Polisten, uyuflturucu çetelerine a r darbe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Polisten, uyuflturucu çetelerine a r darbe"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Ak ll kameralar, flüpheli her olay takip edecek Gittikçe ak llanan kamera sistemleri; flüpheli paketler, flüpheliler, ayn bölgede sürekli gezen araçlar ve benzeri olaylar tespit ederek raporlayacak. HABER 18 DE 7 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Alkollü sürücüyü KAPAN durdurdu HABER 17 DE Yolsuzluklarla mücadelede iyileflme var Hacettepe Teknokent'te kurulu Infodif flirketinin fl Gelifltirme Direktörü Adil Erol Küçük, "Capra" ad n verdikleri bir görüntü iflleme platformu gelifltirdiklerini ve bu platform üzerinde çal flan projeleri ile "havada uçan kuflu da takip ettiklerini" anlatt. HABER 17 DE Polisten, uyuflturucu çetelerine a r darbe Polis, 9 ayda 103 ton esrar ele geçirdi. Ekiplerin bu sürede ele geçirdi i esrar, 2012'nin tamam nda yakalanan esrara oranla yaklafl k yüzde 84 artt. Esrar n yan s ra 9 ayda, 7 ton eroin, 235 kilogram kokain, yaklafl k 7.5 milyon captagon ve ectasy hap, 97 kilogram metamfetamin, 168 kilogram bonzai, 7 milyon kök kenevir de ele geçirildi. uyuflturucu kaçakç lar na düzenlenen 20 bin 787 operasyonda, 37 bin 278 kifli gözalt na al nd. HABER 18 DE REHBERLERDEN VAL YÜKSEL E Z YARET KURS YERLERDEN BAfiKAN fiah N E TEfiEKKÜR... GÖLBAfiI NDA ÜN VERS TEL LERE ÇAMAfiIRHANE SÖZÜ

2 2 YARIN SineMagazin 7 Aral k film vizyona girdi STANBUL - Sinemaseverler bu hafta komedi, aksiyon, belgesel türlerinden seçkilerden oluflan 7 film ile bulufltu. 6 Aral k haftas nda K z m çin, Dü ün Dernek, Mc Dandik, Yozgat Blues vizyona giren yerli yap mlar. YILIN SAVAfiI Hip-hop n dev ismi Dante Graham, break dansç erkek geçmifli sayesinde milyar dolarl k bir ifl kurmufltur. fiimdi tek amac vard r. Fransa n n Montpellier flehrinde gerçekleflecek olan, hip-hop n bir numaral efsanevi yar flmas Battle of the Year kazanabilecek bir Amerikan rüya tak m yaratarak ABD nin bu danstaki üstünlü ünü tüm dünyaya yeniden kabul ettirmektir. Benson Lee nin yönetti i ve Josh Holloway, Laz Alonso, Josh Peck ile Caity Lotz un oynad Y l n Savafl, dünyan n en elit tak mlar ndan baz lar atletizm, güç ve zarafetin muazzam birleflimiyle 3-D teknolojisiyle vizyona giriyor. ÖLÜMSÜZ AfiK Ruth ve Bob, Teksas ta yaflayan kanun kaça genç bir çifttir. Kar flt klar bir soygunda hamile olan Ruth yanl fll kla bir polisi vurunca Bob suçu üstlenerek hapse girer. Bob hapisten kaçarak sevgilisi ve çocu una kavuflmak için hayat pahas na bir maceraya at l r. Bu s rada polis memuru Patrick, Ruth a afl k olur. Ruth, O nun güvenli hayat ile aflk aras nda zorlu bir seçim yapmak zorunda kalacakt r. David Lowery nin yönetti i ve Casey Affleck, Rooney Mara, Ben Foster ile Nate Parker n oynad Ölümsüz Aflk, Sundance Film Festivali nden En yi Görüntü Yönetimi ödülüyle dönmüfltü. KIZIM Ç N Tuncer, kar s ndan boflan p kendi hayat na yönelmifltir. Babas n n varl ndan habersiz büyüyen Tuba ise 18 yafl n doldurmas na üç hafta kala, bir anda karfl s nda Tuncer i bulur. Onunla birlikte bir yolculu a ç kar. Tuba, yolculukta, babas oldu unu iddia eden Tuncer i tan rken, sürprizlerle karfl laflacakt r. Bir yandan hayat nda eksikli ini hissetti i sevgilerle, di er yandan aflkla tan flacakt r. Yetkin Dikinciler, Eda Ece, nci Türkay ile Berke Üzrek in oynad K z m çin i Hakan Haksun yaz p yönetti. SAROYAN ÜLKES Kendisini her zaman Ermeni, Amerika l ve Bitlistsi olarak tan mlayan yazar William Saroyan, 1964?te uzun bir Anadolu yolculu una ç kar. Saroyan Ülkesi, William Saroyan n bu yolculu unun izinde, atalar n n peflinden giden bir adam n kendisini bir kez daha keflfediflini anlat yor. Gerek yol arkadafllar n n tan kl kl klar, gerekse Saroyan n kendi an lar ve hikâyeleri arac l yla yazar n öfkesini, tutkusunu, özlemini, empati yetisini ve insan sevgisini sergiliyor. Lusin Dink in yönetti i Saroyan Ülkesi belgesel sevenler için. DÜ ÜN DERNEK mece usulü bir dü ün yapmaya kalk flan dört kafadar n sevimli hikâyesi. Sivasl Tar k ve Letonyal Nugesha n n ayn ülkede çal flabilmek için acilen evlenmeleri gerekir. Ancak damad n babas smail için, dört dörtlük bir dü ün yapmak flartt r. Sivas da dü ün gelenekleri a r, smail de imkân dard r, ama ne gam! Can yoldafllar ile tüm Sivas dü ün için seferber edilecektir. Selçuk Aydemir in yönetti i ve Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ile Devrim Yakut un oynad Dü ün Dernek, komedi türünde. MC DAND K Do du u gün kaderi belirlenmifl olan öksüz ve yetim Dandik, zorluklarla dolu bir hayat n içinde iyilik ve dürüstlükle aflk n n peflinden koflarken hayat n engellerini aflmaya çal fl r. Y llar önce kaybetti i çocukluk aflk Asl y tesadüfen yeniden bulan Dandik, en yak n arkadafl Fiko ile birlikte ayakta durmaya çal fl rken bir yandan da sevdi iyle mutlu bir hayat kurman n yollar n arar. Ragga Oktay, Zerrin Ar kan, Lemi Filozof ile Sümer Tilmaç n oynad Mc Dandik in yönetmen koltu unda Ragga Oktay ile Cem Yaz oturuyor. YOZGAT BLUES Yavuz, belediyenin açt müzik kursunda hocal k yaparken, AVM lerde eski Frans zca flark lar söylemektedir. Kurstan ö rencisi Nefle ise marketlerde ürün tan t m yapmaktad r. Yavuz, ald bir ifl teklifi üzerine Nefle yle birlikte Yozgat a gider. Sabri ve radyocu arkadafl n n destekleriyle çok u raflsalar da yapt klar müzik pek ilgi çekmez. Zaman geçtikçe iliflkileri beklemedikleri yerlere gider. Mahmut Faz l Coflkun un yönetti i ve Ercan Kesal, Ayça Damgac, Tansu Biçer ile Nadir Sar bacak n oynad Yozgat Blues un öyküsü Tar k Tufan a ait. (CHA)

3 H CR RUM 7 Aral k 2013 msak : kindi : Safer 24 Teflrin-i Sani Günefl : Akflam : Yaflam Ö le : Yats : Konya polisi, faili meçhul cinayet b rakmad Konya da Cinayet Büro Amirli i ekipleri, 10 y ld r kent merkezindeki faili meçhul cinayet b rakmad gibi dört y ld r kay p baflvurular ndan yola ç k larak 19 cinayeti ayd nlatt. KONYA - MET N BOLAT - Konya Emniyet Müdürü Hüseyin Namal, dört y l önce kay p baflvurular üzerine çal fl lmas için talimat verdi. Kay p fiah slar Büro Amirli i ekipleri, dosyalar tek tek inceledi. Kay p baflvurusu yap lan kiflilerin öldü ü düflünülmeye bafllan nca dosyaya Cinayet Büro Amirli i ekipleri de dahil oluyor. Asayifl fiube Müdürü Murat Ay, bazen bir dosya üzerinde Kay p fiah slar Büro Amiri Baykan Ebret, Cinayet Büro Amiri Ali Akan ve yard mc s Ahmet Özcan ile defalarca görüflüyor. Ortada hiçbir fley yokken önce delillendirme çal flmas yap l yor. Kent merkezinde ifllenen cinayetleri 10 y ld r fa meçhul b rakmadan ayd nlatan ekipler, bu tür kay p cinayetlerine de delilden san a ulafl yor. Her personelin fikri sorulan ve ekip çal flmas yla hareket eden ekipler, toplanan tüm delilleri en ince ayr nt s na kadar inceliyor. Hiçbir fleyi