siskon endüstriyel otomasyon sistemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "siskon endüstriyel otomasyon sistemleri"

Transkript

1 Siskon Endüstriyel Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Þti., fabrikalar ve makineler için otomasyon sistemleri kurmak, endüstriyel otomasyon yazýlýmlarý geliþtirmek ve mühendislik hizmetleri vermek amacýyla kurulmuþtur. Bu hedeflerini gerçekleþtirirken, kendi bünyesinde tasarlanan ve üretilen elektronik kartlarý ve yazýlýmlarý kullanmaktadýr. Araþtýrma geliþtirme departmaný tarafýndan Monitrol MII Programatörleri RIO Akýllý Giriþ Çýkýþ Modülleri Reçete Yönetim Sistemi Yazýlýmý Boyahane Yönetim Sistemi Yazýlýmý Örme Makinalarýndan Veri Toplama ve Deðerlendirme Yazýlýmlarý tasarlanmýþ ve endüstride yaygýn olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Siskon özellikle, kumaþ boyama makineleri, yuvarlak örme makineleri ve boya mutfaðý otomasyonu konularýnda uzmanlaþmýþ bir firmadýr. Bugüne kadar gerçekleþtirdiðimiz projeler hakkýnda ayrýntýlý bilgi almak istiyorsanýz lütfen referans listemize göz atýnýz veya web sayfamýzý ziyaret ediniz. Siskon Endüstriyel Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Þti. 153 Sokak No:23/A Nokta Ýzmir Tel : Fax : Perpa Ticaret Merkezi No:2311 Okmeydaný Ýstanbul Tel : Fax :

2 MONITROL MII Boyama Makinesi Bilgisayarý Siskon Endüstriyel Otomasyon Ltd. Þti. Monitrol programatör ailesi ile birlikte, otomasyon projelerinize esnek çözümler sunmaktadýr. SÝSKON Monitrol MII programatörü, makine - kullanýcý ara birimine ve programlanabilir lojik kontrol yeteneðine sahiptir. Operatör Panel Özellikleri Ekran Grafik, LCD Piksel Yoðunluðu 240 x 128 Piksel Boyutlarý 0.5 mm Karakter Sayýsý 40 satýr x 16 kar Ekran Kontrast Ayarý Otomatik Dil Türkçe, Ýngilizc Tuþ Takýmý Membran, 24 T Fonksiyon Tuþlarý 5 adet (F1..F5) Programlama Yetenekleri Program Kapasitesi 255 Adým Kapasitesi adým Fonksiyon Kapasitesi 64 Paralel Ýcra Edilebilen Fonksiyon Sayýsý 3 Merkezi Bilgisayardan Program Evet Yükleme Alt Program Yaratabilme Evet

3 Kumaþ Boyama Makineleri Otomasyonu 3. PLC özellikleri CPU 2 adet 384 Kbyte Flash Bellek 32 Kybte Dinam 32 Kybte EPRO PLC Tarama Hýzý 100 ms PLC Fonksiyonlarýný Yükleme Siskon Insmac Y PLC Fonksiyon Yaratma Metodu Komut Listesi PLC Komut Sayýsý 64 Zamanlayýcý (Timer) 64 Sayýcý (Counter) 64 Aritmetik Ýþlemler +, -, *, / PID Çevrimi 2 Bilgisayar ile Haberleºme RS 485- full dup Bilgisayar ile Haberleþme Hýzý bit/s Bilgisayarýn Uzaklýðý 1000 m (max.) Giriþ Çýkýþ Modülleri ile Haberleºme RS 485- half dup Giriþ Çýkýþ Modülleri ile Haberleþme bit/s Hýzý Giriþ Çýkýþ Modüllerinin Uzaklýðý 1000 m (max.) Besleme 85VAC VA Güç 30 Watt

4 Monitrol MII Programatörü Standart Fonksiyon Listesi Fonksiyon No Fonksiyon Adý 1 Su Al Makinaya kumaþ aðýrlýð miktarda su alýr 2 Numune Al Prosesin belirli bir aþam alýnmasý amacýyla opera 3 Taþar Yýka 4 Dozajla 5 Sýcak Yýka Parametre olarak girilen taþar yýkama seviyesinde iºlemine tabi tutulur. Ýlave tankýn içinde hazýr parametre olarak girilen sürede makinaya transfe Artýþ hýzýna baðlý olarak deðerine kadar yükseltir deðerine ulaþýldýktan son süre boyunca makina sýc 6 Su Boºalt Makinadaki suyun tama 7 Hýzlý Isýt Makina sýcaklýðý hedef d 8 Soðut Makinayý hedeflenen sýc 9 Soðuk Yýka Girilen süre boyunca ku 10 Ý. Tank Hazýrla Ýlave tanka kimyasal veya girilen parametre ile orant 11 Ý. Tank Transfer Ýlave tankýn içinde bulun makinaya transfer edilir 12 Makinadan Su Al Ýlave tanka makineden s 13 Tanka Su Al Ýlave tanka su alýnmasý a Ýlave tank seviye sabit tu makinadan tanka, tankta 14 Mak/Tank Çevrim 15 Tank Yýka / Mak. Tanký makineye yýkar 16 Tank Yýka / Kanal Tanký kanala yýkar 17 ÝT kh /Mk T k ki d ld ð

5 RIO Akýllý Giriþ Çýkýþ Modülleri RIO giriþ çýkýþ modülleri ile Monitrol MII, RIO fieldbus üzerinden haberleþirler. RIO filedbus,boyama makinalarý otomasyonu projelerinde, maliyeti azaltýr ve yüksek hýzda haberleþmeyi saðlar. RIO Akýllý Giriþ Çýkýþ modülleri, SÝSKON Monitrol MII programatörü ile makina arasýndaki arabirim görevini yapmaktadýrlar.otomasyon projelerinde istenilen giriþ çýkýþ sayýsýna sahip RIO modülleri seçilerek esnek çözümler yaratýlabilmektedir. Monitrol MII programatörüne en fazla 128 RIO modülü baðlanabilmekte ve modüller bit/s hýzýnda haberleþmektedirler. RIOA Özellikleri RIOA 10 PT100 1 Analog Giriº (4-20 ma) 2 Sayýcý 2 Analog Çýkýþ (4-20 ma) 2 Duyarga Beslemesi Gerilim Çýkýþý 12 V DC Haberleºme Ara Birimi RS 485 RIOD Özellikleri RIOD 240 RIOD 168 Giriþ Sayýsý Giriº Gerilimi VDC VDC Galvanic Ýzolasyon Evet Evet Giriþ Akýmý 8 ma 8 ma Çýkýþ Sayýsý 0 8 Besleme Gerilimi VDC VDC Çýkýþ Akýmý 0.5 A 0.5 A Kýsa Devre Korumasý Evet Evet Haberleºme Ara Birimi R

6 Boyahane Yönetim Sistemi (DMS) Boyahane Yönetim Sistemi Programý (DMS), Windows platformunda çalýþan, birden çok kullanýcýnýn ayný anda veri giriþi yapmasýný ve rapor almasýný destekleyen ticari bir yazýlým paketidir. Grafik kullanýcý arabirimi sayesinde anlaþýlabilir, güvenli ve hýzlý bir çalýþma ortamý saðlar. DMS, boyahanede çalýþan tüm Monitrol MII programatörlerini belirli aralýklarla sorgulayarak, kontrol ettikleri makinalarýn o anki durumlarý hakkýnda bilgi toplar. Ayrýca bilgisayardan programatörlere veri yüklenmesine (boya programlarý, proses fonksiyonlarý, sistem deðerleri) imkan saðlar. Program 3 ana menüden oluþmaktadýr. 1. Makine Ýzleme 2. Boya Programlarý Geliþtirme 3. Proses Raporlama 1. Makine Ýzleme DMS yazýlýmý sayesinde, bilgisayar monitöründen boyahanedeki tüm makinalarýn yürüttüðü proses kolaylýkla takip edilebilir. DMS bilgisayarý her bir Monitrol MII programatöründen aldýðý prosesle ilgili bilgileri ekrana getirir. Bu bilgiler, Ýþlem gören kumaþýn parti numarasý Çalýþan boya programýnýn ismi Programa ve adýma baþladýðý zaman Adým numarasý Fonksiyon Ýsmi Tüm proses parametreleri (sýcaklýk, ilave tank seviyeleri, makina seviyeleri vb) Monitrol MII programatörünün durumu (Çalýþ, Bekle, Dur) Tüm bu bilgiler, iþletmeyi rahatlýkla eþ zamanlý olarak takip edebilmek amacýyla ekranda gösterildiði gibi, proses raporlamada da kullanýlmak üzere bilgisayar sabit diskinde saklanýr. Makinelerden gelen kimyasal veya boya tartým istekleri DMS yazýlý tarafýndan Sývý Kimyasal Tartým veya toz boya tartým sistemlerine iletilir.

7 2. Boya Programý Geliþtirme Bu modül kullanýlarak boya programlarý kullanýcý tarafýndan bilgisayar ortamýnda yaratýlýr. Mevcut boya programlarýnýn içeriðini deðiþtirmek, yeni bir boya programý yaratýrken mevcut boya programlarýndan birini kopyalamak mümkündür. Monitrol MII programatörüne, programatörün tuþ takýmýný kullanarak programlarý tanýmlamak yerine, tek bir tuþla tüm programlar iþletmedeki tüm Monitrol MII lere yüklenebilmektedir. Kullanýcý, boya programlarýný yazýcýdan döküm olarak da alabilmektedir. 3. Proses Raporlama Siskon Boyahane Yönetim Sistemi (DMS), Monitrol MII programatöründen makinedeki proses ile ilgili bilgileri toplamakta ve bilgisayarýn hard diskine depolamaktadýr. Bu bilgiler deðerlendirilerek geçmiþe dönük raporlar hazýrlanabilir. Bu raporlar, þu baþlýklar halinde toplanmýþtýr; 3.1 Program Raporlarý Kullanýcý rapor almak istediði zaman aralýðýný girer ve istediði makineyi seçebilmektedir. Kullanýcý, yazýlým yandaki formatta hazýrladýðý rapor sayesinde her adýmýn baþlangýç zamanýný, makinede gerçekleþen fonksiyonu ve süresini takip edebilmektedir. 3.2 Parametre Raporlarý Proses akýþ sýrasýný takip etmek kadar, prosesteki parametrelerin deðiþimini de takip etmek önemlidir. Kullanýcý istenen adýmýn üstüne mouse ile týklandýðýnda o adýmla ilgili parametrelerin deðiþimi ayrýntýlý olarak monitöre yansýyacaktýr. Örneðin Sýcak Yýka fonksiyonu üzerine mouse ile týklandýðýnda yandaki formatta bir rapor hazýrlanacaktýr.

8 Reçete Yönetim Sistemi (RMS) Reçete Yönetim Sistemi Programý (RMS),Windows platformunda çalýþan, birden çok kullanýcýnýn ayný anda veri giriþi yapmasýný ve rapor almasýný destekleyen ticari bir yazýlým paketidir. Grafik kullanýcý arabirimi sayesinde anlaþýlabilir, güvenli ve hýzlý bir çalýþma ortamý saðlar. RMS programýnda amaç, kullanýlacak tüm reçetelerin bilgisayar ortamýnda yaratýlmasý ve boyanacak her parti kumaþ için reçetelerle, boya programlarý ve makineleri iliþkilendiren iþ emirlerinin hazýrlanmasýdýr. Ayrýca, kimyasal ve boya stoklarý bilgisayar ortamýnda saklanmakta ve reçete maliyetleri de hesaplanmaktadýr. Reçete programý 3 ana bölümden oluþmaktadýr. 1) Stok Bilgileri 2) Reçete Yaratýlmasý 3) Ýþ Emri Yaratýlmasý 1.1. Stok Tanýmlarý Stok tanýmlarý menüsünden boya mutfaðýnda kullanýlan tüm kimyasallar ve boyalara birer stok kodu verilerek tanýmlanmaktadýr. Ayrýca bu kimyasallarýn kullaným metotlarý ( %, g/l, cc/l), mininum sipariþ miktarý, birim fiyatý, baþlangýç miktarý, tank numarasý bilgileri de girilmektedir. Tüm kimyasallarýn listesi özellikleri ile birlikte yazýcýdan döküm olarak alýnabilmektedir Stok Harcama Raporu Stok listesinden kimyasal veya boya seçilerek istenilen iki tarih arasýnda o kimyasaldan ne kadar harcanmýþ bilgisi ayrýntýlý olarak alýnabilmektedir.bilgiler, bilgisayarda saklanabildiði için istenen iki dönem arasýnda kýyaslama yapýlabilmektedir.

9 1.3. Stok Durum Raporu Stok raporu menüsü, boya mutfaðýndaki tüm kimyasallar ve boyalarýn stoklarda bulunan miktarýný, tutarlarýný ve toplam tutarý vermektedir. Stokdaki miktar kritik miktarýn altýna düþmüþ ise yazýlým otomatik olarak uyarmaktadýr. Tüm stok listesi özellikleri ile birlikte yazýcýdan döküm olarak alýnabilmektedir. 2. Reçete Reçete menüsünde, öncelikle her bir reçeteye reçete ismi ve reçete kodu verilir. Stok tanýmlarý menüsünde tanýmlanmýþ kimyasallardan ve boyalardan kullanarak alt reçeteler yaratýlýr.boya programýnda ayný adýmda verilmesi gereken kimyasal veya boyalar paralel olarak tanýmlanabilmektedir. Reçetelerdeki kimyasallar ve boyalar birim miktar olarak girilmektedir. Bir reçeteye daha önceden tanýmlanmýþ reçeteler de alt reçete olarak konulabilmekte böylece standart reçetelerin her defasýnda baþtan yazýlmasýna gerek kalmamaktadýr. Bir reçete diðer reçetenin üzerine kopyalanabilmekte böylece birbirine benzer reçeteler için yazým kolaylýðý saðlanabilmektedir. Reçetelerin yaratýlma tarihleri sistem tarafýndan otomatik olarak verilmektedir. Ýstenirse reçeteler yazýcýdan döküm alýnabilmektedir.

10 3. Ýþ Emri Ýþ emirleri, iþlem görecek kumaþý, reçeteleri ve boya programlarýný iliþkilendirmek amacýyla hazýrlanýr Ýþ emrinde, iþlem görecek kumaþýn parti numarasý müþteri ismi renk kodu makine ismi kumaþ miktarý flote oraný kasar hacmi boya programý ismi reçete ismi tanýmlanmaktadýr. Tüm bu bilgiler girildikten sonra iþ emri planlanýr. Kumaþ miktarý, flote oraný ve reçeteden yararlanýlarak, kimyasal ve boyalardan proses sýrasýnda ne kadar kullanýlmasý gerektiðinin tam listesi bilgisayar tarafýndan hesaplanýr.ayrýca stoklardan da kimyasal ve boyalarýn hesaplanan miktarlarý otomatik olarak düþülmektedir. Stok tanýmlarý bilgilerindeki birim fiyat bilgileri kullanarak reçetenin kimyasal ve boya maliyeti de otomatik olarak hesaplanmaktadýr.

11 Toz Boya Eritme ve Daðýtým Sistemi Siskon Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Ltd.Þti. tarafýndan geliþtirilen bu sistemde amaç, toz boyalarýn prosedürüne uygun olarak eritilmesini ve boyama makinelerine transferini saðlamaktýr. Bu sistemin en büyük avantajlarýndan birisi, tüm boyalarýn her zaman ayný kalitede eritilmesi ve makinelere transferinin hýzlý ve güvenli bir þekilde yürütülmesidir. Sistemde kullanýlan Monitrol MII kontrol cihazý, Siskon Ltd.þti nin AR-GE departmaný tarafýndan tekstil sektöründeki otomasyon projelerinde kullanýlmak amacýyla endüstriyel ortamlara uygun olarak tasarlanmýþtýr. Monitrol MII nin geniþ grafik likit kristal ekranýndan, boya eritme prosesi aþamalarý kolaylýkla takip edilebilmekte ve cihaz hem tek baþýna hem de Siskon Reçete Yönetim Sistemi ile entegre olarak çalýþabilmektedir. Flash belleði sayesinde yüzlerce eritme prosesini kayýtlý tutabilen Monitrol MII, çok görevli çalýþma yeteneði ile herhangi bir eritme prosesini yürütürken, yeni prosesler tanýmlanabilmektedir. Ýþletmede kullanýlan boyalarýn eritme prosesleri, her bir boya grubu için ayrý ayrý programlar þeklinde Monitlrol MII ye girilir. Boya eritme programlarýnda, boyanýn eritileceði sýcaklýk bilgileri, çevrim süreleri, boya miktarý/su alma miktarý bilgileri bir kez girilmektedir. Bu bilgiler, cihazýn üzeriden girilebildiði gibi Siskon Reçete Yönetim Sisteminden de otomatik olarak yüklenebilmektedir. Sistemin çalýþmasý sýrasýnda; operatör öncelikle eritilecek boyayý Monitrol MII den seçmektedir. Daha sonra eritilecek boya miktarý bilgisini cihaza girmektedir. Monitrol MII çözme kabýna, seçilen boya eritme programýna ve eritilecek boya miktarýna göre belirli miktarda su alýr. Programda tanýmlanan hedefe kadar çözme kabý ýsýtýlýr. Operatör tarafýndan toz haldeki boya eritme kabýna dökülür. Monitrol MII, programda tanýmlanan süre boyunca pompa yardýmý ile boyanýn tamamen çözülmesini saðlar ve üzerine istenildiði kadar su ilave edilerek transfere hazýr hale getirir. Monitrol MII ye transfer onayý verildikten sonra, istenilen makineye eritilmiþ boya otomatik olarak gönderilir. Ayrýca boya eritme kabý ve hat yýkanarak yeni iþleme hazýr hale getirilir. Tüm bu iþlemler sýrasýnda operatör sadece eritilecek boyayý kontrol cihazýndan seçmekte ve toz boyayý eritme kabýna dökmektedir. Bunun dýþýndaki tüm iþlemler tam otomatik olarak yapýldýðý için, tüm boyalar ayný kalitede ve hýzlý bir þekilde eritilip istenilen makineye transferi saðlanmýþ olmaktadýr. Sistem tek baþýna çalýþabildiði gibi tam otomatik boya mutfaðýnda bulunan Siskon Reçete Yönetim Sistemi ile ve boyama makinelerinde bulunan Monitrol MII kumaþ boyama makinesi bilgisayarlarý ile entegre olarak çalýþabilmektedir.

12 Knitinfo 2000 Örme Makinelerinden Veri Toplama & Deðerlendirme Knitinfo 2001 örme otomasyonu projesinde amaç; örme iþletmesindeki makinelerin ve çalýþanlarýn performanslarýnýn hýzlý, güvenilir ve tarafsýz olarak deðerlendirilmesidir. Performans deðerlendirme, iþletme amaçlarýnýn gerçekleþtirilebilmesi için gösterilen tüm çabalarýn izlenmesiyle gerçekleþir. Buradan elde edilen sonuçlarla aslýnda þirketin profili ortaya konmakta ve verimliliði saptanmaktadýr. Bu süreç içerisinde, çalýþanýn iþindeki çalýþma temposuna ve makinelerin performansýna iliþkin bilgiler toplanýr, toplanan bilgiler analiz edilir ve bu analizlerin sonuçlarý deðerlendirilir Knitinfo 2001 de her bir örme makinesine endüstriyel standartlara uygun RIO Knit veri toplama modülü yerleþtirilir. RIO Knit modülü makinenin çalýþtýðýný veya durduðunu ve durmuþ ise duruþ nedenini otomatik olarak algýlar ve bu bilgileri sürekli olarak bilgisayara ulaþtýrýr. RIO Knit modülünün, prosesle ilgili bu bilgileri bilgisayara ulaþtýrmasý için RIO haberleþme modülleri kullanýlýr. Her bir haberleþme modülüne, 6 RIO Knit modülü baðlanýr. Kiþisel bilgisayarda Windows ortamýnda çalýþan Knitinfo 2001 yazýlýmý RIO Knit modüllerinden gelen bilgileri sabit diskine kaydederken, ayný anda bilgisayarýn monitöründen tüm makinelerin durumlarýna ait bilgileri gösterir. Bu sayede, örme iþletmesinin yöneticisi hem makinelerin durumlarýný, (çalýþýyor, iplik koptu, kapýlar açýk, iðne kýrýlmasý, vb ) hýzlarýný, tur sayýlarýný, verimliliklerini takip edebilir hem de tüm bu bilgilerin geçmiþ zamanlara ait raporlarýný grafik veya tablo biçiminde alabilir. Bu þekilde, örme iþletmesindeki makinelerin ve iþçilerin performansýný deðerlendirmek için gerekli bilgiler bilgisayar tarafýndan toplanmýþ ve yöneticinin rahatlýkla deðerlendirme yapabileceði raporlar halinde sunulmuþ olur.

13 Her bir örme makinesine endüstriyel standartlara uygun RIO Knit veri toplama modülü yerleþtirilir.. RIO Knit modülü makinenin çalýþtýðýný veya durduðunu ve durmuþ ise duruþ nedenini otomatik olarak algýlar Merkezi bilgisayar, bilgisayar aðýna dahil ise aða baðlý olan bilgisayarlardan da ayný bilgiler takip edilebilir. Online takip yapýlabildiði gibi, geçmiþ zamanlarla ilgili raporlarda ayrýntýlý olarak alýnabilir. Pratikte sýnýrsýz sayýda örme makinesi sisteme baðlanabilir. RIO Knit modülü baðlý bulunduðu makinenin durumunu sürekli olarak knitinfo fieldbus üzerinden merkezi bilgisayara aktarýr

14 On Line Ýzleme : Makine verimlilikleri, üretim miktarlarý ve makine hýzlarý eþ zamanlý olarak izlenir ve raporlama için depolanýr Her makine ekranda belirli ikonlar ile temsil edilmekte ve makinanýn durumuna göre (çalýþýyor, iplik koptu, hava/yað düzeyi, bakým, vb) ikonun rengi deðiþerek kullanýcýya rahat takip olanaðý saðlamaktadýr. Makinaya ait ikonun üstüne mouse ile týklandýðý takdirde makina hakkýndaki ayrýntýlý bilgiler ekrana gelir.

15 3. Raporlar Hazýrlama : Knitinfo üretim esnasýnda ortaya çýkan olaylarý sürekli olarak izlemekte ve kaydetmektedir. Bu verilere dayanarak üretimdeki düþüþ veya yükseliþ nedenlerini ortaya çýkaracak istatistikler oluþturulur. Sonuçlar farklý raporlar þeklinde hazýrlanabilir. Kullanýcý tüm raporlarda istediði iki zaman aralýðýný seçebilmekte ve istediði makine veya makineler hakkýnda raporlar hazýrlayabilmektedir. Tüm rapor sonuçlarý Microsoft Excel programýna da aktarýlabilmektedir Makine Durma Nedenleri Raporu

16 3.1. Makine Üretim Raporlarý 3.2. Makine Hýz Raporlarý

17 siskon ENDÜSTRÝYEL OTOMASYON SÝSTEMLERÝ REFERANSLARIMIZ Berdan Tekstil A.Þ. Adana 4 adet kumaþ boyama makinesi otomasyonu Cotton Club Mýsýr 4 adet kumaþ boyama makinesi otomasyonu Ekoten Tekstil A.Þ. Ýzmir 27 adet kumaþ boyama makinesi otomasyonu Color Service ile birlikte boya mutfaðý otomasyonu Hateks Tekstil A.Þ. Hatay 4 adet kumaþ boyama makinesi otomasyonu Ýntrade Ýplik A.Þ. Ýstanbul 6 adet örme makinesinden veri toplama ve deðerlendirme yazýlýmý Kale Kalýp A.Þ. Ýstanbul Doðal gaz sayacý ön kalibrasyon yazýlýmý Ön ödemeli doðal gaz sayacý tasarýmý Kale Porselen A.Þ. Ýstanbul Ön ödemeli elektrik sayacý tasarýmý Kimteks A.Þ. Adana 2 adet kumaþ boyama makinesi otomasyonu Nurka Tekstil A.Þ. Ýzmir Sývý kimyasal daðýtým sistemi Özbucak Tekstil A.Þ. Adana 1 adet kumaþ boyama makinesi otomasyonu Saydam Tekstil A.Þ. Bursa 4 adet kumaþ boyama makinesi otomasyonu Soley Havlu A.Þ. Kayseri 3 adet kumaþ boyama makinesi otomasyonu Union Dyers Textile Co Mýsýr Yedikule Tekstil A.Þ. Yeþim Tekstil A.Þ. Ýstanbul Bursa 11 adet kumaþ boyama makinesi otomasyonu Sývý kimyasal tartým ve daðýtým sistemi Toz boya eritme sistemi 75 adet kumaþ boyama makinesi otomasyonu Sývý kimyasal tartým ve daðýtým sistemi 8 adet örme makinesinden veri toplama ve deðerlendirme yazýlýmý Siskon Endüstriyel Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Þti. 153 Sokak No:23/A Nokta Ýzmir Tel : Fax : Perpa Ticaret Merkezi No:2311 Okmeydaný Ýstanbul Tel : Fax :

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Proforma Maliyet Kumaþ Teknik Analiz Formu Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Kumaþ Teknik

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

ÇÖZÜMLER HÝZMETLER series divit PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ ALARM TAKÝP HÝZMETÝ KÝÞÝ TAKÝP HÝZMETÝ VARLIK TAKÝP HÝZMETÝ BÝGT AKÝP FÝLO ve ARAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ Çözümler ve Hizmetler IP Kameralar F210A 185 $ Ayak

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk..

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk.. Editörden Hoþ geldin.. Biliþim kelimesi artýk hayatýn hemen hemen her alanýnda karþýmýza çýkýyor. Kolay kolay deðiþmeyen disiplinlerden biri olan hukuk da epeyce bir süredir bu kavramý tartýþa duruyor.

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

TEMEL CAD & GIS UYGULAMALARI 4-5 COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ 6-7 ÝNTERNET UYGULAMALARI 8 HALÝHAZIR HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ 9

TEMEL CAD & GIS UYGULAMALARI 4-5 COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ 6-7 ÝNTERNET UYGULAMALARI 8 HALÝHAZIR HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ 9 ÝÇÝNDEKÝLER NETCAD NEDÝR? 3 NETCAD / ANA MODÜL TEMEL CAD & GIS UYGULAMALARI 4-5 NETCAD / GIS COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ 6-7 NETCAD / WEBGIS ÝNTERNET UYGULAMALARI 8 NETCAD / NETSURF HALÝHAZIR HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Üretim Planlama Ýhtiyaç Planlama Zaman Planlama Satýn Alma Stok Kontrol Üretim Takip (Kesim Öncesi) Örme Boya Baský Kesim Üretim Takip (Kesim Sonrasý) Parça Baský Nakýþ Dikim Ýlik Düðme

Detaylı

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 1 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR1 santrallarýnýn

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar KAYNAK VE KESME ROBOT SÝSTEMLERÝ MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar Yüksek Performanslý Robotlar OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE

Detaylı

Labris UTM Cyber Warfare Lab Common Criteria ISO EAL4+

Labris UTM Cyber Warfare Lab Common Criteria ISO EAL4+ Labris UTM, iþ yapma biçiminize uyum saðlayacak esnekliði sunarken, sizi, gerekmeyen modülleri, donanýmlarý almak zorunda býrakmaz. Ýþletmenizin mevcut ihtiyacý neyse onu alýr ve yapýnýza en uygun þekilde

Detaylı

BAÞLANGIÇ KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N

BAÞLANGIÇ KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLANGIÇ KILAVUZU MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N Bu kýlavuzu, ihtiyaç duyduðunuzda baþvurmak amacýyla kolayca ulaþýlan bir yere koyunuz. Dikkat! Elektrik baðlantýsýnýn

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC00 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Amaç ve kolaylýk Teknoloji hayatlarýmýzý kolay ve daha

Detaylı