SAFEVÎLERN NESEBNE FARKLI BR BAKI A DIFFERENT STANDPOINT TO SAFEVI S GENERATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAFEVÎLERN NESEBNE FARKLI BR BAKI A DIFFERENT STANDPOINT TO SAFEVI S GENERATION"

Transkript

1 SAFEVÎLERN NESEBNE FARKLI BR BAKI A DIFFERENT STANDPOINT TO SAFEVI S GENERATION Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDA* Dr. Bilal DEDEYEV** Özet Safevî tarihi ele alınırken aratırmacılar arasında en çok tartıılan konulardan biri de, Safevîlerin nesebi meselesidir. Aynı zamanda ailenin mezhebi durumu ve tarikatın politize olunması Safevîlerde soy meselesini ön plana çıkarmıtır. Safevî soyunun seyyid, Türk ve Kürt olmak üzere üç farklı kaynaa dayandırılması konuya olan ilgiyi daha da artırmıtır. Özellikle, 15. yüzyılın son çeyreinden bu yana devam eden ve her zaman dikkat merkezinde olan bu durum, dönemin Akkoyunlu ve Osmanlı devletlerini de yakinen ilgilendirmitir. Ayrıca bu konu, Orta Dou da siyasî arenanın deimesine ve dengelerin yeniden kurulmasına neden olan Azerbaycan merkezli Safevî Devleti nin örenilmesi açısından da çok büyük önem arz etmektedir. Anahtar kelimeler: Safevîlerin nesebi, Osmanlı Devleti, Akkoyunlu Devleti, Saffetü s-safa eseri, Seyyid, Türk ve Kürt. Abstract Safevî s generation issue is one of the most argumentative matter among the researchers while studying Safevî s history. At the same time, family sect and sect being politicized are given more importance to generation matter. The interset on Safevî s generation raised after being Safevî s race based on three different roots Seyyid, Turk and Kurd. Ottoman Empire and Akkoyunlu state highly concerned with the situation which was always taken all attention kept going on since the last quarter of the 15th century. Moreover, this subject carries a big importance in studying Azerbaijan centered Safevî State, which caused changes in political area and establishment of balance in the Middle East. Key words: Safevî s lineage, Ottoman Empire, Akkoyunlu State, the work Saffetü s-safa, Seyyid, Turk and Kurd.

2 416 Temel Kaynaklarda Safevîlerin Soy Kütüü Safevîlerin nesebi hakkında bilgiye ulaılabilecek birinci kaynak, hiç üphesiz Tevekkülî b. smail b. Bezzaz Erdebilî nin kaleme aldıı kısaca Saffetü s-safa olarak bilinen ve orijinal adı el-kitâbü l- Mevâhibi s-seniyye fî Menâkibi s-safevîyye olan eseridir. Tevekkülî bu kitabı, Hulvî ye göre eyh Hoca Ali Safevî ( ) döneminde 1, Terbiyyet e göre ise 1357 tarihinde yazmıtır 2. Bu bilgilerden yola çıkılarak denebilir ki, Tevekkülî bu eserini eyh Safiyüddin ( ) in ölümünden sonra, yani 14. yüzyılın ikinci yarısında yazmıtır. 14. yüzyılda yazılmı orijinal ekliyle günümüze kadar maalesef ulamamı olan Saffetü s-safa nın, 15. yüzyılın sonlarından itibaren farklı yıllarda istinsah edilmi deiik nüshaları, çeitli ülkelerin kütüphanelerinde bulunmaktadır 3. Bu çalımada konumuz açısından önemli olan istinsah tarihi en eski iki nüsha üzerinde durulacaktır. Bunlardan birincisi, H. 896 (Kasım Ekim 1491) tarihinde Sunullah adında bir kâtip tarafından istinsah edilmi olup, burada Safevî soy kütüü, eyh Safiyüddin hariç altı kiilik silsileyle Firuz el-kürdî es-sincanî ye kadar götürülmektedir 4. kinci nüsha ise H. 914 (Mayıs Nisan 1509) tarihli olup ihabüddin Kaanî tarafından istinsah edilmitir. Bu nüshada Safevîlerin seyyid olduu belirtilerek, soyları Hz. Ali ye kadar ulatırılmaktadır 5. Dier nüshalarda ise farklı bilgiler bulunmamakta Safevîlerin seyyidlikleri tekrarlanmaktadır. Saffatü s-safa nüshalarından baka belli ki, bu eserden faydalanılarak birçok klasik kaynakta da Safevîlerin seyyid oldukları hakkında bilgiler verilmitir 6. Safevîlerin nesebine dair Saffetü s-safa ya yakın döneme ait iki önemli kaynaktan da bazı bilgiler edinmek mümkündür. Bunlardan ilkine Ruzbihan ın eserinde rastlanmaktadır. Ruzbihan, Safevîlerin Kürd veya seyyid oldukları hakkında açıkça bir bilgi vermemekte, sadece eyh Haydar ( ) anlatılırken ranî vasıflar taıdıına iaret etmektedir. Tarikatın eklinin eyh Cüneyd ) tarafından deitirildii ve seyyidlik iddiasında bulunduuna dair üstü örtülü bir ekilde ilk defa bu eserde bilgi verilmektedir 7. Seyyidlikle ilgili ikinci bilgi ise; Kemal Paa-Zade nin Kızılbalar a karı verdii fetvasında geçmektedir. Dönemin Osmanlı eyhülislâmı, Safevîlerin seyyid olmadıını ve bu konuda sahtekârlık yaptıklarını ileri sürmektedir 8. Burada, Kemal Paa-Zade nin Osmanlılar yönünden siyasî amaç güttüü ve Osmanlı milliyetçilii yaptıını 9 ve bu nedenle taraflı bir tutum içine 10 girdiini göz ardı etmemek gerekir. Osmanlı kroniklerinden Hulvî ise, eserinde muhtemelen Saffatü s-safa nüshalarından alıntılar yaparak eyh Safiyüddin in hem Kürt, hem de seyyid olduuna deinmektedir. Fakat eserinin aaı kısmında bn sa Risalesi nden naklen...yeil imame ve kisve giymekte iken, siyadetinde üpheye düüp, * Selçuk Üniversitesi Eitim Fakültesi Öretim Üyesi, Konya/Türkiye. ** Qafqaz Üniversitesi BF Politoloji Bölümü Öretim Üyesi, Bakü/Azerbaycan. edu. az. 1 Mehmed Cemaleddin Hulvî, Lemazât-ı Hulviyye ez-lemazat-ı Ulviye, (Haz. Mehmet Serkan Tayi), stanbul, 1993, s Mehmedali Terbiyet, Danimendeni Azerbaycan, (Çev. smail ems-kafar Kendli), Bakü, 1987, s Tevekkülî, Saffetü s-safâ, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya Bölümü, No (stinsah Tarihi H. 896); No (stinsah Tarihi H. 914); stanbul Belediye Kütüphanesi, Atatürk Kitaplıı, Muallim Cevdet Kitapları Bölümü, No. 1, (stinsah Tarihi H. 1037); Tahran Millî Kütüphanesi, F (stinsah Tarihi H. 1020); Takend Elyazmalar Fondu, No. 4357, (stinsah Tarihi yaklaık XVII. yy.); Sena Meclis Kütüphanesi, ran, No. 1103, (stinsah Tarihi H. 1126). Bu son üç nüsha alınmıtır. Azade Musayeva, ark Elyazma Katalokları Esasında Azerbaycanlı Müelliflerin Elyazmalarının Toplu Katalou, (Kısaltma: Azerbaycan Toplu Katalou), Azerbaycan Bilimler Akademisi Elyazmalar Enstitüsü, Bakü, 1987, No. 61, s Ayrıca, Terbiyet a.g.y.de geçen Hindistan da basılmı kitap, Franz Babinger, Safiyyüddin, A, C. X, stanbul, 1966, s. 65 te belirtmitir. Bombay 1911 ta basımlı, London, British Müzesi No: matbu eserinin aynı olduu kanaatindeyiz. Tevekkülî, a.g.e., No dan naklen Mustafa Ekinci, Anadolu Alevîliinin Tarihsel Arka Planı, stanbul, 2002, s. 58. Tevekkülî, No. 2123, vr. 14b-15a; Ayrıca bkz. Tevekkülî, Saffetü s-safâ, (Haz. Mövsüm Naısoy), Bakü, Bu son eser istinsah tarihi H. 914 olan eserden I. ah Tahmasb ( ) tarafından 1548-de Azeri Türkçesine çevirilmi nushasından hazırlanmıtır. erefhan Bitlisi, eref-nâme, (Rusça ya çev. E.. Vasilyev), Moskova, 1976, s. 145; Oruç Bey Bayat, Tarih, (Haz. Adsız), (basım yeri ve tarihi yok), s. 67; Müneccimbaı, Sahaifü l-ahbar fî Vekayii l-a sar, C. III, (Çev. Nedim), stanbul, 1285, s. 179; Abbaskulu Aa Bakihanov, Gülistan-i rem, Bakü, 1951, s. 93; Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evliya, (Haz. Ali Yılmaz, Mehmet Akku), C. II, stanbul, 1999, s Fazlullah b. Rûzbihan, Tarih-i Alem Ârâ-yi Emînî, (Rusça ya çev. G. Minorskaya),Bakü, 1987, s , 81. Kemal Paa-Zâde, Fetvâ-yı Kemal Paa-Zâde Der Hakk-ı Kızılba, Süleymaniye Ktp. Esat Efendi Bölümü, No: 3548, vr. 46b. Mustafa Akda, Türkiye nin ktisadî ve ctimaî Tarihi, C. II, Ankara, 1979, s. 20. Kâtib Çelebi, Mîzanü l-hakk Fi htiyari l-ahakk, (Çev. Orhan aik Gökyay), stanbul, 1980, s. 59 da Merhum Kemal Paa-Zâde Efendi gibi hepsinin düüncesine göre eserleri bir yönden, bir sebepten halî kalmadı diye belirtmektedir.

3 417 beyaz kisve giydiler... bilgisine dayanarak Safevîlerin seyyid olmadıkları üzerinde durmaktadır 11. Hulvî nin Halvetî eyhlerinden olması nedeniyle söyledikleri biraz ihtiyatla ele alınmalıdır. Bu konuda yüzyıllarda, Kızılba davası yüzünden çok gergin olan Osmanlı-Safevî ilikilerinde Halvetîlerin Osmanlı Devleti nin yanında yer alması 12 da unutulmamalıdır. Bu yüzden çada bilim adamları da, Saffatü s-safa nüshaları ile döneme yakın dier temel kaynaklar ve Safevî ailesindeki siyasî gelimelerden yola çıkarak, Safevîlerin soyunu seyyid, Türk ve Kürt olmak üzere üç farklı kaynaa dayandırmaktadırlar. Safevîlerin Soyu Hakkında Tarihçilerin Düünceleri Özellikle, ran âlimlerinden Ahmed Kesrevî nin ileri sürdüü Safevîlerin Kürd meneli olmaları hakkındaki iddiası 13, bazı Türk tarihçileri tarafından da kabul edilmitir. Zeki Velidi Togan ın bu husustaki kanaatine göre: Cedleri nin dili Azerî Farsçası olup, lhanlılar devrinde Türklemi ve Türkmenler arasına eyh ve mürid sıfatı ile sokulmulardır. 14. Faruk Sümer ise, Togan ınkine benzer görüler ileri sürerek öyle demektedir: Tahmin etmek mümkün olabilir ki, Safiyüddin shak ın atası Firuz ah, Kürdler in 10. yüzyılda Azerbaycan ve Erran a yayılmaları esnasında Erdebil e gelmi ve ehrin yakınında bir yerde yerlemitir. Sümer, bu fikirlerini kanıtlamak için, Kürt hanedanlarından olan Revvadiler in Azerbaycan ı yönetmesini ve bn Arab ah a istinaden Erdebil ve Muan arasında kalan yerlerin Kürt meneli Cakirlü yurdu olduunu, 15. yüzyılda Cakirlüler in tamamen Türkletiini bildirmitir 15. Temel kaynaın verdii bilgilere ramen ran âlimlerinin yorumları, millî özlem duygusunu yansıtacak mahiyettedir. Saffatü s-safa daki Kürdî ibaresi onların ilerini kolaylatırmı, aslında ilk balarda hiçbir ranî yönü olmayan Safevî Devleti ni kendileriyle özletirme çabasına gitmilerdir. Burada Sümer in onları destekleyici görülerine deinmek yerinde olacaktır. Azerbaycan ın yüzyıllardaki kozmopolit sosyo-etnik yapısı ele alınırken Kürdler e aırlık verilmesine çalıılmaktadır. Evvela, Revvadiler in Kürd deil Arap kökenli olduu bilinmektedir. Yemen in eski ailelerinden olan Revvadi hanedanı 16, ilk geldikleri Mezopotamya da Kürdlerin içinde yaadıklarından onlarla kaynaarak kısmen Kürtlemi olmalıdırlar. Bunun yanında Hz. Ali nin halifelik döneminden balayan 11. yüzyıla kadar Arabistan dan özellikle Güney Azerbaycan a yapılan göçler, yerli halk ile de iddetli mücadelelerin yaanmasına neden olmutur 17. Dier taraftan, bu dönemde Türkler in Azerbaycan a akınları neticesinde Mezopotamya ve Azerbaycan daki topluluklar arasında etnik yönden karıma da ortaya çıkmıtır. Nahçıvan ın güney dousunda kurulmu 9. yüzyıla ait Gilan medeniyet yapıtlarının bulunması 18 ve hâlihazırda bu bölgede Gilançay isminde bir ırmaın ve köyün olması bu bölgede, yani Gilan dan Nahçıvan a kadar bölgelerdeki yer deimelere bir kanıttır. Ayrıca, Kürdlerin de Azerbaycan da bazı yerlerde meskûn oldukları bir gerçektir. Örnein, bnü l-esir in bildirdiine göre, Ocak 1221 de Moollar la Gürcü orduları Girdiman çölünde karılatıklarında, Mool öncü kuvvetlerinin çounu Arran ın yerli Türkmen ve Kürdleri oluturuyordu 19. Fakat bu sosyo-etnik durum, Kürdlerin Azerbaycan da çounluu tekil ettiine delalet kabul edilemez. Erdebil le Muan arasındaki etnik duruma gelince, bn Arab ah, Mezopotamya da çok rastladıı Kürdlerle bu bölgede yaayan Talıları muhtemelen dil benzerliinden dolayı karıtırmıtır. Talıların bu bölge dıında yaadıı görülmedii için 20 seyyahlar tarafından bilinmemesi gayet normal kabul edilmelidir. 11 Hulvî, a.g.e., ss Yusuf Küçükda, Osmanlı Devleti nin, ah smail in iî Propagandacılarına Halvetîye ile Karı Koyma Politikası, Türk Tasavvuf Aratırmaları, Konya, 2005, ss Ahmed Kesrevî den naklen Oktay Efendiyev, Azerbaycan Safevîler Devleti, Bakü, 1993, s Zeki Velidi Togan, Azerbaycan, A, C. II, stanbul, 1970, s Faruk Sümer, Safevî Devleti nin Kuruluu ve Gelimesinde Anadolu Türkleri nin Rolü, Ankara, 1992, ss Togan, a.g.m., ss. 94, 97; Memmedali erifli, IX. Asrın kinci Yarısı-XI. Asırlarda Azerbaycan Feodal Devletleri, Bakü, 1978, ss Yakup Mahmudov, Azerbaycan Tarihi ntibah Devri, Bakü, 1996, s Komisyon, Azerbaycan Tarihi Haritaları, Bakü, 1994, 23 numaralı Azerbaycan Arkeoloji haritası. 19 bnü l-esir, el-kâmil fi t-tarih, C. XII., (Çev. A. Aırakça, A. Özaydın), stanbul, 1987, ss Said Ali Kazımbeyolu, Cevahirnameyi-Lenkeran, (Çev. Rauf eyhzamanlı), Bakü, 2000, ss. 5-8; Büyükaa Hüseyinbalaolu, Mirhaım Talılı, Lenkeran, Bakü, 1990, ss.15-30, ; W. Barthold, Tali, A, C. XI, ss

4 418 Safevîlerin orijini konusunda Avrupalı bazı bilim adamları; Türk bilim adamlarından farklı görü ileri sürmektedir. Barthold, Safevîlerin Farslıktan ziyade Türk meneli olduu kanaatindedir 21. Rus tarihçisi Petruevski ise benzer görüte olup; ilk Safevî eyhleri Erdebil de yaamı ve onların ana dili Azerbaycan dili (yani Türkçe) olmutur demektedir 22. Uzunçarılı nın Safevîlerin nesebiyle ilgili olarak; Halis Türk olan bu ailenin siyasetlerine alet olmak üzere yayınladıkları silsilenamelerine göre kendilerini Sâdât-ı Hüseyniyye den göstermilerdir 23 diye yazmaktadır. Bu konuda benzer bilgileri ise, Oktay Efendiyev Saffetü s-safa daki verilerden hareketle baka bir ekilde vermektedir; eyh Safiyüddin e Türk ün piri denildiini, eyhin Türk köyünde yaadıını ve misafir gelen Türk müritlerine daha iyi hizmette bulunarak onlara beyaz ekmek ve bal sunduunu örnek vererek, Safevîlerin Türk olduunu vurgulamaktadır 24. Ancak temel kaynakta Safevîlerin nesep bakımından Türk olduklarına dair direk bilgi bulunmamaktadır. Efendiyev in bu tespiti sülâlenin eyh Safiyüddin den balayarak güçlü bir ekilde Türklemi ve Anadolu Türkleriyle sıkı bir iliki kurarak bunlardan etkilenmi olması açısından çok önemlidir. Bata, H. 914/M istinsah tarihli Saffatü s-safa olmak üzere, birçok temel kroniklerden faydalanan bazı bilim adamları, Safevîlerin seyyid oldukları kanaatindedirler 25. Yukarıda iaret edilen bazılarına göre ise Safevîlerin seyyidlii de tartımalıdır. Safevî ailesini inceleyen bu bilim adamları onların seyyidliklerini uydurma kabul etmektedirler. Safevî Soyunun Saffetü s-safa Nüshalarında Deitirilmesi Meselesi Safevîlerin soy kütüüne dair yukarıda verilen eserlerdeki bilgiler Saffetü s-safa nın istinsah nüshaları da dâhil olmak üzere 1490 dan sonraki tarihlerde kaleme alınmıtır. Bu konuda verilen temel bilgiler, Saffetü s-safa nın art arda istinsah edilen ilk iki nüshasında yer almaktadır. Ayrı ayrı bilim adamları tarafından söylenen fikirlerin çounda, istinsah nüshalarından Safevî Devleti zamanında ( ) çoaltılmı ikinci nüshaya birtakım ilâveler yapılarak deitirildii üzerinde durulmaktadır. Oysa sadece ikinci nüsha deil, birinci nüsha da 14. yüzyılın ikinci yarısında yazılan orijinal nüshadan farklı olmalıdır. Çünkü Akkayonlular zamanında özellikle Sultan Yakup ( ) döneminde Safevîlere karı ciddi bir ekilde cephe alındıı bilinmektedir. Aratırmacılar, bu hususu göz ardı ederek birinci nüshaya güvenme yönüne gitmiler, bu da ileri zorlatırmıtır. Aslında birinci nüshanın istinsah edildii tarih eserin deitirilmeye ve ilâveler yapılmaya daha çok müsait olduu dönemdir. Öyle ise, bu iki nüshanın istinsah tarihleri göz önüne alınarak, Tarikatın hem önceki, hem de bu dönemdeki siyasî ve sosyo-kültürel ortamı tetkik etmekte fayda vardır. Safevîlerin Merebi Hakkında Safevîlerin nesepleri kadar merepleri hususunda da bazı tartımalar olmutur. Tarikatın kurucusu eyh Safiyüddin, Sünnî olarak bilinen bir mutasavvıftır. Hulvî onun için ehl-i Sünnet ve l cema atden bir ârif-i bi llâh muhterem eyh idi demektedir 26. Son zamanlardaki aratırmalar, Onun afiî Mezhebi nden olduunu ortaya koymaktadır. Bu dönemde Güney Azerbaycan da Sünnî mezheblerden afiîlik ve Hanbelîlik yaygındı 27. Babinger in söylediine bakılırsa eyh Safiyüddin in müridi Zahid-i Gilanî de Hanbelî idi 28. afiîlik, daha sonraki yüzyıllarda da halk arasında yaamakta idi. Ancak afiîler, Safevîler dönemindeki baskılar nedeniyle bölgedeki Caferî yapılanmasından da etkilenmi olmalıdır. Evliya Çelebi nin, 17. yüzyılın ikinci çeyreinde, Erdebil halkının afiî gibi geçinip, Caferîler gibi W. Barthold, Soçineniya, C. II, bölüm I, Moskova, 1963, s Petruevski den naklen, Efendiyev, a.g.e., s. 33. smail Hakkı Uzunçarılı, Osmanlı Tarihi, C. II, Ankara, 1998, s Efendiyev, a.g.e., s. 35. Fahruddin Musevî Erdebilî Necefî, Tarihi Erdebil ve Danimendan, C. I, Tahran, 1388, s. 70; Walther Hınz, Uzun Hasan ve eyh Cüneyd, (Çev. Tevfik Bıyıklıolu), Ankara, s. 5; Terbiyet, a.g.e., s. 112; Ekinci, a.g.e., s. 63; Musa Rıza Haydarzade, ah smail Hatai nin Soy Kökü Hakkında, Filologiya Meseleleri, No. 5, Bakü, 2002, ss ; Mirza Abbaslı, Safevîler in Kökenine Dair, Belleten, C. XL, S. 158, (Ankara, 1976), ss ; Mehmet Rıhtım, Azerbaycan Sufileri Halvetiler- Safevîler, Azerbaycan Milli Elmler Akademisi Elmi Aratırmalar 1-2, S. 5, Bakü, 2003, s Hulvî, a.g.e., s Ekinci, a.g.e., s. 59. Babinger, a.g.m., s. 64.

5 419 yaadıını yazması bu durumu yansıtmaktadır 29. Said Ali Kâzım Beyolu da Talı ın Erdebil ile sınır bölgelerinde 19. yüzyılda bile bir miktar afiî ahaliye rastlandıını belirtmektedir 30. Buna ramen Erdebil ve civarının, yani Mazenderan, Deylem ve Gilan bölgelerinin iîlik etkisi altında olduu da bir gerçektir. Bunun yanında dönemin, Azerbaycan yöneticileri iî olarak bilinen lhanlı hükümdarlarından Olcaytu 31 ve veziri Hoca Raidüddin in eyh Safiyüddin le yakın temasta olup, ona saygı gösterdikleri de bilinmektedir 32. Bu yüzden eyhin Sünnîliiyle ilgili birtakım üpheler ortaya çıkmıtır. Abdülbaki Gölpınarlı, Saffetü s-safa yı inceledikten sonra eyh Safiyüddin in, ne tam Sünnî ne de iî olduunu, iîlii konusunda takiye yaptıını iddia etmektedir 33. eyh Safiyüddin i Sünnî olarak gösteren Ekinci, konu ile ilgili olarak Saffetü s-safa dan verdii bir alıntıya burada deinmek yerinde olacaktır: eyh Safiyüddin e mezhebi sorulunca Biz Sahabenin mezhebindeniz. Dördünü de severiz, dördüne de dua ederiz. Ruhsat yolunu deil azimet yolunu tutarız diye cevap vermitir 34. Sünnî olarak bilinen bir eyhe bu ekilde soru sorulması düündürücüdür. eyh Safiyüddin, Ehlibeyt sevgisini açıa vurmada o kadar ileri gitmi olmalı ki, iîlie karı çevrelerin birtakım tepkileriyle karılamıtır. Muhtemelen Hulvî nin belirttii siyadetine emin olmayarak terk etmesi 35 ve Olcaytu nun davetine riyazatını bozmamak için yalılıını bahane ederek gitmemesi 36 bu tepkiler sonucu olmalıdır. Bu konuda yapılan bazı tespitler de Safevî Tarikatı nın daha eyh Safiyüddin zamanında iîlemeye balamı olduunu teyit etmektedir 37. Buradan yola çıkarak, eyh Safiyüddin in kukusuz amelde Sünnî, itikatta ise iîlie meyilli olduu söylenebilir. Safevîlerin iîleme yönündeki faaliyetleri, esasen eyh Hoca Ali ( ) zamanında ortaya çıkmıtır 38. eyh Safiyüddin in Amasya da faaliyet gösteren Anadolu daki en tanınmı halifesi olan Abdurrahman Erzincanî, Safevîlerin itikadî deiiklie uradıını öyle ifade etmektedir: Taife-i Erdebilîyye imdiye dein gayetle verâ ve takvâ ve hüsn-i akîde üzere iken hâlen eytân-ı bedkemân anların sudûruna duhûl ve dimâ -yı fâside gibi urukuna hulûl idüp tarîka-i eslâfdan ihrâc ve izlâl eyledi. 39. iîlik konusunda eyh Cüneyd döneminde bir hayli ilerleme kaydedildii anlaılmaktadır. eyh Cüneyd in 1448 de Konya da bulutuu eyh Abdüllatif e Ataya eshâbı mı evlâdur, yohsa evlâd mı evlâdur sorusu ve ardından Ol âyetler eshâb hakkında nâzil olduu vakit sen anda bilemiyidün demesi 40 Safevî eyhlerinin açık bir ekilde iîlie meylettiklerini ve ashaba karı tavır aldıklarını ortaya koymaktadır. Bu usulle devam eden tarikat, 1501 de ah smail tarafından resmen Safevî Devleti ne dönütürülmütür. Safevî Tarikatı nın Politize Olma Dönemi Safevî Tarikatı nın siyasallama dönemini eyh Cüneyd den itibaren ele almak yanlı olur. Konuyla ilgili bazı ipuçlarının elde edilmesi, bu ailenin daha batan beri devlet kurma niyetlerinin olduunu ortaya koymaktadır 41. Dönemin kaynaklarında yer almamakla birlikte 17. yüzyıl Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi nin, Erdebil i ziyareti sırasında eyh Safiyüddin in olunun gördüü rüyayı Evliya Çelebi, Seyahatnâme, II, (Haz. Zekeriya Kurun, Seyit Ali Kahraman, Yücel Dalı), stanbul, 1999, s Kâzımbeyolu, a.g.e., s. 10. Faruk Sümer, Çepniler, stanbul, 1992, s. 32; T.H., Olcaytu, A,C. IX, stanbul, 1988, ss Uzunçarılı, a.g.e., ss ; Hınz, a.g.e., s. 6-7; Tahsin Yazıcı, Safevîler, A, C. X, stanbul, 1988, s. 53. Abdülbaki Gölpınarlı, Tarih Boyunca slâm Mezhebleri ve iîlik, stanbul, 1987, ss Ekinci, a.g.y. Hulvî, a.g.e., s Ruzbihan, a.g.e., ss Yusuf Küçükda, Osmanlı Devleti nin ah smail in Anadolu yu iîletirme Çalımalarını Engellemeye Yönelik Önlemleri, Osmanlı, I, Ankara, 1999, s Bekir Kütükolu, Osmanlı-ran Siyâsî Münasebetleri ( ), stanbul, 1993, s. 1; Ekinci, a.g.e., s. 58; Sava, a.g.e., s. 17; Küçükda, a,g,m., s. 269; Yazıcı, a.g.y. Mecdî, Tercüme-i akaik, stanbul, 1269, s. 78; Niancı Mehmed Paa, Hadisat (Osmanlı Tarihi ve Zeyli), (Haz. Enver Yaarba), stanbul, 1983, s. 124 te, Abdurrahman Erzincanî yi Yıldırım Bayezid ( ) zamanı eyhleri arasında vermektedir. Âıkpaa-Zâde, Tevârîh-i Âl-i Osman, stanbul, 1332, s Küçükda, a.g.y.

6 420 yorumlarken, rân-ı zemînde ulu padiah olursun 42 dediini kaydettiine bakılırsa, sanki daha eyh Safiyüddin zamanında ailede devlet kurma düüncesi mevcut idi. eyh Hoca Ali nin iîlie meyletmesi, bu tarikata bir takım farklı boyutlar kazandırmıtır. Özellikle, Timur un Anadolu dönüünde eyh Hoca Ali ile görümesi, siyasîleme hızını biraz daha artırmıtır. Daha sonra Anadolu esirlerinin azad edilmesi ve köyleri ile birlikte Erdebil in Safevî Tarikatı na vakfedilmesi, eyh Hoca Ali ye bu bölgede özerklik kazanma fırsatı vermitir 43. eyh Hoca Ali ye tanınan bu imtiyazlar, onun zamanla müstakil hareket etmesini salamıtır. Bu vesileyle tarikatın yapılanması için maddî ihtiyaç karılanmı ve onu destekleyen daha çok sadık taraftar topluluu ortaya çıkmıtır. Böylece eyh Hoca Ali, bir nevi Erdebil hâkimi durumuna gelmitir. Safevî Tarikatı nın bu siyasîleme faaliyetleri, eyh Hoca Ali den sonra olu eyh brahim tarafından da devam ettirilmitir. Bu sırada Tebriz i ele geçiren Karakoyunlu Devleti nden de destek görmülerdir. Safevîler gibi iî itikada sahip olduu ileri sürülen Karakoyunlu sultanları, komu devletlerin saldırılarına karı Erdebil hâkimlii ile ibirliinde olmutur. Bu yakınlıın en bariz örnei, 1440 yılında Gürcistan seferine çıkan Cihanah ın yanında Erdebil hâkimi eyh brahim in de yer almasıdır 44. Bu yardımlama, eyh Cüneyd in aktif siyasî faaliyetine kadar devam etmitir. Safevî eyhlerinin bu özellikleri, eyh Cüneyd in balattıı devlet kurma harekâtıyla Erdebil dıına da çıkmıtır. Bu düüncelerinden dolayı Karakoyunlular tarafından 1447 de sürgün edilen eyh Cüneyd, Anadolu da tutunamayınca, Suriye ye geçerek orada emirlik kurmak istedi ise de Memlûkler in müdahalesi sonucu emeline nail olamamıtır 45. Bunun yerine gaza yapmak amacıyla Trabzon Rum Despotluu nu ortadan kaldırmak için harekete geçtii esnada Osmanlı Devleti nin karı çıkması, onun Akkoyunlular la tanımasına vesile olmutur. Anlaıldıı kadarıyla Safevîlerin politize olması iki kademede gerçeklemitir. Pasif siyasîleme diyebileceimiz eyh Hoca Ali den eyh Cüneyd e kadar olan dönem, sadece Erdebil içinde gelimitir. eyh Cüneyd le balatılan aktif siyasîleme ise, evlatları tarafından ah smail e kadar devam ettirilmitir. Siyasallamı Safevî Tarikatı na Karı II. Bayezid ile Sultan Yakub un Aldıı Önlemler Safevî Tarikatı, yaklaık 14. yüzyılın sonlarından itibaren balattıı iîleme sürecini 15. yüzyılın ortalarından sonra hızlandırmı; bu durum, Osmanlı Devleti tarafından kabul görmemitir. Bu nedenle II. Murat, eyh Cüneyd e kendi topraklarında barınma izni vermemi, yarım asır kadar tarikata gönderilen çera akçesi Fatih döneminde kesilmitir. Osmanlı yönetimi böylece siyasallamı Safevî Tarikatı na karı tepkisini ortaya koymutur. Osmanlı Devleti nde 15. yüzyılın ikinci yarısındaki sosyal yapılanmadan doan sorunlar sonucu Anadolulu Türkmen ve heterojen grupların da desteini alan Safevî Tarikatı siyasilemesine hız kazandırmıtır. Ortaya çıkan sosyo-kültürel gelimeler sonucu, Safevî Tarikatı na Anadolu dan gidenlerin sayısı artmıtır. Bu durum, Osmanlı Devleti ni bazı bölgelerın boalmasıyla ciddi sıkıntıya sokmutur 46. Daıstan üzerine üç defa sefere çıkan eyh Haydar ın Azerbaycan daki bütün faaliyetleri Osmanlı Devleti tarafından dikkatle izlenmekte idi. Osmanlı tebaasından olan çok sayıda Türkmen in bu harekâtta yer alması, II. Bayezid ( ) i bazı önlemler almaya zorlamıtır. Erdebil in, Akkoyunlu Devleti sınırları içinde ve kontrolünde olması az da olsa onu rahatlatıyordu. Çünkü her iki devlet de eyh Haydar ın siyasi faaliyetlerinden rahatsız idi. Bu yüzden olsa gerek, Azerbaycan ve ran da memuriyette bulunan Osmanlı vatandalarıyla Safevî müritlerinin karıtırılmaması için 1486 da Akkoyunlu Devleti ne bir mektup gönderildi. eyhülislâm Kadı sa Saveci adına II. Bayezid den geden mektupta Akkoyunlu Devleti nde bulunan Osmanlı memurlarına yardım edilmesi istenmitir Seyahatnâme, II., s Oruç Bey, a.g.e., ss ; Bakihanov, a.g.e., s. 84; Hınz, a.g.e., ss. 8-9; Efendiyev, a.g.e., s. 35; Fahrettin Kırzıolu, Osmanlılar ın Kafkas Elleri ni Fethi ( ), Ankara, 1998, s. 23; Togan, a.g.m., s. 112; Yazıcı, a.g.y; Nihat Azamat Erdebilî Alaeddin, DA, C. XI, stanbul, 1995, s Oktay Efendiyev, Karakoyunlu Devletinin Yaranması ve Genilemesi, Azerbaycan Tarihi, C. III., Bakü, 1999, s. 83. Yazıcı, a.g.y. Bilal Dedeyev, Safevî Tarikatı ve Osmanlı Devleti likileri,,s.5, (Kasım-2008),ss ; Topkapı Sarayı Müzesi Arivi (TSMA), No. E

7 421 eyh Haydar ın 09 Temmuz daki katlini müteakiben Austos 1488 de, Osmanlı Devleti nden Tebriz e büyük bir elçilik heyeti geldi. Ruzbihan ın belirttiine göre gelen elçi, Osmanlı nın tanınmı emirlerinden biri olduundan, onu yüz adam korumakla görevlendirilmiti. O, II. Bayezid den mektup ve deerli hediyeler getirmiti 48. Fakat eserin mütercimi Bayan Minorski, dipnot açıklamasında bu gelimenin Osmanlı Devleti nin gönderdii birinci elçilik heyeti olmadıını vurgulayarak, Venedikli Seyyah Covanni Dario nun Gazvin den Temmuz 1485 te, stanbul daki Venedik görevlilerine gönderdii mektuptan yola çıkarak 1485 te Hindistan elçisiyle birlikte Davut Paa isminde Osmanlı elçisinin de geldiini ileri sürmütür 49. Davut Paa, Ruzbihan ın belirttii 1488 Austosu ndaki Osmanlı elçisi olsa gerektir. Bu dönem (1488) Osmanlı Devleti nde Davut Paa adında iki devlet adamının olduu bilinmektedir. Bunlardan birinin 1485 te veziriazamlık yaptıı görülmektedir. Veziriazamın bu dönemlerde diplomatik ilikiler için dı ülkelere gittiine dair hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca, Ruzbihan, veziriazam Davut Paa olsa idi mutlaka bunu belirtirdi. Oysa yazar, isim vermeden sadece Osmanlı nın büyük emirlerinden 1000 frank maalı biri olduunu kaydetmektedir 50. Muhtemelen, bu ahıs veziriazam Davut Paa olmayıp, Osmanlı da 1488 de 51 niancılık görevine getirilmi olan Davut Paa dır. Çünkü Fatih döneminden itibaren niancılara vezirlik verilerek geçici görevlere atanması usul olmutur 52. Ayrıca, Osmanlı devlet tekilâtında niancıların diplomatik ilikiler için de görevlendirildikleri bilinmektedir 53. Yazar, Osmanlı elçisinin ne amaçla geldiini yazmasa da, konunun Safevîler olduu muhakkaktır. Safevî Tarikatı içinde Osmanlı Türkmen airetlerinin büyük ölçüde yer alması, II. Bayezid i bu olaylarla ilgilenmek zorunda bırakmıtı. eyh Haydar ın 1488 de öldürülmesiyle tarikat basız kalmı, müritler ise Akkoyunlu baskısı üzerine etrafa daılmıtı. Akkoyunlu Sultan Yakup un, eyh Haydar ın ölümünden sonra II. Bayezid e yazdıı mektubunda, Safevî Tarikatı bizim adaletimiz altına alınmıtır diye bilgi vermesi 54, tarikatın tamamıyla Akkoyunlu kontrolünde olduunu göstermektedir. Sultan Yakup un mektubuna cevap olarak II. Bayezid in gönderdii mektupta Senin bu zaferin am ve Rum a sevinç getirmitir ifadesinin yer alması 55 ile ise, bu ülkelerden giden Türkmenlerin önünün kesilecei kastedilmi olmalıdır. Ayrıca, bu cevap mektubunda bir gizlilik de söz konusudur. Sanki II. Bayezid bazı bilgilerin yazılı deil de ifahi olarak söylenmesini istemitir. Bu durumu tarihçi Farzalibeyli de sezerek dile getirmi 56 ancak, yazar bunun neden bu ekilde yapıldıını açıklamamıtır. Bu konuda önemli derecede etkili olan nedenlerden biri II. Bayezid ile Sultan Yakup un itikadî yakınlıklarıdır. Her iki sultanın Halvetîye ve Nakbendîye tarikatları ile sıkı bir ekilde ilikileri bulunmaktadır 57. Bu ve buna benzer etkenler sonucu olsa gerek Sultan Yakup, 1487 ve 1488 yıllarında Mazenderan, Gilan ve Erdebil gibi iîler in nispeten youn olduu yerlere art arda seferler düzenlemi ve eyh Haydar harekâtının sonuna kadar bu bölgeleri kontrol altında tutmutur 58. Ayrıca, hem eyh Haydar herekatı, hem de Akkoyunlu nun güneyinde balamı ikinci iî harekâtı olan Seyyid Muaa ayaklanması hakkında da devamlı II. Bayezid bilgilendirilmitir 59. Bu bilgilerden yola çıkarak 1492 de II. Bayezid e Haydarîler tarafından yapılan suikastın 60, anlatılan gelimelerle balantısının olduu da düünülebilir. Yukarıdaki bilgiler ııında her iki devletin bu konudaki tutumu, Osmanlılarla Akkoyunluluların Safevî Tarikatı nın eklini deitirme konusunda ibirliine gittiini göstermektedir. Muhtemelen, Osmanlı elçisi Davut Paa, Safevî müritlerine karı alınacak önlemler konusunda da Akkoyunlu sultanıyla görü alıveriinde bulunmutur: Nitekim bu gelimeden yaklaık iki ay sonra ise eyh Haydar ın Erdebil deki üç olu anneleriyle birlikte yakalanarak hapsedilmitir. Sultan Yakup, tarikatın devamı için Ruzbihan, a.g.e., s. 99. G. Mınorskaya, Tarih-i Alem Ârâ-yi Emînî, s. 137, 248 nolu dipnot. Ruzbihan, a.g.e., s Niancı Mehmed Paa, a.g.e., s Fatih dönemi devlet adamlarından Karamanî Mehmed Paa da, niancılıı sırasında paa unvanını almı, veziriazamlıa kadar yükselmitir. Bkz. Yusuf Küçükda, Karamanî Mehmed Paa, DA, C.XXIV., stanbul, 2001, s M. Tayyib Gökbilgin, Niancı, A, C. IX, ss Feridun Bey, Müneatü s-selatin, C. I, stanbul, 1274, ss Aynı eser, ss ahin Fazil Farzalibeyli, Azerbaycan ve Osmanlı mperiyası (XV-XVII asrlar), Bakü, 1999, s. 91. Ruzbihan, a.g.e., s. 75; erefhan, a.g.e., s. 160; Ayrıca, Safevî Devleti kurulduktan sonra bu iki tarikata karı Azerbaycan da baskılar da artmıtır. Bu konuda geni bilgi için bkz. Mehmet Rıhtım, Seyid Yahya Baküvi ve Halvetilik, Bakü, 2005; XV- XIX. Asırlarda Azerbaycanda Nakibendiyye Sufileri, Qafqaz Universteti Jurnalı, Sayı-22, Bakü, 2008, ss.5-6. Ruzbihan, a.g.e., ss Ruzbihan, a.g.e., ss ; Seyfettin Erahin, Akkoyunlular, Ankara, 2002, s Oruç Bey, a.g.e., s. 140.

8 422 kendisinin uygun gördüü birini eyh olarak tayin etmitir. Sultan Yakup un üç kardei ortadan kaldırmamasının nedeni ise, tüm Azerbaycan ve Anadolu ya yayılmı Safevî taraftarlarının tepkisini çekmemek olmalıdır. Bu durumda, ilk akla gelen soru, her tarafa yayılmı Safevî müritlerine karı nasıl bir önlem alınmıtır? Safevî müritlerinin büyük çounluunu ehlibeyt sevgisini hayat tarzı olarak kabul eden Türkmenlerin oluturduu düünülürse, muhtemelen bunları etkisiz hale getirebilecek bir karı formüle ihtiyaç duyulmutur. Bu da tarikatın yegâne kitabı olan Saffetü s-safa nın Akkoyunlular tarafından Safevîlerin Sincan dan geldiini vurgulamak için Kürdî ibaresi ilâve edilerek çoaltılması olabilirdi. Böylece, tarikatın mevcut ekli deitirilmek istenmi olmalıdır. Safevî halife ve müritlerinin eyhlerinden habersiz istinsaha yukarıda deinilen konuda ilâve yapma yönüne gitmeleri pek mümkün görünmemektedir. Ayrıca, senelerdir seyyid olduklarını bilerek eyhi yolunda canını kurban veren Safevî müritlerinin, bu defa esere Kürdî yazmasını düünmek imkânsızdır. u halde, H. 896 da istinsah edilen nüshadaki deiiklii Akkoyunlu Devleti nin Osmanlı Devleti yle anlaarak yaptıı düünülebilir. Bu durumda Sultan Yakup un (24 Aralık 1490) ölümünden önce eserin istinsahına balanmı olmalıdır. Eserin istinsahının, Sultan Yakup un ölümünden önce veya sonra tamamlandıı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Kemal Paa-Zade nin bu nüshadan faydalandıı göz önüne alınırsa, istinsah iinin tamamlanmasından sonra bu kitaptan II. Bayezid için stanbul a getirilmi olduunu söylemek mümkündür. Bu konuda Sultan Yakup un böyle davranmasının iki nedeni olabilirdi: Birincisi, tarikata siyasetten uzak eski özelliini kazandırmak, ikincisi ise tarikatın Türkmenlerle olan ilikisini kesmek. Eer, Sultan Yakup un genç yata zamansız ölümü olmasaydı, muhtemelen bu plân gerçekleecek ve Safevî Devleti nin kurulması belki bir hayal olarak kalacaktı. Saffetü s-safa nın istinsah edilen ilk nüshasının Safevîler döneminde de (1508/09) kazaya uradıı, birinci nüshadaki bilgilerden sonra açıkça ortadadır. ah smail in ise, bu eser üzerinde kendi istedii ekilde deiiklik yapması, ecdadına cephe alanlara hem siyasî, hem de kültürel yönden karılık verdii anlamına gelmektedir. Sonuç Erdebil de ortaya çıkan Safevî Tarikatı, 14. yüzyılın sonlarından balattıı iileme sürecini 15. yüzyılın ikinci yarısında tamamlamı ve bu durum, Osmanlı Devleti tarafından kabul görülmemitir. Osmanlı yönetiminde oluan bu tavır, II. Bayezid zamanında biraz daha artmıtır. II. Bayezid, gücünü Anadolu Türkmenlerinden alan Safevî Tarikatı na karı, kendisi ile aynı düünceyi paylaan Akkoyunlu Sultan Yakup la i birliine girmi ve bunun sonucu iki ülke arasında sıkı bir diplomatik iliki kurulmutur. Bu sırada eyh Haydar öldürülmü; Safevî Tarikatı nın eski Sünnî ekline dönümesine karar verilmitir. Bunun için Safevî Tarikatı nın yegâne kitabı olan Saffettü s-sefa nın istinsah yoluyla çoaltılmasına balanmıtır. 1490/91 istinsah tarihli bu kitaba, Safevîlerin seyyid deil, aslında Sincanlı bir Kürd ailesine mensup oldukları yönünde ilâveler yapılmı, urunda mücadele verdikleri Safevî Tarikatı na gelen ehlibeyt sevdalı Türkmenlerin bunlara karı tavır almaları düünülmütür. Gayet iyi ve ince detaylarla hazırlanan bu plân, Sultan Yakup un zamansız ölümü ile yarım kalmıtır. Çünkü bundan sonra Akkoyunlu Devleti nde meydana gelen saltanat mücadelesi Safevî Devleti nin kurulmasına zemin hazırlamıtır. Safevîlerin soyu ile ilgili varılan sonuç birçok konuda edilen tespitlere ramen kaynakların verdii bilgiler ııında deerlendirildiinde aibeli bulunabilir. Anlaılan kendilerini seyyid olarak gören ve bu hususta uzun zaman mücadele veren Safevî eyhleri, neseplerinin bu ekilde tanınmasını istemi ve bunun dıında ihtimal bırakmamılardır. Buna ramen, kesin olan bir gerçek vardır ki, bu dönemde Safevîler tamamıyla Türklemi ve Safevî Devleti nin temellerini Türk devlet geleneklerine göre atmılardır.

9 423 KAYNAKLAR -Topkapı Sarayı Müzesi Arivi, No. E ABBASLI, Mirza, Safevîler in Kökenine Dair, Belleten, C. XL, S. 158, (Ankara, 1976), ss AKDA, Mustafa, Türkiye nin ktisadî ve ctimaî Tarihi, C. II, Ankara, Âıkpaa-Zâde, Tevârîh-i Âl-i Osman, stanbul, AZAMAT, Nihat, Erdebîlî Alâeddin, DA, C. XI, stanbul, 1995, s BABINGER, Franz, Safiyyüddin, A, C. X, stanbul, 1966, ss BAKHANOV, Abbaskulu Aa, Gülistan-i rem, Bakü, BARTHOLD, W., Soçineniya, C. II, bölüm I, Moskova, 1963., Tali, A, C. XI, ss DEDEYEV, Bilal, Safevî Tarikatı ve Osmanlı Devleti likileri, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, S. 5, (Kasım-2008), ss ; EFENDYEV, Oktay, Azerbaycan Safevîler Devleti, Bakü, 1993., Karakoyunlu Devletinin Yaranması ve Genilemesi, Azerbaycan Tarihi, C. III, Bakü, 1999, ss EKNC, Mustafa, Anadolu Alevîliinin Tarihsel Arka Planı, stanbul, ERAHN, Seyfettin, Akkoyunlular, Ankara, Evliya Çelebi, Seyahatnâme, II kitap, (Haz. Zekeriya Kurun, Seyit Ali Kahraman, Yücel Dalı), stanbul, FARZALBEYL, ahin Fazil, Azerbaycan ve Osmanlı mperiyası (XV-XVII asrlar), Bakü, FAZLULLAH B. RÛZBHAN, Tarih-i Alem Ârâ-yi Emînî, (Rusça ya çev. G. Minorskaya), Bakü, Feridun Bey, Müneatü s-selatin, C. I, stanbul, GÖKBLGN, M. Tayyib, Niancı, A, C. IX, ss GÖLPINARLI, Abdülbaki, Tarih Boyunca slâm Mezhebleri ve iîlik, stanbul, HAYDARZADE, Musa Rıza, ah smail Hatai nin Soy Kökü Hakkında, Filologiya Meseleleri, No. 5, Bakü, 2002, ss HINZ, Walther, Uzun Hasan ve eyh Cüneyd, (Çev. Tevfik Bıyıklıolu), Ankara, H., T., Olcaytu, A,C. IX, stanbul, 1988, ss Hulvî, Lemazât-ı Hulviyye ez-lemazat-ı Ulviye, (Haz. Mehmet Serhan Tayi), stanbul, HÜSEYINBALAOLU, Büyükaa, Mirhaım TALILI, Lenkeran, Bakü, bnü l-esir, el-kâmil fi t-tarih, C. XII., (Çev. A. Aırakça, A. Özaydın), stanbul, Kâtib Çelebi, Mîzanü l-hakk Fi htiyari l-ahakk, (Çev. Orhan aik Gökyay), stanbul, KAZIMBEYOLU, Said Ali, Cevahirnameyi-Lenkeran, (Çev. Rauf eyhzamanlı), Bakü, Kemalpaa-Zâde, Fetvâ-yı Kemal Paa-Zâde Der Hakk-ı Kızılba, Süleymaniye Ktp. Esat Efendi Bölümü, No: KIRZIOLU, Fahrettin, Osmanlılar ın Kafkas Elleri ni Fethi ( ), Ankara, KOMSYON, Azerbaycan Tarihi Haritaları, Bakü, 1994, No.-23.

10 424 -KÜTÜKOLU, Bekir, Osmanlı-ran Siyâsî Münasebetleri ( ), stanbul, KÜÇÜKDA, Yusuf, Karamanî Mehmed Paa, DA, C.XXIV., stanbul, 2001, s. 450., Osmanlı Devleti nin ah smail in Anadolu yu iîletirme Çalımalarını Engellemeye Yönelik Önlemleri, Osmanlı I, Ankara, 1999, s , Osmanlı Devleti nin, ah smail in iî Propagandacılarına Halvetîye ile Karı Koyma Politikası, Türk Tasavvuf Aratırmaları, Konya 2005, s MAHMUDOV, Yakup, Azerbaycan Tarihi ntibah Devri, Bakü, Mecdî, Tercüme-i akaik, stanbul, MUSAYEVA, Azade, ark Elyazma Katalokları Esasında Azerbaycanlı müelliflerin Elyazmalarının Toplu Katalou, (Kısaltma: Azerbaycan Toplu Katalou), Azerbaycan Bilimler Akademisi Elyazmalar Enstitüsü, Bakü, 1987, No Müneccimbaı, Sahaifü l-ahbar fî Vekayii l-a sar, C. III, (Tercüme Nedim), stanbul, Necefî, Fahruddin Musevî Erdebilî, Tarihi Erdebil ve Danimendan, C. I, Tahran, Niancı Mehmed Paa, Hadisat (Osmanlı Tarihi ve Zeyli), (Haz. Enver Yaarba), stanbul, Oruç Bey Bayat, Tarih, (Haz. Adsız), (basım yeri ve tarihi yok). -RIHTIM, Mehmet, Seyid Yahya Baküvi ve Halvetilik, Bakü, 2005., Azerbaycan Sufileri Halvetiler-Safevîler, Azerbaycan Milli Elmler Akademisi Elmi Aratırmalar 1-2, S. 5, (Bakü, 2003), s , XV-XIX. Asırlarda Azerbaycanda Nakibendiyye Sufileri, Qafqaz Universteti Jurnalı, Sayı-22, (Bakü, 2008), ss SÜMER, Faruk, Çepniler, stanbul, , Safevî Devleti nin Kuruluu ve Gelimesinde Anadolu Türkleri nin Rolü, Ankara, -erefhan Bitlisi, eref-nâme, (Rusça ya çev. E.. Vasilyev), Moskova, ERFL, Memmedali, IX. Asrın kinci Yarısı-XI. Asırlarda Azerbaycan Feodal Devletleri, Bakü, TERBYET, Mehmedali, Danimendeni Azerbaycan, (Çev. smail ems-kafar Kendli), Bakü, Tevekkülî, b. smail b. Bezzaz Erdebilî, Saffetü s-safâ, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya Bölümü, No. 2123; Saffetü s-safâ, (Haz. Mövsüm Naısoy), Bakü, TOGAN, Zeki Velidi, Azerbaycan, A, C. II, stanbul, 1970, s UZUNÇARILI, smail Hakkı, Osmanlı Tarihi, C. II, Ankara, Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evliya, (Haz. Ali Yılmaz, Mehmet Akku), C. II, stanbul, YAZICI, Tahsin, Safevîler, A, C. X, stanbul, 1988, s

Karakoyunlu Sultanı Cihânah ın eyh Cüneyd e Karı Aldıı Önlemler. Precations of Qara Qoyunlu Cihansah to Sheikh Cuneyd

Karakoyunlu Sultanı Cihânah ın eyh Cüneyd e Karı Aldıı Önlemler. Precations of Qara Qoyunlu Cihansah to Sheikh Cuneyd Karakoyunlu Sultanı Cihânah ın eyh Cüneyd e Karı Aldıı Önlemler Precations of Qara Qoyunlu Cihansah to Sheikh Cuneyd Aye ATICI ARAYANCAN * Özet Karakoyunlu sultanı Cihânah hâkimiyeti süresince Hurûfîlik,

Detaylı

ÇALDIRAN SAVAI NA KADAR OSMANLI - SAFEV LKLERNE KISA BR BAKI A BRIEF REVIEW OF THE RELATIONS BETWEEN OTTOMAN AND SAFAVI BEFORE THE CHALDIRAN WAR

ÇALDIRAN SAVAI NA KADAR OSMANLI - SAFEV LKLERNE KISA BR BAKI A BRIEF REVIEW OF THE RELATIONS BETWEEN OTTOMAN AND SAFAVI BEFORE THE CHALDIRAN WAR ÇALDIRAN SAVAI NA KADAR OSMANLI - SAFEV LKLERNE KISA BR BAKI A BRIEF REVIEW OF THE RELATIONS BETWEEN OTTOMAN AND SAFAVI BEFORE THE CHALDIRAN WAR Dr. Bilal DEDEYEV* Özet Güçlü Türk devletleri arasında üstünlük

Detaylı

K TAP TANITIMI. Bar SARIKÖSE

K TAP TANITIMI. Bar SARIKÖSE TAR H N PE NDE -ULUSLARARASI TAR H ve SOSYAL ARA TIRMALAR DERG S - Y l: 2010, Say : 4 Sayfa: 227-232 THE PURSUIT OF HISTORY -INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH- Year: 2010, Issue:

Detaylı

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 21-33 21 XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI Nejla GÜNAY Gazi Üniversitesi, Ankara/TÜRKYE Geli Tarihi: 28.11.2005 Yayına

Detaylı

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Hayrullah KAHYA Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuanlarına Karamanlı; bunların konutukları dile de Karamanlıca denmektedir.

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590 ....... 1501. -... : 1490/ 905.1.. 1514/ 920.2.. 984 ] 1577 1555/ 961.3. 24 [.4. [ 998] 1590 : : -..... : 30 - 174-1391.(Genç.Karaca:1992:82). 71..(1002 25).. :..1..2..3..4..5..6.( ).7..8..9.10..11.. -.

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

AHSENÜ T-TEVARİH Hasan Rumlu, Çev: Mürsel Öztürk, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2006.

AHSENÜ T-TEVARİH Hasan Rumlu, Çev: Mürsel Öztürk, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2006. AHSENÜ T-TEVARİH Hasan Rumlu, Çev: Mürsel Öztürk, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2006. Haz: Veysel Gürhan 1 Safevi Devleti nin kurulduğu sırada İslam aleminin merkezi olan Ortadoğu da Osmanlılarla

Detaylı

OSMANLI - İRAN. Sınır ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN. Sınır Ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER

OSMANLI - İRAN. Sınır ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN. Sınır Ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN Sınır Ve Aşiret (1800-1854) Sıtkı ULUERLER Son Çağ Yayıncılık Ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul Caddesi İstanbul Çarşısı No : 48 / 48 İskitler / ANKARA www.uzundijital.com ISBN

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

AZERBAYCAN OSMANLI EKONOMİK İLİŞKİLERİ (1450 1520)

AZERBAYCAN OSMANLI EKONOMİK İLİŞKİLERİ (1450 1520) AZERBAYCAN OSMANLI EKONOMİK İLİŞKİLERİ (1450 1520) Bilal Dedeyev Qafqaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü Bakü / AZERBAYCAN bdedezade@yahoo.com ÖZET XV. yüzyıldan başlayarak Azerbaycan Osmanlı ilişkileri

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET 1946 Belediye Seçimleri ve Bu Seçimlerde Kadın Seçmenlerin Kadir EKER 1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU Kadir EKER ÖZET Ülkemizde demokratik gelimeler Merutiyetle balamı, Cumhuriyetle

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

AZERBAYCAN DA VE TÜRKYE DE E TOPONMLER VE ONLARIN ÖNEML ÖZELLKLER COMMON TOPONYMS AND THEIRS IMPORTANT FEATURES IN AZERBAIJAN AND TURKEY

AZERBAYCAN DA VE TÜRKYE DE E TOPONMLER VE ONLARIN ÖNEML ÖZELLKLER COMMON TOPONYMS AND THEIRS IMPORTANT FEATURES IN AZERBAIJAN AND TURKEY AZERBAYCAN DA VE TÜRKYE DE E TOPONMLER VE ONLARIN ÖNEML ÖZELLKLER COMMON TOPONYMS AND THEIRS IMPORTANT FEATURES IN AZERBAIJAN AND TURKEY Prof. Dr. Kara BRAHMOGLU Özet Aratırmanın balıca amacı Türkiye,

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRME. İbn-i Bezzâz, Safvetü s-safâ, mukaddime ve tashîh: Gulâm-Rızâ Tabâtabâî, Mecd, Dânişgâh-i Âzâd İslâmî 1994.

KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRME. İbn-i Bezzâz, Safvetü s-safâ, mukaddime ve tashîh: Gulâm-Rızâ Tabâtabâî, Mecd, Dânişgâh-i Âzâd İslâmî 1994. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRME Hazırlayan: Serap ŞAH İbn-i Bezzâz, Safvetü s-safâ, mukaddime ve tashîh: Gulâm-Rızâ Tabâtabâî, Mecd, Dânişgâh-i Âzâd İslâmî 1994. İslâm âleminde, çeşitli sahalarda temâyüz

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

1. Satı ve Daıtım lemleri " # $ "!!

1. Satı ve Daıtım lemleri  # $ !! 1. Satı ve Daıtım lemleri " " " " " %& % ' (& " & ' ( Stok kartı ilemlerine girmeden pratik bir ekilde ilem ) " & * + (& ", ) (& Satı Fatura ilemlerinde bu alan tıklayarak veya F 2 - " '"(& ". / 0 " &

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Abdülbaki Gölpınarlı'yla Tanımam Beni Mevlânâ Aratırmalarına Yönlendirdi

Abdülbaki Gölpınarlı'yla Tanımam Beni Mevlânâ Aratırmalarına Yönlendirdi Abdülbaki Gölpınarlı'yla Tanımam Beni Mevlânâ Aratırmalarına Yönlendirdi Prof. Dr. Tevfik Subhani Sayın Subhani, sohbetimizi baında bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben, 1317 (1938) yılında Tebriz

Detaylı

HALVETİLİK VE ANADOLU ALEVİLİĞİ İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE PİR AHMET EFENDİ AHFADINA GENEL BİR BAKIŞ. Yrd. Doç. Dr. Hulusi YILMAZ

HALVETİLİK VE ANADOLU ALEVİLİĞİ İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE PİR AHMET EFENDİ AHFADINA GENEL BİR BAKIŞ. Yrd. Doç. Dr. Hulusi YILMAZ H. Yılmaz / NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2013) 121-130 121 HALVETİLİK VE ANADOLU ALEVİLİĞİ İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE PİR AHMET EFENDİ AHFADINA GENEL BİR BAKIŞ Yrd. Doç. Dr. Hulusi YILMAZ Nevşehir

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 UZAKTAKI YAZMALARIMIZ: NGILTERE ULUSAL KÜTÜPHANESI NE LK KAYDEDILMI DIVANLAR VE MECMÛ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

ABBASKULU AA BAKIHANOV'UN GÜLÜSTAN-I REM ESERNDE KIRIM TATARLARI VE GRAYLAR. Crimean Tartars And Girays In Abbaskulu Aga Bakihanov s Gülüstan-i rem

ABBASKULU AA BAKIHANOV'UN GÜLÜSTAN-I REM ESERNDE KIRIM TATARLARI VE GRAYLAR. Crimean Tartars And Girays In Abbaskulu Aga Bakihanov s Gülüstan-i rem ABBASKULU AA BAKIHANOV'UN GÜLÜSTAN-I REM ESERNDE KIRIM TATARLARI VE GRAYLAR Crimean Tartars And Girays In Abbaskulu Aga Bakihanov s Gülüstan-i rem Seyran GAYIBOV Özet Azerbaycan tarihi aratırmalarında

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ II Ders No : 0310440158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN HAYREDDİN TOKÂDÎ NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN HAYREDDİN TOKÂDÎ NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN HAYREDDİN TOKÂDÎ NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI (Panel Tanıtımı) Mustafa CANLI * Tokat ili, topraklarının verimli olmasıyla meşhur olduğu gibi âlimleri ile de meşhur

Detaylı

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./(  !/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ $ $ / + / 2 %/ !"!" #$ %!" &' ($ $) *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/ $* "3'4" 50! 1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sıra No: 408) 1. Giri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

DAL MEḤMED ÇELEBĪ Āṣafī (ö. 1597 veya 1598)

DAL MEḤMED ÇELEBĪ Āṣafī (ö. 1597 veya 1598) DALMEḤMEDÇELEBĪ Āṣafī (ö.1597veya1598) HAYATI DalrumuzuileberaberPas aveçelebīünvanlarınıdataşıyanm.ç.öncelikleāṣafī mahlası ile tanınır ve bunu Sȩcāʿatnāme de sıkça kullanır. Çok yönlü bir birikime sahipolanm.ç.

Detaylı

MUṢṬAFĀ NŪRĪ (d. 1824; ö. 1890)

MUṢṬAFĀ NŪRĪ (d. 1824; ö. 1890) HISTORIANSOFTHEOTTOMANEMPIRE MUṢṬAFĀNŪRĪ (d.1824;ö.1890) HAYATI 1240/1824 yılının Eylül ayında İzmir de doğmus olanm.n. 1 busȩhrinilerigelenailelerinden olan Mıṣır veya Tūnus kökenli Manṣūrīzādelere mensuptur.

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Hat sanatı denilince öncelikle Kur an-ı Kerim harfleri ile yazılmış güzel yazı sanatı akla gelir. Bu sanat, Kur an harflerinin

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

REVAN 1956 NUMARALI KANUNĠ DEVRĠ MUHÂBERAT MECMUASI (DEĞERLENDĠRME VE METĠN)

REVAN 1956 NUMARALI KANUNĠ DEVRĠ MUHÂBERAT MECMUASI (DEĞERLENDĠRME VE METĠN) T. C. FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TARĠH ANABĠLĠM DALI TARĠH PROGRAMI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ REVAN 1956 NUMARALI KANUNĠ DEVRĠ MUHÂBERAT MECMUASI (DEĞERLENDĠRME VE METĠN)

Detaylı

Tufan Buzpmar H ÍL A FE T

Tufan Buzpmar H ÍL A FE T Tufan Buzpmar H ÍL A FE T VE SALTANAT a l f a : 2987 I ALFA İNCELEME-ARAŞTIRMA 88 H İLAFET VE SALTANAT II. Abdiilhamid Döneminde Halifelik ve Araplar Ş. TUFAN BUZPINAR 1961 yılında Kadirli ye bağlı Esenli

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

DENEY RAPORU. Fotometrik Yöntemle Karıım Tayini (11 No lu deney)

DENEY RAPORU. Fotometrik Yöntemle Karıım Tayini (11 No lu deney) M.Hilmi EREN 04-98 - 3636 Enstrümantel Analiz II Lab. 9.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI Fotometrik Yöntemle Karıım Tayini (11 No lu deney) DENEY TARH 31 Ekim 2003 Cuma AMAÇ Lambert-Beer yasasından ve

Detaylı

* Azerbaycan 642'de Hz. Ömer (r.a.) zaman nda fethedildi. Hz. Osman (r.a) devrinde ise

* Azerbaycan 642'de Hz. Ömer (r.a.) zaman nda fethedildi. Hz. Osman (r.a) devrinde ise SAYI 12 AGUSTOS BASKI.qxt 15/7/09 12:18 Page 46 Azerbaycan, göç yollar üzerinde Azerbaycan Her ad mda Ülke ad : Azerbaycan Cumhuriyeti Yüzölçümü: 86.600 km2 Sahil fleridi: 825 km (Hazar Denizi) bir kültür...

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2),

M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2), M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2), 203-220 *...... " ".. : Özet Ebussuûd Efendi, Osmanlnn yetitirdii seçkin âlimlerden birisidir. Onun, hayat boyunca ortaya koyduu icraatlar ve geride brakt eserler

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $!  % % # $ &&&  '( % )*  '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

HÂBUDDÎN es-sîvâsî: HAYATI VE LM AHSYET

HÂBUDDÎN es-sîvâsî: HAYATI VE LM AHSYET Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi Cilt IX/2 s. 89-106 ARALIK 2005. SVAS HÂBUDDÎN es-sîvâsî: HAYATI VE LM AHSYET Doç. Dr. Bahattin DARTMA Anahtar Kelimeler: ihabuddin es-sivasi, Osmanlı,

Detaylı

Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i Peygamber in (S.A.V.) doumu bata olmak üzere

Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i Peygamber in (S.A.V.) doumu bata olmak üzere LUL, Faik; DZDAR, slam (2002). Arnavutça Mevlitler (Mevludet Në Gjuhën Shqipe), kodra-arnavutluk (Shkodër): Camaj-Pipa Yayınevi, 712 s. ISBN 99927-41-75-9 Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 07.02.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz...

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz... Balikesir Kepsut 'tan Sevgili Fatih ogretmenimizin yazisini ogretmenlerimize, ozellikle de YIBOlarda gorev yapan ogretmenlerimize, yoneticilerimize armagan ediyor, ogretmenler gununuzu kutluyoruz... YIBOda

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

Tüketim eilimleri analizine taıt alımının dahil edilme gerekçesi

Tüketim eilimleri analizine taıt alımının dahil edilme gerekçesi Sayı:48 Sayı:48 "!# $&%"')("( www.ette.gen.tr Tüketim eilimleri analizine taıt alımının dahil edilme gerekçesi ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini, kartla yapılan tüketimi baz alarak

Detaylı

! " #$! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

!  #$! # $$ $!  % % # $ &&&  '( % )*  '( !"#$!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+ ##,#(#-.,/0 12#)34 5( 6 7###0# 5 89 ",#' -(+ : ;(

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

Cumhuriyet Dönemi Gazete Haber Dili Üzerinde statistiksel Bir Aratırma (Cumhuriyet Gazetesi Örnei)

Cumhuriyet Dönemi Gazete Haber Dili Üzerinde statistiksel Bir Aratırma (Cumhuriyet Gazetesi Örnei) Cumhuriyet Dönemi Gazete Haber Dili Üzerinde statistiksel Bir Aratırma (Cumhuriyet Gazetesi Örnei) A Statistically Research About The News Tongue Of A Newspaper In The Republic Term (The Case of Cumhuriyet

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

TÜRK TARHNN KAYNAKLARINA GENEL BR BAKI A GENERAL VIEW OF RESOURCES OF THE TURKISH HISTORY

TÜRK TARHNN KAYNAKLARINA GENEL BR BAKI A GENERAL VIEW OF RESOURCES OF THE TURKISH HISTORY TÜRK TARHNN KAYNAKLARINA GENEL BR BAKI A GENERAL VIEW OF RESOURCES OF THE TURKISH HISTORY Yrd. Doç. Dr. M. Emin YOLALICI Özet Tarihin iyi bir ekilde aratırılması, pek çok konunun açıklıa kavuması, bugün

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

1783 YILINDAN SONRA KIRIM TÜRKLERNN OSMANLI DEVLET LE KÜLTÜREL LKLER CULTURAL RELATIONS BETWEEN THE CRIMEAN TURKS AND THE OTTOMAN EMPIRE AFTER 1783

1783 YILINDAN SONRA KIRIM TÜRKLERNN OSMANLI DEVLET LE KÜLTÜREL LKLER CULTURAL RELATIONS BETWEEN THE CRIMEAN TURKS AND THE OTTOMAN EMPIRE AFTER 1783 1783 YILINDAN SONRA KIRIM TÜRKLERNN OSMANLI DEVLET LE KÜLTÜREL LKLER CULTURAL RELATIONS BETWEEN THE CRIMEAN TURKS AND THE OTTOMAN EMPIRE AFTER 1783 Dr. H. Murat ARABACI Özet Osmanlı toplumsal yapısının,

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 521 * Anadolu Hoca Ahmed Yesevî Anadolu Haydarî eyhi - Azerbaycan ve Anadolu On / t - -, de Pir olarak kabul ettiler. gelenek ve görenekleri ile

Detaylı

MEZÂLİM VE SOYKIRIMIN

MEZÂLİM VE SOYKIRIMIN TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYIN KURULU - YAYIN No: 92 ERMENİLER İN TÜRKLER E YAPTIKLARI MEZÂLİM VE SOYKIRIMIN ARŞİV BELGELERİ İSMET BİNARK ANKARA - 2001 Verilen bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle alõnabilir.

Detaylı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı Osmanlı Devleti nin en kritik devrinde otuz üç sene hükümdarlık yapmış İkinci Abdülhamid Han için ağır ithamlarda bulunanların sayısı gittikçe azalmakla beraber, yapılan iftiralar ve hakaretlerin kötü

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı