siskon endüstriyel otomasyon sistemleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "siskon endüstriyel otomasyon sistemleri"

Transkript

1 Siskon Endüstriyel Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Þti., fabrikalar ve makineler için otomasyon sistemleri kurmak, endüstriyel otomasyon yazýlýmlarý geliþtirmek ve mühendislik hizmetleri vermek amacýyla kurulmuþtur. Bu hedeflerini gerçekleþtirirken, kendi bünyesinde tasarlanan ve üretilen elektronik kartlarý ve yazýlýmlarý kullanmaktadýr. Araþtýrma geliþtirme departmaný tarafýndan Monitrol MII Programatörleri RIO Akýllý Giriþ Çýkýþ Modülleri Reçete Yönetim Sistemi Yazýlýmý Boyahane Yönetim Sistemi Yazýlýmý Örme Makinalarýndan Veri Toplama ve Deðerlendirme Yazýlýmlarý tasarlanmýþ ve endüstride yaygýn olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Siskon özellikle, kumaþ boyama makineleri, yuvarlak örme makineleri ve boya mutfaðý otomasyonu konularýnda uzmanlaþmýþ bir firmadýr. Bugüne kadar gerçekleþtirdiðimiz projeler hakkýnda ayrýntýlý bilgi almak istiyorsanýz lütfen referans listemize göz atýnýz veya web sayfamýzý ziyaret ediniz. Siskon Endüstriyel Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Þti. 153 Sokak No:23/A Nokta Ýzmir Tel : Fax : Perpa Ticaret Merkezi No:2311 Okmeydaný Ýstanbul Tel : Fax :

2 MONITROL MII Boyama Makinesi Bilgisayarý Siskon Endüstriyel Otomasyon Ltd. Þti. Monitrol programatör ailesi ile birlikte, otomasyon projelerinize esnek çözümler sunmaktadýr. SÝSKON Monitrol MII programatörü, makine - kullanýcý ara birimine ve programlanabilir lojik kontrol yeteneðine sahiptir. Operatör Panel Özellikleri Ekran Grafik, LCD Piksel Yoðunluðu 240 x 128 Piksel Boyutlarý 0.5 mm Karakter Sayýsý 40 satýr x 16 kar Ekran Kontrast Ayarý Otomatik Dil Türkçe, Ýngilizc Tuþ Takýmý Membran, 24 T Fonksiyon Tuþlarý 5 adet (F1..F5) Programlama Yetenekleri Program Kapasitesi 255 Adým Kapasitesi adým Fonksiyon Kapasitesi 64 Paralel Ýcra Edilebilen Fonksiyon Sayýsý 3 Merkezi Bilgisayardan Program Evet Yükleme Alt Program Yaratabilme Evet

3 Kumaþ Boyama Makineleri Otomasyonu 3. PLC özellikleri CPU 2 adet 384 Kbyte Flash Bellek 32 Kybte Dinam 32 Kybte EPRO PLC Tarama Hýzý 100 ms PLC Fonksiyonlarýný Yükleme Siskon Insmac Y PLC Fonksiyon Yaratma Metodu Komut Listesi PLC Komut Sayýsý 64 Zamanlayýcý (Timer) 64 Sayýcý (Counter) 64 Aritmetik Ýþlemler +, -, *, / PID Çevrimi 2 Bilgisayar ile Haberleºme RS 485- full dup Bilgisayar ile Haberleþme Hýzý bit/s Bilgisayarýn Uzaklýðý 1000 m (max.) Giriþ Çýkýþ Modülleri ile Haberleºme RS 485- half dup Giriþ Çýkýþ Modülleri ile Haberleþme bit/s Hýzý Giriþ Çýkýþ Modüllerinin Uzaklýðý 1000 m (max.) Besleme 85VAC VA Güç 30 Watt

4 Monitrol MII Programatörü Standart Fonksiyon Listesi Fonksiyon No Fonksiyon Adý 1 Su Al Makinaya kumaþ aðýrlýð miktarda su alýr 2 Numune Al Prosesin belirli bir aþam alýnmasý amacýyla opera 3 Taþar Yýka 4 Dozajla 5 Sýcak Yýka Parametre olarak girilen taþar yýkama seviyesinde iºlemine tabi tutulur. Ýlave tankýn içinde hazýr parametre olarak girilen sürede makinaya transfe Artýþ hýzýna baðlý olarak deðerine kadar yükseltir deðerine ulaþýldýktan son süre boyunca makina sýc 6 Su Boºalt Makinadaki suyun tama 7 Hýzlý Isýt Makina sýcaklýðý hedef d 8 Soðut Makinayý hedeflenen sýc 9 Soðuk Yýka Girilen süre boyunca ku 10 Ý. Tank Hazýrla Ýlave tanka kimyasal veya girilen parametre ile orant 11 Ý. Tank Transfer Ýlave tankýn içinde bulun makinaya transfer edilir 12 Makinadan Su Al Ýlave tanka makineden s 13 Tanka Su Al Ýlave tanka su alýnmasý a Ýlave tank seviye sabit tu makinadan tanka, tankta 14 Mak/Tank Çevrim 15 Tank Yýka / Mak. Tanký makineye yýkar 16 Tank Yýka / Kanal Tanký kanala yýkar 17 ÝT kh /Mk T k ki d ld ð

5 RIO Akýllý Giriþ Çýkýþ Modülleri RIO giriþ çýkýþ modülleri ile Monitrol MII, RIO fieldbus üzerinden haberleþirler. RIO filedbus,boyama makinalarý otomasyonu projelerinde, maliyeti azaltýr ve yüksek hýzda haberleþmeyi saðlar. RIO Akýllý Giriþ Çýkýþ modülleri, SÝSKON Monitrol MII programatörü ile makina arasýndaki arabirim görevini yapmaktadýrlar.otomasyon projelerinde istenilen giriþ çýkýþ sayýsýna sahip RIO modülleri seçilerek esnek çözümler yaratýlabilmektedir. Monitrol MII programatörüne en fazla 128 RIO modülü baðlanabilmekte ve modüller bit/s hýzýnda haberleþmektedirler. RIOA Özellikleri RIOA 10 PT100 1 Analog Giriº (4-20 ma) 2 Sayýcý 2 Analog Çýkýþ (4-20 ma) 2 Duyarga Beslemesi Gerilim Çýkýþý 12 V DC Haberleºme Ara Birimi RS 485 RIOD Özellikleri RIOD 240 RIOD 168 Giriþ Sayýsý Giriº Gerilimi VDC VDC Galvanic Ýzolasyon Evet Evet Giriþ Akýmý 8 ma 8 ma Çýkýþ Sayýsý 0 8 Besleme Gerilimi VDC VDC Çýkýþ Akýmý 0.5 A 0.5 A Kýsa Devre Korumasý Evet Evet Haberleºme Ara Birimi R

6 Boyahane Yönetim Sistemi (DMS) Boyahane Yönetim Sistemi Programý (DMS), Windows platformunda çalýþan, birden çok kullanýcýnýn ayný anda veri giriþi yapmasýný ve rapor almasýný destekleyen ticari bir yazýlým paketidir. Grafik kullanýcý arabirimi sayesinde anlaþýlabilir, güvenli ve hýzlý bir çalýþma ortamý saðlar. DMS, boyahanede çalýþan tüm Monitrol MII programatörlerini belirli aralýklarla sorgulayarak, kontrol ettikleri makinalarýn o anki durumlarý hakkýnda bilgi toplar. Ayrýca bilgisayardan programatörlere veri yüklenmesine (boya programlarý, proses fonksiyonlarý, sistem deðerleri) imkan saðlar. Program 3 ana menüden oluþmaktadýr. 1. Makine Ýzleme 2. Boya Programlarý Geliþtirme 3. Proses Raporlama 1. Makine Ýzleme DMS yazýlýmý sayesinde, bilgisayar monitöründen boyahanedeki tüm makinalarýn yürüttüðü proses kolaylýkla takip edilebilir. DMS bilgisayarý her bir Monitrol MII programatöründen aldýðý prosesle ilgili bilgileri ekrana getirir. Bu bilgiler, Ýþlem gören kumaþýn parti numarasý Çalýþan boya programýnýn ismi Programa ve adýma baþladýðý zaman Adým numarasý Fonksiyon Ýsmi Tüm proses parametreleri (sýcaklýk, ilave tank seviyeleri, makina seviyeleri vb) Monitrol MII programatörünün durumu (Çalýþ, Bekle, Dur) Tüm bu bilgiler, iþletmeyi rahatlýkla eþ zamanlý olarak takip edebilmek amacýyla ekranda gösterildiði gibi, proses raporlamada da kullanýlmak üzere bilgisayar sabit diskinde saklanýr. Makinelerden gelen kimyasal veya boya tartým istekleri DMS yazýlý tarafýndan Sývý Kimyasal Tartým veya toz boya tartým sistemlerine iletilir.

7 2. Boya Programý Geliþtirme Bu modül kullanýlarak boya programlarý kullanýcý tarafýndan bilgisayar ortamýnda yaratýlýr. Mevcut boya programlarýnýn içeriðini deðiþtirmek, yeni bir boya programý yaratýrken mevcut boya programlarýndan birini kopyalamak mümkündür. Monitrol MII programatörüne, programatörün tuþ takýmýný kullanarak programlarý tanýmlamak yerine, tek bir tuþla tüm programlar iþletmedeki tüm Monitrol MII lere yüklenebilmektedir. Kullanýcý, boya programlarýný yazýcýdan döküm olarak da alabilmektedir. 3. Proses Raporlama Siskon Boyahane Yönetim Sistemi (DMS), Monitrol MII programatöründen makinedeki proses ile ilgili bilgileri toplamakta ve bilgisayarýn hard diskine depolamaktadýr. Bu bilgiler deðerlendirilerek geçmiþe dönük raporlar hazýrlanabilir. Bu raporlar, þu baþlýklar halinde toplanmýþtýr; 3.1 Program Raporlarý Kullanýcý rapor almak istediði zaman aralýðýný girer ve istediði makineyi seçebilmektedir. Kullanýcý, yazýlým yandaki formatta hazýrladýðý rapor sayesinde her adýmýn baþlangýç zamanýný, makinede gerçekleþen fonksiyonu ve süresini takip edebilmektedir. 3.2 Parametre Raporlarý Proses akýþ sýrasýný takip etmek kadar, prosesteki parametrelerin deðiþimini de takip etmek önemlidir. Kullanýcý istenen adýmýn üstüne mouse ile týklandýðýnda o adýmla ilgili parametrelerin deðiþimi ayrýntýlý olarak monitöre yansýyacaktýr. Örneðin Sýcak Yýka fonksiyonu üzerine mouse ile týklandýðýnda yandaki formatta bir rapor hazýrlanacaktýr.

8 Reçete Yönetim Sistemi (RMS) Reçete Yönetim Sistemi Programý (RMS),Windows platformunda çalýþan, birden çok kullanýcýnýn ayný anda veri giriþi yapmasýný ve rapor almasýný destekleyen ticari bir yazýlým paketidir. Grafik kullanýcý arabirimi sayesinde anlaþýlabilir, güvenli ve hýzlý bir çalýþma ortamý saðlar. RMS programýnda amaç, kullanýlacak tüm reçetelerin bilgisayar ortamýnda yaratýlmasý ve boyanacak her parti kumaþ için reçetelerle, boya programlarý ve makineleri iliþkilendiren iþ emirlerinin hazýrlanmasýdýr. Ayrýca, kimyasal ve boya stoklarý bilgisayar ortamýnda saklanmakta ve reçete maliyetleri de hesaplanmaktadýr. Reçete programý 3 ana bölümden oluþmaktadýr. 1) Stok Bilgileri 2) Reçete Yaratýlmasý 3) Ýþ Emri Yaratýlmasý 1.1. Stok Tanýmlarý Stok tanýmlarý menüsünden boya mutfaðýnda kullanýlan tüm kimyasallar ve boyalara birer stok kodu verilerek tanýmlanmaktadýr. Ayrýca bu kimyasallarýn kullaným metotlarý ( %, g/l, cc/l), mininum sipariþ miktarý, birim fiyatý, baþlangýç miktarý, tank numarasý bilgileri de girilmektedir. Tüm kimyasallarýn listesi özellikleri ile birlikte yazýcýdan döküm olarak alýnabilmektedir Stok Harcama Raporu Stok listesinden kimyasal veya boya seçilerek istenilen iki tarih arasýnda o kimyasaldan ne kadar harcanmýþ bilgisi ayrýntýlý olarak alýnabilmektedir.bilgiler, bilgisayarda saklanabildiði için istenen iki dönem arasýnda kýyaslama yapýlabilmektedir.

9 1.3. Stok Durum Raporu Stok raporu menüsü, boya mutfaðýndaki tüm kimyasallar ve boyalarýn stoklarda bulunan miktarýný, tutarlarýný ve toplam tutarý vermektedir. Stokdaki miktar kritik miktarýn altýna düþmüþ ise yazýlým otomatik olarak uyarmaktadýr. Tüm stok listesi özellikleri ile birlikte yazýcýdan döküm olarak alýnabilmektedir. 2. Reçete Reçete menüsünde, öncelikle her bir reçeteye reçete ismi ve reçete kodu verilir. Stok tanýmlarý menüsünde tanýmlanmýþ kimyasallardan ve boyalardan kullanarak alt reçeteler yaratýlýr.boya programýnda ayný adýmda verilmesi gereken kimyasal veya boyalar paralel olarak tanýmlanabilmektedir. Reçetelerdeki kimyasallar ve boyalar birim miktar olarak girilmektedir. Bir reçeteye daha önceden tanýmlanmýþ reçeteler de alt reçete olarak konulabilmekte böylece standart reçetelerin her defasýnda baþtan yazýlmasýna gerek kalmamaktadýr. Bir reçete diðer reçetenin üzerine kopyalanabilmekte böylece birbirine benzer reçeteler için yazým kolaylýðý saðlanabilmektedir. Reçetelerin yaratýlma tarihleri sistem tarafýndan otomatik olarak verilmektedir. Ýstenirse reçeteler yazýcýdan döküm alýnabilmektedir.

10 3. Ýþ Emri Ýþ emirleri, iþlem görecek kumaþý, reçeteleri ve boya programlarýný iliþkilendirmek amacýyla hazýrlanýr Ýþ emrinde, iþlem görecek kumaþýn parti numarasý müþteri ismi renk kodu makine ismi kumaþ miktarý flote oraný kasar hacmi boya programý ismi reçete ismi tanýmlanmaktadýr. Tüm bu bilgiler girildikten sonra iþ emri planlanýr. Kumaþ miktarý, flote oraný ve reçeteden yararlanýlarak, kimyasal ve boyalardan proses sýrasýnda ne kadar kullanýlmasý gerektiðinin tam listesi bilgisayar tarafýndan hesaplanýr.ayrýca stoklardan da kimyasal ve boyalarýn hesaplanan miktarlarý otomatik olarak düþülmektedir. Stok tanýmlarý bilgilerindeki birim fiyat bilgileri kullanarak reçetenin kimyasal ve boya maliyeti de otomatik olarak hesaplanmaktadýr.

11 Toz Boya Eritme ve Daðýtým Sistemi Siskon Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Ltd.Þti. tarafýndan geliþtirilen bu sistemde amaç, toz boyalarýn prosedürüne uygun olarak eritilmesini ve boyama makinelerine transferini saðlamaktýr. Bu sistemin en büyük avantajlarýndan birisi, tüm boyalarýn her zaman ayný kalitede eritilmesi ve makinelere transferinin hýzlý ve güvenli bir þekilde yürütülmesidir. Sistemde kullanýlan Monitrol MII kontrol cihazý, Siskon Ltd.þti nin AR-GE departmaný tarafýndan tekstil sektöründeki otomasyon projelerinde kullanýlmak amacýyla endüstriyel ortamlara uygun olarak tasarlanmýþtýr. Monitrol MII nin geniþ grafik likit kristal ekranýndan, boya eritme prosesi aþamalarý kolaylýkla takip edilebilmekte ve cihaz hem tek baþýna hem de Siskon Reçete Yönetim Sistemi ile entegre olarak çalýþabilmektedir. Flash belleði sayesinde yüzlerce eritme prosesini kayýtlý tutabilen Monitrol MII, çok görevli çalýþma yeteneði ile herhangi bir eritme prosesini yürütürken, yeni prosesler tanýmlanabilmektedir. Ýþletmede kullanýlan boyalarýn eritme prosesleri, her bir boya grubu için ayrý ayrý programlar þeklinde Monitlrol MII ye girilir. Boya eritme programlarýnda, boyanýn eritileceði sýcaklýk bilgileri, çevrim süreleri, boya miktarý/su alma miktarý bilgileri bir kez girilmektedir. Bu bilgiler, cihazýn üzeriden girilebildiði gibi Siskon Reçete Yönetim Sisteminden de otomatik olarak yüklenebilmektedir. Sistemin çalýþmasý sýrasýnda; operatör öncelikle eritilecek boyayý Monitrol MII den seçmektedir. Daha sonra eritilecek boya miktarý bilgisini cihaza girmektedir. Monitrol MII çözme kabýna, seçilen boya eritme programýna ve eritilecek boya miktarýna göre belirli miktarda su alýr. Programda tanýmlanan hedefe kadar çözme kabý ýsýtýlýr. Operatör tarafýndan toz haldeki boya eritme kabýna dökülür. Monitrol MII, programda tanýmlanan süre boyunca pompa yardýmý ile boyanýn tamamen çözülmesini saðlar ve üzerine istenildiði kadar su ilave edilerek transfere hazýr hale getirir. Monitrol MII ye transfer onayý verildikten sonra, istenilen makineye eritilmiþ boya otomatik olarak gönderilir. Ayrýca boya eritme kabý ve hat yýkanarak yeni iþleme hazýr hale getirilir. Tüm bu iþlemler sýrasýnda operatör sadece eritilecek boyayý kontrol cihazýndan seçmekte ve toz boyayý eritme kabýna dökmektedir. Bunun dýþýndaki tüm iþlemler tam otomatik olarak yapýldýðý için, tüm boyalar ayný kalitede ve hýzlý bir þekilde eritilip istenilen makineye transferi saðlanmýþ olmaktadýr. Sistem tek baþýna çalýþabildiði gibi tam otomatik boya mutfaðýnda bulunan Siskon Reçete Yönetim Sistemi ile ve boyama makinelerinde bulunan Monitrol MII kumaþ boyama makinesi bilgisayarlarý ile entegre olarak çalýþabilmektedir.

12 Knitinfo 2000 Örme Makinelerinden Veri Toplama & Deðerlendirme Knitinfo 2001 örme otomasyonu projesinde amaç; örme iþletmesindeki makinelerin ve çalýþanlarýn performanslarýnýn hýzlý, güvenilir ve tarafsýz olarak deðerlendirilmesidir. Performans deðerlendirme, iþletme amaçlarýnýn gerçekleþtirilebilmesi için gösterilen tüm çabalarýn izlenmesiyle gerçekleþir. Buradan elde edilen sonuçlarla aslýnda þirketin profili ortaya konmakta ve verimliliði saptanmaktadýr. Bu süreç içerisinde, çalýþanýn iþindeki çalýþma temposuna ve makinelerin performansýna iliþkin bilgiler toplanýr, toplanan bilgiler analiz edilir ve bu analizlerin sonuçlarý deðerlendirilir Knitinfo 2001 de her bir örme makinesine endüstriyel standartlara uygun RIO Knit veri toplama modülü yerleþtirilir. RIO Knit modülü makinenin çalýþtýðýný veya durduðunu ve durmuþ ise duruþ nedenini otomatik olarak algýlar ve bu bilgileri sürekli olarak bilgisayara ulaþtýrýr. RIO Knit modülünün, prosesle ilgili bu bilgileri bilgisayara ulaþtýrmasý için RIO haberleþme modülleri kullanýlýr. Her bir haberleþme modülüne, 6 RIO Knit modülü baðlanýr. Kiþisel bilgisayarda Windows ortamýnda çalýþan Knitinfo 2001 yazýlýmý RIO Knit modüllerinden gelen bilgileri sabit diskine kaydederken, ayný anda bilgisayarýn monitöründen tüm makinelerin durumlarýna ait bilgileri gösterir. Bu sayede, örme iþletmesinin yöneticisi hem makinelerin durumlarýný, (çalýþýyor, iplik koptu, kapýlar açýk, iðne kýrýlmasý, vb ) hýzlarýný, tur sayýlarýný, verimliliklerini takip edebilir hem de tüm bu bilgilerin geçmiþ zamanlara ait raporlarýný grafik veya tablo biçiminde alabilir. Bu þekilde, örme iþletmesindeki makinelerin ve iþçilerin performansýný deðerlendirmek için gerekli bilgiler bilgisayar tarafýndan toplanmýþ ve yöneticinin rahatlýkla deðerlendirme yapabileceði raporlar halinde sunulmuþ olur.

13 Her bir örme makinesine endüstriyel standartlara uygun RIO Knit veri toplama modülü yerleþtirilir.. RIO Knit modülü makinenin çalýþtýðýný veya durduðunu ve durmuþ ise duruþ nedenini otomatik olarak algýlar Merkezi bilgisayar, bilgisayar aðýna dahil ise aða baðlý olan bilgisayarlardan da ayný bilgiler takip edilebilir. Online takip yapýlabildiði gibi, geçmiþ zamanlarla ilgili raporlarda ayrýntýlý olarak alýnabilir. Pratikte sýnýrsýz sayýda örme makinesi sisteme baðlanabilir. RIO Knit modülü baðlý bulunduðu makinenin durumunu sürekli olarak knitinfo fieldbus üzerinden merkezi bilgisayara aktarýr

14 On Line Ýzleme : Makine verimlilikleri, üretim miktarlarý ve makine hýzlarý eþ zamanlý olarak izlenir ve raporlama için depolanýr Her makine ekranda belirli ikonlar ile temsil edilmekte ve makinanýn durumuna göre (çalýþýyor, iplik koptu, hava/yað düzeyi, bakým, vb) ikonun rengi deðiþerek kullanýcýya rahat takip olanaðý saðlamaktadýr. Makinaya ait ikonun üstüne mouse ile týklandýðý takdirde makina hakkýndaki ayrýntýlý bilgiler ekrana gelir.

15 3. Raporlar Hazýrlama : Knitinfo üretim esnasýnda ortaya çýkan olaylarý sürekli olarak izlemekte ve kaydetmektedir. Bu verilere dayanarak üretimdeki düþüþ veya yükseliþ nedenlerini ortaya çýkaracak istatistikler oluþturulur. Sonuçlar farklý raporlar þeklinde hazýrlanabilir. Kullanýcý tüm raporlarda istediði iki zaman aralýðýný seçebilmekte ve istediði makine veya makineler hakkýnda raporlar hazýrlayabilmektedir. Tüm rapor sonuçlarý Microsoft Excel programýna da aktarýlabilmektedir Makine Durma Nedenleri Raporu

16 3.1. Makine Üretim Raporlarý 3.2. Makine Hýz Raporlarý

17 siskon ENDÜSTRÝYEL OTOMASYON SÝSTEMLERÝ REFERANSLARIMIZ Berdan Tekstil A.Þ. Adana 4 adet kumaþ boyama makinesi otomasyonu Cotton Club Mýsýr 4 adet kumaþ boyama makinesi otomasyonu Ekoten Tekstil A.Þ. Ýzmir 27 adet kumaþ boyama makinesi otomasyonu Color Service ile birlikte boya mutfaðý otomasyonu Hateks Tekstil A.Þ. Hatay 4 adet kumaþ boyama makinesi otomasyonu Ýntrade Ýplik A.Þ. Ýstanbul 6 adet örme makinesinden veri toplama ve deðerlendirme yazýlýmý Kale Kalýp A.Þ. Ýstanbul Doðal gaz sayacý ön kalibrasyon yazýlýmý Ön ödemeli doðal gaz sayacý tasarýmý Kale Porselen A.Þ. Ýstanbul Ön ödemeli elektrik sayacý tasarýmý Kimteks A.Þ. Adana 2 adet kumaþ boyama makinesi otomasyonu Nurka Tekstil A.Þ. Ýzmir Sývý kimyasal daðýtým sistemi Özbucak Tekstil A.Þ. Adana 1 adet kumaþ boyama makinesi otomasyonu Saydam Tekstil A.Þ. Bursa 4 adet kumaþ boyama makinesi otomasyonu Soley Havlu A.Þ. Kayseri 3 adet kumaþ boyama makinesi otomasyonu Union Dyers Textile Co Mýsýr Yedikule Tekstil A.Þ. Yeþim Tekstil A.Þ. Ýstanbul Bursa 11 adet kumaþ boyama makinesi otomasyonu Sývý kimyasal tartým ve daðýtým sistemi Toz boya eritme sistemi 75 adet kumaþ boyama makinesi otomasyonu Sývý kimyasal tartým ve daðýtým sistemi 8 adet örme makinesinden veri toplama ve deðerlendirme yazýlýmý Siskon Endüstriyel Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Þti. 153 Sokak No:23/A Nokta Ýzmir Tel : Fax : Perpa Ticaret Merkezi No:2311 Okmeydaný Ýstanbul Tel : Fax :

Simplex 2xx-3xx Tam Otomatik Boyama Bilgisayarlarý. Felis - D Endüstriyel Tip Kurutma Makinesi Bilgisayarý

Simplex 2xx-3xx Tam Otomatik Boyama Bilgisayarlarý. Felis - D Endüstriyel Tip Kurutma Makinesi Bilgisayarý Ýçindekiler Hakkýmýzda Çözümler PBS xxx Hidrostatik Seviye Sensörleri UB xx Uç Bulma Sensörleri Simplex 0x Yarý Otomatik Boyama Bilgisayarlarý Simplex xx Tam Otomatik Boyama Bilgisayarlarý Simplex 2xx3xx

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Laboratuar Ýþ Emri Takibi (Parti Kartý) Stok Kontrol Satýn Alma Depo Seri (Top) Takibi Reçete (Ýþletme Reçetesi) Üretim Üretim Planlama Üretim Takibi Kalite Kontrol Sevkiyat Faturalama

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422 KLEMENS BAÐLANTILARI YAZILIM OTOMASYON ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD.STI. 2 0 2.88 ARMAN TEKSTÝL TOP NO Kumaþ Cinsi Hata Sayýsý 00278 32 03 RS-232/422 Normalde kapalý Ortak (Faz) Normalde açýk PEYKAN YAZILIM

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

Proforma Maliyet Kumaþ Teknik Analiz Formu Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Kumaþ Teknik

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP

TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP 1236 Profesyonellik detaylarda gizli... Üç parçadan oluþan vibre tablasý, üzerindeki her biri 6000 d/d.'lýk 6 vibrasyon motoru sayesinde yüksek frekanslý vibrasyon

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Üretim Planlama Ýhtiyaç Planlama Zaman Planlama Satýn Alma Stok Kontrol Üretim Takip (Kesim Öncesi) Örme Boya Baský Kesim Üretim Takip (Kesim Sonrasý) Parça Baský Nakýþ Dikim Ýlik Düðme

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Modem Yazýcý Profibus PC Desentral I/O Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý Kullanýmý UMG 503 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki elektriksel

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

medicraft innovative intelligence uykunun sessiz nefesi...

medicraft innovative intelligence uykunun sessiz nefesi... uykunun sessiz nefesi... HAKKIMIZDA; Medicraft Medikal Sistemler Ar-Ge Üretim Ticaret Limited Þirketi; 2010 yýlýnda kurulmuþtur. Elektronik ve yazýlým alanýnda yaptýðý Ar-Ge çalýþmalarýný, üretim ve pazarlama

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim. Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. www.zirve azilim.net TÝCARÝ PAKET TÝCARÝ PAKET Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL veritabaný

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri Huawei Network Energy, Powering the Future Huawei UPS Çözümleri İçindekiler Huawei UPS Tasarım Konsepti UPS2000-G Serisi UPS5000-E Serisi UPS5000-A Serisi (30-120kVA) UPS5000-A Serisi (160-800kVA) NetEco

Detaylı

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý BDT Yazýlým tarafýndan hazýrlanan Solid Edge Türkiye Teknik Destek sitesi üzerinde yayýnlanan HD kalitedeki Türkçe

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý

Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý Bosch-Diagnostik Yaþam için teknoloji ESI[tronic] Yazýlým Test Cihazlarý Servis Eðitimi Teknik Telefon Desteði Profesyonel Klima

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI HAKKINDA 118 SMB-3010B STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMB-3010B serisi stereo mikroskop yüksek çözünürlük

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Tek Kelimeyle, Þaþýrtýcý...

Tek Kelimeyle, Þaþýrtýcý... Tek Kelimeyle, Þaþýrtýcý... Melco müþterilerinin iþleri için vereceði en önemli kararýn profesyonel nakýþ makinelerine yatýrým kararý olduðunu çok iyi bilmektedir. Melco sizlere kolay kullanýma, yüksek

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-00 20-00 07/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR No: 96JDTR Multi Grooving Tools MGT Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý M.G.T. Özellikler 1. W þeklindeki benzersiz sýkýþtýrma formu mükemmel bir kavrama saðlar. 2. M.G.T uçlar iç çap operasyonlarda da dýþ

Detaylı

AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 )

AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 ) FLC-80 AKIÞ ÖLÇER Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi Ývedik Organize San. 21. Cad. No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel : (312)394 59 83-394 59 84 Fax: 394 59 87 www.sistekelektronik.com e-posta:sistek@sistekelektronik.com

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Zeus Superior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Zeus Superior kw Duvar tipi kombi sektörünün lider ve öncü kuruluþu olan Ýmmergas,

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý olarak girebilirsiniz.

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Modüler Güvenlik Switchleri ve Anahtar Kilit Sistemleri. Sistem Açýklamasý. Paslanmaz Çelik. FT28 / 091203 co

Modüler Güvenlik Switchleri ve Anahtar Kilit Sistemleri. Sistem Açýklamasý. Paslanmaz Çelik. FT28 / 091203 co Modüler Güvenlik Switchleri ve Anahtar Kilit Sistemleri Sistem Açýklamasý Paslanmaz Çelik FT28 / 09203 co Firma 928 Emil Dold tarafýndan kuruldu Kapý açýcý, 939 Üretimdeki Kapý Kilitleri 75 Yýlý Aþkýn

Detaylı

NETWORK BAÐLANTISI GEREKTÝRMEYEN STANDALONE SÝSTEMLER Bilgisayar üzerinden giriþ-çýkýþ takibi istenmeyen münferit uygulamalar için dizayn edilmiþ Standalone okuyucu ve þifreli tuþ takýmlarý. Bu sitemlerde

Detaylı

3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL

3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL 3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

SLD MR Toz Kimyasal Çözme ve Dağıtım Sistemi

SLD MR Toz Kimyasal Çözme ve Dağıtım Sistemi SLD MR Toz Kimyasal Çözme ve Dağıtım Sistemi Toz Kimyasal Dağıtım Çözümleri Bir boyahane için tüketilen en kritik hammaddenin boyanın kendisi olduğu bir gerçek. Ancak boyanın etkili olabilmesi için ciddi

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Kimya Tartım Sistemi

Kimya Tartım Sistemi Kimya Tartım Sistemi Kimyasal Hammadde Tartım ve Paketleme Sistemi İÇİNDEKİLER İşin Tanımı Prosesin Tanımı (Tesiste İş Akışı) Prosesin Paketleme Kapasitesi Proses Ekipmanlarının Tanıtımı Otomasyon ve Raporlama

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti

FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti FÝYAT LÝSTESÝ ve TEKNÝK DESTEK BÝLGÝLERÝ Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri D Serisi Haziran 2012 Fiyat Listesi Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti DVS Digital Videointercom Systems

Detaylı

pumpverter Multipump çalýþma modlarý Redundant iþletme Yeni eþit yaþlandýrma tekniði DTC ile hassas debi kontrolü Optimum sistem verimliliði Yeni seviye kontrol tekniði Dahili debimetre Anti-jam özelliði

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kablo Üretim Çizelgeleme Paketi. dinamo Kablo GANT. dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası

Kablo Üretim Çizelgeleme Paketi. dinamo Kablo GANT. dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası dinamo Kablo GANT dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası KABLO Üretim Planlama ve Maliyetlendirme Yazılımı dinamo Kablo GANT Kimin İçin? dinamo Kablo GANT, kablo üretimi yapan,

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme Nr : 168JDTR Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme PRO Özellikler Güçlü baðlama sistemi: Yüksek hýzlarda dahi güvenli plaket baðlama sistemi. Plaketlerdeki parlak yüzey: Mükemmel talaþ akýþý saðlar ve sývaþmayý

Detaylı