Twido Programlanabilir Kontrolörler Yazýlým Referans Kýlavuzu. TWD USE 10AT Sürüm 1.0

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Twido Programlanabilir Kontrolörler Yazýlým Referans Kýlavuzu. TWD USE 10AT Sürüm 1.0"

Transkript

1 Twido Programlanabilir Kontrolörler Yazýlým Referans Kýlavuzu TWD USE 10AT Sürüm

2 2 TWD USE 10AT 02/2003

3 Ýçerik Güvenlik Bilgileri Kitap Hakkýnda Kýsým I Twido Yazýlýmýnýn Tanýmý Özet Bölüm 1 Twido Yazýlýmýna Giriþ Özet TwidoSoft'a Giriþ Twido Dillerine Giriþ Bölüm 2 Twido Dil Nesneleri Özet Dil Nesne Geçerliliði Bit Nesneleri Word Nesneleri Bit Nesnelerinin Adreslenmesi Word Nesnelerinin Adreslenmesi Giriþ/Çýkýþ'larýn Adreslenmesi Network Adreslemesi Fonksiyon Bloðu Nesneleri Yapýlandýrýlmýþ Nesneler Endekslenmiþ Word 'ler Nesnelerin Sembolize Edilmesi Bölüm 3 Kullanýcý Belleði Kullanýcý Belleði Yapýsý Bölüm 4 Kontrolör Çalýþma Modlarý Özet Çevrimsel Tarama Periyodik Tarama Tarama Süresinin Kontrol Edilmesi Çalýþma Modlarý TWD USE 10AT 02/2003 3

4 Enerji Kesintisi ve Yeniden Enerji Gelmesi Ilýk Baþlatma Soðuk Baþlatma Kontrolörü Ýlk-deðerleme (Initialization) Kýsým II Özel Fonksiyonlar Özet Bölüm 5 Haberleþme Özet Haberleþme Genel Bakýþ TwidoSoft ile Kontrolör Arasý Haberleþme Uzak Uç Linki Haberleþmesi ASCII Haberleþmesi Modbus Haberleþmesi Standart Modbus Ýstekleri Bölüm 6 Dahili Analog Fonksiyonlar Özet Potansiyometreler Analog Kanal Bölüm 7 Analog Modüllerin Kullanýlmasý Özet Analog Modül Genel Bakýþ Analog Giriþ ve Çýkýþ'larýn Adreslenmesi Analog Giriþ ve Çýkýþ'larýn Konfigüre Edilmesi Analog Modüllerin Kullaným Örnekleri Bölüm 8 Operatör Ekraný Çalýþmasý Özet Operatör Ekraný Kontrolör Kimliði ve Durum Bilgisi Sistem Nesneleri ve Deðiþkenleri Seri Port Ayarlarý Gün Zamaný Saati Gerçek-Zaman Düzeltme Katsayýsý Kýsým III Twido Dillerinin Tanýmý Özet Bölüm 9 Ladder Dili Özet Ladder Diyagramlarýna Giriþ Ladder Diyagramlarý için Programlama Prensipleri Ladder Diyagram Bloklarý TWD USE 10AT 02/2003

5 Ladder Dili Grafik Elemanlarý Özel Ladder Komutlarý OPEN ve SHORT Programlama Tavsiyesi Ladder/List Dönüþtürülebilirliði Ladder/List Dönüþtürülebilirliðinin Ana Noktalarý Program Dokümantasyonu Bölüm 10 Komut List Dili Özet List Programlarýna Genel Bakýþ List Komutlarýnýn Çalýþmasý List Dili Komutlarý Parantezlerin Kullanýmý Yýðýn Komutlarý (MPS, MRD, MPP) Bölüm 11 Grafcet Özet Grafcet Komutlarýnýn Tanýmý Grafcet Program Yapýsýnýn Tanýmý Grafcet Adýmlarýyla Ýliþkilendirilmiþ Aksiyonlar Kýsým IV Komutlarýn ve Fonksiyonlarýn Tanýmý Özet Bölüm 12 Ana Komutlar Özet Bool Ýþleme Bool Ýþlemeye Giriþ Bool Komutlarý Bool Komutlarýný Tanýmlamak için Gerekli Formatý Anlamak Yükleme (Load) Komutlarý (LD, LDN, LDR, LDF) Saklama (Store) Komutlarý (ST, STN, R, S) Lojik AND Komutlarý (AND, ANDN, ANDR, ANDF) Lojik OR Komutlarý (OR, ORN, ORR, ORF) Exclusive OR Komutlarý (XOR, XORN, XORR, XORF) NOT Komutu (N) Ana Fonksiyon Bloklarý Özet Ana Fonksiyon Bloklarý Ana Fonksiyon Bloklarý için Programlama Prensipleri Zamanlayýcý (Timer) Fonksiyon Bloðu (%TMi) TOF Tipi Zamanlayýcý TON Tipi Zamanlayýcý TP Tipi Zamanlayýcý Zamanlayýcýlarý Programlama ve Konfigüre Etme Yukarý/Aþaðý Sayýcý Fonksiyon Bloðu (%Ci) TWD USE 10AT 02/2003 5

6 Sayýcýlarý Programlama ve Konfigüre Etme Shift (Kaydýrma) Bit Register Fonksiyon Bloðu (%SBRi) Adým Sayýcý Fonksiyon Bloðu (%SCi) Nümerik Ýþlemler Nümerik Ýþlemlere Giriþ Nümerik Komutlara Giriþ Atama Komutlarý Karþýlaþtýrma Komutlarý Aritmetik Komutlar Lojik Komutlar Kaydýrma Komutlarý Çevirme Komutlarý Program Komutlarý Program Komutlarýna Giriþ END Komutlarý NOP Komutlarý Atlama (Jump) Komutlarý Subroutine (Altrutin) Komutlarý Bölüm 13 Ýleri Komutlar Özet Ýleri Fonksiyon Bloklarý Özet Ýleri Fonksiyon Bloklarý ile Ýliþkilendirilmiþ Bit ve Word Nesneleri Ýleri Fonksiyon Bloklarý için Programlama Prensipleri LIFO/FIFO Register Fonksiyon Bloðu (%Ri) LIFO Çalýþmasý FIFO Çalýþmasý Register'larý Programlama ve Konfigüre Etme Darbe Geniþlik Modülasyonu Fonksiyon Bloðu (%PWM) Darbe Jeneratör Çýkýþý Fonksiyon Bloðu (%PLS) Tambur Denetleyici Fonksiyon Bloðu (%DR) Tambur Denetleyici Fonksiyon Bloðunun Çalýþmasý Tambur Denetleyicilerin Programlanmasý ve Konfigürasyonu Hýzlý Sayýcý Fonksiyon Bloðu (%FC) Çok Hýzlý Sayýcý Fonksiyon Bloðu (%VFC) Mesajlarýn Ýletimi/Alýmý - Exchange (Deðiþ-tokuþ) Komutu (EXCH) Exchange Kontrol Fonksiyon Bloðu (%MSG) Saat Fonksiyonlarý Özet Saat Fonksiyonlarý Takvim Bloklarý Zaman/Tarih Gösterimi Tarih ve Zaman Ayarý TWD USE 10AT 02/2003

7 Bölüm 14 Sistem Bitleri ve Sistem Word'leri Özet Sistem Bitleri (%S) Sistem Word'leri (%SW) Sözlük Dizin TWD USE 10AT 02/2003 7

8 8 TWD USE 10AT 02/2003

9 Güvenlik Bilgileri Önemli Bilgi DÝKKAT Bu yönergeleri dikkatlice okuyunuz ve cihazý daha yakýndan tanýyabilmek için, montaj, iþletim veya bakým yapmadan önce, cihazýn parçalarýný inceleyiniz. Aþaðýdaki özel mesajlar, bu doküman boyunca ya da ekipman üzerinde, potansiyel tehlikeleri haber vermek ya da bir prosedürü açýklýða kavuþturan veya basitleþtiren bilgiye dikkat çekmek icin yer alabilir. Bu sembolün, bir Tehlike ya da Dikkat güvenlik etiketine eklenmesi, yönergeler izlenmediði takdirde, kiþisel yaralanma ile sonuçlanacak bir elektriksel tehlikenin mevcut olduðunu iþaret eder. Bu, güvenlik uyarýsý sembolüdür. Sizi, potansiyel kiþisel yaralanma tehlikelerine karþý uyarmak için kullanýlýr. Olasý yaralanma veya ölümden sakýnmak için, bu sembolü izleyen tüm güvenlik mesajlarina uyunuz. TEHLÝKE TEHLÝKE, sakýnýlmadýðý takdirde, ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarý ile sonuçlanacak, yakýn tehlikeli bir durumu iþaret eder. DÝKKAT DÝKKAT, sakýnýlmadýðý takdirde, ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarý ile sonuçlanabilecek, potansiyel tehlikeli bir durumu iþaret eder. UYARI UYARI, sakýnýlmadýðý takdirde, yaralanma veya ekipman hasarý ile sonuçlanabilecek, potansiyel tehlikeli bir durumu iþaret eder. TWD USE 10AT 02/2003 9

10 Güvenlik Bilgileri DÝKKAT Ek Güvenlik Bilgisi Elektriksel ekipmanýn servisi, yalnýzca kalifiye personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Schneider Electric tarafýndan, bu ürünün kullaným talimatlarýna uyulmamasý halinde meydana gelebilecek hiçbir sonuç için sorumluluk üstlenilmemektedir. Bu doküman, eðitilmemiþ kiþiler için bir kullaným elkitabý deðildir. TWD USE 10AT, Twido Donaným Referans Kýlavuzu'nda, montaj ve kurulum talimatlarýna yer verilmiþtir Schneider Electric Her Hakký Saklýdýr Bu ürünün uygulanmasý, yerleþtirilmesi ya da kullanýlmasýndan sorumlu olanlar, gerekli tasarým faktörlerinin her bir uygulamaya; yürürlükteki yasalara, performans ve güvenlik kriterlerine, yönetmeliklere, kodlara ve standartlara tamamen baðlý kalýnarak dahil edilmesini temin etmek ile yükümlüdürler. 10 TWD USE 10AT 02/2003

11 Güvenlik Bilgileri Genel Uyarýlar DÝKKAT PATLAMA TEHLÝKESÝ l Cihaz parçalarýnýn deðiþtirilmesi, Class I, Div2 uyumluluðuna uygunluðu olumsuz yönde etkileyebilir. l Elektrik enerjisini kesmeden ya da çalýþma alanýnda patlama tehlikesi olmadýðýndan emin olmadan, hiçbir parçayý sökmeyiniz. Bu önleme uyma konusundaki baþarýsýzlýk, þiddetli yaralanma ya da ekipman hasarý ile sonuçlanabilir. DÝKKAT AMAÇLANMAYAN EKÝPMAN KULLANIMI l Kurma, sökme, baðlantý veya bakým iþlemlerinden önce enerjiyi kesin. l Bu ürünün, güvenlik açýsýndan kritik makine iþlevlerinde kullanýlmasý amaçlanmamýþtýr. Kiþisel açýdan veya ekipman açýsýndan tehlike arz eden yerlerde, doðrudan baðlanan güvenlik kilitlerini kullanýnýz. l Modülleri parçalarýna ayýrmayýn, onarmayýn veya modifiye etmeyin. l Bu kontrolör, bir kabin içinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. l Modüllerin montajýný, tanýmlanan çalýþma ortam þartlarýnda yapýnýz. l Sensör güç kaynaðýný, yalnýzca, modüle baðlý sensörlere enerji saðlamak için kullanýnýz. l Gerilim ve akým gereksinimlerini karþýlayabilmek için, güç giriþinde ve çýkýþ devresinde IEC60127-onaylý bir sigorta kullanýnýz. Tavsiye edilen sigorta: 5x20 mm yavaþ sönümlü serisi /Tip T. Bu önleme uyma konusundaki baþarýsýzlýk, þiddetli yaralanma ya da ekipman hasarý ile sonuçlanabilir. TWD USE 10AT 02/

12 12 TWD USE 10AT 02/2003

13 Kitap Hakkýnda Özet Doküman Kapsamý Geçerlilik Notu Ürünle Ýlgili Uyarýlar Bu, Twido programlanabilir kontrolörler için Yazýlým Referans kullaným elkitabýdýr ve aþaðýdaki baþlýca bölümleri kapsamaktadýr: l Twido programlama yazýlýmýnýn tanýmý ve Twido kontrolörlerin programlanmasý için gerekli temel bilgilere bir giriþ. l Haberleþmenin tanýmý, analog G/Ç kullanýmý ve diðer özel fonksiyonlar. l Twido programlarýnýn yaratýlmasýnda kullanýlan yazýlým dillerinin tanýmý. l Twido kontrolörlerin komutlarýnýn ve fonksiyonlarýnýn tanýmý. Bu kullaným elkitabýndaki bilgiler, yalnýzca Twido programlanabilir kontrolörlere uygulanabilir. Schneider Electric, bu dokümanda bulunabilecek hiçbir hata için sorumluluk kabul etmemektedir. Bu dokümanýn hiçbir kýsmý, Schneider Electric'in yazýlý izni alýnmaksýzýn, elektronik yöntemi de içeren hiçbir þekil veya teknikle çoðaltýlamaz. TWD USE 10AT 02/

14 14 TWD USE 10AT 02/2003

15 Twido Yazýlýmýnýn Tanýmý I Özet Genel Bakýþ Bu Kýsýmda Neler Var? Bu kýsýmda, Twido programlanabilir kontrolörler için kontrol programlarý yaratýlmasý için gerekli yazýlým dilleri tanýtýlmýþ ve gerekli temel bilgiye yer verilmiþtir. Bu kýsým, aþaðýdaki bölümlerden meydana gelmiþtir: Konu Bölüm Adý Sayfa 1 Twido Yazýlýmýna Giriþ 17 2 Twido Dil Nesneleri 23 3 Kullanýcý Belleði 41 4 Kontrolör Çalýþma Modlarý 45 TWD USE 10AT 02/

16 Twido Yazýlýmý 16 TWD USE 10AT 02/2003

17 Twido Yazýlýmýna Giriþ 1 Özet Genel Bakýþ Bu Bölümde Neler Var? Bu bölümde, Twido kontrolörler için programlama ve konfigürasyon yazýlýmý olan TwidoSoft ve kontrol programlarýnýn yaratýlmasýnda kullanýlan List, Ladder ve Grafcet programlama dilleri kýsaca tanýtýlmýþtýr. Bu bölüm, aþaðýdaki konularý kapsar: Konu Sayfa TwidoSoft'a Giriþ 18 Twido Dillerine Giriþ 19 TWD USE 10AT 02/

18 Twido Yazýlým Dilleri TwidoSoft'a Giriþ Açýklama TwidoSoft, Twido programlanabilir kontrolörler için uygulamalarýn yaratýlmasý, konfigürasyonu ve bakýmý için bir grafiksel geliþtirme ortamýdýr. TwidoSoft, TwidoSoft Ladder veya List program editörlerini kullanarak, kontrol programlarý girmenize ve sonrasýnda programý, bir kontrolör üzerinde çalýþtýrmak için transfer etmenize olanak saðlar. TwidoSoft TwidoSoft, Microsoft Windows 98 Second Edition veya Microsoft Windows 2000 Professional iþletim sistemleri ile çalýþan bir kiþisel bilgisayar (PC) için, 32-bit Windows-tabanlý bir programdýr. TwidoSoft'un ana yazýlým özellikleri: l Standart Windows kullanýcý arayüzü l Twido kontrolörleri programlama ve konfigüre etme l Kontrolör haberleþmesi ve kontrolü Detaylar için, bkz. TwidoSoft Ýþletim Kýlavuzu. 18 TWD USE 10AT 02/2003

19 Twido Yazýlým Dilleri Twido Dillerine Giriþ Açýklama Twido Dilleri Komut List Dili Bir programlanabilir kontrolör, giriþleri okur, çýkýþlara yazar ve bir kontrol programýna dayanan lojiði çözer. Bir Twido kontrolör için bir kontrol programý yaratýlmasý, Twido programlama dillerinden birinde bir komutlar dizisi yazýlmasý demektir. Aþaðýdaki diller, Twido kontrol programlarý yaratmak için kullanýlabilirler: l Komut List dili Bir Komut List programý, sýralý (ardýþýl) Bool komutlarý þeklinde yazýlmýþ bir dizi lojik ifadedir. l Ladder diyagramlarý Bir Ladder diyagramý, bir lojik ifadenin grafiksel gösterim aracýdýr. l Grafcet Twido, Grafcet list komutlarýnýn kullanýmýný destekler; grafiksel Grafcet'i desteklemez. Bir kiþisel bilgisayarý (PC), bu programlama dilleri aracýlýðýyla Twido kontrol programlarýný yaratmak ve düzenlemek için kullanabilirsiniz. List/Ladder dönüþtürülebilirlik özelliði, bir programý, Ladder'dan List'e ve List'ten Ladder'a kolayca dönüþtürmenize olanak saðlar. Komut List dilinde yazýlmýþ bir program, kontrolör tarafýndan sýrayla icra edilen (execute) bir komutlar dizisinden oluþur. Aþaðýda, bir List program örneði verilmiþtir. 0 BLK %C8 1 LDF %I0.1 2 R 3 LD %I0.2 4 AND %M0 5 CU 6 OUT_BLK 7 LD D 8 AND %M1 9 ST %Q END_BLK TWD USE 10AT 02/

20 Twido Yazýlým Dilleri Ladder Diyagramlarý Ladder diyagramlarý, röle kontrol devrelerini temsil etmekte kullanýlan röle lojik diyagramlarýna benzer. Bobinler, kontaklar ve bloklar gibi grafik elemanlarý, komutlarý temsil eder. Aþaðýda, bir Ladder diyagramý örneði verilmiþtir. %I0.1 N %I0.2 %M0 %C8 R S ADJ Y %C8.P 777 CU E D F %M1 %Q0.4 CD 20 TWD USE 10AT 02/2003

21 Twido Yazýlým Dilleri Grafcet Dili Grafcet, herhangi bir ardýþýl kontrol sistemini, bir adýmlar dizisine (iliþkilendirilmiþ aksiyonlar, geçiþler ve durumlara sahiptir) böler. Aþaðýdaki resimde, sýrasýyla List ve Ladder programlarýnda, Grafcet komutlarýna örnekler verilmiþtir. 0 -*- 3 1 LD %M10 2 # 4 3 # 5 4 -*- 4 5 LD %I0.7 6 # 6 7 -*- 5 8 LD %M15 9 # * 3 %M10 4 # 5 * 4 %I0.7 * 5 %M15 # 6 # 7 # TWD USE 10AT 02/

22 Twido Yazýlým Dilleri 22 TWD USE 10AT 02/2003

23 Twido Dil Nesneleri 2 Özet Genel Bakýþ Bu Bölümde Neler Var? Bu bölümde, Twido kontrolörlerin programlanmasýnda kullanýlan dil nesneleri hakkýnda detaylar verilmiþtir. Bu bölüm, aþaðýdaki konularý kapsar: Konu Sayfa Dil Nesne Geçerliliði 24 Bit Nesneleri 25 Word Nesneleri 27 Bit Nesnelerinin Adreslenmesi 29 Word Nesnelerinin Adreslenmesi 30 Giriþ/Çýkýþ'larýn Adreslenmesi 31 Network Adreslemesi 33 Fonksiyon Bloðu Nesneleri 34 Yapýlandýrýlmýþ Nesneler 35 Endekslenmiþ Word'ler 37 Nesnelerin Sembolize Edilmesi 39 TWD USE 10AT 02/

24 Twido Dil Nesneleri Dil Nesne Geçerliliði Açýklama Örnek Word ve bit nesneleri, kontrolördeki bellek alanlarýna tahsis edilmiþlerse geçerlidir. Bunu yapmak için, bunlar kontrolöre download edilmeden önce, uygulama içerisinde kullanýlmalýdýr. Geçerli nesnelerin aralýðý, sýfýrdan, o nesne tipi için maksimum referansa kadardýr. Örneðin, eðer bellek word'leri için, uygulamanýzýn maksimum referansý %MW9 ise, %MW0 'dan %MW9 'a kadar alan tahsis edilir. Bu örnekte, %MW10 geçerli deðildir ve dahili ya da harici olarak eriþilemez. 24 TWD USE 10AT 02/2003

25 Twido Dil Nesneleri Bit Nesneleri Açýklama Bit nesneleri, yazýlým deðiþkeni bitleridir. Bu bitler, operandlar olarak kullanýlabilen ve Bool komutlarý tarafýndan test edilebilen tek (single) veri bitleridir. Bit nesneleri listesi: l G/Ç bitleri l Dahili bitler (bellek bitleri) l Sistem bitleri l Adým bitleri l Word'lerden çýkarýlan bitler TWD USE 10AT 02/

26 Twido Dil Nesneleri Operand Bitlerinin Listesi Aþaðýdaki tablo, Bool komutlarýnda operand olarak kullanýlan ana bit nesnelerinin tamamýný listelemekte ve tanýmlamaktadýr. Tip Taným Adres veya Deðer Maksimum adet Yazma eriþimi 1 Anlýk deðerler 0 veya 1 (Yanlýþ veya Doðru) 0 veya Giriþler Çýkýþlar Dahili (Bellek) Sistem Fonksiyon bloklarý Dönüþtürülebilir fonksiyon bloklarý Word'lerden çýkarýlanlar Grafcet adýmlarý Bu bitler, G/Ç'lerin elektriksel durumlarýnýn "lojik görüntüleri"dir. Bunlar, veri belleðinde saklanýr ve program lojiðinin her bir taramasý sýrasýnda güncellenir. Dahili bitler, bir program çalýþýrken ara deðerleri saklamak için kullanýlan dahili bellek alanlarýdýr. Not: Kullanýlmayan G/Ç bitleri, dahili bit olarak kullanýlamaz. Sistem bitleri (%S0 - %S127), kontrolörün doðru çalýþmasý kadar, uygulama programýnýn doðru icrasýný izlemek için de kullanýlýr. Fonksiyon bloðu bitleri, fonksiyon bloklarýnýn çýkýþlarýna karþýlýk gelir. Bu çýkýþlar, direkt baðlanabileceði gibi, bir nesne olarak da kullanýlabilir. Dönüþtürülebilir programlama fonksiyonlarý BLK, OUT_BLK ve END_BLK kullanýlarak programlanan fonksiyon bloklarýdýr. Bazý word'lerdeki 16 bitten biri, operand biti olarak çýkarýlabilir. %X1 ile %Xi arasý bitler, Grafcet adýmlarý ile iliþkilendirilir. Karþýlýk gelen adým aktive edildiðinde, adým biti Xi, 1 yapýlýr. Bu adým deaktive edildiðinde ise Xi, 0 yapýlýr. %Ix.y.z 2 %Qx.y.z 2 %Mi 4 Not Hayýr Evet 128 TWDLCAA10DRF, TWDLCAA16DRF 256 Diðer tüm kontrolörler Notlar: 1. Program tarafýndan veya Animasyon Tablo Editörü aracýlýðýyla yazýlýr. 2. G/Ç Adreslemesi'ne bakýnýz. 3. %SBRi.j ve %SCi.j haricindeki bitler yazýlýp okunabilir. 4. Adet, kontrolör modeli tarafýndan belirlenir. Evet %Si 128 i'ye baðlý %TMi.Q, %Ci.P, vb. E, D, F, Q, TH0, TH1 Not 4 Hayýr 3 Not 4 Hayýr Deðiþir Deðiþir Deðiþir %X21 62 TWDLCAA10DRF, TWDLCAA16DRF 94 TWDLCAA24DRF, Modüler Kontrolörler Evet 26 TWD USE 10AT 02/2003

27 Twido Dil Nesneleri Word Nesneleri Açýklama Word Formatlarý Veri belleklerinde saklanan ve ile arasýnda bir tamsayý deðer alabilen (0 ile arasýnda deðer alabilen hýzlý sayýcý fonksiyon bloðu hariç) 16-bit word'ler þeklinde adreslenen word nesneleridir. Word nesnelerine örnekler: l Anlýk deðerler l Dahili word'ler (%MWi) (bellek word'leri) l Sabit word'ler (%KWi) l G/Ç exchange word'leri (%IWi, %QWi) l Sistem word'leri (%SWi) l Fonksiyon bloklarý (konfigürasyon ve/veya runtime verisi) Word'lerin içerikleri veya deðerleri, aþaðýdaki anlaþma gereði, 16-bit ikili (binary) kodlar içinde (2'nin tümleyeni lojiðiyle), kullanýcý belleðinde saklanýr: F E D C B A Bit pozisyonu Bit durumu Bit deðeri Ýþaretli ikili notasyonda, bit 15, anlaþma gereði, kodlanmýþ deðerin iþaretine tahsis edilmiþtir: l Bit 15, 0 ise: word'ün içeriði bir pozitif deðerdir. l Bit 15, 1 ise: word'ün içeriði bir negatif deðerdir (negatif deðerler, 2'nin tümleyeni lojiði ile ifade edilir). Word'ler ve anlýk deðerler, aþaðýdaki format ile girilebilir ve geri alýnabilir: l Decimal (onluk sistem) Min: , Maks: (örneðin, 1579) l Hexadecimal (onaltýlýk sistem) Min: 16#0000, Maks: 16#FFFF (örneðin, 16#A536) Alternatif sözdizimi: #A536 TWD USE 10AT 02/

28 Twido Dil Nesneleri Word Nesnelerinin Tanýmý Aþaðýdaki tablo, word nesnelerini tanýmlamaktadýr. Word'ler Taným Adres veya deðer Anlýk deðerler Dahili (Bellek) Sabitler Sistem Fonksiyon bloklarý G/Ç Exchange word'leri Bunlar, 16-bit word'ler ile ayný formatta tamsayý deðerlerdir. Bu, deðerlerin word'lere atanmasýna olanak saðlar. 10 tabaný ila tabaný 16#0000 ila 16#FFFF Veri belleðindeki operasyon sýrasýnda deðerleri saklamak için, "çalýþan" word'ler olarak kullanýlýr. %MW0 ila %MW255 word'ler, program tarafýndan direkt olarak okunabilir ve yazýlabilir. Sabitleri veya alfanümerik mesajlarý saklar. Ýçerikleri yalnýzca, konfigürasyon esnasýnda TwidoSoft kullanýlarak yazýlabilir veya deðiþtirilebilir. %KW0 ile %KW63 arasý sabit word'ler, program tarafýndan salt-okunabilir. Bu 16-bit word'lerin çeþitli fonksiyonlarý vardýr: l %SWi word'lerinin okunarak, direkt olarak kontrolörden gelen veriye eriþim saðlanmasý (örneðin, potansiyometreler) l Uygulama üzerinde operasyonlar gerçekleþtirilmesi (örneðin, takvim bloklarý). Bu wordler, fonksiyon bloklarýnýn güncel (mevcut) parametrelerine ya da deðerlerine karþýlýk gelir. Maksimum adet - Hayýr %MWi 1500 Evet Yazma eriþimi 1 %KWi 64 Evet, yalnýzca TwidoSoft kullanýlarak %SWi 128 i'ye göre %TM2.P, %Ci.P, vb. Uzak Uç Linkleri olarak baðlý kontrolörlere atanýr. Bu word'ler, kontrolörler arasýndaki haberleþme için kullanýlýr. Giriþler %IWi.j Not 2 Hayýr Çýkýþlar %QWi.j Not 2 Evet Evet Çýkarýlan bitler Aþaðýdaki word'lerin 16 bitinden birinin çýkarýlmasý mümkündür: Dahili %MWi:Xk 1500 Evet Sistem %SWi:Xk 128 i'ye baðlý Sabitler %KWi:Xk 64 Hayýr Giriþ %IWi.j:Xk Not 2 Hayýr Çýkýþ %QWi.j:Xk Not 2 Evet Not: 1. Program tarafýndan veya Animasyon Tablo Editörü aracýlýðýyla yazýlýr. 2. Adet, kontrolör modeli tarafýndan belirlenir. 28 TWD USE 10AT 02/2003

29 Twido Dil Nesneleri Bit Nesnelerinin Adreslenmesi Format Dahili, sistem ve adým bit nesnelerini adreslemek için aþaðýdaki formatý kullanýnýz: % M, S veya X i Sembol Nesne tipi Numara Taným Aþaðýdaki tablo, adresleme formatýndaki elemanlarý tanýmlamaktadýr. Grup Eleman Taným Sembol % Yüzde sembolü, daima bir yazýlým deðiþkeninden önce gelir. Nesne tipi M Dahili bitler, bir program çalýþýrken, ara deðerleri saklar. S Sistem bitleri, kontrolörün durum ve kontrol bilgisini saðlar. X Bit nesne adreslerine örnekler: l %M25 = 25 no'lu dahili bit l %S20 = 20 no'lu sistem biti l %X6 = 6 no'lu adým biti Adým bitleri, adým aktivitelerinin durumunu saðlar. Numara i Maksimum numara deðeri, konfigüre edilmiþ nesne adedine baðlýdýr. Word'lerden Çýkarýlan Bit Nesneleri Word'lerin 16 bitinden birinin çýkarýlmasý için TwidoSoft kullanýlýr. Sonrasýnda word'ün adresi, aþaðýdaki sözdizimine göre, çýkarýlan bit satýrý tarafýndan tamamlanýr: WORD : X k Word adresi Pozisyon k = word adresindeki 0-15 bit sýrasý. Örnekler: l %MW5:X6 = dahili word %MW5'in 6 no'lu biti l %QW5.1:X10 = çýkýþ word'ü %QW5.1'in 10 no'lu biti TWD USE 10AT 02/

30 Twido Dil Nesneleri Word Nesnelerinin Adreslenmesi Açýklama Format Giriþ/Çýkýþ (bkz. Giriþ/Çýkýþ'larýn Adreslenmesi, s. 31) ve fonksiyon bloklarý (bkz. Fonksiyon Bloðu Nesneleri, s. 34) haricindeki word nesnelerinin adreslenmesi aþaðýda tanýmlanan formata göre olur. Dahili, sabit ve sistem word'lerini adreslemek için aþaðýdaki formatý kullanýnýz. % M, K veya S W i Sembol Nesne tipi Format Numara Taným Aþaðýdaki tablo, adresleme formatýndaki elemanlarý tanýmlamaktadýr. Grup Eleman Taným Sembol % Yüzde sembolü, daima bir dahili adresten önce gelir. Nesne tipi M Dahili word'ler, bir program çalýþýrken, ara deðerleri saklar. K Sabit word'ler, sabit deðerleri veya alfanümerik mesajlarý saklar. Ýçerikleri, yalnýzca TwidoSoft tarafýndan yazýlabilir veya deðiþtirilebilir. S Sistem word'leri, kontrolörün durum ve kontrol bilgisini saðlar. Format W 16-bit word. Numara i Maksimum numara deðeri, konfigüre edilmiþ nesne adedine baðlýdýr. Word nesne adreslemesine örnekler: l %MW15 = 15 no'lu dahili word l %KW26 = 26 no'lu sabit word l %SW30 = 30 no'lu sistem word'ü 30 TWD USE 10AT 02/2003

31 Twido Dil Nesneleri Giriþ/Çýkýþ'larýn Adreslenmesi Açýklama Bir Çýkýþ veya Bobin için Çoklu Referanslar Bir Twido konfigürasyonunda, her bir giriþ/çýkýþ (G/Ç) noktasýnýn ayrý bir adresi vardýr: örneðin, "%I0.0.4" adresi, spesifik bir giriþe atanýr. G/Ç adresleri, aþaðýdaki donaným için atanabilir: l Uzak Uç Linki Master olarak konfigüre edilmiþ kontrolör l Uzak Uç G/Ç olarak konfigüre edilmiþ kontrolör l G/Ç geniþletme modülleri Bir programda, tek bir çýkýþa veya bobine, çoklu referanslarýnýz olabilir. Donaným çýkýþlarý üzerinde, yalnýzca son çözülenin sonucu güncellenir. Örneðin, %Q0.0.0, bir program içinde birden çok sayýda kullanýlabilir ve çoklu kullanýmlar için bir uyarý olmayacaktýr. Dolayýsýyla hangi çýkýþýn, amaçlanan çalýþmaya yol açacaðýnýn saptanmasý önemlidir. UYARI Amaçlanmayan Çalýþma Ayný çýkýþýn birden çok kullaným kontrolü ya da uyarýlarý saðlanmamýþtýr. Çýkýþlarýn veya bobinlerin kullanýmýný, uygulamanýzda onlar üzerinde deðiþiklik yapmadan önce gözden geçiriniz. Bu önleme uyulmasý konusundaki baþarýsýzlýk, yaralanma veya ekipman hasarý ile sonuçlanabilir. Format Giriþ/Çýkýþ'larý adreslemek için aþaðýdaki formatý kullanýnýz. % I, Q x y z Sembol Nesne tipi Kontrolör G/Ç tipi Kanal numarasý pozisyonu TWD USE 10AT 02/

32 Twido Dil Nesneleri Taným Aþaðýdaki tablo, G/Ç adresleme formatýný tanýmlamaktadýr. Grup Eleman Deðer Taným Sembol % - Yüzde sembolü, daima bir dahili adresten önce gelir. Nesne tipi I - Giriþ. Bir kontrolör veya G/Ç geniþletme modül giriþinin elektriksel durumunun "lojik imajý". Kontrolör pozisyonu Q - Çýkýþ. Bir kontrolör veya G/Ç geniþletme modül çýkýþýnýn elektriksel durumunun "lojik imajý". x G/Ç tipi y Kanal z numarasý Master kontrolör (Uzak Uç Linki master). Uzak Uç kontrolörü (Uzak Uç Linki slave). Ana G/Ç (kontrolördeki lokal G/Ç). G/Ç geniþletme modülleri. Bir kontrolör veya G/Ç geniþletme modülündeki G/Ç kanal numarasý. Mevcut G/Ç noktalarýnýn adedi, kontrolör modeline veya G/Ç geniþletme modül tipine baðlýdýr. Örnekler Aþaðýdaki tabloda, G/Ç adreslemesine bazý örnekler verilmiþtir. G/Ç nesnesi %I0.0.5 %Q0.3.4 %I0.0.3 %I3.0.1 %I0.3.2 Taným Ana kontrolör üzerindeki 5 no'lu giriþ noktasý (lokal G/Ç). Ana kontrolör için 3 no'lu gemiþletme adresindeki G/Ç geniþletme modülü üzerindeki 4 no'lu çýkýþ noktasý (geniþletme G/Ç). Ana kontrolör üzerindeki 3 no'lu giriþ noktasý. 3 no'lu uzak uç linki adresindeki uzak uç G/Ç kontrolörü üzerindeki 1 no'lu giriþ noktasý. Ana kontrolör için 3 no'lu adresteki G/Ç geniþletme modülü üzerindeki 2 no'lu giriþ noktasý. 32 TWD USE 10AT 02/2003

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID PID Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ekonomik Seri PID 500 / 110 / 330 PID Sýcaklýk Kontrölörü PID 500 / 110 / 330 KULLANMA TALÝMATI Döküman Ýsmi : Operating / 0510 / PID500/110/330 / Ver1, OP159-V01. SN: 7053.

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu 9254020 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-216 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5015 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Media Player... 6 Trafikte güvenlik... 7 DÝREKSÝYONDAKÝ

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357273 Issue 1 TR Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Tüm

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.104. Quality makes the Difference

CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.104. Quality makes the Difference Quality makes the Difference CARAT II Kullanma Kılavuzu Ventilatör Yazýlým versiyonu 2.104 SERİ NUMARASI Her HOFFRICHTER cihazý, cihazýn daha sonradan takibini saðlamak amacýyla bir seri numarasýna sahiptir.

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL OTOMASYON AC SÜRÜCÜ ve YUMUªAK YOLVERÝCÝ EÐÝTÝM DÖKÜMANLARI HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL Ýçindekiler 1.Asenkron Motor Kontroluna Ýliºkin Genel Bilgiler...4 2.Yumuºak Yolverici (Soft Starter)...6

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

54Mbps Kablosuz Eriþim Noktasý Tekrarlayýcý Köprü AP-302 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz

Detaylı

BAÞLANGIÇ KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N

BAÞLANGIÇ KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLANGIÇ KILAVUZU MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N Bu kýlavuzu, ihtiyaç duyduðunuzda baþvurmak amacýyla kolayca ulaþýlan bir yere koyunuz. Dikkat! Elektrik baðlantýsýnýn

Detaylı