Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L.139/55. Gıda maddeleri hijyeninde belirli hijyenik kurallara dair

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "30.04.2004 Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L.139/55. Gıda maddeleri hijyeninde belirli hijyenik kurallara dair"

Transkript

1 Gıda maddeleri hijyeninde belirli hijyenik kurallara dair 29 Nisan 2004 Tarih ve 853/2004 (EC) sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA KONSEYİ YÖNETMELİĞİ AVRUPA PARLEMENTOSU ve AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşma ve özellikle onun 152(4)(b) maddesini göz önünde tutarak, Komisyon dan gelen tasarıyı (*) göz önünde tutarak, Ekonomik ve Sosyal Komite nin ( ) görüşlerini göz önünde tutarak, Bölgeler Komitesine danışarak, (Avrupa Topluluğunu Kuran) Antlaşmanın ( ) 251. Maddesinde öngörülen usule uygun şekilde hareket edilerek, Aşağıdaki hususlar çerçevesinde; İŞBU YÖNETMELİĞİ KABUL ETMİŞTİR. 1) Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, (EC) /2004 sayılı Yönetmelik( ) ile gıda işyeri işletmecileri için gıda maddelerinin hijyenindeki genel kuralları belirlemiştir. 2) Bazı/belirli ürünler, insan sağlığı için belirli hijyen kurallarının konulmasını gerektiren belirli tehlikeler arz ederler. Bu, özellikle mikrobiyolojik ve kimyasal tehlikelerin sık sık rapor edildiği hayvansal kökenli gıdalar için bir vakadır. * RG B. 365 E, , s. 58. RG B. 155, , s Mayıs 2002 tarihli Avrupa Parlamentosu Görüşü (RG B.180 E, , s. 288), 27 Ekim 2003 tarihli Konsey Ortak Tutumu (RG B.48 E, , s. 23), 30 Mart 2004 tarihli Avrupa Parlamentosu Tutumu (Resmi Gazetede henüz yayınlanmamıştır) ve 16 Nisan 2004 tarihli Konsey Kararı Bu Resmi Gazetenin sayfası 1

2 3) Ortak Tarım Politikası bağlamında, ürünlerde belirli sağlık kurallarının konulması ve söz konusu Antlaşmanın 1 nolu Ekinde listelenen ürünlerin pazara arzı için birçok Direktif benimsenmiştir. Bu sağlık kuralları, ilgili ürünler için halk sağlığının yüksek seviyede korunmasını temin etmek suretiyle iç pazarın yaratılmasına katkıda bulunarak ticari engelleri azaltmıştır. 4) Halk sağlığının göz önünde tutulması ile bu kurallar; özellikle imalatçılar ve yetkili makamların sorumlulukları, tesisler için yapısal, işletimsel ve hijyen gereklilikleri, tesislerin onayı için prosedürleri, depolama, nakliye ve sağlık işaretleri için gereklilikler gibi ortak prensipleri içerirler. 5) Bu prensipler, hayvansal kökenli gıdaların hijyenik üretimi için, mevcut Direktiflerin basitleştirilmesine izin vererek ortak bir temel oluşturur. 6) Bütün hayvansal kökenli ürünler için, her nerede uygun olursa aynı kurallara başvurularak ek kolaylıkların sağlanması arzu edilir. 7) /2004 sayılı Yönetmelikteki ( * ) gereksinimler ki bu şekilde gıda işyeri işletmecilerince yürütülen gıda üretiminin, işlemenin ve dağıtımının herhangi safhasında esas üretim ve ilgili çalışmalardan uygulamaya konduktan sonra, HACCP prensiplerine dayalı tamamlayıcı ve koruyucu prosedürleri de kolaylaştırmaya imkan tanır. 8) Birlikte alındığında, bu öğeler mevcut Direktiflerin içerdiği belirli hijyenik kuralların yeniden düzenlenmesini haklı kılar. 9) Yeniden düzenlemedeki temel amaçlar, gıda güvenliği açısından yüksek düzeyde tüketicilerin korunmasının temini olmalıdır. 10) Tüketicilerin korunmasının teminin gerekli olduğu hallerde, hayvansal kökenli ürünler için detaylandırılmış hijyenik kuralların sıkılaştırılması ve korunması gereklidir 11) Topluluk kuralları, ya özel ev kullanımı için esas üretim ya da özel iç tüketim için gıdaların hazırlanması, işlenmesi veya depolanmasında tatbik edilmeyecektir. Bundan başka, esas ürünlerin veya belirli et çeşitlerinin küçük miktarlarında, onları üreten gıda işiyle iştigal edenlerce doğrudan son tüketicilere veya bir yerel perakendeci kuruluşa arz edilir. özellikle üretici ve tüketiciler arasındaki yakın işbirliğinden dolayı Ulusal hukuk vasıtasıyla halk sağlığının korunması uygundur. 12) /2004 * sayılı Yönetmelikteki gereksinimler, direk satan veya son tüketicilere hayvansal kökenli gıdaların temini ile uğraşan perakende faaliyetler yürüten kuruluşlarda gıda güvenliğinden emin olmak için genellikle yeterlidir. Bu Yönetmeliğe, toptan faaliyetler için genellikle başvurulur (bu, diğer işletmeye hayvansal kökenli gıdaların arzı açısından çalışmaları yürüten perakendeci bir kuruluş olması halinde). Bununla birlikte, bu Yönetmelikte belirtilen spesifik sıcaklık gereksinimlerinin dışında, * Resmi Yayınlar Dairesi, gıda maddelerinin hijyenine dair Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdır (1 no.lub beyanda olduğu gibi). * Resmi Yayınlar Dairesi, gıda maddelerinin hijyenine dair Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdır (1 no.lu beyanda olduğu gibi). 2

3 /2004 sayılı Yönetmelikteki gereksinimler, sadece depolama ve nakliyeden oluşan toptan faaliyetleri için yeterlidir. 13) Üye Devletler, perakende satmak için ulusal hukuk içinde bu Yönetmeliğin gereksinimlerinin onayını genişletmek veya sınırlandırmak için bazı takdir haklarına sahiptirler. Bununla birlikte, gıda hijyeni amaçlarına ulaşmak için sadece /2004 * sayılı (EC) Yönetmelikteki gereksinimlerin yeterli olduğunu düşünür iseler ve perakendeci bir firmadan diğer perakendeci firmaya hayvansal kökenli gıda temininin marjinal olduğu zaman, yerel ve sınırlandırılmış faaliyetlerde, başvurularını sınırlandırabilirler. Bu tür arz, bu sebepten kuruluşun işinin sadece küçük bir kısmını oluşturur. Arzın yapıldığı tesisler, en yakın çevresine konuşlandırılmalı ve arz, sadece belirli ürün veya tesis tiplerine dair olmalıdır. 14) Antlaşmanın (Avrupa Topluluğunu Kuran) 10. maddesine göre, Üye Devletler; gıda işyeri işletmecilerinin bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere uymasını sağlamak için bütün uygun tedbirleri almalıdırlar. 15) Gıdanın izlenebilirliği, gıda güvenliğinin sağlanmasında temel bir öğedir. 178/2002 * sayılı (EC) Yönetmeliğin genel kuralları ile de uyumuna ilaveten, gıda işyeri işletmecileri bu Yönetmeliğe göre onay için, işletmelerin; pazara arz edilecek hayvansal kökenli tüm ürünlerin ya bir sağlık işareti ya da bir tanımlama işareti taşımasını sağlamalıdır. 16) Topluluğa ithal edilen gıdalar; 178/2002 sayılı (EC) Yönetmelikte yer alan genel kurallar ile uyumlu olmalı veya Topluluk kurallarına eşdeğer kurallar olduğundan tatmin olunmalıdır. Bu Yönetmelik, Topluluğa ithal edilen hayvansal kökenli gıdalar için belirli hijyenik gereksinimleri açıklar. 17) Bu Yönetmeliğin kabulü, Finlandiya ve İsveç in Topluluğa katılımında anlaşılan ilave garantiler ile temin edilen ve 94/968/EC, 95/50/EC, 95/160/EC, 95/161/EC **, 95/168/EC, 95/409/EC, 95/410/EC ve 95/411/EC *** sayılı Kararlar ile onaylanan koruma düzeyini düşürmemelidir. Hayvansal kökenli gıdalara dair Finlandiya ve İsveç için onaylanmış programa eşdeğer bir onaylı bir ulusal kontrol programına sahip herhangi üye devlet için bir geçiş periyodunda garantilerin kabulü için bir prosedür tesis etmelidir. Salmonella ve diğer belli gıdaya bağlı zoonotik ajanların kontrolünde, 17 Kasım 2003 tarih ve 2160/2003/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği, canlı hayvanlar ve kuluçkalık yumurtalar açısından benzer bir prosedür hazırlamalıdır. * Gıda kanunu genel prensipleri ve gerekliliklerinin belirleyen, Avrupa Gıda Güvenliğini Kuran ve gıda güvenliği konusundaki prosedürlerin belirtildiği 28 Ocak 2002 tarih ve 178/2002/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (RG M 31, , s. 1). Yönetmelik, 1642/2003/EC sayılı Yönetmelik ile değiştirilmiştir (RG M 245, , s. 4). RG M 371, , s. 36. RG M 53, , s. 31. RG M 105, , s. 40. ** RG M 105, , s. 44. RG M 109, , s. 44. RG M 243, , s. 21. RG M 243, , s. 25. *** RG M 243, , s. 29. RG M 325, , s. 1. 3

4 18) Bu Yönetmelikte belirtilmiş olan yapısal ve hijyenik gereklilikler için, küçük işletmeleri ve geçici kesimevleri içeren her çeşit işletmeye başvurulması uygundur. 19) Esneklik, gıda üretiminin, işlenmesinin veya dağıtımının herhangi safhasında süregiden geleneksel metotların kullanımını mümkün kılmak için, uygundur. Esneklik, Antlaşmanın 299(2) nci maddesinde anılmış olan en uzaktaki bölgeleri içeren özel coğrafik kısıtlamaların konu olduğu bölgeler için, özellikle önemlidir. Bundan başka, hijyenik kurallara uygun olarak üretilen bütün gıdalar normal olarak Topluluğun tamamında serbest dolaşımda olacaktır, (prosedürün izin verdiği Üye Devletler esneklik uygulamasında tamamen saydam olmalıdır). Anlaşmazlıkların çözümünün gerekli olduğu hallerinde, prosedür,178/2002/ec sayılı Yönetmelik ile tesis edilen Gıda Zinciri ve Hayvan Sağlığı Daimi Komitesindeki tartışmayı ve işlemin koordinasyonu ve uygun önlemlerin alınmasını sağlamalıdır. 20) Mekanik olarak ayrılan etin tanımı (MSM), geniş kapsamlı tek kaplamalı tüm mekanik ayırma metotlarına olmalıdır. Bu alandaki hızlı teknik gelişmeler, esnek bir tanımın uygunluğunu ifade eder. Bununla beraber MSM için teknik gereklilikler, farklı metotlardan elde edilen ürünlerin bir risk değerlendirmesine dayalı olarak farklı olabilir. 21) Yem sektörünü içeren gıda işiyle iştigal edenler ile üretimin, işlemenin ve dağıtımın tüm aşamalarında, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve halk sağlığının göz önünde tutumu arasındaki bağlantıda etkileşimler vardır. Bu, esas üretimden perakendeye kadar gıda zinciri boyunca farklı paydaşlar arasında yeterli iletişimi gerektirir. 22) Topluluğa arz edilen av hayvanlarının uygun şekilde kontrolünü sağlamak için, avlanan hayvanların vücutları ve onların iç organları, av hayvanlarını işleyen tesislerde ölüm sonrası resmi kontrole arz edilmelidir. Bununla birlikte, gıda güvenliğine halel getirmeksizin belirli avlanma geleneklerinin korunması için, insan tüketimi için av hayvanlarını pazara sunan avcıların eğitiminin sağlanması gereklidir. Bu, mahallinde av hayvanlarının ilk muayenesini üstlenmeleri için avcıları olanaklı kılmalıdır. Bu durumlarda, eğer onlar bu ilk muayeneyi yürütüyor ve anormallikleri veya tehlikeleri tanımlıyor iseler, ölüm sonrası muayene için, av hayvanlarını işleyen tesislere tüm iç organların dağıtımında eğitilmiş avcılar gerekli değildir. Fakat, Üye Devletlere, bölgelerinde spesifik risklerin hesaba katıldığı kesin kuralların konulmasına izin verilmelidir. 23) Bu Yönetmelik, işlenmemiş sütün pazara arzı için yeni gerekliliklerin benimsenmesini askıda tutan işlenmemiş süt kriterlerini tesis etmelidir. Bu kriterler, herhangi aşırılığa kaçan olayda, gıda işyeri işletmecilerinin düzeltici eylemde bulunmaları ve yetkili makamın bilgilendirmesine yol açan değerler olmalıdır. Bu kriterler, işlenmemiş sütün pazara arz edilememe ötesinde maksimum biçimde olmamalıdır. Bu; eğer uygun önlemler alınmazsa belirli durumlarda işlenmemiş sütün güvenli olarak insan tüketimi için kullanılabilecek kriterleri tamamen karşılamadığını ifade eder. İnsan tüketimi için amaçlanan işlenmemiş süt ve işlenmemiş krema açısından, bu Yönetmeliğin amaçlarına ulaşmayı sağlamak üzere bölgesinde uygun sağlık önlemlerinin sürdürülmesi veya tesisi için her bir Üye Devlettin olanaklı kılınması gerekir. 4

5 24) Süt ürünlerinin üretiminde kullanılan işlenmemiş süt kriteri, çiftlikten toplanan işlenmemiş süte uygulanan kriterlerden üç kat daha fazla olmalıdır. Çiftlikten toplanan işlenmemiş süt için kriter ortalama bir değer iken, süt ürünlerinin işlenmesinde kullanılan süt için kriter kesin bir değerdir. Bu Yönetmelikte yer alan sıcaklık gerekliliklerine uygunluk, nakliye ve depolama süresince tüm bakteriyel büyümeyi durdurmayacaktır. 25) Mevcut yeniden düzenleme, var olan hijyenik kuralların yürürlülükten kaldırabilmesi anlamına gelir. Ürünler için gıda hijyeni ve sağlık şartları ile insan tüketimi * için amaçlanan hayvansal kökenli başlıca ürünlerin pazara arzına dair belli Direktifleri yürürlülükten kaldıran 2004/ /EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi bunu başarır. 26) İlave olarak yumurtalarda bu Yönetmelik kuralları, 92/118/EEC sayılı Konsey Direktifinin 2. Ekinin yürürlülükten kaldırılmasını kaçınmaz hale getiren belirli tip yumurtaların pazara arzındaki özel halk sağlığı koşullarının belirten 20 Haziran 1994 tarih ve 94/371/EC sayılı Konsey Kararındaki kurallar ile yer değiştirir. 27) Gıda hijyeninde Topluluk mevzuatı, bilimsel tavsiyelerle desteklenir. Her ne zaman gerekli olursa Avrupa Gıda Güvenliği Kurumuna danışılmalıdır 28) Teknik ve bilimsel ilerlemeleri hesaba katmak için Gıda Zinciri ve Hayvan Sağlığı Daimi Komitesinde, Komisyon ve Üye Devletler arasında yakın ve etkin işbirliği sağlanmalıdır. 29) Bu Yönetmeliğin gereklilikleri, gıda hijyeninde yeni mevzuatın tamamı yürürlüğe girinceye kadar, tatbik edilememelidir. Keza, sanayilerin uyum için yeterli zamana müsaade etmek üzere, yeni kuralların tatbiki ve yürürlülüğe girişi arasındaki en az 18 aylık bir süre ön görülür. 30) Bu Yönetmeliğin tatbiki için gerekli önlemler, Komisyonda görüşülen uygulama yeteneklerinin tatbiki için prosedürleri belirleyen 28 Haziran 1999 tarih ve 1999/468/EC sayılı Konsey Kararına uygun olarak benimsenmelidir İŞBU YÖNETMELİĞİ KABUL ETMİŞTİR: * Bu Resmi Gazetenin sayfası Topluluk ürünlerinin Topluluk içi ticaretini ve ithalatını düzenleyen hayvan ve kamu sağlığı gerekliliklerinin yer aldığı 17 Aralık 1992 tarih ve 92/118/EEC sayılı Konsey Direktifi; 90/425/EEC sayılı Direktifteki patojenler açısından, 89/662/EEC sayılı Direktifin Ek: A(1) de anılmış olan özel Topluluk kurallarına tabi değildir (RG M. 62, , s. 49). Direktif, en son 445/2004/EC sayılı Komisyon Yönetmeliği ile değiştirilmiştir (RG M 72, , s. 60). RG M 168, , s. 34. RG M 184, , s. 23 5

6 BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1 Kapsam 1. Bu Yönetmelik; gıda işiyle iştigal edenler için, hayvansal kökenli gıdaların hijyenindeki özel kuralları belirler. Bu kurallar,.../2004 (EC) No lu Yönetmelikte * belirtilen kurallara ilavedir. Onlar işlenmiş ve işlenmemiş hayvansal kökenli ürünlere uygulanır. 2. Aksi açık ve net bir şekilde belirtilmedikçe, bu Yönetmelik bitkisel kökenli ürünler ve hayvansal kökenli işlenmiş ürünlerin her ikisini de içeren gıdalar için uygulanmaz. Bununla birlikte, bu tür gıdaların hazırlanmasında kullanılan hayvansal kökenli işlenmiş ürünler bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygun olarak elde edilir ve işleme tabi tutulur. 3. Bu Yönetmelik aşağıdakilerle ilişkilendirilemez: a) Özel evsel kullanım için birincil üretim; b) Özel evsel tüketim için gıdanın hazırlanması, işlenmesi veya depolanması; c) Üretici tarafından, birincil ürünlerin az miktarlarda son tüketiciye dolaysız olarak arzı veya son tüketiciye dolaysız olarak arz eden yerel perakendecilere arzı; d) Üretici tarafından, çiftlikte kesilen kümes hayvanları ve lagomorpların az miktarlarda son tüketiciye dolaysız olarak arzı veya son tüketiciye bu etleri taze et şeklinde dolaysız olarak arz eden yerel perakendecilere arzı; e) Avcılar tarafından, yabani hayvanların ve etlerinin az miktarlarda son tüketiciye dolaysız olarak arzı veya son tüketiciye dolaysız olarak arz eden yerel perakendecilere arzı. 4. Üye Devletler, paragraf 3 ün (c), (d) ve (e) şıklarında belirtilen faaliyetleri ve kişileri Yönetici kuralları ulusal yasalarına göre sağlarlar. Bu şekildeki ulusal yasalar, bu Yönetmeliğin amaçlarına ulaşılmayı temin ederler. 5. a) Aksi açık ve net bir şekilde belirtilmedikçe, bu Yönetmelik perakende satış için uygulanmaz. b) Bununla birlikte, aşağıda belirtilenler dışında, bu Yönetmelik, eğer işlemler hayvansal kökenli gıdanın diğer bir kuruluşa arzı açısından yürütülüyorsa perakende satışa uygulanır: i) Ek III te belirtilen özel sıcaklık gereklilikleri durumunda, işlemler sadece depolama ve nakliyeden oluşuyorsa; veya * Resmi Yayın Dairesi, gıda maddelerinin hijyenine dair Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdırlar. 6

7 ii) Perakendeci kuruluştan hayvansal kökenli gıdanın diğer perakendeci kuruluşlara arzı sadece ulusal yasaya uygun olarak marjinal, yerel ve sınırlı faaliyette ise. c) Üye Devletler, alt paragraf (a) veya (b) ye uygunluğun tatbik edilemeyeceği kendi bölgelerine yerleşik perakendeci kuruluşlar için, bu Yönetmeliğin gerekliliklerini uygulamak üzere ulusal önlemler benimseyebilirler. 6. Bu Yönetmelik, aşağıdaki hususlara taraf olmaksızın uygulanır; a) Başlıca bulaşıcı süngerimsi beyin hastalıklarından korunma, kontrolü ve yok edilmesi için belirtilen çok sıkı kuralları içeren hayvan ve insan sağlığı ile ilgili kurallar, b) Hayvan refahı gereksinimleri, ve c) Hayvanların tanımlanması ve hayvansal kökenli ürünlerin izlenebilirliğini içeren gereklilikler. Madde 2 Tanımlar Bu Yönetmeliğin amaçları için, aşağıdaki tanımlara başvurulur; 1) 178/2002 sayılı Yönetmelikte (EC) belirtilen tanımlar, 2) /2004 sayılı Yönetmelikte * (EC) belirtilen tanımlar, 3) Ek: 1 de belirtilen tanımlar, ve 4) Ek: II ve III ün kapsadığı herhangi teknik tanımlar. BÖLÜM II GIDA İŞYERİ İŞLETMECİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Madde 3 Genel Yükümlülükler 1. Gıda işyeri işletmecileri, Ek: II ve III de yer alan ilgili hükümlerle uyum içerisinde olmalıdır. 2. Gıda işyeri işletmecileri, hayvansal kökenli ürünlerden dış bulaşıklığı ortadan kaldırmak için Madde 12(2) de anılmış olan usule uygun olarak onaylanmış madde kullanılmadıkça, içilebilir sudan başka herhangi bir maddeyi (veya../2004 * sayılı Yönetmelik veya bu * Resmi Yayın Dairesi, gıda maddelerinin hijyenine dair Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdırlar. 7

8 Yönetmeliğin kullanımına izin verdiği temiz su) kullanmamalıdır. Gıda işyeri işletmecileri için aynı prosedürler altında kabul edilebilen herhangi koşula da uyacaklardır. Onaylı bir maddenin kullanımı, bu Yönetmelikteki gerekliliklerle uyum için gıda işyeri işletmecisinin sorumluluğunu etkilemeyecektir. Madde 4 Tesislerin tescili ve onaylanması 1. Gıda işyeri işletmecileri, yalnızca eğer aşağıdaki tesislerde hazırlanmış ve işlenmiş iseler, Toplulukta üretilen hayvansal kökenli ürünleri pazara arz edeceklerdir; a) /2004 sayılı Yönetmelikteki * ilgili gerekliliklerini, bu Yönetmelikteki Ek: II ve III ün ilgili gerekliliklerini ve Gıda Kanununun diğer ilgili gereklilikleri karşılayan, ve b) Yetkili makamın kaydettiği veya 2. paragrafa uygun olarak gerektirdiği durumda onayladığı, 2. /2004 * sayılı Yönetmeliğin (EC) 6(3) maddesine taraf olmaksızın, bu Yönetmeliğin III. Ekinde belirtilen hayvansal kökenli ürünlerin işlenmesi ile uğraşan kuruluşlar, yetkili makam onların bu Maddenin 3. paragrafına uygunluğunu onaylamadığı sürece, işletilemez.. Aşağıdakileri yürüten kurumlar bundan istisnadır; a) Birincil üretim, b) Nakliye işlemleri, c) Sıcaklık kontrollü depolama şartları gerektirmeyen ürünlerin depolanması, veya d) Madde 1(5)(b) ile ilgili bu Yönetmeliğin başvuruldukları dışında kalan perakende işlemleri. 3. Paragraf 2 ye uygun olarak onaylanması konu olan bir kuruluş, insan tüketimi için amaçlanan hayvansal kökenli ürünlerde resmi kontrollerin organizasyonu için belirli kuralları belirten Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin /2004 sayılı Yönetmeliğine (EC) uygun olarak, yetkili makamca aşağıdaki hususa sahip olduğu belirtilmediği sürece faaliyet göstermeyecektir. a) Yerinde yapılan bir ziyaretle tesis onayı verilmiş; veya b) Şartlı tesis onayı verilmiş, 4. Gıda işyeri işletmecileri /2004/EC sayılı Yönetmeliğe göre, yetkili makamlar ile işbirliği yapmalıdırlar. Özellikle, gıda işyeri işletmecileri, eğer yetkili makam onayını geri çekerse veya şartlı onama durumunda, uzatmayı durdurur veya tam onay verirse bir tesis faaliyetini durdurmayı temin edecektir. * Resmi Yayın Dairesi, gıda maddelerinin hijyenine dair Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdırlar. * Bu Resmi Gazetenin sayfası Resmi Yayın Dairesi, gıda maddelerinin hijyenine dair Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdırlar. Resmi Yayın Dairesi, resmi kontrollerin düzenlenmesinde, Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdırlar (Bkz. Madde 4(3)). 8

9 5. Eğer işletme; a) Paragraf 2 ye uygun olarak onayı konu eden ve bu Yönetmeliğin uygulanmasından hemen önce Topluluk mevzuatına uygun olarak hayvansal kökenli ürünlerin pazara arz edilen, veya b) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından önce onay için gereklilik olmadığı durumdaki bir tip ise, Bu Madde, bu Yönetmeliğin tatbik tarihi ile yetkili makam tarafından ilk kontrol arasında gıdaların pazara arzından işletmeyi alıkoymaz. 1. İşletme; Madde 5 Sağlık ve tanım işareti a) Ya, /2004/EC * sayılı Yönetmeliğe uygun olarak bir sağlık işaretine, veya b) Yönetmeliğin bir sağlık işaretinin uygulanmasını ön görmediği zaman, bu Yönetmeliğin Bölüm I, Ek: II sine uygun olarak başvurulan bir tanım işaretine, Sahip olmadıkça; Gıda işiyle iştigal edenler, Madde 4(2) ye uygun olarak onayı konu olan bir tesiste işlenen hayvansal kökenli bir ürünü pazara arz etmeyeceklerdir. 2. Sadece eğer ürün, Madde 4 deki gereklilikleri karşılayan işletmelerde, bu Yönetmeliğe uygun olarak imal edilmiş ise, gıda işiyle iştigal edenler hayvansal kökenli bir ürün için bir tanım işaretine başvurabilirler. 3. Gıda işletmecileri, onu kesmedikçe veya işlemedikçe veya bir başka tarzda çalışmadıkça, /2004/EC * sayılı Yönetmeliğe uygun olarak uygulanan bir sağlık işaretini etten kaldırmayabilirler. Madde 6 Topluluğa dışarıdan hayvansal kökenli ürünlerin ithali 1. Üçüncü ülkelerden hayvansal kökenli ürünleri ithal eden gıda işyeri işletmecileri, ithalatın sadece aşağıdaki şartlarda yerine getirilmesini sağlayacaklardır; a) /2004/EC sayılı Yönetmeliğin 11. maddesine uygun olarak düzenlenmiş olan, ürün ithalatına izin verilen 3 ncü ülkelerin bir listesinde üçüncü ülke sevkıyatının yer aldığı, * Resmi Yayın Dairesi, resmi kontrollerin düzenlenmesinde, Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdırlar. Resmi Yayın Dairesi, resmi kontrollerin düzenlenmesinde, Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdırlar 9

10 b) i) Ürünün sevkıyatının yapıldığı, elde edildiği veya hazırlandığı ürünün ithalatına izin verilen tesis, /2004/EC * sayılı Yönetmeliğin 12. maddesi ile uyum içerisinde tanzim edilmiş olan bir listede yer alır ise, ii) Taze et, kıyılmış et, hazır(lanmış), et ürünleri ve MSM durumunda; /2004/EC * sayılı Yönetmeliğin 12. maddesine uygun olarak düzenlenmiş ve güncelleştirilen listelerde yer alan kesimevi ve kesim fabrikalarında veya onaylı Topluluk işletmelerinde elde edilen etten ürün imal edilmiştir, ve iii) Canlı çift çenetli yumuşakçalar, derisi dikenliler, gömlekliler ve denizde yaşayan karından bacaklılar durumunda, üretim alanı Yönetmeliğin 13. maddesine uygun olarak düzenlenmiş bir listede yer alır, uygun olduğunda; c) Ürün aşağıdaki hususları karşılar; i) Sağlık ve kimlik işaretine dair Madde 5 deki gereklilikleri içeren bu Yönetmelik gerekliliklerini, ii) /2004/EC * sayılı Yönetmelik gerekliliklerini, ve iii) Hayvansal kökenli ürünlerde ithalat kontrollerini düzenleyen Topluluk mevzuatına uygun olduğu belirtilen herhangi ithalat koşulları, ve d) Sertifika ve belgelere dair 2004/EC ** sayılı Yönetmeliğin 14. maddesindeki gereklilikleri karşılar, uygun olduğunda. 2. Paragraf 1 in hafifletilmesi yoluyla, /2004/EC ** sayılı Yönetmeliğin 15. maddesinde yer alan özel tedbirlere uygun olarak su ürünlerinin ithalatı aynı zamanda yerine getirilebilir. 3. Hayvansal kökenli ürünlerin ithal eden gıda işyeri işletmecileri şunları sağlayacaklardır; a) Ürünler, 97/78/EC * sayılı Direktifle uyum içerisinde ithalata uygun olarak elde bulundurulmalıdır. b) İthalat 2002/99/EC sayılı Direktif gereklilikleri ile uyum içinde olmalıdır, ve c) İthalattan sonra yapılan kontrol çalışmaları, Ek: III deki gerekliliklere uygun olarak yürütülür. 4. Hem bitkisel kökenli ürünleri hem de hayvansal kökenli işlenmiş ürünleri içeren gıdaları ithal eden gıda işyeri işletmecileri, işlenmiş hayvansal kökenli ürünleri içeren bu tür gıdaların paragraf 1 ila 3 deki gereklilikleri karşılamasını sağlayacaklardır. Onlar, o * Resmi Yayın Dairesi, gıda maddelerinde hijyene dair Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdırlar ** Resmi Yayın Dairesi, resmi kontrollerin düzenlenmesinde, Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdırlar * Topluluğa, üçüncü ülkelerden ürünlerin girişindeki veterineri kontrolleri düzenleyen prensiplere dair 18 Aralık 1997 tarih ve 97/78/EC sayılı Direktif (RG M. 24, , s. 9). Direktif, 2003 tarihli Katılım Senedi ile değiştirilmiştir. İnsan tüketimi için hayvansal kökenli ürünlerin üretim, işleme ve tanıtımını düzenleyen hayvan sağlığı kurallarının belirtildiği 16 Aralık 2002 tarih ve 2002/99/EC sayılı Konsey Direktifi (RG M 18, , s. 11). 10

11 şekilde yaptıklarını gösterebilmelidirler (Örneğin paragraf 1(d) de açıklanan formatta olmasına ihtiyaç duyulmayan uygun belge veya sertifika sayesinde). BÖLÜM III TİCARET Madde 7 Belgeler 1. Ek II veya III e uygun olarak gerektiği zaman, gıda işyeri işletmecileri edenler sevk edilen hayvansal kökenli ürünlere eşlik eden sertifikalar veya diğer dokümanları temin edeceklerdir. 2. Madde 12(2) de anılmış olan prosedürlere uygun olarak; a) Model dokümanlar yerleştirilebilir, veya d) Elektronik dokümanların kullanımı için hükümler konabilir. Madde 8 Özel Garantiler 1. Aşağıda belirtilen hayvansal kökenli gıdaları İsveç ve Finlandiya da pazara arz etmeyi planlayanlar gıda işi ile iştigal edenler salmonella açısından 2. paragrafta verilmiş olan kurallara uyacaklardır. a) Hazırlanmış etler ve MSM dışında kıyılmış etleri içeren sığır ve domuz türü hayvanlardan elde edilen etler, b) Hazırlanmış etler ve MSM dışında kıyılmış etleri içeren evcil kümes hayvanı, hindiler, Hint tavuğu, ördekler ve kazlar gibi kümes hayvanlardan elde edilen etler, ve c) Yumurtalar. 2. a) Etin sığır, domuz türünden ve kümes hayvanlarından elde edilmesi durumunda, sevk edilen mal numuneleri dağıtıcı kuruluştan alınmış olmalı ve Topluluk mevzuatına uygun olarak negatif sonuçların alındığı bir mikrobiyolojik teste tabi tutulmuş olmalıdır. b) Yumurtalar için, paketleme merkezleri sevk edilen malların Topluluk mevzuatına uygun olarak bir mikrobiyolojik teste tabi tutulması sonrasında negatif sonuçların alındığı sürülerden geldiğine dair bir garanti vermelidir. c) Etin sığır ve domuz türü hayvanlardan elde edilmesi durumunda, alt paragraf (a) da öngörülen testin, pastörizasyon, sterilizasyon veya benzer etkili bir işlem amaçları için sevk edilen ürünlerin planlandığı bir tesiste yürütülmesine ihtiyaç yoktur. Yumurtalar için, alt paragraf (b) de ön görülen testin, salmonellanın yok edilmesini garanti eden 11

12 bir yöntem ile işlenmiş ürünlerin imalatının planlandığı ürünler için yürütülmesine gerek yoktur. d) Alt paragraflar (a) ve (b) de ön görülmüş olan testlerin, İsveç ve Finlandiya için onaylananlara eşdeğer Madde 12(2) de anılmış olan prosedürlere uygun olarak ve ilgilenilen hayvansal kökenli gıda açısından onaylı bir kontrol programına alınan bir tesisten gelen gıda maddeleri için uygulanması gerekmez. e) Etin sığır ve, domuz türü ve kümes hayvanlarından elde edilmesi durumunda, Topluluk mevzuatında yer alan bir model ile uyumlu ticari bir doküman veya sertifika gıdaya eşlik edecek ve şunları belirtecektir; i) Alt paragraf (a) da anılmış olan kontrollerin negatif sonuçlarla tamamlanmış olduğunu, veya ii) Alt paragraf (c) de anılmış olan amaçlardan biri için etin planlandığını, veya iii) Alt paragraf (d) nin kapsadığı bir tesisten gelen et olduğunu. f) Yumurtalar için, alt paragraf (b) de anılmış olan testlerin tatbiki neticesi negatif sonuç elde edilmiş olduğunu belirten veya yumurtaların alt paragraf (c) de anılmış olan tarzda kullanım için tahsis edildiğini belirten bir sertifika, sevk edilen mala eşlik etmelidir. 3. Madde 12(2) de anılmış olan usullere uygun olarak; a) Üye Devletlerin kontrol programlarındaki özellikle değişiklikler hesaba katılarak veya /2004/EC * sayılı Yönetmelik uygun olarak mikrobiyolojik kriterlerin benimsenmesinde, 1 ve 2 nci paragraflardaki gereklilikler güncelleştirilebilir, ve b) Paragraf 1 de anılmış olan herhangi gıda maddesi açısından paragraf 2 de belirtilen kurallar, kısmen veya tamamen herhangi Üye Devlet veya ilgilenilen hayvansal kökenli gıda açısından İsveç ve Finlandiya için onaylanana eşdeğer onaylı bir kontrol programına sahip bir üye ülkenin herhangi bölgesi için genişletilebilir. 4. Bu Madde amacında kontrol programı, 2160/2004/EC sayılı Yönetmeliğe uygun olarak onaylanan bir kontrol programı manasındadır. BÖLÜM IV SON HÜKÜMLER Madde 9 Uygulanan Önlemler ve geçici tedbirler Uygulanan önlemler ve geçiş düzenlemeleri, Madde 12(2) de anılmış olan usullere uygun olarak belirtilebilir. * Resmi Yayın Dairesi, gıda maddelerinin hijyenine dair Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdırlar. 12

13 Madde 10 Ek II ve III ün değişikliği ve adaptasyonu 1. Ek II ve III, Madde 12(2) de anılmış olan usullere uygun olarak aşağıdaki hususlar hesaba katılmak suretiyle adapte edilebilir veya güncelleştirilebilir. a) İyi uygulamalar için rehberlerin gelişimi, b) /2004/EC ( * ) sayılı Yönetmeliğin 5. maddesine uyumlu HACCP e dayalı sistemlerin tatbikinden kazanılan deneyim, c) Teknolojik gelişmeler ve onların pratik sonuçları ve gıda tüketimi açısından tüketici beklentileri, d) Bilimsel tavsiyeler, özellikle yeni risk değerlendirmeleri, e) Gıda maddeleri için mikrobiyolojik ve sıcaklık kriterleri, f) Tüketim alışkanlıklarındaki değişiklikler, 2. Ek II ve III den muafiyetler, bu Yönetmeliğin amaçlarına ulaşmasını etkilememesini ön gören Madde 12(2) de belirtilmiş olan prosedürlere uygun olarak kabul edilebilir. 3. Üye Devletler, 4-8 paragraflarla uyum içerisinde ve bu Yönetmeliğin amaçlarına ulaşmayı tehlikeye atmamak koşuluyla, Ek III te belirtilen zorunlulukları uyarlayan ulusal tedbirleri alabilirler. 4. a) Paragraf 3 te belirtilen ulusal tedbirler aşağıdaki amaçları içermelidir: i) Gıdanın üretim, işleme veya dağıtımının herhangi bir aşamasında geleneksel metotların kullanımının sürekliliğini sağlamak, veya ii) Bölgelerde özel coğrafik kısıtlılıklara maruz kalan gıda işyerlerinin ihtiyaçlarını sağlamak. b) Diğer durumlarda, sadece tesislerin inşaatına, planına ve ekipmanına uygulanır. 5. Paragraf 3 te belirtilen ulusal tedbirleri benimsemek isteyen herhangi bir üye devlet Komisyon ve diğer üye devletleri bilgilendirir. Her bilgilendirme aşağıdakileri içermelidir: a) Üye devletin uyumlaştırılmasını gerekli gördüğü zorunlulukların ayrıntılı bir tanımı ve araştırılan uyumun doğası, b) İlgili gıda maddelerinin ve tesislerin açıklanması, * Resmi Yayın Dairesi, gıda maddelerinin hijyenine dair Yönetmeliğin resmi numarasını koymalıdırlar. 13

14 c) Gerekli olduğunda, yürütülen tehlike analizinin bir özetini ve bu Yönetmeliğin amaçlarına ulaşmayı tehlikeye atmadığını temin eden tedbirlerin alındığını, uyumlaştırma gerekçeleriyle açıklamak, ve d) Diğer herhangi bir ilgili bilgi vermek. 6. Diğer üye devletler paragraf 5 te belirtilen bilgilendirmeden sonra yazılı yorumlarını Komisyona 3 ay içerisinde gönderirler. Paragraf 4 te belirtilen uyumlaştırmadan kaynaklanan durumlarda, bu süre herhangi üye bir devletin isteği üzerine 4 aya uzatılabilir. Komisyon, bir veya daha fazla üye devletten yazılı yorumları aldığı zaman, Madde12 (1) de belirtilen komitede yer alan üye devletlere danışabilir. Komisyon, Madde12 (2) de belirtilen prosedürle uyum içerisinde, planlanan tedbirlerin uygulanabilirliğine, gerekli olduğunda uygun düzeltmelere karar verebilir. Komisyon, uygun olduğunda, bu maddenin 1 inci veya 2 inci paragraflarıyla uyumlu olarak genel tedbirleri önerebilir. 7. Üye bir devlet, Ek III teki zorunlulukları uyarlayan ulusal tedbirleri, sadece aşağıdaki durumlarda benimseyebilir: a) Paragraf 6 ile uyum içerisinde benimsenen bir karara uygunlukta; b) Paragraf 6 da belirtilen sürenin sona ermesinden bir ay sonra, eğer Komisyon üye devletlere yazılı yorumları aldığını bildirmemiş ise veya paragraf 6 ile uyum içerisinde bir kararın benimsenmesini önermeye niyetleniyor ise; c) Paragraf 8 ile uyumlu ise. 8. Antlaşmanın genel hükümlerine tabi olan üye bir devlet, kendi inisiyatifi ile a) Doğrudan insan tüketiminin amaçlandığı işlenmemiş süt veya işlenmemiş kremanın bölgelerinde pazara arzını yasaklayan veya sınırlayan, veya b) Asgari 60 günlük periyotta dinlendirilmesi ve olgunlaştırılması ile peynir imalatında bakteri ve somatik hücre sayımı açısından ve bu Yönetmeliğin amaçlarına ulaşmayı halel getirmemeyi ön gören bu tür peynir imalatı ile bağlantılı süt ürünlerinde, yetkili makamın izni ile Bölüm IX, Ek: III de belirtilen kriterleri karşılamayan işlenmemiş sütün kullanıma izin veren, ulusal kuralları sürdürebilir veya tesis edebilir. Madde 11 Spesifik kararlar Madde 9 ve 10(1) deki genelliğe taraf olmaksızın, aşağıdaki tamamlayıcı tedbirler veya Ek II ve III de benimsenen değişiklikler Madde 12(2) de anılmış olan prosedüre uygun olarak belirlenebilir; 1) Havalar sıcak/ılık iken et nakli için kuralların belirtilmesi için, 14

YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ 27 Aralık 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28155 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HAYVANSAL GIDALAR ĠÇĠN ÖZEL HĠJYEN KURALLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

HAYVANSAL GIDALAR ĠÇĠN ÖZEL HĠJYEN KURALLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 27 Aralık 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28155 YÖNETMELĠK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR ĠÇĠN ÖZEL HĠJYEN KURALLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; halk ve hayvan sağlığına, gıda ve yem güvenilirliğine

Detaylı

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik. Gıda Hijyeni Yönetmeliği. Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik. Gıda Hijyeni Yönetmeliği. Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik Gıda Hijyeni Yönetmeliği Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik Yayın No: 3 İstanbul Aralık-2011 İLETİŞİM ADRESİ Dikilitaş Mah.

Detaylı

Kırmızı Et Üretim Tesislerinde HACCP

Kırmızı Et Üretim Tesislerinde HACCP Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yayın No 2005/2 Kırmızı Et Üretim Tesislerinde HACCP Prof. Dr. Bülent Mutluer Ankara 2005 İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Tanımlar... 4 3. HACCP prensipleri ve uygulanışı...

Detaylı

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE

Detaylı

HAYVANSAL YAN ÜRÜN VE BUNLARIN TÜREV ÜRÜNLERİNDEN ÜRETİLEN ORGANİK GÜBRE VE TOPRAK ZENGİNLEŞTİRİCİLERLE İLGİLİ UYGULAMA TALİMATI A-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

HAYVANSAL YAN ÜRÜN VE BUNLARIN TÜREV ÜRÜNLERİNDEN ÜRETİLEN ORGANİK GÜBRE VE TOPRAK ZENGİNLEŞTİRİCİLERLE İLGİLİ UYGULAMA TALİMATI A-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER HAYVANSAL YAN ÜRÜN VE BUNLARIN TÜREV ÜRÜNLERİNDEN ÜRETİLEN ORGANİK GÜBRE VE TOPRAK ZENGİNLEŞTİRİCİLERLE İLGİLİ UYGULAMA TALİMATI A-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Tanımlar: Guano: Yarasa ve yabani kuşların dışkılarından

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Haziran 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27957 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi Temel Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı altında

Detaylı

TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER

TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER 1 REHBER Bu rehber kitap genel bir bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple yasal bir düzenleme gibi algılanmamalıdır. Üreticiler ve diğer ilgililer bu rehberden ziyade

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Resmi Gazete 8 Eylül 2002 Pazar Sayı:24870 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı:25524 Resmi Gazete 5 Mart 2004 Cuma Sayı:2539 Resmi Gazete 2Ocak 2005 Pazar Sayı:2568 Resmi Gazete 18 Şubat 2006 Cumartesi

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ 9 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26398 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ 9 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26398 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında

Detaylı

HAYVANSAL YAN ÜRÜN KULLANAN BİYOGAZ VE KOMPOST TESİSLERİNİN ÇALIŞMA USUL İLE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT

HAYVANSAL YAN ÜRÜN KULLANAN BİYOGAZ VE KOMPOST TESİSLERİNİN ÇALIŞMA USUL İLE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT HAYVANSAL YAN ÜRÜN KULLANAN BİYOGAZ VE KOMPOST TESİSLERİNİN ÇALIŞMA USUL İLE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT Bu Talimat, hayvansal yan ürünlerin biyogaz ve kompost üretiminde kullanılması, biyogaz ve komposta

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsama Madde 1- Bu Yönetmelik; maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar'dan daha büyük olan

Detaylı

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbî

Detaylı

KISA VADE MEVZUAT UYUMU

KISA VADE MEVZUAT UYUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI KISA VADE MEVZUAT UYUMU SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ULUSAL PROGRAM ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİRİNCİ BASKI ANKARA Eylül 2002 T.C.

Detaylı

Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Publication Date in the Official Gazette : 19.01.2005 Number of the Official Gazette : 25705 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Amaç Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT)

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27676

Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27676 Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27676 ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine

Detaylı

ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha)

ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha) ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet

Detaylı

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ekolojik dengenin korunması,

Detaylı

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip 1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ Prensip Üretim yeri izin belgesinin sahibi, farmasötik ürünleri, amaçlanan kullanımlarına ve ruhsatname gerekliliklerine uygun

Detaylı

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 121 AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Değişen dünyada, küreselleşme

Detaylı