YARGITAY 9. HUKUK DA RES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY 9. HUKUK DA RES"

Transkript

1 YARGITAY 9. HUKUK DA RES

2 2272 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007

3 E: 2003/5607 K: 2003/18351 T: fi HUKUKU HUSUMET BAK YE SÖZLEfiME SÜRES DAVACININ BAfiKA B R fite ÇALIfiMASI (BK m. 325) Özet: Borçlar Kanunu nun 325. maddesinden do an bakiye sözleflme süresi alaca- belirlenirken; davac n n bakiye süre içinde baflka bir iflte çal fl p çal flmad, di er bir iflten kazand ya da kazanmaktan kasten feragat etti i gelirlerinin bulunup bulunmad araflt r lmal d r. Davac, k dem tazminat, ücret ve bakiye süre ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemifltir. Yerel mahkeme, iste i k smen hüküm alt na alm flt r. Hüküm süresi içinde daval avukat taraf ndan temyiz edilmifl olmakla dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü: 1- Dosyadaki yaz lara, toplanan delillerle karar n dayand kanuni gerektirici sebeplere göre, daval n n afla daki bendin kapsam d fl nda kalan temyiz itirazlar yerinde de ildir. 2- Mahkemece davac iflçinin bakiye süre ücreti tutar ndaki tazminat iste i de hüküm alt na al nm flt r. Ancak davac n n bakiyesüre içinde bir baflka iflte çal fl p çal flmad, di er bir iflten kazand yada kazanmaktan kasten feragat etti i gelirleri bulunup bulunmad araflt r lmam flt r. Borçlar Kanunu nun 325. maddesi uyar nca an lan hususlar araflt r larak davac n n daval ya ait iflyerinde çal flmamaktan dolay tasarruf etti i miktar indirilmek suretiyle bakiye süre ücreti tutar ndaki tazminat iste i belirlenmelidir. Bu hukuki olgu dikkate al nmaks z n an lan tazminat hakk nda hüküm kurulmufl olmas hatal olup, bozmay gerektirmifltir. _ ( * ) Gönderen: Av. Hulki ÖZEL, Mersin Barosu Baflkan

4 2274 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 S I N A, peflin al nan temyiz harc n n istek halinde ilgiliye iadesine, gününde oybirli i ile karar verildi. E: 2005/37152 K: 2006/5675 T: fi HUKUKU fiç N N AYLIK ÜCRET N N TESP T HER AY DE fien M KTARDA ÖDEME SAAT ÜCRET NE GÖRE ÜCRET TESP T Özet: Ücret bordrolar nda saat ücreti belli olan iflçiye, fazla çal flma ve bayram ücretleri ilavesiyle her ay de iflik miktarlarda ücret ödendi i anlafl ld na göre; ayl k ödeme miktarlar de il, saat ücreti miktar esas al - narak talep konusu iflçilik haklar hesaplanmal d r. Taraflar aras ndaki, ihbar ve k dem tazminat, fazla çal flma ve izin ücreti, bayram, hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesi davas n n yap lan yarg lamas sonunda; ilamda yaz l nedenlerle gerçekleflen miktar n faiziyle birlikte daval dan al narak davac ya verilmesine iliflkin hüküm süresi içinde duruflmal olarak temyizen incelenmesi daval avukat nca istenilmesi üzerine dosya incelenerek iflin duruflmaya tabi oldu u anlafl lm fl ve duruflma için Sah günü tayin edilerek taraflara ça r ka d gönderilmiflti. Duruflma günü daval ad na avukat geldi. Karfl taraf ad na kimse gelmedi. Duruflmaya bafllanarak haz r bulunan avukat n sözlü aç klamas dinlendikten sonra duruflmaya son verilerek dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü: 1- Dosyadaki yaz lara, toplanan delillerle karar n dayand kanuni gerektirici sebeplere göre, daval n n afla daki bendin kapsam d fl nda kalan temyiz itirazlar yerinde de ildir. 2- Davac iflçinin ayl k ücretinin miktar konusunda taraflar aras nda uyuflmazl k söz konusudur. Davac iflçi, ücretinin 800 Amerikan Dolar net oldu unu ileri sürmüfl, daval ise saat ücretinin 1.85 Amerikan Dolar oldu unu savunmufltur. Davac tan klar ndan biri ayl k ücretin

5 Yarg tay Kararlar Amerikan Dolar civar nda oldu unu aç klam fl, di er tan k ise saat ücretinin 1.85 Amerikan Dolar oldu unu belirtmifltir. Dosyaya daval iflverence sunulan cari hesap kart nda davac ya ayl k Amerikan Dolar aras nda de iflen ücret ödemeleri bulunmaktad r, daval iflveren söz konusu ödemelerin ücretle birlikte fazla çal flma, hafta tatili ve bayram, genel tatil çal flmalar n da kapsad n aç klam flt r. Daval n n an lan savunmas ve banka kay tlar na göre davac ya günlük 1.85 Amerikan Dolar üzerinden ücret ödemesi yap ld ve buna ek olarak fazla çahflma, hafta tatili ve bayram, genel tatil ücretlerinin ödendi i anlafl lmaktad r. Mahkemece ayl k ücretin 750 Amerikan Dolar olarak kabulü ile istek konusu iflçilik haklar n n hüküm alt na al nmas hatal d r. Bilirkifliden ek hesap raporu al narak davac tan n n beyan nda geçen saat ücreti 1.85 Amerikan Dolar kabul edilmek suretiyle davaya konu ihbar ve k dem tazminatlar ile izin ücreti hesaplanarak hüküm alt na al nmal d r. 3-Davaya konu olan fazla çal flma, hafta tatili ile bayram ve genel tatil ücretlerinin de her ay de iflen miktarlarda ödendi i anlafl lmakla, an - lan isteklere hak kazan lmas na olanak bulunmamaktad r. Mahkemece bahsi geçen isteklerin reddi yerine yaz l flekilde kabulüne karar verilmesi de hatal olmufltur. SINA, daval yarar na takdir edilen 450 YTL duruflma avukatl k paras n n karfl tarafa yükletilmesine, peflin al nan temyiz harc n n istek halinde ilgiliye iadesine, gününde oybirli i ile karar verildi.

6 2276 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2005/27660 K: 2006/7386 T: fi HUKUKU fie ADE KARARI fiverene BAfiVURMA fiveren AVUKATINA YAPILAN HBARIN USUL VE YASAYA AYKIRI OLMASI* Özet: fle iade davas sonucunda feshin geçersizli ine karar verilmesini izleyen aflamada özel yetkisi olmayan ifleren avukat na ihbar yap larak tekrar ifle bafllat lma istenemez. Davac, boflta geçen süre ücreti ile sekiz ayl k ücreti tutar nda tazminata ödetilmesine karar verilmesini istemifltir. Yerel mahkeme, iste i k smen hüküm alt na al n flt r. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlar nca temyiz, edilmifl olmakla dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü: Davac iddias nda daval hakk nda evvelce açm fl oldugu davada ifl akdinin feshinin geçersizli inin tespitine karar verildi ini, karar n Yarg - tay onanmas ndan geçerek kesinleflti ini belirterek bu ifl aktinin haks z feshi nedeniyle bir ayl k yasal sürede iflverene baflvurdu unu ancak ifle bafllat lmad n belirterek boflta geçen süre ücreti ile sekiz ayl k ücreti tutar nda tazminata karar verilmesini istemifltir. Mahkemece davac iste i do rultusunda karar verilmifltir. Somut olayda davac taraf ndan feshin geçersizli inin tespitine iliflkin karar Dairemizce tarihinde onanm fl ve davac tarihli ihtarname ile ifle iade davas nda daval flirketin vekilli ini yürüten avukata baflvurarak ifle bafllat lmas n istemifltir. Daval iflveren taraf ndan stanbul 2. Noterli ince tarihinde Avukat Serap'a verilen vekaletname umumi vekaletname mahiyetinde olup bu yönde vekile, özel bir yetki verilmemifltir. Ve davaya vekalet davas n n sonuçlanmas ve hükmün icra edilmesi ile son bulur. Bu sebeple davac n n usulüne uygun olarak süresi içerisinde ifle bafllat lmas için iflverene baflvurdu u kabul edilemez Mahkemece davan n reddi gerekirken yaz l gerekçe ile kabulü hatal olup bozmay gerektirmifltir. _ ( * ) Gönderen: Av. Serap BÖLÜKBAfiIO LU

7 Yarg tay Kararlar 2277 SONUÇ: Temyiz, olunan karar n yukar da yaz l sebepten BOZULMA- S I N A, peflin al nan temyiz harc n n istek halinde ilgiliye iadesine, gönünde oybirli i ile karar verildi. E: 2005/38308 K: 2006/17432 T: fi HUKUKU FAZLA ÇALIfiMALAR KANITLAMA YÖNTEM fiç N N ÜCRET N N TESP T MZALI BORDROLAR* Özet: Fazla mesai yap ld n n ve hafta tatillerinde çal fl ld n n somut ve net olarak kan tlanmas gerekir. Bu konuda varsay ma dayan larak hüküm kurulamaz. Dosyada bulunan imzal bordrolara karfl davac n n itiraz bulunmuyor ise, bordrolara karfl davac n n itiraz bulunmuyor ise, bordrolardaki ücretlere itibar edilerek iflçilik haklar hesaplanmal d r. Davac, fazla mesai, hafta tatili gündeli i ile ücret alaca n n ödetilmesine karar verilmesini istemifltir. Yerel mahkeme, iste i k smen hüküm alt na alm flt r. Hüküm süresi içinde daval avukat taraf ndan temyiz edilmifl olmakla dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü 1-Dosyadaki yaz lara toplanan delillerle karar n dayand kanuni gerektirici sebeplere göre, daval n n afla daki bendin kapsam d fl nda kalan temyiz itirazlar yerinde de ildir. 2-Davac daval iflyerinde günde 3-4 saat fazla mesai yapt n, hafta sonlar çal flt n iddia ederek fazla mesai ve hafta sonu çal flma ücretinin hüküm alt na al nmas n istemifl mahkemece istekler hüküm alt na al nm flt r. Dinlenen davac tan klar davac n n fazla mesai yapmad n, hafta sonlar da çal flmad n beyan etmifl daval tan klar da benzer mahiyette beyanda bulunmufllard r. Hükme esas al nan bilirkifli raporunda ise iflyerinin k rsaldaki bir maden oca oluflu çal flma koflullar, davac - n n iflyerindeki ikamet koflullar n n içiçeli i ve üretiminin niteli i gere i _ ( * ) Gönderen: Av. Hulki ÖZEL, Mersin Barosu Baflkan

8 2278 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 hafta tatillerinde çal flt ve gün de üç saat fazla mesai yapt varsay msal olarak kabul edilip hesaplama yap lm flt r. Oysa fazla mesai yap ld ve hafta tatillerinde çal fl ld n n somut ve net olarak ispatlanmas flart olup dosyada bu yönde bir delil mevcut olmad halde bu iki iste in hüküm alt na al nmas hatal d r. 3-Taraflar aras nda ücret konusunda yaz l bir sözleflme bulunmad - gibi tan klarda bu konuda bilgi vermemifllerdir. Maden Mühendisleri Odas Asgari ücret tarifesi de ba lay c de ildir. Dosyaya ibraz edilen ücret bordrolar imzal olup davac bordrodaki imzalara itirazda bulunmam flt r. Bu nedenle bordrodaki ücretlere itibar edilerek sonuca gitmek gerekirken ücretin yaz l flekilde belirlenmesi hatal olup bozmay gerektirmifltir. SINA, peflin al nan temyiz harc n n istek halinde ilgiliye iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi.

9 Yarg tay Kararlar 2279 E: 2006/6668 K: 2006/28785 T: fi HUKUKU Z N ÜCRET ALACAKLARI UYGULANACAK YASANIN BEL RLENMES * Özet: Birikmifl y ll k izin ücretleri hesaplan rken, hizmet süreci içerisinde izin ücretine hak kazan ld tarihte yürürlükte bulunan yasaya göre hesaplama yap lmal d r. Davac, ihbar ve k dem tazminat, fazla çal flma ve y ll k izin ücreti, hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karat verilmesini istemifltir. Yerel mahkeme, iste i k smen hüküm alt na alm flt r. Hüküm süresi içinde daval avukat taraf ndan temyiz edilmifl olmakla dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü 1-Dosyadaki yaz lara toplanan delillerle karar n dayand kanuni gerektirici sebeplere göre, daval n n afla daki bendin kapsam d fl nda kalan temyiz itirazlar yerinde de ildir. 2-Davac n n daval iflveren yan ndaki hizmetinin bir bölümü 1475 Say l Yasa döneminde geçmifl bir k sm da 4857 Say l Yasan n yürürlü- e girmesinden sonra devam etmifltir. Bu durumda y ll k izin ücreti alaca n n hak kazan ld tarihte yürürlükte bulunan yasaya göre hesaplanmas gerekirken yaz l flekilde fesih tarihinde yürürlükte olan yasaya göre tüm hizmet süresinde hak edilen y ll k izin ücreti alacaklar hesaplanarak hüküm kurulmas hatal olup bozmaya gerektirmifltir. SINA, peflin al nan temyiz harc n n istek halinde ilgiliye iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi. _ ( * ) Gönderen: Av. Hulki ÖZEL, Mersin Barosu Baflkan

10 2280 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2006/32912 K: 2007/3305 T: fi HUKUKU FAZLA ÇALIfiMALARIN VE fiç N N ÜCRET N N TESP T SOYUT N TEL KTEK TANIK ANLATIMLARININ DE ER Özet: Davac ile ayn iflyerinde çal flmayan veya davac n n çal flma sürelerini bilecek durumda olmayan tan k anlat mlar na dayan larak fazla çal flmalar tespit edilemez. Soyut nitelikteki tan k anlat m na dayan larak iflçinin ücreti de belirlenemez. Davac, k dem, ihbar, izin, fazla çal flma ücreti, alacaklar n n ödetilmesine. Daval karfl davac lar ise, kira bedelinin tahsili davas n n yap - lan yarg lamas sonunda; ilamda yaz l nedenlerle as l davada k smen gerçekleflen miktar n faiziyle birlikte daval dan al narak davac ya verilmesine karfl davan n reddine iliflkin hükmün süresi içinde duruflmal olarak temyizen incelenmesi daval lar avukat nca istenilmesi üzerine dosya incelenerek iflin duruflmaya tabi oldu u anlafl lm fl ve duruflma için Sal günü tayin edilerek taraflara ça r ka d gönderilmiflti. Duruflma günü daval ve karfl davac ad na avukat ile karfl taraf ad na avukat geldiler. Duruflmaya bafllanarak haz r bulunan avukatlar n sözlü aç klamalar dinlendikten sonra duruflmaya son verilerek dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü: 1-Dosyadaki yaz lara, toplanan delillerle karar n dayand kanuni gerektirici sebeplere göre, daval karfl davac lar n afla daki bendlerin kapsam d fl nda kalan temyiz itirazlar yerinde de ildir. 3-Mahkemece davac n n iflyerinde çal flt kabul edilen 27 y l için her gün 3 saat ve haftada 18 saat üzerinden fazla çal flma ücreti hesaplanm fl, mahkemece an lan istek bak m ndan taktiri indirime gidilerek karar verilmifltir. Davac n n günlük ya da haftal k çal flma süresinin detaylar - n davac tan klar n n bilmeleri mümkün de ildir. Fazla çal flma yap ld - na dair yaz l bir delil de bulunmamaktad r. Böyle olunca mahkemece fazla çal flma ücreti iste inin kabulü do ru de ildir. 4- Davac iflçi son ayl k ücretinin TL net oldu unu ileri sürmüfl, daval iflveren bu ücrete itiraz etmifltir. Ücret konusunda ispata elveriflli yaz l bir delil bulunmamaktad r. Davac tan klar ndan biri davac n n TL TL maafl ald n kendisinden duydu-

11 Yarg tay Kararlar 2281 unu aç klam flt r. Bilirkifli raporunda da an lan tan n beyan nda geçen ücretin ortalamas al narak son ayl k ücret, TL net olarak kabul edilmifltir. Somut olayda davac n n ayl k ücretinin asgari ücretin üzerinde oldu u yöntemince kan tlanabilmifl de ildir. Davac tan n n soyut nitelikteki anlat m na göre sonuca gidilmesi do ru olmaz. Ayl k asgari ücret hesab yla davac n n hak kazanabilece i ihbar ve k dem tazminat ile izin ücreti hesaplanmal ve an lan isteklerle ilgili bir karar verilmelidir. SINA, daval yarar na takdir edilen 500 YTL duruflma avukatl k paras n n karfl tarafa yükletilmesine, peflin al nan temyiz harc n n istek halinde ilgiliye iadesine, gününde oybirli i ile karar verildi. E: 2006/23813 K: 2007/8905 T: fi HUKUKU ZAMANAfiIMI DEF ISLAHLA ZAMANAfiIMI DEF N N LER SÜRÜLMES DAVALIYA TANINAN SLAH OLANA I Özet: Daval taraf n zamanafl m def ini slah yoluyla ileri sürebilmesi mümkündür. Davac, fazla mesai ücretinin ödenmesine karar verilmesini istemifltir. Yerel mahkeme, iste i k smen hüküm alt na alm flt r. Hüküm, süresi içinde taraflar avukatlar nca temyiz edilmifl olmakla dosya incelendi, gere i konuflulup, düflünüldü. 1- Dosyadaki yaz lara, toplanan delillerle karar n dayand kanuni gerektirici sebeplere göre, davac n tüm, daval n n afla daki bendin kapsam d fl nda kalan temyiz itirazlar yerinde de ildir. 2- Yarg lama s ras nda daval vekili tarihli dilekçesiyle savunmas n slah ederek dava konusu alacaklar n bir k sm n n zamanafl - m na u rad n belirterek zamanafl m def inini dikkate al nmas n istemifltir. Mahkemece, usulüne uygun olmad ve süresi içerisinde yap lmad gerekçesiyle daval n n zamanafl m defi dikkate al nmam flt r. Is- _ ( * ) Dergimizin 2003/3 say s n n 762. Sayfas nda yay mlanan Yarg tay 9. Hukuk Dairesi karar na bak n z.

12 2282 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 lah, taraflardan birinin yapm fl oldu u usul iflleminin karfl taraf n oluruna ba l olmaks z n tamamen veya k smen düzeltilmesine denir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 83. ve devam maddelerinde düzenlenen slah müessesesi sadece davac ya hak tan maz. Usulünce yap lm fl olan daval taraf slah da geçerlidir. Esasa cevap süresi içinde ileri sürülmedi inden davac taraf n savunman n geniflletilmesi yönündeki itiraz ile karfl laflmas mümkün olan zamanafl m definin slah yoluyla yap lmas nda usule ayk r bir yön bulunmamaktad r. Bu nedenle, daval n n slah yoluyla zamanafl m definin kabulü gerekirken bu husus gözetilmeden hüküm kurulmufl olmas hatal d r. S I N A, peflin al nan temyiz harc n n istek halinde ilgiliye iadesine gününde oybirli iyle karar verildi. E: 2007/602 K: 2007/9465 T: fi HUKUKU filetmen N BÜTÜNÜNÜ SEVK VE DARE EDEN PERSONEL figüvences HÜKÜMLER ( flk m. 18/son) Özet: flletmenin bütününü sevk ve idare etme yetkisi bulunan ve genel müdüre de vekalet edebilen davac n n iflveren vekili konumunda bulundu u dikkate al narak ifl güvencesi kapsam d fl nda oldu u sonucuna var lmal d r. Davac, ifle iadesine karar verilmesini istemifltir. Yerel mahkeme, iste in kabulüne karar vermifltir. Hüküm süresi içinde daval avukat taraf ndan temyiz edilmifl olmakla dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü. Dosya içerisinde mevcut davac ile ilgili görev tan m belgesinde davac n n iflletmenin teknik ifllerden sorumlu genel müdür yard mc s oldu u ve genel müdüre vekalet yetkisinin mevcut oldu u anlafl lmaktad r. Davac bu konumu ile iflletmenin bütünü sevk ve idare eden iflveren vekili genel müdürün yard mc s durumundad r. Bu nedenle 4857 Say l Yasa-

13 Yarg tay Kararlar 2283 n n 18/son bendinde belirtilen ifl güvencesi kapsam d fl ndaki personel niteli indedir. Bu nedenle davac n n ifle iade iste inin reddi gerekirken kabulü hatal d r. Dairemizce 4857 Say l Yasan n 20/3 maddesi uyar nca afla daki flekilde karar verilmifltir SONUÇ: Yukarda aç klanan gerekçe ile; 1- Mahkemenin karar n BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASI- NA, 2-Davan n REDD NE 3-Harç peflin al nd ndan yeniden al nmas na yer olmad na, 4-Davac n n yapt yarg lama giderinin üzerinde b rak lmas na 5-Daval kendisini vekille temsil ettirdi inden avukatl k asgari ücret tarifesi uyar nca takdir edilen 450 YTL ücreti vekaletin davac dan al narak daval ya verilmesine, 6-Daval taraf ndan peflin yat r lan temyiz harc n n iste i halinde kendisine iadesine kesin olarak gününde oybirli i ile karar verildi.

14 2284 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2007/2602 K: 2007/11122 T: fi HUKUKU fiyer NDE F LEN ÇALIfiMASA DA MESLEK ÜNVANI NEDEN YLE SORUMLULUK ÜSTLENEN K fi N N HAKLARI Özet: flyerinde fiilen çal flmam fl olmas - na karfl n, meslek ünvan nedeniyle sorumluluk üstlendi i anlafl lan davac n n ücrete hak kazand sonucuna var lmal d r. Taraflar aras ndaki, ücret alacaklar n n ödetilmesi davas n n yap lan yarg lamas sonunda; ilamda yaz l nedenlerle gerçekleflen reddine iliflkin hükmün süresi içinde duruflmal olarak temyizen incelenmesi davac avukat nca istenilmesi üzerine dosya incelenerek iflin duruflmaya tabi oldu u anlafl lm fl ve duruflma için Sal günü tayin edilerek taraflara ça r ka d gönderilmiflti. Duruflma günü davac ad na avukat geldi. Karfl taraf ad na kimse gelmedi. Duruflmaya bafllanarak haz r bulunan avukat n sözlü aç klamas dinlendikten sonra duruflmaya son verilerek dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü: Davac, açm fl oldu u bu davada, daval ya ait yap denetim flirketinde mimar olarak çal flt n ve ücretlerinin ödenmedi ini ileri sürerek ücret alacaklar n n tahsiline karar verilmesini talep etmifltir. Daval ise aralar nda ifl iliflkisinin bulunmad n ve davac n n fiilen hiç çal flmad n yap denetim flirketlerinde mimar bulundurma yükümlü ü sebebiyle isminin geçti ini savunmufltur. Mahkemece davac n n iflyerinde fiilen çal flmad, sadece yasal yükümlülük sebebiyle isminin bildirildi i, ücrete hak kazanamayaca gerekçesiyle davan n reddine karar verilmifltir. Davac n n iflyerinde filen çal flt kan tlanamam fl olsa da, daval flirket taraf ndan çal flanlar listesinde davac ad na yer verildi i bir k s m belgelerin davac ad na iflleme konuldu u, bir dönem Sosyal Sigortalar Kurumu na primlerinin de yat r ld anlafl lmaktad r. Davac n n bu iflleme kat ld ve tarihli taahhütnameyi noterden düzenleyerek TL brüt ayl k ücretle çal flaca n aç klad da anlafl lmaktad r. Böyle olunca davac daval ya ait iflyerinde fiilen çal flmam fl olsa dahi, meslek ünvan sebebiyle sorumluluk üstlendi i anlafl lmakla taahhütnamede belirtilen ücrete hak kazand kabul edilmelidir. Böyle olunca davac n n yap denetim flirketinde mimar bulundurma zorunlulu unun bulundu u tarihine kadar olan dönem için ücrete hak kazan-

15 Yarg tay Kararlar 2285 d n n kabulü gerekir. Bu yönde gerekli hesaplamaya gidilerek istek yönünden bir karar verilmelidir. SINA, davac yarar na takdir edilen 500 YTL duruflma avukatl k paras - n n karfl tarafa yükletilmesine, peflin al nan temyiz harc n n istek halinde ilgiliye iadesine, gününde oybirli i ile karar verildi. E: 2007/8892 K: 2007/17995 T: fi HUKUKU ÖLMÜfi K fi YE DAVA AÇILAMAYACA I FERAGAT AD ORTAKLI A KARfiI AÇILAN DAVADA HUSUMET Özet: Dava tarihinde sa olmayan kifliye karfl dava aç lamaz. E er böyle bir dava aç lm fl ise davadan feragat da kabul edilemez. Zira aç lmayan bir davadan feragat mümkün de ildir. Adi ortakl kta ortaklar n birlikte daval gösterilmeleri gerekir. Husumet yarg laman n her safhas nda mahkemece resen dikkate al nmas gereken bir husustur. Taraflar aras ndaki, ihbar ve k dem tazminat, fazla çal flma ve izin ücreti, bayram, hafta ve genel tatil gündelikleri ile ikramiye alacaklar n n ödetilmesi davas n n yap lan yarg lamas sonunda; ilamda yaz l nedenlerle gerçekleflen miktar n faiziyle birlikte daval dan al narak davac ya verilmesine iliflkin hüküm süresi içinde temyizen incelenmesi davac ve Dursun avukat nca istenilmesi ve daval avukat nca da duruflma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek iflin duruflmaya tabi oldu u anlafl lm fl ve duruflma için Sal günü tayin edilerek taraflara ça r ka- d gönderilmiflti. Duruflma günü daval ad na avukat geldi. Karfl taraf ad na kimse gelmedi. Duruflmaya bafllanarak haz r bulunan avukat n sözlü aç klamalar dinlendikten sonra duruflmaya son verilerek dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü: Davac n n çal flt geminin daval olarak gösterilen Fatih ve Mustafa taraf ndan adi ortakl k fleklinde çal flt r ld ve daval gösterilen Musta-

16 2286 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 fa n n dava tarihinden önce tarihinde vefat etti i anlafl lmaktad r. Dava tarihinde hayatta olmayan kifli hakk nda dava aç lmas mümkün de ildir. Aç lmayan bir davadan da feragat geçerli kabul edilemez. Husumet yarg laman n her safhas nda mahkemece resen nazara al nmas gereken bir husustur. Adi ortakl kta adi ortaklar n birlikte daval gösterilmesi gerekir. Öncelikle Mustafa n n mirasç lar usulünce davaya dahil edilmeli, deliller toplanmal ve sonucuna göre hüküm kurulmal d r. SINA, sair temyiz hususlar n n bilahare incelenmesine, daval yarar na takdir edilen 500 YTL duruflma avukatl k paras n n karfl tarafa yükletilmesine, peflin al nan temyiz harc n n istek halinde ilgiliye iadesine, gününde oybirli i ile karar verildi.

17 Yarg tay Kararlar 2287 E: 2006/32314 K: 2007/18333 T: fi HUKUKU TEMETTÜ KRAM YE PR M KISTELYEVM USULÜNE GÖRE ÖDEME* Özet: Temettü ödeme tarihinde ifl sözleflmesi hakl olarak feshedilmifl olsa da, iflçinin fiilen çal flt süreyle orant l olarak hak kazand bedel kistelyevm esas na göre hesaplanmal d r. Davac, ihbar ve k dem tazminat, izin ücreti ile temettü ikramiyesinin ödetilmesine karar verilmesini istemifltir. Yerel mahkeme, iste i k smen hüküm alt na alm flt r. Hüküm süresi içinde davac avukat taraf ndan temyiz edilmifl olmakla dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü: 1- Dosyadaki yaz lara toplanan delillerle karar n dayand kanuni gerektirici sebeplere göre, davac n n afla daki bendin kapsam d fl nda kalan temyiz itirazlar yerinde de ildir. 2- Davac n n temettü ödeme tarihinde ifl sözleflmesi hakl olarak feshedilmifl olsa da Dairemizin yerleflik kararlar uyar nca çal flt süreyle orant l olarak hak kazand n mahkemece k stelyevm esas na göre an - lan alaca a karar verilmesi gerekirken gerekçe gösterilmeden reddi hatal d r. S I N A, peflin al nan temyiz harc n n istek halinde ilgiliye iadesine, gününde oybirli i ile karar verildi. _ ( * ) Gönderen: Av. Erdo an BAHÇEC K

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2003/15449 KARAR NO: 2004/5354 KARAR TAR H : 18.03.2004 KARAR ÖZET : BEL RL SÜREL fi SÖZLEfiMES YLE ÇALIfiAN fiç N N FARK KIDEM TAZM

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES E: 2004/22912 K: 2005/13742 T: 18.04.2005 fiç N N ÜCRETS Z ZNE ÇIKARILMASI H ZMET AKD N N FESHED LM fi SAYILMASI DURUMU Özet: Yarg tay n kararl l k kazanm fl olan uygulamas na göre, ücretsiz izin hizmet

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/2650 K: 2005/5986 T: 31.05.2005 NEDENS Z ZENG NLEfiME BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FA Z N BAfiLANGIÇ TAR H Özet: Nedensiz zenginleflmede, zenginleflen ister iyiniyetli ister kötüniyetli

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/3922 KARAR NO : 2001/7383 KARAR TARÝHÝ : 30.04.2001 HUKUK KARAR ÖZETÝ : TEÞMÝL Davalýya ait Basýn iþkoluna giren iþyeri için teþmil kararý, 21.12.1995 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanmýþ

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 - 429-04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 Fazla çalışmanın ispatı Temyiz talebinde hukuki yarar Özet: Fazla çalışmayı ispat yükü, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçiye ait olup, fazla çalışma

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/12143 K: 2003/1022 T: 03.02.2003 TELLALLIK SÖZLEfiMES NDEN CAYAN ALICININ YÜKÜMLÜLÜ Ü (BK m. 161/son) Özet: Tellall k sözleflmesinden cay lmas halinde vazgeçen al c n

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 9. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/2443 K: 2005/33321 T: 13.10.2005 BANKA HESABINA YAPILAN ÜCRET ÖDEMES FAZLA ÇALIfiMANIN KANITLANMASI (4857 SK m. 32, 41) KARARLARI Özet: Davac ya ait ücret bordrolar nda imza bulunmad ndan bu bordrolar

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES E: 2004/8501 K: 2004/24275 T: 27.10.2004 fi HUKUKU ESNAF KAVRAMI K RA GEL R fi KANUNUNA TAB fi YER KAVRAMI (1475 SY m. 5; 507 SY m. 2) Özet: Taksi iflleten davac n n kira geliri

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2005/9-753 KARAR NO: 2005/12 KARAR TAR H : 02.02.2005 KARAR ÖZET : Türk Tabipler Birli i taraf ndan

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 2752 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/11496 K: 2006/11948 T: 20.11.2006 T CARET HUKUKU KASKO S GORTA S GORTA fi RKET N N RÜCU

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/13932 K: 2003/2014 T: 27.2.2003 KATMA DE ER VERG S NE TAB K RA filemler VERG YÜKÜMLÜSÜ (3065 SK m l, 3/f, 8, 9) Özet: Katma De er Vergisine tabi kiralama ifllemlerinde

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/10510 Karar No. 2011/1206 Tarihi: 24.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 FESİH BİLDİRİMİNİN NİTELİĞİ FESİH BİLDİRİMİNDEN TEK TARAFLI

Detaylı

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır.

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. Dosya içeriğindeki maddi bulgulara göre; taraflar arasında

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/13571 K: 2004/8341 T: 16.09.2004 KAMU ALACA ININ TAHS L NDE ZLENECEK YÖNTEM (6183 SK m. 1, 54) Özet: Kamu alaca n n tahsili konusunda özel takip olana bulunuyor ise, genel

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES 2226 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/1913 K: 2005/2338 T: 08.03.2005 KAT MÜLK YET HUKUKU B RDEN ÇOK PARSEL ÜZER NDE KURULU S TELER

Detaylı

T.C YARGITAY 9.HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2006/1894 Karar No : 2006/20663 Tarihi : 12.07.2006 KARA ÖZETÝ : NAKÝL HALÝNDE KIDEM TAZMÝNATI

T.C YARGITAY 9.HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2006/1894 Karar No : 2006/20663 Tarihi : 12.07.2006 KARA ÖZETÝ : NAKÝL HALÝNDE KIDEM TAZMÝNATI Yargýtay Kararlarý vereni ibra ettiðini bildirdiðinden, izin ücreti yönünden davacý davalý þirketi ibra etmiþ bulunmaktadýr. Bu ibraname sebebi ile izin ücreti alacaðýnýn reddi gerekirken yazýlý þekilde

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 * KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEĞİ (3095 S.K.'nun Akdi Faiz Oranı Yönünden Bir

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 19. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2004/2804 K: 2004/12066 T: 06.12.2004 MENF TESP T DAVASI ALACAKLI YARARINA TAZM NATIN KOfiULU ( K m. 72/4) Özet: Menfi tespit davas nda alacakl yarar na tazminata hükmolunmas

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2003/2233 K: 2003/2670 T: 29.9.2003 ORTAKLI IN G DER LMES DAVASI TAfiINMAZ ÜZER NDE B NA BULUNMASI A D YET N TESP T DAVASI (3561 SK. m. 13/j) YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04. 452 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.2014 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2006/2112 K: 2006/3863 T: 19.04.2005 PAYLI TAfiINMAZ F L TAKS M ÖNALIM HAKKI DÜRÜSTLÜK KURALI EYLEML PAYLAfiMA (TMK. m. 2) Özet: Önal m davas na konu olan pay n iliflkin bulundu

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 4. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 4. HUKUK DA RES E: 2004/3851 K: 2004/12047 T: 21.10.2004 VAROLMAYAN BORÇ Ç N CRA TAK B YAPILMASI K fi L K HAKLARINA SALDIRI MANEV G DER M Özet: Borcun tamam n n ödenmesine karfl n, borçluya ve

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES KARARLARI Ceza Dairesi Kararlar 1709 TC YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES E: 2006/8061 K: 2007/6413 T: 08.10.2007 RESM EVRAKTA SAHTEC L K HAK YOKSUNLU U LEHE HÜKÜM Özet: Yap lan

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2003/10819 K: 2004/346 T: 20.01.2004 AD KEFALET AD KEF L N SORUMLULU UNUN KOfiULLARI (BK m. 486) Özet: Adi kefilin borçtan sorumlu tutulabilmesi, as l borçlunun iflas etmesi

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 378 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2002/6240 K: 2002/11024 T: 28.11.2002 ÖZEL S GORTA HUKUKU ZORUNLU TRAF K S GORTASI MAL K OLMAYAN

Detaylı

YARGITAY 21. HUKUK DA RES

YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES E: 2006/11107 K: 2007/6531 T: 17.04.2007 CRA HUKUKU ST HKAK DD ASI DAVA AÇMA SÜRES HAK DÜfiÜRÜCÜ SÜRE* ( K m. 99, 7201 SK) Özet: Alacakl ya 7201 Say

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2623 K: 2006/2586 T: 13.03.2006 YABANCI D LDE YAZILMIfi KANIT USULÜNE UYGUN OLARAK TERCÜME ED LME ZORUNLULU U Özet: Yabanc dilde yaz lm fl olan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015

İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015 İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRETİN HESAPLANMA ESASLARI ÖZETİ Kıdem tazminatı

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YARGITAY 21. HUKUK DA RES

YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES E: 2007/20172 K: 2007/19331 T: 30.10.2007 fi HUKUKU H ZMET TESP T DAVASI HAK DÜfiÜRÜCÜ SÜRE SÜREDEN SONRA VER LEN fie G R fi B LD RGES MADD HATAYA DAYALI

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2015-2016 Tarife, 21 Aralık 2015 Tarihli ve 29569 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Barolar

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/9842 Karar No. 2013/13792 Tarihi: 08.05.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14 DEVAMSIZLIK NEDENİYLE

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/8955 K: 2004/3556 T: 5.4.2004 UZAMIfi CEZA ZAMANAfiIMI S GORTACININ SORUMLULU U* (2918 S KTK m. 109) Özet: Trafik Yasas n n 109. maddesine dayan

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/13591 K: 2007/452 T: 21.01.2007 AD ORTAKLIK FES H VE TASF YE ARASINDAK AYIRIM TASF YEDE ZLENECEK YÖNTEM TASF YEDE MAHKEMEN N filev (BK m. 539)

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7983 Karar No. 2012/27098 Tarihi: 03.12.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde, işçinin tatil gününden

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31285 Karar No. 2012/3117 Tarihi: 13.02.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI ÖZETİ:

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 Özeti : Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların; öncelikle, ilgililerin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Hacettepe University Department of Actuarial Sciences 06800 Beytepe-Ankara, Tel:(032)297 660, Faks:(032)297 7998, e-posta:aktuerya@hacettepe.edu.tr T.C.

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES 2766 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/20991 K: 2005/23708 T: 01.12.2005 FA Z HUKUKU LAMLI TAK PTE FA Z KARARDA FA Z BAfiLANGICININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

YARGITAY 10. HUKUK DA RES

YARGITAY 10. HUKUK DA RES YARGITAY 10. HUKUK DA RES 2738 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 10. HUKUK DA RES E: 2005/10659 K: 2005/13867 T: 26.12.2005 fi HUKUKU ÖLEN S GORTALININ AYLIKLARININ BANKA KARTIYLA

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/12919 K: 2006/13384 T: 18.12.2006 S GORTA HUKUKU S GORTA fi RKET N N TEMERRÜDÜ KUSUR RAPORLARI ARASINDA ÇEL fik GARANT FONU VE S GORTACININ SORUMLULU

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.3.1. Sigortan n Konusu Sigortac, sigorta ettiren taraf ndan 5188 say l Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2004/3278 K: 2004/12563 T: 20.12.2004 TAfiIYICININ SORUMLULU UNUN SINIRI GASP NEDEN YLE ZAY OLAN EfiYA (TTK. m. 781/1) YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Tafl y c kendi

Detaylı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU YARGITAY KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2614 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E : 2006/9-374 K : 2006/382 T : 1 4. 0 6. 2 0 0 6 fi HUKUKU FAZLA ÇALIfiMA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/26389 Karar No. 2014/2398 Tarihi: 05.02.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47 GENEL TATİLLERDE ÇALIŞILAN HER

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

İBRAHİM HALİL ŞUA İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesi Hakimi KARAYOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN İŞ HUKUKU SORUNLARI

İBRAHİM HALİL ŞUA İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesi Hakimi KARAYOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN İŞ HUKUKU SORUNLARI İBRAHİM HALİL ŞUA İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesi Hakimi KARAYOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN İŞ HUKUKU SORUNLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX 1- Bir hizmet sözleşmesi, hangi

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES E: 2005/20627 K: 2006/4524 T: 22.2.2006 MESLEK KURULUfiLARININ B LD RD ÜCRETLER ORTALAMA ÜCRET EMEK HIRSIZI SUÇLAMASI K fi L K HAKLARINA SALDIRI Özet:

Detaylı

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04. yargýtay kararlarý ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.2002 : ÝÞVERENÝN HÝZMET AKDÝNÝ HAKLI NEDENLE FESHÝ Grev devam ettiði sýrada davacýnýn iþyerine gelen servis aracýna girerek,

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 1. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2004/432 K: 2004/2485 T: 08.03.2004 YÖNET C N N TEMS L YETK S KAT MAL K OLMAYAN YÖNET C N N DAVA AÇAB LME OLANA I Özet: Kat malikleri kurulunca kendisine temsil yetkisi verilmeyen

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/1038 Karar No. 2010/25821 Tarihi: 30.09.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET ÜÇ VARDİYALI ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMANIN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı)

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) Vekili : Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) : Rekabet Kurumu Bilkent Plaza

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/27282 Karar No. 2016/8861 Tarihi: 11.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 İMZASIZ BORDROLARDA FAZLA

Detaylı