XIX. VE XX. YÜZYILIN BA LARINDA OSMANLI DEVLET VE AVRUPA DAN BREZ LYA YA YÖNEL K GÖÇLER. Mehmet TEMEL *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XIX. VE XX. YÜZYILIN BA LARINDA OSMANLI DEVLET VE AVRUPA DAN BREZ LYA YA YÖNEL K GÖÇLER. Mehmet TEMEL *"

Transkript

1 TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:2 Sayfa: THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Issue:2 Page: XIX.VEXX.YÜZYILINBALARINDAOSMANLIDEVLETVE AVRUPA DANBREZLYA YAYÖNELKGÖÇLER MehmetTEMEL * Özet BazAvrupaülkeleriSanayiDevrimi ndensonrasömürgelerinimamulmalithaledenpazar halinedönütürmekveülkelerindekinüfusbasksnazaltmakamacylaülkelerindendarya yönelikgöçleriteviketmilerdir.çokgeniveverimlitarmalanlarnasahipolduuiçinözellik lekahvetarmsektöründeigücüktlçekenbrezilyaençokgöçalanülkelerdenbiriolmutur. XIX.yüzyldauyguladteviklervevaatlersayesinde5,5milyonAvrupalve Osmanl vatandabuülkeyegöçetmitir.osmanldevletiekonomikkayglarnedeniyledayönelik göçlereolumlubakmamasnaramenortadoubölgesindençoksaydavatandannbrezil ya yagöçetmesineengelolamamtr.brezilya yagidengöçmenler,topraekipbiçme,toprak sahibineüründenpayvermeveücretliserbestiçistatüsüyleçalarakbrezilyaekonomisine önemlikatksalamlardr.kuzeyavrupa dangidengöçmenlerikliminveçalmakoullarnn arlnedeniyleuyumsorunuyaam,ancakportekiz,talya,güneyalmanyaveosmanl göçmenlerikarlatklargüvenliksorunlarnaramentarm,ticaret,esnaflkvedierikolla rndabaarlolmulardr.uyguladgöçmenpolitikasndabaarlolanbrezilya,göçmenlerle artannüfusuveekonomikgelimesisayesindexx.yüzylnbandalatinamerika nnenge limiülkesihalinegelmitir. AnahtarSözcükler Brezilya,Göç,Göçmen,Kahvetarm,Ortadou,Kzlderili THEEMIGRATIONMOVEMENTSFROMTHEOTTOMANEMPIREANDEUROPETO BRAZILINTHEEARLY19 TH AND20 TH CENTURIES Abstract AfterIndustrialRevolution,someEuropeancountriesencouragedemigrationfromtheircoun triestoothercountriestoturntheircoloniesintomarketsimportingmanufacturedgoodsandto decreasepopulationgrowthpressureinthemselves.asithadvastandfertileagricultural lands,brazilwasoneofthecountrieshavingthelargestnumberofimmigrants,inparticular,due toshortageofworkforceincoffeecultivationsector.duetoincentivesandpromisesofferedin early19 th century,5.5millioneuropeancitizensand ottomancitizensimmigratedtothe country.becauseofeconomicconcerns,thoughottomanstatedidnotapproveofimmigration fromthestatetoothercountries,itcouldnotpreventtheimmigrationofitsmanycitizensfrom * Doç. Dr., Mula Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öretim Üyesi.

2 124 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 itsmiddleeastprovincestobrazil.immigrantsgoingtobrazilmadeimportantcontributionsto Brazilianeconomybycultivatingthefields,givingcommissiontotheproprietorofthelandand workingasfreelaborers.northerneuropeanscomingtocountryasimmigrantshadproblems duetoharshclimateandworkload,yet,immigrantscomingfromportugal,italy,southger many,andottomanstatebecamesuccessfulinagriculture,commerceandothersectorsdespite thesecurityproblemstheywereconfrontedwith.brazil,beingsuccessfulinitsimmigration policy,becamethemostdevelopedcountryinlatinamericainearly20 th centuryduetoitsin creasingpopulationanddevelopingeconomy. KeyWords Brazil,Immigration,Immigrant,CoffeeCultivation,MiddleEast,Indians

