mmmzı DITECFM GÖJJİJŞI..UİîâZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "mmmzı DITECFM GÖJJİJŞI..UİîâZ"

Transkript

1

2 mmmzı DITECFM İTMLAT VE İHP;-OATLÂ İLGİLİ PEOBIEMLSR.LIAKIDEKDAKİ GÖJJİJŞI..UİîâZ

3 İ Ç İ N D E K İ L E R Cxl i ı» o o «o o» o «o o ö o * o D o, p o o o o o o c o c o i ^ a o «o o o o e o o o o o D o 1 I - FÎıÂT AEÎIEŞLAEINIH" ÖNMIIESÎ AMCI ÎLE m.zielamn mms OASAEISI VE EÎVAT POLÎTÎK/ISI HAKKlKr^AKÎ EIJŞEERÎHZ N 1- GeçiLiişteki n:^ecrü"beler... o o o Soa Fiyat Artışlarının Gerçek Seİjebî Dünya Enflâsyonunun E/Iemleketimizdeki Fiyat Ar-- tıslarına Etkisi... o Sanayileşme Politikasının Eiyat Artışları Üzerindeld. Etkisi Ağustos 1970 Devalüasyonundan Sonraki Eiyat JldaL e i'^e tie L i o o... «..... o. e.. o. ^. 9. c e. o o.. Q û. o e o Alınması, Mümkün Tedbirler ıı ^ IHRACAT POLITIKASı VE E3JÎMÎ KAKEıSDAKÎ GOEÜŞLSEÎ^ LZ....\ îkracatta Ön Eiyat- Kontrolü Ön-Fiyat Kontrolünün Tatbikatı İle ilgili. Görüşlerimiz «- ihracat İşlemlerinin Merkezîleştirilmesinin tevlit ettiği Zorluklar o Asgarî ve Devrevî ihraç Fiyatlarının ilanıyla ilgili Konular..... o.. o o.. o, e Alivre Satışlarla ilgili Konular o ııı îmalat POLİTİKASI VE ısjîlıî HAKKUTOA GÖPÜŞLEEÎ-- öz... o...., A^ ÎEİALAT EEJÎMI ÎLE ÎLGÎLÎ GÖOTŞLEBÎi'TtZ ) ithalâtta Fiyat Kontrolü ^ ) ithalâtla ilgili işlemlerin Merkezî leş tir ü t mesi. o c... o. o c o. o o, 19 3) Hususî Takas ve Bağlı I\;îuam.eleler.. o o. * 20

4 leke ÎTHALA.T YDiTEMLÎĞÎ VE mtbîeati IBS ÎBGÎ- Bî GÖRtJŞ VE 5EKBÎBBSRÎMÎZ o.... c. 21 1) Tevzi Kıstasları île ilgili Konular ) ithâl Müsaadesi ve îthâl Müddeti ) Mücbir Sebep Halleri've Tevsik Şekilleri ) îthâl Talepleri île îlgili Müracaat Bornıu Hakkında ) Yönetmelik Tatbikatı ile îlgili Sair Konular. 26 6) Eski îthalât îonetmeligine Göre Başlamış Muamelelerle îlgili Konular ) Piyat Kontrolü Tatbikatı Hakkındaki Görüşle- rimiz o. c o. 28 8) Mutemetlik Yolu île Yapılan Eiyat Uygunluğu Müracaatları ^ ) Su Ürünleri îstihsalinin Artırılması ve Balıkçılığımıizm Geliştirilmesi îçin Kara, Sularımız Dışıad^a Üretim Yapan Teknelere Transit Rejimi ile Akar;yakıt Sağlanması ) Oto Ampulleri Hakkında C-~ ÎTHABATÇI BBBGSSÎ lö^etobîgî VE MBEACAAT EORMÎJ HAKKUTOAKÎ GÖRdŞIERÎkİZ... 32

5 xstaubul TICARET ODASI EKONOMIK IÜRUM VE ITHALAT VE ÎKRACATLA ÎLGÎLÎ PROBLEMLER EAKKOTDAKÎ GÖRÜŞ LERÎMZ G î R î S 7 Nisan 1971 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince çok büyük bir çoğunlukla kabul edilen Sayın Prof. Dr. Nihat Erim Başkanlığındaki Hükümetin Programı, o tarihten bu yana alınan çeşitli tedbirlerle uygulama alanına intikâl etmektedir» Mayıs 1971 başından bu yana,dış ticaret alanında yeni bir politika uygulanmakta, malî alandaki reform çalışmaları hızla sür dü rüime kte d i r. Kamu kesiiiiinin bir dengeye ulaştırılm.ası amacı ile alman tedbirler, para, fiyat ve enflâsjron konularında bazı yeni gelişmelerin or'baya çılanasına sebep olifiuştur. Bu gelişmelerin, bilhassa fiyat kontrolü ve enflâsyon alanında^ yeni b a z ı - kanunî tedbirleri zorunlu hâle getirdiği Ve bu amaçla bir kanun tasarısı hazırlandığı, gazete haberlerinde yer almaktadır. Bugüne kadar alınmış olan ve alınacağı resmî yetkili şahıslar tarafından beyan edilmiş bulunan tedbirlerin ekonomimiz üzerindeki etkilerini, olumlu ve olumsuz yönlerile, incelemeyi ve Hülolmetimâze görüşlerimizi sunmayı, hem ekonom^imize ve iş âlemine hem de lîülcumete karşı yüklendiğiniiz en önemli görevlerden biri saymaktayız. Şu ciheti bilhassa belirtm.ek isteriz ki, kurulan yeni Hükümetin ve takipçisi olduğu Atatürk ilkelerinden esinlenen bir

6 ekonomik ve ticari politikam başarıya ulaşmasa, ve tememimmzdir. en samimi arzu Hükûn'i^t programınla öngörülen reformların gerçekleştirilmesi ve başarısının, memleketimizin politik geleceği bakımından arzettiği hayatî önemi müdrik olarak, bugüne kadar dış ticaret ve fiyat politikası alanlarında alman tedbirlerin uygulama sonuçlarını olum.îlu ve bilhassa olumsuz yönleri ile belirtmek-ve ilgilileri uyarm.ak zaruretini duyduk. Aşağıda arzedilen hususlar, ekonomik poll tikaımızm başarısı için Küldlmetimize yardımcı olmamın bir memleketseverlik borcu olduğu görüşiaıden hareketle, tam bir tarafsızlıkla ve mensuplarımızın geniş ticarî bilgi ve tecrübelerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Alman son tedbirler hakkındaki görüşlerimizi belirtmeden evvel, Atatürk ilkelerinin uygulayıcısı ve takipçisi olan Hükûmıe t imsize, ekonomik ve sosyal alanda en önemli gördüğümüz bir ilke hakkında görüş ve anlayışımızı belirtmek isteriz. Atatürk'ün^ Türk toplumu ve ekonomisi için gösterdiği tek gelişme istikâmeti ve hedefi "Batı medeniyeti seviyesine ulaşmak "tır. Atatürklün gösterdiği bu hedef, hiç bir şekilde m.ünakaşa kabul etmeyen, üzerinde ittifak edilen ilkelerden biridir. Atatürklün gelişm_e hedefi olarak gösterdiği batı medeniyeti, herşeyden evvel,ekonomik bir düzendir. Batı medeniyetinin temelini teşkil eden ekonomik düzenin değişmez ve vazgeçilmez unsurlarını hür teşebbüs^ serbest rekabete dayanan piyasa ve fiyat düzeni teşkil etmıektedir. Karma ekonomi, hür teşebbüs, rekabet ve fiyat müesseselerini benimsemeden, batı medeniyetine ulaşmak ve batılılaşmak mümkün değildir. Atatürk ilkeleri, özel teşebbüsü reddetmek şöyle dursun, ondan ekonomik kalkınmada büyük görev ve hizmetler beklemektedir.

7 Bilindiği gibi, Türkiye^ j^rupa Ekonomik Topluluğuna en kasa zaınanâa entegre olmak kararındadır. Bu kararın son adımı, Sayın Erim ii.ükumeti tarafından atılmıştır. Ortak Pazara katılmak suretiyle memleketimiz j, "batılılaşma yolunda çok önemli bir aşama kastetmiştir. Bış ticaret ilişkilerimizde en büyük yeri işgal eden Ortak Pazar ülkeleri ile diğer batı ülkelerinin ekonomik düzenlerine uygun, iıür teşebbüs ve serbest rekabete dayanan bir ekonomik sistem ve düzenin yaratılmasında, Türki^z-enin geleceği ve ekonomik gelişmesi bakımından, mutlak zaruret vardır Dış ticaret alanında alman tedbirler hakkındaki görüşlerimizi arzetmeden evvel, tüketicinin korunması amacıyla hazırlandığını gazetelerden öğrendiğimiz kanun tasarısı hakkındaki mütalâamızı arzetmek istiyoruz. Zira, bu konu hakkındaki maruzatımız, enflâsyon, fiyat istikrarı ve fiyat politikası gibi ekonominin tü--- müne şâmil gelişmeleri de kapsamaktadır. J^JJL^Jj^AŞ.^2J:.ŞJL ve^ Piyo^t Jr'olitlkası Hakkındaki^^OjjL^^J-^,"^ rimiz : 1) Geçmişteki Tecrübeler : Son^'^^tmT^&&7-^''gn:^'GtB'îwrû.e^ tüketicinin korunması, pi sa ve fiyat düzeninin kontrol edilmesini sağlayacak cezaî müeyyideler ile takviye edilmiş bazı idarî tedbirlerin alınmasını öngören bir Kanun Tasarısının hazırlandığı haberleri yer almaktadır. Kamu sektörüne dahil iaıruluşlarca, fiyatlara ardı ardına yapılan önemli nisbette zamların^ diğer fiyatlar üzerindeki tesirlerinin kuvvetle hissedildiği bir dönemde m.üstehlikin korunması gerekçesiyle, piyasa ve fiyat mıokanizmaaşına getirilmıck istenen müdahale ve kontrollar, ister istemez döneminde uygulanan ve sonuçları, Türk ekonomâsi ve paramızın kıymeti üzerinde son derece tahripkâr olan Millî Korunma Kanunu tatbikatını akla getirmektedir.

8 Şu ciheti derhal belirtelim ki^ Millî Koruıinıa Kaımnu tatbikatiiir?.. sebep teşkil eden ekonoınik ortaiıi ve enflâsyonist fi-» yat, artışları, buglmkijnden tananıile farklı bulıaıiilaktadır (Bu konuya aşağıda ayrıca değinilecektir) yılmdan sonra^ politik mulahazalaxla^ tarım ürünleri fiyatlarına yapılan zamlar, ö enflâsyon dönemi-- nin asıl sebebini teşkil etmiş, birdenbire genişleyen ziraî sektör alım gücü, fiyatlarda hızlı bir moneter talep enflâsyonu yaratmıştır. Zayıf bir ekonominin hızlı bir,iktisadî gelişme politikasına, gerekli imkân ve müesseseleri hazırlamadan girişmesi, ziraî sektörde başlaj^an enflâsyon temayüllerini körüklemiş ve neticede, hızlı bir enflâsyon kaçınılmaz hâle gelmiştir. l'iyat artışlarının önlenmesi amacıyla Millî Koruma tatbikatı döneminde başvurulan Kâr Hadleri tesbiti yoluna yeniden gidileceği, yeni hazırlanan tasarı hakkında gazetelerde yajınlanan haberlerden anlaşılmıaktadır. Kâr Hadleri sisteminin ne'kadar mahzurlu olduğu ve fiyat artışlarını önlemek şöyle dursun, aksine bu artışları teşvik ederek cazip ve kârlı bir hâle getirdiği, yakın geçmişteki uygulaması ile, hatıralarda h a l a canlılığını muhafaza etmektedir, Millî Korunma Kanunımun, harp dönemıi grbi millî bekanın bahis konusu olmadığı, enflâsyonist bir dönem_de îmllanılmış olması, kanımnzca Türk ekonomisinin bugünlcu kısırlık ve safiyetinin asıl "SQbebini teşkil etmektedir. Millî Korunma ve ona bağlı olan narh fiyatı tesbiti, kâr hadleri uygulanması gibi, fiyatların idarî kararlarla tesbit ve kontrolü, "Kara Borsa^^ muamıelelerinin hız kazanmasına ve buna

9 bağlı olarak, vergi Yermeyen, fatura ojmnları ile servetler kazanan ve gayrameşru ticarî muam^eleleri marifet ve kabiliyet sayan bir züm^-- renin türemesine ve Türk ekonomisine bir parazit gibi j/'apışmasına yol açmıştır. Eski alışkanlıklarından halâ daha laırtulamayan, vergi vermeden para kazanmak isteyen bugün Maliyemizin şikâjret ettiği vergi kaçakçıları ve vergi ödem^e ahlâkı zayıf kimseler eski Millî Korunma tatbikaxinm yarattığı kimselerdir ve bunları, her şeye rağmen tamamile tasfiye etmek mümkün olamamıştır. Kanımızca, Millî ICorurima döneminde fiyat ve piyasa me-- kanizmasnıa yapılan müdahalelerin en feci sonucu, ticarî ahlâk ve vergi ödeme dürüstlüğünde yaptığı tahribat olmuş-bur. Piyat artışlarını onlemxck bakımından Millî Korunm.a Kanunu tatbikatı mıeyanmda başvurulan kâr hadleri sisteminin arze-ttiği mahzurları hatırlatmıakta zaruret görmıektej^iz, fiyatı Kâr hadleri usulünün esasını, maliyet fiyatına, çe tesbit edilen kâr yüzdesinin uygulanması suretile satış nın tesbiti teşkil etmıektedir. Hükümet Maliyet fiyatına nisbî kâr haddi ilâvesi suretiyle sa-- tış fiyatının tesbiti, ^^maliyet fiyatının yükseltilmesi ile sağlanan kârın artması" gibi fiyatları arttırıcı yönde tesir etrnxoktedir. Meselâ herhangi bir mıal için kâr haddi İo 20 olsun, maliyet 100 lira olduğu takdirde, kâr 20 liradır. Maliyet 150 lira olursa, kâr miktarı da artarak 30 lira olmictadır. Bu durumda, satıcının maliyetini mıümkün olduğu kadar yükseltm.esi kendisi bakımından son derece kârlıdır. Millî Korunma döneminde karşılaşılan "maliyetlerin şişirilmesi", "çeşitli fatura oyunları", satıcının kârını yükseltbiek istemesinden başka bir' şey değildir. Kâr hadleri sistemlinin bugün bile hissedilen diğer menfî bir tesiri de, o zaman kabul edilmiş kâr nisbetlerinin yerleşmesi "müesseseleşmesi" satıcının piyasa

10 ve rekabet şartlarına ragoıen, aynı nlsbette kâr sağlamaya dalıa halâ gayret sarf eti :ie sine âmil olan ^'psikolojik bir haklalak ve meşruiyet" zihniyeti yar at...-ası olmuştur. Daha açak bir ifade ile, satıcı, rekabet dolayisiyle kâr nisbetini indirmek gerektiği halde, eski Millî Korunma mevzuatının tanıdığı kâr nispetini sağlamağa gayret saırfetmekte kendisi bakımından haklılık gormıoktedir, Kâr hadleri sisteminin bir diğer önem.li sakıncası, ima;- lâtta ve piyasada ^'Maliyet" kavramının önemini tamamen ortadan kaldırmasıdır. Öyle ki, bu sistemde en "kârlı»* imalât, ^^en pahalı" imalât olmuştur. Maliyeti ucuzlatarak rasj^onel imalât yapmak endişele-- ri bir tarafa bırakıldığı zaman, yatirimxlarin ve imıalâtın hangi yan-- lış istikâmetlere yöneleceğini takdir etmek son derece kolaydır,ortak Pazara girdiğimiz bir dönemde, maliyet fiyatını jrükseltmenin kârlı olduğu bir fiyat sistemini piyasaya getirmenin ne kadar tehlikeli olduğu ve bunun Türk lirasının iç ve dış değerinde ne derece yıkıcı etkileri olacağını, geçmişteid. uygulama sonuçlarından kolayca anlamak mümlaindür. Kâr handler i sistemn fi'yat artışlarını ve enflâsyonu hızlandırıcı tesirler yaratmıştır, döneminde uygulanan fiyat kontrolları ve kâr hadleri ile 7 Eylül 1946 devalüasyonuna gelinmiştir Millî Korunma tatbikatı ise 4 Ağustos 195o devalüasyonunu hazırlamaştır. Hazırlandığı istihbar edilen Kanun tasarısı, millî korunma' zihniye-- ti ile uygulandığı takdirde, yeni devalüasyonlar kaçınılmaz hâle gelecektir. îstirısale '.'rasyonalizm^^ yerine '^irrasyonalizmigetiren kâr hadleri, narhlar v.s... gibi fiyat müdahalelerinin, asıl ağır yükünü, devalüasj^^onlar ve sun^î fiyat ar'cışları ile sonradan tüketici ödemektedir. Bu tedbirler, tüketiciyi koruyacak yerde, daha ağır yükler altına sokmaktadır.

11 Kâr hadleri.^ sınaî ve ticarî işletmeleri, m^aliyeti düşürme endişelerinden usaklaştırarak^ rasyonel olmajran yatırım ve İmalâtı teşvik etmekte, maliyet arttırımının mümkün olmadığı hallerde de bu sefer Kara Borsa meydana gelmekte, ticarî işlemler resmî ka-= nallardan ve defter kayıtlarından çıkarak^ "el altında, açıktan" ce- - reyan etmeğe başlamaktadır. Kuyruklar teşekkül etmekte, ^sun'î darlıklar yaratılmakta, tükeci de '^yokluk'» psikolojisi yaratılarak, istismar edilmektedir. Kısaca ifade edilmek istenirse, fiyat mekanismasırıa, piyasaya ve serbest rekabet düzenine, fiyat kontrolü şeklinde yapılan her müdaîıale, fırsatçılara elverişli iktisadî ve psikolojik ortamı sağ lamaktadır. 2) Son Fiyat Artı şiarının G;gr_^^^^ : Türkiye^de son bir kaç yıldan beri özellikle son ajlarda fiyat artışlarının hızlandığı bir gerçektir. Bu artışlar, uzun yıllardan beri fiyatlara in^ikas etmesi gerektiği.halde, muhtelif nedenlerle etmemiş, birikmiş, etkenler sonucu, fiyatların yeniden bir düzenlenmesi, fiyatlar arasındaki dengenin ve münasebetin teessüsü vetiresi olarak kabul edilmelidir yılından sonra hızını arttıran enflâsyonun, fiyatlardaki arttırıcı tesirini yavaşlatan, bir nevi fren vazifesini gören belli başlı faktörler kanımızca şunlardır o- a) îç fiyat seviyesinin önemli oranda artmaş olmasına rağmen, kambiyo laırunun sabit tutulması, ithal malı fiyatlarını^nisbî olarak ucuzlatmış, dış m_emleketlerdeki fiyat artışlarının tesirlerini hafifletmiştir. b) Kaimi sektörünce üretilen mal ve hizmetlerin satış fiyatları sun^î olarak sabit tutulmuş veya gereken nisbetin altındaki zamlarla yetinilmiş ti^:.

12 c) Tarım sektöründe, fiyatlar ve gelirler bir dereceye kadar mıalcûl hudutlar dahilinde tutulmuştur (Bası ürünlerde, Hülaimetlerce, politik nedenlerle yapılan fiyat arttırımları, şüphesiz aksine, enflâsyonu, hızlandıran bir etki yaratmıştır.). Bütün bu sebeplerle, 10 Ağustos 1970 devalüasyonuna kadar olan döııemde^ fiyatlar ''artması gerektiğinden daha az^^ artmıştır. Bu dönemdeki enflâsyona ''baskı altında tutulan bir enflâsyon" diyebiliriz. 5) jjünya^ Enf 1 âs y onunun I. îeml e ke t imi z d e ki l^iat^artj^^larına, E:bki s_i ı Dünya, ekonomisine yön veren hâkim ekonomilerde meyda-^ na gelen fiyat hareketleri, dış ticaret yolu ile ekonomimize de s i-, rayet etımlştir. Dünya enflâsyonunun 1,5 ~ 2 gibi mutedil seviyelerde olduğu yıllarda dahi<, bu enflâsyon, ekonomimnze % 5 civarındaki bir nisbetle intikâl etmiştir, îç bünyemmzden gelen enflâsyonist etkilerin mevcudiyetini de hesaba kata^rsak, dünya enflâsyon oranının, ekonomimize bir miisli büyümüş olarak intikâl ettiğini söylemek mümldindür, 4) Sajıaylle^e^P^^^ A^l'^^iS^^SJ»^^ il^^j^a^il^: Memleketimizde fiyat artışlarının gerçek sebebinin nakdî talep artışından ziyade "maliyetlerdeki artışlardan ileri gelen bir maliyet enflâsyonu" olduğunu belirtmek isteriz. Nitekim, dünya enflâsyon oranının ekonomimize büyüyerek intikâl etm.esinin nedeni^ ithalât maliyetlerini pahalılaştıran bir ithalât rejiminin uygulanmasında ısrar edilmesi olmuştur. Jl'iyat artışlarının gerçek sebebinin isabetle teşhis edilmeyerek, artışları önlemıok maksadile kredi tahditleri, teminatlar gibi ithalâtı pahalılaştırıcı tedbirlerde ısrar edilmesi ve tedricen bu finansman masraflarının ağırlaştırılması, imalât maliyetlerinin devamlı şekilde artmasına yol açmış, sınaî sektör ile tarım

13 sektörü arasında idamesi gerekli denge, tarım aleyhine bozulunca, tarım ürünleri fiyatlarının da arttırılm^ası zarureti ortaya çıkmıştır. Son 10 yıllık fiyat artışlarında, asıl tesirin sanayi sektöründen geldiğini bilhassa belirtmek isteriz. Burada, fiyatları arttırma istikâmetinde zorlayan bir diğer önemıli unsura da ayrı-- ca işaret etmek lâzımdır. Sanayi, yatırımlarını teşvik ve sana^yiciyi himaye amacıyla son 10 3^11 zarfında, sanajrici lehine fiilî inhisarlar yara-- tıldığma ve dıs fiyatlarla ilişkilerin tamam.en kesildiğine şüphe yoktur. Montaj veya çok cüz^î yerli imalât sebebile, ithalâtın yasaklanarak, montajcı ve imalâtçılara sağlanan fiilî inhisarlar, ucuz ithâl malı yerine, "paaalı yerli montaj ve imalât" mamullerini ikâme etmiştir. Bu fiyat artışları, diğer fiyatları da şüphesiz etkilemiştir. Serbest rekabet ihlâl edilerek yerli sanayicilere sağlanan fiilî inhisarların, fi3ratları arttırıcı, dolaylı fakat önemli etkisine de bilhassa işaret' etm.ek lâzımdır. Rekabetsiz, inhisarcı bir piyasada, sanayicilerin sağladıkları "inhisar kârları"^ işçi sendikalarının, ücret arttırım taleplerinin gerekçesini ve karşılandığı malî kaynağı teşkil et-- miş tir. îşçi sendikaları, inhisar kârlarını, emeğin prodüktivitesi ile hiç bir ilgisi olmadığı halde, emeğin sonucu imiş gibi, ücret arttırım taleplerine esas almışlar, işverenler de inhisarcı durumlarının verdiği rahatlık ile, bu zam taleplerini kabulde pek fazla bir direniş göstermemişlerdir Başka bir deyişle, işverenler kâr marjlarından fedakârlık yapmadan fiyatları arttırabildikleri sürece sendikaların zam taleplerini kolaylıkla kabul etmişlerdir. Bugün durum değişmektedir, Piyat artışları önlenerek istikrar sağlandığı takdirde, işverenler ücret artırımı taleplerini, eskisi kadar kolaylıkla karşılamak imkânına sahip olamıyacak-

14 lardır, öniinıüzdeki yallarda., işçi--işveren ilişkilerinin çok daha gergin şartlar altında gelişeceği tahnıin olunabilir. 5) 10 Ağus_tQ_g_J, 7_Q_ j^evar^^^^ dan son_r_aki_ ı_ij_at hareketleri t 10 Ağustos 1970 tariliinde Türk lirasının dış kıymetin-- de yapılan değişiklik, yani devalüasyon, Türkiye'de yeni bazı 3?iyat hareketlerine sebep olmuştur. Bu tarihten sonra fiyat artışlarının hızlandığı müşahede edilmektedir. Son 1 yıl zarfında meydana gelen artışların sebepleri şunlardır : a) Dünya enflâsyonu hızını artırarak devam ettiği gibi bu enflâsyonu kısmen hafifleten "surivalue" bir kambiyo kuru artık mevcut değildir. Eskinin aksine, hâlen, kambiyo kuru, dünya enflâsyonunu, büyülterek ekonomimize intikâl ettirmektedir. b) Kamu sektörü mal ve hizmetlerinin fiyatlarına zam yapılmıştır. Bu suretle, eniılâsyonu yavaşlatıcı bir diğer faktör de ortadan kalln'iuş olmaktadır. c) Tarım sektöründe, bazı önemli temel mıadde veya sınaî ham madde fiyatları artırılmıştır. d) Yapılan zamlar, mıalijretlerde önemli artışlara sebebiyet vermiş, bu suretle mevcut olan maliyet enflâsyonu daha- da şiddetlenmiştir. e) Maliyet artışları dolayisiyle kâr marjları azaldığından ücret artırım taleplerinin halihazır kârlılıkla karşılanmasının mümkün olamıyacağını gözönünde tutan mxüteşebbisler, şimdiden kârlılık durumunu düzeltecek fiyat artırımlarına imkânları nisbetinde başvurmaktadır^ f) Son yapılan zamlarla sektörler arasında bulunması gereken fiyat münasebet ve bağıntısı bozulmuştur. Bazı fiyat artışları bozulan dengenin yeniden tees süsü vetiresinden ileri gelmektedir..

15 g) Memleketljiiizde fiyatların artmasında ön plânda rol oynayan faktör işçi ücretlerinin prodüktivite artışından fazla artmasıdır. Maliyet enflâsyonunda, dış ticaret ve ziraî sektörden gelen maliyet artışlarından çok, işçi ücretlerindeki artış müessir olmaktadır. Bu nedenle, ücret artırımladrının bundan böyle, prodükti-' vite artışı ile bir arada yürütülmesi, maliyet artışlarının önlenmıesi bakımından zaruret arzetmektedir 6) Alınması mümkün fedjpiîj-jbr : Ilaliyet artışlarından ileri geldiğine inandığımız bugünkü fiyat artışlarının önlenmesi için alınması imkân dahilinde olan tedbirlere aşağıda işaret edilııılştir. Bu arada, mıaliyet artışlarının önlenem^emesi halinde,an~ tienflâsyonist nakdî ve malî tedbirlerin son derece tehlikeli sonuçlar vereceğini bilhassa belirtmek isteriz. MalijT-et enflâsyonuna dayanan fiyat artışlarının, vergilerin artırılm.ası, yatırımların kısılması, kredi tahditleri, para arzının sabit "butulması gibi talep enflâsyonuna uygulanması gereken bir tedaviye tâbi, tutulm^ası son' derece hatalı olacaktır yılında memleketimizde ve hâlen Ame-- rika Birleşik Devletlerinde de müşahede edildiği gibi^' maliyet enflâsyonuna karşı alınan moneter tedbirler daimıa ekonomxik durgunluğu ve işsizliğin artmasına sebep' olmaktadır. Pıesesj/'onun ise, moneter tedbirlerde ısrar edilmesi halinde kronik bir durgunluğa dönüşmesi ' son derece kolay olmakta ve ekonomiyi yeniden canlandıracak tedbir- 1er'ancak uzun dönemde mıüessir olabilmektedir. Bu nedenle, maliyet artışlarının sebep olduğu enflâsyonu kontrol altına almak, hem son derece zor ve zamietli olmakta, hem de uzun zaman istem.ektedir. Maliyet artışlarının sebep olduğu fiyat artışlarını olduğu gibi kabul ederek moneter tedbirleri yeni fiyat seviyelerine intibak ettirmekten ve asıl tedbirleri, maliyet artışını önleyecek istikâmette almaktan başka çare bulunmam.aktadır.

16 Maliyet artışlaranın aşağıtlaki nzvjı ve kısa vadeli tedbirlerle önlenebileceği kanısanda;az o - üretim ve prodüktivitenin artırılm.ası; - ithalâttan gelen maliyet artışlarının önlenmesi, bu~ nun için : a) îthalât maliyetlerinin sun^î olarak artmıasına sebebiyet veren moneter antienılâsjronist tedbirlerin ilgası, b) Anlaşmalı memleketlerin yüksek fiyatlı malları yerine, dünya fijt -atları ile ithâl, edilen malların ikâmesi. - Kamu iktisadî teşekküllerinin mutlaka rasj^onel esaslarla çalışmasının sağlanması, fiyatlara zam yapmadan kârlılık durumuna getirilmesi; ~ îster kamu sektörü, ister özel sektörde olsun, ücret JLin artırımları/mutlak surette ekonomik kıstaslara bağlanması, prodüktivite arttığı takdirde kabul edilmesi; (Bilhassa, kamu sektörünün, zararlar bütçeden karşılanıyor diye, siyasî ve hissî sebeplerle ücret artırımlarını kabul.ederek, özel sektörde de ücret zam talep"" lerine misal olmaktan vazgeçmesi). - Politik sebeplerle yapılan yüksek fiyatlı destekleme alımları ile yeni bir maliyet-fiyat spiralinin doğmasına imkân vermemek bakımından son derece dikkat ve teenni ile hareket edilm-esi; ^ Ana malların fijz -at politikasında, genel bir fiyat istikrarı gayesi ile işletm^elerin kârlılığı arasında makûl bir ilişki laırulması; ' - Malların tüketiciye intikâlinde bugürim dağıtım kanal- lannm da rasyonelleştirilmesi ve bilhassa modern sa-- tış ve dağıtım tekniğinin jmrdumuzda da tatbikî için gerekli uzun ve kısa vadeli tedbirlerin alınması, - Bütçe ve vergi politikasının, yatırım politikasının, bir talep enflâsyonu yaratmayacak, fiyat istikrarını.devam ettirecek şekilde dikkatle ayarlanması..

17 Sonuç olarak, tüketicinin korunması5 aldatıimaması, dürüst ticaret usullerinin teessüsü^ haksız rekabetin önlenmesi alanlarında alınacak ekonomik tedbirleri tasvip ettiğimnzi bilhassa belirtmek isteriza Tüketicinin korunması herşeyden evvel inhisarların kalöarılmasij rekabetin tesisi (fiyatları^ mali/et seviyesinde tutacak iç ve lüzumu halinde dış rekabet), üretimin artırılarak daima mal bolluğu yaratılması ile müuıkün olacaktır. Ekonomik kanunların geçerli olduğu alanlarda hukulcî tedbirlerin etkili olamıyacağı geçmişteki tecrübelerle sabittir. Tüketiciyi koruma ancak ucuz maliyetli üre-- tim-, ucuz maliyetli dağıtım ile mümkün olabilir. II - İp-P^^p;^p_ppllt±hasx^Ye l ^Qİm_Hald-a!^^^^!9j'PF?:F'^:I'. Malûm olduğu üzere, 29'i3'isan 1971 tarihli Resmî Gaze--' te^de yayınlanan ihracat Rejimi Kararı ile, ihracatımnza "ön fiyat kontrolü'' sistemi getirilmiştir. 10 Ağustos 1970 Devalüasyonu ile Türk lirasının İmrunun realist bir seviyeye getirilmiş olması ve ayrıca 5 ihracatı ve yatırımları teşvik maksadiyle alınmış çeşitli tedbirlerin sonucu olarak, ihracatçının elde ettiği ö.olaylı ve dolaysız menfaatler, ihracat dövizlerinin, resmî kanallardan yu.rda getirilm^esini son derece cazip kılmıştır. Eu nedenle, ihraç mallarının ön fiyat kontroluna tâbi tutulmasmcia bugün için hiç bir zaruret mevcut bulunmadığı kanısındayız. Asgari formalite ile ve dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği sür^at ve kolaylık sağlanmak şartiyle memleket ekonomisi yararı açısından ve döviz gelirlerimizi artırmak bakıpandan, bir^fayda sağlayacak olduğuna inandığımız tedbirleri her zaman olduğu gibi, bugün de desteklemeğe âm.,de bulunmaktayız. I:u nedenle '^ön fiyat kontrolü'' ile döviz gelirlerimizin artırılacağına inannuş olsak, bugünkü tatbikatın en hararetli taraftarı ve takipçisi olacağımz şüıphesizdir.

18 Halbuki bu sistera, aya jakın uygulanıauın da gösterdi-- ği veçhile 5 işleri geciktirmek^ ihracatçıum aareket kabiliyet ve seyyaliye tiui geaiş ölçüde azaltmak, dolayı siyle, döviz imlranları-- mızı daraltmaktan başka bil? sonuç yaratmamaktadır. Binnetice formaliteleri artırmak^ dış ticaretin sür'atle cereyanını engellemekten başka, pratikte bir faydası olmayan ön fiyat kontrolü sisteminin (resmî kur ile serbest loar arasındaki bugünlai cüz^î fark devam ettiği müddetçe) tamamiyle kalö.ırılm.ası gerektiği kanısındayız, 15 liralık Irura tâbi ihraç mallarında resmi kur ile serbest piyasadaki dolar turu arasında ancak 30-^0 kuruş kadar bir fark olduğu malûmdur. % 3 kadar bile olmayan bu farktan^ istifade etmek : için^ resımî ihracatta sağlanan birçok avantaj ve menfaattan (ihracatta vergi iadesi v.s. gibi) vazgeçmenin rasyonel ve ekonomik bir davranış olmayacağı aşikardır. Bu konuda I3 liralık İcara tabi m^allar için zininlerde bazı tereddütler uyanabilir. Yukarıda belirtilen malların ihracında ihraç fiyatını dü-- şük göstererekj hariçte dövizin bir Irnsııanın bırakn.lm.ası ve bu dövizlerin 15 lira veya serbest piyasa rayicinden satılmasının^ ihra-, catçıyaj resmn kur olan I3 liranın üstünde bir menfaat sağlayabileceği akla gelebilirse d.e ^ kambiyo mevzuatındaki ağır müeyyideler bu çeşit davranışları büyük ölçüde önleyecek niteliktedir. Buna mukabil^ Hükümet^ ihracatımızda uygulanacak fiat politikasının esaslarını tesbite yetkili olduğuna göre, Hülmmetin tescil mercilerine dönük telkin ve direktifleriyle, ihracatta bir fiat politikası uygulanabile-. ceği gibi5 realize olan ihracata ilişkin fiilî ihraç fiatlarının da bilâhare incelenmesi ve uygulamanın^ öngörülen ihraç fiatları politikasına uygun şekilde yürütülüp yürütulmediğinin kontrolü mumrkündür.

19 2) ÎİSİİİ Görüşler i üiiz c Dış Skonomik ilişkiler Dal::arılı ı 5 Lıa/ıs 1971 tarihli Ees-- mî Gazetede yajıuladığı ^ İhracat i'öaetmeliginin I5, madaesi gereğince, satış akdinin tekemuülünü müteakip tescil işlemleri için ön fiat 'kontrolünü esas a İmi,y tır. ihracat lönctmeli^i her ne kadar ön fiat, kontrolü^ tabirini laıllanmakta ise de, satıcı diğer bir ifaoeyle inracatçı bakımından satxş akdinin inikadından sonra yapılan fiat kontrol işlendni '*ön fiat kontrolü- olarak ta^ıimlamak mı^mkün değildir. in durnmda takd..ir olunacağı gibi, ihracatçılarımız yaptık^lan "^oferto^^ların ve imzalac ıkları satış mukatelelerinin, ancak oferto^daki veya nıukaveleaeki fiatm Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığınca kabulü veya onaylanması halinde 5, teklifleriain veya satıcı taraf olarak imzaladıkları mukavale 1erin nnteber olabileceği şartı^ıij alıcıya kabul ettirmek m.qc bur iye tinde kalmaktadırlar. Diğer bir if a- deyle bugün Türk ihracatçısı ihracat 1 ö ne t rae liğ i ni n "ön fiat kontrolü" şeklinde taaımladığı işlem nedeniyle ^ alıcıya kat^î ioir teklif "Eermo Oferto" yapadiaz ve şarta muallak clmyan bir satış mukavelesi imzalayamaz. duruma gelmiştir. Bu ihracatçıl.arımızı diğer' mem.leketler ihracatçılarına nazaran çok dezavantajlı bir duruma sokmaktadrr. Ssas itibariyle, ihraç maliarımazm dünya"piyasalarında mümkün olan en yüksek fiatla satılmasını temine yarıyacak bir sisteme karşı çıkmamız düşünülemez. Biat kontrolüne'ae karşı değiliz. Ancakj satış akdinden sonra j'apılan fiat kontrolü bir "ön kontrol" olmadığı gi'bi? alıcıya da kabul ettiği teklif veya imzalaonğı ımıkaveleye rağmen^ mal tedariki balmmından yeterli euıniyeti vermediğinaenj alıcıyı5 başka pazarlardan mal tedarikine zorlamaktadır. Dış Ekcaoınk Jlişkilşr BakanlığıLiin dünya piyasa fiatlarmı takip ec.erekj Meslek teşek:;:üllerine inraç fiatları konusunda vereceği talimatlar tahtında^ ihracatta daha "souple" bir fiat politika-- sı uygulaması mümkündür, meslek Teşe]d:-ülleri Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığının talimatları daıilinde yapacağı tetkikler sonucunda^

20 uygun '^:ördüsü ihraç fiatlarını Bakanlığa Bildirerek, Bakanlığın ih.-^ raç fiat politikası.xin uygulanmasını kontrol imkâaı sağlaaır^ Tescil işlemleri için akreditif açılnnş olması veya satış mukavelesi yapılîiaş "bulunması şartının aranması da gereksizdir^ t^ayyen bir süre ^ meselâ 5 1 ay muteber olacak tesciller akreditif mektubu ve satış mu--- kavelesi ibraz edilmeden verilebilmelidirbu ourumda, uygun görülen bir ihraç fiatı üzerincen tescil belgesi verilmesi halinde ihracatçı bu belgeye uiüsteniden ^'fermo ofrerto'^ yapmak veya kat^î sa-- tış mukavelesi imzalamak imka..a bulacaktır. Tescil belgeleri müddetle mukayyet olduğu için ihracat^ bu muayyen müddet içersinde realize edilecektir. 3) ^-yscat îşlemlerinia merkezîleştirilmesinin teyd_it_ e t t d ğ t ihracat işlemleriain merkezîleştirilmesinin tevlit ettiği zorlukların Bış Ekonomik ilişkiler Bakanlığınca müşahede olunarak, Meslekî Teşekküllere verilen bir 'asım ^^etldler ve bazı ilj-erimizdeki Ticaret tlüdürlüklerinde loırulan '^îrtibat Büroları*' vasıtasıyla giderilmesine çalışıldığını memıiunl'ilcla karşılij'oruz. Ancak^ bunun da yeterli olmadığını bilhassa ifade et-nck zoruncayız, îhraç mallarımızın yüklenmesi anında çıkan problemler çok kere Tescil Merciinin Ankara olması nedeni;; le^ çözümlenemcmckte ve hazırlanuaş mallar gemilere -^üklenememekte veya Ankara ile 'geçecek Hjuhaberat zamanı için gemilere starj^a ödenmektedir. Tescil mercii Ankara olarak kaldığı müddetçe 5 yükleme anında karşılanılan problemlerin anında çözuınüne bir hal çaresi bulmak ı::iüm"'nin olamıyacaktır. Diğer taraftan mahallinde iial mubayaasına gel..aiş yabancı ithalâtçılar ile yapılan iuracat mı^ameleleri5 yine merkezîleşme nedeniyle çok kere mümkün olamamaktadır. Meselâ bir halı ithalâtçı^sı yuronımıza gelerek mubayaa etmek istediği nalıları bizzat görerek ve peyin tediye suretiyle satın almak istediği ahvald-e^ satıcı ile mutabık kaldıktan sonra bütün tescil işlemi müddetince nihaî ve kat^î netice için Türkiye'de beklemek mecburi^^etinde kalmaktadır.

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 IST A NBUL TICARET ODASI 196 9 IŞ PROGRAMI VE BOTÇESI Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 ~. İÇİNDEKiLER BiRİNCi BÖLÜM 1967 YILI FAALiYETLERİNİN GENEL GÖRÜN'UŞÜ Sahife I. Dış Ticarete İlişkin Meseleler.......................................

Detaylı

İTHALAT İŞLEMLERİNDE AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİ VE MTO 500

İTHALAT İŞLEMLERİNDE AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİ VE MTO 500 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İTHALAT İŞLEMLERİNDE AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİ VE MTO 500 YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ - 2007 1 T.C.

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: _'1990 12 ÇEK-SENET ... SORUNLAR ve ÇOZUM ÖNERİLERi PANEL

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: _'1990 12 ÇEK-SENET ... SORUNLAR ve ÇOZUM ÖNERİLERi PANEL istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: _'1990 12 ÇEK-SENET..... SORUNLAR ve ÇOZUM ÖNERİLERi PANEL 13 ŞUBAT 1990 içindekiler ÖN SÖZ Sayfa No. AÇIŞ KONUŞMALARI Atalay Şahinoğlu...:... 7 Arif Yüksel....................

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU

MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU 89. Genel İdare Kurulu Toplantısı 10-11 Nisan 2015, Manisa MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel:

Detaylı

1- Genel Olarak Gazete Promosyonları

1- Genel Olarak Gazete Promosyonları l TÜKETİCİNİN VE REKABETiN KORUNMASI BAKIMINDAN GAZETE PROMOSYONLARI C. Murat BAYKAL (*) 1- Genel Olarak Gazete Promosyonları Yeni siyasal ve bölgesel yapılanmaların yoğunluk kazandığı dünyamızda, her.

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU ÖNERİLERİ TÜSİAD GÖRÜŞ DOKÜMANI

VERGİ USUL KANUNU ÖNERİLERİ TÜSİAD GÖRÜŞ DOKÜMANI VERGİ USUL KANUNU ÖNERİLERİ TÜSİAD GÖRÜŞ DOKÜMANI 12 EKİM 2011 VERGİ USUL KANUNU İLGİLİ MADDE DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ VUK 3 A) Vergi kanunlarının uygulanması: Bu Kanunda kullanılan "Vergi Kanunu" tabiri işbu

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI 2011-2013 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BÜTÇE DENGESİ ALACAK VE BORÇ NOTLARININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ METAL SEKTÖRÜNDEKİ

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

Ödünç Para Verme (İkrazatçılık,Tefecilik ve Pos Tefecilik) İşlemleri Ve Vergilendirilmesi

Ödünç Para Verme (İkrazatçılık,Tefecilik ve Pos Tefecilik) İşlemleri Ve Vergilendirilmesi Ödünç Para Verme (İkrazatçılık,Tefecilik ve Pos Tefecilik) İşlemleri Ve Vergilendirilmesi ORDU S.M.M.M.O Hazırlayan: Kemal BAHAR Vergi Müfettişi Ordu SMMM Odası Yayınları Bilgi Bankası Cep Kitapları 05

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay. a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay. a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay MADDE 10 : VERGİYİ DOĞURAN OLAY MADDE METNİ: Vergiyi Doğuran Olay: a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, b) Malın tesliminden

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 73-92 İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları Sefer Şener Özet: Osmanlı döneminde miri arazi düzeni ve

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR... KAMBİYO MEVZUATI 1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 91 32/5)... 17 Türk Parası Kıymetini

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Dr. Yavuz ERDOĞAN 1 1. Genel Olarak 2. Korunan Hukuki Değer 3. Suçun Unsurları 3.1. Maddi Unsurlar 3.1.1. Fiil ve Netice 3.1.2. Fail 3.1.3. Mağdur 3.1.4.

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 152 Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/105)

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 152 Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/105) MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 152 Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/105) TC Başbakanlık U Aralık 1980 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı Sayı: 101-665/07769

Detaylı

İhracat Bilgi Bankası

İhracat Bilgi Bankası İhracat Bilgi Bankası 2015 Hacettepe Exim A.Ş., Hacettepe Üniversitesi kuruluşudur. Sayfa 1 A İHRACATTA HEDEF PAZAR SEÇİMİ ve PAZARA GİRİŞ KOBİ ler olarak adlandırılan (uluslararası literatürdeki ismi

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar.

a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar. MADDE 25 : MATRAHA DAHİL OLMAYAN UNSURLAR MADDE METNİ : "Matraha Dahil Olmayan Unsurlar : Madde 25- Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahil değildir. a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/973 Karar No : 2007/1054 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

İSTANBUL TİcARET ODASı

İSTANBUL TİcARET ODASı II İSTANBUL TİcARET ODASı. J '. -1964- i ıstanbul TİCARET ODAsı YURDUN ve TLJCCARIN HizMETiNDE Yazan: VEHBİ BELGİL 1964 içindekil R BiRİN ci KISIM ÖNSÖ'l VE TEMEL HEDEFLER tkinej: KISIlV! ODAN!N TUCCAHA

Detaylı

1987 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-15 KASIM 1987 ANKARA

1987 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-15 KASIM 1987 ANKARA 97 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-5 KASIM 97 ANKARA tmmob makina mühendisleri odası BÜYÜK MOTORLU ARAÇ ÜRETİMİ Tunç Koman ÖZGEÇMİŞ 944 doğumlu olan Tunç Koman F. Almanya'da Darmstadt Technische Hochschule'den

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını. Uzman Görüş. Birden Fazla Faaliyet Alanı Bulunan İşletmelerde KDV İndirimi

Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını. Uzman Görüş. Birden Fazla Faaliyet Alanı Bulunan İşletmelerde KDV İndirimi Aylık Yayını Uzman Görüş Birden Fazla Faaliyet Alanı Bulunan İşletmelerde KDV İndirimi Emlak Vergisinde İndirimli Oran (Sıfır) Uygulaması Vergi Usûl Kanununun Mükerrer 355 inci Maddesinde 5904 Sayılı Kanunla

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Maliye Bakanı Sümer ORAL ın 3 Aralık 2001 Tarihinde Yaptığı 2002 Yılı Bütçe Kanun Tasarıları ve 2000 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu na Sunuş Konuşması GİRİŞ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU. (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL

İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU. (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL LEBiB Y ALKIN YA YI M LARI VE BASlM işleri A.Ş. 1986 İ Ç İ N D E K İ L E R GİRİŞ................................................

Detaylı