Finansal Göstergeler in Kilometre Tafllar 08 Misyon -Vizyon 10 Yönetim ve Mesajlar 12 Yönetim Sistemi 18

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Finansal Göstergeler 07 2008 in Kilometre Tafllar 08 Misyon -Vizyon 10 Yönetim ve Mesajlar 12 Yönetim Sistemi 18"

Transkript

1 T H Y Y ı l l ı k R a p o r

2 çindekiler Kurumsal Finansal Göstergeler in Kilometre Tafllar 08 Misyon -Vizyon 10 Yönetim ve Mesajlar 12 Yönetim Sistemi 18 Operasyonel Toplam Trafik Neticeleri 33 Filomuz 38 Faaliyetlerimiz 42 fltiraklerimiz 78 Finansal Finansal Oran ve Denetim Raporlar 87

3 THY olarak kurumsal de erlerimizin ve bu de erlerimizi gelifltirerek sürdürme arzumuzun temelinde güvenilir olmak var. Kanatlar m zda bunun sorumlulu unu tafl yoruz. 1THY Y ll k Rapor 2008

4 Uçufl noktalar m z Amsterdam Atina Bakü Barselona Basel Batum Belgrad Berlin Birmingham Brüksel Bükrefl Budapeflte Cenevre New York Chicago Kuzey Amerika Avrupa Afrika Addis Ababa Cape Town Cezayir Hartum Johannesburg Kahire Kazablanka Lagos Trablus Tunus Sinop Merzifon Diyarbak r 2

5 Asya Köln Lefkofla Lizbon Londra Ljubljana Lyon Madrid Manchester Milano Minsk Moskova Münih Nice Nürnberg Odessa Oslo Paris Prag Prifltina Riga Roma Rostov Saraybosna Simferopol Sofya Stockholm St.Petersburg Stuttgart Tiflis Tiran Üsküp Varflova Venedik Viyana Zagrep Zürih Abu Dhabi Almaata Amman Astana Aflkabat Ba dat Bahreyn Bangkok Beyrut Biflkek Bombay Cidde Doha Dubai Duflanbe Halep Hong Kong Karaci Kuveyt Medine Muskat Osaka Pekin Riyad Sanaa Seul Singapur fiam fianghay Tahran Taflkent Tebriz Tel Aviv Tokyo Yeni Delhi Dnepropetrovsk Donetsk Dublin Düsseldorf Ekaterinburg Frankfurt Hamburg Hannover Helsinki Kazan Kiev Kiflinev Kopenhag THY Y ll k Rapor

6 75 y ld r iyi hizmet vermekten gurur duyuyoruz.

7 Kurumsal Finansal Göstergeler 'in Kilometre Tafllar 08 Misyon - Vizyon 10 Yönetim ve Mesajlar 12 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj 12 Yönetim Kurulu 14 Yönetim Sistemi 18 Kalite Anlay fl 18 Organizasyon Yap s 20 THY'nin Hukuki Statüsü 22 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 24

8 Yükselifl aç s

9 Finansal Göstergeler SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER Sat fl Gelirleri Sat fllar n Maliyeti (-) ( ) ( ) BRÜT KAR Pazarlama, Sat fl ve Da t m Giderleri (-) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) Di er Faaliyet Gelirleri Di er Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) FAAL YET KARI Özkaynak Yöntemiyle De erlenen Yat r mlar n Kar / Zararlar ndaki Paylar Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) ( ) ( ) VERG ÖNCES KAR Vergi Gelir / (Gideri) ( ) ( ) DÖNEM KARI Hisse Bafl na Kazanç (Kr) 0,648 0,152 Sat fl Gelirleri (TL) Net Kar (TL) Hisse Bafl na Kazanç (Kr) ,152 0,648 Karl l k Art fl % ,102 0,079 0,061 7THY Y ll k Rapor 2008

10 2008 in Kilometre Tafllar stanbul - Halep hatt aç ld. Türk Hava Yollar, stanbul -Halep hatt n 15 May s 2008 tarihinde hizmete açt. THY Star Alliance' n 20. üyesi oldu. Türk Hava Yollar, ilk kurulan ve dünyan n en büyük havayolu ittifak Star Alliance' n 20. üyesi oldu. Üye havayolu flirketlerinin CEO'lar ile Star Alliance yetkilileri ve bas n mensuplar n n da kat ld imza töreni Ç ra an Saray 'nda yap ld. Türk Hava Yollar, Bosna Hersek Havayollar 'na ortak oldu. Türk Hava Yollar ile Bosna Hersek Havayollar aras nda imzalanan ortakl k anlaflmas n n ard ndan, THY, Bosna Hersek Havayollar 'na %49 hisse ile ifltirak etmeye bafllad. THY'den ça r merkezinde hizmet de iflimi. Türk Hava Yollar kendi bünyesinde bulunan ça r merkezi faaliyetlerini d fl kaynak hizmet al m suretiyle sürdürmeye, söz konusu hizmetin 5 y ll k süre ile Assist ve Vodatech firmalar ndan al nmas na karar verdi. stanbul - Birmingham uçufllar bafllad. Türk Hava Yollar d fl hatlarda yeni bir uçufl noktas n daha hizmete açt. THY'nin ngiltere'deki 4. uçufl noktas olan Birmingham hatt, 15 Aral k 2008 tarihinde hizmete aç ld. 8 IATA toplant s stanbul'da yap ld. IATA'ya üye havayolu flirketleri her y l düzenlenen IATA görüflmelerini bu y l stanbul'da yapmak üzere topland. Görüflmelerde, üye havayolu flirketlerinin yüksek petrol fiyatlar ve dura an ekonomik flartlara ra men ayakta kalma mücadeleleri ve 2009 planlar konufluldu. THY'de First Class hizmeti 2 adet Boeing 777 ile bafllad. Son befl y lda elde etti i baflar larla tüm dünyan n konufltu u havayolu flirketi haline gelen Türk Hava Yollar, uzun menzil uçufllar nda kullanmak üzere 2 adet Boeing ER uça kiralad. Jet Airways havayolu flirketinden kiralanan uçaklar n filoya kat lmas yla birlikte Türk Hava Yollar, First Class konseptini uygulamaya bafllad y l nda uçak içindeki tüm ikram konseptini yenileyen THY, First Class hizmetiyle de yolcular na unutamayacaklar seyahat konforu sunmaktad r. THY uçak içi e lencede Avrupa 3'üncüsü oldu. Türk Hava Yollar dünyan n en sayg n denetleme ve dan flmanl k kurulufllar ndan Skytrax ve World Airline Entertainment Assosiation (WAEA) taraf ndan uçak içi e lence hizmetlerine yönelik yap lan derecelendirmede üçüncülü e lay k görüldü. THY ile United Havayollar 'ndan ortak uçufllar. Türk Hava Yollar, United Havayollar ile code-share anlaflmas imzalad. 11 Ekim 2008 tarihinden itibaren THY, United Airlines taraf ndan yap lan Amerika iç hat ve Avrupa- Amerika aras transatlantik uçufllar na; United Airlines ise; THY taraf ndan yap lan Türkiye iç hat ( stanbul, Ankara, zmir, Antalya) Avrupa-Türkiye aras ve Türkiye- Amerika aras seferlere kendi kodu ile uçmaya bafllad.

11 THY, 17 y l sonra yeniden Ba dat'ta. Türk Hava Yollar, stanbul - Ba dat hatt n 26 Ekim 2008 tarihinde hizmete açt. Anadolu Jet 23 Nisan'da uçufllar na bafllad. Türk Hava Yollar 'n n yeni alt markas olan Anadolu Jet in ekonomik seferleri 23 Nisan 2008'de bafllad. Anadolu Jet Ankara merkezli olarak hergün zmir, Bodrum, Dalaman, Antalya, Adana, Kahramanmarafl, Hatay, Gaziantep, Malatya, Ad yaman, fianl urfa, Mardin, Diyarbak r, Erzincan, Batman, Mufl, Van, Erzurum, Kars ve Trabzon'a karfl l kl sefer yapmaktad r. THY yer hizmetlerine TGS A.fi. ile devam edecek. Yap lan anlaflma ile HAVAfi Havaalanlar Yer Hizmetleri A.fi.'nin, TGS Yer Hizmetleri A.fi.'ye %100 sermaye art fl sonucunda %50 ortak olmas kararlaflt r ld. THY filosu büyümeye devam ediyor. Türk Hava Yollar 2009/2023 y l filo projeksiyonu çerçevesinde 35 uzun menzilli ve 70 k sa menzilli olmak üzere toplam 105 uçak al m na karar verdi. THY 75. y l n kutlad. Türk Hava Yollar 'n n 75. kurulufl y ldönümü etkinlikleri 20 May s 2008 sabah Taksim Atatürk An t 'na Genel Müdür Doç. Dr. Temel Kotil baflkanl ndaki bir heyetin çelenk koymas yla bafllad. 75. y la özel haz rlanan, dünden bugüne Türk Hava Yollar 'n n tarihini ve kurum kültürünü anlatan 75. y l kitab n n tan t m ile Genel Yönetim binas na yerlefltirilmifl olan kitabenin aç l fl gerçeklefltirilerek, kutlamalar bir dizi etkinliklerle devam etti y l nda türlü imkâns zl klara ra men ilk kurulufl ad m at lan THY, bugün dünyan n sayg n havayollar aras nda yerini alm flt r. 20 milyonu aflan yolcusu, 125'in üzerinde uça ile dünyan n 142 noktas na seferi olan THY, 'bayrak tafl y c ' s fat yla Türkiye'nin dünyadaki en büyük markas haline gelmifltir. Türk Hava Yollar ve Anadolu Jet'ten yeni hatlar. Türk Hava Yollar her geçen gün geniflleyen filosuna paralel olarak 2009 y l içerisinde iç hatlarda Uflak ve Çanakkale; d fl hatlarda Nairobi, Lviv, Meflhed ve Göteborg seferlerinin bafllamas na karar verdi. Anadolu Jet ise iç hatlarda Ankara- Çorlu, d fl hatlarda Adana-Ercan seferlerini 2009 y l içinde bafllatma karar ald. stanbul - Merzifon ve stanbul - Sinop seferleri hizmete girdi. Türk Hava Yollar, 23 Haziran 2008 tarihinde stanbul - Merzifon hatt n, 15 Temmuz 2008 tarihinde stanbul - Sinop hatt n hizmete açt. THY Y ll k Rapor

12 Misyonumuz Sivil Hava Tafl mac l (SHT) sektöründe Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrak tafl y c s kimli iyle; uçufl emniyeti, güvenilirli i, ürün yelpazesi, hizmet kalitesi ve rekabetçi konumu ile tercih edilen, Avrupa'n n önde gelen ve küresel ölçekte faal bir havayolu olmak. 10

13 Sektör ortalamalar n n üstündeki büyüme trendinin sürdürülmesi, S f rlanm fl kaza ve k r mı, Dünyada parmakla gösterilen hizmet anlay fl, Düflük maliyetli tafl y c lara denk birim maliyetleri, Sektör ortalamalar n n alt nda sat fl ve da t m giderleri, Rezervasyon, biletleme ve uça a binifl ifllemlerini kendisi yapan sad k müflterileri, Kurumdan elde edece i yarar n yaratt ı katma de erle orant l oldu unu bilen ve kendini gelifltiren personeli, Üyesi bulundu u Star ttifak ortaklar na ifl yaratan ve onlar n sundu u potansiyelden ifl ç karan ticari atakl, Hissedarlar n n ve tüm yarardafllar n n menfaatini birlikte gözeten modern yönetiflim ilkelerini benimsemifl yönetimi ile belirginleflen bir havayolu olmak. Vizyonumuz THY Y ll k Rapor

14 12 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

15 Ailemiz, her y l artan baflar larla büyümeye devam ediyor. Türk Hava Yollar olarak son 5 y lda yolcu say s n ikiye katlayan, ciroda üç kat büyüyen bir flirket haline gelmenin mutlulu unu yafl yoruz. zledi imiz sürekli geliflim ve dönüflüm hedefiyle, 2008 y l nda da Türkiye ve dünya pazar nda konumumuzu güçlendirdik ve Avrupa'n n en h zl büyüyen havayolu flirketi olmaya devam ettik. Yüzde yüz Türk Hava Yollar ifltiraki olan THY Teknik A.fi., sektörün büyük oyuncular ndan A.B.D.'li Pratt&Whitney firmas ile büyük ölçekli bir motor bak m merkezi kurmak üzere ortak giriflim sözleflmesi imzalad. Yeni kurulacak merkez, Pratt&Whitney'in küresel ölçekte sekizinci motor bak m merkezi olacak. Bu giriflim ile bölgemizin en çok tercih edilen, en iyi bilinen, müflteri-odakl ve yüksek kalitede hizmet veren bak m merkezi olan Teknik bölümümüz bir motor onar m merkezine dönüflecek. Geçti imiz y l, Avrupa Havayollar Birli i üyesi flirketler %1,7 oran nda küçülürken, Ortakl m z akaryak t fiyat art fllar n n havac l k sektöründe meydana getirmifl oldu u olumsuz etkiye ra men %15,1 oran nda büyüme gerçeklefltirmifltir. Bir süre önce aç klad m z ve al m ihalesine ç kt m z 30'u opsiyonlu 105 uçak sipariflimiz, kriz koflullar alt nda büyüme hedeflerine do ru ilerlemeyi sürdürmemizin önemli göstergelerinden birini oluflturmaktad r sonu itibariyle 127 uça a ulaflan filomuz ve personelimizle, say s 22,5 milyonu aflan yolcumuzu üst düzey uçufl emniyeti, güven ve konforla tafl d k. Öte yandan, ülke ekonomimize ve d fl ticaretimize katk da bulunmak üzere kargo uçaklar m z ve yolcu uçaklar m z n kargo kompart manlar nda, Uzakdo u'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Ortado u ve Afrika'ya uzanan genifl uçufl a ile kargo tafl maya devam ettik. Nisan 2008 tarihinde üçüncü A310 uça n n filoya dahil edilmesiyle önemli oranda kapasite art ran kargo bölümümüz, tarifeli kargo seferleri düzenlemenin yan s ra kargo charter taleplerine de cevap vermektedir. Yo un rekabet ortam nda sundu umuz hizmet kalitesinin oluflturdu u yüksek müflteri memnuniyetinin sonucunda kargo tafl mac l nda ciromuzu %21,2 art rmay baflard k. Filomuza kat lan dördüncü A kargo uça yla da Madrid, Moskova, Amman, Kazablanka noktalar n kargo uçufl a na dahil ederek ve mevcut seferlerimizin frekanslar n daha da art rarak, ihracat ve ithalatç lar m z n tafl ma taleplerinin tümünü karfl lam fl olaca z y l nda hem ülkemiz hem de Ortakl m z için önemli bir baflka at l m ise Anadolu Jet'in uçufllar na bafllamas olmufltur. Tümüyle THY güvencesi alt nda hizmet vermekte olan Anadolu Jet ile Ankara'y bir uçufl merkezine dönüfltürdük. Böylece halk m z yurt içi güzergâhlarda ve Hatay-Ercan- Hatay hatt ile yeni bir yurt d fl güzergah nda daha uygun fiyatlarla seyahat olana na kavuflmufltur. Anadolu co rafyas nda uçufl a m z, Anadolu Jet ve Sun Express'le geniflletirken, dünya çap nda da Star Alliance üyeli imiz ile ifltirakimiz Air Bosnia ve Sun Express'le birlikte uçufl noktalar m z art rmaktay z. 1 Nisan 2008'den itibaren Star Alliance'a tam üyelikle elde etti imiz avantajlar, yolcular m za yepyeni imkânlar sunmam z sa lamaktad r. ttifak ile iflbirli imiz sayesinde dünyan n hemen her noktas na tek biletle seyahat etme rahatl na kavuflan yolcular m z,159 ülkede 912 noktada, günde 16 bin 500'den fazla uçufl olana ndan yararlanabilecek. Üye havayollar n n mil programlar na dahil olan yolcular ise kazand klar milleri daha genifl bir yelpazede kullanabilecek. Böylece Türk Hava Yollar olarak yolcular m za sunmakta oldu umuz emniyet ve kaliteli uçufl imkan m z küresel eriflimle zenginlefltiriyoruz. Her zaman havac l n en önemli unsuru olarak gördü ümüz ve birinci önceli i verdi imiz uçufl emniyeti konusundaki çal flmalar m z da titizlikle devam ediyor ve bu konudaki uluslararas s navlar birer birer baflar ile veriyoruz. Havayolu uçufl emniyet yönetimi konusunda dünya çap nda ilk standart olan ve Uluslararas Hava Tafl mac lar Birli i (IATA)'n n öncülü ünde gelifltirilen IATA Operational Safety Audit (IOSA) operatörlü ü sertifikam z Ekim 2009'a kadar yenilendi. IOSA operatörlü ü uçufl emniyeti konusunda tüm ulusal ve uluslararas havac l k otoritelerinin referans ald bir sertifika olup, ayn zamanda tam üye oldu umuz Star Alliance' n da üyelik flartlar aras ndad r. Dünyan n en önemli havac l k buluflmalar ndan olan IATA'n n 64. Y ll k Genel Kurul Toplant s 2008 y l Haziran ay nda Türk Hava Yollar 'n n ev sahipli inde stanbul'da yap ld. Toplant n n en önemli sonucu ise, IATA üyesi havayollar için kâ t bilet döneminin art k tamamen sona ermifl olmas yd. Bu tarihi an bizlerin tan kl nda gerçekleflirken stanbul da havac l k tarihinin önemli gününe ev sahipli i yapm fl oldu. Havac l n gelece ine iliflkin de erlendirmelerin ve tart flmalar n yap ld zirveye sektörü olumsuz etkileyen petrol fiyatlar ndaki inan lmaz yükselifl ile havaliman ve çevre vergilerindeki art fl damgas n vurdu. Dünya havac l k sektörü petrole ba l maliyetlerdeki art fl n getirdi i zorluklarla mücadele ederken, Türk Hava Yollar 'n n gösterdi i baflar l performans zirve kat l mc lar n da etkiledi. Hizmet kalitemizin daha da iyilefltirilmesi yönünde yapt m z çal flmalar n sonuçlar n almak bizleri ayr ca mutlu ediyor. Bu y l 20'incisi düzenlenen ve 7 ayr kategoride uçak içi e lence hizmetlerine yönelik olarak verilen 'Avion Ödülleri' sahiplerini buldu ve Türk Hava Yollar dünyan n en sayg n denetleme ve dan flmanl k kurulufllar ndan Skytrax ve World Airline Entertainment Assosiation (WAEA) taraf ndan uçak içi e lence hizmetlerine yönelik yap lan derecelendirmede Avrupa havayollar içerisinde üçüncülü e lay k görüldü. Filomuzda bulunan A330 ve modifikasyonu tamamlanm fl olan A340 tipi uçaklarda kiflisel ekran kullan m na uygun kabin içi e lence sistemiyle yolcular m za hizmet vermeye devam ediyoruz. Ayr ca, ikram bir araya getirilmifl endüstriyel g da maddesi olmaktan ç kar p aflç lar n gerçek malzemeyle yolcular m z n damak tad na göre haz rlad bir flölene çevirdik. Öte yandan Aral k 2008 sonu itibariyle filomuza dahil etmifl oldu umuz 2 adet B ER tipi genifl gövde uzun menzilli uçaklar m zla ilk aflamada Londra, Hong Kong ve Singapur hatlar m zda First Class konseptini uygulamaya bafllad k. Elde etti imiz bu sonuçlar aflmak konusundaki kararl l m zla, yeni baflar lar kaydedece imize inanc m z tam. Türk Hava Yollar 'n daha da üst noktalara tafl yarak, kaliteli ve güvenilir hizmet ve sayg nl kta Avrupa'n n ve dünyan n say l flirketleri aras nda yer almas n sa layaca z. Önümüzdeki k sa dönemde hedefimiz, Avrupa'n n dört büyük havayolu flirketinden biri olmak, 2013 y l nda 40 milyon yolcu tafl yan, 10 milyar USD ciro elde eden Türk Hava Yollar 'n ülkemize arma an etmek ve ülkemiz insan na bu gururu yaflatmak. Tafl d m z yolcu say s n ve karl l m z art rman n yan s ra hizmet kalitemizle rekabette öne ç kmay amaçl yoruz. Beklentilerimizin ötesine geçebilmek ancak de erli yolcular m z n deste i ve özverili çal flanlar m z n katk s yla mümkün olacakt r. Daha nice 75 y llar için, birlikte ç kt m z bu yolda, bizi güven ve deste i ile yaln z b rakmayan herkese teflekkürü bir borç biliyoruz. Sayg lar mla, Dr. Candan KARLITEK N THY Yönetim Kurulu Baflkan THY Y ll k Rapor 2008 Yönetim ve Mesajlar 13

16 Yönetim Kurulu (1) (2) (3) Yönetim Kurulu Baflkan, cra Komitesi Baflkan Yönetim Kurulu Baflkan Vekili, cra Komitesi Baflkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi, cra Komitesi Üyesi Genel Müdür 14

17 (1) Dr. Candan Karl tekin Yönetim Kurulu Baflkan 1960 y l nda Ankara'da do du. Bo aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü 1983 y l nda bitirdi y llar nda State University Of New York Albany'de uluslararas ticaret, finans ve makroekonomik modelleme dallar nda master ve doktora çal flmalar yapt. Daha sonra Devlet Planlama Teflkilat, Türk Eximbank, stanbul Büyükflehir Belediyesi ve Türkiye Kalk nma Bankas 'nda çeflitli görevlerde bulundu. Evli ve dört çocuk babas d r. (2) Hamdi Topçu Yönetim Kurulu Baflkan Vekili 1964 y l nda Rize'nin Çayeli ilçesinde do du. Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi'nden 1986 y l nda mezun oldu. Mali müflavirli e 1986 y l nda Kartal'da bafllad. Halen Kad köy ilçesinde mali müflavirlik ve dan flmanl k iflini sürdürmektedir. Evli ve dört çocuk babas d r. (3) Doç. Dr. Temel Kotil Yönetim Kurulu Üyesi 1959 y l nda do an Kotil, stanbul Teknik Üniversitesi ( TÜ) Uçak Mühendisli i Bölümü'nden 1983 y l nda mezun olmufl, 1986'da ABD'de Michigan Üniversitesi'nde Uçak Mühendisli i Bölümü'nde yüksek lisans n, 1991'de de Makine Mühendisli i Bölümü'nde doktoras n tamamlam flt r. Doktora sonras, TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde Yard mc Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, 2003 y l nda THY'deki kariyerine Teknik Genel Müdür Yard mc s olarak bafllam flt r y l nda THY Genel Müdürlü ü'ne atanm fl 2006 y l nda da IATA Yönetim Kurulu Üyeli i'ne seçilmifltir. Evli ve dört çocuk babas d r. THY Y ll k Rapor 2008 Yönetim ve Mesajlar 15

18 (6) (4) (9) (7) (5) (10) (8) 16

19 (4) Orhan Birdal Yönetim Kurulu Üyesi 1958 Kemah do umlu olan Orhan Birdal, 1980 y l nda stanbul.t..a. Gazetecilik ve Halkla liflkiler Yüksek Okulu ndan mezun olmufl, 1990 y l nda Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde yüksek lisans n tamamlam flt r y lları aras nda Türkiye Zirai Donat m Kurumu nda memurluk ve 1982 y l ndan itibaren DHM de çeflitli kademelerde görev yapm fl olan Orhan Birdal, 2007 y l ndan bu yana DHM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Baflkan olarak görevine devam etmektedir. 17 Nisan 2008 de Türk Havayollar A.O. nun Yönetim Kurulu Üyeli i ne seçilen Orhan Birdal, evli ve dört çocuk babas d r. (5) Muzaffer Akp nar Yönetim Kurulu Üyesi 1962 do umlu, Saint Michel Frans z Lisesi ve Bo aziçi Üniversitesi dari Bilimler Fakültesi mezunu olan Muzaffer Akp nar, ifl hayat na 1986 y l nda Penta Tekstil'in kurucu orta olarak bafllam fl, 1993 y l nda KVK Mobil Telefon Hizmetleri A.fi.'nin CEO görevini üstlenmifltir. Daha sonra MV Holding A.fi.'de CEO olarak görev yapan Akp nar, Fintur Holding BV'nin de oluflum sürecinde aktif olarak rol alm flt r. Muzaffer Akp nar, 1 Ocak 2002 tarihinden 2006 Temmuz ay na kadar Turkcell Genel Müdürlü ü görevini yürütmüfltür. Evli ve iki çocuk babas d r. (6) Mehmet Büyükekfli Yönetim Kurulu Üyesi 1961 y l nda Gaziantep'te do du y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi Mimarl k Fakültesi'ni bitirdi. Marmara Üniversitesi iflletme kurslar na, 1998 y l nda ngiltere'de iflletme ve ngilizce dil kurslar na kat ld. Halen Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Vekili, stanbul Sanayi Odas ( SO) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi ve (TÜRDEV) Türk Deri Vakf Yönetim Kurulu Üyeli i görevlerinde bulunmaktad r. Ayn zamanda Ziylan fiirketler Grubu Genel Koordinatörü'dür. Evli ve üç çocuk babas d r. (7) smail Gerçek Denetleme Kurulu Üyesi 1963 y l nda Çanakkale'nin Çan ilçesinde do du y l nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Ayn y l Maliye Bakanl Teftifl Kurulu'nda Maliye Müfettifl Yard mc s olarak çal flmaya bafllad y llar aras nda ABD'de ekonomi yüksek lisans yaparak parabanka anabilim dal nda MA (Master of Art) derecesi ald y l ndan bu yana bir denetim flirketinde ortak Yeminli Mali Müflavir olarak çal flmaktad r. Evli ve iki çocuk babas d r. (8) Prof. Dr. Atefl Vuran Denetleme Kurulu Üyesi 1944 y l nda stanbul'da do du. stanbul ktisadi ve Ticari limler Akademisi'ni bitirdikten sonra, y llar nda talya Perugia Üniversitesi'nde okudu. 1974'te Doktor, 1978'de Doçent, 1984 y l nda statistik ve Say sal Yöntemler Ana Bilim Dallar 'nda Profesör oldu y l nda Türkiye'de ilk özel havayolu flirketini (Anadolu Havac l k ve Turizm A.fi.) kurdu. Halen stanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Turizm flletmecili i Bölüm Baflkanl ve stanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlü ü görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babas d r. (9) Naci A bal Denetleme Kurulu Üyesi 1968 y l nda Bayburt'ta do du. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1989 y l nda mezun oldu y llar aras nda ngiltere Exeter Üniversitesi fl daresi Genel flletme Yönetimi (MBA) Program 'n bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, flletme Doktora Program 'na devam etmektedir. Halen Maliye Bakanl Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babas d r. (10) Prof. Dr. Cemal fianl Yönetim Kurulu Üyesi 1950 y l nda Manisa'da do du. stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1977 y l nda mezun oldu y l nda Hukuk Doktoru ünvan n Milletleraras Ticari Tahkim teziyle ald. Uluslararas tahkime iliflkin doktora tezini Londra Üniversitesi'ne ba l Instute of Advanced Legal Studies te tamamlad y l nda Yard mc Doçent, 1990 y l nda Doçent, 1996 y l nda stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Profesör oldu. fiu an stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararas Özel Hukuk Ana Bilim Dal Baflkan 'd r. Evli ve dört çocuk babas d r. THY Y ll k Rapor 2008 Yönetim ve Mesajlar 17

20 Kalite Anlay fl Baflar da önemli faktör kalite yönetim sistemi. 18 Uluslararas standartlarda kalite yönetimini benimseyen THY baflar l hizmetleriyle fark yaratmaktad r. Star Alliance' n 20. üyesi olan Türk Hava Yollar, kalite yönetimini bütünsel yaklafl mla, uluslararas standartlarda hayata geçirmektedir. THY'n rakiplerinden üstün k lan en önemli özellik ise üretti i hizmet kalitesini düflürmeden, hizmetlerini istikrarl, h zl ve zaman nda sunmada gösterdi i baflar d r. Kalite yönetim faaliyetleri, tan mlanan 27 süreç ile Süreç Yönetimi ad alt nda uygulanmaktad r. Süreç Yönetimi, Kalite, Çevre ve fl Sa l Güvenli i Yönetim Sistemleri ile bir bütün olarak Entegre Yönetim Sistemi çat s alt nda yer almaktad r. ISO Çevre Yönetim Sistemi ile Çevre güvenli i ve korunmas, Kirlili in kaynaktan bafllayarak kontrol alt na al nmas ve azalt lmas, Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sa lanmas, At klar n s n fland r lmas, Çal flanlar n korunmas, flletme güvenli i sa lanmas, Ürün sunumu, Hizmet iflleyifli, Müflteri ve çal flan güvenli inin sa lanmas hedeflenmektedir.

21 Di er yandan devam etmekte olan TS (OHSAS) fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi çal flmalar kapsam nda, tüm operasyonel sahalarda ve istasyonlarda çevresel güvenlik ve ifl sa l güvenli iyle ilgili risk analizi yap lmaktad r. Böylelikle, SWOT analizine temel teflkil edecek güçlü yönler ve zay f alanlar n tespit edilmesi ve sürekli geliflim için de erli katk lar n sa lanmas amaçlanmaktad r. Acil durumlara (deprem, yang n, sel vb) ve ola anüstü hallere karfl kazalar n azalt lmas, ifl kazalar ve meslek hastal klar n n en az düzeye indirilmesi, acil durum ve ola anüstü hallere yan t verme kapasitesini art rmak çal flman n bafll ca hedefleridir. Star Alliance'a tam kat l m ile birlikte, üye havayollar n n denetim sistemine dahil olan THY, ulusal ve uluslararas otoriteler (IOSA, SHGM, TSE) taraf ndan da operasyonel ve yönetsel ürün, hizmet ve süreçlerinin etkinli i aç s ndan denetlenmektedir. THY Y ll k Rapor 2008 Yönetim Sistemi 19

22 Organizasyon Yap s Etkin iletiflim ve yönetim THY nin en temel gücüdür. 20

23 Yönetim Kurulu cra Komitesi Genel Müdür Özel Kalem Md. Uçufl Emniyet Md. Teftifl Kurulu Bflk. Hukuk Müflavirli i Yat r m Yönetimi Bflk. Bas n Müflavirli i Tan tma ve Halkla liflkiler Bflk. Kalite Güvence Bflk. Uçufl E itim Bflk. Teknik Bflk. Savunma Sekreterli i Bilgi Teknolojileri Bflk. Yer flletme Bflk. Bölgesel Uçufllar Bflk. Genel Müdür Yard. ( nsan Kaynaklar ) Genel Müdür Yard. (Mali) Genel Müdür Yard. (Ticari) Genel Müdür Yard. (Uçufl flletme) Personel Bflk. Finansman Bflk. Üretim Planlama Bflk. Uçufl flletme Bflk. (Bafl Pilot) E itim Bflk. Muhasebe Bflk. Gelir Yönetimi Bflk. Kabin Hizmetleri Bflk. Sosyal ve dari fller Bflk. Genel Sat nalma Bflk. Pazarlama ve Sat fl Bflk. flletme Koordinasyon Bflk. Kargo Bflk. fl Gelifltirme Bflk. Uluslararas liflkiler ve ttifaklar Bflk. kram Bflk. THY Y ll k Rapor 2008 Yönetim Sistemi 21

24 THY nin Hukuki Statüsü 1933 Türk Hava Yollar A.O. May s 1933 tarihinde 2186 say l Kanun la Hava Yollar Devlet flletmesi ad alt nda Ankara da kurulmufl ve Milli Savunma Bakanl na ba l olarak faaliyete geçmifltir y l nda 6623 say l Kanun la özel hukuk kurallar ile sevk ve idare edilen bir flirket yap s na kavuflturularak Türk Hava Yollar Anonim Ortakl ad alt nda faaliyetlerine devam etmifltir y l nda Bay nd rl k Bakanl na ba lanm fl, 1938 y l nda Devlet Hava Yollar Umum Müdürlü ü ad n alarak 1939 tarihinden itibaren faaliyetlerini Ulaflt rma Bakanl na ba l olarak sürdürmüfltür. 22

25 Eylül 1990 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 22 A ustos 1990 tarih ve 90/822 say l Bakanlar Kurulu Karar ile Ortakl m z n 3291 say l kanun kapsam na al narak özellefltirilecek K K ler aras nda yer almas na karar verilmifltir. Yüksek Planlama Kurulu nun 30 Ekim 1990 tarih ve 90/18 say l karar ile Kuruluflumuz un yeni statüsüne göre düzenlenen Ana Sözleflmesi kabul edilmifl ve 5 Kas m 1990 tarihinde Ticaret Siciline tescil ettirilmifltir Türk Hava Yollar A.O. nun sermayesindeki kamu pay May s ay içinde yap lan halka arz ile %50 nin alt na düflmüfl ve Türk Hava Yollar A.O. nun kamu tüzel kiflili i sona ermifltir Kas m 1984 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan baz kamu kurum ve kurulufllar hakk nda 233 say l Kanun Hükmünde Kararname ile bir Kamu ktisadi Kuruluflu olarak bu kanun kapsam nda yer alm flt r Ortakl m z 27 Kas m 1994 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren Özellefltirme Uygulamalar n n Düzenlenmesi ve Baz Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas na Dair 4046 say l Kanun kapsam na al n p meskür kanunun 35. maddesi uyar nca Özellefltirme daresi Baflkanl na ba l ktisadi Devlet teflekkülü olmufltur. Al nan Kanunun 20/a maddesi taht nda Ana Sözleflmesi meskür kanundaki hükümlere paralel hale getirilmek amac yla Özellefltirme daresi Baflkanl n n 5 Aral k 1996 tarihli onay al narak tadil edilmifl ve Sermaye Piyasas Kurulu nun 5 temmuz 2002 tarih ve 33/953 say l karar ile onaylanan ve Özellefltirme daresi Baflkanl k makam n n 8 Kas m 2002 tarih ve 1006 say l Olur u ile uygun bulunan Ana Sözleflme de ifliklikleri de 17 Ocak 2003 tarihli ola anüstü Genel Kurul da kabul edilerek yürürlü e girmifltir. THY Y ll k Rapor 2008 Yönetim Sistemi 23

26 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Uluslararas platformda Türkiye'yi ve Türk havac l k sektörünü en iyi flekilde tan tmay, güvenilirli i, fleffafl ilke edinmifl Ortakl m z n Sermaye Piyasas Kurulu'nun (SPK) benimsemifl oldu u Kurumsal Yönetim lkeleri'ne iliflkin uygulamalar afla da verilmektedir. 2. Pay Sahipleri le liflkiler Birimi Yat r mc lar m z n do ru ve zaman nda bilgilendirilmesi ayn zamanda da sermaye piyasas denetleyicileri ile iliflkilerin yürütülmesi bilgi al fl veriflinin sa lanmas, sermaye art r m, halka arz ifllemlerinin takibini yapacak, yurtiçi ve yurtd fl yat r mc lar bilgilendirecek sunum ve toplant lar n düzenlenece i birim olarak Genel Müdür (Mali) Yard mc s na ba l Yat r mc liflkileri Müdürlü ü mevcut olup, iletiflim bilgileri: Yat r mc liflkileri Müdürü Suna ÇELEB ; Telefon Dahili 3630; Faks ; E-posta 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m Ortakl m z n borsada ifllem gören hisse oran %50.88'dir faaliyet dönemi içinde Ortakl m za bilgi edinmek amac yla yoluyla 102 adet baflvuru yap lm flt r. Daha çok kamuya aç klanan mali tablo ve Ortakl k faaliyetlerine iliflkin geliflmelerle ilgili gelen bilgi edinme taleplerinin tamam cevapland r lm flt r. yoluyla gelen baflvuru haricinde telefon yoluyla da pek çok yat r mc ve hissedar bilgilendirilmifltir. Yat r mc ve hissedarlar n bilgilendirilmeleri ve sorular n n cevapland r lmas eflitlik ilkesi gözönünde bulundurularak yap lm flt r. Di er taraftan, pay sahiplerinin bilgi edinme haklar n n etkin kullan m n teminen, Ortakl m z n mevcut web sitesinde Yat r mc liflkileri sayfas bulunmakta olup, yat r mc lar, di er menfaat sahipleri sözkonusu web sayfas ndan Ortakl k ile ilgili bilgilere ulaflabilmektedir. 4. Genel Kurul Bilgileri Ana Sözleflme mizin 6.maddesine göre, Ortakl m z n bütün hisse senetleri nama yaz l olup, A ve C Grubu olarak iki gruba ayr lmaktad r. C Grubu Hisse, 1 adet olup, T.C. Baflbakanl k Özellefltirme daresi Baflkanl 'na (Ö B), Ö B'in görevlerini devretmesi halinde devretti i kuruma aittir. Halihaz rda A Grubu Hisselerin %49.12'si Ö B'e ait olup, %50.88'i de halka arz edilmifltir dönem içerisinde 2007 y l hesap ve faaliyetlerinin görüflüldü ü Ola an Genel Kurul Toplant s tarihinde yap lm flt r. Ola an Genel Kurul Toplant s na flirketin ç kar lm fl sermayesi olan 175 Milyon YTL'nin ,79 YTL'sini temsil eden hissedarlar kat lm flt r. Toplant ya davet Ticaret Sicil Gazetesi ve yurt genelinde yay nlanan bir gazetede gündem eklenmek suretiyle ilanen yap lm fl ve ayr ca Yat r mc liflkileri web sayfas nda yay nlanmak sureti ile de duyurulmufltur. Ana Sözleflme nin 29. maddesine göre Ortakl k hisselerinden Borsada ifllem gören hisse senetlerini elinde bulunduran hissedarlara taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplant günü bildirme yükümlülü ümüz yoktur. Nama yaz l pay sahiplerinin genel kurula kat l m n teminen pay defterine kay t için bir süre öngörülmemifltir, bu husustaki di er flartlar Ana Sözleflme mizin 7. maddesinde afla daki flekilde düzenlenmektedir; Hisse devirleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas mevzuat ve sivil havac l k mevzuat hükümlerine tabidir. Nama yaz l hisselerin devrinin Ortakl a karfl hüküm ifade edebilmesi için devrin pay defterine ifllenmifl olmas na ba l d r. Nama yaz l hisselerin pay defterine ifllenmesinden önce hissedarlar kimlikleri ve milliyetleri ile varsa 6. maddede ifade edilen flekilde yabanc l k iliflkisini gerekti inde Yönetim Kurulu nca belirlenen bir format dahilinde belgelemek durumundad r. Herhangi bir hisse devri pay defterine ifllenmemiflse Ortakl k aç s ndan ortak, pay defterinde ad yaz lan kiflidir. Hisselerin devrinin pay defterine ifllenmesi Yönetim Kurulu karar ile yap l r. Yönetim Kurulu Ana Sözleflme veya kanuna uygun olmayan hallerde veya herhangi bir sebep göstermeksizin herhangi bir hisse devrini pay defterine ifllemekten kaç nabilir. Yukar da 6. maddede yaz l yabanc l k hisse oran s n rlamalar na ayk r hisse devirleri pay defterine kaydedilemez. Yönetim Kurulu bu tür hisse devirlerinin pay defterine ifllenmesini reddetmek zorundad r. Yönetim Kurulu nca pay defterine kaydedilmeyen hisse devirleri Ortakl k taraf ndan tan nmaz ve ilgili müktesib Ortakl a karfl pay sahibi s fat kazanamaz. Yönetim Kurulu nun hisse devrine onay verme ve pay defterine iflleme karar nda Yönetim Kurulu nun C grubu hisseyi temsilen seçilen üyesinin olumlu oyu bulunmas flartt r. C grubu hisse 4046 say l Kanun'un Baflbakanl k Özellefltirme daresi Baflkanl na verdi i yetkileri esas itibari ile haiz bir baflka Türk kamu kurulufluna devredilebilir. Bu devrin sözkonusu oldu u halde devir Yönetim Kurulu karar n gerektirmeksizin derhal pay defterine ifllenir. Yönetim Kurulu Ortakl n tabi oldu u Sivil Havac l k ve/veya di er mevzuat ile Ana Sözleflme de öngörülen s n rlamalara uymak ve Ortakl n sahip oldu u trafik ve kabotaj haklar n n tehlikeye at lmas n önlemek amac yla hisselerin yabanc lara devrini s n rlamak zorundad r. TTK 362. maddesi gere ince kar ve zarar hesab bilanço y ll k rapor ve safi kazanc n nas l da t laca hususundaki teklifler, murak plar taraf ndan verilecek rapor ile birlikte umumi heyetin adi toplant s ndan en az 15 gün önce flirketin merkezinde pay sahiplerinin emrine amade bulundurulur. Genel Kurullarda, hissedarlar n sorular na flifahi, kapsaml sorulara ise yaz l olarak cevap verilmesi uygulamas mevcut olmakla beraber, bu dönemde yaz l cevap verilmesini gerektiren bir soru ile karfl lafl lmad ndan, sözlü aç klamalar yeterli olmufltur. Genel Kurulun yetkileri Ana Sözleflme mizin 27. maddesinde düzenlenmekte olup buna göre, Genel Kurul, TTK ve di er kanunlarda öngörülen yetkileri haiz olan karar organ d r. Bu madde d fl nda önemli nitelikteki kararlar n Genel Kurul taraf ndan al nmas konusunda Ana Sözleflme de bir düzenleme mevcut de ildir Di er taraftan, Ana Sözleflme mizin 14. maddesine göre, afla daki konularda Yönetim Kurulu nun alaca kararlar n geçerlili i C grubu hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin bu kararlar n al nd toplant ya kat l m ve olumlu oy kullanmas na ba l d r. - flbu Ana Sözleflme nin 3.1. maddesinde belirtilen Ortakl k misyonunu aç kça olumsuz etkileyecek kararlar n al nmas ; - Genel Kurula Ana Sözleflme de iflikli i önerilmesi; - Sermaye art r lmas ; - Nama yaz l hisselerin devrinin onaylanmas ve devrin pay defterine ifllenmesi; - Ortakl n Sermaye Piyasas Kuruluna sundu u son y ll k bilançosunda yer alan aktif toplam n beher sözleflme baz nda %5 ini geçen ve Ortakl do rudan veya dolayl olarak ba layan her türlü ifllem yapmas, taahhüt alt na sokacak her türlü kararlar n al nmas, (flöyle ki kamu pay n n Ortakl k sermayesindeki pay %20 nin alt na düfltü ünde bu bent hükmü kendili inden ortadan kalkacakt r); - Ortakl n baflka flirketlerle birleflmesi, feshi veya tasfiyesi, - Münhas ran pazar flartlar dahilinde veya di er kaynaklarla operasyon giderini dahi karfl layamayan hatlar haricinde, herhangi bir uçufl hatt n n kald r lmas veya sefer say s n n belirgin bir flekilde azalt lmas na iliflkin kararlar n al nmas. C Grubu hissenin imtiyazlar ancak Özellefltirme Yüksek Kurulu veya onun görevlerini devralacak baflka bir kamu kurumu taraf ndan k s tlanabilir. Genel Kurul Tutanaklar, pay sahiplerine Ortakl m zda sürekli aç k tutulmakta olup talep edilmesi halinde pay sahiplerine iletilmektedir. Ayr ca, Genel Kurul Tutanaklar ve Hazirun Cetveli Ortakl m z web sitesinin Yat r mc liflkileri sayfas nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktad r. 5. Oy Haklar ve Az nl k Haklar 1. Oy Hakk Ana Sözleflme mizin 31.maddesinde afla daki flekilde düzenlenmektedir. " flbu Ana Sözleflme nin 6/d bendi hükümleri sakl kalmak kayd ile ola an ve ola anüstü Genel Kurul toplant lar nda haz r bulunan hissedarlar n veya vekillerinin her hisse için bir oyu vard r." 24

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür.

3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür. Türk Hava Yolları kuruldu. Bu yıllarda, Türk Hava Yolları küçük paket ve posta taşımacılığı yapmıştır. 2 C-47 kargo uçağı filoya katılmıştır. 3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür. İlk kez A

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu :

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu : FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMENİN 4. MADDESİ (k) FIKRASININ, 10., 11., 15., 22., 23. ve 25. MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, 36., 37., 38. ve 39. MADDELERİNİN TEK MADDE OLARAK

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

BORSA ĠSTANBUL A.ġ. 31/03/2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

BORSA ĠSTANBUL A.ġ. 31/03/2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ORSA ĠSTANUL A.ġ. 31/03/2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN ĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ġirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirket sermayesini temsil eden paylar A, ve C olmak üzere üç

Detaylı

31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k 2005 TAKV M YILINA A T KURUMLAR VERG S LE STOPAJ GEL R VERG S BEYANNAMES N N DÜZENLENMES VE KAR DA ITIMINA L fik N B R ÖRNEK ÇALIfiMA Dr. Ahmet KAVAK Yeminli Mali Müflavir B ir Anonim fiirketin sermayesi

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak -31 Aral k döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan ne uymaktad r

Detaylı

İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır

İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır ESKİ METİN MADDE 6- SERMAYE HİSSE NEVİLERİ VE HİSSELERİN DAĞILIMI Şirket

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır) 1 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/22 24/07/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli lar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr ından

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar: LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:. Dönemi Genel Kurulunun. adresinde. tarihinde ve.. saatte aşağıdaki gündem dahilinde

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 Yönetim Kurulu Komiteleri Mustafa Nafiz 1 GÜRESTİ Mehmet Tekin 2 SALT MUHASEBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2015

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler WEB SAYFASI YAPIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimiz Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 31 Mart 2016 Perşembe günü, saat 10:00 da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Caddesi

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı