mmmzı DITECFM GÖJJİJŞI..UİîâZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "mmmzı DITECFM GÖJJİJŞI..UİîâZ"

Transkript

1

2 mmmzı DITECFM İTMLAT VE İHP;-OATLÂ İLGİLİ PEOBIEMLSR.LIAKIDEKDAKİ GÖJJİJŞI..UİîâZ

3 İ Ç İ N D E K İ L E R Cxl i ı» o o «o o» o «o o ö o * o D o, p o o o o o o c o c o i ^ a o «o o o o e o o o o o D o 1 I - FÎıÂT AEÎIEŞLAEINIH" ÖNMIIESÎ AMCI ÎLE m.zielamn mms OASAEISI VE EÎVAT POLÎTÎK/ISI HAKKlKr^AKÎ EIJŞEERÎHZ N 1- GeçiLiişteki n:^ecrü"beler... o o o Soa Fiyat Artışlarının Gerçek Seİjebî Dünya Enflâsyonunun E/Iemleketimizdeki Fiyat Ar-- tıslarına Etkisi... o Sanayileşme Politikasının Eiyat Artışları Üzerindeld. Etkisi Ağustos 1970 Devalüasyonundan Sonraki Eiyat JldaL e i'^e tie L i o o... «..... o. e.. o. ^. 9. c e. o o.. Q û. o e o Alınması, Mümkün Tedbirler ıı ^ IHRACAT POLITIKASı VE E3JÎMÎ KAKEıSDAKÎ GOEÜŞLSEÎ^ LZ....\ îkracatta Ön Eiyat- Kontrolü Ön-Fiyat Kontrolünün Tatbikatı İle ilgili. Görüşlerimiz «- ihracat İşlemlerinin Merkezîleştirilmesinin tevlit ettiği Zorluklar o Asgarî ve Devrevî ihraç Fiyatlarının ilanıyla ilgili Konular..... o.. o o.. o, e Alivre Satışlarla ilgili Konular o ııı îmalat POLİTİKASI VE ısjîlıî HAKKUTOA GÖPÜŞLEEÎ-- öz... o...., A^ ÎEİALAT EEJÎMI ÎLE ÎLGÎLÎ GÖOTŞLEBÎi'TtZ ) ithalâtta Fiyat Kontrolü ^ ) ithalâtla ilgili işlemlerin Merkezî leş tir ü t mesi. o c... o. o c o. o o, 19 3) Hususî Takas ve Bağlı I\;îuam.eleler.. o o. * 20

4 leke ÎTHALA.T YDiTEMLÎĞÎ VE mtbîeati IBS ÎBGÎ- Bî GÖRtJŞ VE 5EKBÎBBSRÎMÎZ o.... c. 21 1) Tevzi Kıstasları île ilgili Konular ) ithâl Müsaadesi ve îthâl Müddeti ) Mücbir Sebep Halleri've Tevsik Şekilleri ) îthâl Talepleri île îlgili Müracaat Bornıu Hakkında ) Yönetmelik Tatbikatı ile îlgili Sair Konular. 26 6) Eski îthalât îonetmeligine Göre Başlamış Muamelelerle îlgili Konular ) Piyat Kontrolü Tatbikatı Hakkındaki Görüşle- rimiz o. c o. 28 8) Mutemetlik Yolu île Yapılan Eiyat Uygunluğu Müracaatları ^ ) Su Ürünleri îstihsalinin Artırılması ve Balıkçılığımıizm Geliştirilmesi îçin Kara, Sularımız Dışıad^a Üretim Yapan Teknelere Transit Rejimi ile Akar;yakıt Sağlanması ) Oto Ampulleri Hakkında C-~ ÎTHABATÇI BBBGSSÎ lö^etobîgî VE MBEACAAT EORMÎJ HAKKUTOAKÎ GÖRdŞIERÎkİZ... 32

5 xstaubul TICARET ODASI EKONOMIK IÜRUM VE ITHALAT VE ÎKRACATLA ÎLGÎLÎ PROBLEMLER EAKKOTDAKÎ GÖRÜŞ LERÎMZ G î R î S 7 Nisan 1971 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince çok büyük bir çoğunlukla kabul edilen Sayın Prof. Dr. Nihat Erim Başkanlığındaki Hükümetin Programı, o tarihten bu yana alınan çeşitli tedbirlerle uygulama alanına intikâl etmektedir» Mayıs 1971 başından bu yana,dış ticaret alanında yeni bir politika uygulanmakta, malî alandaki reform çalışmaları hızla sür dü rüime kte d i r. Kamu kesiiiiinin bir dengeye ulaştırılm.ası amacı ile alman tedbirler, para, fiyat ve enflâsjron konularında bazı yeni gelişmelerin or'baya çılanasına sebep olifiuştur. Bu gelişmelerin, bilhassa fiyat kontrolü ve enflâsyon alanında^ yeni b a z ı - kanunî tedbirleri zorunlu hâle getirdiği Ve bu amaçla bir kanun tasarısı hazırlandığı, gazete haberlerinde yer almaktadır. Bugüne kadar alınmış olan ve alınacağı resmî yetkili şahıslar tarafından beyan edilmiş bulunan tedbirlerin ekonomimiz üzerindeki etkilerini, olumlu ve olumsuz yönlerile, incelemeyi ve Hülolmetimâze görüşlerimizi sunmayı, hem ekonom^imize ve iş âlemine hem de lîülcumete karşı yüklendiğiniiz en önemli görevlerden biri saymaktayız. Şu ciheti bilhassa belirtm.ek isteriz ki, kurulan yeni Hükümetin ve takipçisi olduğu Atatürk ilkelerinden esinlenen bir

6 ekonomik ve ticari politikam başarıya ulaşmasa, ve tememimmzdir. en samimi arzu Hükûn'i^t programınla öngörülen reformların gerçekleştirilmesi ve başarısının, memleketimizin politik geleceği bakımından arzettiği hayatî önemi müdrik olarak, bugüne kadar dış ticaret ve fiyat politikası alanlarında alman tedbirlerin uygulama sonuçlarını olum.îlu ve bilhassa olumsuz yönleri ile belirtmek-ve ilgilileri uyarm.ak zaruretini duyduk. Aşağıda arzedilen hususlar, ekonomik poll tikaımızm başarısı için Küldlmetimize yardımcı olmamın bir memleketseverlik borcu olduğu görüşiaıden hareketle, tam bir tarafsızlıkla ve mensuplarımızın geniş ticarî bilgi ve tecrübelerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Alman son tedbirler hakkındaki görüşlerimizi belirtmeden evvel, Atatürk ilkelerinin uygulayıcısı ve takipçisi olan Hükûmıe t imsize, ekonomik ve sosyal alanda en önemli gördüğümüz bir ilke hakkında görüş ve anlayışımızı belirtmek isteriz. Atatürk'ün^ Türk toplumu ve ekonomisi için gösterdiği tek gelişme istikâmeti ve hedefi "Batı medeniyeti seviyesine ulaşmak "tır. Atatürklün gösterdiği bu hedef, hiç bir şekilde m.ünakaşa kabul etmeyen, üzerinde ittifak edilen ilkelerden biridir. Atatürklün gelişm_e hedefi olarak gösterdiği batı medeniyeti, herşeyden evvel,ekonomik bir düzendir. Batı medeniyetinin temelini teşkil eden ekonomik düzenin değişmez ve vazgeçilmez unsurlarını hür teşebbüs^ serbest rekabete dayanan piyasa ve fiyat düzeni teşkil etmıektedir. Karma ekonomi, hür teşebbüs, rekabet ve fiyat müesseselerini benimsemeden, batı medeniyetine ulaşmak ve batılılaşmak mümkün değildir. Atatürk ilkeleri, özel teşebbüsü reddetmek şöyle dursun, ondan ekonomik kalkınmada büyük görev ve hizmetler beklemektedir.

7 Bilindiği gibi, Türkiye^ j^rupa Ekonomik Topluluğuna en kasa zaınanâa entegre olmak kararındadır. Bu kararın son adımı, Sayın Erim ii.ükumeti tarafından atılmıştır. Ortak Pazara katılmak suretiyle memleketimiz j, "batılılaşma yolunda çok önemli bir aşama kastetmiştir. Bış ticaret ilişkilerimizde en büyük yeri işgal eden Ortak Pazar ülkeleri ile diğer batı ülkelerinin ekonomik düzenlerine uygun, iıür teşebbüs ve serbest rekabete dayanan bir ekonomik sistem ve düzenin yaratılmasında, Türki^z-enin geleceği ve ekonomik gelişmesi bakımından, mutlak zaruret vardır Dış ticaret alanında alman tedbirler hakkındaki görüşlerimizi arzetmeden evvel, tüketicinin korunması amacıyla hazırlandığını gazetelerden öğrendiğimiz kanun tasarısı hakkındaki mütalâamızı arzetmek istiyoruz. Zira, bu konu hakkındaki maruzatımız, enflâsyon, fiyat istikrarı ve fiyat politikası gibi ekonominin tü--- müne şâmil gelişmeleri de kapsamaktadır. J^JJL^Jj^AŞ.^2J:.ŞJL ve^ Piyo^t Jr'olitlkası Hakkındaki^^OjjL^^J-^,"^ rimiz : 1) Geçmişteki Tecrübeler : Son^'^^tmT^&&7-^''gn:^'GtB'îwrû.e^ tüketicinin korunması, pi sa ve fiyat düzeninin kontrol edilmesini sağlayacak cezaî müeyyideler ile takviye edilmiş bazı idarî tedbirlerin alınmasını öngören bir Kanun Tasarısının hazırlandığı haberleri yer almaktadır. Kamu sektörüne dahil iaıruluşlarca, fiyatlara ardı ardına yapılan önemli nisbette zamların^ diğer fiyatlar üzerindeki tesirlerinin kuvvetle hissedildiği bir dönemde m.üstehlikin korunması gerekçesiyle, piyasa ve fiyat mıokanizmaaşına getirilmıck istenen müdahale ve kontrollar, ister istemez döneminde uygulanan ve sonuçları, Türk ekonomâsi ve paramızın kıymeti üzerinde son derece tahripkâr olan Millî Korunma Kanunu tatbikatını akla getirmektedir.

8 Şu ciheti derhal belirtelim ki^ Millî Koruıinıa Kaımnu tatbikatiiir?.. sebep teşkil eden ekonoınik ortaiıi ve enflâsyonist fi-» yat, artışları, buglmkijnden tananıile farklı bulıaıiilaktadır (Bu konuya aşağıda ayrıca değinilecektir) yılmdan sonra^ politik mulahazalaxla^ tarım ürünleri fiyatlarına yapılan zamlar, ö enflâsyon dönemi-- nin asıl sebebini teşkil etmiş, birdenbire genişleyen ziraî sektör alım gücü, fiyatlarda hızlı bir moneter talep enflâsyonu yaratmıştır. Zayıf bir ekonominin hızlı bir,iktisadî gelişme politikasına, gerekli imkân ve müesseseleri hazırlamadan girişmesi, ziraî sektörde başlaj^an enflâsyon temayüllerini körüklemiş ve neticede, hızlı bir enflâsyon kaçınılmaz hâle gelmiştir. l'iyat artışlarının önlenmesi amacıyla Millî Koruma tatbikatı döneminde başvurulan Kâr Hadleri tesbiti yoluna yeniden gidileceği, yeni hazırlanan tasarı hakkında gazetelerde yajınlanan haberlerden anlaşılmıaktadır. Kâr Hadleri sisteminin ne'kadar mahzurlu olduğu ve fiyat artışlarını önlemek şöyle dursun, aksine bu artışları teşvik ederek cazip ve kârlı bir hâle getirdiği, yakın geçmişteki uygulaması ile, hatıralarda h a l a canlılığını muhafaza etmektedir, Millî Korunma Kanunımun, harp dönemıi grbi millî bekanın bahis konusu olmadığı, enflâsyonist bir dönem_de îmllanılmış olması, kanımnzca Türk ekonomisinin bugünlcu kısırlık ve safiyetinin asıl "SQbebini teşkil etmektedir. Millî Korunma ve ona bağlı olan narh fiyatı tesbiti, kâr hadleri uygulanması gibi, fiyatların idarî kararlarla tesbit ve kontrolü, "Kara Borsa^^ muamıelelerinin hız kazanmasına ve buna

9 bağlı olarak, vergi Yermeyen, fatura ojmnları ile servetler kazanan ve gayrameşru ticarî muam^eleleri marifet ve kabiliyet sayan bir züm^-- renin türemesine ve Türk ekonomisine bir parazit gibi j/'apışmasına yol açmıştır. Eski alışkanlıklarından halâ daha laırtulamayan, vergi vermeden para kazanmak isteyen bugün Maliyemizin şikâjret ettiği vergi kaçakçıları ve vergi ödem^e ahlâkı zayıf kimseler eski Millî Korunma tatbikaxinm yarattığı kimselerdir ve bunları, her şeye rağmen tamamile tasfiye etmek mümkün olamamıştır. Kanımızca, Millî ICorurima döneminde fiyat ve piyasa me-- kanizmasnıa yapılan müdahalelerin en feci sonucu, ticarî ahlâk ve vergi ödeme dürüstlüğünde yaptığı tahribat olmuş-bur. Piyat artışlarını onlemxck bakımından Millî Korunm.a Kanunu tatbikatı mıeyanmda başvurulan kâr hadleri sisteminin arze-ttiği mahzurları hatırlatmıakta zaruret görmıektej^iz, fiyatı Kâr hadleri usulünün esasını, maliyet fiyatına, çe tesbit edilen kâr yüzdesinin uygulanması suretile satış nın tesbiti teşkil etmıektedir. Hükümet Maliyet fiyatına nisbî kâr haddi ilâvesi suretiyle sa-- tış fiyatının tesbiti, ^^maliyet fiyatının yükseltilmesi ile sağlanan kârın artması" gibi fiyatları arttırıcı yönde tesir etrnxoktedir. Meselâ herhangi bir mıal için kâr haddi İo 20 olsun, maliyet 100 lira olduğu takdirde, kâr 20 liradır. Maliyet 150 lira olursa, kâr miktarı da artarak 30 lira olmictadır. Bu durumda, satıcının maliyetini mıümkün olduğu kadar yükseltm.esi kendisi bakımından son derece kârlıdır. Millî Korunma döneminde karşılaşılan "maliyetlerin şişirilmesi", "çeşitli fatura oyunları", satıcının kârını yükseltbiek istemesinden başka bir' şey değildir. Kâr hadleri sistemlinin bugün bile hissedilen diğer menfî bir tesiri de, o zaman kabul edilmiş kâr nisbetlerinin yerleşmesi "müesseseleşmesi" satıcının piyasa

10 ve rekabet şartlarına ragoıen, aynı nlsbette kâr sağlamaya dalıa halâ gayret sarf eti :ie sine âmil olan ^'psikolojik bir haklalak ve meşruiyet" zihniyeti yar at...-ası olmuştur. Daha açak bir ifade ile, satıcı, rekabet dolayisiyle kâr nisbetini indirmek gerektiği halde, eski Millî Korunma mevzuatının tanıdığı kâr nispetini sağlamağa gayret saırfetmekte kendisi bakımından haklılık gormıoktedir, Kâr hadleri sisteminin bir diğer önem.li sakıncası, ima;- lâtta ve piyasada ^'Maliyet" kavramının önemini tamamen ortadan kaldırmasıdır. Öyle ki, bu sistemde en "kârlı»* imalât, ^^en pahalı" imalât olmuştur. Maliyeti ucuzlatarak rasj^onel imalât yapmak endişele-- ri bir tarafa bırakıldığı zaman, yatirimxlarin ve imıalâtın hangi yan-- lış istikâmetlere yöneleceğini takdir etmek son derece kolaydır,ortak Pazara girdiğimiz bir dönemde, maliyet fiyatını jrükseltmenin kârlı olduğu bir fiyat sistemini piyasaya getirmenin ne kadar tehlikeli olduğu ve bunun Türk lirasının iç ve dış değerinde ne derece yıkıcı etkileri olacağını, geçmişteid. uygulama sonuçlarından kolayca anlamak mümlaindür. Kâr handler i sistemn fi'yat artışlarını ve enflâsyonu hızlandırıcı tesirler yaratmıştır, döneminde uygulanan fiyat kontrolları ve kâr hadleri ile 7 Eylül 1946 devalüasyonuna gelinmiştir Millî Korunma tatbikatı ise 4 Ağustos 195o devalüasyonunu hazırlamaştır. Hazırlandığı istihbar edilen Kanun tasarısı, millî korunma' zihniye-- ti ile uygulandığı takdirde, yeni devalüasyonlar kaçınılmaz hâle gelecektir. îstirısale '.'rasyonalizm^^ yerine '^irrasyonalizmigetiren kâr hadleri, narhlar v.s... gibi fiyat müdahalelerinin, asıl ağır yükünü, devalüasj^^onlar ve sun^î fiyat ar'cışları ile sonradan tüketici ödemektedir. Bu tedbirler, tüketiciyi koruyacak yerde, daha ağır yükler altına sokmaktadır.

11 Kâr hadleri.^ sınaî ve ticarî işletmeleri, m^aliyeti düşürme endişelerinden usaklaştırarak^ rasyonel olmajran yatırım ve İmalâtı teşvik etmekte, maliyet arttırımının mümkün olmadığı hallerde de bu sefer Kara Borsa meydana gelmekte, ticarî işlemler resmî ka-= nallardan ve defter kayıtlarından çıkarak^ "el altında, açıktan" ce- - reyan etmeğe başlamaktadır. Kuyruklar teşekkül etmekte, ^sun'î darlıklar yaratılmakta, tükeci de '^yokluk'» psikolojisi yaratılarak, istismar edilmektedir. Kısaca ifade edilmek istenirse, fiyat mekanismasırıa, piyasaya ve serbest rekabet düzenine, fiyat kontrolü şeklinde yapılan her müdaîıale, fırsatçılara elverişli iktisadî ve psikolojik ortamı sağ lamaktadır. 2) Son Fiyat Artı şiarının G;gr_^^^^ : Türkiye^de son bir kaç yıldan beri özellikle son ajlarda fiyat artışlarının hızlandığı bir gerçektir. Bu artışlar, uzun yıllardan beri fiyatlara in^ikas etmesi gerektiği.halde, muhtelif nedenlerle etmemiş, birikmiş, etkenler sonucu, fiyatların yeniden bir düzenlenmesi, fiyatlar arasındaki dengenin ve münasebetin teessüsü vetiresi olarak kabul edilmelidir yılından sonra hızını arttıran enflâsyonun, fiyatlardaki arttırıcı tesirini yavaşlatan, bir nevi fren vazifesini gören belli başlı faktörler kanımızca şunlardır o- a) îç fiyat seviyesinin önemli oranda artmaş olmasına rağmen, kambiyo laırunun sabit tutulması, ithal malı fiyatlarını^nisbî olarak ucuzlatmış, dış m_emleketlerdeki fiyat artışlarının tesirlerini hafifletmiştir. b) Kaimi sektörünce üretilen mal ve hizmetlerin satış fiyatları sun^î olarak sabit tutulmuş veya gereken nisbetin altındaki zamlarla yetinilmiş ti^:.

12 c) Tarım sektöründe, fiyatlar ve gelirler bir dereceye kadar mıalcûl hudutlar dahilinde tutulmuştur (Bası ürünlerde, Hülaimetlerce, politik nedenlerle yapılan fiyat arttırımları, şüphesiz aksine, enflâsyonu, hızlandıran bir etki yaratmıştır.). Bütün bu sebeplerle, 10 Ağustos 1970 devalüasyonuna kadar olan döııemde^ fiyatlar ''artması gerektiğinden daha az^^ artmıştır. Bu dönemdeki enflâsyona ''baskı altında tutulan bir enflâsyon" diyebiliriz. 5) jjünya^ Enf 1 âs y onunun I. îeml e ke t imi z d e ki l^iat^artj^^larına, E:bki s_i ı Dünya, ekonomisine yön veren hâkim ekonomilerde meyda-^ na gelen fiyat hareketleri, dış ticaret yolu ile ekonomimize de s i-, rayet etımlştir. Dünya enflâsyonunun 1,5 ~ 2 gibi mutedil seviyelerde olduğu yıllarda dahi<, bu enflâsyon, ekonomimnze % 5 civarındaki bir nisbetle intikâl etmiştir, îç bünyemmzden gelen enflâsyonist etkilerin mevcudiyetini de hesaba kata^rsak, dünya enflâsyon oranının, ekonomimize bir miisli büyümüş olarak intikâl ettiğini söylemek mümldindür, 4) Sajıaylle^e^P^^^ A^l'^^iS^^SJ»^^ il^^j^a^il^: Memleketimizde fiyat artışlarının gerçek sebebinin nakdî talep artışından ziyade "maliyetlerdeki artışlardan ileri gelen bir maliyet enflâsyonu" olduğunu belirtmek isteriz. Nitekim, dünya enflâsyon oranının ekonomimize büyüyerek intikâl etm.esinin nedeni^ ithalât maliyetlerini pahalılaştıran bir ithalât rejiminin uygulanmasında ısrar edilmesi olmuştur. Jl'iyat artışlarının gerçek sebebinin isabetle teşhis edilmeyerek, artışları önlemıok maksadile kredi tahditleri, teminatlar gibi ithalâtı pahalılaştırıcı tedbirlerde ısrar edilmesi ve tedricen bu finansman masraflarının ağırlaştırılması, imalât maliyetlerinin devamlı şekilde artmasına yol açmış, sınaî sektör ile tarım

13 sektörü arasında idamesi gerekli denge, tarım aleyhine bozulunca, tarım ürünleri fiyatlarının da arttırılm^ası zarureti ortaya çıkmıştır. Son 10 yıllık fiyat artışlarında, asıl tesirin sanayi sektöründen geldiğini bilhassa belirtmek isteriz. Burada, fiyatları arttırma istikâmetinde zorlayan bir diğer önemıli unsura da ayrı-- ca işaret etmek lâzımdır. Sanayi, yatırımlarını teşvik ve sana^yiciyi himaye amacıyla son 10 3^11 zarfında, sanajrici lehine fiilî inhisarlar yara-- tıldığma ve dıs fiyatlarla ilişkilerin tamam.en kesildiğine şüphe yoktur. Montaj veya çok cüz^î yerli imalât sebebile, ithalâtın yasaklanarak, montajcı ve imalâtçılara sağlanan fiilî inhisarlar, ucuz ithâl malı yerine, "paaalı yerli montaj ve imalât" mamullerini ikâme etmiştir. Bu fiyat artışları, diğer fiyatları da şüphesiz etkilemiştir. Serbest rekabet ihlâl edilerek yerli sanayicilere sağlanan fiilî inhisarların, fi3ratları arttırıcı, dolaylı fakat önemli etkisine de bilhassa işaret' etm.ek lâzımdır. Rekabetsiz, inhisarcı bir piyasada, sanayicilerin sağladıkları "inhisar kârları"^ işçi sendikalarının, ücret arttırım taleplerinin gerekçesini ve karşılandığı malî kaynağı teşkil et-- miş tir. îşçi sendikaları, inhisar kârlarını, emeğin prodüktivitesi ile hiç bir ilgisi olmadığı halde, emeğin sonucu imiş gibi, ücret arttırım taleplerine esas almışlar, işverenler de inhisarcı durumlarının verdiği rahatlık ile, bu zam taleplerini kabulde pek fazla bir direniş göstermemişlerdir Başka bir deyişle, işverenler kâr marjlarından fedakârlık yapmadan fiyatları arttırabildikleri sürece sendikaların zam taleplerini kolaylıkla kabul etmişlerdir. Bugün durum değişmektedir, Piyat artışları önlenerek istikrar sağlandığı takdirde, işverenler ücret artırımı taleplerini, eskisi kadar kolaylıkla karşılamak imkânına sahip olamıyacak-

14 lardır, öniinıüzdeki yallarda., işçi--işveren ilişkilerinin çok daha gergin şartlar altında gelişeceği tahnıin olunabilir. 5) 10 Ağus_tQ_g_J, 7_Q_ j^evar^^^^ dan son_r_aki_ ı_ij_at hareketleri t 10 Ağustos 1970 tariliinde Türk lirasının dış kıymetin-- de yapılan değişiklik, yani devalüasyon, Türkiye'de yeni bazı 3?iyat hareketlerine sebep olmuştur. Bu tarihten sonra fiyat artışlarının hızlandığı müşahede edilmektedir. Son 1 yıl zarfında meydana gelen artışların sebepleri şunlardır : a) Dünya enflâsyonu hızını artırarak devam ettiği gibi bu enflâsyonu kısmen hafifleten "surivalue" bir kambiyo kuru artık mevcut değildir. Eskinin aksine, hâlen, kambiyo kuru, dünya enflâsyonunu, büyülterek ekonomimize intikâl ettirmektedir. b) Kamu sektörü mal ve hizmetlerinin fiyatlarına zam yapılmıştır. Bu suretle, eniılâsyonu yavaşlatıcı bir diğer faktör de ortadan kalln'iuş olmaktadır. c) Tarım sektöründe, bazı önemli temel mıadde veya sınaî ham madde fiyatları artırılmıştır. d) Yapılan zamlar, mıalijretlerde önemli artışlara sebebiyet vermiş, bu suretle mevcut olan maliyet enflâsyonu daha- da şiddetlenmiştir. e) Maliyet artışları dolayisiyle kâr marjları azaldığından ücret artırım taleplerinin halihazır kârlılıkla karşılanmasının mümkün olamıyacağını gözönünde tutan mxüteşebbisler, şimdiden kârlılık durumunu düzeltecek fiyat artırımlarına imkânları nisbetinde başvurmaktadır^ f) Son yapılan zamlarla sektörler arasında bulunması gereken fiyat münasebet ve bağıntısı bozulmuştur. Bazı fiyat artışları bozulan dengenin yeniden tees süsü vetiresinden ileri gelmektedir..

15 g) Memleketljiiizde fiyatların artmasında ön plânda rol oynayan faktör işçi ücretlerinin prodüktivite artışından fazla artmasıdır. Maliyet enflâsyonunda, dış ticaret ve ziraî sektörden gelen maliyet artışlarından çok, işçi ücretlerindeki artış müessir olmaktadır. Bu nedenle, ücret artırımladrının bundan böyle, prodükti-' vite artışı ile bir arada yürütülmesi, maliyet artışlarının önlenmıesi bakımından zaruret arzetmektedir 6) Alınması mümkün fedjpiîj-jbr : Ilaliyet artışlarından ileri geldiğine inandığımız bugünkü fiyat artışlarının önlenmesi için alınması imkân dahilinde olan tedbirlere aşağıda işaret edilııılştir. Bu arada, mıaliyet artışlarının önlenem^emesi halinde,an~ tienflâsyonist nakdî ve malî tedbirlerin son derece tehlikeli sonuçlar vereceğini bilhassa belirtmek isteriz. MalijT-et enflâsyonuna dayanan fiyat artışlarının, vergilerin artırılm.ası, yatırımların kısılması, kredi tahditleri, para arzının sabit "butulması gibi talep enflâsyonuna uygulanması gereken bir tedaviye tâbi, tutulm^ası son' derece hatalı olacaktır yılında memleketimizde ve hâlen Ame-- rika Birleşik Devletlerinde de müşahede edildiği gibi^' maliyet enflâsyonuna karşı alınan moneter tedbirler daimıa ekonomxik durgunluğu ve işsizliğin artmasına sebep' olmaktadır. Pıesesj/'onun ise, moneter tedbirlerde ısrar edilmesi halinde kronik bir durgunluğa dönüşmesi ' son derece kolay olmakta ve ekonomiyi yeniden canlandıracak tedbir- 1er'ancak uzun dönemde mıüessir olabilmektedir. Bu nedenle, maliyet artışlarının sebep olduğu enflâsyonu kontrol altına almak, hem son derece zor ve zamietli olmakta, hem de uzun zaman istem.ektedir. Maliyet artışlarının sebep olduğu fiyat artışlarını olduğu gibi kabul ederek moneter tedbirleri yeni fiyat seviyelerine intibak ettirmekten ve asıl tedbirleri, maliyet artışını önleyecek istikâmette almaktan başka çare bulunmam.aktadır.

16 Maliyet artışlaranın aşağıtlaki nzvjı ve kısa vadeli tedbirlerle önlenebileceği kanısanda;az o - üretim ve prodüktivitenin artırılm.ası; - ithalâttan gelen maliyet artışlarının önlenmesi, bu~ nun için : a) îthalât maliyetlerinin sun^î olarak artmıasına sebebiyet veren moneter antienılâsjronist tedbirlerin ilgası, b) Anlaşmalı memleketlerin yüksek fiyatlı malları yerine, dünya fijt -atları ile ithâl, edilen malların ikâmesi. - Kamu iktisadî teşekküllerinin mutlaka rasj^onel esaslarla çalışmasının sağlanması, fiyatlara zam yapmadan kârlılık durumuna getirilmesi; ~ îster kamu sektörü, ister özel sektörde olsun, ücret JLin artırımları/mutlak surette ekonomik kıstaslara bağlanması, prodüktivite arttığı takdirde kabul edilmesi; (Bilhassa, kamu sektörünün, zararlar bütçeden karşılanıyor diye, siyasî ve hissî sebeplerle ücret artırımlarını kabul.ederek, özel sektörde de ücret zam talep"" lerine misal olmaktan vazgeçmesi). - Politik sebeplerle yapılan yüksek fiyatlı destekleme alımları ile yeni bir maliyet-fiyat spiralinin doğmasına imkân vermemek bakımından son derece dikkat ve teenni ile hareket edilm-esi; ^ Ana malların fijz -at politikasında, genel bir fiyat istikrarı gayesi ile işletm^elerin kârlılığı arasında makûl bir ilişki laırulması; ' - Malların tüketiciye intikâlinde bugürim dağıtım kanal- lannm da rasyonelleştirilmesi ve bilhassa modern sa-- tış ve dağıtım tekniğinin jmrdumuzda da tatbikî için gerekli uzun ve kısa vadeli tedbirlerin alınması, - Bütçe ve vergi politikasının, yatırım politikasının, bir talep enflâsyonu yaratmayacak, fiyat istikrarını.devam ettirecek şekilde dikkatle ayarlanması..

17 Sonuç olarak, tüketicinin korunması5 aldatıimaması, dürüst ticaret usullerinin teessüsü^ haksız rekabetin önlenmesi alanlarında alınacak ekonomik tedbirleri tasvip ettiğimnzi bilhassa belirtmek isteriza Tüketicinin korunması herşeyden evvel inhisarların kalöarılmasij rekabetin tesisi (fiyatları^ mali/et seviyesinde tutacak iç ve lüzumu halinde dış rekabet), üretimin artırılarak daima mal bolluğu yaratılması ile müuıkün olacaktır. Ekonomik kanunların geçerli olduğu alanlarda hukulcî tedbirlerin etkili olamıyacağı geçmişteki tecrübelerle sabittir. Tüketiciyi koruma ancak ucuz maliyetli üre-- tim-, ucuz maliyetli dağıtım ile mümkün olabilir. II - İp-P^^p;^p_ppllt±hasx^Ye l ^Qİm_Hald-a!^^^^!9j'PF?:F'^:I'. Malûm olduğu üzere, 29'i3'isan 1971 tarihli Resmî Gaze--' te^de yayınlanan ihracat Rejimi Kararı ile, ihracatımnza "ön fiyat kontrolü'' sistemi getirilmiştir. 10 Ağustos 1970 Devalüasyonu ile Türk lirasının İmrunun realist bir seviyeye getirilmiş olması ve ayrıca 5 ihracatı ve yatırımları teşvik maksadiyle alınmış çeşitli tedbirlerin sonucu olarak, ihracatçının elde ettiği ö.olaylı ve dolaysız menfaatler, ihracat dövizlerinin, resmî kanallardan yu.rda getirilm^esini son derece cazip kılmıştır. Eu nedenle, ihraç mallarının ön fiyat kontroluna tâbi tutulmasmcia bugün için hiç bir zaruret mevcut bulunmadığı kanısındayız. Asgari formalite ile ve dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği sür^at ve kolaylık sağlanmak şartiyle memleket ekonomisi yararı açısından ve döviz gelirlerimizi artırmak bakıpandan, bir^fayda sağlayacak olduğuna inandığımız tedbirleri her zaman olduğu gibi, bugün de desteklemeğe âm.,de bulunmaktayız. I:u nedenle '^ön fiyat kontrolü'' ile döviz gelirlerimizin artırılacağına inannuş olsak, bugünkü tatbikatın en hararetli taraftarı ve takipçisi olacağımz şüıphesizdir.

18 Halbuki bu sistera, aya jakın uygulanıauın da gösterdi-- ği veçhile 5 işleri geciktirmek^ ihracatçıum aareket kabiliyet ve seyyaliye tiui geaiş ölçüde azaltmak, dolayı siyle, döviz imlranları-- mızı daraltmaktan başka bil? sonuç yaratmamaktadır. Binnetice formaliteleri artırmak^ dış ticaretin sür'atle cereyanını engellemekten başka, pratikte bir faydası olmayan ön fiyat kontrolü sisteminin (resmî kur ile serbest loar arasındaki bugünlai cüz^î fark devam ettiği müddetçe) tamamiyle kalö.ırılm.ası gerektiği kanısındayız, 15 liralık Irura tâbi ihraç mallarında resmi kur ile serbest piyasadaki dolar turu arasında ancak 30-^0 kuruş kadar bir fark olduğu malûmdur. % 3 kadar bile olmayan bu farktan^ istifade etmek : için^ resımî ihracatta sağlanan birçok avantaj ve menfaattan (ihracatta vergi iadesi v.s. gibi) vazgeçmenin rasyonel ve ekonomik bir davranış olmayacağı aşikardır. Bu konuda I3 liralık İcara tabi m^allar için zininlerde bazı tereddütler uyanabilir. Yukarıda belirtilen malların ihracında ihraç fiyatını dü-- şük göstererekj hariçte dövizin bir Irnsııanın bırakn.lm.ası ve bu dövizlerin 15 lira veya serbest piyasa rayicinden satılmasının^ ihra-, catçıyaj resmn kur olan I3 liranın üstünde bir menfaat sağlayabileceği akla gelebilirse d.e ^ kambiyo mevzuatındaki ağır müeyyideler bu çeşit davranışları büyük ölçüde önleyecek niteliktedir. Buna mukabil^ Hükümet^ ihracatımızda uygulanacak fiat politikasının esaslarını tesbite yetkili olduğuna göre, Hülmmetin tescil mercilerine dönük telkin ve direktifleriyle, ihracatta bir fiat politikası uygulanabile-. ceği gibi5 realize olan ihracata ilişkin fiilî ihraç fiatlarının da bilâhare incelenmesi ve uygulamanın^ öngörülen ihraç fiatları politikasına uygun şekilde yürütülüp yürütulmediğinin kontrolü mumrkündür.

19 2) ÎİSİİİ Görüşler i üiiz c Dış Skonomik ilişkiler Dal::arılı ı 5 Lıa/ıs 1971 tarihli Ees-- mî Gazetede yajıuladığı ^ İhracat i'öaetmeliginin I5, madaesi gereğince, satış akdinin tekemuülünü müteakip tescil işlemleri için ön fiat 'kontrolünü esas a İmi,y tır. ihracat lönctmeli^i her ne kadar ön fiat, kontrolü^ tabirini laıllanmakta ise de, satıcı diğer bir ifaoeyle inracatçı bakımından satxş akdinin inikadından sonra yapılan fiat kontrol işlendni '*ön fiat kontrolü- olarak ta^ıimlamak mı^mkün değildir. in durnmda takd..ir olunacağı gibi, ihracatçılarımız yaptık^lan "^oferto^^ların ve imzalac ıkları satış mukatelelerinin, ancak oferto^daki veya nıukaveleaeki fiatm Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığınca kabulü veya onaylanması halinde 5, teklifleriain veya satıcı taraf olarak imzaladıkları mukavale 1erin nnteber olabileceği şartı^ıij alıcıya kabul ettirmek m.qc bur iye tinde kalmaktadırlar. Diğer bir if a- deyle bugün Türk ihracatçısı ihracat 1 ö ne t rae liğ i ni n "ön fiat kontrolü" şeklinde taaımladığı işlem nedeniyle ^ alıcıya kat^î ioir teklif "Eermo Oferto" yapadiaz ve şarta muallak clmyan bir satış mukavelesi imzalayamaz. duruma gelmiştir. Bu ihracatçıl.arımızı diğer' mem.leketler ihracatçılarına nazaran çok dezavantajlı bir duruma sokmaktadrr. Ssas itibariyle, ihraç maliarımazm dünya"piyasalarında mümkün olan en yüksek fiatla satılmasını temine yarıyacak bir sisteme karşı çıkmamız düşünülemez. Biat kontrolüne'ae karşı değiliz. Ancakj satış akdinden sonra j'apılan fiat kontrolü bir "ön kontrol" olmadığı gi'bi? alıcıya da kabul ettiği teklif veya imzalaonğı ımıkaveleye rağmen^ mal tedariki balmmından yeterli euıniyeti vermediğinaenj alıcıyı5 başka pazarlardan mal tedarikine zorlamaktadır. Dış Ekcaoınk Jlişkilşr BakanlığıLiin dünya piyasa fiatlarmı takip ec.erekj Meslek teşek:;:üllerine inraç fiatları konusunda vereceği talimatlar tahtında^ ihracatta daha "souple" bir fiat politika-- sı uygulaması mümkündür, meslek Teşe]d:-ülleri Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığının talimatları daıilinde yapacağı tetkikler sonucunda^

20 uygun '^:ördüsü ihraç fiatlarını Bakanlığa Bildirerek, Bakanlığın ih.-^ raç fiat politikası.xin uygulanmasını kontrol imkâaı sağlaaır^ Tescil işlemleri için akreditif açılnnş olması veya satış mukavelesi yapılîiaş "bulunması şartının aranması da gereksizdir^ t^ayyen bir süre ^ meselâ 5 1 ay muteber olacak tesciller akreditif mektubu ve satış mu--- kavelesi ibraz edilmeden verilebilmelidirbu ourumda, uygun görülen bir ihraç fiatı üzerincen tescil belgesi verilmesi halinde ihracatçı bu belgeye uiüsteniden ^'fermo ofrerto'^ yapmak veya kat^î sa-- tış mukavelesi imzalamak imka..a bulacaktır. Tescil belgeleri müddetle mukayyet olduğu için ihracat^ bu muayyen müddet içersinde realize edilecektir. 3) ^-yscat îşlemlerinia merkezîleştirilmesinin teyd_it_ e t t d ğ t ihracat işlemleriain merkezîleştirilmesinin tevlit ettiği zorlukların Bış Ekonomik ilişkiler Bakanlığınca müşahede olunarak, Meslekî Teşekküllere verilen bir 'asım ^^etldler ve bazı ilj-erimizdeki Ticaret tlüdürlüklerinde loırulan '^îrtibat Büroları*' vasıtasıyla giderilmesine çalışıldığını memıiunl'ilcla karşılij'oruz. Ancak^ bunun da yeterli olmadığını bilhassa ifade et-nck zoruncayız, îhraç mallarımızın yüklenmesi anında çıkan problemler çok kere Tescil Merciinin Ankara olması nedeni;; le^ çözümlenemcmckte ve hazırlanuaş mallar gemilere -^üklenememekte veya Ankara ile 'geçecek Hjuhaberat zamanı için gemilere starj^a ödenmektedir. Tescil mercii Ankara olarak kaldığı müddetçe 5 yükleme anında karşılanılan problemlerin anında çözuınüne bir hal çaresi bulmak ı::iüm"'nin olamıyacaktır. Diğer taraftan mahallinde iial mubayaasına gel..aiş yabancı ithalâtçılar ile yapılan iuracat mı^ameleleri5 yine merkezîleşme nedeniyle çok kere mümkün olamamaktadır. Meselâ bir halı ithalâtçı^sı yuronımıza gelerek mubayaa etmek istediği nalıları bizzat görerek ve peyin tediye suretiyle satın almak istediği ahvald-e^ satıcı ile mutabık kaldıktan sonra bütün tescil işlemi müddetince nihaî ve kat^î netice için Türkiye'de beklemek mecburi^^etinde kalmaktadır.

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI Ömer AYDEMİR 19 * ÖZ Genel anlamda ifade etmek gerekirse, bir ürünün başka bir ülkeden satın alınıp, kendi ülkemizin gümrük sahasına sokmadan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[VUK1-19974]-107246 18.04.2017 Konu : İletişim, etkili yöneticilik vb. konularda

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2004/ 65 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 10 Mayıs 2004 KONU : KDV Uygulamalarına İlişkin

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 325

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 325 ULUDAĞ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 325 WEB / E-POSTA T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü nden alınan 27.08.2015 tarih ve 103635 sayılı yazıda ; Bilindiği üzere; 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 )

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) Bilindiği üzere, 02.12.2010 tarihli 27773 sayılı Resmi

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011

Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011 Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011 Konu: İade hakkı doğuran işlem gerçekleştikten sonra ortaya çıkan ciro primi, kur farkı, vade farkı ve fiyat farkı ödemeleri nedeniyle yüklenilen vergilerin iadesi.

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI?

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? 25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? Seçkin BİÇER 56 I- GİRİŞ Maliye Bakanlığı nın 08.10.2012 tarihli ve 103112 sayılı Yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu:

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu: Tarih: 17.07.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/86 Konu: Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Özet: Mal ve Hizmet

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/047 BURSA,

SİRKÜLER: 2014/047 BURSA, SİRKÜLER: 2014/047 BURSA, 13.06.2014 Konu: Erken Ödeme İskontolarında KDV Uygulaması Sayın Mükellefimiz, Vadeli mal veya hizmet satışı ticari hayatta sıkça karşımıza çıkmaktadır. Satıcı firmalar üretimlerine

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI I.GİRİŞ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve bu karara ilişkin Tebliğ ler,

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

FAALİYETİNİ TERK EDEN BİR MÜKELLEFİN TERK DÖNEMİNE AİT ZARARLARININ MAHSUBU MÜMKÜN MÜDÜR

FAALİYETİNİ TERK EDEN BİR MÜKELLEFİN TERK DÖNEMİNE AİT ZARARLARININ MAHSUBU MÜMKÜN MÜDÜR FAALİYETİNİ TERK EDEN BİR MÜKELLEFİN TERK DÖNEMİNE AİT ZARARLARININ MAHSUBU MÜMKÜN MÜDÜR KEMAL AKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ I- GİRİŞ Bilindiği üzere gelir vergisi uygulamasında ticari kazançlarından

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :18723479-240 Konu :Mikail DOĞAN Tarafından Düzenlenen 19.08.2016 Günlü 279-B/16 Sayılı İnceleme Raporu 28.04.2017 / 24568401 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[1-2015/25]-65729 25.05.2016 Konu : Kamu personeline verilen konaklama

Detaylı

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır.

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır. İHRACAT 2005/9 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDEKİ TAAHHÜT KAPATMA VE KISMİ TEMİNAT İADESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

Sirküler Rapor 19.03.2014/88-1 33 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 19.03.2014/88-1 33 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.03.2014/88-1 33 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 33 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliği ile, 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Maliye

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

1-Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni

1-Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 382) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili bazı konularda tereddütler oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri

Detaylı

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı www.muhasebenet.net sitesinde

Detaylı

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU Mustafa İnanç * 1.Kapsam Gümrüksüz Satış Mağazaları,Türkiye

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 Konusu : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ile eki Cetvelin elektronik ortamda

Detaylı

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 Mali Çözüm Dergisi 2003 MART SAYI : 259 İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI Zihni KARTAL Hesap Uzmanı Giriş Gelir Vergisi Kanunu nun "İndirilecek Giderler" başlığı altında yer alan 40 ıncı maddesinin l numaralı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-130[KDV.5/ I.1-2014-43]-103386 03.04.2017 Konu : Merkezi Yurtdışında

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması (Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan bu Tebliğ in, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Tecil- Terkin uygulamasına ilişkin kısımlarına yer verilmiştir.) 83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3)

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 10.03.2008 Sirküler No: 2008/40 5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:3) 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının

Detaylı

KUR FARKLARININ FATURA EDİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KUR FARKLARININ FATURA EDİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KUR FARKLARININ FATURA EDİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KUR FARKLARININ FATURA EDİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. Mali Pusula,

Detaylı

KREDİ KARTIYLA KONTÖR SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ

KREDİ KARTIYLA KONTÖR SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ KREDİ KARTIYLA KONTÖR SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ İbrahim ERCAN* 1. GİRİŞ Ülkemizde faaliyette bulunan GSM veya sabit telefon operatörleri ile herhangi bir bayilik ilişkisi bulunmayan mağaza, market v.b.

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

Ba ve Bs Formlarına İlişkin Tebliğ Hakkında SİRKÜLER NO:2006/24

Ba ve Bs Formlarına İlişkin Tebliğ Hakkında SİRKÜLER NO:2006/24 İstanbul, 18.08.2006 Bilanço esasına tabi mükellefler tarafından belirli hadleri aşan Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/09/2014 Sayı: 2014/63 Ref : 6/63

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/09/2014 Sayı: 2014/63 Ref : 6/63 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/09/2014 Sayı: 2014/63 Ref : 6/63 Konu: İTHALAT BEDELLERİNİN ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU (KKDF ) A. Vadeli İthalat İşlemlerinde KKDF Türkiye ye ihraç

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar SİRKÜLER TARİH : 24.04.201.2017 SAYI : 2017-04-02 02 KONU : Serbest t Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, e-defter uygulaması

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

HİZMET İHRACATINDA KDV İSTİSNASI UYGULAMASI VE ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER 1) HİZMET İHRACATINDA KDV İSTİSNASI İÇİN ARANILAN ŞARTLAR

HİZMET İHRACATINDA KDV İSTİSNASI UYGULAMASI VE ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER 1) HİZMET İHRACATINDA KDV İSTİSNASI İÇİN ARANILAN ŞARTLAR HİZMET İHRACATINDA KDV İSTİSNASI UYGULAMASI VE ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER 1) HİZMET İHRACATINDA KDV İSTİSNASI İÇİN ARANILAN ŞARTLAR 3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-a ve 12/2. Maddeleri ile, yurtdışındaki müşteriler

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir. BA-BS Formlarına İlişkin Özet Bilgiler 362-381 ve 396 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI?

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? 1. GİRİŞ: Bilindiği üzere, mükelleflerin vergi matrahının tespitine ilişkin olarak yaptıkları gider

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 020 Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. KAPSAM : 12 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

96 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA SÖZLEŞME (1949 TADİLİ) ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949

96 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA SÖZLEŞME (1949 TADİLİ) ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949 96 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA SÖZLEŞME (1949 TADİLİ) ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 8.8.1951 / 5835 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 14.8.1951 /

Detaylı

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ 369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ 3 Nisan 2007 SALI Resmi Gazete Sayı : 26482 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 70280967-105[269-2015/5]-45 11.05.2016 Konu : Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında yer alan bakiyenin,

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek 2 ve 4ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60 nci ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde İlâvesine Dair nın C. Senatosunca

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

Kabul Tarihi : 30/5/1985. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/1985 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 443

Kabul Tarihi : 30/5/1985. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/1985 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 443 SİLAHLI KUVVETLER İHTİYAÇ FAZLASI MAL VEHİZMETLERİNİN SATIŞ, HİBE, DEVİR VE ELDENÇIKARILMASI; DİĞER DEVLETLER ADINA YURTDIŞI VE YURT İÇİ ALIMLARIN YAPILMASI VEEĞİTİM GÖRECEK YABANCI PERSONELHAKKINDA KANUN

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

KDV İADE SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 30.04.2015

KDV İADE SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 30.04.2015 KDV İADE SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, İŞLEMLERİN GERÇEKLİĞİ VE DOĞRULUĞUNUN İSPATI Yeni Tebliğ ile mükelleflere işlemlerinin gerçek ve doğru olduğunu delil

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER I- GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(VUK) nun 234. maddesinde birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerin, defter tutmak

Detaylı

düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler de harçlardan müstesna tutulmuştur.

düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler de harçlardan müstesna tutulmuştur. 05.12.2008/219 DÖVĐZ KAZANDIRICI FAALĐYETLERDE DAMGA VERGĐSĐ VE HARÇ ĐSTĐSNASI UYGULAMASI HAKKINDA 4 SERĐ NO LU TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve

Detaylı

SANCAK MAH. 511.SK. 8/8 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA TEL: (312) 441 33 12 FAKS: (312) 440 68 75

SANCAK MAH. 511.SK. 8/8 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA TEL: (312) 441 33 12 FAKS: (312) 440 68 75 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Kapsam Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[1] 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

25 NUMARALI ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİ SİSTEMİN İRDELENMESİ

25 NUMARALI ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİ SİSTEMİN İRDELENMESİ 25 NUMARALI ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİ SİSTEMİN İRDELENMESİ 1. KONU: Bilindiği üzere Özel Tüketim Vergisi, Kanuna ekli 4 adet listede belirtilen mallar üzerinden alınmaktadır. Söz konusu listelerden

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri;

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri; Ticari Defterler Bölümüne Git Kanunlarımıza Göre Ticari Defterler TÜRK TİCARET KANUNU TİCARİ DEFTERLER A) Defter Tutma Mükellefiyeti: I Şümulü: Madde 66 Her tacir, ticarî işletmesinin iktisadi ve mali

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME

VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi : 28 Haziran 1962 Kanun Tarih ve Sayısı : 19.07.1971 / 1453 Resmi

Detaylı

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11 Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ A. Genel Bilgi 21/01/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri Numaralı (Tahsilat

Detaylı

İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 22.05.2017/63-1 İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunla Damga Vergisi

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

31, 32 Ve 33 Seri Nolu Ötv Genel Tebliğleri İle Yapılan Düzenlemeler

31, 32 Ve 33 Seri Nolu Ötv Genel Tebliğleri İle Yapılan Düzenlemeler 31, 32 Ve 33 Seri Nolu Ötv Genel Tebliğleri İle Yapılan Düzenlemeler 1. KONU: 18.03.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31, 32 ve 33 seri no.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile ÖTV uygulamasında

Detaylı