Güç. Belge Parça Numarası: Nisan 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güç. Belge Parça Numarası: 410768-141. Nisan 2006"

Transkript

1 Güç Belge Parça Numarası: Nisan 2006 Bu kõlavuzda bilgisayarõn gücü nasõl kullandõğõ anlatõlõr.

2 İçindekiler 1 Güç denetimi ve ışığı konumları 2 Güç kaynakları AC adaptörünü bağlama Bekleme ve hazırda bekletme modu Standby (Bekleme Modu) Hazõrda Bekleme Bekleme modunu, hazõrda bekletme modunu veya bilgisayarõ kapatmayõ seçme Çalõşmanõzõ bõrakacağõnõz zaman Güvenilir bir güç kaynağõ yoksa Kablosuz iletişim veya okunabilir ya da yazõlabilir sürücü ortamõ kullanõrken Fabrika çıkışı güç ayarları Bilgisayarõ veya ekranõ açma veya kapatma Acil durum kapatma yordamlarõnõ kullanma Bekleme modunu başlatma veya bekleme modundayken çalõşmaya başlama Hazõrda bekletme modunu başlatma veya hazõrda bekletme modundayken çalõşmaya başlama Güç ii

3 İçindekiler 5 Güç seçenekleri Güç Seçenekleri Özellikleri ne Erişme Güç Ölçer simgesini görüntüleme Güç düzenini ayarlama veya değiştirme Güvenlik komut istemi ayarlama İşlemci performans denetimleri 7 Piller Pilleri Tanõmlama Birincil pili takma veya çõkarma Birden çok pili şarj etme Pili şarj etme Pilin şarjõnõ izleme Zayõf pil düzeyi durumlarõnõ yönetme Zayõf pil düzeyi durumlarõnõ belirleme Zayõf pil düzeyi durumlarõnõ çözümleme Pil kalibrasyonu Kalibre etme zamanõ Kalibre etme yöntemi Pil gücü tasarrufu Çalõşõrken güç tasarrufu Güç tasarrufu ayarlarõnõ seçme Pili saklama Kullanõlmõş pili imha etme Dizin iii Güç

4 1 Güç denetimi ve ışığı konumları Aşağõdaki resim ve tabloda, güç denetimi ve õşõğõ konumlarõ tanõtõlmõş ve açõklanmõştõr. Güç 1 1

5 Güç denetimi ve ışığı konumları Bileşen Açõklama 1 Ekran düğmesi Bilgisayar açõkken ekran kapatõldõğõnda, ekranõ kapar ve bekleme modunu başlatõr. 2 Güç õşõklarõ* (2) Yanõyorsa: Bilgisayar açõktõr. Yanõp sönüyorsa: Bilgisayar bekleme modundadõr. Hõzlõ yanõp sönüyorsa: Güç kapasitesi daha yüksek olan bir HP Akõllõ AC Adaptörü (AC adaptörü olarak da adlandõrõlõr) bağlanmalõdõr. Sönükse: Bilgisayar kapalõdõr veya hazõrda bekletme modundadõr. 3 Güç düğmesi Bilgisayar: Kapalõysa, bilgisayarõ açmak için basõn. Açõksa, hazõrda bekletme moduna girmek için basõn. Bekleme modundaysa, çõkmak için kõsa bir süre basõn. Hazõrda bekletme modundaysa, çõkmak için kõsa bir süre basõn. Bilgisayar yanõt vermiyorsa ve Microsoft Windows kapatma yordamlarõ kullanõlamõyorsa, bilgisayarõ kapatmak için güç düğmesini en az 5 saniye süreyle basõlõ tutun. 4 fn+f3 Bekleme modunu başlatõr. (Devamõ) 1 2 Güç

6 Güç denetimi ve ışığı konumları Bileşen Açõklama 5 Pil õşõğõ Sarõ: Pil şarj ediliyordur. Yeşil: Pil tam şarj kapasitesine yakõn. Sarõ renkli yanõp sönüyorsa: Kullanõlabilir tek güç kaynağõ durumunda olan pil güç düzeyi çok azalmõştõr. Pil kritik ölçüde zayõf bir duruma geldiğinde, pil õşõğõ hõzlõ şekilde yanõp sönmeye başlar. Sönükse: Bilgisayar harici güç kaynağõna takõlõysa, bilgisayardaki tüm piller tam olarak şarj olduğunda õşõk söner. Bilgisayar harici güç kaynağõna takõlõ değilse, pil zayõf duruma erişene kadar õşõk sönük kalõr. *İki güç õşõğõ aynõ bilgileri görüntüler. Güç düğmesindeki õşõk yalnõzca bilgisayar açõk olduğunda görünür. Bilgisayarõn ön kõsmõndaki güç õşõğõ, bilgisayar açõkken de kapalõyken de görünür. Güç 1 3

7 2 Güç kaynakları Bilgisayar dahili veya harici AC gücüyle çalõşabilir. Aşağõdaki tabloda, sõk gerçekleştirilen görevler için en uygun güç kaynağõ belirtilmektedir. Yalnõzca birlikte verilen AC adaptörü veya bu bilgisayar için onaylanmõş bir adaptörü kullanõn. Görev Yazõlõm programlarõnõn birçoğunda çalõşma Bilgisayardaki pilin şarjõ veya kalibrasyonu Sistem yazõlõmõnõ yükleme veya değiştirme ya da CD veya DVD ye yazma. Önerilen güç kaynağõ Bilgisayardaki şarjlõ pil Aşağõdaki aygõtlardan biriyle sağlanan harici güç: AC adaptörü bilgisayarla birlikte verilir İsteğe bağlõ yerleştirme birimi İsteğe bağlõ güç adaptörü Harici güç sağlama kaynaklarõ AC adaptörü bilgisayarla birlikte verilir İsteğe bağlõ yerleştirme birimi İsteğe bağlõ güç adaptörü Å Bilgisayar pilini uçakta şarj etmeyin. Harici güç sağlama kaynaklarõ AC adaptörü bilgisayarla birlikte verilir İsteğe bağlõ yerleştirme birimi İsteğe bağlõ güç adaptörü Güç 2 1

8 Güç kaynakları AC adaptörünü bağlama ÅUYARI: Elektrik Çarpması veya ekipmana bir hasar gelmesini önlemek için: Güç kablosunu her zaman erişebileceğiniz bir prize takın. Bilgisayarın gücünü kesmek için güç kablosunu AC prizden çıkarın (güç kablosunu bilgisayardan çıkarmayın). Güç kablosunda 3 pinli bir fiş varsa, kabloyu 3 pinli prize (topraklı) takın. Güç kablosunun topraklama ucunu iptal etmeyin (örneğin 2 pinli bir adaptör takarak). Topraklama ucu önemli bir güvenlik unsurudur. Bilgisayarõ AC gücüne bağlamak için: 1. AC adaptör kablosunu bilgisayarõn güç konektörüne 1 bağlayõn. 2. Güç kablosunu AC adaptörüne 2 takõn. 3. Güç kablosunun öteki ucunu AC prizine 3 takõn. 2 2 Güç

9 3 Bekleme ve hazırda bekletme modu Bekleme ve hazõrda bekletme modlarõ, güç tasarrufu yapan ve başlatma süresini kõsaltan enerji tasarrufu özellikleridir. Bu özellikler, sizin tarafõnõzdan veya sistem tarafõndan başlatõlabilir. Daha fazla bilgi için bkz: Bekleme modunu, hazõrda bekletme modunu veya bilgisayarõ kapatmayõ seçme. Standby (Bekleme Modu) ÄDİKKAT: Pilin tamamen boşalmasını önlemek için, bilgisayarı uzun süre bekleme modunda bırakmayın. Bilgisayarı, harici bir güç kaynağına bağlayın. Bekleme modu, kullanõlmayan sistem bileşenlerine sağlanan gücü azaltõr. Bekleme modu başlatõldõğõnda, çalõşmalarõnõz rasgele erişim belleğinde (RAM) saklanõr ve ekran kapatõlõr. Bilgisayar bekleme modundayken, güç õşõklarõ yanõp söner. Bekleme modundayken çalõşmaya başlarsanõz, çalõşmalarõnõz kaldõğõnõz yerden ekranda görüntülenir. ÄDİKKAT: Bilgi kaybı riskini azaltmak için, bekleme modunu başlatmadan önce bilgilerinizi kaydedin. Güç 3 1

10 Bekleme ve hazırda bekletme modu Hazırda Bekleme ÄDİKKAT: Bilgisayarın yapılandırması hazırda bekletme modu sırasında değiştirilirse, hazırda bekletme modundan çıkıp çalışmaya devam edemeyebilirsiniz. Bilgisayar hazırda bekletme modundayken: Bilgisayarı takma birimine takmayın veya çıkarmayın. Bellek modülü eklemeyin veya çıkarmayın. Sabit sürücü veya optik sürücü takmayın veya çıkarmayın. Harici aygıt bağlamayın veya bağlantısını kesmeyin. PC Kartı çıkarmayın veya takmayın. Hazõrda bekletme modu, önce çalõşmalarõnõzõ sabit disk sürücüsündeki bir hazõrda bekletme modu dosyasõna kaydeder, ardõndan da bilgisayarõ kapatõr. Güç õşõklarõ söner. Hazõrda bekletme modundayken yeniden çalõşmaya başlarsanõz, çalõşmalarõnõz kaldõğõnõz yerden ekrana geri gelir. Açõlõş parolasõ ayarlanmõşsa, hazõrda bekletme modundan çalõşmaya başlamak için parolayõ girmeniz gerekir. ÄDİKKAT: Bilgi kaybı riskini azaltmak için, hazırda bekletme modunu başlatmadan önce bilgilerinizi kaydedin. Hazõrda bekletme modunu devre dõşõ bõrakabilirsiniz. Ancak, hazõrda bekletme modu devre dõşõ bõrakõlmõşsa ve sistem pil düzeyi azalmõşsa, sistem çalõşõrken veya bekleme modu başlatõldõğõnda çalõşmanõz otomatik olarak kaydedilmez. Hazõrda bekletme modunu yeniden etkinleştirmek için Microsoft Windows Denetim Masasõ ndaki Güç Seçenekleri ni kullanõn:» Sõrasõyla Başlat > Denetim Masasõ > Performans ve Bakõm > Güç Seçenekleri > Hazõrda Beklet sekmesini seçin. Hazõrda bekletmeyi etkinleştir onay kutusunun seçili olmasõna dikkat edin. 3 2 Güç

11 Bekleme ve hazırda bekletme modu Sistemin hazõrda bekletmeyi başlatmasõ için geçmesi gereken süreyi ayarlamak üzere: 1. Sõrasõyla Başlat > Denetim Masasõ > Performans ve Bakõm > Güç Seçenekleri > Güç Düzenleri sekmesini seçin. 2. Sistem hazõrda beklemede: listesindeki zaman aralõklarõndan birini tõklatõn. Bekleme modunu, hazırda bekletme modunu veya bilgisayarı kapatmayı seçme Aşağõdaki bölümlerde, bekleme veya hazõrda bekletme modunu ne zaman başlatmanõz ve bilgisayarõ ne zaman kapatmanõz gerektiği açõklanmaktadõr. Bilgisayar bekleme ya da hazõrda bekleme modundayken herhangi bir bilgisayar işlevi gerçekleştiremezsiniz. Çalışmanızı bırakacağınız zaman Bekleme modu başlatõldõğõnda, çalõşmalarõnõz rasgele erişim belleğinde (RAM) saklanõr ve ekran kapatõlõr. Bilgisayar bekleme modundayken, açõk olduğundaki durumdan daha az güç kullanõr. Bekleme modundayken çalõşmaya devam ettiğinizde işiniz hemen ekrana geri gelir. Hazõrda bekletme modunu başlatmak, çalõşmalarõnõzõ sabit disk sürücüsündeki bir hazõrda bekletme modu dosyasõna kaydeder, ardõndan bilgisayarõ kapatõr. Bilgisayar hazõrda bekletme modundayken, açõk olduğundaki durumdan çok daha az güç kullanõr. Bilgisayar uzun bir süre kullanõlmayacağõnda ve harici güç kaynağõndan çõkartõldõğõnda, pilin kullanõm ömrünü uzatmak için bilgisayarõ kapatõn ve pili çõkarõn. Pili saklama konusunda ayrõntõlõ bilgi için bkz: Pili saklama. Güç 3 3

12 Bekleme ve hazırda bekletme modu Güvenilir bir güç kaynağı yoksa Özellikle, bilgisayarõ pil gücüyle çalõştõrdõğõnõz ve harici güç kaynağõna erişiminizin olmadõğõ durumlarda hazõrda bekletme modunun etkin olmasõna dikkat edin. Pil arõzalanõrsa, hazõrda bekletme modunda çalõşmalarõnõz bir hazõrda bekletme modu dosyasõna kaydedilir ve bilgisayar kapatõlõr. Güç kaynağõnõn durumu belirsizken çalõşmanõza ara verirseniz, aşağõdaki işlemlerden birini yapõn: Çalõşmanõzõ kaydedip bekleme modunu başlatõn. Hazõrda bekletme modunu başlatõn. Bilgisayarõ kapatõn. Kablosuz iletişim veya okunabilir ya da yazılabilir sürücü ortamı kullanırken ÄDİKKAT: Olası ses ve görüntü bozulmalarını veya ses çalma veya video görüntüleme işlevlerindeki kayıpları engellemek için, PC Kartı, CD veya DVD ye yazma veya bunlardan okuma yaparken bekleme veya hazırda bekletme modunu başlatmayın. Bilgi kaybını engellemek için, PC Kartı, CD veya DVD ye yazarken bekleme veya hazırda bekletme modunu başlatmayın. Aşağõdaki noktalarõ dikkate alõn: Bilgisayar bekleme veya hazõrda bekletme modundaysa, kablosuz bağlantõ başlatamazsõnõz. Sürücüde CD veya DVD gibi bir orta ortam yürütülürken yanlõşlõkla bekleme veya hazõrda bekletme modu başlatõlõrsa: Ses çalma veya video oynatma işlemi kesilebilir. Aşağõdaki uyarõ mesajõyla karşõlaşabilirsiniz: Bilgisayarõ hazõrda bekletme veya bekleme moduna sokmanõz oynatma veya çalmayõ durdurabilir. Devam etmek istiyor musunuz? Hayõr õ tõklatõn. Çalma ve oynatma işlemine kaldõğõnõz yerden devam etmek için, ortamõ yeniden başlatmanõz gerekebilir. 3 4 Güç

13 4 Fabrika çıkışı güç ayarları Bu bölümde fabrika çõkõşõ bekleme, hazõrda bekletme ve kapatma yordamlarõ açõklanmaktadõr. Bilgisayarõnõzdaki bazõ güç özelliklerinin işlevini değiştirme konusunda bilgi için bkz: Güç seçenekleri. Bu konuda açõklanan denetim ve õşõklar Güç denetimi ve õşõğõ konumlarõ içinde gösterilmiştir. Güç 4 1

14 Fabrika çıkışı güç ayarları Bilgisayarı veya ekranı açma veya kapatma Görev Yordam Sonuç Bilgisayarõ açõn. Güç düğmesine basõn. Güç õşõklarõ yanar. Güç õşõklarõ hõzlõ bir şekilde yanõp sönüyorsa, güç kapasitesi daha yüksek bir AC adaptörü bağlanmalõdõr. İşletim sistemi yüklenir. Bilgisayarõ kapatõn. 1. Çalõşmalarõnõzõ kaydedin ve tüm açõk programlarõ kapatõn. 2. İşletim sisteminden Başlat > Bilgisayarõ Kapat > Kapat seçeneklerini belirleyerek bilgisayarõ kapatõn.* Güç õşõklarõ söner. İşletim sistemi kapanõr. Bilgisayar kapanõr. Sistem yanõt vermiyorsa ve bu yordamlarõ kullanarak bilgisayarõnõzõ kapatamõyorsanõz, bkz: Acil durum kapatma yordamlarõnõ kullanma. Bilgisayar açõkken ekranõ kapatma. Bilgisayarõ kapatõn. Bilgisayarõ kapatmak ekranõ kapatan ekran düğmesini etkinleştirir. *Bir ağ etki alanõna kaydolduğunuzda, tõklattõğõnõz düğmenin adõ Bilgisayarõ Kapat yerine Kapat olur. 4 2 Güç

15 Fabrika çıkışı güç ayarları Acil durum kapatma yordamlarını kullanma ÄDİKKAT: Acil durum kapatma yordamları kaydedilmemiş bilgilerin kaybolmasına yol açar. Bilgisayarõnõz yanõt vermiyorsa ve normal Windows kapatma yordamlarõnõ kullanamõyorsanõz, aşağõdaki acil durum yordamlarõnõ verilen sõrada uygulamayõ deneyin: 1. Ctrl+alt+delete tuş birleşimine basõn. Bilgisayarõ Kapat > Bilgisayarõ Kapat õ seçin. 2. Güç düğmesini en az 5 saniye basõlõ tutun. 3. Bilgisayarõn harici güç bağlantõsõnõ kesin ve pili çõkarõn. Güç 4 3

16 Fabrika çıkışı güç ayarları Bekleme modunu başlatma veya bekleme modundayken çalışmaya başlama Görev Yordam Sonuç Bekleme modunu başlatma. Bilgisayarõnõz açõkken fn+f3 tuşlarõna basõn. Başlat > Bilgisayarõ Kapat > Beklemede yi seçin. Windows XP Professional'da Bekleme modu görüntülenmiyorsa: Güç õşõklarõ yanõp söner. Ekran kapanõr. 1. Aşağõ oku tõklayõn. 2. Listede Beklemede seçeneğini belirleyin. 3. OK (Tamam) düğmesini tõklatõn. Bilgisayarõ kapatõn. Sistemin bekleme modunu başlatmasõnõ bekleyin. Herhangi bir işlem yapmanõz gerekmez: Bilgisayarõnõz pil gücüyle çalõşõyorsa, bilgisayar 10 dakika kullanõlmadõğõnda sistem bekleme modunu başlatõr (fabrika çõkõş ayarõ). Güç õşõklarõ yanõp söner. Ekran kapanõr. Bilgisayarõnõz harici bir güç kaynağõna bağlõysa, bilgisayar 25 dakika kullanõlmadõğõnda sistem bekleme modunu başlatõr (fabrika çõkõş ayarõ). Güç ayarlarõ ve zaman aşõmlarõ, Windows Denetim Masasõ ndaki Güç Seçenekleri kullanõlarak değiştirilebilir. (Devamõ) 4 4 Güç

17 Fabrika çıkışı güç ayarları Görev Yordam Sonuç Sistem veya kullanõcõ tarafõndan başlatõlan bekleme modundayken yeniden çalõşmaya başlama. Güç düğmesine basõn. Güç õşõklarõ yanar. Çalõşmanõz yeniden ekranda görüntülenir. *Bir ağ etki alanõna kaydolduğunuzda, tõklattõğõnõz düğmenin adõ Bilgisayarõ Kapat yerine Kapat olur. Güç 4 5

18 Fabrika çıkışı güç ayarları Hazırda bekletme modunu başlatma veya hazırda bekletme modundayken çalışmaya başlama Uyku modu etkinleştirilmemişse başlatõlamaz. Uyku Modu varsayõlan olarak etkindir. Hazõrda bekletme modunun hala etkin olduğunu doğrulamak için:» Sõrasõyla Başlat > Denetim Masasõ > Performans ve Bakõm > Güç Seçenekleri > Hazõrda Beklet sekmesini seçin. Hazõrda bekletme modu etkinleştirilmişse, Hazõrda bekletmeyi etkinleştir onay kutusu seçilidir. 4 6 Güç

19 Fabrika çıkışı güç ayarları Görev Yordam Sonuç Hazõrda bekletme modunu başlatõn. Sistemin hazõrda bekletme modunu (hazõrda bekletme etkinleştirilmiş olarak) başlatmasõnõ bekleyin. Kullanõcõ veya sistem tarafõndan başlatõlan hazõrda bekletme modundayken geri yükleme. Güç düğmesine basõn. veya Başlat > Bilgisayarõ Kapat seçeneğini belirleyin.* Daha sonra, üst karakter tuşunu basõlõ tutarak Hazõrda beklet seçeneğini belirleyin. Windows XP Professional'da Hazõrda beklet seçeneği görüntülenmiyorsa: 1. Aşağõ oku tõklayõn. 2. Listede Hazõrda beklet seçeneğini belirleyin. 3. OK (Tamam) düğmesini tõklatõn. Bir şey yapmanõz gerekmez. Bilgisayar pil gücüyle çalõşõyorsa, sistem şu koşullarda hazõrda bekletme modunu başlatõr: Bilgisayarda 30 dakika hiçbir işlem yapõlmadõğõnda. Pil veya piller çok düşük pil durumuna ulaştõğõnda. Güç ayarlarõ ve zaman aşõmlarõ, Windows Denetim Masasõ ndaki Güç Seçenekleri kullanõlarak değiştirilebilir. Güç õşõklarõ söner. Ekran kapanõr. Güç õşõklarõ söner. Ekran kapanõr. Güç düğmesine basõn. Güç õşõklarõ yanar. Çalõşmanõz yeniden ekranda görüntülenir. *Bir ağ etki alanõna kaydolduğunuzda, tõklattõğõnõz düğmenin adõ Bilgisayarõ Kapat yerine Kapat olur. Sistem, zayõf pil düzeyi nedeniyle hazõrda bekletme modunu başlatmõşsa, güç düğmesine basmadan önce harici gücü bağlayõn veya şarj edilmiş pili takõn. (Kullanõlan tek güç kaynağõ boşalmõş bir pilse, sistem yanõt vermeyebilir.) Güç 4 7

20 5 Güç seçenekleri Windows Denetim Masasõ ndaki pek çok varsayõlan güç ayarõnõ değiştirebilirsiniz. Örneğin, pil zayõf pil düzeyi durumuna geldiğinde sesli bir uyarõ verilmesini sağlayabilir veya güç düğmesinin fabrika çõkõş ayarlarõnõ değiştirebilirsiniz. Bilgisayar açõkken: İşletim sisteminde uyku düğmes olarak adlandõrõlan fn+f3 kõsayol tuş bileşimine basõlmasõ, bekleme modunu başlatõr. Ekran düğmesi ekranõ kapatõr ve bekleme modunu başlatõr. Ekran düğmesi, ekranõn kapatõlmasõyla etkinleştirilir. Güç Seçenekleri Özellikleri ne Erişme Güç Seçenekleri Özellikleri ne erişmek için: Bildirim alanõndaki (görev çubuğunun en sağõnda) Güç Ölçer simgesini sağ tõklatõn ve sonra Güç Özelliklerini Ayarla'yõ tõklatõn. veya Sõrasõyla Başlat > Denetim Masasõ > Performans ve Bakõm > Güç Seçenekleri'ni belirleyin. Güç 5 1

21 Güç seçenekleri Güç Ölçer simgesini görüntüleme Güç Ölçer simgesi görev çubuğunun en sağõndaki bildirim alanõnda görünür. Simge, bilgisayarõnõzõn pille veya harici güç kaynağõyla çalõştõğõnõ göstermek amacõyla şekil değiştirir. Güç Ölçer simgesini bildirim alanõndan kaldõrmak için: 1. Bildirim alanõndaki Güç Ölçer simgesini sağ tõklatõn ve ardõndan Güç Özelliklerini Ayarla yõ tõklatõn. 2. Gelişmiş sekmesini tõklatõn. 3. Simgeyi her zaman görev çubuğunda göster onay kutusundaki seçimi kaldõrõn. 4. Uygula yõ, ardõndan da Tamam õ tõklatõn. Güç Ölçer simgesini bildirim alanõnda göstermek için: 1. Sõrasõyla Başlat > Denetim Masasõ > Performans ve Bakõm > Güç Seçenekleri'ni belirleyin. 2. Gelişmiş sekmesini tõklatõn. 3. Simgeyi her zaman görev çubuğunda göster onay kutusunu seçin. 4. Uygula yõ, ardõndan da Tamam õ tõklatõn. Bildirim alanõnda yerleştirmiş olduğunuz, görev çubuğunun en sağõndaki simgeyi göremiyorsanõz, bildirim alanõndaki Gizli Simgeleri Göster simgesini (< veya <<) tõklatõn. 5 2 Güç

22 Güç seçenekleri Güç düzenini ayarlama veya değiştirme Güç Seçenekleri Özellikleri iletişim kutusundaki Güç Düzenleri sekmesi sistem bileşenlerine güç düzeyleri atar. Bilgisayara, çalõşma kaynağõna bağlõ olarak (pil veya harici güç) farklõ düzenler atayabilirsiniz. Ayrõca, belirlediğiniz bir zaman aralõğõndan (zaman aşõmõ) sonra bekleme modunu başlatan ya da ekranõ veya sabit disk sürücüsünü kapatan bir güç düzeni belirleyebilirsiniz. Güç düzenini ayarlamak için: 1. Bildirim alanõndaki Güç Ölçer simgesini sağ tõklatõn ve ardõndan Güç Özelliklerini Ayarla yõ tõklatõn. 2. Güç Düzenleri sekmesini tõklatõn. 3. Değiştirmek istediğiniz güç düzenini seçin ve ekrandaki listelerden seçenekleri ayarlayõn. 4. Uygula düğmesini tõklatõn. Güvenlik komut istemi ayarlama Bilgisayar açõldõğõnda, bekleme modundan çalõşmaya başladõğõnda veya hazõrda bekletme modundan geri yüklendiğinde parola sorulmasõnõ sağlayan bir güvenlik özelliği ekleyebilirsiniz. Parola istemi ayarlamak için: 1. Bildirim alanõndaki Güç Ölçer simgesini sağ tõklatõn ve ardõndan Güç Özelliklerini Ayarla yõ tõklatõn. 2. Gelişmiş sekmesini tõklatõn. 3. Bilgisayar bekleme durumundan çõktõğõnda parola sor onay kutusunu işaretleyin. 4. Uygula düğmesini tõklatõn. Güç 5 3

23 6 İşlemci performans denetimleri ÄDİKKAT: Bilgisayarın aşırı ısınmasını önlemek için, hava deliklerini kapatmayın. Bilgisayarı yalnızca sağlam ve düz bir yüzeyde kullanın. Yazıcı gibi başka sert bir yüzeyin veya yastık, kalın halı ya da giysi gibi yumuşak yüzeylerin hava akımını engellememesine özen gösterin. Aşırı ısınma bilgisayara zarar verebilir ve işlemci performansını düşürebilir. Bazõ durumlarda, bilgisayar harici güce bağlõyken, pil gücünde olduğundan daha hõzlõ çalõşabilir. Pil gücü çok düşükse, bilgisayar gücü korumak için işlemci hõzõnõ düşürebilir ve bu da grafik işleme performansõnõ düşürür. Windows XP, güç düzeni seçerek işlemci performans denetimlerini yönetmenizi sağlar. İşlem hõzõ en iyi performans veya en yüksek güç tasarrufuna göre ayarlanabilir. İşlemci performansõ denetimleri Güç Seçenekleri Özellikleri iletişim kutusunda yönetilir. Windows XP işlemci performansõ denetimlerine erişmek için:» Sõrasõyla Başlat > Denetim Masasõ > Performans ve Bakõm > Güç Seçenekleri > Güç Düzenleri sekmesini seçin. Seçtiğiniz güç düzeni, bilgisayar dõş güç kaynağõna bağlõ olduğunda veya pil gücüyle çalõşõrken işlemcinin nasõl çalõşacağõnõ belirler. Harici güç veya pil gücü için her güç düzeni belirli bir işlemci durumunu ayarlar. Güç 6 1

24 İşlemci performans denetimleri Güç düzeni ayarlandõğõnda, bilgisayarõnõzõn işlemci performansõnõ denetlemek için başka hiçbir adõm gerekmez. Aşağõdaki tabloda kullanõlabilir güç düzenleri için harici ve pil gücünde işlemci performansõ açõklanmaktadõr. Güç düzeni Ev/Ofis Masasõ Taşõnabilir/Dizüstü (varsayõlan)* Sunu Her Zaman Açõk Harici güç kullanõrken işlemci performansõ Her zaman en yüksek performans durumunda çalõşõr. Performans durumu CPU talebine göre belirlenir. Performans durumu CPU talebine göre belirlenir. Her zaman en yüksek performans durumunda çalõşõr. En Az Güç Yönetimi Performans durumu CPU talebine göre belirlenir. En Çok Pil Performans durumu CPU talebine göre belirlenir. Pil gücü kullanõrken işlemci performansõ Performans durumu CPU talebine göre belirlenir. Performans durumu CPU talebine göre belirlenir. Performans durumu CPU talebine göre belirlenir. Her zaman en yüksek performans durumunda çalõşõr. Performans durumu CPU talebine göre belirlenir. İşlemci performansõ düşürülür ancak pil ömrü uzatõlõr. *En iyi sonuçlar için Taşõnabilir/Dizüstü bilgisayar güç düzeni kullanmanõz önerilir. 6 2 Güç

25 7 Piller Bilgisayarda şarj edilmiş bir pil varsa ve bilgisayar harici güce bağlı değilse, bilgisayar pil gücüyle çalışır. Bilgisayar AC gücüne bağlı olduğunda AC gücüyle çalışır. Bilgisayar şarj edilmiş pil içeriyor ve AC adaptörü üzerinden sağlanan AC gücüyle çalışıyorsa, AC adaptörünün bilgisayarla bağlantısının kesilmesi durumunda bilgisayar pil gücüne geçer. AC gücü bağlantısı kesildiğinde, pil ömrünü uzatmak için ekran parlaklığı otomatik olarak azaltılır. Çalışma yönteminize bağlı olarak pili bilgisayarda tutabilir veya başka bir yerde saklayabilirsiniz. Pili bilgisayarda tutmak, bilgisayar harici AC gücüne bağlı olduğu her zaman pilin şarj edilmesini ve güç kesintisi durumunda çalışmalarınızın korunmasını sağlar. Ancak bilgisayar kapatıldığında ve harici güç kaynağına takılı olmadığında pil yavaş bir şekilde boşalır. Güç 7 1

26 Piller Pilleri Tanımlama Bu bilgisayar en fazla 2 pili destekler: Bilgisayarla birlikte bir lityum iyon pil verilir. Bilgisayarın alt kısmına isteğe bağlı bir pil takılabilir. Bilgisayar 2 haftadan daha uzun süre kullanılmayacak ve harici güçle bağlantısı kesilecekse, pili çıkarın ve Pili saklama kısmında açıklandığı gibi saklayın. İşinizin başından ayrılma konusunda daha fazla bilgi için bu bölümdeki Bekleme ve hazırda bekletme modu konusuna bakın. Yalnızca bilgisayarla birlikte verilen pil, HP tarafından sağlanan bir yedek pil paketi veya HP den aksesuar olarak satın alınan pilleri kullanın. 7 2 Güç

27 Piller Birincil pili takma veya çıkarma ÄDİKKAT: Tek güç kaynağı olan pili çıkarırken bilgi kaybını önlemek için, pili çıkarmadan önce hazırda bekletme modunu başlatın veya bilgisayarı kapatın. Pillerin görünümü modele göre değişir. Birincil pili takmak için: 1. Bilgisayarı, düz bir yüzey üzerinde, pil bölümü size dönük olacak şekilde ters çevirin. 2. Pili 1 yerine oturana kadar pil yuvasına itin. Pil serbest bırakma mandalı 2 otomatik olarak pili yerine sabitler. Güç 7 3

28 Piller Birincil pili çıkarmak için: 1. Bilgisayarı, düz bir yüzey üzerinde, pil bölümü size dönük olacak şekilde ters çevirin. 2. Pili açma mandalını 1 sağa doğru kaydırın. 3. Pili çıkartmak için sol taraftaki pil açma mandalını 2 sağa doğru kaydırın ve tutun. 4. Pili 3 bilgisayardan çıkarın. 7 4 Güç

29 Piller Birden çok pili şarj etme Birden fazla pil takılıysa, bunlar aşağıdaki sırayla şarj edilir ve boşaltılır: Şarj etme sırası: 1. Bilgisayar pil yuvasındaki birincil pil 2. İsteğe bağlı aksesuar pil Şarjı boşaltma sırası: 1. İsteğe bağlı aksesuar pil 2. Bilgisayar pil yuvasındaki birincil pil Pil şarj edilirken, bilgisayarın üzerindeki pil ışığı kehribar renginde yanar. Pil tam dolu duruma yaklaştığında pil ışığı yeşil olur. Tüm piller tam olarak dolduğunda ışık söner. Birincil pil bilgisayara takılıp bilgisayar da harici güç kaynağına bağlandığında bu pil şarj olur. Harici güç, aşağıdakiler üzerinden sağlanabilir: AC adaptörü bilgisayarla birlikte verilir İsteğe bağlı yerleştirme birimi İsteğe bağlı güç adaptörü ÅUYARI: Olası güvenlik sorunlarını azaltmak için yalnızca bilgisayarla birlikte verilen AC adaptörü, HP tarafından sağlanan bir yedek AC adaptörü veya HP den aksesuar olarak satın alınan bir AC adaptörünü kullanın. Yalnızca birlikte verilen AC adaptörü veya bu bilgisayar için onaylanmış bir adaptörü kullanın. Güç 7 5

30 Piller Pili şarj etme Pilin ömrünü uzatmak ve pil şarj göstergelerinin doğruluk oranını artırmak için: ÅUYARI: Bilgisayar pilini uçakta şarj etmeyin. Yeni bir pili şarj ediyorsanız: Pili, bilgisayar AC adaptörü aracılığıyla harici güce takılıyken şarj edin. Bilgisayarı açmadan önce pili tamamen doldurun. Kullanılan bir pili şarj ediyorsanız: Pili şarj etmeden önce, tam şarjın yaklaşık yüzde 10 unun normal kullanım sonucunda bitmesini bekleyin. Bilgisayarı açmadan önce pili tamamen doldurun. Bilgisayara takılı bir pil, bilgisayar harici güç kaynağına bağlandığında şarj olur. Bilgisayara takılı bir pil, bilgisayar kapalıyken de, kullanımda olduğunda da şarj olur; ancak bilgisayar kapalı olduğunda pil daha hızlı şarj edilecektir. Pil yeniyse, 2 hafta veya daha fazla süre boyunca kullanılmamışsa ya da normal oda sıcaklığından çok daha sıcak veya soğuk durumda ise şarj işlemi gecikebilir. Pil ışığı şarj durumunu görüntüler: Yanıyorsa: Pil şarj ediliyordur. Yanıp sönüyorsa: Pil düşük pil durumuna ulaşmıştır ve şarj olmamaktadır. Hızla yanıp sönüyorsa: Pil çok düşük pil durumuna ulaşmıştır ve şarj olmamaktadır. Sönükse: Pil tamamıyla şarj edilmiştir veya takılmamıştır. Pildeki şarj miktarını belirleme konusunda bilgi için, Pilin şarjını izleme konusuna bakın. 7 6 Güç

31 Piller Pilin şarjını izleme Bu bölümde, pilin şarj miktarını belirlemeye yönelik birkaç yol açıklanmaktadır. Doğru şarj düzeyi bilgisi edinme Tüm pil şarj göstergelerinin doğruluğunu artırmak için: Pili şarj etmeden önce, tam şarjın yaklaşık yüzde 10 unun normal kullanım sonucunda bitmesini bekleyin. Bilgisayarı açmadan önce pili tam olarak şarj edin. Pil 1 ay veya daha uzun süre kullanılmamışsa, pili şarj etmenin yanı sıra kalibre etmeyi de unutmayın. Ayarlama yönergeleri için Pil kalibrasyonu bölümüne bakın. Ekranda şarj düzeyi bilgisini görüntüleme Bu konuda, pil şarjı göstergelerine nasıl erişebileceğiniz ve yorumlayabileceğiniz açıklanmaktadır. Şarj göstergelerini görüntüleme Bilgisayardaki herhangi bir pilin durumu hakkındaki bilgileri görüntülemek için: Görev çubuğunun en sağında yer alan bildirim alanındaki Güç Ölçer simgesini çift tıklatın. veya Sırasıyla Başlat > Denetim Masası > Performans ve Bakım > Güç Seçenekleri > Güç Ölçer sekmesini seçin. Güç 7 7

32 Piller Şarj göstergelerini yorumlama Şarj göstergelerinin çoğu pil durumunu hem yüzde, hem de dakika cinsinden kalan şarj süresi olarak gösterir. Yüzde değeri pilde kalan şarj miktarını yaklaşık olarak gösterir. Saat, pilin geçerli düzeyde güç sağlamaya devam etmesi durumunda pilde kalan yaklaşık çalışma saatini gösterir. Örneğin, DVD oynatmaya başladığınızda kalan süre azalacak; DVD oynatmaya son verdiğinizde ise kalan süre artacaktır. Pil şarj olurken, Güç Ölçer ekranındaki pil simgesinin üzerinde bir yıldırım simgesi görünebilir. 7 8 Güç

33 Piller Zayıf pil düzeyi durumlarını yönetme Bu bölümdeki bilgiler fabrikada ayarlanmış uyarıları ve sistem yanıtlarını açıklamaktadır. Bazı zayıf pil düzeyi durumu uyarıları ve sistem yanıtları Windows Denetim Masası ndaki Güç Seçenekleri penceresinde değiştirilebilir. Güç Seçenekleri'ni kullanarak ayarlanan tercihler ışıkları etkilemez. Zayıf pil düzeyi durumlarını belirleme Bu bölümde, zayıf ve kritik ölçüde zayıf pil düzeylerinin nasıl belirleneceği açıklanmaktadır. Zayıf pil durumu Bilgisayarın kullanabileceği tek güç kaynağı olan pil paketi düşük pil düzeyi durumuna geldiğinde, pil ışığı kehribar renginde yanıp söner. Kritik ölçüde zayıf pil düzeyi durumu Zayıf pil düzeyi durumuna çözüm bulunmazsa, bilgisayar kritik ölçüde zayıf pil düzeyi durumuna girer ve pil ışığı daha hızlı yanıp sönmeye başlar. Kritik ölçüde zayıf pil düzeyi durumunda: Hazırda bekletme modu etkinse ve bilgisayar açıksa veya bekleme modundaysa, bilgisayar hazırda bekletme modunu başlatır. Hazırda bekletme modu devre dışıysa ve bilgisayar açıksa veya bekleme modundaysa, kısa bir süre bekleme modunda kalıp kapanır ve kaydedilmemiş bilgiler kaybolur. Hazırda bekletme modunun etkinleştirildiğini doğrulamak için: 1. Sırasıyla Başlat > Denetim Masası > Performans ve Bakım > Güç Seçenekleri > Hazırda Beklet sekmesini seçin. 2. Hazırda bekletmeyi etkinleştir onay kutusunun seçili olduğundan emin olun. Güç 7 9

34 Piller Zayıf pil düzeyi durumlarını çözümleme ÄDİKKAT: Bilgisayar kritik ölçüde zayıf pil düzeyine geldiyse ve hazırda bekletme modunu başlattıysa, bilgi kaybı riskini azaltmak için güç ışıkları kapanıncaya kadar gücü geri yüklemeyin. Kullanılabilir harici güç varsa Harici bir güç olduğunda zayıf pil düzeyi durumunu çözmek için aşağıdakilerden birini bağlayın: AC adaptörü bilgisayarla birlikte verilir İsteğe bağlı yerleştirme birimi İsteğe bağlı güç adaptörü Kullanılabilir dolu pil varsa Kullanılabilir bir dolu pil varken düşük pil durumunu çözümlemek için: 1. Bilgisayarı kapatın veya hazırda bekletme modunu başlatın. 2. Dolu pili takın. 3. Bilgisayarı açın. Hiçbir güç kaynağı yoksa Herhangi bir güç kaynağı yoksa, zayıf pil düzeyi durumunu çözümlemek için: Hazırda bekletme modunu başlatın. veya Çalışmanızı kaydedip bilgisayarı kapatın Güç

35 Piller Bilgisayar hazırda bekletme modundan çalışmaya başlayamazsa Bilgisayarda hazırda bekletme modundan çıkacak kadar güç olmadığında zayıf pil düzeyi durumunu çözmek için: 1. Bilgisayara tam dolu bir pil paketi takın veya bilgisayarı harici güç kaynağına bağlayın. 2. Güç düğmesine basarak hazırda bekletme modundan çıkın. Pil kalibrasyonu Kalibre etme zamanı Pil yoğun şekilde kullanılsa bile, ayda bir defadan çok kalibrasyon gereksiniminin doğmaması gerekir. Yeni pilin ilk kullanımdan önce kalibre edilmesi gerekmez. Pili aşağıdaki durumlarda kalibre edin: Pil şarj göstergesi doğru görünmediğinde Pil çalışma süresinde önemli bir değişiklik gözlemlediğinizde Pil bir ay veya daha uzun süre kullanılmadıysa Kalibre etme yöntemi Pilin kalibre edilmesi üç adımdan oluşur: tam şarj etme, tam boşaltma ve tekrar tam şarj etme. Güç 7 11

36 Piller Adım 1: Pili şarj etme Pil bilgisayar kapalıyken de, kullanılırken de şarj edilebilir; ancak bilgisayar kapalıyken daha hızlı şarj edilir. ÅUYARI: Bilgisayar pilini uçakta şarj etmeyin. Pili şarj etmek için: 1. Pili bilgisayara takın. 2. Bilgisayarı AC adaptörüne, isteğe bağlı güç adaptörüne veya isteğe bağlı takma cihazına bağlayıp adaptör veya aygıtı harici güç kaynağına takın. Bilgisayardaki pil ışığı yanar. 3. Pil tamamıyla şarj edilene kadar bilgisayarı harici güce takılı durumda bırakın. Bilgisayardaki pil ışığı söner. Adım 2: Pil şarjını boşaltma Şarjı tamamen bitirme işlemine başlamadan önce, hazırda bekletme modunu devre dışı bırakın. Hazırda bekletme modunu devre dışı bırakmak için: 1. Sırasıyla Başlat > Denetim Masası > Performans ve Bakım > Güç Seçenekleri > Hazırda Beklet sekmesini seçin. 2. Hazırda bekletmeyi etkinleştir onay kutusundaki işareti kaldırın. 3. Uygula düğmesini tıklatın. Pilin şarjı boşaltılırken bilgisayarın açık kalması gerekir. Pilin şarjı bilgisayar kapalıyken de, kullanılırken de boşaltılabilir; ancak bilgisayar kullanımdayken daha hızlı boşalacaktır Güç

37 Piller Boşaltma işlemi sırasında bilgisayarın başında olmayacaksanız, şarjı boşaltma yordamına başlamadan önce çalışmalarınızı kaydedin. Boşaltma yordamı sırasında bilgisayarınızı zaman zaman kullanacaksanız ve güç tasarrufu zaman aşımı süreleri ayarladıysanız, boşaltma işlemi sırasında sisteminiz aşağıdaki performansı gösterecektir: Monitör otomatik olarak kapatılacaktır. Bilgisayar boşta kaldığında,sabit disk sürücüsü hızı otomatik olarak azalmayacaktır. Sistem tarafından başlatılan bekleme modu gerçekleşmeyecektir. Pil şarjını tamamıyla bitirmek için: 1. Bildirim alanındaki (görev çubuğunun en sağında) Güç Ölçer simgesini sağ tıklatın ve sonra Güç Özelliklerini Ayarla'yı tıklatın. veya Sırasıyla Başlat > Denetim Masası > Performans ve Bakım > Güç Seçenekleri > Güç Düzenleri sekmesini seçin. 2. Pille çalışırken ve Prize Takılı sütunlarındaki 4 ayarı kaydedin; böylece kalibrasyondan sonra bunları sıfırlayabilirsiniz. 3. Dört ayarı da Hiç bir zaman olarak ayarlayın. 4. OK (Tamam) düğmesini tıklatın. 5. Bilgisayarın harici güç kaynağı fişini çekin, ancak bilgisayarı kapatmayın. 6. Pilin şarjı tamamen boşalana kadar bilgisayarı pil gücüyle çalıştırın. Pilin şarjı zayıf pil düzeyi durumuna gelecek şekilde bitmişse, pil ışığı sarı renkli yanıp sönmeye başlar. Pilin şarjı tamamen boşaldığında, pil ışığı söner ve bilgisayar kapanır. Güç 7 13

38 Piller Adım 3: Pili yeniden şarj etme Pili yeniden şarj etmek için: 1. Bilgisayarı harici güce takın ve pil tamamen yeniden şarj oluncaya kadar harici güç bağlantısını kesmeyin. Pil şarj olduğunda, bilgisayardaki pil ışığı söner. Pil yeniden şarj olurken bilgisayarı kullanabilirsiniz, ancak bilgisayar kapalıyken pil daha hızlı şarj olur. 2. Bilgisayar kapalıysa, pil tamamen şarj edildiğinde ve pil ışığı söndüğünde bilgisayarı açın. 3. Sırasıyla Başlat > Denetim Masası > Performans ve Bakım > Güç Seçenekleri > Güç Düzenleri sekmelerini seçin. 4. Bağlantı sütunundaki ve Pille Çalışma sütunundaki öğeler için kaydettiğiniz ayarları yeniden girin. 5. OK (Tamam) düğmesini tıklatın. ÄDİKKAT: Pili kalibre ettikten sonra hazırda bekletme modunu yeniden etkinleştirin. Hazırda bekletme modunun yeniden etkinleştirilememesi durumunda pil tamamen boşalabilir ve bilgi kaybı olabilir Güç

39 Piller Pil gücü tasarrufu Bu bölümde açıklanan pil tasarruf yordamlarını ve ayarları kullanmak, pilin tek şarjla bilgisayarı çalıştırma süresini uzatır. Çalışırken güç tasarrufu Bilgisayarı kullanırken güç tasarrufu yapmak için: Çalışmanızın başından ayrılacaksanız, bekleme veya hazırda bekletme modunu başlatın ya da bilgisayarı kapatın. Kullanmadığınız zamanlarda modem yazılımınızdan çıkın ve kablosuz ve yerel alan ağı (LAN) bağlantılarını kapatın. Kullanmıyorsanız, harici güç kaynağına takılı olan harici aygıt bağlantılarını ayırın. Kullanmadığınız PC Kartlarını durdurun, devre dışı bırakın veya çıkartın. İhtiyacınız olduğunda ekran parlaklığını ayarlamak için fn+f9 ve fn+f10 kısayollarını kullanın. Dahili hoparlörlerin yerine, isteğe bağlı güçlendirilmiş hoparlörleri kullanın veya gerektiğinde sistem ses düzeyini ayarlayın. Ekran görüntüsünü bilgisayar ekranından harici bir görüntüleme aygıtına geçirmek için fn+f4 birleşimini kullanın. Güç 7 15

40 Piller Güç tasarrufu ayarlarını seçme Bilgisayarı güç tasarrufu yapacak şekilde ayarlamak için: Ekran koruyucusu için kısa bir bekleme süresi belirleyin ve en az grafik ve hareket içeren ekran koruyucusunu seçin. Ekran koruyucusu ayarlarına erişmek için: Sırasıyla Başlat > Denetim Masası > Görünüm ve Temalar > Ekran koruyucu seçin sekmelerini seçin. İşletim sisteminde, düşük güç kullanımı ayarları olan bir Güç Düzeni seçin. Pili saklama ÄDİKKAT: Pilin hasar görmemesi için uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın. Bilgisayar 2 haftadan daha uzun süre kullanılmayacak ve harici güç kaynağı bağlantısı çıkarılacaksa, pili çıkarın ve ayrı bir yerde saklayın. Pili, şarj ömrünü uzatmak için serin ve kuru bir yerde saklayın. Bir ay veya daha uzun süre saklanmış pili kullanmadan önce kalibre edin. Kullanılmış pili imha etme ÅUYARI: Yangın veya yanık riskini azaltmak için, pili parçalamayın, ezmeyin, delmeyin, kontaklarını kısa devre yapmayın, suya veya ateşe atmayın. Pili 60 C nin (140 F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Yalnızca bu bilgisayar için onaylanmış bir pille değiştirin. Lütfen pilleri elden çıkarma bilgileri konusunda Düzenleme, Güvenlik ve Çevre Bildirimleri bölümüne bakın Güç

41 Dizin A AC adaptör 2 2, 7 5 acil kapatma yordamlarõ 4 3 açma mandalõ, pil 7 4 B bekleme başlatma 4 4 çalõşmaya devam etme 4 4 tanõmlõ 3 1 bilgisayar ekranõ, açma veya kapatma 4 2 bilgisayarõ kapatma 4 2, 4 3 bilgisayarla yolculuk, pil için õsõyla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar 7 16 E ekran düğmesi 1 2 ekran koruyucu 7 16 F fabrika çõkõşõ güç ayarlarõ 4 1 fn+f3 kõsayol tuşu 1 2, 4 4 G güç düzenler 5 3 güç denetimi ve õşõğõ konumlarõ 1 1 kaynaklar 2 1 tasarruf 7 15 güç ayarlarõ 4 1 güç düğmesi 1 2 güç õşõğõ 1 2 güç kaynağõ 3 4 Güç Ölçer simgesi 5 2 güç, düğme 1 2 H hazõrda bekletme başlatma 4 6 etkinleştirme/devre dõşõ bõrakma 3 2 geri yükleme 4 6 kritik zayõf pil düzeyi durumunda başlatõlmõştõr 7 9 ne zaman kullanõlõr 3 1 tanõmlõ 3 1 hazõrda bekletme dosyasõ 3 1 HP Smart AC adaptörü 2 1 Güç Dizin 1

42 Dizin I õşõklar, güç 1 2 İ isteğe bağlõ güç adaptörü 7 12 işletim sistemi 4 2 K kalibrasyon, pil 7 11 kapatma 4 2 kapatma yordamlarõ 4 3 kõsayol tuşlarõ, fn+f3 1 2, 4 4 kritik ölçüde zayõf pil düzeyi 7 9 O okunabilir ortam 3 4 P pil çõkarma 7 3 güç tasarrufu 7 15 imha etme 7 16 kalibrasyonu 7 11 kullanma 7 1 pil gücü ve AC gücünün karşõlaştõrmasõ 7 1 saklama 7 16 şarj etme 7 6, 7 12 şarjõ denetleme 7 7 takma 7 3 tanõmlama 7 2 yeniden şarj etme 7 14 zayõf pil düzeyi durumlarõ 7 9 pil bõrakma mandalõ 7 4 pil õşõğõ şarj durumunu görüntüleme 7 6, 7 9 tanõmlama 1 3 pil şarj bilgileri 7 7 pili şarj etme 7 6 S sõcaklõk, saklama, pil 7 16 sõfõrlama (acil durum kapatma yordamlarõ) 4 3 sürücü ortamõ 3 4 T tasarruf, güç 7 15 Y yanõt vermeyen sistem, acil durum kapatma yordamlarõ 4 3 yazõlabilir ortam 3 4 yazõlõm, Güç Ölçer 5 1 Z zayõf pil düzeyi durumu 7 9 Dizin 2 Güç

43 Telif Hakkõ 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD deki tescilli ticari markalarõdõr. Buradaki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte gelen açõk garanti beyanlarõnda belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir şey ek garanti olarak yorumlanmamalõdõr. HP, burada olabilecek teknik hatalar veya yazõm hatalarõndan dolayõ sorumluluk kabul etmez. Güç lk Basm: Nisan 2006 Belge Parça Numarası:

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Tablet PC Turu. Belge Parça Numarası: 405775-141. Mayıs 2006

Tablet PC Turu. Belge Parça Numarası: 405775-141. Mayıs 2006 Tablet PC Turu Belge Parça Numarası: 405775-141 Mayıs 2006 Bu kõlavuzda bilgisayarõn donanõm özellikleri açõklanmõştõr. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2 Işõklar.....................................

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma. Belge Bölüm Numarası: 405533-141

Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma. Belge Bölüm Numarası: 405533-141 Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma Belge Bölüm Numarası: 405533-141 Ocak 2006 İçindekiler 1 Yazılım güncelleştirmeleri Otomatik HP Yazõlõm Güncelleştirmeleri alma........ 1 1 HP Web sitesinden

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede

Detaylı

Yükseltme ve Servis Kõlavuzu

Yükseltme ve Servis Kõlavuzu Yükseltme ve Servis Kõlavuzu Telif Hakkõ Bilgileri Hewlett-Packard ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler, sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açõk beyanlarda belirtilmektedir. Buradaki hiçbir

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Sorun Giderme. Kullanıcı Kılavuzu

Sorun Giderme. Kullanıcı Kılavuzu Sorun Giderme Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

HP Mini Kullanıcı Kılavuzu

HP Mini Kullanıcı Kılavuzu HP Mini Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. SD Logosu, marka sahibinin

Detaylı

Multiboot. Belge Bölüm Numarası: 405530-141

Multiboot. Belge Bölüm Numarası: 405530-141 Multiboot Belge Bölüm Numarası: 405530-141 Ocak 2006 İçindekiler 1 Varsayılan önyükleme aygıtı sıralaması 2 Computer Setup'ta önyükleme aygıtlarını etkinleştirme 3 Önyükleme sırası değiştirme konuları

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

Dizüstü PC Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü PC Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü PC Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth, sahibinin

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Resmi Model: Z01G Resmi Tip: Z01G001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)

Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde) Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bluetooth,

Detaylı

Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla

Detaylı

Güç Yönetimi Kullanıcı Kılavuzu

Güç Yönetimi Kullanıcı Kılavuzu Güç Yönetimi Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Parça Numarası: 406854-141 Nisan 2006 Bu kılavuzda harici ortam kartlarının bilgisayarla nasıl kullanılacağı anlatılır. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları Dijital ortam

Detaylı

HP Dizüstü Bilgisayar. Kullanım Kılavuzu

HP Dizüstü Bilgisayar. Kullanım Kılavuzu HP Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

HP Dizüstü Bilgisayar. Başvuru Kılavuzu

HP Dizüstü Bilgisayar. Başvuru Kılavuzu HP Dizüstü Bilgisayar Başvuru Kılavuzu Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI ve ATI Mobility Radeon Advanced Micro Devices, Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır. Bluetooth; sahibinin

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Güç Yönetimi Kullanıcı Kılavuzu

Güç Yönetimi Kullanıcı Kılavuzu Güç Yönetimi Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu kullanıcı kılavuzunda

Detaylı

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma Message Broadcasting Message Broadcasting, bir EasyMP Monitor eklentisidir. Yöneticiler eklentiyi kullanarak ağ üzerindeki bir veya daha fazla projektöre ya da tüm projektörlere mesaj veya duyuru gönderebilirler.

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

HP Color LaserJet CM3530 MFP Serisi Analog Fax Accessory 500 Send Fax Sürücüsü Kılavuzu

HP Color LaserJet CM3530 MFP Serisi Analog Fax Accessory 500 Send Fax Sürücüsü Kılavuzu HP Color LaserJet CM3530 MFP Serisi Analog Fax Accessory 500 Send Fax Sürücüsü Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250 2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü Kullanım Kılavuzu 87250 Şekiller ve Hızlı Başvuru Kılavuzu Ürün Yapısı Kamera Şekil 1 Monitör Şekil 2 i Kurulum 1 Kamera Kurulumu 1.1 Güç Besleme - AC Güç

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Detaylı

MD-3100 USB ADSL MODEM A B C D. Bilgisayarı açın Kurulum CD-ROM unu takın AÇIK. 2 Sürücüyü kurun. 3 Hiçbir işlem gerekmiyor 4

MD-3100 USB ADSL MODEM A B C D. Bilgisayarı açın Kurulum CD-ROM unu takın AÇIK. 2 Sürücüyü kurun. 3 Hiçbir işlem gerekmiyor 4 MD-300 USB ADSL MODEM Ürün bilgileri A. Güç göstergesi (açık: USB ve PC bağlantısı açık / kapalı: bağlantı yok veya PC kapalı B. ADSL LINK göstergesi (yanıp sönüyor: ADSL hattı aranıyor / sürekli yanıyor:

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

HP UC Hoparlörlü Telefon. Kullanıcı Kılavuzu

HP UC Hoparlörlü Telefon. Kullanıcı Kılavuzu HP UC Hoparlörlü Telefon Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m ile çal ma esnas nda zaman iyi kullanmak için makro haz rlayabileceksiniz. ARA TIRMA Sürekli tekrar n yapt n zi lemlere

Detaylı

Başlarken. HP Dizüstü Bilgisayar

Başlarken. HP Dizüstü Bilgisayar Başlarken HP Dizüstü Bilgisayar Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari

Detaylı

Hızlı Kur ve Başlarken HP Compaq Ofis Masaüstü Bilgisayarlari d220 ve d230 Modelleri

Hızlı Kur ve Başlarken HP Compaq Ofis Masaüstü Bilgisayarlari d220 ve d230 Modelleri Hızlı Kur ve Başlarken HP Compaq Ofis Masaüstü Bilgisayarlari d220 ve d230 Modelleri Belge Parça Numarası: 326325-142 Haziran 2003 Bu kılavuz bilgisayarınızı ayarlama ve bakımı hakkında temel bilgiler

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler tabletinizde olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler tabletinizde olmayabilir. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır. Google,

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

Güç Yönetimi. Kullanıcı Kılavuzu

Güç Yönetimi. Kullanıcı Kılavuzu Güç Yönetimi Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ve Windows Vista, ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation ın ticari markaları veya tescilli ticari

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Bu kullanıcı kılavuzunda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kullanıcı kılavuzunda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır.

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

HP Dizüstü Bilgisayar Kullanıcı Kılavuzu

HP Dizüstü Bilgisayar Kullanıcı Kılavuzu HP Dizüstü Bilgisayar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Plantronics Explorer 50. Kullanıcı Kılavuzu

Plantronics Explorer 50. Kullanıcı Kılavuzu Plantronics Explorer 50 Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Hoş Geldiniz 3 Kutunun içinde ne var 4 Kulaklığa Genel Bakış 5 Güvende olun 5 Eşleştirme ve Şarj Etme 6 Eşleştirme 6 Eşleştirme modunu etkinleştirme

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Güç. Belge Bölüm Numarası: Bu kılavuzda bilgisayarın gücü nasıl kullandığı anlatılır. Mart 2006

Güç. Belge Bölüm Numarası: Bu kılavuzda bilgisayarın gücü nasıl kullandığı anlatılır. Mart 2006 Güç Belge Bölüm Numarası: 396855-141 Mart 2006 Bu kılavuzda bilgisayarın gücü nasıl kullandığı anlatılır. İçindekiler 1 Güç denetimi ve ışığı konumları 2 Güç kaynakları AC adaptörünü bağlama......................

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

D-Link DSL-2640U Kablosuz N ADSL2+ Router (D-SmartNet Kullan c lar için) KOLAY KURULUM KILAVUZU

D-Link DSL-2640U Kablosuz N ADSL2+ Router (D-SmartNet Kullan c lar için) KOLAY KURULUM KILAVUZU D-Link DSL-2640U Kablosuz N ADSL2+ Router (D-SmartNet Kullan c lar için) KOLAY KURULUM KILAVUZU PAKET ÇER * DSL-2640NRU ADSL2+ Router * Güç Adaptörü *Ay r c (Splitter) * CD-ROM ve Kullan m K lavuzu * ADSL

Detaylı

Yükseltme ve Bakım Kılavuzu

Yükseltme ve Bakım Kılavuzu Yükseltme ve Bakım Kılavuzu Hewlett-Packard ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler, sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık beyanlarda belirtilmektedir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Temel Konuları

Dizüstü Bilgisayar Temel Konuları Dizüstü Bilgisayar Temel Konuları HP ürünleri ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için, http://www.hp.com adresindeki HP Web sitesini ziyaret edin. Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company,

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

HP Color LaserJet CM6040/CM6030 MFP Serisi Analog Fax Accessory 300 Faks Kullanım Kılavuzu

HP Color LaserJet CM6040/CM6030 MFP Serisi Analog Fax Accessory 300 Faks Kullanım Kılavuzu HP Color LaserJet CM6040/CM6030 MFP Serisi Analog Fax Accessory 300 Faks Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği

Detaylı

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16 Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Hoş Geldiniz 4 Önemli noktalar 6 Uyarılar 7 Cihaz özellikleri 8 MyLink+ Durum Göstergesi 10 MyLink+ cihazınızın çalışması 16 MyLink+ cihazının şarj edilmesi 17 Başlarken 19

Detaylı

Mini Kullanım Kılavuzu

Mini Kullanım Kılavuzu Mini Kullanım Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır.

Detaylı

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu Hakkında Memeo Backup Premium, karmaşık dijital dünya için basit bir yedekleme çözümüdür. Memeo Backup Premium değerli ve önem verdiğiniz belgelerinizi otomatik olarak yedekleyerek, istediğiniz zaman dosyalarınızı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1340EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172552

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1340EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172552 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP TOUCHSMART TX2-1340EA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP TOUCHSMART TX2-1340EA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Plantronics Voyager 835 Kullanım Kılavuzu

Plantronics Voyager 835 Kullanım Kılavuzu Plantronics Voyager 835 Kullanım Kılavuzu Hoş Geldiniz Plantronics Voyager 835 kulaklığını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuz, yeni kulaklığınızın kurulumu ve kullanımıyla ilgili talimatları

Detaylı

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin.

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. 2012. e... hiçbir biçimde yeniden üretilemez. hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. faydalanabilirsiniz., Ba. öneririz. herhang. i Güvenlik...1 Güvenlik Önlemleri...1 EMC...5...7...7...7...9...10

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır. Intel,

Detaylı

Bu kullanıcı kılavuzunda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kullanıcı kılavuzunda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve HP Inc. tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır. Intel, Intel Core, Xeon ve Thunderbolt,

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı