Tek Akciğer Ventilasyonunda İki Farklı FiO2 Oranının Oksijenlenme ve Pulmoner Şanta Etkileri (*)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tek Akciğer Ventilasyonunda İki Farklı FiO2 Oranının Oksijenlenme ve Pulmoner Şanta Etkileri (*)"

Transkript

1 Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2002; 30: Tek Akciğer Ventilasyonunda İki Farklı FiO2 Oranının Oksijenlenme ve Pulmoner Şanta Etkileri (*) N. Mert ŞENTÜRK (**), Tülay ÖZKAN (**), Korkut ATALAN (***), Şükrü DİLEGE (****), Mehmet TUĞRUL (*****), Kamil PEMBECİ (*****) 2000 TARK da (Kuşadası) sözlü sunu olarak sunulmuştur. İ.Ü. İst. Tıp Fak. Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Uz. Dr. İ.Ü. İst. Tıp Fak. Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Tıpta Uz. Öğr. İ.Ü. İst. Tıp Fak. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Doç. Dr. İ.Ü. İst. Tıp Fak. Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr. ÖZET Tek akciğer ventilasyonu (TAV) sırasında, farklı ins-piratuar oksijen oranlarının (FiO2) oksijenlenme ve pulmoner şanta (Qs/Qt) olan etkileri torakotomi uygulanacak 26 hastanın dahil edildiği prospektif, rasgele bir klinik araştırmada araştırılmıştır. TAV na kadar FiO olacak şekilde O2/hava karışımı ve % isofluran ile sağlanan anestezi idamesi, TAV sıra-sında 20 şer dakika boyunca ya önce % 100 O2, sonra % 60 O2, ya da önce % 60 O2, sonra % 100 O2 ile uy-gulanmıştır (TAV100 ve TAV60). TAV öncesi, TAV60, TAV100 ve operasyon sonunda arter ve santral kateterden ven kanı gazı örnekleri alınarak gerekli parametreler kaydedilmiş ve Qs/Qt hesaplanmıştır. PaO2, TAV60 da diğer ölçümlere göre anlamlı olarak daha az bulunmuş (PaO2: TAV öncesi: 191.4±42.9; TAV60: 124.5±39.7; TAV100: 188±69.5; TAV sonrası: 190.4±40.1 mmhg; p<0.0001); Qs/Qt ise, hem TAV öl-çümleri ile diğer iki ölçüm arasında, hem de TAV sırasında (TAV60 ve TAV100 arasında) anlamlı farklı ol-muştur (Qs/Qt: TAV öncesi: 14.2±4.1; TAV60: 27.5±6.6; TAV100: 32±6.9; TAV sonrası: 14.3±3.4 %; p<0.0001). PaO2/FiO2 oranı, TAV60 da TAV100 e gö-re, anlamlı olarak yüksektir (sırasıyla 209.2±67.6 ve 188.0±69.5; p<0.01). FiO2 nin, TAV da % 100 e çıkarılması, oksijenlenme için olumlu olmakla beraber, şantı artırmaktadır. Yüksek FiO2 ye bağlı şant artışının ciddi sonuçlar do-ğurabileceği düşünülerek, FiO2 nin, ancak gerekirse % 100 e çıkarılması daha doğru olacaktır. Anahtar kelimeler: tek akciğer ventilasyonu, inspiratuar oksijen oranı, pulmoner şant, atelektazi SUMMARY Effects of two Different Inspiratory Oxygen Fractions on Oxygenation and Pulmonary Shunt During One-Lung-Ventilation

2 The effects of two different inspiratory oxygen fractions (FiO2) on oxygenation and pulmonary shunt fraction (Qs/Qt) during one-lung-ventilation (OLV) were compared in a prospective, randomized, clinical investigation. Following Ethical Committee approval and informed patient consent 26 patients undergoing thoracotomy were included. Anaesthesia was maintained with 60 % O2 in air and isoflurane % until OLV. During OLV, FiO2 of 100 % and 60 % was applied in alternating sequences of 20 minutes each in all patients (OLV100 and OLV60). Arterial and venous blood samples were drawn before OLV, at the end of OLV60 and OLV100, and after 20 minutes after OLV to record PaO2 and the necessary parameters to calculate Qs/Qt. PaO2 was found statistically lower in OLV60 (PaO2: Before-OLV: 191.4±42.9; OLV60: 124.5±39.7; OLV100: 188±69.5; After-OLV: 190.4±40,1 mmhg; p<0.0001); while there were significant differences between OLV and two-lung-ventilations measurements and also between OLV60 and OLV100 in Qs/Qt (Qs/Qt: Before-OLV: 14.2±4.1; OLV60: 27.5±6.6; OLV100: 32±6.9; After-OLV: 14.3±3.4 %; p<0.0001). PaO2/FiO2 ratio was significantly higher in OLV60 compared to OLV100 (209.2±67.6 vs 188.0±69.5; p<0.01). FiO2 of 100 % during OLV is associated with a better oxygenation, but also with an increase in Qs/Qt. Considering that the increase of shunt because of high FiO2 would lead to serious problems, it seems to be more rational to increase the FiO2 only following a clinical examination during OLV. GİRİŞ Key words: one-lung ventilation, inspiratory oxygen fraction, pulmonary shunt, atelectasis Tek akciğer ventilasyonu (TAV) sırasında, pulmo-ner şantın (Qs/Qt) artışı sonucu ortaya çıkan hipoksemi önemli bir sorundur. Bu nedenle, klasik bilgilere göre TAV nun başlamasıyla inspiratuar oksijen fraksiyonu (FiO2), % 100 e yükseltilmelidir (1,2). Bu yöntem ile, hem ventile edilen akciğerde alveol oksijenlenmesi daha iyi sağlanmakta, hem de bu akciğerde oluşan pulmoner vazodilatasyon ile daha uygun bir ventilasyon-perfüzyon eşleşmesine yol açıldığı kabul edilmektedir. Genel anestezi sırasında yüksek FiO2 kullanımının avantaj ve dezavantajlarını bildiren çeşitli çalışma-lar mevcuttur. Yüksek FiO2 nin absorbsiyon atelektazilerine yol açtığı da bilinmektedir (3). Bu bilgi, TAV sırasında, ventile edilen akciğerde zaten artmış olan atelektazi ihtimalinin daha da artabileceğini dü-şündürebilir. Rutin FiO2 yükseltilmesi uygulamasının, pulmoner şantta daha da fazla artışa yol açabileceği hipotezi ile planlanan bu prospektif, rasgele, çift kör klinik çalışmada, TAV sırasında % 100 ve 0.60 FiO2 oranlarının Qs/Qt, PaO2 ve PaO2/FiO2 oranına olan etkileri araştırılmıştır. Her hastada hem 0.60, hem de 1.0 FiO2 oranı kullanılarak kişisel farklılıkların gi-derilmesi sağlanmış; ayrıca TAV sırasında zamanla oluşabilecek değişiklikleri elimine etmek için de hastaların yarısında önce % 60 sonra % 100 O2 uy-gulanırken, diğer yarısı önce 1.0 sonra 0.6 FiO2 ile ventile edilmişlerdir.

3 MATERYEL ve METOD Etik Kurul izni ve hasta onayı ile, torakotomi uygulana-cak 26 hasta, çalışmaya alınmıştır. Renal yetersizlik (kreatinin>1.5 mg/dl), veya karaciğer yetersizliği (SGOT veya SGPT> 40 U/L) veya belgelenmiş ya da preoperatif muayenede tesbit edilmiş kalp hastalığı olan vakalar çalış-ma dışı bırakılmışlardır. Ayrıca TAV sırasında, puls oksi-metrede görülen oksijen satürasyonunun % 90 altına düş-tüğü (ve bu nedenle ek tedbirlere başvurulan) vakaların çalışma dışı bırakılması planlanmıştır. Tüm hastaların preoperatif solunum testi sonuçları (FEV1: 1. saniye zorlu ekspiratuar volüm; FVC: zorlu vital kapasite ve FEV1/FVC) kaydedilmiştir. Ameliyathaneye alınan hastalarda ameliyat edilecek tarafın aksi tarafında el üstünden periferik damar yolu açı-larak kristalloid infüzyonuna (10 ml/kg) başlanmıştır. EKG, SpO2 ve ameliyat edilecek tarafın aksi tarafında radyal arterden takılan 20 G kanül ile invazif arter kan ba-sıncı monitorizasyonlarını takiben (Horizon XL, Mennen Medicals, Israel), 3 µg/kg fentanil, 2-3 mg/kg propofol ve 0.1 mg/kg vekuronyum ile anestezi indüksiyonu uygulanmıştır. Hastalar 37 (kadın hastalar) veya 39 (erkek hastalar) F çift lumenli tüp (Mallincrodt, USA) ile entübe edilmişlerdir; tüm vakalarda sol bronşiyal lümenli tüp kulla-nılmıştır. Tüpün lokalizasyonunun doğruluğu, hem supin pozisyonda hem de hasta lateral dekübitus pozisyonuna döndürüldükten sonra, önce oskültasyon, sonra da fibe-roptik bronkoskopi ile doğrulanmıştır. Ameliyat edilecek taraftaki v. subklavia dan multilümen kateter gönderilmiştir. Anestezi idamesinde tüm hastalarda TAV a kadar FiO2 0.6 olacak şekilde O2/hava karışımı ve % isofluran kullanılmıştır. TAV başlamasıyla hastaların ya-rısında % 100 O2 e geçilmiş; hastalar 20 dakika bu şekil-de ventile edildikten sonra, FiO a düşürülmüş; ventilasyon en az 20 dakika bu şekilde devam ettirilmiştir. Hastaların diğer yarısında ise, FiO2 sıralaması ters olacak şekilde (önce 20 dakika süre ile FiO2=0.60; sonra FiO2=1.0) ventilasyon uygulanmıştır. Hangi sıralamanın uygulanacağı, mühürlü zarf yöntemiyle belirlenmiş; uygulayıcı, o andaki FiO2 ye kör bırakılmıştır. TAV sonrası, FiO2 tekrar 0.60 olarak devam edilmiştir. Hastalar volüm kontrollü ventilasyon ile ventile edilmişler (Servo 90 C, Siemens, Stockholm, Sweden); dakika frekansı 12 olarak ayarlanmış, tidal volüm ETCO mmhg olacak şe-kilde uygulanmıştır. Bu ventilasyon parametreleri, TAV sırasında da değiştirilmemiştir. Ameliyat boyunca hastalara 20 dakikada bir 0.02 mg/kg vekuronyum ve, kalp tepe atımı veya sistolik arter kan basıncı değerlerinin giriş değerinin % 20 si üstüne çıktığı zamanlarda 2 µg/kg fentanil uygulanmıştır. Hastaların, operasyon sonunda, ekstü-be edilmeleri planlanmış; ancak klinik duruma göre entü-be olarak da Yoğun Bakım Ünitesi ne gönderilebilecekleri öngörülmüştür. Tüm hastalardan, TAV öncesi çift akciğer ventilasyonu sırasında, (TAV öncesi), TAV sırasındaki iki ayrı FiO2 ile 20 dakika ventile edildikten sonra (TAV60 ve TAV100), ve TAV sonrası (TAV sonrası) arter ve santral kateterin distal ucundan ven kanı gazı örnekleri alınıştır. Distal uç-tan alınan kangazı örneği, daha önceki çeşitli çalışmalarda da görüldüğü şekilde, mikst ven kanı gazı örneği ile özdeş kabul edilerek (4,5), standart formüller ile intrapulmoner şant (Qs/Qt) hesaplanmıştır. Her dört dönemdeki, PaO2, PaCO2, havayolu basınçları (tepe [Ptepe] ve ortalama [Porta]) ve Qs/Qt değerleri kaydedilmiştir. Ayrıca TAV60 ve TAV100 sırasındaki PaO2/FiO2 oranları da (Horovitz oranı) belirlenmiştir.

4 İstatistiksel değerlendirmede, PaO2 ve Qs/Qt değerleri için tekrarlanan ölçümler ANOVA uygulanmış; anlamlı sonuç çıkması halinde ileri test olarak Tukey testine baş-vurulmuştur. PaO2/FiO2 (Horovitz) oranı karşılaştırma-sında paired t ve T60-T100 ve T100-T60 sıralamalarının karşılaştırmasında ise Student s t testleri kullanılmış; p<0.05 anlamlı kabul edilmiştir. BULGULAR Hastaların demografik bulguları, preoperatif solu-num fonksiyon testi sonuçları, yapılan ameliyat, ameliyat ve TAV süreleri, Tablo I de, toplu halde ve TAV daki FiO2 uygulaması sırasına göre ayrılarak verilmiştir. % 60-% 100 sırası ile ventile edilen has-talarla, % 100-% 60 sırası ile ventile edilen hastalar arasında anlamlı fark bulunmamaktadır. Tablo II de ise, her dört ölçüm zamanında elde edi-len PaO2, PaCO2, havayolu basınçları ve Qs/Qt de-ğerleri görülmektedir. PaO2, yalnızca TAV60 da diğer ölçümlere göre anlamlı olarak daha azdır (p<0.0001; diğer üç ölçüm zamanı ile karşılaştırıldı-ğında her biri ile p<0.001) Qs/Qt ölçümlerinde de ileri derecede anlamlı farklılık görülmüş (p<0.0001); ileri testlerde TAV sırasındaki ölçümlerin TAV öncesi ve sonrasına göre anlamlı olarak yüksek bulunmasının ötesinde, TAV sırasında da, TAV 100 de T60 dan daha yüksek bulunmuştur (bütün karşılaştırmalarda: p<0.001). PaCO2 değer-lerinde zamanlar arasında fark bulunmazken, hava-yolu basınçları TAV sırasında anlamlı olarak artıp, TAV sonrasında TAV öncesine yakın değerlere geri dönmüştür. Bu bulgularda da, TAV sırasındaki sıralama, an-lamlı bir fark doğurmamıştır (Tablo III). 26 hastanın tamamında (% 100), TAV a geçişle, Qs/Qt (FiO2 ne olursa olsun) artmıştır. TAV sırasın-da, 26 hastanın 24 ünde (% 92), Qs/Qt, FiO2 1.0 iken, FiO a göre daha fazla bulunmuştur. Bu değer, TAV sonunda, bütün hastalarda tekrar azal-mıştır. TAV 60 ile TAV 100 arasında, PaO2/FiO2 oranları karşılaştırıldığında da, T60 ın anlamlı olarak yüksek olduğu bulunmuştur (sırasıyla 209.2±67.6 ve 188.0±69.5; p<0.01). TARTIŞMA TAV da FiO iken, hiçbir hastada SpO2 de-ğeri % 90 nin altına düşmemiştir. Bu çalışmada, FiO2 nin, TAV başlar başlamaz rutin olarak % 100 e çıkarılmasının, oksijenlenme için olumlu olmakla beraber, şantı arttırmak gibi önemli bir sakıncası da olduğu gösterilmiştir. TAV sırasında, pulmoner şantın artışına bağlı hi-poksemi ihtimali, TAV ın halen en önemli istenme-yen sonucunu oluşturmaktadır. Bunun önlenmesi için, klasik olarak önerilen yöntemlerin başında, FiO2 nin 1.0 e çıkarılması gelmektedir. Böylece ventile edilen akciğere yüksek oranda sunulan oksijen ile hem olası bir hipoksemiye karşı bir tedbir alınmakta, hem

5 de ventile edilen akciğerde beklenen pulmoner vazodilatasyon ile hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon yanıtının güçlendirileceği kabul edilmektedir. CPAP, PEEP veya CPAP +PEEP gibi uygulamaların ancak FiO2 nin 1.0 e çıkarılmasının yeterli olmadığı durumlarda gündeme getirilmesi önerilmektedir (1,2). Öte yandan, TAV sırasında ventile edilen akciğerde, atelektazi oluşması ihtimalinin yüksek olduğu unu-tulmamalıdır (6). Diyafragmanın alttan, cerrahi ma-nipülasyonun ise yukarıdan yaptığı fiziksel basınç-lar, bu atelektazilerin oluşumunda önemli bir etken-dir. Bunun yanısıra, kimi zaman TAV sırasında olu-şabilen yüksek havayolu basınçlarının önlenebilmesi için anesteziyologlar, tidal volümü ve bazen de dakika volümünü azaltma yolunu tercih etmektedirler. Havayolu basıncını düşürmek amacıyla tidal volümde oluşan bu azalma da, atelektazi oluşumu ihtimalini arttırmaktadır. FiO2 nin TAV sırasında 1.0 e çıkarılması, artmış kompresyon atelektazisi ihtimaline, absorbsiyon atelektazisi ihtimalini de eklemektedir. Genel anes-tezi sırasında atelektazi oluşumunda bu iki mekanizmanın oynadığı önemli rol, Joyce ve ark. (7) tarafın-dan bildirilmiş; ancak hangisinin daha önemli oldu-ğunu belirleyecek çalışmalara gereksinim olduğu belirtilmiştir. Rothen ve ark. (3), bilgisayarlı tomografi bulguları ile destekledikleri çalışmalarında, sadece preoksi-jenlenme sırasında verilen % 100 O2 ile bile, ab-sorbsiyon atelektazileri oluşabildiğini göstermişler-dir. Genel anestezi indüksiyonu ile ortaya çıkan fonksiyonel rezidüel kapasite azalmasına bağlı ola-rak, atelektazi oluşma ihtimali zaten artmaktadır. Bu atelektazilerin re-ekspansiyonu sonrasında atelektazilerin tekrar oluşumuna, FiO2 nin 1.0 olduğu has-talarda, 0.40 FiO2 ye göre çok daha çabuk rastlanmaktadır (8). Çalışmamızda, TAV sırasında en az 20 dakika süre ile % 60 O2 ile ventile edilmiş hiçbir hastada, SpO2 nin % 90 altına düşmemesi de dikkat çekicidir. Preoperatif solunum fonksiyon testlerinde, ak-ciğer fonksiyonları göreceli olarak kısıtlanmış has-taların (FEV1 ve/veya FVC<% 60) da çalışma dışı bırakılmamış oldukları unutulmamalıdır. PaO2/FiO2 oranı ( Horovitz oranı) karşılaştırmala-rında, TAV 60 ve TAV 100 arasında ortaya çıkan anlamlı fark da, FiO2 nin 1.0 olduğu sırada atelekta-zi oluşumunun arttığını düşündürmektedir. Bu bul-gu, yüksek FiO2 uygulanması sonucu ventile edilen akciğerde pulmoner vazodilatasyon sağlanacağı ve böylece daha uygun bir ventilasyon-perfüzyon eşleşmesinin ortaya çıkabileceği yolundaki klasik bilgi (2) ile çelişmektedir. Bu şekilde bir pulmoner vazodilatasyon oluşsa bile, yüksek FiO2 sonucu olu-şan atelektaziler nedeniyle, yine de bir ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğu oluşmaktadır: FiO ile ise, pulmoner vazodilatasyon muhtemelen daha az belirgin olmakta, ancak daha az şant oluşumu ve daha uygun bir ventilasyon-perfüzyon eşlenmesi or-taya çıkmaktadır. Buna karşın, absorbsiyon atelektazisi ile ilgili çalış-malarda, bu atelektazilerin açılabilmesi için, rec-ruitment (tekrar kazanma) manevrası adı da veri-len, çok yüksek transmural basınçların gerektiği bil-dirilmektedir (9). Bu atelektaziler, 40 cm H2O basın-cın belirli bir süre uygulanması ile açılabilmektedir-ler (3,8). Çalışmamızda iki FiO2 uygulaması arasında böyle bir manevra uygulanmamıştır. Bu nedenle, şant oranları arasında çıkan farkın, atelektazi

6 dışın-da bir nedene bağlı olabileceği de düşünülebilir. An-cak farklı FiO2 oranları dışında, şant değişimi yara-tacak hiçbir değişkenin bulunmaması, absorbsiyon atelektazisi oluşumunun etken olabileceği fikrini desteklemektedir. Bulgularımızın atelektaziye bağlı olduğu hipotezinin kesinlikle sınanmasının tek yolu ise, TAV sırasında -atelektazi ile ilgili diğer çalış-malarda olduğu gibi- bilgisayarlı tomografi uygulanabilmesidir. Çalışmamızda böyle bir yöntem uy-gulanamamıştır. Bu durumda, yüksek FiO2 nin şant oranını yükseltmesi ile ilgili olarak, TAV uygulamasının kendine özgü özellikleri (yüksek ventilas-yon basınçları; artmış kompresyon atelektazisi ihtimali; ventile edilen akciğerde farklı ventilasyon/perfüzyon eşleşmesine sahip alanların varlığı gibi) de düşünülmelidir. Öte yandan, çalışmamızda, TAV sırasında, 1.0 ve 0.60 FiO2 değerleri arasında, anlamlı PaO2 farkı bu-lunduğu da gözardı edilmemelidir. Bu fark, TAV sırasında oluşması muhtemel bir hipoksemiye karşı bir güvenlik aralığı oluşturmaktadır. Ayrıca, Joyce ve ark. (10), koroner cerrahi uygulanan hastalarda yaptıkları çalışmada, perioperatif pulmoner kollapsda absorbsiyon atelektazisinin rolünün anlamlı derecede önemli olmadığını bildirmişlerdir. Bunun yanı-sıra, Akça ve ark. (11), kolon rezeksiyonu esnasında ve sonrasında uygulanan 0.30 ve 0.80 lik FiO2 oranları arasında atelektazi ve alveoler gaz değişimini etkileyecek bir fark bulmadıklarını bildirmişlerdir. Yüksek FiO2 nin avantajlı ve dezavantajlı sonuçla-rını gösteren bu referanslar da dikkate alınarak bulgularımız değerlendirildiğinde edindiğimiz çıkarım, FiO2 nin yükseltilmesinden önce, hastanın TAV sırasında arter oksijenlenme yanıtının daha düşük FiO2 ile değerlendirilmesi yönündedir. Ayrıca, kla-sik bilgilere göre, ancak FiO2 yükseltilmesinden da-ha sonra sözkonusu olan CPAP ve/veya PEEP gibi uygulamaların TAV sırasındaki öncelikleri de yeni çalışmalarda araştırılmalıdır. Literatürde, TAV sırasında düşük FiO2 (0.30) uy-gulanmak durumunda kalınan bir vaka bildirilmiştir. Bu hastada, bleomisin kullanımı nedeni ile, FiO2 yükseltilmemiş; olası bir hipoksemiye karşı, opere edilen tarafa uygulanan CPAP ile tedbir alınmştır (12). Çalışmamızda, hastalara pulmoner kateter takılma-mış, Qs/Qt, santral ven kateterinin distal ucundan alınan kan örneği ile hesaplanmıştır. Berridge ve ark. (4), santral ven oksijen satürasyonunun, mikst ven satürasyonu hakkında kabul edilebilir bir bilgi sağlayabileceğini bildirmişler; Garutti ve ark. da (5) TAV sırasında torasik epidural kateterin oksijenlenme ve Qs/Qt de ortaya çıkarttığı değişiklikler ile il-gili yaptıkları çalışmada, Qs/Qt ı bu yöntem ile he-saplamışlardır. Bu uygulamanın kabul edilebilirliği, çeşitli hasta gruplarında farklı ven kanı gazı örneklerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada, Turnaoğlu ve ark. (13) tarafından da doğrulanmıştır. Ayrıca çalış-mamızda, bütün hastalara her iki FiO2 oranının da uygulanması nedeniyle, hastaların kendi kendilerinin kontrolü olmaları, hata olasılığını dengelemektedir. TAV sırasında, oksijenlenmenin zamanla iyileştiği yolunda bilgiler mevcuttur (14). Bu bilgiye dayana-rak, TAV sırasında ikinci 20 dakika ölçümlerinin ilk 20 dakika ölçümlerine göre daha yüksek PaO2 de-ğerleri gösterebileceği düşünülebilir. Bunu test etmek amacıyla, farklı sıra ile ventile edilen hastalar (TAV60-TAV100 sıralaması ile T100-T60 sıralaması) ayrı ayrı da değerlendirilmiştir. İki sıra arasın-da fark bulunmaması, çalışmamızdaki sonuçların TAV esnasındaki ventilasyon sıralamasından etkilenmediğini düşündürmüştür.

7 Sonuç olarak, TAV sırasında, FiO2 nin TAV başla-masıyla 1.0 e yükseltilmesinin, - oksijenlenme için olumlu gözükmesine rağmen- muhtemelen absorbsiyon atelektazisine bağlı olarak şantın artması gibi önemli sakıncaları da olabileceği düşünülmüştür. Bu nedenle, TAV da FiO2 düzeyinin de, hastaların arter oksijenlenmesine göre değerlendirilip belirlenmesi daha uygun olacaktır. KAYNAKLAR 1. Morgan GE, Mikhail GS: Clinical Anesthesiology 2nd Ed., Appleton & Lange, Stamford, Conneticut, 1996; p Youngberg JA, Lake CL, Roizen MF, Wilson RS: Cardiac, vascular and thoracic anesthesia: 1st Ed., Churchill Livingstone, Pennsylvania 2000; p Rothen HU, Sporre B, Engberg G, Wegenius G, Reber A, Hedenstierna G: Prevention of atelectasis during general anesthesia. Lancet, 1995; 345(8692): Berridge JC: Influence of cardiac output on the correlation between mixed venous and central oxygen saturation. Br J Anaesth 1992; 69: Garutti I, Quintana B, Olmedilla L, Cruz A, Barranco M, delucas EG: Arterial oxygenation during one-lung ventilation: combined versus general anesthesia. Anesth Analg 199; 88: Benumof JL: Anesthesia for thoracic surgery 2nd Ed., WB Saunders Company, Philadelphia 1995; p Joyce CJ, Baker AB: What is the role of absorption atelectasis in the genesis of the perioperative pulmonary collapse? Anaesth Intensive Care 1995; 23 (6): Rothen HU, Sporre B, Engberg G, Wegenius G, Högman M, Hedenstierna G: Influence of gas composition on recurrence of atelectasis after a reexpantion manewer during general anesthesia. Anesthesiology 1995; 82: Joyce CJ, Baker AB, Chartres S: Influence of inspired nitrogen concentration during anaesthesia for coronary artery by-pass grafting on postoperative atelectasis. Br J Anaesth 1995; 75: Pelosi P, Cadringher P, Bottino N, Panigada M, Carrieri F, Riva E, Lissoni A, Gattinoni L: Sigh in acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159(3): Akça O, Podolsky A, Eisenhuber E, Panzer O, Hetz H, Lampl K, Lackner FX, Wittmann K, Grabenwoeger F, Kurz A, Schultz AM, Negishi C, Sessler DI: Comparable postoperative pulmonary atelectasis in patients given 30 % or 80 % oxygen during and 2 hours after colon resection. Anesthesiology 1999; 91(4): Hughes AS, Benumof JL: Operative lung continuous positive airway pressure to minimize FiO2 during one-lung ventilation. Anesth Analg 1990; 71: Turnaoğlu S, Tuğrul M, Çamcı E, Çakar N, Akıncı Ö, Ergin P: Clinical applicability of the substitution of mixed venous oxygen saturation by central venous saturation. J Cardiothor Vasc Anesth 2001; 15: Ishikawa S: Oxygenation may improve with time during one-lung ventilation.anesth Analg 1999; 89(1):258-9.

Hipoksik Pulmoner Vazokonstriksiyon YOKTUR klinikte çok da önemi

Hipoksik Pulmoner Vazokonstriksiyon YOKTUR klinikte çok da önemi Hipoksik Pulmoner Vazokonstriksiyon YOKTUR klinikte çok da önemi Mert Şentürk İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çıkar ilişkim yoktur Plan Hipokseminin nedenleri (torasik anestezide / genelde)

Detaylı

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç Dr.Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği TAV akciğer

Detaylı

İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri. Mert ŞENTÜRK

İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri. Mert ŞENTÜRK İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri Mert ŞENTÜRK Prof Dr Kutay AKPİR 1943-2013 Ajanda Ventilasyon stratejisi önemli mi? Farklı stratejilerin farklı sonuçları FiO 2 ve Tidal Volüm İntraoperatif PEEP

Detaylı

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Giriş ve Amaç

Detaylı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı Oksijen tedavisi Prof Dr Mert ŞENTÜRK İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı OKSİJEN TEDAVİSİ Kime uygulanmalı? Endikasyonlar? Kaç litre? Ne şekilde? Kime uygulanmalı? Gereksinimi

Detaylı

Ventilasyon Stratejileri Dr. F. Nur Kaya

Ventilasyon Stratejileri Dr. F. Nur Kaya Tek Akciğer Ventilasyonunda Akut Akciğer Hasarı Ventilasyon Stratejileri Dr. F. Nur Kaya Akış TAV - ALI ilişkisi Koruyucu ventilasyonun bileşenleri Klinik yararlanım Uygun ventilasyon ayarları ve sınırlamalar

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYON - 2

MEKANİK VENTİLASYON - 2 MEKANİK VENTİLASYON - 2 DR. M. ŞÜKRÜ PAKSU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ Endotrakeal entübasyon endikasyonları Tüp seçimi Başlangıç ayarları Mod seçimi Özele durumlarda mekanik

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

Düşük Soluk Hacimlerinin Tek Akciğer Ventilasyonunda Oksijenasyon Üzerine Etkileri

Düşük Soluk Hacimlerinin Tek Akciğer Ventilasyonunda Oksijenasyon Üzerine Etkileri doi:10.5222/gkdad.2011.005 Klinik Çalışma Düşük Soluk Hacimlerinin Tek Akciğer Ventilasyonunda Oksijenasyon Üzerine Etkileri Zerrin SUNGUR ÜLKE *, Birsen KÖSE *, Emre ÇAMCI *, Ayşen YAVRU *, Kemalettin

Detaylı

Prof.Dr. Ahmet COŞAR GATA Anesteziyoloji ve Y.Bakım

Prof.Dr. Ahmet COŞAR GATA Anesteziyoloji ve Y.Bakım Prof.Dr. Ahmet COŞAR GATA Anesteziyoloji ve Y.Bakım Postoperatif pulmoner sorunlar Perioperatif dönem; ventilasyon yönetimi ile ilişkili çeşitli AC injürileri (atelektazi, pnomoni, ARDS) riskine sahip

Detaylı

Çalışmaya dahil edilme kriterleri

Çalışmaya dahil edilme kriterleri Dr.TUĞBA YİĞİT Amaç Bu çalışmada; koroner arter baypas cerrahisi geçirecek hastalarda genel anesteziyle kombine yüksek torakal epidural analjezinin, genel anesteziyle karşılaştırıldığında hemodinamik parametreler

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ Ventilasyon: Spontan solunum ya da spontan ventilasyon, havanın

Detaylı

Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Set Point ( ayarlanan hedef değer uygulanır sürdürülür VC, PC) Dual (Volume Assured pressure-support vent.) Servo

Detaylı

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS)

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Ekstrakorporeal Yaşam Desteği Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Dr. Nermin KELEBEK GİRGİN Uludağ ÜTF, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım BD Ø Renal replasman tedavisi Ø Karaciğer

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Doç Dr Tunçalp Demir SFT-SINIFLANDIRMA A-)Spirometrik inceleme 1. Basit spirometri 2. Akım-volüm halkası a)maksimal volenter ventilasyon (MVV) b)reversibilite c)bronş provokasyonu

Detaylı

ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu. Prof. Dr. Yalım Dikmen

ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu. Prof. Dr. Yalım Dikmen ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu Prof. Dr. Yalım Dikmen ARDS nin Önceki İsimleri Şok akciğeri Islak akciğer Da Nang akciğeri Pompa akciğeri Hyalen membran hastalığı Artmış permeabilite akciğer ödemi

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU

Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU ve Premedikasyonunun Lokal Anestezi Altında Rijit Bronkoskopiye Bağlı Hemodinamik ve Arteriyel Kan Gazı Değişikliklerine Etkisinin Karşılaştırılması # Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TEK AKCİĞER VENTİLASYONUNDA İZOLASYON TEKNİKLERİ

TEK AKCİĞER VENTİLASYONUNDA İZOLASYON TEKNİKLERİ TEK AKCİĞER VENTİLASYONUNDA İZOLASYON TEKNİKLERİ DR.TÜRKAN KUDSİOĞLU SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ MERKEZİ EAH İSTANBUL TAV; Ventilasyonun yalnızca bir akciğere yönlendirilmesi Kesin Endikasyon;

Detaylı

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyatın Riski Ameliyatın Riski Major akciğer ameliyatı yapılacak hastalarda risk birden fazla faktöre bağlıdır. Ameliyatın Riski

Detaylı

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Ayşegül Özgök, Ümit Karadeniz, Dilek Öztürk, Dilan Akyurt, Hija Yazıcıoğlu GİRİŞ Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen

Detaylı

Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi

Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi ARDS Tedavisinde Farklı Uygulamalar Doğruer K,, Şenbecerir N, Özer T, Yüzbaşıoğlu Y Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi I. Dünya savaşından beri, thoraks yaralanması olmaksızın,

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

YASAM DESTEĞİ ALAN HASTA BAKIM PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

YASAM DESTEĞİ ALAN HASTA BAKIM PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yaşam desteği alan hastaların bakımı için standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, yaşam desteği alan

Detaylı

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif

Detaylı

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR BMM. Zehra YAMAN Ağustos 2015 Ventilatöre Genel Bakış Yetki Grubu : Solunum Sistemleri

Detaylı

Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri

Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri Ahmet ERGÜN*, Mustafa ŞIRLAK** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Akciğerleri Koruyucu Mekanik Ventilasyon Stratejileri

Akciğerleri Koruyucu Mekanik Ventilasyon Stratejileri Akciğerleri Koruyucu Mekanik Ventilasyon Stratejileri Gökhan M. Mutlu Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Bölümü Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Okulu Şikago, Illinois, ABD Mekanik ventilasyon: Amac

Detaylı

Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Kan Gazı Nedir? Kanın a s i t ve b a z d u r u m u n u b e l i r l e m e a m a c ı y l a kan gazı değerlerinin belirlenmesi gerekir. Ortaya çıkan

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi)

Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi) Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi) Volkan Hancı*, Serhat Bilir**, Serhan Yurtlu**, Mertol Gökçe***, Özkan Saydam***,

Detaylı

VENTİLATÖR SEÇİMİ Doç.Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

VENTİLATÖR SEÇİMİ Doç.Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı VENTİLAT LATÖR R SEÇİMİ Doç.Dr.Dr.. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları ve Yoğun Bakım m Ana Bilim Dalı ENTÜBASYON ENDİKASYONLARI Hava yollarının korunması Sekresyonların

Detaylı

Perioperatif Hipoksi Tanımı ve Fizyopatolojisi

Perioperatif Hipoksi Tanımı ve Fizyopatolojisi Perioperatif Hipoksi Tanımı ve Fizyopatolojisi Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF ANESTEZİYOLOJİ AD İZMİR TANIM HİPOKSİ Vücut içinde veya dışında herhangi bir yerde oksijen basıncının azalmasıdır HİPOKSEMİ Kanda

Detaylı

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul.

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul. Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu 26-27 Şubat 2010, İstanbul Weaning MV desteğinin kademeli olarak azaltılıp, hastanın ventilasyonu üstlenmesi sürecidir. Weaning MV süresinin % 40 ı Nozokomiyal

Detaylı

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesinde Obez Hastalar Günümüzde, toplumlarda; Obezite prevelansı yüksek ve artmaya devam ediyor.

Detaylı

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi Tarihçe Tarihsel olarak ilk extrakorporeal dolaşım ve kardiyopulmoner bypas(kbp)larda prime volumu

Detaylı

OKSİJEN TEDAVİSİ Prof. Dr. N. Mert ŞENTÜRK

OKSİJEN TEDAVİSİ Prof. Dr. N. Mert ŞENTÜRK OKSİJEN TEDAVİSİ Prof. Dr. N. Mert ŞENTÜRK AMAÇ Oksijen tedavisi indikasyonları, yöntemleri ve istenmeyen etkileri hakkında bilgi vermek. ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Hipoksemi nedenlerini

Detaylı

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Prof.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi Avrupa da yaklaşık 700,000/yıl

Detaylı

Mekanik Ventilasyon Takibi. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun

Mekanik Ventilasyon Takibi. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Mekanik Ventilasyon Takibi Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Amaç Bu sunumda; Mekanik ventilasyon (MV) uygulaması sırasında takip edilmesi gereken parametreleri ve ortaya çıkması muhtemel

Detaylı

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması Dr. Ahmet U. Demir Solunum fizyolojisi Bronş Ağacı Bronş sistemi İleti havayolları: trakea (1) bronşlar (2-7) non respiratuar bronşioller (8-19) Gaz değişimi: respiratuar

Detaylı

ANKARA 112 ĠL AMBULANS SERVĠSĠ BAġHEKĠMLĠĞĠ VENTĠLATÖR KULLANIM TALĠMATI. Revizyon Tarihi:

ANKARA 112 ĠL AMBULANS SERVĠSĠ BAġHEKĠMLĠĞĠ VENTĠLATÖR KULLANIM TALĠMATI. Revizyon Tarihi: 1 / 6 1. AMAÇ Bu talimat; ventilatör cihazının doğru kullanımını ve bakımını belirleyerek standart hale getirilmesini amaçlamıştır.. 2. KAPSAM Ventilatör cihazının kullanımı sırasında, dikkat edilecek

Detaylı

ENDOLARENGEAL MİKROCERRAHİDE KÜÇÜK ÇAPLI TÜP İLE ENTÜBASYON TEKNİĞİ OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA UYGULANABİLİR Mİ?

ENDOLARENGEAL MİKROCERRAHİDE KÜÇÜK ÇAPLI TÜP İLE ENTÜBASYON TEKNİĞİ OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA UYGULANABİLİR Mİ? ENDOLARENGEAL MİKROCERRAHİDE KÜÇÜK ÇAPLI TÜP İLE ENTÜBASYON TEKNİĞİ OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA UYGULANABİLİR Mİ? SMALL - BORE ENDOTRACHEAL TUBES FOR LARYNGEAL MICROSURGERY : ARE THEY RELIABLE IN PATIENTS

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

Doç.Dr. Erdal TAŞKIN Fırat Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast. Neonatoloji BD. ELAZIĞ

Doç.Dr. Erdal TAŞKIN Fırat Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast. Neonatoloji BD. ELAZIĞ Doç.Dr. Erdal TAŞKIN Fırat Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast. Neonatoloji BD. ELAZIĞ 1. Ventilatörden ayırma işlemlerine başlamak için gerekli koşulları sayabilmek 2. Ventilatörden ayırma sürecinde

Detaylı

Akciğer Rezeksiyonlarında Preoperatif Hazırlık

Akciğer Rezeksiyonlarında Preoperatif Hazırlık Akciğer Rezeksiyonlarında Preoperatif Hazırlık Anestezist Gözüyle Prof. Dr. Suna GÖREN Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Morbidite - Mortalite Kardiyopulmoner komplikasyon

Detaylı

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU Şahin N, Göktaş B, Küçükyorgancı S, Kabukçu HK, Titiz TA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya GİRİŞ Hem

Detaylı

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet ÇİMEN, Dr. Halide Oğuş,Dr Banu Şebnem Saraç, Dr. Füsun GÜZELMERİÇ,Dr.

Detaylı

Anestezi İndüksiyon ve İdamesinde Kullanılan Farklı Oksijen Konsantrasyonlarının Akciğerdeki Gaz Değişimine Etkisi

Anestezi İndüksiyon ve İdamesinde Kullanılan Farklı Oksijen Konsantrasyonlarının Akciğerdeki Gaz Değişimine Etkisi TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2012; 40(1):11-19 doi:10.5222/jtaics.2012.011 Klinik Araştırma Anestezi İndüksiyon ve İdamesinde Kullanılan Farklı Oksijen Konsantrasyonlarının

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Zeliha Özer*, Davud Yapıcı*, Gülçin Eskandari**, Arzu Kanık***, Kerem Karaca****, Aslı Sagün* Mersin

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRENİM HEDEFLERİ SFT parametrelerini tanımlayabilmeli, SFT ölçümünün doğru yapılıp yapılmadığını açıklayabilmeli, SFT sonuçlarını yorumlayarak olası tanıyı

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Dr.Kürșat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Bilim Dalı SEVGİDE GÜNEŞ GİBİ OL Solunum yetmezliğinde NIV

Detaylı

M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kalp Damar

Detaylı

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. Epidural doğum analjezisi epidural cerrahi anestezi İlk kez 1973 - Milne ve Lawson 112/120

Detaylı

KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ

KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ Fatih YENDİ 1, Senem KORUK 2, Rauf GÜL 2, Şemsettin BOZGEYİK 3, Özerdem ÖZÇALIŞKAN

Detaylı

VATS (Video Assisted Thoracic Surgery) Uygulamalarında Anestezi. Dr. F. Nur Kaya

VATS (Video Assisted Thoracic Surgery) Uygulamalarında Anestezi. Dr. F. Nur Kaya VATS (Video Assisted Thoracic Surgery) Uygulamalarında Anestezi Dr. F. Nur Kaya VATS/Özellikler Mükemmel akciğer separasyonu Optimal görüş için iyi kollabe olmuş akciğer CO2 insuflasyonu 2 L/min (10 12

Detaylı

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Amaç: Bu çalışmanın amacı, abdominal myomektomi sonrası fertiliteyi değerlendirmek ve uterin fibroid lerin sayı, büyüklük ve lokalizasyonunun cerrahi sonrası

Detaylı

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. DR. ABDULKADİR

Detaylı

PULS-OKSİMETRİ. Dr. Necmiye HADİMİOĞLU. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

PULS-OKSİMETRİ. Dr. Necmiye HADİMİOĞLU. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı PULS-OKSİMETRİ Dr. Necmiye HADİMİOĞLU Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Puls oksimetre, Pulsatil atımı olan arterlerdeki farklı hemoglobinlerin ışık emilimlerini

Detaylı

Genel Anestezide Pozitif Ekspirasyon-Sonu Basınç (PEEP) Uygulamasının Postoperatif Akciğer Komplikasyonları ve Mortaliteye Etkisi Nedir?

Genel Anestezide Pozitif Ekspirasyon-Sonu Basınç (PEEP) Uygulamasının Postoperatif Akciğer Komplikasyonları ve Mortaliteye Etkisi Nedir? TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(3):106-114 doi:10.5222/jtaics.2011.106 Derleme Genel Anestezide Pozitif Ekspirasyon-Sonu Basınç (PEEP) Uygulamasının Postoperatif

Detaylı

Pron pozisyonda PEEP uygulamasının solunum mekaniği ve arteriyel oksijenizasyon üzerine etkileri

Pron pozisyonda PEEP uygulamasının solunum mekaniği ve arteriyel oksijenizasyon üzerine etkileri DOI: 10.5472/MMJ.2013.03034.1 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE nın solunum mekaniği ve arteriyel oksijenizasyon üzerine etkileri Effects of PEEP on respiratory mechanics and arterial oxygenation during

Detaylı

BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları. Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları. Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı BIPAP Bilevel Positive Airway Pressure (İki Seviyeli Pozitif Havayolu Basıncı) Uyku apne sendromu nedeniyle

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

Çocuk Olguda Fogarty Kateteriyle Tek Akciğer Ventilasyonu

Çocuk Olguda Fogarty Kateteriyle Tek Akciğer Ventilasyonu Olgu Sunumu 115 Çocuk Olguda Fogarty Kateteriyle Tek Akciğer Ventilasyonu ONE-LUNG VENTILATION WITH A FOGARTY CATHETER IN A CHILD PATIENT M. Yavuz GÜRSOY, Emine ÇAPAR, Çimen OLGUNER Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Ventilatör Çeşitleri Transpulmoner P(P L ): P A -P pl

Detaylı

Mekanik Ventilasyon Yuvarlak Masa Toplantısı

Mekanik Ventilasyon Yuvarlak Masa Toplantısı Mekanik Ventilasyon Yuvarlak Masa Toplantısı Noninvazif kapnografi monitörizasyonu Dr.Tuğhan Utku İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Fizyoloji

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu KPR esnasında oksijenizasyon Arrest olmuş dolaşım için hem ventilasyon hem de gaz değişimi gerekli olup bu sırada perfüzyon sağlayan bir ritim oluşturulmaya çalışılır Dolayısıyla

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ DEĞERLENDİRMESİ. Dr. Levent Cem MUTLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ DEĞERLENDİRMESİ. Dr. Levent Cem MUTLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ DEĞERLENDİRMESİ Dr. Levent Cem MUTLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Spirometri üç temel ölçümü sağlar: FVC ( Zorlu vital kapasite) FEV1 (bir saniyedeki

Detaylı

Stabil KOAH lı Hastalarda Salbutamol ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri

Stabil KOAH lı Hastalarda Salbutamol ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri Stabil KOAH lı Hastalarda ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri Tülay ÖZDEMİR*, Esra GEÇKİN*, Candan ÖĞÜŞ*, Aykut ÇİLLİ* * Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU Dr. Gökhan Kırbaş Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi TORAKS DERNEĞİ UYKU BOZUKLUKLARI ÇALIŞMA GRUBU MERKEZİ KURSLAR

Detaylı

AKUT SOLUNUM YETERSİZLİĞİ Doç. Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN

AKUT SOLUNUM YETERSİZLİĞİ Doç. Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN AKUT SOLUNUM YETERSİZLİĞİ Doç. Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN AMAÇ Ani gelişen solunum sıkıntısı durumunda tanısal yaklaşımları belirleyebilmek ve yapay solunum da dahil olmak üzere tedavi endikasyonları hakkında

Detaylı

Yapay Solunum. Dr. Perihan Ergin Özcan Anesteziyoloji AD Yoğun Bakım Bilim Dalı

Yapay Solunum. Dr. Perihan Ergin Özcan Anesteziyoloji AD Yoğun Bakım Bilim Dalı Yapay Solunum Dr. Perihan Ergin Özcan Anesteziyoloji AD Yoğun Bakım Bilim Dalı HANGİ KOMPONENTİN BOZULDUĞU ÖNEMLİ YAŞAYABİLMEK İÇİN YETERLİ SOLUMAK GEREKİR SOLUNUM YETERSİZLİĞİ YETERLİ OKSİJENİ ALAMAMAK

Detaylı

KARDİOVASKÜLER CERRAHİDE KANIT TEMELLİ BAKIM ÖRNEĞİ

KARDİOVASKÜLER CERRAHİDE KANIT TEMELLİ BAKIM ÖRNEĞİ KARDİOVASKÜLER CERRAHİDE KANIT TEMELLİ BAKIM ÖRNEĞİ Hazırlayan: Gözde BİRGİLİ ANIK Acıbadem Kadıköy Hastanesi KVC Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 11.08.2015 1 Sunu Planı Neden Kanıta Dayalı Hemşirelik Hemşirelikte

Detaylı

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 BAŞVURU ÖZELLİKLERİ 28 yaşındaki gebe suyunun gelmesi nedeniyle acil servise başvurdu. İlk gebelik, gebelik takipleri yok Gebelik yaşı 39 hafta Amniyon

Detaylı

Funda GÜMÜŞ*, S. Nadir Şinikoğlu*, Mevlüt Çömlekçi*, Ayşin Alagöl**, Berk Özkaynak***

Funda GÜMÜŞ*, S. Nadir Şinikoğlu*, Mevlüt Çömlekçi*, Ayşin Alagöl**, Berk Özkaynak*** Funda GÜMÜŞ*, S. Nadir Şinikoğlu*, Mevlüt Çömlekçi*, Ayşin Alagöl**, Berk Özkaynak*** *: Uzm. Dr., S.B. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği **: Doç. Dr., S.B. Bağcılar

Detaylı

Akut Hiperkapnik Solunum Yetersizliði Bulunan KOAH Olgularýnda Ýnvazif Olmayan Ventilasyonun Etkinliði

Akut Hiperkapnik Solunum Yetersizliði Bulunan KOAH Olgularýnda Ýnvazif Olmayan Ventilasyonun Etkinliði ARAÞTIRMA Akut Hiperkapnik Solunum Yetersizliði Bulunan KOAH Olgularýnda Ýnvazif Olmayan Ventilasyonun Etkinliði Öner Dikensoy, Belgin Ýkidað, Ayten Filiz, Nazan Bayram Gaziantep Üniversitesi, Týp Fakültesi,

Detaylı

Solunum mekaniklerin ölçümünde ösafagus balon tekniği ve klinikteki önemi

Solunum mekaniklerin ölçümünde ösafagus balon tekniği ve klinikteki önemi Solunum mekaniklerin ölçümünde ösafagus balon tekniği ve klinikteki önemi Solunum İşi (WOB) (Jordi Mancebo) Solunum işi bir litre veya bir dakika da yapılan iştir. Dakikada solunum işi= solunum işi x dakikada

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Berna UYAN, Hasan Ali KİRAZ, Dilek ÖMÜR *, Mesut ERBAŞ, Serpil EKİN, Hasan ŞAHİN, Hüseyin TOMAN,

Detaylı

AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ

AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ DOÇ. DR. A. SADIK GİRİŞGİN KONYA ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI KONYA-TÜRKİYE Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes

Detaylı

Fizyolojik ölü boşluk ölçümünün ekstübasyon başarısını tahmin etmedeki rolü

Fizyolojik ölü boşluk ölçümünün ekstübasyon başarısını tahmin etmedeki rolü Fizyolojik ölü boşluk ölçümünün ekstübasyon başarısını tahmin etmedeki rolü Ezgi ÖZYILMAZ, Müge AYDOĞDU, Gül GÜRSEL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi,

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

AÇIK KALP CERRAH S NDE POSTOPERAT F EKSTÜBASYON SONRASI BIPAP VE CPAP LE YAPILAN NON- NVAZ F VENT LASYONUN ETK LER

AÇIK KALP CERRAH S NDE POSTOPERAT F EKSTÜBASYON SONRASI BIPAP VE CPAP LE YAPILAN NON- NVAZ F VENT LASYONUN ETK LER Sar aslan ve ark: Aç k kalp cerrahisinde postoperatif BIPAP ve CPAP KL N K ÇALIfiMA AÇIK KALP CERRAH S NDE POSTOPERAT F EKSTÜBASYON SONRASI BIPAP VE CPAP LE YAPILAN NON- NVAZ F VENT LASYONUN ETK LER Deniz

Detaylı

AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD VOLÜM VE KAPASİTELER Akciğerin tek kompartmanlarına volüm birden fazla kompartmanlarına kapasite denir AKCİĞER VOLÜMLERİ

Detaylı

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Anestezi

Detaylı

Öznur Şen, Ferda Yılmaz İnal, Mehmet Toptaş, Nurdan Aydın, Nevzat Cem Sayılgan*, Ayşe Çiğdem Tütüncü*, Aytül Taş, Fatime Nayman, Ecder Özenç

Öznur Şen, Ferda Yılmaz İnal, Mehmet Toptaş, Nurdan Aydın, Nevzat Cem Sayılgan*, Ayşe Çiğdem Tütüncü*, Aytül Taş, Fatime Nayman, Ecder Özenç Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/haseki.1227 Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında Basınç Kontrollü ve Volüm Kontrollü Ventilasyon Modlarının Karşılaştırılması Comparison of Pressure-Controlled

Detaylı

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON. Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON. Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif Negatif

Detaylı

SOLUNUM YETMEZLİĞİ / Respiratory Failure. Gül Gürsel 1, Ferit Taneri 2, Haluk Türkta 1

SOLUNUM YETMEZLİĞİ / Respiratory Failure. Gül Gürsel 1, Ferit Taneri 2, Haluk Türkta 1 ARAŞTIRMA / Original Article Toraks Dergisi 2007; 8(2): 92-96 SOLUNUM YETMEZLİĞİ / Respiratory Failure Akut Solunum Sıkıntısı Sendromunda Mekanik Ventilasyon Tedavisinde Yüksek PEEP Düzeyleri ile Recruitment

Detaylı

Akciğer Rezeksiyonu Olgularında Kombine ve Genel Anestezinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması #

Akciğer Rezeksiyonu Olgularında Kombine ve Genel Anestezinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması # Akciğer Rezeksiyonu Olgularında Kombine ve Genel Anestezinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması # Ali ALAGÖZ, Hilal GÜNAL SAZAK, Eser ŞAVKILIOĞLU, Uğur GÖKTAŞ Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Mitral Kapak Değişiminde Bronş Blokeri ile Tek Akciğer Ventilasyonu

Mitral Kapak Değişiminde Bronş Blokeri ile Tek Akciğer Ventilasyonu TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(5):265-270 doi:10.5222/jtaics.2011.265 Olgu Sunumu Mitral Kapak Değişiminde Bronş Blokeri ile Tek Akciğer Ventilasyonu Aslı

Detaylı

Solunumun yeterli olması için. Solunumda fonksiyonu olan bölümler. Solunum merkezi Ventilasyon, Difüzyon Perfüyonda

Solunumun yeterli olması için. Solunumda fonksiyonu olan bölümler. Solunum merkezi Ventilasyon, Difüzyon Perfüyonda Akut Solunum Yetmezliği nde Takip Parametreleri Doç.Dr. Mehmet Gül Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Solunumun amacı dokular için gerekli olan oksijeni yeterli miktarda sağlamak

Detaylı

Spirometreye Giriş ve Standardizasyon Prof Dr Tunçalp DEMİR

Spirometreye Giriş ve Standardizasyon Prof Dr Tunçalp DEMİR Spirometreye Giriş ve Standardizasyon Prof Dr Tunçalp DEMİR Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD SPİROMETRE Spirometre soluk alma ya da verme sırasında oluşan akım ya da volüm değişikliklerini

Detaylı

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU ANESTEZİ ÜNİTELERİ

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU ANESTEZİ ÜNİTELERİ MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU ANESTEZİ ÜNİTELERİ BMM. Serhat ALADAĞ Ağustos 2015 ANESTEZİ ÜNİTELERİ Yetki Grubu: Solunum Sistemleri

Detaylı

Mekanik Ventilasyon. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Mekanik Ventilasyon. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Mekanik Ventilasyon Dr. Başar Cander Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 64 yaşında bayan hasta, Acil servise solunum sıkıntısı ve şuur bulanıklığı nedeniyle getiriliyor Muayene Bulguları

Detaylı

Mekanik Ventilatör Sorunları Prof.Dr.Turgay ÇELĐKEL Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım ABD Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mekanik Ventilatör Sorunları Prof.Dr.Turgay ÇELĐKEL Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım ABD Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mekanik Ventilatör Sorunları Prof.Dr.Turgay ÇELĐKEL Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım ABD Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spontaneous Breathing Exhalation Inspiration Intrathoracic pressures

Detaylı

ARTER KAN GAZI ANALİZİNİN ORGANİZMAYA AİT YANSITTIKLARI; Klinikte AKG ne işe yarar?

ARTER KAN GAZI ANALİZİNİN ORGANİZMAYA AİT YANSITTIKLARI; Klinikte AKG ne işe yarar? ARTER KAN GAZI ANALİZİNİN ORGANİZMAYA AİT YANSITTIKLARI; Klinikte AKG ne işe yarar? AKCİĞERLERİN PRİMER GÖREVİ GAZ ALIŞVERİŞİNİ SAĞLAMAKTIR. AKG analizi ile Asit Baz dengesi Oksijenizasyon Gaz alışverişi

Detaylı

Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan kat daha yüksektir.*

Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan kat daha yüksektir.* GİRİŞ Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan 10-20 kat daha yüksektir.* Çok sayıda çalışmada hemodiyaliz dozu ile morbidite ve mortalite arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.

Detaylı

Alis KOSTANOĞLU 1 Ela TARAKCI 2 Enver DAYIOĞLU 1 Sabriye DEMİRCİ 3. Geliş Tarihi /Recevied FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Alis KOSTANOĞLU 1 Ela TARAKCI 2 Enver DAYIOĞLU 1 Sabriye DEMİRCİ 3. Geliş Tarihi /Recevied FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Torasik cerrahi sonrası postoperatif pulmoner komplikasyonların önlenmesinde İnsentif spirometre ve Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)'ın karşılaştırılması* Comparison of Incentive spirometry and

Detaylı