3 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 125 I.GR Savalar,doalafetler,siyasivedinibasklar,snrdeimeleri,ekonomik,et nik vb. nedenlerle milyonlarca insan tarih boyunca doup büyüdüü, yaad yerlerden baka ülkelere göç etmek zorunda kalmtr. XIX. yüzyldaki göçlerin büyük bir bölümü de ekonomik nedenlere dayanrken, XX. yüzylda bu faktöre savalarvesiyasibasklardaeklenmitir 1. SanayiDevrimi ninetkisiylexix.yüzyldamallarn,insanlarnvesermayenin uluslar aras dolam büyük art göstermi, sömürgeci ülkeler, sömürgelerini hammadde ihraç edip mamul mal ithal eden bir ülke durumuna dönütürmek amacylayerelkoullarnelverdiiölçüdesömürgelereyönelikbeyaznüfusgöçü nüveyerleiminiteviketmilerdir 2.Ucuzulamndaetkisiyle yllar arasnda35milyonuabd ne,15milyonulatinamerika yaolmaküzereyaklak 60milyoninsanAvrupa yterketmitir 3. II.GÖÇLERNNEDENLER ÇounluunuPortekiz,Alman,ngiliz,talyan,sveçveRusvatandalarnn oluturduu5.5milyonavrupalnnve osmanluyruklununbrezilya ya göçlerinin nedenlerini itici faktörler olarak nitelendirilen iç gelimelerle, çekici faktör olarak kabul edilen Brezilya hükümetlerinin göçü destekleyen politikala rnda aramak gerekmektedir. XIX. yüzylda Osmanl sosyoekonomik yapsnda meydana gelen baz gelimeler e yakn Osmanl vatandann Kuzey ve Güney Amerika ya göç etmesinde itici faktör oluturmutur. Bu gelimeleri u ekildeifadeetmekmümkündür: XIX. yüzyln ikinci yarsnda Osmanl ekonomisinde görülen durgunluun etkisiyleartanisizlik,krmsava ndanitibarenkafkaslar,krmvebalkanlar dananadolu yagelenmilyonlarcamültecininosmanlmparatorluu ndamüs lümanüstünlüünüarttrmas,filokserahastalnnüzümbalarnnbüyükbö lümünezararvermesi,süveykanal nn,ticaretyollarnnrotasngüneyeçevir mesi,ipekendüstrisininçöküüvebusektördefransa yabamlhalegelinmesi, Suriye Hristiyanlarnn Müslüman nüfusun tehdidine maruz kaldklarn iddia etmeleri, Suriye bölgesindeki Osmanl memurlarnn Dürzî isyanlar nedeniyle izledikleriolumsuzpolitikalarvebununbölgehalkndayarattgüvensizlik 4. mparatorlukbünyesindegörülenbugelimelerdenolumsuzolaraketkilendi ini düünen yüz binlerce kii hükümetlerin vazgeçirme politikalarna ramen göçetmitir. Göçlerde ABD, Avrupa ve Brezilya nn izlemi olduklar göç politikalarnn dahaetkiliolduuvegöçmenleriçinçekicifaktörlerioluturduugörülmektedir. 1 Tevfik Güran, ktisat Tarihi, stanbul 1991, s evket Pamuk, Osmanl Ekonomisinde Bamllk ve Büyüme ( ), Tarih Vakf Yurt Yaynlar, stanbul 1994, s.8. 3 Güran, age., s Kemal H. Karpat, The Ottoman Emigration to America, , International Journal of Middle East Studies, Vol. 17, No. 2 (May, 1985), s

4 126 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 ABD ninosmanlgayrimüslimlerineveosmanlkartlarnagösterdiisempati, sanayileenkuzeyamerika nnvetarmsalyatrmlaraarlkverenbrezilya nn igücüneyüksekücretleiimkânsalamavaatleridegöçmenlereçekicigelmi tir 5. Brezilya yagöçlerinyounolarakyaandsuriye,lübnanvefilistinbölge sindebasnyaynyoluylaosmanlmüslümankartlvemilliyetçilikhareketleri desteklenmi 6,Brezilya nnosmanldevletindekimansure,tanta,kahireveyafa konsolosluklar aracl ile Ortadou dan Brezilya ya yönelik göçler tevik edil mitir 7. TemeliçpolitikalarkahvetarmveticaretiesasnabalolanBrezilyahükü metleriavrupaülkeleriningöçlereolumlubakanpolitikalarndandayararlanarak ülkelerineçiftçigetirebilmekveürettiikahveyiavrupapiyasalarndapazarlaya bilmek için Avrupa bakentlerinde oturan komiserleri aracl ile youn propa gandalarabavurmulardr. Avrupa y Viyana, Berlin, Paris ve Brüksel olmak üzere dört bölgeye ayran SaoPauloHükümeti,buralardakikomiserlerinmaiyetlerineçoksaydamemurlar vererekmacaristan danatlantiksahillerinekadartümavrupabölgesindenbre zilya yakahvetarmiçisiçarmakvekahveihracatnarttrmakiçinpropagan dayaptrmtr.avrupaülkelerindekiönemligazeteleretahsisatverilerekkahveye ilikinmakaleleryazdrlm,ülkelerinilerigelenkiilerinefazlamiktardaparalar ödenereküniversitelerde,bilimseltoplantlarda,ticarimahfillerdebrezilyalehin de,brezilya nngüzellii,zenginliihakkndakonferanslarverdirilmi,avrupal ünlüyazarlarakitaplaryazdrlarakücretsizolarakbinlercedattrlmtr. Yinepropagandaamacylaziyafetlerverilmi,tasviredilmikartpostallar,gü zelresimler,mükemmelharitalarbastrlm,çiveyapimiolarakkahveda tlm,brezilya yagelecekçiftçilerinyolücretlerininkarlanaca,tarmaletlerinin ücretsizverileceivetoprakdatlacavaatedilmitir 8.BrezilyaHükümeti,ül keyegirilerikolaylatrmakamacylagöçmenlerdenpasaportistememi,hamili ninkimliinigösterenbirbelgeyiyeterligörmütür ylndasadeceSaoPaulo ya avrupalçiftçiningiriyapmaspro pagandalarnnedenlietkiliolduunugöstermesibakmndanilginçtir. III.OSMANLIDEVLETNNGÖÇLEREBAKII 5 Karpat, agm., s Ignacio Klich, Argentine-Ottoman Relations and Their Impact on Immigrants from the Middle East: A History of Unfulfilled Expectations, , The Americas, Vol. 50, No. 2 (Oct., 1993), s.179; Karpat, agm., s BOA, HR. SYS, (Hariciye Nezareti Siyasi Ksm), Dos.76, No.4, Lef.9. 8 BOA, HR. SYS, Dos.77, No.25; Mehmet Temel, XIX. ve XX. Yüzylda Osmanl-Latin Amerika likileri, stanbul 2004, s BOA, DH. MB. HPS. M, (Dahiliye Nezareti Mebânî-i Emîriyye Hapishaneler Müdüriyeti Müteferrik Evrak), Dos.6, no. 29.

5 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 127 Avrupa dakihükümetlerülkelerindendaryayönelikgöçleridesteklemepo litikas izlerken, Osmanl Devletinin ülke dna yönelik göçleri pek de olumlu karlamaddeiiktarihlerdeyaynlamolduunizamnamevekararnameler le,izlemiolduugöçmenyerletirmepolitikasndananlalmaktadr.ii.mahmut dönemindeyurtdnaçklardapasaportkullanlmaszorunluluugetirilmesi nin ardndan 1869 ylnda kabul edilen Tabiiyet Nizamnamesi yle izinsiz olarak Osmanl tabiiyetini terk eden veya yabanc bir devletin hizmetine giren kiinin vatandalktan çkarlaca, geri dönüünün yasaklanaca ve vakf türünden gayrimenkullerinindüeceihükmügetirilmitir Haziran1896tarihliMeclisiVükelakararylaErmenilerinAmerika yagidi iyasaklanm,1903ve1907yllarndaosmanlvatandalarnnamerika yagöç giriimlerininengellenmesiiçinönlemleralnmayaçallmtr 11.Ancak,Ermeni lerindedâhilolduuçoksaydaosmanlvatandannticaretveyabakaamaçlar laavrupapasaportualarakvebazosmanlmemurlarnnçkarkarlermeni lerinyurtdnaçkmasnagözyumarakmevzuatsuistimaletmelerisonucugöç yasandanumulanyarareldeedilemeyincebirdahadönmemekvegeridebrak tklar mallarn satp ilikilerini tamamen kesmek artyla Amerika ya göçe izin verilmitir 12. HarbiyeNezaretide7ve29ubat1912tarihlerindeDâhiliyeNezareti neiki tezkeregöndererekyabancülkelereyaplanfirarlarnengellenebilmesiiçinpasa portalmazorunluluununyenidenkonulmasnveyabancülkeleregideceklerle, kazalardndaseyahatedeceklereilikinyasannçkarlmasnistemitir 13. OsmanlDevletinindaryayönelikgöçlereolumlubakmamasndaekonomik nedenlerindahaetkiliolduugörülmektedir.yüzlerceylstanbul untahlihtiya cnkarlayanverimlibalkantopraklarnnxix.yüzyldaeldençkmas,dikkatle ritarmaelveriliolmasnaramenilenmediiiçinbodurananadolutoprakla rnayöneltmitir.1857ylndaçkarlanbirkararnameileülkeyegelengöçmenlere devletmülkiyetindekitopraklardatlm,xix.yüzylboyuncaanadolu yagelen göçmenlerdeekimeelveriliboarazilerinbulunduubölgelereyerletirilmitir 14. YineXIX.yüzyldastma,tifüs,frengi,veremgibibulacvesalgnhastalklarn batakaradenizveçanadoluolmaküzereanadolu nunbirçokbölgesindeyol açtbüyüknüfuskayb,1925ylnakadartürkiye yegelengöçmenlerinbuböl gelereyerletirilmesiyletelafiedilmeyeçallmtr 15. Osmanl nüfusunun önemli bir ksmn oluturan ve kuyumculuk, terzilik, mobilyaclk,ayakkabclk,inaatustalgibielbecerisinedayananüretimfaali yetlerini elinde bulunduran zanaat ve ticaret erbab gayr Müslimlerin ülkeden 10 BOA, HR. SYS, Dos.75, no.14, Lef Ahmet Akter, Tehcir Öncesi Anadolu dan Amerika ya Ermeni Göçü ( ), stanbul 2007, s Akter, age., s BOA, DH. SN. THR (Dahiliye Nezareti Sicill-i Nüfus Tahrirat Kalemi Evrak), Dos.31, no.109, Lef. 5, 7, Pamuk, age., s BCA, (Babakanlk Cumhuriyet Arivi), 30.10/ , Lef. 3.

6 128 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 ayrlmasnn yarataca boluk da Osmanl Devletinin darya yönelik göçlere olumlubakmamasndaetkiliolmutur.çünküeitimdüzeyidüükmüslüman Türk unsuru giriimcilik ve zanaat becerisinde gayr Müslimler kadar baarl olamamt 16. NitekimOsmanlDevletinindeiiksektörveikollarndaönemlibirileve sahipolanrumlarnveermenilerintürkiye denayrlmas,güncelyaamaksata cak ölçüde ekonomik boluk yaratmtr 17. Büyük bir sanat ve teknik gerektiren halclk ve ipekçilik Rum usta ve uzman amelelerin Türkiye den ayrlmasyla gerilemi 18, Rum inaat ve ta ustalarnn ayrlmas üzerine de eski evleri tamir edecekustabulunamamtr.mulavalilii6aralk1923tarihindemübadeleve mar skân Vekâleti ne bir telgraf göndererek Yunanistan dan göç etmekte olan muhacirlerden inaat ustas olanlarnn bir ksmnn acil olarak Mula bölgesine gönderilmesiniistemitir 19. Göçleriönlemeyeyönelikyasavenizamnamelereramenyurtdnakaçlar engelleyemeyen Osmanl hükümetleri, vatandalarnn yolculuk esnasnda ve gittikleriyerlerdekarlatklarsorunlarngiderilmesindeyardmcolmayaçal mtr. Göçmenlerin yolculuklar, Avrupal göçmenlerin sevkinde olduu gibi hükümetlervetaycirketlertarafndanbrezilya nnhangiehrinenekadarve neekildegöçmensevkedileceiplanlanmadangerçekletiindenskntlbala mvegittikleriyerlerdedesorunlarartarakdevametmitir.osmanlgöçmenleri yolculukesnasndaveyereldilleriniveâdetlerinibilmedikleribrezilyaehirlerin devurgunculartarafndandolandrlmlar,yerletiktensonradahukukveçkar larnistenilendüzeydekoruyamamlardr. OsmanlHükümetiyolculuksrasndaki maduriyetleringiderilebilmesiiçin Arapça,TürkçeveFranszcaöütleriçerenbroürlerbastrarakgöçmenlerinakle denvapurlaraveacentelereaslmasnsalam 20,Brezilya yayerleenancakos manlvatandalstatüsüdevamedenuyruklarnnhukukveçkarlarnbuülke ileimzalad1858tarihliticaretantlamas,19austos1876tarihindebrezilyaile talya arasnda imzalanan ticaret antlamas ve konsolosluk sözlemesinin ilgili hükümleriçerçevesindekorumayaçalmtr yllararasndaTürkiye denbrezilya yagöçedenkiisaysnnyak lak olduutahminedilmektedir yllararasndatürkiye den Brezilya ya giden göçmenlerin saysna ilikin Karpat n çalmasnda u bilgiler verilmektedir: 16 Gülten Kazgan, Tanzimattan 21. Yüzyla Türkiye Ekonomisi, stanbul 2004, s lhan Tekeli, Osmanl mparatorluu ndan Günümüze Nüfusun Zorunlu Yer Deitirmesi ve skan Sorunu, Toplum ve Bilim, Say, 50, (Yaz, 1990), s Kemal Ar, Büyük Mübadele Türkiye ye Zorunlu Göç , Tarih Vakf Yurt Yaynlar, stanbul 1995, s BCA, / BOA, DH. MB. HPS. M (Dahiliye Nezareti Mebani-i Emiriyye Hapishaneler Müdüriyeti Müteferrik Evrak), Dos.7, No Osmanl Devletinin Brezilya daki uyruklarnn hukuk ve çkarlarnn korunmasna yönelik giriimleri için bkz: Temel, age., s , 115.

7 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 129 Türkiye denbrezilya yagidengöçmenler 22 Yl Say Yl Say Toplam Tablodadagörüldüügibienyoungöçhareketinin yllararasn da ve I. Dünya Sava n izleyen yllar arasnda gerçekletii anlal maktadr yllararasndakirakamlarsadeceasyatürkiyesi ndengiden göçmenlerin saysn göstermektedir 23. I. Dünya Sava yllarnda azalan göçler Anadolu damillimücadele nindevamettiiyllardatekrarhzlanmtr. IV.AVRUPAÜLKELERNDENGDENGÖÇMENLER XVI.yüzyldanXIX.yüzylnbalarnakadarPortekizsömürgesiolmasnnda etkisiylebrezilya yaxix.vexx.yüzylnbalarndaenfazlagöçmenportekiz den gitmitir.dieravrupaülkelerinindegöçüdesteklemesi,brezilyahükümetyetki lileri, tama irketleri ve Brezilya daki Avrupal diplomatlar arasnda göçmen sevkiyatkonusundagerektiindeibirliinegidilmesinisalamtr. Kahvetarmndaistihdamedebilmekiçinçoksaydagöçmeneihtiyaçduyan Brezilyahükümetleriülkeyegöçmengiriinikolaylatrmakamacylaçoksayda tamairketivekuruluugöçmentamakonusundayetkilendirmitir.yetkilen dirilenkurululargetirmeyitaahhütettiklerigöçmenlerinsaysnhükümetyetki lilerinebildirmek,hükümettarafndanbelirlenengöçmenyerleimalanlarnagö türmek ve 6 ay süreyle de ihtiyaçlarn karlamakla yükümlü klnmlardr yllararasndayaplanbuuygulamahükümetin,göçmenliidestekle yipgüçlendirecekorganizelivesüreklibirsisteminkurulmas,göçmenlereyerle imalanlarhazrlanmas,ürünlerinsevkinikolaylatracakyolveköprülerinina sgibivaatleriniyerinegetirememesiüzerinetamasözlemesiyapanirketlerin taahhüt ettii göçmeni getirememesiyle sonuçlanmve beklenen baary sala yamamtr Karpat, agm., s. 200, Karpat, agm., s E. Constantine H. Phipps, Emigration To Brazil, Rio de Janeiro, 1872, s Phipps, age., s. 4.

8 130 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 Ancak, mparator II. Pedro nun ülkenin deerlendirilmesini hzlandrmak amacyla 1860 ylndan itibaren ülkenin güney kesimlerine Avrupa dan göçmen getirilmesinidesteklemesiüzerinegöçlerhzlanmayabalam,getirilengöçmen lersaopaulobölgesi ninyansrariodejaneiro,para,parana,riogrande,santa Catarina, Espirito Santo, Minas, Pernambuco, Paraiba ve Alagos gibi bölgelere yerletirilmeyeçallmtr yllararasndagöçmentamayetkisiverilenirketvekurumlarn adlar, bu kurumlarn tamak için kontrat yaptklar ve yerletirdikleri göçmen saylaröyledir 26. Göçmentamayetkisiverilenkurum Göçmen yerletirile Kontrat yaplan Yerletiri veirketler cekbölgeler larnsays lenlerin says AmazonNavigationCompany, Para 7, Dr.Faivre Parana CountdeMartravel, RioGrande 2,880 Dr.Blumenau, SantaCatarina 10,000 3,000 MajörSilva, EspiritoSanto 3, ColonizationSocietyofHamburgand PrincedeJoinvillesagent, SantaCatarina 22,500 4,000 MercuryCompany, Minas 3,000 Dr.FrancaLeite, EspiritoSanto UnionandIndustryCompany, Minas 2,000 Reinghautz, RioGrande 1,440 CentralSocietyofColonization Pernambuco 50, ColonizationAssociation Paraiba,Alagoas 25, F.G.Martius J.O.d Almeida Colonization Society of Ham burg ImperialAssociationofRioNovo 1859SteinmannandCo Do.Do HamburgConsulate BelgiumConsulate E.BSteiber Dr.Blumenau Phipps, age., s. 5, 6.

9 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE C.Nathan Colonization Society of Ham burg R.JLove J.Dowsing 1867J.Abraham R.S.DeCosta ItalianConsulate Dr.Blumenau MeadowsandChristopher MeadowsandNathan MackayandHadfield B.A.Peixoto Amaral BorgesandCastro S.Tripodi JohnBeaton B.J.DaCosta Colonization Society of San Paulo Budönemdeirketvekurumlarn,getirmeyihedeflediklerigöçmensaysna ulaamamalarnda hükümetlerin yukarda deinilen vaatlerini yerine getireme melerininetkisiolduukadar18ekim1837tarihindekabuledilengöçmenyasas nndakatksbulunmaktadr.çünküyasa,iverenevehükümetetandhakve yetkilerle yabanclar neredeyse köle durumuna düürmektedir. lgili yasann göçmenleraleyhineolanhükümlerindenbazlaröyledir: 7.maddeyegöreiçileriiealankiigeçerlibirnedenolmaksznonlarlaanla t süre dolmadan onlar iten çkarrsa, o kiileri kovulmamalar durumunda anlamasüresininsonunakadarkazanacaklarparayödemekzorundadr.ten çkarmaiçingeçerlinedenlerdeuekildebelirlenmitir: ealnankiinin,yerinegetirmesiiçiniealndgöreviniyerinegetiremeye cekkadarhastaolmas,iealnmolankiinin,iiniyerinegetirmesiniengelleye cekhapisyadaherhangibircezaalmas,içininalkanlkhalinegelmisarholuk durumu, ie alan kiiye, onun eine, çocuklarna ya da ailenin dier üyelerinin güvenliine, namusuna ya da mallarna zarar vermesi, yapmas için alnd ii yapabilecekyeteneesahipolmamas. 8.maddede,7.maddeninavebbentlerineistinadenitenatlaniçiozamana kadarivereneborçluolabileceimiktarntamamnödemekleyükümlüklnm tr.dierdurumlardadatümborçlarnödeyecek,ancakhemenödemekzorunda

10 132 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 olmayacaktr.kamusalbiralandaiealnp,borcuolanmiktarkazanncayakadar oradaçalacaktr.eerçalabileceibirkamusaliyoksakontrattabelirtilenhiz metsüresidoluncayakadararilerdeçaltrlmaküzeremahkûmedilecek,an cakbumahkûmiyetsüresiikiyldanfazlaolamayacaktr. 9.maddeyegörede,iealnankiihaklbirnedeniolmaksznkontrattabelir tilensüredolmadanitenayrlryadaiegelmezsebulunduuyerdeyakalanacak veivereneolanborcununikikatnödeyinceyekadarserbestbraklmayacaktr 27. Yerlilerin tabi olduu Brezilya kanunu onlarn borçlar nedeniyle hapse atl malarnöngörmeziken,göçmenyasasnnbumaddelerigöçmeniçileriiverenin veyerelyöneticilerininsafnaterketmektedir.çininçalmamadurumuisteksiz likolarakyorumlanrveyaivereniyleyaptkontrativerentarafndanadaletsiz birekildekullanlrsatutuklumuamelesigörecektir.ayrcaçalkanveiyidavra nlarsergileyenyabanclarbrezilyayasalarnnsaladkorumadndahükü metten hiçbir yardm isteyemeyecek, imparatorluk yönetimi onlara kar hiçbir sorumlulukkabuletmeyecektir 28. Yasadakigöçmenleraleyhineolanbuhükümlereramen1860 lyllardaniti barengöçmengiriiningittikçearttgözlenmektedir.ülkeye1862ylndanönce ylda ortalama civarnda Portekizli göçmen gelirken, 1870 ylnda sadece Rio Liman ndan Portekizli giri yapmtr l yllardan cumhuriyet rejiminegeçildii1889ylnakadarolandönemgöçmengiriininenyounolduu yllardr. V.GÖÇMENLERNÇALIMAKOULLARIVEUYUMU Avrupa dan gelen göçmenlerin büyük çounluunu Portekizli göçmenler oluturmutur.genelliklebahia,pernambucoveriodejaneirobölgelerineyerle tirilen Portekizli göçmenler, ülke nüfusunun onda birinin de Portekizlilerden olumasnnetkisiylekendilerinehasbirsnfyaratarakbirklanyadalocagibibir aradayaaypdiergöçmengruplarndandahafazlagelimegöstermilerveda ha büyük frsatlar yakalayabilmilerdir. Çou, zanaatkârlardan, küçük dükkân iletmecilerinden oluan bu göçmenler, saylarnn dier göçmenlere göre çok fazlaolmasveyerlinüfusunbirksmylaaynrkavedilesahipbulunmalarne deniylehemuyumhemdekazançeldeetmekonusundadahabaarlolmular dr. talya dangelenveriobölgesineyerleenzanaatçgöçmenlerdeibulmakta zorlukçekmediklerigibiportekizlilerkadarrahatkabulgörmüler,seyyarsatc lk,büyükbahayvanyetitiriciliiyaparakkendiileriniyaratabilmilerdir. Brezilya nn,uyguladgöçmenpolitikasndanbeklentisininçoksaydaçal kan,salklvesalambirahlakasahipkahvetarmiçisiniülkeyegetirebilmek 27 BOA, HR. SYS, Dos. 75, No Phipps, age., s Phipps, age., s. 2.

11 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 133 olmasna ramen binlerce Kuzey Avrupal ve ngiliz zanaatkâr, fiziksel olarak yetersizvetembelinsangöçmenlikajanslartarafndantarmiçisiolaraklistelere yazlmtr.çünkühükümettarafndanonaylanangöçmenanlamalarndaülkeye getirilecekolangöçmenlerinancakyirmidebirizanaatçolabilecekti.brezilyahü kümeti bu suiistimalleri önlemek amacyla zaman zaman göçmen ajanslarn uyarmakzorundakalmtr 30. Tarmiçisigöçmenlerdebalangçtatopraekipbiçmevetopraksahibine pay verme uygulamasndan oluan sistemle istihdam edilmeye çallm, ancak iverenle içiler arasnda çkan anlamazlklar nedeniyle birçok bölgede serbest igücüuygulamasnageçilmitir.çünkütarlasahiplerisürekliolarakgöçmenlerin kendilerineemanetedilmiolankahvetarlalarnkötükullandklarndanvegöç menlerin çalmaya niyetli olmadklarndan, göçmenler de mal sahiplerinin tek amaçlarnnkendileriniborçlututmakvekölegibikullanmakistediklerindeni kâyetçiolmulardr. Anlamazlklarnartmasnedeniyleyaygnlaanserbestigücüuygulamasna göre içi ve iveren arasnda 4 yl süreli bir kontrat yaplmaktadr. Kontrattaki hükümleregörekahvetarlalarndakizararlotlarylda5yada6defaayklanacak, kahvenindikimiyaplacakveürüntoplanacaktr.kahveaaçlararasndakimesa fearazinindurumunagöre9inçle16inçarasndaolacaktr.kontrattamesafede belirtilmektedir.çilerkendievleriniyapmakvegeçimlerinisalamakzorunda drlar.kinciylnsonunda,eldeedilenkahveürünüçalanlaraaitolacak,bunun yansraaaçlarnarasnaaaçlarazararvermeyecekekildeikinciürünekilebile cekvebuürünlerdeneldeedilengelirdeiçilereaitolacaktr.kinciürünolarak pirinç,tütünvepamukekimiyasaklanm,ancaktarlasahipleriilkyliçinbuna gözyummulardr.kahveilepamuunaynyerdeezamanlolarakyetitirilmesi herikiürünezararvermektedir. Ürünün toprak sahibi ile çalanlar arasnda bölünmesini esas alan sistemde ise üretim aamasndaki masraflar, kahvenin kabuunun çkarlmas, piyasaya sürülmesi, ihraç edilecek limanlara tanmas, depolanmas, satlara ödenen ko misyonmaliyetlerivetamasrasndameydanagelebilecekzararlarçkarldktan sonrakalanürünikitarafarasndabölüülmektedir.çalanlar,kahveaaçlarna gelebilecekzararlardanvekayplardansorumluolduklargibi,ailebireyininyü kümlülüündentümailefertleridesorumlututulmutur. Biriçitekbanaylda4veya5defayabaniottemizliiyapttakdirdeylda 5yanaltnda3.000aacnyerald1.5dönümlükaraziilebaaçkabilmektedir. Eeraaçlar12yanüzerindeiseveaaçlararasndamsrvefasulyedeyetitir mekisterse4.000aacakadarçkabilmektedir Phipps, age., s. 3, Phipps, age., s. 10, * Milreis: Brezilya nn 1942 ylna kadar kulland para birimi.

12 134 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 Göçmeniçilerinkarlamolduuçalmakoullarnnarl,iklim,sosyal vedoalçevrefarkll,uyumgibisorunlararamenbrezilyaekonomisiilebü tünletiklerini söylemek mümkündür. yi yönetilmi kahve çiftliklerinde salkl birgöçmenmülksahibineylda milreis*parakazandrabilmitir.mesela 1872ylndaanne,babaveüççocuktanoluanbiraileninyllktoplamgiderinin, evkirasiçin6,yiyecekiçin144,kyafetiçin20,mobilyaiçin4,araçgereç,ilaçvs. masraflariçin22milreisödendiinde192milreis,kazancnnda490milreisoldu u hesaplanmtr. Harcamalar düüldükten sonra yllk net kazancnn 298 milreisolduuanlalmaktadr 32. Dahaiyikoullardaçalpparakazanmakveülkelerindeyakalayamadklar refahdüzeyinibrezilya dabulabilmekamacylabuülkeyegidengöçmenlerikolay uyumsalayanlarvesalamaktazorlukçekenlerolarakikigrubaayrmakmüm kündür.portekiz,spanya,talya,fransa,osmanldevletivegüneyalmanya dan gidengöçmenleruyumsalamadapekfazlasorunyaamazken,ngiltere,sveç, Kuzey Almanya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinden giden göçmenler gerek tarm gereksedierikollarndaibulmaveuyumsorunuyaamlardr.kuzeyavru pallarnbrezilyaikliminekardayankszolmalar,ngiliziçileriniçkiiçmeei limiyüksekkiilerdenolumas,sveçlivebazalmangöçmenlerintembel,ahlak szvefizikiolarakyetersizgörülmelerionlaristenmeyeniçidurumunadüür mütür. Bunlar tarm sektöründe baarl olamadklar gibi, devlete ait iyerleri, tren iletmeleri ve özel iletmelere de alnmamlardr. klimle uyum salayabil meleriiçinülkeniniçveyüksekbölgelerindeçaltrlabileceidüünülenbugöç menleriniçbölgelerdenlimanehirlerineürünsevkiyatnsalayacakyollarnda yaplamamas nedeniyle istihdamlarnda sorunlar yaanmtr. Bu nedenle Göç menkomisyonlarndanngilizgöçmengetirmemelerivebunlarhakkndadikkatli olmalaristenmitir 33. Brezilya ya giri yapan göçmenlerin, iklim deiiklii, yiyeceklerin farkll, alkanlklarvetarmyapmasistemiileilgilibilgisizliklerinetkisiyleilkylkiigüç leritamamenkaybolsada sonrakiyllardabrezilyaekonomisineönemlikatklar saladklar görülmektedir ylnda sadece Sao Paulo bölgesinden Brezilya dna1milyarfrankaltnakçelikkahveihraçedildii,yineaynylsadecesantos Liman ndanihraçedilenkahvedençuvalbanaalnan5franklkverginintopla mnn160milyonfrankolduudikkatealnrsakatknnboyutudahaiyianlala caktr 34. Brezilya ekonomisiyle bütünlemeyi baaran Osmanl göçmenleri de önemli miktardasermayebirikimisalam,topraksahibiolduklargibiidünyasndada oldukçabaarlolmulardr.brezilya daçkardklar13arapçagazete 35 ilebasn 32 Phipps, age., s Phipps, age., s.11, BOA, HR. SYS, Dos. 77, No Brezilya daki Osmanl göçmenlerinin çkard 13 gazetenin isim ve yayn politikalar için bkz. Temel, age., s

13 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 135 sektöründekibaarlarnkantlamlar,ülkeniniçpolitikasndadaetkilikonuma yükselmilerdir. Ancak Osmanl Devletinin kendilerine pek ilgi gösterememesi, Brezilyahükümetinekonsolosluksözlemesiimzalamadanstanbulvedierbaz ehirlerdediplomatiktemsilcilikaçmasnaizinverilmemesi,fransavedierbaz AvrupaülkelerininolumsuzpropagandalargibinedenlerleOsmanlhükümetine kartavralmlarvedevletaleyhinefaaliyettebulunmulardr. Brezilya dakigöçmenler,zoryaamkoullarnnyansragüvenliksorunlary ladakarlamlardr.krsalalanlarndndakigöçmenlersürekliolaraksoygun laravecinayetleremaruzkalmlardr.brezilyahalknnyabanclarkskanmasve nefret duygusuyla bakmas göçmenlere kar ilenen suçlarn artmasnda etkili olmutur. River Plate bölgesindeki Kzlderili yerliler göçmen soygunlarnda ve katliamlarndaönemliroloynamlardr.hükümetçouzamankzlderilisaldr larnakargöçmenlerikoruyamadgibidierbölgelerdesuçileyenlerideceza landramamtr. Yerel yöneticilerden bekledikleri adaleti göremeyen göçmenler ülkelerininkonsoloslarnabavurmularsadakonsoloslar,hükümetinilgisizliive mesafelerindeuzaklnedeniylegöçmenlerinhaklarnsavunamamlardr 36. SONUÇ Zenginyeraltveyerüstükaynaklarnaramenbamszlnkazand1822 ylndaülkedekibüyükçiftliksahipleriylebaztüccarlarndndahalknnbüyük birbölümüyoksulolanbrezilya,1834ylndagerçekbirparlamenterrejimegeç mive1840ylndanitibareniktisadigelimepolitikasbalatmtr.htiyaçduy duuigücüiçinülkesineyönelikgöçleridesteklemi,avrupaveortadoubölge sindengelen5,5milyongöçmeninkatksyladoalkaynaklarndeerlendirmeye çalmtr. Göçmenlerin katksyla 1906 ylnda ar üretim bunalm yaannca hükümet kahve üreticilerine para yardmnda bulunmutur. Brezilya, tarm ve ticaretsektöründekigelimevegöçmenlerleartannüfususayesinde1914ylnda LatinAmerika nnengelimiülkesihalinegelmi,izlemiolduugöçmenpoliti kasndabaarlolmutur. Bu göçler, Avrupa ülkelerinde nüfus basksn azaltrken, kaynaklar zengin ancakigücüktlçekenülkelerinemekarznarttrm,ekonomikbalarnya nndainsanivekültürelaraçlarladauluslararasekonomikbütünlemeyigüçlen dirmitir. Brezilya dakiosmanlgöçmenleriportekiz,spanyol,talyanverusgöçmen lerdensonra5.büyükgrubuoluturmutur.ortadoubölgesindengöçlerosman ldevletininyklsürecinivebölgeselulusaldevletlerindouunuhzlandrm tr. 36 Phipps, age., s.11, 27. Ayn dönemde Arjantin e göç eden Osmanl vatandalar da soygun ve cinayetlere maruz kalmlardr. Osmanl göçmenlerine yönelik soygun ve cinayet olaylaryla Osmanl Devletinin Buenos Aires Ba ehbenderi Sami Arslan n saldrlarn önlenmesine yönelik giriimleri için bkz. Klich, agm., s

14 136 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 KAYNAKÇA A.ArivBelgeleri BOA,(BabakanlkOsmanlArivi),DH.MB.HPS.M(DahiliyeNezaretiMebaniiEmiriyye HapishanelerMüdüriyetiMüteferrikEvrak),Dos.7,No.12. BOA,DH.MB.HPS.M,Dos.6,No.29. BOA,DH.SN.THR(DahiliyeNezaretiSicilliNüfusTahriratKalemiEvrak),Dos.31,No. 109,Lef.5,7,10. BOA,HR.SYS,(HariciyeNezaretiSiyasiKsm),Dos.76,No.4,Lef.9. BOA,HR.SYS,Dos.75,No.14,Lef.2. BOA,HR.SYS,Dos.75,No.7. BOA,HR.SYS,Dos.77,No.25. BCA,(BabakanlkCumhuriyetArivi),30.10/ ,Lef.3. BCA,272.11/ B.Kitaplar Akter,Ahmet,TehcirÖncesiAnadolu danamerika yaermenigöçü( ),stanbul Ar,Kemal,BüyükMübadeleTürkiye yezorunlugöç ,tarihvakfyurt Yaynlarstanbul1995. Güran,Tevfik,ktisatTarihi,stanbul1991. H.Phipps,E.Constantine,EmigrationToBrazil,RiodeJaneiro,1872. Kazgan,Gülten,Tanzimattan21.YüzylaTürkiyeEkonomisi,stanbul2004. Pamuk,evket,OsmanlEkonomisindeBamllkveBüyüme( ),TarihVakfYurt Yaynlar,stanbul1994. Temel,Mehmet,XIX.veXX.YüzyldaOsmanlLatinAmerikalikileri,stanbul2004. C.Makaleler Karpat,H.Kemal, TheOttomanEmigrationtoAmerica, ,InternationalJournal ofmiddleeaststudies,vol.17,no.2(may,1985),s Klich,Ignacio, ArgentineOttomanRelationsandTheirImpactonImmigrantsfromtheMiddle East:AHistoryofUnfulfilledExpectations, ,TheAmericas,Vol.50,No.2 (October,1993),s Tekeli,lhan, Osmanlmparatorluu ndangünümüzenüfusunzorunluyerdeitirmesive skansorunu,toplumvebilim,say,50,(yaz,1990),s.4971.

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR Doç. Dr. smail AYDOU * Doç. Dr. Erol KUTLU ** Ar. Grv. Selim YILDIRIM *** ÖZET Bu çalmann amac yolsuzluun dorudan yabanc yatrm üzerine etkisini incelemektir. Birinci

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research TÜİK İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research Cilt-Volume: 08 Sayı-Number: 03 Aralık-December 011 ISSN 1303-6319 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİK

Detaylı

ANADOLU ALEVÎL N N BA LANGIÇ EVRELER I: Horasan ve Maveraünnehir de Ortaya Ç kan Geli meler

ANADOLU ALEVÎL N N BA LANGIÇ EVRELER I: Horasan ve Maveraünnehir de Ortaya Ç kan Geli meler ANADOLUALEVÎLNN BALANGIÇEVRELERI: Horasanve Maveraünnehir deortaya ÇkanGelimeler AlemdarYalçn * ÖZET AnadoluAlevîliinianlamakiçinmutlakaHorasan kavramnntadbütünanlamlar6.yüzyldaniti barentadderinliikavramakgerekir.horasan

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan Türkiye de Yal Bakcs Moldavyal Kadnlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri Dr. smail Tufan çerik ÇERK... 2 ABSTRACT... 3 GR... 4 1. ARATIRMALARDA GÜNCEL DURUM VE TEOR... 4 1.1 KONUYLA LKL TEORK VE AMPRK

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme 185 Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme ka ÇET N Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Bina Bilgisi A.B.D. Anahtar

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI

T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI RUS KAYNAKLARINA GÖRE DO U ANADOLU DAK ERMEN FAAL YETLER (1914-1918) YÜKSEK L SANS TEZ KAHRAMANMARA Ocak - 2007 T.C.

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI Numan ARAS YÜKSEK L SANS

Detaylı

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİNİN MUHASIM DEVLET TEBAASI POLİTİKASI (1914 1918) * Ramazan SONAT **

I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİNİN MUHASIM DEVLET TEBAASI POLİTİKASI (1914 1918) * Ramazan SONAT ** TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2014, Sayı: 11 Sayfa: 259 290 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2014, Issue: 11

Detaylı

BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER

BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER M. Burak Buluttekin 1 Türkiye nin sahip olduu madenler içerisinde,

Detaylı

Selanik Ekonomisinde Unutulmuş Bir Alan: Tütün Üretimi, Ticareti ve Reji ( - )

Selanik Ekonomisinde Unutulmuş Bir Alan: Tütün Üretimi, Ticareti ve Reji ( - ) Selanik Ekonomisinde Unutulmuş Bir Alan: Tütün Üretimi, Ticareti ve Reji ( - ) Filiz Dığıroğlu* A Forgetten Field in the Economy of Salonica: Tobacca Production and Trade, and the Regie (1883-1912) Abstract

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 2 (2009) 37-47 statistikçiler Dergisi Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei Ayhan Topcu Sermaye Piyasas Kurulu Eskiehir Yolu

Detaylı

CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE LGL GÖRÜLER

CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE LGL GÖRÜLER CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE VE SLAM HUKUKU LE LG LGL GÖRÜLER LER Dr. Hasan Hacak / $&0 )" '&2 >$#2" - ($&## " %$&#$%$#&)&#$&'&#":%$& #$%"#(+&"+(+$&&"%#$%'( 5)'&##$&$"(#((."$&$%"% &"+&"?"&#@($$&+$($&"?"&#@'&

Detaylı