TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI: FARKLI YÖNTEMLER ÜZERİNDEN GEÇMİŞ ZAMAN ÖĞRETİMİ * ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI: FARKLI YÖNTEMLER ÜZERİNDEN GEÇMİŞ ZAMAN ÖĞRETİMİ * ÖZET"

Transkript

1 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p , ANKARA-TURKEY TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI: FARKLI YÖNTEMLER ÜZERİNDEN GEÇMİŞ ZAMAN ÖĞRETİMİ * Hayrettin TUNÇEL ** ÖZET Çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe geçmiş zaman öğretimine ilişkin A1 seviye sınıfı dersinde ne tür yabancı dil öğretim yaklaşımı/yaklaşımları kullanıldığını tespit etmektir. Araştırma karma desen(mix method) kullanılarak tasarlanmıştır. Çalışmanın deseni eş zamansız karma model kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırmada yabancı dil olarak Türkçe dersinde kullanılan yabancı dil öğretimi tekniklerinin hangi yabancı dil öğretimi yaklaşımına uygun olduğu nedensellik ile ilişkilendirilerek ve derste kullanılan her bir teknik için nasıl sorusu sorularak elde edilen detaylara ayrıntılı bir biçimde yer verilmiştir. Çalışmada ayrıca katılımcıların geçmiş zaman değerlendirme sınavında aldıkları puanlar arasında cinsiyet ve bildikleri yabancı dil sayısına bağlı olarak farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışma sonucunda yabancı dil olarak Türkçe dersine ait geçmiş zaman konusu öğretimi sırasında öğretmen tarafından dil sınıfında sadece bir yabancı dile ait yönteme ilişkin yabancı dil öğretim tekniği/teknikleri kullanılmadığı; bunun aksine pek çok yabancı dil öğretimi yaklaşımına ait tekniklerin aynı anda kullanıldığı belirlenmiştir. Konu değerlendirme sınavında üç ve üzeri yabancı dil bilen katılımcıların, bir yabancı dil bilen katılımcılara göre daha başarılı sonuçlar aldıkları tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, A1 seviye grubu, yabancı dil öğretim yöntemleri, yabancı dil öğretim teknikleri. A CASE STUDY ON METHOD SELECTION IN TEACHING TURKISH AS FOREIGN LANGUAGE: TEACHING PAST TENSE USING DIFFERENT METHODS ABSTRACT The purpose of this study is to specify the types of foreign language teaching approach/approaches used in teaching the past tense in the A1 level Turkish as a foreign language class. The research has a mixed-method design. An asynchronous mixed model was applied to design the study. In the research, the compatibility of foreign * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. ** Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Rektörlük Türk Dili Bölümü, El-mek: Araştırmacı öğretim görevlisi, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

2 1024 Hayrettin TUNÇEL language teaching techniques used in the Turkish as foreign language course with foreign language teaching approaches is given in details by associating it with causality and asking the question of how for each technique used in the teaching course. It was also researched if the subjects past tense evaluation test marks differ depending on sex, and the number of languages they speak.it is found out that in the Turkish as a foreign language class, not only the language teaching technique/techniques designed for a particular foreign language, but many other techniques designed for other language teaching approaches are used by the teacher. It is also found out that the evaluation test scores of the subjects that speak three or more foreign languages are higher than the subjects that speak only one foreign language. Key Words: Teaching Turkish to foreigners, A1 level group, foreign language teaching methods, foreign language teaching techniques Giriş Yirminci yüzyıl yabancı dil öğretimi ideolojileri sahasındaki pek çok değişim ve yenilik tarafından karakterize edildi (Kamhuber 2010, s.9). Güneş e (2011) göre 1900 lü yıllardan itibaren dil öğretimi alanında çeşitli yaklaşım ve yöntemler uygulanmış ve yaklaşımların temel görüşleri, amaç ve uygulama yöntemleri ile ilgili tarihsel süreç içerisinde önemli değişmeler olagelmiştir. Richards ve Rodgers (2007) dil öğretimini ilgilendiren güncel soru ve sorunların bile aslında yabancı dil öğretimi tarihinde tartışılmış bulunduğunu belirtmektedir. Yavuz ve Şimşek (2008) 19. yüzyılda ilk kez Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi ile başlayan yabancı dil öğretiminde yöntem kavramının 1990 lı yıllarda yöntembilimciler tarafından reddedildiğini ve yöntem sonrası çağın başladığını söylemektedir. Yabancı dil öğretimi çağın hızla gelişen şartları içerisinde kalıplara sığmamış ve sınıf içerisinde bir yöntemin kullanılması ve diğer yöntemlerin kapı dışarı edilmesi eski çağlara ait bir uygulama olarak tarihin tozlu raflarında yerini almıştır. Yaklaşık 100 yıllık sürece damgasını vuran, birbirine tepki ve bir önceki yöntemin teoride ve/veya pratikte var olan eksiklerini gidermek ve yabancı dil öğretimini bir adım daha ileriye taşımak temel amaçlarıyla ortaya çıkan Dilbilgisi- Çeviri Yöntemi (Grammar Translation Method), Direk/Doğrudan Yöntem (Direct Method), Kelime Yöntemi (Approche Par Le Lexique), Kültür Yaklaşımı (Approche Par La Culture), Doğal Yöntem (Méthode Naturelle), Aktif Yöntem (Méthode Active), İşitsel-Sözel Yöntem (Méthode Audio-Orale), Görsel İşitsel Yöntem (Méthode Audio- Visuelle), İletişimsel Yaklaşım (Approche Communicative), Kavramsal-İşlevsel Yaklaşımlar (Approches Notionnelle- Fonctionnelle), Beceri Yaklaşımı (Approche par competences) ve Etkinlik Yaklaşımı (Approche par l action) belli başlı yabancı dil öğretimi yaklaşımları arasında sayılabilir (Güneş, 2011; Kamhuber, 2010; Yavuz ve Şimşek 2008). Yavuz ve Şimşek(2008) yabancı dil yöntemleri arasında var olan yöntembilimsel çatışmaları altı başlık altında inceler: (1) Dilbilgisinin öğretiminde tümdengelimciliğe karşı tümevarımcılık (Dilbilgisi-Çeviri Yönteminde önce kuralların verilerek örnekler üzerinden yabancı dil öğretimi yapılmaya çalışılmasına karşılık; doğalcılık ilkelerine dayanan, ana dili sınıf ortamından çıkaran ve çeviri etkinliklerinin yerini gösteri yoluyla öğretimin aldığı Düzvarım Yöntemi); (2) dil becerilerinin öğretiminde ayrılıkçılığa karşı birleştiricilik (Ordu Yöntemi de denilen ve dinleme etkinliklerini ön plana alan ve ses bilime önem verilen; öğrencilere dil kalıplarının ezberletildiği yoğun sözel alıştırmalara yer veren İşitsel-Dilsel Yöntem e karşılık; kural öğrenme ve anlamlı alıştırmalara, yabancı dilin yapısal çözümlenmelerine yer veren; dil öğrenmenin alışkanlık ve şartlanmanın ötesinde zihinsel ve üretimsel olduğunu savunan Bilişsel

3 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Yöntem Seçimine İlişkin Bir 1025 Yöntem); (3) dil kuramında yapısalcılığa karşı işlevselcilik (Yine dili bir insan davranışı gibi gören ve büyük oranda Watson ve Skinner in görüşlerine dayanan İşitsel-Dilsel Yöntem e karşılık; dilin kurallarının değil kullanımının esas alındığı, dil öğreniminin zihinde gerçekleşen aktif bir süreç olduğunu, her bir ünitenin işlevsel bir odağının olduğu İletişimsel Dil Öğretim Yöntemi), (5) dil üretiminde doğruluğa karşı akıcılık (Dil yanlışlarının kötü alışkanlıklar olduğunu savunarak doğruluğu öne çıkaran İşitsel-Dilsel Yönteme karşılık; dil üretiminde anlaşılabilirliği ölçüt olarak alarak akıcılığı savunan İletişimsel Dil Öğretim Yöntemi) ve (6) dil kavramlaştırmasında tek dilliliğe karşı iki dillilik (yabancı dil öğreniminde ana dili bir başvuru kaynağı olarak gören Dilbilgisi-Çeviri Yöntemine karşılık; ana dil kullanımını yasaklayan İşitsel-Dilsel Yöntem). Yabancı dil öğretimi yaklaşımlarının nedensellik zinciri içerisinde incelendiği zaman görüleceği üzere çoğu zaman birbiri ile çatışan yabancı dil öğretim teknikleri de barındıran bu yöntemler arasında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için hangi yöntem/yöntemler en uygun olanıdır? sorusu akılları kurcalayan ve yanıt bekleyen bir soru olarak karşımızda durmaktadır. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Uygun Yöntem Seçimi Sierra ya (1995) göre bütün yabancı dil öğretimi yaklaşımları dilin; anlam kodlamasıyla ilgili olan ve ses birimleri, biçimbirimler, sözcükler, yapılar ve cümleler haline gelen öğelerin yapısal bir sistemi olduğunu görmüşlerdir. Tüm yabancı dil öğretimi yaklaşımlarının temelinde aslında tek bir düşünce yatmaktadır: Yabancı dili olabildiğince hızlı, işlevsel ve doğru bir biçimde öğretebilmek. Collins (2006) küçük yaşlardaki çocukların ana dillerini doğru ve hızlı bir biçimde nasıl öğrendiklerini tam olarak çözümlenebilirse yabancı bir dili öğretmek için onların ana dili öğrenirken kullandıkları yolu kullanabilme olanağının doğacağını belirtmektedir. Belki de tüm yaklaşımların arka planında bu düşünce ve buna paralel fikirler yatmaktadır. Sierra (1995), sonuç olarak bir yabancı dili öğrenmenin; o dile ait tüm yapısal bloklara ve kurallara hâkim olmak ayrıca bunları birleştirip kullanabilmek olduğunu belirtir. Peki dil öğretmenleri açısından yabancı dil öğretim yöntemleri ne işe yaramaktadır? Freeman yabancı dil öğretim yöntemlerinin yabancı dil öğreticilerine neler kazandırdığına dair beş madde sıralar (Freeman, 2005, s. 9-10): a. Yöntemler, dil öğretmenlerinin kendi davranışları altında yatan nedenlerin ne olduğunun farkında olmalarına yardımcı olur. Dil öğretmenleri dil öğretim yöntemlerini keşfettikleri zaman ne yaptıkları ve neden yaptıkları hakkında kesin bilgi sahibi olurlar. b. Yabancı dil öğretmenleri (yöntem bilgisi sayesinde) dil öğretimi açısından nerede ve hangi seviyede olduklarının farkına varırlarsa, kendilerine yabancı dil öğretilirken kullanılan yöntemlerden daha farklı bir öğretim yöntemi seçebilirler. Bu sayede dil öğretmeni bir yöntemi neden tercih ettiğinin ve diğer yöntemleri neden kullanmadığının farkında olacaktır. c. Yöntem bilgisi, öğretime dayalı bilginin bir parçasıdır. Yöntem sayesinde dil öğretmeni aslında pratik(ler) topluluğuna üye olmaktadır. Her bir yabancı dil öğretmeni, diğer öğretim üyelerinin yabancı dil öğretim yöntemleri hakkında yaptıkları profesyonel tartışmaların bir parçası olabilir. ç. Yabancı dil öğretmeninin yöntem bilgisi sayesinde üyesi haline geldiği tartışma topluluğu, öğretmenin dil öğrencilerini öğrenmeye nasıl yönlendireceği konusunda tasarladığı yöntem ve teknikleri değiştirip geliştirebilir. d. Yöntem bilgisi yabancı dil öğretmeninin teknik repertuvarını genişletmeye yardımcı olur. Dolayısıyla yöntem bilgisi ders sırasında dil öğretmenine rahatlıkla farklı yabancı dil öğretimi teknikleri kullanabilme olanağı verir.

4 1026 Hayrettin TUNÇEL Yabancı dil öğretim yöntemleri bilgisi, dil öğretmenine kendi davranışlarının farkında olması için bir ayna görevi görmekte; dil öğretmenine daha yararlı gördüğü yöntemler arasına geçiş yapma imkânı vermekte; dil öğretmenini yabancı dil öğretim yöntemlerinin tartışıldığı geniş bir topluluğun üyesi hâline getirmekte ve bu sayede dil öğretmeni kullandığı öğretim tekniklerini nasıl tasarlayacağını tekrar gözden geçirmektedir. Ayrıca yabancı dil öğretmeni dil öğretim tekniklerine ilişkin repertuvarı genişlediği için derslerde çok daha yararlı olabilme şansı yakalayabilmektedir. Yabancı dil öğretim yöntemlerinin, yabancı dil öğretimini sistematize edebilmesi ve farklı yollarla bireysel olarak edinilen kazanımların kayıt altına alınarak ileriki kuşaklara aktarılabilmesi, dünyanın her ülkesinden farklı bireyleri barındıran ve dil öğretiminin tartışılmasına olanak sağlayan sosyal toplulukları oluşturabilmesi gibi dil öğretmenlerine ve dolayısıyla yabancı dil öğretimine sağladığı bunca yarar göz ardı edilmeden; yabancı dil olarak Türkçe öğreticilerinin yabancı dil öğretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarının; yöntemlerin artı ve eksilerini tartarak kendi dersleri sırasında kullanabilecekleri yöntemleri ve yöntemlere bağlı olarak farklı yabancı dil öğretim tekniklerini öğrenmelerinin; sadece bir yönteme bağlı kalarak diğer yöntemleri sınıf dışarı etmelerinden daha yararlı olacağı söylenebilir. Aslında günümüzde dilbilimciler tarafından her bir yöntem içerisinden alınabilecek farklı dil öğretimi tekniklerinin olduğu fark edilmiş; yabancı dil öğretimi yöntemleri arasında var olan çelişkiler görülmüş; bir yönteme bağlı kalarak diğer yabancı dil öğretimi yöntemlerinin getirmiş olduğu etkili öğretim tekniklerinin göz ardı edilmesinin doğru bir seçenek olmadığı kabul edilmeye başlanmıştır. Memiş ve Erdem e (2013) göre günümüzde ulaşılan noktada mükemmeliyete ulaşmış bir yöntemin varlığından söz edilemeyeceği açıktır. Örneğin 19. yüzyılda ortaya çıkan ve en ilkel dil öğretim yöntemi olarak görülen Dilbilgisi-Çeviri Yöntemine (Grammar Translation Method) ait olan birebir tercüme (kelime tercümesi) tekniğinin 20. Yüzyılda (ve büyük olasılıkla gelecek yüzyıllarda da) hâlen kullanıldığının görülmesi dilbilimcilerin aklına yöntemler konusunda soru işaretleri atmıştır. Yavuz ve Şimşek yöntembilimsel çatışmanın ulaştığı sonuca dair bazı dilbilimcilerin sözlerini aktarırlar: ( ) Nitekim yöntembilimsel dönüşümün tersine çevrilebilir olduğunu gören Kumaravadivelu, yöntemlerin sonu gelmeyen yaşam, ölüm ve yeniden doğuş döngülerinden geçtiğine tanık olduktan sonra artmış bir farkındalıkla var olmayan bir çözüm arayışının bizi aynı eski düşünceleri sürekli geri dönüştürüp yeniden sarmalamaya götüreceğini ve döngüyü kırmaktan başka hiçbir şeyin durumu kurtarmayacağını belirtmiş ve ideal bir yöntemin bulunamayacağına kanaat getirip yöntem kavramını redderek yöntem sonrası devrimi yapmıştır. İngilizcesi revolution olan devrim sözcüğünün kökenine inen Ur ise bu sözcüğün Latince revolvere sözcüğünden geldiğini ve özünde geri dönmek, geri sarmak anlamı taşıdığını bulmuştur (Yavuz ve Şimşek, 2008, s.59). Sonuç olarak yabancı dil öğretiminde doğru yöntem hangisidir? Hangi yöntem yabancı dil olarak Türkçe öğretimine daha uygundur? gibi sorularla uğraşmak yerine yabancı dil öğretimi ile uğraşan her bir öğretim üyesi, okutman ve öğretmenin yabancı dil öğretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmasının ve bu yöntemler içerisinde var olan dil öğretim teknikleri arasından anlatılacak konuya ve ders anlatılan sınıfa uygun tekniğin/tekniklerin seçilerek derse ve konuya göre uyarlanıp uygulanmasının daha yararlı olacağı söylenebilir.

5 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Yöntem Seçimine İlişkin Bir 1027 Çalışmanın Amacı Çalışmada yabancı dil olarak Türkçe geçmiş zaman öğretimine ilişkin A1 seviye sınıfı dersinde ne tür yabancı dil öğretim yaklaşım(lar)ı kullanılmaktadır? soru cümlesinin yanıtlanması amaçlanmaktadır. Alt Amaç Cümleleri Çalışmanın amacına bağlı olarak yanıt aranacak alt amaç cümleleri aşağıda verilmiştir. a. Geçmiş zaman öğretimi dersinde kullanılan yabancı dil öğretimi teknikleri hangi dil öğretimi öğretim yaklaşım(lar)ı ile paralellik göstermektedir? b. Katılımcıların başarısı cinsiyete ve bildikleri yabancı dil sayısına göre farklılık göstermekte midir? Yöntem Bu bölümde araştırmada kullanılan model, evren, örneklem, veri toplama araçları ve veri analizi hakkında bilgi verilecektir. Araştırmanın Modeli Araştırma; hem nicel hem de nitel araştırma modellerinden yararlanılarak karma yöntemle (mixed method) tasarlanmıştır. Karma araştırma modeli; araştırma problemini anlamlandırabilmek, veri toplamak ve analiz etmek için nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı bir modeldir (Fischler,1992, s.2). Çalışmanın deseni eş zamansız karma model kullanılarak oluşturulmuştur. Eş zamansız karma modellerde araştırmanın bir aşamasında nitel diğer aşamasında ise nicel yöntemler kullanılmaktadır (Şimşek, 2012, s.100). Araştırmanın nicel boyutunda veri toplamak amacıyla katılımcıların tümüne uygulanan geçmiş zaman sınavı sonuçları SPPS e aktarılarak, katılımcıların puanları ile cinsiyet ve bilinen yabancı dil sayısına bağlı olarak anlamlı farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın nitel boyutu kapsamında gerçekleştirilen gözlem aracılığıyla yabancı dil olarak Türkçe dersinde kullanılan yabancı dil öğretimi tekniklerinin hangi yabancı dil öğretimi yaklaşımına uygun olduğu nedensellik ile ilişkilendirilerek ve derste kullanılan her bir teknik için nasıl sorusu sorularak detaylara ayrıntılı bir biçimde yer verilmiştir. Evren ve Örneklem Seçimi Çalışma evrenini Selanik Aristo Üniversitesinde bünyesinde bulunan Modern Yunan Dilleri Bölümü bünyesinde açılan yabancı dil olarak Türkçe dersi alan üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Evren içerisinden çalışmanın amacına uygun olarak A1 seviye grubu kursiyerleri örneklem olarak seçilmiştir. Örneklem seçimi ölçüt örnekleme yöntemi ile yapılmıştır. Yıldırım ve Şimşek e (2011) göre ölçüt örnekleme yönteminde temel anlayış önceden belirlenen bir dizi ölçütü karşılamış durum ya da durumların çalışılmasıdır. Ölçüt araştırmacı tarafından oluşturulabilir veya önceden hazırlanmış bir ölçüt listesi kullanılabilir. Araştırmada örneklem seçimi sırasında ölçüt olarak Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programında belirtilen yabancı dil seviye grupları kullanılmıştır. Söz konusu programa göre yabancı dil öğrenimine yeni başlayan bireyler A1 düzeyinde kabul edilmektedir. Araştırmada örneklem olarak seçilen bireyler yabancı dil olarak Türkçe dersini ilk kez alan A1 seviye öğrencilerinden oluşmaktadır (Bk.: Tablo 2).

6 1028 Hayrettin TUNÇEL Tablo 1: Çalışma Evrenini Oluşturan Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımı Cinsiyet Frekans Yüzde Erkek 24 29,6 Kadın 57 70,4 Toplam Tablo 1 de de görüldüğü gibi katılımcıların %29,6 sı (24 katılımcı) erkek ve %70,4 ü de (57 katılımcı) kadındır. Tablo 2: Çalışma Evrenini Oluşturan Katılımcıların Daha Önce Türkçe Kursu Alıp Almadıklarına İlişkin Dağılım Kurs Aldınız mı? Frekans Yüzde Evet - - Hayır Toplam Tablo 2 de de görüldüğü üzere katılımcıların tamamı ilk kez yabancı dil olarak Türkçe kursu almaktadırlar. Dolayısıyla katılımcıların tümü A1 seviye grubu öğrencisidir. Tablo 3: Çalışma Evrenini Oluşturan Katılımcıların Kaç Yabancı Dil Bildiklerine İlişkin Dağılım Kaç yabancı dil? Frekans Yüzde , ,6 3 ve üzeri 32 39,5 Toplam Tablo 3 e bakıldığı zaman katılımcıların %25,9 unun (21 katılımcı) bir yabancı dil; %34,6 sının (28 katılımcı) iki yabancı dil ve %39,5 inin (32 katılımcı) üç yabancı dil bildiği görülmektedir. Veri Toplama Araçları Çalışmada veri toplamak amacıyla, araştırmanın nitel boyutuna ilişkin veri toplama aracı olarak gözlem; nicel boyutuna ilişkin veri toplama aracı olarak konu değerlendirme sınavı olmak üzere iki farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Gözlem Karasar a (2012) göre veri toplama tekniği olarak gözlemden, çoğu kez karmaşık davranışların (öğretmen-öğrenci ilişkileri vb.) araştırılmasında bazen de basit sınıflamalı verilerin toplanmasında yararlanılabilir. Yıldırım ve Şimşek (2011) gözlem yönteminin araştırmacının uygun bulduğu her türlü sosyal veya kurumsal ortamda bir veri toplama aracı olarak kullanılabileceğini belirtmektedir. Çalışmada yabancı dil olarak Türkçe A1 sınıfı dersine ilişkin veri toplayabilmek amacıyla gözlem tekniği kullanılmıştır. Gözlem türleri içerisinde yapılandırılmamış alan çalışmalarında kullanılan ve araştırmacının ortama katıldığı katılımcı gözlem olarak adlandırılan yöntem uygulanmıştır. Araştırmacı gözlemin yapılma sürecinde gözlemci tarafından derse içeriğini kaydetmek üzere ses kayıt cihazı ve gözlem raporu kullanılmıştır. Fordham (1996) katılımcı gözlem çalışmasının üç anahtar noktası bulunduğunu belirtmektedir: a. Çalışmaya ait gözlem her nerede yapılacaksa gözlemcinin bizzat orada bulunması.

7 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Yöntem Seçimine İlişkin Bir 1029 b. Katılımcılarla uyum içerisine olmak. En azından diğer katılımcıların güvenini kazanmak. c. Çalışma için gerekli verileri toplayacak kadar zaman harcanması. Çalışma için yapılan gözlem yabancı dil olarak Türkçe öğretilen sınıfın katılımcı tarafından bizzat içerisinde bulunularak gerçekleştirilmiştir. Gözlem öncesi ve sonrasında başlangıç seviyesi A1 sınıfı ders okutmanı ile uyum içerisinde çalışılmıştır. Ayrıca sınıfta, gerekli verileri toplamaya yetecek kadar uzun gözlem yapıldığı düşünülmektedir. Ders dışında katılımcılar tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sınavında da araştırmacı bizzat bulunmuştur. Gözlem Formunun Hazırlanması Yıldırım ve Şimşek e (2011) göre gözlem formunun hazırlanma sürecinde 5 adım bulunmaktadır: 1. Gözlenecek olgunun çok yönlü olarak gözlemlenmesine olanak verecek biçimde gözlem boyutlarını belirleme: Gözlem sırasında aynı anda çok boyutlu olayların dikkatle incelenmesi ve ayrıntılı bir şekilde not alınması zordur. Bu nedenle hazırlanan gözlem formunda katılımcı tarafından gözlenecek boyutlar şu şekilde belirlenmiştir: a. Öğretmen ders anlatımı sırasında hangi yabancı dil tekniklerini kullanmaktadır? b. Öğretmen ders anlatımı sırasında nasıl bir sıralama takip etmektedir? c. Öğretmen ders anlatımı sırasında ne tür materyaller kullanmaktadır? d. Öğretmenin katılımcılar yani A1 seviye öğrencileri ile sözel etkileşimi nasıl gerçekleştirmektedir? 2. Fiziksel ortamın tanımlanması: Gözlem çalışmalarında ortamın ya da fiziksel çevrenin tanımlanması önemlidir; çünkü gözlenen davranışlar ortam içerisinde biçimlenir ve anlam kazanır. Çalışmaya ait hazırlanan gözlem raporunda gözlem yapılan ortam hakkında bilgilerin yer aldığı bölüm bulunmaktadır (Bk.: Ek 1) 3. Ortamın sosyal boyutunun gözlemlenmesi: Ortam içerisindeki insan davranışları, onların iletişim kurma biçimleri de gözlemlenebilir. Çalışma ile ilgili tutulan gözlem raporunda öğretmen ve öğrenciler arasındaki iletişimden söz edilmiştir (Bk.: Ek 2) 4. Ortamda oluşan etkinliklerin gözlemlenmesi: Katılımcı ortamda ne tür etkinlikler gerçekleştirildiğini ve bu etkinliklere ortamda bulunan insanların nasıl katıldıklarını da gözlemleyebilir. Araştırmacı tarafından hazırlanan gözlem raporunda sınıf içerisinde dersin amacına uygun olarak gerçekleştirilen etkinliklerden söz edilmiştir (Bk.: Ek 1). 5. Ortamda oluşan dilin gözlemlenmesi: Araştırmacı tarafından hem sözel hem de bedensel iletişim sürecinin gözlemlenmesi yapılabilir. Çalışmada öğretmenin katılımcılarla iletişimde kullanmış olduğu hem sözel hem de bedensel dile yönelik gözlemler gerçekleştirilmiştir. Konu Değerlendirme Sınavı Konu değerlendirme sınavı geçmiş zaman öğretimi ile ilgili konu anlatımından bir gün sonra katılımcılara uygulanmıştır. Konu değerlendirme sınavı ders okutmanı tarafından içerik olarak anlatılan konuya uygun bir şekilde hazırlandıktan sonra birisi TÖMER okutmanı ve diğeri Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesi olmak üzere iki ayrı uzmanın görüşüne sunulmuştur. Uzmanların dönütleri doğrultusunda gerekli görülen değişiklikler yapılmış ve sınav tekrar kontrol edilmek üzere uzmanlara gönderilmiştir. İki uzmanın da onay vermesinden sonra konu değerlendirme sınavı hazır hale gelmiştir.

8 1030 Hayrettin TUNÇEL Değerlendirme sınavı (1) eşleştirme soruları, (2) verilen cümleleri kullanarak soru formunda cümle yazımı, (3) verilen karışık sözcükleri kullanarak kurallı cümle yazma soruları, (4) geçmiş zaman ile ilgili karışık sorular ve (5) geçmiş zamanın olumlu, olumsuz ve soru çekimleri ile tamamlanacak boşluk doldurma soruları olmak üzere toplam beş bölümden oluşmaktadır (Bk.: Ek 4). Değerlendirme sınavının ilk kısmına araştırmacı tarafından katılımcıların cinsiyetleri, bildikleri yabancı dil sayıları ve daha önce Türkçe kursu alıp almadıklarına ilişkin bilgilere ulaşmak amacıyla kişisel bilgi formu eklenmiştir (Bk.: Ek 3). Veri Analizi Çalışmada nitel verilerin toplanması için kullanılan gözlem formalarının analiz edilme sürecinde betimsel analiz kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek e (2011) göre betimsel analiz (1) analiz için bir çerçeve oluşturma, (2) tematik verilere göre verilerin işlenmesi, (3) bulguların tanımlanması ve (4) bulguların yorumlanması olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır. Çalışma gözlem formaları ile elde edilen veriler için oluşturulan çerçeve çalışmanın amacı ile ilişkili olarak belirlenmiştir. Gözlem formu çerçevesi; derste kullanılan yabancı dil teknikleri ve kullanılan materyaller olarak belirlenmiştir. Çerçeveye materyallerin dâhil edilme nedeni her yabancı dil öğretimi yaklaşımının her materyali öğretim sürecine kabul etmemesidir. Dolayısıyla kullanılan derste kullanılan materyaller yabancı dil öğretim yaklaşımları ile doğrudan ilişkilendirilebilir. Elde edilen veriler belirlenen çerçeve içerisinde yer alan iki tematik çerçeve değere göre kodlanmıştır. Gerçekleştirilen kodlamalara göre veriler düzenlenerek, her bir verinin hangi yabancı dil öğretimi yaklaşımına veya yaklaşımlarına ait olduğu tanımlanmıştır ve son olarak her bir tanımlama sonrasında araştırmacının yorumlarına yer verilmiştir. Araştırmanın nicel boyutu çerçevesinde elde edilen kişisel bilgiler ve konu değerlendirme sınavı puanları SPSS e aktarılmıştır. Katılımcıların puanları arasında cinsiyet ve bildikleri yabancı dil sayısına bağlı olarak p<,05 anlamlılık düzeyinde farklılık olup olmadığını test etmek amacıyla gerçekleştirilen testlerde cinsiyet değişkeni için İlişkisiz Örneklemler T-Testi (Independent Samples T-Test), bildikleri yabancı dil sayısı değişkeni için İlişkisiz Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way Anova) testi kullanılmıştır. Büyüköztürk e (2012) göre İlişkisiz Örneklemler T- Testi ve Tek Faktörlü Varyans Analizi, ilişkisiz örneklemler ortalaması arasındaki farkın sıfırdan (birbirinden) anlamlı bir şekilde farklı olup olmadığını test etmek amacı ile kullanılır. Her iki testin de kullanılabilmesi için puanların normal dağılım göstermesi gerekmektedir. Puanların normallik dağılımları ek 5 te verilmiştir.

9 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Yöntem Seçimine İlişkin Bir 1031 Bulgular Ve Yorum Birinci Alt Amaca İlişkin Bulgular Tablo 4: Derste Kullanılan Yabancı Dil Teknikleri ve Bunların İlişkili Olduğu Yabancı Dil Öğretimi Yaklaşımlarına Yönelik Bulgular Öğretmen Tarafından Kullanılan Yabancı Dil Öğretim Tekniği Gösteri (sunum) Soru-cevap (sözlü uygulama) Gösteri (sözel) Tekrar (sesli olarak sözcük tekrarları) Açıklama Aktarma Tamamlama Soruları Drama-Rol Yapma Materyal Görsel Sözel İşitsel Sözel Sözel, görsel Fotokopiler, görsel materyaller Görsel ve yazılı materyalleri Sözel, çeşitli malzemeler İlişkili Olduğu Yabancı Dil Öğretimi Yaklaşımı Direkt Y., Görsel-İşitsel Y., Etkinlik Y., Bilişsel Y. Direkt Y., Aktif Y., İşitsel Y., Bilişsel Y. İşitsel-Sözel Y., Görsel- İşitsel Y. İşitsel-Sözel Y., Düzvarım Y., Doğal Y. Görsel-İşitsel Y., Dilbilgisi Çeviri Y. Görsel-İşitsel Y., Dilbilgisi-Çeviri Y., İletişimsel Y., Beceri Y., İletişimsel Y., Etkinlik Y. Beceri Y., İletişimsel Y., Etkinlik Y. Notlar Görsel materyallerin kültür boyutu da bulunmaktadır. (Ek 9) Öğretmen sınıfa veya bireye soru sormaktadır. Konuya ilişkin bir şarkı dinletisigörüntülü Sınıf hep bir ağızdan tekrar etmektedir. Materyallerde dilbilgisi de bulunmaktadır. Cevaplar, ön bilgilere dayanarak zihinde yapılandırmıştır. Dersle ilgili küçük canlandırmalar Tablo 4 te gözlem yapılan derslerde yabancı dil olarak Türkçe öğretmeni tarafından ders içerisinde kullanılan yabancı dil öğretimi teknikleri ve bu tekniklerin ilişkili oldukları yabancı dil öğretimi yaklaşımları görülmektedir. Görüldüğü gibi geçmiş zaman öğretime ilişkin A1 seviye sınıfı dersinde öğretmen tarafından kullanılan yabancı dil öğretimi teknikleri aslında pek çok yabancı dil öğretimi yaklaşımı ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla ders sırasında bir tek yönteme ait tekniğin/tekniklerin kullanılma durumunun olmadığı; tam aksi bir durum olduğu yani birden çok yabancı dil öğretimi yöntemine ilişkin dil öğretim tekniklerinin aynı ders içerisinde kullanıldığı belirlenmiştir. İkinci Alt Amaca İlişkin Bulgular Tablo 5: Katılımcıların Geçmiş Zaman Değerlendirme Sınavına Ait Puanların Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması Cinsiyet N S sd t p Erkek 24 82,8750 7,03601 Kadın 57 84,5965 6, ,020,311* *p>,05 X Tablo 5 te de görüldüğü üzere katılımcıların geçmiş zaman değerlendirme sınavına ait puanları arasında cinsiyete bağlı olarak p<,05 anlamlılık düzeyinde bir farklılık bulunmamaktadır (p=,311 ve p>,05).

10 1032 Hayrettin TUNÇEL Tablo 6: Katılımcıların Geçmiş Zaman Değerlendirme Sınavına Ait Puanların Bildikleri Yabancı Dil Sayısı Değişkenine Göre Karşılaştırılması Yabancı Dil Sayısı N X Ss Varyans Kaynağı Kareler Toplamı ,2857 6,86398 Gruplar ,8214 7,75578 arası 3 ve 32 87,0313 5,06401 Gruplar 7 üstü 3361,362 içi 8 Toplam 81 84,0864 6,93577 Levene: 3,192 p=,047 Genel 3848, *p<,05 sd Kareler Ortalaması 487, ,517 43,094 F p Farklılık 5,651,005* 3>1 Tablo 6 da da görüldüğü üzere katılımcıların geçmiş zaman değerlendirme sınavı notları arasında bildikleri yabancı dil sayısı bakımından p<,05 anlamlılık düzeyinde üç ve üzeri yabancı dil bilen katılımcıların lehine farklılık bulunmaktadır (p=,005 ve p<,05). Farklılığın hangi gruplar arasında olduğu belirlemek amacı ile gerçekleştirilen Dunnett T3 testi sonuçlarına göre üç ve üzeri yabancı dil bilen katılımcıların ( X =87,03) değerlendirme sınavında bir yabancı dil bilen katılımcılardan ( X =81,28) daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Sonuçlar Çalışma sonunda elde edilen sonuçlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir: a. Yabancı dil olarak Türkçe dersine ait geçmiş zaman konusu öğretimi sırasında öğretmen tarafından dil sınıfında sadece bir yabancı dil öğretimi yaklaşımına ait yabancı dil öğretim tekniği/teknikleri kullanılmadığı; bunun aksine pek çok yabancı dil öğretimi yaklaşımına ait tekniklerin aynı anda kullanıldığı belirlenmiştir. b. Öğretmenin sınıfta yabancı dil öğretimine yönelik birbirine zıt görüşleri savunan yabancı dil öğretim yaklaşımlarına ait teknikleri kullandığı görülmüştür. Örneğin öğretmen sınıfta çok az da olsa iletişim sırasında İngilizce ve Yunanca kullanmıştır. Ancak çoğu zaman karmaşık cümlelerin anlatımında bile Türkçe dışında bir dil kullanımında bulunmamıştır. Bu durum ana dilin sınıfta hiç kullanılmaması gerektiğini savunan Düz Varım (Doğrudan Öğretim) Yöntemine tamamen karşı bir durumdur. Ancak öğretmen sınıfta aynı zamanda Düz Varım Yöntemine ait teknikler de kullanmıştır (öğretmen dil hakkında bilgi vermek yerine dilin kendisini öğretir gibi). c. Ders sırasında sesli materyal olarak Türkçe bir şarkı dinletilmiştir. Öğrencilerden yazılı metne bakarak geçmiş zamanla ilgili boşlukları doldurmaları ve yazım bakımından birbirine benzer sözcüklerin (yolları, yollarım gibi) hangisinin doğru olduğunu içeren etkinlikleri yapmaları istenmiştir (Bk.: Ek 6). Bu etkinliğin öğrencilerin motivasyonunu artırıcı yönde etkili bir teknik olduğu gözlemlenmiştir. ç. Öğretmenin sınıf içerisinde gerçekleştirmiş olduğu açıklamalarda, öğrencilerle kurduğu soru-cevap iletişimlerinde ve sergilediği basit drama etkinliklerinde sadece şimdiki zaman, çok az geçmiş zaman kullandığı gözlemlenmiştir. Öğretmen iletişim sırasında çok basit ve yalın bir dil kullanmıştır. Öğretmen sınıfta öğrencilerin seviyesine uygun bil Türkçe ile konuşmaktadır. d. Geçmiş zaman öğretiminde görsel materyal olarak PowerPoint sunuları kullanımının öğrencilerin motivasyonlarında olumlu etki oluşturduğu gözlemlenmiştir (Bk.: Ek 7,8 ve 9). e. Katılımcıların başarı puanları arasında cinsiyet değişkenine bağlı olarak farklılık bulunmamaktadır.

11 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Yöntem Seçimine İlişkin Bir 1033 f. Katılımcıların geçmiş zaman değerlendirme sınavı notları arasında bildikleri yabancı dil sayısı bakımından üç ve üzeri yabancı dil bilen katılımcıların lehine bir farklılık bulunmaktadır. Üç ve üzeri yabancı dil bilen katılımcılar bir yabancı dil bilen katılımcılara göre daha başarılı sonuçlar almışlardır. Bu durumda yabancı dil sayısının yabancı dil öğreniminde olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Tartışma ve Öneriler Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi ile uğraşan tüm öğretmenlerin Türkçe öğretimine hangi yabancı dil öğretimi yönteminin daha uygun olduğuna dair düşünmek ve dil sınıfında kullanmak üzere sadece bir yöntem seçmeye çalışmalarının dil öğretimi açısından çok yararlı olmayacağı söylenebilir. Çünkü çalışmada da görüldüğü üzere ders sırasında kullanılan yabancı dil öğretim teknikleri birbirinden farklı dil öğretim yaklaşımlarının benimsediği teknikler olabilmektedir. Yabancı dilin nasıl öğretileceği konusunda birbirine zıt görüşlere sahip farklı yabancı dil öğretim yaklaşımlarına ait dil öğretim yöntemleri aynı ders içerisinde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Bu nedenle öğretmenler açısından yöntem (ve dolayısıyla teknik) seçimleri konusunda tutucu davranılmadan dersin içeriğine uygun yöntem ve teknik seçmenin; sadece bir yabancı dil yöntemine bağlı kalarak ders anlatımı yapmaya göre daha uygun olduğu ifade görülmektedir. Dil öğretmenlerinin farklı dil yaklaşımları içerisinden uygun olanını / olanlarını seçerek ders içerisinde kullanması Seçmeli Yöntemi (Ecletic Method) akla getirse bile dikkatle incelendiği zaman çalışmada anlatılan durum ile bahsi geçen yöntemin aynı kavramları karşılamadığı görülecektir. Seçmeci Yöntemin her ne kadar ilk bakışta farklı yöntemlerin faydalı yönlerini alarak kullanma gibi bir çağrışım yaptığı düşünülse bile bu yöntemin temelinde belli prensipler vardır. Örneğin Hengirmen e (2010) göre Seçmeci Yöntemde anlama becerisi kazandırmadığı düşünüldüğü için sesli okuma alıştırmalarına yer verilmez. Hâlbuki çalışma anlatılan durum sesli okuma yaklaşımlarının yabancı dil öğretimi açısından yararlı olduğu tezini savunmaktadır. Dil öğretmeninin tam olarak hiçbir yabancı dil öğretimi yaklaşıma bağlı olmadan farklı ve yararlı etkinlikleri/teknikleri derste uygulaması Seçmeci Yöntemin genel prensipleri ile tam olarak uyuşmadığı için çalışmada gözlem yapılan sınıftaki dil öğretmeninin bu yöntemi uyguladığını söylemek tam olarak doğru olmayacaktır. Öğretmenlerin dil sınıflarında öğrencilerin seviyesine uygun teknikler belirlemesi, anlatımlarını görsel ve mümkünse işitsel materyaller ile desteklemeleri ve özellikle sınıfta konuşurken öğrencilerin dil seviyelerini her zaman göz önünde bulundurmaları öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla etkili olacaktır. Başarı, amaç yönelimi ve öz-yeterlik motivasyonun önemli süreçlerindendir (Aydın, 2014, s.221). Özellikle yabancı ülkelerde dil öğretimi yapan öğretmenlerin; öğrencilerin Türkçeyi sınıf dışında çok az duyduklarını düşünerek ders sırasında konuşma etkinliklerine ağırlık vermelerinin daha yararlı olacağı düşünülebilir. Sınıf içerisinde gerçekleştirilecek drama yöntemi öğrencilerin ilgisinin derse yoğunlaşmasına katkı sağlayacaktır. Etkinliklerle desteklenen bir öğrenim süreci öğreneni pasiflikten kurtararak aktif hale getirmektedir (Kösterelioğlu vd., 2014, s.1035). Yabancı dil öğrenim sürecine kültürel öğelerin eklenmesi ve bu kültürel öğelerin sınıf ortamında görsel ve işitsel materyallerle desteklenmesi motivasyon üzerinde olumlu etki sağlayacaktır. Dil ile kültürün birbirini tamamlayan ve birbirinden ayrılmayan unsurlar olması kültürel öğelerin öğretilmesini önemli kılmaktadır (Aktaş, 2013, s.29).

12 1034 Hayrettin TUNÇEL KAYNAKÇA AKTAŞ, M. (2013). İtalyanca Öğretiminde Kültürün Önemi., International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: ,(Sosyal Bilimler), Volume 8/12, Fall DOI Number :http://dx.doi.org/ /turkishstudies.936, AYDIN, S. (2014). Öğretmen Adaylarının Başarı İnanç Yönelimleri ve Akademik Öz- Yeterliklerinin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi., International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: ,(Sosyal Bilimler), Volume 9/2, Winter DOI Number :http://dx.doi.org/ /turkishstudies.936, BAXTER, Pamela., JACK, Susan (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Desing and Implementation for Novice Researchers. The Qualitative Report,13, (4), COLLINS, Rita (2006). Teaching English As A Foreign Language To Students With Learning Difficulties, Bachelor Thesis. Masaryk Universty Faculty of Education Department of English and Literature. FISCHLER, S., A. (1992). Mixed Methods. Nova Southeastern Universty, school of education, united states, _methods.pdf (erişim ) FREEMAN, Diane, Larsen (2005). Techniques and Principles in Language Teaching, Second Edition. Oxford University Press. FORDHAM, Signithia (1996). Blacked Out: Dilemmas of Race, Identity and Success at Capital High. The University of Chicago Press. GÜNEŞ, Firdevs (2011). Dil Öğretim Yaklaşımları ve Türkçe Öğretimindeki Uygulamalar. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, (15), KARASAR, Niyazi (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları. KAMHUBER, Philipp (2010). Comparison of Grammar in Austrian and Spanish English Language Teaching Textbooks. University of Wien. KÖSTERELİOĞLU, İ., BAYAR, A., KÖSTERELİOĞLU,A., M. (2014). Öğretmen Eğitiminde Etkinlik Süreci: Bir Durum Çalışması., International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: ,(Sosyal Bilimler), Volume 9/2, Winter DOI Number :http://dx.doi.org/ /turkishstudies.936, MEMİŞ, Muhammet Raşit., Erdem, Mehmet Dursun (2013). Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Yöntemler, Kullanım Özellikleri ve Eleştiriler., Literature and History of Turkish or Turkic, 8(9), , Ankara. RICHARDS, Jack., RODGERS, Theodore (2007). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press, Cambridge. LAWRANCE, M. Rudner., SCHAFER, William D. (2009). The Application of Case Study Evaluation. Elementary Education Online, 8(2), 1-3.

13 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Yöntem Seçimine İlişkin Bir 1035 SIERRA, Fernando, Cerezal (1995). Foreign Language Teaching Methods: Some Issues and New Moves. Alcala University, Madrid, Spain. YAVUZ, Mehmet Ali., ŞİMŞEK, Melika R. (2008). Yabancı Dil Öğretim Yöntemlerinin Eytişimsel İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10,(4), YILDIRIM, Ali., ŞİMŞEK, Hasan (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. Ekler Ek 1: Araştırmada Kullanılan Gözlem Formu Örneği Amaç Gerçekleştirilmekte olan gözlemin amacı; yabancı dil olarak Türkçe geçmiş zaman öğretimine ilişkin A1 seviye sınıfı dersinde ne tür yabancı dil öğretim yaklaşımı / yaklaşımları kullanıldığının tespit edilmesidir. Araştırma Soruları a. Öğretmen ders anlatımı sırasında hangi yabancı dil tekniklerini kullanmaktadır? b. Öğretmen ders anlatımı sırasında nasıl bir sıralama takip etmektedir? c. Öğretmen ders anlatımı sırasında ne tür materyaller kullanmaktadır? d. Öğretmenin katılımcılar yani A1 seviye öğrencileri ile sözel etkileşimi nasıl gerçekleştirmektedir? Veri Toplama Yunanistan Aristo Üniversitesinde gerçekleştirilen A1 seviye sınıfı geçmiş zaman öğretimi konulu derste ne tür yabancı dil öğretimi teknikleri kullanıldığını araştırmak için toplam iki ders saati gözlem yapılacaktır. Gözlem sırasında tutulan notlar yeterli görülmediği için ders sırasında ses kaydı yapılacaktır. Gözlem yapılan sınıf ile ilgili fiziksel ortam ve sosyal boyutun incelenmesi çerçevesinde şu üç boyut dikkate alınarak veri toplanacaktır: a. Sınıf Ortamı: Sınıfın fiziksel yapısı (sıra düzeni, sınıftaki araç gereçler, öğretmen masasının yeri, tahtaya, duvar pencere vs.ye ilişkin gözlemler), sosyal ortama ilişkin bilgiler (öğretmen ve öğrencilerin farklı özellikleri, öğrenci sayısı gibi), sınıfın psikolojik ortamına ilişkin bilgiler (öğretmen-öğrenci genel etkileşimi, davranış biçimleri vb.) b. Materyaller: Bir yabancı dil olarak Türkçe dersinde öğretmenin ne tür materyaller kullandığı gözlemlenecektir. c. Roller: Ders işlenişi sırasında öğretmen ve öğrencilerin konu anlatımı sırasındaki etkileşimleri gözlenecektir. Gözlem Notlarının Analizinde Kullanılacak Kodlama Listesi Konu Anlatımına Yönelik Öğretmen Etkileşim Etkinlikleri Soru sorma Dilbilgisine yönelik Kelime bilgisi Materyal Görsel-işitsel İşitsel

14 1036 Hayrettin TUNÇEL Yanıt verme Dikkate almama Tekrarlama Açıklama vb. Sözlü sorular Yazılı sorular Konu Anlatımına Yönelik Öğrenci Etkileşim Etkinlikleri Soru sorma Yanıt verme Açıklama soruları Tekrar soruları Görsel-işitsel materyalleri ilişkin Çeşitli materyal ve soruları ilişkin Ek 2: Gözlem Yolu İle Elde Edilen Verilere İlişkin Bir Örnek Tarih: Saat: Ders: Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınıf: A1 seviye sınıfı Konu: Görülen Geçmiş Zaman Öğretimi Gözlem Konusu: Yabancı Dil Öğretim Teknikleri Amaç Yazılı Sınıf Ortamı: Sınıf anfi şeklinde tasarlanmış. Yaklaşık 100 öğrenci alabilir. Sınıfta 50 nin üzerinde öğrenci var. Öğretmen masası ortada ancak Türkiye de genel olarak olduğu gibi küçük bir masa değil. Yaklaşık 2-2,5 metre uzunluğunda ve farklı bir tasarımı var. Sınıfın şeklinden dolayı hemen herkes tahtayı rahatça görebiliyor. Ancak öğretmen küçük yazarsa en arkadakiler görmek zorlanır diye düşünüyorum. Projektör sistemi kurulmuş. Öğretmen sürekli gülümsüyor bu durum öğrencilerinde rahat olmasına neden oluyor. Dersten daha çok birlikte çalışılan ve öğrenilen bir ortam var gibi. b. Materyaller: Öğretmen ders kitabı kullanıyor. Ayrıca bilgisayar sunuları, fotokopi ile dağıtılan geçmiş zaman etkinlikleri, görüntülü ve sesli materyaller de derste kullanılıyor. c. Roller: Sınıfta genel olarak öğretmenin anlatımı ve öğrencilerin konuşmadan dinlemesi gibi bir ders anlatısı olmuyor. Öğretmen öğrencilere çok fazla soru soruyor. Bir kural verildikten sonra öğrencilerden sürekli olarak benzer örnekler çözmeleri istendi. Sözlü etkileşim fazla. Öğrenciler çok soru sormuyor. Genelde sorulara cevap veriyorlar. Derste baştan sona Türkçe anlatım yapıldı. Çok az gerekli olduğu yerde İngilizce konuşulduğu görüldü. Öğrenci İngilizce olarak bir soru sordu. Öğretmen yine aynı dilde karşılık verdi. Öğretmen derse soru-cevap tekniği ile başladı. Konu tekrarı yaptı. Daha sonra tahtada konu anlatımı ve örnek çözümü; sonra yazılı materyal fotokopi dağıtımı yaptı. Görsel ve işitsel materyalleri en sonda kullandı.

15 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Yöntem Seçimine İlişkin Bir 1037 Konu Anlatımına Yönelik Öğrenci Etkileşim Etkinlikleri Soru sorma Dilbilgisine yönelik çok soru soruyor. Bu ne? sözcük bilgisi sorusu soruldu. Sunuya yazılı sorular eklenmiş. Öğrenciler deftere yanıtlıyorlar. Öğretmen sorulara ustaca yanıtlar veriyor. İngilizce de sorular soruyorlar. Ders sırasında bile bolca tekrar yapıldığı gözlemlendi. Görüntülü materyal kullanıldı. Sesli materyaller de kullanıldı. Öğrenci dinliyor ve boşlukları dolduruyor. Anlatımına Yönelik Öğrenci Etkileşim Etkinlikleri Anlamadıkları yerleri Türkçe sormaya çalışıyorlar. Görsel materyali tekrar dinlemek istediler. Öğretmenin sorularına direk olarak yanıt veriyorlar. Toplu olarak yani sınıf hep bir ağızdan yanıtlıyor. Çoğu zaman bireyler yanıtlar. Not alıyorlar, çok fazla hemen her şeyi yazıyorlar. Ders sırasında çok dikkatliler. Görsel-işitsel ve sunular çok ilgilerini çekiyor. Ek 3: Kişisel Bilgi Toplama Formu Kişisel Bilgiler 1 Adınız- Soyadınız 2 Cinsiyet Erkek Kadın 3 Daha önce Türkçe kursu aldınız mı? Evet Hayır 4 Kaç yabancı dil biliyorsunuz? ve üzeri 5 Bölümünüz 6 Mail

16 1038 Hayrettin TUNÇEL Ek 4: Geçmiş Zaman Değerlendirme Sınavı Geçmiş Zaman Konu Değerlendirme Sınavı SORULAR 1. Aşağıdaki cümleler ile yüklemleri eşleştiriniz. (20 puan) Annem balkondaki bütün çiçekleri çıktın? Biz dün okuldan sonra biraz basketbol satın aldım. Bankadan biraz para oynadık. Çocuklar çocuk parkında oyun suladı. Doktor Bey hastayı geldiler. Annem bizim için yemek oynadılar. Sen dün neden sınıftan erken seyrettiniz mi? Marketten iki kilo muz tedavi etti mi? Arkadaşlarım dün okula geç çektim. Siz dün stadyumda maç pişirdi. 2. Geçmiş zaman kullanarak soru yazınız. (20 puan) Evet, öğrenciler okuldan çıktılar. Öğrenciler okuldan çıktılar mı? Hayır, bu fotoğrafı ben çekmedim.? Evet, film bir saat önce bitti.? Siz dün marketten çok alışveriş yaptınız.? Hayır, bu tatilde Selanik e gitmedim.? Evet, bu şarkıcıyı çok iyi tanıyorum.? 3. Geçmiş zaman kullanarak soru yazınız. (20 puan) 1- uyumak / dün / evde / ben / iki saat? 2- arkadaşlarım ile / biraz / koşmak / sabah / dün / parkta / ben? 3- yıkamak / mutfakta / dün / ben / bulaşıkları / tüm? 4- önce / havuzda / biz / oturmak / yüzmek / biraz sonra / ve?

17 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Yöntem Seçimine İlişkin Bir maçta / iki / Ronaldo / gol atmak / bugün? 4. Soruları geçmiş zaman kullanarak cevaplayınız. (20 puan) A- Sen geçen hafta ne yaptın? (ders çalışmak) B-? A- Aşçılar dün yarışmada ne yaptılar? (yemek pişirmek) B-? A- Şarkıcı, dün sahnede ne yaptı? (şarkı söylemek) B-? A- Siz konserde ne yaptınız? (Şarkı dinlemek) B-? A- Semra öğretmen dün okulda ne yaptı? (Türkçe öğretmek) B-? 5. Boşlukları geçmiş zaman ile doldurunuz. (20 puan) Sevmek (olumlu) ağlamak (olumsuz) koşmak (soru) Ben Ben Ben Sen O O Biz Biz Biz Siz Siz Siz Onlar Onlar Onlar BAŞARILAR

18 1040 Hayrettin TUNÇEL Ek 5: Geçmiş Zaman Değerlendirme Sınavı Normallik Dağılım Eğrisi Ek 6: Geçmiş Zaman Öğretisine Yönelik Dinleti Metni Ankara nın Bağları İp attım/attın ucu kaldı da Daraz da gücü kaldı Ben sevdin/sevdim eller aldı/aldılar İçimde acı kaldı Ankara'nın bağları da Büklüm, büklüm yolları/yollarım zaman sarhoş oldun/oldum da Kaldıramıyon kolları Anmayı yüke koydum/koydun da Ağzını büke koydun/koydum Aldın yari elimden/elinden Boynumu büke koydun/koydum

19 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Yöntem Seçimine İlişkin Bir 1041 Ankara'nın bağları da Büklüm, büklüm yolları/yollarım zaman sarhoş oldun/oldum da Kaldıramıyon kolları Astarda urganım da Yün basma yorganım O yar benim/senin derlerse de koyun kurbanım var O yar benim/senin derlerse koyun kurbanım var Ankara'nın bağları da Büklüm, büklüm yolları/yollarım zaman sarhoş oldun/oldum da Kaldıramıyon kolları Ek 7: Geçmiş Zaman Öğretisine Yönelik Sunum Örneği 1

20 1042 Hayrettin TUNÇEL Ek 8: Geçmiş Zaman Öğretisine Yönelik Sunum Örneği 2 Ek 9: Geçmiş Zaman Öğretisine Yönelik Sunum Örneği 3

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI: FARKLI YÖNTEMLER ÜZERİNDEN GEÇMİŞ ZAMAN ÖĞRETİMİ * ÖZET

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI: FARKLI YÖNTEMLER ÜZERİNDEN GEÇMİŞ ZAMAN ÖĞRETİMİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1023-1042, ANKARA-TURKEY TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI:

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Bilimsel Araştırma Yöntemi Dersin Kodu BİL30 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 4 Haftalık

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Ders No : 0350040003 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ders Kitabı / Malzemesi/ Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı / Malzemesi/ Önerilen Kaynaklar Dersin Adı Dersin Kodu DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 3 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYE YÖNELİK MOTİVASYON ALGISI 1

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYE YÖNELİK MOTİVASYON ALGISI 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences Yıl/Year: 2014 Cilt/Volume: 11 Sayı/Issue: 28, s. 177-198 YABACI DİL

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Lisans Düzeyinde Verilen Yabancılara Türkçe Öğretimi (YTÖ) Dersine Yönelik Özyeterlik Algıları

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Lisans Düzeyinde Verilen Yabancılara Türkçe Öğretimi (YTÖ) Dersine Yönelik Özyeterlik Algıları Şahin, Ç. Kurudayıoğlu, M. Tunçel, H. Öztürk, Y.A. (2013). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Lisans Düzeyinde Verilen Yabancılara Türkçe Öğretimi (YTÖ) Dersine Yönelik Özyeterlik Algıları. Ana Dili Eğitimi

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : 0310500118 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (YTÜ SEM)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (YTÜ SEM) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (YTÜ SEM) YENİ DÖNEM KURSLARI Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YTÜ SEM) halen Yıldız Kampüste sürdürdüğü programlarına ek olarak Davutpaşa

Detaylı

WORLD OF LANGUAGE ACADEMY IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER. www.wola.com.tr

WORLD OF LANGUAGE ACADEMY IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER. www.wola.com.tr IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER IELTS TAVSİYE : Genel Okuma-Araştırma Bir konu hakkında daha fazla bir şey öğrenmek için araştırma yapmak anlamına gelir. İnternet arama motorları bu konuyu oldukça kolay

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Psikolojisi KAM 318 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ 1 BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ Veri seti; satırlarında gözlem birimleri, sütunlarında ise değişkenler bulunan iki boyutlu bir matristir. Satır ve sütunların kesişim bölgelerine 'hücre

Detaylı

Konuşmalardan Not Alma (ETI311) Ders Detayları

Konuşmalardan Not Alma (ETI311) Ders Detayları Konuşmalardan Not Alma (ETI311) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Konuşmalardan Not Alma ETI311 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Söylem Çözümlemesi ETI205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

Çocuklar için Çeviri (ETI432) Ders Detayları

Çocuklar için Çeviri (ETI432) Ders Detayları Çocuklar için Çeviri (ETI432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çocuklar için Çeviri ETI432 Bahar 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Lesson 02 : Self-Introduction (Part II)

Lesson 02 : Self-Introduction (Part II) Lesson 02 : Self-Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II) Ders 2: Kendinizi nasıl tanıtacağınızı öğrenmeye devam edin. Öğretmeninizin yardımıyla İngilizce öğrenin! Step 1 (1. Adım) Ne

Detaylı

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Siyaset Kuramları KAM 401 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Araştırma Yöntem ve Teknikleri Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1 Araştırma Yöntem ve Teknikleri İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Tekrarlı Ölçümler ANOVA Tekrarlı Ölçümler ANOVA Repeated Measures ANOVA Aynı veya ilişkili örneklemlerin tekrarlı ölçümlerinin ortalamalarının aynı olup olmadığını test eder. Farklı zamanlardaki ölçümlerde aynı (ilişkili) kişiler

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE KONUŞMA KAYGISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Hayrettin TUNÇEL

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE KONUŞMA KAYGISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Hayrettin TUNÇEL YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE KONUŞMA KAYGISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Hayrettin TUNÇEL Öz: Çalışmanın amacı; yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Yunanistanlı üniversite öğrencilerinin yabancı

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

Fransızca-Türkçe Çeviri I (ETI471) Ders Detayları

Fransızca-Türkçe Çeviri I (ETI471) Ders Detayları Fransızca-Türkçe Çeviri I (ETI471) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Fransızca-Türkçe Çeviri I ETI471 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Fransızca-Türkçe

Detaylı

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1.Neden aile eğitimi Cevap: Ailelerin bilgi beceri yoksunluğunun, çocukların gelişmelerinin önünde büyük

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Kültürel Zenginliklerle Birleştirilmiş Dil Eğitimi

Kültürel Zenginliklerle Birleştirilmiş Dil Eğitimi Kültürel Zenginliklerle Birleştirilmiş Dil Eğitimi Öğrenciler, NESE'de dil öğrenmenin yanı sıra Amerikan kültürünüde öğrenmektedir. Kültürel zenginliklerle birleştirilmiş İngilizce eğitimi, maksimum dil

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sosyal Psikoloji-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II STAT 202 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS KOMİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS KOMİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS KOMİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNDE SORU YAZARLARININ SORU HAZIRLAMADA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNDE SORU YAZARLARININ SORU HAZIRLAMADA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNDE SORU YAZARLARININ SORU HAZIRLAMADA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Nejdet KARADAĞ, Anadolu Üniversitesi, nkaradag@anadolu.edu.tr ÖZET Ölçme ve değerlendirme, her türlü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0070160047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

Simultane Çeviri (ETI413) Ders Detayları

Simultane Çeviri (ETI413) Ders Detayları Simultane Çeviri (ETI413) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Simultane Çeviri ETI413 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Mesleki İngilizce Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Eğitim 12 1.2.Teknoloji 13 1.3.Eğitim Teknolojisi 13 1.4.Öğretim Teknolojisi 17 1.4.1.Öğretim Teknolojisine Kullanımının Aşamaları 19 Yararlanılan Kaynaklar

Detaylı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 6-7 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview)

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview) Görüşme Görüşme Türleri Görüşme Süreci (mülakat-interview) Nitel araştırmada en sık kullanılan veri veri toplama aracıdır. Amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamaktır. Odak

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU w w w. y d y o. u l u d a g. e d u. t r Y A B A N C I D İ L K U R S L A R I AVRUPA DİL KRİTERLERİNE UYGUN AKADEMİK DİL EĞİTİMİ Kurumumuzda Avrupa Dil Kriterleri nin CEF (Common

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : 0310500073 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI Bir dil bir insan, iki dil iki insan Türk Atasözü With languages, you are at home anywhere. Edward De Waal ''Dil

Detaylı

Haber Yazma (PR 338) Ders Detayları

Haber Yazma (PR 338) Ders Detayları Haber Yazma (PR 338) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Haber Yazma PR 338 Bahar 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ Ferit BULUT 1 GİRİŞ Bilindiği gibi ilköğretimde okul şarkıları,

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER MERKEZİN KISA TARİHÇESİ 1982 - Türkçe Dersleri Düzenleme Başkanlığı 1983 - Yabancılara Türkçe Öğretimi Birim Başkanlığı

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYE YÖNELİK KAYGI VE KAYGININ YABANCI DİL BAŞARISINA ETKİSİ * ÖZET

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYE YÖNELİK KAYGI VE KAYGININ YABANCI DİL BAŞARISINA ETKİSİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1987-2003, ANKARA-TURKEY YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYE YÖNELİK KAYGI VE KAYGININ YABANCI DİL BAŞARISINA ETKİSİ

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

Lesson 02 : Self- Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II)

Lesson 02 : Self- Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II) Lesson 02 : Self- Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II) Ders 2: Kendinizi nasıl tanıtacağınızı öğrenmeye devam edin. Öğretmeninizin yardımıyla İngilizce öğrenin! Step 1 (1. Adım) Ne

Detaylı

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÇOKLU ORTAM KULLANMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE KAYGILARINA ETKİSİ Hasan Çoruk 1, Recep Çakır 2 1 Öğr. Gör., Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Zonguldak

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ I.SINIF II.YARIYIL DOKTORA İŞLETME ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: Uygulamalı Finansal Araştırmalar Bölüm / Anabilim Dalı: İşletme Yarıyıl

Detaylı

Programları Gerçekleştiren Birimler: İKÜSEM ve Yabancı Diller Bölümü. İletişim Masası: Yabancı Diller Bölümü-

Programları Gerçekleştiren Birimler: İKÜSEM ve Yabancı Diller Bölümü. İletişim Masası: Yabancı Diller Bölümü- İSTANBUL KÜLTÜR UNİVERSİTESİ İKÜSEM VE YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE KURS PROGRAMLARI KURS GENEL BİLGİLERİ Programları Gerçekleştiren Birimler: İKÜSEM ve Yabancı Diller Bölümü Kurs Yeri: İstanbul Kültür

Detaylı