Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. Muş Alparslan University Journal of Science ULUSAL HAKEMLİ DERGİ ISSN:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. Muş Alparslan University Journal of Science ULUSAL HAKEMLİ DERGİ ISSN:2147-7930"

Transkript

1 Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ULUSAL HAKEMLİ DERGİ ISSN: CİLT/VOL: 1 SAYI/NO:1 YIL/YEAR: HAZİRAN/JUNE 2013

2 Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science Sahibi Muş Alparslan Üniversitesi Adına Prof. Dr. Nihat İNANÇ (Rektör) Editör/Editor Doç. Dr. Ercan BURSAL Editör Yardımcıları/Associate Editors Yrd. Doç. Dr. Bayram GÜÜZ Yrd. Doç. Dr. Nevin TURAN

3 Yayın Kurulu/Editorial Board Prof. Dr. Cevad SELAM Prof. Dr. Ekrem ATALAN Prof. Dr. Osman ÖZCAN Prof. Dr. Refik ABDULLA Doç. Dr. Erdal Necip YARDIM Doç. Dr. Ercan BURSAL Doç. Dr. Esin KAYA Doç. Dr. Harun POLAT Doç. Dr. İbrahim ERDOĞAN Doç. Dr. Murat KAYRİ Yrd. Doç. Dr. Bayram GÜÜZ Yrd. Doç. Dr. Ekrem ALMAZ Yrd. Doç. Dr. Hasan Ali AYGÖR Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ALLAHVERDİ Yrd. Doç. Dr. Muhsin İNCESU Yrd. Doç. Dr. Nevin TURAN Yrd. Doç. Dr. Ömer ARSLAN Yrd. Doç. Dr. Zeydin PALA Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi yılda en az iki sayı olarak yayınlanan ulusal hakemli bir dergidir. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi nde yayınlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Muş Alparslan Üniversitesi ne ait olup, yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz. İletişim: Tel: Fax: Web:www.alparslan.edu.tr / Adres: Muş Alparslan Üniversitesi / Rektörlük Grafik Tasarım Erdal YILDIZ

4 İÇİEKİLER / CONTENTS HASTANE KÖKENLİ KLİNİK OLMAYAN Staphylococcus aureus SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL SENSITIVITY OF HOSPITAL ACQUIRED NONCLINICAL Staphylococcus aureus STRAINS Hanifi KÖRKOCA, Emine GÖKÇEOĞLU, Yalçın DİCLE, Zeynep ÖZÇELİK, Dilan YURTDAŞ, Özlem DİNLER 7-16 ÇİRİŞ OTUNUN (Asphodelus aestivus) ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF Asphodelus aestivus Esma GÜZEL, Remzi BOĞA, Ercan BURSAL BİR DİAZENİL LİGA: 4-[(DİSİYANOMETİL)]BENZOİKASİT: İLE METAL ASETAT KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK KARAKTERİZASYONU VE ANTİBAKTERİYAL AKTİVİTESİ COMPLEXES OF METAL ACETATE WITH A DIAZENYL LIGA: 4-[(DICYANOMETHYL)]BENZOIC ACID: SPECTROSCOPIC CHARACTERIZATION A ANTIBACTERIAL ACTIVITY Nevin TURAN, Zuhal KARAGÖZ, Naki ÇOLAK, Hanifi KÖRKOCA, Memet ŞEKERCİ TÜRKİYE DE ELEKTRİK ENERJİ DEPOLANMASINA ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİLERİ THE ALTERNATIVE SOLUTION PROPOSALS FOR THE NEED OF ENERGY IN TURKEY Salih ÖZER, Fikret SÖNMEZ 39-48

5 TÜRKİYE NİN FARKLI BÖLGELERİEKİ İKİ İLDE FARKLI SOSYOEKONOMİK DÜZEYE SAHİP ÇOCUKLARDA Enterobius Vermicularis in DAĞILIMI DISTRIBUTION OF Enterobius vermicularis IN CHILDREN WITH DIFFERENT SOCIAL-ECONOMIC STATUS IN TWO CITIES IN DIFFERENT REGIONS OF TURKEY Yaşar GÖZ, Hanifi KÖRKOCA, Yalçın DİCLE, Selami ÖZGEN SINIF KALITIM ÜNİTESİNİN ÖĞRETİLMESİE BY ŞİFRELEME MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE TUTUMUNA ETKİSİ THE EFFECTS OF BY ENCIPHING METHOD ON THE ACHIEVEMENTS, A ATTITUDES ON GENETİCS UNIT LEARNED BY THE 8TH GRADE STUDENTS Bekir YILDIRIM CHEMICAL COMPOSITION A TOXIC EFFECTS OF ESSENTIAL OIL OF Origanum rotundifolium BOISS. ON ZEA MAYS SEEDLINGS Origanum rotundifolium BOISS. İN UÇUCU YAĞLARININ KİMYASAL BİLEŞİMİ VE ZEA MAYS TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİLERİ Sedat BOZARI, Guleray AGAR EFFECT OF MOLARITY A SOLVENT ON THE OPTICAL PARAMETERS OF THE LIQUID-CRYSTALLINE POLYMER F8T2 A SURFACE MORPHOLOGY PROPERTIES OF THE F8T2 FILM Bayram Gündüz

6

7 Körkoca Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN: Cilt/Volume:1 Sayı/ Issue:1 Haziran/June: 2013 HASTANE KÖKENLİ KLİNİK OLMAYAN Staphylococcus aureus SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL SENSITIVITY OF HOSPITAL ACQUIRED NONCLINICAL Staphylococcus aureus STRAINS Hanifi KÖRKOCA 1*, Emine GÖKÇEOĞLU 1, Yalçın DİCLE 1, Zeynep ÖZÇELİK 2, Dilan YURTDAŞ 2, Özlem DİNLER 2 1 Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, MUŞ. 2 Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, MUŞ. Özet Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), hastane enfeksiyonlarının önemli etkenlerinden biridir. Bu çalışma ile hastane enfeksiyonları açısından potansiyel önemi olan klinik olmayan S. aureus izolatlarının antimikrobiyal duyarlılıklarını ortaya koymak amaçlandı. Bu amaçla ilimiz devlet hastanesi personeli, hastaları, hasta refakatçileri ve hastane ortamından alınan sürüntü örneklerinden mannitol salt agara ekim yapılarak, üreyen şüpheli izolatların identifikasyonları klasik yöntemlerle gerçekleştirildi. Antimikrobiyal duyarlılıklarının ortaya konulması ise disk difüzyon yöntemi ile gerçekleştirildi. Çalışmada toplam 78 örnekten 22 (%28.21) adet S. aureus izole edildi. Suşların altısında (%27.27) oksasiline direnç tespit edilirken, yine suşların ikisinde (%9.1; suşlardan biri MRSA diğeri MSSA) indüklenebilir klindamisin direnci tespit edildi. Sonuç olarak; çalışılan örneklerde MRSA tespit edilmesi, ayrıca tedavi seçeneklerinden biri olan klindamisine indüklenebilir direncin tespit edilmesi, bu suşlardan kaynaklanabilecek muhtemel enfeksiyonların önlenmesi açısından gerekli tedbirlerin alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: MRSA, Hastane enfeksiyonu, İndüklenebilir klindamisin direnci. Abstract Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is one of the most important factors in hospital acquired infections. This study aims at revealing the antimicrobial sensitivity of nonclinical S. aureus isolates with potential significance with respect to hospital acquired infections. To this end, mannitol salt agar was cultured from swab samples obtained from the personnel, patients, patient accompanists in the state hospital of our city and the hospital environment and identification of suspicious isolates that reproduce was carried out through classical methods. Manifestation of the antimicrobial sensitivity *1 Sorumlu Yazar/Corresponding author: Hanifi KÖRKOCA, Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, 49100, Muş, Tel: , 7

8 Körkoca ve ark. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1), 7-16, thereof, on the other hand, was carried out through the disc diffusion method. In the study, 22 (28,21%) S. aureus were isolated from a total of 78 samples. While oxacillin resistance was detected in six (27.27%) of the strains, inducible clindamycin resistance was found out again in 2 (9.1%; one of the strains is MRSA, the other is MSSA) of the strains. In conclusion, detection of MRSA in the samples studied and, also, of inducible resistance to clindamycin which is one of the treatment alternatives, reveals the necessity to take the required precautions with respect to the prevention of possible infections resulting from these strains. Key Words: MRSA, Nasocomial infection, Inducible clindamycin resistance. 1. GİRİŞ Ülkemizde yapılan bir çalışmada yoğun bakım servisinde meydana gelen enfeksiyonların %18.2 sinde etkenin S. aureus olduğu bildirilmiştir [1]. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) gelişmiş dünyadaki hastanelerde endemik olan ve sıklıkla karşılaşılan bir patojendir. Bu organizma deride bulunur ve bir kişiye direkt kontakt yolla, kontamine yüzeyler yoluyla veya kişiler arasında bulaşır. MRSA suşları penisilinler (metisilin, nafsilin, oksasilin vb.) ve sefalosporinleri kapsayan beta laktam antibiyotiklere direnç geliştirmektedir [2]. MRSA nın nazokomiyal bulaşması hastane salgınlarına kaynak teşkil eder, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri nde vankomisine dirençli S. aureus izolatlarına rastlanması, bu bakterilerin yanı sıra diğer dirençli bakterilerin de hastane ortamında kontrol edilmesine yönelik alınması gerekli daha iyi tedbirlere olan ihtiyacı ortaya koymaktadır. S. aureus veya MRSA ile kolonizasyon sağlıklı ve hastanede yatan hastalarda yaygın bir şekilde görülmektedir. Kolonizasyon çoğunlukla burnun ön kısmında meydana gelir ve sıklıkla asemptomatiktir. Kolonizasyon, enfeksiyon riskini artırmaktadır. Hastane ortamında MRSA nın hastadan hastaya bulaşması sağlık personelinin ellerindeki taşıyıcılık yoluyla meydana gelmektedir [3]. Ciddi MRSA infeksiyonlarında tavsiye edilen antibiyotik vankomisin veya teikoplanindir. Etkin bir MRSA tedavisine başlamadaki gecikme, önemli bir mortalite faktörüdür [4]. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi amacıyla alınan önlemlere yönelik periyodik geri bildirimlerin, bu önlemlere uyumdan emin olmaya yardımcı olacağı belirtilmiştir. Ayrıca, koruyucu önlemlerin uygulanmasının yüksek riskli hasta popülasyonlarında MRSA yı da kapsayan çoklu dirence sahip tüm nazokomiyal patojenlerin endemik yayılımını dikkate almayı garanti edeceği bildirilmiştir [5]. Bu çalışma ile hastane enfeksiyonları açısından potansiyel önemi olan klinik olmayan S. aureus izolatlarının antimikrobiyal duyarlılıklarını ortaya koymak amaçlandı. 2. MATERYAL VE YÖNTEM Çalışmada 67 si cansız ortama ait, altı tanesi el sürüntüsü (2 hasta, 2 personel, 2 refakatçı), üç hastaya ait burun ve yine iki hastaya ait kulak sürüntüsü olmak üzere toplam 78 örnek çalışmanın materyalini oluşturdu. İzolasyon amacıyla mannitol salt agar 8

9 Körkoca et al. Muş Alparslan University Journal of Science, 1 (1), 7-16, (Merck) kullanıldı. Ekim gerçekleştirilen besiyerleri 37 0 C de saat inkübe edildi. İzolatların identifikasyonu klasik yötemlerle gerçekleştirildi. S. aureus olarak identifiye edilen suşların antimikrobiyal duyarlılıkları disk difüzyon yöntemi ile gerçekleştirildi. Bu amaçla Mueller Hinton agar (Merck) kullanıldı. Meydana gelen zon çaplarının değerlendirilmesi Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) kriterlerine göre yapıldı. Yine izolatlarda indüklenebilir klindamisin direnci CLSI ın bildirdiği D test ile araştırıldı [6]. 3. BULGULAR Çalışmada cansız ortama ait 67 örnekten 20 adet (29.85) S. aureus izole edildi. Yedi hasta örneğinden izolasyon gerçekleştirilmezken, iki refakatçi örneğinden 1 ve iki personel örneğinden 1 olmak üzere toplam 22 adet (%28.21) S. aureus izole ve identifiye edildi. Altı suşta (%27.27) oksasilin direnci (beş cansız ortam suşu, bir refakatçi elinden izole edilen suş) tespit edildi. Yine iki suşta (1 metisiline dirençli ve 1 metisiline duyarlı izolatta) (%9.1) indüklenebilir klindamisin direnci tespit edildi. Bu çalışmada elde edilen izolasyon oranları Tablo 1 de, izole edilen suşların kaynakları Tablo 2 de ve izolatların antimikrobiyal direnç oranları Tablo 3 te sunulmuştur. Tablo 1. Çalışmada elde edilen izolasyon oranları Numune Sayısı İzolat sayısı İzolasyon Oranı (%) Cansız ortam %29.85 Personel, hasta ve refakatçiler (el, burun, kulak sürüntüsü) 11 2 %

10 Körkoca ve ark. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1), 7-16, Tablo 2. Çalışmada izole edilen suşların kaynakları Suş no. İzolasyon kaynağı Oksasilin direnci Eritromisin direnci Klindamisindirenci İndüklenebilir klindamisin direnci 1 Hemşire lavabosu etrafı Lohusa çocuk küveti Personel odası masası Koridor pencere kenarı Tekerlekli sandalye oturma yeri Ameliyathane koridor tuvalet kapısı kolu Hasta odası elektrik düğmesi Doğumhane tuvalet kapısı kolu Anestezi cihazı Ameliyathane aydınlatma cihazı Ameliyathane lavabo musluk başı Hasta odası lavabo musluk başı Personel bilgisayar klavyesi Kadın doğum servisi tedavi masası Ameliyathane ameliyat masası Postoperatif odası yemek masası Postoperatif odası hasta başı monitörü Postoperatif odası hasta yatağı Postoperatif odası hasta başı etiyeri Kadın doğum servisi bekleme salonu sandalyesi Hasta refakatçisi eli Personel eli

11 Körkoca et al. Muş Alparslan University Journal of Science, 1 (1), 7-16, Tablo 3. Çalışmada izole edilen suşların antimikrobiyal dirençleri Antimikrobiyal ajanlar İzolat Sayısı Oksasilin Penisilin G Klindamisin Gentamisin Amikasin Siprofloksasin Trimetoprim/Sulfa. Eritromisin Fusidik Asit Teikoplanin Vankomisin İndüklenebilir klindamisin direnci 22 Direnç oranları (%) TARTIŞMA VE SONUÇ Hastane ortamlarında çalışan kişilerin sürekli kullandığı kişisel cihazların S.aureus un varlığı yönünden rutin tarama programlarına alınması ve bu cihazların düzenli olarak kontrollerinin yapılması, ayrıca hastane personeline yapılan sürekli eğitim programlarının kişisel haberleşme cihazlarının dezenfeksiyon yöntemlerini de kapsaması gerekmektedir [7]. Hastanede bilgisayar klavyeleri ve fareleri direkt hasta kontağı olmaksızın, bu bakterilerin yayılmasında rol alan tüm personel için yüksek kontakt bölgeleridir. Çoğunlukla bilgisayar klavyelerinin temizliği göz ardı edilmektedir [8]. Personelin el hijyenine uyması durumunda bu etkenden kaynaklanan enfeksiyonlarda azalma meydana gelecektir [9]. Shelly ve ark. [2], radyoloji ünitesinde klinik ve klinik olmayan bölgelerden aldıkları 125 sürüntü örneğinde 1 adet (%0.8) MRSA tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Çetiner ve ark. [10], hastanede kullanılan klavyelerde S. aureus varlığını araştırdıkları çalışmalarında 200 bilgisayar klavyesinde %1.5 oranında izolasyon gerçekleştirdiklerini ve bu izolatlarda metisilin direnci tespit etmediklerini bildirmişlerdir. Bulguları ışığında aynı araştırmacılar; rutin taramalarda klavyelerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini, rutin taramaların haricinde özellikle yoğun bakımlarda kolonizasyonun hastalar için risk yaratabileceği ve hastanelerde yürütülen enfeksiyon takip kontrol programlarında bilgisayar klavyelerinin de tarama protokollerine alınmasının önemli olduğunu vurgulamakla birlikte ortak kullanımda, hasta başında veya özel kullanımda olan bilgisayar klavyelerine uygun dezenfeksiyon yöntemlerinin de bu eğitim kapsamı içerisine alınması gerekliliğini belirtmişlerdir. Wilson ve ark. [8] 17 klavyeden topladıkları 51 örnekten 11 inde (%21) MRSA tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Öztürk ve ark. [7], hastane personelinin kullandığı cep telefonlarında S. aureus kolonizasyonunu araştırdıkları çalışmalarında, cep telefonlarında %19.4 oranında S. aureus tespit ettiklerini, izolatlarda %9.4 oranında metisilin direnci tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Fışkırma ve ark. [11], steteskoplarda S. aureus kolonizasyonunu araştırdıkları çalışmalarında %4.9 11

12 Körkoca ve ark. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1), 7-16, oranında izolasyon gerçekleştirdiklerini, izolatların sadece %1 inde metisilin direnci tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Çalışmamızda cep telefonu yer almadığı, ayrıca bir adet bilgisayar klavyesi materyal olarak kullanıldığı için daha önceki çalışmaların bulguları bu açıdan tartışılamamıştır, ancak konu cansız ortam olarak ele alındığında çalışmamızda elde edilen %29.85 lik izolasyon oranı daha önceki çalışmalarda [7,10,11] elde edilen izolasyon oranlarından oldukça yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte cansız ortamda MRSA sıklığı baz alındığında çalışmamızda elde edilen %6.41 lik izolasyon oranı yine daha önce yapılan çalışmaların [2,7,8,10,11] izolasyon oranlarından yüksek bulunmuştur. Ülkemizde, hastane kökenli S. aureus izolatlarının antimikrobiyal direnç paterninin ortaya konulmasına yönelik birçok çalışma mevcuttur. Atalan ve ark. [1], yoğun bakım ünitesinde meydana gelen nazokomiyal enfeksiyon etkeni MSSA (metisiline duyarlı S. aureus) suşlarında en etkili (%100 duyarlı) antimikrobiyal ajanların vankomisin, gentamisin, amikasin, linezolid ve teikoplanin olduğunu; MRSA suşlarında ise en etkili antimikrobiyal ajanların vankomisin (%100 duyarlı), teikoplanin (%90 duyarlı) ve linezolid (%70 duyarlı) olduğunu bildirmişlerdir. Kocazeybek ve ark. [12], 400 hastane personelinden izole edilen altı (%1.5) nazal S. aureus izolatında metisilin direnci tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Bozkurt ve ark. [13], sağlık personelinden izole edilen nazal S. aureus suşlarında %5.9 oranında metisilin direnci tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Hızel ve ark. [14], sağlık personeli izolatlarında %14.71 oranında metisilin direci tespit ettiklerini, hasta yakını izolatlarında ise bu oranın %5 olduğunu bildirmişlerdir. Çıtak ve Karaçocuk [15], araştırmalarında çeşitli klinik örneklerden 161 i (% 42) toplum kaynaklı, 218 i (%58) hastane kaynaklı olmak üzere toplam 379 Staphylococcus izolatı izole ettiklerini, 379 Staphylococcus izolatının 240 ı (%63) S.aureus, 139 u (%37) koagülaz negatif stafilokok olarak tanımladıklarını bildirmişlerdir. Hastane ve toplum kaynaklı 379 Staphylococcus izolatının, 135 inin (%35.6) metisilin dirençli S.aureus olarak saptandığını, 135 MRSA nın 85 i (%63) hastane, 50 si (%37) toplum kaynaklı olduğunu belirtmişlerdir. Aynı araştırmacılar, hastane kaynaklı 85 MRSA ve toplum kaynaklı 50 MRSA suşlarına en etkili antibiyotiğin vankomisin olduğunu, hiçbir suşta vankomisin direnci tespit edilmediğini, hastane kaynaklı 85 MRSA izolatında netilmisine % 61.1, fusidik asite % 56.4, levofloksasine % 25.8, kloramfenikole %25.8, siprofloksasine % 11.7, tetrasikline % 10.5, gentamisine % 8.2 ve eritromisine % 5.8 oranlarında duyarlılık bulunduğunu bildirmişlerdir. Gül ve ark. [16], sağlık personelinde burun ve el S. aureus taşıyıcılığını tespit etmeye yönelik çalışmalarında, izolatların %21 inde metisilin direnci tespit ettiklerini, suşlarda en yüksek direncin penisilin G de (% 95) gözlendiğini, vankomisin, teikoplanin, ofloksasin ve gentamisine ise direnç tespit etmediklerini bildirmişlerdir. Artan ve ark. [17], sağlık çalışanlarında burun taşıyıcılığı belirlemeye yönelik çalışmalarında izolatlarda %5.6 oranında metisilin direnci tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Bununla birlikte araştırmacılar, ayrıca izolatlarda klindamisin, vankomisin, gentamisin ve mupirosine direnç tespit etmediklerini bildirmişlerdir. Hancı ve ark. [18], hasta ziyaretine gelen kişilerin ziyaret öncesi ve sonrasında el 12

13 Körkoca et al. Muş Alparslan University Journal of Science, 1 (1), 7-16, floralarını karşılaştırdıkları çalışmalarında, ziyaret öncesi ve sonrasında %1 oranında MSSA izole ettiklerini bildirmişlerdir. Araştırmacılar MRSA tespit etmediklerini belirtmişlerdir. Çalışmamızda iki hasta, iki personel ve iki refakatçi eli sürüntüsü örneği, üç hastaya ait burun sürüntüsü örneği ve iki hastaya ait kulak sürüntüsü örneği olmak üzere toplam 11 materyal kullanılmıştır. Bu örneklerden ise bir refakatçi eli sürüntü örneğinden ve bir personel eli sürüntü örneğinden izolasyon gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle bu bulgular bu yönüyle tartışılamamıştır. Bununla birlikte daha önce yapılan çalışmalarda elde edilen izolatların hastane kökenli olmaları nedeniyle çalışmamızda tüm izolatlardan elde edilen duyarlılık paterni dikkate alındığında, %100 duyarlılıkla en etkili antimikrobiyal ajanların amikasin, trimetoprim/sulfametaksazol, teikoplanin ve vankomisin olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamızda elde vankomisin ve teikoplanine duyarlılık oranı daha önce yapılan Atalan ve ark. [1] çalışmaları ile; vankomisine duyarlılık yönüyle Çıtak ve Karaçocuk [15] ve Artan ve ark. [17] çalışmaları ile; vankomisin ve teikoplanine duyarlılık yönüyle Gül ve ark. [16] çalışmaları ile uyumlu bulunmuştur. Klindamisinin oral ve inravenöz formülasyonlarının olması, ayrıca β-laktamların aksine deri ve deri yapılarına iyi diffüze olması, toplum kökenli deri ve yumuşak doku MRSA enfeksiyonlarının tedavisinde klindamisini cazip bir seçenek haline getirmiştir. Ayrıca klindamisin, düşük maliyetlidir ve stafilokoklarda virülens faktörleri ve belirli toksinlerin üretimini engeller [19]. Bununla birlikte, klindamisine karşı saptanan indüklenebilir makrolid, linkozamid ve streptogramin B (imlsb) direnci, bu antibiyotiğin etkinliğini azaltmaktadır [20]. Avkan Oğuz ve ark. [21], toplum ve hastane kökenli S. aureus izolatları arasında %7.1 oranında indüklenebilir klindamisin direnci saptamışlardır. Çolakoğlu ve ark. [20], klinik S. aureus suşlarında %19.4 oranında indüklenebilir klindamisin direnci tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Dizbay ve ark. [22], eritromisine dirençli klindamisine duyarlı nazokomiyal S. aureus izolatlarında %90 oranında indüklenebilir klindamisin direnci tespit etmişlerdir. Artan ve ark. [23], hastane çalışanlarından izole ettikleri nazal S. aureus suşlarında %13.3 oranında indüklenebilir klindamisin direnci tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Çalışmamızda tüm izolatlarda %9.1 oranında indüklenebilir klindamisin direnci tespit edilmiş olup, bu oran Avkan oğuz ve ark. [21] çalışmalarından elde edilen oranla uyumlu bulunurken, Çolakoğlu ve ark. [20] ve Artan ve ark. [23] çalışmalarından elde edilen oranlardan düşük bulunmuştur. Corea ve ark. [24], hastane kaynakları sınırlı olduğu için gelişmiş dünyada önerilen enfeksiyon kontrol programlarını uygulamanın güç olduğunu, nazokomiyal bulaşma için risk faktörleri ile hastalar için enfeksiyon kontrolü ve MRSA taramalarını hedeflemenin daha pratik olabileceğini belirtmişlerdir. Aynı araştırmacılar çalışmalarında; nazokomiyal MRSA enfeksiyonu tespit edilen hastaların hastanede kalış süresinin daha uzun olduğunu, dolayısıyla hastaları erken taburcu etmenin MRSA kontrol stratejilerinde uygun maliyetli bir davranış tarzı olacağını belirtmişlerdir. 13

14 Körkoca ve ark. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1), 7-16, Sonuç olarak; çalışılan örneklerde MRSA tespit edilmesi, bu suşlardan kaynaklanabilecek muhtemel enfeksiyonların önlenmesi açısından gerekli tedbirlerin alınması gerekliliğini, ayrıca tedavi seçeneklerinden biri olan klindamisine indüklenebilir direncin tespit edilmesi bu etkenlerin neden olduğu enfeksiyonlarda indüklenebilir klindamisin direncinin dikkate alınması gereken bir husus olduğunu ortaya koymaktadır. KAYNAKÇA [1].. Atalan, N., Fazlıoğulları, O., Şitilci, T., Başaran, C., Yoğun Bakım Ünitesinde Saptanan Hastane İnfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi, GKDA Der, 18(2), 46-51, [2]. Shelly, M.J, Scanlon T.G., Ruddy, R., Hannan M.M., Murray J.G., Meticillin- Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Environmental Contamination in a Radiology Department, Clinical Radiology, 66(9), , [3]. Henderson, D.K., Managing Methicillin-Resistant Staphylococci: A Paradigm For Preventing Nosocomial Transmission of Resistant Organisms, Am J Infect Control, 34(5), S46-S54, [4]. Durmaz, B., Hastanede MRSA Kontrol Politikası, MRSA Kolonizasyonunun Eradikasyonu, Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 3: , [5]. Safdar, N., Marx, J., Meyer, N,A., Maki D,G., Effectiveness of Preemptive Barrier Precautions in Controlling Nosocomial Colonization and Infection By Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in A Burn Unit, Am J Infect Control, 34(8), , [6]. Clinical and Laboratory Standarts Institute, Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests 9th ed. Approved Standard M2-A9 CLSI, Wayne. [7]. Öztürk, R., Ertop, M., Parça, O., Ergin, Ç., Hastane Personellerinin Cep Telefonlarında Staphylococcus aureus Kolonizasyonunun Araştırılması, Pam Tıp Derg, 6(1),18-21, [8]. Wilson, APR., Hayman, S., Folan, P., Ostro, P.T., Birkett, A., Batson, S., Singer, M., Bellingan, G., Computer Keyboards and The Spread of MRSA, Journal of Hospital Infections,62(3): , [9]. Aldeyab, M.A., Kearney, M.P., Scott, M,G., McElnay, J.C., Practical Steps to Deal with Meticillin-Resistant Staphylococcus aureus in Hospitals, Journal of Hospital İnfections, 75(2), ,

15 Körkoca et al. Muş Alparslan University Journal of Science, 1 (1), 7-16, [10]. Çetiner, İ., Kutlu T.N., Güler, S., Yıldırım, A., Ergin, Ç., Hastanede Kullanılan Bilgisayarların Klavyelerinde Staphylococcus aureus Kolonizasyonunun Araştırılması, Pam Tıp Derg, 5(1),12-14, [11]. Fışkırma, İ.A., Bektaş, M., Kimyon, U., Ergin, Ç., Steteskoplarda metisilin dirençli Staphylococcus aureus kolonizasyonunun araştırılması, Pam Tıp Derg,4(3), , [12]. Kocazeybek, B., Ayyıldız, A., Gülsoy, Ö., Bayındır, O., Sönmez, B., Demiroğlu, C., Hastane Personelinde Burun Portörlüğü ve İzole edilen Mikroorganizmaların Antibiyotiklere Duyarlılıkları, Turk Mikrobiyol Cem Derg 33:52-56, [13]. Bozkurt, H., Bayram, Y., Güdücüoğlu, H., Berktaş, M., Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Personelinde Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı İle Metisiline Direnç Oranlarının Araştırılması, Van Tıp Dergisi, 14 (2),52-56, [14]. Hızel, S., Şanlı, C., Kaygusuz, S., Tunç, A., Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı, Van Tıp Dergisi, 12 (2), , [15]. Çıtak, S., Karaçocuk, E., Hastane ve Toplum Kaynaklı Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılığı, C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 26(1), 13-17,2004. [16]. Gül, M., Çıragil, P., Aral, M., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Personelinde Burun ve El Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı, ANKEM Derg, 18(1), 36-39, [17]. Oğuzkaya Artan, M., Gülgün, M., Baykan, Z., Tok, D., Hastane Çalışanlarında Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığı ve Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması, İnfeksiyon Dergisi, 22 (2), 87-90, [18]. Hancı, H., Ayyıldız A., Çelebi, D., Hasta Ziyaretleri İçin Hastaneye Gelen Kişilerin Ziyaret Öncesi ve Sonrası El Floralarının Karşılaştırılması, Atatürk üniversitesi Vet. Bil. Derg, 7(2), , [19]. Lewis, J,S., Jorgensen J,H., Inducible Clindamycin Resistance in Staphylococci: Should Clinicians and Microbiologists be Concerned?, Clinical Infectious Diseases, 40: ,2005. [20]. Çolakoğlu, Ş., Alışkan H., Turunç T., Demiroğlu Y.Z., Arslan H., Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında İndüklenebilir Klindamisin Direnç Prevalansı, Mikrobiyol Bul, 42: , [21]. Avkan, Oğuz, V., Yapar N., Sezak, N., Alp, Çavuş, S., Kurutepe, S., Peksel, H., 15

16 Körkoca ve ark. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1), 7-16, Çakır, N., Yüce A., Stafilokoklarda İndüklenebilir Klindamisin Direnci ve Diğer Antibiyotiklere Duyarlılık Oranları, Mikrobiyol Bul, 43:37-44, [22]. Dizbay, M., Günal, Ö., Özkan, Y., Özcan Kanat, D., Altunçekiç, A., Arman, D., Nozokomiyal Stafilokok İzolatları Arasında Yapısal ve İndüklenebilir Klindamisin Direnci, Mikrobiyol Bul, 42: , [23]. Artan, C., Oğuzkaya, Artan M., Baykan, Z., Hastane Çalışanlarında Staphylococcus aureus Nazal Taşıyıcılığı ve İndüklenebilir Klindamisin Direnci, ANKEM Derg 2013; 27(Ek 1), 28.Ankem Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Antalya, Mayıs [24]. Corea, E., de Silva, T., Perera, J., Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: prevalence, incidence and risk factors associated with colonization in Sri Lanka, Journal of Hospital Infection, 55: ,

17 Güzel Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN: Cilt/Volume:1 Sayı/ Issue:1 Haziran/June: 2013 ÇİRİŞ OTUNUN (Asphodelus aestivus) ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF Asphodelus aestivus Esma GÜZEL 1, Remzi BOĞA 1, Ercan BURSAL 2,* 1 Muş Alparslan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 49100, Muş 2 Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, 49100, Muş Özet Günümüzde antioksidanların gıda endüstrisinde kullanımı oldukça yaygın olup tükettiğimiz hazır gıdaların çoğuna gıda katkı maddesi olarak eklenirler. Bunlar gıdaları bozulmaya karşı korumakta olup onların raf ömürlerini uzatmaktadır. Antioksidanlar lipid peroksidasyon zincir reaksiyonlarını engelleyerek serbest radikal ve lipit peroksidasyonunu önlerler. Serbest radikaller antioksidan moleküller tarafından giderilerek in aktif hale getirilirler. Bu çalışmanın amacı geleneksel Türk mutfağında yaygın olarak kullanılan çiriş otu (Asphodelus aestivus) bitkisinin antioksidan etkisi araştırılmıştır. Çiriş otu sıcak ve soğuk su ekstrelerinin radikal giderme aktivitesi DPPH (1,1-difenil- 2-pikril-hidrazil) serbest radikal giderme aktivitesi metoduna göre gerçekleştirildi. Ayrıca ekstrelerin potasyum ferriksiyanit indirgeme (FRAP) metodu ile toplam indirgeme kuvveti çalışıldı. Anahtar Kelimeler: Çiriş otu, Asphodelus aestivus, Antioksidan aktivite, İndirgeme potansiyeli Abstract Nowadays, antioxidants are commonly being used on food industry as food additives for many prepared food. They are lengthened the time of using food. Antioxidants protect lipid peroxidation chain reactions that can produce free radicals and lipid peroxides. Free radicals can be deactivated and scavenged by antioxidant compounds. The purpose of this study was to determine the antioxidant and antiradical capabilities of water extracts of Asphodelus Aestivus, that used commonly in Turkish traditional cookery. The hot and cold water extracts of Asphodelus Aestivus were evaluated for their radical scavenging activity by means of the DPPH (1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl) free radical scavenging assay. Also, reducing power activities of extracts were evaluated by means of FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) assay. Keywords: Asphodelus aestivus; Reducing power; Antioxidant activities *1 Sorumlu Yazar/Corresponding author: Ercan BURSAL, Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, 49100, Muş, Tel: , 17

18 1. GİRİŞ Güzel ve ark. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1), 17-25, Serbest radikaller bir veya daha fazla sayıda eşleşmemiş elektron içeren atomik veya moleküler yapıdaki maddelerdir. Radikaller eşleşmemiş elektronlarından dolayı kimyasal olarak çok aktifler ve ortamdaki diğer biyolojik moleküllere saldırarak onların biyolojik yapılarını bozarlar. Bu radikal ve reaktif ürünler nükleik asitler, proteinler ve lipitleri okside ederek, kimyasal yapılarını bozarlar ve metabolizmalarında olumsuz neticeler oluşturabilirler [1]. Canlı sistemlerde serbest radikallerin varlığı gayet normal olup, elektron transferi, biyosinyal üretimi ve makrofajlarda bakterilerin yok edilmesi gibi pek çok diğer metabolik işlevde temel oluşturur. Buna karşın bu radikal ve reaktiflerin canlıda yüksek miktarda bulunması biyomoleküllerin oksidasyonu sonucunda doku hasarı, hücre ölümü, erken yaşlılık, kanser, kalp damar hastalıkları ve nörolojik bozukluklar gibi zararlı süreçlere sebep olmaktadır [2]. Metabolizmadaki serbest radikaller, reaktif oksijen türlerinden oluşmaktadır. Reaktif oksijen türlerinin oluşma kaynakları ise elektron transport sistemi, bazı enzimatik reaksiyonlar, oksidasyon reasiyonları gibi metabolik kaynaklar ve UV ışınları, radyasyon, ilaç yan etkileri, sigara, beslenme, kanserojen maddeler gibi dış kaynaklardır [3,4]. Reaktif oksijen türlerinin (ROT) oluşumunu ve bunların meydana getirdiği hasarı önlemek için birçok savunma mekanizmaları vardır. Bu mekanizmalar antioksidanlar olarak bilinirler. Antioksidan maddeler bu radikal ve reaktif ürünleri gidererek olumsuz etkilerini inhibe ederler [5,6]. Antioksidanlar vücutta sentezlenebildiği gibi diyet ile dışarıdan da alınabilirler. Canlılarda antioksidan savunma sistemi iki ana gruba ayrılır. Bunlar; metabolizmada üretilen (endojen) ve dışarıdan diyet ile alınan (ekzojen) antioksidan sistemleridir. Endojen antioksidan sistemi, antioksidan enzimler, hasarlı molekülleri uzaklaştırıcı proteazlar ve fosfolipaz gibi enzimler, yeni bileşikleri sentezleyen sistemler, glutatyon, ürik asit ve çeşitli metal bağlayıcılarından oluşmaktadır [4]. Ekzojen antioksidanlar ise sentetik ve doğal olarak iki şekilde mevcuttur. Sentetik antioksidanlar; bütillenmiş hidroksitoluen (BHT), bütillenmiş hidroksianisol (BHA), tersiyerbütilhidrokinon (TBHQ), propil galat (PG) ve troloks gibi maddelerdir. Sentetik antioksidanlar gıdalarda; gıdaların oksidasyonu sonucu oluşan bozulmalar, koku oluşumu, tatların bozulması ve vitamin miktarındaki azalmaları gibi oluşan problemleri çözmede ve bunların raf ömürlerini uzatmak amacıyla kullanılmaktadır. Ancak sentetik antioksidanların toksik ve kanserojen olabileceğini ortaya koyan çalışmalardan sonra kullanımlarına ciddi sınırlama ve yasaklar getirilmiştir [7]. Doğal antioksidanlar en çok yeşil sebzelerde, tohumlarda, baklagiller ve meyvelerde bulunur. Kivi (Actinidia deliciosa) [4], lavanta [8], karanfil [9], rezene [10], karnabahar [11], nane [12], defne [13], domates (Lycopersicon esculentum) [14] ve anason [15] gibi bitkilerin antioksidan aktivitesi tespit edilmiştir. Çiriş otu, Asphodelaceae familyasından Asphodelus cinsini oluşturan bitki türlerinin 18

19 Güzel et al. Muş Alparslan University Journal of Science, 1 (1), 17-25, ortak adıdır. İlkbaharda yüksek dağlarda yetişen bu bitkinin topraktan çıkan yeşil yaprakları kesilerek toplanan çiriş otu sebze olarak çarşı pazarlarda yerini almaktadır. Çok farklı yemekleri yapılarak mevsiminde sıkça tüketilmektedir. Kendine has bir kokusu vardır. Birçok bölgede yetişen çirişin pek çok hastalığa karşı iyileştirici yönü olduğuna inanılır [16,17]. Son yıllarda gittikçe önem kazanan doğal antioksidan kaynaklarının belirlenmesi ve farmasötik özelliklerinin tespiti çalışmalarına katkısı olabilmesi bakımından bu bitkinin antioksidan kapasitesini çeşitli in vitro metotlar ile belirlemek amaçlanmıştır [18,19]. 2. MATERYAL VE YÖNTEM Antioksidan kapasite belirleme için yapılan metotlarda kullanılmak üzere; 1,1-difenil- 2-pikril-hidrazil (DPPH ) radikali Sigma-Aldrich ten satın alındı. Na 2 HPO 4, K 3 Fe(CN) 6, TCA (Triklor asetik asit), FeCl 3, etanol ve saf su Muş Alparslan Üniversitesi Kimya Bölümü Laboratuvarından temin edildi Çiriş Otu (Asphodelus Aestivus) Su Ekstrelerinin Hazırlanması Antioksidanlar ile ilgili çalışmalarda kullanılan çiriş otu (Asphodelus aestivus) yaprak kısmından 200 g tartılıp, blendır (parçalayıcı) cihazı ile parçalandı. Çiriş otu oda sıcaklığı su ekstresinin (ÇOE) hazırlanması için blendırda parçalanmış 100 gram numune üzerine 200 ml saf su ilave edildi. Bir gün boyunca oda sıcaklığında manyetik karıştırıcı üzerinde karıştırıldı. Daha sonra karışım tülbent bezinden süzülerek ve geriye kalan posa tekrar 100 ml saf su ile aynı şartlarda ekstrakte edilmeye devam edildi ve tülbent bezinden süzüldü. Ekstreler birleştirildikten sonra süzgeç kâğıdından süzülerek, süzüntüler balonlara alındı ve derin dondurucuda donduruldu. Dondurulmuş ekstreler 50 mm-hg basınç altında liyofilizatörde kuruluğa kadar liyofilize edildi. Çiriş otu kaynatılmış su ekstresinin (ÇKE) hazırlanması için blendırda parçalanmış 100 gram numune üzerine 200 ml saf su ilave edildi. 15 dakika boyunca C sıcaklığında manyetik karıştırıcı üzerinde karıştırıldı. Daha sonra karışım tülbent bezinden süzülerek ve geriye kalan posa tekrar 100 ml saf su ile aynı şartlarda ekstrakte edilmeye devam edildi ve tülbent bezinden süzüldü. Ekstreler birleştirildikten sonra süzgeç kağıdından süzülerek, süzüntüler balonlara alındı ve derin dondurucuda donduruldu. Dondurulmuş ekstreler 50 mm-hg basınç altında liyofilizatörde kuruluğa kadar liyofilize edildi Toplam İndirgeme Kapasitesi Çiriş otu (Asphodelus aestivus) liyofilize su ekstrelerinin toplam indirgeme kuvveti tayini Oyaizu (1986) yöntemine göre yapıldı. Bunun için daha önce hazırlanmış olan stok çözelti kullanıldı. Bu stok çözeltinin farklı konsantrasyonları alınarak deney tüplerine aktarıldı ve hacim saf suyla 1 ml ye tamamlandı. Daha sonra her bir tüpe 2,5 ml 0,2 M fosfat tamponu (ph 6,6) ve 2,5 ml %1 lik potasyum ferrisiyanür [K 3 Fe(CN) 6 ] ilave edildi ve karışım 50 o C de 20 dakika inkübe edildi. Bu işlemlerden sonra reaksiyon karışımına 19

20 Güzel ve ark. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1), 17-25, ,5 ml %10 luk triklorasetik asit (TCA) ilave edildi. Çözeltinin üst fazından 2,5 ml alındı ve bunun üzerine 2,5 ml destile su ve %0,1 lik 0,5 ml FeCl 3 ilave edildikten sonra absorbans 700 nm de köre karşı okundu. Kör olarak saf su kullanıldı. Kontrol için ise numune yerine saf su kullanıldı [7] DPPH Serbest Radikal Giderme Aktivitesi Çiriş otu (Asphodelus aestivus) liyofilize su ekstrelerinin DPPH serbest radikali giderme aktivitesi Blois metodunun (1958) bir modifikasyonuna [7] göre yapıldı. Serbest radikal olarak 1 mm lık DPPH çözeltisi kullanıldı. Numune olarak indirgeme kuvvetlerinde kullanılan 1 mg/ml konsantrasyonundaki stok çözeltisi kullanıldı. Deney tüplerine sırasıyla değişik konsantrasyonlarda çözelti oluşturacak şekilde stok çözeltiler aktarıldı ve toplam hacimleri 3 ml olacak şekilde destile etanol ile tamamlandı. Daha sonra her bir numune tüpüne stok DPPH çözeltisinden 1 ml ilave edildi. 30 dakika oda sıcaklığı ve karanlıkta inkübe edildikten sonra etanolden oluşan köre karşı 517 nm de absorbansları ölçüldü. Kontrol olarak 3 ml etanol ve 1 ml DPPH çözeltisi kullanıldı. Azalan absorbans geriye kalan DPPH çözeltisi miktarını yani serbest radikal giderme aktivitesini vermektedir. 3. BULGULAR Antioksidan aktivite tayin metotları; gıda, ilaç veya tıbbi amaçlı kullanılan bitkilerin veya onlardan saflaştırılan biyolojik aktif maddelerin biyolojik aktivite kapasitelerinin aydınlatılması bakımından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu amaçla DPPH, ABTS + ve O 2 - radikal giderme aktiviteleri, metal şelatlama kapasitesi, total indirgeme kapasitesinin araştırılması gibi metotlar sıklıkla kullanılmaktadır [4]. Bu çalışmada da bu metotlardan DPPH radikal giderme aktivitesi ve total indirgeme kapasite tayini kullanıldı. Bulgular BHA, BHT ve askorbik asit gibi antioksidan aktiviteleri bilinen standart antioksidanlar ile karşılaştırıldı Total İndirgenme Kapasitesi Antioksidan çalışmalarda kullanılan bu metotta, test çözeltisinin sarı rengi ortamda bulunan antioksidan maddelerin indirgeme aktivitelerinden dolayı farklı tonlardaki yeşil rengine dönüşmektedir [4]. Çalışmada kullanılan çiriş otu (Asphodelus aestivus) kaynatılmış su ekstresi (ÇKE) ve çiriş otu oda sıcaklığı su ekstresinin (ÇOE) indirgeme kapasitelerinin de standart antioksidanlar gibi artan ekstre konsantrasyonu ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Fakat bu artmanın standart antioksidanlar kadar belirgin ve anlamlı olmadığı Şekil 3.1 den anlaşılmaktadır. Ekstrelerin indirgeme potansiyeli farklı konsantrasyonlardaki (10-30 μg/ 20

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 77-82/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Nasal MRSA Carriages in Nursing Home Residents Ekrem KİREÇCİ

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Van Tıp Dergisi: 12 (2):140-144, 2005 Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Selda Hızel*, Cihat Şanlı**, Sedat Kaygusuz***, Alp Tunç****

Detaylı

KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI.

KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI. KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI Aysel GÜLBANDILAR Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuarı, 43010, Kütahya, agulbandilar@yahoo.com

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖZETLERİ (1999-2004)

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖZETLERİ (1999-2004) T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖZETLERİ (1999-2004) III SUMMARIES OF MASTER THESISES AND PHILOSOPHY

Detaylı

BORNOVA VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BORNOVA VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi, Enstitünün bilimsel yayın organı olup, yılda bir kez yayınlanır. Derginin kısaltılmış adı Bornova Vet. Kont. Araşt. Enst. Derg. dir. The Journal

Detaylı

BORNOVA VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ

BORNOVA VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ ISSN 2146-7447 9 772146 744001 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR / BORNOVA VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ BORNOVA VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ THE JOURNAL OF BORNOVA VETERINARY SCIENCE

Detaylı

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır MÜHRÜSÜLEYMAN (Polygonatum orientale) BİTKİSİNİN İN VİTRO ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ VE BAZI VİTAMİN İÇERİKLERİ Elif AKTÜRK Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010 2011 YILLARI) İSTANBUL, 2013 2 Kapak Tasarımı Mehtap Kul Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel

Detaylı

PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus garvieae nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ

PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus garvieae nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ T.C. GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü PROJE SONUÇ RAPORU PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ

Detaylı

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ BİYOLOJİ PROJELERİ BAHARATLARIN Pseudomonas aeruginosa BAKTERİSİ ÜZERİNDEKİ ANTİBAKTERİYEL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Günseli ARI, Rukan Mutlu YAŞAR, Salih CANBAŞ Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ; Vehbi Dinçerler

Detaylı

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması Ayşe Ece Şener, Eren Çamur, Güngör Çakmakçı, Güzide Ece Akıncı,

Detaylı

Tedavi Amaçlı Kullanılan Bazı Bitkilerin Kullanım Alanları ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi İçin Kullanılan Metodlar

Tedavi Amaçlı Kullanılan Bazı Bitkilerin Kullanım Alanları ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi İçin Kullanılan Metodlar KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 12 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 Tedavi Amaçlı Kullanılan Bazı Bitkilerin Kullanım Alanları ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147 Research article/araştırma makalesi Investigation of water quality of Apa dam lake

Detaylı

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların dağılımı Yakup Tomak 1, Ayşe Y Ertürk 1, Ahmet Şen 1, Başar Erdivanlı 2, Aysel

Detaylı

Çiriş Otu nda (Asphodelus aestivus L.) Suda Çözünen Bazı Bileşiklerin Araştırılması

Çiriş Otu nda (Asphodelus aestivus L.) Suda Çözünen Bazı Bileşiklerin Araştırılması Çiriş Otu nda (Asphodelus aestivus L.) Suda Çözünen Bazı Bileşiklerin Araştırılması Fikret Karataş *, İbrahim Bektaş, Ayşe Birişik, Zeynep Aydın, Ali Kurtul Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü,

Detaylı

KONYA DA YETİŞEN CENTAUREA PTEROCAULA TRUATV. IN FENOLİK YAPISI VE ANTİOKSİDAN ETKİSİ. Yener TEKELİ*, Mehmet SEZGİN* M.

KONYA DA YETİŞEN CENTAUREA PTEROCAULA TRUATV. IN FENOLİK YAPISI VE ANTİOKSİDAN ETKİSİ. Yener TEKELİ*, Mehmet SEZGİN* M. KONYA DA YETİŞEN CENTAUREA PTEROCAULA TRUATV. IN FENOLİK YAPISI VE ANTİOKSİDAN ETKİSİ Yener TEKELİ*, Mehmet SEZGİN* M. Aydın ŞANDA** * Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Alâeddin

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONYA BÖLGESİ NDEKİ MASTİTİSLİ İNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ REAL-TIME PCR İLE ÇEŞİTLİ VİRULANS GENLERİNİN (PVL, LukED, γ-hemolizin)

Detaylı

Kabul: Sözlü. Toplam: 13. Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum

Kabul: Sözlü. Toplam: 13. Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum Kabul: Sözlü Toplam: 13 [SS-001] Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum Ahmet Kiremitçigil Bağımsız araştırmacı, Sağlık Bakanlığı

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2011 YILI PROJELERİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2011 YILI PROJELERİ 2011 YILI PROJELERİ (2013 ANTAKYA-HATAY) EDİTÖRLER Doç.Dr. Ahmet Erhan ÖZDEMİR Dilşad BULANIK Dizgi Faruk GÖKŞEN Esen GÜZEL Mehmet CENGİZ Baskı Color Ofset Matbaacılık Yayıncılık ltd.şti. İskenderun-HATAY

Detaylı

İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı, İZMİR 2

İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı, İZMİR 2 Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Savaş yaralanması sonrasında İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Hastanesi ne başvuran Libyalı hastaların yara örneklerinden

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP TE ATIK SULARDAN ETKİLENEN TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENT (Cu, Co, Mn ve Zn) VE Fe KONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE TAYİNİ TUĞRUL DEVECİ

Detaylı

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Fatma OR KAHRAMANMARAŞ TA ÜRETĐLEN MARAŞ USULÜ DONDURMALARIN MĐKROBĐYOLOJĐK KALĐTELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

BAZI ORGANİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİ İÇİN MİKROBİYAL ESASLI BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ

BAZI ORGANİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİ İÇİN MİKROBİYAL ESASLI BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI ORGANİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİ İÇİN MİKROBİYAL ESASLI BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hatice PALÜZAR Biyokimya Anabilim Dalı Tez

Detaylı

EDİRNE DEVLET HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVİSİNİN VE POLİKLİNİĞİNİN İÇ VE DIŞ ORTAMINDA HAVAYLA TAŞINAN FUNGUS VE BAKTERİLER

EDİRNE DEVLET HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVİSİNİN VE POLİKLİNİĞİNİN İÇ VE DIŞ ORTAMINDA HAVAYLA TAŞINAN FUNGUS VE BAKTERİLER EDİRNE DEVLET HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVİSİNİN VE POLİKLİNİĞİNİN İÇ VE DIŞ ORTAMINDA HAVAYLA TAŞINAN FUNGUS VE BAKTERİLER Suzan ÖKTEN DOKTORA TEZİ 2008 EDİRNE Danışman Prof. Dr. AHMET

Detaylı

İçme suyu şebekesinde bakteriyel yeniden çoğalmayı etkileyen faktörlerin belirlenmesi

İçme suyu şebekesinde bakteriyel yeniden çoğalmayı etkileyen faktörlerin belirlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:15, Sayı:1-3, 43-55 2005 İçme suyu şebekesinde bakteriyel yeniden çoğalmayı etkileyen faktörlerin belirlenmesi Ufuk ALKAN, Arzu TEKSOY *, Özgür ACAR Uludağ Üniversitesi,

Detaylı

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. http://ziraatdergi.gop.edu.

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. http://ziraatdergi.gop.edu. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Research Article/Araştırma Makalesi JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı