vekil aniden hastalan r, gidemeyecek, vekalet görevini yapamad için bir baflkas na vekalet verir yahut yabanc bir memlekette yap lacak bir takip için dava için o ülkede avukatl k yapamayaca için yabanc ülkedeki avukata vekalet verme durumu vard r. Vekilin yerine baflkas n koymas halinde sorumluluk. Caiz olmayan, yerine baflkas na koymas halinde, yani icazet verilmemesi, izin verilmemesi halinde bir baflkas na vekalet verilmesindeki sorumluluk. Vekil salahiyeti d fl nda baflkas n tevkil etti- inde, onun fiilinden kendi yapm fl gibi sorumludur. Baflka bir deyimle vekil buna yetkisi olmad halde ister kendi ad na, ister vekil ad na yapt bir sözleflmeyle vekaletten do an borçlar n n ifas için baflkas n tevkil etsin, ifa için yerine baflkas n koymakla birlikte müvekkille aras ndaki vekalet sözleflmesine ayk r davranm fl olur ve bunun bütün sonuçlar ndan, bu arada yerine geçen kiflinin eylemlerinden do an zarardan, hatta bu kiflinin kusuru olmasa bile sorumlu olur. Caiz yerine baflkas n koyma halinde vekilin müvekkile karfl sorumlulu u. Borçlar Kanunu

26 26 stanbul Barosu Yay nlar 391/2 uyar nca vekil baflkas n tevkile salahiyetleri oldu u takdirde yaln z salahiyetini kullan rken ve talimat verirken takayyut ve ihtimam göstermekle mükelleftir. Baflka bir sorumlulu u yok, sadece ona dikkatli davran diye dikkate davet edecek. Alt vekilin müvekkile karfl sorumlulu u Borçlar Kanunu 391/3 e göre vekilin caiz olmayan veya olan biçimde kendi yerine koydu u kifliye karfl haiz oldu u bütün haklar müvekkil de do rudan do ruya o kifliye karfl ileri sürebilir. Avukatl k Kanunu madde 171 f kra 3 e göre ifli baflkas yla birlikte takip eden veya tamamen baflkas na devreden avukat, onun kusurlar ndan ve meydana getirdi i zararlardan dolay müvekkile karfl hem flahsen, hem de di er avukatla birlikte müfltereken ve müteselsilen sorumludur. Yarg tay n 1136 say l yeni Avukatl k Kanunu yürürlü ü girmeden önce ortaya ç kan baz olaylar hakk nda verdi i kararlar n büyük bir k sm nda sviçre flerhlerinde de yollamada bulunarak alt vekilin esas müvekkille aralar nda hukuki bir ba olmad için ondan ücret istenemeyece ine... Do rudur, çünkü avukat bir baflkas na vekalet verdi i zaman bir alt vekille aras nda bir ba kuruluyor sadece ücret aç s ndan. fl sahibinin vekili olmas na ra men, müvekkilin vekili olmas na ra men alt vekil, ifl sahibinden ücret isteme hakk yok. Fakat son de ifliklikte bunu da kabul etmifl Yüksek Mahkeme. ki karar nda da alt vekilin ücretini vekilden de il, as l müvekkilden istenmesinin uygun olaca biçiminde içtihatta bulunmufl. Beflinci bir yükümlülük, hesap verme borcu. Borçlar Kanununun 392. maddesindeki hükme göre bu sorumluluk vard r. Ayn zamanda Avukatl k Meslek Kurallar n n 43. maddesinde de müvekkil ad na al nan paralar ve bafll ca de erler geciktiril-

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi Davaları idare lehine sonuçlandığı zaman davacı aleyhine

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

B aflta anayasam z olmak üzere çal flma yaflam n düzenleyen kanun, tüzük

B aflta anayasam z olmak üzere çal flma yaflam n düzenleyen kanun, tüzük mali ÇÖZÜM 217 HAFTA TAT L VE HAFTA TAT L ÜCRET Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli stanbul Sigorta Müdürü I. G R fi B aflta anayasam z olmak üzere çal flma yaflam n düzenleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORU ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI

DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORU ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORU ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI Olay: Buyer A.Ş. (Buyer) gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olup ürünlerinin tamamını kendi üretip, dağıtmaktadır. Bay James, şirketin yönetim

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

NOTERLER N HARÇ SORUMLULUKLARINDA PROBLEML ALANLAR

NOTERLER N HARÇ SORUMLULUKLARINDA PROBLEML ALANLAR NOTERLER N HARÇ SORUMLULUKLARINDA PROBLEML ALANLAR lhami ÖZTÜRK* Ahmet OZANSOY** G R fi Noterler, yapt klar ifllemlerden kaynaklanan noter harc n tahsil ederek 1512 say l Noterlik Kanunu nun 119 uncu maddesinde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2015-2016 Tarife, 21 Aralık 2015 Tarihli ve 29569 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Barolar

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE. (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE. (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG 6 Eylül 2005 Bu karar, AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik kazanacaktır. Üzerinde

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için İŞGÜCÜ PİYASASINA ERİŞİM

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için İŞGÜCÜ PİYASASINA ERİŞİM Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için İŞGÜCÜ PİYASASINA ERİŞİM SORULAR & YANITLAR MÜLTECİLER İÇİN ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK Şubat 2016 Güncellemesi Türkiye de uluslararası korumaya başvurdum.

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı