XIX. VE XX. YÜZYILIN BA LARINDA OSMANLI DEVLET VE AVRUPA DAN BREZ LYA YA YÖNEL K GÖÇLER. Mehmet TEMEL *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XIX. VE XX. YÜZYILIN BA LARINDA OSMANLI DEVLET VE AVRUPA DAN BREZ LYA YA YÖNEL K GÖÇLER. Mehmet TEMEL *"

Transkript

1 TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:2 Sayfa: THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Issue:2 Page: XIX.VEXX.YÜZYILINBALARINDAOSMANLIDEVLETVE AVRUPA DANBREZLYA YAYÖNELKGÖÇLER MehmetTEMEL * Özet BazAvrupaülkeleriSanayiDevrimi ndensonrasömürgelerinimamulmalithaledenpazar halinedönütürmekveülkelerindekinüfusbasksnazaltmakamacylaülkelerindendarya yönelikgöçleriteviketmilerdir.çokgeniveverimlitarmalanlarnasahipolduuiçinözellik lekahvetarmsektöründeigücüktlçekenbrezilyaençokgöçalanülkelerdenbiriolmutur. XIX.yüzyldauyguladteviklervevaatlersayesinde5,5milyonAvrupalve Osmanl vatandabuülkeyegöçetmitir.osmanldevletiekonomikkayglarnedeniyledayönelik göçlereolumlubakmamasnaramenortadoubölgesindençoksaydavatandannbrezil ya yagöçetmesineengelolamamtr.brezilya yagidengöçmenler,topraekipbiçme,toprak sahibineüründenpayvermeveücretliserbestiçistatüsüyleçalarakbrezilyaekonomisine önemlikatksalamlardr.kuzeyavrupa dangidengöçmenlerikliminveçalmakoullarnn arlnedeniyleuyumsorunuyaam,ancakportekiz,talya,güneyalmanyaveosmanl göçmenlerikarlatklargüvenliksorunlarnaramentarm,ticaret,esnaflkvedierikolla rndabaarlolmulardr.uyguladgöçmenpolitikasndabaarlolanbrezilya,göçmenlerle artannüfusuveekonomikgelimesisayesindexx.yüzylnbandalatinamerika nnenge limiülkesihalinegelmitir. AnahtarSözcükler Brezilya,Göç,Göçmen,Kahvetarm,Ortadou,Kzlderili THEEMIGRATIONMOVEMENTSFROMTHEOTTOMANEMPIREANDEUROPETO BRAZILINTHEEARLY19 TH AND20 TH CENTURIES Abstract AfterIndustrialRevolution,someEuropeancountriesencouragedemigrationfromtheircoun triestoothercountriestoturntheircoloniesintomarketsimportingmanufacturedgoodsandto decreasepopulationgrowthpressureinthemselves.asithadvastandfertileagricultural lands,brazilwasoneofthecountrieshavingthelargestnumberofimmigrants,inparticular,due toshortageofworkforceincoffeecultivationsector.duetoincentivesandpromisesofferedin early19 th century,5.5millioneuropeancitizensand ottomancitizensimmigratedtothe country.becauseofeconomicconcerns,thoughottomanstatedidnotapproveofimmigration fromthestatetoothercountries,itcouldnotpreventtheimmigrationofitsmanycitizensfrom * Doç. Dr., Mula Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öretim Üyesi.

2 124 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 itsmiddleeastprovincestobrazil.immigrantsgoingtobrazilmadeimportantcontributionsto Brazilianeconomybycultivatingthefields,givingcommissiontotheproprietorofthelandand workingasfreelaborers.northerneuropeanscomingtocountryasimmigrantshadproblems duetoharshclimateandworkload,yet,immigrantscomingfromportugal,italy,southger many,andottomanstatebecamesuccessfulinagriculture,commerceandothersectorsdespite thesecurityproblemstheywereconfrontedwith.brazil,beingsuccessfulinitsimmigration policy,becamethemostdevelopedcountryinlatinamericainearly20 th centuryduetoitsin creasingpopulationanddevelopingeconomy. KeyWords Brazil,Immigration,Immigrant,CoffeeCultivation,MiddleEast,Indians

3 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 125 I.GR Savalar,doalafetler,siyasivedinibasklar,snrdeimeleri,ekonomik,et nik vb. nedenlerle milyonlarca insan tarih boyunca doup büyüdüü, yaad yerlerden baka ülkelere göç etmek zorunda kalmtr. XIX. yüzyldaki göçlerin büyük bir bölümü de ekonomik nedenlere dayanrken, XX. yüzylda bu faktöre savalarvesiyasibasklardaeklenmitir 1. SanayiDevrimi ninetkisiylexix.yüzyldamallarn,insanlarnvesermayenin uluslar aras dolam büyük art göstermi, sömürgeci ülkeler, sömürgelerini hammadde ihraç edip mamul mal ithal eden bir ülke durumuna dönütürmek amacylayerelkoullarnelverdiiölçüdesömürgelereyönelikbeyaznüfusgöçü nüveyerleiminiteviketmilerdir 2.Ucuzulamndaetkisiyle yllar arasnda35milyonuabd ne,15milyonulatinamerika yaolmaküzereyaklak 60milyoninsanAvrupa yterketmitir 3. II.GÖÇLERNNEDENLER ÇounluunuPortekiz,Alman,ngiliz,talyan,sveçveRusvatandalarnn oluturduu5.5milyonavrupalnnve osmanluyruklununbrezilya ya göçlerinin nedenlerini itici faktörler olarak nitelendirilen iç gelimelerle, çekici faktör olarak kabul edilen Brezilya hükümetlerinin göçü destekleyen politikala rnda aramak gerekmektedir. XIX. yüzylda Osmanl sosyoekonomik yapsnda meydana gelen baz gelimeler e yakn Osmanl vatandann Kuzey ve Güney Amerika ya göç etmesinde itici faktör oluturmutur. Bu gelimeleri u ekildeifadeetmekmümkündür: XIX. yüzyln ikinci yarsnda Osmanl ekonomisinde görülen durgunluun etkisiyleartanisizlik,krmsava ndanitibarenkafkaslar,krmvebalkanlar dananadolu yagelenmilyonlarcamültecininosmanlmparatorluu ndamüs lümanüstünlüünüarttrmas,filokserahastalnnüzümbalarnnbüyükbö lümünezararvermesi,süveykanal nn,ticaretyollarnnrotasngüneyeçevir mesi,ipekendüstrisininçöküüvebusektördefransa yabamlhalegelinmesi, Suriye Hristiyanlarnn Müslüman nüfusun tehdidine maruz kaldklarn iddia etmeleri, Suriye bölgesindeki Osmanl memurlarnn Dürzî isyanlar nedeniyle izledikleriolumsuzpolitikalarvebununbölgehalkndayarattgüvensizlik 4. mparatorlukbünyesindegörülenbugelimelerdenolumsuzolaraketkilendi ini düünen yüz binlerce kii hükümetlerin vazgeçirme politikalarna ramen göçetmitir. Göçlerde ABD, Avrupa ve Brezilya nn izlemi olduklar göç politikalarnn dahaetkiliolduuvegöçmenleriçinçekicifaktörlerioluturduugörülmektedir. 1 Tevfik Güran, ktisat Tarihi, stanbul 1991, s evket Pamuk, Osmanl Ekonomisinde Bamllk ve Büyüme ( ), Tarih Vakf Yurt Yaynlar, stanbul 1994, s.8. 3 Güran, age., s Kemal H. Karpat, The Ottoman Emigration to America, , International Journal of Middle East Studies, Vol. 17, No. 2 (May, 1985), s

4 126 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 ABD ninosmanlgayrimüslimlerineveosmanlkartlarnagösterdiisempati, sanayileenkuzeyamerika nnvetarmsalyatrmlaraarlkverenbrezilya nn igücüneyüksekücretleiimkânsalamavaatleridegöçmenlereçekicigelmi tir 5. Brezilya yagöçlerinyounolarakyaandsuriye,lübnanvefilistinbölge sindebasnyaynyoluylaosmanlmüslümankartlvemilliyetçilikhareketleri desteklenmi 6,Brezilya nnosmanldevletindekimansure,tanta,kahireveyafa konsolosluklar aracl ile Ortadou dan Brezilya ya yönelik göçler tevik edil mitir 7. TemeliçpolitikalarkahvetarmveticaretiesasnabalolanBrezilyahükü metleriavrupaülkeleriningöçlereolumlubakanpolitikalarndandayararlanarak ülkelerineçiftçigetirebilmekveürettiikahveyiavrupapiyasalarndapazarlaya bilmek için Avrupa bakentlerinde oturan komiserleri aracl ile youn propa gandalarabavurmulardr. Avrupa y Viyana, Berlin, Paris ve Brüksel olmak üzere dört bölgeye ayran SaoPauloHükümeti,buralardakikomiserlerinmaiyetlerineçoksaydamemurlar vererekmacaristan danatlantiksahillerinekadartümavrupabölgesindenbre zilya yakahvetarmiçisiçarmakvekahveihracatnarttrmakiçinpropagan dayaptrmtr.avrupaülkelerindekiönemligazeteleretahsisatverilerekkahveye ilikinmakaleleryazdrlm,ülkelerinilerigelenkiilerinefazlamiktardaparalar ödenereküniversitelerde,bilimseltoplantlarda,ticarimahfillerdebrezilyalehin de,brezilya nngüzellii,zenginliihakkndakonferanslarverdirilmi,avrupal ünlüyazarlarakitaplaryazdrlarakücretsizolarakbinlercedattrlmtr. Yinepropagandaamacylaziyafetlerverilmi,tasviredilmikartpostallar,gü zelresimler,mükemmelharitalarbastrlm,çiveyapimiolarakkahveda tlm,brezilya yagelecekçiftçilerinyolücretlerininkarlanaca,tarmaletlerinin ücretsizverileceivetoprakdatlacavaatedilmitir 8.BrezilyaHükümeti,ül keyegirilerikolaylatrmakamacylagöçmenlerdenpasaportistememi,hamili ninkimliinigösterenbirbelgeyiyeterligörmütür ylndasadeceSaoPaulo ya avrupalçiftçiningiriyapmaspro pagandalarnnedenlietkiliolduunugöstermesibakmndanilginçtir. III.OSMANLIDEVLETNNGÖÇLEREBAKII 5 Karpat, agm., s Ignacio Klich, Argentine-Ottoman Relations and Their Impact on Immigrants from the Middle East: A History of Unfulfilled Expectations, , The Americas, Vol. 50, No. 2 (Oct., 1993), s.179; Karpat, agm., s BOA, HR. SYS, (Hariciye Nezareti Siyasi Ksm), Dos.76, No.4, Lef.9. 8 BOA, HR. SYS, Dos.77, No.25; Mehmet Temel, XIX. ve XX. Yüzylda Osmanl-Latin Amerika likileri, stanbul 2004, s BOA, DH. MB. HPS. M, (Dahiliye Nezareti Mebânî-i Emîriyye Hapishaneler Müdüriyeti Müteferrik Evrak), Dos.6, no. 29.

5 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 127 Avrupa dakihükümetlerülkelerindendaryayönelikgöçleridesteklemepo litikas izlerken, Osmanl Devletinin ülke dna yönelik göçleri pek de olumlu karlamaddeiiktarihlerdeyaynlamolduunizamnamevekararnameler le,izlemiolduugöçmenyerletirmepolitikasndananlalmaktadr.ii.mahmut dönemindeyurtdnaçklardapasaportkullanlmaszorunluluugetirilmesi nin ardndan 1869 ylnda kabul edilen Tabiiyet Nizamnamesi yle izinsiz olarak Osmanl tabiiyetini terk eden veya yabanc bir devletin hizmetine giren kiinin vatandalktan çkarlaca, geri dönüünün yasaklanaca ve vakf türünden gayrimenkullerinindüeceihükmügetirilmitir Haziran1896tarihliMeclisiVükelakararylaErmenilerinAmerika yagidi iyasaklanm,1903ve1907yllarndaosmanlvatandalarnnamerika yagöç giriimlerininengellenmesiiçinönlemleralnmayaçallmtr 11.Ancak,Ermeni lerindedâhilolduuçoksaydaosmanlvatandannticaretveyabakaamaçlar laavrupapasaportualarakvebazosmanlmemurlarnnçkarkarlermeni lerinyurtdnaçkmasnagözyumarakmevzuatsuistimaletmelerisonucugöç yasandanumulanyarareldeedilemeyincebirdahadönmemekvegeridebrak tklar mallarn satp ilikilerini tamamen kesmek artyla Amerika ya göçe izin verilmitir 12. HarbiyeNezaretide7ve29ubat1912tarihlerindeDâhiliyeNezareti neiki tezkeregöndererekyabancülkelereyaplanfirarlarnengellenebilmesiiçinpasa portalmazorunluluununyenidenkonulmasnveyabancülkeleregideceklerle, kazalardndaseyahatedeceklereilikinyasannçkarlmasnistemitir 13. OsmanlDevletinindaryayönelikgöçlereolumlubakmamasndaekonomik nedenlerindahaetkiliolduugörülmektedir.yüzlerceylstanbul untahlihtiya cnkarlayanverimlibalkantopraklarnnxix.yüzyldaeldençkmas,dikkatle ritarmaelveriliolmasnaramenilenmediiiçinbodurananadolutoprakla rnayöneltmitir.1857ylndaçkarlanbirkararnameileülkeyegelengöçmenlere devletmülkiyetindekitopraklardatlm,xix.yüzylboyuncaanadolu yagelen göçmenlerdeekimeelveriliboarazilerinbulunduubölgelereyerletirilmitir 14. YineXIX.yüzyldastma,tifüs,frengi,veremgibibulacvesalgnhastalklarn batakaradenizveçanadoluolmaküzereanadolu nunbirçokbölgesindeyol açtbüyüknüfuskayb,1925ylnakadartürkiye yegelengöçmenlerinbuböl gelereyerletirilmesiyletelafiedilmeyeçallmtr 15. Osmanl nüfusunun önemli bir ksmn oluturan ve kuyumculuk, terzilik, mobilyaclk,ayakkabclk,inaatustalgibielbecerisinedayananüretimfaali yetlerini elinde bulunduran zanaat ve ticaret erbab gayr Müslimlerin ülkeden 10 BOA, HR. SYS, Dos.75, no.14, Lef Ahmet Akter, Tehcir Öncesi Anadolu dan Amerika ya Ermeni Göçü ( ), stanbul 2007, s Akter, age., s BOA, DH. SN. THR (Dahiliye Nezareti Sicill-i Nüfus Tahrirat Kalemi Evrak), Dos.31, no.109, Lef. 5, 7, Pamuk, age., s BCA, (Babakanlk Cumhuriyet Arivi), 30.10/ , Lef. 3.

6 128 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 ayrlmasnn yarataca boluk da Osmanl Devletinin darya yönelik göçlere olumlubakmamasndaetkiliolmutur.çünküeitimdüzeyidüükmüslüman Türk unsuru giriimcilik ve zanaat becerisinde gayr Müslimler kadar baarl olamamt 16. NitekimOsmanlDevletinindeiiksektörveikollarndaönemlibirileve sahipolanrumlarnveermenilerintürkiye denayrlmas,güncelyaamaksata cak ölçüde ekonomik boluk yaratmtr 17. Büyük bir sanat ve teknik gerektiren halclk ve ipekçilik Rum usta ve uzman amelelerin Türkiye den ayrlmasyla gerilemi 18, Rum inaat ve ta ustalarnn ayrlmas üzerine de eski evleri tamir edecekustabulunamamtr.mulavalilii6aralk1923tarihindemübadeleve mar skân Vekâleti ne bir telgraf göndererek Yunanistan dan göç etmekte olan muhacirlerden inaat ustas olanlarnn bir ksmnn acil olarak Mula bölgesine gönderilmesiniistemitir 19. Göçleriönlemeyeyönelikyasavenizamnamelereramenyurtdnakaçlar engelleyemeyen Osmanl hükümetleri, vatandalarnn yolculuk esnasnda ve gittikleriyerlerdekarlatklarsorunlarngiderilmesindeyardmcolmayaçal mtr. Göçmenlerin yolculuklar, Avrupal göçmenlerin sevkinde olduu gibi hükümetlervetaycirketlertarafndanbrezilya nnhangiehrinenekadarve neekildegöçmensevkedileceiplanlanmadangerçekletiindenskntlbala mvegittikleriyerlerdedesorunlarartarakdevametmitir.osmanlgöçmenleri yolculukesnasndaveyereldilleriniveâdetlerinibilmedikleribrezilyaehirlerin devurgunculartarafndandolandrlmlar,yerletiktensonradahukukveçkar larnistenilendüzeydekoruyamamlardr. OsmanlHükümetiyolculuksrasndaki maduriyetleringiderilebilmesiiçin Arapça,TürkçeveFranszcaöütleriçerenbroürlerbastrarakgöçmenlerinakle denvapurlaraveacentelereaslmasnsalam 20,Brezilya yayerleenancakos manlvatandalstatüsüdevamedenuyruklarnnhukukveçkarlarnbuülke ileimzalad1858tarihliticaretantlamas,19austos1876tarihindebrezilyaile talya arasnda imzalanan ticaret antlamas ve konsolosluk sözlemesinin ilgili hükümleriçerçevesindekorumayaçalmtr yllararasndaTürkiye denbrezilya yagöçedenkiisaysnnyak lak olduutahminedilmektedir yllararasndatürkiye den Brezilya ya giden göçmenlerin saysna ilikin Karpat n çalmasnda u bilgiler verilmektedir: 16 Gülten Kazgan, Tanzimattan 21. Yüzyla Türkiye Ekonomisi, stanbul 2004, s lhan Tekeli, Osmanl mparatorluu ndan Günümüze Nüfusun Zorunlu Yer Deitirmesi ve skan Sorunu, Toplum ve Bilim, Say, 50, (Yaz, 1990), s Kemal Ar, Büyük Mübadele Türkiye ye Zorunlu Göç , Tarih Vakf Yurt Yaynlar, stanbul 1995, s BCA, / BOA, DH. MB. HPS. M (Dahiliye Nezareti Mebani-i Emiriyye Hapishaneler Müdüriyeti Müteferrik Evrak), Dos.7, No Osmanl Devletinin Brezilya daki uyruklarnn hukuk ve çkarlarnn korunmasna yönelik giriimleri için bkz: Temel, age., s , 115.

7 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 129 Türkiye denbrezilya yagidengöçmenler 22 Yl Say Yl Say Toplam Tablodadagörüldüügibienyoungöçhareketinin yllararasn da ve I. Dünya Sava n izleyen yllar arasnda gerçekletii anlal maktadr yllararasndakirakamlarsadeceasyatürkiyesi ndengiden göçmenlerin saysn göstermektedir 23. I. Dünya Sava yllarnda azalan göçler Anadolu damillimücadele nindevamettiiyllardatekrarhzlanmtr. IV.AVRUPAÜLKELERNDENGDENGÖÇMENLER XVI.yüzyldanXIX.yüzylnbalarnakadarPortekizsömürgesiolmasnnda etkisiylebrezilya yaxix.vexx.yüzylnbalarndaenfazlagöçmenportekiz den gitmitir.dieravrupaülkelerinindegöçüdesteklemesi,brezilyahükümetyetki lileri, tama irketleri ve Brezilya daki Avrupal diplomatlar arasnda göçmen sevkiyatkonusundagerektiindeibirliinegidilmesinisalamtr. Kahvetarmndaistihdamedebilmekiçinçoksaydagöçmeneihtiyaçduyan Brezilyahükümetleriülkeyegöçmengiriinikolaylatrmakamacylaçoksayda tamairketivekuruluugöçmentamakonusundayetkilendirmitir.yetkilen dirilenkurululargetirmeyitaahhütettiklerigöçmenlerinsaysnhükümetyetki lilerinebildirmek,hükümettarafndanbelirlenengöçmenyerleimalanlarnagö türmek ve 6 ay süreyle de ihtiyaçlarn karlamakla yükümlü klnmlardr yllararasndayaplanbuuygulamahükümetin,göçmenliidestekle yipgüçlendirecekorganizelivesüreklibirsisteminkurulmas,göçmenlereyerle imalanlarhazrlanmas,ürünlerinsevkinikolaylatracakyolveköprülerinina sgibivaatleriniyerinegetirememesiüzerinetamasözlemesiyapanirketlerin taahhüt ettii göçmeni getirememesiyle sonuçlanmve beklenen baary sala yamamtr Karpat, agm., s. 200, Karpat, agm., s E. Constantine H. Phipps, Emigration To Brazil, Rio de Janeiro, 1872, s Phipps, age., s. 4.

8 130 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 Ancak, mparator II. Pedro nun ülkenin deerlendirilmesini hzlandrmak amacyla 1860 ylndan itibaren ülkenin güney kesimlerine Avrupa dan göçmen getirilmesinidesteklemesiüzerinegöçlerhzlanmayabalam,getirilengöçmen lersaopaulobölgesi ninyansrariodejaneiro,para,parana,riogrande,santa Catarina, Espirito Santo, Minas, Pernambuco, Paraiba ve Alagos gibi bölgelere yerletirilmeyeçallmtr yllararasndagöçmentamayetkisiverilenirketvekurumlarn adlar, bu kurumlarn tamak için kontrat yaptklar ve yerletirdikleri göçmen saylaröyledir 26. Göçmentamayetkisiverilenkurum Göçmen yerletirile Kontrat yaplan Yerletiri veirketler cekbölgeler larnsays lenlerin says AmazonNavigationCompany, Para 7, Dr.Faivre Parana CountdeMartravel, RioGrande 2,880 Dr.Blumenau, SantaCatarina 10,000 3,000 MajörSilva, EspiritoSanto 3, ColonizationSocietyofHamburgand PrincedeJoinvillesagent, SantaCatarina 22,500 4,000 MercuryCompany, Minas 3,000 Dr.FrancaLeite, EspiritoSanto UnionandIndustryCompany, Minas 2,000 Reinghautz, RioGrande 1,440 CentralSocietyofColonization Pernambuco 50, ColonizationAssociation Paraiba,Alagoas 25, F.G.Martius J.O.d Almeida Colonization Society of Ham burg ImperialAssociationofRioNovo 1859SteinmannandCo Do.Do HamburgConsulate BelgiumConsulate E.BSteiber Dr.Blumenau Phipps, age., s. 5, 6.

9 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE C.Nathan Colonization Society of Ham burg R.JLove J.Dowsing 1867J.Abraham R.S.DeCosta ItalianConsulate Dr.Blumenau MeadowsandChristopher MeadowsandNathan MackayandHadfield B.A.Peixoto Amaral BorgesandCastro S.Tripodi JohnBeaton B.J.DaCosta Colonization Society of San Paulo Budönemdeirketvekurumlarn,getirmeyihedeflediklerigöçmensaysna ulaamamalarnda hükümetlerin yukarda deinilen vaatlerini yerine getireme melerininetkisiolduukadar18ekim1837tarihindekabuledilengöçmenyasas nndakatksbulunmaktadr.çünküyasa,iverenevehükümetetandhakve yetkilerle yabanclar neredeyse köle durumuna düürmektedir. lgili yasann göçmenleraleyhineolanhükümlerindenbazlaröyledir: 7.maddeyegöreiçileriiealankiigeçerlibirnedenolmaksznonlarlaanla t süre dolmadan onlar iten çkarrsa, o kiileri kovulmamalar durumunda anlamasüresininsonunakadarkazanacaklarparayödemekzorundadr.ten çkarmaiçingeçerlinedenlerdeuekildebelirlenmitir: ealnankiinin,yerinegetirmesiiçiniealndgöreviniyerinegetiremeye cekkadarhastaolmas,iealnmolankiinin,iiniyerinegetirmesiniengelleye cekhapisyadaherhangibircezaalmas,içininalkanlkhalinegelmisarholuk durumu, ie alan kiiye, onun eine, çocuklarna ya da ailenin dier üyelerinin güvenliine, namusuna ya da mallarna zarar vermesi, yapmas için alnd ii yapabilecekyeteneesahipolmamas. 8.maddede,7.maddeninavebbentlerineistinadenitenatlaniçiozamana kadarivereneborçluolabileceimiktarntamamnödemekleyükümlüklnm tr.dierdurumlardadatümborçlarnödeyecek,ancakhemenödemekzorunda

10 132 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 olmayacaktr.kamusalbiralandaiealnp,borcuolanmiktarkazanncayakadar oradaçalacaktr.eerçalabileceibirkamusaliyoksakontrattabelirtilenhiz metsüresidoluncayakadararilerdeçaltrlmaküzeremahkûmedilecek,an cakbumahkûmiyetsüresiikiyldanfazlaolamayacaktr. 9.maddeyegörede,iealnankiihaklbirnedeniolmaksznkontrattabelir tilensüredolmadanitenayrlryadaiegelmezsebulunduuyerdeyakalanacak veivereneolanborcununikikatnödeyinceyekadarserbestbraklmayacaktr 27. Yerlilerin tabi olduu Brezilya kanunu onlarn borçlar nedeniyle hapse atl malarnöngörmeziken,göçmenyasasnnbumaddelerigöçmeniçileriiverenin veyerelyöneticilerininsafnaterketmektedir.çininçalmamadurumuisteksiz likolarakyorumlanrveyaivereniyleyaptkontrativerentarafndanadaletsiz birekildekullanlrsatutuklumuamelesigörecektir.ayrcaçalkanveiyidavra nlarsergileyenyabanclarbrezilyayasalarnnsaladkorumadndahükü metten hiçbir yardm isteyemeyecek, imparatorluk yönetimi onlara kar hiçbir sorumlulukkabuletmeyecektir 28. Yasadakigöçmenleraleyhineolanbuhükümlereramen1860 lyllardaniti barengöçmengiriiningittikçearttgözlenmektedir.ülkeye1862ylndanönce ylda ortalama civarnda Portekizli göçmen gelirken, 1870 ylnda sadece Rio Liman ndan Portekizli giri yapmtr l yllardan cumhuriyet rejiminegeçildii1889ylnakadarolandönemgöçmengiriininenyounolduu yllardr. V.GÖÇMENLERNÇALIMAKOULLARIVEUYUMU Avrupa dan gelen göçmenlerin büyük çounluunu Portekizli göçmenler oluturmutur.genelliklebahia,pernambucoveriodejaneirobölgelerineyerle tirilen Portekizli göçmenler, ülke nüfusunun onda birinin de Portekizlilerden olumasnnetkisiylekendilerinehasbirsnfyaratarakbirklanyadalocagibibir aradayaaypdiergöçmengruplarndandahafazlagelimegöstermilerveda ha büyük frsatlar yakalayabilmilerdir. Çou, zanaatkârlardan, küçük dükkân iletmecilerinden oluan bu göçmenler, saylarnn dier göçmenlere göre çok fazlaolmasveyerlinüfusunbirksmylaaynrkavedilesahipbulunmalarne deniylehemuyumhemdekazançeldeetmekonusundadahabaarlolmular dr. talya dangelenveriobölgesineyerleenzanaatçgöçmenlerdeibulmakta zorlukçekmediklerigibiportekizlilerkadarrahatkabulgörmüler,seyyarsatc lk,büyükbahayvanyetitiriciliiyaparakkendiileriniyaratabilmilerdir. Brezilya nn,uyguladgöçmenpolitikasndanbeklentisininçoksaydaçal kan,salklvesalambirahlakasahipkahvetarmiçisiniülkeyegetirebilmek 27 BOA, HR. SYS, Dos. 75, No Phipps, age., s Phipps, age., s. 2.

11 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 133 olmasna ramen binlerce Kuzey Avrupal ve ngiliz zanaatkâr, fiziksel olarak yetersizvetembelinsangöçmenlikajanslartarafndantarmiçisiolaraklistelere yazlmtr.çünkühükümettarafndanonaylanangöçmenanlamalarndaülkeye getirilecekolangöçmenlerinancakyirmidebirizanaatçolabilecekti.brezilyahü kümeti bu suiistimalleri önlemek amacyla zaman zaman göçmen ajanslarn uyarmakzorundakalmtr 30. Tarmiçisigöçmenlerdebalangçtatopraekipbiçmevetopraksahibine pay verme uygulamasndan oluan sistemle istihdam edilmeye çallm, ancak iverenle içiler arasnda çkan anlamazlklar nedeniyle birçok bölgede serbest igücüuygulamasnageçilmitir.çünkütarlasahiplerisürekliolarakgöçmenlerin kendilerineemanetedilmiolankahvetarlalarnkötükullandklarndanvegöç menlerin çalmaya niyetli olmadklarndan, göçmenler de mal sahiplerinin tek amaçlarnnkendileriniborçlututmakvekölegibikullanmakistediklerindeni kâyetçiolmulardr. Anlamazlklarnartmasnedeniyleyaygnlaanserbestigücüuygulamasna göre içi ve iveren arasnda 4 yl süreli bir kontrat yaplmaktadr. Kontrattaki hükümleregörekahvetarlalarndakizararlotlarylda5yada6defaayklanacak, kahvenindikimiyaplacakveürüntoplanacaktr.kahveaaçlararasndakimesa fearazinindurumunagöre9inçle16inçarasndaolacaktr.kontrattamesafede belirtilmektedir.çilerkendievleriniyapmakvegeçimlerinisalamakzorunda drlar.kinciylnsonunda,eldeedilenkahveürünüçalanlaraaitolacak,bunun yansraaaçlarnarasnaaaçlarazararvermeyecekekildeikinciürünekilebile cekvebuürünlerdeneldeedilengelirdeiçilereaitolacaktr.kinciürünolarak pirinç,tütünvepamukekimiyasaklanm,ancaktarlasahipleriilkyliçinbuna gözyummulardr.kahveilepamuunaynyerdeezamanlolarakyetitirilmesi herikiürünezararvermektedir. Ürünün toprak sahibi ile çalanlar arasnda bölünmesini esas alan sistemde ise üretim aamasndaki masraflar, kahvenin kabuunun çkarlmas, piyasaya sürülmesi, ihraç edilecek limanlara tanmas, depolanmas, satlara ödenen ko misyonmaliyetlerivetamasrasndameydanagelebilecekzararlarçkarldktan sonrakalanürünikitarafarasndabölüülmektedir.çalanlar,kahveaaçlarna gelebilecekzararlardanvekayplardansorumluolduklargibi,ailebireyininyü kümlülüündentümailefertleridesorumlututulmutur. Biriçitekbanaylda4veya5defayabaniottemizliiyapttakdirdeylda 5yanaltnda3.000aacnyerald1.5dönümlükaraziilebaaçkabilmektedir. Eeraaçlar12yanüzerindeiseveaaçlararasndamsrvefasulyedeyetitir mekisterse4.000aacakadarçkabilmektedir Phipps, age., s. 3, Phipps, age., s. 10, * Milreis: Brezilya nn 1942 ylna kadar kulland para birimi.

12 134 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 Göçmeniçilerinkarlamolduuçalmakoullarnnarl,iklim,sosyal vedoalçevrefarkll,uyumgibisorunlararamenbrezilyaekonomisiilebü tünletiklerini söylemek mümkündür. yi yönetilmi kahve çiftliklerinde salkl birgöçmenmülksahibineylda milreis*parakazandrabilmitir.mesela 1872ylndaanne,babaveüççocuktanoluanbiraileninyllktoplamgiderinin, evkirasiçin6,yiyecekiçin144,kyafetiçin20,mobilyaiçin4,araçgereç,ilaçvs. masraflariçin22milreisödendiinde192milreis,kazancnnda490milreisoldu u hesaplanmtr. Harcamalar düüldükten sonra yllk net kazancnn 298 milreisolduuanlalmaktadr 32. Dahaiyikoullardaçalpparakazanmakveülkelerindeyakalayamadklar refahdüzeyinibrezilya dabulabilmekamacylabuülkeyegidengöçmenlerikolay uyumsalayanlarvesalamaktazorlukçekenlerolarakikigrubaayrmakmüm kündür.portekiz,spanya,talya,fransa,osmanldevletivegüneyalmanya dan gidengöçmenleruyumsalamadapekfazlasorunyaamazken,ngiltere,sveç, Kuzey Almanya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinden giden göçmenler gerek tarm gereksedierikollarndaibulmaveuyumsorunuyaamlardr.kuzeyavru pallarnbrezilyaikliminekardayankszolmalar,ngiliziçileriniçkiiçmeei limiyüksekkiilerdenolumas,sveçlivebazalmangöçmenlerintembel,ahlak szvefizikiolarakyetersizgörülmelerionlaristenmeyeniçidurumunadüür mütür. Bunlar tarm sektöründe baarl olamadklar gibi, devlete ait iyerleri, tren iletmeleri ve özel iletmelere de alnmamlardr. klimle uyum salayabil meleriiçinülkeniniçveyüksekbölgelerindeçaltrlabileceidüünülenbugöç menleriniçbölgelerdenlimanehirlerineürünsevkiyatnsalayacakyollarnda yaplamamas nedeniyle istihdamlarnda sorunlar yaanmtr. Bu nedenle Göç menkomisyonlarndanngilizgöçmengetirmemelerivebunlarhakkndadikkatli olmalaristenmitir 33. Brezilya ya giri yapan göçmenlerin, iklim deiiklii, yiyeceklerin farkll, alkanlklarvetarmyapmasistemiileilgilibilgisizliklerinetkisiyleilkylkiigüç leritamamenkaybolsada sonrakiyllardabrezilyaekonomisineönemlikatklar saladklar görülmektedir ylnda sadece Sao Paulo bölgesinden Brezilya dna1milyarfrankaltnakçelikkahveihraçedildii,yineaynylsadecesantos Liman ndanihraçedilenkahvedençuvalbanaalnan5franklkverginintopla mnn160milyonfrankolduudikkatealnrsakatknnboyutudahaiyianlala caktr 34. Brezilya ekonomisiyle bütünlemeyi baaran Osmanl göçmenleri de önemli miktardasermayebirikimisalam,topraksahibiolduklargibiidünyasndada oldukçabaarlolmulardr.brezilya daçkardklar13arapçagazete 35 ilebasn 32 Phipps, age., s Phipps, age., s.11, BOA, HR. SYS, Dos. 77, No Brezilya daki Osmanl göçmenlerinin çkard 13 gazetenin isim ve yayn politikalar için bkz. Temel, age., s

13 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 135 sektöründekibaarlarnkantlamlar,ülkeniniçpolitikasndadaetkilikonuma yükselmilerdir. Ancak Osmanl Devletinin kendilerine pek ilgi gösterememesi, Brezilyahükümetinekonsolosluksözlemesiimzalamadanstanbulvedierbaz ehirlerdediplomatiktemsilcilikaçmasnaizinverilmemesi,fransavedierbaz AvrupaülkelerininolumsuzpropagandalargibinedenlerleOsmanlhükümetine kartavralmlarvedevletaleyhinefaaliyettebulunmulardr. Brezilya dakigöçmenler,zoryaamkoullarnnyansragüvenliksorunlary ladakarlamlardr.krsalalanlarndndakigöçmenlersürekliolaraksoygun laravecinayetleremaruzkalmlardr.brezilyahalknnyabanclarkskanmasve nefret duygusuyla bakmas göçmenlere kar ilenen suçlarn artmasnda etkili olmutur. River Plate bölgesindeki Kzlderili yerliler göçmen soygunlarnda ve katliamlarndaönemliroloynamlardr.hükümetçouzamankzlderilisaldr larnakargöçmenlerikoruyamadgibidierbölgelerdesuçileyenlerideceza landramamtr. Yerel yöneticilerden bekledikleri adaleti göremeyen göçmenler ülkelerininkonsoloslarnabavurmularsadakonsoloslar,hükümetinilgisizliive mesafelerindeuzaklnedeniylegöçmenlerinhaklarnsavunamamlardr 36. SONUÇ Zenginyeraltveyerüstükaynaklarnaramenbamszlnkazand1822 ylndaülkedekibüyükçiftliksahipleriylebaztüccarlarndndahalknnbüyük birbölümüyoksulolanbrezilya,1834ylndagerçekbirparlamenterrejimegeç mive1840ylndanitibareniktisadigelimepolitikasbalatmtr.htiyaçduy duuigücüiçinülkesineyönelikgöçleridesteklemi,avrupaveortadoubölge sindengelen5,5milyongöçmeninkatksyladoalkaynaklarndeerlendirmeye çalmtr. Göçmenlerin katksyla 1906 ylnda ar üretim bunalm yaannca hükümet kahve üreticilerine para yardmnda bulunmutur. Brezilya, tarm ve ticaretsektöründekigelimevegöçmenlerleartannüfususayesinde1914ylnda LatinAmerika nnengelimiülkesihalinegelmi,izlemiolduugöçmenpoliti kasndabaarlolmutur. Bu göçler, Avrupa ülkelerinde nüfus basksn azaltrken, kaynaklar zengin ancakigücüktlçekenülkelerinemekarznarttrm,ekonomikbalarnya nndainsanivekültürelaraçlarladauluslararasekonomikbütünlemeyigüçlen dirmitir. Brezilya dakiosmanlgöçmenleriportekiz,spanyol,talyanverusgöçmen lerdensonra5.büyükgrubuoluturmutur.ortadoubölgesindengöçlerosman ldevletininyklsürecinivebölgeselulusaldevletlerindouunuhzlandrm tr. 36 Phipps, age., s.11, 27. Ayn dönemde Arjantin e göç eden Osmanl vatandalar da soygun ve cinayetlere maruz kalmlardr. Osmanl göçmenlerine yönelik soygun ve cinayet olaylaryla Osmanl Devletinin Buenos Aires Ba ehbenderi Sami Arslan n saldrlarn önlenmesine yönelik giriimleri için bkz. Klich, agm., s

14 136 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 KAYNAKÇA A.ArivBelgeleri BOA,(BabakanlkOsmanlArivi),DH.MB.HPS.M(DahiliyeNezaretiMebaniiEmiriyye HapishanelerMüdüriyetiMüteferrikEvrak),Dos.7,No.12. BOA,DH.MB.HPS.M,Dos.6,No.29. BOA,DH.SN.THR(DahiliyeNezaretiSicilliNüfusTahriratKalemiEvrak),Dos.31,No. 109,Lef.5,7,10. BOA,HR.SYS,(HariciyeNezaretiSiyasiKsm),Dos.76,No.4,Lef.9. BOA,HR.SYS,Dos.75,No.14,Lef.2. BOA,HR.SYS,Dos.75,No.7. BOA,HR.SYS,Dos.77,No.25. BCA,(BabakanlkCumhuriyetArivi),30.10/ ,Lef.3. BCA,272.11/ B.Kitaplar Akter,Ahmet,TehcirÖncesiAnadolu danamerika yaermenigöçü( ),stanbul Ar,Kemal,BüyükMübadeleTürkiye yezorunlugöç ,tarihvakfyurt Yaynlarstanbul1995. Güran,Tevfik,ktisatTarihi,stanbul1991. H.Phipps,E.Constantine,EmigrationToBrazil,RiodeJaneiro,1872. Kazgan,Gülten,Tanzimattan21.YüzylaTürkiyeEkonomisi,stanbul2004. Pamuk,evket,OsmanlEkonomisindeBamllkveBüyüme( ),TarihVakfYurt Yaynlar,stanbul1994. Temel,Mehmet,XIX.veXX.YüzyldaOsmanlLatinAmerikalikileri,stanbul2004. C.Makaleler Karpat,H.Kemal, TheOttomanEmigrationtoAmerica, ,InternationalJournal ofmiddleeaststudies,vol.17,no.2(may,1985),s Klich,Ignacio, ArgentineOttomanRelationsandTheirImpactonImmigrantsfromtheMiddle East:AHistoryofUnfulfilledExpectations, ,TheAmericas,Vol.50,No.2 (October,1993),s Tekeli,lhan, Osmanlmparatorluu ndangünümüzenüfusunzorunluyerdeitirmesive skansorunu,toplumvebilim,say,50,(yaz,1990),s.4971.

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : PERSONEL DARE BAKANLII S$ra No 1 Malzemenin Ad$ ve Konusu Bakanlklardan veya dier kurumlardan gelen genelge,

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

ABDÜLEZEL PA A NIN HAYATI VE EHÂDET

ABDÜLEZEL PA A NIN HAYATI VE EHÂDET TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:7182 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:7182 ABDÜLEZELPAA NINHAYATIVEEHÂDET

Detaylı

Rusya Federasyonu le Türkiye nin Ekonomik likilerinin Analizi Ö%r.Gör. P(nar Egeli (*)

Rusya Federasyonu le Türkiye nin Ekonomik likilerinin Analizi Ö%r.Gör. P(nar Egeli (*) 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET Rusya Federasyonu le Türkiye nin Ekonomik likilerinin Analizi Ö%r.Gör. P(nar Egeli (*) Türkiye ve SSCB aras(ndaki

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 21-33 21 XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI Nejla GÜNAY Gazi Üniversitesi, Ankara/TÜRKYE Geli Tarihi: 28.11.2005 Yayına

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI MDR? Agrievolution (Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associations Tarm Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak); ABD, Hindistan, Brezilya, Türkiye,

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : DARÎ VE MALÎ LER DARE BAKANLII S$ra No 1 2 3 4 5 Malzemenin Ad$ ve Konusu Kamu konutlaryla (lojmanlar) ilgili.

Detaylı

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Yeni Ülkeler isimli kategoride Bircok ülke hakk?nda (?uana kadar 30 kadar üke icin yaz?lar haz?rlad?k) bilgiler veriyoruz ve beraberinde o ülke hakk?nda

Detaylı

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir?

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir? SORU 1: Aadaki sigorta türlerinden hangisi sigorta snflandrmas bakmndan dierlerine göre farkllk arz etmektedir? A) Kasko Sigortas B) Yangn Sigortas C) Nakliyat Sigortas D) Makine Montaj Sigortas E) Trafik

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla Turkiska Arbete åt alla Herkese i$ Seçim günü olan 17 Eylül de (sveç in gelece+i için karar verilecek. Bunu sen ve ben seçimlere katlarak yapaca+z. Oylarmzn de+eri ayn hepimiz ayn sorumlulu+u payla$yoruz.

Detaylı

DAN MEND NÂME YE GÖRE EM R GAZ N N FAAL YETLER * Sefer SOLMAZ **

DAN MEND NÂME YE GÖRE EM R GAZ N N FAAL YETLER * Sefer SOLMAZ ** TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:2 Sayfa:199209 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Issue:2 Page:199209 DANMENDNÂME YEGÖREEMRGAZ

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

ANADOLU NUN LK ESK ESER (ARKEOLOJ ) MÜZES : KONYA ÂSÂR I ATÎKA MÜZES N N KURULU U. Hüseyin MU MAL *

ANADOLU NUN LK ESK ESER (ARKEOLOJ ) MÜZES : KONYA ÂSÂR I ATÎKA MÜZES N N KURULU U. Hüseyin MU MAL * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:1 Sayfa:121142 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Number:1 Page:121142 ANADOLU NUNLKESKESER(ARKEOLOJ)MÜZES:

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:5570 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:5570 ÖZELETMVEREHABLTASYONMERKEZLERNDEÇALIAN

Detaylı

KAP TÜLASYONLAR KALDIRILDIKTAN SONRA OSMANLI DEVLE T NDEK ECAN B N DURUMU (R.1333 / M.1917 SENES ECAN B STAT ST KLER )

KAP TÜLASYONLAR KALDIRILDIKTAN SONRA OSMANLI DEVLE T NDEK ECAN B N DURUMU (R.1333 / M.1917 SENES ECAN B STAT ST KLER ) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:151171 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:151171 KAPTÜLASYONLARKALDIRILDIKTANSONRAOSMANLIDEVLE

Detaylı

MAL SÜRDÜRÜLEB L RL K: TEOR VE TÜRK YE UYGULAMASI

MAL SÜRDÜRÜLEB L RL K: TEOR VE TÜRK YE UYGULAMASI May s 2013 MAL SÜRDÜRÜLEB L RL K: TEOR VE TÜRK YE UYGULAMASI Dr. Ayşe Kaya MAL SÜRDÜRÜLEB L RL K: TEOR VE TÜRK YE UYGULAMASI Dr. Ayfle Kaya Yay n No: 292 stanbul, 2013 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE

KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE Doç.Dr. smail AYDOU * ÖZET Gelimi dünya ülkelerinde faiz oranlarnn düük seviyelere inmesi küresel ekonomide likidite bolluuna neden olmutur. Artan likiditenin yükselen

Detaylı

Brezilya Mutfak Malzemeleri Araştırması ( Ocak, Fırın, Aspiratör, Davlumbaz)

Brezilya Mutfak Malzemeleri Araştırması ( Ocak, Fırın, Aspiratör, Davlumbaz) Brezilya Mutfak Malzemeleri Araştırması ( Ocak, Fırın, Aspiratör, Davlumbaz) IBGE( Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü) ye göre, 201 milyon nüfusu ile dünyanın 5 nci büyük ülkesi olan Brezilya, son

Detaylı

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES 2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. Habib YILDIZ * ÖZET Bu çalmada, 2000 2006 döneminde Türkiye de uygulanan maliye politikalarnn ana çizgileri ortaya konulmu

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir - Türkiye TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 Rahmi Ak n Türeli 2 ÖZET Çalmada ele alnan 1990-2006 dönemi,

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye

Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Motivasyon Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Analizi TOBB ETÜ ktisat Bölümü Stratejik Dü³ünce Enstitüsü, 28 Aralk 2012 Motivasyon Kamu Alm halelerinin Önemi Ara³trma Sorular Kamu Alm

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM A. Kadir Çüçen nsan haklar düüncesinin geliimini açklarken belli bir bak açsndan hareket edeceim. Benim konuya bak açm, yani insan haklar kavramnn tarihsel geliimini ortaya

Detaylı

f) Genel Kurulda muameleden kaldrlan veya reddedilen dosyalar k) -stiklal Mahkemeleri, Yüce Divan (Yassada) ile Divan- Ali dosyalar

f) Genel Kurulda muameleden kaldrlan veya reddedilen dosyalar k) -stiklal Mahkemeleri, Yüce Divan (Yassada) ile Divan- Ali dosyalar CUMHURBAKANLII ARV Çankaya Kö kü Ar ivi olarak da bilinen Cumhurba kanl Ar ivi, Cumhurba kanl nn Çankaya daki yerle kesi içinde hizmet vermektedir. Cumhurba kanlnn görev ve fonksiyonlar neticesinde te

Detaylı

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Kosta Rika Cumhuriyeti Başkenti :San Jose Kuruluş Tarihi :15 Eylül 1821 Nüfusu :4 milyon 814 bin Yüzölçümü :51.100 km2

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

DAÝRE BAÞKANLIÐI DAR LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

DAÝRE BAÞKANLIÐI DAR LER UBE MÜDÜRLÜ Ü letmevetiraklerdensorumludairebakanl DAÝRE BAÞKANLIÐI DARLERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Malalm Tüm belediye birimlerinde kullanlmakta olan telsizlerin bakmonarmlarn,kodlamalarnyapmak. Elektriködemeleri

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ktisadi Büyüme Paul M. Romer Bileik Büyüme Oranlar

ktisadi Büyüme Paul M. Romer Bileik Büyüme Oranlar ktisadi Büyüme Paul M. Romer The Fortune Encyclopedia of Economics David R. Henderson (ed) New York, Warner Books Inc. (1993) te yaynlanan bu makale yazarn internet sayfasndan alnmtr. Bileik Büyüme Oranlar

Detaylı

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Y.U. I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu :

Detaylı

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER ÖZET Dr. dris Özkul * Dr. Yaar Sar ** Türkiye nin tarmsal

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

YIL: 1 SAYI: 2 EK M 2009

YIL: 1 SAYI: 2 EK M 2009 I THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH YIL:1 SAYI:2 EKM2009 YEAR:1 ISSUE:2 OCTOBER2009 II THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

TOFA ANAL ST SUNUMU USTOS 2012

TOFA ANAL ST SUNUMU USTOS 2012 TOFA 30.06.2012 ANAL ST SUNUMU USTOS 2012 1 GÜNDEM 2012 Q2 Öne Ç kan Konular 30.06.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

TOFA ANAL ST SUNUMU. 13 May s 2014

TOFA ANAL ST SUNUMU. 13 May s 2014 TOFA 31.03.2014 ANAL ST SUNUMU 1 13 May s 2014 GÜNDEM 2014 Y Öne Ç kan Konular 31.03.2014 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı?

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Prof. Dr. smail Tufan Birlemi Milletler 8-12 Nisan 2002 tarihinde spanya nn Bakenti Madrid de yal nüfusun yaam kalitesinin iyiletirilmesi, topluma katlm, geçim ve salk

Detaylı

Yýllýk Ekonomik Rapor

Yýllýk Ekonomik Rapor Yýllýk Ekonomik Rapor 2012 T.C. MALYE BAKANLII YILLIK EKONOMK RAPOR 2012 i Yıllık Ekonomik Rapor 2012 Yllk Ekonomik Rapor, Maliye Bakanl internet sitesinde (http://www.maliye.gov.tr) yer almaktadr. ii

Detaylı

BAŞAKŞEHİR 2. ETAP TOPLU YAPI DENETİM KURULU OLAĞAN DENETİM RAPORU

BAŞAKŞEHİR 2. ETAP TOPLU YAPI DENETİM KURULU OLAĞAN DENETİM RAPORU BAŞAKŞEHR 2. ETAP TOPLU YAPI DENETM KURULU OLAĞAN DENETM RAPORU nceleme Dönemi : 01.01.2003-31.12.2012 nceleme Tarihi : 02.01.2013-30.03.2013 Rapor No - Tarih : DNT-2013-01 / 01.04.2013 RVZ.2 DENETM AMAÇ

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI ZAMBIYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI ZAMBIYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI ZAMBIYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Zambiya

Detaylı

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight. BASIN BÜLTENİ Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.com Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük

Detaylı

TÜRKYE-AZERBAYCAN PETROL-DOALGAZ BORU HATTI PROJELERNN ÜLKE EKONOMLER VE AVRUPA BRL AÇISINDAN ÖNEM

TÜRKYE-AZERBAYCAN PETROL-DOALGAZ BORU HATTI PROJELERNN ÜLKE EKONOMLER VE AVRUPA BRL AÇISINDAN ÖNEM TÜRKYE-AZERBAYCAN PETROL-DOALGAZ BORU HATTI PROJELERNN ÜLKE EKONOMLER VE AVRUPA BRL AÇISINDAN ÖNEM Doç.Dr. Meliha Ener 1 Yük. Lis. Ö,r. Orhan Ahmedov 2 ÖZET Azerbaycan ve Türkiye nin enerji ekonomisindeki

Detaylı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı Krizde 30 bin kişi birikimini,. milyon kişi de işsizliğe karş harcamasn güvenceye ald Tarih: 5..200 Say: 200/ 22 Ekonomik krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği son iki ylda Türkiye de milyar 65

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

THALATA DAYALI HRACAT VE EKONOMK BÜYÜME: 1980-2006 TÜRKYE DENEYM

THALATA DAYALI HRACAT VE EKONOMK BÜYÜME: 1980-2006 TÜRKYE DENEYM THALATA DAYALI HRACAT VE EKONOMK BÜYÜME: 1980-2006 TÜRKYE DENEYM Cevat Gerni 1 Ö. Selçuk Emsen 2 M. Kemal De-er 3 ÖZET Türkiye gibi gelimekte olan ülkelerin, ihracat art ve ekonomik büyüme performanslarnda

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA 1. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Brezilya Federal Cumhuriyeti BAŞKENTİ : Brasilia RESMİ DİL : Portekizce DİN : Roman Katolik (% 74), Protestan (% 15), diğer

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU UBAT 2013 1 GÜNDEM 2012 Q4 Öne Ç kan Konular 31.12.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE ÜLKELERİN MAKRO DENGELERİNDE İSTİKRARSIZLIK VE ÇÖZÜMSÜZLÜK (BÜTÇE VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI) İSTİKRARSIZ BÜYÜME VE DALGALANMA

Detaylı

TÜRKYE NN ATIL ENERJ KAYNAI: RÜZGÂR ENERJS

TÜRKYE NN ATIL ENERJ KAYNAI: RÜZGÂR ENERJS 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20 22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET TÜRKYE NN ATIL ENERJ KAYNAI: RÜZGÂR ENERJS Ümit Çalar 1 Cansel Cengiz 2 Esra Çakan 3 Mehmet Turan Onan 4,eyma Kocaolu

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

CUMHURYET DÖNEMNDEN GÜNÜMÜZE SALIK POLTKALARI VE SORUNLARI

CUMHURYET DÖNEMNDEN GÜNÜMÜZE SALIK POLTKALARI VE SORUNLARI CUMHURYET DÖNEMNDEN GÜNÜMÜZE SALIK POLTKALARI VE SORUNLARI ÖZET Yrd. Doç.Dr. E. Yasemin Yeginboy Yrd. Doç.Dr. K. evket Sayn* Salk, yaayan her canl türünün devamlln sürdürebilmesi için korunmas gereken

Detaylı

ENTEGRE SSTEMLER BALAMINDA TÜRKYENN EKONOMK DÖNÜÜM SÜREÇLER VE GELECEE YÖNELK GELM

ENTEGRE SSTEMLER BALAMINDA TÜRKYENN EKONOMK DÖNÜÜM SÜREÇLER VE GELECEE YÖNELK GELM ENTEGRE SSTEMLER BALAMINDA TÜRKYENN EKONOMK DÖNÜÜM SÜREÇLER VE GELECEE YÖNELK GELM Prof. Dr. Hüsnü Erkan * ÖZET Türkiye ktisad, Birinci zmir ktisat Kongresinden beri köklü dönü"üm süreçleri ya"am"tr. Bu

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2015, Sayı: 13 Sayfa: 449 453 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2015, Issue: 13

Detaylı