Res T.C. mı Gazete KANUNLAR PAZARTESİ. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim Sayı: ŞUBAT 1977

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Res T.C. mı Gazete KANUNLAR PAZARTESİ. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920. Sayı: 15864 28 ŞUBAT 1977"

Transkript

1 Res T.C. mı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 28 ŞUBAT 1977 PAZARTESİ Sayı: KANUNLAR 22 Ocak 1962 Tarih ve 1 Sayılı Kanunun, 5/6/1975 Tarih ve 1905 Sayılı Kanunla Değişik 1 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Kanun No: 2034 Kabul Tarihi: 25/2/1977 MADDE 1 5/6/1975 Tarih ve 1906 Sayılı Kanunla değişik 1 Sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 1, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenekleri; a 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ve onu değiştiren kanunlarla belirlenen en yüksek Devlet memurunun, ek gösterge ile birlikte aldığı aylık tutar, b (a) bendine göre bulunacak aylık tutarının % SOsini aşmamak üzere 657 Sayılı Kanunla ve ona dayanılarak çıkarılan kararnamelerle en yüksek Devlet memuruna yapılan diğer ödemeler, Toplamına eşittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yollukları, yukarıdaki esaslara göre bulunan ödeneğin yarışma eşittir. Bu yolluklar hiçbir suretle haczedilemez. MADDE 3 5/6/1975 Tarih ve 1905 Sayılı Kanunla değişik ıl Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 1905 Sayılı Kanunun 6 Ocak 1977 tarihli Meclis Kararma göre uygulanması sonucunda 1976 Malî Yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarında meydana gelen artışlar Hazineye irat kaydedilir. Söz konusu ödenek ve yolluk farklarını almış bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin almış oldukları farklar, 1/3/1977 tarihinden itibaren alacakları ödenek ve yolluklarından mahsup edilerek Hazineye irat kaydedilir. Bu şekilde geri alınamayan meblâğlar 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. MADDE 3 Bu Kanunun 1 tıci maddesi 1/3/1977 tarihinde, geçici maddesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Kanunu, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları yürütür. 26/2/ Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No: 2038 Kabul Tarihi: 26/2/1977 MADDE 1. Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) İşaretli Cetvelin 111 (Toprak ve Tarım Refor- mu Uygulamaları) Program, 01 (Toprak ve Tarım Reformu Uygulamaları) Altprogram, 2 ödenek türü, 004 (Toprak ve Tarım Reformu Uygulaması ile ilgili projelere ilişkin ödemeler) proje, 940 malî transferler harcama kalemine (Toprak ve Tarım Reformu Fonuna ödenir.) ibaresi eklenmiştir. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür. 27/2/ Saydı 1976 Yılı Bütçe Kanunu İle Bu Kanuna Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No: 2036 Kabul Tarihi: 26/2/1977 MADDE yılı Bütçe Kanununun 18 nci maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 18. A) Devlet Memurları Kanunu, Üniversite Personel Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bunların öngördüğü tüzük, yönetmelik ve kararnamelerin gerektirdiği harcamalar için, Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-malî transferler) programının (09-diğer malî transferler) altprogramının (301-Devlet Memurları Kanununun ve yönetmeliklerin gerektirdiği giderler karşılığı) faaliyetindeki ödenekten, genel bütçeye dahil daire ve katma bütçeli idarelerin hizmet programlarında yer alan (110-aylıklar), (120-sözleşmeli personel, yabancı uzmanlar ve yardımcıları ücretleri), (140-sosyaI yardımlar), (150-ek çalışma karşılıkları - üniversitelerin gece öğretimi ile ilgili fazla çalışma ücreti ile konferans ücreti hariç), (160-tazminatlar ve ödüller), (170-ödenekler), (180-tedavi yardımı ve cenaze giderleri) harcama kalemlerine ve % 1 ek karşılıkları ile Ugili tertiplere yeteri kadar ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Gerektiğinde bu ödenek Maliye Bakanınca ihtiyaç nisbetinde artırılabilir. Ancak giderlerini, kendi gelirleriyle karşılayan veya esas itibariyle giderlerini kendi gelirleri ile karşılamakla beraber, sadece belli amaçlarla genel bütçeden Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için bu fıkra hükmü uygulanmaz. MADDE yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine liralık ek ödenek verilmiştir. MADDE yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmının sonunda bulunan «237 saydı Kanuna göre satın alınacak taşıtlara ait cetvel» listesine ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar eklenmiştir. MADDE 4. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5. Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür. 2l7/2/lı977l

2 Sahife : 2 (Resmî Gazete) 28 ŞUBAT 1977 HIZMETIN TERTIBI A ^ d) SAYıLı CETVEL b - I * ft İ O I İ, $ $ AÇIKLAMA Eklenen Emniyet Genel Müdürlüğü 101 Genel yönetim ve destek hizmetleri Destek hizmetleri Donatım (Levazım) bakım ve onarım hizmetleri 470 Savunmanın gerektirdiği alım ve giderler İşçilik, proje 'giderleri, makine, teçhizat, taşıt alınılan ve kamulaştırma 610 Taşıt alımları İli Güvenliği sağlama ve düzenleme Trafik OOU İşçilik giderleri, makine, teçhizalt, taşıt alımları 610 Taşıt alımları TOPLAM (2) SAYıLı CETVEL Emniyet Genel Müdürlüğü 237 sayılı Kanuna göre satın alınacak taşıtlara ait Cetvel Sıra No. Adet Taşıtın cinsi Kullanılacağı yer Binek tenezzüh «Küçük 'tip» (4X2) lıl 108 Kaptıkaçtı şehir içi hizmetleri için (4x2) Otobüs «en az 20 kişiük» (4x2) 3)1 15 Ambulans şehir dışı hizmetleri için «Pick-Up üzerine yapılma» (4x2) Destek - trafik hizmetleri içiı, Destek hizmetleri için Destek hizmetleri için Trafik hizmetleri için 1970 Sayılı 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No: 2037 Kabul Tarihi: 26/2/1977 MADDE yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmının ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında ( ) liralık aktarma yapılmıştır. MADDE yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin, iüşik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine (3 93» 4)18 509) liralık ek ödenek verilmiştir. MADDE 3. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4. Bu Kanunu MaUye Bakanı yürütür. B7/2/rgrro HİZMETİN TERTİBİ A (1) SAYıLı CETVEL I ı AÇIKLAMA Düşülen Eklenen (A) Dışişleri Bakanlığı Genel yönetim ve destek hizmetleri Genel yönetim hizmetleri Dış ülkelerde siyasî tanıtma projesi (Bu ödeneği bir misline kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkindir.) 900' Transferler 950 Sosyal transferler

3 2S ŞUBAT 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 3 HİZMETİN TERTİBİ _A =3 İH S o, i E 13 AÇIKLAMA Dış temsil hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi Delegelik, elçilik ve konsolosluk hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi Düşülen Eklenen Dış temsilcilik binaları satmalma projesi 900 Transferler 910 Yatırım projelerini kamulaştırma ve bina satmalma TOPLAM: HİZMETİN TERTİBİ A (2) SAYILI CETVEL I o. S ^ AÇIKLAMA Eklenen (A) Dışişleri Bakanlığı 112 Dış temsil hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi Delegelik, elçilik Ve konsolosluk hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi Delegelik, elçilik ve konsolosluk hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi 300 Hizmet alımları 350 Kiralar TOPLAM : Maliye Bakanlığı 930 Malî transferler 09 Diğer malî transferlerle ilgili ödemeler Toplu İş Sözleşmelerinin gerektirdiği ek giderler karşılığı 900 Transferler 940 Malî transferler TOPLAM:. GENEL TOPLAM : Bursa Üniversitesi 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No: 2062 Kabul Tarihi: 26/2/1977 MADDE 1 Bursa Üniversitesi 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) işaretli Cetvelin İlişik Cetvelde Yazılı Tertipleri Arasmda (50.000) liralık aktarma yapılmıştır. MADDE 2 Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 27/2/1977

4 Sahife: 4 (Resmî Gazete) 28 ŞUBAT 1977 HİZMETİN TERTİBİ K > CETVEL 8 ff S* W AÇIKLAMA Düşülen Eklenen BURSA ÜNİVERSİTESİ (A) 142 BURSA TIP FAKÜLTSSİ ALT PROGRAMLARA DAĞITILAMAYAN TRANS Döner sermayeli kuruluşlara katılma payları 900 Transferler 920 Kurumlara katılma payı ve sermaye teşkilleri BURSA İKTİSADI VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜL TESİ ALT PROGRAMLARA DAĞITILAMAYAN TRANS FERLER Döner Sermayeli Kuruluşlara Katılma Paylan 900 Transferler 920 Kurumlara Katılma Payı ve sermaye teşkilleri MAKİNE FAKÜLTESİ ALT PROGRAMLARA DAĞITILAMAYAN TRANS Döner Sermayeli Kuruluşlara Katılma Paylan 900 Transferler 25 QOO 920 Kurumlara Katılma Payı ve sermaye teşkilleri Saydı 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Kanun No: 2063 Kabul Tarihi: 26/2/1977 MADDE yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretti cetvelin Millî Savunma Bakanlığı ve Başbakanlık kısmının ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine toplam olarak ( ) liralık ek ödenek verilmiştir. MADDE yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmının ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında ( ) liralık aktarma yapılmıştır. MADDE 3. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4. Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür. I27/2/1OT7 HİZMETİN TERTİBİ *, (1) SAYILI CETVEL 1 s fa P. EM AÇIKLAMA Eklenen (A) Milli Savanına Bakanlığı 106 Silâhlı Kuvvetlerin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi Silâhlı Kuvvetlerin yeniden teşkilâtlanması, silah, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi Silâhlı Kuvvetlerin yeniden teşkilâtlanması, Silâh, araç ve gereçlerinin yenueştirilmesi 400 Tüketim mallan ve malzeme alınılan 470 Savunmanın gerektirdiği alım ve giderleri

5 28 ŞUBAT 1977 (Resmî Gazete) Sahife: 5 HİZMETİN TERTİBİ 8 p. AÇIKLAMA Eklenen Başbakanlık Genel yönetim ve destek hizmetleri Destek hizmetleri Donatım (Levazım) ve bakım onarım hizmetleri 300 Hizmet alımları 320 Ulaştırma giderleri 350 Makine, teçhizat ve taşıt onarımı Bakanlıklararası işbirliğini sağlamak ve Hükümetin genel siyasetim izlemek Resmî Gazete ve düsturların hazırlama ve yayımın düzenlenmesi ve Başbakanlık Basımevi Döner Sermayesinin yönetimi Resmî Gazete ve düsturların hazırlama ve yayımın düzenlenmesi ve Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesinin yönetimi 400 Tüketim malları ve malzeme alımları 410 Kırtasiye ve benzeri emtia alımları ile baskı ve yayın giderleri 500 Demirbaş alımları 510 Büro malzemeleri alımları 520 Büro makineleri alımları GENEL TOPLAM: ' HİZMETİN TERTİBİ A (2) SAYILI CETVEL =8 e P. AÇIKLAMA Düşülen Eklenen DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (A) Genel yönetim ve destek hizmetleri Destek hizmetleri Çankaya yabancı konuklar köşkü kamulaştırma 900 Transferler 9110 Kamulaştırma Genel yönetim ve destek hizmetleri Destek (hizmetleri Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğine tahsis edilecek arsanın kamulaştırılma projesi 900 Transferler 910 Kamulaştırma 010 Genel sekreterlik konutu satmalmması projesi 900 Transferler 9110 Kamulaştırma TOPLAM: KARARNAMELER Karar Sayısı: 7/ sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre Subay, Astsubay, Uzman Çavuş ive Uzman Jandarma Çavuşlarına hangi rütbe ve görevler için ne miktarda iş (güçlüğü, iş riıski, eleman teminindeki güçlük zammı ve malî sorumluluk tazminatı verileceğini belirleyen İlişik Karar ve eklerinin yürürlüğe konulması; MÜUî Savunma Bakanlığının 22/3/1077 tarihli ve MALÎ YNT sayılı yazısı üzerine, 20/11/11976

6 Sahife: 6 (Resmî Gazete) 28 ŞUBAT 1977 tarihli ve 1833 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulunca 25/2/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. DEMİREL Prof. Dr. N. ERBAKAN Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU Devlet Bakam Barbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanı A. TÜRKEŞ S. ÖZTÜRK H. AKS AY Devlet Balkanı Devlet Baıkanı Adalet Bakanı M. K. ERKOVAN G. KARACA / MÜFTÜOĞLU Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. F. MELEN 0. ASİLTÜRK S. ÖZTÜRK Maliye Bakanı Miiüî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N. ERDEM F. ADAK Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm- ve Tekel Bakanı H. BAŞOL Dr.^K. DEMİR 0- ÖZTRAK Gıda - Tıac. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Prof. K. ÖZAL N. MENTEŞE Ş. KAZAN Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab- Kay. Bakanı Turizm ve Tan- Bakanı A. DOĞRU S. KILIÇ L. TOKOĞLU tımar ve İskân Bakanı Köyişfeıd Bakanı Orman Bakanı İV. OK V. POYRAZ T. KAPANLİ Genç. ve SPOT Bakanı Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Balkanı A.. EREK R. DANIŞMAN A. M. ABLUM KARAR a. 926 bay ılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununu değiştiren sayılı Kanunun EK - 3 üncü maddesi gereğince Subay, Astsulbay, Uzman Çavuş, Uzman Jandarma Çavuşlarına hangi rütlbe ve görevler için ne miktarda iş güçlüğü, iş riski, eleman teminindeki güçlük zammı ve malî soruımlulub tazminatı ödeneceği,1 Ve 2 sayılı çizelgelerde puan olarak gösterilmiştir. 2. İlişik çizelgelerdeki miktarlar 1977 malî yılı için (4) rakamı ile çarpılarak tutarı üzerinden ödeme yapılır. 3. Bu zamların ödenebilmesi için ıgörev unvanlarının kapsadığı hizmetin fiilen yapılması şarttır. Süresi ne olursa olsun, açığa almanların açıkta, tutuklananların tutuklulukta, hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanların infazda, disiplin amirlerince oda hapsi ile tecziye edilenlerin oda hapsinde geçen süreleri İçin EK-1 ve EK-2 çizelgelerde bu Kararnamede öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez. Ancak, aşağıda yazılı durumlarda bu zam ve tazminatların ödenmesinde görevin fiilen yapılması koşulu aranmaz. a) Hastalık nedeniyle, hastanede (geçen süreler, b) İlk ve ıgörev süresi içinde göreve atamada başlama süresinde (Mehil müddeti), c) Bir yılda 'toplamı 45 günü geçmeyen; yıllık ve mazeret izinleri ile 60 ıgünü geçmeyen sıhhî Mu sürelerinde, d) Yurt içinde yapman hizmetitei eğitime katılmalarda, e) Görevden dolayı veya görevin yapılması esnasında yaralanma ya da sakatlanma nedeni ile tedavinin devamı ve verilen istirahat süresince. 4. Yurtdışında birliği ile birlikte bulunan veya hizmetiçi eğitime katılan Subay, Astsubay, Uzman Çavuş, Uzman Jandarma Çavuşlar bu Kararnamede belirtilen iş güçlüğü, iş riski, eleman teminindeki güçlük zammı ile mali sorumluluk tazminatmdaın aynen faydalanırlar. Yurtdışında sürekli görevle atananlar bu Kararname hükümlerinden yararlanamazlar. 5. îş güçlüğü, iş riski, eleman teminindeki güçlük zammı ile malî sorumluluk tazminatına, bu zam ve tazminatların ödenmesini gerektiren görevlere başlandığı günden itibaren hak kazanılır ve gerçekleşen tutar, müteakip aybaşında aylıkla birlikte ödenir. Şubat ayı zamlarının ödenmesi malî yıl sonuna kadar gerçekleştirilir. 6. Aynı kişinin çeşitli hizmet ve görevleri için gösterilen puanları toplam olarak verilir. 7i 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 nci maddesi gereğince yapılan atanmalarda, EK - 2 çizelgede Komutanlık olarak belirtilen görevlere asaleten veya asaleten vekil olarak atamaları yapılan Subay, Astsubay, Uzman Çavuş ve Uzman Jandarma Çavuşlara EK -1 çizelgeden kendi rütbesinin, EK - 2 çizelgeden atandığı görevin kadrosundaki rütbe karşılığı Komutanlık puanı eleman, teminindeki güçlük zammı olarak ayrıca ödenir. 8. Silâhlı Kuvvetler Kuruluşu dışında görevlendirilen Subay, Astsubay, Uzman Çavuş Ve Uzman Jandarma Çavuşlardan ayrı bir zam veya tazminata hak kazananlar bu zam veya tazminatlardan çok olanını tercih edebilirler. 9. Bu Kararnamenin uygulanmasında, uygulamadan doğacak tereddütleri, ödemelere esas olacak biçimde çözüme bağlamaya ve gerekli açıklamaları yapmaya Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları yetkilidir. 10. Bu Karar ve eki çizelgeler 1 Mart 1977 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe girer. 11. Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür. EK 1 ÇİZELGE SİLÂHLI KUVVETLER İŞ GÜÇLÜĞÜ - İŞ RİSKİ PUAN ÇİZELGESİ Sıra No. Rütbeler İş Güçlüğü İş Riski Toplam 1 Genelkurmay Başkanı Orgeneral - Oramiral Korgeneral - Koramiral Tümgeneral - Tümamiral Tuğgeneral - Tuğamiral L10O Kıdemli Albay Albay Yarbay Kıdemli Binbaşı Binbaşı önyüzbaşı Kıdemli Yüzbaşı 600 IİOO Yüzbaşı Üsteğmen Teğmen Asteğmen Astsb. II. Kad. Kd. Bşçvş Astsb. Kad. Kd. Bşçvş Astsb. Kd. Bşçvş Astsb. Kad. Bşçvş Astsb. Bşçvş Astsb. Kd. Üstçvş Astsb. Üstçvş Astsb. Kd. Çv 'Astsb. ÇVş Uz. J. III. Kad. Çvş Uz. J. Kd. II. Kad. Çvş Uz. J. II. Kad. Çvş Uz. J. Kd. I. Kad. Çvş Uz. J. I. Kad. Çvş Uz. J. Kd. Çvş Uz. J. Çvş Uz. Çavuş EK-1 Çizelgede gösterilen puanlara aşağıda gösterilen puanlar da ek olarak verilir : a. ORGENERAL - ORAMİRAL : (1) Genelkurmay Başkanı 700 (2) Kuvvet Komutanları 650 (3) Ordu K. ve J. Gen. K. lan 550 (4) Donanma Komutam 550 (5) Harp Akademileri Komutanı 550 b. KORGENERAL - KORAMİRAL : 500 (1) Kolordu Komultanlan (2) Yurtiçi Bölge Komutanları (3) Donanıma, Kuzey Saha, Güney Saha ve Deniz Eğitim Komutanları (4) Talktık Hv. Kuvveti ve Hv. Eğt. K. lan (5) Kara Harp Okulu Komutanı c. TÜMGENERAL - TÜMAMİRAL 400 (1) Muharip (Eğitim Birlikleri dahü) Birliklerin Kadrolarında Tümen olarak gösterilen bütün görev yerlerindeki Komutanlar. (2) Kadrolarında rütbeleri Tümgeneral - Tümamiral olan Komutanlar ;

7 28 ŞUBAT 1977 (Resmî Gazete) Sáhif e : 7 d. TUĞGENERAL - TUĞAMİRAL : 350 (1) Muharip (Eğitim Birlikleri dahil) Birliklerin kadrolarında Tugay olarak gösterilen ibütün görev yerlerindeki Komutanları (2) Kadrolarında rütbeleri Tuğgeneral - Tuğamiral olan Komutanlar ile Hastane Baştabipleri. e. ALBAY : 250 (1) Muharip (Eğitim Birlikleri dahil) veya yardımcı sınıf birliklerin kadrolarında Alay Olarak gösterilen bütün görev yerlerindeki Komutanlar. (2) Kadrolarda rütbeleri Albay olan Komutanlar. (3) Jandarma Bölge Müfettişleri (Komutanları). (4) Kadrolarında rütbeleri Albay olan Fabrika Md., Dikimevi Md. leri, Hastane Baştabipleri ile Levazıto Amirleri. f. YARBAY : 200 (10 Muharip (Eğitim Birlikleri dahil) ve Yardımcı Sınıf. Birliklerin Kadrolarında Tabur ye Filo olarak gösterilen bütün görev yerlerindeki Komutanlar. (2) Kadrolarında rütbeleri Yarbay olan Komutanlar. (3) Kadrolarında rütbeleri Yarbay olan Fabrika Md., Di-> kimevi Müdürleri, Hastane Baştabipleri ile Levazım Amirleri. g. BİNBAŞI : İTO YÜZBAŞI : 150 (1) Muharip (Eğitim Birlikleri dahil) ve Yardımcı Sınıf Birliklerin Kadrolarında Birlik, Klt'a, Bölük ve Batarya olarak gösterilen bütün görev yerlerindeki Komutanlar. (2) Kadrolarında rütbeleri Binbaşı ve Yüzbaşı olan Komutanlar ve Hastane Baştabipleri. h. ÜSTEĞMEN - TEĞMEN: 125 ASTEĞMEN : 100 ASTSUBAY II HAD. KD. BŞÇVŞ., ASTSUBAY KAD. KD. BŞÇVŞ., ASTSB. KD. BŞÇVŞ., ASTıSB. KAD. BŞÇVŞ., ASTSB. BŞÇVŞ. 126 ASTSB. KD. ÜSTÇVŞ., ASTSB. ÜSTÇVŞ., ASTSB. KD. ÇVŞ., ASTSB. ÇVŞ. 100 UZ. JANDARMA III. KAD. ÇVŞ., KD. II. KAD. ÇAVUŞ, II. KAD. ÇVŞ., KD. I. KAD. ÇVŞ., I. KAD. ÇVŞ., KD. ÇVŞ. Ve UZMA'N ÇAVUŞ 75 (1) Muharip (Eğitim Birlikleri dahil) Ve Yardımcı Sınıf Birliklerin kadrolarında Takımı, Kısım, Müfreze Komutam, Karakol Komutanları ile Batarya Subayı, Yer Ölçme Subayı, Ateş İdare Subayı, İleri Gözetleme 'Subayı, İrtibat Subaylarma; (2) Kadrolarmda rütbeleri Üstğm., Tğm., Asteğmen, AStsb., Uz, J. ve Uz. Çavuş olan Komutanlar ile hastane baştabiplerine; hizalarında gösterilen ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ZAMMI puanları ayrıca verilir. 2. Kadrolarmda Komutan Yardımcılığı olarak gösterilen görev yerlerine asaleten veya asaleten vekil olarak atandırüan Subaylara Rütbelerinin eşidi olan Komutanlık puanı «Eleman Tenunüıde Güçlük Zammı» EK olarak verilir. 3. (a): 926 sayılı Türk Süahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yazılı sınıflardan Yüksek Mühendis, Mühendis, Tabip, Diş Tabibi, Kimyager, Eczacı, Veteriner Hekimlerden; (1) Tümgeneral - Tümamiral, Tuğgeneral - Tuğamiral, Albay, Yarbay, Binbaşı, Yüzbaşı, Üsteğmen, Teğmen 250 (2) Bu maddede belirtilen unvanlara haiz Asteğmenler, bu Unvanlarla ilgili görevleri fiilen yaptıkları sürece 200 puan; iş güçlüğü puanı verilir, (b) Yukarıdaki (3/a) maddesinde yazüı sınıflardaki Subaylardan : (1) Tümgeneral - Tümamiral 250 (2) Tuğgeneral - Tuğamiral 250 '(3) Albay - Yarbay B0O (4) Binbaşı - Yüzbaşı 150 (5) Üsteğmen - Teğmen 100 Puan «Eleman Teminindeki Güçlük Zammı» EK olarak verilir 4. Komando ve Hava İndirme Tugayları, Dağ-Komando Okulu ve Eğitim Merkezi, Havadan ikmal Bölüğü (Birliği), Jandarma Komando Birlikleri, Jandarma Komando Eğitim Merkezi, 2 nci Ana Jet Üs Uçuş Okulu Kaçma - Kurtulma Kurs Komutanlığı, Havadan Arama - Kurtarma Birliklerinde; görevli Subay, Astsubay, Uzman Çavuş ve Uzman Jandarma Çavuşlar ile (Bu yerlerde kursa katılanların kurs gördükleri sürece); (a) Subaylara 1,50 (b) Astsubaylara 100 (c) Uzman Çavuş ve Uzman Jandarma Çavuşlara 50 puan «Eleman Teminindeki Güçlük Zammı» ayrıca verilir sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 inci maddesi gereğince yapılan atamalarda asil veya asaleten vekü olarak atanmış Sayman veya Saymanın emrinde çalışan Mal ve Hesap Sorumluları, Tahakkuk Subay ve Astsubaylarından: a. Saymanlara; (1) Subaylara 300 (2) Astsubaylara 150 puan «Malî Sorumluluk Tazminatı» b. Saymanın emrinde çalışan Mal ve Hesap Sorumluları ile Tahakkuk Subay ve Astsubaylarına; (1) Subaylara 100 (2) Astsubaylara 75 puan «İş Güçlüğü Zammı» ayrıca verilir. 6. Silâhlı Kuvvetlerde; a. Genelkurmay Başkanlığınca adları ve yerleri onaylı çizelgelerle saptanan Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan: Kıbrıs Birliği, Hudut Birlikleri (Tabur dahil daha ast Birlikler), Özel Harp Dairesi Özel Birlik Komutanlığı, Hudutta görevli Hudut Bölükleri genel destek, direk destek veya emrine verilen Birlikler, sabit ve seyyar radar mevzii, F/S mevziî ve röle merkezlerinde bilfiil çalışan Subaylara 100, Astsubaylara 75, Uzman Çavuş ve Uzman Jandarma Çavuşlara 50; b. Fiilen.gemilerde görevli olan subaylara 100, Astsubaylara 75, Uzman Çavuş Ve Uzman Jandarma Çavuşlara 50; c. Kadrolarmda gösterilen Uçuş Birliklerinde Uçak ve Helikopterlerin uçurulması için uçuş haltitında bilfiil çalışan Subaylara 100, Astsubaylara 75, (144 sayılı Kanundan yararlananlar hariç) puan iş güçlüğüne ek olarak verilir. 7. a) Sağlık, teknisyen, sıhhiye teknisyeni smıflarmdaki; 1. Subaylara Astsubaylara Uzman Çavuş ve Uzman Jandarma Çavuşlara 50 puan iş güçlüsü zammı onay alınmaksızın verilir. b. Kadrolarında bakım ve onarım hizmeti olarak gösterilen ve bu niteliği Genelkurmay Başkanlığınca onaylanarak Milli Savunma Bakanlığınca yayınlanacak çizelgelerde belirtilen ihtisas numara ve branşlarına ilişkin kadro görev yerlerine atanmış ve bilfm çalışan Subay, Astsubay, Uzman Çvş, ve Uz. J. Çvş. lara (a) fıkrasındaki iş güçlüğü zammı aynen verilir. (3 üncü maddenin (a ve ıb) hükmünden yararlananlar bu maddeden faydalanamazlar.) 8. Kara (J. Gn. K. lığı dahil), Deniz, Hava Kuvvette! Komutanlıklarında : (a) Tugay dahil daha ast birliklerdeki (Komutanlık puanı alanlar hariç) görevli; (1) Albay - Yarbay 150 (2) Binbaşı - Yüzbaşı 125 (3) Üsteğmen, Teğmen, Asteğmen 100 (4) Astsubaylar 75 (5) Uzman Çavuş ve Uzman Jandarma Çavuşları 50 (b) Tümen dahil daha üst Karargâhlar ile diğer Askerî Kuruluşlarda (Komutanlık puanı alanlar hariç) görevli; (1) Orgeneral - Oramirallere 350 (2) Korgeneral - Koramirallere 300 (3) Tümgeneral - Tümamirallere 250 (4) Tuğgeneral - Tuğamirallere 200 (5) Albay - Yarbaylara 125 (6) Binbaşı - Yüzbaşılara 100 (7) Üsteğmen, Teğmen, 'Asteğmenlere 75 (8) Astsubaylara 50 (9) Uz. Çavuş ve Uzman Jandarma Çavuşlara 25 Puan «İş Güçlüğü» puanlarına ek olarak verilir.

8 Sahife : 8 (Resmî Gazete) 28 ŞUBAT 1977 Millî Eğitim Bakanlığından : Karar Samst : istanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Kürsüsünde açık bulunan 1. derece Profesör kadrosuna Fakülte Kurulu tarafından seçüen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen aynı Fakülte Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Kürsüsü Doçenti Dr. Orhan Demirhmdi'nin 1760 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince alabileceği aylıkla Profesör olarak atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. '14/2/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Mülî Eğitim Bakanı S. DEMÎREL A. N. ERDEM Karar Sayısı: sayılı Kanunun 23 üncü ve geçici 10 uncu maddeleri ile «Üniversiteler Öğretim Üyelerinin Seçimleri ve Profesörlüğe Yükseltilmeleri Hakkında Tüzük» ün 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunca seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen, aynı Fakülte Fizik Tedavi Kürsüsü Doçenti Dr. Fikret Cüreklibatır'm kadroya bağlı olmaksızın ve aylığını Doçentlik kadrosundan almak üzere Üniversite Profesörlüğüne uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 18/2/1977 Başbakan Milli Eğitim Bakam S. DEMÎREL A. N. ERDEM CUMHURBAŞKANI FAHRÎ S. KORUTÜRK terfii Karar Sayısı: Açık bulunan Birinci Derece kadrolu Talim ve Terbiye Dairesi Üyeliğine; Bakanlık Müfettişi iken emekliye ayrılan Emin Çakıroğlu'nun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 92 ve 93 üncü maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 18/2/1977 CUMHURBAŞKANI Başbakan FAHRİ S Müh Eğitim Bakanı S. DEMİREL A. N. ERDEM KORUTÜRK Milli Eğitim Bakanlığından: Karar Sayıst: Sayılı Kanunun 23 üncü ve geçici 10 uncu maddeleri ile, «Üniversiteler öğretim Üyelerinin Seçimleri ve Profesörlüğe Yükseltilmeleri Hakkında Tüzük» ün 19 ımcu maddesi hükümleri uyarınca, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunca seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen, aynı Fakülte Çocuk Sağlığı ve Hastalıktan Kürsüsü Doçenti Dr. Erol Mavi'nin kadroya bağlı olmaksızın ve aylığını Doçentlik kadrosundan almak üzere Üniversite Profesörlüğüne terfii uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 18/2/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRÎ S. KORUTÜRK Başbakan Millî Eğitim Bakanı S. DEMİREL A. N. ERDEM Karar Sayısı: Açık bulunan Birinci Derece kadrolu Talim ve Terbiye Dairesi Üyeliğine; istanbul Kabataş Erkek Lisesi Edebiyat Öğretmeni Hikmet Demirçelik'in 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ile 71 ve 76 nci maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 18/2/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Milli Eğitim Bakanı S. DEMİREL A. N. ERDEM Çalışma Bakanlığından : Karar Sayısı : Dış Kuruluşumuzda açık bulunan 2 nci derece kadrolu Baş Müşavirliğe, Bonn Çalışma Müşaviri Muhammet Kengerli'nin, 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (A) bendi gereğince terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Çalışma Bakanı yürütür. 18/2/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Çalışma Bakanı S. DEMİREL Ş. KAZAN YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: İthalât Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde değişiklik yapılması hakkında Yönetmelik Madde 1 28/1/1977 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalât Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : Madde 44 Bu Yönetmelik esaslarına göre sadece kendi ihtiyaçları için tahsis yapılan sanayiciler, madenciler, armatörler, müteahhitler (taahhüt ettiği işle ilgili yatının kotasından tahsis alanlar ve kamu kuruluşları inşaatlarım taahhüt edenler), ihracatçılar, turistik müesseseler ile montaj müesseseleri veya mutemetleri tarafından, Bakanlığın muvafakati alınmaksızın tahsis veya tahsis konusu mal tahsis gayesi dışında kullanılamayacağı gibi bu tahsis veya tahsis konusu malın başkalarına devri ve satışı da yapılamaz. Aksine hareket edenlere, Bakanlık tarafından yapılacak inceleme üzerine en az bir yıllık İthalât Programı için müteakip devrelerde ithal listelerinden hiçbir tahsis yapılmaması hususu Bakanlıkça kararlaştırılır. Haklarında bu şekilde müeyyide uygulanması kararlaştırılmış olanlar bu durumun devamı süresince mutemet sıfatıyla dahi ithalât yapamazlar. II sayılı Liberasyon Listesinde kayıtlı mallar ile sanayici ve ithalâtçı kotalarından (Anlaşmak Memleketler kontenjanı dahil) alman tahsislerin veya tahsis konusu inalların, yukarıda sayılan kuruluşlar veya mutemetlerce başkalarına devir ve satışının tespiti hallimde, bu kuruluş veya mutemetlere en az bir yıllık ithalât programı için tahsis yapılamayacağı gibi bunlar aynı süre içinde mutemet sıfatıyla dahi ithalât yapamazlar. Adı geçen kuruluş Veya mutemetlerinden, Bakanlıkça lüzum görüldüğü takdirde, tahsis veya tahsis 'konusu malı, Bakanlığın muvaffakatı alınmaksızın tahsis gayesi dışında kullanmayacakları veya başkasına devir veya satmayacakları hakkında bir taahhütname alınır. Bu taahhütnameye aykırı hareket edenlerden, müteakip devrelerde ithalât yapamamaları hükmü saklı kalmak kaydıyla tahsis tutarının Türk lirası karşılığının % 60 ı tazminat olarak tahsil edilir. Tahsilat 6183 sayılı Amme Alacaiklaıımn Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükmüne göre yapılır. Hangi konu ve maddelerde taahhütname alınacağı ve taahhütname örneği Bakanlıkça yayımlanacak sirkülerlerle ilân edilir. Bu madde uyarınca haklarında müeyyide uygulanması kararlaştırılmış bulunan ilgiülerin bu durumu aynca Resmî Gazete ile ilân olunur. Madde a (Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

9 28 ŞUBAT 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 9 GENELGELER Ticaret Bakanlığından : Dışticaret İşlerine Ait Sirküler Avrupa Ekonomik Topluluğu İşleri Genel Müdürlüğü (77/4) 1 Avrupa Ekonomik Topluluğu, 1977 yılı Genel Preferanslar sistemi çerçevesinde, 26 Ocak 1977 tarihinden 311 Aralık 1977 tarihine kadar uygulanmak üzere Türkiye çıkışlı muhtelif tarım ürünleri ithalâtına bir ek tercihli rejim tanımıştır. Bu rejimin kapsadığı mallar ve getirdiği ticarî kolaylıklar Ek A'da yer almaktadır. 2 Avrupa Ekonomik Topluluğunun altı üye ülkesi (Fransa, Almanya, Belçika, Lülksemburg, İtalya, Hollanda) tarafından uygulanacak tavizli gümrük vergileri Ek A'da gösterilmiştir. 3 Ek tercihli rejimden yararlanacak ürünlere Topluluk üyesi diğer üç ülke (İngiltere, Danimarka, İrlanda) tarafından uygulanacak gümrük vergileri aşağıdaki usulle hesaplanacaktır: a) Üç ülkenin her birinin 1 Ocak 1972'de gelişme yolundaki ülkelere uyguladığı en düşük vergiler ile Ortak Gümrük Tarifesi arasındaki farklar tespit edilir. b) Bu farklar üzerinden Ek B'deki ürünler için 1877 yılı süresince % 80 oranında, Ek B'de bulunmayıp Ek A'da yer alan diğer ürünler için ise 30 Haziran 1977 tarihine kadar % 80 oranında indirim yapılarak belirli hadler elde edilir. c) Üçlerin (İngiltere, Danimarka, İrlanda) uygulayacağı vergüer, bu hadlerin Ek A'da gösterilen vergiler ile Ortalk Gümrük Tarifesi arasındaki preferans marjına eşit olan bir katsayı ile çarpılması sonucu bulunan orandır. Ancak, bu hesaplama sonucunda tespit edilen vergiler Efe A'daki oranlan aştığı takdirde, sözü geçen üç ülke de Ek A'daki vergi oranlannı uygular. 1 Temmuz 1'977'den başlayarak, Ek B'de bulunmayıp Ek A'da yer alan ürünlere Ek A'daki oranlar uygulanır. 4 Avrupa Ekonomik Topluluğu tarafından muhtelif tarım ürünlerimize tek taraflı olarak tanınmış bulunan ek tercihli rejimin esaslarım belirten ve 28 Ocak 1976 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunan 76/1 sayılı Sirküler yürürlükten kaldırılmıştır. EK: A Ek tercihli rejimden yararlanacak ürünler ve bu ürünlere uygu'anacak gümrük vergisi oranları aşağıda gösterilmiştir: Ortak gümrük tarifesi No. Ü r ü n ü n T a n ı m ı Uygulanacak vergi oranı Taze (canlı veya cansız), soğutulmuş veya dondurulmuş balıklar : B. Deniz balıkları : I. Bütün, başı kesilmiş veya uzunlamasına parçalanmış olanlar : y.q Diğerleri : Akvaryum balıkları. II. Filetolar : b) Dondurulmuş : y.7. diğerleri : Köpek balığı (camgöz) ve «Hippoglossus» türü tütün balığı (flétan, halibut) filetoları C. Balık karaciğer, yumurta ve nefsi Tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş balıklar : A. Kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura: I. Bütün, bazı kesilmiş veya uzunlamasına diünmiş : d) Tütün balığı (Hippoglossus vulgaris) e) Tuzlanmış veya salamura somon balığı Kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçalar (kabuğundan çıkanlmış olanlar dahil), taze (canlı veya ölü), soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura : B. Yumuşakçalar, kabuklu olanlar dahil : II. Midye Tabu bal Tarifenin başka yerlerinde adı verilmeyen veya yer almayan hayvan kökenli müstahsallar; 1. veya 3. fasıllara dahil olup, insanın yemesine elverişli olmayan cansız hayvanlar : A. Balıklar, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçalar : I. En çok 6 cm. uzunluğunda balıklar ve karidesler, kurutulmuş Süs veya.buket için kesilmiş çiçekler, çiçek goncaları ve tomurcuklar : A. Taze : y.i. 1 Haziran 31 Ekim arasında : Orkide («Orchidaceae» familyası) ve Anthurium y.ii. 1 Kasım 31 Mayıs arasmda : Orkide («Orchidaceae» familyası) ve Anthurium Sebzeler ve yemlen bitkiler, taze veya soğutulmuş : y.t, Diğerleri : «Combou», «Okra» denilen kabak türü («Hibiscus esculentus L.» veya «Abelmoschus esculentus L. Moench») Sebzeler ve yenilen bitkiler (tuzlu su, kükürtlü su veya geçici olarak muhafazalarını sağlayan başka maddeler katılmış su içinde, fakat olduğu gibi yenmesi amacıyla hazırlanmamış) y.e. Diğerleri : «Combou», «Okra» denilen kabak türü («Hibiscus esculentus L.» veya «Abelmosohus esculentus L. Moench») % 10 % 5 % 10 % 2 % 7 % % 15

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (Mükerrer) KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir,

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR (17.4.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Tazminatlara ilişkin bölümü): Kapsam ve dayanak MADDE 1 - (1) 657 sayılı Devlet

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 16/7/1984-84/8345 Resmî Gazete : 23.9.1984/18524 Ek ve Değişiklikler: 1) 1.9.1986-86/10974 B.K.K. 14.10.1986/19251 RG 2) 11.9.1987-87/12144 B.K.K. 24.10.1987/19614

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap TC Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Esas No. : 411 Karar No.

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Nisan 2013, Yıl 13, Sayı 151 Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Erkan KARAARSLAN * 1. GİRİŞ Uzun yıllardır pek çok kamu görevlisi bir takım ücret, zam, tazminat, aylık vb adlarla gelir

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU 2071-2075 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI (1) (2) KANUNU Kanun Numarası : 5434 Kabul Tarihi : 8/6/1949 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/1949 Sayı : 7235 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 30

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR AÇIKLAMA 1 a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9351-9355 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5335 Kabul Tarihi : 21/4/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/4/2005 Sayı : 25798 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU 2071-2075 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI (1) (2) KANUNU Kanun Numarası : 5434 Kabul Tarihi : 8/6/1949 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/1949 Sayı : 7235 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 30

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 213 GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 13/12/1983 No : 190 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 14/12/1983 No : 18251

Detaylı

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU PERSONEL STATÜSÜ Madde 16 - Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Kurum, hizmetin gereği veya daimi

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130802-1.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130802-1.htm Sayfa 1 / 46 2 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28726 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİ K YAPILM ASINA DAİ R KANUN Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013 MADDE 1 10/2/1954

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE. Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE. Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013 2 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28726 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve 6245

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ SİZE DOĞRU MAAŞ ÖDENİYOR MU? Erkan Karaarslan Kamu Hukuku Uzmanı İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. HAK KAYBINA NEDEN OLAN UYGULAMALAR... 4 2.1. Yan Ödeme Mevzuatının Eksik Uygulamasından Kaynaklı Hak Kayıpları...

Detaylı