II. International Conference on Communication, Media, Technology and Design May 2013 Famagusta North Cyprus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. International Conference on Communication, Media, Technology and Design 02-04 May 2013 Famagusta North Cyprus"

Transkript

1 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM DURUMLARI VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ KORELASYON: GAÜ PSİKOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET KAYNAKLI TUTUM DEĞİŞİKLİKLERİ Nazif Fuat Psikoloji Bölümü, Beşeri Bilimler Fakültesi Girne Amerikan Üniversitesi Tuba Him Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Eğitim Fakültesi Girne Amerikan Üniversitesi Özet Günümüzde her yaştan bireylerin yaygın olarak kullandığı sosyal medya yani internetin, özellikle ergenler ve gençler tarafından sosyalleşme aracı olarak etkin bir şekilde kullanıldığı birçok araştırma tarafından ortaya konulmuş bir bulgudur. Bilhassa genç nüfusun yoğun olduğu ülkemizde, gündelik yaşam pratiklerinde internet kullanımı yaygın bir biçimde görülmektedir. Yapılan incelemeler sonucu, Kuzey Kıbrıs taki üniversite öğrencilerinin internet kullanımı, sosyal beceri düzeyleri ve saldırganlık arasındaki ilişkiyi irdeleyen araştırmalara pek rastlanmadığı tespit edilmiştir. Literatürdeki bu eksiklikten yola çıkarak, söz konusu eklemleme temelinde, üniversite öğrencilerin üzerinde rol oynayan etkenlerin neler olduğu ve ne düzeyde etkili olduklarının sorgulanması amaçlanmıştır. Internet kullanım sıklığı ve süresinin üniversite gençlerinin sosyal beceri düzeylerini etkileyip etkilemediğinin, etkiliyorsa da ne şekilde etkilediğinin belirlenmesi araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. Çalışmanın hipotezi bireylerin internet kullanma sıklığının bireydeki saldırganlık düzeyinin arttığı savı üzerine kurulmuştur. Bu doğrultuda araştırmada, GAÜ Psikoloji ve RPD bolumu öğrencilerinden seçilecek rastgele 200 öğrenciye internet kullanımı ve saldırganlık düzeyini ölçmeyi amaçlayan üç bölümlük ölçek uygulanacaktır. Anahtar Kelimeler: İnternet, sosyal uyum, saldırganlık, sosyalleşme Giriş Temelleri 1960 lı yıllarda Amerika da atılan internet, aradan geçen 50 yıl içerisinde tüm dünyaya hızla yayılmış ve 30 Haziran 2010 tarihli verilere göre tüm kitlelere ulaşmıştır, İnternetin tüm dünyada hızlıca yayılması, pek çok farklı disiplinin konuyu ele almasına neden olmuş ve birey üzerinde yarattığı etkiler ile psikoloji literatürüne de girmiştir ve internet insanların birçok ihtiyacını karşılarken, öte yandan da bağımlılığın gelişmesine neden olmuştur (Batıgün & Kılıç, 2011 ). Teknolojideki hızlı değişme ve gelişme insanların yaşam tarzlarında ve davranışlarında da köklü değişimlere sebep olmakta ve iletişim biçimleri, değer yargıları bile teknolojideki hızlı değişimden etkilenmektedir, her yenilik ve değişimde olduğu gibi teknolojideki bu hızlı ilerlemenin de olumlu ve olumsuz sonuçları ortaya çıkmaktadır (Ulusoy, 2008). Gençlerin, interneti farklı alanlardaki kullanım sıklığı, onları internetin olumsuz yönlerinden etkilenmesine ve gençler üzerinde internet bağımlılığına ilişkin problemlerin ortaya çıkmasında bir risk grubu oluşturdukları belirtilmekte dolayısıyla gençler üzerinde bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar önem kazanmaktadır (Gençer, 2011). Günümüzde internet kullanımı birçok kolaylık sağlarken, Ancak bilgi akışını hızlandıran, psikolojik, sağlık ve sosyal problemleri de gündeme getirdiği görülmektedir (www.meb.gov.tr). İnterneti hayatın merkezine alıp, araç olmaktan çıkarıp bir amaç haline getirmeye başlandığında, internet insan hayatını olumsuz yönde etkileyerek bir bağımlılık haline gelebilmektedir (Karaman & Kurtoğlu, 2009). Genel olarak internet bağımlılığı, internetin aşırı kullanılması, isteğinin önüne geçilememesi, internet olmadığı zaman geçirilen zamanın öneminin yitirilmesi, yoksun kalındığında sinirlilik hali ve saldırgan davranışların olması ve kişinin iş, sosyal ve ailevi hayatının giderek bozulması olarak tanımlanmaktadır (Arısoy, 2009). Bu çalışmada Üniversite öğrencilerinin internet kullanım durumları ve saldırganlık düzeyleri arasındaki korelasyon: GAÜ Psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencilerinde İnternet kaynaklı tutum değişiklikleri incelenmeye çalışılmıştır. Genç nüfusun yoğun olduğu ülkemizde, gündelik yaşam pratiklerinde internet kullanımı yaygın bir biçimde görülmektedir. Yapılan incelemeler sonucu, Kuzey Kıbrıs taki üniversite öğrencilerinin internet kullanımı ve saldırganlık arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalara pek rastlanmadığı tespit edilmiştir. Literatürdeki bu eksiklikten yola çıkarak, söz konusu eklemleme temelinde, üniversite öğrencilerin üzerinde rol oynayan etkenlerin neler olduğu ve ne düzeyde etkili olduklarının sorgulanması amaçlanmıştır. İnternet kullanım sıklığı ve süresinin üniversite gençlerinin saldırganlık düzeyleri araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. Çalışmanın hipotezi bireylerin internet kullanma sıklığının sosyalleşmeden uzaklaştırdığı ve buna paralel olarak da bireydeki saldırganlık düzeyinin arttığı savı üzerine kurulmuştur. Hipotez Çalışmanın hipotezi bireylerin internet kullanma sıklığının bireydeki saldırganlık düzeyinin arttığı savı üzerine kurulmuştur. Varsayımlar Öğrencilerin internet kullanım sürelerine göre saldırganlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu varsayılmaktadır. Öğrencilerin internet kullanım yerine göre gençlerin saldırganlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı varsayılmaktadır. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre interneti kullanım oranları ve saldırganlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu varsayılmaktadır. Kuramsal Çerçeve Sosyalleşme Süreci, Sosyal Kimlik Oluşumu ve Sosyal Becerilerin Gelişimi Sosyalleşme, kültürel değerler üzerinden bireye birtakım özelliklerin kazandırılması sürecidir (Aytaç, 2006). Harris (1995) in belirttiği gibi bireylerin içinde yaşadığı toplumda onaylanan davranışlar göstermesi, diğer bireylerle ortak inanca sahip olması ve benzer tutumları paylaşması sosyalleşme sürecinin bir sonucudur. İlk olarak ailede başlayan, okul ve toplumsal çevre ile devam eden sosyalleşme sürecine, günümüzde, gençleri yoğun bir şekilde etkisi altına almış olan kitle iletişim araçları aracılığı ile popüler kültür ürünleri de katılmıştır (Kaya ve Tuna, 2010). Ashforth ve Mael (1989) sosyalleşmenin, bireylerin kendilerini sembolik etkileşimlerle ifade ettiklerini ve bu sembolleri oluşturdukları sosyal kimliklerle belirledikleri zaman ortaya çıktığını ortaya atmışlardır. Toplumsal bağlamda değerler, statüler ve roller bireylerin sosyal davranışlarını ve sosyallesmesini belirlerken sosyal kimliğin oluşumunu da sağlamaktadır (Karaduman, 2010). Baumeister (1998) kimliğin bir parçasını, diğer insanlar ve toplumun geneli ile paylaşılanı, sosyal kimlik olarak tanımlarken, Deaux (2001) bireylerin grup üyeliğini sosyal kimlik olarak tanımladı. Bununla birlikte Clarke (2008) sosyal kimlik kavramını ilişkilerimize dayanan ve diğer bireyler tarafından belirlenen aynı zamanda yaş, cinsiyet gibi atfedilmiş sosyal kategoriler olarak tanımlamıştı. Ayni zamanda sosyal kimlik, kültürel olarak tanımlanan kişilik karakterlerinin sosyal rollere atfedilmesidir (Bhugra and Becker, 2005). Diğer bir deyişle, aile, kültür, cinsiyet ve bireyin kişisel kimliği, sosyal kimliğinin oluşmasına etki etmektedir (Ilgın ve Hacıhasanoğlu, 2006). Tüzün ve Çağlar (2008) ın da belirttiği gibi sosyal kimlik, bireylerin kendilerini tek ve ayrı bir birey olarak grubun diğer üyelerinden ayrı olarak ama grup bağlamında sınıflandırmasıdır. Kimliğin kişiler arası düzeyi, sosyal kimlik olarak tanımlanır (Karaduman, 2010 s. 2887). Bireylerin sosyalleşme süreci ve sosyal kimlik oluşumu sosyal ortamda kaçınılmaz birtakım sosyal becerileri gerektirmektedir. Sosyal beceriler, bireyin çeşitli fiziksel veya zihinsel hareketliliği olarak tanımlanırken, dahil olma, uyum ve işbirliği gibi sosyalleşme ve sosyal kimlik oluşumunda önemli bir faktördür (Aslan ve Cansever, 2007). Sosyal becerilerin gelişmesi, genç yaştaki 392

2 bireylerin toplumun diğer bireyleri ile zaman geçirmesine bağlıdır (Özmert, 2006). Ancak, soyal beceriler genel anlamıyla yakın ilişkiler kurmak için sağlanan kişilerarası sağlıklı etkileşimler olarak tanımlanırken (Keltner ve Kring, 1998), bireylerin sosyal beceri gelişimi sosyalleşme sürecinin sağlıklı ve etkili sürdürülmesi ile ilişkilidir (Güler, 2010). Bireylerin, özellikle gençlerin birtakım sosyal beceriler kazanması, sosyalleşmeye bağlı olarak akran grubunun kültürüne katılımı ile mümkündür (Corsaro ve Eder, 1990). Nie (2001) e göre 20. Yy in sosyal tarihi, toplumun ve aile bağlarının bozulması ve giderek bireyselleşmesi hikayesidir. Buna bagli olarak sosyalleşme ortamlarının mekansal değişimi, bireylerin genel sosyal becerilerinin de değişimine sebep vermektedir (Özmen, Aküzüm, Sünkür, ve Baysal, 2011). Bu değişimler, teknolojinin bireyler üzerinde bıraktığı etkinin kontrol edilemeyen sonuçları olarak belirtilebilir (Nie, 2001). Sosyal Psikoloji Kapsamında Saldırganlık Sosyal psikoloji, bireylerin kendilerini ve başkalarını nasıl algıladıklarını, davranışları nasıl açıkladıklarını, tutumların nasıl şekillendiğini, kişilerarası ilişkileri, grubun davranışa etkileri gibi konuları bilimsel olarak araştıran, bireylerin kişilerarası ve gruplar arası olmak üzere bireyin toplumsal durumu üzerine odaklanan, saldırganlığı ve sosyal olmayan davranışları açıklayan psikoloji bilminin alt dalıdır (Güler, 2010). Teknolojideki hızlı değişme ve gelişme insanların yaşam tarzlarında ve davranışlarında da değişimlere sebep olmaktadır; iletişim biçimleri, alışveriş alışkanlıkları, değer yargıları hatta flört etme ve evlilik biçimleri bile teknolojideki hızlı değişimden etkilenmekte, her yenilik ve değişimde olduğu gibi teknolojideki bu hızlı ilerleme olumlu sonuçlar olduğu kadar olumsuz sonuçlar da ortaya çıkarmaktadır (Ulusoy, 2008). Saldırganlığın kabul gören tanımlarına bakıldığında, davranışçı yaklaşım açısından saldırganlık bir davranışın başkasına zarar vermesi anlamını taşırken, duygusal tanımlara göre öfke duygusunun yol açtığı bir davranış olarak tanımlanır. Güdüsel tanımlara göre ise bir davranışın saldırgan nitelikte olup olmadığını niyet belirlemektedir (Yavuzer & Üre, 2010). Saldırganlık kavramıyla birlikte kullanılan bir kavram da şiddettir ve çoğu zaman bu iki kavram birbirinin yerine kullanılabilmektedir (Yavuzer & Üre, 2010). İnsanın fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne yönelik maddi ve manevi olumsuzluklarda dikkat çeken iki kavram güç ve şiddet olarak değerlendirilmekte ve bu olumsuzlukların temelinde ise güç ve saldırganlık kavramları bulunmaktadır. Güç bir olaya neden olan her türlü davranış, saldırganlık ise egemen olmak, yenmek, yönetmek amacıyla güçlü, şiddetli bir hareket, bir işi bozma, engelleme, düşmanca davranış olarak tanımlanmaktadır (Ayan, 2007). Saldırganlık ve şiddet çeşitli sebeplerden dolayı dünyayı etkileyen en önemli sorunlardan biri haline gelmiş, hem bilimsel literatürde hem de günlük dilde pek çok anlamı olan ve son yıllarda psikoloji literatürüne bakıldığında, fiziksel şiddetten hakkını savunmaya kadar pek çok durumu içeren saldırganlık tanımları tartışmalara neden olmaktadır (Mutluoğlu &Serin, 2010). Saldırganlığın nedenleri ile ilgili kuramlara bakıldığında konuya göre çeşitlilik gösterildiği görülmekte; Freud, McDougall, Lorenz ve birçok araştırmacı doğuştan insanlarda saldırganlık dürtü ya da içgüdülerinin bulunduğunu ileri sürmüşlerdir, Bandura ve bazı araştırmacılar ise saldırgan davranışların başkalarını gözleyerek ve model alarak öğrenildiğini belirtmektedirler (Yavuzer, 2010). Ayrıca saldırganlığın bireysel ve çevresel özelliklerin etkileşimi sonucunda oluştuğunu öne süren görüşler de bulunmaktadır; bireysel özellikler, sosyal ve duygusal zorluklar, düşük benlik saygısı, akranları tarafından dışlanma ve akademik başarısızlık, çevresel özellikler ise; yoksulluk, alt sosyo-ekonomik düzey, işsizlik, ailenin çocuklara yönelik denetim eksikliği, çocuklara sosyal desteğin sınırlı oluşu, çocuğa uygun model olma yetersizlikleri ve aile içi çatışmalar olarak belirtilmektedir (Yavuzer, 2010). Yapılan araştırmalar, saldırgan davranışın genellikle erken gelişim dönemlerinden itibaren kazanıldığını ve erkeklerde saldırgan davranışların kızlara oranla daha yaygın olduğunu ortaya koymaktadır (Karahan & Özcan, 2009). Bilgi toplumu ve küreselleşme kavramlarının yarattığı sonuçların ortaya çıkardığı durum, nitelikli bireylerin davranışlarına yönelik bir takım etkileri de beraberinde getirmiş, bu durum özelikle yüksek öğretim kurumlarında daha derinden hissedilmeye başlanmıştır (Eroğlu, 2009). Günümüzde özellikle ergenlerde olumsuz davranışlardan olan saldırganlık, sosyal psikolojide oldukça çok sayıda araştırmaya konu olmuş, özellikle nedenleri, nasıl engellenebileceği ve medya-saldırganlık ilişkileri üzerinde durulmuştur (Ulusoy, 2008). 21. yüzyıl teknolojisinin insan hayatındaki etkisinin yüksek düzeyde olduğundan, kitle iletişim araçları gündelik hayatın en önemli bilgi kaynağı haline gelmiş, iletişim araçlarının yoğun olarak egemen olduğu modern toplumlarda insanlar artık cep telefonlarını açmadan, elektronik postalarına bakmadan ya da gazete ve televizyona göz atmadan güne başlamamaktadırlar. Dolayısıyla olumsuz davranışların yaygınlaşmasında kitle iletişim araçlarının gençler ve çocuklar üzerinde büyük etkisi olduğu düşünülmüştür (Ülkü, 2013). Sosyal Paylaşım Ağları Ve Ergen Psikolojisi Sosyal paylaşım ağları ergenler arasında popüler olan çevrimiçi bir iletişim türüdür (Subrahmanyam, Reich, Waechter ve Espinoza, 2008). Son yıllarda kullanım ve bilgiye ulaşma anlamında birçok kolaylık sağlayan internet ve ona bağlı olarak sosyal paylaşım ağları, gençler ve özellikle üniversite öğrencileri için yaygın bir sosyalleşme aracı olarak ön plana çıkmaktadır ve bu durum, kültürel yaşamın yanında kişilerarası etkileşim biçimini de farklı boyutlara taşımaktadır (Subrahmanyam ve Greenfield, 2008; Özmen, Aküzüm, Sünkür ve Baysal, 2011). Bununla birlikte üniversite yılları genel anlamda yaşa bağlı olarak ergenliğin son dönemlerinin yaşandığı zamandır. Üniversite yıllarındaki yeni roller ve yeni ortamlar gençler için yeni bir uyum çabasını gerektirmekle birlikte sosyal paylaşım ağlarının yaygın olarak kullanılmaya başlaması, iletişim ve etkileşim anlayışını değiştirmiştir (Baltacı, İşleyen ve Özdemir, 2012). Moreno ve Kolb (2012) un da belirttiği üzere son yıllarda sosyal paylaşım ağlarının kullanımının riskleri üzerinde yapılan çalışmalar özellikle ergenlerin sosyal geri çekilme durumuna dikkat çekmiştir. İnternet Bağımlılığı Üzerine Yapılan Çalışmalar Günümüzde her birey teknolojik yeniliklerden faydalanmak yönünde çaba gösterirken aynı şekilde üniversite öğrencilerinin de konu ile ilgili çok fazla zaman harcadıkları ve tüm alanlarda ve insanların günlük yaşamlarında bir iletişim aracı olarak elektronik haberleşme araçlarının sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir (Dursun, 2004). Gelişen teknolojilerin en önemlilerinden olan bilgisayar ve internet teknolojileri hayatımızın her alanında kullanılmakta ve özellikle internet kullanımı son yıllarda oldukça hızlı gelişip, keyfi olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir (Karaman & Kurtoğlu 2009). Temelleri 1960 lı yıllara dayanan İnternet aradan geçen 50 yıl içerisinde tüm dünyaya yayılmış ve bu denli hızla yayılması pek çok farklı disiplinin konuyu ele almasına neden olmuş, ayrıca birey üzerinde yarattığı etkileri ile psikoloji literatürüne de girmesine neden olmuştur (Batıgün & Kılıç, 2011). İnternet birçok bilgisayar sistemini bir protokol ile birbirine bağlayan, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen geniş, kitlesel bir iletişim aracı olarak tanımlanırken, bilgiye kolay, ucuz, hızlı ve güvenli ulaşıp, paylaşmanın en kolay yoludur. Aynı zamanda, iş arama, kayıp arama, eş arama, arkadaş arama, alışveriş, bankacılık işlemleri, tanıtım, seyahat, eğitim, sağlık ve savunma gibi birçok alanda kullanılmaktadır (Dursun, 2004). Önceleri bilgisayar ve internet kullanmayı bilmek bireylerin isteklerine bağlıyken bugün insanların günlük yaşantılarında bilgisayar ve interneti kullanmak zorunlu hale getirilerek insanların hayatlarına, yaşam biçimlerine değişik ve yeni bir boyut kazandırarak farklı seçenekler de sunmaktadır (Karaman & Kurtoğlu, 2009). İnternetin her türlü bilgiye kolaylıkla ve herhangi bir denetim olmadan ulaşım sağlaması birçok olumsuzluğu da beraberinde getirmektedir (Karaman & Kurtoğlu 2009). Bununla birlikte dünya üzerinde yaklaşık 650 milyon insanın internet kullandığı bildirilmekte, bu kişilerden bazıları internet bağımlısı olarak tanımlanmaktadır. Bazı bireyler internet kullanımını gereksinim duydukları miktarda sınırlarken, 393

3 bazılarının bu sınırlamayı yapamadığı, iş ve sosyal yaşamlarında aşırı kullanım nedeniyle sorunlar yaşadıkları görülmüştür (Özcan &Buzlu, 2005). Kısa bir zaman içinde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen internet, getirdiği büyük kolaylıkların yanı sıra insan hayatından önemli bazı şeyleri de götürmeye başlayarak yeni bir araştırma konusu haline gelmiş, bu alanda ilk çalışmayı yapan kişi olan Young internet kullanımını DSM IV ün kumar bağımlılığı ölçütlerini uyarlayarak araştırmış ve Young ın ardından birçok araştırmacı da internet bağımlılığı kavramını tartışmış, tanımlamaya çalışmış ve çeşitli testler geliştirerek bu konuyu araştırmışlardır (Kurtaran, 2008). Yöntem Araştırma Dizaynı Araştırmada, GAÜ Psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencilerinden rastgele seçilen 200 öğrenciye internet kullanımı ve saldırganlık düzeyini ölçmeyi amaçlayan iki bölümlük ölçek uygulanmıştır. Örneklem ve sınırlılıklar Bu uygulamaya göre, öğrencilerin 2. ve 3. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Öncelikle üniversite öğrencilerine, bilgi toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından kişisel bilgi formu geliştirilmiş, formda öğrencilere yaş, cinsiyet, bölüm ve sınıf türünü içeren sorular yöneltilmiştir. Öğrencilerin saldırganlık düzeylerini ölçmek amacıyla Buss-Durkee nin saldırganlık ölçeği kullanılmıştır, Türkçe ye uyarlamasını yapan Aşkın (1981) tarafından yapılmıştır. Buss-Durkee Saldırganlık Ölçeği 48 maddeden oluşmakta ve doğru yanlış olarak değerlendirilmektedir. İnternet bağımlılığı ile ilgili verileri toplamak amacı ile Bayraktar (2001) Young tarafından geliştirilen İnternet Bağımlılık Ölçeği kullanılmıştır. 20 soruluk İnternet Bağımlılık Ölçeği Likert tipi bir ölçek olup katılımcılardan herbir madde için Hiçbir zaman ve Her zaman aralığındaki seçeneklerden birini işaretlemesi istenmiştir. Bu seçeneklere sırasıyla 1, 2, 3, 4 ve 5 puanları verilmektedir. Toplam arasında puan alanlar bağımlı, arası puan alanlar muhtemel bağımlı ve 39 puan ve altı alanlar bağımlı olmayan olarak tanımlanmıştır. Ölçekten alınan toplam puan yükseldikçe bağımlılık riski yükselmektedir. Bulgular ve Değerlendirme: GAÜ Psikoloji Ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinde Internet Kaynaklı Tutum Değişiklikleri Demografik özelliklere göre katılımcıların % 42 si erkek, % 58 si kız, % 50 si RPD % 50 Psikoloji, % Sınıf, % Sınıf tan oluşmaktadır. % 1.5 i yaş arasında iken, % 62.5 i yaş, % 37 si ise yaş arasında olduğu görülmektedir. GAÜ Psikoloji Ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Internet kullanım alışkanlıkları Katılımcıların internet kullanma yüzdeliği incelendiğinde % 66 sı interneti hergün kullanırken, % 5 inde ayda birkaç defa internet kullanım sıklığı görülmektedir. Katılımcıların internete bağlanma yeri sorgulandığında % 61.5 i ev ve yurt ortamında internet kullanırken % 25 in diğer seçenekleri cevaplandırdıkları gözlemlenmiştir ve soruda Diğer seçeneğinin yanına yazılan kısımda genellikle bağlanma yeri olarak telefon belirtilmiştir. İnterneti kullanım amacını sorguladığımız katılımcıların % 47 sinin iletişim amaçlı olduğu, % 26 sının ise araştırma ve bilgilendirme amaçlı olduğu gözlemlenmiştir. Kullanıcılara internette planladıklarından daha fazla süre kalıp kalmadıkları sorulduğunda % 29 unun arada sırada, % 24 ünün çok az, % 9 unun hiçbir zaman, % 7.5 in ise çok sık ve her zaman cevabını verdiği gözlemlenmiştir. İnternet kullanım sırasında günlük işlerini ihmal durumu sorgulandığında % 27 nin arada sırada cevabını verdiği görülürken % 3 ün her zaman ihmal durumu olduğu belirlenmiştir. Katılımcılara arkadaşları ile geçirecekleri zamanı internet kullanımına tercih ettikleri sorgulandığında % 31 i hiçbir zaman, % 5 nin her zaman olduğu görülmüştür. İnternette yeni ilişki kurma sıklığı irdelendiği zaman % 26.5 in çok az yanıtını verirken, % 53 ünün her zaman bu durumu tercih ettiği görülmüştür. Kullanıcıların, interneti kullanım sırasında akrabalarının şikayeti araştırıldığında % 30 hiçbir zaman, % 6 her zaman cevap verdiği görülmüştür. Yapılan araştırmaya göre internetten dolayı akademik başarının etkilenme sorunu incelendiğinde % 34 ünün hiçbirzaman cevabını verirken, % 5.5 in her zaman etkilendiğini belirtmiştir. Katılımcılara e-posta kontrol sıklığı irdelendiğinde % 20.5 oranı herzaman olarak görülürken, % 12.5 inin hiçbirzaman yanıtını verdiği görülmüştür. Katılımcıların internet kullanımından dolayı başarılılarının etkilendiği ve verimliliklerinin düştüğü sorgulandığında % 28.5 i hiçbir zaman derken, % 11 inin çok sık olarak yanıtladığı görülmüştür. İnternet kullanımı sırasında kendini savunma veya gizleme sıklığı irdelendiğinde % 29.5 i hiçbir zaman yanıtını verirken, % 5.5 nin sık yanıtını verdiği gözlemlenmiştir. Kullanıcıların düşüncelerini dağıtmak amacı ile internet kullanımı incelendiğinde % 24.5 i çok az bu durumla karşılaştığı görülürken, % 6.5 inin çok sık yanıtını verdiği görülmüştür. İnternete girmek için sabırsızlanıp sabırsızlanmama, internetsiz hayatın boş olma durumunda verilen cevaplar arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. İnternet kullanımı sırasında rahatsız edilme durumunda olumsuz davranış sergileme sorunu incelendiğinde % 26 sının çok az cevabını verdiği görülürken % 7 sinin çok sık bu davranışı sergilediği görülmüştür. Aşırı internet kullanımından dolayı uykusuz kalıp kalmadıkları konusunda ise katılımcıların % 23 ünün çok az, % 19.5 in hiçbir zaman, % 14 ünün arada sırada, % 18 inin sık ve çok sık, % 7.5 inin ise her zaman yanıtlarını verdiği görülmüştür. İnterneti kullanmadıkları zamanlar kendilerini interneti kullanırken düşünme sıklığı irdelendiğinde % 26.5 i hiçbir zaman yanıtını verirken, % 6.5 inin her zaman cevabını verdiği görülmüştür. Katılımcılara kendilerini internet kullanımı sırasında yalnızca birkaç dakika daha düşüncesine kapılıp kapılmadıkları sorulduğunda % 24.5 inin çok az yanııtını verirken, % 5.5 inin her zaman bu hisse kapıldığını belirtmiştir. Katılımcılara internette harcadıkları zamanın miktarını ne sıklıkla azalttıkları fakat başarısız olup olmadıkları sorgulandığında yanıtlar arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. İnternette kaldıkları süreyi ne sıklıkla başkalarından gizlemeye çalışıp çalışılmadığı sorulduğunda % 35.5 inin hiçbir zaman yanıtını verdiği görülürken, % 7.5 inin çok sık cevabı verdiği görülmüştür. Katılımcılara başkalarıyla gezmek yerine internette daha fazla zaman geçirmeyi ne sıklıkla tercih ettikleri sorgulandığında % 29.5 inin hiçbir zaman, % 7 sinin ise sık cevabı verdiği görülmüştür. Katılımcılara İnternette olmadıkları süre zarfında ne sıklıkla kendilerini çökmüş, aksi veya sinirli hissedip tekrar internet kullandıklarında rahatladıkları irdelendiğinde %36.5 inin hiçbir zaman, %8 inin ise sık cevabı verdiği görülmüştür. GAÜ Psikoloji Ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri Yapılan araştırma sonucunda katılımcıların interneti kullanma sıklıkları ile başkalarına zarar vermekten kendilerini alamamaları arasında p 0,01 değerinde iken 0.361** düzeyinde pozitif bir korelasyon, birinin vurmasına karşılık vermeme ile eğitim görülen bölüm arasında ** olumsuz bir korelasyon olduğu saptanmıştır. Buna ilaveten, aşırı internet kullanımı ve uykusuzluk ile kendini patlamaya hazır barut gibi hisstemek arasında 0.246** değerinde, birinin vurmasına karşılık vermeme ile internette bulunma süresi arasında 0.221**değerinde pozitif bir korelasyon olduğu gözlemlenirken, cinsiyet ile yumruk yumruğa kavgaya zorlanma arasında ** değerinde ters korelasyon gözlemlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların kızdığında surat asması ile cinsiyetleri arasında yine p 0,01 değerinde iken 0.199** düzeyinde, arkadaş yerine interneti tercih etme sıklığı ile hakkını korumak için şiddete başvurmada tereddüt edilmemesi arasında ** düzeyinde ters korelasyon olduğu tesbit edilmiştir. 394

4 Internet Kullanım Durumları Ve Saldrganlık Düzeyleri Arasındaki Korelasyon Yapılan araştırma neticesinde, kendini patlamaya hazır bomba gibi hissetmek ile internette kalınan sure arasında p 0,05 değerinde iken 0.167* düzeyinde, etraftaki insanların varlığının rahatsız etmesi ile internete girilmediğinde agresifleşme, internete girdikten sonra rahatlama arasında * düzeyindeters korelasyon olduğu görülmüştür. Buna ilaveten katılımcıların yaşı ile gezmek ve arkadaşlarla eğlenmek yerine internete girmeyi tercih etmek arasında * ters korelasyon, katılımcılaın herkes gibi kavgacı olduğunu belirtmesi ile internette harcanan zamanı kısaltmaya çalışma ancak başarılı olamama arasında 0.179* düzeyinde pozitif korelsyon olduğu gözlemlenmiştir Son olarak, katılımcıların internette birkaç dakika daha fazla vakit harcama isteği ile bazı zamanlarda kavga edecek bahaneler aramak arasında p 0,05 değerinde * düzeyinde ters korelasyon olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç ve Öneriler Sonuç % 50 si RPD % 50 Psikoloji öğrencilerinden oluşan katılımcıların, % 42 si erkek % 58 si kız olarak saptanmıştır. Çoğunluğu (% 62.5) yaşları arasında seyreden psikoloji temelli öğrencilerin % 66 sı interneti hergün kullandığını belirtmiştir. Katılımcıların çoğunluğunun (% 61.5) internet ev ve yurt ortamında interneti kullandığı tesbit edilmiştir. internette planladıklarından daha fazla süre kalıp kalmadıkları sorulduğunda sadece % 7.5 in ise çok sık ve her zaman cevabını verdiği gözlemlenmiştir. Bu da bağımlılıklarının düşük olduğuna gönderme yapmaktadır.internet kullanım sırasında günlük işlerini ihmal durumu sorgulandığında sadece % 3 ün her zaman ihmal durumu olduğunun belirlenmesi de bu bulguyu desteklemektedir. Öte taraftan İnternette yeni ilişki kurma sıklığı irdelendiğinde % 53 ünün her zaman bu durumu tercih ettiğinin görülmesi, internetin sosyalleşme aracı olarak kullanıldığına dikkat çekmektedir. Ancak kullanıcıların, interneti kullanım sırasında akrabalarının bu durumdan şikayetçi olup olmadığı sorgulandığında ise sadece % 6 lık bir dilimin her zaman bu durumla karşılaştığı görülmüştür. Bu bağlamda sosyalleşme aracı olarak kullanılan internette zaman geçirmenin gerçek yaşamdaki ilişkileri rahatsız edici boyutta olmadığına dikkati çekmektedir. Bunu destekleyici bir diğer bulgu ise sadece % 5.5 in her zaman internetten dolayı akademik başarısının etkilendiğinin görülmesi, internet kullanımından dolayı başarılılarının etkilendiği ve verimliliğinin düşmesinin de sadece % 11 inde çok sık rastlanması söylenebilir. İnternet kullanımı sırasında kendini savunma veya gizleme eğiliminin yalnızca % 5.5 lik bir dilimde görülmesi de, eloktronik sosyalleşme ortamında bireylerin kendilerini rahat hissettiklerine gönderme yapmaktadır. Ancak interneti düşüncelerini dağıtmak amacı ile kullanımının % 6.5lik bir dilim olduğu da dikkati çekmektedir. İnternet kullanımı sırasında rahatsız edilme durumunda olumsuz davranış sergileme sorunu yalnızca katılımcıların % 7 sinde çok sık rastlanmaktadır ki bu da bağımlılıklarının düşük olduğu çıkarımsamasına işaret etmektedir. Bunu destekleyen diğer bir bulgu olarak ise aşırı internet kullanımından dolayı uykusuz kalıp kalmadıkları konusunda ise katılımcıların % 7.5 inin her zaman bu sorunu yaşamaları gösterilebilir. Ayrıca kendilerini internet kullanımı sırasında yalnızca birkaç dakika daha düşüncesine kapılma oranı ise % 5.5 lik bir dilimde gözlemlenmiştir. Katılımcılar içerisinde çok azınlık bir dilim olan % 7.5 lik bir oranın internette kaldıkları süreyi başkalarından gizlemeye çalışmasından da bağımlılık düzeyinin düşük olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca katılımcıların sadece %8 inin internette olmadığı süre zarfında kendilerini çökmüş, aksi veya sinirli hissemesi, tekrar internet kullandıklarında rahatlaması bu bulguya destek olarak gösterilebilir. Diğer taraftan katılımcıların interneti kullanma sıklıkları ile başkalarına zarar vermekten kendilerini alamamaları; aşırı internet kullanımı ve uykusuzluk ile kendini patlamaya hazır barut gibi hisstemek; birinin vurmasına karşılık vermeme ile internette bulunma süresi arasında p 0.01 değerinde anlamlı bir korelasyon olduğu tesbit edilmiştir. Son olarak, yapılan araştırma sonucunda, kendini patlamaya hazır bomba gibi hissetmek ile internette kalınan sure arasında; kavgacı olduğunu belirtmesi ile internette harcanan zamanı kısaltmaya çalışma ancak başarılı olamama arasında; p 0,05 değerinde pozitif korelsyon olduğu gözlemlenmiştir. Öneriler Bir sonraki çalışmada, katılımcıların psikoloji temelli bölümler haricindeki bölümlerden seçilmesinin, eğitim görülen branş ile internet kullanım sıklığı ve saldırganlık arasındaki ilişkiye farklı bir boyut kazandırabileceği düşünülmektedir. Buna ilaveten bir sonraki çalışmada internet bağımlılığı ile sosyal uyum arasındaki ilişki de irdelenip, saldırganlık potansiyeli ile ilişkilendirilmesinin de faydalı olabileceği düşünülmektedir. Son olarak, internet bağımlılığının bilhassa sosyal kimlik oluşumu sürecindeki ergenlerdeki düzeyinin ölçülmesi bağlamında da ortaokul-lise öğrencilerine benzer çalışmaların yapılmasının alana katkı sağlayabileceğine de inanılmaktadır Kaynaklar Batıgün, A. & Kılıç, N. (2011). İnternet Bağımlılığı ile Kişilik Özellikleri, Sosyal Destek, Psikolojik Belirtiler ve Bazı Ssoyo- Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkiler. Türk Psikoloji Dergisi, 26;67. Clarke, S. (2008). Culture and Identity. The Sage Handbook of Cultural Analysis. Corsaro, W. A. & Eder, D. (1990). Children s Peer Cultures. Annual Review of Sociology, 14, Deaux K. (2001). Social Identity. Arısoy, Ö. (2009). İnternet Bağımlılığı ve Tedavisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 1;1. Ayan, S. (2007). Aile İçinde Şiddete Uğrayan Çocukların Saldırganlık Eğilimleri. Anatolian Journal of Psychiatry, 8. Aslan, N. Ve Cansever, B. A. (2007). Okuldaki Sosyal Etkinliklere Katılımda Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi (Kültürlerarası bir Karşılaştırma). Ege Eğitim Dergisi, 8, 1, Aytaç, Ö. (2006). Girişimcilik: Sosyo-Kültürel Bir Perspektif. Dumlupınar Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, Ashforth, B. E. & Mael F. (1989). Social Identity Theory and The Organization. The Academy of Management Review,14, 1, Baumeister, R. F. (1998). Self Concept, Self-Esteem, and Identity. Book chapter. Baltacı, H. Ş., İşleyen, F. & Özdemir, S. (2012). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Romantik İlişki Durumları ve Sosyal Ağ Kullanımlarına göre Etkileşim Kaygısı ve Sosyal Destek Algılarının İncelenmesi. Mersin Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 2, Bhugra, D. & Becker, M. A. (2005). Migration, Cultural bereavement and cultural identity. World Psychiatry,4, 1, Encyclopedia of Women and Gender, 1-2, 1-9. Eroğlu, S. (2009). Saldırganlık Davranışının Boyutları ve İlişkili Olduğu Faktörler: Lise ve Üniversite Öğrencileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 21. Gençer, S. (2011). Ortaöğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Durumlarının İnternet Kullanım Profilleri ve Demografik Özelliklere Göre Farklılıklarının İncelenmesi. Eğitim Teknolojileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta. Güler, M. (2010). Sosyal Psikoloji Bakış Açısından Çocuk ve Ergenlerde Suçlu Davranış Gelişimi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 89, Harris, J. R. (1995). Where Is the Child's Environment? A Group Socialization Theory of Development. Psychological Review, 102, 3, Ilgın, C. & Hacıhasanoğlu, O. (2006). Göç aidiyet ilişkisinin belirlenmesi için model: Berlin / Kreuzberg örneği. İtüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım, 5, 2, 1,

5 Kaya, K. & Tuna, M. (2010). Popüler Kültürün İlköğretim Çağındaki Çocukların Aile İçi İlişkileri Üzerindeki Etkisi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, Karaman, K & Kurtoğlu, M. (2009). Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılığı Hakkındaki Görüşleri. Akademik XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa. Karaduman, S. (2010). Modernizimden Postmodernizme Kimliğin Yapısal Dönüşümü. Journal of Yaşar University, 17, 5, Karahan, F. & Özcan, K. (2009). Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Anne Babanın Birliktelik Durumu, Öz Üvey Oluşu ve Yaşamda Öncelikli En Önemli Değer Algısı Açısından İncelenmesi. Eğitim Fakültesi Dergisi XXII. Keltner, D. & Kring, A.M. (1998). Emotion, Social Function and Psychopathology. Review of General Psychology, 2, 3, Mutluoğlu, S. & Serin, N. (2010). İlkokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Bazı Sosyo- Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi (Kuzey Kıbrıs Örneklemi). International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Moreno, M. A. & Kolb, J. (2012). Social Networking Sites and Adolescent Health. Pediatric Clinics of North America, 59, Nie, N. H. (2001). Sociability, Interpersonal Relations, and the Internet: Reconciling Conflict Findings. American Behavioural Scientist, 45, Özcan, N. & Buzlu, S. (2005). Problemli İnternet Kullanımını Belirlemede Yardımcı Bir Araç: İnternette Bilişsel Durum Ölçeği nin Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği. Bağımlılık Dergisi, 6;1. Özmert, E. N. (2006). Erken Çocukluk Gelişiminin Desteklenmesi III: Aile. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 49, Özmen, F., Aküzüm, C., Sünkür, M. Ve Baysal, N. (2011). Sosyal Ağ Sitelerinin Eğitsel Ortamlardaki Işlevselliği. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), May 2011, Elazığ, Turkey (Tuba dan al formati). Subrahmanyam, K. & Greenfield, P. (2008). Communicating Online: Adolescent Relationships and the Media. The Future of Children, 18, 1, Subrahmanyam, K., Reich, S. M., Waechter, N. & Espinoza, G. (2008). Online and offline social networks: Use of social networking sites by emerging adults. Journal of Applied Developmental Psychology, 29, Tüzün, İ. K. Ve Çağlar, İ. (2008). Örgütsel Özdeşleme kavamı ve iletişim etkinliği ilişkisi. Journal of Yaşar University, 3, 9, Ulusoy, O. (2008). Ergenlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı ve Saldırganlık İlişkisi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana. Ülkü, E. (2013). Kitle İletişim Araçlarının Öğrencilerin Sınıf İçi Davranışlarına Etkisi. International Journal of Science, 6;1. Yavuzer, Y. & Üre, Ö. (2010). Saldırganlığı Önlemeye Yönelik Psiko-Eğitim Programının Lise Öğrencilerindeki Saldırganlığı Azaltmaya Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Dr. E. Helin Yaban E-Posta: hyaban@hacettepe.edu.tr Telefon: 312 297 83 25 Adres: Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2. Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3. Sosyal Biliş ÜNİTE:4. Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2. Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3. Sosyal Biliş ÜNİTE:4. Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2 Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3 Sosyal Biliş ÜNİTE:4 Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5 1 Tutum ve Tutum Değişimi ÜNİTE:6 Kişilerarası Çekicilik ve Yakın İlişkiler

Detaylı

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI Bilgisayar ve internet kullanımı teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, artık hayatın önemli gereçleri haline gelmiştir. Bilgiye kolay, hızlı, ucuz ve güvenli

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Bilgileri 1990-1995 Lisans Ankara Üniversitesi 1995-1999 Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi 1999-2006

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN 2016 TEMMUZ AĞUSTOS - SEKTÖREL KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırdı. Bunun sonucunda da yoğun bilgi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 2003-2009 Lisans Boğaziçi Üniversitesi 2009-2011 Yüksek Lisans

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dahili Servisler Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHP) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), her 10 çocuktan birinde görülmesi, ruhsal, sosyal

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları M. Emre SEZGİN, Ozan ŞENKAL Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Sosyal Ağlar-I Yaşamakta olduğumuz yüzyılda ortaya çıkan en önemli

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır.

Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Nedir? Bağımlılık Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Ne Zararı Var? Teknolojinin insan hayatına sağladığı

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not V Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Bireyi Tanıma ve Tanıma Teknikleri *Kendilerine özgü birer varlık olan bireyler, gerek doğuştan

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sosyal Psikoloji-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri MADDE BAĞIMLILIĞI BAĞIMLILIK Bağımlılık, bireyin kendi ruhsal ve bedensel sağlığına

Detaylı

KEMAL ATATÜRK OKULLARI. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü

KEMAL ATATÜRK OKULLARI. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü KEMAL ATATÜRK OKULLARI Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Nedir? Bağımlılık Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye

Detaylı

Üçüncü baskıya ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür. 1 Giriş 1

Üçüncü baskıya ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür. 1 Giriş 1 XI İçindekiler Üçüncü baskıya ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür Sayfa vii viii x 1 Giriş 1 Tanımlar: Kültürlerarası psikoloji nedir? 3 Tartışmalı konular 5 Konu 1: İçsel olarak ya da dışsal olarak

Detaylı

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4 Önsöz Yerinde Masaj hizmetleri ile Türkiye deki iş hayatı kalitesini yükseltmek üzere çıktığımız yolda, bugüne kadarki tüm pazarlama faaliyetlerimizde Yerinde Masaj ın kurumlar tarafından çalışanlarına

Detaylı

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 İYİ UYGULAMA/MATERYAL BAŞVURULARI İÇİN ÇAĞRI www.egitimdeiyiornekler.org Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2012, 31 Mart 2012 tarihinde Sabancı Üniversitesi yerleşkesinde

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not I Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Çağdaş Eğitim *Toplumların ihtiyaç ve beklentileri durmadan değişmiş, eğitim de değişen bu

Detaylı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı T.C. Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Programı Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Neden Facebook, Twitter Tarzı Sosyal Paylaşım Sitelerine

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI BİLDİRİ AKIŞI Bildiri ekibinden bir araştırmacının aşağıda belirtilen bilimsel program gününde posterini belirtilen poster numarası için ayrılmış panoya asması, gün sonunda teslim alması zorunludur. Belirlenen

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Ebeveyne Duyulan Güvenin Psikolojik Kontrol ve Zorbalık / Zorbalığa Maruz Kalma Arasındaki Aracı Rolünün İncelenmesi*

Ebeveyne Duyulan Güvenin Psikolojik Kontrol ve Zorbalık / Zorbalığa Maruz Kalma Arasındaki Aracı Rolünün İncelenmesi* Ebeveyne Duyulan Güvenin Psikolojik Kontrol ve Zorbalık / Zorbalığa Maruz Kalma Arasındaki Aracı Rolünün İncelenmesi* Fatih BAYRAKTAR, Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü Gözde ÖZDİKMENLİ DEMİR,

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ

OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ OKUL SOSYAL HİZMETİ NİN OKUL ERKEN TERKİ ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİSİ UZM. OZAN SELCİK RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. YASEMİN ÖZKAN HACET TEPE ÜNİVERSİTES İ SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2015 Sunum

Detaylı

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Öğretmenlerin Ve Anne-Babaların Öz-Yetkinlik İnançları, Tükenmişlik Algıları Ve Çocukların Problem Davranışları Proje Yürütücüsü: Prof.

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI

Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI Doğum Tarihi: 1980 E-posta: npekel@baskent.edu.tr Tel: 0 312 246 66 66-1645 (Dahili) Faks: 0 312 246 663 Adres: Başkent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji

Detaylı

TARİH:23 ARALIK 2011-18 OCAK 2011 YER:ZİBEÇ YEMEK SALONU DERS:SERVİS HİZMETLERİ ÖĞRETMEN :OZAN DÜZTAŞ(Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesi)

TARİH:23 ARALIK 2011-18 OCAK 2011 YER:ZİBEÇ YEMEK SALONU DERS:SERVİS HİZMETLERİ ÖĞRETMEN :OZAN DÜZTAŞ(Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesi) TARİH:23 ARALIK 2011-18 OCAK 2011 YER:ZİBEÇ YEMEK SALONU DERS:SERVİS HİZMETLERİ ÖĞRETMEN :OZAN DÜZTAŞ(Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesi) YER:ZİBEÇ YEMEK SALONU DERS:SERVİS HİZMETLERİ ÖĞRETMEN

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV)

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) Eylül, 2009 Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, Ankara Uzm. Seda YILMAZ İNAL AÇEV Ankara Temsilcisi Ailenin Önemi Anne-babalar, ilk eğiticiler olarak çocukların

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III BÖLÜM 1 SOSYAL PSİKOLOJİNİN KONUSU VE GELİŞİMİ 1.1.Sosyal Psikolojinin Konusu ve Alanı 1.2.Sosyal Psikolojinin Bilim Olarak Ortaya Çıkışı 1.3.Sosyal Psikolojinin Gelişimi BÖLÜM 2

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

AKRAN BASKISI. Çetin SARIYILDIZ Rehber Öğretmen

AKRAN BASKISI. Çetin SARIYILDIZ Rehber Öğretmen AKRAN BASKISI Çetin SARIYILDIZ Rehber Öğretmen AKRAN BASKISI NEDİR? Bireyin içinde bulunduğu yaş gruplarının etkinliklerinde bir şeyi yapmak için arkadaşları tarafından zorlanması veya cesaretlendirilmesidir.

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

Şiddetin Psikolojisi Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı. Şiddetin çevresel kökenleri

Şiddetin Psikolojisi Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı. Şiddetin çevresel kökenleri Şiddetin Psikolojisi 2015-2016 Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı Şiddetin çevresel kökenleri Aile Özellikleri Eğitim Durumu ve Gelir Problem davranış Arkadaş seçimi Etkisiz ya da fiziksel disiplin

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERSLER adı Teorik Pratik Kredi 1. Dönem SYÖ 501 Spor Tesisleri Planlaması ve İşletmeciliği 3 0 3 SYÖ

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989.

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2002 KİTAP TANITIMI Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological

Detaylı

[BİROL BAYTAN] BEYANI

[BİROL BAYTAN] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [BİROL BAYTAN] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Amacı: Ülke geleceği üzerinde söz sahibi olan, hedef kitledeki dezavantajlı grubun, BSRM lerde kalan 14-20 yaş arası 60 genç kızın,

Detaylı

Sosyal Ağ Servislerinde Kullanıcı Güveni: Facebook ve Linkedin Karşılaştırması. A.Kübra Özkoç Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Seminer

Sosyal Ağ Servislerinde Kullanıcı Güveni: Facebook ve Linkedin Karşılaştırması. A.Kübra Özkoç Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Seminer Sosyal Ağ Servislerinde Kullanıcı Güveni: Facebook ve Linkedin Karşılaştırması A.Kübra Özkoç Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Seminer Sosyal Ağ Servisleri, kişilerin fiziksel dünyada oluşturdukları

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 10 Nisan 1964 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 10 Nisan 1964 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. 1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 1 Nisan 1964. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1986

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME ASSESSMENT Ders 1: Tarihsel, Felsefi ve Yasal Boyutları. Prof. Dr. Tevhide Kargın

EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME ASSESSMENT Ders 1: Tarihsel, Felsefi ve Yasal Boyutları. Prof. Dr. Tevhide Kargın EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME ASSESSMENT Ders 1: Tarihsel, Felsefi ve Yasal Boyutları Prof. Dr. Tevhide Kargın Tarihsel, Felsefi ve Yasal Boyutları Tanım: Kabaca değerlendirme bir birey hakkında

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 07 Ekim :27 - Son Güncelleme Çarşamba, 07 Ekim :31

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 07 Ekim :27 - Son Güncelleme Çarşamba, 07 Ekim :31 Çocukların Arkadaş Edinmelerine Nasıl Yardımcı Olunmalı? Bu soruya cevap vermek için öncelikle bazı çocukların neden arkadaş edinemedikleri üzerinde durmamız gerekmektedir. Çocuklar çok çeşitli nedenlerden

Detaylı

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN)

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN) GÜLÇİN KARADENİZ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ E-Posta Adresi Telefon (İş) : 2166261050-2244 Faks : 2166281113 Adres : : gulcinkaradeniz@maltepe.edu.tr Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK G İ R İ Ş 1 İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine karşı niçin dostluk veya düşmanlık

Detaylı

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2.

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2. İçindekiler Ön Söz xvii ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1 1. Bölüm Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3 Sahip Olduğumuz Düşünceler/Araştırmaların Desteklediği Düşünceler 3 Zekâ Hakkındaki Görüşler

Detaylı

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ Yasin DEMİRCAN, Vedat AYAN Tekışık Anadolu Lisesi, GİRESUN Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODASI İLKOKULU SOSYAL BECERİ GELİŞTİRME GRUP ÇALIŞMAMIZ. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

TİCARET VE SANAYİ ODASI İLKOKULU SOSYAL BECERİ GELİŞTİRME GRUP ÇALIŞMAMIZ. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ TİCARET VE SANAYİ ODASI İLKOKULU SOSYAL BECERİ GELİŞTİRME GRUP ÇALIŞMAMIZ REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ Çocuklar büyüklerini dinlemede asla iyi değildirler. Ama onların davranışlarını benimsemede

Detaylı

Kazanım İfadeleri. Kendine değer veren insanların (aile-arkadaş vb.) yapıcı uyarılarına kayıtsız kalmaz.

Kazanım İfadeleri. Kendine değer veren insanların (aile-arkadaş vb.) yapıcı uyarılarına kayıtsız kalmaz. YEŞİLAY SAĞLIKLI FİKİRLER KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI - 2017 Kazanım İfadeleri Kazanımın İlişkili Olduğu Alanlar Teknoloji Tütün Alkol Madde 1 Kendine değer veren insanların (aile-arkadaş vb.) yapıcı uyarılarına

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Yrd. Doç. Dr. Esengül Kayan Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 04.10.2017 Çalışmanın Amacı 1.Üniversite öğrencilerinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : +90 (312) FOTOĞRAF : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : +90 (312) FOTOĞRAF : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Yasemin Kahya E-Posta : yaseminoruclular@hacettepe.edu.tr Telefon : +90 (312) 297 8325 FOTOĞRAF Adres : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara

Detaylı

Zorbalık Türleri Nelerdir?

Zorbalık Türleri Nelerdir? Zorbalık Türleri Nelerdir? Fiziksel İlişkisel Sözel Siber Siber Zorbalık elektronik iletişim araçları yoluyla tehdit etmek ve kötü sözler içeren mesajlar göndermek internet ortamında dedikodu yapmak ya

Detaylı

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI MESLEK; Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, Diğer insanlara yararlı bir hizmet ya da ürün sağlamaya yönelik olan, Kuralları toplumca belirlenmiş, Belli eğitimle kazanılan

Detaylı

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması WINTER Template Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması Doç.Dr.Serhat ODLUYURT Arş.Gör. Melih ÇATTIK Anadolu Üniversitesi Engelliler

Detaylı

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sınıf Nedir? Ders yapılır Yaşanır Zaman geçirilir Oyun oynanır Sınıf, bireysel ya da grupla öğrenme yaşantılarının gerçekleştiği

Detaylı

SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş

SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş sorular...sorular...sorular İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

VERITAS FOCUS. İş Yerinde Ruh Sağlığı Programları 2013-2014

VERITAS FOCUS. İş Yerinde Ruh Sağlığı Programları 2013-2014 VERITAS FOCUS İş Yerinde Ruh Sağlığı Programları 2013-2014 İş Yerinde Psikolojik Sağlık ve Etkin Çalışma Çalıştay Çalışanların çoğu kez fark edilmeyen psikolojik sorunları verimlilik ve iş tatmininin önündeki

Detaylı

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları PISA ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara, 21 Kasım 2015 1 PISA Nedir? Uluslararası eğitim

Detaylı

ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VELİ DAVETİYESİ.doc NEDEN ANNE BABA EĞİTİMİ? 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı ailelerin

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı