Yazgan, Davuto lu na sorunlar n iletti. Yenimahalle de mahalle

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazgan, Davuto lu na sorunlar n iletti. Yenimahalle de mahalle"

Transkript

1 Yazgan, Davuto lu na sorunlar n iletti D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu ile görüflen Büro Memur-Sen Genel Baflkan Yusuf Yazgan, bakanl k çal flanlar - n n sorunlar n iletti. GÜNCEL Büro Memur-Sen Genel Baflkan Yazgan, beraberindeki heyetle birlikte D - fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu nu makam nda ziyaret etti. Genel Baflkan Yusuf Yazgan, görüflmede bakanl k çal flanlar n n sorunlar n ve taleplerini Bakan Ahmet Davuto lu na iletti. Sendika olarak haz rlad klar raporu Bakan Davuto lu na veren Genel Baflkan Yazgan, ülkeler aras saat fark nedeniyle personelin gecenin ilerleyen saatlerine kadar çal flt n ancak hak etti i ücreti alamad n söyledi. Yusuf Yazgan, fl klar sönmeyen bakanl k olarak an lan D fliflleri Bakanl personelinin maafllar nda iyilefltirme yap lmas gerekti ini vurgulad. HABER 16. SAYFADA 11 fiubat 2014 Sal YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada KEÇ ÖREN Baflkan Çetin, Yenimahalle de mahalle kan ba fl sohbetlerinde 16 DA kampanyas 13 TE Geçmifl ve gelecek seminerde bulufltu Modern fiehircilikte Metal Yorgunlu u adl seminer program, çocuk semazenler ile Keçiören Belediyesi Huzurevi sakinlerini bir araya getirdi. Mevlana Kültür ve Spor Merkezi nde Avrasya Yerel Yönetimler Birli i taraf nda düzenlenen seminere Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ve TBMM Müflaviri Bilal Coflkun da kat ld. HABER 2. SAYFADA ÇANKAYA Tan k, Web TV de sorular yan tl yor Çankayal lar n sosyal medya üzerinden sordu u sorularla web TV den canl yay nda vatandafl n karfl s na ç kan Tan k, sahipsiz sokak hayvanlar n n durumundan Lozanpark n yenilenmesine, Çansera n n bugünkü halinden, gecekondu y k m na, iflletmelerin engelli takip yollar na taflarak engellemelerine dek çok say da soruya cevap verdi. HABER 2. SAYFADA Yenimahalle de çöp ev bask n GÜNCEL HABER 13. SAYFADA Fazl K l nç Süleyman Göksu Abdullah Cengiz Yalç n ÇYER Bugün 2 de Bugün 4 te Bugün 3 te Bugün 13 te Meteoroloji verilerine göre; ya fllar, geçen y la göre yüzde 39 azald YAGISLAR AZALDI Meteoroloji Genel Müdürlü ü'nün verileri, Türkiye'nin k fl mevsiminde yaflad kurakl gözler önüne serdi. Alt nok, K rflehirlilerle B R ARAYA GELD Büyük Birlik Partisi Keçiören Belediye Baflkan Aday Turgut Alt nok, K rflehirli dernekler ile biraraya geldi. BBP Keçiören Belediye Baflkan Aday Turgut Alt nok, Etlik Ankara Dü ün Salonu nda K rflehirli çok say da dernek baflkan ve üyeleriyle bulufltu. BBP Keçiören Belediye Meclis Üyesi Aday Aday Hac Dervifl Kaplan n organizasyonunda K rflehirlilerle buluflan Alt nok, toplant yerine geliflte yo- un ilgi ile karfl land. Davetlilerle tek tek tokalaflan Alt nok, kat - l mlar ndan dolay herkese teflekkür etti. K rflehirli Dernekler Federasyonu Baflkan Hilmi Gökç - nar n rahats zl nedeniyle kat - lamad toplant ya K rflehirli çok say da dernek ve bu derneklere üye çok say da kifli kat ld. At - nok burada yapt konuflmada, belediye baflkanl k döneminde yapt birçok hizmeti hat rlatt ; seçilirse yeni dönemde yapaca çal flmalar anlatt. Toplant akflam n ilerleyen saatlerine kadar devam etti. HABER FOTO RAF KENAN ERGEN 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: KEÇ ÖREN GÜNCEL Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, Gölbafl Belediyesi Fen flleri Müdürlü ü nde görevli personeller ile kahvalt da bir araya geldi. HABER 3. SAYFADA Meteoroloji, '2014 Y l Ocak Ay Ya fl Raporu'nu aç klad. Ya fllar, genel olarak normalinden ve geçen y l Ocak ay ya fl ndan az oldu. Ocak ay ya fl ortalamas 60,1 mm, normali 77,2 mm ve 2013 Ocak ay ya fl ortalamas ise 98,6 mm. Ç ANADOLU BÖLGES Ocak 2014 y l nda ya fllarda normaline göre yüzde 22,2; geçen y l Ocak ay ya- fl na göre ise yüzde 39,1 azalma gözlendi. Ya fllar n en fazla azald bölgeler, s ras yla Karadeniz, Marmara ve Do u Anadolu Bölgeleri. ç Anadolu Bölgesi nde bölge ya fl ortalamas 37,5 mm, normali 38,0 mm, 2013 Ocak ay ya fl ise 41,3 mm. Ya fllarda normaline göre yüzde 1,3 geçen y l Ocak ay ya fl na göre ise yüzde 9,2 azalma yafland. (CHA) fientepeli han mlar Yasar misafir etti Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, bu kez de fientepeli kad nlarla bir araya geldi. fientepe, Güventepe Mahallesi nde ikamet eden Aydemir ailesinin evine misafir olan Yaflar, bina sakinlerinin yo- un ilgisiyle karfl laflt. HABER 4. SAYFADA Odabafl, personelle kahvalt da bulufltu GÜNCEL Gölbafl nda spor zaman Gölbafl Belediyesi nin 2012 y l nda hizmete açt Yar Olimpik Rauf Denktafl Kapal Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, ilçenin büyük bir ihtiyac na cevap verirken üye say s 3 bini aflt. 16 DA

2 BUGÜN /2 ANKARA Geçmifl ve gelecek seminerde bulufltu Modern fiehircilikte Metal Yorgunlu u adl seminer program, çocuk semazenler ile Keçiören Belediyesi Huzurevi sakinlerini bir araya getirdi. ÇA LAR FIRAT M evlana Kültür ve Spor Merkezi nde Avrasya Yerel Yönetimler Birli i taraf nda düzenlenen seminere Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ve TBMM Müflaviri Bilal Coflkun da kat ld. Programda k z ve erkek çocuklardan oluflan semazen topluluklar n n gösterisi büyük ilgi gördü. Konuflmas nda flehir yaflam n n zorluklar na dikkat çeken Belediye Baflkan Mustafa Ak, fiehirler çok kalabal kt r, ama insanlar yaln zd r. Ne yaz k ki büyükflehirlerde akrabal k ve komfluluk iliflkileri gün geçtikçe zay fl yor. Biz sosyal belediyecili e önem veren bir belediyeyiz. Kültürel ve sosyal faaliyetlerle insanlar aras ndaki iliflkileri güçlendirip kaynaflt r yoruz. Evlerinde yaln z yaflayan insanlar var. Onlar evlerinde ziyarete gitti imizde çok yaln z olduklar n görüyoruz. Apartmanda oturan komflular birbirlerini tan m yorlar fiehirleri flehir yapan n insanlar oldu unu, insanlar olmasa flehirlerin beton y n na dönüflece ini belirten Baflkan Ak, Bizim belediye olarak sosyal ve kültürel anlamda birçok çal flmam z var. Mesela Mevlana Kültür ve Spor Merkezi nde kültürel çal flmalar n yan s ra e itim çal flmalar yap l yor, ayn zamanda spor faaliyetleri de gerçeklefltiriliyor. Bu tesis bu bölgede yap lan ilk Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 11 Rebi-ül Ahir 1435 Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, geçti imiz ay yay n hayat na bafllayan Çankaya Web TV de vatandafllardan gelen sorular yan tlamaya devam ediyor. Çankayal lar n sosyal medya üzerinden sordu u sorularla web TV den canl yay nda vatandafl n karfl s na ç kan Tan k, sahipsiz sokak hayvanlar n n durumundan Lozanpark n yenilenmesine, Çansera n n bugünkü halinden, gecekondu y k m na, iflletmelerin engelli takip yollar na taflarak engellemelerine dek çok say da soruya cevap verdi. Bülent Tan k a yönelik yat r md r. Bugün konuklar m z aras nda KEDEM ö rencileri de var. KEDEM ö rencilerimiz okul d fl ndaki zamanlar nda buralarda ders al yorlar. 10 bin ö rencimiz bu tesislerden faydalan yor. Bu ö rencilerimizin velileri burada birbirlerini tan y p iliflkilerini güçlendiriyorlar ifadelerini kulland. Baflkan Ak, herkesin birbirini sevmesi ve yard m etmesinin önemini vurgulayarak Birbirimize selam vermemiz laz m, yoksa flehirler hapishaneye döner. Selam vermenin hiçbir külfeti yoktur, ama getirisi çoktur mesaj n verdi. TBMM Müflaviri Coflkun ise, semazenlerin bir elinin yeryüzüne di er elinin gökyüzüne aç k oldu una iflaret ederek Gökyüzünden ald klar ilham bizlere göstermeleri çok güzel. Gönüllerimiz beraber att kça bizi Peygamber yoluna sokan büyüklerimiz oldukça biz bu yolda yürüyece iz. Bütün sermayemiz gönüldür. Baflkan m Mustafa Ak n yavrular m z için yapt hizmetler beni çok onurland rd. Ayn zamanda yapm fl oldu u bu güzel tesislerle dedelerimizin bize emanet etti i hizmet bayra n çocuklar m za ulaflt r yor Seminerde s ras nda çocuk semazenlerle bir araya gelen Keçiören Huzurevi sakinleri, yaflam tecrübelerini gelecek neslin temsilcileri ile paylaflt lar. Program n sonunda kat l mc lara günün an s na birer plaket verildi. Orta Asya ve Balkanlar da faaliyet gösteren bir kurulufl olan Avrasya Yerel Yönetimler Birli i, bu ülkelerle kültürel ve sosyal iflbirli i yaparak cam üfleme, hat ve ebru sanat, çocuk semazen gösterileri gibi Anadolu kültürünü tan t c etkinlikler düzenliyor. Tan k, Web TV de sorular yan tl yor RUM 29 Kanun-i Sani 1429 msak :05 20 Günefl :06 48 Ö le :12 10 YARIN birçok soru sorulmas n n yan s ra Çankayal lar, Tan k tekrar Baflkan görme temennilerinde de bulundular. Baflkan Tan k, programda en çok sorulan sorular aras nda yer alan sokak hayvanlar konusunda, lçe belediyesi olarak Büyükflehir Belediyesi nin yapmas gerekenleri fazlas yla yapt m z düflünüyorum. Her zaman dile getirdi im gibi 3 bin kapasiteli hayvan bar na m za özel bir bütçe ay rarak afl lama, k s rlaflt rma, bak m, hasta olanlar iyilefltirme gibi çal flmalarda bulunuyoruz. Hayvan sevgisi kazan ld sürece kenti tüm canl larla paylaflma bilinci geliflecektir. TÜRK YE DE HAVA DURUMU kindi :14 52 Akflam :17 19 Yats :18 39 Engelli memur adaylar na ücretsiz KPSS kitab E ötimesgut Belediyesi Sürekli E itim ve Uygulama Merkezi (etisem) kapsam ndaki Özürlü Memur Seçme S nav na(ömss) Haz rl k Kurslar bafllad. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, kurslar n aç l fl nda hem engelli memur adaylar n yaln z b rakmad hem de adaylara KPSS haz rl k kitaplar n da tt. Demirel, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi nde düzenlenen kurslardan orta ö retim ön lisans ve lisans düzeyinde engelli memur adaylar n n yararland n söyledi. Çal flma hayat nda engellilerin daha çok yer almas gerekti ini ifade eden Demirel, özel sektör ve kamuda engellilerin istihdam n n önemine iflaret etti. Demirel, lçemizdeki engellilerimizin sosyal hayata kat l mlar n n yan s ra ifl hayat nda daha çok yer almalar için bu kurs projemizi hayata geçirdik. Fazl KILINÇ Televizyon Programc s Hakk n hat r hiçbir hat ra feda edilemez Hayata hayat, ruh ve esas olan slâm n yüce hakikatleri u runda bafl m zdaki saçlar m z adedince can m z olsa, fedâ edilmeye lay kt r. Fani flah slara de il, sadece Kur an a ve Rasulullah SAV e tevhid-i k ble edilerek tüm nazarlar n çevrilmesini isteyen Bediüzzaman Hazretleri bu konuda flöyle demifltir; Hakk tan yan, Hakk n hat r n hiçbir hat ra fedâ etmez. Hakk n hat r âlîdir. Hiçbir hat ra fedâ edilmemek gerektir Bir büyü ü, bir dostu, bir yak n için büyük fedâkârl klar gösteren insan, en çok fedâkârl a lây k, her fleyin sahibi ve hâkimi olan Allah n hat r n hiçbir hat ra feda etmemelidir. E er bütün dünya bana verilse bir hakikat-i imaniyeyi fedâ edemiyorum diyen nur kahraman n n diliyle en büyük hakikat Hakk a hizmettir. Manevi âlemin gökteki y ld zlar mesabesinde Kur an davas n n beklentisiz, halis mütevellileri olan sahabenin, slâm n yüce hak ve hakikatleri için hayatlar yla ispat ettikleri tüm fedakârl k örneklerini slam kaynaklar bize ibretle anlatmaktad r. Cemel Hadisesinde Hz. Ayfle ve Hz. Zübeyir in gösterdikleri nedamet ve hassasiyet, hak ve hakikate ne derece ba l olduklar n n en güzel örne ini ifade etmektedir. Kur an afl ve hayâ abidesi Hz. Osman n flehit edilmesinin ard ndan, Allah n aslan Hz. Ali ümmet taraf ndan halife seçilmifltir. Toplumdaki beklenti Hz, Peygamber SAV in damad olan Hz. Osman n katillerinin yakalanmas idi. Adalet-i Mahza y gözeterek, isyanc lara f rsat verilmemesi ve suça bulaflmayanlar n cezaland r lmamas amac yla ortal n sükûnetle yat flmas n tercih eden Hz. Ali nin bu temkinli tavr na ra men Hz. Talha ve Hz. Zübeyir ise bu iflin elebafllar n n hemen bulunup cezaland r lmas n istiyorlard. Hz. Ali, suçsuz yere bir kiflinin dahi kan n n dökülmemesini gözetirken, di erleri ise iflin faillerinin derhal bulunmalar ve cezaland r lmalar n isteyerek Adalet-i zafiye yi müdafaa ediyorlard. Adalet-i Mahza ile Adalet-i zafiye içtihad nda Hz.Ali nin taraf nda olmas gereken Hz. Ayfle, orduyla Basra ya giderlerken Hav ab denilen yere ulaflt nda havlayan köpeklerin seslerini iflitince, Hz. Muhammed SAV in; Keflke Hav ab köpeklerinin hanginize havlayaca n bilebilseydim sözünü hat rlamas üzerine böyle olaylara kat ld ndan dolay oldukça üzülmüfl ve piflmanl k duyarak geri dönmeyi tercih etmifltir. Hz.Resûlullah SAV Hz. Zübeyir e flöyle demifltir; Birgün gelecek Ali ile mücadele edeceksin. Fakat sen haks zs n Bu sözü Hz. Ali den duyan Hz.Zubeyr, Efendimizin bu uyar s n hemen hat rlay p büyük bir üzüntü ve piflmanl k içerisine girerek savafltan geri dönmüfl ve kusurunu itiraf ederek ;Bunu daha önce hat rlam fl olsayd m yerimden k m ldamaz, hiçbir harekette bulunmazd m demeye kendini mecbur bilmifltir. Yaz m z noktalarken flu mesaj vermek istiyoruz; Sahabe bile hatalar n anlad klar nda dönüfl yapm fl ve büyük piflmanl klar duymufllard r. Kur an a, Hakk a ve Hakikat e hizmet ettiklerini iddia eden tüm taraflara ne oluyor ki küfür milletini sevindirecek flekilde insafs zca birbirlerine zarar veriyorlar. Üstelik bu zarar ve ziyan milyonlarca insan n maddi ve manevi hukukuna tecavüzle beraber dünyevi ve uhrevi kay plar na sebep oluyorsa bunun hesab n Adl-i lahi de vermek mümkün de ildir. Tarihe gömülmeden önce tarihten ders alabilmek dile iyle Hak ehline sebat ve selam dilerim

3 Mahalle hizmet analizi Çankaya Belediyesi nin cankaya.bel.tr adresinden Ç ankaya Belediyesi, y llar n içeren detayl bir mahalle hizmet analizini yak n çal flma yap lan sokaklar, verilen hizmetin türünü, eriflilebilecek olan hizmet analizi, mahalle mahalle bir tarihte internet ortam nda sunmaya haz rlan yor. DAM lar, belediye birimlerini, muhtarl klar, ba- gündüz bak mevleri ve etüt merkezlerini, TO- Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n, Çankaya web tv de Cuma günleri saat 15:00 de canl kald r m çal flmas yap lan sokaklar, parklar, oyun k m onar m yap lan okullar, pazaryerlerini, asfalt- olarak yay nlanan Çankayal Soruyor Baflkan Yan tl yor program nda müjdesini verdi i, vatandafl- gösterme özelli ine sahip. Vatandafllar, mahallele- sokaklar n ve daha birçok bilgiyi harita üzerinde lar n belediye hizmetlerini inceleyip, bilgi alabilecekleri nitelikte olan analiz, birçok detay içeriyor. yeni takip sistemiyle görme imkan rinde bulunan çöp konteynerlerinin yerlerini bile bu bulabilecekler. ANKARA /3 Tan k, sveçlileri a rlad B aflkan Tan k, SKL International Genel Müdürü Hakan Gustafsson, Göteborg Belediye Baflkan Anneli Hulthen, SKL Ortado u ve Kuzey Afrika Bölge Temsilcisi Ryan Knox, TUSELOG Program Dan flman Ferhat Emil ve TBB D fl liflkiler Uzmanlar ve Program ekibinden Nebahat Bafl büyük, Canan Kelefl, Gülsen Can ve Oya Otman n yer ald heyetle görüfltü. Türkiye Belediyeler Birli i (TBB) ve sveç Bölgeler ve Yerel Yönetimler Birli i (SALAR) n ortaklafla yürüttü ü Türk- sveç Yerel Yönetimler Ortakl Program TUSELOG un çal flmalar na katk sunan Çankaya Belediye Baflkan ve TBB Encümen Üyesi Bülent Tan k, uzmanlara yerel yönetimlerde demokratik uygulamalar hakk nda bilgi verdi. Türkiye deki yerel yönetim sisteminden, yerel yönetim reformlar na ve belediyeler üzerindeki etkilerine, yerel yönetimlerin AB uyum sürecindeki etkilerinden TBB nin bundaki rolüne dek pek çok soruya yan t arayan TUSEL- OG heyetine genel anlamda bir Avrupa, Türkiye ve Belediyeler portresi çizen Baflkan Tan k, yerel demokrasinin güçlendirilmesi için çaba harcad klar na vurgu yapt. Ç ankaya Belediyesi bu kez de kap lar n Türkiye nin 100 baflar l ö rencisine açt. Üniversite s navlar na haz rlanan baflar l gençler Çankaya Belediyesi Bilgi ve Gençlik Merkezinde yo un bir kamp program gerçeklefltirdi. Türkiye nin 100 baflar l genci Çankaya Belediyesi Bilgi ve Gençlik Merkezinde s navlara haz rlan yor. Zafer Dershanesi taraf ndan organize edilen ve Türkiye nin birçok ilinden Ankara ya gelen 100 baflar l lise ö rencisine Çankaya Belediyesi kap lar n açt. Gençler Çankaya Bilgi ve Gençlik Merkezinde 4 gün boyunca rahat rahat ders çal flma imkan buldu. Çankaya Belediyesi taraf ndan gençlere ö len yeme i de ücretsiz olarak sa land. Ö renciler kamp süresi boyunca sabah 8.00 dan akflam a kadar huzur ve Gustafsson ve Hulthen in Türkiye Belediyeler gesi oldu unu dile getirdi. Birli i (TBB) ne üyeli inin zorunlu olmas ve bileflenlerinin farkl siyasi partilerden seçilmifl olmas n n çal flmalara yans mas konusundaki çeflitli sorular n yan tlayan Tan k, yerel yönetimlerle ilgili yasa de iflikli inin san lan n aksine yerel özerklik flart na uygun olmayan düzenlemeler getirdi ini, TBB nin merkezi Hükümet le olan iliflkileri aç s ndan hükümet yanl s partiden seçilmifl, buna ra men kapat lan bine yak n AKP li belediye baflkan n n itirazlar n dile getirmede s k nt lar yaflad bilinmelidir. Hükümete yak nl k lobi çal flmalar nda etkili olurken, köklü karfl durufllarda zaafiyete dönüflebiliyor. Belediyeler gibi birliklerinin de özerkli e ihtiyac var, Bülent Tan k, Çankaya Belediyesi nin görme engelliler alan nda çok say da branfl bar nd ran bir spor kulübü ve hentbol, voleybol gibi alanlarda çok say da baflar elde etmifl bir baflka kulüpleri daha oldu unu an msatarak, ilgili yasa ile belediyelerin amatör spor kulüplerini desteklemelerinin önünün de kesildi ini anlatt. TBB üyesi pek çok AKP li belediyenin amatör spor kulüpleri ile ba oldu unu ancak yasan n bu maddesi ile ilgili olarak da yeterli itiraz gelmemesinin hegemonik yap lanman n göster- 100 baflar l genç Çankaya da a rland güven içerisinde kafeterya, etüt, bilgisayar ortamlar n n sunuldu u alanda yo un bir flekilde üniversite s navlar na haz rland lar. Kap s her daim tüm gençlere aç k olan Gençlik Merkezinin Çankaya Belediyesi için çok önemli bir mekan oldu unu dile getiren Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k da kampa gelen gençleri ziyaret ederek, baflar lar diledi. Gençlerin hayallerini gerçeklefltirmelerini ad na onlar n yan nda olman n mutluluk verici oldu unu belirten Tan k, Gençlerimize bu mekan yarat rken buran n hiç bofl kalmamas n ve gençlerimizin derslerini çal flabilecekleri, gazetelerini okuyabilecekleri, bofl vakitlerinde arkadafllar yla güvenilir bir ortamda vakit geçirebilecekleri bir alan olarak tasarlad k. Bugün görüyorum ki buras tam da istedi imiz gibi olmufl. Çankaya Bilgi ve Gençlik Merkezinin sahibi gençlerdir Türk- sveç Yerel Yönetimler Ortakl Program TUSELOG un yürütme heyeti, Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k makam nda ziyaret etti. Mevcut TBB Baflkan Kadir Topbafl n oldukça centilmence bir yönetim anlay fl sergiledi ini ifade eden Tan k, TBB organlar nda CHP ve MHP gibi di er partilerden seçilmifl belediye baflkanlar n n önerilerinin rahatl kla dillendirilebildi i ve dinlendi ini dile getirdi. Ancak, bu önerilerin politik karar alma sürecinde yeterli yans ma bulamad n belirten Tan k, yerel seçimler sonras tablonun ne olaca konusunda ise merkezi hükümet ile belediyeler aras nda, son birkaç y lda bafllayan gerilimin devam edece i yönündeki endiflesini paylaflt. Baflkan Tan k, Çankaya Belediyesi nce gerçeklefltirilen ve sveç Bölgeler ve Yerel Yönetimler Birli i (SALAR) yay nlar nda örnek belediyecilik olarak üye belediyelere aktar lan K r Kent Kardeflli i ve Mahallede Ofis çal flmalar nda gelinen noktay merak ettiklerini belirten Gustafsson a çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Ofisini semtlere, kahvehanelere tafl yarak belediye-yurttafl iliflkilerini güçlendirdiklerini, kat l mc l gelifltirmekte yeni aray fllar içinde olmaya devam edeceklerini belirten Tan k, Gezici Çal flma Ofisi olarak kullan lmak üzere bir otobüs haz rlay p projeye yeni bir boyut kazand rd klar n aktard. Odabafl, personelle kahvalt da bulufltu G ölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, belediye çal flanlar ile kahvalt da bulufltu. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, Gölbafl Belediyesi Fen flleri Müdürlü ü nde görevli personeller ile kahvalt da bir araya geldi. Necip Faz l K sakürek Kültür Merkezi nde düzenlenen kahvalt da bir konuflma yapan Baflkan Odabafl, çal flmalar ndan dolay personele teflekkür etti. Gölbafl n n birlik ve beraberlik sayesinde geliflti ini belirten Baflkan Odabafl flunlar söyledi: Gölbafl m z genifl bir aile. Biz hem Gölbafl nda yaflayanlar hem de Gölbafl na hizmet edenler olarak memurlar m zdan iflçilerimize, fleflerimizden müdürlerimize, baflkan yard mc lar ndan baflkan na kadar bu genifl ailenin fertleriyiz. Gölbafl için ne yapt ysak beraber yapt k. Yap lan her hizmette sizlerin eme i oldukça fazla. Gölbafl l tüm hemflehrilerim ad na size teflekkür ediyorum.. Baflkan Odabafl, kahvalt da Gölbafl için yap lacak olan yeni projelerle ilgili aç klamalar yaparak Personelimizin çal flkanl sayesinde Gölbafl k sa sürede geliflti. lçemizin o y k k dökük halinden s yr l p, modern bir flehir olmas n n alt nda sizin al n teriniz var. Gece gündüz demeden Gölbafl için emek verdiniz. Hep birlikte az zamanda çok ifller baflard k. fiimdi daha çok çal flma, birbirimize daha yak n olma zaman. Omuz omuza hizmetlerimizi vermeye devam edece iz fleklinde konufltu. BU GÜN D K DURMA GÜNÜDÜR E itimci /Yazar Abdullah CENG Z cengizicyer.com.tr Rüzgârlar çeflit çeflit eserler. Hafifi, h zl s, boran, kas rgas, hortumu daha bilmem niceleri. Esifl ve h z na göre önüne geleni al p götürür. Kimi zaman tozu duman katar kimi zaman da a açlar kökünden söküp atar. Kuvvetine göre de etraf nda tahribat b rakarak yoluna devam eder Son zamanlarda yaflad m z hadislere de t pk rüzgâr gibi estikçe esiyor. Savurdukça savuruyor. Önüne geleni al p götürdü ü, devirdi i, tepe taklak etti i biçareler oldu u gibi, tesir edemedi i, güç ve kuvvetiyle hakk ndan gelemedi i yerler, kiflilikler ve babayi itler de vard r. Dilerim Rabbim, gönül verdi imiz yolunda devrilmeyenlerden eylesin. Devrilenler zay f iradeler, ç karc lar, dünya hesab olanlar, makam mans p sevdas na kap lanlar, yar n karanl k görenler, inançlar nda taassuba bo ulanlar, hizmet fleklini sadece politikadan ibaret görenlerden baflkas olamaz. Can m kardefllerim, bu gün dimdik durma günüdür. Yürüdü ümüz yoldan flüphemiz mi var ki rüzgâr n önünde devrilelim. Getirdi imiz Kelime-i flahadetten, k ld m z namazlardan, tutu umuz oruçlardan, zahmetine katlanarak gitti imiz hac m zdan, verdi imiz zekât ve sadakalardan, okudu umuz Kur an ve hadislerden ald m z mesajlardan m flüphemiz var ki devrilelim? Açt m z ya da aç lmas na vesile oldu umuz evlerde ne yanl fllar dillendiriyoruz ki? Cemaatle k ld m z namazlar yahut tesbihatlar m yanl fl? Beraberce yedi imiz ve içti imiz yemeklerde mi haram var? Okudu umuz risale ve büyü ümüzün kitaplar nda Kuran ve sünnetle çeliflen ne var ki bu gün devrilip savrulal m. Açt m z yurtlarda, okullarda, üniversiteler ile sair kurumlar n hangisinde yanl fll klar yap l yor ki kapatal m ve esen rüzgâr n esintisi karfl s nda devrilelim. Buralarda okuyan ülkemizin ya da baflka ülkelerin çocuklar na ö rettiklerimizde hangi yanl fllar var ki kapatal m ve de esti i rüzgârla yerle bir etmek isteyenlere eyvallah! diyelim. U runa bafl koydu umuz davan n neresinde, ne zaman önümüzdeki insanlar ve büyüklerimiz, bize yanl fl, sahtekarl, h rs zl, ars zl, üç ka tç l, namertli i, cambazl, iki yüzlülü ü, arkadan vurmay, münaf kl, Allah n(celle celaluhu) dininin aleyhinde bulunmay, örgüt üyesi olmay, iflbirlikçilik yapmay, karal k odaklarla el ele: kol kola yürümeyi, haflhaflili i, insanl n mutlulu una ve huzuruna ters bir durumu ö ütledi de s rt m z dönelim de, rüzgar estirenlerin rüzgarlar karfl s nda teslimi silah edelim? Oturuflumuzdan, kalk fl m zdan, konuflmam zdan, sesleniflimizden, hayk r fl m zdan hangisinde endifle içindeyiz ki kas rgac lar n kas rgas ndan telafla kap lal m, yerlere y k lal m? Allah n(celle celaluhu) davas ndan (hâflâ) flüphede miyiz ki ondan vazgeçelim? Y llard r emek verdi imiz insanlar yanl fla m davet ediyorduk ki bu iflten vazgeçelim? Evet, kardefllerim, varsa flüphesi olan buyursun, yanl fl yapt m ya da yap yorum desin ve esen rüzgârlar n esintisi karfl s nda nereye gidiyorsa gitsin Rabbim büyük konuflturmas n. nflallah bu manada bu hizmete gönül vermifl, kalbi istikameti bulmufl, r za ve r dvan güzergâh ndan ayr lmam fl saf ve temiz gönüller, Üstad Necip Faz l K sakürek in, Ey kahpe rüzgâr nerden esersen es Yol O nun, varl k O nun gerisi hep angarya dedi i gibi esen rüzgârdan etkilenmez. Yegâne yolun Allah n ve Resulünü yolu oldu unu bilir ve hak bildi i yolda tavizsiz devam eder. Bugün dosdo ru ve dik durma günüdür. Yan çizip kaçma günü de ildir. Hele derinlere hizmet eden gazetelere malzeme yetifltirme günü hiç de ildir... Allah n(celle celaluhu) Kitab- Kerimi yegâne müracaat kayna m z, Hz. Muhammed (aleyhi salât-u vesselam) rehberimiz olduktan sonra gerisi angarya Yeter ki biz bu iki kutlu kayna ve onlar n günümüze arz na vesile olan gönül insanlar n n seslerine ve ö ütlerine kulak verelim. Tevfiki ile ne esen rüzgâr ne kas rga ne de boran, bu manada teslim olan inanm fl gönülleri etkilemeyecektir. Meseleleri basiret gözü ile görenler Muhterem Hoca efendinin ta y l nda K r k Testi de, KARA SEVDALILAR sohbeti ile Ali Ünal n Mehtap TV de 2012 de yapt UFUK ÖTES -ayn program Yutobe ta da var- programlar na baks nlar. Görecekler ki bu iki insanda ta o günlerde yaflamakta oldu umuz bu günleri haber vermektedirler. G ybten haber mi? Elbette hay r. Dedim ya olaylara basiret gözüyle bakanlar, Allah n(celle celaluhu) inayeti ile her fleyi ayan beyan görmektedirler. Göstermektedirler ve nas l davran lmas gerekti inin reçetesini de sunmaktad rlar. nflallah merakl lar açar okur ya da dinlerler.

4 ANKARA 4 Tan k, ö rencilerle B R ARAYA GELD Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Zafertepe Dershanesi nin Türkiye çap nda düzenledi i ve Çankaya Belediyesi nin destek verdi i üniversite s nav na haz rlanan baflar l gençlerin kamp sonu balosuna kat ld. Alba Hotel de düzenlenen ve gençlerin yo un çal flma sonunda stres att klar baloda baflar l ö rencilerle bir araya gelen ve onlarla birebir sohbet eden Tan k, ö rencilere bundan sonraki e itim hayatlar nda baflar lar diledi. Türkiye nin çeflitli kentlerinden 100 baflar l gencin Çankaya Belediyesi nin Bilgi ve Gençlik Merkezi nde e itim almalar ndan duydu u memnuniyeti dile getiren Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, gelece in Türkiyesine yöne verecek gençlere tavsiyelerde bulunurken ö rencilere ileride hangi meslekle u raflacaklar n tek tek sordu. Tan k a yo un ilgi gösteren ve Tan k n tecrübelerinden faydalanmak isteyen ö renciler, kamp süresince her türlü isteklerini yerine getiren ve yard mlar n esirgemeyen Tan k a teflekkürlerini ilettiler. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, bu kez de fientepeli kad nlarla bir araya geldi. fientepe, Güventepe Mahallesi nde ikamet eden Aydemir ailesinin evine misafir olan Yaflar, bina sakinlerinin yo un ilgisi ve sevgisiyle karfl laflt. fientepeli han mlar Yaflar misafir etti LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi Aile merkezleri hocalar na e itim M amak Belediyesi aile merkezi yöneticilerini ve hocalar na yönelik iki günlük bir seminer çal flmas gerçeklefltirdi. Mamak Kültür Merkezi nde (MKM) gerçekleflen seminerde ilk gün toplum önünde söz söyleme sanat ikinci gün ise e itimcinin e itimi konular ifllendi. Gerçeklefltirilen semineri etkili iletiflim ve halkla iliflkiler uzman lhan Aktafl verdi. Aile merkezlerinin Mamakl kad nlara yönelik çok önemli hizmetler gerçeklefltirdi ini dile getiren Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Mamakl kad nlara yönelik verilen hizmetlerin en kaliteli flekilde devam edebilmesi için aile merkezlerinde yürütülen bu e itim çal flmalar n önemsiyoruz B eylerle görüfltükten sonra han mlarla bir araya gelen Yaflar, kad nlarla uzun uzun sohbet etti. Aydemir ailesinin evi, Yaflar n ziyareti ile flenlendi. Yaflar n fientepeli vatandafllar n gözdesi oldu unu dile getiren Aydemir ailesi, baflkan evlerinde a rlamaktan büyük mutluluk duyduklar n belirtti. H nca h nç dolu olan odada ilk önce beylerle sohbet eden Yaflar, daha sonra han mlar n s k nt lar n dinleyerek gerçeklefltirdi i ve gerçeklefltirmek istedi i projelerden bahsetti. Kad nlar n sosyal yaflam ve çal flma alanlar n art rmak ad na projeler bafllatt n belirten Yaflar, Ben siyaseti hayata sokmadan, din, dil, rk ve mezhep ayr m yapmaks z n çal flmalar m gerçeklefltiriyorum. Her zaman yasalar n bana verdi i yetkiye göre hareket ettim. 64 y lda yap lmayan 5 y lda yapt m. Han mlar m z için YEN MEK kurslar n hayata geçirdik. Bayanlar m z n bofl vakitlerini de erlendirebilece i ve el emeklerini sergileyip satabilece i bir alan Yenimahallelilere kazand rma peflindeyiz. Kad n elinin de di i yerde ciddiyet ve samimiyet olur. yi ki vars n z. Sizlere Yenimahalleli olman n gururunu yaflatmak için durmaks z n çal flmalar m za devam edece iz. Çünkü han mlar her fleyin en iyisini ve en güzelini hak ediyor diye konufltu. Baflkan dikkatle dinleyen han mlar ise belediye çal flmalar ndan memnun olduklar n belirterek Yaflar her zaman desteklediklerini ve yan nda olduklar n söyledi. Genifl Aç Süleyman GÖKSU ÜLKEM ZDE S T ALANLARI Merhaba. Farkl bir konuyu sizlerle paylaflmak istiyorum Sit alanlar, Ülkemizin önemli bir bölümünü ilgilendirmekte. Bilindi i gibi, sit alan Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmalar veya özellikleri ve güzellikleri bak m ndan korunmas gerekli yer üstünde, yer alt nda veya su alt nda bulunan korunmas gerekli alanlard r. Arkeolojik sitler, tarihi sitler, kentsel sitler ve do al sitler önemli bafll klard r. Sit alanlar n n ayr ca dereceleri vard r. Sit alanlar ile ilgili çeflitli kurullar vard r. Bu kurullar n birbiriyle irtibatlar nda, bürokratik engeller ortaya ç kmaktad r. Baz yerlerde öyle sit alanlar görürüz ki, özellikleri konusunda aç klay c bir cevap alamay z. Anlad m kadar yla bir yeri sit alan ilan etmek çok kolay, sit alan n kald rmak ise çok büyük zorluklar gerektirir. Yanl fl yap lan bu uygulamalar, flehirlerin geliflmesini önlemekte, hak kay plar na sebep olmaktad r. Baz Sit alanlar nda yap laflma hususunda izin almak, bir hayli s k nt l d r. Sit alanlar n n belirlenmesinde ve derece tespitinde yanl fllar oldu u bilinmektedir. Sit alanlar n n bütünü Kültür ve Turizm Bakanl n n kontrolünde iken, do al sit alanlar bundan böyle Çevre ve fiehircilik Bakanl na devredilmifltir. Baz yerlerin özelli ini kaybetti i, baz yerlerin sit alan olmas gerekti i konusunda yetkililerin aç klamalar bulunmakta. Sit alanlar ile ilgili olarak, vatandafllar n flikâyetleri dinlenmeli ve ortak bir çözüme var lmal d r. Sit alanlar n n asl na uygun bak m ve onar mlar zaman nda yap lmal d r. Tarihimize sahip ç kmam z, vatandafl olarak bizim de görevimizdir. Çorumlular, Akgül ü a rlad TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel: M amak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Çorumlularla bir araya geldi. Akgül, Baflak Mahallesi nde bulunan Çorum Sungurlu Yar msö üt lçe Yard mlaflma ve Güzellefltirme Derne i ni ziyaret ederek belediyenin çal flmalar yla ilgili dernek üyelerine bilgilendirmede bulundu. lçede yapt klar ve devam eden yat r mlar dernek üyeleriyle paylaflan Akgül, önümüzdeki günlerde aç klayacaklar seçim beyannamesinde ilçe ad na önemli projeler oldu unu müjdeledi. Toplant da Akgül e, Meclis Baflkanvekili Erdal Ak, Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer ve ilçe yöneticileri efllik etti. 30 Mart yerel seçimlerinin yaln zca baflkanl k seçimleri olarak görülmemesi gerekti ini kaydeden Akgül, Bu seçim hizmetlerin devam ad na önemli bir seçim. Vatandafllar m z bize destek verir bir dönem daha teveccüh gösterirlerse bölgemize yap lan yat r mlar da büyüyerek devam eder Vatandafllar n belediyeden beklentilerini ve isteklerini dinleyen Akgül, sadece seçim dönemlerinde de il, sürekli vatandafllarla iç içe olduklar n belirtti.

5 Emekli vatandafl, Ankara'da gaza yap lan gizli zamm n pefline düfltü ANKARA (CHA) E nerji Piyasas Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) kap s n elindeki faturalarla çalan emekli memur Ali Ocakl, Ankara'da do algaz fiyatlar nda yaflanan art fl anlamaya çal flt. EPDK'dan kendisine 'kanundan kaynaklanan bir fiyat art fl yafland ' bilgisinin verildi- ini anlatan Ocakl, "Bana, art - fl n kanundan kaynakland söylendi. Bunu zam olarak ifade etmiyorlar. Bakan Bey de, 'zam yok' Ama, her ay faturalarda art fl var. Biz, fiyatlar n yükselmesine 'zam' diye biliyoruz. Bunun izah edilmesi ve vatandafl n kand r lmamas gerekiyor." Emekli banka memuru Ali Ocakl, ekimde 300 TL karfl l - nda 308 metreküp, fiubat' ta 600 TL ye 596 metreküp gaz ald n belirtti. 4 ayda 24 metreküp daha az gaz alabildi ini, buna ra men 'zam yok' aç klamas yap lmas n anlamad n söyledi. EPDK uzmanlar nca kendisine verilen bilgiden tatmin olmayan Ali Ocakl, "Uzman, kanun gere i da t m bedellerinden art fl n sa lad n söyledi. /5 EKONOM Hayati Yaz c : Türkiye-Bulgaristan s n r ndaki yo unlu un muhatab UDHB Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, Türkiye ve Bulgaristan s n r kap s nda yaflanan trafik yo unlu u sorunu hakk nda aç klama yapt. Hayati Yaz c, s n r kap s nda yaflanan yo unluktan kendi bakanl n n sorumlu olmad n bildirdi. Bakan Ifl k: Cari aç k için baz ürünlere destek verilebilir ANKARA (CHA) B u konuda politika ya da yasal düzenlemenin belirleyicisi olmad klar n vurgulayan Yaz c, "Yap lan kontrollerde Ulaflt rma Denizcilik ve Haberleflme Bakanl (UDHB) taraf ndan belirlenen politika ve yap lan düzenlemeler do rultusunda hareket edildi inden bahsedilen krizlerde bakanl m z n herhangi bir müdahalesi bulunmamaktad r. Bakanl m z sadece uygulay c d r." Bakan Yaz c yapt aç klamada, gümrük kap s ndaki iflleyifl ve Türkiye-Bulgaristan s n r kap s nda yaflanan trafik yo unlu- unun sebebi hakk nda bilgi verdi. Gümrük kap lar ndaki geçifllerde yaflanan sorunlar n kendi bakanl ile bir ilgisinin olmad n savunan Yaz c, UDHB taraf ndan ikinci ülkelerle imzalanan ' kili Karayolu Tafl mac l Anlaflmas ' gere i, nakliyecilerin Türkiye'de uluslararas tafl mac l k yapabilmesi için geçifl belgelerine sahip olmalar gerekti ini hat rlatt. Geçifl belgelerinin da t m, kullan m ve kontrolüne iliflkin esaslar n ise UDHB taraf ndan belirlendi ini bildiren Yaz c, "Bakanl m z personelinin flu an itibariyle s n r kap lar nda gerçeklefltirmekte oldu u 'geçifl belgesi' kontrolleri UDHB taraf ndan bakanl m za iletilen esaslar çerçevesinde yürütülüyor." diye konufltu. Yaz c, Türkiye-Bulgaristan s n r kap s nda yaflanan problemlerin ard nda yatan temel nedenin ise iki ülke ulaflt rma bakanl klar - n n karfl l kl olarak mutabakata varamam fl olmalar ndan kaynakland n ifade etti. Yaz c, s n r kap lar nda geçifl belgesi kontrollerinin ise UDHB ile Gümrük ve Ticaret Bakanl aras nda imzalanan protokole istinaden 'ULAfi-NET' üzerinden gümrük personeli taraf ndan yap ld n söyledi. Bulgaristan ile yaflanan sorunlar nedeniyle UDHB taraf ndan geçifl belgeleri harici için ULAfi-NET program üzerinden ifllem yap lmas na izin verilmedi ini kaydeden Bakan Yaz c, personelinin bu nedenle ifllem yapamad n anlatt. Bu konuda politika ya da yasal düzenlemenin belirleyicisi olmad klar n, sadece 'uygulay c ' durumunda bulunduklar n hat rlatan Yaz c, "Yap lan kontrollerde UDHB' taraf ndan belirlenen politika ve yap lan düzenlemeler do rultusunda hareket edildi inden bahsedilen krizlerde bakanl m z n herhangi bir müdahalesi bulunmamaktad r. Bakanl m z sadece uygulay c d r." Yaz c, gümrüklerdeki trafik ak fl n h zland rmak ve beklemeleri ortadan kald rmak amac yla alternatif geçifl noktalar aray fl için çal flmalar n sürdü ünü sözlerine ekledi. Gümrük kap lar n n son durumlar na yönelik de erlendirmede bulunan Bakan Yaz - c, flunlar kaydetti: 911 kilometre kara s - n r m z bulunan Suriye de yaflanan kar fl kl klar nedeniyle Suriye ile ülkemiz aras ndaki Gümrük ve Ticaret Bakanl m z n kara hudut kap lar na yönelik ald ve esasen gümrük hizmetlerinin yeniden planlanmas n içeren güvenlik temelli tedbirler çerçevesinde yürütülüyor. Bu çerçevede, Cilvegözü, Öncüp nar, Karkam fl ve Akçakale Kara Hudut kap lar nda verilmekte olan gümrük hizmetleri bakanl m zca yeniden planlanm flt r. Ayr ca, Suriye'ye aç lan kara hudut kap lar m zda Cilvegözü, Öncüp nar, Karkam fl ve Akçakale hudut kap lar m zdan hem yard m malzemelerinin hem de ihracat eflyas n n Suriye ye sevkine izin verilmektedir. Nusaybin, Çobanbey ve slahiye demiryolu hudut kap - lar ise kapal d r. Ülkemiz ile 384 kilometre uzunlu unda kara s n r mevcut olan Irak ile aram zda sadece 'Habur - brahim Halil' Kara Hudut Kap s faaliyet göstermektedir. Irak ile ülkemiz aras nda girifl-ç k fl yapan yolcu ve araçlar n ifllemleri 24 saat vardiyal çal flma sistemine göre yap lmakta, X- ray cihaz sayesinde gerekli kontroller güvenli bir flekilde yerine getirilmektedir. Habur Hudut Kap s 'n n kapasitesinin art r lmas için üçüncü köprünün infla edilmesi yönünde çal flmalar devam etmektedir. Habur da Türkiye den ç k fl yönünde kuyruk yoktur. Frigofirik araçlara öncelik tan nmaktad r. Fonda biriken 63 milyon lira özürlüleri bekliyor ANKARA (CHA) B ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, cari aç önlemek için baz ürünlere destek verilebilecek çal flmalar yapt klar n aç klad. Fikri Ifl k, Ankara Sanayi Odas (ASO) Baflkan Nurettin Özdebir ve beraberindeki heyeti bakanl k binas nda kabul etti. Kabulde gazetecilerin cari aç k ile ilgili sorular n cevaplayan Ifl k, Türkiye nin en fazla ithalat yapt 500 ürün, 300 ürün ve yüz ürün belli. Bunlar bizim elimizde var bu ürünlerden yerli ikame imkan olan ürünlere tek tek çal flma bafllat yoruz. Hurda konusuna talimat verdim. Bir çal flal m bu kadar hurda ithal eden bir ülke bunu kendi imkanlar yla yapamaz m? Yapabiliriz. Bunanla ilgili nas l bir çal flma yapaca m z n talimat n verdim. Petro kimya kalemlerinde önemli ithalat yapt m z ürünler var bunlarla ilgili çal flma yapaca - m z ürünler var. En fazla ithalat yapt m z yerli üretimi en k sa zamanda sa layabilece imiz ürünleri seçmek zorunday z. Bununla ilgili nas l bir çal flma yürütece imiz yapaca m z fizibiliteden sonra ortaya ç kacak. Sektörle ilgili inan yorum ki Türkiye nin bu ara mal ithalat nda d fla ba ml l n bir ölçüde azaltaca z ve cari aç azaltmada olumlu bir faydas olacak Sanayi Bakan Ifl k, Ar-Ge sistemiyle ilgili uyumlu araflt rma alt yap s ndan bahsettiniz. Nedir tam olarak bununla yapmak istedi iniz? sorusuna flu karfl l verdi: Türkiye de güçlü bir araflt rma alt yap s var. Sanayicimizin bu alt yap m zdan faydalanmas üniversitelerin güçlü bir flekilde faydalanmas burada çal flma yapanlar n destekleri ile ilgili bir kanun çal flmas Kalk nma Bakanl m zda yap ld bizde kanun üzerinde çal fl - yoruz yak nda bununla ilgili ad m ataca z. SAKARYA (CHA) Y asal olarak özürlü çal flt rmas zorunlu oldu u halde engelli çal flt rmayan ifl yerlerine son 5 y lda 124 milyon 800 bin lira para cezas kesildi. Tahsil edilen cezalar, bir fonda toplanarak yine engellilerin mesleki e itimi için kullan l yor. 5 y lda kesilen cezalar n 60 milyon 932 bin liras engelli kurslar için harcand. fl-kur'un kasas nda biriken 63 milyon 868 bin lira ise uygun projeleri bekliyor Say l fl Kanunu'nun 30. maddesine göre, elli veya daha fazla iflçi çal flt r lan ifl yerleri, engelli ve eski hükümlü ile istihdam zorunlu olan terör ma duru iflçiyi meslek, beden ve ruhi durumlar na uygun ifllerde çal flt rmak zorunda. Kamu kurumlar, çal flt rd iflçi say s n n yüzde 4'ü, özel sektör ise yüzde 3'ü oran nda engelli istihdam etmek zorunda. Yasaya uymayanlara, her ay kifli bafl na bin 903 lira para cezas kesiliyor y l Kas m sonu itibariyle kamuda 11 bin 184, özel sektörde ise 79 bin 84 engelli çal fl yor. Kamuda 7 bin 522, özelde ise 24 bin 871 kiflilik engelli aç k kontenjan say s bulunuyor. fl-kur'un verilerine göre, engelli çal flt rmas zorunlu oldu u halde yasaya uymayan ifl yerlerine 2009 y l nda 29 milyon 158 bin 296 lira, 2010'da 17 milyon 736 bin 578 lira, 2011'de 34 milyon 705 bin 70 lira, 2012'de 30 milyon 742 bin 13 lira ve 2013 y l n n 11 ay nda 12 milyon 458 bin 949 lira para cezas kesildi. Yasaya göre tahsil edilen para cezalar, Türkiye fl Kurumu bütçesinin Maliye Bakanl 'nca aç lacak özel tertibine gelir kaydediliyor. Bu hesapta toplanan paralar, özürlü ve eski hükümlülerin mesleki e itim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi iflini kurma ve bu gibi projelerde kullan lmak üzere Türkiye fl Kurumu'na aktar l yor. Toplanan paralar n nerelere ve ne kadar verilece i Türkiye fl Kurumu Genel Müdürlü ü'nün koordinatörlü ünde, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Çal flma Genel Müdürlü ü, fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü, Özürlüler daresi Baflkanl, Adalet Bakanl Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlü ü, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve en çok iflçi ve iflvereni temsil eden üst kurulufllar n birer temsilcilerinden oluflan komisyon taraf ndan karara ba lan yor. Komisyonun çal flma usul ve esaslar Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ' nca ç kar lan yönetmelikle düzenleniyor. Vak flar, dernekler ve sivil toplum örgütleri, proje haz rlay p ilgili komisyona baflvuruyor. Projeler komisyon taraf ndan uygun görülürse ödenek tahsisi yap l yor. Mesleki e itime kat lan kursiyerlere ücret ödeniyor. Ayr ca ifl kazas, hastal k ve meslek hastal klar na karfl sigortalan yorlar. Bu kapsamda engellilerin mesleki e itimi için 2004 y l ndan 2013 y l n n kas m ay na kadar 2 bin 549 kurs aç ld. Kurslara 29 bin 928 kursiyer kat ld. Son 5 y lda kurslara 60 milyon 932 bin 872 lira para aktar ld. Manisa Bedensel Engelliler Derne- i Baflkan Yasemin Y ld z, engellilerin mesleki e itimi için flimdiye kadar 6 proje haz rlad klar n söyledi. Kurslar n engellilerin sosyal hayata kat lmalar na katk sa lad n kaydeden Y ld z, "Ayn zamanda meslek ö reniyorlar. Hobi ediniyorlar. fl bulabiliyorlar. Engelliler hayata kazand r ld. fl-kur ve Halk E itim'le birlikte kasiyerlik, diksiyon, bilgisayarl muhasebe gibi kurslar açt k. Finansman fl-kur sa l yor. Servis ve ö retmen tahsis ediliyor. Engelli evden al n p eve b rak l yor." diye konufltu. Mesleki e itim kursuna kat lan engelli Burhan Çoban, kurslar sayesinde bir çok kiflinin ifl sahibi oldu unu dile getirdi. Kat ld kurstan ald sertifika sayesinde ifl sahibi oldu unu anlatan Çoban, flunlar kaydetti; "Bilgisayar kursuna kat lm flt m. Kurs boyunca günlük 15 lira harçl k ald k. Sa l k sigortam z ödendi. Bana faydas oldu. Sertifika üzerinden ifle al nd m. Kendi ifl sebeplerimden dolay ayr ld m. Kurslar n psikolojik s k nt lar olanlara da faydas oldu."

6 /6 DIfi HABERLER FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA) - C NN uluslar aras dünyada ucube heykellerin yer ald listeye Belarus ta yer alan Kahramanl k An t n eklemesi Moskova ve Minsk in sert tepkisine yol açt. CNN özür aç klamas yay nlad. Sovyet askerleri Brest Kalesi ni kinci Dünya Savafl nda Nazi Almanya s na karfl korurken en Çin, insanlarda görülen kufl gribi H7N9 afl s gelifltirdi E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM M DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA Avrupal Liberallerin lideri: Hükümet otoriterlefliyor BRÜKSEL (CHA)- A vrupa Liberaller ve Demokratlar ttifak Lideri Graham Watson, AK Parti iktidar n otoriterleflmekle suçlayarak, Avrupal liderlere Türk hükümetine karfl tav rlar n daha da netlefltirmesi ça r s yapt. Avrupa Parlamentosu üyesi Watson, The Economist dergisine gönderdi i mektubunda hükümetin ifl dünyas, bas n ve protestolara yönelik tavr nda yeni bir otoriterli in görüldü ünü vurgulad ve yolsuzluk skandal n n CNN, Brest Kalesi kahramanlar an s na dikilen an t n listeye al nmas n n kas tl olmad n ve özür dilediklerini belirtti. Rusya tepki gösterdi, CNN ucube heykel için özür diledi az 4 bin Sovyet askeri yaflam n yitirdi. CNN, Brest Kalesi kahramanlar an s na dikilen an t n listeye al nmas n n kas tl olmad n ve özür dilediklerini belirtti. Aç klamada, Askerlerin yaflam n yitirdi i an ta sayg gösteren insanlar n tepkisini kabul ediyoruz. ifadeleri yer ald. Rusya Washington Büyükelçili i nden yap lan aç klamada, reyting düflüncesi ile tarihi de erlere hakaret edilemeyece i, orada zorlu mücadele veren insanlar n an lar n n bu flekilde s radan bak flla de erlendirilemeyece i belirtildi. Ruysa D fliflleri Bakanl insan haklar temsilcisi Konstantin Dolgov, CNN in alayc ve çirkin davran fl n n kabul edilemeyece i elefltirisinde bulundu. Dolgov, Ortak düflman m z Nazizme karfl zafer kazanmak için kendilerini feda eden Sovyet halklar n n kahramanl klar asla unutulmamal OSMAN EROL PEK N (CHA)- Ç in, insanlarda görülen ve ülkede giderek yay lan kufl gribinin yeni türü H7N9 için genetik afl gelifltirdi ini duyurdu. Bulafl c hastal klar alan nda uzman fianghay Halk Sa l Klinik Merkezi nin aç klamas nda, prototip afl n n laboratuvar farelerinde ilk testini baflar yla geçti i kaydedildi. Aç klamada, kufl gribine maruz b rak lan ve afl lanan farelerin 30 gün sonra kufl gribi virüsü için yap lan testlerde negatif sonuç ç kt ifade edildi. Söz konusu merkezden uzman Xu Jianqing, Avrupal araflt rmac lar n, iki pasif H7 kufl gribi afl s gelifltirdi ini, ancak klinik deneylerin baflar s zl kla sonuçland n söyledi. Xu, kendilerinin ise araflt rmalarda benzer sorunlar yaflad klar n, pasif H7 afl kullan larak baflar s zl k riskini dikkate al p, baflka bir çözüm olan genetik mühendislikle bir afl gelifltirdiklerini belirtti. Araflt rmac lar n flimdi yeni gelifltirilen afl için klinik deneylere bafllatmakta olduklar da kaydedildi. Devlet medyas na göre, H7N9 virüsüne karfl antikorlar n oluflturulmas için araflt rma ve gelifltirmelerin de devam etti i belirtildi. Çin'de y lbafl ndan bu yana 113 kiflide H7N9 görülmüfl, bunlardan 25 i hayat n kaybetmiflti. Çin radyosunun haberinde, söz konusu çal flman n, çoktan Türk demokrasisine olan güveni hem Türkiye de hem de dünyada süratli bir flekilde zedeledi ini ifade etti. Baflbakan Tayyip Erdo an n yolsuzluk iddialar n darbe olarak nitelendirdi ini, kuvvetler ayr l prensibini hiçe sayarak yolsuzluk dosyas ile ilgilenen savc lar n kovuldu unu ya da yerlerinin de ifltirildi ini belirten Watson n Hizmet Hareketi ni Erdo an n eski reformcu müttefikleri olarak tan mlamas dikkat çekti. Erdo an eski müttefiki reformcu Gülen Hareketi ni yabanc komplo iddialar ile itham ederek kendisini kötü adam olarak de il kurban olarak göstermeye çal flmaktad r. diyen Watson, Hâkimler ve Savc - lar Yüksek Kurulu nu tekrar yap land rma teklifinin yürütmenin yarg y kontrol edece ine dair endiflelere yol açt n kaydetti. ngiliz Liberal, Erdo an n diplomatlar na ihanete maruz kald klar na dair dünyaya seslenme talimat vermesinin kayg lar gidermesi uzak bir ihtimaldir. Türkiye'nin AB üyeli i Ermeni soyk r m n tan mas yla mümkündür FERHAN KÖSEO LU PAR S (CHA) - F ransa'da iktidardaki Sosyalist Parti'nin (PS) Mart ay nda yap lacak yerel seçimlerde Paris Belediye Baflkan Aday olan Anne Hidalgo, Türkiye'nin Avrupa Birli i'ne girmesinin Ermeni soyk r m iddialar n tan mas yla mümkün olaca n söyledi. 2001'den beri PS'li Paris Belediye Baflkan Bertrand Delanoe'in yard mc l görevini de yürüten Hidalgo, Frans zca yay n yapan Nouvelles Armennie dergisine yapt aç klamada, "Avrupa Birli i'ne Türkiye'nin girifli, insan haklar konusundaki gerçek ilerleme ve tabii ki Ermeni soyk r m n tan mas yla gerçekleflebilir. Baflka türlü olamaz." ifadelerini kulland. Türkiye'nin Ermeni soyk r m ndaki rolünü tan yarak daha da büyüyece ini savunan Hidalgo, "Bu benim için Türkiye'nin Avrupa'ya girmek için yapmas gereken olmazsa olmaz flartt r." diye konufltu. Türkiye'nin bu yolda ilerlemedi ini de üzülerek takip etti ini kaydeden Anne Hidalgo, stanbul Belediye Baflkan Kadir Topbafl' n baflkanl n yürüttü ü Dünya Belediyeler Birli i toplant lar nda karfl laflt Türk belediye baflkanlar na karfl da bu görüflü savundu unu kaydetti. "HOLLANDE, NKAR TASARISI SÖZÜNÜ TUTACAK" Fransa'da Ermeni soyk r m iddialar n n inkar n yasaklayan bir yasay da savundu unun alt n çizen Hidalgo, Cumhurbaflkan François Hollande' n Anayasa Mahkemesi taraf ndan iptal edilmeyecek bir yasa sözü verdi ini hat rlatt. Anne Hidalgo, "dramatik ve trajik bir tarihi inkar etmenin yeni bir fleyler infla etmeyi mümkün k lmayaca n " da söyled. François Hollande' n "inkar yasas " konusundaki tutumunun son derece net oldu unu da belirten Hidalgo, Fransa Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi'ni (CCAF), kabülünde Hollande' n inkar yasas n yeniden gündeme getirece ini söyledi ini hat rlatt. PAR S'E 'ERMEN BELLEK' MERKEZ Belediye Baflkan olmas halinde 24 Nisan'da Paris Belediyesi'nde düzenlenen sözde Ermeni soyk r m n anma programlar n n devam edece i sözünü de veren Hidalgo, 2001'den beri belediyede düzenlenen 'soyk - r m anma' etkinliklerine Belediye Baflkan Bertrand Delanoe ile birlikte kat ld n hat rlatt. Ayr ca Paris Belediye Baflkan Delanoe'un verdi i, 2015 y l nda soyk r m iddialar n n yüzüncü y l ile ilgili gerçeklefltirilecek anma törenlerine Paris belediyesinin ekonomik destek sözünü de kendisi taraf ndan aynen kabul edildi ini aktard. Anne Hidalgo, 2015 y l nda Paris'e 'Medeniyet ve Ermeni bellek merkezi'' kurulmas için Ermeni toplumuna Paris belediyesinin deste inin sürece- ini belirtti. Hidalgo, bu merkezin Paris'te Ermeni toplumuna görünürlük ve temsil kazand raca n savundu. Fransa'daki Ermeni toplumunun Nicolas Sarkozy döneminde son derece ma dur oldu unu da belirten PS Paris Belediye Baflkan Aday, soyk r m iddialar n inkar edenlerin cezaland r lmas ile ilgili yasan n da Sosyalist Parti ve François Hollande'dan destek gördü- ünü hat rlatt. Vergi kaçakç l Alman politikac y koltu undan etti BERL N (CHA)- A lmanya'da iktidardaki H ristiyan Demokratik Birlik (CDU) partisinin sayman Helmut Linssen vergi kaçakç l suçlamalar n n ard ndan istifa etti. Daha önce de koalisyonun di er orta Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Berlin Kültür Müsteflar Schmitz, benzer iddialar sebebiyle koltu unu b rakm flt. Almanya da vergi kaçakç l koalisyon hükümetini sarsmaya devam ediyor. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Berlin Kültür Müsteflar Andre Schmitz den sonra flimdi de H ristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) sayman Helmut Linssen vergi kaçakl yüzünden istifas n aç klad. Baflbakan Angela Merkel ile bir telefon görüflmesi yapan Linssen ard ndan istifa karar n duyurdu. Bild gazetesine konuflan Linssen, Partimin ve ailemin menfaati do rultusunda, partimden nisan ay ndaki gelecek seçimlerde baflka bir sayman seçmelerini rica ettim. dedi ve istifa etti ini aç klad ile 2010 y llar aras nda Kuzey Ren Vestfalya da (KRV) maliye bakanl görevinde de bulunan Linssen in 1997 y l nda Bahamalar ve Panama daki naylon flirketler üzerinden yaklafl k 400 bin Euro kaç rd iddia edilmiflti. Linssen ile ilgili bu bilgilerin ise 2010 da Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin sat n ald vergi kaç ranlarla ilgili bir CD den ç kt belirtiliyor. Birkaç gün önce de SPD nin Berlin Kültür Müsteflar Andre Schmitz, sviçre deki gizli banka hesab üzerinden vergi kaç rd suçlamalar n n ard ndan istifa etmiflti.

7 Manisa da koruyucu aile say s art yor MUSTAFA KUfiEN MAN SA (CHA)- M anisa da aile içi fliddet, ekonomik durumun yetersizli i, istismar gibi sebeplerle devlet taraf ndan koruma alt na al - nan çocuklar n bak m n üstlenen koruyucu ailelerin say s giderek art yor. Geçen y l 15 aile evlat edinirken 30 ailenin yan na da evlat edindirilmek üzere çocuk yerlefltirildi. Ayr ca 54 ailenin yan na evlat edindirilmek üzere yerlefltirilen çocuklar n ifllemleri devam ediyor. Manisa Aile ve Sosyal Politikalar l Müdürü Ayd n Y lmaz, yapt aç klamada devlet taraf ndan koruma alt na al nan çocuklar n yuva, yurt veya çocukevinde kald n ya da koruyucu ailelerce bak ld n, en uygun ortam aile olmas sebebiyle koruyucu aileli i özendirdiklerini söyledi. Ruhi geliflim aç s ndan aile ortam - n n önemine dikkat çeken Y lmaz, Manisa da koruyucu aile uygulamas n n yayg nlaflmas için çeflitli faaliyetler yapt klar n, 2013 y l itibariyle 40 aile yan nda 50 çocu un bulundu unu ifade etti. Geçen y l koruyucu aile olmak 76 LKAY GÖÇMEN GAZ ANTEP (CHA) - T iryakio lu, 2014 y l nda Ortado u, Uzakdo u, Rusya, Afrika, AB ve ABD ülkelerinde tan t m çal flmalar m z devam edecek. Güneydo u Anadolu hracatç Birlikleri (GA B) bünyesinde kurulan ve Türkiye hracatç lar Meclisi'ne (T M) ba l olarak faaliyet gösteren grup, yurt d fl tan t m çal flmalar n n yan nda yurt içinde de çeflitli etkinliklerle tan - t m faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak 5 inci Gaptar m Tar m, Tar m Teknolojileri ve Hayvanc l k Fuar ve 10. GAPFOOD G da Fuar na kat lan grubun stand na büyük ilgi gösteriliyor. Konuklara bu ürünlerden yap lm fl çeflitli yemeklerin sunuldu u stantta tan t m görevlileri taraf ndan ürünlerin insan sa l için yararlar n anlatan bilgiler de veriliyor. Konuyla ilgili bir de erlendirme yapan MBTG Baflkan Ahmet Tiryakio lu, bu ürünlerin insan sa l için önemli oldu unu ve bu güne kadar Rusya, talya, Fransa, Ortado u, Uzakdo u baflta olmak üzere birçok ülkede ürün tan t m gerçeklefltirdiklerini ifade etti. Tiryakio lu, Makarna, bulgur, bakliyat ve bitkisel ya tan t m n n sa lanmas amac yla kurulan ve dünyan n birçok ülkesinde gerçeklefltirdi i tan t m faaliyetleriyle özellikle 2013 y l ihracat rakamlar n n art fl nda büyük rol oynayan çal flmalar m z n yurt içi aya olarak bu y l stanbul baflta olmak üzere Gaziantep ve Antalya Orman Bölge Müdürlü ü, Manavgat Orman flletme Müdürlü ü, Yalç dibi Orman flletme fiefli i, Çenger Mevkiinde Devlet Orman üzerinde bulunan 6 konaklama ünitesi, 209 oda ve 6 dükkandan oluflan Konaklama Amaçl Tafl nmaz Kiraya verilmesi ifli 2886 Say l Devlet hale Kanunun 35/a Maddesi gere ince Kapal Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 1- daren in a) Ad ve Adresi : Antalya Orman Bölge Müdürlü ü Sedir Mahallesi Vatan Bulvar No: Antalya b) Telefon-Faks : c) Elektronik Posta Adresi : 2-Kiraya verilecek tafl nmaz n li: Antalya lçesi: Manavgat Mahalle/Köyü: Çenger Mevkii ve Parsel No: Çenger Köyü / 525 NOLU PARSEL Yüzölçümü: m2 Cinsi: Konaklama Amaçl Tafl nmaz Kiralanmas Niteli i: Devlet Orman üzerinde, 6 konaklama ünitesi, 209 oda ve 6 dükkandan oluflan ekli koordinatl haritadaki s n rlar dahilinde kalan saha, vaziyet plan nda gösterilen tesisler ve müfltemilat 3- halenin a) Yap laca Yer : Manavgat Orman flletme Müdürlü ü Sat fl Salonu b) Adresi : Bahçelievler Mah.Antalya Caddesi No: Manavgat/ANTALYA c) Telefon ve Fax numaras : d) Tarihi ve Saati : Sal günü Saat: 14:00 4- Kiraya verilecek Tafl nmaz n a) Y ll k Muhammen Bedeli ( hale Bedeli) : ,00TL. (ALTI YÜZ DÖRT B N DOKUZ YÜZ OTUZ BEfi TÜRK L RASI) b) Geçici Teminat Miktar (%30) : ,50 TL. (YÜZ SEKSEN B R B N DÖRT YÜZ SEKSEN TÜRK L RASI ELL KURUfi) c) Süresi : 29 (Y RM DOKUZ) y l 5- haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlilik de erlendirilmesinde uygulanacak kriterler. 6- Adres Beyan Belgesi (Tebligat adresi,telefon, faks ve varsa e-posta adresleri) 6.1. steklinin gerçek kifli olmas halinde T.C. vatandafl olmak (Noter tasdikli nüfus cüzdan sureti ile belgelenecek), tüzel kifli olmas halinde ise T.C. Kanunlar na göre Türkiye'de kurulmufl tüzel kiflili e haiz olmak Kanuni ikametgah sahibi olmak Türkiye'de tebligat için adres göstermek. 7- Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve /veya Sanayi Odas Belgesi a) Gerçek kifli olmas halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odas veya Esnaf Sanatkar siciline kay tl oldu unu gösterir belge getirmek. b) Tüzel kifli olmas halinde; Ticaret ve Sanayi Odas ndan ihalenin yap ld y l içinde al nm fl, tüzel kiflili- in sicile kay tl oldu una dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek. c) Ortak giriflim olmas halinde, ortak giriflimi oluflturan gerçek veya tüzel kiflilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli flirket ise: fiirket ortaklar n n hisse durumlar n ve görevlerini belirten kan tlay c belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurlu undan al nm fl belge, fiirket Ana Sözleflmesi) herhangi birini vermek. 8. fl Deneyimine yönelik afla daki belgeleri vermek. a) steklilerin ihaleye konu olan iflle benzerlik arz eden( Otelcilik) faaliyetlerde en az 5 (befl) y l süreyle 400 yatakl flletmecilik yapt na dair ( T.C. Kültür ve Turizm Bakanl ndan al nan Turizm flletme Belgesi ve fl Yeri Açma ve Çal flt rma Ruhsat ) belgesini vermek. 9) Teklif vermeye yetkili oldu una dair noter onayl imza beyannamesi veya imza sirküleri a- Gerçek kifli olmas halinde noter tasdikli imza beyannamesi b- Tüzel kifli olmas halinde, tüzel kiflili i temsilen ihaleye kat lan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini ailenin s ra bekledi ini, 49 ailenin baflvurusunun s raya al nd n dile getiren l Müdürü Y lmaz, 2013 y l nda toplam 15 aile evlat edindi, 30 ailenin yan na ise evlat edindirilmek üzere çocuk yerlefltirildi. Ayr ca 54 ailenin de yan na evlat edindirilmek üzere yerlefltirilen çocuklar n ifllemleri devam ediyor. Çocuklar n sa l kl geliflebilmesi için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sa layacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karfl layabilecek s cak bir aile ortam na ihtiyaçlar vard r. Türkiye nin makarnas da bulguru da k talar aras gezmeye devam edecek di er illerde gerçeklefltirilecek olan fuarlara da kat l yoruz y l içerisinde Afrika ve Uzakdo u baflta olmak üzere bu bölgelerdeki birçok ülkede tan t m faaliyetlerimizi sürdürece iz. MBTG nin ürün tan t m na yönelik yürütülen çal flmalar n 5 k tada devam etti ine dikkat çeken Baflkan Ahmet Tiryakio lu, bu faaliyetlerin Türkiye nin tan t m içinde büyük önem tafl d na dikkat çekerek Ürün tan t m çal flmalar m zda ayn zamanda Türkiye nin de tan t m n gerçeklefltiriyoruz. Türk mutfak kültürünün zenginli i ve bu zenginli in temelinde yatan Anadolu nun bereketli topraklar n n var oluflunu bütün dünyaya duyuyoruz. Çal flmalar m z 2014 y l nda daha genifl kapsaml devam edecektir. diye konufltu. LAN ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü'NDEN KONAKLAMA AMAÇLI TAfiINMAZ K RAYA VER LECEKT R Resmi lanlar Yurt içi ve yurt d fl tan t m faaliyetlerini sürdüren Makarna Bulgur Bakliyat ve Bitkisel Ya lar Grubu (MBTG) Baflkan Ahmet Tiryakio lu, yap lan çal flmalar n ürün tan t m yan nda Türkiye nin de tan t m için büyük önem tafl d na dikkat çekti. /7 GÜNCEL YAfiAM Köylülerden mülteci kamp istemiyoruz eylemi EFE DALCI AKSARAY (CHA)- M erkeze ba l Yap lcan köyüne Suriyeli mülteciler için konteyner kamplar yap lmas na karfl ç kan vatandafllar protesto yürüyüflü yapt. Yap lcan da toplanan yüzlerce kifli Konya karayolunu bir süreli ine trafi e kapatarak, oradan da hükümet kona na do ru yürüyüfl gerçeklefltirdi. Grup, aral klarla 'Aksaray a mülteci kamp istemiyoruz' ve 'Meralar m z geri istiyoruz' fleklinde sloganlar att. Hükümet Kona n n önünde Aksaray Vali Vekili Kubilay Ant la görüflen grup, olays z bir flekilde da ld. Köylülerden Ramazan Yap lcan, gazetecilere yapt aç klamada, Yap lcan köyü ile Ataköy aras ndaki 2 bin 900 metrekare arazinin gasp edildi ini ileri sürdü. Burada Suriyeli mültecilere yönelik kamp yap ld n dile getiren Yap lcan, Bizim hayvanlar m z aç kald. Bizi bu köyden de ifltirsinler. O adamlar yerlefltirsinler. Elimizden arazilerimiz al nd. Hayvanlar m z n otlak yeri al nd. fleklinde konufltu. Yap lcan köyünde 5 bin konut yap laca n aktaran Yap lcan, Biz o zaman evden d flar ya ç kamayaca z. Normal yay l m yeri zaten yetmiyordu. Burada aç kalaca z. Yetkililerden buran n baflka yere tafl nmas n istiyoruz. Baflka bir fley istemiyoruz. brahim Baburcan da köylülerin hayvanc l kla geçindiklerini belirterek, Özellikle küçükbafl hayvanc l kla geçiniyoruz. Buraya afet konutlar yap l yor. Yap lcan ile Ataköy aras ndaki araziye mülteci kamplar yap lacak. K sacas bu batakl n içine inflaat n yap lmas - n istemiyoruz. Devlet, küçük ve büyükbafl hayvanc l kla ilgili bir eliyle hayvan deste i veriyor, öbür eliyle araziyi elimizden al yor. Bu köylüler ma dur. fleklinde tepkisini dile getirdi. Yetkililerden biran önce yard m beklediklerini aktaran Baburcan, flunlar kaydetti: Ya bu köyleri kald rs nlar ya da inflaat baflka yere çeksinler. Bizim s k nt m z bu. Bu köylüler burada inflaat n yap lmas n istemiyor. El alt ndan her fleyi yürütüyorlar. Biz, buradan yetkililere sesleniyoruz. Bu inflaat durdurulsun. Bu arazi iki köye tahsis edilsin. Bizim Suriyelilerle sorunumuz yok, burada afet konutlar ad alt nda konutlar yap lacak. 35 bin kiflinin gelece ini söylüyorlar. veya asl n vermek, c- Ortak giriflim olmas halinde ortak giriflimi oluflturan gerçek kifli veya tüzel kiflilerin her birinin (a) ve (b) f kralar ndaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek. d- stekliler ad na vekaleten ihaleye ifltirak ediliyorsa; istekli ad na teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten ifltirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. e- steklilerin ortak giriflim olmas halinde bu flartnameye ekli örne e uygun ortak giriflim beyannamesi (EK- 2) ile ortaklarca imzal ortakl k sözleflmesini vermesi ( hale üzerinde kald takdirde noter tasdikli ortakl k sözleflmesi verilir). Ayr ca grubun bütün ortaklan dare ile yapacaklar ihale sözleflmesini flahsen veya vekilleri vas tas yla imzalarlar. 10. Vergi dairesinden vergi mükellefi oldu una dair belge getirmek. 11. hale ilan tarihinden en fazla 1 ay önceki tarihi esas al nmak kayd yla ba l oldu u vergi dairesine borcunun bulunmad na dair belgenin asl veya noter tasdikli örne ini vermek. 12. hale ilan tarihinden 1 ay önceki tarihi esas al nmak kayd yla SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmad na dair belgenin asl veya noter tasdikli örne ini vermek. 13. Gerçek kifli olmas halinde ihale tarihinden önceki bir ay içinde Cumhuriyet Savc l ndan al nm fl sab - ka kayd na dair belge 14. haleye ait flartname ve eklerini sat n almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli taraf ndan flartname ve eklerinin okunup kabul edildi ine dair söz konusu ihale doküman n n her sayfas n n imzalanarak teklif dosyas na konulmas. 15. Örne ine uygun Teklif Mektubu, 16. Örne ine uygun Teminat mektubu, dare ve flin ad na al nm fl (muhammen bedelin) %30'u tutar nda geçici teminata ait al nd makbuzu veya Limit dahili süresiz banka teminat mektubu vermek. haleye kat lmak isteyenler en geç 25/02/2014 tarihine rastlayan Sal günü Saat 14:00'e kadar Banka Teminatlar d fl ndaki Teminatlar n Antalya Orman Bölge Müdürlü ü Özel Bütçe Saymanl n n TC Ziraat Bankas n n Antalya Sanayi fiubesi TR nolu Özel Bütçe hesab na yat r lacakt r. Hazine ve D fl Ticaret Müsteflarl nca belirlenecek 2886 Say l Kanunun 27 nci maddesine uygun olarak düzenlenmifl Bankalar n verecekleri süresiz ve limit içi Banka Teminat Mektuplar n n asl n, vermeleri gerekmektedir. 17. hale doküman n sat n al nd na dair belge. Antalya Orman Bölge Müdürlü ü Manavgat Orman iflletme Müdürlü ü Makine kmal Kaleminden bedelsiz görülebilir ve 1000,00.- (B N) TL karfl l nda ayn adresten sat n alabilirler. haleye kat lacaklar ihale doküman n n bedeli afla da bulunan Antalya Orman Bölge Müdürlü ü Özel Bütçe Hesab na yat r lmas zorunludur. Ayr ca ihale ile ilgili flartname ve benzeri ekleri Manavgat Orman flletme Müdürlü ü Personel fiefi Davut BOZKURT adresinde bedelsiz görülebilir ve özel Bütçe Hesab na yat r lan makbuz veya dekont karfl l nda sat n al nabilir. 18. hale d fl b rak lma sebeplerinden (2886 Say l Devlet hale Kanununa göre) herhangi birini tafl mad - na dair yaz l taahhütname 19. Yer görme belgesini vermek. 20. Kiralamaya ait her türlü vergi, Resim, Harç, Sözleflme, KDV vb. giderler al c ya aittir. 21. stekliler ihale flartnamesinde belirtilen belgeleri D fl Zarf içine koyarak s ra numaral al nd karfl l nda 25/02/2014 günü saat 14:00'de kadar Manavgat Orman iflletme Müdürlü ü, Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesi No: Manavgat/ANTALYA Personel fiefi Davut BOZKURT adresine teslim etmek zorundad rlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin flartnamede belirtilen saate kadar ayn adrese ulaflmas flartt r. Teslim edilen teklifler herhangi bir sebeple geri al namaz. Postayla yap lan baflvurularda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez. 22. Di er hususlar sözleflme ve flartnamesindeki gibidir. 23. hale komisyonu ihaleyi yap p yapmamakta serbesttir. ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü ÖZEL BÜTÇE SAYMANLI I HESABI TC. Ziraat Bankas Sanayi fiubesi TR ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü (Bas n -1461) (www.bik.gov.tr)

8 "Türkiye'de her y l 100 bin kifli tütüne ba l hastal klardan ölüyor" SAMSUN (CHA) S amsun l Halk Sa l Müdürü Uzm. Dr. Ertan Uzun, Türkiye de her y l yaklafl k 100 bin kiflinin tütün kullan m na ba l hastal klar nedeniyle hayat n kaybetti ini buna ilave olarak içenlerin çevresinde bulunanlar nda Hiperaktivite bozuklu u yetiflkinlikte de devam edebiliyor etkilendi ini söyledi. Sigara, do um öncesi dönemden bafllayarak, çocuk ve eriflkinlikte ölüme kadar götüren 50 nin üzerinde sa l k sorununa yol açt n kaydeden Uzun, 9 fiubat Dünya Sigaray B rakma Günü nedeniyle yapt - aç klamas na flöyle devam etti: Bu sorunlar aras nda kalp ve damar hastal klar, akci er kanseri ve Kronik Obstrüktif Akci er Hastal (KOAH) öne ç kmaktad r. Önlenebilir hastal k ve ölüm sebeplerinin en önde gelenlerinden biridir. Günümüzde yüzde 80 i geliflmekte olan ülkelerde olmak üzere; dünyada 1,3 milyar kifli, ülkemizde ise 15 milyon kifli sigara içmektedir. Ülkemizde her y l yaklafl k 100 bin kifli tütün kullan m na ba l hastal klar nedeniyle hayat n kaybetmektedir. Sigara, içenleri oldu u kadar çevresindeki kiflileri de etkilemektedir. SA LIK /8 Hamilelikte içilen sigara çocukta hiperaktive riskini art r yor Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan, hamilelikte sigara içen annelerin çocuklar nda, hiperaktivite hastal riskinin yüksek oldu- unu söyledi. Ercan, dikkat da n kl olarak da bilinen bu hastal n genetik olarak da çocu a geçebildi- ini kaydetti. "Verem hastal n n tedavisi 6 ayd r" YOZGAT (CHA) Y ozgat n Sar kaya Devlet Hastanesi ç Hastal klar Uzman Dr. Erkan Dulkadiro lu, verem hastal n n bulafl c bir hastal k odu unu belirterek, tedavi sürecinin 6 ay oldu unu söyledi. Dr. Erkan Dulkadiro lu, verem hastal ve bu hastal ktan korunma yollar n anlatt. Dulkadiro lu, "Verem hastal tüberküloz dedi- imiz bir bulaflan hastal kt r. Bu hastal k havada as l kalan bas l damlac k yoluyla bulafl r. Hasta insanlar n genelde öksürmesi, hapflurmas s ras nda havaya baz aurason damlac klar ç kar bu damlac klar havada as l kal r ve solunum yoluyla al nmas nda bulafl r. lk bulafl m yeri akci erdir, ancak tutunum yeri beyinden kemiklere, böbreklere kadar her türlü organda görülebilir." Verem hastal ndan korunmak için önce hastal kl bireylerin tespit edilmesi gerekti ini vurgulayan Dulkadiro lu, flunlar söyledi: "Hastal kl bireylerin tesbiti genelde k rg nl k yorgunluk balgaml öksürük gece terlemesi özellikle akflam üzeri ç kan atefllenme olarak gözlenir. Bu tip flikayetleri olan hastalar n her ilimizde bulunan verem savafl dispanserlerine baflvurmalar gerekir. Burada yap lan taramalarla ancak tan konur, kesin tan s da balgamda basilin gözükmesidir. Hastal n tedavisi ortalama 6 ayd r. STANBUL(CHA) H erkes çin Acil Sa l k Derne i nin (H ASD) düzenledi i konferansta, Ege Üniversitesi T p Fakültesi Dahili T p Bilimleri Bölümü Çocuk ve Ergen Ruh Sa l ve Hastal klar Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan, hiperaktivite bozuklu uyla ilgili bilgi verdi. Hiperaktivite olan çocuklar n verilen görevi sürdürmekte zorland n ifade eden Ercan, Bu çocuklarda dikkat kolayca da - l r. Geneti in, bu hastal n oluflumunda yüzde rolü var. Dikkat Eksikli i ve Hiperaktivite Bozuklu u (DEHB) olan bireyin genetik ve çevresel biyolojik faktörlerin etkileflimi sonucunda beyninin ön bölgesinde oluflan bozukluk, bu bölgelerdeki kimyasal yap n n da bozulmas na yol açar. Beynin ön bölümündeki çal flmay düzenleyen kimyasal maddeler olan dopamin ve noradrenalin DEHB olanlarda normalden daha az aktivite gösterir ve bunun sonucunda hastal k belirtileri görülmeye bafllar. Annenin hamilelikte sigaraya maruz kalmas, içmesi çok büyük bir risk. Hiperaktivite bozuklu u olan çocuklar, s n flar nda kolayca fark edebilirsiniz. Yerinde duramayan, büyüklerin arkas na motor tak lm fl gibi ya da kurtlu diye tan mlad klar çocuklar bu çocuklar." diye konufltu. Hiperaktivite bozuklu u dünyada yüzde 5 6 oran nda görülürken, Türkiye de bu oran yüzde 12.7 diyen Ercan, dikkat eksikli i ve hiperaktivitenin kimi çocuklarda birlikte, kimi çocuklarda ayr ayr görülebildi ine de dikkat çekti. zmir'de dört y l boyunca ilkokul ça ndaki bin 500 çocuk üzerinde yapt klar araflt rma sonunda bu oran saptad klar n anlatan Ercan, flöyle devam etti: Bir çok aile, tan konmas na ra men tedaviye bafllam yor. Bu oran n yüzde 1 ya da 2. Dikkat eksikli inde ilgi alan na olan dikkatle görev alan na olan dikkat aras nda ciddi bir fark var. Örne- in çocuk bilgisayar bafl nda ya da televizyon izlerken çok dikkatli olabilir. Ama ayn dikkati verilen ödevi yaparken göstermez. Yere kalemini düflürür, oturamaz, kalkar dolafl r, bir fleyler at flt r r, ödevi yapmakta zorlan r. Ancak yap lan iflin sonunda bir ödül ya da büyük bir ceza varsa dikkat gösterir." Çocuklarda tan konmas ile ilgili Ercan, Yapt m z testlerde ailenin ya da ö retmenlerin yazd, 'isterse çok daha baflar l olur' sözleri çok önemli bir uyar, anahtar bir sözcük. Unutkan, da- n k, plans z olabilen bu çocuklarda zaman alg s bozuk oluyor. O nedenle zaman do ru kullanam yorlar. Aileler ilaç tedavisi konusunda dikkatli ve özenli olmak durumunda. Anne baba için, aile için bafl etmesi zor bir süreç. Onlar n bilinçli oluflu, düzenli ilaç tedavisi ve sürdürülebilir sporla tedavi edilebilecek bir hastal k." GAZ ANTEP(CHA) kat eksikli i ile birlikte kendini gösterdi ini BEL RT LER DE fieb L R dile getiren Doç. Dr. Hida- Z irve Üniversitesi E itim Bilimleri Bölüm Baflkan Doç. yet Tok, çocuklarda görülen hiperaktivitenin çeflitli e itim programleri Bölüm Baflkan Doç. Dr. Hida- Zirve Üniversitesi E itim Bilim- Dr. Hidayet Tok, hiperaktivite bozuklu unun yaln zca çocuklarda görülen bir rahats zl k olmad - n belirtti. Tok, Hiperaktivite bozuklu u çocukluk y llar nda bafllayan bir rahats zl k oldu u için uzun y llar sadece çocuklar n hiperaktivite bozuklu u olabilece i düflünülmüfl ve yetiflkinlerde ihmal edilmifltir. Dikkat eksikli i ve hiperaktivite bozuklu una sahip çocuklar n en az yüzde 60, yetiflkinlikte de hiperaktivite bozuklu u belirtilerine devam ederler. Hiperaktivitenin genellikle diklar yla minimize edilebilece ini aç klad. Tok, Çocukluktan beri sürmekte olan dikkat eksikli inin ve hiperaktivitenin en s k görülen sonuçlar, kendi kapasitesinin alt nda baflar gösterme, özgüven azalmas, sinirlilik, depresyon veya anksiyete bozukluklar, kaza, travma, sigara, alkol madde kullan m bozuklu u riskinde art fl, aile, arkadafl, efl iliflkilerinde ve ifl yaflam nda sorunlar olmaktad r. ifadelerine yer verdi. YET fik NL KTE yet Tok, hiperaktivitenin yetiflkinlerde belirtilerini flu flekilde s ralad : Hiperaktivitesi olan çocuk duvarlara t rman rken bu belirtinin yetiflkinlikte karfl l içsel huzursuzluk duygusu dedi imiz uzun süre bir yerde oturmaktan ya da bir fleyi beklemekten afl r s k lma halidir. Hiperaktivitenin yetiflkinlerde çok konuflma, karfl dakinin sözünü kesme, içsel huzursuzluk hissi, sürekli meflgul olma, genellikle aktif ifller seçmeye çal flma, çabuk sinirlenme, ani ifl de- ifliklikleri ya da ani karar verme, fleklinde konufltu. Ailelerin ilaç tedavisi nedeniyle kimi zaman endifle yaflad klar na da de inen Ercan, kullan - lan ilaçlar n ba ml l k yapmad - n tam tersine ba ml l engelledi ini söyledi. 5 6 yafl ndaki çocuklar n cep telefonunu elinden düflürmedi ini, tablet bilgisayarla dolaflt - na dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, flöyle devam etti: nternet ba ml l felaket bir durum. Çocu um bilgisayar bafl nda, cep telefonlar n n her fleyini biliyor, her türlü mesaj atabiliyor diye sevinmeyin. Çocuk, kaç saatini oyunla, kaç saatini ödeviyle geçiriyor kontrol etmek gerekiyor. Saatlerce bilgisayar n bafl ndan kalkmayan çocuklar var. Her seferinde daha üst düzey oyunlarla ba ml l k artt r l yor. Tekrarlay c basit modül üzerinde ifl yapma, mesaj çekme gibi eylemler asl nda kapasite düflüklü ünü gösterir. Sürekli cep telefonuyla mesaj atmas bir baflar de il. 'Bu devirde çocuklar çok zeki, teknolojiye yatk n' sözleri bofl. IQ'su yüksek olan çocuk tekrarlayan fleylerle u raflmaz, yarat c l k isteyen fleylere yönelir." (CHA) dikkatsiz araba kullanma gibi belirtilerle kendini gösterir. Tok, yetiflkinlerde hiperaktivite belirtilerinin ne zaman bafllad na dikkat edilmesi gerekti inin alt n çizerek, Otuz yafl na kadar herhangi bir hiperaktivite bozuklu u belirtisi tafl mayan kiflide son bir kaç y lda bafllayan hiperaktivite bozuklu u belirtileri baflka bir psikiyatrik veya t bbi bozuklu a ba l d r. Yetiflkin birinde hiperaktivite bozuklu u olabilmesi için bu belirtilerin çocukluktan beri o kiflide bulunmas gerekir. fleklinde bilgi verdi. Nermin Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. Ceylan Apt. No:24/B Akyurt K z l Gündo du Mah. Karacabey Sok. No:28/17 Alt nda Alt nda Serkan n Battalgazi Mah Cad. No:116/B Alt nda Alt nda Kay ran Camiatik Mah. Cumhuriyet Meydan No:30/31 Ayafl Ayafl Emrelli Beytepe Mah. Hoca Ahmet Yesevi Sok. No:18/20 Beypazar Beypazar Tufan Ayranc Mah.Hofldere Cad.No:47/A Çankaya Çankaya Turunç Mareflal Fevzi Çakmak Cad.No:6/B Beflevler Çankaya Can Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:33/B Balgat Çankaya Kübram Sancak Mah. Sema Yazar Sok. No:10/A Çankaya Çankaya Nurhan Bülbülderesi Cad. No:107/C K.Esat Çankaya Nilgün Mithatpafla Cad. No:56/C K z - lay Çankaya Sever Onur Sok. No:38/C Maltepe Çankaya Fatih Y ld r m Beyaz t Mah. Ankara Bulvar No:3/A Çubuk Çubuk Sönmez Kemal Pafla Mah. Cumhuriyet Cad. Hüner Sok. No:2/30-B Elmada Elmada Y lmaz Menderes Bulvar Sa l k 1. Sok. No:2 Hasano lan/elmada Elmada EZG ALTUNTAfi AYYILDIZ MAH.1624.SOK.TREND L - FE ÇARfiISI NO:3-B/15 Etimesgut Emirler stasyon Mah Sok. No:6/B Etimesgut Etimesgut Yeni Lokman Hekim Eryaman 4. Etap ifl merkezi Zemin Kat No:6 Etimesgut Etimesgut Merkez Bahçelievler Mah Sok. No: 4/B Gölbafl Gölbafl Güdül Yukar Mah. Gençlik Cad. No:10/A Güdül Güdül Vereseli Y k lmaz Kaya Bafl Mah.Halil Balc Cad. No:4 Haymana Haymana Dönmez Cuma Mah. stasyon Cad. No:1/B Kalecik Kalecik Vereseli Diren Atatürk Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:12/16 Kazan Kazan Tekin Kuflca z Mah. Günsazak Cad. No:153/13 Keçiören Yeni Alt n fl k Fatih Cad. Çorakl k Dur. No:136/D Keçiören Keçiören Esengül Etlik Mah. Kuyuyaz Cad. No:40/C Keçiören Kavac k Kavac k Subayevleri Mah.Sandalc Sok. No:20/B-C Subayevleri Keçiören K z lcahamam Merkez Akçay Mah. Cengiz Topel Cad. No:2/A K z lcahamam K z lcahamam Akarken Mamak Cad. No:39/C Mamak Mamak Ali R za fiahintepe Mah. Natoyolu Cad. No:95/A Mamak Mamak Merkez Bursa Cad. No:10/B Nall han Nall han ldeniz Cumhuriyet Mah. Eti Cad. No:38/D Polatl Polatl Fatih Alkan Yunusemere Mah. Yunusemre Cad.No:95/17-18 Pursaklar Görsev Osmanl Mah. Hürriyet Cad. No:60/D-A Sincan Sincan Maya Atatürk Mah. Polatl 2. Cad. No:50/A Sincan Sincan Gonca Can Gökçek Mah Sok. C Blok No:15/37 Sincan Sincan P nar stiklal Mah. Hürriyet Cad. No:36/B Sincan

9 Deniz üzerine kurulan havaliman daha ucuza mal oldu Türkiye'nin deniz üzerindeki ilk havaliman olan Ordu-Giresun Havaliman 'n n kara yerine deniz doldurularak kurulmas, daha az maliyet oluflturdu TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI ORDU (AA) O rdu Valisi Kenan Çiftçi, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'de herhangi bir yere havaliman yapmak için en az 2 milyon metrekare alana ihtiyaç duyuldu unu söyledi. Söz konusu alan n vatandafllara ait olmas halinde kamulaflt rarak sat n alma zorunlulu u do du una iflaret eden Vali Çiftçi, flöyle konufltu: "Mesela Kütahya'da havaliman yaparken kamulaflt rma bedelini ödeyerek bunu gerçeklefltirmifltik. Burada ise 4,5 kilometre düz bir alana ihtiyaç var. vme, irtifa hatlar nda da uçaklar n yanaflabilmesi için tepelerin de olmamas gerekiyor. Karadeniz'de bu tür alanlar bulmak hakikaten çok zor. Diyelim ki buldunuz, alan çok dar oldu u için Karadeniz'de arazi fiyatlar çok pahal, örne in Ordu'da dönümü 400 bin liradan afla ya yer bulma flans n z yok. 400 bin liradan alsan z bizim oradaki alan m z 2 milyon 300 bin metrekare. Bunu çarpt m zda Ordu'da 2 milyon 300 bin metrekare alan n sadece kamulaflt rma bedeli 1 TÜM OPT SYEN VE GÖZLÜKÇÜLER DERNE N N TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI LANI KOD NOLU Tüm Optisyen ve Gözlükçüler Derne inin 24. Dönem Ola an Genel Kurul Toplant s ( Konur Sokak No:41/20 Bakanl klar/ankara) adresinde bulunan Derne imizin Toplant salonunda Pazar Günü saat de afla daki gündeme göre yap lacakt r. Bu tarihte ekseriyetin sa lanamamas halinde toplant ayn gündemi görüflmek üzere ayn adreste Pazar Günü ayn saatte ço unluk aranmaks z n yap lacakt r. Toplant saat de bafllayaca ndan üyelerin zaman nda haz r bulunarak listeyi imzalamalar ve oylar n bizzat kullanmalar 3415 Say l Kanun ve Tüzü ümüzün 6.Maddesi gere idir. Say n üyelerimizin toplant ya teflrifleri önemle duyurulur. YÖNET M KURULU GÜNDEM: 1-)Yoklama,Aç l fl Konuflmas,Sayg Duruflu, 2-)Kongre Baflkanl k Divan Teflkili, 3-)Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun Okunmas bunlar n müzakeresi, Hesap raporun bilançosunun onaylanmas, 4-)Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayr ayr ibras, 5-) Dönem Bütçesinin,Personel Kadrosunun ve Çal flma Raporlar n n Görüflülmesi ve onaylanmas, 6-) Y llar Üye Aidatlar n n tesbiti, 7-)Derne imiz Tüzü ünün 4/B/a, 4/B/b, 6, 10/o, 28 maddeleri ile ilgili tüzük de iflikliklerinin görüflülerek karara ba lanmas, 8-)Yeni Dönem için organ seçimlerinin yap lmas ve sonuçlar n n bildirilmesi, 9-)Dilek ve Temenniler, 10-) Kapan fl. OLAY-4 BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA milyar TL'yi geçiyor. Biz ise havaliman için kamulaflt rma maliyeti olmadan 2 milyon 300 bin metrekare alan her fleyi dahil 272 milyon liraya oluflturduk." Vali Çiftçi, havaliman n n deniz üzerine daha ucuza kuruldu- unu belirterek, flöyle devam etti: "Buray karaya yapsan z 4 kat fazla fiyat ödemek zorundas n z. Sadece araziyi kamulaflt rmak için... Bir de bunun yap m maliyetleri var. Böyle bir havaliman n n kamulaflt rma bedeli olmadan düz alan üzerine yap m maliyeti zannediyorum 150 milyon lira." Ordu-Giresun Havaliman 'n n Türkiye'nin prestij projeleri aras nda yer ald n vurgulayan Vali Çiftçi, "Bunun yan nda yeniliklerin oldu u bir havaliman. Mühendisli iniz gelifliyor. Neticede 6-7 metrelik deniz dalgalar n tutabilecek alan oluflturuyorsunuz. Üzerine de 3 kilometre uzunlu unda pist yap yorsunuz. Teknolojik bak mdan çok muhteflem olmas n n yan s ra ülke ad na bir prestij projesi. Uzun y llar bu projeyle övünebiliriz" ifadelerini kulland. TEKNOLOJ BURSA (CHA) /9 Uluda Üniversitesi'nde bilimsel çal flmalara tek tuflla ulaflabilecek B ursa Uluda Üniversitesi (UÜ), sistematik bir arflivleme olmad için sa l kl ulafl lamayan akademik bilgileri tek merkezde toplay p, isteyen herkesin 30 saniyede ulaflabilece i hale getirdi. Yaklafl k bir y l önce veri girifline bafllanan Uluda Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi'nde (UAKB S), bugüne kadar 2 bine yak n akademisyen ve 54 bine yak n bilimsel çal flman n girifli yap ld. Uluda Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek, y llard r akademisyenlerin ürettikleri makale, kitap, bildiri, proje ve di er akademik ç kt lar n bir türlü kay t alt na al namad ndan yak nd. Bu nedenle üniversite ve akademisyenlerin performans n da tam olarak tespit edemediklerini belirten Dilek, UAKB S sayesinde bu sorunu çözdüklerini söyledi. K rk y ll k Uluda Üniversitesi nde bugüne dek akademik bir bellek oluflturulamad na iflaret eden Rektör Dilek, UAKB S ile akademik bellek oluflturmaya bafllad k. Bu bellekten toplumun daha kolay yararlanmas için çözüm ürettik. Yap lan tüm bu çal flmalar, üniversitemizin toplumla bütünleflme azmi ve kararl l n gösterir. Rektör Prof. Dr. Kamil Dilek in verdi i bilgiye göre, UAKB S te bugüne kadar bin 854 akademisyen 53 bin 540 veri girifli yaparak kullan ma sunuldu. Girilen bu verilere, Uluda Üniversitesi ne özel arama motoru sayesinde 30 saniyede ulaflmak mümkün. Söz konusu arama motoru sayesinde, üniversite ile iflbirli i yapmak isteyen sanayiciler de ilgilendikleri alan n ad n girerek bu alanda yap lan bilimsel çal flma ve ilgili akademisyenlere ulaflabilecek. Bilgiye ulaflanlar, istedikleri takdirde, bilimsel çal flmay yapan akademisyenlere mesajla ulafl p yard m isteyebilecek. Uluda Üniversitesi akademisyenleri ve akademik kadro da baflvurular n UAKB S üzerinden yapacak. Sistemin en büyük yararlar ndan biri de özellikle kadro ve kaynak da t l rken akademisyenlerin, anabilim dallar n n, bölümlerin ve fakültelerin performanslar bu sistemle anl k izlenerek kaynak da t m daha sa l kl yap lacak. Soldan sa a 1. Baz hastal klar s ras nda görülen anlama, duyma ve hareketin büsbütün veya az çok kaybolmas yla beliren derin dalg nl k durumu... Devlet eliyle yürütülen ekonomik ifllerin bütünü, kamu sektörü Antalya iline ba l ilçelerden biri... Büyük erkek kardefl, a abey (halk a z )... Sinema veya tiyatroda teknik ustal kla yap lan gösteri Yumuflak ince bir tür ipekli kumafl... Rubidyum elementinin simgesi... Çal flma saati ran dan geçerek Kuzey Hindistan a yerleflen halk veya bu halktan olan kimse... Ahflap gemilerin omurgalar n n uzunlu unca ve iki yan nda borda kaplamalar n n en dar yüzünü yerlefltirmek için aç lan keskin, sivri köfleli yuva... Futbolda topu karfl tak m n kalecisinin üzerinden afl rtma Bunalma ifli... Nicelik Olup olaca, alt yan... Hayvan yiyece i Bitki yiyerek beslenen canl lar, otoburlar... Karn nda yavru bulunan (kad n veya hayvan), yüklü, hamile, ayl Stronsiyum elementinin simgesi... Atatürk'ün mezar n n bulundu u an tsal yap... Berkelyum elementinin simgesi Bilinenden, sözü edilenden ayr, öbür, di er... Ola anüstü niteliklere sahip K la (halk a z )... Döne döne, tekrar tekrar Demek (eski)... Ayaks z oldu u için y lan san lan, solucanla beslenen bir tür kertenkele (Anguis fragilis) Saraçlar n kulland yün k rp nt s... Bir fleyin en üstteki bölümü... Düflünce Bir kimsenin o lu veya k z, çocuk... Baflka kimse, baflkas (eski)... Y n durumundaki yakacak odun için kullan lan, bir metreküpe eflit hacim ölçüsü birimi Sebep (eski)... Boa y lan... Azalmak ifli, eksilme, tenakus rkme imkân veya olas l bulunmak... fiark... Yukar dan afla ya 1..fiehirden küçük, köyden büyük, henüz k rsal özelliklerini yitirmemifl olan yerleflim merkezi, belde... Laf ebesi Pazarl kta olabilecek en düflük fiyat... Yer hava yuvar nda kat yuvar n n üzerinde, s cakl n azald yaklafl k kilometre aras ndaki katman, mezosfer Av hayvanlar n n, bal n ve di er et türlerinin daha lezzetli olmas ve yumuflamas için baharatlardan haz rlanan bir sos türü... E ik olma durumu, e im, yamukluk, meyil Çocu u olan kad n, anne... Yerden uzakl az olan... Soluk borusu Alt n sar s... Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi Karfl tl k, z tl k gösteren, tezatl... Giysi kolu... Bizmut elementinin simgesi Bofl duruma getirmek... Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi maçlar nda topun kaleye sokulmas yla kazan lan say Koyun, kuzu vb. hayvanlar n ç kard ses... Kuzey Amerika da, a açlarda yaflayan, kafas tilkiye benzeyen, uzun kuyru u alaca halkal, boyu yaklafl k 90, kuyru- u 30 cm olan kürklü hayvan... Yemek, yiyecek (eski) Ut çalan çalg c, utçu... Bursa iline ba l ilçelerden biri Bilinmeyen çok önemli bir fleyi keflfeden (eski)... Yapraklar halka diziliflli, genellikle akvaryumlarda bulundurulan su bitkisi Sanma durumu veya sonucu, zan, zehap... Madenleri ergitme, s v durumuna getirme (eski) Sergilik... Nar çiçe i renginde bir süs tafl... Birçok kal n direk yan yana ba lanarak yap lan, düz ve korkuluksuz deniz veya rmak tafl t stenççilik (eski)... Zaman nda yap lan, zaman nda olan Bir konuyu dikkatle araflt ran, irdeleyici, araflt r c (eski)... Ödemek ifli Bir fleyin say s n ikiye ç karmak (halk a z )... Onluklar (eski)...

10 YAfiAM S NAN YILMAZ D YARBAKIR (CHA)- D icle Elektrik (DEDAfi), hizmette kaliteye yönelik dev bir giriflime daha imza att. Hizmet kalitesinin tüketiciler taraf ndan daha iyi takip edilebilmesi ve yaflanan sorunlar n an nda de erlendirilerek çözülebilmesi için hayata geçirildi i Alo Dicle Elektrik Da t m Afi Ça r Merkezi'nin aç l fl yap ld. Kurumun il binas nda düzenlenen aç l fl törenine Dicle Edafl Genel Müdürü Murat Karagüzel yan s ra kurum amirleri kat ld. Burada konuflan Karagüzel, bu projeyle elektrik kesintileri esnas nda abonelerin sorunlar n çözebilmeleri noktas nda büyük bir rahatlama sa lanaca n söyledi. DEDAfi Ça r Merkezi'nin Diyarbak r, fianl urfa, Mardin, Batman, Siirt ve fi rnak taki abonelere hizmet vermeye bafllad n anlatan Karagüzel, elli /10 Sakarya'da toplu tafl ma araçlar floförlerinin e itiminin ilk etab tamamland SAL H HAMURCU SAKARYA (CHA)- S akarya Ticaret ve Sanayi Odas (SATSO) öncülü ünde ve 19. Meslek Komitesi organizasyonu ile düzenlenen 'Sertifikal Toplu Tafl ma Arac Sürücü E itim Program 'na kat lan 750 sürücü e itimin ilk etab n bitirdi. E itimde yolcu tafl mac l yapan ticari taksi, taksi dolmufl, ticari minibüs, umum servis araçlar ve özel halk otobüsleri sürücüleri, bu araçlar n sahipleri ve sahibi olmak isteyenlere yönelik olarak gerçeklefltirilen programda mesleki e itim Susuz kalan ilçede halk soka a döküldü BULMACANIN ÇÖZÜMÜ ve davran fl modelleri hakk nda detayl bilgiler verildi. Genel olarak seyir halinde tutum ve davran fllar, halkla etkili iletiflim kurma, turizm ve çevre ilk yard m, zaman yönetimi, engellerden kurtulma ve çözüm bulma yollar gibi konu bafll klar nda toplanan e itimde ayr ca temel trafik e itimi, kent içi trafi i ve sürüfl güvenli i teknikleri, ekonomik sürüfl teknikleri konular nda mesleki e itim verildi. E itim Uzman Dilek Alp Perçin, sürücüde DEDAfi, abonelerine 3 dilde hizmet vermek için hayata geçirdi i numaral Alo DEDAfi Ça r Merkezi nin aç l fl n yapt. DEDAfi 3 dilde hizmet vermeye bafllad kiflilik personel ile hizmet verildi ini kaydetti. Ça r merkezinde 33 kad n çal flt n belirten Karagüzel, kad nlara pozitif ayr mc l k yapt klar n ifade etti. Ça r merkezinin 7 gün 24 saat abonelere Türkçenin yan s ra Kürtçe ve Zazaca olarak hizmet sunaca n vurgulayan Karagüzel, ilerleyen zamanlarda Arapça ve ngilizce dili ile de hizmet sunacaklar n kaydetti. Vatandafllar n en büyük s k nt s n n DEDAfi'a ulaflamamak oldu unu ifade eden Karagüzel, "Bu sorunlar n çözümüne katk da bulunma ad na ça r merkezini açt k. Ça r merkezimiz ar za ihbar, abone ve fatura bilgileri gibi birçok konuda hizmet verecek. Daha önce kulland m z ar za ihbar telefon numaram z hemen devre d fl b rakmayaca z. Çünkü 6 ilimizde bunun bir al flma süreci olacak. Bu süreleri göz önüne alarak hem daha önce kulland - m z telefon numaras hem de ça r merkezimiz hizmet verecek." Çal flanlardan Volkan Aburflu, Diyarbak r'a ihtiyac olan bir kuruma güzel bir hizmet verilmeye baflland n söyledi. Halka hizmet etmek ve sorunlar en h zl bir flekilde çözmek için canla baflla çal - flacaklar n belirten Aburflu flöyle konufltu: "Vatandafllar m z ço u zaman ar zan n çözülmedi i için buraya gelerek çözüyorlard. Bu proje ile halk m - z n sorunlar n telefonla çözece iz. Çok faydal bir uygulama. Tüm vatandafllar m za hay rl ve u urlu olsun. Türkçe, Kürtçe ve Zazaca hizmet veriyoruz." Emel Nicimo lu isimli çal flan da "Burada halk - m za hizmet ediyoruz. Bizim için çok güzel bir duygu. Çok mutluyuz. Vatandafllar m z n sorunlar n burada çözmek bizi mutlu ediyor. Çok güzel bir proje. Burada ar za ve elektrik kesintilerini çözüyoruz. Eme i geçen herkese teflekkür ediyoruz." diye konufltu. bulunmas gereken özellikleri s ralayarak sürücülerin güler yüzlü, sab rl, hoflgörülü, iyi ahlakl ve dürüst, dikkatli, sayg l, nazik, kibar, iletiflim yetene i güçlü, giyimine ve görüntüsüne önem veren kifliler olmalar gerekti ini ifade etti. Perçin ayr ca, Müflterilerle iliflkilerde pozitif olmak olaylara iyi taraflar ndan bakmak etkili iletiflimin temel noktas d r diyerek sürücülerin görev esnas nda pozitif düflünmeleri ve bunu karfl tarafa yans tabilmelerinin karfl l kl memnuniyeti getirece ini dile getirdi. ÜM D, Suriye için yard m kampanyas düzenledi S NAN KABATEPE ZONGULDAK (CHA)- Z onguldak' n Ere li ilçesinde kurulan Ümmet çin Dayan flma Platformu (ÜM D) taraf ndan Suriye için yard m kampanyas düzenlendi. Bir ay boyunca devam edecek olan kampanyada toplanan yard m malzemeleri Suriye'ye gönderilecek. Ere li'de k sa süre önce baz sivil toplum kurulufllar taraf ndan kurulan ÜM D üyeleri, yard m kampanyas bafllatt. Suriye' de yaflanan olaylarda zorluk çeken halka yönelik yap lan yard mlarda battaniye, çocuk bezi, un ve kuru bakliyat gibi malzemeler toplan yor. Ay sonuna kadar devam edecek olan kampanya ile ilgili aç klamada bulunan Platform Sözcüsü Samet Çak r, bafllat lan kampanyaya Ere li halk n n yard mlar n beklediklerini söyledi. Çak r, "Bizler Ere li'de ikamet eden Allah' n kulluk vazifesini her alanda yaflatmaya çal flan insanlar olarak bir araya geldik. Ümmet için dayan flma platformunu kurduk. smimizden de anlafl laca üzere ümmet co rafyam zda meydana gelen her türlü olaya sa l kl ve Müslüman'a yak flan tepkiler vermek için bir birlikteli e imza att k. Bu vesile ile bir kampanya bafllatt m z siz de erli bas n mensuplar arac l yla Ere limizin duyarl insanlar na duyurmak istiyoruz. Bir ay boyunca sürdürülecek olan kampanyam z n bir haftas bugünden itibaren Ali Molla Camii avlusunda açm fl oldu umuz ihtiyaç çad r n da bafllam fl olmaktad r. Acil ihtiyaç listesinde belirtilen ürünlerin kardefllerimizle buluflabilmesi için Ere li halk - n n yard mlar n talep ediyoruz." Yap lan konuflmalar n ard ndan vatandafllar getirdikleri yard m malzemelerini platform yetkililerine teslim etti. KEMAL BAfiOL KIRIKKALE (CHA)- K r kkale nin Keskin ilçesinde, belediyenin BE- DAfi a olan borcu yüzünden suyu akmayan halk, soka a dökülerek polisle karfl karfl ya kald. belediyeye yürüyen vatandafllar ile polis aras nda arbede yafland. Arbede sonunda vatandafllar, belediye önüne siyah çelenk b rakarak ayr ld. Vatandafllar, yap lan eylemde Keskinli Baflbakan Yar mc s Beflir Atalay a sitem etti. CHP li taraftarlar ise vatandafllar n kullanmas için slak mendil da- tt. Vatandafllar, Bakan m z olaca na ifl yapan - m z olsun, baflkan istifa, her yer gelifliyor, Keskin bitiyor, çok fley de il su istiyoruz, su yoksa oy yok, 1 bakan 2 velik art susuzluk ve salt k ilçe takas olur, pankartlarla seslerini duyurmaya çal flt lar. Yaklafl k 500 kiflilik grup, ilk olarak Cumhuriyet Meydan 'nda cuma namaz ç k fl nda toplanmaya bafllad. Ard ndan, ulusal ve yerel bas na aç klama yapan grup, belediyeye yürümeye bafllad. Gruba polis taraf ndan ilk müdahale, meydan ç k fl nda yap ld. Burada engeli aflan grup, ellerinde bulunan pankartlarla yürüyüfllerine devam etti. Polis, ikinci engeli belediye bahçesi giriflinde gerçeklefltirdi. Burada vatandafl ve polis aras nda arbede yafland. Arbede ile polisler, vatandafllar durdurdu. Hemen ard ndan polis ile vatandafllar aras nda pazarl k bafllad. Pazarl k sonunda 2 kiflinin belediye önüne siyah çelenk koymas na izin verildi. Siyah çelengi koyan vatandafllar, olays z flekilde belediye önünden ayr ld. Susuzluk yüzünden periflan olduklar n ifade eden Mustafa Keskin isimli vatandafl, Keskin ilçesinin susuzluktan kokmaya bafllad n söyledi. Keskin e kimsenin sahip ç kmad n belirten Mustafa Keskin, Oy zaman siyasiler gelmeyi biliyor. Baflka zaman unutuyorlar. K r kkale'nin Keskin ilçesinde yaklafl k 10 gündür su s k nt s yaflan yor. K r kkale'nin 10 bin nüfuslu Keskin Belediyesi'nin BEDAfi'a olan 1 milyon TL'lik borcu nedeniyle elektri i kesik. Elektri in kesilmesi nedeniyle ilçeye su pompalanamay nca halk susuz kald. Sular n kesilmesiyle birlikte, içme suyunu kuyulardan ve mahallelerde bulunan çeflmelerden temin etmeye bafllayan vatandafllarda ishal vakas görülmeye bafllad.

11 TRABZON (AA) - TUNCAY BEKAR - ünyan n en uzun ma aralar ndan biri olarak kabul edilen ve flu Dana kadar 8 kilometrelik bölümüne ulafl labilen Trabzon daki Çal Ma aras n n gizemi çözülemedi. Düzköy ilçesi Çal beldesinde, deniz seviyesinden 1050 metre yükseklikte yer alan, içindeki muhteflem sark t ve dikitleri, deresi, göletleri ve flelaleleri ile göz kamaflt ran do al güzellikler sunan Çal Ma aras, y llar önce Karadeniz Teknik Üniversitesi nden (KTÜ) bir heyetin, ma aran n gizemini çözmek için yapt araflt rmas n n ard ndan Trabzon l Özel daresince ahflap yürüyüfl yolu ve fl kland rma yap larak 2003 te hizmete aç ld. Bu dönemden itibaren yerli yabanc on binlerce turistin ziyaret etti i, girifl k sm oldukça genifl olan ma ara, giriflinden 200 metre sonra iki kola ayr l yor. Sol kolunda 150, sa kolunda ise 400 metrelik ahflaptan yürüyüfl yolu yap lan ve bu bölümleri fl kland r lan ma aran n, tavan k sm nda Sakl cennetin gizemi çözülemedi net olarak görülen fay hatt, yar klar ile yürüyüfl yollar ndan sonraki bölümlerinin birçok k sm n n gizemi ise halen tam olarak ortaya ç kar lamad. Çatlaklar sayesinde d fl ortam ile rahat bir hava hareketi bulunan ve yer alt nda yürünmesine ra men insana bir vadide yürüyormufl hissi veren ma aran n, ziyarete kapal olan bölümleri ise fl kland rma ve yürüyüfl yolu bulunmamas yüzünden gezilemiyor. Kireç tafllar içindeki çatlak ile halen gözle net TUR ZM /11 flekilde görülebilen faya ba l olarak 8 milyon y lda olufltu u san lan Çal Ma aras n n gizemini çözmek için el fenerleri ile ma arada 16 saat yürüyen ma aran n iflletmecisi Nedim fiener, AA muhabirine yapt aç klamada, ma ara l Kültür ve Turizm Müdürlü ünün giriflimleri sonucu l Özel daresince yörenin gelir düzeyini yükseltmek için hizmete aç ld n söyledi. Ma aran n yaklafl k 1 kilometrelik bölümünün yürüyüfl yolu ve fl kland rma yap larak ziyarete aç labildi ini belirten fiener, Hizmete aç lan alan 1,5 kilometreye ç karmak istiyorum. TAfiINMAZ MAL SATIfiI LANI STANBUL GÜNGÖREN LÇES BELED YE BAfiKANLI INDAN: Resmi lanlar OTO ELEKTR K-CNG YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR EGO GENEL MÜDÜRLÜ Ü ARAÇ BAKIM ONARIM DA RES BAfiKANLI I 75 Kalem Oto Elektrik-CNG Yedek Parça Al m al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok YEN MAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 75 Kalem - Oto Elektrik-CNG Yedek Parça - Mal Al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : EGO Genel Müdürlü ü Araç Bak m Onar m Dairesi Baflkanl (2. Bölge fiube Müdürlü- ü) Stok ve Ambarlar fiube Müdürlü ü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 296. Cadde No: Macunköy-Yenimahalle/ANKARA c) Teslim tarihleri : Birim fiyat teklif cetvelinin; 31, 44, 46, 61 ve 62. kalemlerinde teslim süresi 75 takvim günüdür. 65 ve 76. kalemlerinde teslim süresi 90 takvim günüdür. Di er kalemlerde teslim süresi 60 takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : EGO Genel Müdürlü ü Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Yenimahalle/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Resmi lanlar 7 KISIM STAT K VOLTAJ REGÜLATÖRÜ Ç filer BAKANLI I EMN YET GENEL MÜDÜRLÜ Ü Resmi lanlar Mülkiyeti Tapu sicilinde Belediyemiz lehine tescilli ve afla da özellikleri belirtilen tafl nmaz n 2886 say - l yasan n 36.md. si gere ince kapal zarf usulü art rma ile arsa sat fl iflinin ihalesi yap lacakt r. 1 - Encümen Karar tarih ve No 'su 06/02/ Taflmmaza Dair Bilgiler: a) stanbul b) lçesi: Güngören c) Cinsi: Arsa d)paftano:70/6 e) Ada No: 1118 f) Parsel No: 3 (eski 2) g) Yüzölçümü: 2098,09 m2 h) Sat fla Konu Belediye Hissesi: Tam, ) Hâlihaz r durumu: Bofl j) mar Durumu: 1/1000 ölçekli tarihli imar plan n,.b.b Meclisinin tarih ve 390 say l karan ve.b.baflkan nm tarihinde onaylad, Güngören tadilli revizyon imar plan nda turizm Tesis alan olarak gözükmektedir. (Ayr nt lar ihale sat fl flartnamesinde belirtilmifltir.) k) Vakfiyesi olup, olmad : Yok 1) Adres (Cadde-Sokak-No): stanbul li Güngören lçesi M.Nesihi ÖZMEN Mah. Kas m ve Poyrazl sokaklara cephelidir. 3 - Muhammen Bedeli : ,00 TL. (otuz üç milyon.befl yüz bin) 4 - Geçici Teminat % 3 : ,00 TL (bir milyon befl bin) 5- hale Tarihi ve Saati : 27/02/2014-Saat: 16:00 Son teklif verme saati Ayn tarih; saat 15: halenin Yap laca Yer: Güngören Belediye Baflkanl Encümen Salonu Güven mah. Marmara cad. No:38 Güngören STANBUL 7 - hale Usulü : 2886 say l Devlet hale Kanunu'nun 36. maddesine istinaden Kapal Teklif Usulü art rma ile 8 - hale flartnamesi : Emlak ve stimlâk Müdürlü ü'nden sat n al nabilir. Ayr ca ücretsiz olarak Güngören Belediye Baflkanl Güven Mah. Marmara Cad. No:38 deki hizmet Binas nda faaliyet gösteren Emlak ve stimlâk Müdürlü ümüzden ücretsiz Olarak görülebilir. Telefon : (0212 ) Faks: (212) Web Sitesi: 9 - fiartname Bedeli : TL.(bin) 10 - haleye kat lmak isteyen isteklilerin, tekliflerini afla daki belgelerle birlikte kapal zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. a) Teklif mektubunu havi iç zarf b) Nüfus cüzdan sureti ve kametgâh belgesi ya da T.C. Kimlik Numaras n ihtiva eden "Nüfus Cüzdan ", "Sürücü belgesi" veya "Pasaport" ibraz (Gerçek kifliler) c) 2886 say l Devlet hale Kanunu'nda belirtilen Geçici Teminat. d) Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir y l içerisinde düzenlenmifl noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kifliler) e) Mevzuat gere i tüzel kiflili in siciline kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ihale tarihi itibariyle son bir y l içerisinde al nm fl tüzel kiflili in sicile kay tl oldu una dair belge (Tüzel Kifliler) f) Vekâleten ifltirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname g) Yabanc istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine iliflkin kanuni flartlar tafl mak ve Türkiye'de tebligat için adres beyan h) Ortak kat l m olmas halinde Ortakl k Beyannamesi ) Gayrimenkul satm al nmas na iliflkin Ticaret Sicilinden son bir y l içerisinde al nm fl Yetki Belgesi (Tüzel Kifliler) 11 - Yabanc isteklilerin sunacaklar yurtd fl nda düzenlenmifl her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukhr nca tasdik edilmifl veya apostil flerhini havi olmas gerekmektedir haleye kat lmak isteyenlerin, yukar da belirtilen belgelerle birlikte ihale, flartnamesinde belirtildi i flekilde haz rlayacaklar teklif mektuplar n da içeren kapal zarflar n en geç ihale günü (27/02/2014) saat 15.00'a kadar Güngören Belediye Baflkanl Güven Mah. Marmara Cad. No:38 Güngören - stanbul adresindeki Encümen Müdürlü ü'ne s ra numaral al nd lar karfl l nda teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate al nmayacakt r haleye kat lmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale flartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de flartnamede belirtilen flartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. lan olunur. (Bas n-1704) (www.bik.gov.tr) Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l EGO Genel Müdürlü ü Araç Bak m Onar m Dairesi Baflkanl Makine kmal fiube Müdürlü ü Kat 1 Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EGO Genel Müdürlü ü Arfliv ve Genel Evrak Servisi Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n ) (www.bik.gov.tr) 7 K s m Statik Voltaj Regülatörü al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl Ayranc Mah. Dikmen Cad. No: A.Ayranc ÇAN- KAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 7 K s m Statik Voltaj Regülatörü Al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yerleri : Teknik flartname ekinde (Ek-1'deki da t m listesine göre) belirtilen yerlere montajl olarak teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Söz konusu malzemeler 150 takvim günü içerisinde montaj yap larak çal fl r durumda teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Dairesi Baflkanl hale Toplant Salonu Ayranc Mah.Dikmen Cad. No:11 O Blok Kat:2 Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: stekliler teklif ettikleri cihazlara ait teknik dokümanlar (broflür, kitap, CD/DVD) teklifleri ile birlikte sunacaklard r. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras )karfl l Emniyet Genel Müdürlü ü kmal Bak m Dairesi Baflkanl 4 Nolu Sat n Alma fiube Müdürlü ü( O Blok Kat 2 Ayranc Mah.Dikmen Cad.No: 11 Çankaya/ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Genel Müdürlü ü kmal ve Bak m Daire Baflkanl 4 Nolu Sat n Alma fiube Müdürlü ü Ayranc Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok Kat:2 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n ) (www.bik.gov.tr)

12 KÜLTÜR/SANAT /12 HATAY (AA) D örtyol ilçesinde, c mb z ve sivri uçlu aletlerle yapt figürleri cam flifle içerisine yerlefltiren Mehmet Yüksel (61), yaklafl k 5 ayl k çal flma sonucu Nasrettin Hoca figürünü fliflenin içine yerlefltirdi. Yüksel, AA muhabirine yapt aç klamada, fiifleye s d r lan sanat özel sektörde çal flt n, bofl zamanlar n de erlendirmek için bafllad flifle sanat ndan vazgeçemedi ini söyledi. Çal flma odas n ve evinin her köflesini kendi yapt sanat eserleriyle dolduran Yüksel, y llar önce hobi olarak bafllad çal flmayla cam flifle içerisine çeflitli malzemeler koymaya bafllad n, zamanla bunu daha profesyonelce yapar hale geldi ini kaydetti. lk zamanlar a açlardan maketler yapma merak yla bu tür sanat faaliyetleriyle u raflmaya bafllad - n anlatan Yüksel, flöyle konufltu: "Bu ifl göründü ü kadar kolay de il. Öncelikle sab r gerekiyor. lk bafllarda flifleler üzerinde denemeler yapt m, baflar - s z oldum. Zamanla bu ifli iyice ö rendim. Öncelikle içerisine desen yapaca m flifleyi belirledikten sonra c mb z ve di er ince uçlu malzemeler yard m yla fliflenin içerisine çeflitli materyallerle yap lan figürleri yerlefltiriyorum. Nasrettin Hoca'n n efle e ters binmifl haldeki figürünü de flifle içine monte etmeyi baflard m. Siyah kehribar hünerli ellerde hayat buluyor ERZURUM (AA) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Erzurum'un Oltu ilçesindeki tafl ocaklar ndan ç kar lan "siyah kehribar" olarak da bilinen Oltu tafl, madenden ç - kar ld ktan sonra özenle iflleniyor, parlat l yor, iste e göre gümüfl, pirinç ya da alt nla ifllenerek usta ellerde tespihten kolyeye, anahtarl ktan yüzü e çeflitli süs eflyas na dönüflüyor. sinem Lego Filmi S radan, kurallara her zaman uyan, ortalama bir Lego minifigürü olan Emmet, yanl fll kla dünyay kurtaracak bir süper kahramana dönüflür... Emmet kötü kalpli bir tiran durdurmak için ç k lan destans serüvende yer alacak bir grup yabanc ya kat lmaya ça r l r; oysa bu serüven için feci derecede, hem de çok komik biçimde haz rl ks zd r. Bu macerada Emmet e, Ç lg nstil, Batman, Superman, Yeflil Fener ve Gandalf da yard mc olacakt r. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Saving Mr. Banks Walt Disney'in k zlar kendisine en sevdikleri kitap olan P.L. Travers' n yazd 'Mary Poppins'in filmini çekmesi için yalvard klar zaman Walt Disney onlara bir söz vermiflti ama bu sözü tutman n 20 y l sürece ini hiç tahmin etmemiflti. Telif haklar n alma sürecinde Walt, cimri ve uzlafl lmas çok zor bir yazarla karfl karfl ya gelir. Yazar, sevgili sihirli dad s n n Hollywood taraf ndan kötüye kullan lmas na izin vermek istemez. Fakat kitap satmamaya, para yetmemeye bafllay nca Travers gönülsüz de olsa Los Angeles'a Disney'in uyarlama planlar n dinlemeye gider. O ltu'da köylülerin bir çekiç ve murç yard m yla yerin metrelerce alt ndaki ocaklardan binbir zorlukla ç kard klar tafl, Erzurumlu ustalar n ellerinde yap lacak olan ürüne göre k r larak tornadan geçiriliyor. Tespih yap m için k r lan ve daha sonra yuvarlat lan tafllar deliniyor, iflleme için iz yap l - yor. Genelde gümüflle ifllenen tespih taneleri müflterinin iste ine göre alt nla da süslenebiliyor. fllendikten sonra z mparalanan boncuklar tek tek parlat larak ipe diziliyor ve ma azada yerini al - yor. Oltu tafl, tespih, anahtarl k, yüzük, kolye, küpe ve gerdanl k haline getiriliyor. Oltu tafl, gümüfl ifllemeli bir tespihe dönüfltü ünde, bin liraya kadar al c buluyor. Oltu tafl atölyesi iflleten hsan Çelik, Oltu tafl ndan tespih, tak, anahtarl k ve çeflitli süs eflyalar imalat yapt klar n anlatt. Çelik, 20 y ld r Oltu tafl imalat yla u raflt n belirterek, Oltu tafl n n madenden ç kar lmas ndan vitrine gelifline kadar çok zor aflamalardan geçti ini ifade etti. Çelik, Oltu tafl n n madenden ç kar lmas nda ifl makinelerinin kullan lmad n dile getirerek, " nsanlar tamamen el gücüyle kazmayla ç kar yorlar. Bir gün gidip bir kilogram ancak ç karabiliyor. Bazen hiç ç karam yor. Ç kar l fl aç s ndan maden çok k s tl. Bir de ç karan insanlar n sosyal güvencesi yok. Büyük galeri halinde olmad için iflletme aç lam yor. Köylüler kendi arazisinden kazarak ç kar yor, onu da kilogram ifli atölyelere sat - yor" Tafl n fiyat n n kalitesine, büyüklü üne göre, lira aras nda de iflti ini belirten Çelik, Oltu tafl n n de erinin büyüklü- üne göre belirlendi ini söyledi. Çelik, tafllar n atölyeye geldi- i zaman önce kesildi ini anlatarak, "Bir tespih tanesi yaklafl k 10 elden geçiyor. Ç kar lmas kadar ifllemesi de çok zor bir tafl. nsanlar çok küçük paralara çal - fl yor. Pazarlama aflamas nda Oltu tafl yla ilgilenilmiyor. Bir tespihi iki saatte yapabildi iniz gibi bazen 1 hafta da sürebiliyor" diye konufltu. Çelik, Oltu tafl n n ham halde de parlak siyah bir tafl oldu unu ifade ederek, flöyle devam etti: "Kaz nd zaman tozu kahverengi ç kar, gerçe ini böyle ay rt edebilirsiniz. Oltu tafl n n a r olmas bekleniyor ama Oltu a aç fosilidir, yan c d r ve hafiftir. Genelde gümüfl üzerine kullan l r ama siparifl üzerine alt n iflleme de yap labiliyor. Oltu tafl denilince akla ilk tespih gelse de son y llarda tak olarak da ra bet görmeye bafllad." Oltu tafl ile ilgili 2011 y l nda hayat n kaybeden Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tahsin Parlak' n araflt rma yapt n ifade eden Çelik, "Oltu tafl n n vücuttaki statik elektri i ald belirlendi. Vücuttaki elektri i üzerinde topluyor. Bu nedenlerle daha çok tercih ediliyor. A rl k yapmaz" fleklinde konufltu. nkara Herkül: Efsane Bafll yor Film, Herkül'ün uhrevi ve efsanelerle dolu dünyas n genç bir erke in gözünden anlat yor ve kaderini de ifltirmek için verdi i mücadeleyi hikayeye konu oluyor. Kraliçe Alcmene, halk n kral kocas n n zulmünden koruyup, ülkesini bar fl içinde yaflatmay hayal etmektedir. Alcmene'in Zeus'tan olan savafl tanr s o lu Herkül, gerçek kimli ini gizlemektedir. Herkül'ün gayrimeflrulu unu bilen kral kendi o lu Iphicles'i ön plana ç karmak için elinden geleni yapmaktad r. Genç bir erkek olan Herkül, güzeller güzeli Hebe'ye afl k olur. Para Avc s Jordan Belfort 24 yafl nda genç ve h rsl bir adamd r. Para kazanma arzusuyla Wall Street borsas nda önce komisyoncu ve ard ndan Stratton Oakmont ad nda bir yat r mc firmas nda zengin olmak için her fleyi yapmaya haz r bir CEO olur. 90'lar n en h zl günleridir ve New York ifllem salonunda her fley olabilmektedir. Önemsiz tahvillerle birçok yat r mc y aldatarak, Belfort k sa zamanda bir para makinas na ve ayn zamanda bir harcama makinas na dönüflür. Bir günde hesaplar milyon dolarlarla doldururken o gece hepsini ayn h zda harcayabilir.

13 Baflkan Fethi Yaflar, Yozgatl larla bulufltu ANKARA/13 Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Yozgat Sorgun Yukar Emirler Köyü Derne i nce a rland. Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, TMMOB Makina Mühendisleri Odas (MMO) ile düzenledi i protokol ile, Çankaya s n rlar içinde yer alan asansörlerin y ll k bak m ve kontrollerinin mühendisler taraf ndan yap lmas na bir kez daha imza att. Baflkan Tan k, Çankaya Belediyesi Baflkanl k Binas nda gerçeklefltirilen protokol töreninde, vatandafllar n can güvenli inin önemine vurgu yaparak, mzalad - m z protokolle, asansörlerin bak m ve onar m n sa layarak vatandafllar m z n can güvenli ini korumaktan mutluluk duyuyorum TMMOB un ve ba l odalar n n toplumsal yaflamda çok önemli ifllevi oldu unu belirten Tan k, Uygar toplumlarda, toplum yönetimi sadece devletin idari birimlerinden oluflamaz. Sivil toplum kurulufllar bu noktada son derece önemli ve Y enimahalle Belediyesi Temizlik flleri ekipleri, Gazi Mahallesi nde bir apartman n girifl kat nda bulunan daireden bir kamyon dolusu çöp ç kard. Kokudan rahats z olan komflular n ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri nezaretinde kap aç ld. Ard ndan Temizlik flleri ne ba l ekipler, Zab ta Müdürlü ü ekipleri gözetiminde saatler süren çal flma sonucu evi temizleyebildi. Evin içinden gelen bask n kokudan ve böceklerden dolay zor anlar yaflayan ve d - flar ya s k s k nefes almaya gereklidir. TMMOB un varl da özellikle karanl k dönemlerde fener olarak halk n yolunu ayd nlatmay sa lamaktad r diye konufltu. Protokolü MMO ad na imzalayan Ercüment Cervato lu ise, Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n Çankaya ya hizmetini büyük bir gururla izlediklerini belirterek, Bizler, TMMOB eski baflkanlar m z aras nda yer alan Tan k tan devrald m z meflaleyle toplumsal sorumluluklar m z yerine getirme çabas nday z ç kan belediye görevlileri, evi bir an önce boflaltmaya çal flt. Evden ç kan kokudan rahats z olan bina sakinleri, çöpü biriktiren komflular n n halinden memnun göründü- ünü belirtti. Bu olay n geçmiflten bu yana yafland n kaydeden bina sakinleri, 7 y l önce de akrabalar na söyleyip evin temizlenmesini sa lad k ancak komflumuz çöp biriktirmeye devam etti. Mikrop kap p hastalanmaktan korktu umuz için belediyeden yard m istedik. Evlerimiz böcekten geçilmiyor. Belediye ekiplerine yard mc olduklar için teflekkür ederiz D ernek ziyaretine Yaflar n yan s ra CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan, Yukar Emirler Köyü Derne i Baflkan Fikret Y ld z ve çok say da dernek üyesi kat ld. Yaflar, Yenimahalle Ergenekon Mahallesi nde yaflayan Emirler köylülerinin yo un ilgisiyle karfl laflt. Yenimahalle ilçesine verdi i hizmetlerden dolay Yaflar a teflekkür eden Dernek Baflkan Fikret Y ld z, Burada bulunan herkese çok teflekkür ediyorum. Say n Yaflar, Yenimahalle için baflar l ifller ortaya koydunuz. nsanlar aras nda ayr m yapmadan hizmet ettiniz. Bundan sonra da birlik, beraberlik, bar fl ve huzur içerisinde yaflayabilece- imiz bir Yenimahalle diliyorum. Seçimlerde baflar l olaca n za inan yorum. Size her zaman destek olmaya haz r z aç klamas nda bulundu. Verdi i hizmetlerden söz eden Yaflar ise Yenimahalle nin Türkiye de konuflulan bir ilçe haline geldi ini belirtti. Çocuk, genç, yafll herkes için Yenimahalle de oturman n ayr cal k oldu unu kaydeden Yaflar, Bugüne dek bafl - m öne e ecek hiçbir ifl yapmad m. lçemizin her noktas - na, kimseyi ötekilefltirmeden hizmet götürdüm. Vatandafltan övgü dolu sözler duyuyorum. Bu, beni çok mutlu ediyor 350 milyon TL bütçe ile Yenimahalle de büyük ifller yapt klar n vurgulayan Yaflar, seçimleri kazanmas durumunda daha iyi projelerle halka hizmet edece ini aç klad. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yaflar, Herkesi, her yeri ziyaret edip dertlerini dinliyorum, eksiklikleri tespit ederek çal flma bafllat yorum. Hemflerilerimin derdini, kendi derdim gibi görüyorum diye konufltu. Çankaya da asansör protokolü imzaland Asansörlerin 7 den 77 ye herkes taraf ndan ehliyetsiz olarak kullan lan motorlu bir araç olarak düflünülmesi gerekti ini belirten Cervato lu, güvenli bir kent için, kamusal denetimin flart oldu unu belirtti. Bir y l boyunca geçerli olacak protokolle, binalardaki asansörlerin y ll k muayenesinin yap lmas denetim alt nda olaca gibi, eksik ve hatalar n giderilmesi de sa lanacak. Eksikleri giderilmeyen asansörler mühürlenerek kullan m engellenecek. Yenimahalle de çöp ev bask n Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz Çöp biriktiren vatandafl ise, Herkesin kap s ayr. Evimde biriktirdi im çöpler kimseyi ilgilendirmiyor. Ben sizin evinize kar fl yor muyum? diyerek ekipleri flafl rtt. Zab ta gözetiminde evde bulunan çöp ve at k maddeyi alan belediye ekipleri, halk sa l için bu tür durumlarda mutlaka haber verilmesi gerekti ini belirtti. Yenimahalle de kan ba fl kampanyas K an acil de il sürekli bir ihtiyaçt r slogan yla kan ba- fl düzenleyen Yenimahalle Belediyesi, K z lay a destek vermeyi sürdürüyor. Türk K z lay taraf ndan Yenimahalle Belediyesi önüne getirilen kan alma arac nda, vatandafllar ve belediye çal flanlar 6 ay aradan sonra yeniden kan ba fl nda bulundu. Doktorlar n ön muayenesinden geçtikten sonra kan vermeye uygun olan vatandafllardan birer ünite kan al nd. Vatandafllar kan verme konusunda duyarl olmaya davet eden Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, insan hayat n n yabana at lacak bir mevzu olmad n vurgulad. Ciddi sa l k sorunlar yaflayan ve ölümle pençeleflen insanlar düflünerek düzenli kan vermenin önemine de inen Yaflar, flunlar söyledi: Sa l kl oldu undan emin olan her birey, kan vererek birçok ölümün önüne geçebilir. Yak nlar m zdan birisinin bafl na bir fley gelmeden kan vermenin önemini anlayam - yoruz. Milyonlarca insan n yaflad ülkemizde yeri geliyor bir ünite kan bulamad için sa l n veya hayat n kaybedenler oluyor. Bizlerden istenen yaln zca 1 ünite kan. nsan hayat n önemsiyorum ve herkesten bu konuda duyarl l k bekliyorum. PUSULAMIZ Yalç n ÇYER lahiyatç /E itimci/yazar DIfiIMIZDA CEREYAN EDEN OLAYLAR B Z NASIL ETK LEMEL? fiüphesiz biz sana Kevser i verdik. O hâlde, Rabbin için namaz k l, kurban kes. Do rusu sana bu zeden, soyu kesik olan n ta kendisidir. 1.G R fi Alemlerin Rabbi ve mustazaflar n sahibi Allah'a, O'nun istedi i kadar hamdu senalar olsun. Salat ve selam mustazaflar n önderlerine ve dostlar na olsun. Rabbim onlar n yolundan gidenlerden raz olsun; bizleri de onlardan eylesin. Sevgili Okurlar m, Sizleri ve tüm müslümanlar Allah' n selam ile selaml yorum. Rabbim sizlerin ve direnen tüm mustazaflar n yar ve yard mc s olsun. Bundan önceki yaz lar mda, özellikle çok ac günler geçiyor oldu umuzu ve daha da ac günlerin bizi bekledi ini yaz p söyledim. Görüfltü üm, yaz flt m ve de konufltu um tüm kardefllerimizin olup bitenlerden etkilendiklerini gördüm. Özellikle gençlerin kafalar - n n çok kar flt n gördüm. Ne yapal m? Ne yapama z gerekiyor? Ne olacak bu durumlar? Do rusu bir zamanlar benim de çok kafam kar flt rm flt. Resulullah'tan sonraki olaylar ilk okudu um zaman hat rl yorum bir hayli etkilenmifltim. O gün bu gün bu sorunu Kur'an'a yönlendirdim. Ve geçmiflte, aktüel olarak yaflanan olaylar bizi nas l etkilemeli? Olaylar karfl s nda tavr m z ne olmal? Bu sorular n cevab çok canl bir flekilde ilahi kitab m zda bulunuyor. Hem de her yönü ile canl bir flekilde Rabbimiz bize anlat yor: Yaz m n bafllang c nda yazd m 'KEVSER' suresi ile her konuda bizim örne imiz olan Resulullah(aleyhi salat-u vesselam) bizim en güzel örne imizdir. flte 'KEVESER' suresi bunu anlat yor. Onun için ondan bafllayarak örnekler verece im. Olaylar karfl s nda bizim görevimizin ne oldu unu ö renmifl olaca z. II-'KEVSER' suresi niçin indi? Resulullah'a neyi anlat yordu? Kur'an' veya bu sureyi okudu umuz zaman, surenin niçin indi ini anlar z. Bu k sac k sure, d fl m zda bizimle ilgili yap lan anti propagandalar n olabilece ini anlat yor. Çünkü ayn fley önderimiz için de yap lm fl. Sure kendisi de anlat yor. Son ayette Seni k nayan, senin aleyhinde dedikodu yapan, seni kötüleyen veya sana soysuz diyen anlamlar na gelen bir ifade var. Nitekim siyer ve tefsir kitaplar bu konuda Mekkelilerin Resulullah(ass) hakk nda yapt klar karalama ve gözden düflürme propagandalar n aktar rlar. Mekke ileri gelenlerinden parlamento üyelerinden, AS b. Vail, Ukbe b. Ebi Muiid, Ebu Leheb, Ebu Cehl ve di erlerin yapt klar karalama, afla lama, küçük düflürme propagandalar na cevap veriliyor. Onlar n de er yarg lar na göre, bir insan n davas n n veya gelece inin olmas için erkek çocu u olmas gerekiyordu. Malumunuz üzere Resulullah n erkek o lu yoktu. Onlar insanlara bu oca sönü ün peflinden mi gidiyorsunuz? Diyerek ondan koparmaya çal fl yorlard. Allah(celle celaluhu) bu zalimliklerine ve iftiralar na onlara cevap veriyordu. Ama Resulullah n ne yapmas gerekti ini de ona emrediyordu: Sen onlara ald r fl etme. Rabbin için namaz k l, dua et, kulluk yap ve fedakarl k yap. Hem kendini feda et hem de sahip olduklar n feda et. Senin hedefin 'KEVSER'dir', ahirettir, kuraca n slam medeniyetidir, ça rd n slam davas d r, Kur'an'd r, gülün Fatima d r ve cennetteki kevserdir. Sana verilen her türlü çokluktur. Böylece bize de hedef tayin ediyor. Ayn flekilde sizin de bafl n za bu haller gelebilir. Ve flu anda bunu yafl yoruz. ki gün önce Danimarka parlamentosuna bir kanun teklifi yap ld : Ülkeye Müslüman kimlikli kimse giremez. Bas n yay n hep gelece imizi karartacak çabalar içindedir. O halde bizim sünnetimiz Resulullah' n(aleyhi salât-u vesselam) sünnetidir. O ne yapt ise biz de onu yapal m. 'Rabbin için salât ikame et ve fedakârl k yaparak mal n ve can n ortaya koy ve yoluna devam et. Ayn hali, Duha ve nflirah surelerinde de okuyoruz.

14 /14 E itim için gitti i M s r'da hapse at ld E T M N DE (AA) M s r'daki olaylar s ras nda gözalt na al narak cezaevine gönderilen El- Ezher Üniversitesi ö rencisi Ni deli Emre Gürbüz'ün (19) ailesi, o ullar n n kurtar lmas için D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu'ndan yard m istedi. Emlakç l k yapan 5 çocuk sahibi baba Ali Gürbüz (50), AA muhabirine yapt aç klamada, o lu Emre'nin M s r'da El-Ezher üniversitesi'nde 1 y l haz rl k okudu unu, Türkiye'ye yatay geçifl yapmak için belge almaya gitti i s rada tutukland n söyledi. Emre'nin üniversitenin yak n ndaki otobüs dura nda, arkadafl ile beklerken göstericilerin içinde kald n belirten Gürbüz, flöyle devam etti: "Okul ile gösteri yap lan yerin 2 kilometre ilerisinde Emre, arkadafl ile beraber otobüs dura nda beklerken gösterilerden dolay kargafla olmufl, büyük bir kalabal k gelmifl, Emre sol tarafa, arkadafl sa tarafa kaç yor ve arkadan gelen göstericiler sol tarafa dönüyor. Emre onlar n içinde kalm fl. Grupla birlikte gözalt na alt na al nm fl. D fliflleri Bakanl arac l ile oradaki konsolosluktan Emre'nin cezaevinde oldu unu ö rendik. Cezaevinde iken Emre ile 2 kez telefon görüflmesi yapabildik. yi oldu unu dua etmemizi istedi. Ancak telefon görüflmemizin üzerinden 2 ay geçti sesini duymad k. D fliflleri Bakanl arac l ile oradaki konsolosluktan iyi oldu u ö rendik. Kitaplar yanan çocu a Bakan Avc 'dan destek ESK fieh R (AA) E skiflehir'de, tek katl bir evde ç kan yang nda, kitaplar hasar gören ve bunun üzerine gözyafllar na hakim olamayan ilkokul ö rencisi F rat Atmaca'ya (9) Milli E itim Bakan Nabi Avc 'n n talimat yla destek verilecek. Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak'ta yaflayan F rat' n babas fierafettin Atmaca, AA muhabirine yapt aç klamada, dün kahvehanede oturdu u D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu ile görüfltük, gereken ilgili makamlara ilettik." Emre'nin geçen y l Haziran ay n n 25'inde Türkiye'ye geldi ini aktaran Gürbüz, A ustos'ta tekrar gitmek istedi ini ama göndermediklerini, Türkiye'de ö renimine devam etmek için Kas m' n 30'unda yatay geçifl belgesini almak için M s r'a gitti ini söyledi. Ni de'de AK Parti il ve ilçe belediye baflkan adaylar tan t m toplant s na kat lan D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu ile Ni de Valili inde görüflen Emre'nin annesi Safiye Gürbüz ve baba Ali Gürbüz, Davuto lu'nun flu an konu ile ilgilendi ini, o ullar n Türkiye'ye getirme sözü verdi ini ifade etti. s rada evlerinin yand n ö rendi ini belirterek, hemen eve gelip komfludan ald hortumla müdahale etmeye çal flt n kaydetti. Daha sonra polis, itfaiye ve ambulans n geldi ini ifade eden Atmaca, flöyle konufltu: "Polisler arad ve bende evdeki eflyalar n hasar gördü ünü söyledim. Savc l kta soruflturman n devam etti ini söylediler. Milli E itim Bakanl ndan arad lar, Say n Milli E itim Bakan Nabi Avc, benimle konufltu. F - rat' n kitap ve defterleri yand için a lamas na çok üzülmüfller. F rat ile konuflmak istediler ancak F rat' n dedesinin evinde uyudu- unu söyledim. Aradan dakika geçtikten sonra Eskiflehir Valili inden beni arad - lar ve gereken yard mlar yapacaklar n söylediler. Kardeflini kurtarmaya çal fl rken F - rat' n saç yand. Çocuk periflan olmufl. Çocu un zaten psikolojisi de bozuldu. Defteri ve kitab yand. BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 Roberto Carlos, "4 büyükler"e karfl siftah yapt S VAS (AA) B rezilyal teknik direktör Roberto Carlos yönetimindeki Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de dün Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek Carlos döneminde "4 büyükler"e karfl ilk galibiyetini elde etti. Bu sezon ligin ilk yar s nda "4 büyükler" olarak bilinen Fenerbahçe, Galatasaray, Befliktafl ve Trabzonspor ile yapt 4 maç n 2'sinden ma lubiyetle, 2'sinden beraberlikle ayr lan Carlos'un ekibi, kötü seriyi Fenerbahçe galibiyetiyle noktalad. Ligin 3. haftas nda deplasmanda 5-2 ma lup oldu u sar -lacivertli ekibi, dün Sivas'ta Ayd n Karabulut ve Burhan Efler'in golleriyle 2-0 ma lup eden Carlos yönetimindeki Sivasspor, hem ligin ilk devresindeki maç n rövanfl n ald hem de bu sezon "4 büyükler"e karfl ilk galibiyetini elde etti. Ligin ilk devresinde deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Sivas ekibi, yine d fl sahada oynad maçlarda Befliktafl ile 1-1, Trabzonspor ile de 0-0 berabere kalm flt. BEfi KTAfi "tekrarlamak" istiyor Befliktafl, Spor Toto Süper Lig'de yar n Kas mpafla ile yapaca tekrar maç n kazanarak, son iki haftada ald galibiyetleri sürdürmeyi hedefliyor. STANBUL - (AA) L igin ikinci yar s na deplasmanda Trabzonspor beraberli iyle bafllayan siyah-beyazl ekip, son iki haftada ise evinde Kayseri Erciyesspor'u 3-2 ve deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 ma lup ederek 6 puan toplad. Lider Fenerbahçe'nin ikinci yar daki puan kay plar yla umutlanan "Kara Kartallar", Kas mpafla ile oynayaca tekrar maç n kazanarak liderle aras ndaki puan fark n 5'e indirmeye çal flacak. Befliktafl, lacivert-beyazl rakibini ma lup etti i takdirde ikinci s radaki Galatasaray ile puan fark n da bire indirecek. Kas mpafla Recep Tayyip Erdo an Stad 'nda saat 20.00'de bafllayacak maç hakem Tolga Özkalfa yönetecek. Süper Lig'in 15. haftas nda iki tak m aras nda oynanan ve 2-1 Kas mpafla'n n üstünlü üyle biten karfl laflman n, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu taraf ndan kural hatas yap ld gerekçesiyle tekrarlanmas na karar verilmiflti. ki ekip aras nda 15 Aral k 2013'te oynanan karfl laflman n 29. dakikas nda Befliktafl' n ata s ras nda tribünden at lan ikinci topu eline alan Kas mpafla futbolcusu Ryan Donk, Almeida'n n ceza alan içindeki pozisyonuna müdahale etmiflti. Elindeki topu, Portekizli oyuncunun hakimiyetindeki meflin yuvarla a atan Donk'un bu hareketi sonras Befliktafl Kulübü itirazda bulunmufltu. Befliktafl' n baflvurusunu de erlendiren TFF Yönetim Kurulu, mücadelenin tekrar na karar vermiflti. TFF Tahkim Kurulu'nun da karar onaylamas n n ard ndan iki ekip tekrar maç nda yar n karfl karfl ya gelecek. TFF Yönetim Kurulu, Futbol Müsabaka Talimat 'n n 30. maddesi uyar nca müsabakan n, bafllang c ndan itibaren tekrar na, yaln zca tekrar na karar verilen müsabakan n oynand tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular n oynat lmas na ve sar kartla cezaland r lan disiplin uygulamalar n n yap lmam fl say lmas na oy çoklu uyla karar vermiflti. Kas mpafla, Befliktafl' yine yenmenin peflinde Kas mpafla, Spor Toto Süper Lig'de 15. haftan n tekrar maç nda Befliktafl' yeniden yenmenin hesab n yap yor. STANBUL (AA) S üper Lig'de son 8 haftada galibiyet alamayan lacivertbeyazl lar, kural hatas nedeniyle tekrarlanacak mücadelede bugün Befliktafl ile karfl laflacak. Kas mpafla Recep Tayyip Erdo an Stad 'nda saat 20.00'de bafllayacak karfl laflmay hakem Tolga Özkalfa yönetecek. yi bafllad ligde son haftalarda s k nt l bir süreçten geçen Kas mpafla, ligin 15. haftas nda 2-1 yendi i ancak kural hatas gerekçesiyle tekrarlanmas na karar verilen Befliktafl maç nda yine galip gelmek istiyor. Lacivert-beyazl ekip, zirve mücadelesinde iddial konuma gelmek isteyen rakibini yenerek, yeniden ç k fl yakalaman n peflinde. Lacivert-beyazl larda, sar kart cezal s bulunmazken, 4 futbolcu Befliktafl maç nda kart görmesi durumunda Fenerbahçe mücadelesinde oynayamayacak. Orhan fiam, Halil Çolak ve Matias Lionel Fritzler'in sakatl klar ndan dolay forma giyemeyece i maç öncesinde Elyasa Süme, Oscar Scarione, Ryan Donk ve Sanharib Malki, ceza s n r nda bulunuyor. Bu oyuncular, yar nki karfl laflmada sar kart görmeleri halinde 16 fiubat Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maç için cezal duruma düflecek. Ayr ca, yar nki tekrar maç nda yeni transferler Tunay Torun ve Alpaslan Öztürk de kural gere i süre alamayacak. SPOR /15 ngiltere Premier Lig'de zirvenin yeni sahibi Chelsea LONDRA (AA) fiampiyonluk yar fl n n k ran k rana devam etti i ngiltere Premier Lig'de, Manchester City ve Arsenal' n puan kaybetmesiyle Chelsea liderlik koltu una oturdu. Galatasaray' n UEFA fiampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Chelsea, Stamford Bridge Stad 'nda Newcastle United' a rlad. Edin Hazard' n 27, 34 ve 63. dakikalarda att gollerle rakibini 3-0 ma lup eden Londra temsilcisi, 56 puanla liderli e yükseldi. Premier Lig tarihinde Chelsea formas yla "hat-trick" yapma baflar s n gösteren 14. futbolcu olan 23 yafl ndaki Belçikal Hazard, bu sezon ligdeki gol say s n da 12'ye yükseltti. Hazard, geçen y l Londra ekibinde 9 kez rakip fileleri havaland rm flt. fiu anda Galatasaray'da mücadele eden Didier Drogba daha önce 3 kez ligde Chelsea formas yla "hat-trick" yapm flt. Menajer Jose Mourinho, sakatl nedeniyle spanyol golcü Torres'i 18 kiflilik kadroya dahil etmezken, geçen ay sviçre'nin Basel tak m ndan transfer edilen Muhammed Salah, 78. dakikada Willian' n yerine oyuna dahil oldu. Haftaya lider giren Arsenal, Liverpool deplasman nda ald a r yenilginin ard ndan baflkente puans z döndü. Karfl laflman n ilk 10 dakikas nda Skrtel'in golleriyle 2-0 geriye düflen Arsenal, Sterling (2) ve Sturridge'in golleriyle sahadan 5-1 ma lup ayr ld. "Topçular" n tek golünü penalt dan Arteta kaydetti. Bu sezon tak ma büyük katk sa layan Mesut Özil ve Frans z forvet Giroud, 60 dakika sahada kald. Arsenal, Premier Lig tarihinde 4. kez bir maçta kalesinde 5 gol gördü. Liverpool ise 1964 y l ndan bu yana Arsenal'a ilk kez bir maçta 5 gol atma baflar s gösterdi. Ligdeki 8 haftal k galibiyet serisi geçen hafta Chelsea yenilgisiyle sona eren Manchester City, bu hafta da deplasmanda Norwich City ile golsüz eflitli i bozamad. Manchester ekibi, 1 Ocak 2012 tarihinden bu yana ligde ilk kez iki maç üst üste gol atamadan sahadan ayr ld. Norwich City'de Galatasaray'dan kiralanan Elmander 18 kiflilik kadroda yer almazken, Fenerbahçe'den kiralanan Yobo, mücadeleye ilk 11'de bafllad ve 90 dakika sahada kald. Kötü bir sezon geçiren Manchester United, puan kay plar na bir yenisini ekledi. Sidwell'in golüyle ilk yar y 1-0 geride kapatan "K rm z fieytanlar", Robin van Persie ve Carrick'in golleriyle skor üstünlü ünü yakalad. Ligde son s rada yer alan Fulham, uzatma dakikalar nda Bent'in kaydetti i golle sahadan bir puanla ayr ld. Gol krall yar fl nda Liverpoollu Suarez, 23 golle ilk s rada yer al yor. Uruguayl futbolcuyu 15 golle tak m arkadafl Sturridge ve Sergio Agüero (Manchester City), 12 golle de Eden Hazard (Chelsea) ve Yaya Toure (Manchester City) izliyor.

16 11 fiubat 2014 Sal YIL:40 SAYI: D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu ile görüflen Büro Memur-Sen Genel Baflkan Yusuf Yazgan, bakanl k çal flanlar n n sorunlar n iletti. NECAT PARMAK B üro Memur-Sen Genel Baflkan Yazgan, beraberindeki heyetle birlikte D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu nu makam nda ziyaret etti. Genel Baflkan Yusuf Yazgan, görüflmede bakanl k çal - flanlar n n sorunlar n ve taleplerini Bakan Ahmet Davuto lu na iletti. Sendika olarak haz rlad klar raporu Bakan Davuto lu na veren Genel Baflkan Yazgan, ülkeler aras saat fark nedeniyle personelin gecenin ilerleyen saatlerine kadar çal flt n ancak hak etti i ücreti alamad n söyledi. Yusuf Yazgan, fl klar sönmeyen bakanl k olarak an lan D fliflleri Bakanl personelinin maafllar nda iyilefltirme yap lmas gerekti ini vurgulad. Tüm kurumlarda belirli periyotlarla yap lmas na ra men D fliflleri Bakanl nda flu ana kadar görevde yükselme ve unvan de iflikli i s nav n n yap lmad na dikkat çeken Yazgan, personelin beklenti içerisinde oldu u s nav n en k sa süre içinde aç lmas n istedi. Görevde yükselme ve unvan de iflikli i yönetmeli inin personelin lehine revize edilmesi gerekti ini kaydeden Yazgan, Yönetmelik maalesef personelin lehine de il. Çünkü yönetmeli e göre personelin flube müdürü olabilmesi için farkl unvanlarda en az 33 y l çal flmas gerekiyor. Yani 25 yafl nda bakanl a giren bir personel en az 58 yafl nda, emeklili i geldi inde flube müdürü olabiliyor. Bakanl - n görevde yükselme ve unvan de iflikli i yönetmeli i di er bakanl k ve kurumlarda oldu u gibi personelin yükselmesine olanak ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Yazgan, Davuto lu na SORUNLARINI LETT M. KEMAL P LAVO LU NDAN LAH IfiIK MAKALELER HAZRET OSMAN HAKKINDA HAD S fier FLER VE B LG LER 1- Mesabihe göre: Hazreti Talha diyor ki, Resulullah her Nebi için Cennette bir arkadafl vard r. Benim arkadafl m da Osman d r. 2- Osman n hayâs ndan Melekler bile hayâ ederler. 3- Resulullah bir gün Ashab na: Osman Cehennemde yanmaya hak kazanm fl yetmifl bin kifliye flefaat edecektir. 4- Hazreti Cabir bni Abdullah Ensari der ki, bir gün bir cenaze getirdiler. Resulullah onun namaz n k lmad, siz k l n buyurdu. Bunun sebebi soruldu unda Resulullah o kimse sa l nda Osman a bu zu adavet (düflmanl k)ederdi. Allahü Teala da ona bu zu adavet eder. Ben de Allahü Tealan n bu zu adavet etti i kimsenin namaz n k lmam buyurdu. 5- Ey Allah m! Osman a hay r ver onu hay rla mükâfatland r. Hadisi flerifini bir muharebede Askerin erzak - n n tükenmesi üzerine bafl gösteren darl k döneminde Hazreti Osman on dört deveye yüklü erzak bularak pahal pahal sat n al p slam askerine yetifltirdi. Resulullah da bundan çok memnun olarak mübarek ellerini kald r p Ey Allah m!... Osman a D: 1906 Ö: 1977 hay r ver ve onu hay rla mükâfatland r buyurdular. 6- Resulullah, k z Rükiye ye: K z m.... Osman a ikram et. kram da kusur etme. Ashab m aras nda ahlakça bana benzeyen odur buyur- du. 7- Resulullah bir gün: Ya Osman!... Allah senin gelmifl geçmifl bütün günahlar n ba fllas n diye dua etti. 8- Bütün peygamberler hayatlar nda birer kifli ile övünmüfllerdi Ben de Osman ile övünürüm. 9- Cibril bir gün Resulullah a: E er, güzellikte Yusuf a benzer bir kimsenin yüzüne bakmak istersen Osman n yüzüne bak buyurmufllard. Hazreti Osman, Resulullah tan 146 hadisi flerif rivayet etmifltir. Bu hadisi flerifler, Kütübü sitte hadislerinde mevcuttur. Hazreti Osman yarad - l flta do ru dürüst, yumuflak huylu, hayâs galip dinine merbut, Haktan korkan, halktan korkmayan bir insand. Cahiliyet zaman nda da, asla içki kullanmam fl zinaya yaklaflmam flt. Her türlü iffet namusu ile bilinmifl, övülmüfl bir zatt. Resulullah n mübarek sa eline, elini dokundurduktan sonra, o elini bir daha dübürüne ve zekerine dokunmam flt. Asla teganni etmemifl, bütün zevki Kur an- kerim okumakla geçmifltir. Kalbi, Allah sevgisi muhabbeti korkusu ile dolu, Resulullah a merbutiyeti son derece idi. Resulullah da onu çok sever, ailesi içinde en yüce sevgi muhabbetini ona ederdi. Hazreti Osman da her hususta Resulullah n yoluna mal n can n vermeye haz r bir zatt. Çok cesurdu, sab rda yüksek bir mertebeye sahipti. Daima Allah a tevekkül eder ondan baflkalar na boyun e mezdi. fiehit olaca saatlerde bile k l ç sallayan n yüzüne bakmam fl Kur an- Kerim okumaya devam etmifltir. Hiçbir felaket karfl s nda sars lmad n, Allah a tevekkül etti ini bu hal gösterir. DEVAMI SALI GÜNÜ GAZETEN Z OLAY DA sa layacak flekilde yenilenmelidir. Öte yandan, göreve yeni bafllayan genç merkez memurlar, meslek gruplar aras nda dikey geçifl olmamas nedeniyle bakanl kta kendilerine bir gelecek görememekte. Bu nedenle çok say da genç memur, bakanl ktan ayr lmay düflünmekte. Bakanl n kariyer memurlu u için açt s navlarda merkez memurlar için belirli bir oran kadro ay rmas ile bu sorun çözüme kavuflacakt r Geçti imiz y l 100 bin 4/B statüsündeki sözleflmeli personelin kadroya al nd n hat rlatan Yazgan, D fliflleri Bakanl n n yurtd fl teflkilat ndaki 4/B lilerin kadroya al nanlar aras nda yer almamas n n haks zl k oldu unu kaydetti. Yazgan, Bakanl a ba l olarak yurtd fl nda görev yapan 4/B li personel ülkemizi yurtd fl nda en iyi flekilde temsil ediyor. Bu personel maalesef üvey evlat muamelesi görerek kadroya al nmad. Ayr ca bu personel, açt m z davalar kazanmam za ra men aile yard m ödene inden yararland r lmamakta, merkezden atama ve naklen atamalarda yasal yolluk ücretleri de ödenmemektedir. Yurtd fl nda görev yapan 4/B statüsündeki sözleflmeli personel biran önce kadroya al nmal, bu haks zl klar n önüne geçilmelidir Yurtd fl sözleflmeli personele imzalat lan T P Hizmet Sözleflmesinin yürürlükte bulunan kanun ve mevzuata uymad n n alt n çizen Yazgan, T P Hizmet Sözleflmesi'nin birçok maddesi Dan fltay ca iptal edildi, birçok maddesi ise kanun düzenlemesi ile de iflti. Buna ra men, en son 1978 y l ndan güncellefltirilmifl ve günümüz çal flma hayat yla uzaktan yak ndan ilgisi olmayan bu sözleflme halen personele imzalat lmakta. T P hizmet sözleflmesi biran önce güncellenmeli, günümüz kanunlar na uygun hale getirilmelidir diye konufltu. Ziyaretten memnuniyet duydu unu ifade eden D fliflleri Bakan Davuto lu, bakanl k çal flanlar n n sorunlar n n takipçisi olaca n söyledi. Personelin en iyi flartlarda çal flmas için ellerinden geleni yapacaklar n belirten Bakan Davuto lu, sorunlar n çözümü için Bakan Yard mc s Naci Koru ya gerekli çal flmalar n yap lmas talimat n verdi. Büro Memur-Sen Genel Baflkan Yusuf Yazgan a ziyaretinde, Genel Teflkilat Sekreteri Murat Sipahi, Ankara 7 Nolu fiube Baflkan Fevzi Say lgan ve fiube Yönetim Kurulu Üyesi Salih Çal flkan ve Ahmet Sezer efllik etti. Çetin, mahalle sohbetlerinde P ursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, geleneksel mahalle sohbetlerini sürdürüyor. Halkla s k s k bir araya gelerek görüfl ve önerilere kulak veren Baflkan Çetin, mahalle sohbetlerine devam ediyor. Göreve geldi i günden beri sürekli esnaf, mahalle, ev, hastane, okul ziyaretlerinde bulanan Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, bu gelene i ara vermeden sürdürüyor. Her hafta farkl bir mahallede Cuma namaz k lan Baflkan, namaz ç k fl hemflerileriyle sohbet ediyor, onlar n taleplerini dinliyor. Hemflerileriyle birlikte mahalleyi gezen Çetin, esnaf da ifl yerlerinde ziyaret ediyor. Bu haftaki ev ziyaretlerinde Baflkan Çetin e taleplerini ileten Gümüfloluk Mahallesi sakinleri, ilçede yap lan çal flmalardan duyduklar memnuniyeti belirterek teflekkür ettiler. Gölbafl nda spor zaman NESL HAN fiahan G ölbafl Belediyesi nin 2012 y l nda hizmete açt Yar Olimpik Rauf Denktafl Kapal Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, ilçenin büyük bir ihtiyac na cevap verirken üye say s 3 bini aflt. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl ; içinde kafeterya ve çocuk oyun alan da bulunan spor merkezinde, haftan n yedi günü vatandafllara havuz, fitnes, pilates, spor salonu ve sauna gibi hizmetler verildi ini bildirdi. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, havuzun büyük bir ihtiyaca cevap verdi ini ifade ederek flunlar söyledi: Vatandafllar m z n spor yapt klar ve yüzebildikleri Yar Olimpik Rauf Denktafl Kapal Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi nde vatandafllara yüzme kurslar verilmeye de baflland. Uzman hocalar n ders verdi i yüzme kurslar na 737 si çocuk, 470 i kad n ve 296 s erkek toplam 1503 kay tl kursiyeri bulunuyor. Kurs yelpazesini geniflleten tesisimizde son üç ayd r; pilates, zumba, strength, step ve taebe kurslar da verilmeye bafllad. Tesiste hafta içi ders seanslar n n kad n ve erkekler için ayr düzenlendi ini, hafta sonu ise vatandafllara karma bir flekilde hizmet verildi ini ifade eden Baflkan Odabafl, Üç ayl k, alt ayl k ve bir y ll k üyelikler fleklinde paket kay tlar n yap ld Gölbafl Belediyesi nin Yar Olimpik Rauf Denktafl Kapal Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi nde engelli, flehit ve gazi yak n olan vatandafllar m z n kay t ücretlerinde ise yüzde 50 indirim yap l yor

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Hem başarılı öğrencileri bünyemize kazandırmak hem de öğrencilerimize önemli tecrübeler sağlamak istiyoruz.

Hem başarılı öğrencileri bünyemize kazandırmak hem de öğrencilerimize önemli tecrübeler sağlamak istiyoruz. STAJ BAŞVURU VE OLANAKLARI Ünye Çimento olarak; meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve üniversite öğrencilerine sağladığımız staj olanağı ile öğrencilerin gelişimine destek verip iş hayatına hazırlarken,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

SORU BANKASI 44. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 79. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 80. SAYFA

SORU BANKASI 44. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 79. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 80. SAYFA HAZIRLIK EL 11. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik e göre resmî yazı nasıl tanımlanmıştır? A) Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı