Yazgan, Davuto lu na sorunlar n iletti. Yenimahalle de mahalle

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazgan, Davuto lu na sorunlar n iletti. Yenimahalle de mahalle"

Transkript

1 Yazgan, Davuto lu na sorunlar n iletti D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu ile görüflen Büro Memur-Sen Genel Baflkan Yusuf Yazgan, bakanl k çal flanlar - n n sorunlar n iletti. GÜNCEL Büro Memur-Sen Genel Baflkan Yazgan, beraberindeki heyetle birlikte D - fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu nu makam nda ziyaret etti. Genel Baflkan Yusuf Yazgan, görüflmede bakanl k çal flanlar n n sorunlar n ve taleplerini Bakan Ahmet Davuto lu na iletti. Sendika olarak haz rlad klar raporu Bakan Davuto lu na veren Genel Baflkan Yazgan, ülkeler aras saat fark nedeniyle personelin gecenin ilerleyen saatlerine kadar çal flt n ancak hak etti i ücreti alamad n söyledi. Yusuf Yazgan, fl klar sönmeyen bakanl k olarak an lan D fliflleri Bakanl personelinin maafllar nda iyilefltirme yap lmas gerekti ini vurgulad. HABER 16. SAYFADA 11 fiubat 2014 Sal YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada KEÇ ÖREN Baflkan Çetin, Yenimahalle de mahalle kan ba fl sohbetlerinde 16 DA kampanyas 13 TE Geçmifl ve gelecek seminerde bulufltu Modern fiehircilikte Metal Yorgunlu u adl seminer program, çocuk semazenler ile Keçiören Belediyesi Huzurevi sakinlerini bir araya getirdi. Mevlana Kültür ve Spor Merkezi nde Avrasya Yerel Yönetimler Birli i taraf nda düzenlenen seminere Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ve TBMM Müflaviri Bilal Coflkun da kat ld. HABER 2. SAYFADA ÇANKAYA Tan k, Web TV de sorular yan tl yor Çankayal lar n sosyal medya üzerinden sordu u sorularla web TV den canl yay nda vatandafl n karfl s na ç kan Tan k, sahipsiz sokak hayvanlar n n durumundan Lozanpark n yenilenmesine, Çansera n n bugünkü halinden, gecekondu y k m na, iflletmelerin engelli takip yollar na taflarak engellemelerine dek çok say da soruya cevap verdi. HABER 2. SAYFADA Yenimahalle de çöp ev bask n GÜNCEL HABER 13. SAYFADA Fazl K l nç Süleyman Göksu Abdullah Cengiz Yalç n ÇYER Bugün 2 de Bugün 4 te Bugün 3 te Bugün 13 te Meteoroloji verilerine göre; ya fllar, geçen y la göre yüzde 39 azald YAGISLAR AZALDI Meteoroloji Genel Müdürlü ü'nün verileri, Türkiye'nin k fl mevsiminde yaflad kurakl gözler önüne serdi. Alt nok, K rflehirlilerle B R ARAYA GELD Büyük Birlik Partisi Keçiören Belediye Baflkan Aday Turgut Alt nok, K rflehirli dernekler ile biraraya geldi. BBP Keçiören Belediye Baflkan Aday Turgut Alt nok, Etlik Ankara Dü ün Salonu nda K rflehirli çok say da dernek baflkan ve üyeleriyle bulufltu. BBP Keçiören Belediye Meclis Üyesi Aday Aday Hac Dervifl Kaplan n organizasyonunda K rflehirlilerle buluflan Alt nok, toplant yerine geliflte yo- un ilgi ile karfl land. Davetlilerle tek tek tokalaflan Alt nok, kat - l mlar ndan dolay herkese teflekkür etti. K rflehirli Dernekler Federasyonu Baflkan Hilmi Gökç - nar n rahats zl nedeniyle kat - lamad toplant ya K rflehirli çok say da dernek ve bu derneklere üye çok say da kifli kat ld. At - nok burada yapt konuflmada, belediye baflkanl k döneminde yapt birçok hizmeti hat rlatt ; seçilirse yeni dönemde yapaca çal flmalar anlatt. Toplant akflam n ilerleyen saatlerine kadar devam etti. HABER FOTO RAF KENAN ERGEN 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: KEÇ ÖREN GÜNCEL Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, Gölbafl Belediyesi Fen flleri Müdürlü ü nde görevli personeller ile kahvalt da bir araya geldi. HABER 3. SAYFADA Meteoroloji, '2014 Y l Ocak Ay Ya fl Raporu'nu aç klad. Ya fllar, genel olarak normalinden ve geçen y l Ocak ay ya fl ndan az oldu. Ocak ay ya fl ortalamas 60,1 mm, normali 77,2 mm ve 2013 Ocak ay ya fl ortalamas ise 98,6 mm. Ç ANADOLU BÖLGES Ocak 2014 y l nda ya fllarda normaline göre yüzde 22,2; geçen y l Ocak ay ya- fl na göre ise yüzde 39,1 azalma gözlendi. Ya fllar n en fazla azald bölgeler, s ras yla Karadeniz, Marmara ve Do u Anadolu Bölgeleri. ç Anadolu Bölgesi nde bölge ya fl ortalamas 37,5 mm, normali 38,0 mm, 2013 Ocak ay ya fl ise 41,3 mm. Ya fllarda normaline göre yüzde 1,3 geçen y l Ocak ay ya fl na göre ise yüzde 9,2 azalma yafland. (CHA) fientepeli han mlar Yasar misafir etti Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, bu kez de fientepeli kad nlarla bir araya geldi. fientepe, Güventepe Mahallesi nde ikamet eden Aydemir ailesinin evine misafir olan Yaflar, bina sakinlerinin yo- un ilgisiyle karfl laflt. HABER 4. SAYFADA Odabafl, personelle kahvalt da bulufltu GÜNCEL Gölbafl nda spor zaman Gölbafl Belediyesi nin 2012 y l nda hizmete açt Yar Olimpik Rauf Denktafl Kapal Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, ilçenin büyük bir ihtiyac na cevap verirken üye say s 3 bini aflt. 16 DA

2 BUGÜN /2 ANKARA Geçmifl ve gelecek seminerde bulufltu Modern fiehircilikte Metal Yorgunlu u adl seminer program, çocuk semazenler ile Keçiören Belediyesi Huzurevi sakinlerini bir araya getirdi. ÇA LAR FIRAT M evlana Kültür ve Spor Merkezi nde Avrasya Yerel Yönetimler Birli i taraf nda düzenlenen seminere Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ve TBMM Müflaviri Bilal Coflkun da kat ld. Programda k z ve erkek çocuklardan oluflan semazen topluluklar n n gösterisi büyük ilgi gördü. Konuflmas nda flehir yaflam n n zorluklar na dikkat çeken Belediye Baflkan Mustafa Ak, fiehirler çok kalabal kt r, ama insanlar yaln zd r. Ne yaz k ki büyükflehirlerde akrabal k ve komfluluk iliflkileri gün geçtikçe zay fl yor. Biz sosyal belediyecili e önem veren bir belediyeyiz. Kültürel ve sosyal faaliyetlerle insanlar aras ndaki iliflkileri güçlendirip kaynaflt r yoruz. Evlerinde yaln z yaflayan insanlar var. Onlar evlerinde ziyarete gitti imizde çok yaln z olduklar n görüyoruz. Apartmanda oturan komflular birbirlerini tan m yorlar fiehirleri flehir yapan n insanlar oldu unu, insanlar olmasa flehirlerin beton y n na dönüflece ini belirten Baflkan Ak, Bizim belediye olarak sosyal ve kültürel anlamda birçok çal flmam z var. Mesela Mevlana Kültür ve Spor Merkezi nde kültürel çal flmalar n yan s ra e itim çal flmalar yap l yor, ayn zamanda spor faaliyetleri de gerçeklefltiriliyor. Bu tesis bu bölgede yap lan ilk Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR 11 Rebi-ül Ahir 1435 Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, geçti imiz ay yay n hayat na bafllayan Çankaya Web TV de vatandafllardan gelen sorular yan tlamaya devam ediyor. Çankayal lar n sosyal medya üzerinden sordu u sorularla web TV den canl yay nda vatandafl n karfl s na ç kan Tan k, sahipsiz sokak hayvanlar n n durumundan Lozanpark n yenilenmesine, Çansera n n bugünkü halinden, gecekondu y k m na, iflletmelerin engelli takip yollar na taflarak engellemelerine dek çok say da soruya cevap verdi. Bülent Tan k a yönelik yat r md r. Bugün konuklar m z aras nda KEDEM ö rencileri de var. KEDEM ö rencilerimiz okul d fl ndaki zamanlar nda buralarda ders al yorlar. 10 bin ö rencimiz bu tesislerden faydalan yor. Bu ö rencilerimizin velileri burada birbirlerini tan y p iliflkilerini güçlendiriyorlar ifadelerini kulland. Baflkan Ak, herkesin birbirini sevmesi ve yard m etmesinin önemini vurgulayarak Birbirimize selam vermemiz laz m, yoksa flehirler hapishaneye döner. Selam vermenin hiçbir külfeti yoktur, ama getirisi çoktur mesaj n verdi. TBMM Müflaviri Coflkun ise, semazenlerin bir elinin yeryüzüne di er elinin gökyüzüne aç k oldu una iflaret ederek Gökyüzünden ald klar ilham bizlere göstermeleri çok güzel. Gönüllerimiz beraber att kça bizi Peygamber yoluna sokan büyüklerimiz oldukça biz bu yolda yürüyece iz. Bütün sermayemiz gönüldür. Baflkan m Mustafa Ak n yavrular m z için yapt hizmetler beni çok onurland rd. Ayn zamanda yapm fl oldu u bu güzel tesislerle dedelerimizin bize emanet etti i hizmet bayra n çocuklar m za ulaflt r yor Seminerde s ras nda çocuk semazenlerle bir araya gelen Keçiören Huzurevi sakinleri, yaflam tecrübelerini gelecek neslin temsilcileri ile paylaflt lar. Program n sonunda kat l mc lara günün an s na birer plaket verildi. Orta Asya ve Balkanlar da faaliyet gösteren bir kurulufl olan Avrasya Yerel Yönetimler Birli i, bu ülkelerle kültürel ve sosyal iflbirli i yaparak cam üfleme, hat ve ebru sanat, çocuk semazen gösterileri gibi Anadolu kültürünü tan t c etkinlikler düzenliyor. Tan k, Web TV de sorular yan tl yor RUM 29 Kanun-i Sani 1429 msak :05 20 Günefl :06 48 Ö le :12 10 YARIN birçok soru sorulmas n n yan s ra Çankayal lar, Tan k tekrar Baflkan görme temennilerinde de bulundular. Baflkan Tan k, programda en çok sorulan sorular aras nda yer alan sokak hayvanlar konusunda, lçe belediyesi olarak Büyükflehir Belediyesi nin yapmas gerekenleri fazlas yla yapt m z düflünüyorum. Her zaman dile getirdi im gibi 3 bin kapasiteli hayvan bar na m za özel bir bütçe ay rarak afl lama, k s rlaflt rma, bak m, hasta olanlar iyilefltirme gibi çal flmalarda bulunuyoruz. Hayvan sevgisi kazan ld sürece kenti tüm canl larla paylaflma bilinci geliflecektir. TÜRK YE DE HAVA DURUMU kindi :14 52 Akflam :17 19 Yats :18 39 Engelli memur adaylar na ücretsiz KPSS kitab E ötimesgut Belediyesi Sürekli E itim ve Uygulama Merkezi (etisem) kapsam ndaki Özürlü Memur Seçme S nav na(ömss) Haz rl k Kurslar bafllad. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, kurslar n aç l fl nda hem engelli memur adaylar n yaln z b rakmad hem de adaylara KPSS haz rl k kitaplar n da tt. Demirel, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi nde düzenlenen kurslardan orta ö retim ön lisans ve lisans düzeyinde engelli memur adaylar n n yararland n söyledi. Çal flma hayat nda engellilerin daha çok yer almas gerekti ini ifade eden Demirel, özel sektör ve kamuda engellilerin istihdam n n önemine iflaret etti. Demirel, lçemizdeki engellilerimizin sosyal hayata kat l mlar n n yan s ra ifl hayat nda daha çok yer almalar için bu kurs projemizi hayata geçirdik. Fazl KILINÇ Televizyon Programc s Hakk n hat r hiçbir hat ra feda edilemez Hayata hayat, ruh ve esas olan slâm n yüce hakikatleri u runda bafl m zdaki saçlar m z adedince can m z olsa, fedâ edilmeye lay kt r. Fani flah slara de il, sadece Kur an a ve Rasulullah SAV e tevhid-i k ble edilerek tüm nazarlar n çevrilmesini isteyen Bediüzzaman Hazretleri bu konuda flöyle demifltir; Hakk tan yan, Hakk n hat r n hiçbir hat ra fedâ etmez. Hakk n hat r âlîdir. Hiçbir hat ra fedâ edilmemek gerektir Bir büyü ü, bir dostu, bir yak n için büyük fedâkârl klar gösteren insan, en çok fedâkârl a lây k, her fleyin sahibi ve hâkimi olan Allah n hat r n hiçbir hat ra feda etmemelidir. E er bütün dünya bana verilse bir hakikat-i imaniyeyi fedâ edemiyorum diyen nur kahraman n n diliyle en büyük hakikat Hakk a hizmettir. Manevi âlemin gökteki y ld zlar mesabesinde Kur an davas n n beklentisiz, halis mütevellileri olan sahabenin, slâm n yüce hak ve hakikatleri için hayatlar yla ispat ettikleri tüm fedakârl k örneklerini slam kaynaklar bize ibretle anlatmaktad r. Cemel Hadisesinde Hz. Ayfle ve Hz. Zübeyir in gösterdikleri nedamet ve hassasiyet, hak ve hakikate ne derece ba l olduklar n n en güzel örne ini ifade etmektedir. Kur an afl ve hayâ abidesi Hz. Osman n flehit edilmesinin ard ndan, Allah n aslan Hz. Ali ümmet taraf ndan halife seçilmifltir. Toplumdaki beklenti Hz, Peygamber SAV in damad olan Hz. Osman n katillerinin yakalanmas idi. Adalet-i Mahza y gözeterek, isyanc lara f rsat verilmemesi ve suça bulaflmayanlar n cezaland r lmamas amac yla ortal n sükûnetle yat flmas n tercih eden Hz. Ali nin bu temkinli tavr na ra men Hz. Talha ve Hz. Zübeyir ise bu iflin elebafllar n n hemen bulunup cezaland r lmas n istiyorlard. Hz. Ali, suçsuz yere bir kiflinin dahi kan n n dökülmemesini gözetirken, di erleri ise iflin faillerinin derhal bulunmalar ve cezaland r lmalar n isteyerek Adalet-i zafiye yi müdafaa ediyorlard. Adalet-i Mahza ile Adalet-i zafiye içtihad nda Hz.Ali nin taraf nda olmas gereken Hz. Ayfle, orduyla Basra ya giderlerken Hav ab denilen yere ulaflt nda havlayan köpeklerin seslerini iflitince, Hz. Muhammed SAV in; Keflke Hav ab köpeklerinin hanginize havlayaca n bilebilseydim sözünü hat rlamas üzerine böyle olaylara kat ld ndan dolay oldukça üzülmüfl ve piflmanl k duyarak geri dönmeyi tercih etmifltir. Hz.Resûlullah SAV Hz. Zübeyir e flöyle demifltir; Birgün gelecek Ali ile mücadele edeceksin. Fakat sen haks zs n Bu sözü Hz. Ali den duyan Hz.Zubeyr, Efendimizin bu uyar s n hemen hat rlay p büyük bir üzüntü ve piflmanl k içerisine girerek savafltan geri dönmüfl ve kusurunu itiraf ederek ;Bunu daha önce hat rlam fl olsayd m yerimden k m ldamaz, hiçbir harekette bulunmazd m demeye kendini mecbur bilmifltir. Yaz m z noktalarken flu mesaj vermek istiyoruz; Sahabe bile hatalar n anlad klar nda dönüfl yapm fl ve büyük piflmanl klar duymufllard r. Kur an a, Hakk a ve Hakikat e hizmet ettiklerini iddia eden tüm taraflara ne oluyor ki küfür milletini sevindirecek flekilde insafs zca birbirlerine zarar veriyorlar. Üstelik bu zarar ve ziyan milyonlarca insan n maddi ve manevi hukukuna tecavüzle beraber dünyevi ve uhrevi kay plar na sebep oluyorsa bunun hesab n Adl-i lahi de vermek mümkün de ildir. Tarihe gömülmeden önce tarihten ders alabilmek dile iyle Hak ehline sebat ve selam dilerim

3 Mahalle hizmet analizi Çankaya Belediyesi nin cankaya.bel.tr adresinden Ç ankaya Belediyesi, y llar n içeren detayl bir mahalle hizmet analizini yak n çal flma yap lan sokaklar, verilen hizmetin türünü, eriflilebilecek olan hizmet analizi, mahalle mahalle bir tarihte internet ortam nda sunmaya haz rlan yor. DAM lar, belediye birimlerini, muhtarl klar, ba- gündüz bak mevleri ve etüt merkezlerini, TO- Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n, Çankaya web tv de Cuma günleri saat 15:00 de canl kald r m çal flmas yap lan sokaklar, parklar, oyun k m onar m yap lan okullar, pazaryerlerini, asfalt- olarak yay nlanan Çankayal Soruyor Baflkan Yan tl yor program nda müjdesini verdi i, vatandafl- gösterme özelli ine sahip. Vatandafllar, mahallele- sokaklar n ve daha birçok bilgiyi harita üzerinde lar n belediye hizmetlerini inceleyip, bilgi alabilecekleri nitelikte olan analiz, birçok detay içeriyor. yeni takip sistemiyle görme imkan rinde bulunan çöp konteynerlerinin yerlerini bile bu bulabilecekler. ANKARA /3 Tan k, sveçlileri a rlad B aflkan Tan k, SKL International Genel Müdürü Hakan Gustafsson, Göteborg Belediye Baflkan Anneli Hulthen, SKL Ortado u ve Kuzey Afrika Bölge Temsilcisi Ryan Knox, TUSELOG Program Dan flman Ferhat Emil ve TBB D fl liflkiler Uzmanlar ve Program ekibinden Nebahat Bafl büyük, Canan Kelefl, Gülsen Can ve Oya Otman n yer ald heyetle görüfltü. Türkiye Belediyeler Birli i (TBB) ve sveç Bölgeler ve Yerel Yönetimler Birli i (SALAR) n ortaklafla yürüttü ü Türk- sveç Yerel Yönetimler Ortakl Program TUSELOG un çal flmalar na katk sunan Çankaya Belediye Baflkan ve TBB Encümen Üyesi Bülent Tan k, uzmanlara yerel yönetimlerde demokratik uygulamalar hakk nda bilgi verdi. Türkiye deki yerel yönetim sisteminden, yerel yönetim reformlar na ve belediyeler üzerindeki etkilerine, yerel yönetimlerin AB uyum sürecindeki etkilerinden TBB nin bundaki rolüne dek pek çok soruya yan t arayan TUSEL- OG heyetine genel anlamda bir Avrupa, Türkiye ve Belediyeler portresi çizen Baflkan Tan k, yerel demokrasinin güçlendirilmesi için çaba harcad klar na vurgu yapt. Ç ankaya Belediyesi bu kez de kap lar n Türkiye nin 100 baflar l ö rencisine açt. Üniversite s navlar na haz rlanan baflar l gençler Çankaya Belediyesi Bilgi ve Gençlik Merkezinde yo un bir kamp program gerçeklefltirdi. Türkiye nin 100 baflar l genci Çankaya Belediyesi Bilgi ve Gençlik Merkezinde s navlara haz rlan yor. Zafer Dershanesi taraf ndan organize edilen ve Türkiye nin birçok ilinden Ankara ya gelen 100 baflar l lise ö rencisine Çankaya Belediyesi kap lar n açt. Gençler Çankaya Bilgi ve Gençlik Merkezinde 4 gün boyunca rahat rahat ders çal flma imkan buldu. Çankaya Belediyesi taraf ndan gençlere ö len yeme i de ücretsiz olarak sa land. Ö renciler kamp süresi boyunca sabah 8.00 dan akflam a kadar huzur ve Gustafsson ve Hulthen in Türkiye Belediyeler gesi oldu unu dile getirdi. Birli i (TBB) ne üyeli inin zorunlu olmas ve bileflenlerinin farkl siyasi partilerden seçilmifl olmas n n çal flmalara yans mas konusundaki çeflitli sorular n yan tlayan Tan k, yerel yönetimlerle ilgili yasa de iflikli inin san lan n aksine yerel özerklik flart na uygun olmayan düzenlemeler getirdi ini, TBB nin merkezi Hükümet le olan iliflkileri aç s ndan hükümet yanl s partiden seçilmifl, buna ra men kapat lan bine yak n AKP li belediye baflkan n n itirazlar n dile getirmede s k nt lar yaflad bilinmelidir. Hükümete yak nl k lobi çal flmalar nda etkili olurken, köklü karfl durufllarda zaafiyete dönüflebiliyor. Belediyeler gibi birliklerinin de özerkli e ihtiyac var, Bülent Tan k, Çankaya Belediyesi nin görme engelliler alan nda çok say da branfl bar nd ran bir spor kulübü ve hentbol, voleybol gibi alanlarda çok say da baflar elde etmifl bir baflka kulüpleri daha oldu unu an msatarak, ilgili yasa ile belediyelerin amatör spor kulüplerini desteklemelerinin önünün de kesildi ini anlatt. TBB üyesi pek çok AKP li belediyenin amatör spor kulüpleri ile ba oldu unu ancak yasan n bu maddesi ile ilgili olarak da yeterli itiraz gelmemesinin hegemonik yap lanman n göster- 100 baflar l genç Çankaya da a rland güven içerisinde kafeterya, etüt, bilgisayar ortamlar n n sunuldu u alanda yo un bir flekilde üniversite s navlar na haz rland lar. Kap s her daim tüm gençlere aç k olan Gençlik Merkezinin Çankaya Belediyesi için çok önemli bir mekan oldu unu dile getiren Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k da kampa gelen gençleri ziyaret ederek, baflar lar diledi. Gençlerin hayallerini gerçeklefltirmelerini ad na onlar n yan nda olman n mutluluk verici oldu unu belirten Tan k, Gençlerimize bu mekan yarat rken buran n hiç bofl kalmamas n ve gençlerimizin derslerini çal flabilecekleri, gazetelerini okuyabilecekleri, bofl vakitlerinde arkadafllar yla güvenilir bir ortamda vakit geçirebilecekleri bir alan olarak tasarlad k. Bugün görüyorum ki buras tam da istedi imiz gibi olmufl. Çankaya Bilgi ve Gençlik Merkezinin sahibi gençlerdir Türk- sveç Yerel Yönetimler Ortakl Program TUSELOG un yürütme heyeti, Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k makam nda ziyaret etti. Mevcut TBB Baflkan Kadir Topbafl n oldukça centilmence bir yönetim anlay fl sergiledi ini ifade eden Tan k, TBB organlar nda CHP ve MHP gibi di er partilerden seçilmifl belediye baflkanlar n n önerilerinin rahatl kla dillendirilebildi i ve dinlendi ini dile getirdi. Ancak, bu önerilerin politik karar alma sürecinde yeterli yans ma bulamad n belirten Tan k, yerel seçimler sonras tablonun ne olaca konusunda ise merkezi hükümet ile belediyeler aras nda, son birkaç y lda bafllayan gerilimin devam edece i yönündeki endiflesini paylaflt. Baflkan Tan k, Çankaya Belediyesi nce gerçeklefltirilen ve sveç Bölgeler ve Yerel Yönetimler Birli i (SALAR) yay nlar nda örnek belediyecilik olarak üye belediyelere aktar lan K r Kent Kardeflli i ve Mahallede Ofis çal flmalar nda gelinen noktay merak ettiklerini belirten Gustafsson a çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Ofisini semtlere, kahvehanelere tafl yarak belediye-yurttafl iliflkilerini güçlendirdiklerini, kat l mc l gelifltirmekte yeni aray fllar içinde olmaya devam edeceklerini belirten Tan k, Gezici Çal flma Ofisi olarak kullan lmak üzere bir otobüs haz rlay p projeye yeni bir boyut kazand rd klar n aktard. Odabafl, personelle kahvalt da bulufltu G ölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, belediye çal flanlar ile kahvalt da bulufltu. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, Gölbafl Belediyesi Fen flleri Müdürlü ü nde görevli personeller ile kahvalt da bir araya geldi. Necip Faz l K sakürek Kültür Merkezi nde düzenlenen kahvalt da bir konuflma yapan Baflkan Odabafl, çal flmalar ndan dolay personele teflekkür etti. Gölbafl n n birlik ve beraberlik sayesinde geliflti ini belirten Baflkan Odabafl flunlar söyledi: Gölbafl m z genifl bir aile. Biz hem Gölbafl nda yaflayanlar hem de Gölbafl na hizmet edenler olarak memurlar m zdan iflçilerimize, fleflerimizden müdürlerimize, baflkan yard mc lar ndan baflkan na kadar bu genifl ailenin fertleriyiz. Gölbafl için ne yapt ysak beraber yapt k. Yap lan her hizmette sizlerin eme i oldukça fazla. Gölbafl l tüm hemflehrilerim ad na size teflekkür ediyorum.. Baflkan Odabafl, kahvalt da Gölbafl için yap lacak olan yeni projelerle ilgili aç klamalar yaparak Personelimizin çal flkanl sayesinde Gölbafl k sa sürede geliflti. lçemizin o y k k dökük halinden s yr l p, modern bir flehir olmas n n alt nda sizin al n teriniz var. Gece gündüz demeden Gölbafl için emek verdiniz. Hep birlikte az zamanda çok ifller baflard k. fiimdi daha çok çal flma, birbirimize daha yak n olma zaman. Omuz omuza hizmetlerimizi vermeye devam edece iz fleklinde konufltu. BU GÜN D K DURMA GÜNÜDÜR E itimci /Yazar Abdullah CENG Z cengizicyer.com.tr Rüzgârlar çeflit çeflit eserler. Hafifi, h zl s, boran, kas rgas, hortumu daha bilmem niceleri. Esifl ve h z na göre önüne geleni al p götürür. Kimi zaman tozu duman katar kimi zaman da a açlar kökünden söküp atar. Kuvvetine göre de etraf nda tahribat b rakarak yoluna devam eder Son zamanlarda yaflad m z hadislere de t pk rüzgâr gibi estikçe esiyor. Savurdukça savuruyor. Önüne geleni al p götürdü ü, devirdi i, tepe taklak etti i biçareler oldu u gibi, tesir edemedi i, güç ve kuvvetiyle hakk ndan gelemedi i yerler, kiflilikler ve babayi itler de vard r. Dilerim Rabbim, gönül verdi imiz yolunda devrilmeyenlerden eylesin. Devrilenler zay f iradeler, ç karc lar, dünya hesab olanlar, makam mans p sevdas na kap lanlar, yar n karanl k görenler, inançlar nda taassuba bo ulanlar, hizmet fleklini sadece politikadan ibaret görenlerden baflkas olamaz. Can m kardefllerim, bu gün dimdik durma günüdür. Yürüdü ümüz yoldan flüphemiz mi var ki rüzgâr n önünde devrilelim. Getirdi imiz Kelime-i flahadetten, k ld m z namazlardan, tutu umuz oruçlardan, zahmetine katlanarak gitti imiz hac m zdan, verdi imiz zekât ve sadakalardan, okudu umuz Kur an ve hadislerden ald m z mesajlardan m flüphemiz var ki devrilelim? Açt m z ya da aç lmas na vesile oldu umuz evlerde ne yanl fllar dillendiriyoruz ki? Cemaatle k ld m z namazlar yahut tesbihatlar m yanl fl? Beraberce yedi imiz ve içti imiz yemeklerde mi haram var? Okudu umuz risale ve büyü ümüzün kitaplar nda Kuran ve sünnetle çeliflen ne var ki bu gün devrilip savrulal m. Açt m z yurtlarda, okullarda, üniversiteler ile sair kurumlar n hangisinde yanl fll klar yap l yor ki kapatal m ve esen rüzgâr n esintisi karfl s nda devrilelim. Buralarda okuyan ülkemizin ya da baflka ülkelerin çocuklar na ö rettiklerimizde hangi yanl fllar var ki kapatal m ve de esti i rüzgârla yerle bir etmek isteyenlere eyvallah! diyelim. U runa bafl koydu umuz davan n neresinde, ne zaman önümüzdeki insanlar ve büyüklerimiz, bize yanl fl, sahtekarl, h rs zl, ars zl, üç ka tç l, namertli i, cambazl, iki yüzlülü ü, arkadan vurmay, münaf kl, Allah n(celle celaluhu) dininin aleyhinde bulunmay, örgüt üyesi olmay, iflbirlikçilik yapmay, karal k odaklarla el ele: kol kola yürümeyi, haflhaflili i, insanl n mutlulu una ve huzuruna ters bir durumu ö ütledi de s rt m z dönelim de, rüzgar estirenlerin rüzgarlar karfl s nda teslimi silah edelim? Oturuflumuzdan, kalk fl m zdan, konuflmam zdan, sesleniflimizden, hayk r fl m zdan hangisinde endifle içindeyiz ki kas rgac lar n kas rgas ndan telafla kap lal m, yerlere y k lal m? Allah n(celle celaluhu) davas ndan (hâflâ) flüphede miyiz ki ondan vazgeçelim? Y llard r emek verdi imiz insanlar yanl fla m davet ediyorduk ki bu iflten vazgeçelim? Evet, kardefllerim, varsa flüphesi olan buyursun, yanl fl yapt m ya da yap yorum desin ve esen rüzgârlar n esintisi karfl s nda nereye gidiyorsa gitsin Rabbim büyük konuflturmas n. nflallah bu manada bu hizmete gönül vermifl, kalbi istikameti bulmufl, r za ve r dvan güzergâh ndan ayr lmam fl saf ve temiz gönüller, Üstad Necip Faz l K sakürek in, Ey kahpe rüzgâr nerden esersen es Yol O nun, varl k O nun gerisi hep angarya dedi i gibi esen rüzgârdan etkilenmez. Yegâne yolun Allah n ve Resulünü yolu oldu unu bilir ve hak bildi i yolda tavizsiz devam eder. Bugün dosdo ru ve dik durma günüdür. Yan çizip kaçma günü de ildir. Hele derinlere hizmet eden gazetelere malzeme yetifltirme günü hiç de ildir... Allah n(celle celaluhu) Kitab- Kerimi yegâne müracaat kayna m z, Hz. Muhammed (aleyhi salât-u vesselam) rehberimiz olduktan sonra gerisi angarya Yeter ki biz bu iki kutlu kayna ve onlar n günümüze arz na vesile olan gönül insanlar n n seslerine ve ö ütlerine kulak verelim. Tevfiki ile ne esen rüzgâr ne kas rga ne de boran, bu manada teslim olan inanm fl gönülleri etkilemeyecektir. Meseleleri basiret gözü ile görenler Muhterem Hoca efendinin ta y l nda K r k Testi de, KARA SEVDALILAR sohbeti ile Ali Ünal n Mehtap TV de 2012 de yapt UFUK ÖTES -ayn program Yutobe ta da var- programlar na baks nlar. Görecekler ki bu iki insanda ta o günlerde yaflamakta oldu umuz bu günleri haber vermektedirler. G ybten haber mi? Elbette hay r. Dedim ya olaylara basiret gözüyle bakanlar, Allah n(celle celaluhu) inayeti ile her fleyi ayan beyan görmektedirler. Göstermektedirler ve nas l davran lmas gerekti inin reçetesini de sunmaktad rlar. nflallah merakl lar açar okur ya da dinlerler.

4 ANKARA 4 Tan k, ö rencilerle B R ARAYA GELD Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Zafertepe Dershanesi nin Türkiye çap nda düzenledi i ve Çankaya Belediyesi nin destek verdi i üniversite s nav na haz rlanan baflar l gençlerin kamp sonu balosuna kat ld. Alba Hotel de düzenlenen ve gençlerin yo un çal flma sonunda stres att klar baloda baflar l ö rencilerle bir araya gelen ve onlarla birebir sohbet eden Tan k, ö rencilere bundan sonraki e itim hayatlar nda baflar lar diledi. Türkiye nin çeflitli kentlerinden 100 baflar l gencin Çankaya Belediyesi nin Bilgi ve Gençlik Merkezi nde e itim almalar ndan duydu u memnuniyeti dile getiren Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, gelece in Türkiyesine yöne verecek gençlere tavsiyelerde bulunurken ö rencilere ileride hangi meslekle u raflacaklar n tek tek sordu. Tan k a yo un ilgi gösteren ve Tan k n tecrübelerinden faydalanmak isteyen ö renciler, kamp süresince her türlü isteklerini yerine getiren ve yard mlar n esirgemeyen Tan k a teflekkürlerini ilettiler. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, bu kez de fientepeli kad nlarla bir araya geldi. fientepe, Güventepe Mahallesi nde ikamet eden Aydemir ailesinin evine misafir olan Yaflar, bina sakinlerinin yo un ilgisi ve sevgisiyle karfl laflt. fientepeli han mlar Yaflar misafir etti LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi Aile merkezleri hocalar na e itim M amak Belediyesi aile merkezi yöneticilerini ve hocalar na yönelik iki günlük bir seminer çal flmas gerçeklefltirdi. Mamak Kültür Merkezi nde (MKM) gerçekleflen seminerde ilk gün toplum önünde söz söyleme sanat ikinci gün ise e itimcinin e itimi konular ifllendi. Gerçeklefltirilen semineri etkili iletiflim ve halkla iliflkiler uzman lhan Aktafl verdi. Aile merkezlerinin Mamakl kad nlara yönelik çok önemli hizmetler gerçeklefltirdi ini dile getiren Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Mamakl kad nlara yönelik verilen hizmetlerin en kaliteli flekilde devam edebilmesi için aile merkezlerinde yürütülen bu e itim çal flmalar n önemsiyoruz B eylerle görüfltükten sonra han mlarla bir araya gelen Yaflar, kad nlarla uzun uzun sohbet etti. Aydemir ailesinin evi, Yaflar n ziyareti ile flenlendi. Yaflar n fientepeli vatandafllar n gözdesi oldu unu dile getiren Aydemir ailesi, baflkan evlerinde a rlamaktan büyük mutluluk duyduklar n belirtti. H nca h nç dolu olan odada ilk önce beylerle sohbet eden Yaflar, daha sonra han mlar n s k nt lar n dinleyerek gerçeklefltirdi i ve gerçeklefltirmek istedi i projelerden bahsetti. Kad nlar n sosyal yaflam ve çal flma alanlar n art rmak ad na projeler bafllatt n belirten Yaflar, Ben siyaseti hayata sokmadan, din, dil, rk ve mezhep ayr m yapmaks z n çal flmalar m gerçeklefltiriyorum. Her zaman yasalar n bana verdi i yetkiye göre hareket ettim. 64 y lda yap lmayan 5 y lda yapt m. Han mlar m z için YEN MEK kurslar n hayata geçirdik. Bayanlar m z n bofl vakitlerini de erlendirebilece i ve el emeklerini sergileyip satabilece i bir alan Yenimahallelilere kazand rma peflindeyiz. Kad n elinin de di i yerde ciddiyet ve samimiyet olur. yi ki vars n z. Sizlere Yenimahalleli olman n gururunu yaflatmak için durmaks z n çal flmalar m za devam edece iz. Çünkü han mlar her fleyin en iyisini ve en güzelini hak ediyor diye konufltu. Baflkan dikkatle dinleyen han mlar ise belediye çal flmalar ndan memnun olduklar n belirterek Yaflar her zaman desteklediklerini ve yan nda olduklar n söyledi. Genifl Aç Süleyman GÖKSU ÜLKEM ZDE S T ALANLARI Merhaba. Farkl bir konuyu sizlerle paylaflmak istiyorum Sit alanlar, Ülkemizin önemli bir bölümünü ilgilendirmekte. Bilindi i gibi, sit alan Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmalar veya özellikleri ve güzellikleri bak m ndan korunmas gerekli yer üstünde, yer alt nda veya su alt nda bulunan korunmas gerekli alanlard r. Arkeolojik sitler, tarihi sitler, kentsel sitler ve do al sitler önemli bafll klard r. Sit alanlar n n ayr ca dereceleri vard r. Sit alanlar ile ilgili çeflitli kurullar vard r. Bu kurullar n birbiriyle irtibatlar nda, bürokratik engeller ortaya ç kmaktad r. Baz yerlerde öyle sit alanlar görürüz ki, özellikleri konusunda aç klay c bir cevap alamay z. Anlad m kadar yla bir yeri sit alan ilan etmek çok kolay, sit alan n kald rmak ise çok büyük zorluklar gerektirir. Yanl fl yap lan bu uygulamalar, flehirlerin geliflmesini önlemekte, hak kay plar na sebep olmaktad r. Baz Sit alanlar nda yap laflma hususunda izin almak, bir hayli s k nt l d r. Sit alanlar n n belirlenmesinde ve derece tespitinde yanl fllar oldu u bilinmektedir. Sit alanlar n n bütünü Kültür ve Turizm Bakanl n n kontrolünde iken, do al sit alanlar bundan böyle Çevre ve fiehircilik Bakanl na devredilmifltir. Baz yerlerin özelli ini kaybetti i, baz yerlerin sit alan olmas gerekti i konusunda yetkililerin aç klamalar bulunmakta. Sit alanlar ile ilgili olarak, vatandafllar n flikâyetleri dinlenmeli ve ortak bir çözüme var lmal d r. Sit alanlar n n asl na uygun bak m ve onar mlar zaman nda yap lmal d r. Tarihimize sahip ç kmam z, vatandafl olarak bizim de görevimizdir. Çorumlular, Akgül ü a rlad TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel: M amak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Çorumlularla bir araya geldi. Akgül, Baflak Mahallesi nde bulunan Çorum Sungurlu Yar msö üt lçe Yard mlaflma ve Güzellefltirme Derne i ni ziyaret ederek belediyenin çal flmalar yla ilgili dernek üyelerine bilgilendirmede bulundu. lçede yapt klar ve devam eden yat r mlar dernek üyeleriyle paylaflan Akgül, önümüzdeki günlerde aç klayacaklar seçim beyannamesinde ilçe ad na önemli projeler oldu unu müjdeledi. Toplant da Akgül e, Meclis Baflkanvekili Erdal Ak, Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer ve ilçe yöneticileri efllik etti. 30 Mart yerel seçimlerinin yaln zca baflkanl k seçimleri olarak görülmemesi gerekti ini kaydeden Akgül, Bu seçim hizmetlerin devam ad na önemli bir seçim. Vatandafllar m z bize destek verir bir dönem daha teveccüh gösterirlerse bölgemize yap lan yat r mlar da büyüyerek devam eder Vatandafllar n belediyeden beklentilerini ve isteklerini dinleyen Akgül, sadece seçim dönemlerinde de il, sürekli vatandafllarla iç içe olduklar n belirtti.

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz ATO dan kentsel dönüflüm önerisi Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci, 300 metrekarelik imalathane ile mobilyac l k sektörünün geliflemeyece ini belirterek, Sitelerde acilen imalathanelerin üretim tesislerine

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi 19 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: 13835 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi GÜNCEL FILIPINLER E Samanyolu nda Demircan

Detaylı

Gecikmifl yollar hizmete girecek

Gecikmifl yollar hizmete girecek ANG AD a kad n baflkan aday 12. Dönem Yönetim Kurulu seçimlerine haz rlanan Ankara Genç fladamlar Derne i nde (ANG AD) ifl kad n Fatma Semiz tek kad n aday olarak baflvurdu. Ankara Genç fladamlar Derne

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu. Keçiören Halli brahim Sofras nda düzenlenen. Hizmet elçileri kap lar çal yor

Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu. Keçiören Halli brahim Sofras nda düzenlenen. Hizmet elçileri kap lar çal yor Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu Keçiören de Yoksullarla Dayan flma Haftas münasebetiyle Dayan flmada Gönül ve Güçbirli i program düzenlenerek, yoksul aileler ayn sofra etraf nda buluflturuldu. KEÇ

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, ekibiyle bir araya gelerek seçim start n verdi. KIZILCAHAMAM Aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu na teslim

Detaylı

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz fiiddetli ya murda araçlar mahsur kald Emniyet Müdürü hayat n kaybetti 30 N SAN 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13948 S NCAN GÜNCEL Ankara'da önceki gece geç saatlerde aniden bast ran ya mur kanalizasyon giderlerinin

Detaylı

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Yenimahalle Belediye Baflkanl görevine yeniden seçilen Fethi Yaflar, düzenlenen bir törenle mazbatas n ald. KENAN ERGEN Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland

SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland SECIM 11 N SAN 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13932 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı