Çoktan Seçmeli Testlere Elefltirel Bir Yaklafl m ve Alternatif M e t o t l a r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çoktan Seçmeli Testlere Elefltirel Bir Yaklafl m ve Alternatif M e t o t l a r"

Transkript

1 Çoktan Seçmeli Testlere Elefltirel Bir Yaklafl m ve Alternatif M e t o t l a r Mehmet Bahar* Özet Bu makalenin amac, a) çoktan seçmeli testlerin bir elefltirisini yapmak, b) bu tekni in gelifltirilebilmesi ve olumsuzluklar n n azalt labilmesi için baz metotlar önermek ve c) çoktan seçmeli testlere alternatif olabilecek, ö rencilerin zihinsel yap s n ortaya ç karan yap land r lm fl grid, dallanm fl a aç gibi yeni ölçme ve de erlendirme metotlar sunmakt r. Anahtar Kelimeler Çoktan Seçmeli Testler, Yap sal Grid, Dallanm fl A aç, Ölçme De erlendirme. Abstract The purposes of this paper are a) to criticize multiple choice questions, b) to propose some methods for improving the efficiency of these and, c) to present some alternative assessment and diagnostic tools such as structural grid and branching trees to reveal cognitive structure of the students. Keywords Multiple Choice Questions, Structural Grid, Branching Trees, Assessment. * Yrd. Doç. Dr., Abant zzet Baysal Üniversitesi E itim Fakültesi lkö retim Fen Bilgisi Ö retmenli i Ana Bilim Dal Baflkan Kuram ve Uygulamada E itim Bilimleri Dergisi 1/1 Haziran

2 MEHMET BAHAR Abant zzet Baysal Üniversitesi E itim Fakültesi Fen Bilgisi E itimi Anabilim Dal Bolu Elektronik Posta: Yay n ve Di er Çal flmalar Çevre Sorunlar ve Olumsuz Etkileri, Bolu Bilim Sanat Kültür Araflt rmalar Dergisi, 3 (9), 2000, 4 6. Fen Bilimleri E itiminde Ö renme, Kavrama Zorluklar n n Saptanmas ve Bilgi fllem Modeli (Information Processing Model) ile Çözüm Yollar n n Araflt r lmas, IV. Fen Bilimleri E itimi Kongresi: Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi, 6 8 Eylül 2000, Ankara. Monitoring the Learning of Chemistry Through Word Association Tests, Australian Chemistry Resource Book, 19, 2000, (L. Cardellini yle). Structural Communication Grids: A Valuable Assessment Tool for Science Teachers, Journal of Biological Education, 34 (2), 2000, (A. H. Johnstone ve M. H. Hansell le). The Relationship Between some Psychological Factors and Their Effect on the Performance of Grid Questions and Word Association Tests, Educational Psychology, 20 (3), 2000, (M. H. Hansell le). Evaluation of Interconnected Learning, Evaluation Workshop: Centre for Science Education (University of Glasgow) Royal Society of Chemistry Education Division Committee flbirli iyle Teaching and Learning Service, University of Glasgow, 11 Mart Investigation of Students: Cognitive Structure in Elementary Genetics Through Word Association Tests, Journal of Biological Education, 33 (3), 1999, (A. H. Johnstone ve R. G. Stcliffe le). Learning Difficulties in Biology Revisited, International Conference on New Trends in Science Education: Ifl k University, 1999, stanbul (A. H. Johnstone ve M. H. Hansell le). Revisiting Learning Difficulties in Biology, Journal of Biological Education, 33 (2), 1999, (A. H. Johnstone ve M. H. Hansell le). The Relationship Between some Psychological Factors and Their Effect on the Performance of Grid Questions and Word Association Tests, 4 th Annual Conference of European Learning Styles Information Network: University of Central Lancashire, Haziran 1999, Proston (M. H. Hansell le). Investigation of Students: Cognitive Structure Through Word Association Tests, Mind Maps and Structural Communication Grids, Yay nlanmam fl Doktora Tezi, Centre for Science Education, Faculty of Science, University of Glasgow, A Diagnostic Study of Concept Difficulties in Secondary School Biology Courses, Yay nlanmam fl Master Tezi, Centre for Science Education, Faculty of Science, University of Glasgow, Üniversiteye Haz rl k Biyoloji Sorular, S nav Dergisi, 1993, Ankara. Üniversite Ö rencilerinin Çevre E itimi Konular ndaki Ön Bilgi Düzeyi, Kavram Yan lg lar (poster çal flmas ), V. Uluslararas Ekoloji ve Çevre Sorunlar Sempozyumu: TÜB TAK, 1 2 Kas m 2000, Ankara.

3 Çoktan Seçmeli Testlere Elefltirel Bir Yaklafl m ve Alternatif M e t o t l a r Mehmet Bahar 1.1. Girifl E itim ö retim sürecinin en önemli unsurlar ndan birisi ölçme ve de- erlendirmedir. Esas itibar yla ö rencilerin ö renme tarzlar n etkileyen ve hatta bir ölçüde belirleyen, ö retim sonras kullan lan baflar testleridir. Ö retmenlik deneyimi olan kiflilerden belki de bir ço u ö rencilerin flu sorular yla karfl laflm flt r: S nav test olarak m yapacaks n z, yoksa yaz l m (kompozisyon tipinde mi)? E er çoktan seçmeli ise kaç tane seçenek olacak? Yanl fl verdi imiz cevap, do ru cevaplar da götürecek mi?. Bu tip sorular n sorulmas, ö rencinin, ö retmenin uygulayaca s nav tipine yönelik bir çal flma yapmak istemesinden kaynaklanmaktad r. Bu yaz da ölçme tekniklerinin belki de en önemlisi olan ve üniversite girifl s nav dahil olmak üzere bir çok alanda yayg n olarak kullan - lan çoktan seçmeli testlerin, a) bir elefltirisi yap lacak, b) bu tekni in gelifltirilebilmesi ve olumsuzluklar n n azalt labilmesi için de iflik versiyonlar ortaya konacak ve c) bu tekni e alternatif birtak m yeni ölçme ve de erlendirme metotlar sunulacakt r Çoktan Seçmeli Testler Çoktan seçmeli testlerin yayg n olarak kullan lmas n n en önemli nedenleri, a) haz rl k süresinin uzun olmas na karfl n test sonuçlar n puanlaman n çok çabuk yap labilmesi, b) genifl bir alan tarayabildi- i için konu bilgisi yoklama içeri inin genifl olmas ve c) cevaplar n ö renci taraf ndan kaydedilmesinin zaman almamas olarak s ralanabilir. Genellikle dört veya befl seçenekten oluflan klasik tarzdaki çoktan seçmeli testlerde sadece bir tek do ru cevap vard r. Do ru cevap için tam puan verilirken yanl fl cevap için puan verilmez. Daha sonra do ru cevaba verilen puanlar eklenerek toplam puan hesaplan r. Fakat ayn puan alan iki ö rencinin de ayn bilgi seviyesine veya ayn kabiliyete sahip oldu u ileri sürülemez, çünkü ayn puan alman n çok fazla yolu vard r. Hiç do ru cevap vermeyerek s f r alman n ve-

4 26 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER ya bütün sorulara do ru cevap vererek tam puan alman n sadece bir tek yolu vard r, fakat bu iki not aras ndaki puanlar alman n kombinasyonlar son derece yüksektir (fiekil 1). fiekil 1 de görüldü ü gibi on sorudan oluflan bir testte 10 üzerinden 5 alman n 252 yolu vard r (Johnstone, 1988). Bu puan alman n 252 yolunun eflit oldu unu ve hepsinin de kullan labilece ini söylemek do ru de ildir. Befl puan, en kolay befl soru veya en zor befl sorudan veyahut di er 250 çeflit yoldan al nm fl olabilir. En kolay sorulardan 5 puan alan ö rencinin sonucu normal kabul edilirken, en zor sorulardan 5 puan alan ö rencinin sonucu anormaldir. fiekil üzerinden puanlanan bir s navda 0 ile 10 aras nda not alman n kombinasyonlar Ö retmenler, haz rlad klar testlerdeki sorulara her ö rencinin verdi- i cevaptan hareketle bir cevap da l m tablosu haz rlayarak sorular n analizini yapabilir, hangi sorunun istenen amaca yönelik oldu unu ya da olmad n ortaya ç karabilirler. Bunu, on kiflilik bir s n fta uygulanan ve on sorudan oluflan bir çoktan seçmeli test ile örneklendirebiliriz (fiekil 2).

5 BAHAR / Çoktan Seçmeli Testlere Elefltirel Bir Yaklafl m ve Alternatif Metotlar 27 fiekil 2. Cevap da l m tablosu ve sorular n kolayl k de eri S O R U L A R Ö renci Toplam Kolayl k de eri Not: Sorular n kolayl k de eri, her soruya verilen toplam do ru cevap say s n n toplam ö renci say s na bölünmesi ile hesaplanm flt r. Bu veriler flekildeki gibi ortaya konduktan sonra, ayn veriler en yüksek notu alan ö renciden en düflük notu alan ö renciye do ru tekrar düzenlenebilir (fiekil 3). fiekil 3. Cevap da l m tablosunun en yüksek notu alan ö renciden en düflük notu alan ö renciye do ru tekrar düzenlenmesi S O R U L A R Ö renci Toplam Kolayl k de eri Not: Sorular n kolayl k de eri, her soruya verilen toplam do ru cevap say s n n toplam soru say s na bölünmesi ile hesaplanm flt r.

6 28 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER Bu testte ideal olan durum, en iyi ö rencilerin bütün kolay sorular ve zor olan sorular n da ço unu yapmas d r. Zay f olan ö rencilerin de puanlar n zor sorulardan de il, kolay sorulardan elde etmesi beklenir. Bu durumda da tablonun sa alt k sm n n 0 ile dolu olmas gerekir. fiekil 3 e tekrar bakt m zda ö renci notlar nda beklenen bir da l m görüyoruz, fakat baz ö rencilerin beklenmedik notlar elde ettikleri gözümüze hemen çarp yor. Örne in, yedinci ö renci en zor iki soruyu da cevaplayarak 5 puan alm fl. En düflük notu alan üçüncü ö rencinin de cevaplar ndan ikisi zor sorulardan olufluyor. Dokuzuncu ö rencinin ald 5 puan, yedinci ö rencinin ald 5 puana nazaran daha normal kabul edilebilir. Yedinci ö rencinin daha yetenekli oldu u veya alt nc, onuncu ve ikinci sorularla ilgili konular kaç rd ya da kafas ndaki bu üç soru ile ilgili yanl fl kavramlar n onun do ru cevab bulmas n engelledi i düflünülebilir. Üçüncü ö rencinin ise sekizinci ve onuncu soruyu tahmin yaparak da cevaplama ihtimali vard r. Buradan ö rencilerle ilgili önemli ip uçlar edinilerek onlar n eksikliklerini tamamlama yoluna gidilebilir. fiekil 3 te soru sütunlar na bakmak da bize sorular n kendisiyle ilgili bilgi verir. deal olan, 1 notunun üst k s mlarda, 0 notunun da sütunun alt k s mlar nda olmas d r. Fakat yedinci soru bu beklenen da l ma uymamaktad r. 0 notu sütunun üst, 1 notu ise alt k - s mlar nda görülmektedir. Dokuzuncu soruda da benzer bir görüntü vard r. Her iki soru da s nav n genelinde iyi olan ö renciler taraf ndan yap lamam fl, fakat s nav n genelinde zay f olan ö renciler taraf ndan yap lm flt r. Bu sorular n haz rlanmas nda, çeldiriciler veya kullan lan dil konusunda hata yap lm fl olabilir. Bu yüzden, bu sorular dikkatli bir inceleme yap larak tekrar gözden geçirilmelidir. Yap lan birçok bilimsel araflt rma (Cassels ve Johnstone, 1982, 1983), çoktan seçmeli testlerde kullan lan dil ve terminolojinin ö rencilerin cevab n önemli ölçüde etkiledi ini ortaya koymufltur. Seçeneklerdeki bir tek kelimenin onun efl anlaml s ile de ifltirilmesinin ö rencilerin cevab n önemli ölçüde etkiledi i, olumsuz olarak verilen cümle veya kelimelerin baflar y düflürdü ü, seçeneklerdeki cevab n do rulu unu pekifltirmek amac ile kullan lan zarf ve niteleyici kelimelerin performans etkiledi i görülmüfltür. Ayr ca sorularda bir tek kelime de ifltirilmeden yap lan küçük de ifliklikler ve seçeneklerin yerlerinin de ifltirilmesinin de ö rencilerin baflar s n etkiledi i saptanm flt r (Friel, 1981). Buna ilaveten, ö renci daha tahmin yapmaya bafllamadan baz çeldiricileri eleyebildi i için, dört seçenekten oluflan bir çoktan seçmeli testte, san lan n aksine, tahmin yüzdesinin % 25 de il % 45 oldu u bulunmufltur (Johnstone ve di., 1983). Ayr ca

7 BAHAR / Çoktan Seçmeli Testlere Elefltirel Bir Yaklafl m ve Alternatif Metotlar 29 testte verilen her seçene in fonksiyonel olmamas, yani seçenekleri tamamlamak için haz rlanmas da ö rencilerin tahmin yüzdesini art rmaktad r. Daha önce de belirtildi i gibi, genellikle dört veya befl seçenekten oluflan klasik tarzdaki çoktan seçmeli testlerde sadece bir tek do ru cevap vard r ve do ru cevap için tam puan verilirken, yanl fl cevap için puan verilmez. Di er bir ifade ile, k smî bilgiyi de erlendirme imkan yoktur. Ayr ca ö rencinin ö retmenin düflündü ü do ru sebep yüzünden mi, yoksa yanl fl bir ç kar mdan dolay m do ru cevab verdi i ya da do ru cevab tamamen tahminle mi iflaretledi ini anlamak mümkün de ildir. Bu faktörler çoktan seçmeli testlerin bir zay fl olarak karfl m za ç kmaktad r. Fakat, çoktan seçmeli testlerle beraber kullan labilecek k smî bilgiyi de erlendirme yöntemleri, çoktan seçmeli testlerin yukar da izah edilen zay fl klar n n giderilmesine ve bu testlerin bir ölçme tekni i oldu u kadar bir teflhis metodu olarak da kullan lmas na olanak sa layabilir K smî Bilgiyi De erlendirme K smî bilgiyi de erlendirmek amac ile, afla daki gibi soru fl klar verildikten sonra, ö renciden, do rulu undan kesinlikle emin oldu u fl k ile kesinlikle yanl fl oldu unu düflündü ü iki fl kk iflaretlemesi istenir. a 1 b Bu cevap, ö rencinin a seçene inin do rulu undan kesinlikle emin oldu unu, b ve d seçeneklerinin de kesinlikle yanl fl oldu unu düflündü ünü gösteriyor. c seçene ini bofl b rakmas ise, a seçene inin yanl fl olmas durumunda, bu seçene in do ru olabilece i düflüncesinde oldu unu gösteriyor. Ö renciye, burada do ru olarak iflaretledi i, yanl fll ndan kesinlikle emin oldu u ve do rulu undan emin oldu u her fl k için puan verilir. Buna ilaveten, ö rencilerden do ru seçene i içeren en küçük cevap setini (ço unlukla iki fl k olabilir) seçmeleri ve bu setin içindeki iki fl ktan hangisinin do rulu undan öncelikle emin olduklar n belirtmeleri istenebilir. Burada ö renci befl fl kl bir testte üç ve daha fazla cevap setini seçerse puan alamaz, iki seçenekten do ru olan seçerse tam puan, di er fl kk seçerse yar m puan alabilir. Bir baflka yöntem de ö rencilerin verdi i do ru cevab n arkas nda yatan mant ksal sebebi ortaya ç karmak için kullan labilir. Örne in: c d

8 30 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER Soru 1: Biri tuzlu di eri de tatl suda yaflayan iki terliksi hayvan (paremesyum) aras nda afla daki organellerden hangisi farkl d r? a) Kas lgan koful b) Çekirdek c) Ribozom d) Endoplazmik retikulum e) Mitokondri Cevab n z iflaretledikten sonra cevab n z n nedenini çok k sa olarak afla ya aç klay n z. Yukar da verilen soru Abant zzet Baysal Üniversitesi S n f Ö retmenli i Anabilim Dal 1. s n f ö rencilerinin (N=300) Canl lar Bilimi dersi s nav nda kullan ld. Do ru cevap a fl kk yd. Kas lgan kofullar, tatl suda yaflayan terliksi hayvanda hücre içi ozmotik bas nc n yüksek olmas ndan dolay difüzyonla devaml hücre içerisine giren suyu d flar atarak hücrenin patlamas n önler. Fakat ö rencilerin yaklafl k elli kadar do ru cevab iflaretlemesine ra men, cevab n nedenine bak ld nda bunlar n yanl fl bir bilgiden veya ç kar mdan hareket ettikleri görülmüfltür. Örne in, ki canl aras nda kas lgan koful farkl d r, çünkü tuzlu suda yaflayan terliksi hayvan d flar ya daha fazla at k madde atar. ; Koful depo organ d r. Tuzlu suda yaflayan paremesyumun suya daha fazla ihtiyac vard r. Kas lgan koful da suyu depo ederek gerekti inde kullanabilir. Tatl suda yaflayan paremesyum, gereksinimi oldu u zaman su alabilir. ; Sadece kas lgan koful farkl d r. Biri (tuzlu suda yaflayan) hücre içine su al rken, di eri (tatl suda yaflayan) su atar. gibi nedenler ileri sürmüfllerdir. Bunun yan nda, bir k s m ö renciler de (N=30) buna benzer sorularda do ru cevap fl kk n iflaretlemelerine ra men cevab n nedenini aç klayamam fllard r. Her iki durumda da ö renci puan alamam flt r. Bu flekildeki örnekler, çoktan seçmeli testlerde e er cevab n nedeni k saca istenmiyorsa ö rencinin do ru cevab ö retmenin düflündü ü do ru sebep nedeniyle mi, yoksa yanl fl bir ç kar m sonucu olarak m verdi i ya da do ru cevab tamamen tahminle mi iflaretledi ini anlaman n mümkün olmad n aç kça ortaya koymaktad r. Ölçmek amac ile olmamakla birlikte ö rencinin verdi i cevaptan ne kadar emin oldu unu belirlemek için Cevap Kesinli i ndeksi (CK ) kullan labilir. CK genellikle sosyal alanlarda (Webb, 1994) ve son dönemde fen bilimleri alan nda (Saleem ve di., 1999) kullan lmaya bafllanm flt r. CK, ö rencinin verdi i her cevap için afla daki seçeneklerden birini sorunun sonunda verilen kutulara yazmas d r. Burada, afla daki gibi 0 dan 5 e kadar seçenekler verilir:

9 BAHAR / Çoktan Seçmeli Testlere Elefltirel Bir Yaklafl m ve Alternatif Metotlar 31 0 Kesinlikle tahmin ettim. 1 Afla yukar tahmin say l r. 2 Cevaptan emin de ilim. 3 Eminim. 4 Cevab mdan çok eminim. 5 Cevab m kesinlikle do ru. Bunu, afla da ekosistemde madde döngüsü konusunda verilen soru ile örneklendirelim: Soru 1 En önemli karbondioksit tüketim yolu afla daki seçeneklerden hangisinde verilmifltir? a) Deniz hayvanlar ndaki kabuk oluflumu b) Denizde karbonatl kayalar n oluflumu c) Bitkiler taraf ndan yap lan fotosentez olay d) Karada karbonatl kayalar n oluflumu e) Yapay gübre üretimi Cevap kesinlik indeksi say n z bu karenin içine yaz n z Cevap kesinli i indeksi (CK ) ö retmen için son derece bilgi vericidir. CK de erlerinin düflük olmas ö rencilerin genellikle fl klar tahminle iflaretlediklerini ve bir bilgi eksikli inin bulundu unu gösterir. Di- er yandan CK de erlerinin yüksek olmas na ra men ö rencilerin s - nav notu baflar s düflük ise, bu da, ço u zaman, biliflsel yap daki hatal kavramlar n varl n gösterir. Ö retmen bu bilgilerden yola ç - karak ö retim yöntemlerinde ve müfredat konular içeri inde birtak m de iflikliklere gidebilir Çoktan Seçmeli Testlere Alternatif Metotlar En popüler e itim ak mlar ndan Oluflturmac l k (Constructivism) kuram na göre, bilgi bir bireyden di erine aktar l rken tekrar yap lan r. Ö renme, bilginin do rudan bir aktar m de ildir. Her bireyin farkl bir ö renme tarz na ve ön bilgiye (haz r bulunuflluluk) sahip olmas nedeniyle, duyu organlar vas tas yla al nan ve alg süzgecinden geçen yeni bilginin kiflinin anlama düzeyine indirgenmesi ve kendi kavramlar ve kelimeleri kullan larak tekrar yap land r lmas gerekir. Fakat yeni ö renilen bilgi, kiflinin belle inde halihaz rda var olan bilgi a - n n bir parças olam yorsa, bu a n içine giremiyor ve yap land r lam yorsa, bu bilgiyi hat rlamak son derece zor olacakt r. Baflka bir ifade ile buna ezbercilik diyebiliriz. Ama alg süzgecinden geçen bilgi

10 32 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER bilinçli bir flekilde bu a s yap n n bir parças oluyor ve kavramlar aras nda iliflkilendirmeler yap labiliyorsa, o zaman anlaml ö renmeden bahsedebiliriz. Zaten bilimsel bilgi, birbirinden ba ms z ayr birer gerçekler dizini olarak düflünülemez. Bilimsel bilgi, birbirine girmifl, birbiri ile iliflkili bir bilgi a olarak düflünülmelidir. Ö renciler her yeni konuyu halihaz rdaki bilgileriyle iliflkilendirmeli ve bu flekilde düflünmeye teflvik edilmelidir. Bu sebeple, ö rencilerin zihinsel yap s na fl k tutan, anlaml ö renmeyi ölçmeye yönelik bir metot, ö retmenler için son derece önemlidir. Dallanm fl a aç (Johnstone ve di., 1986) ve yap land r lm fl grid metodu (Egan, 1972; MacGuire ve Johnstone, 1987; Johnstone ve di., 2000) bu amaçlar için son derece uygun tekniklerdir. Bu tekniklerin en önemli özelli i, anlaml ö renmeyi ölçmeyi sa lamalar ; ö rencinin zihinsel yap s ndaki yanl fl kavramlar, bilgi a ndaki eksiklik ve aksakl klar ortaya koymak için bir teflhis arac olarak kullan lmalar d r Dallanm fl A aç Yöntemi Bu yöntemde ö rencinin kafas ndaki bilgi a nda yer etmifl yanl fl ba lant lar, yanl fl stratejiler ve sonuçta yanl fl olan bilgi ortaya ç kart lmaya çal fl l r ve bu, etkili bir ö renme ve ö retme sürecinde önemli bir rol oynayabilir. Bu yöntem hem bilgisayarla hem de elle yap labilir. fiekil 4, bu yöntemin temel yap s n göstermektedir. fiekil 4. Dallanm fl a aç yöntemi Bu metot yedi tane do ru yanl fl tipinde soru içerir. Ö renci birinci soruya yanl fl derse üçüncü soruya geçer. Üçüncü soruya do ru derse alt nc soruya, buna da do ru derse beflinci dal n sonuna gelir. Ama alt nc soruya yanl fl derse alt nc dal n sonuna gelir. Bu metotta ö rencinin izledi i yol aç kça görülebilir. Çünkü ö rencinin dal n sonuna hangi yollardan gelebilece i, sorulara verilen do ru yanl fl cevaplardan ç kar labilir. Ö rencinin flansa ba l olarak do ru cevab verme ihtimali sekizde birdir. Bu oran, çoktan seçmeli testlere

11 BAHAR / Çoktan Seçmeli Testlere Elefltirel Bir Yaklafl m ve Alternatif Metotlar 33 oranla daha düflüktür. Farz edelim ki beflinci ç k fl yolu do ru ve birçok ö renci bu ç k fl bulabildi. Bu sonuç bize ö retimimizin iyi oldu- unu ve konunun ö renciler taraf ndan iyi kavrand n gösterir. Ama beflinci ç k fltan daha farkl yerlere varan ö renciler için farkl bir düzeltme metodu uygulanabilir Yap land r lm fl Grid Metodu: Bu metot ile ilgili çal flmalar Egan (1972) taraf ndan bafllat lm fl ve daha sonra bir çok araflt rmac taraf ndan baflar l bir flekilde kullan lm flt r. Grid tekni inin haz rlan fl : Yafla ve seviyeye ba l olarak fiekil 5 te görüldü ü gibi dokuz veya on iki kutucuktan oluflan bir tablo haz rlan r. fiekil 5. Grid tekni inin temel yap s Gridi haz rlamak üzere ö retmen kendisine bir soru sorar ve bu sorunun cevab n gelifligüzel kutucuklardan birine veya birkaç na yerlefltirir. Sonra ikinci soruyu sorar ve cevab n gene kutucuklara yerlefltirir, fakat ikinci sorunun cevab n teflkil eden kutucuklardan bir k sm, birinci sorunun da cevaplar aras nda olabilir. Di er bir deyiflle, ikinci sorunun cevab n n bir k sm birinci sorunun da cevab olabilir. Bu flekilde kutucuklar n tamam doluncaya kadar soru haz rlanarak cevaplar kutucuklara da t l r. Sonuçta ö rencilerden a) her sorunun cevab için uygun kutucuklar n bulunmas ve b) bu kutucuk numaralar n n mant ksal veya ifllevsel s raya göre dizilmesi istenir. Ö rencilerin verdi i cevap o konudaki bilgi seviyesini, kavramsal ba lar veya yanl fl kavramlar, bilgi eksikli ini gösterir. Asl nda bu metot, k sa olarak yaz lm fl bir kompozisyon veya makale mant içermektedir. Kompozisyon yaz m nda da önce gerekli olan fikirler ortaya konarak bunlar mant ksal s ra ile sunulur.

12 34 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER Grid tekni inin analiz yönteminde ise daha önce belirtildi i gibi ö rencilerden a) her sorunun cevab için uygun kutucuklar bulmalar ve b) bu kutucuk numaralar n mant ksal veya ifllevsel s raya göre dizmeleri istenir. Her iki ad m için de farkl bir puanlama sistemi uygulan r. Her sorunun cevab için uygun kutucuklar n bulunmas aflamas nda afla daki formül uygulan r: Bu formüle göre ö rencilerin puanlar 1, 0 ve +1 aras nda de iflir. Bu puan on üzerinden de erlendirmek için, önce negatifli i ortadan kald rmak amac ile bu puan 1 ile toplan r ve elde edilen say 5 ile çarp l r. fiekil 6 da yukar da anlat lan metoda uygun olarak solunum konusunda haz rlanm fl bir grid ve iki soru verilmifltir. Solunum konusundaki yap land r lm fl grid örne i Konu: Solunum Afla daki grid, solunum esnas nda meydana gelen reaksiyonlar içermektedir. Kutucuklardaki numaralar bu konu ile ilgili size afla da yöneltilen sorular cevaplamak için kullan n z. Ayn kutucu u bir veya birden fazla sorunun cevab olarak kullanabilirsiniz Pürivat n Acetil CoA ya Glikozun, Hidrojenin oksijenle dönüflümü Glikoz 6 Fosfata birleflerek dönüflmesi suyu oluflturmas ETS nde elektron nakli Pürivat n etil alkole dönüflümü mol CO 2 Fruktoz 6 fosfat n, aç a ç kmas Fruktoz 1,6 fosfata dönüflmesi

13 BAHAR / Çoktan Seçmeli Testlere Elefltirel Bir Yaklafl m ve Alternatif Metotlar 35 Soru 1 Gridteki hangi kutucuklar oksijenli solunum esnas nda hücre sitoplazmas ve mitokondride meydana gelen reaksiyonlar içerir? a) Uygun kutucuklar seçiniz. b) Seçti iniz kutucuklar ifllevsel s ralar na göre diziniz. (Uygun kutucuklar n say s ve bunlar n ifllevsel s ras 2, 9, 7, 1, 6, 4, 3 tür) Soru 2 Gridteki hangi kutucuklar alkol mayalanmas esnas nda hücre sitoplazmas nda meydana gelen reaksiyonlar içerir? a) Uygun kutucuklar seçiniz. b) Seçti iniz kutucuklar ifllevsel s ralar na göre diziniz. (Uygun kutucuklar n say s ve bunlar n ifllevsel s ras 2, 9, 7, 8, 5 dir.) Örnekte belirtildi i gibi birinci soru için seçilmesi gereken kutucuklar 1, 2, 3, 4, 6, 7 ve 9 dur. Oksijenli solunum esnas nda hücre sitoplazmas ve mitokondride meydana gelen reaksiyonlar olufl s ras na göre 2, 9, 7, 1, 6, 4 ve 3 olarak s ralamam z gerekir. Farz edelim ki, bir ö renci bu soru için befl do ru ve bir yanl fl kutucuk seçti. Puan: Baflka bir ö renci üç do ru ve iki yanl fl kutucuk seçti. Puan: De erlendirmenin ikinci aflamas nda ö renciden seçti i bu numaralar mant ksal veya ifllevsel s raya koymas istenir. Bu ifllem için de afla- daki puanlama sistemi kullan l r. Öncelikle do ru olarak s ralanm fl kutucuk numaralar için (örnekteki 1. soru b fl kk n n cevab 2, 9, 7, 1, 6, 4 ve 3 idi); Soru 1 2 numara 9 dan önce mi? Cevap evet ise art arda m geliyor? Soru 2 9 numara 7 den önce mi? Cevap evet ise art arda m geliyor? Soru 3 7 numara 1 den önce mi? Cevap evet ise art arda m geliyor? Soru 4 1 numara 6 dan önce mi? Cevap evet ise art arda m geliyor? Soru 5 6 numara 4 ten önce mi? Cevap evet ise art arda m geliyor?

14 36 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER Soru 6 4 numara 3 ten önce mi? Cevap evet ise art arda m geliyor? Varsayal m ki bir ö rencinin cevab 7, 9, 2, 1, 6, 3 ve 4 fleklinde. Yukar daki sorular sorarak bu cevab de erlendirirsek cevaplar; Soru 1 Hay r/ Soru 2 Hay r/ Soru 3 Evet/Hay r Soru 4 Evet/Evet Soru 5 Evet/Hay r Soru 6 Hay r/ Her Evet cevab 1 puan, her Hay r cevab 0 puan ile de erlendirildi i için, bu ö renci 12 üzerinden 4 puan alm flt r. Bu puan, de erlendirmenin birinci aflamas nda (sadece kutucuk numaralar n n seçiminde) al nan puanla toplanarak toplam puan hesaplan r. Yap land r lm fl grid tekni inin bir çok avantajlar vard r. Bu teknik ile haz rlanm fl sorularda kutucuklar n içerisine kelimeler, resimler, say lar, eflitlikler, tan mlar veya formüller konulabilir. Kutucuklar n içeri inin de ifltirilebilmesi hem görsel hem de sözel düflünebilme olana sa lar. Bu teknikte, ö rencilerin konuyu bilmeden soruyu do ru cevaplamalar, yani tahminde bulunmalar (ya da ö renciler aras ndaki deyimiyle atmalar ) hemen hemen imkans zd r. Hem do ru kutucuklar n seçimi, hem de bunlar n mant ksal s raya dizilmesi konuyu çok iyi bilmeyi ve anlamay gerektirir. Ayr ca yanl fl seçilen kutucuklar ö rencilerin konu hakk ndaki eksik veya yanl fl bilgilerini ortaya ç kar r, biliflsel yap daki aksakl klar gösterir. Çoktan seçmeli sorularda ya hep, ya hiç kural geçerlidir, yani bir tek do ru cevap vard r ve tam puan al n r, bunun d fl ndaki tüm seçenekler için puanlama 0 d r. Ama grid tekni inde k smî bilginin de de erlendirilmesi, ödüllendirilmesi vard r. Ö renci seçti i her do ru kutucuk için puan al r. Bu teknikte çoktan seçmeli testlerin aksine do ru olmayan bilgiler sorulmaz; yani kutucuklardaki her bilgi bir soru için gerekli cevap olmayabilir, ama di er bir soru için mutlaka cevap teflkil eder. Bu nedenle çoktan seçmeli testlerde oldu u gibi yanl fl fl klar eleyerek do ru cevab bulma stratejisi saf d fl edilmifl olur. Bu teknikle soru haz rlanmas bafllang çta ö retmenler için biraz zahmetli olabilir, ama zamanla pratik kazan larak, teknik etkili bir biçimde kullan labilir. Haz rlanan sorular çok k sa bir zaman diliminde uygulanabilir. Ö renciler de bu tekni i evde veya okulda bilgi seviyelerini yoklamak amac ile kullanabilirler Sonuç ve Öneriler Ö retmen taraf ndan aktar lan herhangi bir konuda iki ö rencinin ayn fleyleri bilmesi mümkün de ildir; birinin bilgisi di erine uymaz.

15 BAHAR / Çoktan Seçmeli Testlere Elefltirel Bir Yaklafl m ve Alternatif Metotlar 37 Her iki ö rencinin bilgisi de ö retmenin bilgisi ile tamam yla örtüflmez, çünkü verilen bilgi biliflsel yap da halihaz rda var olan bilgi ile tekrar yap land r l yorsa, o zaman anlama kifliye özel dir. Bu sebeple, de erlendirme yönteminin geçerlili inin olabilmesi için, ö rencinin ne bildi ini serbestçe ortaya koyabilece i f rsatlar verilmeli; amaç, ö rencinin bilgisinin ö retmenin bilgisine uyup uymad n n test edilmesi olmamal d r. Ö renme veya düflünme tarzlar n n da (cognitive styles), ö rencilerin belli bir s nav tekni indeki baflar s n belirleyen önemli bir faktör oldu unu ortaya koyan çal flmalar vard r (Biggs ve Moore, 1993). Örne in çoktan seçmeli testler tek bir do ru cevap içerdi i için do ru cevaba odaklanabilen tipteki düflünce tarz na sahip (convergent thinking) ö renciler daha baflar l olmaktad r. Fakat aç k uçlu, tek bir cevab olmayan soru tiplerinde ise, yarat c ve çok yönlü düflünebilen (divergent thinking) ö renciler daha baflar l olmaktad r. Belli bir s - nav tekni inde daha yüksek performans gösteren ama di er s nav tekniklerinde performans düflen ö rencilerin durumu, asl nda kum zeminde daha iyi koflan bir yar fl at n, çim zeminde koflmaya zorlamak gibidir. Bu nedenle uygulanan test tekni inin sadece belli bir düflünce tarz na daha uygun olmamas na dikkat edilmeli, farkl düflünce ve ö renme tarzlar na sahip bütün ö rencilere eflit f rsat sunulmas için de iflik türde (örne in çoktan seçmeli, do ru yanl fl, yap land - r lm fl grid vb.) sorulara ayn s nav içerisinde yer verilmelidir. Bilgiyi ölçmeye çal fl rken, psikolojik bir faktörü ölçme hatas na düflülmemelidir. Ö rencinin verdi i her yanl fl cevab n, verdi i her bir do ru cevap kadar önemli oldu u dikkate al nmal d r. Sadece do ru cevab n dikkate al nd bir de erlendirme yönteminden ziyade, yanl fl cevaplar n da teflhisine yönelik metotlar n kullan lmas ve yanl fl kavramlar n arkas nda yatan nedenlerin ortaya ç kar lmas, ö retmen aç s ndan, kendisinin ö retim metodu ve konunun anlafl lma düzeyi için bir geri bildirim imkan sa layacak, ö renci içinse bu yanl fllar n nedeninin anlafl lmas ve tedavisi yönünde önemli bir f rsat olacakt r. Bu amaçla, yap land r lm fl grid, kelime iletiflim testleri (Kempa ve Nicholls, 1983; Bahar ve di., 1999), dallanm fl a aç yöntemi ve kavram haritalar n n (Novak ve Gowin, 1984; Mohopatra ve Parida, 1995; Bahar, 2001) yeni versiyonlar fen bilimleri alan nda oldu u kadar sosyal bilim alanlar nda da kullan lmal d r. Bu yöntemler, sadece üniversite düzeyinde de il ilk ve orta ö retim seviyesinde de ö retmenler taraf ndan kullan larak örnekler ço alt lmal d r.

16 38 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER Kaynakça Bahar, M. (2001) Concept Mapping for Essay Planning, Bo aziçi University Journal of Education, 18, (bask da). Bahar, M., Johnstone, A. H. ve Sutcliffe, R. (1999) Investigation of Students: Cognitive Structure in Elementary Genetics Through Word Association Tests, Journal of Biological Education, 33 (3): Biggs, J. ve Moore, P. (1993) Process of Learning, Londra, Prentice Hall. Cassels, R. T. J. ve Johnstone, A. H. (1982) The Effect of Language on Students: Performance on Multiple Choice Tests in Chemistry, Journal of Chemical Education, 6 (7): Cassels, R. T. J. ve Johnstone, A. H. (1983) The Meaning of Words and Teaching of Chemistry, Education in Chemistry, 20 (1): Egan, K. (1972) Structural Communication: A New Contribution to Pedagogy, Programmed Learning and Educational Technology, 1: Friel, S. (1981) Assessment of Partial Knowledge in Multiple Choice Chemistry Examinations, Yay mlanmam fl Doktora Tezi, The University of Glasgow. Johnstone, A. H. (1988) Meaning Beyond Readability, Surrey, Southern Examining Group. Johnstone, A. H., Bahar, M. ve Hansell, M. (2000) Structural Communication Grids: A Valuable Assessment and Diagnostic Tool for Science Teachers, Journal of Biological Education, 34 (2): Johnstone, A. H., MacGuire, P. R. P., Friel, S. ve Morrison, E. W. (1983) Criterion Referenced Testing in Science Thoughts, Worries and Suggestions, School Science Review, 64 (229): Johnstone, A. H., McAlpine, E. ve MacGuire, P. R. P. (1986) Branching Trees and Diagnostic Testing, A Journal for Further and Higher Education in Scotland, 2: 4 7. Kempa, R. F. ve Nicholls, C. E. (1983) Problem Solving Ability and Cognitive Structure: An Exploratory Investigation, European Journal of Science Education, 5: MacGuire, P. R. P. ve Johnstone, A. H. (1987) Techniques for Investigating the Understanding of Concepts in Science, International Journal of Science Education, 9 (5): Mohopatra, J.D. ve Parida, B.K. (1995) The Location of Alternative Concepts by Using Concept Graph Technique, International Journal of Science Education, 17 (5): Novak, J. ve Gowin, D. B. (1984) Learning How to Learn, New York, Cambridge University Press. Saleem, H., Bagayoko, D. ve Kelley, E. (1999) Misconceptions and the Certainty of Response Index (cri), Physics Education, 34 (5): Webb, J. M. (1994) The Effects of Feedback Timing on Learning Facts: The Role of Response Confidence, Contemporary Educational Psychology, 19:

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model 1 Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model ASSURE modeli, öğretmenlerin sınıflarında kullanmaları için değiştirilmiş bir Öğretim Sistemi Tasarımı (ISD) sürecidir.

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi 510 Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi Dr. Elif Bakar, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü, elifbakar@gmail.com Özet Fen

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM K.S.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bitirme

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

LİSE FİZİK I DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU

LİSE FİZİK I DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 441-446 LİSE FİZİK I DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU Ahmet TEKBIYIK Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 20 Mayıs 2008 tarih ve 26881 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kafkas Üniversitesi

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI 1 BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI Ölçme sonuçları üzerinde yani amaçlanan özelliğe yönelik gözlemlerden elde edilen veriler üzerinde yapılacak istatistiksel işlemler genel

Detaylı

Kendi kendini kontrol edebilen, zamanı iyi yöneten, yalnız çalışmaktan hoşlanan, Bilgisayar kullanama yeterliliklerine sahip,

Kendi kendini kontrol edebilen, zamanı iyi yöneten, yalnız çalışmaktan hoşlanan, Bilgisayar kullanama yeterliliklerine sahip, ÖĞRETİM TASARIMI Web tabanlı öğretim ortamlarının iki önemli unsuru Horton (2001) tarafından açıkça belirtilmiştir. Bunlardan ilki ideal öğrenci, ikincisi ise ideal eğitimdir. Bu iki unsur arasındaki ilişkinin

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 016 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 7 NİSN 016 Saat: 10.10 dı ve Soyadı

Detaylı

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r?

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r? MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR, DO AL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA filemler Test 1 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl

Detaylı

Tematik Ağ Projesi AEHESIS

Tematik Ağ Projesi AEHESIS Tematik Ağ Projesi AEHESIS Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science Spor Bilimleri Eğitimini Avrupa Yükseköğretiminde Uyumlaştırma 3. Yıl Proje Raporu - Özet - 2006 PROJE HAKKINDA

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Hatice KARAER Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Amasya.

Hatice KARAER Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Amasya. Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 199-210 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MADDE KONUSUNDAKİ BAZI KAVRAMLARIN ANLAŞILMA DÜZEYLERİ İLE KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ

GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 63 GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ Arş.Gör.Esra ÖZAY* Arş.Gör.Dr.İjlal OCAK* Gürbüz OCAK**

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Journal of Language and Linguistic Studies Vol.2, No.2, October 2006 Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Öz Problem durumu:tekrar, düzeltme ile başarı ve erişi arasında anlamlı bir

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLIK UYGULAMASI DERS DOSYASI Bu ders, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Pedagojik Formasyon programında Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından açılan 2 saat

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. A= {a, b, {a, b}, {c}} kümesi veriliyor. Afla dakilerden kaç tanesi do rudur? I. a A II. {a, b} A III. {c} A IV. {b} A. V.

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. A= {a, b, {a, b}, {c}} kümesi veriliyor. Afla dakilerden kaç tanesi do rudur? I. a A II. {a, b} A III. {c} A IV. {b} A. V. 1.ÖLÜM MTMT K Derginin bu say s nda Kümeler konusunda çözümlü sorular yer almaktad r. u konuda, ÖSS de ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik yollar, sorular m z n çözümü içinde

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Uluslararası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında TürkiyeT rkiye nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar Prof.Dr.Giray.Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye nin Katıld

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

GENEL MATEMATİK DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI İLE ÖSS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

GENEL MATEMATİK DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI İLE ÖSS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 7 Sayı:11 Bahar 006 s. 37-46 GENEL MATEMATİK DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI İLE ÖSS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Nezahat ÇETİN Nevin MAHİR ÖZET Bu çalışmanın amacı, fen ve mühendislik

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Projesi BIL401 7 0+4 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

TeSLA Projesi: öğrenme ortamları için uyarlanabilen ve güvenilir bir e-değerlendirme sistemi

TeSLA Projesi: öğrenme ortamları için uyarlanabilen ve güvenilir bir e-değerlendirme sistemi Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr TeSLA Projesi: öğrenme ortamları için uyarlanabilen ve güvenilir bir e-değerlendirme sistemi Yrd.Doç.Dr. Serpil KOÇDAR a Prof.Dr.

Detaylı