Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. Muş Alparslan University Journal of Science ULUSAL HAKEMLİ DERGİ ISSN:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. Muş Alparslan University Journal of Science ULUSAL HAKEMLİ DERGİ ISSN:2147-7930"

Transkript

1 Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ULUSAL HAKEMLİ DERGİ ISSN: CİLT/VOL: 1 SAYI/NO:1 YIL/YEAR: HAZİRAN/JUNE 2013

2 Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science Sahibi Muş Alparslan Üniversitesi Adına Prof. Dr. Nihat İNANÇ (Rektör) Editör/Editor Doç. Dr. Ercan BURSAL Editör Yardımcıları/Associate Editors Yrd. Doç. Dr. Bayram GÜÜZ Yrd. Doç. Dr. Nevin TURAN

3 Yayın Kurulu/Editorial Board Prof. Dr. Cevad SELAM Prof. Dr. Ekrem ATALAN Prof. Dr. Osman ÖZCAN Prof. Dr. Refik ABDULLA Doç. Dr. Erdal Necip YARDIM Doç. Dr. Ercan BURSAL Doç. Dr. Esin KAYA Doç. Dr. Harun POLAT Doç. Dr. İbrahim ERDOĞAN Doç. Dr. Murat KAYRİ Yrd. Doç. Dr. Bayram GÜÜZ Yrd. Doç. Dr. Ekrem ALMAZ Yrd. Doç. Dr. Hasan Ali AYGÖR Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ALLAHVERDİ Yrd. Doç. Dr. Muhsin İNCESU Yrd. Doç. Dr. Nevin TURAN Yrd. Doç. Dr. Ömer ARSLAN Yrd. Doç. Dr. Zeydin PALA Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi yılda en az iki sayı olarak yayınlanan ulusal hakemli bir dergidir. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi nde yayınlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Muş Alparslan Üniversitesi ne ait olup, yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz. İletişim: Tel: Fax: Web:www.alparslan.edu.tr / Adres: Muş Alparslan Üniversitesi / Rektörlük Grafik Tasarım Erdal YILDIZ

4 İÇİEKİLER / CONTENTS HASTANE KÖKENLİ KLİNİK OLMAYAN Staphylococcus aureus SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL SENSITIVITY OF HOSPITAL ACQUIRED NONCLINICAL Staphylococcus aureus STRAINS Hanifi KÖRKOCA, Emine GÖKÇEOĞLU, Yalçın DİCLE, Zeynep ÖZÇELİK, Dilan YURTDAŞ, Özlem DİNLER 7-16 ÇİRİŞ OTUNUN (Asphodelus aestivus) ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF Asphodelus aestivus Esma GÜZEL, Remzi BOĞA, Ercan BURSAL BİR DİAZENİL LİGA: 4-[(DİSİYANOMETİL)]BENZOİKASİT: İLE METAL ASETAT KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK KARAKTERİZASYONU VE ANTİBAKTERİYAL AKTİVİTESİ COMPLEXES OF METAL ACETATE WITH A DIAZENYL LIGA: 4-[(DICYANOMETHYL)]BENZOIC ACID: SPECTROSCOPIC CHARACTERIZATION A ANTIBACTERIAL ACTIVITY Nevin TURAN, Zuhal KARAGÖZ, Naki ÇOLAK, Hanifi KÖRKOCA, Memet ŞEKERCİ TÜRKİYE DE ELEKTRİK ENERJİ DEPOLANMASINA ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİLERİ THE ALTERNATIVE SOLUTION PROPOSALS FOR THE NEED OF ENERGY IN TURKEY Salih ÖZER, Fikret SÖNMEZ 39-48

5 TÜRKİYE NİN FARKLI BÖLGELERİEKİ İKİ İLDE FARKLI SOSYOEKONOMİK DÜZEYE SAHİP ÇOCUKLARDA Enterobius Vermicularis in DAĞILIMI DISTRIBUTION OF Enterobius vermicularis IN CHILDREN WITH DIFFERENT SOCIAL-ECONOMIC STATUS IN TWO CITIES IN DIFFERENT REGIONS OF TURKEY Yaşar GÖZ, Hanifi KÖRKOCA, Yalçın DİCLE, Selami ÖZGEN SINIF KALITIM ÜNİTESİNİN ÖĞRETİLMESİE BY ŞİFRELEME MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE TUTUMUNA ETKİSİ THE EFFECTS OF BY ENCIPHING METHOD ON THE ACHIEVEMENTS, A ATTITUDES ON GENETİCS UNIT LEARNED BY THE 8TH GRADE STUDENTS Bekir YILDIRIM CHEMICAL COMPOSITION A TOXIC EFFECTS OF ESSENTIAL OIL OF Origanum rotundifolium BOISS. ON ZEA MAYS SEEDLINGS Origanum rotundifolium BOISS. İN UÇUCU YAĞLARININ KİMYASAL BİLEŞİMİ VE ZEA MAYS TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİLERİ Sedat BOZARI, Guleray AGAR EFFECT OF MOLARITY A SOLVENT ON THE OPTICAL PARAMETERS OF THE LIQUID-CRYSTALLINE POLYMER F8T2 A SURFACE MORPHOLOGY PROPERTIES OF THE F8T2 FILM Bayram Gündüz

6

7 Körkoca Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN: Cilt/Volume:1 Sayı/ Issue:1 Haziran/June: 2013 HASTANE KÖKENLİ KLİNİK OLMAYAN Staphylococcus aureus SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL SENSITIVITY OF HOSPITAL ACQUIRED NONCLINICAL Staphylococcus aureus STRAINS Hanifi KÖRKOCA 1*, Emine GÖKÇEOĞLU 1, Yalçın DİCLE 1, Zeynep ÖZÇELİK 2, Dilan YURTDAŞ 2, Özlem DİNLER 2 1 Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, MUŞ. 2 Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, MUŞ. Özet Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), hastane enfeksiyonlarının önemli etkenlerinden biridir. Bu çalışma ile hastane enfeksiyonları açısından potansiyel önemi olan klinik olmayan S. aureus izolatlarının antimikrobiyal duyarlılıklarını ortaya koymak amaçlandı. Bu amaçla ilimiz devlet hastanesi personeli, hastaları, hasta refakatçileri ve hastane ortamından alınan sürüntü örneklerinden mannitol salt agara ekim yapılarak, üreyen şüpheli izolatların identifikasyonları klasik yöntemlerle gerçekleştirildi. Antimikrobiyal duyarlılıklarının ortaya konulması ise disk difüzyon yöntemi ile gerçekleştirildi. Çalışmada toplam 78 örnekten 22 (%28.21) adet S. aureus izole edildi. Suşların altısında (%27.27) oksasiline direnç tespit edilirken, yine suşların ikisinde (%9.1; suşlardan biri MRSA diğeri MSSA) indüklenebilir klindamisin direnci tespit edildi. Sonuç olarak; çalışılan örneklerde MRSA tespit edilmesi, ayrıca tedavi seçeneklerinden biri olan klindamisine indüklenebilir direncin tespit edilmesi, bu suşlardan kaynaklanabilecek muhtemel enfeksiyonların önlenmesi açısından gerekli tedbirlerin alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: MRSA, Hastane enfeksiyonu, İndüklenebilir klindamisin direnci. Abstract Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is one of the most important factors in hospital acquired infections. This study aims at revealing the antimicrobial sensitivity of nonclinical S. aureus isolates with potential significance with respect to hospital acquired infections. To this end, mannitol salt agar was cultured from swab samples obtained from the personnel, patients, patient accompanists in the state hospital of our city and the hospital environment and identification of suspicious isolates that reproduce was carried out through classical methods. Manifestation of the antimicrobial sensitivity *1 Sorumlu Yazar/Corresponding author: Hanifi KÖRKOCA, Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, 49100, Muş, Tel: , 7

8 Körkoca ve ark. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1), 7-16, thereof, on the other hand, was carried out through the disc diffusion method. In the study, 22 (28,21%) S. aureus were isolated from a total of 78 samples. While oxacillin resistance was detected in six (27.27%) of the strains, inducible clindamycin resistance was found out again in 2 (9.1%; one of the strains is MRSA, the other is MSSA) of the strains. In conclusion, detection of MRSA in the samples studied and, also, of inducible resistance to clindamycin which is one of the treatment alternatives, reveals the necessity to take the required precautions with respect to the prevention of possible infections resulting from these strains. Key Words: MRSA, Nasocomial infection, Inducible clindamycin resistance. 1. GİRİŞ Ülkemizde yapılan bir çalışmada yoğun bakım servisinde meydana gelen enfeksiyonların %18.2 sinde etkenin S. aureus olduğu bildirilmiştir [1]. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) gelişmiş dünyadaki hastanelerde endemik olan ve sıklıkla karşılaşılan bir patojendir. Bu organizma deride bulunur ve bir kişiye direkt kontakt yolla, kontamine yüzeyler yoluyla veya kişiler arasında bulaşır. MRSA suşları penisilinler (metisilin, nafsilin, oksasilin vb.) ve sefalosporinleri kapsayan beta laktam antibiyotiklere direnç geliştirmektedir [2]. MRSA nın nazokomiyal bulaşması hastane salgınlarına kaynak teşkil eder, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri nde vankomisine dirençli S. aureus izolatlarına rastlanması, bu bakterilerin yanı sıra diğer dirençli bakterilerin de hastane ortamında kontrol edilmesine yönelik alınması gerekli daha iyi tedbirlere olan ihtiyacı ortaya koymaktadır. S. aureus veya MRSA ile kolonizasyon sağlıklı ve hastanede yatan hastalarda yaygın bir şekilde görülmektedir. Kolonizasyon çoğunlukla burnun ön kısmında meydana gelir ve sıklıkla asemptomatiktir. Kolonizasyon, enfeksiyon riskini artırmaktadır. Hastane ortamında MRSA nın hastadan hastaya bulaşması sağlık personelinin ellerindeki taşıyıcılık yoluyla meydana gelmektedir [3]. Ciddi MRSA infeksiyonlarında tavsiye edilen antibiyotik vankomisin veya teikoplanindir. Etkin bir MRSA tedavisine başlamadaki gecikme, önemli bir mortalite faktörüdür [4]. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi amacıyla alınan önlemlere yönelik periyodik geri bildirimlerin, bu önlemlere uyumdan emin olmaya yardımcı olacağı belirtilmiştir. Ayrıca, koruyucu önlemlerin uygulanmasının yüksek riskli hasta popülasyonlarında MRSA yı da kapsayan çoklu dirence sahip tüm nazokomiyal patojenlerin endemik yayılımını dikkate almayı garanti edeceği bildirilmiştir [5]. Bu çalışma ile hastane enfeksiyonları açısından potansiyel önemi olan klinik olmayan S. aureus izolatlarının antimikrobiyal duyarlılıklarını ortaya koymak amaçlandı. 2. MATERYAL VE YÖNTEM Çalışmada 67 si cansız ortama ait, altı tanesi el sürüntüsü (2 hasta, 2 personel, 2 refakatçı), üç hastaya ait burun ve yine iki hastaya ait kulak sürüntüsü olmak üzere toplam 78 örnek çalışmanın materyalini oluşturdu. İzolasyon amacıyla mannitol salt agar 8

9 Körkoca et al. Muş Alparslan University Journal of Science, 1 (1), 7-16, (Merck) kullanıldı. Ekim gerçekleştirilen besiyerleri 37 0 C de saat inkübe edildi. İzolatların identifikasyonu klasik yötemlerle gerçekleştirildi. S. aureus olarak identifiye edilen suşların antimikrobiyal duyarlılıkları disk difüzyon yöntemi ile gerçekleştirildi. Bu amaçla Mueller Hinton agar (Merck) kullanıldı. Meydana gelen zon çaplarının değerlendirilmesi Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) kriterlerine göre yapıldı. Yine izolatlarda indüklenebilir klindamisin direnci CLSI ın bildirdiği D test ile araştırıldı [6]. 3. BULGULAR Çalışmada cansız ortama ait 67 örnekten 20 adet (29.85) S. aureus izole edildi. Yedi hasta örneğinden izolasyon gerçekleştirilmezken, iki refakatçi örneğinden 1 ve iki personel örneğinden 1 olmak üzere toplam 22 adet (%28.21) S. aureus izole ve identifiye edildi. Altı suşta (%27.27) oksasilin direnci (beş cansız ortam suşu, bir refakatçi elinden izole edilen suş) tespit edildi. Yine iki suşta (1 metisiline dirençli ve 1 metisiline duyarlı izolatta) (%9.1) indüklenebilir klindamisin direnci tespit edildi. Bu çalışmada elde edilen izolasyon oranları Tablo 1 de, izole edilen suşların kaynakları Tablo 2 de ve izolatların antimikrobiyal direnç oranları Tablo 3 te sunulmuştur. Tablo 1. Çalışmada elde edilen izolasyon oranları Numune Sayısı İzolat sayısı İzolasyon Oranı (%) Cansız ortam %29.85 Personel, hasta ve refakatçiler (el, burun, kulak sürüntüsü) 11 2 %

10 Körkoca ve ark. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1), 7-16, Tablo 2. Çalışmada izole edilen suşların kaynakları Suş no. İzolasyon kaynağı Oksasilin direnci Eritromisin direnci Klindamisindirenci İndüklenebilir klindamisin direnci 1 Hemşire lavabosu etrafı Lohusa çocuk küveti Personel odası masası Koridor pencere kenarı Tekerlekli sandalye oturma yeri Ameliyathane koridor tuvalet kapısı kolu Hasta odası elektrik düğmesi Doğumhane tuvalet kapısı kolu Anestezi cihazı Ameliyathane aydınlatma cihazı Ameliyathane lavabo musluk başı Hasta odası lavabo musluk başı Personel bilgisayar klavyesi Kadın doğum servisi tedavi masası Ameliyathane ameliyat masası Postoperatif odası yemek masası Postoperatif odası hasta başı monitörü Postoperatif odası hasta yatağı Postoperatif odası hasta başı etiyeri Kadın doğum servisi bekleme salonu sandalyesi Hasta refakatçisi eli Personel eli

11 Körkoca et al. Muş Alparslan University Journal of Science, 1 (1), 7-16, Tablo 3. Çalışmada izole edilen suşların antimikrobiyal dirençleri Antimikrobiyal ajanlar İzolat Sayısı Oksasilin Penisilin G Klindamisin Gentamisin Amikasin Siprofloksasin Trimetoprim/Sulfa. Eritromisin Fusidik Asit Teikoplanin Vankomisin İndüklenebilir klindamisin direnci 22 Direnç oranları (%) TARTIŞMA VE SONUÇ Hastane ortamlarında çalışan kişilerin sürekli kullandığı kişisel cihazların S.aureus un varlığı yönünden rutin tarama programlarına alınması ve bu cihazların düzenli olarak kontrollerinin yapılması, ayrıca hastane personeline yapılan sürekli eğitim programlarının kişisel haberleşme cihazlarının dezenfeksiyon yöntemlerini de kapsaması gerekmektedir [7]. Hastanede bilgisayar klavyeleri ve fareleri direkt hasta kontağı olmaksızın, bu bakterilerin yayılmasında rol alan tüm personel için yüksek kontakt bölgeleridir. Çoğunlukla bilgisayar klavyelerinin temizliği göz ardı edilmektedir [8]. Personelin el hijyenine uyması durumunda bu etkenden kaynaklanan enfeksiyonlarda azalma meydana gelecektir [9]. Shelly ve ark. [2], radyoloji ünitesinde klinik ve klinik olmayan bölgelerden aldıkları 125 sürüntü örneğinde 1 adet (%0.8) MRSA tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Çetiner ve ark. [10], hastanede kullanılan klavyelerde S. aureus varlığını araştırdıkları çalışmalarında 200 bilgisayar klavyesinde %1.5 oranında izolasyon gerçekleştirdiklerini ve bu izolatlarda metisilin direnci tespit etmediklerini bildirmişlerdir. Bulguları ışığında aynı araştırmacılar; rutin taramalarda klavyelerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini, rutin taramaların haricinde özellikle yoğun bakımlarda kolonizasyonun hastalar için risk yaratabileceği ve hastanelerde yürütülen enfeksiyon takip kontrol programlarında bilgisayar klavyelerinin de tarama protokollerine alınmasının önemli olduğunu vurgulamakla birlikte ortak kullanımda, hasta başında veya özel kullanımda olan bilgisayar klavyelerine uygun dezenfeksiyon yöntemlerinin de bu eğitim kapsamı içerisine alınması gerekliliğini belirtmişlerdir. Wilson ve ark. [8] 17 klavyeden topladıkları 51 örnekten 11 inde (%21) MRSA tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Öztürk ve ark. [7], hastane personelinin kullandığı cep telefonlarında S. aureus kolonizasyonunu araştırdıkları çalışmalarında, cep telefonlarında %19.4 oranında S. aureus tespit ettiklerini, izolatlarda %9.4 oranında metisilin direnci tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Fışkırma ve ark. [11], steteskoplarda S. aureus kolonizasyonunu araştırdıkları çalışmalarında %4.9 11

12 Körkoca ve ark. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1), 7-16, oranında izolasyon gerçekleştirdiklerini, izolatların sadece %1 inde metisilin direnci tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Çalışmamızda cep telefonu yer almadığı, ayrıca bir adet bilgisayar klavyesi materyal olarak kullanıldığı için daha önceki çalışmaların bulguları bu açıdan tartışılamamıştır, ancak konu cansız ortam olarak ele alındığında çalışmamızda elde edilen %29.85 lik izolasyon oranı daha önceki çalışmalarda [7,10,11] elde edilen izolasyon oranlarından oldukça yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte cansız ortamda MRSA sıklığı baz alındığında çalışmamızda elde edilen %6.41 lik izolasyon oranı yine daha önce yapılan çalışmaların [2,7,8,10,11] izolasyon oranlarından yüksek bulunmuştur. Ülkemizde, hastane kökenli S. aureus izolatlarının antimikrobiyal direnç paterninin ortaya konulmasına yönelik birçok çalışma mevcuttur. Atalan ve ark. [1], yoğun bakım ünitesinde meydana gelen nazokomiyal enfeksiyon etkeni MSSA (metisiline duyarlı S. aureus) suşlarında en etkili (%100 duyarlı) antimikrobiyal ajanların vankomisin, gentamisin, amikasin, linezolid ve teikoplanin olduğunu; MRSA suşlarında ise en etkili antimikrobiyal ajanların vankomisin (%100 duyarlı), teikoplanin (%90 duyarlı) ve linezolid (%70 duyarlı) olduğunu bildirmişlerdir. Kocazeybek ve ark. [12], 400 hastane personelinden izole edilen altı (%1.5) nazal S. aureus izolatında metisilin direnci tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Bozkurt ve ark. [13], sağlık personelinden izole edilen nazal S. aureus suşlarında %5.9 oranında metisilin direnci tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Hızel ve ark. [14], sağlık personeli izolatlarında %14.71 oranında metisilin direci tespit ettiklerini, hasta yakını izolatlarında ise bu oranın %5 olduğunu bildirmişlerdir. Çıtak ve Karaçocuk [15], araştırmalarında çeşitli klinik örneklerden 161 i (% 42) toplum kaynaklı, 218 i (%58) hastane kaynaklı olmak üzere toplam 379 Staphylococcus izolatı izole ettiklerini, 379 Staphylococcus izolatının 240 ı (%63) S.aureus, 139 u (%37) koagülaz negatif stafilokok olarak tanımladıklarını bildirmişlerdir. Hastane ve toplum kaynaklı 379 Staphylococcus izolatının, 135 inin (%35.6) metisilin dirençli S.aureus olarak saptandığını, 135 MRSA nın 85 i (%63) hastane, 50 si (%37) toplum kaynaklı olduğunu belirtmişlerdir. Aynı araştırmacılar, hastane kaynaklı 85 MRSA ve toplum kaynaklı 50 MRSA suşlarına en etkili antibiyotiğin vankomisin olduğunu, hiçbir suşta vankomisin direnci tespit edilmediğini, hastane kaynaklı 85 MRSA izolatında netilmisine % 61.1, fusidik asite % 56.4, levofloksasine % 25.8, kloramfenikole %25.8, siprofloksasine % 11.7, tetrasikline % 10.5, gentamisine % 8.2 ve eritromisine % 5.8 oranlarında duyarlılık bulunduğunu bildirmişlerdir. Gül ve ark. [16], sağlık personelinde burun ve el S. aureus taşıyıcılığını tespit etmeye yönelik çalışmalarında, izolatların %21 inde metisilin direnci tespit ettiklerini, suşlarda en yüksek direncin penisilin G de (% 95) gözlendiğini, vankomisin, teikoplanin, ofloksasin ve gentamisine ise direnç tespit etmediklerini bildirmişlerdir. Artan ve ark. [17], sağlık çalışanlarında burun taşıyıcılığı belirlemeye yönelik çalışmalarında izolatlarda %5.6 oranında metisilin direnci tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Bununla birlikte araştırmacılar, ayrıca izolatlarda klindamisin, vankomisin, gentamisin ve mupirosine direnç tespit etmediklerini bildirmişlerdir. Hancı ve ark. [18], hasta ziyaretine gelen kişilerin ziyaret öncesi ve sonrasında el 12

13 Körkoca et al. Muş Alparslan University Journal of Science, 1 (1), 7-16, floralarını karşılaştırdıkları çalışmalarında, ziyaret öncesi ve sonrasında %1 oranında MSSA izole ettiklerini bildirmişlerdir. Araştırmacılar MRSA tespit etmediklerini belirtmişlerdir. Çalışmamızda iki hasta, iki personel ve iki refakatçi eli sürüntüsü örneği, üç hastaya ait burun sürüntüsü örneği ve iki hastaya ait kulak sürüntüsü örneği olmak üzere toplam 11 materyal kullanılmıştır. Bu örneklerden ise bir refakatçi eli sürüntü örneğinden ve bir personel eli sürüntü örneğinden izolasyon gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle bu bulgular bu yönüyle tartışılamamıştır. Bununla birlikte daha önce yapılan çalışmalarda elde edilen izolatların hastane kökenli olmaları nedeniyle çalışmamızda tüm izolatlardan elde edilen duyarlılık paterni dikkate alındığında, %100 duyarlılıkla en etkili antimikrobiyal ajanların amikasin, trimetoprim/sulfametaksazol, teikoplanin ve vankomisin olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamızda elde vankomisin ve teikoplanine duyarlılık oranı daha önce yapılan Atalan ve ark. [1] çalışmaları ile; vankomisine duyarlılık yönüyle Çıtak ve Karaçocuk [15] ve Artan ve ark. [17] çalışmaları ile; vankomisin ve teikoplanine duyarlılık yönüyle Gül ve ark. [16] çalışmaları ile uyumlu bulunmuştur. Klindamisinin oral ve inravenöz formülasyonlarının olması, ayrıca β-laktamların aksine deri ve deri yapılarına iyi diffüze olması, toplum kökenli deri ve yumuşak doku MRSA enfeksiyonlarının tedavisinde klindamisini cazip bir seçenek haline getirmiştir. Ayrıca klindamisin, düşük maliyetlidir ve stafilokoklarda virülens faktörleri ve belirli toksinlerin üretimini engeller [19]. Bununla birlikte, klindamisine karşı saptanan indüklenebilir makrolid, linkozamid ve streptogramin B (imlsb) direnci, bu antibiyotiğin etkinliğini azaltmaktadır [20]. Avkan Oğuz ve ark. [21], toplum ve hastane kökenli S. aureus izolatları arasında %7.1 oranında indüklenebilir klindamisin direnci saptamışlardır. Çolakoğlu ve ark. [20], klinik S. aureus suşlarında %19.4 oranında indüklenebilir klindamisin direnci tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Dizbay ve ark. [22], eritromisine dirençli klindamisine duyarlı nazokomiyal S. aureus izolatlarında %90 oranında indüklenebilir klindamisin direnci tespit etmişlerdir. Artan ve ark. [23], hastane çalışanlarından izole ettikleri nazal S. aureus suşlarında %13.3 oranında indüklenebilir klindamisin direnci tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Çalışmamızda tüm izolatlarda %9.1 oranında indüklenebilir klindamisin direnci tespit edilmiş olup, bu oran Avkan oğuz ve ark. [21] çalışmalarından elde edilen oranla uyumlu bulunurken, Çolakoğlu ve ark. [20] ve Artan ve ark. [23] çalışmalarından elde edilen oranlardan düşük bulunmuştur. Corea ve ark. [24], hastane kaynakları sınırlı olduğu için gelişmiş dünyada önerilen enfeksiyon kontrol programlarını uygulamanın güç olduğunu, nazokomiyal bulaşma için risk faktörleri ile hastalar için enfeksiyon kontrolü ve MRSA taramalarını hedeflemenin daha pratik olabileceğini belirtmişlerdir. Aynı araştırmacılar çalışmalarında; nazokomiyal MRSA enfeksiyonu tespit edilen hastaların hastanede kalış süresinin daha uzun olduğunu, dolayısıyla hastaları erken taburcu etmenin MRSA kontrol stratejilerinde uygun maliyetli bir davranış tarzı olacağını belirtmişlerdir. 13

14 Körkoca ve ark. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1), 7-16, Sonuç olarak; çalışılan örneklerde MRSA tespit edilmesi, bu suşlardan kaynaklanabilecek muhtemel enfeksiyonların önlenmesi açısından gerekli tedbirlerin alınması gerekliliğini, ayrıca tedavi seçeneklerinden biri olan klindamisine indüklenebilir direncin tespit edilmesi bu etkenlerin neden olduğu enfeksiyonlarda indüklenebilir klindamisin direncinin dikkate alınması gereken bir husus olduğunu ortaya koymaktadır. KAYNAKÇA [1].. Atalan, N., Fazlıoğulları, O., Şitilci, T., Başaran, C., Yoğun Bakım Ünitesinde Saptanan Hastane İnfeksiyonu Etkenleri ve Direnç Profilinin Değerlendirilmesi, GKDA Der, 18(2), 46-51, [2]. Shelly, M.J, Scanlon T.G., Ruddy, R., Hannan M.M., Murray J.G., Meticillin- Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Environmental Contamination in a Radiology Department, Clinical Radiology, 66(9), , [3]. Henderson, D.K., Managing Methicillin-Resistant Staphylococci: A Paradigm For Preventing Nosocomial Transmission of Resistant Organisms, Am J Infect Control, 34(5), S46-S54, [4]. Durmaz, B., Hastanede MRSA Kontrol Politikası, MRSA Kolonizasyonunun Eradikasyonu, Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 3: , [5]. Safdar, N., Marx, J., Meyer, N,A., Maki D,G., Effectiveness of Preemptive Barrier Precautions in Controlling Nosocomial Colonization and Infection By Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in A Burn Unit, Am J Infect Control, 34(8), , [6]. Clinical and Laboratory Standarts Institute, Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests 9th ed. Approved Standard M2-A9 CLSI, Wayne. [7]. Öztürk, R., Ertop, M., Parça, O., Ergin, Ç., Hastane Personellerinin Cep Telefonlarında Staphylococcus aureus Kolonizasyonunun Araştırılması, Pam Tıp Derg, 6(1),18-21, [8]. Wilson, APR., Hayman, S., Folan, P., Ostro, P.T., Birkett, A., Batson, S., Singer, M., Bellingan, G., Computer Keyboards and The Spread of MRSA, Journal of Hospital Infections,62(3): , [9]. Aldeyab, M.A., Kearney, M.P., Scott, M,G., McElnay, J.C., Practical Steps to Deal with Meticillin-Resistant Staphylococcus aureus in Hospitals, Journal of Hospital İnfections, 75(2), ,

15 Körkoca et al. Muş Alparslan University Journal of Science, 1 (1), 7-16, [10]. Çetiner, İ., Kutlu T.N., Güler, S., Yıldırım, A., Ergin, Ç., Hastanede Kullanılan Bilgisayarların Klavyelerinde Staphylococcus aureus Kolonizasyonunun Araştırılması, Pam Tıp Derg, 5(1),12-14, [11]. Fışkırma, İ.A., Bektaş, M., Kimyon, U., Ergin, Ç., Steteskoplarda metisilin dirençli Staphylococcus aureus kolonizasyonunun araştırılması, Pam Tıp Derg,4(3), , [12]. Kocazeybek, B., Ayyıldız, A., Gülsoy, Ö., Bayındır, O., Sönmez, B., Demiroğlu, C., Hastane Personelinde Burun Portörlüğü ve İzole edilen Mikroorganizmaların Antibiyotiklere Duyarlılıkları, Turk Mikrobiyol Cem Derg 33:52-56, [13]. Bozkurt, H., Bayram, Y., Güdücüoğlu, H., Berktaş, M., Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Personelinde Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı İle Metisiline Direnç Oranlarının Araştırılması, Van Tıp Dergisi, 14 (2),52-56, [14]. Hızel, S., Şanlı, C., Kaygusuz, S., Tunç, A., Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı, Van Tıp Dergisi, 12 (2), , [15]. Çıtak, S., Karaçocuk, E., Hastane ve Toplum Kaynaklı Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılığı, C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 26(1), 13-17,2004. [16]. Gül, M., Çıragil, P., Aral, M., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Personelinde Burun ve El Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı, ANKEM Derg, 18(1), 36-39, [17]. Oğuzkaya Artan, M., Gülgün, M., Baykan, Z., Tok, D., Hastane Çalışanlarında Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığı ve Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması, İnfeksiyon Dergisi, 22 (2), 87-90, [18]. Hancı, H., Ayyıldız A., Çelebi, D., Hasta Ziyaretleri İçin Hastaneye Gelen Kişilerin Ziyaret Öncesi ve Sonrası El Floralarının Karşılaştırılması, Atatürk üniversitesi Vet. Bil. Derg, 7(2), , [19]. Lewis, J,S., Jorgensen J,H., Inducible Clindamycin Resistance in Staphylococci: Should Clinicians and Microbiologists be Concerned?, Clinical Infectious Diseases, 40: ,2005. [20]. Çolakoğlu, Ş., Alışkan H., Turunç T., Demiroğlu Y.Z., Arslan H., Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında İndüklenebilir Klindamisin Direnç Prevalansı, Mikrobiyol Bul, 42: , [21]. Avkan, Oğuz, V., Yapar N., Sezak, N., Alp, Çavuş, S., Kurutepe, S., Peksel, H., 15

16 Körkoca ve ark. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1), 7-16, Çakır, N., Yüce A., Stafilokoklarda İndüklenebilir Klindamisin Direnci ve Diğer Antibiyotiklere Duyarlılık Oranları, Mikrobiyol Bul, 43:37-44, [22]. Dizbay, M., Günal, Ö., Özkan, Y., Özcan Kanat, D., Altunçekiç, A., Arman, D., Nozokomiyal Stafilokok İzolatları Arasında Yapısal ve İndüklenebilir Klindamisin Direnci, Mikrobiyol Bul, 42: , [23]. Artan, C., Oğuzkaya, Artan M., Baykan, Z., Hastane Çalışanlarında Staphylococcus aureus Nazal Taşıyıcılığı ve İndüklenebilir Klindamisin Direnci, ANKEM Derg 2013; 27(Ek 1), 28.Ankem Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Antalya, Mayıs [24]. Corea, E., de Silva, T., Perera, J., Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: prevalence, incidence and risk factors associated with colonization in Sri Lanka, Journal of Hospital Infection, 55: ,

17 Güzel Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN: Cilt/Volume:1 Sayı/ Issue:1 Haziran/June: 2013 ÇİRİŞ OTUNUN (Asphodelus aestivus) ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF Asphodelus aestivus Esma GÜZEL 1, Remzi BOĞA 1, Ercan BURSAL 2,* 1 Muş Alparslan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 49100, Muş 2 Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, 49100, Muş Özet Günümüzde antioksidanların gıda endüstrisinde kullanımı oldukça yaygın olup tükettiğimiz hazır gıdaların çoğuna gıda katkı maddesi olarak eklenirler. Bunlar gıdaları bozulmaya karşı korumakta olup onların raf ömürlerini uzatmaktadır. Antioksidanlar lipid peroksidasyon zincir reaksiyonlarını engelleyerek serbest radikal ve lipit peroksidasyonunu önlerler. Serbest radikaller antioksidan moleküller tarafından giderilerek in aktif hale getirilirler. Bu çalışmanın amacı geleneksel Türk mutfağında yaygın olarak kullanılan çiriş otu (Asphodelus aestivus) bitkisinin antioksidan etkisi araştırılmıştır. Çiriş otu sıcak ve soğuk su ekstrelerinin radikal giderme aktivitesi DPPH (1,1-difenil- 2-pikril-hidrazil) serbest radikal giderme aktivitesi metoduna göre gerçekleştirildi. Ayrıca ekstrelerin potasyum ferriksiyanit indirgeme (FRAP) metodu ile toplam indirgeme kuvveti çalışıldı. Anahtar Kelimeler: Çiriş otu, Asphodelus aestivus, Antioksidan aktivite, İndirgeme potansiyeli Abstract Nowadays, antioxidants are commonly being used on food industry as food additives for many prepared food. They are lengthened the time of using food. Antioxidants protect lipid peroxidation chain reactions that can produce free radicals and lipid peroxides. Free radicals can be deactivated and scavenged by antioxidant compounds. The purpose of this study was to determine the antioxidant and antiradical capabilities of water extracts of Asphodelus Aestivus, that used commonly in Turkish traditional cookery. The hot and cold water extracts of Asphodelus Aestivus were evaluated for their radical scavenging activity by means of the DPPH (1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl) free radical scavenging assay. Also, reducing power activities of extracts were evaluated by means of FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) assay. Keywords: Asphodelus aestivus; Reducing power; Antioxidant activities *1 Sorumlu Yazar/Corresponding author: Ercan BURSAL, Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, 49100, Muş, Tel: , 17

18 1. GİRİŞ Güzel ve ark. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1), 17-25, Serbest radikaller bir veya daha fazla sayıda eşleşmemiş elektron içeren atomik veya moleküler yapıdaki maddelerdir. Radikaller eşleşmemiş elektronlarından dolayı kimyasal olarak çok aktifler ve ortamdaki diğer biyolojik moleküllere saldırarak onların biyolojik yapılarını bozarlar. Bu radikal ve reaktif ürünler nükleik asitler, proteinler ve lipitleri okside ederek, kimyasal yapılarını bozarlar ve metabolizmalarında olumsuz neticeler oluşturabilirler [1]. Canlı sistemlerde serbest radikallerin varlığı gayet normal olup, elektron transferi, biyosinyal üretimi ve makrofajlarda bakterilerin yok edilmesi gibi pek çok diğer metabolik işlevde temel oluşturur. Buna karşın bu radikal ve reaktiflerin canlıda yüksek miktarda bulunması biyomoleküllerin oksidasyonu sonucunda doku hasarı, hücre ölümü, erken yaşlılık, kanser, kalp damar hastalıkları ve nörolojik bozukluklar gibi zararlı süreçlere sebep olmaktadır [2]. Metabolizmadaki serbest radikaller, reaktif oksijen türlerinden oluşmaktadır. Reaktif oksijen türlerinin oluşma kaynakları ise elektron transport sistemi, bazı enzimatik reaksiyonlar, oksidasyon reasiyonları gibi metabolik kaynaklar ve UV ışınları, radyasyon, ilaç yan etkileri, sigara, beslenme, kanserojen maddeler gibi dış kaynaklardır [3,4]. Reaktif oksijen türlerinin (ROT) oluşumunu ve bunların meydana getirdiği hasarı önlemek için birçok savunma mekanizmaları vardır. Bu mekanizmalar antioksidanlar olarak bilinirler. Antioksidan maddeler bu radikal ve reaktif ürünleri gidererek olumsuz etkilerini inhibe ederler [5,6]. Antioksidanlar vücutta sentezlenebildiği gibi diyet ile dışarıdan da alınabilirler. Canlılarda antioksidan savunma sistemi iki ana gruba ayrılır. Bunlar; metabolizmada üretilen (endojen) ve dışarıdan diyet ile alınan (ekzojen) antioksidan sistemleridir. Endojen antioksidan sistemi, antioksidan enzimler, hasarlı molekülleri uzaklaştırıcı proteazlar ve fosfolipaz gibi enzimler, yeni bileşikleri sentezleyen sistemler, glutatyon, ürik asit ve çeşitli metal bağlayıcılarından oluşmaktadır [4]. Ekzojen antioksidanlar ise sentetik ve doğal olarak iki şekilde mevcuttur. Sentetik antioksidanlar; bütillenmiş hidroksitoluen (BHT), bütillenmiş hidroksianisol (BHA), tersiyerbütilhidrokinon (TBHQ), propil galat (PG) ve troloks gibi maddelerdir. Sentetik antioksidanlar gıdalarda; gıdaların oksidasyonu sonucu oluşan bozulmalar, koku oluşumu, tatların bozulması ve vitamin miktarındaki azalmaları gibi oluşan problemleri çözmede ve bunların raf ömürlerini uzatmak amacıyla kullanılmaktadır. Ancak sentetik antioksidanların toksik ve kanserojen olabileceğini ortaya koyan çalışmalardan sonra kullanımlarına ciddi sınırlama ve yasaklar getirilmiştir [7]. Doğal antioksidanlar en çok yeşil sebzelerde, tohumlarda, baklagiller ve meyvelerde bulunur. Kivi (Actinidia deliciosa) [4], lavanta [8], karanfil [9], rezene [10], karnabahar [11], nane [12], defne [13], domates (Lycopersicon esculentum) [14] ve anason [15] gibi bitkilerin antioksidan aktivitesi tespit edilmiştir. Çiriş otu, Asphodelaceae familyasından Asphodelus cinsini oluşturan bitki türlerinin 18

19 Güzel et al. Muş Alparslan University Journal of Science, 1 (1), 17-25, ortak adıdır. İlkbaharda yüksek dağlarda yetişen bu bitkinin topraktan çıkan yeşil yaprakları kesilerek toplanan çiriş otu sebze olarak çarşı pazarlarda yerini almaktadır. Çok farklı yemekleri yapılarak mevsiminde sıkça tüketilmektedir. Kendine has bir kokusu vardır. Birçok bölgede yetişen çirişin pek çok hastalığa karşı iyileştirici yönü olduğuna inanılır [16,17]. Son yıllarda gittikçe önem kazanan doğal antioksidan kaynaklarının belirlenmesi ve farmasötik özelliklerinin tespiti çalışmalarına katkısı olabilmesi bakımından bu bitkinin antioksidan kapasitesini çeşitli in vitro metotlar ile belirlemek amaçlanmıştır [18,19]. 2. MATERYAL VE YÖNTEM Antioksidan kapasite belirleme için yapılan metotlarda kullanılmak üzere; 1,1-difenil- 2-pikril-hidrazil (DPPH ) radikali Sigma-Aldrich ten satın alındı. Na 2 HPO 4, K 3 Fe(CN) 6, TCA (Triklor asetik asit), FeCl 3, etanol ve saf su Muş Alparslan Üniversitesi Kimya Bölümü Laboratuvarından temin edildi Çiriş Otu (Asphodelus Aestivus) Su Ekstrelerinin Hazırlanması Antioksidanlar ile ilgili çalışmalarda kullanılan çiriş otu (Asphodelus aestivus) yaprak kısmından 200 g tartılıp, blendır (parçalayıcı) cihazı ile parçalandı. Çiriş otu oda sıcaklığı su ekstresinin (ÇOE) hazırlanması için blendırda parçalanmış 100 gram numune üzerine 200 ml saf su ilave edildi. Bir gün boyunca oda sıcaklığında manyetik karıştırıcı üzerinde karıştırıldı. Daha sonra karışım tülbent bezinden süzülerek ve geriye kalan posa tekrar 100 ml saf su ile aynı şartlarda ekstrakte edilmeye devam edildi ve tülbent bezinden süzüldü. Ekstreler birleştirildikten sonra süzgeç kâğıdından süzülerek, süzüntüler balonlara alındı ve derin dondurucuda donduruldu. Dondurulmuş ekstreler 50 mm-hg basınç altında liyofilizatörde kuruluğa kadar liyofilize edildi. Çiriş otu kaynatılmış su ekstresinin (ÇKE) hazırlanması için blendırda parçalanmış 100 gram numune üzerine 200 ml saf su ilave edildi. 15 dakika boyunca C sıcaklığında manyetik karıştırıcı üzerinde karıştırıldı. Daha sonra karışım tülbent bezinden süzülerek ve geriye kalan posa tekrar 100 ml saf su ile aynı şartlarda ekstrakte edilmeye devam edildi ve tülbent bezinden süzüldü. Ekstreler birleştirildikten sonra süzgeç kağıdından süzülerek, süzüntüler balonlara alındı ve derin dondurucuda donduruldu. Dondurulmuş ekstreler 50 mm-hg basınç altında liyofilizatörde kuruluğa kadar liyofilize edildi Toplam İndirgeme Kapasitesi Çiriş otu (Asphodelus aestivus) liyofilize su ekstrelerinin toplam indirgeme kuvveti tayini Oyaizu (1986) yöntemine göre yapıldı. Bunun için daha önce hazırlanmış olan stok çözelti kullanıldı. Bu stok çözeltinin farklı konsantrasyonları alınarak deney tüplerine aktarıldı ve hacim saf suyla 1 ml ye tamamlandı. Daha sonra her bir tüpe 2,5 ml 0,2 M fosfat tamponu (ph 6,6) ve 2,5 ml %1 lik potasyum ferrisiyanür [K 3 Fe(CN) 6 ] ilave edildi ve karışım 50 o C de 20 dakika inkübe edildi. Bu işlemlerden sonra reaksiyon karışımına 19

20 Güzel ve ark. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (1), 17-25, ,5 ml %10 luk triklorasetik asit (TCA) ilave edildi. Çözeltinin üst fazından 2,5 ml alındı ve bunun üzerine 2,5 ml destile su ve %0,1 lik 0,5 ml FeCl 3 ilave edildikten sonra absorbans 700 nm de köre karşı okundu. Kör olarak saf su kullanıldı. Kontrol için ise numune yerine saf su kullanıldı [7] DPPH Serbest Radikal Giderme Aktivitesi Çiriş otu (Asphodelus aestivus) liyofilize su ekstrelerinin DPPH serbest radikali giderme aktivitesi Blois metodunun (1958) bir modifikasyonuna [7] göre yapıldı. Serbest radikal olarak 1 mm lık DPPH çözeltisi kullanıldı. Numune olarak indirgeme kuvvetlerinde kullanılan 1 mg/ml konsantrasyonundaki stok çözeltisi kullanıldı. Deney tüplerine sırasıyla değişik konsantrasyonlarda çözelti oluşturacak şekilde stok çözeltiler aktarıldı ve toplam hacimleri 3 ml olacak şekilde destile etanol ile tamamlandı. Daha sonra her bir numune tüpüne stok DPPH çözeltisinden 1 ml ilave edildi. 30 dakika oda sıcaklığı ve karanlıkta inkübe edildikten sonra etanolden oluşan köre karşı 517 nm de absorbansları ölçüldü. Kontrol olarak 3 ml etanol ve 1 ml DPPH çözeltisi kullanıldı. Azalan absorbans geriye kalan DPPH çözeltisi miktarını yani serbest radikal giderme aktivitesini vermektedir. 3. BULGULAR Antioksidan aktivite tayin metotları; gıda, ilaç veya tıbbi amaçlı kullanılan bitkilerin veya onlardan saflaştırılan biyolojik aktif maddelerin biyolojik aktivite kapasitelerinin aydınlatılması bakımından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu amaçla DPPH, ABTS + ve O 2 - radikal giderme aktiviteleri, metal şelatlama kapasitesi, total indirgeme kapasitesinin araştırılması gibi metotlar sıklıkla kullanılmaktadır [4]. Bu çalışmada da bu metotlardan DPPH radikal giderme aktivitesi ve total indirgeme kapasite tayini kullanıldı. Bulgular BHA, BHT ve askorbik asit gibi antioksidan aktiviteleri bilinen standart antioksidanlar ile karşılaştırıldı Total İndirgenme Kapasitesi Antioksidan çalışmalarda kullanılan bu metotta, test çözeltisinin sarı rengi ortamda bulunan antioksidan maddelerin indirgeme aktivitelerinden dolayı farklı tonlardaki yeşil rengine dönüşmektedir [4]. Çalışmada kullanılan çiriş otu (Asphodelus aestivus) kaynatılmış su ekstresi (ÇKE) ve çiriş otu oda sıcaklığı su ekstresinin (ÇOE) indirgeme kapasitelerinin de standart antioksidanlar gibi artan ekstre konsantrasyonu ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Fakat bu artmanın standart antioksidanlar kadar belirgin ve anlamlı olmadığı Şekil 3.1 den anlaşılmaktadır. Ekstrelerin indirgeme potansiyeli farklı konsantrasyonlardaki (10-30 μg/ 20

INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL SENSITIVITY OF HOSPITAL ACQUIRED NONCLINICAL Staphylococcus aureus STRAINS

INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL SENSITIVITY OF HOSPITAL ACQUIRED NONCLINICAL Staphylococcus aureus STRAINS Körkoca Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:1 Sayı/ Issue:1 Haziran/June: 2013 HASTANE KÖKENLİ KLİNİK OLMAYAN Staphylococcus

Detaylı

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI Dr. Özlem KURT AZAP 26 Kasım 2008 Genel Kurallar Tek koloniden yapılan pasaj seçici olmayan besiyerinde (kanlı agar...) bir gece inkübe edilir Benzer morfolojideki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil İLKİMEN Doğum Tarihi : 13 Ekim 1982 Doğum Yeri : Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan : Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

Abant Medical Journal

Abant Medical Journal doi: 10.5505/abantmedj.2014.74946 Abant Medical Journal Orijinal Makale / Original Article Volume Cilt 3 Issue Sayı 3 Year Yıl 2014 On Yıllık Dönemde S.aureus Suşlarının Antibiyotik Direnç Durumundaki

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ*

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* ANKEM Derg ;(): YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Süreyya GÜL YURTSEVER, Nükhet KURULTAY, Nihan ÇEKEN, Şenel YURTSEVER, İlhan AFŞAR,

Detaylı

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ Dr.Hüsniye Şimşek Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Kasım- 2013 Ülkemizde AMD sürveyansı konusunda

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Doç. Dr. Gönül Şengöz 13 Haziran 2015 KAYIP DİLLERİN FISILDADIKLARI SERGİSİ-İSTANBUL Antimikrobiyal

Detaylı

KARANFİL YAĞININ ANTİ-BAKTERİYEL VE SERBEST RADİKAL TUTUCU ANTİ- OKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARANFİL YAĞININ ANTİ-BAKTERİYEL VE SERBEST RADİKAL TUTUCU ANTİ- OKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARANFİL YAĞININ ANTİ-BAKTERİYEL VE SERBEST RADİKAL TUTUCU ANTİ- OKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Proje Ekibi GRUP MİKROP Muhammet ZOPUN Sercan FİDAN Ali SAKARYA PROJE AMACI Karanfil Yağının; Gram (+)

Detaylı

Hemokültürlerden Elde Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında Antibiyotik Duyarlılığı #

Hemokültürlerden Elde Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında Antibiyotik Duyarlılığı # Hemokültürlerden Elde Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında Antibiyotik Duyarlılığı # Ahmet Selim YURDAKUL, Haluk C. ÇALIŞIR, Melike ATASEVER, Lale ORDULU, Mihriban ÖĞRETENSOY Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ MİKROORGANİZMA PROFİLİNDEKİ DEĞİŞİMDE GRAM POZİTİF BAKTERİLER. Doç.Dr. Bülent BEŞİRBELLİOĞU GATA Enfeksiyon Hst. ve Kl. Mik.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ MİKROORGANİZMA PROFİLİNDEKİ DEĞİŞİMDE GRAM POZİTİF BAKTERİLER. Doç.Dr. Bülent BEŞİRBELLİOĞU GATA Enfeksiyon Hst. ve Kl. Mik. YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ MİKROORGANİZMA PROFİLİNDEKİ DEĞİŞİMDE GRAM POZİTİF BAKTERİLER Doç.Dr. Bülent BEŞİRBELLİOĞU GATA Enfeksiyon Hst. ve Kl. Mik. AD 1 1980 lerin başına kadar Gram (-) basiller ön planda

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu sevincaydin2380@gmail.com Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Yabancı Diller : 1980 ELAZIĞ : Giresun Üniversitesi Espiye Meslek

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE (yalnızca CLSI mı?) Dr.ELViN DiNÇ OKMEYDANI E.A.H ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ Antibiyotik tedavisi gerektiren bir enfeksiyonda rolü olan

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Van Tıp Dergisi: 12 (2):140-144, 2005 Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Selda Hızel*, Cihat Şanlı**, Sedat Kaygusuz***, Alp Tunç****

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Staphylococcus Gram pozitif koklardır.

Staphylococcus Gram pozitif koklardır. Staphylococcus Gram pozitif koklardır. 0.8-1µm çapında küçük, yuvarlak veya oval bakterilerdir. Hareketsizdirler. Spor oluşturmazlar ve katalaz enzimi üretirler. Gram boyama Koagülaz, alfatoksin, lökosidin,

Detaylı

Metisilin dirençli Staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere in-vitro duyarlılıkları

Metisilin dirençli Staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere in-vitro duyarlılıkları 466 Dicle Tıp Dergisi / İ. Güler ve ark. Metisilin dirençli S.aureus 2011; 38 (4): 466-470 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0067 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Metisilin dirençli

Detaylı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları 1. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 12-16 KASIM 2011, ANTALYA

Detaylı

ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ KASIM 2016 ANTALYA

ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ KASIM 2016 ANTALYA ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 16-20 KASIM 2016 ANTALYA 1 Ulusal Enterik Patojenler Laboratuvar Sürveyans Ağı (UEPLA) Türkiye de Bulaşıcı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Reşit YILDIZ Doğum Yeri ve Yılı : Kilis/Merkez, 20.12.1980 Çalıştığı Kurum : Mardin Artuklu Üniversitesi Ünvanı : Yardımcı Doçent Dr. e-mail Adresi : ryildiz80@gmail.com

Detaylı

Cengiz Bakır Accepted: January ISSN : Elazig-Turkey

Cengiz Bakır Accepted: January ISSN : Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 1, Article Number: 3A0050 NWSA-PHYSICAL SCIENCES Received: October 2011 Cengiz Bakır Accepted: January 2012 Habibe Özmen

Detaylı

Daptomisin: Laboratuvar Yaklaşım. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul

Daptomisin: Laboratuvar Yaklaşım. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Daptomisin: Laboratuvar Yaklaşım Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Daptomisin: Mikrobiyolojik Yaklaşım İn vitro çalışma sonuçları İn vitro testler Direnç gelişimi DAPTOMİSİN

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article BaCl 2 -Ba(H 2 PO 2 ) 2 -H 2 O Üçlü

Detaylı

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ Hazırlayan Öğrenciler Fulya MORDOĞAN 7-B Pırıl ALP 7-B Danışman Öğretmen Demet EROL İZMİR, 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...3 2. Projenin amacı...3

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Atatürk Bulvarı No:237 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 426 99 56 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı?

Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı? Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı? Muharrem ÇİÇEK, Banu SANCAK, Burçin ŞENER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU MUSTAFA UĞURLU MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MERSİN HAZİRAN - 2015 BOR KATKILI

Detaylı

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:2 Sayı/ Issue:1 Haziran/June: 2014 MUŞ İLİNDE HAYVAN POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLEREK

Detaylı

KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUMLAR VE TEBLİĞLER

KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUMLAR VE TEBLİĞLER KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUMLAR VE TEBLİĞLER 1. Gönül Pamuk, Alper Tolga ÇOLAK, Okan Zafer Yeşilel, Filiz Yılmaz, Co(II)-piridin- 2,3-dikarboksilat Kompleksinin Sentezi ve Karakterizasyonu, {[Co(H2O)6][Co(pydk)

Detaylı

Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Personelinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı İle Metisiline Direnç Oranlarının Araştırılması

Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Personelinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı İle Metisiline Direnç Oranlarının Araştırılması Van Bozkurt Tıp Dergisi: ve ark. 14 (2):52-56, 2007 Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Personelinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı İle Metisiline Direnç Oranlarının Araştırılması Hamza

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI DERYA YAPAR, ÖZLEM AKDOĞAN, İBRAHİM DOĞAN, FATİH KARADAĞ, NURCAN BAYKAM AMAÇ Kateter ile ilişkili enfeksiyonlar,

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Nazal Kolonizasyonu ve Hastane Enfeksiyonu İlişkisi

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Nazal Kolonizasyonu ve Hastane Enfeksiyonu İlişkisi İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(4):159-163 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Nazal Kolonizasyonu ve Hastane

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Araş. Gör. Gökşen GÜLGÖR Doğum Tarihi: 02.01.1987 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI

ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI 1 ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI Filiz KAR*, F. Naime ARSLANOĞLU *Fırat Üniversitesi Mühendislik Fak. Kimya Müh Bölümü, Elazığ ÖZET Şeftali pulpunun enzimatik

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

SIVI SABUNLARIN ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SIVI SABUNLARIN ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI 29 AĞUSTOS 09 EYLÜL 2007 ÇANAKKALE BİYOKİMYA GRUBU SIVI SABUNLARIN ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE EKİBİ DANIŞMANLAR: Doç. Dr. Cahit AKGÜL ÇOMÜ

Detaylı

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır.

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır. 1-0,12 N 500 ml Na2HPO4 çözeltisi, Na2HPO4.12H2O kullanılarak nasıl hazırlanır? Bu çözeltiden alınan 1 ml lik bir kısım saf su ile 1000 ml ye seyreltiliyor. Son çözelti kaç Normaldir? Kaç ppm dir? % kaçlıktır?

Detaylı

Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonu: Klinik Değerlendirme ve Sürveyans

Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonu: Klinik Değerlendirme ve Sürveyans Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonu: Klinik Değerlendirme ve Sürveyans Uzm. Dr. Çiğdem Ataman Hatipoğlu Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Detaylı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Programa Kabul Koşulları: TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

28 th NATIONAL 28. ULUSAL KİMYA KONGRESİ CHEMISTRY CONGRESS ÖZET KİTABI ABSTRACT BOOK AUGUST 15-21, 2016

28 th NATIONAL 28. ULUSAL KİMYA KONGRESİ CHEMISTRY CONGRESS ÖZET KİTABI ABSTRACT BOOK AUGUST 15-21, 2016 28 th NATIONAL CHEMISTRY CONGRESS ABSTRACT BOOK AUGUST 15-21, 2016 28. ULUSAL KİMYA KONGRESİ ÖZET KİTABI 15-21 AĞUSTOS 2016 43 43 MERSIN UNIVERSITY PRESS ABSTRACT BOOK AUGUST 15-21, 2016 MERSİN - TURKEY

Detaylı

Hasta Çalışan Güvenliğinde Enfeksiyon Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Đstatistiksel Kalite Kontrol Çalışmaları

Hasta Çalışan Güvenliğinde Enfeksiyon Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Đstatistiksel Kalite Kontrol Çalışmaları Çalışan Güvenliğinde n Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Đstatistiksel Kalite Kontrol Çalışmaları Yrd.Doç. Dr. Arzu ORGAN PAU. Đ.Đ.B.F. Kınıklı Kampüsü DENĐZLĐ Tarık GÜRBÜZ BSK nesi DENĐZLĐ 1.Özet 2009

Detaylı

ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Antibiotic use in eastern Europe: a cross-national database study

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri

Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Mini Anket 13

Detaylı

Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri (AMD) Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar

Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri (AMD) Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu- 11 Onaylayan

Detaylı

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Eda ÇALIKOĞLU Ünvan Gıda Mühendisi Telefon 206 E-mail ecalikoglu@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 28.09.1978 - Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Fen Bilimleri

Detaylı

Doç. Dr. Muharrem KAYA. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE

Doç. Dr. Muharrem KAYA. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE Doç. Dr. Muharrem KAYA Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE muharrem.kaya@dpu.edu.tr EĞİTİM 2004-2007 Gazi Üniversitesi, Doktora,

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS ÖZET Yüksek Lisans Tezi BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS Tolga UÇAR Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendislii Anabilim Dalı Danıman:

Detaylı

Serbest radikal. yörüngelerinde) eşleşmemiş tek. gösteren, nötr ya da iyonize tüm atom veya moleküllere denir.

Serbest radikal. yörüngelerinde) eşleşmemiş tek. gösteren, nötr ya da iyonize tüm atom veya moleküllere denir. Superoxide Dismutase Hazırlayanlar: Funda İLHAN (050559017) Ebru KORKMAZ (050559021) Mehtap BİRKAN (050559008) Nihan BAŞARAN (050559007) Prof. Dr. Figen ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi GAZİ İ ÜNİVERSİTESİİ

Detaylı

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2009; 43: Erdinç GÜLDEN 1, Şafak ERMERTCAN 1 ÖZET

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2009; 43: Erdinç GÜLDEN 1, Şafak ERMERTCAN 1 ÖZET Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 53-60 STAPHYLOCOCCUS AUREUS VE ENTEROCOCCUS FAECIUM KLİNİK İZOLATLARI ÜZERİNE KİNUPRİSTİN/DALFOPRİSTİN İLE VANKOMİSİN VE GATİFLOKSASİN KOMBİNASYONLARININ

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi ndeki Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları

Bir Üniversite Hastanesi ndeki Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları T A D Bir Üniversite Hastanesi ndeki Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları Antibiotic Susceptibility of Pseudomonas Aeruginosa Strains in a University Hospital Velat Şen 1, Fesih

Detaylı

Doğal Bileşikler ve Yeni İlaçların Keşfindeki Önemi

Doğal Bileşikler ve Yeni İlaçların Keşfindeki Önemi Doğal Bileşikler ve Yeni İlaçların Keşfindeki Önemi Doç. Dr. Ömer KOZ HO Bursa Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü HO BTÜ, 2014-2015 Güz Yarıyılı Seminerleri «Perşembe Seminerleri» 20 Kasım 2014 Bursa Başlıklar:

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

Materyal ve Yöntemler. Materyal

Materyal ve Yöntemler. Materyal Nar Ekşisi ve Sumak Ekşisi nin Escherichia coli O157 ve Listeria monocytogenes Üzerine Antimikrobiyal Etkisinin Belirlenmesi Buket Kunduhoğlu, Sevil Pilatin Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Menenjit Ön Tanılı Hastaların BOS Örneklerinin Bir Yıllık Bakteriyolojik İnceleme Sonuçlarının

Menenjit Ön Tanılı Hastaların BOS Örneklerinin Bir Yıllık Bakteriyolojik İnceleme Sonuçlarının Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Menenjit Ön Tanılı Hastaların BOS Örneklerinin Bir Yıllık Bakteriyolojik İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi Evaluation of the Results of CCF Samples Investigated

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cezmi KAYAN Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen Edebiyat Fak. / Kimya ODTÜ 2001 Y. Lisans Fen Bilimleri Ens./ Kimya DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZEL MİKROORGANİZMALARDA DUYARLILIK TESTLERİ VE TÜRKİYE VERİLERİ. Brusella

ÖZEL MİKROORGANİZMALARDA DUYARLILIK TESTLERİ VE TÜRKİYE VERİLERİ. Brusella ÖZEL MİKROORGANİZMALARDA DUYARLILIK TESTLERİ VE TÜRKİYE VERİLERİ Brusella Prof.Dr.A.Sesin Kocagöz Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Brusellozis

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2014):e36-e40 ODÜ Tıp Dergisi / ODU Journal of Medicine http://otd.odu.edu.tr Araştırma yazısı Research Article Odu Tıp Derg (2014) 2: 36-40 Odu J Med (2014) 2:

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

BÖĞÜRTLEN MEYVESİNİN (RUBUS FRUCTICOSUS) SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT ÖZÜTLEMESİYLE DOĞAL ANTİOKSİDAN TESPİTİ VE ETKİNLİĞİ

BÖĞÜRTLEN MEYVESİNİN (RUBUS FRUCTICOSUS) SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT ÖZÜTLEMESİYLE DOĞAL ANTİOKSİDAN TESPİTİ VE ETKİNLİĞİ BÖĞÜRTLEN MEYVESİNİN (RUBUS FRUCTICOSUS) SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT ÖZÜTLEMESİYLE DOĞAL ANTİOKSİDAN TESPİTİ VE ETKİNLİĞİ Elif ÖZTAŞ 1, Fatma GALİP 2, Ayşe MURATHAN 3 1 Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dr Dilara

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESI VE ENFEKSIYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (15 EYLÜL- 24 EKİM 2014) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM)

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM) TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM) Ne zaman etkendir? Duyarlılık testleri ne zaman ve nasıl yapılmalıdır? Nasıl tedavi edilmelidir? TDM NE ZAMAN ETKENDİR? Şebeke suyundan, topraktan, doğal sulardan,

Detaylı

2000-2012 Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi

2000-2012 Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi 2000-2012 Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi Serap SÜZÜK 1, Ekrem YAŞAR 2, Sebahat AKSARAY 3 1 Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi 2 Diyarbakır

Detaylı

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Halil İbrahim UĞRAŞ. 2. Doğum Tarihi: 1975. 3. Unvanı: Doçent doktor. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Halil İbrahim UĞRAŞ. 2. Doğum Tarihi: 1975. 3. Unvanı: Doçent doktor. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Halil İbrahim UĞRAŞ 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Doçent doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi / Kimya Eğitimi Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

10 th NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY CONFERENCE

10 th NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY CONFERENCE 10 th NANSCIENCE AND NANTECHNLGY CNFERENCE 17-21 June, 2014 Biodegradable Poly(acrylic acide)(paa)/hydroxyapatite(nhap)/rgano-modified Hydroxyapatite(o-nHAp) Bionanocomposites: Preparation, Characterization,

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter Salgını Kontrolü 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter baumannii Hastalarda kolonize olarak ciddi enfeksiyonlara, septik şoka ve ölümlere yol açan nonfermentatif, gram-negatif

Detaylı

ANKEM Derg 2011;25(Ek 1) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR. Ayşe WILLKE, Emel AZAK

ANKEM Derg 2011;25(Ek 1) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR. Ayşe WILLKE, Emel AZAK ANKEM Derg ;5(Ek ) (S) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR Ayşe WILLKE, Emel AZAK Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA 182 Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Ö. Deveci / ve ark. İdrar kültürlerinde beta-laktamaz sıklığı Cilt/Vol 1, No 3, 182-186 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

GÖRÜNÜR IŞIĞIN HAVUZ SULARININ DEZENFEKSİYONUNDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM OLARAK KULLANILMASI

GÖRÜNÜR IŞIĞIN HAVUZ SULARININ DEZENFEKSİYONUNDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM OLARAK KULLANILMASI GÖRÜNÜR IŞIĞIN HAVUZ SULARININ DEZENFEKSİYONUNDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM OLARAK KULLANILMASI Hazırlayan Öğrenciler Dila Berfin UÇAN 7-F Ekin Ladin TÜRKMEN 7-F Danışman Öğretmen Melike TURAN İZMİR, 2014 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÖNCEKİ GÖREVLERİ VE SON GÖREVİ

ÖNCEKİ GÖREVLERİ VE SON GÖREVİ ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve soyadı: Özcan EREL Doğum tarihi: 15 Ocak 1963 Doğum yeri: Kulu, Konya Medeni durumu: Evli, 3 çocuk babası. Yabancı dil: İngilizce Askerlik görevi: İstanbul Deniz Hastanesi,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları doi:10.5222/tmcd.2014.056 Araştırma Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları Neval AĞUŞ, Mümtaz Cem ŞİRİN, Nisel YILMAZ, Pınar ŞAMLIOĞLU, Yeşer

Detaylı

Kan akımı enfeksiyonlarından izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antimikrobiyal direnç paterni

Kan akımı enfeksiyonlarından izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antimikrobiyal direnç paterni ARAŞTIRMA Genel Tıp Dergisi Kan akımı enfeksiyonlarından izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antimikrobiyal direnç paterni Cem Çelik 1, Mustafa Zahir Bakıcı 1, Mustafa Gökhan Gözel 2, Aynur Engin

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu 1 Ocak 30 Mart 2012 Tarihleri Arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır,

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ A. KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ. Doğum Yeri ve Tarihi Bayburt 28.04.1965. T.C.Kimlik No: 19840912374 Medeni Durum

ÖZGEÇMĠġ A. KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ. Doğum Yeri ve Tarihi Bayburt 28.04.1965. T.C.Kimlik No: 19840912374 Medeni Durum ÖZGEÇMĠġ A. KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ Adı Ziyacibali Soyadı Açıkgöz Doğum Yeri ve Tarihi Bayburt 28.04.1965 Cinsiyet Erkek Uyruk T.C. T.C.Kimlik No: 19840912374 Medeni Durum Evli Yabancı Dil İngilizce Adres YBU-Atatürk

Detaylı

GRUP YAŞAM İKSİRİ TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014])

GRUP YAŞAM İKSİRİ TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) GRUP YAŞAM İKSİRİ TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) PROJE EKİBİ KÜBRA KESKİN NİHAL KUZU PROJE ADI Ev Yapımı

Detaylı

, FUSİDİK ASİT VE DİĞER ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ*

, FUSİDİK ASİT VE DİĞER ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ* ANKEM Derg ;4(3):3-35 HATANE KÖKENLİ TAPHYLOCOCCU AUEU İZOLATLAINDA, FUİDİK AİT VE DİĞE ANTİBİYOTİKLEE DİENÇ* Görkem YAMAN*, Aytekin ÇIKMAN*, Mustafa BEKTAŞ*, Mehmet PALAK*, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU*, Mustafa

Detaylı

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOK SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOK SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI ANKEM Derg ;(4):66 doi:./ankem..6 Araştırma ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOK SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI Ayşe Gül ÖZSEVEN, Emel SESLİ ÇETİN, Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN, Esra ÇİFTÇİ,

Detaylı