Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Åyi þanslar! 4 electrolux ýçindekiler Ýçindekiler Güvenlik uyarýlarý Cihazýn Tanýmý Ýlk Kez Kullanmadan Önce Fýrýnýn kullanýmý Uygulamalar, Tablolar ve Ýpuçlarý Temizlik ve Bakým Arýzalar ve Çözümleri Montaj Talimatlarý Elden çýkarma Garanti koþullarý Müþteri hizmet yeri Servis Bu kýlavuzda aþaðýdaki simgeler kullanýlýr: Kiþisel güvenliðinizi korumak ve cihaza hasar vermemek için önem taþýyan bilgiler. Genel bilgiler ve ipuçlarý Çevresel bilgiler güvenlik uyarýlarý electrolux 5 Güvenlik uyarýlarý Fýrýnda alkol içeren malzemeler ile yemek piþirmek, kolaylýkla alev alabilen hava karýþýmý meydana gelmesine neden olabilir. Böyle bir durumda fýrýn kapaðýný dikkatlice açýn. tamirat nedeniyle ciddi tehlikeler oluþabilir. için emniyet Cihaz çalýþýrken, küçük çocuklarý denetimsiz býrakmayýnýz. Kullaným esnasýnda emniyet Bu cihaz, sadece evde kullanýlmak, yemekleri piþirme, kýzartma ve fýrýnlama yapmak üzere tasarlanmýþtýr. Cihazýn yakýnýndaki elektronik aletlerin fiþlerine dikkat edin. Baðlantý kablolarý sýcak yerlere deðmemeli ya da sýcak fýrýn kapaðýna sýkýþtýrýlmamalýdýr. Uyarý: Yanýk tehlikesi! Fýrýn çalýþýrken iç alaný ýsýnmaktadýr. Akrilamid uyarýsý Son bilimsel verilere göre gýdalarýn, özellikle niþasta içeren ürünlerin fazla kýzartýlmasý durumunda oluþan akrilamid maddesi, saðlýða zararlý olabilir. Bu nedenle yiyecekleri mümkün olduðunca düþük ýsýlarda piþirmenizi ve fazla kýzartmamanýzý öneririz. Cihazda hasarý önlemek için Fýrýna alüminyum folyo sermeyin ve zeminine fýrýn tepsisi sacý, tencere vb. koymayýn, aksi takdirde sýcaklýk nedeniyle fýrýnýn emaye kaplamasý zarar görebilir. Fýrýn tepsisinden damlayan meyve sularýnýn oluþturduðu lekeler, çýkarýlamaz. Çok sulu kekler için derin bir tepsi kullanýn. Fýrýn kapaðý açýkken kapaða yüklenmeyin. Asla sýcak fýrýna doðrudan su dökmeyin. Emaye hasar görebilir ve renk deðiþimleri olabilir. Bilhassa ön camýn kenarlarýna kuvvet uygularsanýz, cam kýrýlabilir. Fýrýna yanýcý nitelikte malzemeler koymayýn. Fýrýný çalýþtýrdýðýnýzda bunlar tutuþabilir. Emayesinde hasar oluþabileceðinden, fýrýnýn içine nemli yiyecekler koymayýn. Soðutucu fan kapandýktan sonra fýrýnda açýk yemek býrakmayýn. Fýrýnda 6 electrolux güvenlik uyarýlarý veya cam kapaklarda nem yoðunlaþarak, mobilyaya da etki edebilir. Emaye kaplama ile ilgili uyarý Kullaným sonucunda fýrýnýn emaye kaplamasýnda oluþan renk deðiþimleri, cihazýn normal çalýþmasýný etkilemez.. Bu tür renk deðiþimleri, garanti anlamýnda herhangi bir hataya iþaret etmez cihazýn tanýmý electrolux 7 Cihazýn Tanýmý Genel Görünüþ Kontrol paneli Kapý kolu Tam cam kapak Kontrol Paneli Çalýþma kontrol ýþýðý Zaman ayarý Sýcaklýk kontrol lambasý Fýrýn fonksiyonlarý Sýcaklýk seçimi 8 electrolux cihazýn tanýmý Fýrýnýn özellikleri Üst ýsýtma elemanlarý Fýrýn aydýnlatmasý Raf konumlarý Fan Alt ýsýtma Çýkartýlabilir tepsi raylarý Fýrýn aksesuarlarý Izgara Tabaklar, pasta kalýplarý, ýzgara ve mangal için. Piþirme tepsisi Kekler ve kurabiyeler için. Yað tepsisi Piþirme ve ýzgarada kullanýlýr ve/veya yaðý toplayýcý kap görevi görür. ýlk kez kullanmadan ö nce electrolux 9 Ýlk Kez Kullanmadan Önce Ýlk Temizleme Fýrýný ilk kullanýmýndan önce, iyice temizlemeniz gerekmektedir. Dikkat: Keskin, ovucu temizlik maddeleri kullanmayýnýz! Üst yüzey zarar görebilir. Metal cephelerde piyasadaki temizlik maddelerini kullanabilirsiniz. 1. Fýrýn fonksiyonu düðmesini aydýnlatmaya ayarlayýnýz. 2. Tüm aksesuar parçalarýný ve yerleþtirme ýzgaralarýný çýkartýn ve sýcak su ile yýkayýnýz. 3. Fýrýný da sýcak suyu ile yýkayýnýz ve kurulayýnýz. 4. Cihazýn dýþýný nemli bez ile siliniz. 10 electrolux fýrýnýn kullanýmý Fýrýnýn kullanýmý Fýrýný açma ve kapama Çalýþma kontrol ýþýðý Sýcaklýk kontrol lambasý Fýrýn fonksiyonlarý Sýcaklýk seçimi 1. Fýrýn fonksiyonlarý þalterini çevirerek dilediðiniz fonksiyona getirin. 2. Sýcaklýk seçimi þalterini çevirerek dilediðiniz sýcaklýða getirin.

3 Fýrýn çalýþtýðý sürece çalýþma kontrol lambasý yanar. Fýrýn ýsýttýðý sürece sýcaklýk kontrol lambasý yanar. 3. Fýrýný kapatmak için fýrýn fonksiyonlarý ve sýcaklýk seçimi þalterlerini çevirerek Kapalikonumuna getirin. Soðuk hava faný Cihazýn üst yüzeylerini serin tutmak için, fan otomatik olarak devreye girer. Fýrýn kapatýldýktan sonra da fan, çalýþmaya devam edererek cihazý soðutur ve kendiliðinden kapanýr. fýrýnýn kullanýmý electrolux 11 Fýrýn Fonksiyonlarý Fýrýn aþaðýda belirtilen fonksiyonlara sahiptir: Fýrýn fonksiyonu Aydýnlatma Sýcak hava Kullaným Bu fonksiyonla fýrýnýn iç kýsmýný örneðin --temizlemek için aydýnlatabilirsiniz. Isýtýcý/fan En fazla iki seviyede piþirmek için Üst ýsýtma elemaný, alt kullanýlýr. ýsýtma elemaný, fan. Isýyý, geleneksel piþirme konumuna göre 20 ila 40 C daha düþük ayarlayýn. Tek bir seviyede piþirme ve kýzartma için kullanýlýr. Gevrek hamur zeminli pastalarýn piþirilmesinde kullanýlýr. Üst ýsýtma elemaný, alt ýsýtma elemaný Alt ýsýtma elemaný Izgara, üst ýsýtma elemaný Üstten/alttan ýsýtma Alttan ýsýtma Büyük alanlý ýzgara Büyük miktarda yassý gýdalarýn ýzgara yapýlmasý ve kýzartýlmasý için kullanýlýr. Sýcak havalý ýzgara Büyük etler veya kümes hayvanlarýnýn Izgara, üst ýsýtma bir tepside kýzartýlmasý içindir. sürenin bitiminde bir ikaz sinyali vermektedir. 60 dakika.) Ayarlanan sürenin bitiminde sinyal sesi vermektedir. Yaþ yemekler (örn. pizza, meyveli pasta vb.) bir seviyede hazýrlanýr. belirtilmediyse, tablolarda verilen deðerler, soðuk d ) 0:06-0:20 0:06-0:20 0:20-0:30 0:25-0:40 0:20-0:30 0:15-0:20 0:15-0:20 2:00-2:30 0:30-0:60 0:20-0:40 0:20-0:30 0:20-0:35 0:20-0:35 0:20-0:30 0:25-0:40 0:20-0: ) 1601) 1801) 140 1) 1401) 1701) 1) Fýrýný önceden ýsýtýn 2) Toplayýcý kap ve/veya yað tenceresi kullanýn 18 electrolux uygulamalar, tablolar ve ýpuçlarý Piþirme ile ilgili ipuçlarý Piþirme sonuçlarý Kek çöküyor (ýslak kalýyor, su þeritleri oluþuyor) Olasý neden Piþirme sýcaklýðý fazla yüksek Piþirme süresi fazla kýsa Çözüm Keki daha alt seviyeye yerleþtirin Piþirme sýcaklýðýný daha düþük seviyeye ayarlayýn Piþirme süresini uzatýn Piþirme süreleri daha yüksek piþirme sýcaklýklarý ile kýsaltýlamaz Daha az sývý kullanýn Özellikle mutfak robotu kullanýrken karýþtýrma sürelerine dikkat edin Daha yüksek bir piþirme sýcaklýðý ayarlayýn Piþirme süresini kýsaltýn Piþirme sýcaklýðýný düþürün ve piþirme süresini uzatýn Hamuru fýrýn tepsisine eþit þekilde daðýtýn Biraz daha yüksek bir piþirme sýcaklýðý ayarlayýn Kekin alt kýsmý az piþiyor Yerleþtirme düzeyi yanlýþ Hamurda fazla sývý mevcut Kek fazla kuru Piþirme sýcaklýðý fazla düþük Piþirme süresi fazla uzun Kek eþit bir þekilde piþmiyor Piþirme sýcaklýðý fazla yüksek ve piþirme süresi fazla kýsa Hamur daðýlýmý eþit deðil Kek belirtilen piþme Sýcaklýk fazla düþük süresi içerisinde piþmiyor Gratenler ve Fýrýnda Yemekler Ýçin Tablo Raf konumu (alttan itibaren) Yemek Fýrýnda makarna Lazanya Sebze Graten1) Üzeri peynirli baget ekmek1) Tatlý yemekler Balýk yemekleri Doldurulmuþ sebzeler 1) Fýrýný önceden ýsýtýn Fýrýn fonksiyonu Üstten/alttan ýsýtma Üstten/alttan ýsýtma Sýcak havalý ýzgara Sýcak havalý ýzgara Üstten/alttan ýsýtma Üstten/alttan ýsýtma Sýcak havalý ýzgara Sýcaklýk C Süre Saat: Dak. 0:45-1:00 0:25-0:40 0:15-0:30 0:15-0:30 0:40-0:60 0:30-1:00 0:30-1:00 Dondurulmuþ Hazýr Yiyecekler Ýçin Tablo uygulamalar, tablolar ve ýpuçlarý electrolux 19 Piþirilecek gýda Fýrýn fonksiyonu Raf konumu (alttan itibaren ) 3 Sýcaklýk C Süre Derin dondurulmuþ pizza Kýzarmýþ patates1) ( g) Baget Meyveli pasta Üstten/alttan ýsýtma üretici bilgilerine uygun þekilde üretici bilgilerine uygun þekilde üretici bilgilerine uygun þekilde üretici bilgilerine uygun þekilde üretici bilgilerine uygun þekilde Sýcak havalý ýzgara üretici bilgilerine uygun þekilde üretici bilgilerine uygun þekilde Üstten/alttan ýsýtma Üstten/alttan ýsýtma 3 3 1) Hatýrlatma: Kýzarmýþ patatesleri aralarda 2 ila 3 kez çevirin 20 electrolux uygulamalar, tablolar ve ýpuçlarý Kýzartma Fýrýn fonksiyonu: Üstten/alttan ýsýtma veya Sýcak havalý ýzgara Kýzartma kaplarý Isýya dayanýklý her kapla kýzartma yapýlabilir (üretici bilgilerine dikkat edin!).

4 Yaðsýz tüm et türleri için kapaklý bir kýzartma tenceresi kullanmanýzý öneririz. Bu sayede et daha sulu olacaktýr. Etrafýnýn kýtýr kýtýr olmasýný istediðiniz tüm et türlerini bir kýzartma tenceresi içerisinde, tencerenin kapaðýný kapatmadan kýzartabilirsiniz. Kýzartma tablosu ile ilgili bilgiler Aþaðýdaki tabloda yer alan bilgiler referans deðerlerdir. Ancak 1 kg'dan itibaren olan et ve balýklarý fýrýnda kýzartmanýzý öneririz. Dýþarý çýkan et suyunun veya yaðýn yanmamasý için kýzartma kabýna biraz sývý koymanýzý tavsiye ederiz. Etleri gerekirse (piþme süresinin 1/2 2/3'ü dolduktan sonra) çeviriniz. Büyük et ve kümes hayvaný parçalarýnýn üzerine piþme esnasýnda birkaç kez etin kendi suyundan dökün. Bu sayede kýzartma daha lezzetli olacaktýr. Kalan ýsýdan faydalanmak için kýzarma süresi dolmadan yakl. 10 dakika önce fýrýný kapatýn. uygulamalar, tablolar ve ýpuçlarý electrolux 21 Kýzartma tablosu Raf konumu (alttan itibaren) Sýcaklýk C Süre Saat.: Dak. Et türü Sýðýr eti Izgara et Miktarý Fýrýnfonksiyonu 1-1,5 kg Üstten/alttan ýsýtma :00-2:30 her bir cm'lik kalýnlýk için Rozbif veya fileto cm baþýna yükseklik cm baþýna yükseklik cm baþýna yükseklik Sýcak havalý ýzgara Sýcak havalý ýzgara Sýcak havalý ýzgara ) az piþmiþ - orta piþmiþ - çok piþmiþ Domuz eti Omuz, ense, pirzola Külbastý, kaburga Parça et Domuz incik (önceden piþirilmiþ) Dana eti Dana rosto Dana incik Kuzu Kuzu budu, kuzu rosto Kuzu pirzola Av eti Tavþan sýrtý, tavþan budu :05-0:06 0:06-0:08 0:08-0:10 1-1,5 kg 1-1,5 kg 750 g-1 kg Sýcak havalý ýzgara Sýcak havalý ýzgara Sýcak havalý ýzgara Sýcak havalý ýzgara :30-2:00 1:00-1:30 0:45-1: g-1 kg :30-2:00 1 kg 1,5-2 kg Sýcak havalý ýzgara Sýcak havalý ýzgara :30-2:00 2:00-2:30 1-1,5 kg 1-1,5 kg Sýcak havalý ýzgara Sýcak havalý ýzgara :15-2:00 1:00-1:30 1 kg'a kadar Üstten/alttan ýsýtma ) 0:25-0:40 22 electrolux uygulamalar, tablolar ve ýpuçlarý Et türü Ceylan/geyik pirzola Ceylan/geyik budu Kümes hayvanlarý Parça halinde kümes hayvaný Yarým piliç Piliç, tavuk Ördek Kaz Miktarý Fýrýnfonksiyonu Üstten/alttan ýsýtma Üstten/alttan ýsýtma Raf konumu (alttan itibaren) 1 1 Sýcaklýk C Süre Saat.: Dak. 1:15-1:45 1:30-2:15 1,5-2 kg 1,5-2 kg her biri g her biri g 1-1,5 kg 1,5-2 kg 3,5-5 kg 2,5-3,5 kg Sýcak havalý ýzgara Sýcak havalý ýzgara Sýcak havalý ýzgara Sýcak havalý ýzgara Sýcak havalý ýzgara Sýcak havalý ýzgara Sýcak havalý ýzgara :35-0:50 0:35-0:50 0:45-1:15 1:15-1:45 2:30-3:30 1:45-2:30 2:30-4:00 Hindi 4-6 kg Balýk (füme) Bütün balýk 1) Fýrýný önceden ýsýtýn 1-1,5 kg Üstten/alttan ýsýtma :45-1:15 uygulamalar, tablolar ve ýpuçlarý electrolux 23 Geniþ alanlý ýzgara Fýrýn fonksiyonu: Büyük alanlý ýzgara maksimum sýcaklýk ayarl Dikkat: Izgara yaparken fýrýn kapýsýný daima kapalý tutun Fýrýný boþken daima ýzgara fonksiyonlarý ile önceden 5 dakika ýsýtýn! Izgara yapmak için ýzgarayý tavsiye edilen seviyeye yerleþtirin. Yað damlama tepsisini daima alttan 1. seviyeye yerleþtirin. Izgara süreleri referans deðerlerdir Dak Dak Dak. 6-7 Dak Dak. 4-6 Dak. 6-8 Dak. 2. Sayfa 6-8 Dak Dak. 6-8 Dak. 5-6 Dak Dak. 3-5 Dak. Konserve yapmak için alttan 1. yerleþtirme düzeyini kullanýn. Konserve yaparken tepsiyi kullanýn. litre su doldurun. Ardýndan kurutma iþlemini tamamlayýn. Metal yüzeylerde ticari bakým maddelerini kullanýn. Fýrýnýn içi Cihazý her kullanýmdan sonra temizleyin. Kirler en kolay bu þekilde çýkar ve yanarak yerlerine yapýþmalarý önlenir. 1. Temizlemek için fýrýn aydýnlatmasýný açýn. 28 electrolux temizlik ve bakým Raf Destek Raylarý Yan duvarlarý temizlemek için, fýrýnýn içindeki raf destek raylarý sað ve sol tarafýndan çýkmaktadýr. Raf destek raylarýnýn çýkartýlmasý Izgaralarý, önce ön fýrýn duvarýndan çekin (1) ve sonra arka tarafý çýkarýn (2). Raf destek raylarýnýn yerleþtirilmesi Önemli! Yönlendirme çubuklarýnýn yuvarlatýlmýþ uçlarý ön tarafý göstermelidir! Izgaralarý yerleþtirmek için önce arka taraftan takýnýz (1) ve daha sonra ön tarafýný yerleþtirerek takýp bastýrýnýz (2).

5 temizlik ve bakým electrolux 29 Fýrýn aydýnlatma Lambasý Uyarý: Elektrik çarpma tehlikesi! Fýrýn lambasýný deðiþtirmeden önce: Fýrýn elektriðini kesiniz! Sigortayý sigorta kutusundan çýkartýnýz yahut kapatýnýz. Fýrýn lambasýn ve cam kaplamayý korumak için fýrýn zeminine bez seriniz. Fýrýn lambasýný deðiþtirmek ve cam hafazayý temizlemek. 1. Cam muhafazayý sola döndürerek kaldýrýn ve temizleyin. 2. Eðer gerekirse: Fýrýn aydýnlatmasýný, 25 Watt, 230 V, 300 C, ýsýya dayanýklý, saðlam bir lambayla deðiþtiriniz. 3. Cam muhafazayý yerleþtiriniz. 30 electrolux temizlik ve bakým Fýrýn tavaný Fýrýn tavanýnýn kolay temizlenmesi için üst ýsýtýcý eleman aþaðýya doðru katlanabilir. Desteðe tutturunuz. 4. kapaðýný ilk dayanak yerine kadar kapatýn (yakl. 45 ). 4. Fýrýn kapaðýný iki elinizle yanlardan kavrayýn ve çaprazlamasýna yukarý doðru kendinize çekin (Dikkat: aðýrdýr!). Fýrýn kapaðýný çizilmemesi için dýþ yüzeyi aþaðýya gelecek þekilde yumuþak ve düz bir zeminin, örneðin bir bezin üzerine koyun. 32 electrolux temizlik ve bakým Fýrýn kapaðýnýn tekrar yerine yerleþtirilmesi 1. Fýrýn kapaðýný tutma yönünden iki elinizle birden yanlardan kavrayýn ve yaklaþýk 45 derecelik bir açýyla tutun. Kapaðýn alt kýsmýndaki çentikleri, fýrýndaki menteþelerin içine oturtun. Kapaðý dayanak noktasýna kadar aþaðý kaydýrýn. 2. Fýrýn kapaðýný tamamen açýn. 3. Manivelalarý (A) her iki kapak menteþesinde ilk baþtaki pozisyonuna geri getirin. 4. Fýrýn kapaðýný kapatýn. temizlik ve bakým electrolux 33 Fýrýn kapaðýnýn camý Fýrýn kapaðý, iki adet arka arkaya takýlý camla donatýlmýþtýr. Ýç camlarý temizlik yaparken çýkarabilirsiniz. Dikkat! Bilhassa ön camýn kenarlarýna kuvvet uygularsanýz, cam kýrýlabilir. Kapak camlarýný sökme 1. kapaðýný ilk dayanak yerine kadar kapatýn (yakl. 45 ). 4. camýný yukarýdan çaprazlamasýna, kapaðýn alt kenarýndaki kapý profiline yerleþtirin ve indirin. 2. Koruyucu kapaðý (B) yanlardan tutun, fýrýn kapaðýnýn kenarýnýn iç tarafýna yerleþtirin ve (B) fýrýn kapaðýnýn üstüne oturtun. Koruyucu kapaðýn açýk tarafýnda (B) bir kýlavuz ray bulunur (C). Bunun dýþ fýrýn kapaðý ile kýlavuz köþenin (D) arasýna itilmesi gerekir. Kilit (E) yerine oturmuþ olmalýdýr. 36 electrolux temizlik ve bakým 3. kontrol edin. Evin elektrik sigortasý (sigorta kutusundaki) atmýþtýr. Fýrýn aydýnlatmasý sönüyor. Fýrýn lambasý bozulmuþtur. Sigortalarý kontrol edin. Sigorta birkaç kez atarsa lütfen bir elektrikçi çaðýrýn. Fýrýn lambasýný deðiþtirin. Arýzayý yukarýdaki çözüm yollarýný kullanarak gideremediðiniz takdirde, lütfen bayinize veya müþteri hizmetlerine baþvurun. Uyarý: Cihazda yapýlacak olan tamirat, yalnýzca yetkili servisi tarafýndan yapýlabilir. Yanlýþ yapýlan tamirler kullanýcý için çok tehlikeli olabilir. Yedek parça gerektiðinde, Yetkili Servis teknisyeninin veya satýcýnýn ziyareti garanti süresi dahilinde bile olsa, ücret alýnýr. Metal cepheli aletler için bilgi: Fýrýnýn ön yüzeyinin soðuk olmasý nedeniyle, kapaðýn açýlmasýndan sonra, piþirme ya da kýzartma esnasýnda ya da hemen sonrasýnda, dahili kapak camý kýsa süreliðine buðulanabilir. 38 electrolux montaj talimatlarý Montaj Talimatlarý Dikkat: Yeni cihazýn montaj ve baðlantýsý, sadece lisanslý bir uzman tarafýndan yapýlmalýdýr. Lütfen bu referans içeriðini dikkate alýnýz, aksi takdirde oluþacak herhangi bir hasar, garanti kapsamý dýþýnda kalacaktýr. Tesisatçý için emniyet bilgileri Elektrik tesisatýndaki bir düzenleme ile, cihazýn kontak açýklýðýnýn devreden yaklaþýk 3mm. uzaklýkta olmasý olanaklý kýlýnmýþtýr. LS-þalterleri, sigortalar (Vidalama emniyeti çerçeveden çýkarýlmalýdýr) en uygun ayýrma tertibatý olarak sayýlmaktadýr, FI-þalteri ve Koruyucu. Kontak korunmasý, kurulum tarafýndan garanti altýna alýnmalýdýr. Gömme dolabýn stabilite emniyeti, DIN þartlarýný karþýlamalýdýr. Gömme ýsýtýcý ve gömme piþirme yüzeyleri, özel saplanmýþ sistemlerle donatýlmýþtýr. Sadece ayný imalatçýnýn cihazlarý ile güvenlik nedeniyle birleþtirilebilirler. montaj talimatlarý electrolux electrolux montaj talimatlarý montaj talimatlarý electrolux electrolux elden çýkarma Elden çýkarma Ambalaj malzemesi Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermez ve geri dönüþümlüdür.

6 Powered by TCPDF ( Plastik parçalar örneðin >PE<, >PS< gibi þekillerde belirtilmiþtir. Ambalaj malzemelerini, dýþ çöp konteynerlerinde iþaretlerine göre öngörülmüþ olan bölümlere atýn. Eski cihaz Ürünün ya da ambalajýnýn üzerindeki simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi atýlmayýp, elektrik ve elektronik cihazlarýn geri dönüþüm için verildiði özel toplama noktalarýndan birine verilmesi gerektiðini belirtir. Bu ürünün doðru þekilde imha edilmesine katkýda bulunmakla hem çevreyi, hem de çevrenizdekilerin saðlýðýný korumuþ olursunuz. Yanlýþ þekilde imha ise hem çevreye hem saðlýða zararlýdýr. Bu ürünün geri dönüþümüne iliþkin daha ayrýntýlý bilgileri belediyenizden, çöp dairenizden veya ürünü satýn almýþ olduðunuz bayiden edinebilirsiniz. W Uyarý: Artýk kullanmadýðýnýz cihazlarýn tehlike arzetmemesi için, cihazý çöpe atmadan önce kullanýlamaz hale getirin. Bunun için cihazýn fiþini elektrik prizinden çekin ve elektrik kablosunu cihazdan çýkarýn. Garanti koþullarý electrolux 43 Garanti koþullarý 44 electrolux Garanti koþullarý müþteri hizmet yeri electrolux 45 Müþteri hizmet yeri ELECTROLUX A. Þ (GENEL MERKEZ) Tarlabaþý Cad.No 35 Taksim / ÝSTANBUL TEL : FAX : ELECTROLUX A.Þ SERVÝS MD.LÜ Ü Taþocaklarý Mevkii Tavþanlý Köyü Gebze / KOCAELÝ TEL : FAX : ÜCRETSÝZ TÜKETÝCÝ DANIÞMA HATTI electrolux servis Servis Teknik arýzalarda lütfen öncelikle, kullanma kýlavuzunun yardýmýyla ("Arýza durumunda" bölümü) sorunu kendi kendinize çözmeyi deneyin. Eðer sorunu çözemiyorsanýz, lütfen müþteri hizmetlerimize veya yetkili servislerimizden birine baþvurun. Size hýzla yardýmcý olabilmek için þu bilgilere ihtiyacýmýz vardýr: Cihaz modeli Ürün numarasý (PNC) Seri numarasý (S-No.) (numaralar tip levhasýnda yazýlýdýr) Arýzanýn türü varsa, cihazýn gösterdiði arýza mesajý Cihazýnýzla ilgili gereken bilgilerin elinizin altýnda bulunmasý için, bunlarý aþaðýya yazmanýzý öneririz: Cihaz modeli: Ürün numarasý: Seri numarasý: www. electrolux.com.tr A

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli Kullaným Talimatlarý FIRIN Türkçe, FZ 96 C. FZ 96 C. IX FZ 96 C. FZ 96 C. IX Ýçindekiler Montaj, Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý Cihazýn tanýtýmý, Genel görünüm Kontrol paneli Baþlangýç

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZOB562XL http://tr.yourpdfguides.com/dref/954611

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZOB562XL http://tr.yourpdfguides.com/dref/954611 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu FZ 102 P.1 IX/HA

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu FZ 102 P.1 IX/HA Hotpoint Ariston FZ 102 P.1 IX/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Montaj! Cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce lütfen aþaðýdaki kullaným talimatlarýný dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlar cihazýn

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

EasyCook Combair SE SEP. Fırın

EasyCook Combair SE SEP. Fırın EasyCook Combair SE SEP Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... 9 Patates...

Detaylı

EasyCook Combair HSE. Fırın

EasyCook Combair HSE. Fırın EasyCook Combair HSE Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... 9 Patates... 0

Detaylı

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-5 Makinenin Yerleþtirilmesi ve Seviye Ayarý Elektrik Baðlantýsý Gaz Baðlantýsý Farklý Gaz Çeþitlerine Uyum Saðlanmasý Bek ve Boru Aðzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

EasyCook Combair XSE XSEP. Fırın

EasyCook Combair XSE XSEP. Fırın EasyCook Combair XSE XSEP Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... 9 Patates...

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Pişirmeye genel bakış

Pişirmeye genel bakış ye genel bakış Bu genel bakış, Otomatik kullanımı sırasında yemekleriniz için doğru pişirme ayarlarını bulmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bir pişirme kategorisi seçmek için sensör alanlarına dokunun.

Detaylı

A2RW-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın

A2RW-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın A2RW-6 KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ŞARAP KIRMIZISI ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) EAN13: 8017709108953 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 895+55 x 1000 x 600 78 litre toplam hacim, Analog

Detaylı

A2PY-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN)

A2PY-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) A2PY-6 KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) EAN13: 8017709108960 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 895+55 x 1000 x 600 78 litre toplam hacim, PİROLİTİK TEMİZLEME

Detaylı

İçindekiler. Manuel pişirme 3. Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4. Fırında pişirme 5. Yumurtalar 10.

İçindekiler. Manuel pişirme 3. Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4. Fırında pişirme 5. Yumurtalar 10. Manuel yemek kitabı İçindekiler Manuel pişirme 3 Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4 Fırında pişirme 5 Yumurtalar 10 Balık 11 Sebze ve garnitürler 13 Patatesler ve garnitürler

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005972

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005972 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

SCP112N-8. Fonksiyon. Seçenekler. Versiyonlar. linea FIRIN LINEA (PİROLİTİK) - SİYAH CAM

SCP112N-8. Fonksiyon. Seçenekler. Versiyonlar. linea FIRIN LINEA (PİROLİTİK) - SİYAH CAM FIRIN LINEA (PİROLİTİK) - SİYAH CAM EAN13: 8017709130060 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 592 x 597 x 570 Fırın kapasitesi: 68 litre 9 farklı yemek programı + 3 hafıza Pirolitik temizleme (500 C de yoğun temizleme)

Detaylı

CS20-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN)

CS20-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) CS20-6 KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) EAN13: 8017709108656 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 895+55 x 1000 x 600 78 litre toplam hacim, Analog LED elektronik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60. MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 4G AI ES/60.2 4G AI AL ES/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 3G 1P AI ES/60.2

Detaylı

Içindekiler. Giriþ. Ýlkžçalýþtýrma. Öneriler

Içindekiler. Giriþ. Ýlkžçalýþtýrma. Öneriler Içindekiler Giriþ Giriþ... 85 Ýlkžçalýþtýrma... 85 Öneriler... 85 Yakýndanžgörünüm... 86 Kullanýmžþekli... 8 Piþirmežalternatiflerižtablosu... 9 Fýrýnýnžtemizlenmesižvežbakýmý... 9 TeknikžServis... 9 Güvenlikžuyarýlarý...

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

TR4110BL. Victoria. 110cm "Victoria" Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA

TR4110BL. Victoria. 110cm Victoria Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA TR4110BL 110cm "" Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA EAN13: 8017709166670 OCAK: 7 gözlü gazli ocak Ön sag: 1.80kW Arka orta: 1.80kW Ön orta: 3.00kW Arka orta: 1.00kW Ön sol:

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Miwell-Combi XSL Ayar önerileri. Mikrodalga

Miwell-Combi XSL Ayar önerileri. Mikrodalga Miwell-Combi XSL Ayar önerileri Mikrodalga İçindekiler Simgelerin açıklamaları 3 Çalışma modları 4 Uygun aksesuar 5 Ayarlar 7 Isıtma... 7 Buz çözme... 8 Aynı zamanda buz çözme ve pişirme... 9 Et, tavuk,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

TR93P. Victoria. 90cm "Victoria" Çift fuel 3 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Krem. Enerji Sinifi B

TR93P. Victoria. 90cm Victoria Çift fuel 3 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Krem. Enerji Sinifi B TR93P 90cm "" Çift fuel 3 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Krem. Enerji Sinifi B EAN13: 8017709181703 OCAK: 6 gözlü ocak Ön sag: 1.8 kw Arka sag: 2.9 kw Ön orta: 1.0 kw Arka orta: 1.8 kw Arka sol: 1.0 kw Ön

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ 1. BÜTÜN NOTLARI DİKKATLE OKUYUN. 2. SICAK METAL YÜZEYE DOKUNMAYIN. SAPINDAN TUTMALISINIZ. 3. ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX S80318KG68 http://tr.yourpdfguides.com/dref/810566

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX S80318KG68 http://tr.yourpdfguides.com/dref/810566 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 9552 id (-1) K 9752 id (-1) tr-tr Soðutucuyu kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý PerfectFresh-Bölmeli ve Dynacool Sistemli Soðutucu K 9457 id (-1) K 9557 id (-1) K 9757 id (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 2000 SiYAH SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 2000 SiYAH SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 2000 SiYAH SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Cihazınızın Tanıtımı A Muhafaza B Kapak C Süzgeç girişi D Kettle ağzı E Kapak açma düğmesi F Tutma Sapı G Su seviye göstergesi

Detaylı

Kullanım kılavuzu MWE 22 EGL MWE 22 EGR

Kullanım kılavuzu MWE 22 EGL MWE 22 EGR Kullanım kılavuzu TR MWE 22 EGL MWE 22 EGR Fırınınızın açıklaması 6 1 2 3 4 5 1. Kilit mangalları 4. Seramik taban 2. Kapı pencere camı 5. Kontrol paneli 3. Açılır ızgara 6. Raf 1. Start/Stop düğmesi 5.

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

BO243EA Touch Serisi!

BO243EA Touch Serisi! MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1 # Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu BO243EA Touch Serisi Bompani italia koleksiyonundan bir fırın seçtiginiz için tesekkür ederiz. Yenilik ve teknolojiyi bulusturan bu fırın,

Detaylı

CADILLAC AIR. Travel Sistem Bebek Arabası Kurulum ve Kullanma Kılavuzu. Avrupa Güvenlik Standartlarına Uygundur.

CADILLAC AIR. Travel Sistem Bebek Arabası Kurulum ve Kullanma Kılavuzu. Avrupa Güvenlik Standartlarına Uygundur. CADILLAC AIR Travel Sistem Bebek Arabası Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Avrupa Güvenlik Standartlarına Uygundur. Çocuğunuzun güvenliği için açıklamaları dikkatlice okuyup kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

PROKETTLE 2650KG. Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU

PROKETTLE 2650KG. Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU PROKETTLE 2650KG Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM PROFESSIONAL dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș PROKETTLE 2650KG Otel

Detaylı

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL V-Brunc serisi.pdf 2 15.02.2011 10:03 VESTEL C V-BRUNCH SERİSİ 1000 M Y CM MY BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI CY CMY K KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızın elektrik bağlantısını

Detaylı

EasyCook Combair SL SLP. Fırın

EasyCook Combair SL SLP. Fırın EasyCook Combair SL SLP Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... Patates... Güveç

Detaylı

IR SPOT LAMBA CAS323-100 KULLANIM KILAVUZU

IR SPOT LAMBA CAS323-100 KULLANIM KILAVUZU CAS323-100 IR SPOT LAMBA KULLANIM KILAVUZU 1 2 IR IP Kamera CAS323-100 KULLANIM KILAVUZU KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL Tel : 0.212.288.31.00 Faks : 0.212.275.40.01 istanbul@karel.com.tr

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel

Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel 1 9 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel algýlamadaki azalma, koordinasyon ve dengedeki bozukluklar ve kuvvet azalmasý; yaþlýlarýn çevresel tehlikelerle karþý

Detaylı

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürün Şeması:

Detaylı

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ 3 Kg - 6 Kg - 15 Kg - 30 Kg DİKOMSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Oto Sanayi Sitesi, Menderes cad. No : 19 4. Levent / İstanbul Tel : 0212-283 37 15

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

MUTFAKLARDA AKDENİZ LEZZETLERİ 34, 16, 90 TL 90 TL. Modunuza göre kahve. Sadece Tchibo dünyasına özel. Sadece Tchibo dünyasına özel

MUTFAKLARDA AKDENİZ LEZZETLERİ 34, 16, 90 TL 90 TL. Modunuza göre kahve. Sadece Tchibo dünyasına özel. Sadece Tchibo dünyasına özel 2 Eylül de www.tchibo.com.tr de ve tüm Tchibo larda Black & White Öğütülmüş Kahve 19,90 TL 16, 90 TL 2x250g 4 Kutu Kapsül Kahve 39,90 TL 34, 90 TL Her hafta yeni bir dünya keşfedin. Bu hafta: MUTFAKLARDA

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI SOS BAİN MARİE (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında

Detaylı

EasyCook Combair XSL XSLP. Fırın

EasyCook Combair XSL XSLP. Fırın EasyCook Combair XSL XSLP Fırın İçindekiler EasyCook 3 Simgelerin açıklamaları... 3 Çalışma modları... 3 GourmetGuide... 3 Optimum kullanım... 4 Ayarlar 5 Unlu mamuller... 5 Tart ve pizza... Patates...

Detaylı

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz.

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.#

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# A. Mikrodalganızı Tanıyın Ankastre Mikrodalga Kullanma Kılavuzu Mod. MW7880 Digital Gösterge Mikrodalga/ Izgara/Kombo Defrost / Çözme Timer / Saat Durdurma Başlatma Yuvarlak

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

"Vagon Barbekü" Montaj ve İşletim Kılavuzu

Vagon Barbekü Montaj ve İşletim Kılavuzu Version: 0566tr Stand: #018-2012 Ausgabe: 07/11cd "Vagon Barbekü" Montaj ve İşletim Kılavuzu Önsöz Yüksek kaliteli GRILLCHEF barbekünüzü kullanmaya başlamadan önce bu montaj ve kullanma kılavuzunu dikkatle

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AGO 890 1 İÇİNDEKİLER I- Gazlı Ocakların Kullanım Alanı 3 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 4 III- Teknik Özellikler

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU GİRİŞ VE ÖNLEMLER 1. Vücut yağını ve vücut suyunu yüzde olarak ölçen bu vücut yağı ve suyu monitörünü satın almış olduğunuz için tebrik ederiz. Bu aygıtın prensibi

Detaylı

S I N I R S I Z A T I S K E Y F Ý TÜFEÐÝNÝZÝ KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNDAKÝ UYARILARI VE TALÝMATLARI DÝKKATLE OKUYUNUZ. ZAFER SÜPERPOZE KULLANMA KILAVUZU S I N I R S I Z A T I S K E Y F Ý ZAFER

Detaylı

MİNİ ROBOT R 200. Mini Mutfak Robotu KULLANIM KILAVUZU

MİNİ ROBOT R 200. Mini Mutfak Robotu KULLANIM KILAVUZU MİNİ ROBOT R 200 Mini Mutfak Robotu KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș MİNİ ROBOT R 200 Mutfak Robotu muzu seçtiğiniz için

Detaylı

SAKLAMA VE KURUTMA KABİNLERİ. aynı hedefi paylaşıyoruz.

SAKLAMA VE KURUTMA KABİNLERİ. aynı hedefi paylaşıyoruz. aynı hedefi paylaşıyoruz. Atos DC-70 Saklama ve kurutma kabinleri Saklama kabini cerrahi aletlerin, anestezi devrelerinin ve şiltelerin kontrollü sıcak hava ile kurutulmalarına imkan sağlar. Kabinler AISI

Detaylı

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com KULLANIM KILAVUZU 1 Değerli Müşterimiz: Bu kullanım kılavuzu Ayışığı Concept in tüm ısıtıcı masa modelleri için hazırlanmıştır. Güvenlik kuralları ve standartlarına uygun imal edilen yüksek kaliteli ve

Detaylı

! Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu!

! Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu! MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. 1. Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu BO243SF Bompani italia koleksiyonundan bir fırın seçtiginiz için tesekkür ederiz. Yenilik ve teknolojiyi bulusturan bu fırın, yemek tariflerinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB932X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB932X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. 2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın.

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın. GARANTİ 2 YIL Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla

Detaylı

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151 Özellikler 400 mah kapasiteli, bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü batarya 500 Şarj batarya ömrü Yüksek ışık veren, enerji tasarrufu sağlayan, uzun ömürlü 15+1 LED 15 LED ve 1 LED aydınlatma şeklinde 2

Detaylı