AYAZAĞA KAMPÜSÜ OLAĞANÜSTÜ DURUM BÜLTENĠ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI. FEYZĠYE MEKTEPLERĠ VAKFI IġIK OKULLARI AYAZAĞA KAMPÜSÜ TELEFONLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYAZAĞA KAMPÜSÜ OLAĞANÜSTÜ DURUM BÜLTENĠ 2011-2012 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI. FEYZĠYE MEKTEPLERĠ VAKFI IġIK OKULLARI AYAZAĞA KAMPÜSÜ TELEFONLARI"

Transkript

1 FEYZĠYE MEKTEPLERĠ VAKFI IġIK OKULLARI AYAZAĞA KAMPÜSÜ TELEFONLARI (444 1 FMV) (pbx) AYAZAĞA KAMPÜSÜ LĠSE DAHĠLĠ : 2200 / 2201 ĠLKÖĞRETĠM DAHĠLĠ : 2300 / 2301 ANAOKULU DAHĠLĠ : 2400 / 2402 OLAĞANÜSTÜ DURUM BÜLTENĠ Faks: (0212) Lise (0212) Ġlköğretim (0212) Anaokulu Büyükdere Cd. No: 194/3 Maslak Sarıyer-ĠSTANBUL EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI

2 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Önsöz 1 Amaçlar 1 Acil Durum Kriz Masası 2 Acil Durum Kriz Masasının Görevleri 2 Acil Durum Kriz Grupları 3 Acil Durum Kriz Gruplarının Görevleri 3 Acil Servis Ġstasyonu 4 Acil Durumda Yapılacak ĠĢler 4-5 Deprem Tehlike Avı 6 Deprem Tehlike Avı ÇalıĢmasında Önceliklerinizi Belirleyin 7 Aile Afet Hazırlık Planı ÇalıĢmasında Önceliklerinizi Belirleyin 8-10 Ġlkyardım Acil Durum Ġhtiyaçlarının Hazırlanması Aile Afet Hazırlık Planı Deprem Tatbikatları Depremde Yangın Güvenliği 15 Depremde Yangın Riski 15 Depremde Yangına KarĢı Alınabilecek Önlemler Deprem Sırasında Neler Yapmalısınız? Depremden Sonra Neler Yapmalısınız? Depremde Hayatta Kalmanın Altın Kuralları 19 Deprem hissedildiğinde ya da Kesik Kesik Alarm Verildiğinde Öğrencilerin Hareket Tarzı Tahliye BaĢlamadan Önce Dikkat Etmemiz Gereken Konular 24 Psikolojik Destek Kriz Merkezleri ve Telefon Numaraları 26 Hastaneler ve Telefon Numaraları 27 ÖNSÖZ Depremler dünyanın birçok yerinde meydana gelen doğal olaylardır. Ülkemizin %96 sı deprem kuģağındadır. Her ne kadar uzun vadede tahminler olsa da, günümüz teknolojisi ile kısa vadede ne zaman bir deprem olacağı hakkında önceden tahmin yapmak mümkün değildir. Bu noktada, içinde bulunduğumuz riski anlamak ve meydana gelecek can ve mal kaybını azaltmak için gerekli önlemleri almak büyük önem taģımaktadır. Olağanüstü Durum Özel Bülteni ; her veli ve öğrenciyi, deprem ve diğer afetlerin yaratacağı tehlikelere karģı bilgilendirmek, afete hazırlığın aģamalarını tanıtmak, velilerle öğrencilerimizi deprem ve diğer afetlere hazırlamak için gerekli adımları atmak onları cesaretlendirmek ve kendilerini bütünün bir parçası olarak görmesine yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıģtır. AMAÇLAR Kuvvetli ya da büyük bir deprem felaket yaratabilir. Ġnsanlara yardım edecek kaynaklar onlara ulaģmayabilir. Bütün dünyada felaketlerden edindiğimiz ders, ilk 72 saatte yardımın en büyük kısmının yakın çevremizde bulunan insanlardan geldiğidir. Bu kitabın amacı, afet bilincini yükseltmek, kendimizi ve çevremizdekileri gelecek bir afete hazırlamak için, pek çok küçük adım atarak alınan önlemlerle afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaģtırmaktır. Bu çerçevede bizim amacımız; Her bireyi, deprem ve diğer afetlerin yaratacağı tehlikeler hakkında bilinçlendirmek, Her bireyi, içinde bulunduğu tehlikeyi azaltmak için neler yapabileceği konusunda eğitmek, Bireylere, afete hazırlığın aģamalarını tanıtmak ve bireyleri afete hazırlamak için gerekli adımları atmak üzere cesaretlendirmek, Her bireyin, kendisini bütünün bir parçası olarak görmesine yardımcı olmaktır. 1

3 ACĠL DURUM KRĠZ GRUPLARI 1. MÜDÜRLER ACĠL DURUM KRĠZ MASASI LĠSE : Ömer ORHAN ĠLKÖĞRETĠM : Faika TOPAL ANAOKULU : Zeynep ENGĠN 2. MÜDÜR BAġYARDIMCILARI VE MÜDÜR YARDIMCILARI ĠLKÖĞRETĠM : Didem ġiranur ( Müdür B.Yrd.) LĠSE : Serhat KURT ( Müdür Yrd.) ĠLKÖĞRETĠM : Ġlker ÖZDEMĠR ( Müdür Yrd. ) ĠLKÖĞRETĠM : Noyan BĠNGÖL ( Müdür Yrd. ) 3. OKUL AĠLE BĠRLĠĞĠ BAġKANLARI LĠSE : Nalan ZABCI ĠLKÖĞRETĠM : Ebru SEZER ANAOKULU : Nihal SARPER ACĠL DURUM KRĠZ MASASININ GÖREVLERĠ 1. Olağanüstü bir durumda, durum değerlendirmesi yaparak gerekli kararları alıp uygulatmak. 2. KAMPÜS te kurulan ACĠL SERVĠS istasyonlarının iģlerliğini sağlamak. 3. Gerekli kurumlar (Kaymakamlık, Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ġl Trafik Müdürlüğü, Ġtfaiye, Hastane vb.) gibi kurumlarla iletiģimi sağlamak ve iģbirliği kurmak. 4. Görevli ve yöneticileri koordine etmek. 1- LĠSE OKUL MÜDÜRÜ : Ömer ORHAN MD.YARDIMCISI : Veysel LAÇĠN MD.YARDIMCISI : Serhat KURT MD.YRD/KORD.PSK.DAN : Kadriye ÖNDER OAB BAġKANI : Nalan ZABCI 2- ĠLKÖĞRETĠM OKULU OKUL MÜDÜRÜ : Faika TOPAL MD.BAġYARDIMCISI : Didem ġiranur MD.YARDIMCISI : Ġlker ÖZDEMĠR KOORD. PSK. DAN. : Arzu KARABENLĠ BODET OAB BAġKANI : Ebru SEZER 3- ANAOKULU OKUL MÜDÜRÜ : Zeynep ENGĠN ÖĞRETMEN : Nesrin ġanay PSĠKOLOJĠK DANġ. : Sibel PEġTE OAB BAġKANI : Nihal SARPER ACĠL DURUM KRĠZ GRUPLARININ GÖREVLERĠ 1. Okulu boģaltma planının eksiksiz uygulanmasını sağlamak. 2. Olağanüstü durumlarda Okul-Aile Birliği desteği ile oluģturulan veli temsilcileriyle telefon zincirini sağlamak. 3. Sivil Savunma ekiplerinin çalıģmalarını kontrol etmek. 4. Öğrencilerin paniğe kapılmasını önleyerek düzenli bir Ģekilde binayı terk etmeleri için gereken önlemleri almak. 5. BoĢaltma sonrasında, öğrencilerin kontrol edilip ailelerine teslim edilmesini sağlamak. 6. Okulda kalacak öğrencilerin barınması ve beslenmesi için gerekli önlemleri almak. 2 3

4 ACĠL SERVĠS ĠSTASYONU Kampüsümüzde ACĠL SERVĠS ĠSTASYONLARI oluģturulmuģtur. Bu istasyonda : Enkaz çalıģmalarında kullanmak üzere delici ve kırıcı aletler, Aydınlatma gereçleri, Gaz maskeleri, Yangın söndürme tüpleri, Okulların bilgi dosyaları (telefon zincirleri, öğrenci bilgileri, servis listeleri), Ġlk yardım malzemeleri, Sedye Acilen kullanılacak battaniyeler, Dayanıklı yiyecek (konserve) ve içecekler, ĠletiĢim için haberleģme araçları (radyo,megafon ve pilleri), Portatif merdiven, Cankurtarma ipleri, Çengelli makara, Emniyet kemeri, Baret, Demir testeresi ve ağaç testeresi, Kargaburun, Su ve doğalgaz anahtarları, ÇeĢitli ebatta tornavidalar, Demir kesme makası, Malzeme çantası, Balta, kazma, kürek, kanca, varyos, küskü demiri (Sapları ile birlikte) Ayrıca: Revirimizde çok fonksiyonlu sedye, oksijen tüpü, oksijen maskesi, muayene cihazları, gerekli ilk yardım kiti ve tıbbi müdahale malzemeleri bulunmaktadır. ACĠL DURUMDA YAPILACAK ĠġLER 1. Acil durum uygulama programları doğrultusunda bütün kapalı alanlar boģaltılacaktır. 2. Kampüs te bulunan herkes planda belirtilen alanlarda toplanacaktır. 4. ÇeĢitli nedenlerden ötürü yaralanan veya rahatsızlananlar belirlenerek, okul doktoru, okul hemģireleri ile ilkyardım eğitimi alan öğretmenler tarafından sağlanan güvenli ortamlarda rahatsızlananların tedavilerine baģlanacak ve süratle yaralıların ilkyardım merkezlerine veya hastanelere nakillerine çalıģılacaktır. 5. Kötü hava koģullarında, öğrencilerin uzun süreli dıģarıda kalması durumunda öncelik küçük yaģ gruplarında olmak üzere, öğrenciler sağlam ve en güvenli yere götürülecektir. 6. Acil Servis Ġstasyonunda bulunan telefon zincirine göre Velilere ulaģılmaya çalıģılacak, velilerin çocuklarını almak üzere okullara gelmemeleri veya gelmeleri istenecektir, okullardan telefonla bilgi beklemeleri söylenecektir. Bu bilgiler sınıflar bazında olup, telefon zinciri sınıf temsilcisi, veli ve sınıf rehber öğretmenleri nin organizasyonlarıyla düzenlenecektir; 7. Binaların hasar durumuna göre öğrencilerin evlerine gönderilmesi durumlarında ; Öncelikle Kampüs Müdürü tarafından yetkili makamlardan Ģehrin trafik akıģ durumlarıyla ilgili bilgiler alınacak. Trafik yol durumuna göre açık olan yönlere öğrenciler, okul servis araçları ile gönderilecektir. Servis sürücüleri, öğrenciyi teslim edecek kiģi ya da yer bulamaması durumunda, dağıtım iģi bittiğinde öğrenciyi tekrar okula getirecektir. Kendi koģullarıyla okula gelip giden öğrenciler, okula gelen velisi ya da yakınına teslim edilecektir. Servisle gelen öğrencilerimizin velilerinin istemesi durumunda, öğrenciler okuldan velisine ya da bir yakınına teslim edilecektir. 8. ÇeĢitli nedenlerden ötürü, deprem sonrasında okulda kalan öğrenciler için; Beslenme önlemleri alınacak, Barınma ve dıģ hava koģullarına karģı korunma tedbirleri belirlenip sağlanacak, Kampüs Alanı nda bulunanların diğer gereksinimlerinin de sağlanmasına çalıģılacaktır. 9. Yukarıda sıralanan Acil Durum Sonrası davranıģların düzeni baģta Kampüs Müdürü olmak üzere, diğer okulların müdürleri tarafından sağlanacaktır. Yöneticilerin tümü, öncelikle sınıf ve ders öğretmenleriyle diğer öğretmenler ve Kampüs te görevli diğer çalıģanlar, bu iģlerin yürütülmesinden sorumlu olacaktır. 10. Kampüs Müdürlüğü tarafından dağılma izni verilmeden hiçbir elaman Kampüs Alanı ndan asla ayrılmayacaktır. 3. Müdür Yardımcıları ve Kampüs Amiri,yeterli teknik eleman ile binaların hasar durumlarını inceleyip, içeri girilip girilmeyeceği araģtıracaktır. 4 5

5 DEPREM TEHLĠKE AVI Deprem Tehlike Avı ile hazırlığa baģlamak iyi bir noktadır. Burada amacımız,yerinden kayıp düģerek bize zarar verebilecek eģyaları belirlemek ve yerlerini değiģtirmektir. Lütfen, elinizdeki her Ģeyi bırakın. Arkanıza yaslanın ve rahat oturun. ġimdi, evinizde olduğunuzu düģünün. Salondasınız ve etrafınıza dikkatle bakıyorsunuz. Güçlü bir sarsıntı sırasında düģüp, kayabilecek küçüklü büyüklü ne tür eģyalar var? Bu eģyalar düģerek ve kayarak size ve aile üyelerine nasıl zarar verebilirler? Bu eģyaların isimlerini zihninizde tutun. ġimdi mutfağa gidiyoruz. Mutfaktasınız ve etrafınıza dikkatle bakıyorsunuz. Burada da düģebilecek ve kayabilecek pek çok eģya var. Aklınızda bulunsun, dolap kapakları sarsıntı ile açılabilir, dolaplar devrilebilir, ağır mutfak eģyaları döģeme üzerinde hareket edebilir. Banyodasınız ve etrafınıza dikkatle bakıyorsunuz. Yatak odasındasınız ve etrafınıza dikkatle bakıyorsunuz. Genel olarak evinizi düģünün. ÇıkıĢ yollarında, koridorlarda, kapı arkalarında büyük bir sarsıntı sırasında düģüp, kayabilecek küçüklü büyüklü ne tür eģyalar var Bu eģyalar düģerek ve kayarak size ve aile üyelerine nasıl zarar verebilirler? Bu eģyaların isimlerini zihninizde tutun. Az önce, evinizde yaptığınız kısa gezinti sırasında düģüp kayarak size ve ailenize zarar verebilecek neler buldunuz? Tüm aile üyeleri ile birlikte lütfen ekteki Deprem Tehlike Avı formunu kullanın. Ailenizle evi dolaģın ve bulduğunuz tehlikelerin listesini çıkarın. Her bir tehlikeyi gidermek için neler yapabilirsiniz? Aranızda tartıģın. Her bir tehlikeyi gidermek için ne tür malzemelere gerek duyuyorsunuz bunu tespit edin. Bunlardan hangilerinin en önemli olduğuna karar verin. Her bir tehlikeyi giderdikten sonra kayıt edin. Bazen, sadece bir tek mobilyanın yerini değiģtirerek tehlikeyi giderebilirsiniz. Yatağınızı pencerelerden uzak yere koyun. Yatağınızın üzerine denk gelen ağır eģyaları veya çıkıģ yolu üzerindeki eģyaları sabitleyin. DEPREM TEHLĠKE AVI ÇALIġMASINDA ÖNCELĠKLERĠNĠZĠ BELĠRLEYĠN 1. YaĢamsal tehdit yaratacak olan eģyaların sabitlenmesi. Örnek: yatak odasındaki giysi dolapları. 2. Ekonomik kayıp olabilecek eģyaların sabitlenmesi. Örnek: bilgisayar. 3. YaĢamınızı kolaylaģtıran ya da sizin için önemli olan eģyaların sabitlenmesi. Örnek: aile yadigarı biblo, vazo gibi eģyalar. Yapısal olmayan hasarların giderilmesi çalıģmasına devam etmek için, Deprem Tehlike Avı formunu gözden geçirerek, neler yapacağınızı kontrol edin. Deprem tehlike avı tüm aile üyelerinin katılımıyla evde baģlatılmalıdır. Evin her yeri, oda oda dolaģılıp sarsıntı sırasında nelerin tehlike yaratabileceği belirlenmelidir. Aile üyelerinin evde en çok zaman geçirdiği yerler kontrol edilmelidir. Örneğin, aile üyelerinin uyuduğu, yemek yediği ve çalıģtığı yerler. Bir araģtırmacı gibi çalıģarak yapılması gerekenler bir liste halinde sıralanıp bulunan tehlikeler giderilene kadar takip edilmelidir. YaĢadığınız mekanlarda kayabilecek ve düģebilecek her Ģey kontrol edilmelidir. Yükseğe yerleģtirilmiģ herhangi bir eģya var mı? Eğer varsa bu en kısa boylu aile üyesinin baģ hizasından daha aģağıda bir yere indirilmelidir. Mobilyalar vida ile duvara sabitlenmelidir. Duvardaki resimler kanca vidalarla güvenli Ģekilde asılmalıdır. Avizelerin sağlam Ģekilde tavana asılması sağlanmalıdır. Mutfak dolaplarının kapaklarına sarsıntı sırasında açılmasını önlemek için kapı mandalları takılmalıdır. Tüm zararlı ve yangın nedeni olabilecek maddeler kontrol edilmeli ve güvenlik önlemi alınmalıdır. Su ısıtıcıları duvara sıkıca sabitlenmelidir. Bulduğumuz Tehlikeler Düzeltilme Tarihi 6 7

6 AĠLE AFET HAZIRLIK PLANI ÇALIġMASINDA ÖNCELĠKLERĠNĠZĠ BELĠRLEYĠN Deprem Tehlike Avı nın ardından, Aile Afet Hazırlık Planı gelmektedir. Aile Afet Hazırlık Planı, aile toplantısı ile baģlar. Aile Toplantısı Depreme hazırlık olarak okul çağındaki çocuklar da dahil olmak üzere tüm aile üyelerinin katılımı ile bir aile toplantısı yapılır. Bu toplantıda deprem öncesi hazırlıklar, deprem sırasında ve sonrasında öncelikle yapılacaklar ele alınır. Güvenli Yerler Bulunduğunuz mekanlarda tehlikeli yerleri belirleyin. Örneğin: pencere önleri, asılı duran büyük ve ağır aydınlatma araçları, büyük, ağır ve devrilebilen eģyaların yanı, ocak gibi yangına neden olabilecek eģyaların yanından uzak durun. Korunabileceğiniz daha güvenli yerleri belirleyin: sağlam bir masanın altı, sağlam bir koltuk ya da divanın yanıbaģı, yatağınızın yanı, bir köģedibi ya da iç duvarlardan birinin yanı. Çömelip, kapanıp, tutunmak için en güvenli yeri bulun. ÇıkıĢ Yolları Olağan çıkıģ yollarını ve belki de ilk anda aklınıza gelmeyen pencereler ve arka kapılar gibi diğer çıkıģ yollarını belirleyin. Eğer pencerenizde demir parmaklık varsa, bunları kesmeniz gerekebileceğini düģünerek, bina içinde demir keseceği bulundurun. DüĢüp kayarak kapı, koridor gibi çıkıģ yollarında engel oluģturacak eģyalar varsa bunları kaldırın. Örneğin, kapı arkalarında rulo halinde duran halı, elektrik süpürgesi gibi eģyalar, koridorlardaki kitaplıklar. Su ve Yiyecek Su yaģamsal bir gereksinimdir. Deprem sırasında hem sokaklardaki hem de evimize su getiren pek çok su borusunun kırılacağı beklenebilir. Su, pek çok kaynaktan kirlenebilir. Depremin hemen ardından eğer eviniz sağlamsa banyo küvetini ve lavaboyu su ile doldurun yedek su kaynağı oluģturabilirsiniz. Bu sırada su kaynağı kesilebilir. Alternatif su depolanması esastır. Her kiģi için günlük dört litre su depolayın. Bu miktar en az üç gün için hazırlanmalıdır. Eğer bir haftalık su depolanabilirse çok iyi olur. Bu miktardaki su; içmek, yemek hazırlamak, diģ fırçalamak, diğer asgari hijyenik gereksinimler ve ufak çapta bulaģık yıkamak için gereklidir. Suyu, sağlam, ıģık 8 almayan, testi veya ĢiĢede depolayın. Ġçine su koyduğunuz plastik bidonları beton zemin üzerine bırakmayın. Tesisatların Kapatılması Elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın. Bir deprem sonrasındaki en büyük tehlike yangındır. Ġlk tehlike gaz sızıntısıdır. Gaz vanalarını en önce kapatın. Gaz sızıntısı tehlikesi geçtikten sonra, elektrik kablolarında bir kopma tehlikesi varsa, elektrik Ģalterini kapatın. Eğer su borularında hasar varsa, su vanalarının da kapatılması gerekebilir. Bu vanaları kapatmayı ailenizin her üyesi öğrenebilir. BuluĢma Noktaları Ev içinde, ev dıģında ve mahalleniz dıģında tekrar bir araya gelebileceğiniz yerler belirleyin. Deprem olduğunda bütün aile üyeleri bir arada olamayabilir. Eğer birbirinizi tekrar nerede bulacağınızı bilirseniz, içiniz rahat olacaktır. Birbirinize ulaģmak çok zaman alabilir ve önce yakınınızda yardım etmeniz gereken diğer insanlar olacaktır. Ancak bu plan ailenizle yeniden buluģma konusunda panik yaģamanızı engelleyecektir. Çocuklarınızla, bir deprem sonrasında siz ya da sizin adınıza bir akrabanız ya da bir arkadaģınız onları almak üzere ulaģana kadar okuldan kesinlikle ayrılamayacaklarını planlamalısınız. Aile bireylerinin birbirlerini haberdar etmek amacıyla mesaj bırakabilecekleri yerler belirleyin. Ayrı yerlere olmanız durumunda ve evde olmadığınız durumlarda ailenize sizi nerede bulabileceklerine dair haber bırakabilirsiniz. Evde olmadığınızı baģkalarının bilmesini istemeyebilirsiniz. Bu yüzden mesajları bırakacağınız yerler, bir taģın altı, teneke kutu ya da arka bahçe gibi gözden uzak, gizli, sadece aile üyelerinin bildiği yerler olabilir. Bölge DıĢı Bağlantı KiĢisi Bir afet sonrasında bütün telefon hatlarını açık olması yardım çağrılabilmesi açısından çok önemlidir. Oysa telefon hatları hasar ve aģırı yüklenme nedeniyle kilitlenmektedir. Hem yerel hatlar hem de baģkent hatları yoğun olarak kullanılacaktır. Bu yüzden hem oturduğunuz bölge, hem de baģkent dıģında bir irtibat kiģisi seçin ve bu kiģiyi bölge dıģı bağlantı kiģisi olarak belirleyin. Bu kiģiye sizi merak edecek bütün arkadaģ ve akrabalarınızın telefon numaralarını verin. ArkadaĢlarınıza da bu kiģinin telefon numarasını verin. Bundan sonra iyi olduğunuzu bildirmek için yalnızca bir telefon konuģması yapmanız yeterli olacaktır ve bölge dıģı bağlantı kiģiniz gerisini halledecektir. Daha sonra bu kiģiye tekrar ulaģıp sizi arayan kiģiler hakkında bilgi almanız da kolay olacaktır. Aile üyeleri yer, isim, adres ve telefon numaralarını daima üzerlerinde bulundurmalıdırlar. 9

7 Önemli Evrakların Hazırlanması DüĢünün ki, bir afet sonrasında evinize bir daha asla giremediniz. O zaman yaģamınızı devam ettirebilmek için hangi belgelere gerek duyarsınız? Deprem sırasında belgelerinizin kaybolmasını önlemek için birer kopyalarını hazırlayın. Bunları bölge dıģındaki bir akrabanıza gönderin veya su geçirmeyen bir torbada ayrı bir yerde saklayın. (Banka defterleri, kimlik kartları, bono ve iģ belgeleri, okul diplomaları, pasaport ve tapu) Yatağınızın Yanında Fener, ĠĢ Eldiveni ve Ayakkabı Bulundurun Depremin gece olması durumunda, çıkıģ yolunuzu bulmaya çalıģırken ellerinizi ve ayaklarınızı korumanız gerekebilir. Bunun için, yatağınızın yanında fener, ayakkabı ve iģ eldiveni bulundurun. Bunları yatağınızın altına plastik bir torba içine koyun ki depremi hissettiğiniz anda hemen uzanıp alabilesiniz. Karanlık bir odada bunlara kolaylıkla eriģmek için bir kaç kez deneme yapın. Sağlıkla Ġlgili Acil Durumlar DıĢında Telefonu Kullanmayın! Depremden sonra acil müdahale gerektirecek bir durum yoksa telefon hatlarını meģgul etmeyin, baģkalarının bu hatlara gereksinimi olabilir. Deprem sırasında telefon ahizeleri yerinden oynayabilir. Deprem sonrasında ahizeleri tekrar yerine yerleģtirmek, telefon hizmetinin daha çabuk normale dönmesine yardımcı olacaktır. ĠLKYARDIM KĠTĠ Ġlk yardım çantasında bulunması gereken Ģeylerin ayrıntılı listesi aģağıya çıkarılmıģtır. Bunları günlük ilk yardım ihtiyaçlarınız için de kullanabilirsiniz. Bu malzemeleri kullanıldıkça ya da tarihleri geçtikçe yenileyin. Ġlkyardım Seti Malzemeleri ġunlardır ÇeĢitli ölçülerde yara bantları, 5X5 cm steril gazlı bezler (4-6 adet), 10X10 cm steril gazlı bezler (4-6 adet), Antialerjik yapıģkan bant (1 rulo), Üçgen bandajlar (3 adet), 5 cm eninde sargı bezleri (3 adet), cm eninde sargı bezleri (3 adet), Makas ve cımbız, Eldiven, Çengelli iğne, Kalem, Not kağıdı, Fener, Düdük, Yağlı kalem (cilde yazılabilen). ACĠL DURUM ĠHTĠYAÇLARININ HAZIRLANMASI Acil durumda kullanacağınız ihtiyaçlarınızı depolayabileceğiniz bir yer oluģturun. Eğer mümkünse bunları evinizin dıģında, su ve havadan koruyacak bir kutunun içinde saklayın. Eğer bu mümkün olmazsa evinizin içinde bunlar için bir yer ayarlayın. Bu malzemeleri sürekli yenileri ile değiģtirerek taze olmalarına özen gösterin. KiĢisel Deprem Çantası Ailenizin hayatta kalması için gerekli malzemeleri hazırlamanız çok önemlidir. Binayı tahliye etmeniz gerekmese de, kendinizi tekrar güvende hissedene kadar dıģarıda kalmayı tercih edebilirsiniz. Bu yüzden söz konusu malzemelerin yanınızda olması çok önemlidir. Ayrıca benzer bir çantayı da, evinizde olmamanız durumunda, arabanız ve iģyerinde bulundurmanız faydalı olacaktır. Deprem Çantasında Bulunması Gerekenler Su, Enerji veren yiyecekler, Pilli radyo, El feneri, Yedek piller, Ġlk yardım çantası, Giysi, Bir miktar para, Çok amaçlı çakı, Düdük, Kalem, kağıt, Ġçinde önemli telefon numaralarının ve iletiģime geçilecek kiģilerin bilgilerinin bulunduğu su geçirmeyen bir dosya. Her altı ayda bir planınızı gözden geçirin. Hazırlık çantanızdaki pilleri, reçeteli ilaçları, su ve yiyecekleri değiģtirin. 11

8 Okuldaki Öğrenciler Ġçin Acil Durum Çantası Hazırlanırken Ġçindeki Malzemeler ġunlar Olmalıdır Öğrencilerin aileleri ile ilgili bilgiler, Aile fotoğrafı, Yiyecek(Bisküvi türü), Bir ĢiĢe su, Düdük, Küçük bir el feneri( pilleri ile birlikte) Planın tamamlanma tarihini yazın Bu konuda bir aile toplantısı yaptık. AĠLE AFET HAZIRLIK PLANI Evde ve her odada en güvensiz yerleri belirledik. (pencere önleri, büyük, ağır ve devrilebilen eģyaların yanı, ocak gibi yangına neden olabilecek eģyaların yanı) Evdeki ve binadaki çıkıģ yollarını belirledik. Özürlüler, bebekler, küçük çocuklar, yaģlılar, dilimizi bilmeyenler ve evcil hayvanlar için gerekli özel erzak ihtiyacını göz önünde bulundurduk. Bir hafta yetecek kadar su (1 gün: 4 litre/kiģi baģı), ve üç gün yetecek kadar yiyecek stoğumuz var. Elektrik, su ve doğalgaz vanalarını kapatmayı biliyoruz. Hayatımızı sürdürecek gereksinimlerimizi toparlayıp deprem çantalarımızı hazırladık. (el feneri, pil, pilli radyo, ilk yardım çantası, giysi, nakit para, çakı, düdük, 1 hafta yetecek kadar reçeteli ilaç, kağıt, kalem, önemli telefon numaralarını içeren ve kıymetli evrakların konulacağı su geçirmez poģet) Önemli evraklarımızın kopyalarını deprem çantamıza koyduk ya da bölge dıģında bir yakınımıza gönderdik. Deprem sonrasında çevremizde gaz sızıntısı olup olmadığından kesinlikle emin olana kadar çakmak, kibrit ya da bunun gibi yangına neden olabilecek benzer Ģeyler kullanılmayacağını öğrendik. Bu bilgiyi tanıdığımız herkese yaymaya baģladık. Deprem sonrasında telefonu yalnızca acil durumlarda kullanmamız gerektiğini öğrendik. Bu Ģekilde hatlar o anda en çok ihtiyaç duyanlar için açık tutulacaktır. Bilgilenmeyi TV ve radyo kanalı ile yapacağımızı öğrendik. Deprem Tehlike Avı çalıģmamızı bitirdik. Olabilecek tehlikelerin önlemlerini aldık. Her altı ayda bir planımızı gözden geçirmeyi planladık. Adı/Soyadı Adres Bölge ve baģkent dıģında bağlantı kuracağımız kiģi/kiģilerin telefon numaralarını biliyoruz. Bunlar Tekrar nasıl buluģacağımızı biliyoruz. Evin Ġçinde Evin DıĢında Mahallemizin DıĢında Yangın söndürücülerini nasıl kullanacağımızı biliyoruz. Yataklarımızın yanında el feneri, ayakkabı bulunduruyoruz. Ġlk yardım çantamız var. 12 Telefon Tarih DEPREM TATBĠKATLARI Ġnsan beyni acil durumlara en ilkel üç Ģekilde tepki verir: Kavga, kaçıģ, donup kalmak. Bunların hepsi panik belirtileridir. Binalar ve kentlerde yaģayan bizler için bu tepkiler pek iģe yaramamaktadır. Panik olmamak için tepkilerimizi planlamalıyız. Evde, okulda ve iģyerinde deprem tatbikatı yapmalıyız. Kurallar Basittir Herkesin Yapması Gerekenler ġunlardır: Çömel - Kapan - Tutun Güvenli bir yer bulup çömelin. 13

9 BaĢınızı ve boynunuzu koruyacak Ģekilde kapanın. Güvenli bir yere tutunun. Derin derin nefes alarak sakinleģmeye çalıģın. Sarsıntı geçinceye kadar olduğunuz yerde kalın. Sağlam bir masanın altında, yatağınızın veya bir divanın yanına veya bir iç duvarın ya da köģenin dibinde çömelin, kapanın ve tutunun. Nerede güvenli olacağınız hakkında düģünmek için zamanınız olmayacaktır. Bunu önceden düģünmelisiniz ki çabuk, kendiliğinden ve doğru Ģekilde tepki verebilesiniz. Peki, nasıl? AlıĢtırma yaparak. Okulunuzda ya da iģyerinizde düzenli deprem tatbikatları yapmalısınız. Ayrıca evinizde de arada sırada deprem tatbikatı oyununu oynayabilirsiniz. Bu oyunu Ģimdi oynamak hem sizi hem de ailenizi ciddi yaralanmalardan koruyabilir. Kurallar ġunlardır: 1. Her odadaki güvenli yerleri belirleyin. Her odaya Ģahsen gidin ve pozisyonunuzu tekrar edin. 2. Bu ilk denemeyi izleyen günlerde sürpriz deprem tatbikatları düzenleyin. Oturma odasından ya da mutfaktan DEPREM! diye bağırın. Ailenizin her üyesi en yakınındaki güvenli noktaya yönelerek tepki vermelidir. Orada bir dakika boyunca kalın. Sonra ev içinde belirlemiģ olduğunuz buluģma noktasına gidin. Bir ya da iki dakika sonra ARTÇI! diye bağırın ve aynı Ģeyleri tekrar edin. 3. Ayda bir kere çocuklarınızdan biri beklemediğiniz bir anda DEPREM! diye bağırsın ve öğrendiklerinizi uygulayın. Biribirinizi kontrol edin. Seçiminiz mümkün olan en güvenlisi miydi? Mutfaktaki kiģi ocağı söndürdü mü? Daha sonra önceden belirlediğiniz noktada buluģtunuz mu? ARTÇI! sırasında da aynı Ģeyleri yaptınız mı? 4. Artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz! Sarsıntı sona erdiğinde birbirinize yaklaģın. YaĢadıklarınızı paylaģın. Olup biten hakkında konuģun, çocuklarınızın ne hissettiklerini, ne kadar korkup ne kadar cesur olduklarını anlatmalarına izin verin. Okulda öğrenciler tatbikatları sessiz, düzen içinde ve öğretmenlerinin söylediği komutları dikkatlice yerine getirerek yapmalıdırlar. DEPREMDE YANGIN GÜVENLĠĞĠ Bir deprem sonrasında en büyük tehlike yangın tehlikesidir. Örneğin Kobe de, deprem sonrası çıkan yangında, depremde hayatını kaybedenlerden çok daha fazla sayıda insan ölmüģtür. Duman ya da yangın nedeniyle birçok kiģi hayatını kaybedebilir. KırılmıĢ doğalgaz boruları, zarar görmüģ LPG tüpleri, devrilen ısıtıcılar ve elektrikli aletler nedeniyle deprem sonrası yangın riski daha fazladır. Deprem sonrasında yanınızda ıģıldak ve pil olması çok önemlidir, çünkü yangın riski tamamen geçene kadar kibrit ya da mum YAKMAMANIZ GEREKMEKTEDĠR. DEPREMDE YANGIN RĠSKĠ Depremde Potansiyel Yangın Kaynakları ġunlardır Elektrik : Elektrikli hiçbir Ģeye dokunmayın; tesisatları kapatın. Doğalgaz ve LPG Kaçağı : Kırılan doğalgaz boruları, hasarlı tüp gazlar, devrilen Ģofbenlere önlem olarak hemen vanaları kontrol edin. Küçük bir kaçak ihtimaline karģı bile çok dikkatli olun. Alev Alan ve TutuĢabilen Sıvılar : Bu tür sıvıları dökülmesi durumunda hemen temizleyin. Bunların yanında sigaralar, kibritler ve mumlar da tehlikeyi arttırırlar. Kolay ulaģabileceğiniz yerlerde fener bulundurun. Fenerden çıkacak herhangi bir kıvılcım olasılığına karģı, fenerin temiz bir naylon torba içinde bulundurulması önerilir. Evinizde ve iģyerinizde ıģıldak bulundurun. IĢıldak pille çalıģır. Pil elektrik ile Ģarj olur. Prizde bekletilen ıģıldak, elektrik kesildiğinde ıģık kaynağı olarak kendiliğinden devreye girer. DEPREMDE YANGINA KARġI ALINABĠLECEK ÖNLEMLER Yangını Nasıl Önleyebilirsiniz? AteĢle oynamayın. Yanabilecek eģyaları kalorifer ya da sobaların yakınına koymayın. Yatarken sigara içmeyin (sigara yangının en sık görülen nedenidir) YıpranmıĢ ya da arızalı kabloları değiģtirin. Kabloları halıların altından geçirmeyin. Çok fazla sayıda aleti tek bir prize bağlamayın. Evinizde en az bir yangın söndürücünüz olsun

10 Yangın acil çıkıģ kapılarının her zaman açık olduğundan emin olun. Sizi yangına karģı uyarması için evinize, iģ yerinize ve okulunuza duman dedektörleri koyun. Binanızda yangın merdiveni yoksa, en üst kat penceresinin yanında katlanan merdiven bulundurun. Eğer Yangın Görürseniz Eğer yangın küçükse hemen söndürün. Bir alarm çalıģtırın ya da insanlardan yardım istemek için bağırın. Yangının olduğu odanın kapısını ve yangınla sizin aranızdaki diğer tüm kapıları kapatın. Binada kimsenin kalmadığından emin olun ve HEMEN DIġARI ÇIKIN! Tereddüt etmeden ĠTFAĠYE 110 u ARAYIN! (Açık adresi, yangının ve yapının türünü, içeride kimse olup olmadığını söyleyin. Her türlü notu alıp karģı taraf size telefonu kapatmanızı söyleyene kadar bekleyin.) Bir Depremden Sonra Asla AteĢ Kullanmayın Depremden sonra gaz kaçağı olup olmadığından emin olmadan kibrit, çakmak gibi kıvılcım yaratabilecek ateģ kaynaklarını kullanmamamız gerekir. ġu ġartlar Altında Bir Yangını Söndürmeyi Asla Denemeyin Yangın Alanını Hemen Terk Edin ve Ġtfaiye 110 u Arayın. Yangın hızla yayılıyorsa, ÇıkıĢ yolunuzu kapatıyorsa, Yangın söndürücünün nasıl kullanılacağından emin değilseniz, Yangın güvenliği yalnızca deprem sonrasında değil, her zaman için çok önemli olan bir konudur. Yangına Yakalanırsanız Duman ateģten daha öldürücüdür. Hemen yere yakın bir pozisyon alın. Yüzünüzü ıslak bir havlu ile örtün. Güvenli bir çıkıģ noktasına doğru sürünerek ilerleyin. Sıcak olan bir kapıyı açmayın. Eğer bir yerde kapalı kalırsanız, kapıyı kapatın ve kapının altını ıslak bezlerle tıkayın. Eğer bulunduğunuz yerin tek çıkıģ kapısı ile aranızda küçük bir yangın varsa hemen çıkıģa doğru koģun ve dıģarı çıkın. Yangın konusunda bilinmesi gerekenler : Yangın, deprem ve diğer olağanüstü durumlarda hasıl hareket edileceğini öğreniniz. Tahliye planlarında acil kaçıģ kapılarını ve toplanma yerini öğreniniz. Evinizde doğalgaz ve su ana vanasının yerini,onları açmasını veonların nasıl kapatılacağını öğreniniz. Ġlk yardım yapmasını öğreniniz. Yangın söndürme tüplerinin yerini ve kullanılmasını öğreniniz, Yangın dolaplarının yerini ve onları kullanılmasını öğreniniz. Yangın motorlarının yerini ve onları açıp kapatmasını öğreniniz Yangın butonlarının ve yangın algılama santralının yerini öğreniniz. Ġtfaiye, Polis, Doğalgaz, Elektrik, Ġlk yardım gibi olağanüstü durumlarda görev yapan kuruluģların telefon numaralarını öğreniniz. Yangın Söndürücünün Kullanımı Yangın söndürme cihazları, erken müdahale edilmediği durumlarda hızla büyüyebilecek ve daha fazla hasar verebilecek küçük yangınları ortadan kaldırarak, can ve mal kaybının önlenmesinde çok önemli rol oynarlar. Herkesin ilk öğrenmesi gereken Ģey, küçük bir yangının nasıl söndürüleceğidir; çünkü büyük yangınların çoğu küçük baģlar. Her evde ve ofiste en azından bir tane çok amaçlı, TSE damgalı, ABC tipi, yeterince büyük ve etkili ancak herkesin kaldırabileceği kadar da hafif bir yangın söndürücü bulundurulmalıdır. YaklaĢık 6 kg lık (kuru kimyevi tozlu) olması uygundur. Ailedeki her üye, yangın söndürücünün nasıl kullanılacağını öğrenmelidir. Yangın Söndürücüyü Kullanmak Ġçin P.A.S.S. (Pimi Çek, AteĢe Yönelt, Sık, Süpür) Pimi çekin. AteĢin kaynağına doğru yöneltin. Yangın söndürücüyü aģağıdan ve ateģe doğru tutun. Zehirli gazı solumaktan kaçının ve sıçrayabilecek Ģeylere dikkat edin. Sık. Yangın söndürücüyü ateģe doğru sıkın. Sıkarken belirli bir mesafeden uzaktan sıkın ve ateģ sönmeye baģladıkça yaklaģın. Süpür. Yangın sönünceye kadar süpürür gibi yaparak, söndürücü maddeyi sıktığınız alanı geniģletin. Yangın sönmediği takdirde, ilk müdahaleden sonra geri çekilip durumu gözden geçirin. DEPREM SIRASINDA NELER YAPMALISINIZ? Merdivenlere ya da çıkıģlara doğru koģmayın. Balkona çıkmayın. Balkonlardan ya da pencerelerden atlamayın. Asansör kullanmayın. A) Bina içinde iseniz : Deprem sırasında sakin olun, paniğe kapılmayın, cesaretinizi toplayın, konuģmayın. Deprem genellikle hafif bir sarsıtı ve gürültü ile baģlar

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI EKİM 2012 1 FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK OKULLARI ERENKÖY İLKOKULU/ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

Deprem Eğitimi El Kitabı

Deprem Eğitimi El Kitabı Deprem Eğitimi El Kitabı Geleceğİmİzİ Bİrlİkte Kurtaralım AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ Felaket başa gelmeden evvel, koruyucu ve önleyici tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur.

Detaylı

Deprem Eğitimi El Kitabı

Deprem Eğitimi El Kitabı Deprem Eğitimi El Kitabı İletİşİm Hayattır, Geleceğİmİzİ Bİrlİkte Kurtaralım Projesine Katkılarından Dolayı Türkiye Vodafone Vakfı na Teşekkür Ederiz. AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ AKUT KİTAPLIĞI YAYIN NO:4

Detaylı

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN AFAM İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFET EĞİTİM, UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ Hazırlayanlar : Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN Katkıda Bulunanlar : Sedat GÜNEġ Selcen ÖZCAN Muzaffer Baca

Detaylı

KIZILAY ile güvenli yaşamı öğreniyorum. 4. sınıf ve üzeri için. Kızılay ile Güvenli Yaşam Serisi 1. Ankara,... 2011... Baskı

KIZILAY ile güvenli yaşamı öğreniyorum. 4. sınıf ve üzeri için. Kızılay ile Güvenli Yaşam Serisi 1. Ankara,... 2011... Baskı KIZILAY ile güvenli yaşamı öğreniyorum 4. sınıf ve üzeri için Kızılay ile Güvenli Yaşam Serisi 1 Ankara,... 2011... Baskı Bu kitap Türk Kızılayı nın ve... öğrencilerimize armağanıdır. Yazarlar: Grafik

Detaylı

SAĞLIKLI GÜVENLİ YAŞAM SAĞLIKLI GÜVENLİ YAŞAM 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN

SAĞLIKLI GÜVENLİ YAŞAM SAĞLIKLI GÜVENLİ YAŞAM 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN tmmob makina mühendisleri odası istanbul şubesi 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN SAĞLIKLI SAĞLIKLI ve ve GÜVENLİ YAŞAM GÜVENLİ YAŞAM tmmob makina mühendisleri odası

Detaylı

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013 AFT.PL.01 25/10/2013 0 1/48 ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013 AFT.PL.01 25/10/2013 0 2/48 GENEL DURUM 1.1) Kurumun Adı: TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL

Detaylı

AFETLERE HAZIRLIK DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER

AFETLERE HAZIRLIK DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER AFETLERE HAZIRLIK Yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. Kaygan ve ovalık bölgeler iskana açılmamalıdır. Konutlar gevşek toprağa sahip meyilli arazilere yapılmamalıdır.

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa No: 2 / 35 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 5. YÜKÜMLÜLÜK... 5 5.1. İşveren... 5 5.2. Çalışanlar... 6 6. TATBİKAT... 6 7. ACİL DURUM EKİPLERİ...

Detaylı

Afet Bilinci ve Önlemler El Kitabı. DEPREM, YANGIN, SEL Nedir, nasıl korunuruz, neler yapmalıyız?

Afet Bilinci ve Önlemler El Kitabı. DEPREM, YANGIN, SEL Nedir, nasıl korunuruz, neler yapmalıyız? Afet Bilinci ve Önlemler El Kitabı DEPREM, YANGIN, SEL Nedir, nasıl korunuruz, neler yapmalıyız? Afet Bilinci ve Önlemler El Kitabı DEPREM, YANGIN, SEL Nedir, nasıl korunuruz, neler yapmalıyız? Deprem,

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ

ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ YANGIN YÖNERGESĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM I. AMAÇ II. KAPSAM III. TANIMLAR IV. HEDEFLER V. YETKĠ VE SORUMLULUK ĠKĠNCĠ BÖLÜM I. YANGIN ÇIKMASININ ÖNLENMESĠ II. YANGIN ÇIKMASININ NEDENLERĠ III. YANGIN

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER I,II,III,IV,V 1.0 GĠRĠġ 1 2.0 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ SORUMLULUKLARI 1 2.1 PERSONEL SEÇĠMĠ VE ĠġE GĠRĠġ ĠġLEMLERĠ 1-2 2.2. GENEL SORUMLULUKLAR 2 2.2.1 ġantġye ÇEVRE MÜDÜRÜ 2-3 2.2.2 MÜHENDĠS

Detaylı

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AĢağıdaki yönerge 2005 yılında yapılmıģ olup kitap halinde yayınlanmıģtır ve 30.01.2009 tarihinden geçerli olarak güncellenmiģtir. ONAY hanesindeki isimler değiģmeyeceği için aynı Ģekilde korunmuģtur.

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI REV / OO ĠĢyeriĠncelemesi Tarihi :30.12.2013 Geçerlilik Tarihi :30.12.2019 Acil Durumda Ġlk Aranacaklar: Fahrettin ERDOĞAN : ( 0 332 ) 223

Detaylı

Acil durumlarda tedbir

Acil durumlarda tedbir Önemli telefon numaraları Önemli telefon numaraları Polis 110 Acil durumlarda tedbir Acil durumlarda koruyucu tedbirler ve kendi kendine yardım İtfaiye 112 Acil tıbbi yardım Kurtarma servisi Zehirlenmeler

Detaylı

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu Hastaneler Ġçin Afete (Depreme) Hazırlıklı Olma Kılavuzu hazırlayanlar: uyarlama koordinatörleri: uyarlama: danıģmanlar: çevirmenler: grafik tasanm:

Detaylı

BUD HABERLERİ www.bud.org.tr

BUD HABERLERİ www.bud.org.tr TARİH: Ağustos 2005 SAYI: 42 BUD HABERLERİ www.bud.org.tr AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER Başkan dan İleri Düzey Lisanslama Sınavı Eğitim Programı Türev Araçlar Lisanslama Sınavı Eğitim Programı Aramıza Yeni

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ACİL EYLEM PLANI Mete Caddesi No : 30 Taksim / İSTANBUL 90 212 334 70 00 Page1 İÇİNDEKİLER Acil Eylem...3 Acil Eylem Takım Yapısı...5 Acil Eylem Akış Planı...6 Yetki Rol

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI

TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI 2013 AFETLER: 1. Ġç Afetler / Olağan Üstü Durumlar a. Patlama (Bomba,

Detaylı

www.yuksekguvenli.org

www.yuksekguvenli.org YÜKSEK GÜVENLİ KÜÇÜKÇEKMECE YEREL UYGULAMA KAPASİTELERİNİN YENİLİKÇİ MÜHENDİSLİK TEKNİKLERİ ve ALTERNATİF MODELLERLE ARTIRILMASI PROJESİ DEZAVANTAJLI GRUP EĞİTİMLERİ Bağdat Cad. Balçiçeği Sok. Dilek Apt.

Detaylı

Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page 1

Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page 1 Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page 1 Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page 2 Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanlık Afet ve Acil

Detaylı

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECĠNĠN 4 AġAMASI 1. AġAMA: PLANLAMA EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI 4 Ekibin yapısı

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

AVRUPA DENİZDE KAZALARIN ÖNLENMESİ VE BALIKÇILARIN GÜVENLİĞİ EL KİTABI

AVRUPA DENİZDE KAZALARIN ÖNLENMESİ VE BALIKÇILARIN GÜVENLİĞİ EL KİTABI AVRUPA DENİZDE KAZALARIN ÖNLENMESİ VE BALIKÇILARIN GÜVENLİĞİ EL KİTABI ETF Deniz balıkçılığı sektörünün sosyal paydaşlarının girişimi, AB nin ortak finansmanıyla / Eylül 2008 Bu el kitabı :... e aittir

Detaylı

ÖZEL MARMARA İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÖZEL MARMARA İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL MARMARA İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI www.mek.k12.tr Sayfa 1 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. Giriş 3 2. Kriz Önleme, Müdahale ve Psikolojik Destek Ekibi.3 3. Acil Servis İstasyonları.4

Detaylı

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ SAYFA NO 1/28 ACİL DURUM PLANI KISIM I AMAÇ TOTM hastanesinde oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin, hastaların ve hasta yakınlarının yaralanıp zarar görmesini, hizmetlerin kısmen veya

Detaylı

GÜVENLĠ SÜRÜġ TEKNĠKLERĠ DERS NOTU:

GÜVENLĠ SÜRÜġ TEKNĠKLERĠ DERS NOTU: GÜVENLĠ SÜRÜġ TEKNĠKLERĠ DERS NOTU: DERSĠN AMACI: Sürücülere taģıt kullanırken meydana gelebilecek muhtemel kaza türlerini hatırlatmak, bu kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, bu kazaların hiç olmaması

Detaylı

TAKDİM SIRASI. DEPREM Deprem Öncesinde Alınacak Önlemler Deprem Sırasında Yapılması Gerekenler Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler

TAKDİM SIRASI. DEPREM Deprem Öncesinde Alınacak Önlemler Deprem Sırasında Yapılması Gerekenler Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler TAKDİM SIRASI SİVİL SAVUNMA Kavramı Tanımı Tedbirleri İkaz Alarm İşaretleri Sığınak Gizleme Karartma KBRN ( Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) Silahlardan Korunma DEPREM Deprem Öncesinde Alınacak

Detaylı