Madde Ba ml l n n Hukukî Yönü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Madde Ba ml l n n Hukukî Yönü"

Transkript

1 Madde Ba ml l n n Hukukî Yönü Prof. Dr. brahim Balc o lu, Dr. Aylin Çitken, Arfl. Grv., Prof. Dr. M. Kerem Doksat stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dal, Koca Mustafa Pafla/ stanbul Tel: / ÖZET Uyuflturucu maddenin yap m, kullan m, sat fl, al m gibi eylemler yasalara göre suçtur. Madde kullananlar aras nda suç iflleme ve yasalara karfl gelme davran fl s kl kla gözlenmektedir. Madde kullan m s kl ile fliddet içerikli eylemler aras nda ergenlik boyunca da ba lant lar güçlüdür. Madde kullan m suça e ilimli davran fl n bir parças d r. Madde kullananlar suç ifllerler, gençtirler ve antisosyal kiflilik bozuklu u teflhisi konmufltur. Dünya genelinde uyuflturucu maddelerle mücadelenin hukukî temeli vard r. Bu temel millî ve milletleraras düzeydedir. Dünya üzerindeki kaçakç l en yayg n olan yasad fl madde kannabis tir. Küresel anlamda insanl a en büyük zarar kokain ve eroin vermektedir. Eroin al nmas sonucunda ba ml l k, zehirlenme, örgütlü suçlara bulaflma, âcil servislere getirilme gibi tablolar görülebilir. Alkol ve madde ba ml l n n sonucu hezeyan ve hallüsinasyon tablosu ortaya ç kabilir. Ba ml l k sonucu kifli suç iflleyebilir. Psikoz teflhisi konulursa cezaî ve hukukî ehliyeti yok kabûl edilir. Madde ba ml s olan kifli kendine bakamaz, gelir sa layamaz. Madde ba ml l nda yoksunluk sendromu ortaya ç kar. Bu dönemde suç ifllerse cezaî sorumlulu u yok kabûl edilir. TCK n n 32. maddesi uygulan r. Suç iflleyen madde ba ml s kiflilerin, güvenlik tedbiri olarak, onlara özgü sa l k kuruluflunda tedavi alt na al nmas ve bu kiflilerin iyileflinceye dek tedavilerine devam edilmesi öngörülmüfltür. Bu kurumlarca verilerek sa l k kurulu raporu ile kifli mahkemece serbest b rak labilir. Anahtar Kelimeler: madde ba ml l, hukuk, ceza ABSTRACT ngilizce bafll k eksik Activities like producing, using, selling, buying illicit drugs are considered as criminal according to laws. Committing crime and behaving illegally are often seen among people who abuse drugs. There is a strong correlation between drug abuse and violent behavior in adolescence. Drug abuse is a component of criminal behavior. People abusing drugs and committing crime are generally young and have antisocial personality disorder. Struggle against illicit drugs is based on laws all around the world. This struggle is both at national and international levels. Cannabis is the most commonly smuggled illicit drug around the world. Globally, the greatest harm to humankind is being given by cocaine and heroin. Heroin use can lead to scenes like addiction, toxicity, involving in criminal groups, and admission to emergency services. Abusing drugs and alcohol can lead to delusions and hallucinations. Addiction or dependency can cause an individual to commit crime. If additionally psychosis is diagnosed, the person is considered to have no criminal or legal capability. Drug addicts can neither take care of themselves, nor earn their lives. Drug addiction can cause withdrawal syndrome. If the person commits a crime during this period, he is considered as having no criminal responsibility and 32 nd article of TCK (Turkish Law of Punishment) is applied. As a security precaution, drug addicts having criminal behavior have to be admitted to health institutions specified in this subject and their treatment has to be continued until completed. These people can be released by court; with a health committee report given by these institutions. Keywords: drug dependency, law, punishment G R fi Uyuflturucu, uyar c ve benzeri madde ba ml l bütün dünyada gittikçe artan ve önem kazanan bir sorundur. Yak nlarda Türk Ceza Kanunu nda [TCK] bu ve ilgili hususlarda önemli düzenlemeler yap lm flt r. Konuya ayr nt l olarak girmeden önce iki vak a örne i vermek isteriz: Vak a 1: 44 yafl nda bir adam âcil servise al flkanl - m b rakmakta zorlan yorum diyerek gelir. Son günlerde bafl a r lar, ishâl, uykusuzluk, terleme, atefl ve depre- New/Yeni Symposium Journal 3

2 sif duygudurumdan muzdarip oldu unu ifâde eder. Uzun süredir uyuflturucu kulland n, küçükken eroine bafllad n söyler. Fizik muayenede hastada titreme, burun ak nt s, göz yaflarmas, gözbebeklerinde geniflleme ve atefl yükselmesi tesbit edilir. Görevlerini yapamaz olmufl, insanlarla iliflkisi bozulmufltur. Borçlar n ödeyememektedir ve vaktinde ifline gidemez hâle gelmifltir. Paras z kal nca ve eroin bulamay nca bir flebekenin a na tak l r. fiebeke ona uyuflturucu satt r r. Para kazanmak için bu yola baflvurur. Ancak, polise yakalan r ve tutuklan r. Mahkeme hukukî ehliyetinin ve cezaî sorumlulu unun olup olmad n sorar. Vak a 2: 28 yafl nda, hekim, evli ve 2 çocuklu bir erkek. Son befl seneden beri eroin, esrar ve kokain kullan - yor. Bir süre hastânede yatarak tedavi görüyor. Ancak bir süre sonra tekrar uyuflturucuya bafll yor. Hastâneden organik psikoz ve hastal kronik seyir kazanm flt r diye rapor al yor. Bu sebeple antipsikotikler, antidepresanlar, duygudurum dengeleyicileri ve antikolinerjikler kullanmas tavsiye ediliyor. Hastam za hastâneden kar fl k madde kullan m na ba l psikotik bozukluk, maddeye ba l psikotik bozukluk, genel t bbî duruma ba l psikotik bozukluk, organik duygulan m bozuklu u teflhislerini belli zaman aral klar ile konur. Bu teflhislerin konuldu u hastaya hekimlik yapamaz raporu verilir. Mahkeme hukukî ehliyeti olup olmad n sorar. MADDE YOKSUNLU U Madde ba ml l nda yoksunluk sendromu ortaya ç kar. Madde kullan m yo un ve uzun sürelidir. Fiziksel ba ml l k maddenin b rak lmas ile görülür. Yoksunluk belirtileri aras nda fl a ve dokunmaya karfl hassasiyetin artmas, tüylerin diken diken olmas, otonomik hiperaktivite, eklem ve kas a r lar, esneme, hipersalivasyon, lakrimasyon, depresif ve anksiyöz duygudurumun bulunmas say labilir. Madde yoksunlu u hayat tehdit edici boyuttad r. Maddeye karfl dayan lmaz bir arzu mevcuttur. Madde yoksunlu u sendromu tan s için bu semptomlar n belirgin bir s k nt ya veya ifllevsellikte bozulmaya sebep olmas gerekir. Bu belirtilere uyku bozuklu u, konsantrasyon güçlü ü, tremor, konfüzyon, deliryum ve epileptik nöbetler eklenebilir (Toy ve Klamen 2007). MADDEYLE MÜCADELE Yaz m z n kalan k sm nda madde terimiyle her türlü uyuflturucu, uyar c ve benzeri ba ml l k yap c zararl madde kastedilecektir. Madde ile mücadele milletleraras boyut kazanm flt r. Dünya genelinde maddeyle mücadelenin hukukî temeli vard r. Bu temel milletleraras ve millî düzeydedir. Türkiye nin kat l p imzalad uluslararas sözleflmeler flöyledir: TEK Sözleflmesi (The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961); tarihli psikotrop maddelere iliflkin sözleflme (The United Nations Convention on Psychotropic Substances 1988); tarihli uyuflturucu ve psikotrop maddelerin kaçakç l na karfl Birleflmifl Milletler Sözleflmesi (The United Nations Convention on Psychotropic Substances 1988). Dünya üzerindeki kaçakç l en yayg n olan yasad - fl madde kannabis tir. Küresel anlamda insanl a en büyük zarar ise kokain ve eroin vermektedir. Eroin ve kokain al nmas sonucunda ba ml l k, doz afl m na ba l zehirlenme ve ölümler, örgütlü suçlara bulaflma, fliddet eylemlerine kar flma, âcil servislere getirilme gibi tablolar görülebilir. Ülkemizde çok miktarda eroin yakalanm flt r. Türkiye yasad fl eroin trafi inde Do u ile Bat aras nda bir köprüdür. Dünya genelinde eroin yakalanmalar na göz atarsak, 2002 y l nda ran ve Pakistan dan sonra üçüncü s radad r (World Drug Report 2004) y llar aras nda her y l ortalama ton kadar eroin yakalan r. Buna karfl l k 1992 den itibâren bu say giderek artmaya bafllam fl, 2000 y l nda neredeyse 6 tona ulaflm flt r. Ülkemiz co rafî konumu sebebiyle madde aç s ndan transit bir ülkedir. Türkiye, yasad fl haflhafl ekimi ve ba l afyon üretiminin gerçeklefltirildi i Güneybat Asya ülkelerine yak n co rafyada yer al r. Ama ayn zamanda genifl bir uyuflturucu madde tüketim kitlesine sâhip Bat Avrupa ülkeleriyle de komfludur (T.C. çiflleri Bakanl, EGM-KOMDB Yay nlar 1999). Ülkemiz bu sebeple madde kaçakç l nda özel bir yere sâhiptir. Yasad fl madde trafi inin, ülkelerde yaflanan savafl ve iç kar fl kl klar ile oralardaki siyasî yap lanmalardaki de iflimlere göre flekillendi ini biliyoruz. Türkiye nin do rudan etkilendi i kaçakç l k güzergâhlar Balkan, Kuzey Karadeniz ve Do u Akdeniz rotalar ortaya ç kmaktad r ( çiflleri Bakanl 2002 Raporu). Balkan Rotas : Asya haflhafl ekim alanlar ndan bafllar, ran ve ülkemizden geçip Balkan yar madas na uzan r. Buradan yol Bat Avrupa ya uzan r. Sovyetlerin da- lmas, Balkanlardaki soyk r m ve kar fl kl klar, Kafkaslardaki kaos ve Türkiye nin uyuflturucu ticareti ile mücadelede baflar s Balkan rotas n güvenli yol olmaktan ç - karm flt r. New/Yeni Symposium Journal 4

3 Kuzey Karadeniz Rotas : Sovyetler in da lmas ile yerine konulan devletler otorite sa layamam flt r. Dolay - s ile uyuflturucu ile mücadelede boflluk do mufltur. Bu da Avrupa ya yeni bir uyuflturucu rotas n n ortaya ç kmas na yol açm flt r. Do u Akdeniz Rotas : Bu yol Pakistan limanlar ndan Hint Okyanusu, K z ldeniz ve Süveyfl Kanal na, oradan Güney K br s a geçerek Akdeniz üzerinden Avrupa ya yay l r. Türkiye nin de iflik özelliklerini en çok yans tan bölge stanbul ve çevre illeridir. Bölgenin sanayileflmifl olmas ndan dolay nüfusunun büyük k sm n n göç ile gelmesi, demografik yap n n kozmopolitleflmesine sebep olmufltur. Co rafî olarak Balkanlar a yak nl ile ticarî, turistik ve e lence faâliyetlerinin yo unlu u bu bölgeyi madde kaçakç l için uygun hâle getirmifltir. Örnek olarak, 2001 y l nda bütün Türkiye de yakalanan 2938 kilogram eroin in 1547 kilogram stanbul, 412 kilogram Edirne, 31 kilogram ise Bursa da olmak üzere, toplam 1990 kilogram [% 67 sinin] stanbul ve çevre illerinde ele geçirilmifltir ( çiflleri Bakanl 2002 Raporu). Genellikle davalar sonucunda mahkûm olanlar n özellikleri: 1. Do um yerleri stanbul, Van ve Hakkâri dir. kametgâhlar büyük ölçüde stanbul dad r. 2. Yafl 35 civar ndad r. Yakalananlar n ço u erkektir. Ço- unlu unu polis ele geçirmifltir. 3. Yurt d fl nda ba lant lar mevcuttur. Almanya, ran ve Bulgaristan ile iliflkiler tespit edilmifltir. 4. Yabanc uyruklular genellikle ran, Nijeryal ve Romanyal d r. 5. Mahkûmlar aras nda say sal olarak kad nlar n say s azd r. Teflekkül hâlinde uyuflturucu ihraç etme ve kullanma suçu iflleyenler erkeklerdir. Uyuflturucu maddenin yap m, kullan m, sat fl, al m gibi eylemler yasalara göre suçtur. Adlî makamlar alkol ve madde kullan c lar n n ba- ml olup olmad n sorar. Ba ml l k [iptilâ] söz konusu ise iyilik [salâh] durumu anlafl l ncaya dek muhafaza ve tedavi gerekir (Ceylan ve Türkcan 2003). Madde kullananlar aras nda suç iflleme ve yasalara karfl gelme davran fl s kl kla gözlenmektedir. Yap lan çal flmalarda madde kullan m n n psikiyatrik hastal klara, davran fl bozukluklar na ve fliddet tutumlar n n geliflimine yol açt belirlenmifltir. Dolay s yla, madde ba ml lar n n suç iflleme s kl klar n n ola an popülasyondan anlaml düzeyde daha yüksek oldu u ileri sürülmüfltür (Çakmak 2006). Madde kullan m s kl ile fliddet aras nda ergenlik boyunca da ba lant lar güçlüdür. Yasalar, t bbî mecburiyetler hâricinde ba ml l k yap c maddelerin imâlini, sat lmas n, tafl nmas n ve kullan lmas n yasaklam flt r. Madde kullanan kifliler suç iflliyor say lmaktad r. Ba- ml lar n yoksunluk sendromuna girmemek için madde sa lamak isterler. Bunun için her türlü yasad fl eylemi gerçeklefltirirler. Yap lan çal flmalarda suçlar n niteli ine bakarsak, suç iflleyen madde kullan c lar n n %51 inin; di er bir araflt rmada %60 n madde bulundurma ve kullan m ile iliflkili oldu u görülmektedir. Madde kullananlar aras nda yap lan bir çal flmada cezaevi hayat öyküsünün %31 inin narkotik suçlar ile iliflkili oldu u belirlenmifltir (Çakmak 2006). Suç ve madde kullan m birbirini etkiler. Madde kullan m suça e ilimli davran fl n bir parças d r. Suç öncesi ve s ras nda maddenin etkisi ile suça yönelim artmaktad r. Adam yaralama ve h rs zl k gibi madde kullan m ile ilgisi olmayan suçlar ba ml larda daha çok görülmektedir (Çakmak 2006). Madde kullan m, suç ve kiflilik bozukluklar iliflkisini araflt ran çal flmalar da bulunmaktad r. Bu kiflilerin madde kullanmaya bafllamadan önce fliddet içerikli suçlar iflledikleri, genç olduklar ve antisosyal kiflilik bozuklu u teflhisi ald klar belirlenmifltir (Çakmak 2006). Madde kullananlarda suç iflleme faktörleri olarak cinsiyet, birden fazla madde kullanma, birden çok cezaevine girme, iflsizlik ve düflük e itim seviyesi say labilir. AMATEM Klini i nde yatan 1242 vak a de erlendirilmifltir [ y llar aras ]. Olgular n %33.2 si en az bir kere cezaevinde yatm flt r. Bu vak alar erkek, bekâr, anne-baba ile yaflama, iflsizlik, e itim düzeyinin düflüklü- ü, âilede madde kullan m öyküsü, maddeye ba l sa l k ve hukuk problemleri, maddenin etkisiyle tehlikeli davran fllarda bulunma, erken yaflta maddeye bafllama ve uzun süreli kullanma, tercih edilen maddenin eroin ve esrar olmas gibi parametreler belirlenmifltir (Çakmak 2006). Do al maddelerin ba ml l k yapt eskiden beri biliniyor. Buna bilim ve teknolojinin yard m ile sentetik maddeler eklenmifltir. Alkol ve madde kullan m sa l k problemlerine ve toplumda da ekonomik-kültürel y k mlara yol açar. Büyük rant sa lad için maddelerin yap m ve sat fl yasad fl olaylara da sebep olmaktad r. Hukuk kiflilere baz haklar ve yetkiler verir. Bunlar n aras nda mala ve mülke sâhip olma, kullanma, yararlanma, al p satma, borçlu veya alacakl olma say labilir. Kifli ile toplum aras nda vekâlet, vasiyet, al m-sat m, evlenme, boflanma, dava açma, tan kl k yapma gibi hukuki iliflkiler vard r. Bunun için kiflinin hukukî ehliyetinin var olmas gerekir. Madde kullan m veya ba ml l n n kiflinin hukukî New/Yeni Symposium Journal 5

4 ehliyetini nas l ve ne flekilde etkiledi i önemli bir konudur. Türk Medenî Kanunu nun [TMK] 13. maddesi: Yafl - n n küçüklü ü yüzünden veya ak l hastal, ak l zay fl -, sarhoflluk ya da buna benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yetene inden yoksun herkes, bu kanuna göre ay rt etme gücüne sâhip de ildir. Yukar daki 13. maddeye [TMK] göre ay rt etme gücü [mümeyyizlik, temyiz kudreti], akla s acak biçimde davranmak, iyiyi kötüden, do ruyu yanl fltan ay rt edebilmeyi, di er bir deyiflle sezginlik gücünü içerir. Burada alkole veya maddeye ba l olarak hezeyan veya hallüsinasyon tablosu ortaya ç kar. Maddeye ve alkole ba l olarak kiflide psikolojik, sosyal ve biyolojik bir tak m semptomlar görülür. Ortaya ç kan klinik sendromun ad ba ml l kt r. Ba ml olan kifli âilesini ve kendisini s k nt ya düflürür. Böyle durumlarda madde 406 ya [TMK] göre hukukî ehliyeti k s tlan r. TMK Madde 406: Savurganl, alkol ve madde ba- ml l, kötü yaflama tarz veya mal varl n kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darl k veya yoksullu a düflürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devaml korunmaya ve bak ma muhtaç olan ya da baflkalar n n güvenli ini tehdit eden her ergen k s tlan r. Madde ve alkol ba ml s olan kifli kendisine bakamaz, gelir sa layamaz. Ayr ca ba ml kifli baflkalar n n, komflular n n özgürlü ünü k s tlar (Cantürk 2006). Madde 432 [TMK]: Ak l hastal, ak l zay fl, alkol veya uyuflturucu madde ba ml l, a r tehlike arz eden bulafl c hastal k veya serserilik sebeplerinden biriyle toplum için tehlike oluflturan her ergin kifli, kiflisel korunmas n n baflka flekilde sa lanamamas halinde, tedavisi, e itimi veya slah için elveriflli bir kuruma yerlefltirilir veya al konulabilir. Görevlerini yaparlarken bu sebeplerden birinin varl n ö renen kamu görevlileri, bu durumu hemen yetkili vesayet makam na bildirmek zorundad rlar. Bu konuda kiflinin çevresine getirdi i külfet de göz önünde tutulur. lgili kifli durumu elverir vermez kurumdan ç kar l r. Alkol ve uyuflturucu ile mücadele Anayasa ya girmifltir. Gençleri, toplumu, âileyi korumak için devlet birtak m tedbirler alm flt r. Toplumun gelece ini kurtarmak için kamuoyuna ve kiflilere görevler yüklemifltir. Anayasa Madde 19: Toplum için tehlike teflkil eden bir ak l hastas, uyuflturucu madde veya alkol tutkunu, bir serseri veya hastal k yayabilecek bir kiflinin bir kurumda tedavi, e itim veya slah gerekti i bildirilmifltir. Hukukî ehliyetteki k s tlama hastal k tablosu düzelince ortadan kald r labilir. Bununla ilgili madde flöyledir: Madde 474 [TMK]: Ak l hastal veya ak l zay fl yüzünden k s tlanm fl olan kifli üzerindeki vesayetin kald r lmas na, ancak k s tlama sebebinin ortadan kalkm fl oldu unun resmi sa l k kurulu raporu ile belirlenmesi hâlinde karar verilebilir. Alkol ve madde ba ml s kifli ihbar üzerine yakalanabilir. Yakaland nda madde kullan yor olabilir ve üzerinde madde bulunabilir. Bu kifliler hakk nda ba ml olup olmad ile ilgili bilirkifliden görüfl istenmektedir. Ceza davalar n ilgilendiren bu durum d fl nda kiflinin hukuki ehliyeti ile ilgili bilgi istenmektedir. Hukukî haklar n kullan p kullanamayaca, k s tlama gerekip gerekmedi i konusunda bilirkifliden görüfl sorulmaktad r. Hekim hastay çok iyi muayene etmeli ve dosyay gözden geçirip ayr nt l biçimde de erlendirmelidir (Cantürk 2006). Madde ba ml l na ba l psikotik bozukluk tan s alana TCK Madde 32 uygulan r. Bu maddeye göre hastan n ceza sorumlulu u yoktur. Madde ba ml l - n n etkisi ile kifli bir eylem gerçeklefltirebilir. Ancak o, bu eylemin anlam ve sonuçlar n alg layamamaktad r veya iflledi i eylemle ilgili olarak irade yeterlili i önemli ölçüde etkilenmektedir. Dolay s yla bu vak aya ceza verilemez. Ancak, bu kifli hakk nda ak l hastalar na özgü güvenlik tedbirlerine baflvurulur. Madde ba ml s olan kiflinin hastal iflledi i fiilin alg lama ve irade yetene ini etkiler. Fizik ba ml l k oluflmuflsa bu tesbit geçerlidir. Psikoz teflhisi alan hastaya TCK Madde 57 uygulan r. Bu madde ak l hastalar na özgü güvenlik tedbirleri içerir. Güvenlik tedbiri, ak l hastalar n n toplum aç s ndan tehlikelili inin ortadan kalkmas na veya önemli ölçüde azalmas na kadar uygulanmaya devam edilecektir. Suç iflleyen alkol, uyuflturucu veya uyar c madde ba ml s kiflilerin, güvenlik tedbiri olarak, alkol, uyuflturucu veya uyar c madde ba ml lar na özgü sa l k kuruluflunda tedavi alt na al nmas ve bu kiflilerin tedavilerinin, alkol, uyuflturucu veya uyar c madde ba ml l ndan kurtulmalar na dek öngörülmüfltür. Bu kifliler yerlefltirildi i kurum sa l k kurulunca bu yönde düzenlenecek rapor üzerine mahkeme veya hâkim karar ile serbest b rak labilecektir (Yalvaç 2005). Avrupa da pek çok ülkede uyuflturucu madde kullan m n n yasak olup olmamas tart flmaya aç lm flt r. Esrar konusunda belirsizlik mevcuttur. Bâz ülkeler esrar kullan m n serbest b rakm flt r. Bâz lar ise, endiflelerini devam ettirmektedirler. Uyuflturucu madde trafi i yasaklanabilir. Esrar maddesi d fl ndaki uyuflturucu maddelere yasak getirilebilir. Eroin ve esrar ile ilgili al nan iptilâ raporu tart flma ortaya koymaktad r. Kullan m n n yasaklanmamas ve madde ticareti ve üretiminin organize edilmesini savunan görüfller bulunmaktad r. Sigara ve alkol üretimi ile bir benzerlik kurulmaktad r. Yasaklama politikalar n n New/Yeni Symposium Journal 6

5 etkisiz kald ve dolay s yla suç oran n n yükseldi i ileri sürülmektedir (Ceylan 2003). Avrupa daki uygulamalar, Bat Avrupa Devletlerindeki de erlendirmeleri gözden geçirelim: rlanda: Esrar ile di er maddeler aras nda ay r m yap lmaktad r. Opioidler d fl ndaki uyuflturucular n kullan m suç oluflturmuyor. Opioid kullan m tespit edilirse 14 y la kadar hapis cezas verilir. Kiflisel kullan m için bulundurman n cezas hafif maddeler için üç y la dek; sert maddeler için yedi y la dek hapis cezas d r. Lüksemburg: Hukuk sisteminde uyuflturucular aras nda ay r m yap lmamaktad r. Uyuflturucu kullan m n n cezas bireysel kullan mda üç aydan üç y la kadar; kolektif kullan mda üç y ldan befl y la dek hapis cezas d r. Portekiz- sveç: Hukuk sisteminde uyuflturucular aras nda ay r m yap lmamaktad r. Kiflisel kullan m için ceza 3 6 ay aras nda hapistir. Avusturya-Danimarka-Belçika-Finlandiya: Hukuk sisteminde uyuflturucular aras nda ay r m yap lm yor. Do rudan do ruya suçlama yoktur. Kiflisel kullan m için ceza düflük, uyuflturucu trafi i için ceza yüksektir. Fransa: Hukuk sisteminde uyuflturucular aras nda ay r m yap lmamaktad r. Uyuflturucu kullan m n n cezas bir y la kadard r. Kiflisel kullan m için bulundurman n cezas ömür boyu hapistir. spanya: Hukuk sisteminde esrar ve di er maddeler aras nda ay r m yap lmaktad r. Halk uyuflturucu kullan rsa ve bireysel kullan m varsa yönetimsel cezalar uygulan r. Uyuflturucu trafi i için de iflik cezalar tatbik edilir. Çek ve Slovakya: Hukuk sisteminde uyuflturucular aras nda ay r m yap lmamaktad r. Uyuflturucu kullan - m n n cezas yoktur. Bireysel kullan m için para ve hapis cezas uygulan r. sviçre: Hukuk sisteminde uyuflturucu maddelerin basit kullan m [bireysel kullan m ] yasaklanm flt r. Madde ba ml lar için aç k yerler deneyimine bafllanm flt r. Eroin ve morfinin kontrollü da t m serbest b rak lm flt r. Tedaviye devam ediyorsa savc izlemeden vazgeçer. Almanya: Hukuk sisteminde uyuflturucular aras nda ay r m yap lmamaktad r. Uyuflturucu ile ilgili suçlarda öncelikle kamu izleme ofisi mahkemeden önce kamuoyu ele almaktad r. Kiflisel kullan m veya bulundurmada ceza yoktur. Suç tekrarlanm flsa ceza artar. Komite tedavi karar vermektedir. Tedavi, yarg lama sürecinin devam ettirilmemesi için flartt r. talya: Hukuk sisteminde esrar ve di er uyuflturucular aras nda ay r m yap lmamaktad r. Bireysel kullan m için bulundurmada, ihtar veya ehliyetin al nmas gibi yönetimsel cezalar uygulanmaktad r. Metadon programlar devreye girmifltir. Cezaevlerinde tedavi programlar na devam edilir. Yunanistan: Kiflisel kullan m durumunda ceza on günden befl y la dek, uyuflturucu trafi i suçlar n n cezas befl y ldan ömür boyuna kadar hapis cezas d r. Madde ba ml s olmayan kiflilerin madde kullan m durumunda bâz tedbirler vard r: Hapis yerine para cezas fiartl sal verilme Gözalt nda tutulma flart ile sal verme Ücretsiz çal flma ngiltere: Hukuk sisteminde uyuflturucular aras nda üç düzeyde ay r m yap lmaktad r: A) Eroin, kokain B) Esrar, barbitürat, amfetamin C) Di erleri A grubu [eroin, kokain] d fl nda do rudan do ruya suçlamada bulunulmamaktad r. Hollanda: Hukuk sisteminde esrar ve di er maddeler aras nda ay r m yap lmamaktad r. Kiflisel kullan m için ceza hafiftir. Uyuflturucu trafi ine bulaflma varsa cezalar artmaktad r. Madde bulmak için suç iflleyen birisine yönelik yapt r mlar flöyledir: 1. Kiflinin alt ay tedaviyi kabûl etmesi, 2. Tedavi olaca na dâir söz vermesi ve gözalt nda iki y l tutulmas. Avrupa da birçok ülkede uyuflturucunun yasak olup olmamas tart flmaya aç lm flt r. Baz lar esrar serbest b rak rken, di erleri ise endiflelerini devam ettirmektedirler. K saca belirsizlik mevcuttur. Yasaklanman n etkisiz kald ve dolay s ile suç oran n n yükseldi i ileri sürülmektedir. KAYNAKLAR Balc o lu (2006) Madde, ntihar ve Toplum. 3. Ulusal Ba ml l k Kongresi Özet Kitab, stanbul. Cantürk G (2006) Maddeler, Ba ml l k ve Hukuki Haklar. 3. Ulusal Ba ml l k Kongresi Özet Kitab, stanbul. Ceylan E, Türkcan A (2003) Alkol ve Madde Kullan m Bozukluklar 2. cilt 1. kitap 2. Bask, stanbul. Çakmak D, Evren C (2006) Alkol ve Madde Kullan m Bozukluklar, stanbul: Özgül Matbaac l k [Organon laç A.fi.]. fiimflek S (2004) stanbul Devlet Güvenlik Mahkemelerinde Karara Ba lanm fl Konusu Eroin Olan Uyuflturucu Suçlar : Yay mlanmam fl Yüksek Lisans Tezi, stanbul: stanbul Üniversitesi Adli T p Enstitüsü. T.C. çiflleri Bakanl Emniyet Genel Müdürlü ü, Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele 98 (1999) Ankara-Sivas: EGM- KOMDB Yay nlar 1999/2. T.C. çiflleri Bakanl Emniyet Genel Müdürlü ü, Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Baflkanl 2002 Raporu, Ankara: EGM-KOMDB Yay nlar 2002/3. New/Yeni Symposium Journal 7

6 Toy EC, Klamen D (2007) Olgu Dosyalar Psikiyatri, Balc o lu [Çeviri editörü], stanbul: Nobel T p Kitabevleri. United Nations Office on drugs and crime (2004) World Drug Report, Vol.1, Analysis, 130. United Nations Office on drugs and crime (2004) World Drug Report, Vol.2, Chapter 4. Seizures, Opiate. Seizure; , 283. United Nations Treaty Series (1961) The United Nations Convention on Psychotropic Substances Vol. 1019, no: United Nations Treaty Series, The United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of Vol.1582 no: Ülgen H, Ö üz T, Sar S (2002) Türk Medeni Kanunu, stanbul: Filiz Kitabevi. Yalvaç G (2005) Karfl laflt rmal Gerekçeli TCK-CMK-C.G.T..K. Ankara: Adalet Yay nevi. New/Yeni Symposium Journal 8

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL Kurum ve kuruluşlarla ilişki bulunmamaktadır CEZA SORUMLULUĞU KALDIRILAN OLGULARDA ZORUNLU AYAKTAN TEDAVİYE UYUMU ETKİLEYEN ETMENLER Dr.Sena Yenel Özbay CEZA SORUMLULUĞUNUN KALDIRILMASI Suç eyleminin gerçekleştiği

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

DrugWipe. Uyuflturucu Testi Tan t m Kitapç.

DrugWipe. Uyuflturucu Testi Tan t m Kitapç. DrugWipe Uyuflturucu Testi Tan t m Kitapç www.aktifdiagnostik.com DrugWipe Trafik Uygulamalar nda Uyuflturucu Madde Testi 1995 2012 17 Yıllık Tecrübe DrugWipe özellikleri 1- En ileri teknoloji: Patentli,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR Teknik Alan FORMÜLASYON Buluş, madde bağımlılığının tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Güç Artık İnternette! Power is now on the Internet!

Güç Artık İnternette! Power is now on the Internet! ISSN 2148-7286 eissn 2149-1305 DOI 10.15805/addicta.2015.2.2.R036 Copyright 2015 Türkiye Yeşilay Cemiyeti addicta.com.tr Addicta: The Turkish Journal on Addictions Güz 2015 2(2) 149-153 Review Başvuru

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Giriş 1 Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 Normal Dışı Davramışları Belirlemede Öznellik 2 Gelişimsel Değişimlerin Bir Bireyin Davranışsal ve Duygusal Dengesi Üzerindeki

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır.

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır. Dr. Rabia BİLİCİ 1 Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır. Zorunlu tedavi kavramı : Psikiyatriye özgü mü? Psikiyatrinin ihtilaflı konularından biri. Tüm

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Çocuk ve Tüberküloz (Verem)

Çocuk ve Tüberküloz (Verem) TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuk ve Tüberküloz (Verem) Pediyatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Türk Toraks Derne i yay n d r Türk Toraks Derne

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur

Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur TES- fi Genel Baflkan ve TÜRK- fi Genel Sekreteri Mustafa Kumlu, 27 Ocakta yapt bas n aç klamas nda yaflanan do algaz krizinin hatal

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı