ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (ÇİB) ULUSLARARASI ÇELİK KONFERANSI ORGANİZASYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (ÇİB) ULUSLARARASI ÇELİK KONFERANSI ORGANİZASYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (ÇİB) ULUSLARARASI ÇELİK KONFERANSI ORGANİZASYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I - SATIN ALMANIN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Çelik İhracatçıları Birliği ( ÇİB olarak anılacaktır) ve teklif veren taraf ise İSTEKLİ olarak tanımlanmıştır. Madde 1 Kurum a ilişkin bilgiler 1.1. Kurum un; a) Adı: Çelik İhracatçıları Birliği ( ÇİB ) b) Adresi: Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. A Blok 4. Kat Yenibosna- Bahçelievler/ İSTANBUL c) Telefon numarası: ç) Faks numarası: d) Elektronik posta adresi: e) Web sitesi: Madde 2 Satın Alma konusu mal ve hizmete ilişkin bilgiler 2.1. Satın alma konusu mal ve hizmetin; a) Adı: Teknik özellikleri işbu Şartnamenin 25. maddesinde belirtilen Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Uluslararası Çelik Konferansı Organizasyonu nun yapılmasıdır. b) Tanımı: İş bu şartname, Eylül 2013 tarihlerinde 3 günlük program dahilinde İstanbul da düzenlenecek Uluslararası Çelik Konferansı Organizasyonuna ilişkin teknik detayları 26.maddede belirtilen hizmetlerin yapılmasını kapsamaktadır. c) Hizmetin yerine getirileceği yer: İşbu şartname kapsamındaki iş, hizmet ve alımların gerektireceği yurtiçi ve yurtdışı gerekli olan her yer. d) Yer: İstanbul / Önde gelen kongre merkezleri. e) Katılımcı Sayısı; Katılımcı sayısı aşağıda belirtilen rakam doğrultusunda %20 oranında artış ya da azalış gösterebilir. 1. Açılış Kokteyli Gün: 1500 kişi 2. Gün: 1500 kişi 3. Gün: 1500 kişi Gala Yemeği: 1500 kişi Madde 3 - Satın Almaya ilişkin bilgiler 3.1. a) Satın Alma usulü: Kapalı Teklif Usulü b) Tekliflerin sunulacağı adres: Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cd. A Blok Kat:4 Yenibosna-İstanbul c) Satın Almanın yapılacağı adres: Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii 1

2 Sanayi Cd. A Blok Kat:4 Yenibosna-İstanbul d) Satın Alma komisyonunun toplantı yeri: İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Hizmet Binası Teklifler işbu şartnamenin 4 üncü maddesinde belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar 4 üncü maddede belirtilen yere verilebilecektir. Son teklif verme saatine kadar ÇİB e ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. Madde 4- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati 4.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati; a) Tekliflerin sunulacağı yer: Dış Ticaret Kompleksi, Çelik İhracatçıları Birliği A-Blok Kat 4 Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna / Bahçelievler İSTANBUL / TÜRKİYE.b) Son teklif verme tarihi: 22/ 03 / 2013 c) Son teklif verme saati: 12: Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere elden verilebileceği gibi, kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar ÇİB e ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanabilecek olan olası gecikmelerden ÇİB sorumlu tutulamaz ÇİB e verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnameye göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz Madde 5 - Bildirim ve tebligat esasları 5.1. Bildirim ve tebligat, teklif mektubunda belirtilen faks numarasına, iadeli taahhütlü mektup yoluyla posta adresine veya imza karşılığı elden yapılır İadeli taahhütlü mektupla yapılan bildirim ve tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır Faks ile yapılan bildirim ve tebligatlarda, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır İş ve hizmetin yerine getirilmesine ilişkin talimat ve uyarılar ÇİB tarafından teklif mektubunda belirtilen elektronik posta adresine de yapılabilir. II- SATIN ALMAYA KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 6 Satın almaya katılamayacak olanlar ve satın almaya katılabilecek olan danışman şirketler 6.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde satın almalara katılamazlar: a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 2

3 c)çib/birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, ÇİB/Birlik personeli. d)çib/birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle, e) Bu fıkranın (c) ve (d) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları, f) Bu fıkranın (c), (d) ve (e) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler, g) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen istekliler. h) Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar Satın alma konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin satın almasına katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir Ayrıca; ÇİB in bünyesinde bulunan veya ÇİB ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler, bu satın almaya katılamazlar Bu yasaklara rağmen satın almaya katılan istekliler satın alma dışı bırakılır. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, satın alma iptal edilir. İSTEKLİ nin Madde 6 da belirtile şartları taşımadığına, bu şartları taşıdığı halde teklif vermesi durumunda ÇİB e vereceği her türlü zararı telafi edeceğine ilişkin taahhütnameyi teklifle birlikte sunması gerekmektedir. Madde 7 - Satın Alma dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, satın alma dış bırakılacaktır: a) İflas eden, iflası ertelenen, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. b) İflası ilan edilen, iflası ertelenen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. c) Türkiye nin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. d) Türkiye nin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. e) Satın alma tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. f) Satın alma tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, Birliğe yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu, ÇİB tarafından ispat edilen. g) Satın alma tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. h) Bu Şartname ile ÇİB tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi veveya sahte belge verdiği tespit edilen. 3

4 i) Bu Şartnamenin 6 ıncı maddesinde satın almaya katılamayacağı belirtildiği halde satın alma katılan. j) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla satın almaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. k) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. l) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. m) Satın almada, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. Madde 8 - Teklif hazırlama giderleri 8.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İSTEKLİ, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı ÇİB ten isteyemez. Madde 9 - Satın alma dokümanında değişiklik yapılması 9.1. İlan yapıldıktan sonra satın alma dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin ÇİB tarafından tespit edilmesi veya ÇİB e yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle satın alma dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, satın alma dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak satın alma dokümanına eklenir Zeyilname, satın alma tarihinden en az iki gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde satın alma dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde ÇİB, satın alma tarihini zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, satın alma dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler Tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve ÇİB tarafından satın alma dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, satın alma tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Madde 10 - Satın alma saatinden önce satın almanın iptal edilmesi ÇİB tarafından gerekli görülen hallerde veya satın alma dokümanında yer alan belgelerde satın almanın yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, satın alma saatinden önce satın alma iptal edilebilir veya satın almadan vazgeçilebilir Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle satın almanın iptal edildiği veya satın almadan vazgeçildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara satın almanın iptal edildiği veya satın almadan vazgeçildiği ayrıca tebliğ edilir Satın almanın iptal edilmesi veya satın almadan vazgeçilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. 4

5 10.4. Satın almanın iptal edilmesi veya satın almadan vazgeçilmesi nedeniyle isteklilerce ÇİB den herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 11 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi İSTEKLİ ler teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır. Madde 12 - Tekliflerin sunulma şekli İstenen belge ve ek bilgilere mutlaka teklif mektubunda yer verilmelidir. Teklif mektuplarında, teklif edilen fiyatlar rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır. Teklif mektupları teklif veren tarafından imzalanmalıdır. Teklif mektubu ve işbu şartnamenin son sayfası imzalanmış ve diğer sayfaları paraflanmış hali de dahil olmak üzere satın almaya katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Teklif mektubu ve ekleri bir zarfa veya pakete konulduktan sonra zarfın veya paketin üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, tebligata esas açık adresi, teklif verdiği konu açıkça yazılıp zarf veya paket kapatıldıktan sonra, zarfın veya paketin kapanan kısmı da teklif veren tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir Teklifler satın alma dokümanında belirtilen satın alma saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ÇİB e (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir Teklifler posta ya da kargo ile de gönderilebilir. Posta ya da kargo ile gönderilecek tekliflerin satın alma dokümanında belirtilen satın alma saatine kadar ÇİB e ulaşması şarttır. Posta ya da kargodaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, ÇİB ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır. Madde 13 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği Teklif mektubunda; a) Satın alma dokümanının ve şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi ve imza sirkülerinin ve tiaret sicil gazetesi fotokopisinin eklnemesi, e) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olması, zorunludur. Madde 14 - Tekliflerin geçerlilik süresi Tekliflerin geçerlilik süresi, satın alma tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 5

