Res T.C. mı Gazete KANUNLAR PAZARTESİ. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim Sayı: ŞUBAT 1977

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Res T.C. mı Gazete KANUNLAR PAZARTESİ. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920. Sayı: 15864 28 ŞUBAT 1977"

Transkript

1 Res T.C. mı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 28 ŞUBAT 1977 PAZARTESİ Sayı: KANUNLAR 22 Ocak 1962 Tarih ve 1 Sayılı Kanunun, 5/6/1975 Tarih ve 1905 Sayılı Kanunla Değişik 1 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Kanun No: 2034 Kabul Tarihi: 25/2/1977 MADDE 1 5/6/1975 Tarih ve 1906 Sayılı Kanunla değişik 1 Sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 1, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenekleri; a 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ve onu değiştiren kanunlarla belirlenen en yüksek Devlet memurunun, ek gösterge ile birlikte aldığı aylık tutar, b (a) bendine göre bulunacak aylık tutarının % SOsini aşmamak üzere 657 Sayılı Kanunla ve ona dayanılarak çıkarılan kararnamelerle en yüksek Devlet memuruna yapılan diğer ödemeler, Toplamına eşittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yollukları, yukarıdaki esaslara göre bulunan ödeneğin yarışma eşittir. Bu yolluklar hiçbir suretle haczedilemez. MADDE 3 5/6/1975 Tarih ve 1905 Sayılı Kanunla değişik ıl Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 1905 Sayılı Kanunun 6 Ocak 1977 tarihli Meclis Kararma göre uygulanması sonucunda 1976 Malî Yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarında meydana gelen artışlar Hazineye irat kaydedilir. Söz konusu ödenek ve yolluk farklarını almış bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin almış oldukları farklar, 1/3/1977 tarihinden itibaren alacakları ödenek ve yolluklarından mahsup edilerek Hazineye irat kaydedilir. Bu şekilde geri alınamayan meblâğlar 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. MADDE 3 Bu Kanunun 1 tıci maddesi 1/3/1977 tarihinde, geçici maddesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Kanunu, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları yürütür. 26/2/ Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No: 2038 Kabul Tarihi: 26/2/1977 MADDE 1. Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) İşaretli Cetvelin 111 (Toprak ve Tarım Refor- mu Uygulamaları) Program, 01 (Toprak ve Tarım Reformu Uygulamaları) Altprogram, 2 ödenek türü, 004 (Toprak ve Tarım Reformu Uygulaması ile ilgili projelere ilişkin ödemeler) proje, 940 malî transferler harcama kalemine (Toprak ve Tarım Reformu Fonuna ödenir.) ibaresi eklenmiştir. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür. 27/2/ Saydı 1976 Yılı Bütçe Kanunu İle Bu Kanuna Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No: 2036 Kabul Tarihi: 26/2/1977 MADDE yılı Bütçe Kanununun 18 nci maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 18. A) Devlet Memurları Kanunu, Üniversite Personel Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bunların öngördüğü tüzük, yönetmelik ve kararnamelerin gerektirdiği harcamalar için, Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-malî transferler) programının (09-diğer malî transferler) altprogramının (301-Devlet Memurları Kanununun ve yönetmeliklerin gerektirdiği giderler karşılığı) faaliyetindeki ödenekten, genel bütçeye dahil daire ve katma bütçeli idarelerin hizmet programlarında yer alan (110-aylıklar), (120-sözleşmeli personel, yabancı uzmanlar ve yardımcıları ücretleri), (140-sosyaI yardımlar), (150-ek çalışma karşılıkları - üniversitelerin gece öğretimi ile ilgili fazla çalışma ücreti ile konferans ücreti hariç), (160-tazminatlar ve ödüller), (170-ödenekler), (180-tedavi yardımı ve cenaze giderleri) harcama kalemlerine ve % 1 ek karşılıkları ile Ugili tertiplere yeteri kadar ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Gerektiğinde bu ödenek Maliye Bakanınca ihtiyaç nisbetinde artırılabilir. Ancak giderlerini, kendi gelirleriyle karşılayan veya esas itibariyle giderlerini kendi gelirleri ile karşılamakla beraber, sadece belli amaçlarla genel bütçeden Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler için bu fıkra hükmü uygulanmaz. MADDE yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine liralık ek ödenek verilmiştir. MADDE yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmının sonunda bulunan «237 saydı Kanuna göre satın alınacak taşıtlara ait cetvel» listesine ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar eklenmiştir. MADDE 4. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5. Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür. 2l7/2/lı977l

2 Sahife : 2 (Resmî Gazete) 28 ŞUBAT 1977 HIZMETIN TERTIBI A ^ d) SAYıLı CETVEL b - I * ft İ O I İ, $ $ AÇIKLAMA Eklenen Emniyet Genel Müdürlüğü 101 Genel yönetim ve destek hizmetleri Destek hizmetleri Donatım (Levazım) bakım ve onarım hizmetleri 470 Savunmanın gerektirdiği alım ve giderler İşçilik, proje 'giderleri, makine, teçhizat, taşıt alınılan ve kamulaştırma 610 Taşıt alımları İli Güvenliği sağlama ve düzenleme Trafik OOU İşçilik giderleri, makine, teçhizalt, taşıt alımları 610 Taşıt alımları TOPLAM (2) SAYıLı CETVEL Emniyet Genel Müdürlüğü 237 sayılı Kanuna göre satın alınacak taşıtlara ait Cetvel Sıra No. Adet Taşıtın cinsi Kullanılacağı yer Binek tenezzüh «Küçük 'tip» (4X2) lıl 108 Kaptıkaçtı şehir içi hizmetleri için (4x2) Otobüs «en az 20 kişiük» (4x2) 3)1 15 Ambulans şehir dışı hizmetleri için «Pick-Up üzerine yapılma» (4x2) Destek - trafik hizmetleri içiı, Destek hizmetleri için Destek hizmetleri için Trafik hizmetleri için 1970 Sayılı 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No: 2037 Kabul Tarihi: 26/2/1977 MADDE yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmının ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında ( ) liralık aktarma yapılmıştır. MADDE yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin, iüşik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine (3 93» 4)18 509) liralık ek ödenek verilmiştir. MADDE 3. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4. Bu Kanunu MaUye Bakanı yürütür. B7/2/rgrro HİZMETİN TERTİBİ A (1) SAYıLı CETVEL I ı AÇIKLAMA Düşülen Eklenen (A) Dışişleri Bakanlığı Genel yönetim ve destek hizmetleri Genel yönetim hizmetleri Dış ülkelerde siyasî tanıtma projesi (Bu ödeneği bir misline kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkindir.) 900' Transferler 950 Sosyal transferler

3 2S ŞUBAT 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 3 HİZMETİN TERTİBİ _A =3 İH S o, i E 13 AÇIKLAMA Dış temsil hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi Delegelik, elçilik ve konsolosluk hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi Düşülen Eklenen Dış temsilcilik binaları satmalma projesi 900 Transferler 910 Yatırım projelerini kamulaştırma ve bina satmalma TOPLAM: HİZMETİN TERTİBİ A (2) SAYILI CETVEL I o. S ^ AÇIKLAMA Eklenen (A) Dışişleri Bakanlığı 112 Dış temsil hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi Delegelik, elçilik Ve konsolosluk hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi Delegelik, elçilik ve konsolosluk hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi 300 Hizmet alımları 350 Kiralar TOPLAM : Maliye Bakanlığı 930 Malî transferler 09 Diğer malî transferlerle ilgili ödemeler Toplu İş Sözleşmelerinin gerektirdiği ek giderler karşılığı 900 Transferler 940 Malî transferler TOPLAM:. GENEL TOPLAM : Bursa Üniversitesi 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No: 2062 Kabul Tarihi: 26/2/1977 MADDE 1 Bursa Üniversitesi 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) işaretli Cetvelin İlişik Cetvelde Yazılı Tertipleri Arasmda (50.000) liralık aktarma yapılmıştır. MADDE 2 Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 27/2/1977

4 Sahife: 4 (Resmî Gazete) 28 ŞUBAT 1977 HİZMETİN TERTİBİ K > CETVEL 8 ff S* W AÇIKLAMA Düşülen Eklenen BURSA ÜNİVERSİTESİ (A) 142 BURSA TIP FAKÜLTSSİ ALT PROGRAMLARA DAĞITILAMAYAN TRANS Döner sermayeli kuruluşlara katılma payları 900 Transferler 920 Kurumlara katılma payı ve sermaye teşkilleri BURSA İKTİSADI VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜL TESİ ALT PROGRAMLARA DAĞITILAMAYAN TRANS FERLER Döner Sermayeli Kuruluşlara Katılma Paylan 900 Transferler 920 Kurumlara Katılma Payı ve sermaye teşkilleri MAKİNE FAKÜLTESİ ALT PROGRAMLARA DAĞITILAMAYAN TRANS Döner Sermayeli Kuruluşlara Katılma Paylan 900 Transferler 25 QOO 920 Kurumlara Katılma Payı ve sermaye teşkilleri Saydı 1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Kanun No: 2063 Kabul Tarihi: 26/2/1977 MADDE yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretti cetvelin Millî Savunma Bakanlığı ve Başbakanlık kısmının ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine toplam olarak ( ) liralık ek ödenek verilmiştir. MADDE yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmının ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında ( ) liralık aktarma yapılmıştır. MADDE 3. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4. Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür. I27/2/1OT7 HİZMETİN TERTİBİ *, (1) SAYILI CETVEL 1 s fa P. EM AÇIKLAMA Eklenen (A) Milli Savanına Bakanlığı 106 Silâhlı Kuvvetlerin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi Silâhlı Kuvvetlerin yeniden teşkilâtlanması, silah, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi Silâhlı Kuvvetlerin yeniden teşkilâtlanması, Silâh, araç ve gereçlerinin yenueştirilmesi 400 Tüketim mallan ve malzeme alınılan 470 Savunmanın gerektirdiği alım ve giderleri

5 28 ŞUBAT 1977 (Resmî Gazete) Sahife: 5 HİZMETİN TERTİBİ 8 p. AÇIKLAMA Eklenen Başbakanlık Genel yönetim ve destek hizmetleri Destek hizmetleri Donatım (Levazım) ve bakım onarım hizmetleri 300 Hizmet alımları 320 Ulaştırma giderleri 350 Makine, teçhizat ve taşıt onarımı Bakanlıklararası işbirliğini sağlamak ve Hükümetin genel siyasetim izlemek Resmî Gazete ve düsturların hazırlama ve yayımın düzenlenmesi ve Başbakanlık Basımevi Döner Sermayesinin yönetimi Resmî Gazete ve düsturların hazırlama ve yayımın düzenlenmesi ve Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesinin yönetimi 400 Tüketim malları ve malzeme alımları 410 Kırtasiye ve benzeri emtia alımları ile baskı ve yayın giderleri 500 Demirbaş alımları 510 Büro malzemeleri alımları 520 Büro makineleri alımları GENEL TOPLAM: ' HİZMETİN TERTİBİ A (2) SAYILI CETVEL =8 e P. AÇIKLAMA Düşülen Eklenen DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (A) Genel yönetim ve destek hizmetleri Destek hizmetleri Çankaya yabancı konuklar köşkü kamulaştırma 900 Transferler 9110 Kamulaştırma Genel yönetim ve destek hizmetleri Destek (hizmetleri Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğine tahsis edilecek arsanın kamulaştırılma projesi 900 Transferler 910 Kamulaştırma 010 Genel sekreterlik konutu satmalmması projesi 900 Transferler 9110 Kamulaştırma TOPLAM: KARARNAMELER Karar Sayısı: 7/ sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre Subay, Astsubay, Uzman Çavuş ive Uzman Jandarma Çavuşlarına hangi rütbe ve görevler için ne miktarda iş (güçlüğü, iş riıski, eleman teminindeki güçlük zammı ve malî sorumluluk tazminatı verileceğini belirleyen İlişik Karar ve eklerinin yürürlüğe konulması; MÜUî Savunma Bakanlığının 22/3/1077 tarihli ve MALÎ YNT sayılı yazısı üzerine, 20/11/11976

6 Sahife: 6 (Resmî Gazete) 28 ŞUBAT 1977 tarihli ve 1833 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulunca 25/2/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. DEMİREL Prof. Dr. N. ERBAKAN Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU Devlet Bakam Barbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanı A. TÜRKEŞ S. ÖZTÜRK H. AKS AY Devlet Balkanı Devlet Baıkanı Adalet Bakanı M. K. ERKOVAN G. KARACA / MÜFTÜOĞLU Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. F. MELEN 0. ASİLTÜRK S. ÖZTÜRK Maliye Bakanı Miiüî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N. ERDEM F. ADAK Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm- ve Tekel Bakanı H. BAŞOL Dr.^K. DEMİR 0- ÖZTRAK Gıda - Tıac. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Prof. K. ÖZAL N. MENTEŞE Ş. KAZAN Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab- Kay. Bakanı Turizm ve Tan- Bakanı A. DOĞRU S. KILIÇ L. TOKOĞLU tımar ve İskân Bakanı Köyişfeıd Bakanı Orman Bakanı İV. OK V. POYRAZ T. KAPANLİ Genç. ve SPOT Bakanı Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Balkanı A.. EREK R. DANIŞMAN A. M. ABLUM KARAR a. 926 bay ılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununu değiştiren sayılı Kanunun EK - 3 üncü maddesi gereğince Subay, Astsulbay, Uzman Çavuş, Uzman Jandarma Çavuşlarına hangi rütlbe ve görevler için ne miktarda iş güçlüğü, iş riski, eleman teminindeki güçlük zammı ve malî soruımlulub tazminatı ödeneceği,1 Ve 2 sayılı çizelgelerde puan olarak gösterilmiştir. 2. İlişik çizelgelerdeki miktarlar 1977 malî yılı için (4) rakamı ile çarpılarak tutarı üzerinden ödeme yapılır. 3. Bu zamların ödenebilmesi için ıgörev unvanlarının kapsadığı hizmetin fiilen yapılması şarttır. Süresi ne olursa olsun, açığa almanların açıkta, tutuklananların tutuklulukta, hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanların infazda, disiplin amirlerince oda hapsi ile tecziye edilenlerin oda hapsinde geçen süreleri İçin EK-1 ve EK-2 çizelgelerde bu Kararnamede öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez. Ancak, aşağıda yazılı durumlarda bu zam ve tazminatların ödenmesinde görevin fiilen yapılması koşulu aranmaz. a) Hastalık nedeniyle, hastanede (geçen süreler, b) İlk ve ıgörev süresi içinde göreve atamada başlama süresinde (Mehil müddeti), c) Bir yılda 'toplamı 45 günü geçmeyen; yıllık ve mazeret izinleri ile 60 ıgünü geçmeyen sıhhî Mu sürelerinde, d) Yurt içinde yapman hizmetitei eğitime katılmalarda, e) Görevden dolayı veya görevin yapılması esnasında yaralanma ya da sakatlanma nedeni ile tedavinin devamı ve verilen istirahat süresince. 4. Yurtdışında birliği ile birlikte bulunan veya hizmetiçi eğitime katılan Subay, Astsubay, Uzman Çavuş, Uzman Jandarma Çavuşlar bu Kararnamede belirtilen iş güçlüğü, iş riski, eleman teminindeki güçlük zammı ile mali sorumluluk tazminatmdaın aynen faydalanırlar. Yurtdışında sürekli görevle atananlar bu Kararname hükümlerinden yararlanamazlar. 5. îş güçlüğü, iş riski, eleman teminindeki güçlük zammı ile malî sorumluluk tazminatına, bu zam ve tazminatların ödenmesini gerektiren görevlere başlandığı günden itibaren hak kazanılır ve gerçekleşen tutar, müteakip aybaşında aylıkla birlikte ödenir. Şubat ayı zamlarının ödenmesi malî yıl sonuna kadar gerçekleştirilir. 6. Aynı kişinin çeşitli hizmet ve görevleri için gösterilen puanları toplam olarak verilir. 7i 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 nci maddesi gereğince yapılan atanmalarda, EK - 2 çizelgede Komutanlık olarak belirtilen görevlere asaleten veya asaleten vekil olarak atamaları yapılan Subay, Astsubay, Uzman Çavuş ve Uzman Jandarma Çavuşlara EK -1 çizelgeden kendi rütbesinin, EK - 2 çizelgeden atandığı görevin kadrosundaki rütbe karşılığı Komutanlık puanı eleman, teminindeki güçlük zammı olarak ayrıca ödenir. 8. Silâhlı Kuvvetler Kuruluşu dışında görevlendirilen Subay, Astsubay, Uzman Çavuş Ve Uzman Jandarma Çavuşlardan ayrı bir zam veya tazminata hak kazananlar bu zam veya tazminatlardan çok olanını tercih edebilirler. 9. Bu Kararnamenin uygulanmasında, uygulamadan doğacak tereddütleri, ödemelere esas olacak biçimde çözüme bağlamaya ve gerekli açıklamaları yapmaya Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları yetkilidir. 10. Bu Karar ve eki çizelgeler 1 Mart 1977 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe girer. 11. Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür. EK 1 ÇİZELGE SİLÂHLI KUVVETLER İŞ GÜÇLÜĞÜ - İŞ RİSKİ PUAN ÇİZELGESİ Sıra No. Rütbeler İş Güçlüğü İş Riski Toplam 1 Genelkurmay Başkanı Orgeneral - Oramiral Korgeneral - Koramiral Tümgeneral - Tümamiral Tuğgeneral - Tuğamiral L10O Kıdemli Albay Albay Yarbay Kıdemli Binbaşı Binbaşı önyüzbaşı Kıdemli Yüzbaşı 600 IİOO Yüzbaşı Üsteğmen Teğmen Asteğmen Astsb. II. Kad. Kd. Bşçvş Astsb. Kad. Kd. Bşçvş Astsb. Kd. Bşçvş Astsb. Kad. Bşçvş Astsb. Bşçvş Astsb. Kd. Üstçvş Astsb. Üstçvş Astsb. Kd. Çv 'Astsb. ÇVş Uz. J. III. Kad. Çvş Uz. J. Kd. II. Kad. Çvş Uz. J. II. Kad. Çvş Uz. J. Kd. I. Kad. Çvş Uz. J. I. Kad. Çvş Uz. J. Kd. Çvş Uz. J. Çvş Uz. Çavuş EK-1 Çizelgede gösterilen puanlara aşağıda gösterilen puanlar da ek olarak verilir : a. ORGENERAL - ORAMİRAL : (1) Genelkurmay Başkanı 700 (2) Kuvvet Komutanları 650 (3) Ordu K. ve J. Gen. K. lan 550 (4) Donanma Komutam 550 (5) Harp Akademileri Komutanı 550 b. KORGENERAL - KORAMİRAL : 500 (1) Kolordu Komultanlan (2) Yurtiçi Bölge Komutanları (3) Donanıma, Kuzey Saha, Güney Saha ve Deniz Eğitim Komutanları (4) Talktık Hv. Kuvveti ve Hv. Eğt. K. lan (5) Kara Harp Okulu Komutanı c. TÜMGENERAL - TÜMAMİRAL 400 (1) Muharip (Eğitim Birlikleri dahü) Birliklerin Kadrolarında Tümen olarak gösterilen bütün görev yerlerindeki Komutanlar. (2) Kadrolarında rütbeleri Tümgeneral - Tümamiral olan Komutanlar ;

7 28 ŞUBAT 1977 (Resmî Gazete) Sáhif e : 7 d. TUĞGENERAL - TUĞAMİRAL : 350 (1) Muharip (Eğitim Birlikleri dahil) Birliklerin kadrolarında Tugay olarak gösterilen ibütün görev yerlerindeki Komutanları (2) Kadrolarında rütbeleri Tuğgeneral - Tuğamiral olan Komutanlar ile Hastane Baştabipleri. e. ALBAY : 250 (1) Muharip (Eğitim Birlikleri dahil) veya yardımcı sınıf birliklerin kadrolarında Alay Olarak gösterilen bütün görev yerlerindeki Komutanlar. (2) Kadrolarda rütbeleri Albay olan Komutanlar. (3) Jandarma Bölge Müfettişleri (Komutanları). (4) Kadrolarında rütbeleri Albay olan Fabrika Md., Dikimevi Md. leri, Hastane Baştabipleri ile Levazıto Amirleri. f. YARBAY : 200 (10 Muharip (Eğitim Birlikleri dahil) ve Yardımcı Sınıf. Birliklerin Kadrolarında Tabur ye Filo olarak gösterilen bütün görev yerlerindeki Komutanlar. (2) Kadrolarında rütbeleri Yarbay olan Komutanlar. (3) Kadrolarında rütbeleri Yarbay olan Fabrika Md., Di-> kimevi Müdürleri, Hastane Baştabipleri ile Levazım Amirleri. g. BİNBAŞI : İTO YÜZBAŞI : 150 (1) Muharip (Eğitim Birlikleri dahil) ve Yardımcı Sınıf Birliklerin Kadrolarında Birlik, Klt'a, Bölük ve Batarya olarak gösterilen bütün görev yerlerindeki Komutanlar. (2) Kadrolarında rütbeleri Binbaşı ve Yüzbaşı olan Komutanlar ve Hastane Baştabipleri. h. ÜSTEĞMEN - TEĞMEN: 125 ASTEĞMEN : 100 ASTSUBAY II HAD. KD. BŞÇVŞ., ASTSUBAY KAD. KD. BŞÇVŞ., ASTSB. KD. BŞÇVŞ., ASTıSB. KAD. BŞÇVŞ., ASTSB. BŞÇVŞ. 126 ASTSB. KD. ÜSTÇVŞ., ASTSB. ÜSTÇVŞ., ASTSB. KD. ÇVŞ., ASTSB. ÇVŞ. 100 UZ. JANDARMA III. KAD. ÇVŞ., KD. II. KAD. ÇAVUŞ, II. KAD. ÇVŞ., KD. I. KAD. ÇVŞ., I. KAD. ÇVŞ., KD. ÇVŞ. Ve UZMA'N ÇAVUŞ 75 (1) Muharip (Eğitim Birlikleri dahil) Ve Yardımcı Sınıf Birliklerin kadrolarında Takımı, Kısım, Müfreze Komutam, Karakol Komutanları ile Batarya Subayı, Yer Ölçme Subayı, Ateş İdare Subayı, İleri Gözetleme 'Subayı, İrtibat Subaylarma; (2) Kadrolarmda rütbeleri Üstğm., Tğm., Asteğmen, AStsb., Uz, J. ve Uz. Çavuş olan Komutanlar ile hastane baştabiplerine; hizalarında gösterilen ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ZAMMI puanları ayrıca verilir. 2. Kadrolarmda Komutan Yardımcılığı olarak gösterilen görev yerlerine asaleten veya asaleten vekil olarak atandırüan Subaylara Rütbelerinin eşidi olan Komutanlık puanı «Eleman Tenunüıde Güçlük Zammı» EK olarak verilir. 3. (a): 926 sayılı Türk Süahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yazılı sınıflardan Yüksek Mühendis, Mühendis, Tabip, Diş Tabibi, Kimyager, Eczacı, Veteriner Hekimlerden; (1) Tümgeneral - Tümamiral, Tuğgeneral - Tuğamiral, Albay, Yarbay, Binbaşı, Yüzbaşı, Üsteğmen, Teğmen 250 (2) Bu maddede belirtilen unvanlara haiz Asteğmenler, bu Unvanlarla ilgili görevleri fiilen yaptıkları sürece 200 puan; iş güçlüğü puanı verilir, (b) Yukarıdaki (3/a) maddesinde yazüı sınıflardaki Subaylardan : (1) Tümgeneral - Tümamiral 250 (2) Tuğgeneral - Tuğamiral 250 '(3) Albay - Yarbay B0O (4) Binbaşı - Yüzbaşı 150 (5) Üsteğmen - Teğmen 100 Puan «Eleman Teminindeki Güçlük Zammı» EK olarak verilir 4. Komando ve Hava İndirme Tugayları, Dağ-Komando Okulu ve Eğitim Merkezi, Havadan ikmal Bölüğü (Birliği), Jandarma Komando Birlikleri, Jandarma Komando Eğitim Merkezi, 2 nci Ana Jet Üs Uçuş Okulu Kaçma - Kurtulma Kurs Komutanlığı, Havadan Arama - Kurtarma Birliklerinde; görevli Subay, Astsubay, Uzman Çavuş ve Uzman Jandarma Çavuşlar ile (Bu yerlerde kursa katılanların kurs gördükleri sürece); (a) Subaylara 1,50 (b) Astsubaylara 100 (c) Uzman Çavuş ve Uzman Jandarma Çavuşlara 50 puan «Eleman Teminindeki Güçlük Zammı» ayrıca verilir sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 inci maddesi gereğince yapılan atamalarda asil veya asaleten vekü olarak atanmış Sayman veya Saymanın emrinde çalışan Mal ve Hesap Sorumluları, Tahakkuk Subay ve Astsubaylarından: a. Saymanlara; (1) Subaylara 300 (2) Astsubaylara 150 puan «Malî Sorumluluk Tazminatı» b. Saymanın emrinde çalışan Mal ve Hesap Sorumluları ile Tahakkuk Subay ve Astsubaylarına; (1) Subaylara 100 (2) Astsubaylara 75 puan «İş Güçlüğü Zammı» ayrıca verilir. 6. Silâhlı Kuvvetlerde; a. Genelkurmay Başkanlığınca adları ve yerleri onaylı çizelgelerle saptanan Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan: Kıbrıs Birliği, Hudut Birlikleri (Tabur dahil daha ast Birlikler), Özel Harp Dairesi Özel Birlik Komutanlığı, Hudutta görevli Hudut Bölükleri genel destek, direk destek veya emrine verilen Birlikler, sabit ve seyyar radar mevzii, F/S mevziî ve röle merkezlerinde bilfiil çalışan Subaylara 100, Astsubaylara 75, Uzman Çavuş ve Uzman Jandarma Çavuşlara 50; b. Fiilen.gemilerde görevli olan subaylara 100, Astsubaylara 75, Uzman Çavuş Ve Uzman Jandarma Çavuşlara 50; c. Kadrolarmda gösterilen Uçuş Birliklerinde Uçak ve Helikopterlerin uçurulması için uçuş haltitında bilfiil çalışan Subaylara 100, Astsubaylara 75, (144 sayılı Kanundan yararlananlar hariç) puan iş güçlüğüne ek olarak verilir. 7. a) Sağlık, teknisyen, sıhhiye teknisyeni smıflarmdaki; 1. Subaylara Astsubaylara Uzman Çavuş ve Uzman Jandarma Çavuşlara 50 puan iş güçlüsü zammı onay alınmaksızın verilir. b. Kadrolarında bakım ve onarım hizmeti olarak gösterilen ve bu niteliği Genelkurmay Başkanlığınca onaylanarak Milli Savunma Bakanlığınca yayınlanacak çizelgelerde belirtilen ihtisas numara ve branşlarına ilişkin kadro görev yerlerine atanmış ve bilfm çalışan Subay, Astsubay, Uzman Çvş, ve Uz. J. Çvş. lara (a) fıkrasındaki iş güçlüğü zammı aynen verilir. (3 üncü maddenin (a ve ıb) hükmünden yararlananlar bu maddeden faydalanamazlar.) 8. Kara (J. Gn. K. lığı dahil), Deniz, Hava Kuvvette! Komutanlıklarında : (a) Tugay dahil daha ast birliklerdeki (Komutanlık puanı alanlar hariç) görevli; (1) Albay - Yarbay 150 (2) Binbaşı - Yüzbaşı 125 (3) Üsteğmen, Teğmen, Asteğmen 100 (4) Astsubaylar 75 (5) Uzman Çavuş ve Uzman Jandarma Çavuşları 50 (b) Tümen dahil daha üst Karargâhlar ile diğer Askerî Kuruluşlarda (Komutanlık puanı alanlar hariç) görevli; (1) Orgeneral - Oramirallere 350 (2) Korgeneral - Koramirallere 300 (3) Tümgeneral - Tümamirallere 250 (4) Tuğgeneral - Tuğamirallere 200 (5) Albay - Yarbaylara 125 (6) Binbaşı - Yüzbaşılara 100 (7) Üsteğmen, Teğmen, 'Asteğmenlere 75 (8) Astsubaylara 50 (9) Uz. Çavuş ve Uzman Jandarma Çavuşlara 25 Puan «İş Güçlüğü» puanlarına ek olarak verilir.

8 Sahife : 8 (Resmî Gazete) 28 ŞUBAT 1977 Millî Eğitim Bakanlığından : Karar Samst : istanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Kürsüsünde açık bulunan 1. derece Profesör kadrosuna Fakülte Kurulu tarafından seçüen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen aynı Fakülte Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Kürsüsü Doçenti Dr. Orhan Demirhmdi'nin 1760 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince alabileceği aylıkla Profesör olarak atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. '14/2/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Mülî Eğitim Bakanı S. DEMÎREL A. N. ERDEM Karar Sayısı: sayılı Kanunun 23 üncü ve geçici 10 uncu maddeleri ile «Üniversiteler Öğretim Üyelerinin Seçimleri ve Profesörlüğe Yükseltilmeleri Hakkında Tüzük» ün 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunca seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen, aynı Fakülte Fizik Tedavi Kürsüsü Doçenti Dr. Fikret Cüreklibatır'm kadroya bağlı olmaksızın ve aylığını Doçentlik kadrosundan almak üzere Üniversite Profesörlüğüne uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 18/2/1977 Başbakan Milli Eğitim Bakam S. DEMÎREL A. N. ERDEM CUMHURBAŞKANI FAHRÎ S. KORUTÜRK terfii Karar Sayısı: Açık bulunan Birinci Derece kadrolu Talim ve Terbiye Dairesi Üyeliğine; Bakanlık Müfettişi iken emekliye ayrılan Emin Çakıroğlu'nun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 92 ve 93 üncü maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 18/2/1977 CUMHURBAŞKANI Başbakan FAHRİ S Müh Eğitim Bakanı S. DEMİREL A. N. ERDEM KORUTÜRK Milli Eğitim Bakanlığından: Karar Sayıst: Sayılı Kanunun 23 üncü ve geçici 10 uncu maddeleri ile, «Üniversiteler öğretim Üyelerinin Seçimleri ve Profesörlüğe Yükseltilmeleri Hakkında Tüzük» ün 19 ımcu maddesi hükümleri uyarınca, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunca seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen, aynı Fakülte Çocuk Sağlığı ve Hastalıktan Kürsüsü Doçenti Dr. Erol Mavi'nin kadroya bağlı olmaksızın ve aylığını Doçentlik kadrosundan almak üzere Üniversite Profesörlüğüne terfii uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 18/2/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRÎ S. KORUTÜRK Başbakan Millî Eğitim Bakanı S. DEMİREL A. N. ERDEM Karar Sayısı: Açık bulunan Birinci Derece kadrolu Talim ve Terbiye Dairesi Üyeliğine; istanbul Kabataş Erkek Lisesi Edebiyat Öğretmeni Hikmet Demirçelik'in 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ile 71 ve 76 nci maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 18/2/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Milli Eğitim Bakanı S. DEMİREL A. N. ERDEM Çalışma Bakanlığından : Karar Sayısı : Dış Kuruluşumuzda açık bulunan 2 nci derece kadrolu Baş Müşavirliğe, Bonn Çalışma Müşaviri Muhammet Kengerli'nin, 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (A) bendi gereğince terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Çalışma Bakanı yürütür. 18/2/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Çalışma Bakanı S. DEMİREL Ş. KAZAN YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: İthalât Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde değişiklik yapılması hakkında Yönetmelik Madde 1 28/1/1977 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalât Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : Madde 44 Bu Yönetmelik esaslarına göre sadece kendi ihtiyaçları için tahsis yapılan sanayiciler, madenciler, armatörler, müteahhitler (taahhüt ettiği işle ilgili yatının kotasından tahsis alanlar ve kamu kuruluşları inşaatlarım taahhüt edenler), ihracatçılar, turistik müesseseler ile montaj müesseseleri veya mutemetleri tarafından, Bakanlığın muvafakati alınmaksızın tahsis veya tahsis konusu mal tahsis gayesi dışında kullanılamayacağı gibi bu tahsis veya tahsis konusu malın başkalarına devri ve satışı da yapılamaz. Aksine hareket edenlere, Bakanlık tarafından yapılacak inceleme üzerine en az bir yıllık İthalât Programı için müteakip devrelerde ithal listelerinden hiçbir tahsis yapılmaması hususu Bakanlıkça kararlaştırılır. Haklarında bu şekilde müeyyide uygulanması kararlaştırılmış olanlar bu durumun devamı süresince mutemet sıfatıyla dahi ithalât yapamazlar. II sayılı Liberasyon Listesinde kayıtlı mallar ile sanayici ve ithalâtçı kotalarından (Anlaşmak Memleketler kontenjanı dahil) alman tahsislerin veya tahsis konusu inalların, yukarıda sayılan kuruluşlar veya mutemetlerce başkalarına devir ve satışının tespiti hallimde, bu kuruluş veya mutemetlere en az bir yıllık ithalât programı için tahsis yapılamayacağı gibi bunlar aynı süre içinde mutemet sıfatıyla dahi ithalât yapamazlar. Adı geçen kuruluş Veya mutemetlerinden, Bakanlıkça lüzum görüldüğü takdirde, tahsis veya tahsis 'konusu malı, Bakanlığın muvaffakatı alınmaksızın tahsis gayesi dışında kullanmayacakları veya başkasına devir veya satmayacakları hakkında bir taahhütname alınır. Bu taahhütnameye aykırı hareket edenlerden, müteakip devrelerde ithalât yapamamaları hükmü saklı kalmak kaydıyla tahsis tutarının Türk lirası karşılığının % 60 ı tazminat olarak tahsil edilir. Tahsilat 6183 sayılı Amme Alacaiklaıımn Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükmüne göre yapılır. Hangi konu ve maddelerde taahhütname alınacağı ve taahhütname örneği Bakanlıkça yayımlanacak sirkülerlerle ilân edilir. Bu madde uyarınca haklarında müeyyide uygulanması kararlaştırılmış bulunan ilgiülerin bu durumu aynca Resmî Gazete ile ilân olunur. Madde a (Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

9 28 ŞUBAT 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 9 GENELGELER Ticaret Bakanlığından : Dışticaret İşlerine Ait Sirküler Avrupa Ekonomik Topluluğu İşleri Genel Müdürlüğü (77/4) 1 Avrupa Ekonomik Topluluğu, 1977 yılı Genel Preferanslar sistemi çerçevesinde, 26 Ocak 1977 tarihinden 311 Aralık 1977 tarihine kadar uygulanmak üzere Türkiye çıkışlı muhtelif tarım ürünleri ithalâtına bir ek tercihli rejim tanımıştır. Bu rejimin kapsadığı mallar ve getirdiği ticarî kolaylıklar Ek A'da yer almaktadır. 2 Avrupa Ekonomik Topluluğunun altı üye ülkesi (Fransa, Almanya, Belçika, Lülksemburg, İtalya, Hollanda) tarafından uygulanacak tavizli gümrük vergileri Ek A'da gösterilmiştir. 3 Ek tercihli rejimden yararlanacak ürünlere Topluluk üyesi diğer üç ülke (İngiltere, Danimarka, İrlanda) tarafından uygulanacak gümrük vergileri aşağıdaki usulle hesaplanacaktır: a) Üç ülkenin her birinin 1 Ocak 1972'de gelişme yolundaki ülkelere uyguladığı en düşük vergiler ile Ortak Gümrük Tarifesi arasındaki farklar tespit edilir. b) Bu farklar üzerinden Ek B'deki ürünler için 1877 yılı süresince % 80 oranında, Ek B'de bulunmayıp Ek A'da yer alan diğer ürünler için ise 30 Haziran 1977 tarihine kadar % 80 oranında indirim yapılarak belirli hadler elde edilir. c) Üçlerin (İngiltere, Danimarka, İrlanda) uygulayacağı vergüer, bu hadlerin Ek A'da gösterilen vergiler ile Ortalk Gümrük Tarifesi arasındaki preferans marjına eşit olan bir katsayı ile çarpılması sonucu bulunan orandır. Ancak, bu hesaplama sonucunda tespit edilen vergiler Efe A'daki oranlan aştığı takdirde, sözü geçen üç ülke de Ek A'daki vergi oranlannı uygular. 1 Temmuz 1'977'den başlayarak, Ek B'de bulunmayıp Ek A'da yer alan ürünlere Ek A'daki oranlar uygulanır. 4 Avrupa Ekonomik Topluluğu tarafından muhtelif tarım ürünlerimize tek taraflı olarak tanınmış bulunan ek tercihli rejimin esaslarım belirten ve 28 Ocak 1976 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunan 76/1 sayılı Sirküler yürürlükten kaldırılmıştır. EK: A Ek tercihli rejimden yararlanacak ürünler ve bu ürünlere uygu'anacak gümrük vergisi oranları aşağıda gösterilmiştir: Ortak gümrük tarifesi No. Ü r ü n ü n T a n ı m ı Uygulanacak vergi oranı Taze (canlı veya cansız), soğutulmuş veya dondurulmuş balıklar : B. Deniz balıkları : I. Bütün, başı kesilmiş veya uzunlamasına parçalanmış olanlar : y.q Diğerleri : Akvaryum balıkları. II. Filetolar : b) Dondurulmuş : y.7. diğerleri : Köpek balığı (camgöz) ve «Hippoglossus» türü tütün balığı (flétan, halibut) filetoları C. Balık karaciğer, yumurta ve nefsi Tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş balıklar : A. Kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura: I. Bütün, bazı kesilmiş veya uzunlamasına diünmiş : d) Tütün balığı (Hippoglossus vulgaris) e) Tuzlanmış veya salamura somon balığı Kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçalar (kabuğundan çıkanlmış olanlar dahil), taze (canlı veya ölü), soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura : B. Yumuşakçalar, kabuklu olanlar dahil : II. Midye Tabu bal Tarifenin başka yerlerinde adı verilmeyen veya yer almayan hayvan kökenli müstahsallar; 1. veya 3. fasıllara dahil olup, insanın yemesine elverişli olmayan cansız hayvanlar : A. Balıklar, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçalar : I. En çok 6 cm. uzunluğunda balıklar ve karidesler, kurutulmuş Süs veya.buket için kesilmiş çiçekler, çiçek goncaları ve tomurcuklar : A. Taze : y.i. 1 Haziran 31 Ekim arasında : Orkide («Orchidaceae» familyası) ve Anthurium y.ii. 1 Kasım 31 Mayıs arasmda : Orkide («Orchidaceae» familyası) ve Anthurium Sebzeler ve yemlen bitkiler, taze veya soğutulmuş : y.t, Diğerleri : «Combou», «Okra» denilen kabak türü («Hibiscus esculentus L.» veya «Abelmoschus esculentus L. Moench») Sebzeler ve yenilen bitkiler (tuzlu su, kükürtlü su veya geçici olarak muhafazalarını sağlayan başka maddeler katılmış su içinde, fakat olduğu gibi yenmesi amacıyla hazırlanmamış) y.e. Diğerleri : «Combou», «Okra» denilen kabak türü («Hibiscus esculentus L.» veya «Abelmosohus esculentus L. Moench») % 10 % 5 % 10 % 2 % 7 % % 15

10 Sahife: 10 (Resmî Gazete) 28 ŞUBAT 1977 Ortak gümrük tarifesi No. ( Ü r ü n ü n T a n ı m ı Uygulanacak vergi oranı y.o Sebzeler ve yenilen bitkiler kurutulmuş, suyu alınmış veya tebahhur ettirümiş (parça halinde kesilmiş veya dilimlere ayrılmış, ufalanmış veya toz haline getirilmiş olanlar dahil, başka biçimde hazırlanmış olanlar harici; y.b. Diğerleri: Mantarlar, yer mantarları hariç. Yaban turpu (Coshlearia armoracia} Manyoka, ararot, salep, yerelması, tatlı patates ve yüksek oranda nişasta veya inülin içeren benzeri, diğer kökler ve yumrular (taze veya kurutulmuş, tam veya dilimlere ayrılmış); sagu özü: B. Diğerleri, tatlı patatesler dahil (Manyoka, ararot, salep ve yüksek oranda nişasta içeren benzeri diğer kök ve yumrular hariç) y.b Kurutulmuş muz Sert kabuklu meyvalar (08.01 pozisyonundakilerden başkaları) (taze Veya kurutulmuş, kabuklu veya kabuksuz): D. Antep fıstığı E. Pekan cevizi P. Arek (ya da Betel) cevizi, kola cevizi y.g. Diğerleri, fındık hariç. E Sert çekirdekli taze meyvalar (kayısı, şeftali, kiraz, vişne, erik hariç) P Çilek benzeri meyvalar (çilek, küçük yaban mersini, dağ mersini, ahududu, siyah ve kırmızı frenküzümü, papaya hariç) Diğer taze meyvalar: Kuşburnu Diğerleri (kavun ve karpuz hariç) Dondurulmuş durumda pişmiş veya çiğ meyvalar, şeker ilâve edilmemiş: y.a Yaban mersini ve Dut y.b Diğerleri: Ayva ve pozisyonuna giren meyvalar (ananas, kavun, karpuz hariç); Altıntop, küçük yaban mersini, papaya ve P pozisyonundakiler Muvakkaten muhafaza edilmiş (örneğin kükürt gazı veya tuzlu su, kükürtlü su veya muvakkaten muhafazalarını sağlayan başka maddeler katılmış su içinde), fakat bu haliyle yenilmesi mümkün olmayan meyvalar : C. Papaya D. Yaban mersini y.e. Diğerleri: Ayva ve pozisyonuna giren meyvalar (ananas, kavun, karpuz hariç); Altıntop, küçük yaban mersini ve F pozisyonundakiler Kurutulmuş meyvalar (08.01 ile pozisyonları arasında yer alanlar hariç): E. Papaya y.g. Diğerleri: Denurhindi (etli kısmı, tanelerin zarı) Kavun ve turunçgillerin kabuklan (taze, dondurulmuş, kurutulmuş ya da tuzlu su, kükürtlü su veya muvakkaten muhafazalarını sağlayan başka maddeler katılmış su içinde). A.I.b) Kafeini alınmış kavrulmamış kahve A. II.a) Kafeini alınmamış kavrulmuş kahve b) Kafeini alınmış kavrulmuş kahve B. Kahve kabuk ve zar lan C. Kahve yerine kullanılan ve içinde kahve de bulunan maddeler B Pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar: y.i. Kuru halde (pektatlar ve elma, armut, ayvada bulunan pektik maddeler hariç) y.ii. Diğerleri (pektatlar ve elma, armut, ayvada bulunan pektik maddeler hariç) Balık yağları ve memeli deniz hayvanlarının yağlan, (kalın veya ince yağ) (rafine edilmiş olsun olmasın): A. Balık karaciğeri yağları: I. A vitamini tenörü gram basma 2500 uluslararası birime eşit veya daha az olanlar Bitkisel yağlar (sıvı veya katı), (ham, antılmış veya rafine): B. Çin ağacı yağı, abrasın yağı, tung yağı, oleococca yağı, oiticica yağı, myrica mumu ve Japon mumu C. Hint yağı: II. Diğerleri D. Diğer yağlar: I. Teknik işlerde veya sanayide kullanılanlar (gıda sanayiinde kullanılanlar hariç) (a): a) Ham yağlar: I. Palm yağı % 8 % 10 % 7 % 6 /o 6 /o 9 % 11 % 8 % 4 % 4 % ıo % 12 /o 19 % 10 /o 15 % 12»/o 7> % 6 % 2,5 (a) Bu alt pozisyona kabul yetkili makamlarca tespit olunacak şartlara bağlıdır.

11 28 ŞUBAT 1977 (Resmî Gazete) Sahife: 11 Ortak gümrük tarifesi No. Ü r ü n ü n T a n ı m ı Uygulanacak vergi oranı ( y y. 3 diğerleri (keten yağı, yerfıstığı yağı, ayçiçeği yağı ve kolza yağı hariç) b) Diğerleri y. 2 Palmist ve hindistaın cevizi yağı II. Diğerleri: a b) y. Palm yağı; Ham Diğer hallerde Adı belirlenmeyenler: Katı yağlar, en çok net ıl Kg. yağ içeren ambalajlarda Katı yağlar, başka biçimde sunulmuş; sıvı yağlar: aa) Ham: Palmist ve Hindistan cevizi yağı y. bb) Diğer hallerde: Palmist ve Hindistan cevizi yağı Hidrojene edilerek veya başka suretle sertleştirilmiş hayvansal veya bitkisel sıvı ve katı yağlar (rafine edilmiş olsun olmasın, ancak daha ileri işlem görmemiş): A. Perakende satış içki hazırlanmış en çok 1 Kg. net ağırlıkta yağ içeren ambalajlarda B. Başka biçimde arzolunmuş Yağh maddelerin ya da hayvansal veya bitkisel mumların işlenmesinden kalan artıklar: B. Diğerleri: I. Sıvı yağların tortuları, nötralizasyon yağları (soap-stocks) II. Adı geçmeyenler Etten veya sakatattan mamul diğer müstahzarlar ve konserveler: A. Karaciğerden mamul: 1. Kaz veya ördek karaciğerinden B. Diğerleri: II. Av hayvanları veya tavşandan: Av hayvanlarından Tavşandan III. Adı geçmeyenler: b) Diğerleri: y. 1. Sığır eti veya sakatatı ihtiva eden: Sığır dilinden mamul müstahzarlar ve konserveler 2. Adı geçmeyenler: aa) Koyun türünden mamul bb) Diğerleri Balık müstahzarları ve konserveleri (Havyar ve benzerleri dahil): A. Havyar ve benzerleri: I. Havyar (Mersin balığı yumurtaları) II. Diğerleri B. Som balığı türü y. P Palamut - torik (bonito) ve uskumru G. Diğerleri: I. Çiğ filetolar, ekmek tozuna veya hamura bulanmış, dondurulmuş II. Adı geçmeyenler «Crustaceae» denilen kabuklu hayvanlarla yumuşakçaların '(kabuklular dahil) müstahzarları ve konserveleri: A. Yengeçler y. B. Diğerleri («Crangon» türünden gri karidesler ve salyongozlar hariç) Çikolata ve kakao ihtiva eden diğer gıda müstahzarları : A. Toz kakao (yalnız sakaroz katılarak şekerlendirilmiş) C. Çikolata ve çikolatadan mamul maddeler (içi doldurulmuş olabilir); kakao ihtiva eden şekercilik mamulleri ve şeker yerine geçen maddelerden yapılarak bunların yerine kullanılan mamuller (kakao ihtiva edenler) Topyoka (patates nişastasından elde edilenler hariç) Sebzeler, yenilen bitldler ve meyvalar (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş), (Tuz, baharat, hardal veya şeker katılmış olsun olmasın): y. B. Diğerleri (Sirke veya asit asetikle hazırlanmış veya konserve edilmiş) (Tuz, baharat, hardal katılmış olsum olmasın) (Şeker katılmış) (Hıyarlar ve turşuluk küçük hıyarlar, «mixed pickles» ve tatlı kırmızı veya yeşil biberler hariç) Sirke veya asetik asit katılmaksızın hazırlanmış veya konserve edilmiş sebzeler ve yenilen bitkiler: B. Domalan D. Kuşkonmaz E. Turşuluk lahana (Sauerkraut, choucroute) % 2,5 % 6,5 % 4 % 12 /o 18 % 7 % 13 % % 14 % 9 % 14 Va 17 % 18 % 16 % 12 % 16 % 4 % 19 % 10 % 10 /o 6,5 % 6 % 3 + değişken unsur % 10 + değişken unsur (en az fazla % 27 alınabilir) +, ilâve şeker vergisi o/o 4 + değişken unsur % 15 % 14 % 20 % 16

12 Sahife : 12 (Resmî Gazete) 28 ŞUBAT 1977 Ortak gümrük tarifesi No. Ü r ü n ü n T a n ı m ı Uygulanacak vergi oranı Dondurulmuş halde, şeker katılmış meyvalar: y. A. Ağırlığının % 13'ünden fazla şeker ihtiva edenler: ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kavun, karpuz hariç); altıntop, küçük yaiban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalar» y. B. Diğerleri: ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kavun, karpuz hariç); altıntop, küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalar» Meyvalarıcı, meyva kabuklarının, bitkilerin ve bitki parçalarının şekerlemeleri (emdirilmiş, glase, kristalize): B. Diğerleri (zencefil haricindekiler): y. I. Ağırlığının % 13'ünden fazla şeker ihtiva edenler: ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kavun, karpuz hariç); altıntop, küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalar» y. II. Belirlenemeyenler: ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kavun, karpuz hariç); altıntop, küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalar» Pişirilerek hazırlanmış meyva ezme ve pestilleri, reçeller, pelteler, marmelatlar (şeker katılmış olsun olmasın): B. Turunçgil reçel ve marmelatları : y. I. Ağırlığının % 30'undan fazla şeker ihtiva edenler (portakal reçel ve marmeladı hariç) y. II. Ağırlığının % 13'ünden fazla ve en çok % 30'u oranında şeker ihtiva edenler (portakal reçel ve marmeladı hariç) y. III. Diğerleri (portakal reçel ve marmeladı hariç) C. Diğerleri (kestane ezmesi hariç) : I. Ağırlığının % 30'undan fazla şeker ihtiva edenler: y. b) ve pozisyonundaki meyvalar (anafoas, kavun, karpuz hariç); küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalar» y. II. Ağırlığının % 13'ünden fazla ve en çok % 30'u oranında şeker ihtiva edenler: ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kavun, karpuz hariç); küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalar» Meyvalar (başka şekillerde hazırlanmış veya konserve edilmiş) (şeker veya alkol katılmış olsun, olmasın): B. Diğerleri (kavrulmuş sert kabuklu meyvalar haricindekiler): I. Alkol Uâve edilmiş: % 12 % 12 % 8 % 8 % 19 % 19 % 19 % 12 a) Zencefil % 10 b) Ananas, ambalaj içinde net ağırlığı : 1. 1 Kg. dan fazla olanlar: aa) Ağırlığının % 17'sinden fazla şeker ihtiva edenler % 10 bb) Diğerleri % Kg. veya daha az olanlar: aa) Ağırlınm % 19'undan fazla şeker ihtiva edenler % 10 bb) Diğerleri % 10 c) Üzüm: 1. Ağırlının % 13 "ünden fazla şeker ihtiva edenler Diğerleri /o 25 d) Şeftali, armut ve kayısı, ambalaj içinde net ağırlığı : Kg. dan fazla olanlar: aa) Ağırlının % 13'ünden fazla şeker ihtiva edenler % 25 bb) Diğerleri Kg. veya daha az olanlar: aa) Ağırlının % 15'inden fazla şeker ihtiva edenler /o 25 bb) Diğerleri % 25 e) Diğer meyvalar: y. 1. Ağırlığının % 9'undan fazla şeker ihtiva edenler (Kiraz ve vişne hariç) % 25 y. 2. Diğerleri (Kiraz ve vişne hariç) % 25' f) Meyva karışımları: 1. Ağırlığının % 9'undan fazla şeker ihtiva edenler % Diğerleri % 25 II. Alkol ilâvesi almaksızın: a) Şeker katılmış ve ambalaj içinde net ağırlığı 1 Kg. dan çok olanlar: 2. Altıntop dilimleri % Mandalina, satsuma ve benzerleri 19 % 12

13 28 ŞUBAT 1977 (Resmî Gazete) Sahife: 13 Ortak gümrük tarifesi No. Ü r ü n ü T a n ı m ı 4. Üzüm y. 8. Diğer meyvalar: ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kavun, karpuz hariç); küçük yaban mersini, papaya ve P pozisyonundaki «diğer meyvalar» Demirhindi (zarları ve etli kısımları) b) Şeker katılmış ve ambalaj içinde net ağırlığı en çok 1. Kg. olanlar: 2. Altıntop dilimleri 3. Mandalina, satsuma ve benzerleri 4. Üzüm Uygulanacak vergi oram % 18 % 8 % 8 % 11 % 20 % y. 8. Diğer meyvalar: ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kavun ve karpuz hariç); küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalar» c) Şeker katılmamış ve ambalaj içinde net ağırlığı: 1. En az 4,5 Kg. olanlar: y. dd) Diğer meyvalar : ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kavun ve karpuz hariç); küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalar» 2. 4,5 Kg. dan az olanlar y. bb) Diğer meyvalar ve meyva karışımları: ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kavun ve karpuz hariç); küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalar» Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları, tahammür ettirilmemiş, alkol katılmamış (şeker katılmış olabilir): A. 15 C derece ısıda yoğunluğu 1,33'ten çok olanlar: III. Diğerleri (üzüm, elma, armut sulan, üzüm şırası haricindekiler): y. a) 100 Kg. net ağırlığının değeri 30 hesap biriminden (HB) yüksek olanlar: ve pozisyonundaki meyvalann (ananas, kavun ve karpuz hariç); küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalann» suları b) 100 Kg. net ağırlığının değeri en çok 30 HB olanlar: y. 1. İlâve şeker oranı ağırlığının % 30'unu aşanlar: ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kavun ve karpuz hariç); küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalann» sulan y. 2. Diğerleri: ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kavun ve karpuz hariç); küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalann» suları B. 15 C derece ısıda yoğunluğu en çok 1,33 olanlar: II. Diğerleri (üzüm, elma, armut suları haricindekiler) : 2. Altmtop suları 3. Diğer turunçgillerin suları (portakal ve limon suları hariç) : y. aa) Katma şeker ihtiva edenler y. bb) Diğerleri 6. Diğer meyva ve sebzelerin suları: y. aa) Katma şeker ihtiva edenler: ve pozisyonundaki meyvalann (ananas, kavun ve karpuz hariç); küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalann» sulan Diğerleri (kayısı ve şeftali sulan hariç) y. bb) Diğerleri: ve pozisyonundaki meyvalann suları (ananas, kavun, karpuz hariç); küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalann» suları Diğerleri (kayısı ve şeftali suları hariç) 7. Karışımlar: y. bb) Diğerleri (ayrı ayrı veya birlikte % 25'ten büyük oranda üzüm, turunçğil, ananas, elma, armut, domates, kayısı veya şeftali suyu içeren karışımlar hariç) (Turunçğil ve ananas suyu kanşımları dışında kalanlar) : 11. Katma şeker ihtiva edenler 22. Belirlenmeyenler b) Net 100 Kg. değeri en çok 30 HB olanlar: 2. Altmtop suları: aa) Katma şeker oranı ağırlığının % 30'unu aşanlar bb) Diğerleri 4. Diğer turunçgillerin suları (portakal ve limon suyu dışındakiler) : aa) Katma şeker oranı ağırlığının % 30'unu aşanlar bb) Katma şeker oranı ağırlığının en çok % 30'u kadar olanlar % 8 % 8 % 8 % 15 % 15 % 15 % 8 /o 13 % 13 % 10 % 17 % 10) % 18 % 17' % 18 % 8 % 8 % 14 % J14

14 Sahife : 14 (Resmî Gazete) 28 ŞUBAT 1977 Ortak gümrük tarifesi No. Ü r ü n ü n T a n ı m ı uygulanacak vergi oram cc) Katma şeker ihtiva etmeyenler 7. Başka meyva ve sebzelerin suları (portakal, limon ananas, domates suları dışındakiler): y. aa) Katma şeker oranı ağırlığının % 30'unu aşanlar : ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kavun, karpuz hariç); ile küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalann» suları Diğerleri (Kayısı ve şeftali suları hariç) y. bb) Katma şeker oram ağırlığının en çok % 30'u kadar olanlar: ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kavun, karpuz hariç); ile küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalann» sulan Diğerleri (Kayısı ve şeftali sulan hariç) y. cc) Katma şeker ihtiva etmeyenler: ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kavun, karpuz hariç); ile küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalann» suları Diğerleri (Kayısı ve şeftali suları hariç) 8. Karışımlar: y. bb) Diğerleri (ayrı ayrı veya birlikte % 25ten büyük oranda üzüm, turunogil, ananas, elma armut, domates, kayısı suyu veya şeftali suyu içeren karışımlar hariç) (turunçgil ve ananas suyu kanşımları dışında kalanlar): 11) Katma şeker oram ağırlığının /o 30'unu aşanlar 22) Katma söker oranı ağırlığının en çok % 30'u kadar olanlar 33) Katma şeker ihtiva etmeyenler Tarifenin başka yerlerinde adı geçmeyen veya bulunmayan gıda müstahzarları: A. Tane veya başak halinde hububat, önceden pişirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış Et ve sakatatın, balıklann ve kabuklu hayvanlarla yumuşakçalann insan tarafından yenilmeye elverişli olmayan unları ve tozları; kıkırdaklar: B. Balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların un ve tuzları % 15 /o 110 -t- prelevman % IT % 10 % 17 % 10 % 18 % 17 % 17 % 18 /o 4 + değişken unsur EK: Aşağıdaki ürünler için İngiltere, Danimarka ve İrlanda tarafından 1 Ocak 1972 tarihinde gelişmekte olan ülkelere uygulanan en düşük vergi hadleri ile Ortak Gümrük Tarifesi arasındaki farklar üzerinden, Sirküler metninde açıklanan şekilde indirim yapılacaktır. Ortak Gümrük Tarifesi No. Ürünün tanımı B yj08.o Süs veya buket için kesilmiş çiçekler, çiçek goncaları ve tomurcuklar : A. taze : y.i. 1 Haziran 31 Ekim arasında : Orkide («Orchidaceae» familyası) ve Anthurium y.ii. 1 Kasım 31 Mayıs arasında : Orkide («Orchidaceae» familyası) ve Anthurium Sebzeler ve yenilen bitkiler, taze veya soğutulmuş : y.t. Diğerleri : «Combou», «Okra» denilen kabak türü («Hibiscus esculentus L.» veya «Abelmoschus esculentus L. Moench»> Sebzeler ve yenilen bitkiler (tuzlu su, kükürtlü su veya geçici olarak muhafazalarını sağlayan başka maddeler katılmış su içinde, fakat olduğu gibi yenmesi amacıyla hazırlanmamış) y.e. Diğerleri: «Combou», «Okra» denilen kabak türü («Hibiscus esculentus L.» veya «Abelmoschus esculentus L. Moench») Sebzeler ve yenilen bitkiler, kurutulmuş, suyu alınmış veya tebahhur ettirilmiş (parça halinde kesilmiş veya dilimlere ayrılmış, ufalanmış veya toz haline getirilmiş olanlar dahil, başka biçimde hazırlanmış olanlar hariç): y.b. Diğerleri : Mantarlar, yer mantarları hariç, Yaban turpu (Cochlearia armoracia) Sert kabuklu meyvalar (08.01 pozisyonundakilerden başkaları) (taze veya kurutulmuş, kabuklu veya kabuksuz) : D. Antep fıstığı E. Pekan cevizi F. Arek (ya da Betel) cevizi, kola cevizi y.g. Diğerleri, fındık hariç. E. Sert çekirdekli taze meyvalar (kayısı, şeftali, kiraz, vişne, erik hariç) F. Çilek benzeri meyvalar (çilek, küçük yaban mersini, dağ mersini, ahududu, siyah ve kırmızı frenk üzümü, papaya hariç) Diğer taze meyvalar : Kuşburnu Diğerleri (kavun ve karpuz hariç) Dondurulmuş durumda pişmiş veya çiğ meyvalar, şeker ilâve edilmemiş : y.a. Yaban mersini ve Dut

15 28 ŞUBAT 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 15 Ortak Gümrük Tarifesi No. Ürünün tanımı y.b. Diğerleri : Ayva ve pozisyonuna giren meyvalar (ananas, kavun, karpuz hariç); Altıntop, küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundakiler : 08.1(1 Muvakkaten muhafaza edilmiş (ömeğin kükürt gazı veya tuzlu su, kükürtlü su veya muvakkaten muhafazalarını sağlayan başka maddeler katılmış su içinde), fakat bu haliyle yenilmesi mümkün olmayan meyvalar : C. Papaya D. Yaban mersini y.e. Diğerleri : Ayva ve pozisyonuna giren meyvalar (ananas, kavun, karpuz hariç); Altmtop, küçük yaban mersini ve F pozisyonundakiler Kurutulmuş meyvalar (08.01 ile pozisyonları arasında yer alanlar hariç); E. Papaya y.g. Diğerleri : Demirhindi (etli kısmı, tanelerin zarı) Kavun ve turunçgillerin kabukları (taze, dondurulmuş, kurutulmuş ya da tuzlu su, kükürtlü su veya muvakkaten muhafazalarını sağlayan başka maddeler katılmış su içinde) : Etten veya sakatattan mamul diğer müstahzar ve konserveler : B. Diğerleri (karaciğerden mamul olanlar haricindekiler) : III. Adı geçmeyenler : b) Diğerleri y.i. Sığır eti veya sakatatı ihtiva edenler : Sığır dilinden mamul müstahzarlar ve konserveler Sebzeler, yenilen bitikler ve meyvalar (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş) (Tuz, baharat, hardal veya şeker katılmış olsun olmasın) : y.b. Diğerleri (Sirke veya asit asetikle hazırlanmış veya konserve edilmiş) (Tuz, baharat, hardal katılmış olsun olmasın) (Şeker katılmış) (Hıyarlar ve turşuluk küçük hıyarlar, «mixed pickles» ve tatlı kırmızı veya yeşil biberler hariç) Sirke veya asetik asit katılmaksızın hazırlanmış veya konserve edilmiş sebzeler ve yenilen bitkiler : B. Domalan D. Kuşkonmaz E. Turşuluk lahana (Sauerkraut, choucroute) Dondurulmuş halde, şeker katılmış meyvalar : y.a. Ağırlığının % 13'ünden fazla şeker ihtiva edenler : ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kavun, karpuz hariç); altmtop, küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalar» y.b. Diğerleri : ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kavun, karpuz hariç); altıntop, küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalar» Meyvaların, meyva kabuklarının, bitkilerin ve bitki parçala raim şekerlemeleri (emdirilmiş, glase, kristalize) : B. Diğerleri (zencefü haricindekiler): y.i. Ağırlığının % 13'ünden fazla şeker ihtiva edenler: ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kaxrun, karpuz hariç); atlmtop, küçük yaban mersini, papaya ve P pozisyonundaki «diğer meyvalat» y. II. Belirlenmeyenler: ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kavun, karpuz hariç); altıntop, küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalar» Pişirilerek hazırlanmış meyva ezme ve pestilleri, reçeller, pelteler, marmelatlar (şeker katılmış olsun olmasın): B. Turunçgil reçel ve marmelatları: y.i. Ağırlığının % 30'undan fazla şeker ihtiva edenler (portakal reçel ve marmeladi hariç) y.ii. Ağırlığının % 13'ünden fazla ve en çok % 30'u oranında şeker ihtiva edenler (portakal reçel ve marmeladı hariç) y.iii. Diğerleri (portakal reçel ve marmeladı hariç) C. Diğerleri (kestane ezmesi hariç) : I. Ağırlığının 0/ o 30'undan fazla şeker ihtiva edenler : y.b) ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kavun, karpuz hariç); küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalar» y.ii. Ağırlığının % 13'ünden fazla ve en çok % 30'u oranında seker ihtiva edenler: ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kavun, karpuz hariç); küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalar» Meyvalar (başka şekillerde hazırlanmış veya konserve edilmiş) (şeker veya alkol katılmış olsun, olmasın): B. Diğerleri (kavrulmuş sert kabuklu meyvalar haricindekiler) : I. Alkol ilâve edilmiş: a) Zencefil b) Ananas, ambalaj içinde net ağırlığı : 1.1 Kg.dan fazla olanlar: aa) Ağırlığının % 17'sinden fazla şeker ihtiva edenler bb) Diğerleri 2.1 Kg. veya daha az olanlar: aa) Ağırlığının % 19'undan fazla şeker ihtiva edenler bb) Diğerleri c) Üzüm: 1. Ağırlığının % 13'ünden fazla şeker ihtiva edenler

16 Sahife : 16 (Resmî Gazete) 28 ŞUBAT 1977 Ortak Gümrük Tarifesi No. Ürünün tanımı 2. Diğerleri d) Şeftali, armut ve kayısı, ambalaj içinde net ağırlığı: 1.1 Kg. dan fazla olanlar : aa) Ağırlığının % 13'ünden fazla şeker ihtiva edenler bb) Diğerleri 2. 1 Kg. veya daha az olanlar : aa) Ağırlığının % 15'inden fazla şeker ihtiva edenler bb) Diğerleri e) Diğer meyvalar: y.l. Ağırlığının % 9'undan fazla şeker ihtiva edenler (Kiraz vişne hariç) y.2. Diğerleri (Kiraz ve vişne hariç) f) Meyva karışımları: 1. Ağırlığının % 9'undan fazla şeker ihtiva edenler 2. Diğerleri II. Alkol ilâvesi olmaksızın : a) Şeker katılmış ve ambalaj içinde net ağırlığı 1 K 3. dan çok olanlar: 2. Altıntop dilimleri 3. Mandalina, satsuma ve benzerleri 4. Üzüm y.8 Diğer meyvalar: ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kavun, karpuz hariç); küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalar» Demirhindi (zarları ve etli kısımları) b) Şeker katılmış ve ambalaj içinde net ağırlığı en çok 1 Kg. olanlar: 2. Altıntop dilimleri 3. Mandalina, satsuma ve benzerleri 4. Üzüm y.8 Diğer meyvalar: ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kavun ve karpuz hariç); küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalar» c) Şeker katılmamış ve ambalaj içinde net ağırlığı: 1. En az 4,5 Kg. olanlar: y.dd) Diğer meyvalar: ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kavun, karpuz hariç); küçük yaban mersini, papaya ve F Pozisyonundaki «diğer meyvalar» 2. 4,5 Kg. dan az olanlar: y.bb) Diğer meyvalar ve meyva karışımları: ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kavun, karpuz hariç); küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonu Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları, tahammürettirilmemiş, alkol katılmamış (şeker katılmış olabilir) : A. 15 C derece ısıda yoğunluğu 1,33'ten çok olanlar: III. Diğerleri (üzüm, elma, armut suları, üzüm şırası haricindekiler) : y.a) 100 kg net ağırlığının değeri 30 hesap biriminden (HB) yüksek olanlar : ve pozisyonundaki meyvaların (ananas, kavun, karpuz hariç); küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvaların» suları b) 100 kg net ağırlığının değeri en çok 30 HB olanlar : y.l. İlâve şeker oranı ağırlığının % 30'unu aşanlar: ve pozisyonundaki meyvaların (ananas, kavun, karpuz hariç); küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvaların» suları y.2. Diğerleri ve pozisyonundaki meyvaların (ananas, kavun, karpuz harici; küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvaların» sulan B. 15 C derece ısıda yoğunluğu en çok 1,33 olanlar : II. Diğerleri (üzüm, elma, armut sulan haricindekiler) : 2. Altıntop suları 3. Diğer turunçgillerin suları (portakal ve limon suları hariç) : y.aa) katma şeker ihtiva edenler y.bb) diğerleri 6. Diğer meyva ve sebzelerin suları: y.aa) katma şeker ihtiva edenler: ve pozisyonundaki meyvaların suları (ananas, kavun, karpuz hariç); küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvaların» sıüarı diğerleri (kayısı ve şeftali suları hariç) y.bb) diğerleri: ve pozisyonundaki meyvaların suları (ananas, kavun, karpuz hariç); küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalann» suları diğerleri (kayısı ve şeftali suları hariç) 7. Kanşımlar: y.bb) diğerleri (ayrı ayrı veya birlikte % 25'ten büyük oranda üzüm, turunçgil, ananas, elma, armut, domates, kayısı veya şeftali suyu içeren karışımlar hariç) (turunçgil ve ananas suyu karışımları dışında kalanlar) : 11) Katma şeker ihtiva edenler 22) belirlenmeyenler

17 28 ŞUBAT 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 17 Ortak Gümrük Tarifesi No. Ürünün tanımı b) Net 100 kg değeri en çok 30 HB olanlar: 2. Altıntop sulan : aa) Katma şeker oranı ağırlığının % 30'unu aşanlar bb) diğerleri 4. Diğer turunçgillerin suları (portakal ve limon suyu dışındakiler) : aa) katma şeker oranı ağırlığının % 30'unu aşanlar bb) katma şeker oranı ağırlığının en çok % 30'u kadar olanlar cc) katma şeker ihtiva etmeyenler 7. Başka meyva ve sebzelerin suları (portakal, limon ananas, domates suları dışındakiler) : y.aa) katma şeker oranı ağırlığının % 30'unu aşanlar: ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kavun, karpuz hariç) ile küçük yaban mersini, papaya ve P pozisyonundaki «diğer meyvalann» sulan diğerleri (kayısı ve şeftali suları hariç) y.bb) katma şeker oranı ağırlığının en çok % 30'u kadar olanlar: ve pozisyonundaki meyvalar (ananas, kavun, karpuz hariç) ile küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalann» suları diğerleri (kayısı ve şeftali suları hariç) y.cc) katma şeker ihtiva etmeyenler : ve pozisyonlarındaki meyvalar (ananas, kavun, karpuz hariç) ile küçük yaban mersini, papaya ve F pozisyonundaki «diğer meyvalann» suları diğerleri (kayısı ve şeftali suları hariç) 8. Karışımlar: y.bb) Diğerleri (ayrı ayrı veya birlikte % 25'ten büyük oranda üzüm, turunçgil, ananas, elma, armut, domates, kayısı suyu veya şeftali suyu içeren karışımlar hariç) (turunçgil ve ananas suyu karışımları dışında kalanlar) : 11) Katma şeker oranı ağırlığının % 30'unu aşanlar 22) Katma şeker oranı ağırlığının en çok % 30'u kadar olanlar 33) Katma şeker ihtiva etmeyenler Dışticaret İslerine Dair Sirküler İthalât (77/13) Mer'i İthalât Yönetmeliğinin 16. maddesinin D fıkrasına istinaden yapılacak akreditif ve vesaik mukabili ödeme şekilleri ile ilgili temdit taleplerinde, malın 28/11/1977 tarihinden önce yüklenmiş olması halinde, 5 aylık süre içinde yüklenme şartı aranmıyacaktır. H'977 yılı Tahsisli İthal Malları Listesinde yer alan müracaat ve inceleme makamı gösterilmemiş Serbest İthalâtçı kotaları; < Talepler % 80 Bilanço Kârı/Öz Sermaye '% 20 esas alınarak dağıtılacaktır. Dışticaret İşlerine Dair Sirküler Teşvik ve Uygulama 77/3 7/8/1970 tarih ve 7/11)17 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş bulunan «'İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına DaiT Karar» hükümlerinden faydalanmak üzere Bakanlığa müracaat eden ihracatçılar ile İmalâtçı - İhracatçılar verecekleri projeye aşağıda örneği gösterilen taahhütname veya taahhütnameleri de eklerler. (İhracatçılar ve İmalâtçı - İhracatçılar Örnek ıl'deki, İmalâtçı - İhracatçılar ise kredi Ve döviz tahsis talep ettikleri takdirde Örnek 1 ve 2'deki taahhütnameyi de Bakanlığa verecekleri projeye eklerler.) Örnek : a TAAHHÜTNAME TİCARET BAKANLIĞINA İhraç Edilecek Mahn Cinsi : İhraç Edilecek Mahn Miktarı : İhraç Süresi : Taahhüt Edilen İhracatın FOB Döviz Değeri $ : Yukarıda belirtilen ihracat taahhüdümüzle ilgili ive İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına Dair Karar Hükümlerine göre Bakanlığınızca uygun görülecek krediyi ihracata müteallik faaliyetlerde ve düzenlenecek belgede gösterilen şartlara uygun olarak kullanacağımızı, - İhracat taahhüdümüzü serbest döviz karşılığında ve (İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına Dair Karar ve bu Karara İlişkin Yönetmelik, Tebliğ Ve Sirkülerlere uygun olarak gerçekleştireceğimizi ve ihracat bedeli dövizi Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı Usul ve Esaslarına göre Yurda getireceğimizi, Tahsis edilen kredinin ihracata müteallik faaliyetlerde kullanıimaması, ihracat taahhüdünün ihraç süresi içinde ve tespit edilen şartlarla ve serbest döviz karşılığında gerçekleştirilememesi, aynea ihracat bedeli dövizin Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatı usul ve esaslarına göre yurda getirilmemesi halinde; gerek selektif kredi fonundan karşılanacak faiz farkının, gerek normal ticarî kredilere uygulanan faiz, komisyon ve sair masraflar ile uygulanmış bulunan düşük faiz komisyon ve diğer masraflar arasındaki farkın ve gerekse normal ticarî faiz, komisyon ve sair masraflar üzerinden vergi, resim ve harçları hiçbir kanunî kovuşturmaya lüzum kalmaksızın krediyi açan Bankaya ödeyeceğimizi, kabul ve taahhüt ederiz. Taahhüt Tarihi : Taahhütname No. : İdare Meclisi Karar Tarihi : lidare Meclisi Karar No. : Yetkili İmzalar 1. İdare Meclisi Reisi 2. Genel Müdür 3. İdare Meclisi Üyesi 4.»»» 5.»»» 6.»»» IEK: 1) lidare Meclisi Kararı (Noterden Tasdikli) 2) İmza Sirküleri (»» ) (Sermaye şirketlerirıin haricindeki firmalar sadece şirket yönetiminde ve taahhüt vermede yetkili olanların Noterce tasdikli imza (sirkülerini eklerler.) Örnek : 2 TAAHHÜTNAME TİCARET BAKANLIĞINA İhraç (Edilecek Mahn Cinsi : İhraç Edilecek Malın Miktarı : 'İhraç Süresi : Taahhüt Edilen İhracatın FOB Döviz Değeri $ :

18 Sahife : 18 (Resmî Gazete) 28 ŞUBAT 1977 Yukarıda belirtilen ihraç taahhüdümüzle ilgili ve İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına Dair Karar hükümlerine göre Bakanlığınızca Yılı İthalât Yönetmeliğine ekli Tahsisli İthal Mallan Listesinin muhtelif tarifeli 367 sıra numarasında kayıtlı İhracatın Teşviki Geliştirme Kotasından uygun görülerek verilecek tahsis veya tahsis konusu malı veriliş gayesine ve anılan Karar hükümleri ile tespit edilecek şartlara uygun olarak kullanacağımızı, satmayacağımızı, ahara devir ve temlik etmeyeceğimizi, başka yerlerde ve yatırımlarda kullanamayacağımızı, İhracat taahhüdümüzü serbest döviz karşılığında ve İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslanna Dair Karar ve bu Karara ilişkin Yönetmelik, Tebliğ ve Sirkülerlere uygun olarak gerçekleştireceğimizi ve ihracat bedeli dövizi Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı usul ve esaslarına göre Yurda getireceğimizi, İhracat taahhüdünün ihraç süresi içinde ive tespit edilen şartlarla ve serbest döviz karşılığında gerçekleştirilmemesi, ayrıca ihracat bedeli, dövizin Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatı usul ve esaslarına -göre Yurda getirilmemesi halinde; İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına Dair Karar ve Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuat: usul ve esaslarına göre uygulanacak müeyyideyi, Tahsis veya tahsis konusu imalın İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına Dair Karar ve veriliş gayesine uygun olarak kullanılmaması '(Bakanlığın izni 'alınmadan satılması, ahara devir ve temlik ed.1- mesl, başka yerlerde Ve yatırımlarda kullanılması) halinde hiç bir kanunî kovuşturmaya lüzum kalmaksızın tahsis edilen dövizin Türk Parası tutarının l0 ''o 60 mı Hazineye tazminat olarak ödeyeceğimizi ve ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili 'Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi, kabul ve taahhüt ederiz. Taahhüt Tarihi Taahhütname No. İdare Meclisi Karar Tarihi İdare Meclisi Karar No. Yetkili İmzalar il IEK İdare Meclisi Reisi Genel Müdür İdare Meclisi Üyesi»»» 1) İdare Meclisi Kararı (Noterden Tasdikli) İmza Sirküleri (»» ) '2) (Sermaye şirketlerinin haricindeki firmalar sadece şirket yönetiminde ye taahhüt vermede yetkili olanların Noterce tasdikli imza 'sirkülerini eklerler.) Ticaret Bakanlığından: Dışticaret İşlerine Dair Sirküler Teşvik ve Uygulama (77/4) 1977 Yılı Programı döneminde Tahsisli İthal Mallan Listesinde yit alan 398 İve 1369 sıra numaralı (kotalardan gerekli yatırım malları ithal talebinde bulunan Özel Sektör Yatırımcıları aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenleyecekleri bir adet taahhütnameyi, Teşvik ve Uygulama (77/2) No. lu Sirkülerde belirtilen belge ve dokümanlarla birlikte göndermeleri gerekmektedir. TAAHHÜTNAME TİCARET BAKANLIĞINA 1977 Yılı İthalât Yönetmeliğine ekli Tahsisli İthal Malları Listesinin MuhteSif Tarifeli 3518 sıra numarasında kayıtlı Özel Sektör Yatırım Kotası ve/veya 369 sıra numarasında kayıtlı Çelik Gemilerin müteferrik malzeme ihtiyaçları için lüzumlu maddeler kotasından tarafımıza tahsis edilecek malları tahsis gayesine uygun olarak kullanacağımızı, Bakanlığın önceden iznini almadan satmayacağımızı, ahara devir ve 'temlik etmeyeceğimizi, başka yerlerde ve yatırımlarda kullanmayacağımızı; aksine hareket ettiğimiz takdirde hiçbir kanunî kovuşturmaya lüzum kalmaksızın 'tahsis ödüen dövizin Türk Parası tutarının % 60 mı Hazineye tazminat olarak lödeyeceğimizi ve lödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Taahhüt Tarihi Taahhütname No. İdare Meclisi Karar Tarihi İdare Meclisi Karar No. Yetkili İmzalar 1. İdare Meclisi Reisi 2. Genel Müdür 3. İdare Meclisi Üyesi 4.»»» 5.»»» 6.»»» EK : 1) İdare Meclisi Kararı (Noterden Tasdikli) 2) İmza Sirküleri (»» ) (Sermaye şirketlerinin haricindeki firmalar sadece şirket yönetiminde ve taahhüt vermede yetkili olanların Noterce tasdikli imza sirkülerini eklerler.) Yüksek Seçim Kurulu Kararı Karar No: 41 Van Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından alman 10/2/1977 gün ve 9 sayılı yazıda; Deprem felaketi sebebiyle çevreden ve bilhassa Muradiye'den, Van'a tahminen seçmenin geldiğini ve bunların kurulan bir kaç çadır mahallesi ile bazı binalara yerleştirildiğini, bu afetzedelerin ilkbaharda tekrar yerlerine döneceklerinin söylendiğini ve bu seçmenlerin yapılacak seçmen kütüğü denetiminde Van ili kütüğüne yazıldıkları takdirde ne gibi işlem yapılacağı hususu sorulmuş olmakla, konu incelenerek gereği görüşüldü: Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 26/4/1961 günlü ve 298 sayılı Kanunun 24/3/1973 günlü ve 1700 sayılı Kanunla değişik 28 inci maddesi hükmüne göre seçmen kütükleri daimidir ve 30 uncu madde gereğince de seçmenlik sıfatının tayininde esas, seçmen kütükleridir ve her seçmenin, kütüğünün yazılı bulunduğu seçim bölgesinde ve oturduğu yere en yakın sandığa ait seçmen listesine yazılması ve o sandıkta oy vermesi esastır. Deprem felâketi sebebiyle, oturdukları yerleri terkedip Van İl Merkezine çevreden ve özellikle Muradiye İlçesinden gelen seçmenlerin, buradaki yerleşmeleri geçicidir. Deprem sebebiyle yıkılan evleri ve binaları yeniden yapıldığında, geldikleri yerlere döneceklerdir. Geçici olarak bir kimsenin ikametgâhından ayrılmasının, onun ikametgâhiyle olan ilgisini hukuk bakımından sona erdirmiyeceği cihetle, deprem sebebiyle geçici olarak Van İl Merkezine göç eden seçmenlerin ikametgâhlarının gine geldikleri yer olmasına göre, bunların o yer muhtarlıklarının kütüklerine yazılmaları gerekir. Bunun aksinin kabulü, çok sayıda yurttaşın seçme yetkisinden yoksun kılınması gibi sakıncalar yaratır. Nitekim, tam benzeri olmamakla beraber geçici olarak yaz mevsiminde yaylaya göç eden seçmenlerin, daimi kütük düzenlenmesi için sayım ve yazım işleminin, nüfusa kayıtlı oldukları köy muhtarının vereceği bilgi üzerine ve kütüğe onun imzası alınmak kaydiyle seçmen kütüğüne yazılması gerektiği, 20/5/1961 günlü 40 sayılı ve 2/5/1973 günlü 249 sayılı ilke kararlarımızla da benimsenmiştir. Ancak, bunlardan, geldikleri yere dönmiyeceklerini ve ikametgâhlarını Van'a naklettiklerini beyan edenlerin aranan diğer koşullar mevcut ise, Van il merkez seçmen kütüğüne kayıt edilmeleri gerekir. Deprem felâketi nedeniyle, geçici olarak ikametgâhlarından ayrılıp Van il merkezine yerleşen seçmenlerin geldikleri yer ilçe seçim kurullarnm denetiminde, o yer muhtarlarının beyanlarına göre seçmen kütüklerine yazılmaları ve ikametgâhım Van'a naklettiğini bildirenlerin de Van Merkez İlçe Seçim Kurulunca diğer koşullar mevcut ise kütüklere yazılmalarının sağlanması ikametgâhlarını değiştirenler hakkındaki işlemin uygulanması ve denetiminde bu şekilde yapılması gerektiğine karar verilmelidir. Sonuç 1 Deprem felâketi nedeniyle, ikametgâhlarından geçici olarak ayrılıp Van il merkezine yerleşen seçmenlerin, geldikleri yer olan ikametgâhları ilçe seçim kurullarnm denetiminde, o yer muhtar-

19 28 ŞUBAT 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 19 larının vereceği bilgi üzerine ve kütüğe onun imzası alınmak kaydiyle seçmen kütüğüne yazılmaları ve ikametgâhlarını Van'a naklettiklerini bildirenlerinde diğer koşullar mevcut ise Van îl Merkez Seçmen Kütüğüne yazılmalarının sağlanması ve ikametgâhlarım değiştirenler hakkındaki işlemin uygulanması suretiyle daimî seçmen kütüklerinin denetlenmesi gerektiğine, 2 Kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına, 3 Kararın birer örneğinin Van İl ve Van Merkez, Başkale, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye ile Özalp İlçe Seçim Kurulları Başkanlıklarına gönderilmesine, 17/2/1977 gününde oybirliğiyle karar verildi. İLÂN Millî Piyango 19/ŞUBAT/1977 ÇEKİLİŞ İKRAMİYE LİSTESİ Numara Numara Numara Numara Numara İkiyüzbin ( ) lira ikramiye kazanan numaralar : , , , , , Yüzlün ( ) lira ikramiye kazanan numaralar : , , , , , , , , , , , , , , 0J977832, , , , , , Ellibin (50.000) lira ikramiye kazanan numaralar : , O011892, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , O9708Ü1, , , , , , , , , , , Hı59S2ı43, , 1605Ö5B, 17(119016, ,!lia94l526, , Yirmibin (20.000) lira ikramiye kazanan numaralar : , , , , , , , , , OU73010, , , 0B47209, , , , , , , , C434107, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Onbin (10.000) lira ikramiye kazanan numaralar : , , , , , , , , , , , , , , , 0Q4254O, ', , , , , , , , , , , , , , , ', , , , , , , , , , 07B8968, , , , , , , , , , , , , , , , , ', , , , 1O65S03, , , 1B18935, , , , 13B5654, , , , , , , , , , , , , , , , , , , il798113, , , , , , , , , , , , Sonbeş rakamına göre bin (1.000) lira ikramiye kazanan numaralar: 00296, , 03231, 03811, 04503, 04986, 05507, 06070, 06856, 08366, 08604, 09209, 00575, 09811, 00843, 00019, 10870, 10660, 10892, 11239, 14476, 16005', 16879, 18746, 19643, 20043, 20773, 21304, 23663, 26109, 26596, 27411, 20980, 30646, 31134, 31407, 33182, 34343, 34367, 34466, 34547, 36357, 36094, 37385, 39297, 39437, 41909, 43531, 44367, 45804, 46117, 46638, 46798, 47266, 47528, 48995, 49471, 52234, 57016, 57307, 50551, 61045, 62491, DÜZELTME 28/10/1976 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan «İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân Bakanlığından» adı altında yayımlanan Yönetmeliğin dördüncü maddesinden sonra sehven yayımlanan 3.35 maddenin a, b, c, d ve e bendleri, ikinci madde ile değişik 3.35 maddesinin bentleri olarak, madde altına gelecek şekilde. Düzeltilmiştir. L AR '651102, 66689, 66794, 70692, 71569, 72176, 72682, 73833, 73890, 75273, 75065, 76266, 76300, 77481, 77482, 79937, 80286, 81024, 82896, 83788, 85415, 85830, 86597, 87643, 88260, 88279, 89086, 90223, 91924, 92524, 92958, 93897, 05989, 97210, 98781, 99597, 90861, Son dört rakamına göre dörtyüz (400) lira ikramiye kazanan numaralar: 0068, 0670, 0709, 0027, 1335, 1433, 1638, 1993, 2085, 2384, 2493, 2647, 2757, 2933, 3400, 3902, 4408, 4781, 5646, 6067, 6794, 7533, 7608, 7895', 7954, 7993, 8777, 9117, 9992, 9996, Son üc rakamına göre ikiyüz (200) lira ikramiye kazanan numaralar : 005, 254, 264, 353, 405, 485, 534, 566, 564, 988, Son iki rakamına göre seksen (80) lira ikramiye kazanan numaralar: 15, 36, 57, 88, 91, Son rakamına göre kırk (40) lira ikramiye kazanan numaralar : 4, 5, Onbin (10.000) lira teselli ikramiyesi kazanan numaralar : , , , , , , , , , , , , , , , 16173T2, , , , , , 16H9I312, 16)10322, , , , , , , , , , 116,19876, , , , , , , H61Ö57I2, , , , , , ' , , , , B, , , , , , , Beşbin (5.000) lira teselli ikramiyesi kazanan numaralar : , , , 034,7474, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Tam biletler ikramiyelerin tamamını yarım biletler ikramiyelerin yarısını çeyrek büetler ikramiyelerin dörtte birini alırlar Ankara İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 1976/606 Davalı: Ahmet Başpmar, Albidinpaşa Samanlikbağları 8. evler No Ankara Davacı Ankara Belediyesi tarafından aleyhinize açılan alacak davası sırasında; Davacı Belediyeye ait Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalıştığınız sırada 1973 Eylül ayma ait 816J40 TL. borçlandığınız ve bu borcu ödemediğiniz için aleyhinize alacak davası açılmıştır. Duruşma günü olan 12/4/1077 günü saalt de duruşmada hazır olmanız veya kendinizi bir veküle temsil ettirmeniz aksi takdirde mahkememiz basit usule tabi bulunduğundan haklamada gıyap kararı çıkarılmaksızm duruşmaya devanı olunacağı ilân olunur. İşbu Uân davetiye yerine kaimdir. 2740

20 Sahife : 20 (Resmî Gazete) 28 ŞUBAT 1977 Çubuk Belediye Başkanlığından: Belediyemizce yaptırılacak olan Belediye İİşhanı ve Otel inşaatı T yıllarına sari olmak üzere 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 1 İşin keşif bedeli , liradır. 2 Eksiltme 16/3/1977 Çarşamba.günü saat 14 de Belediye Encümen odasında, encümen huzurunda yapılacaktır. 3 Bu işe ait eksiltme dosyası her gün mesai saatlerinde Belediye Fen İşlerinde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: a) , TL. lık geçci teminatı, b) 1976 yılma ait Ticaret Odası belgesi, c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri teklif şartnamesinde belirtilen ve usûlüne göre hazırlanacak teknik personel bildirisi Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan TL. lık müteahhit karnesi ve makine teçhizat bildirisi ibraz suretiyle Çubuk Belediyesinden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 5 Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 11/3/1977 Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 6 İsteklilerin teklif mektuplarını 16/3/1977 Çarşamba günü saat 12 ye kadar makbuz mukabilinde Belediye Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. Telgraflarla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edümiyecektir. Keyfiyet ilân olunur. 2785/3-1 Ankara Belediye Başkanlığından :> Belediyemizce aşağıda cins ve miktarları yazılı muhtelif malzemeler 2490 sayılı yasanın 31. maddesi gereğince kapalı zarf eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 1 Şartnameleri ve numuneleri Levazım Müdürlüğünde görülebi # lir. 2 İhaleye iştirak edecekler ticaret odası veya mensup olduğu dernekten alacakları vesikaları teklif mektubu ile birlikte vermeleri şarttır: 3 İstekliler 'teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar Encümen Kalemine vermeleri zorunludur. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. C i n 's i 1 Atölye Malze. 2 ı Boya ve Malze. 3 Muht. eldiven Miktarı ~~6KaT 83 Kal Cif t Muh. bedeli Geç. Tem. İhale Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Saati , ' , , 115/3/ lıl.435, 1(5/3/ , 15/3/ /4-41' Türkiye Elektrik Kurumundan: -o»»~ KÖY ELEKTRİK ŞEBEKELERİ MONTAJ İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR 1 Kurumumuzca aşağıda ili, ilçesi, grubu takribi keşfi, geçici teminatları ile adetleri belirtilen köyler ve müstakil ENH. larının elektrifikasyon montaj işçilikleri, 1976 birim fiyatları ile kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle, şartnamesi gereğince ihaleten yaptırılacaktır. 2 a) Elektrifikasyon montaj işçiliği yaptırılacak köyler: Takribi Teminat Köy ENH. karekteristiği işçilik tutarı mektubu İli İlçesi adedi Grubu ve uzunluğu Lira Kr. Lira Kr. 1 ORDU Merkez - Mesudiye Km. 3 AWG , , 2 ORDU Fatsa Km. 3 AWG , 3 ORDU Perşembe C00 Km. 3 AWG , , 4 SİNOP Durağan Km. 3 AWG , , 5 SİNOP Merkez Km. 3 AWG , 6 ORDU Ünye Km. 3 AWG , 7 ÇANKIRI Merkez - Eldivan Km. 3 AWG , , 8 ZONGULDAK Devrek Km. 3 AWG , , 9 ÇORUM Merkez Km. 3 AWG , , 10 KÜTAHYA Emet Km. 3 AWG , 11 MALATYA Merkez - Akçadağ Km. 3 AWG , , 12 KASTAMONU Merkez - Araç C00 Km. 3 AWG , KÜTAHYA Merkez Km. 3 AWG , , 14 KÜTAHYA Altınbaş Km. 3 AWG , MARDİN Midyat Km. 3 AWG , , 16 MARDİN Nusaybin Km. 3 AWG , , 17 ADANA Pozantı 3 Mh Km. 3 AWG , , 18 TOKAT Erbaa - Merkez Km. 3 AWG , 19 TOKAT Erbaa Km. 3 AWG , 20 ORDU Merkez Km. 3 AWG , , TOPLAM: 256 b) Elektrifikasyon montaj işçiliği yapılacak ENH. lan : İli İlçesi Grubu 1 BURSA 2 SAMSUN Orhaneli Havza - Çarşamba ENH. karekteristiği ve uzunluğu ! Km. 3 AWG Km. 3 AWG. Takribi İşçilik tutarı Lira Kr , Teminat mektubu Lira Kr , , 3 Bu işle ilgili teklif isteme şartnameleri: TEK Köy Elektrifikasyonu Finansman - Malzeme Dairesi Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. Anadolu Han No: 14/2 Yenişehir/ANKARA adreslerinden 100, TL. bedel mukabilinde temin edilebilir. 4 İştirak belgesi hususundaki müracaatlar engeç 14/3/1977 günü saat a kadar «Ziya Gökalp Cad. Anadolu Han No: 14/2 ANKARA» adresinde TEK Köy Elektrifikasyonu Muhaberat Servisine, şartnamesinde istenen belgeler eklenmek suretiyle yapılmış olacaktır. İştirak belgeleri 24/3/1977 tarihinden itibaren verilecektir. 5 Teklifler engeç 7/4/1977 günü saat e kadar adı geçen Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. 6 Her grup ayrı bir ihale konusu olduğundan iştirak belgesi müracaatlarının her grup için ayrı ayrı yapılması ve tekliflerin her grup için ayrı verilmesi gereklidir. Postada vaki gecikmeler ve iştirak belgesi müracaatlarının ekinde şartnamede öngörülen belgelerin verilmemesi halinde müracaatlar dikkate almmaz. 7 Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir / 2-1

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ 20.01 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş) : 2001.10.00.00.00 - Hıyarlar ve kornişonlar Kg/net eda 50

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Ağustos 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26969 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14012 Ekli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye

Detaylı

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN KARAR

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN KARAR 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN KARAR Bakanlar Kurulu Kararının : Tarihi: 07.08.2008 No: 2008/14012 Dayandığı KHK nın : Tarihi 27.06.1989

Detaylı

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanması Hakkında Karar 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Değişik:

Detaylı

PROTOKOL II. (Madde 10 da Atıfta Bulunulan)

PROTOKOL II. (Madde 10 da Atıfta Bulunulan) PROTOKOL II (Madde 10 da Atıfta Bulunulan) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MISIR ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA TEMEL TARIM, İŞLENMİŞ TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNDE TAVİZ DEĞİŞİMİ 1. İşbu Protokolün Tablo A sında

Detaylı

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ÖZET : Gerek 657 sayılı kanun ve gerek 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri ve Anayasamızda

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

EK ÖDEME ( 666 K.H.K )

EK ÖDEME ( 666 K.H.K ) EK ÖDEME ( 6 K.H.K ) 10 20 30 40 50 60 70 80 111 112 113 114 198 193 185 170 1 1 175 a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ 1 2 3 4 08.01 Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi ( taze veya kuru - tulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya kabuğu soyulmuş olsun olmasın):

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜ

YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜ T.C. Ekonomi Bakanlığı Bişkek Ticaret Müşavirliği Kırgızistan Sektör Raporları Serisi YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜ Şubat 2 İthalat verileri Kırgızistan ın, 213 yılında 7 ve 8 fasıllarda yer alan yaş meyve

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 24.02.2013/65-1 KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 2013/4345 sayılı BKK ile İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkında Kararın 02.07 pozisyonu

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun - 146 - Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Resmi Gazete ile yayımı: 8.12.1996 Sayı: 22841) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1 14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

-BKK CUMARTESİ

-BKK CUMARTESİ Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek

Detaylı

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36 İstanbul, 05.05.2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ile Yurtdışı Gündeliklere Dair 2011 / 1439 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2011/36

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI MART 2017 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI MART 2017 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI MART 2017 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Tablo 1 - Türkiye nin Toplam İhracatı İçinde Kuru Meyve ve Mamulleri (BİN $) SEKTÖRLER MART 2016 2017 Değ. Pay

Detaylı

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama Temsil Tazminatı I-Genel Açıklama Temsil tazminatı, 12 Şubat 2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, 05.05.2011 ÖZET: K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları belirlendi. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VE YURTDIŞINA

Detaylı

Diğerleri 1211.90 (1211.90.86.00.13, 1211.90.86.00.24, 1211.90.86.00.25, 1211.90.86.00.26, 1211.90.86.00.27 hariç)

Diğerleri 1211.90 (1211.90.86.00.13, 1211.90.86.00.24, 1211.90.86.00.25, 1211.90.86.00.26, 1211.90.86.00.27 hariç) Ekonomi Bakanlığından: İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (04.01.2013

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI HAZİRAN 2015 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI HAZİRAN 2015 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI HAZİRAN 2015 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Tablo 1-Türkiye nin Toplam İhracatı İçinde Kuru Meyve ve Mamulleri (BİN $) SEKTÖRLER HAZİRAN 2014 2015 Değ.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, 02. 02. 2009 ÖZET: Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi. VERGİDEN MÜSTESNA YURT DIŞI GÜNDELİKLERİ YENİDEN BELİRLENDİ Harcırah Kanunu nun; 33. maddesinde,

Detaylı

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ Yıllara Göre Tarım Ürünleri Dış Ticareti (milyon $) 20.000 18.000

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Türk tarõm ürünlerinin Topluluğa ithalatõyla ilgili yeni tavizlere ilişkin 1/73 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI ORTAKLIK KONSEYİ,

Türk tarõm ürünlerinin Topluluğa ithalatõyla ilgili yeni tavizlere ilişkin 1/73 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI ORTAKLIK KONSEYİ, Türk tarõm ürünlerinin Topluluğa ithalatõyla ilgili yeni tavizlere ilişkin 1/73 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI ORTAKLIK KONSEYİ, Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasõnda bir ortaklõk yaratan Anlaşmayõ göz

Detaylı

III General ve amiral miktarları: 1

III General ve amiral miktarları: 1 TSK PERSONEL KANUNU: III General ve amiral miktarları: 1 Madde 49 (Değişik: 28/6/1978-2159/2 md.) General ve Amiral miktarları aşağıdaki esaslara göre saptanır. a) Barışta, Türk Silahlı Kuvvetlerinde general

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2010-57)

SİRKÜLER RAPOR (2010-57) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE Sayı : 79847095.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM 16.01.2005 / 25702 16 Ocak 2005 Resmî Gazete Sayı : 25702 YÖNETMELİK Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 09.07.2013 * 6339 GENELGE (Sıra No: 7) 1-24/7/2008

Detaylı

(1) Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine maddesine bakınız.

(1) Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine maddesine bakınız. 6771 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARINA BAĞLI KURUMLAR İLE ASKER HASTANELERİNDE DÖNER SERMAYE TEŞKİLİ VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN KANUN (1) Kanun Numarası : 3225 Kabul

Detaylı

14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER. Bu kanun gereğince yapılacak ödemelere 1/3/1975 tarihinden itibaren başlanır.

14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER. Bu kanun gereğince yapılacak ödemelere 1/3/1975 tarihinden itibaren başlanır. Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 23/7/1965 Sayı: 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 3044 14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-247 08 /01 /2015 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI ŞUBAT 2017 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI ŞUBAT 2017 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI ŞUBAT 2017 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Tablo 1 - Türkiye nin Toplam İhracatı İçinde Kuru Meyve ve Mamulleri (BİN $) SEKTÖRLER ŞUBAT 2016 2017 Değ.

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK 2017 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK 2017 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK 2017 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Tablo 1-Türkiye nin Toplam İhracatı İçinde Kuru Meyve ve Mamulleri (BİN $) SEKTÖRLER OCAK 2016 2017 Değ. Pay(%)

Detaylı

FE KONTENJANI UYGULANMASINA

FE KONTENJANI UYGULANMASINA 8 Ocak 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27104 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: GÜRCİSTAN MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Tarife

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 07.01.2014 * 133 GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013 tarihli

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU 5929 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2876 Kabul Tarihi : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.01.2014 Sayı: 2014/015 Ref: 4/015

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.01.2014 Sayı: 2014/015 Ref: 4/015 SĐRKÜLER Đstanbul, 02.01.2014 Sayı: 2014/015 Ref: 4/015 Konu: BĐNEK OTOLARIN ÖTV ORANLARI ĐLE TÜTÜN MAMULLERĐ ĐLE ALKOLLÜ ĐÇECEKLERĐN MAKTU ÖTV TUTARLARI ARTIŞ YAPILMAK SURETĐYLE YENĐDEN BELĐRLENMĐŞTĐR

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2) Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE (Sıra No: 2) 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar 5 Nisan 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26484 BAKANLAR KURULU KARARI

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 GÖSTERGE AYLIĞI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36, 43/a, 149, 150, 154, ve 155.nci maddeleri ile 2914 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete:4.4.2007-26483 Kanun No. 5614 MADDE 1-7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 5 inci

Detaylı

05 Mayıs 2006 Tarih, Sayı: 26159. Karar Sayısı : 2006/10344

05 Mayıs 2006 Tarih, Sayı: 26159. Karar Sayısı : 2006/10344 05 Mayıs 2006 Tarih, Sayı: 26159 Karar Sayısı : 2006/10344 Ekli Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanan Maliye

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI HAZİRAN 2016 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI HAZİRAN 2016 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI 2016 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Tablo 1-Türkiye nin Toplam İhracatı İçinde Kuru Meyve ve Mamulleri (BİN $) SEKTÖRLER Kuru Meyve ve Mamulleri 92.532

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK 2015 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK 2015 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK 2015 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Tablo 1-Türkiye nin Toplam İhracatı İçinde Kuru Meyve ve Mamulleri (BİN $) SEKTÖRLER OCAK 2014 2015 Değ. Pay(%)

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /17-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /17-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/17-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/8353 sayılı BKK ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin (A) ve (B)

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 07.01.2014 No : 38179 Yemek maliyetinin yarısının Tebliğ de belirtilen tutarları aştığı durumda yemek yiyenlerden ek göstergelere

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090130-1.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090130-1.htm Page 1 of 5 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI EYLÜL 2015 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI EYLÜL 2015 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI EYLÜL 2015 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Tablo 1-Türkiye nin Toplam İhracatı İçinde Kuru Meyve ve Mamulleri (BİN $) SEKTÖRLER EYLÜL 2014 2015 Değ. Pay(%)

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/105 Ref: 4/105

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/105 Ref: 4/105 SİRKÜLER İstanbul, 09.05.2012 Sayı: 2012/105 Ref: 4/105 Konu: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA EKLİ (III) SAYILI LİSTENİN (A) CETVELİNDE YER ALAN MALLARIN (KOLALI GAZOZLAR VE ALKOLLÜ İÇKİLER) ASGARİ MAKTU

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI KASIM 2015 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI KASIM 2015 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KURU MEYVE VE İHRACATI KASIM 2015 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Tablo 1-Türkiye nin Toplam İhracatı İçinde Kuru Meyve ve Mamulleri (BİN $) SEKTÖRLER KASIM 2014 2015 Değ. Pay(%) Kuru

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI ARALIK 2015 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI ARALIK 2015 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KURU MEYVE VE İHRACATI ARALIK 2015 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Tablo 1-Türkiye nin Toplam İhracatı İçinde Kuru Meyve ve Mamulleri (BİN $) SEKTÖRLER ARALIK Kuru Meyve ve Mamulleri 134.965

Detaylı

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ RİZE TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN 2010 BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ ÇAY YAŞ ÇAY

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 30.01.2009 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Yurtdışı Gündelik Tutarları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Tutarlarının Belirlendiği

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUNDA GÖREV YAPAN VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (12.02.2016 t. 29622 s. R.G.) Karar

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI AĞUSTOS 2016 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI AĞUSTOS 2016 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI 2016 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Tablo 1-Türkiye nin Toplam İhracatı İçinde Kuru Meyve ve Mamulleri (BİN $) SEKTÖRLER Kuru Meyve ve Mamulleri 88.757

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ 2443 DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19.11.1986, No : 86/11220 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No : 657 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 11.12.1986,

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

a) "Bakanlık" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) "Bakan" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

a) Bakanlık deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) Bakan deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapan memurların

Detaylı

TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/85-1 01.07.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Temmuz 2016-31 Aralık 2016 tarihleri arasında

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.02.2016/39-1

Sirküler Rapor Mevzuat 02.02.2016/39-1 Sirküler Rapor Mevzuat 02.02.2016/39-1 01.01.2016-31.03.2016 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ VE 1 OCAK 2016-30 HAZİRAN 2016 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

Detaylı

TARIMSAL ÜRÜNLER DIŞ TİCARETİ VE POLİTİKA ARAÇLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

TARIMSAL ÜRÜNLER DIŞ TİCARETİ VE POLİTİKA ARAÇLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRÜNLER DIŞ TİCARETİ VE POLİTİKA ARAÇLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Dairesi Başkanlığı 06.06.2014 Sunum Planı Tarım Ürünleri İhracatımız Dahilde İşleme Rejimi

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI, GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI İLE YAPTIRIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 6 ŞUBAT 2015 CUMA R.G SAYI: 29259 AMAÇ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 22 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26470 TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan : TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 )

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 30.12.2008 Sirküler No: 2008/127 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 ) 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 31 seri nolu Motorlu

Detaylı

1 TEMMUZ ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

1 TEMMUZ ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI 10.07.2017/91-1 1 TEMMUZ 2017-31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Temmuz 2017 31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olan

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

2011/1 sayılı Tarım Genelgesi Karşılaştırma (25.04.2014 )

2011/1 sayılı Tarım Genelgesi Karşılaştırma (25.04.2014 ) 2011/1 sayılı Tarım Genelgesi Karşılaştırma (25.04.2014 ) Eski: DİR Kapsamında İthalatına İzin Verilmeyecek Eşyalar Yeni: Dahilde İşleme İzin Belgesi ile İlgili İthalat Listesine İlişkin Hükümler (Değ.:

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı.

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı. HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK 2014 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK 2014 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK 2014 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Tablo 1-Türkiye nin Toplam İhracatı İçinde Kuru Meyve ve Mamulleri (BİN $) SEKTÖRLER OCAK 2013 2014 Değ. Pay(%)

Detaylı