Twido Programlanabilir Kontrolörler Yazýlým Referans Kýlavuzu. TWD USE 10AT Sürüm 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Twido Programlanabilir Kontrolörler Yazýlým Referans Kýlavuzu. TWD USE 10AT Sürüm 1.0"

Transkript

1 Twido Programlanabilir Kontrolörler Yazýlým Referans Kýlavuzu TWD USE 10AT Sürüm

2 2 TWD USE 10AT 02/2003

3 Ýçerik Güvenlik Bilgileri Kitap Hakkýnda Kýsým I Twido Yazýlýmýnýn Tanýmý Özet Bölüm 1 Twido Yazýlýmýna Giriþ Özet TwidoSoft'a Giriþ Twido Dillerine Giriþ Bölüm 2 Twido Dil Nesneleri Özet Dil Nesne Geçerliliði Bit Nesneleri Word Nesneleri Bit Nesnelerinin Adreslenmesi Word Nesnelerinin Adreslenmesi Giriþ/Çýkýþ'larýn Adreslenmesi Network Adreslemesi Fonksiyon Bloðu Nesneleri Yapýlandýrýlmýþ Nesneler Endekslenmiþ Word 'ler Nesnelerin Sembolize Edilmesi Bölüm 3 Kullanýcý Belleði Kullanýcý Belleði Yapýsý Bölüm 4 Kontrolör Çalýþma Modlarý Özet Çevrimsel Tarama Periyodik Tarama Tarama Süresinin Kontrol Edilmesi Çalýþma Modlarý TWD USE 10AT 02/2003 3

4 Enerji Kesintisi ve Yeniden Enerji Gelmesi Ilýk Baþlatma Soðuk Baþlatma Kontrolörü Ýlk-deðerleme (Initialization) Kýsým II Özel Fonksiyonlar Özet Bölüm 5 Haberleþme Özet Haberleþme Genel Bakýþ TwidoSoft ile Kontrolör Arasý Haberleþme Uzak Uç Linki Haberleþmesi ASCII Haberleþmesi Modbus Haberleþmesi Standart Modbus Ýstekleri Bölüm 6 Dahili Analog Fonksiyonlar Özet Potansiyometreler Analog Kanal Bölüm 7 Analog Modüllerin Kullanýlmasý Özet Analog Modül Genel Bakýþ Analog Giriþ ve Çýkýþ'larýn Adreslenmesi Analog Giriþ ve Çýkýþ'larýn Konfigüre Edilmesi Analog Modüllerin Kullaným Örnekleri Bölüm 8 Operatör Ekraný Çalýþmasý Özet Operatör Ekraný Kontrolör Kimliði ve Durum Bilgisi Sistem Nesneleri ve Deðiþkenleri Seri Port Ayarlarý Gün Zamaný Saati Gerçek-Zaman Düzeltme Katsayýsý Kýsým III Twido Dillerinin Tanýmý Özet Bölüm 9 Ladder Dili Özet Ladder Diyagramlarýna Giriþ Ladder Diyagramlarý için Programlama Prensipleri Ladder Diyagram Bloklarý TWD USE 10AT 02/2003

5 Ladder Dili Grafik Elemanlarý Özel Ladder Komutlarý OPEN ve SHORT Programlama Tavsiyesi Ladder/List Dönüþtürülebilirliði Ladder/List Dönüþtürülebilirliðinin Ana Noktalarý Program Dokümantasyonu Bölüm 10 Komut List Dili Özet List Programlarýna Genel Bakýþ List Komutlarýnýn Çalýþmasý List Dili Komutlarý Parantezlerin Kullanýmý Yýðýn Komutlarý (MPS, MRD, MPP) Bölüm 11 Grafcet Özet Grafcet Komutlarýnýn Tanýmý Grafcet Program Yapýsýnýn Tanýmý Grafcet Adýmlarýyla Ýliþkilendirilmiþ Aksiyonlar Kýsým IV Komutlarýn ve Fonksiyonlarýn Tanýmý Özet Bölüm 12 Ana Komutlar Özet Bool Ýþleme Bool Ýþlemeye Giriþ Bool Komutlarý Bool Komutlarýný Tanýmlamak için Gerekli Formatý Anlamak Yükleme (Load) Komutlarý (LD, LDN, LDR, LDF) Saklama (Store) Komutlarý (ST, STN, R, S) Lojik AND Komutlarý (AND, ANDN, ANDR, ANDF) Lojik OR Komutlarý (OR, ORN, ORR, ORF) Exclusive OR Komutlarý (XOR, XORN, XORR, XORF) NOT Komutu (N) Ana Fonksiyon Bloklarý Özet Ana Fonksiyon Bloklarý Ana Fonksiyon Bloklarý için Programlama Prensipleri Zamanlayýcý (Timer) Fonksiyon Bloðu (%TMi) TOF Tipi Zamanlayýcý TON Tipi Zamanlayýcý TP Tipi Zamanlayýcý Zamanlayýcýlarý Programlama ve Konfigüre Etme Yukarý/Aþaðý Sayýcý Fonksiyon Bloðu (%Ci) TWD USE 10AT 02/2003 5

6 Sayýcýlarý Programlama ve Konfigüre Etme Shift (Kaydýrma) Bit Register Fonksiyon Bloðu (%SBRi) Adým Sayýcý Fonksiyon Bloðu (%SCi) Nümerik Ýþlemler Nümerik Ýþlemlere Giriþ Nümerik Komutlara Giriþ Atama Komutlarý Karþýlaþtýrma Komutlarý Aritmetik Komutlar Lojik Komutlar Kaydýrma Komutlarý Çevirme Komutlarý Program Komutlarý Program Komutlarýna Giriþ END Komutlarý NOP Komutlarý Atlama (Jump) Komutlarý Subroutine (Altrutin) Komutlarý Bölüm 13 Ýleri Komutlar Özet Ýleri Fonksiyon Bloklarý Özet Ýleri Fonksiyon Bloklarý ile Ýliþkilendirilmiþ Bit ve Word Nesneleri Ýleri Fonksiyon Bloklarý için Programlama Prensipleri LIFO/FIFO Register Fonksiyon Bloðu (%Ri) LIFO Çalýþmasý FIFO Çalýþmasý Register'larý Programlama ve Konfigüre Etme Darbe Geniþlik Modülasyonu Fonksiyon Bloðu (%PWM) Darbe Jeneratör Çýkýþý Fonksiyon Bloðu (%PLS) Tambur Denetleyici Fonksiyon Bloðu (%DR) Tambur Denetleyici Fonksiyon Bloðunun Çalýþmasý Tambur Denetleyicilerin Programlanmasý ve Konfigürasyonu Hýzlý Sayýcý Fonksiyon Bloðu (%FC) Çok Hýzlý Sayýcý Fonksiyon Bloðu (%VFC) Mesajlarýn Ýletimi/Alýmý - Exchange (Deðiþ-tokuþ) Komutu (EXCH) Exchange Kontrol Fonksiyon Bloðu (%MSG) Saat Fonksiyonlarý Özet Saat Fonksiyonlarý Takvim Bloklarý Zaman/Tarih Gösterimi Tarih ve Zaman Ayarý TWD USE 10AT 02/2003

7 Bölüm 14 Sistem Bitleri ve Sistem Word'leri Özet Sistem Bitleri (%S) Sistem Word'leri (%SW) Sözlük Dizin TWD USE 10AT 02/2003 7

8 8 TWD USE 10AT 02/2003

9 Güvenlik Bilgileri Önemli Bilgi DÝKKAT Bu yönergeleri dikkatlice okuyunuz ve cihazý daha yakýndan tanýyabilmek için, montaj, iþletim veya bakým yapmadan önce, cihazýn parçalarýný inceleyiniz. Aþaðýdaki özel mesajlar, bu doküman boyunca ya da ekipman üzerinde, potansiyel tehlikeleri haber vermek ya da bir prosedürü açýklýða kavuþturan veya basitleþtiren bilgiye dikkat çekmek icin yer alabilir. Bu sembolün, bir Tehlike ya da Dikkat güvenlik etiketine eklenmesi, yönergeler izlenmediði takdirde, kiþisel yaralanma ile sonuçlanacak bir elektriksel tehlikenin mevcut olduðunu iþaret eder. Bu, güvenlik uyarýsý sembolüdür. Sizi, potansiyel kiþisel yaralanma tehlikelerine karþý uyarmak için kullanýlýr. Olasý yaralanma veya ölümden sakýnmak için, bu sembolü izleyen tüm güvenlik mesajlarina uyunuz. TEHLÝKE TEHLÝKE, sakýnýlmadýðý takdirde, ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarý ile sonuçlanacak, yakýn tehlikeli bir durumu iþaret eder. DÝKKAT DÝKKAT, sakýnýlmadýðý takdirde, ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarý ile sonuçlanabilecek, potansiyel tehlikeli bir durumu iþaret eder. UYARI UYARI, sakýnýlmadýðý takdirde, yaralanma veya ekipman hasarý ile sonuçlanabilecek, potansiyel tehlikeli bir durumu iþaret eder. TWD USE 10AT 02/2003 9

10 Güvenlik Bilgileri DÝKKAT Ek Güvenlik Bilgisi Elektriksel ekipmanýn servisi, yalnýzca kalifiye personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Schneider Electric tarafýndan, bu ürünün kullaným talimatlarýna uyulmamasý halinde meydana gelebilecek hiçbir sonuç için sorumluluk üstlenilmemektedir. Bu doküman, eðitilmemiþ kiþiler için bir kullaným elkitabý deðildir. TWD USE 10AT, Twido Donaným Referans Kýlavuzu'nda, montaj ve kurulum talimatlarýna yer verilmiþtir Schneider Electric Her Hakký Saklýdýr Bu ürünün uygulanmasý, yerleþtirilmesi ya da kullanýlmasýndan sorumlu olanlar, gerekli tasarým faktörlerinin her bir uygulamaya; yürürlükteki yasalara, performans ve güvenlik kriterlerine, yönetmeliklere, kodlara ve standartlara tamamen baðlý kalýnarak dahil edilmesini temin etmek ile yükümlüdürler. 10 TWD USE 10AT 02/2003

11 Güvenlik Bilgileri Genel Uyarýlar DÝKKAT PATLAMA TEHLÝKESÝ l Cihaz parçalarýnýn deðiþtirilmesi, Class I, Div2 uyumluluðuna uygunluðu olumsuz yönde etkileyebilir. l Elektrik enerjisini kesmeden ya da çalýþma alanýnda patlama tehlikesi olmadýðýndan emin olmadan, hiçbir parçayý sökmeyiniz. Bu önleme uyma konusundaki baþarýsýzlýk, þiddetli yaralanma ya da ekipman hasarý ile sonuçlanabilir. DÝKKAT AMAÇLANMAYAN EKÝPMAN KULLANIMI l Kurma, sökme, baðlantý veya bakým iþlemlerinden önce enerjiyi kesin. l Bu ürünün, güvenlik açýsýndan kritik makine iþlevlerinde kullanýlmasý amaçlanmamýþtýr. Kiþisel açýdan veya ekipman açýsýndan tehlike arz eden yerlerde, doðrudan baðlanan güvenlik kilitlerini kullanýnýz. l Modülleri parçalarýna ayýrmayýn, onarmayýn veya modifiye etmeyin. l Bu kontrolör, bir kabin içinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. l Modüllerin montajýný, tanýmlanan çalýþma ortam þartlarýnda yapýnýz. l Sensör güç kaynaðýný, yalnýzca, modüle baðlý sensörlere enerji saðlamak için kullanýnýz. l Gerilim ve akým gereksinimlerini karþýlayabilmek için, güç giriþinde ve çýkýþ devresinde IEC60127-onaylý bir sigorta kullanýnýz. Tavsiye edilen sigorta: 5x20 mm yavaþ sönümlü serisi /Tip T. Bu önleme uyma konusundaki baþarýsýzlýk, þiddetli yaralanma ya da ekipman hasarý ile sonuçlanabilir. TWD USE 10AT 02/

12 12 TWD USE 10AT 02/2003

13 Kitap Hakkýnda Özet Doküman Kapsamý Geçerlilik Notu Ürünle Ýlgili Uyarýlar Bu, Twido programlanabilir kontrolörler için Yazýlým Referans kullaným elkitabýdýr ve aþaðýdaki baþlýca bölümleri kapsamaktadýr: l Twido programlama yazýlýmýnýn tanýmý ve Twido kontrolörlerin programlanmasý için gerekli temel bilgilere bir giriþ. l Haberleþmenin tanýmý, analog G/Ç kullanýmý ve diðer özel fonksiyonlar. l Twido programlarýnýn yaratýlmasýnda kullanýlan yazýlým dillerinin tanýmý. l Twido kontrolörlerin komutlarýnýn ve fonksiyonlarýnýn tanýmý. Bu kullaným elkitabýndaki bilgiler, yalnýzca Twido programlanabilir kontrolörlere uygulanabilir. Schneider Electric, bu dokümanda bulunabilecek hiçbir hata için sorumluluk kabul etmemektedir. Bu dokümanýn hiçbir kýsmý, Schneider Electric'in yazýlý izni alýnmaksýzýn, elektronik yöntemi de içeren hiçbir þekil veya teknikle çoðaltýlamaz. TWD USE 10AT 02/

14 14 TWD USE 10AT 02/2003

15 Twido Yazýlýmýnýn Tanýmý I Özet Genel Bakýþ Bu Kýsýmda Neler Var? Bu kýsýmda, Twido programlanabilir kontrolörler için kontrol programlarý yaratýlmasý için gerekli yazýlým dilleri tanýtýlmýþ ve gerekli temel bilgiye yer verilmiþtir. Bu kýsým, aþaðýdaki bölümlerden meydana gelmiþtir: Konu Bölüm Adý Sayfa 1 Twido Yazýlýmýna Giriþ 17 2 Twido Dil Nesneleri 23 3 Kullanýcý Belleði 41 4 Kontrolör Çalýþma Modlarý 45 TWD USE 10AT 02/

16 Twido Yazýlýmý 16 TWD USE 10AT 02/2003

17 Twido Yazýlýmýna Giriþ 1 Özet Genel Bakýþ Bu Bölümde Neler Var? Bu bölümde, Twido kontrolörler için programlama ve konfigürasyon yazýlýmý olan TwidoSoft ve kontrol programlarýnýn yaratýlmasýnda kullanýlan List, Ladder ve Grafcet programlama dilleri kýsaca tanýtýlmýþtýr. Bu bölüm, aþaðýdaki konularý kapsar: Konu Sayfa TwidoSoft'a Giriþ 18 Twido Dillerine Giriþ 19 TWD USE 10AT 02/

18 Twido Yazýlým Dilleri TwidoSoft'a Giriþ Açýklama TwidoSoft, Twido programlanabilir kontrolörler için uygulamalarýn yaratýlmasý, konfigürasyonu ve bakýmý için bir grafiksel geliþtirme ortamýdýr. TwidoSoft, TwidoSoft Ladder veya List program editörlerini kullanarak, kontrol programlarý girmenize ve sonrasýnda programý, bir kontrolör üzerinde çalýþtýrmak için transfer etmenize olanak saðlar. TwidoSoft TwidoSoft, Microsoft Windows 98 Second Edition veya Microsoft Windows 2000 Professional iþletim sistemleri ile çalýþan bir kiþisel bilgisayar (PC) için, 32-bit Windows-tabanlý bir programdýr. TwidoSoft'un ana yazýlým özellikleri: l Standart Windows kullanýcý arayüzü l Twido kontrolörleri programlama ve konfigüre etme l Kontrolör haberleþmesi ve kontrolü Detaylar için, bkz. TwidoSoft Ýþletim Kýlavuzu. 18 TWD USE 10AT 02/2003

19 Twido Yazýlým Dilleri Twido Dillerine Giriþ Açýklama Twido Dilleri Komut List Dili Bir programlanabilir kontrolör, giriþleri okur, çýkýþlara yazar ve bir kontrol programýna dayanan lojiði çözer. Bir Twido kontrolör için bir kontrol programý yaratýlmasý, Twido programlama dillerinden birinde bir komutlar dizisi yazýlmasý demektir. Aþaðýdaki diller, Twido kontrol programlarý yaratmak için kullanýlabilirler: l Komut List dili Bir Komut List programý, sýralý (ardýþýl) Bool komutlarý þeklinde yazýlmýþ bir dizi lojik ifadedir. l Ladder diyagramlarý Bir Ladder diyagramý, bir lojik ifadenin grafiksel gösterim aracýdýr. l Grafcet Twido, Grafcet list komutlarýnýn kullanýmýný destekler; grafiksel Grafcet'i desteklemez. Bir kiþisel bilgisayarý (PC), bu programlama dilleri aracýlýðýyla Twido kontrol programlarýný yaratmak ve düzenlemek için kullanabilirsiniz. List/Ladder dönüþtürülebilirlik özelliði, bir programý, Ladder'dan List'e ve List'ten Ladder'a kolayca dönüþtürmenize olanak saðlar. Komut List dilinde yazýlmýþ bir program, kontrolör tarafýndan sýrayla icra edilen (execute) bir komutlar dizisinden oluþur. Aþaðýda, bir List program örneði verilmiþtir. 0 BLK %C8 1 LDF %I0.1 2 R 3 LD %I0.2 4 AND %M0 5 CU 6 OUT_BLK 7 LD D 8 AND %M1 9 ST %Q END_BLK TWD USE 10AT 02/

20 Twido Yazýlým Dilleri Ladder Diyagramlarý Ladder diyagramlarý, röle kontrol devrelerini temsil etmekte kullanýlan röle lojik diyagramlarýna benzer. Bobinler, kontaklar ve bloklar gibi grafik elemanlarý, komutlarý temsil eder. Aþaðýda, bir Ladder diyagramý örneði verilmiþtir. %I0.1 N %I0.2 %M0 %C8 R S ADJ Y %C8.P 777 CU E D F %M1 %Q0.4 CD 20 TWD USE 10AT 02/2003

21 Twido Yazýlým Dilleri Grafcet Dili Grafcet, herhangi bir ardýþýl kontrol sistemini, bir adýmlar dizisine (iliþkilendirilmiþ aksiyonlar, geçiþler ve durumlara sahiptir) böler. Aþaðýdaki resimde, sýrasýyla List ve Ladder programlarýnda, Grafcet komutlarýna örnekler verilmiþtir. 0 -*- 3 1 LD %M10 2 # 4 3 # 5 4 -*- 4 5 LD %I0.7 6 # 6 7 -*- 5 8 LD %M15 9 # * 3 %M10 4 # 5 * 4 %I0.7 * 5 %M15 # 6 # 7 # TWD USE 10AT 02/

22 Twido Yazýlým Dilleri 22 TWD USE 10AT 02/2003

23 Twido Dil Nesneleri 2 Özet Genel Bakýþ Bu Bölümde Neler Var? Bu bölümde, Twido kontrolörlerin programlanmasýnda kullanýlan dil nesneleri hakkýnda detaylar verilmiþtir. Bu bölüm, aþaðýdaki konularý kapsar: Konu Sayfa Dil Nesne Geçerliliði 24 Bit Nesneleri 25 Word Nesneleri 27 Bit Nesnelerinin Adreslenmesi 29 Word Nesnelerinin Adreslenmesi 30 Giriþ/Çýkýþ'larýn Adreslenmesi 31 Network Adreslemesi 33 Fonksiyon Bloðu Nesneleri 34 Yapýlandýrýlmýþ Nesneler 35 Endekslenmiþ Word'ler 37 Nesnelerin Sembolize Edilmesi 39 TWD USE 10AT 02/

24 Twido Dil Nesneleri Dil Nesne Geçerliliði Açýklama Örnek Word ve bit nesneleri, kontrolördeki bellek alanlarýna tahsis edilmiþlerse geçerlidir. Bunu yapmak için, bunlar kontrolöre download edilmeden önce, uygulama içerisinde kullanýlmalýdýr. Geçerli nesnelerin aralýðý, sýfýrdan, o nesne tipi için maksimum referansa kadardýr. Örneðin, eðer bellek word'leri için, uygulamanýzýn maksimum referansý %MW9 ise, %MW0 'dan %MW9 'a kadar alan tahsis edilir. Bu örnekte, %MW10 geçerli deðildir ve dahili ya da harici olarak eriþilemez. 24 TWD USE 10AT 02/2003

25 Twido Dil Nesneleri Bit Nesneleri Açýklama Bit nesneleri, yazýlým deðiþkeni bitleridir. Bu bitler, operandlar olarak kullanýlabilen ve Bool komutlarý tarafýndan test edilebilen tek (single) veri bitleridir. Bit nesneleri listesi: l G/Ç bitleri l Dahili bitler (bellek bitleri) l Sistem bitleri l Adým bitleri l Word'lerden çýkarýlan bitler TWD USE 10AT 02/

26 Twido Dil Nesneleri Operand Bitlerinin Listesi Aþaðýdaki tablo, Bool komutlarýnda operand olarak kullanýlan ana bit nesnelerinin tamamýný listelemekte ve tanýmlamaktadýr. Tip Taným Adres veya Deðer Maksimum adet Yazma eriþimi 1 Anlýk deðerler 0 veya 1 (Yanlýþ veya Doðru) 0 veya Giriþler Çýkýþlar Dahili (Bellek) Sistem Fonksiyon bloklarý Dönüþtürülebilir fonksiyon bloklarý Word'lerden çýkarýlanlar Grafcet adýmlarý Bu bitler, G/Ç'lerin elektriksel durumlarýnýn "lojik görüntüleri"dir. Bunlar, veri belleðinde saklanýr ve program lojiðinin her bir taramasý sýrasýnda güncellenir. Dahili bitler, bir program çalýþýrken ara deðerleri saklamak için kullanýlan dahili bellek alanlarýdýr. Not: Kullanýlmayan G/Ç bitleri, dahili bit olarak kullanýlamaz. Sistem bitleri (%S0 - %S127), kontrolörün doðru çalýþmasý kadar, uygulama programýnýn doðru icrasýný izlemek için de kullanýlýr. Fonksiyon bloðu bitleri, fonksiyon bloklarýnýn çýkýþlarýna karþýlýk gelir. Bu çýkýþlar, direkt baðlanabileceði gibi, bir nesne olarak da kullanýlabilir. Dönüþtürülebilir programlama fonksiyonlarý BLK, OUT_BLK ve END_BLK kullanýlarak programlanan fonksiyon bloklarýdýr. Bazý word'lerdeki 16 bitten biri, operand biti olarak çýkarýlabilir. %X1 ile %Xi arasý bitler, Grafcet adýmlarý ile iliþkilendirilir. Karþýlýk gelen adým aktive edildiðinde, adým biti Xi, 1 yapýlýr. Bu adým deaktive edildiðinde ise Xi, 0 yapýlýr. %Ix.y.z 2 %Qx.y.z 2 %Mi 4 Not Hayýr Evet 128 TWDLCAA10DRF, TWDLCAA16DRF 256 Diðer tüm kontrolörler Notlar: 1. Program tarafýndan veya Animasyon Tablo Editörü aracýlýðýyla yazýlýr. 2. G/Ç Adreslemesi'ne bakýnýz. 3. %SBRi.j ve %SCi.j haricindeki bitler yazýlýp okunabilir. 4. Adet, kontrolör modeli tarafýndan belirlenir. Evet %Si 128 i'ye baðlý %TMi.Q, %Ci.P, vb. E, D, F, Q, TH0, TH1 Not 4 Hayýr 3 Not 4 Hayýr Deðiþir Deðiþir Deðiþir %X21 62 TWDLCAA10DRF, TWDLCAA16DRF 94 TWDLCAA24DRF, Modüler Kontrolörler Evet 26 TWD USE 10AT 02/2003

27 Twido Dil Nesneleri Word Nesneleri Açýklama Word Formatlarý Veri belleklerinde saklanan ve ile arasýnda bir tamsayý deðer alabilen (0 ile arasýnda deðer alabilen hýzlý sayýcý fonksiyon bloðu hariç) 16-bit word'ler þeklinde adreslenen word nesneleridir. Word nesnelerine örnekler: l Anlýk deðerler l Dahili word'ler (%MWi) (bellek word'leri) l Sabit word'ler (%KWi) l G/Ç exchange word'leri (%IWi, %QWi) l Sistem word'leri (%SWi) l Fonksiyon bloklarý (konfigürasyon ve/veya runtime verisi) Word'lerin içerikleri veya deðerleri, aþaðýdaki anlaþma gereði, 16-bit ikili (binary) kodlar içinde (2'nin tümleyeni lojiðiyle), kullanýcý belleðinde saklanýr: F E D C B A Bit pozisyonu Bit durumu Bit deðeri Ýþaretli ikili notasyonda, bit 15, anlaþma gereði, kodlanmýþ deðerin iþaretine tahsis edilmiþtir: l Bit 15, 0 ise: word'ün içeriði bir pozitif deðerdir. l Bit 15, 1 ise: word'ün içeriði bir negatif deðerdir (negatif deðerler, 2'nin tümleyeni lojiði ile ifade edilir). Word'ler ve anlýk deðerler, aþaðýdaki format ile girilebilir ve geri alýnabilir: l Decimal (onluk sistem) Min: , Maks: (örneðin, 1579) l Hexadecimal (onaltýlýk sistem) Min: 16#0000, Maks: 16#FFFF (örneðin, 16#A536) Alternatif sözdizimi: #A536 TWD USE 10AT 02/

28 Twido Dil Nesneleri Word Nesnelerinin Tanýmý Aþaðýdaki tablo, word nesnelerini tanýmlamaktadýr. Word'ler Taným Adres veya deðer Anlýk deðerler Dahili (Bellek) Sabitler Sistem Fonksiyon bloklarý G/Ç Exchange word'leri Bunlar, 16-bit word'ler ile ayný formatta tamsayý deðerlerdir. Bu, deðerlerin word'lere atanmasýna olanak saðlar. 10 tabaný ila tabaný 16#0000 ila 16#FFFF Veri belleðindeki operasyon sýrasýnda deðerleri saklamak için, "çalýþan" word'ler olarak kullanýlýr. %MW0 ila %MW255 word'ler, program tarafýndan direkt olarak okunabilir ve yazýlabilir. Sabitleri veya alfanümerik mesajlarý saklar. Ýçerikleri yalnýzca, konfigürasyon esnasýnda TwidoSoft kullanýlarak yazýlabilir veya deðiþtirilebilir. %KW0 ile %KW63 arasý sabit word'ler, program tarafýndan salt-okunabilir. Bu 16-bit word'lerin çeþitli fonksiyonlarý vardýr: l %SWi word'lerinin okunarak, direkt olarak kontrolörden gelen veriye eriþim saðlanmasý (örneðin, potansiyometreler) l Uygulama üzerinde operasyonlar gerçekleþtirilmesi (örneðin, takvim bloklarý). Bu wordler, fonksiyon bloklarýnýn güncel (mevcut) parametrelerine ya da deðerlerine karþýlýk gelir. Maksimum adet - Hayýr %MWi 1500 Evet Yazma eriþimi 1 %KWi 64 Evet, yalnýzca TwidoSoft kullanýlarak %SWi 128 i'ye göre %TM2.P, %Ci.P, vb. Uzak Uç Linkleri olarak baðlý kontrolörlere atanýr. Bu word'ler, kontrolörler arasýndaki haberleþme için kullanýlýr. Giriþler %IWi.j Not 2 Hayýr Çýkýþlar %QWi.j Not 2 Evet Evet Çýkarýlan bitler Aþaðýdaki word'lerin 16 bitinden birinin çýkarýlmasý mümkündür: Dahili %MWi:Xk 1500 Evet Sistem %SWi:Xk 128 i'ye baðlý Sabitler %KWi:Xk 64 Hayýr Giriþ %IWi.j:Xk Not 2 Hayýr Çýkýþ %QWi.j:Xk Not 2 Evet Not: 1. Program tarafýndan veya Animasyon Tablo Editörü aracýlýðýyla yazýlýr. 2. Adet, kontrolör modeli tarafýndan belirlenir. 28 TWD USE 10AT 02/2003

29 Twido Dil Nesneleri Bit Nesnelerinin Adreslenmesi Format Dahili, sistem ve adým bit nesnelerini adreslemek için aþaðýdaki formatý kullanýnýz: % M, S veya X i Sembol Nesne tipi Numara Taným Aþaðýdaki tablo, adresleme formatýndaki elemanlarý tanýmlamaktadýr. Grup Eleman Taným Sembol % Yüzde sembolü, daima bir yazýlým deðiþkeninden önce gelir. Nesne tipi M Dahili bitler, bir program çalýþýrken, ara deðerleri saklar. S Sistem bitleri, kontrolörün durum ve kontrol bilgisini saðlar. X Bit nesne adreslerine örnekler: l %M25 = 25 no'lu dahili bit l %S20 = 20 no'lu sistem biti l %X6 = 6 no'lu adým biti Adým bitleri, adým aktivitelerinin durumunu saðlar. Numara i Maksimum numara deðeri, konfigüre edilmiþ nesne adedine baðlýdýr. Word'lerden Çýkarýlan Bit Nesneleri Word'lerin 16 bitinden birinin çýkarýlmasý için TwidoSoft kullanýlýr. Sonrasýnda word'ün adresi, aþaðýdaki sözdizimine göre, çýkarýlan bit satýrý tarafýndan tamamlanýr: WORD : X k Word adresi Pozisyon k = word adresindeki 0-15 bit sýrasý. Örnekler: l %MW5:X6 = dahili word %MW5'in 6 no'lu biti l %QW5.1:X10 = çýkýþ word'ü %QW5.1'in 10 no'lu biti TWD USE 10AT 02/

30 Twido Dil Nesneleri Word Nesnelerinin Adreslenmesi Açýklama Format Giriþ/Çýkýþ (bkz. Giriþ/Çýkýþ'larýn Adreslenmesi, s. 31) ve fonksiyon bloklarý (bkz. Fonksiyon Bloðu Nesneleri, s. 34) haricindeki word nesnelerinin adreslenmesi aþaðýda tanýmlanan formata göre olur. Dahili, sabit ve sistem word'lerini adreslemek için aþaðýdaki formatý kullanýnýz. % M, K veya S W i Sembol Nesne tipi Format Numara Taným Aþaðýdaki tablo, adresleme formatýndaki elemanlarý tanýmlamaktadýr. Grup Eleman Taným Sembol % Yüzde sembolü, daima bir dahili adresten önce gelir. Nesne tipi M Dahili word'ler, bir program çalýþýrken, ara deðerleri saklar. K Sabit word'ler, sabit deðerleri veya alfanümerik mesajlarý saklar. Ýçerikleri, yalnýzca TwidoSoft tarafýndan yazýlabilir veya deðiþtirilebilir. S Sistem word'leri, kontrolörün durum ve kontrol bilgisini saðlar. Format W 16-bit word. Numara i Maksimum numara deðeri, konfigüre edilmiþ nesne adedine baðlýdýr. Word nesne adreslemesine örnekler: l %MW15 = 15 no'lu dahili word l %KW26 = 26 no'lu sabit word l %SW30 = 30 no'lu sistem word'ü 30 TWD USE 10AT 02/2003

31 Twido Dil Nesneleri Giriþ/Çýkýþ'larýn Adreslenmesi Açýklama Bir Çýkýþ veya Bobin için Çoklu Referanslar Bir Twido konfigürasyonunda, her bir giriþ/çýkýþ (G/Ç) noktasýnýn ayrý bir adresi vardýr: örneðin, "%I0.0.4" adresi, spesifik bir giriþe atanýr. G/Ç adresleri, aþaðýdaki donaným için atanabilir: l Uzak Uç Linki Master olarak konfigüre edilmiþ kontrolör l Uzak Uç G/Ç olarak konfigüre edilmiþ kontrolör l G/Ç geniþletme modülleri Bir programda, tek bir çýkýþa veya bobine, çoklu referanslarýnýz olabilir. Donaným çýkýþlarý üzerinde, yalnýzca son çözülenin sonucu güncellenir. Örneðin, %Q0.0.0, bir program içinde birden çok sayýda kullanýlabilir ve çoklu kullanýmlar için bir uyarý olmayacaktýr. Dolayýsýyla hangi çýkýþýn, amaçlanan çalýþmaya yol açacaðýnýn saptanmasý önemlidir. UYARI Amaçlanmayan Çalýþma Ayný çýkýþýn birden çok kullaným kontrolü ya da uyarýlarý saðlanmamýþtýr. Çýkýþlarýn veya bobinlerin kullanýmýný, uygulamanýzda onlar üzerinde deðiþiklik yapmadan önce gözden geçiriniz. Bu önleme uyulmasý konusundaki baþarýsýzlýk, yaralanma veya ekipman hasarý ile sonuçlanabilir. Format Giriþ/Çýkýþ'larý adreslemek için aþaðýdaki formatý kullanýnýz. % I, Q x y z Sembol Nesne tipi Kontrolör G/Ç tipi Kanal numarasý pozisyonu TWD USE 10AT 02/

32 Twido Dil Nesneleri Taným Aþaðýdaki tablo, G/Ç adresleme formatýný tanýmlamaktadýr. Grup Eleman Deðer Taným Sembol % - Yüzde sembolü, daima bir dahili adresten önce gelir. Nesne tipi I - Giriþ. Bir kontrolör veya G/Ç geniþletme modül giriþinin elektriksel durumunun "lojik imajý". Kontrolör pozisyonu Q - Çýkýþ. Bir kontrolör veya G/Ç geniþletme modül çýkýþýnýn elektriksel durumunun "lojik imajý". x G/Ç tipi y Kanal z numarasý Master kontrolör (Uzak Uç Linki master). Uzak Uç kontrolörü (Uzak Uç Linki slave). Ana G/Ç (kontrolördeki lokal G/Ç). G/Ç geniþletme modülleri. Bir kontrolör veya G/Ç geniþletme modülündeki G/Ç kanal numarasý. Mevcut G/Ç noktalarýnýn adedi, kontrolör modeline veya G/Ç geniþletme modül tipine baðlýdýr. Örnekler Aþaðýdaki tabloda, G/Ç adreslemesine bazý örnekler verilmiþtir. G/Ç nesnesi %I0.0.5 %Q0.3.4 %I0.0.3 %I3.0.1 %I0.3.2 Taným Ana kontrolör üzerindeki 5 no'lu giriþ noktasý (lokal G/Ç). Ana kontrolör için 3 no'lu gemiþletme adresindeki G/Ç geniþletme modülü üzerindeki 4 no'lu çýkýþ noktasý (geniþletme G/Ç). Ana kontrolör üzerindeki 3 no'lu giriþ noktasý. 3 no'lu uzak uç linki adresindeki uzak uç G/Ç kontrolörü üzerindeki 1 no'lu giriþ noktasý. Ana kontrolör için 3 no'lu adresteki G/Ç geniþletme modülü üzerindeki 2 no'lu giriþ noktasý. 32 TWD USE 10AT 02/2003

TWIDO DENETLEYİCİLER TWDLCAE40DRF

TWIDO DENETLEYİCİLER TWDLCAE40DRF TWIDO DENETLEYİCİLER TWDLCAE40DRF Analog Potansiyometrelerin Tanımı Açıklama Aşağıdaki kısımda, kompakt denetleyici üzerindeki analog potansiyometre anlatılmıştır. Tanım TWDLCAA10DRF ve TWDLCAA16DRF

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI 23.02.2015 Yrd.Doç.Dr. Dilşad Engin PLC Ders Notları 2 Boole İşleme Ana Fonksiyon Blokları Nümerik İşleme Program Buyrukları ANA BUYRUKLAR 23.02.2015 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI 23.02.2015 Yrd.Doç.Dr. Dilşad Engin PLC Ders Notları 2 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER NÜMERİK İŞLEME 23.02.2015 Yrd.Doç.Dr. Dilşad Engin PLC Ders Notları 3

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Modem Yazýcý Profibus PC Desentral I/O Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý Kullanýmý UMG 503 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki elektriksel

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE Kolay Kullaným Kýlavuzu Özellikler V/F veya vektör kontrol Yüksek baþlangýç torku 8 kademeli hýz ayarý PNP/NPN dijital giriþ PID fonksiyonu Kopyalama ünitesi Built-in EMC filtre

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 2. EOS 2 _ A/X SERİSİ, C. 2 IŞIK BARİYERLERİ İLE BAĞLANTILARI, 7-14 3. EOS 4 _ A/X SERİSİ, C.

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

INVT IVC1. -Kompakt Tip PLC. Marketing 2014 HM

INVT IVC1. -Kompakt Tip PLC. Marketing 2014 HM INVT IVC1 -Kompakt Tip PLC Marketing 2014 HM Özelikler IVC1 Özelikleri Genişleme 128 IO 7 modül genişleme Haberleşme Arayüzü 2 seri port: 1xRS232, 1xRS232/485 Temel komut işlem Hızı 0.3μs Pulse Girişi

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 7-2120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

ENDA MODBUS PROTOKOLÜ

ENDA MODBUS PROTOKOLÜ 1. GÝRÝÞ ENDA MODBUS PROTOKOLÜ Modbus protokolü istemci/sunucu mimarisine dayalý bir endüstriyel iletiþim protokolüdür. Ýlk kez Modicon firmasý tarafýndan geliþtirilmiþ bir standart olup sahadaki cihazlar

Detaylı

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QualstikPlus Live-Line Power Qual i ty Survey Meter Model 8-061 XT Plus Model 8-062Plus Ýçerik Tablosu Sayfa Ýþlem Teorisi 2 Özellikler 3 Güvenlik Önlemleri 4 Ýþlem Direktifleri

Detaylı

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI S32 2 EKSEN POZÝSON KONTROL CÝHAZI KARAÇÝM ELEKTRONÝK BEÞEVLER KÜÇÜK SANAÝ SÝTESÝ ERTUÐRUL CAD. SATIÞ BLOKLARI NO:18/3 - BURSA TEL : +90 (224) 441 12 97 FA : +90 (224) 441 98 05 e-mail : info@karacimelektronik.com

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük

Detaylı

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-00 20-00 07/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI 23.02.2015 Yrd.Doç.Dr. Dilşad Engin PLC Ders Notları 2 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER PROGRAM BUYRUKLARI 23.02.2015 Yrd.Doç.Dr. Dilşad Engin PLC Ders Notları

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Yazılım Yazýlým Kurulum Kılavuzu Kýlavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINA KURULUM BİR MACINTOSH OTAMINA

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI 23.02.2015 Yrd.Doç.Dr. Dilşad Engin PLC Ders Notları 2 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİ UYGULAMALARI ANALOG MODÜLLERİN KULLANILMASI 23.02.2015 Yrd.Doç.Dr. Dilşad

Detaylı

Modicon TMC2 Kartuşları Programlama Kılavuzu

Modicon TMC2 Kartuşları Programlama Kılavuzu Modicon TMC2 EIO0000001789 04/2014 Modicon TMC2 Kartuşları Programlama Kılavuzu 04/2014 EIO0000001789.00 www.schneider-electric.com Bu belgede sağlanan bilgiler burada bulunan ürünlerin genel açıklamalarını

Detaylı

Donanım İÇERİK. Bölüm 1:FATEK FBs PLC Serisine Genel Bakış. Bölüm 2:Sistem Mimarisi

Donanım İÇERİK. Bölüm 1:FATEK FBs PLC Serisine Genel Bakış. Bölüm 2:Sistem Mimarisi Donanım İÇERİK Bölüm 1:FATEK FBs PLC Serisine Genel Bakış 1.1 Ana Ünitenin Görünümü... H1-1 1.2 Genişleme Modülünün Görünümü... H1-2 1.3 Haberleşme Modülünün Görünümü... H1-4 1.4 FBS-PLC Modellerinin Listesi...

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Premium Reflexes sayýsal telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Alfabetik tuþ takýmý, bir

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96x96 DIN 1/4 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I B Ý R E Y D E R S H A N E L E R Ý S I N I F Ý Ç Ý D E R S A N L A T I M F Ö Y Ü DERSHANELERÝ Konu Bölüm DAF No. FONKSÝYONLAR - I MF-TM 53 MATEMATÝK - I 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry

Detaylı

BÖLÜM 4 BELLEK ADRESLEME VE EMÝR TÜRLERÝ

BÖLÜM 4 BELLEK ADRESLEME VE EMÝR TÜRLERÝ BÖLÜM 4 BELLEK ADRESLEME VE EMÝR TÜRLERÝ CPU emirlerinin belirttiði iþlemler, bellekte veya CPU kaydedicilerinde saklanan veriler üzerinde icra edilir. Bellekte oturan veriler kendi adresleriyle gösterilir.

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý Soðutma Kontrol TC37-050 TC37-050 Cooling Controller Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý ON/OFF çalýþma Defrost,Fan,Compresör çýkýþ Max. ve Min. sýcaklýk alarmý

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý Kümes Kontrol Cihazý BPC-1000-BASIC Kümes Kontrol Cihazý Kümes içi sýcaklýk ölçümü için 4 sensör giriþi Dýþ ortam sýcaklýðý için 1 sensör giriþi Rutubet, iç basýnç, silodaki yem aðýrlýk ölçümü 7 adet fan

Detaylı

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı