SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ"

Transkript

1 SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ

2 Sağlıkta yapılan dönüģümü değerlendirirken sadece sağlık alanının kendi dinamikleriyle değil aynı zamanda toplumsal süreçler, ideolojik konumlandırılmalar, sınıflararası güç iliģkilerini de dikkate almak gerekir. Bugün sadece sağlıkta değil eğitim ve daha bir çok kamusal alanda bu değiģimin nüvelerini görmekteyiz.

3 Bizler de bugünün sağlık öğrencileri, yarının sağlık emekçileri olarak bu dönüģümün doğrudan muhataplarıyız. Var olan durum biz öğrencileri iki yönden etkilemektedir: Eğitim, müfredat, içerik Güvencesiz çalıģma, ucuz iģ gücü, geleceksizleģtirme

4 YENĠ YÖK YASA TASARISI!

5 Eğitimin piyasalara açılması projesinin yükseköğretim ayağında Avrupa merkezli ve tam anlamıyla Üniversite A.ġ. yi kurmayı amaçlayan Bologna süreci gündeme gelmiģtir. ĠĢte bu süreçle beraber üniversiteler tam anlamıyla piyasalar için bilgi, mal üretecek kurumlar halini alırken öğretim elemanları güvencesizliğe ve esnek çalıģmaya mahkum ediliyor. Öğrenciler ise bu süreçte mobil olmayı ve her iģi yapmayı öğrenerek piyasanın ihtiyaçlarına göre yaģamaya zorlanıyor.

6 YÖK yasa tasarısı da bahsettiğimiz Bologna sürecinin Türkiye de daha rahat ve uyumlu götürülebilmesi için sahneye çıkartılıyor. Bu amacına ek olarak bu yasa AKP ye karģı direniģte olan son kalelerin yani üniversitelerin de fethi projesi olarak tasarlanıyor. AKP ırkçı ve gerici ideolojisini üniversitelerde hakim kılmak isterken önüne kim çıkarsa yıkmaya çalıģacağını da gösteriyor.

7 Ama tüm bu geliģmelere karģılık geçtiğimiz günlerde ODTÜ de olduğu gibi umudu yeģerten karģı hamleler de geliģiyor. ODTÜ, AKP ye ve tüm Türkiye ye zorbalığa karģı direniģin meģruluğunu ve zorunluluğunu hatırlatırken biz üniversitelilere de üniversitelerimize nasıl sahip çıkacağımızın ipuçlarını veriyor.

8 TOPLUMA DAYALI SAĞLIK MODELĠ Tıp fakültesinde tıp eğitiminin her aģaması, topluma dayalı modele göre planlanmaktadır. Öğrenciler çok erken dönemden itibaren hasta ve toplumla iç içedir. Çünkü mezun olanlar okulda kazandıkları becerileri üçüncü basamak bir hastaneden çok toplumda kullanacaktır.

9 Toplumdaki sağlık öncelikleri arasından öncelikli sağlık sorunlarının belirlenip eğitim için kullanılması yoluyla müfredatın güncelliği korunur. Böylece müfredat toplumun değiģen ihtiyaçlarına cevap verebilir.

10 PEKĠ TIP EĞĠTĠMĠ SAĞLIK VE EĞĠTĠMDEKĠ DÖNÜġÜMÜN NERESĠNDE? Koruyucu sağlık hizmetleri yerine tedavi edici hizmetlerin baģat hale getirilmesi doğal olarak tıp eğitimini buna göre örgütleyecektir. Birinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık ocakları dahi, para karģılığı tedavi verici hizmet verecek Ģekilde yeniden düzenlenmiģtir. Bu durumda tıp fakültelerinde birinci basamağı gözeterek sağlığı geliģtirici, koruyucu bilgi, beceri ve sorumluluğu kazandıracak eğitim tasfiye edilmektedir.

11 Kapitalizmde tıp eğitiminin özü eğitim tekniklerinden bağımsız olarak Ģöyle tarif edilebilir: insanlar bir yerlerde ve bir Ģekilde kaçınılmaz olarak hasta olacaklardır. Hastalandıklarında eğer size rastlarlarsa onları tedavi edip, hastalandıkları toplumsal koģullara geri yollayın. Üstelik bu iģte oldukça iyi para kazananlarınız olacaktır. Yeter ki rekabet etmeyi ve sizden isteneni yapmayı bilin

12 Tıp eğitimi bugün ciddi bir kriz içerisindedir Sağlık bakanlığı rekabete dayalı piyasa yönelimli sağlık hizmeti sunumu için gerekli düzenlemeleri yaparken YÖK de aynı doğrultuda üniversite yapılanmasını değiģtirmektedir. Plansız biçimde alt yapı olanakları oluģturulmadan öğrenci sayısı eğitim kalitesini tehlikeye sokacak Ģekilde kontenjanlar ve tıp fakültesi sayısı artırılmıģtır. Bunun yanında ithal hekim uygulamaları da ucuz iģ gücü yaratmaya yönelik uygulamalar olarak karģımıza çıkmaktadır.

13 Bunun yanı sıra tıp fakültelerine verilen kamusal destek azaltılıp, eğitimi tamamen döner sermayeye bağımlı kılmaktadır. Bu durumda üniversite hastaneleri eğitim ve araģtırma iģlevlerinden daha da uzaklaģarak iyiden iyiye hizmet hastanelerine dönüģmektedir. Özellikle döner sermaye performans uygulamasından sonra eğitim ikinci planda kalmakta ve hizmet ön plana çıkmaktadır. Klinisyen öğretim üyelerinin kiģisel ve kurumsal para kazanma hırsı eğitim atmosferini etkilemektedir.

14 Peki biz ne istiyoruz? Nitelikli bir tıp eğitimi istiyoruz. Kontenjan artırımının durdurulmasını istiyoruz. Alt yapısı sağlanmadan tıp fakültesi açılmasına son verilmesini istiyoruz. Sağlık ocaklarının kapatılmasıyla birlikte mezuniyet öncesi pratik yapabilecekleri kurumları yok edilmiģ olan tıp öğrencilerinin bu sorunlarına çözüm üretilmesini istiyoruz. Öğretim üyelerimizin birinci önceliğinin tıp eğitimi olabileceği bir sağlık ortamı istiyoruz.

15 Birinci basamağın tasfiyesi ve itibarsızlaģtırılması sonucunda bütün tıp fakültesi mezunlarını uzmanlık eğitimine yönelten ve TUS dersaneleri kıskacına mahkum eden uygulamalara son verilmesini istiyoruz. Ücretsiz iģ gücü olarak kullanılan intörnlerin sömürülmesine son verilmesini, çalıģma saatlerine sınırlama getirilmesini ve eğitimle ilgili olmayan pratikleri yapmak zorunda bırakılmasına son verilmesini istiyoruz.

16 Sağlık bir ekip iģidir fikrinden hareketle, ebeleri ve hemģireleri itibarsızlaģtıran, hekim merkezli bir sağlık ortamı örgütlenmesi sunan ve yardımcı personel adı altında mesleki hak ve onurlarında tahribata neden olan uygulamalara son verilmelidir.

17 Çözüm

18 Çözüm eylemde!!!

19 Çözüm dayanıģmada!!!

20 Çözüm var olduğumuz her yeri mücadele alanı haline dönüģtürebilmekte!!!

21 Çözüm ĠSYANDA!!!!

05 Eylül 2011 1225/22011 CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI'NA ANKARA

05 Eylül 2011 1225/22011 CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI'NA ANKARA 05 Eylül 2011 1225/22011 CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI'NA ANKARA Hükümet, 26 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımladığı 650 Sayılı "Adalet Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI. GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI. GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Lokman DOĞAN Tez DanıĢmanı

Detaylı

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠNĠN YÖK YASASI ĠLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġLERĠ

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠNĠN YÖK YASASI ĠLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġLERĠ BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠNĠN YÖK YASASI ĠLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġLERĠ 1. Farklı özelliklerdeki üniversitelerin farklı yönetim modelleri eşliğinde faaliyette bulunabilmelerine fırsat verilebilmelidir. Ancak denetimi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠMĠN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI: GÖRÜġ VE ÖNERĠLER Komisyon Raporu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara YÜKSEKÖĞRETĠMĠN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI: GÖRÜġ VE ÖNERĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ ÖZET I. GĠRĠġ:

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna 2009-2010 eğitim öğretim yılında öğrenci alınmıştır. İlk olarak Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Çocuk Gelişimi Programlarında

Detaylı

TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II

TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II Yrd. Doç.Dr. Birim Balcı DEMĠRCĠ Doç. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO Prof. Dr. Uğur DEMĠRAY Haziran 2011, Ġstanbul Önsöz Sevgili okurlar bir kez daha merhaba

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012)

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) Tıp Fakültesi Dekanları 22-23 Aralık 2012 tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi nde bir çalıştay düzenlemiştir. Çalıştaya Tıp Fakültesi

Detaylı

EMO 2015-2016 TERCİH REHBERİ. Temmuz 2015

EMO 2015-2016 TERCİH REHBERİ. Temmuz 2015 EMO 2015-2016 TERCİH REHBERİ Temmuz 2015 Elektrik/Elektronik Mühendisliği Eğitimi Veren Okullar: KKTC ve dış ülkeler hariç olmak üzere, 85 devlet ve 58 vakıf olmak üzere toplam 143 üniversitede, Elektrik,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN TEMEL İLKELER VE YAKLAŞIMLAR

YÜKSEKÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN TEMEL İLKELER VE YAKLAŞIMLAR YÜKSEKÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN TEMEL İLKELER VE YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL (Marmara Üniversitesi Eski Rektörü & YÖK Eski Üyesi) Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 1. Amaç ve Hedefler 2. Eğitim Programı 3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi 4. Öğrenciler 5. Program Değerlendirme 6. Öğretim Elemanları (Akademik Kadro)

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

Yeni Yükseköğretim Yasa Tasarısına İlişkin Kişisel Görüş ve Öneriler

Yeni Yükseköğretim Yasa Tasarısına İlişkin Kişisel Görüş ve Öneriler Yeni Yükseköğretim Yasa Tasarısına İlişkin Kişisel Görüş ve Öneriler 1. Hesap verilebilirlik, rekabet (İnsan hakları temelinde), kalite güvencesi, dönüşümlü rektörlük, çeşitlilik, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

ATĠK Program TartıĢma Taslakları BroĢürü

ATĠK Program TartıĢma Taslakları BroĢürü ATĠK Program TartıĢma Taslakları BroĢürü -I- ÖNSÖZ Değerli ATĠK aktivistleri, sevgili dostlar; Avrupa Türkiyeli ĠĢçiler Konfederasyonu (ATĠK), 20 yılı sonunda çeyrek asırlık bir tarihsel mücadele sürecini

Detaylı

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır.

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır. 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

Esnek Çalışma Bağlamında Psikologlar, İşçi Hareketleri ve Sendikal Kriz Bağlamında TODAP

Esnek Çalışma Bağlamında Psikologlar, İşçi Hareketleri ve Sendikal Kriz Bağlamında TODAP Esnek Çalışma Bağlamında Psikologlar, İşçi Hareketleri ve Sendikal Kriz Bağlamında TODAP Sırrı Emrah Üçer* Giriş Bu çalışmanın hedefi, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği Girişimi ni, Türkiye

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

Oda seçimleri sürüyor

Oda seçimleri sürüyor td 174 son_layout 1 30.04.2010 20:29 Page 1 dışardan göz Sayı: 174... ABD yıllar sonra gerçekleştirdiği sağlık sigortası nı bir devrim olarak nitelediğine göre konu acilen düşünülmesi gereken bir durumda.

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GÖRÜŞÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GÖRÜŞÜ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GÖRÜŞÜ Yeni Bir Yükseköğretim Yasasına Doğru adlı Türkiye Yükseköğretim sistemini dönüştürmeye yönelik yasa taslağı için posizyon belgesinin Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU 2010 Dr. İskender Sayek Dr. Orhan Odabaşı Dr. Nural Kiper 2 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi

Detaylı

Çalışma İlişkilerinde Dönüşüm. Güvencesiz İstihdam. Kabul Edilemez Risk Yeni Yönetmelik. Emek Tarihi ve İşyeri Hekimliği. İşçilerin Mesleki Sağlığı

Çalışma İlişkilerinde Dönüşüm. Güvencesiz İstihdam. Kabul Edilemez Risk Yeni Yönetmelik. Emek Tarihi ve İşyeri Hekimliği. İşçilerin Mesleki Sağlığı turkish journal of Mustafa BÜYÜKKELEŞ occupational health and safety Çalışma İlişkilerinde Dönüşüm Güvencesiz İstihdam Kabul Edilemez Risk Yeni Yönetmelik Emek Tarihi ve İşyeri Hekimliği Kadın İşçilerin

Detaylı

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr Türkiye deki Üniversitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin, Özelde Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programlarının Genel Değerlendirilmesi ve Durum Analizi Doç. Dr. Berat

Detaylı

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları Uzaktan eğitim teriminden ilk olarak Wisconsin Üniversitesi'nin 1892 Yılı Kataloğu'nda bahsedilmiģ olup, yine ilk kez aynı üniversitenin yöneticisi

Detaylı

18-19 EKIM 2014 / ISTANBUL

18-19 EKIM 2014 / ISTANBUL 18-19 EKIM 2014 / ISTANBUL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINA YAKLAŞIM SEMPOZYUMU 18-19 Ekim 2014 İstanbul Yayına Hazırlayan Hasan Oğan

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ORTAMINI NASIL DÖNÜŞTÜRDÜ?

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ORTAMINI NASIL DÖNÜŞTÜRDÜ? AİLE HEKİMLİĞİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ORTAMINI NASIL DÖNÜŞTÜRDÜ? Türk Tabipleri Birliği GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 / 17-23, 06570 Maltepe - Ankara Tel: (0 312) 231 31 79 Faks: (0 312) 231

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU (2010-2012) 2. YIL ÇALIŞMA RAPORU

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU (2010-2012) 2. YIL ÇALIŞMA RAPORU YÖNETİM KURULU (2010-2012) YÖNETİM KURULU (2010-2012) Eylül 2012 Bu yayının her hakkı saklıdır. Tamamı ya da bir parçası, tanıtım için yapılacak alıntılar dışında, Türk Cerrahi Derneği nin yazılı izni

Detaylı

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR I. Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim 1. Uzmanlık derneklerince

Detaylı

HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI

HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI ERKAN GÖLGELĠ YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ KAHRAMANMARAġ AĞUSTOS-2008 T.C. KAHRAMANMARAġ

Detaylı