6 14.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, Birliğin bu talebini kabul veya reddedebilir Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır. Madde 15 Vergi, Harç ve Diğer Giderler Mal ve hizmet alımına, sözleşmeye, protokole ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait bütün vergi (damga vergisi dahil), resim, harçlar, sözleşme giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri işi alana aittir İSTEKLİ, (15.1) maddede yer alan gider kalemlerinde fark oluşması halinde, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 16 - Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi Teklifler, bu Şartnamede belirtilen son teklif verme saatine kadar ÇİB e (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir Teklifler, ÇİB Satın Alma Komisyonu tarafından değerlendirilecektir Yapılan değerlendirme sonucunda İsteklilerin teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde, İsteklilerin ÇİB den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep hakları olmayacaktır. Madde 17 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi Satın alma komisyonu kararı üzerine ÇİB, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek Satın almayı iptal etmekte serbesttir. ÇİB bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez Satın almanın iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir. Madde 18 - Kesinleşen Satın Alma Kararının Bildirilmesi ve Sözleşmeye Davet ÇİB Satın Alma Komisyon kararının kesinleştiği tarihten itibaren, en geç beş iş günü içinde sonuç ilgili firmaya tebliğ edilerek sözleşme imzalamak üzere çağrılır İlgili firma tebliği takip eden beş iş günü içinde ÇİB e gelerek sözleşme imzalamak zorundadır Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri İSTEKLİ ye aittir. Madde 19 - İş Programı İSTEKLİ, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 3 işgünü içinde ayrıntılı kesin iş programını ÇİB e teslim edecektir. ÇİB, istekli tarafından teslim edilen bu iş programı üzerinde değişiklikler yapılmasını, açıklama getirilmesini ya da tamamen değiştirilmesini isteyebilir. 6

7 V SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 20 - Ödeme yeri ve şartları Satın Alma konusu alıma ilişkin olarak İSTEKLİ ye yapılacak her tür ödeme aşağıdaki ödeme takvimi dahilinde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Muhasebe Müdürlüğü nce ödenecektir Ödemeler: Uluslararası Çelik Konferansı Organizasyonu nun işbu şartname ve akdedilecek olan sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiğinde, İSTEKLİ firma ve ÇİB in mutabık kaldığı ödeme planına göre yapılacaktır. Madde 21 Fiyat farkı ve süre uzatımı İSTEKLİ ye fiyat farkı ödenmeyecektir. İSTEKLİ, gerek taahhüt süresi, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde taahhüdün tamamen ifasına kadar, KDV hariç vergi artışları veya yeni vergi ve resimler konulması, fiyatların yükselmesi, taşıma ve işçi ücretlerinin artması ve sair sebeplere dayanarak fazla para verilmesi veya süre uzatımı isteğinde bulunamaz Muayene ve kabul şekil ve şartları: Teslim edilen mal ve hizmetler, muayene ve kabul komisyonu ve gerekli görülmesi halinde teknik kontrol grupları tarafından şartname ve sözleşmede belirtilen hususlar kontrol edilerek teslim alınır Gelen malzemenin veya yapılan hizmetin teknik özellikleri, teknik şartname ve sözleşme ve diğer talimatlarda ve görüşmelerde ne şekilde belirtilmişse, yapılacak muayenede bunlar tek tek aranır ve kabul, bu muayene, genel teamül, kural ve standartlara göre yapılır Mal ve hizmetin kusurlu veya eksik olması halinde kusur veya eksik giderilinceye kadar ödeme yapılmaz. Mutad bir sürede giderilemeyecek kusur veya eksik varsa ya da kusur veya eksik mutad bir süre içerisinde giderilemezse, ÇİB, her türlü haklı saklı kalmak kaydıyla sözleşmenin fesh edilmesine karar verebilir. Madde 23 - Süre uzatımı verilecek haller ve şartları Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır Mücbir sebepler: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve İSTEKL ye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) İSTEKLİ nin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) İSTEKLİ nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin Birliğe yazılı olarak bildirimde bulunması, 7

8 d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur ÇİB den kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilebilecek haller: ÇİB in sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini İSTEKLİ nin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu İSTEKLİ ye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve İSTEKLİ nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. Madde 24 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi İSTEKLİ nin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi süresinde bitirmediği takdirde ÇİB tarafından makul süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 (yüzde bir) oranında gecikme cezası uygulanır İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Gecikme cezası ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın İSTEKLİ ye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı İSTEKLİ den ayrıca tahsil edilir. V TEKNİK DETAYLAR Madde 25 İşin Tanımı Uluslararası Çelik Konferansı Organizasyonuna ilişkin Konferansın, Açılış Kokteylinin ve Gala Gecesi organizasyonu, konuşmacıların organizasyonu, yurtdışından gelecek katılımcıların konaklama ve lojistiğinin sağlanması, konferans alanında ihtiyaç duyulacak her türlü hizmetin öngörülmüş ve uygulanmış olması, catering, sahne kurulumu, ışık ve ses sistemi gibi teknik ihtiyaçların tedarik edilmesi, sergileme çözümleri, mekanın giydirilmesi, personel temini, prodüksiyon vb. konferans kapsamında yer alan her türlü etkinlik için gerekli olabilecek tüm detayların düşünülmüş ve ÇİB in talimatlarına uygun olarak uygulanmış olması beklenmektedir. Madde 26 - Kapsamı Uluslararası Çelik Konferansı Organizasyonuna ilişkin, Konferans Kayıt ve Online Takip Sistemi: Konferans için profesyonel kayıt & online kayıt sistemi kurulması, konferans web sitesinin oluşturulması, güncellenmesi ve takibi, gerekli raporlamaların yapılması, konferans katılımcılarının, konferansa giriş çıkışlarının takip edilebilmesini sağlayacak sistemin temini ve koordinasyonu. Konferansın Gerçekleşeceği Kongre Merkezinin Seçimi: Konferansın gerçekleşeceği kongre merkezinin belirlenmesi ve oditurium salonuna ek olarak konferansın ikinci günü için 5 ek paralel salonun belirlenmesi. Daha fazla ek paralel salon ihtiyacı doğması durumunda gününden önce belirtilmek koşuluyla, İSTEKLİ tarafından temin edilmelidir. 8

9 Konferansa Yurtdışından Davet Edilen Misafirler: Yurtdışından gelecek misafirlerin uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım ve konaklama bedellerinin sunulacak teklife dahil edilmesi Yurtdışından gelecek misafirler için alternatif konaklama seçeneklerinin sunulması, Misafirlerin konaklama, ulaşım v.b. lojistiklerinin koordinasyonlarının sağlanması Konferans Salonu ve Konferansa İlişkin Hizmetler: Konferans salonu için sahne tasarım ve kurulumu, oturum düzenin hazırlanması, sahne ışığı, ses, reji kurulumu, Birinci sınıf uluslar arası konferans düzenlemeye uygun tüm teknik ekipman ihtiyaçlarının tedariki ve mekan dekorasyonu, çiçeklendirmelerinin uygulanması. Konferans salonu için en az üç yabancı dil bilen hostes görev alacak şekilde Karşılama deskinin kurulması, misafir takip sistemi ile katılımcıların ÇİB in belirleyeceği formatta kayda alınması, 4 yazıcı ile yaka kartının oluşturulması, Uluslararası Çelik Konferansı Tanıtım Kitabının bulunduğu etkinlik kitlerinin kayıt esnasında katılımcılara yaka kartları eşliğinde dağıtılması ve Katılımcı bilgilerinin ÇİB in talep edeceği şekilde raporlanması ve yönlendirmelerin yapılması, Dış mekan yönlendirme panosu, kırlangıç bayrak, sahne panosu, karşılama masası arkasına baskılı panonun (ve gerekli görülebilecek giydirmelerin) hazırlanması. Sunucu ve ve simultane çevirmen ve çeviri için gerekli teknik alt yapı hizmetlerin temini ve koordinasyonu. Katılımcı profiline göre belirlenecek 3 lisana ve söz konusu lisanlardan Türkçeye simultane çeviri gerçekleştirilmek üzere, tercümanların temin edilmesi. Fuaye alanında kullanılmak üzere ÇİB ve diğer sponsor/ işbirliği yapılan kurumların standlarının yerleştirilmesi Konferas slonuna ilaveten, kongre merkezinden kullanılacak paralel salonların belirlenmesi, düzenlenmesi ve teknik altyapısının temini. Video ve fotoğraf çekimi hizmetlerinin sağlanması. Diğer hizmetler, (Hosting hizmetleri, Ambulans hizmeti, Güvenlik, Teknik ekip konaklama ve iaşe, Prodüksiyon, taşıma giderleri) Konferans Süresince Kahve Molası ve Öğle Yemeği Hizmetleri: Konferans süresince öğle yemekleri ve kahve molaları için caterin hizmetlerinin verilmesi. Öğle yemeği için 4 çeşit yemek ve limitli meşrubat, kahve molası için ise tüm gün Çay-Kahve- Meşrubat-Cookies hizmetlerinin temin edilmesi. Konferans süresince Öğle Yemeklerinde barkod okuyucu sisteme katılımcıların ÇİB in belirleyeceği formatta kayda alınması ve raporlanması. 9

10 ÇİB tarafından verilecek kurum ve kuruluşlara gönderilecek şablon yazılar ile afişlerin eşleştirilerek kargo ile gönderimi ve gönderi raporunun hazırlanması. Açılış Kokteyli ve Gala Yemeği Hizmetleri: Açılış Kokteyli (Kokteyl Prolonge) ve Gala yemeği konseptinin belirlenmesi ve alternatif Balo Salonu ve menü önerilerinin oluşturulması, alanın dekoru (çiçeklendirme, görseller, yemek alanının dizaynı, host ve hostes, vale, güvenlik, sahne ve podyum, görüntü sistemi, ses ve ışık düzeni, konser sistemi, sahne görsellerinin basımı, katılımcılara plaketler ve hediye önerileri v.s.) Gala yemeği için sunuları yapmaz üzere deneyimli bir sunucunun temini. Kokteyl Prolonge için limitsiz yerli içi ve 6 çeşit sıcak + 4 çeşit soğuk + 3 çeşit tatlı ikramı için catering hizmetinin temini. Gala yemeği için 4 çeşit yemek ve sınırsınız yerli içki catering hizmetinin temini. Gala Gecesi ve Açılış Kokteyli için 1500 kişilik LCV hizmetinin verilmesi. Gala Gecesi için ÇİB tarafından verilecek davetli listesine Gala Gecesi ve Çelik konferansı davetiyelerinin dağıtımı ve gönderi raporunun hazırlanması. Kokteyl Prolonge ve Gala Gecesinde barkod okuyucu sisteme katılımcıların ÇİB in belirleyeceği formatta kayda alınması ve raporlanması. Teknik ekipman kiralama bedeli (sahne, ses, ışık, jenaratör, pc, printer vb) Gala yemeği için trio müzik grubu ile anlaşılması. Video ve fotoğraf çekimi hizmetlerinin sağlanması. Diğer hizmetler, (Hosting hizmetleri, Ambulans hizmeti, Güvenlik, Teknik ekip konaklama ve iaşe, Prodüksiyon, taşıma giderleri) Tüm etkinliğin organizasyonu ve tüm ekiplerin koordinasyonu, ve benzeri işleri içermektedir. İş bu Şartname konusu hizmetler kapsamında İstekli tarafından yapılan fotoğraf çekimleri, tasarlanan / üretilen / uygulanan tasarım, belge, program, web sitesi ve sair her türlü materyale ilişkin olarak basma, yayma, çoğaltma, kopyalama, dağıtma, görsel ve yazılı basında gösterim, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, işleme, her türlü ekleme ve değişiklik yapma ve kullanma ile ilgili tüm haklar herhangi bir yer, süre ve sayı ile sınırlı olmaksızın ÇİB e aittir. Söz konusu belge, program, tasarım, web sitesi ve materyaller üzerinde III. Şahıslar tarafından fikri ve sınaî haklar yönünden yapılacak her türlü başvuru ve tazminat taleplerinden İstekli sorumludur. Madde 27 Tekliflerin İçeriği Teklifi veren şirketin işbu şartnamenin 13 üncü maddesinde belirtilen içerik ile birlikte aşağıda yer alan içeriğe uygun power point Konferans Teklifi sunması gerekmektedir: Şirketin daha önce gerçekleştirmiş olduğu minimum TL bütçeli Konferans, ya da benzeri organizasyon tecrübeleri, Referansları, Madde 26 da belirtilen, hizmet kapsamı çerçevesinde istenen hizmetlerin birim fiyat icmaline yer verilmesi, 10

11 Madde 6 da istenen taahhütname (yetkili kaşe imzasıyla), Benzer Konferans organizsyonu örnekleri, Sahne tasarım örnekleri, Konferans konuşmacı önerileri, Konferans Power Point Sunumu (CD Formatında), Konferans da çalışacak olan personelin sayısı ve nitelikleri, Konferansa ilişkin genel değerlendirme ve yaklaşım, Çalışma planı, Organizasyon teklifinin %5 oranında, 60 günlük geçici teminat mektubu. Madde 31 Müeyyide İSTEKLİ nin organizasyon hizmetini işbu Teknik Şartname de belirtilen şartlar çerçevesinde tamamlamaması ya da bu Teknik Şartnameye aykırı hareket etmesi durumunda başkaca zarara ilişkin her türlü haklar da saklı kalmak kaydıyla İSTEKLİ ye kararlaştırılan hizmet bedelinin % 5 i oranında müeyyide uygulanır. Madde 32 Değerlendirme Kriteri Konferans tecrübesi, referansları, teklif sunumu ve ekonomik açıdan uygun fiyat teklifi satın alma komisyonu ve yarışma komitesi tarafından uygun bulunan şirketin teklifi en uygun teklif olarak kabul edilecektir. V DİĞER HUSUSLAR Madde 33 - Birliğin Yetkileri ve Sair Hususlar ÇİB, 4734 sayılı kanuna tabi olmayıp satın alma komisyonu tekliflerin değerlendirilmesinde, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, uygun bedeli tespitte ve uygun teklif sahipleri arasında ayrıca pazarlık yapmakta veya satım konusu hizmeti dilediğine istediği şartlarda vermekte serbesttir Bu teklif şartnamesinde bulunmayan hususlar için İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliklerinin Satın Alma ve Satım Uygulama Usul ve Esasları ve bu kanun, yönetmelik ve usul ve esaslara dayalı olarak çıkartılan alt mevzuat hükümleri ve talimatlar geçerlidir İşbu şartnamedeki hükümler ile maddede belirtilen İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri ile Çelik İhracatçıları Birliği mevzuatı arasında çelişki ya da farklılık olması halinde ilgili İhracatçı Birlikleri mevzuat hükümleri geçerlidir İSTEKLİ anılan işi teklif ve teknik şartnamedeki hükümlere göre yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi durumda uygunsuzluklar tespit edilip uyarıda bulunulur. Uygunsuzlukların devamı durumunda kendisine ÇİB tarafından hiç bir ödeme yapılmayacağı gibi, Birliğin bu hizmeti bir başka firmaya yaptırmasından doğacak fiyat farkının ödenmesi de İSTEKLİ ye ait olacaktır. 11

12 33.5. İSTEKLİ, teklif şartnamesinde belirtilen işe başlama tarihlerinde işe başlamadığı veya işi süresinde ve/veya teknik ve teklif şartnamedeki ve imzalanacak olan sözleşmedeki hüküm ve şartlara uygun olarak tamamlamadığı taktirde ÇİB iş / hizmet / mal alımını iptal etmekte serbesttir. Madde 34 Denetim İşin devamı süresince ÇİB veya görevlendireceği teknik kontrol grupları tarafından denetim gerçekleştirilebilir. Söz konusu denetim: a) İSTEKLİ nin yaptığı tüm iş ve işlemleri izlemek, değerlendirmek ve denetlemek, b) Organizasyon süresince, gerekli görülen hallerde danışmanla ikili görüşme yapmak, toplantı düzenlemek, c) Hizmetin tam ve eksiksiz yürütülmesi amacıyla, İSTEKLİ tarafından alınması gerekli her türlü tedbiri belirlemek ve bunları İSTEKLİ ye bildirmek, hususlarını içerir. Madde 35 - Anlaşmazlıkların çözümü İşbu Şartnameden doğan Anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Madde ana madde ve 11 sahifeden ibaret olan işbu teklif şartnamesi ve teknik şartname, aşağıda şirket kaşesinde unvanı yazılı bulunan şirket yetkilisi tarafından okunup, anlaşılıp itirazsız olarak imzalanmıştır. 12

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I. SATIN ALMANIN KONUSU Madde 1 - TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : CENAZE ARACI ALIMI İKN. : 2010/ 543822 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :23/11/2010 SAATI:14.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ PUSULASI a)idari Şartname,

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5 Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt Ürünleri Motorin Euro Dizel, Fuel Oil 5 mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Teklif Verilmesine İlişkin Şartname, 2. Standart Form, 3. Sözleşme

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6554 ( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU

Detaylı

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar TEKLİF DOSYASI 1 Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 İSTANBUL HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİĞİ (İHKİB) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEK BİLGİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

1 adet Web güvenliği ve URL filtreleme sistemi temini ile sistemin kurulumu, lisanslaması,konfigirasyonu, ile 3 yıl teknik destek ve güncellenmesi

1 adet Web güvenliği ve URL filtreleme sistemi temini ile sistemin kurulumu, lisanslaması,konfigirasyonu, ile 3 yıl teknik destek ve güncellenmesi AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kurumumuz TRT-NET Ağının güvenliği için 1 adet Web güvenliği ve URL Filtreleme Sitemi alımı, kurulumu, lisanslanması ve konfigirasyonlarının yapılarak 3 yıl süre ile teknik

Detaylı

I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR

I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AŞAĞI FIRAT HAVZASI TURİZM GELİŞİM KORİDORU VE EYLEM PLANI (2014-2023) HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı