HİZMET ALIM İHALELERİNDE HAZİNE TARAFINDAN KARŞILANAN SİGORTA PRİM KESİNTİSİ VE ÜCRETLİ İZİN HAKKININ KULLANILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİZMET ALIM İHALELERİNDE HAZİNE TARAFINDAN KARŞILANAN SİGORTA PRİM KESİNTİSİ VE ÜCRETLİ İZİN HAKKININ KULLANILMASI"

Transkript

1 HİZMET ALIM İHALELERİNDE HAZİNE TARAFINDAN KARŞILANAN SİGORTA PRİM KESİNTİSİ VE ÜCRETLİ İZİN HAKKININ KULLANILMASI Bahattin IŞIK Kamu İhale Kurulu Üyesi Sayıştay Uzman Denetçisi Özel sektör eliyle istihdamın artırılması amacıyla işverenlerin sigorta prim oranlarının 5 puanlık kısmının hazine tarafından karşılanmasına ilişkin olarak yapılan yasal düzenleme sonrasında kamu hizmet alım sözleşmesinin tarafı olan yüklenicilerin (işverenlerin) bu indirimden yararlanmalarının kamu ihale mevzuatındaki karşılığı olan fiyat farkı kesintisi ile yine söz konusu yüklenicilerin bünyesinde istihdam edilen işçilerin ücretli izin haklarının kullanımı sürecinde ortaya çıkan sorunların ihale hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir Sayılı Kanun Sağlanan 5 Puanlık İndirim Uygulaması 1.1. İndirimden Yararlanacak Olanlar ve Kamu İhalelerinde 5 Puanlık İndirim 5763 sayılı Kanunla, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesine eklenen hükme göre; sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanacağı, bunun için sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmesi, prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şartları aranmış, kamu idareleri işyerleri için uygulanmayacağı, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenlerin bir yıl süreyle bu haktan yararlanamayacağı belirtilmiştir sayılı Kanun un gerekçesinde özel sektör eliyle istihdam artışının amaçlandığı belirtilmiş, yapılan bu düzenlemeyle istihdamı teşvik için işveren prim tutarının beş puanlık kısmının Hazinece karşılanması öngörülmüş, ancak bu teşvikten yararlanılması için belli şartlar aranmıştır sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen hizmet alım sözleşmelerinin yüklenicilerinin de yukarıda belirtilen şartları karşılamaları halinde bu indirimden yararlanmalarında ve ücret bordrolarına 5 puanlık indirimi yansıtmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak kamu idarelerinin bu indirim- 169 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

2 Kamu İhale Kanunu Genel Değerlendirme den yararlanmaması öngörüldüğünden, Sosyal Güvenlik Kurumu da yüklenici durumunda bulunan KİT lerin bu indirimden yararlanamayacağını belirtmiştir. Buraya kadar yapılan değerlendirmeler, iş hukuku çerçevesinde yapılan tespitlerdir ve 5763 sayılı Kanunda öngörülen şartları sağlayan her hizmet alım yüklenicisi bu 5 puanlık indirimden yararlanacaktır. Yukarıda belirtilen şartları sağladığı için söz konusu indirimden yararlanan yüklenicinin durumunun ihale hukuku açısından ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen işlerin teklif ve sözleşme bedelleri, ihale tarihinde geçerli olan işçilik maliyeti ve fiyatlar üzerinden hesaplanmakta, istekliler tekliflerini ihale tarihindeki şartlara göre vermekte, sözleşme yürütülürken ihale tarihinde geçerli olan şartlarda bir değişiklik olması halinde bu değişiklik fiyat farkı uygulamasıyla ihale tarihindeki duruma getirilmektedir. Yapılan bu düzenlemeyle istihdamın teşvik edilmesi amacıyla işveren prim tutarının beş puanlık kısmının Hazinece karşılanması öngörülmüş, ancak bu teşvikten yararlanılması için belli şartlar aranmıştır sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen hizmet alım sözleşmelerinin yüklenicilerinin de yukarıda belirtilen şartları karşılamaları halinde bu indirimden yararlanmalarında herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Ancak kamu idarelerinin bu indirimden yararlanamayacağı belirtildiğinden, Sosyal Güvenlik Kurumu bir kamu idaresine karşı yüklenici durumunda bulunan KİT ler veya BİT lerin bu indirimden yararlanamayacağına dair görüş bildirmiştir. Buraya kadar yapılan değerlendirmeler iş hukuku çerçevesinde yapılan tespitlerdir. Söz konusu indirimden yararlanılmasını ihale hukuku açısından değerlendirdiğimizde; Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen işlerin teklif ve sözleşme bedelleri, ihale tarihinde geçerli olan işçilik maliyeti ve fiyatlar üzerinden hesaplanmakta, istekliler tekliflerini ihale tarihindeki şartlara göre vermekte, sözleşme yürütülürken ihale tarihinde geçerli olan şartlarda bir değişiklik olması halinde bu değişiklik fiyat farkı uygulmasıyla ihale tarihindeki duruma getirilmektedir. Nitekim 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca çıkarılan ve ihale edilen hizmet alımlarında uygulanacak Fiyat Farkı Kararnamesinin 8 inci maddesinin (b) bendinde; ihale tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek farkın Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle fiyat farkı olarak ödeneceği veya kesileceği belirtilmekte, özellikle Hazinece karşılanacak prim tutarının da dikkate alınacağına vurgu yapılmaktadır. Nitekim 2004 yılında yapılan düzenlemeyle yine sigorta primine esas alt sınırın beş puanlık farkının Hazinece karşılanması öngörülmüş, bu indirim de Fiyat Farkı Kararnamesine göre fiyat farkı olarak kesilmiştir. Kamu İhale Genel Tebliğinin maddesinde konuya açıklık getirilmiş ve Bu çerçevede, fiyat farkı hesaplanması öngörülen ihalelerde sözleşmenin yürütülmesi aşamasında, yüklenicinin yukarıda anılan Kanun hükmü uyarınca prim teşvikinden yararlanması halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 8 inci maddesinde yer alan, b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark, 506 sayılı Kanun gereğince işveren nam ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir. hükmü gereğince, Hazine tarafından karşılanan prim tutarı, idare tarafından yüklenicinin hakedişinden kesilecektir. denilmiştir. Söz konusu açıklama; Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı ve Tip Sözleşme hükümlerinin açıklanması olup, yürürlükte olan bu düzenleme idari yargı tarafından iptal edilmediği sürece idareleri de bağlamaktadır. 170 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

3 Bahattin IŞIK İhale tarihindeki şartların değişip maliyetlerin artması, ihale tarihindeki şartlara göre teklif verip sözleşme imzalamış yüklenicileri zor durumda bırakacaktır. Bu artışın kamu tarafından karşılanmaması durumunda yüklenici bu maliyeti ihale aşamasında teklif bedeline yansıtarak tahmini artış öngörüsüne göre teklif bedelini yükseltmekte ve bu öngörüden daha az artış olması durumunda ise kamuya yersiz bir maliyet yüklenmektedir. Yine ihale tarihindeki maliyetlerin azalması durumunda ise kamu bu değişiklikten zarar görmektedir. Fiyat farkı uygulamasıyla ihale tarihinde geçerli olan şartlar sözleşme süresince korunup, ücret maliyeti ve fiyatlardaki değişiklikten tarafların etkilenmemeleri sağlanmaktadır. Örneğin ihale tarihindeki brüt asgari ücretin sözleşme aşamasında artması halinde bu artış fiyat farkı ödemesiyle karşılanmakta, yükleniciler teklif verirken sözleşme aşamasında oluşacak asgari ücret artışlarını nasıl karşılayacakları kaygısına kapılmadan ihale tarihindeki brüt asgari ücret üzerinden tekliflerini hazırlamaktadırlar. İşverenler, 5763 sayılı Kanunda belirtilen şartları sağlamaları durumunda bu indirimden yararlanacak ve ücret bordrolarını buna göre düzenleyecek, sözleşmenin diğer tarafı olan idareler de bu ücret bordrolarının karşılığı olan hakediş ödemesini yaparken söz konusu indirimi fiyat farkı kesintisiyle ihale tarihindeki duruma getirecektir. Bu zorunluluk 4735 sayılı Kanun un 8 inci maddesinden kaynaklanmakta olup, Tip Sözleşmenin 14 üncü maddesinde bu husus açıkça düzenlenmiştir. İhale aşamasında İdari Şartnamenin 47 nci maddesinde yer alan ve yüklenici tarafından da imzalanan bu sözleşme hükmünün yok sayılarak konunun sadece iş hukuku açısından değerlendirilmesi açık bir kanun hükmünün uygulanmaması ve kamunun zarara uğratılması sonucunu doğurmaktadır Fiyat Farkı Kararnamesinden Kaynaklanan Farklı Uygulamalar: Fiyat Farkı Kararnamesinden kaynaklanan farklı durumların da ayrıca irdelenmesi gerekmektedir: -İdari şartname ve sözleşmelerinde fiyat farkı verilmeyeceği belirtilen hizmet alım sözleşmeleri, -İdari şartname ve sözleşmelerinde Fiyat Farkı Kararnamesinin 7 nci maddesine göre fiyat farkı verileceği belirtilip işçiliğin sadece a2 olarak belirlendiği hizmet alım sözleşmeleri, açısından prim oranlarındaki değişiklik fiyat farkı kapsamında değerlendirilmediğinden beş puanlık indirimden dolayı herhangi bir fiyat farkı kesintisi yapılmayacaktır. Çünkü sözleşmesi bu şekilde düzenlenen işlerde işveren sigorta prim maliyeti değişikliği fiyat farkı kapsamında değerlendirilmediğinden prim oranlarındaki artış için de yükleniciye bu artıştan dolayı herhangi bir fiyat farkı ödenmemekte, sadece brüt asgari ücret değişikliği dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanmaktadır. İşin mahiyetine bakıldığında ise işveren sigorta priminin beş puanlık kısmının Hazinece karşılanmasının istihdamı teşvik amacıyla getirildiği ve işverenin prim maliyenin azaltılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda kamuya yüklenici olarak hizmet veren işverenlerin istihdama katkılarının irdelenmesi gerekmektedir. Kamuya ihale yoluyla personel istihdamı sağlayan yükleniciler iş hukuku açısından alt işveren olarak adlandırılmaktadır ve bu alt işverenler, idari ofislerinde çalışan birkaç personel hariç hiçbir zaman işçi istihdam etmemektedirler. Bu yükleniciler, bir kamu idaresi ile hizmet alım sözleşmesi imzalayıp işe başladıklarında, o idarede bir önceki alt işverende çalışmış olan işçileri devralarak istihdam etmeye başlamaktadırlar. Dolayısıyla yüklenici (alt işveren) olarak kamu idareleri adına işçi çalıştıranların istihdama herhangi bir katkıları bulunmamaktadır Kamu İhalelerinde 5 Puanlık İndirimin ve KİK Asgari İşçilik Maliyeti 5637 sayılı Kanunla getirilen indirim, mutlak olmayıp, gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması, işverenin kamu idaresi olmaması, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediğinin tespit edilmemesi gibi şartlara bağlanmıştır. Bu ön şartlar nedeniyle ihale aşamasında beş puanlık indirimden yararlanılması hususu belirsiz olduğundan, Kamu İhale Kurumu tarafından hesaplanan ve taraflarca veri kabul edilen teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti bu indirimden yararlanılmayacakmış gibi hesaplanmakta ve ihaleye teklif veren istekliler bu maliyet üzerinden teklif bedellerini hesaplayarak ihaleye teklif sunmaktadırlar. Dolayısıyla ihale aşamasında yapılan bu hesaplamanın, beş puanlık indirimden yararlanılması nedeniyle sözleşme aşamasında değişmesi sonucunda oluşan bu farkın giderilmesi için, yükleniciye yapılan hakediş ödemesinde kesinti yapılmaktadır. 171 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

4 Kamu İhale Kanunu Genel Değerlendirme İşveren sigorta priminden yapılan bu indirimin belli şartlara bağlı olması nedeniyle ihale aşamasında Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen asgari işçilik maliyeti bu indirim dikkate alınmadan hesaplanmaktadır. Bu yasal düzenlemelere rağmen, beş puanlık indirime ilişkin fiyat farkı kesintisinin yapılamayacağına dair iş hukuku bilirkişilerinin görüşleri doğrultusunda verilen adli yargı kararlarının kesinleşmesi halinde; Kamu İhale Kurumunun ihale aşamasında belirlediği asgari işçilik maliyeti hesabı sistemi değiştirilerek, ihale aşamasında teklif edilen bedel tutarı; beş puanlık indirim daha baştan dikkate alınmak suretiyle işçilik maliyetinin söz konusu indirim kadar düşürülerek teklif alınması da söz konusu olabilecektir. Buna göre ihaleye teklif verip, sözleşme aşamasında bu indirimden yararlanamayan yükleniciye fiyat farkı ödenmesi gerekecektir. Ancak belli şartlara bağlanmış bu indirimin daha baştan var kabul edilmesi uygulaması, fiyat farkı sisteminde şekli açıdan çok uygun bir düzenleme olmamakla birlikte hukuken bir engel bulunmamaktadır. Diğer taraftan Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin anılan Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca istisna kapsamında gerçekleştirdikleri işler için de sözleşmelerinde yer alan fiyat farkı hükümleri dikkate alınarak uygulama yapılması gerekmektedir. Söz konusu beş puanlık indirimin hizmet alım sözleşmeleri gereğince fiyat farkı olarak kesilmesi hususunu irdeleyen; iş hukuku akademisyenlerinin, iş hukuku uzmanı ve bilirkişilerinin, adli yargı ve temyiz merciinin yukarıda yer verilen Kanun hükmü, Bakanlar Kurulu Kararı, Tip Şartname, Tip Sözleşme ve Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerini dikkate alarak değerlendirme yapmasının konunun çözümüne katkı sağlayacağı, bu hükümler dikkate alınmadan salt iş hukuku açısından konuya bakmanın, kanun hükmüne aykırı bir değerlendirme olacağı açıktır. 2.Hizmet Alım İhalelerinde Çalışanların Ücretli İzin Hakları Hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan işçilerin ücretli izin haklarına gelince; 4857 sayılı Kanun un 55 inci maddesi uyarınca ücretli izne hak kazanan işçilerin izin haklarını kullanmaları durumunda izne ayrılan işçi yerine izin süresince yeni işçi getirilmesinin yükleniciden istenmemesi gerekmektedir. Kamu İhale Genel Tebliğinin maddesinde; İhale dokümanında günlük olarak belli sayıda personelin idarenin iş yerinde bulunması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılan ihalelerde, 4857 sayılı Kanun un 55 inci maddesi uyarınca izne hak kazanan işçilerin izin hakları idarenin belirleyeceği takvim çerçevesinde kullandırılacak ve izin kullanan işçiler fiilen çalışan işçi sayısına dahil kabul edileceğinden, izin kullanan işçilerin yerine başka işçilerin getirilerek sayının tamamlanması talep edilmeyecektir. İdarelerin, ihale konusu işte çalıştırılması istenen personel sayısını bu hususu dikkate alarak belirlemeleri gerekmektedir. hükmü yer almaktadır. İş mevzuatı uyarınca izne hak kazanan işçiye, ücretli izin kullandırılması yasal bir zorunluluktur. Eğer ücretli izin hakkı kullanan işçinin yerine bu süre için geçici işçi getirmesinin yükleniciden istenilmesi durumunda, geçici işçiye ödenecek ücret maliyetinin kimin tarafından karşılanacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Ne kadar sayıda işçinin izne hak kazanacağı ve bu işçilerin kıdem sürelerine göre kaç gün izin kullanacağı ihale aşamasında belli olmadığından bu maliyet hesaplanamamakta, Kamu İhale Kurumunca tespit edilen ve isteklilerce teklif bedelinin hesaplanmasında kullanılan asgari işçilik maliyeti de izin kullanan işçinin yerine geçici işçi getiril- 172 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

5 Bahattin IŞIK memesi kabulünden hareketle hesaplanmaktadır. Aksi bir kabul yapıldığında yani izne ayrılan işçinin yerine geçici işçi getirilmesinin zorunlu tutulduğu durumda yükleniciye geçici işçiler için de ayrıca ödeme yapılması gerektiği dikkate alınmalıdır. Ancak yukarıda açıklandığı üzere bu ödemenin maliyetinin ihale aşamasında hesaplanıp teklif edilen bedele yansıtılması mümkün olmadığından bu maliyeti ihale sistemine dahil etmemek için, izne ayrılan işçinin yerine yeni işçi istenmemesi kuralı benimsenmiştir. Kaldı ki idarenin iş yoğunluğunun azaldığı dönemlerde de dokümanda öngörülen sayıda personelin çalıştırılmasının istenmesi çoğu zaman gereksiz personel istihdamına neden olmaktadır. Bu yüzden idarenin iş yoğunluğunun azaldığı dönemlerde izne hak kazanan işçilere izin kullandırılarak, yerine geçici işçi istenmemekte ve gereksiz işçi çalıştırılmasının önüne geçilmektedir. Aksi halde yani dokümanda öngörülen sayıda işçinin sürekli olarak işyerinde bulundurulmasını sağlamak için izne ayrılan personel yerine geçici işçi istihdamı yükleniciden istendiğinde, idarenin iş yoğunluğunun azaldığı dönemlerde bile aynı sayıda işçinin çalıştırılmasının istenmesi kaynak israfına neden olacaktır. Özel güvenlik hizmeti gibi sürekli belli sayıda personelin istihdam edileceği işlerde izin kullanan işçilerin yerine iş artışı yoluyla geçici personel getirilmeli ve bedeli de yüklenicinin hak edişine dahil edilmelidir. Öngörülen bu sistem sürekli eşit sayıda işçi çalıştırılmasını engellememekte, iş artışı yoluyla izin kullanan işçinin yerine geçici işçi alınabilmektedir. Diğer taraftan izne ayrılacak işçinin yerine geçici işçi getirmesinin yükleniciden istenmesinin kabulü durumunda, geçici işçinin ücretini ihale aşamasında teklif bedeline yansıtamadığı için idareden karşılığını alamayan yüklenici de kendisi çözüm üretmeye başlamaktadır. Öncelikle izne hak kazanan işçiye karşı fiili durumlar yaratarak izin kullandırmamaya çalışmakta, işçinin buna rağmen izin kullanmak istemesi durumunda ise geçici işçinin ücretini, resmi kayıtlara yansıtmadan izin kullanan işçinin ücretinden kesme yoluna gitmektedir. Bu tür sorunların yaşanmaması için Kamu İhale Genel Tebliğinde düzenleme yapılarak sorun çözümlenmeye çalışılmıştır. Konunun sosyal yönüne bakıldığında ise ihaleli işlerde işçilerin izin kullanımını sağlamak hatta teşvik etmek gerekmektedir. Çünkü yıllık izin kullanamayan ve 2-3 yıl sürekli çalıştırılan bir işçiden verimli bir çalışma beklemek mümkün değildir. Diğer taraftan izin kullanan işçinin yerine geçici işçi istenmesi durumunda; izne hak kazanan işçi, izin kullanmayıp geçici işçiye ödenecek ücretin de kendisine ödenmesini yükleniciden isteyebilmekte ya da izin kullanan işçinin yerine geçici işçi getirilmediği halde yüklenici geçici işçinin ücretini hakedişe dahil edebilmektedir. Hizmet alım ihalelerindeki temel kural, sözleşme boyunca oluşacak işçi maliyetinin idare tarafından yükleniciye ödenmesidir. Buna göre izin kullanacak işçi yerine getirilecek geçici işçilerin maliyeti ihale aşamasında teklif bedeline dahil edilmediği halde sözleşme aşamasında izin kullanan işçinin yerine yükleniciden geçici işçi getirmesi ve ücretinin de karşılanmasının istenmesi Kamu İhale Kurumunca oluşturulan asgari işçilik maliyeti kurgusuyla bağdaşmamaktadır. Hizmet alım ihaleleri ile ilgili değerlendirme yapılırken, isteklilerce teklif bedellerinin hesaplanmasında kullanılan ve bütün kesimler tarafından veri kabul edilen asgari işçilik maliyeti hesabının Kamu İhale Kurumunun kabullerine dayandığı varsayımı göz ardı edilememeli, yapılan bu hesaplamaların bir bütünlük arz ettiği gerçeği dikkate alınmalıdır. Bu Tebliğ düzenlemesine rağmen İş Kanunu nedeniyle çözümlenemeyen ücretli izin hakkı sorunları da vardır. Süresi bir yılı aşmayan hizmet alım ihalelerinde her yıl farklı yüklenicide ancak aynı idarede yıllarca çalışan işçi izne hak kazanamamakta, yine bir yılı aşan işlerde ise birinci yıl izin kullanılamamakta ancak ikinci ve daha sonraki yıllar izin kullanılabilmektedir. Bu sorunların çözümü için hizmet alım ihalelerinde işçilerin toplam hizmet süreleri dikkate alınarak izin kullandırılmasına imkan tanınması ve yine ihale mevzuatıyla çözüm getirilemeyen kıdem tazminatı maliyetinin de hizmet alım sözleşmeleriyle karşılanması için İş Kanununda gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 173 EKİM - KASIM - ARALIK 2010

2012 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK PAZAR ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

2012 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK PAZAR ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 3- YAKLAŞIK MALİYET HESAPLANIR. İstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından lise mezunu brüt asgari ücretin %45 fazlası 125 kişi, yüksekokul

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 31.12.2013 No : 38166 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında

Detaylı

SGK İŞVEREN PRİM TEŞVİKİ (6111 sayılı kanuna göre);

SGK İŞVEREN PRİM TEŞVİKİ (6111 sayılı kanuna göre); SGK İŞVEREN PRİM TEŞVİKİ (6111 sayılı kanuna göre); Bilindiği üzere, Kurumumuzun kuruluş amaçlarından biri de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110420-16.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110420-16.htm Page 1 of 6 20 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27911 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî

Detaylı

6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Raşit ULUBEY* I-BAŞLANGIÇ : 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

76- AYLIK HAKEDİŞİN ÖDENMESİ

76- AYLIK HAKEDİŞİN ÖDENMESİ 76- AYLIK HAKEDİŞİN ÖDENMESİ 1) İhaleye ilişkin Sözleşmenin 36.20.maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin ödeme emri belgesine eklenmesi gerekmektedir. Yüklenici firma aşağıdaki belgeleri ödeme

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik

BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik 300 suretiyle kullanabilir. DÖRDÜNCÜ KISIM Primlere İlişkin Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik Prim Alınması Zorunluluğu Madde 79- Kısa ve uzun vadeli

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet İhalenin Tanımı İhalenin tanımı İhale: Kanunda belirtilen usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER 6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER İbrahim AYDINLI * ÖZET Bugüne kadar 4857 Sayılı İş Kanununda asıl işveren- alt işverenlik ilişkisine yönelik pek çok

Detaylı

G E N E L G E 2009-113

G E N E L G E 2009-113 T.C. SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031-790 11.09.2009 Konu : 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-540094 1/8/2008 KONU : 18-29 yaş aralığında olan erkek ve 18

Detaylı

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014 (11 Eylül 2014 tarihli ve

Detaylı

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Av. Melis Ilgaz Güler& Yrd. Doç. Şeyma Köstekli İ Ç

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap 1-Kanunda aktif- pasif dengesini sağlamaya yönelik düzenlemeler var mı? 5510 sayılı Kanunda Kurumun aktüeryal dengesini olumlu yönde etkileyecek olan

Detaylı

G E N E L G E 2008-9339393...

G E N E L G E 2008-9339393... T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-744137 13.11.2008 Konu : Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ MADDE GEREKÇELERİ Madde 1- Bu maddede Kanunun amacı belirtilmiştir. Madde 2- Bu Kanunun uygulanması bakımından kapsama alınan kişi, işveren, sağlık hizmet sunucusu ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesi

Detaylı

GENELGE 2008 85. Uygulama ve denetim esasları konulu 4 üncü maddesinde ise,

GENELGE 2008 85. Uygulama ve denetim esasları konulu 4 üncü maddesinde ise, T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73 031 658475 Konu : Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

Kanun No: 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014. (11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

Kanun No: 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014. (11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) ĐŞ KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASI ĐLE BAZI ALACAKLARIN YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR KANUN Kanun No: 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014 (11 Eylül 2014 tarihli ve

Detaylı

NİSAN AYI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BÜLTENİ

NİSAN AYI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BÜLTENİ KAPAK KAP NİSAN AYI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BÜLTENİ Tarih-Sayı Konu Özet 01.04.2015/ 29313 Resmi Gazete Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 Uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması

Detaylı

HAK KAZANMADIĞI YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ KULLANAN İŞÇİ İŞYERİNDEN AYRILIRSA İŞVEREN İŞÇİDEN İZİN ÜCRETİ TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

HAK KAZANMADIĞI YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ KULLANAN İŞÇİ İŞYERİNDEN AYRILIRSA İŞVEREN İŞÇİDEN İZİN ÜCRETİ TALEP EDİLEBİLİR Mİ? HAK KAZANMADIĞI YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ KULLANAN İŞÇİ İŞYERİNDEN AYRILIRSA İŞVEREN İŞÇİDEN İZİN ÜCRETİ TALEP EDİLEBİLİR Mİ? Erol GÜNER * I.GİRİŞ: Anayasanın 50. Maddesinin çalışanlara tanıdığı dinlenme hakkının

Detaylı

TEMYİZ KURULU KARARI

TEMYİZ KURULU KARARI SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 18.03.2008 No : 30029 M TEMYİZ KURULU KARARI emurlara verilen öğle yemeğinin maliyetinin ancak yarısının kurum bütçesinden karşılanabileceği ve diğer

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

(Ait Olduğu Ay/Yıl :.../200...) İşyerinde Çalıştırılan Özürlünün. Adı-Soyadı

(Ait Olduğu Ay/Yıl :.../200...) İşyerinde Çalıştırılan Özürlünün. Adı-Soyadı Ek-1 TÜRKİYE İŞ KURUMU... İL/ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4857 Sayılı İş Kanunun 30 uncu Maddesine Göre Özürlü Çalıştıran Banka, Sigorta veya Reasürans Şirketi, Oda, Borsa veya Birliklere Sigorta Primi İşveren Hissesi

Detaylı

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Nisan 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 4 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması İçindekiler Önsöz 7 1 Afet durumunda bildirim ve primlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Amaç 1. Kapsam 1. Hukuki dayanak 1. Tanımlar 1. İkinci Bölüm. Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Amaç 1. Kapsam 1. Hukuki dayanak 1. Tanımlar 1. İkinci Bölüm. Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar İÇİNDEKİLER KONU SAYFA NO Birinci Bölüm Amaç 1 Kapsam 1 Hukuki dayanak 1 Tanımlar 1 İkinci Bölüm Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Temel ilkeler 2 Usul ve esaslar 2 Onay alınması 11 Üçüncü

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER

6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

Sayı Konu TAMİM 2014/7

Sayı Konu TAMİM 2014/7 Sayı Konu TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı : 83768800-010.06.01-868/10678 13.11.2014 : 6552 Sayılı Kanunla Bazı Kanunlarda Yapılan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? 18.12.2012

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? 18.12.2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? 18.12.2012 SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? İşverenlere İlişkin Temel Bilgiler Emeklilik Yasalarının Değerlendirilmesi

Detaylı