göz ard etmemek için yo un çaba sarf eden dedektifler, kiflinin resmi kurumlarla ba lant s, kaybolmadan önce en son görüfltü ü kifli, iletiflim halindeki yak nlar ve akrabalar yla bazen defalarca görüflüyor. - fiüpheliler delillendirme karfl s nda flafl r yor Yeterli delillendirme yap ld ktan sonra ise belirlenen flüpheliler gözalt na al n yor. Baflta konuflmayan flüpheliler, toplanan deliller karfl s nda bu sefer de birbirlerini suçlama yoluna gidiyor. Polis, kay p baflvurular ndan yola ç karak 2010 da 7, 2011 de 2, 2012 de 3, 2013 te ise 7 kiflinin öldürüldü ünü ortaya ç kard. Ayd nlat lan olaylar aras nda 10 y ll k cinayetler de bulunuyor. Ortaya ç kar lan 19 cinayetten 2 sini bebek, 4 ünü de kad nlar oluflturuyor. Öldürdükleri kifliyi gömerek vicdanlar n rahatlatmaya çal flan flüphelilerin, y llarca huzursuz bir yaflam sürseler de yakalanacaklar n hiç düflünmedikleri bildirildi. (AA) Menemen Belediye Baflkan fiahin e 6 ay hapis cezas verildi ZM R - Menemen Belediyesinde geçen y l Ocak ay nda gelen h rs zl k olay n n ard ndan hakk nda görevini kötüye kullanmak suçlamas yla dava aç lan Belediye Baflkan Tahir fiahin e, yarg land mahkemece 6 ay 7 gün hapis cezas verildi. fiahin hakk nda, Menemen Belediye binas ndaki çelik kasan n oksijen kayna yard m yla aç larak, içindeki 291 bin 14 lira 63 kuruflun çal nmas yla ilgili belediye binas nda para ve hamiline kesilmifl çek bulundurarak görevini kötüye kulland iddias yla Menemen 2. Sulh Ceza Mahkemesinde aç lan dava sonuçland. Mahkeme, fiahin e temyiz yolu aç k olmak üzere 6 ay 7 gün hapis cezas verdi. Menemen Belediye Baflkan Tahir fiahin, AA muhabirine yapt aç klamada, Bu, tamamen siyasi bir karard r. Avukatlar m z gerekli ifllemlere en k sa sürede bafllayacakr. Bu ve bunun gibi giriflimlerle 15 y ld r karfl lafl yoruz. Mahkemeye veriyorlarsa versinler, daha önce de verdiler. Olaydan sorumlu görevlilerimizin beraat etti i bir ortamda biz ceza al yoruz dedi. Menemen ilçesinde, belediyenin emlak servisindeki çelik kasa, geçen y l Ocak ay nda oksijen kayna arac l yla aç larak içindeki evrak ve paralar çal nm fl, olayla ilgili yürütülen soruflturma sonucunda belediye baflkan n n makam floförünün de aralar nda bulundu u 8 zanl gözalt na al nm flt. Mahkemeye sevk edilen zanl lardan 4 ü tutuklanm flt. (AA) YARIN 3 RTÜK, evlendirme program na a rlaflt r lm fl ceza verdi ANKARA - fienay ÜNAL - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fox TV de yay nlanan Esra Erol la Evlen Benimle adl programa, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki geliflimine zarar verdi i gerekçesiyle a rlaflt r lm fl para cezas uygulanmas na karar verdi. AA muhabirinin edindi i bilgilere göre, RTÜK, bu hafta gerçeklefltirilen Üst Kurul Toplant s nda, Fox TV de hafta içi her gün yay nlanan izdivaç program nda sunucu Esra Erol ve gelin aday n n diyalo una iliflkin haz rlanan uzman raporunu görüfltü. - Bir tek gerizekal biziz burada Raporda, 4 Kas m da programa canl yay n konu u olarak kat lan gelin aday ile onunla evlenmek isteyen kiflinin daha önce tan flt klar n kendisinden gizlediklerini ö renen Esra Erol un, Onlar n aras nda her fley oluyor bitiyor, bir tek gerizekal biziz burada, ben kendimi öyle hissettim ifadesini kulland belirtildi. Kiflilerin, Erol dan habersiz bir flekilde tan flt r lm fl olduklar için suçland klar ve di er canl yay n konuklar n n da olumsuz sözlerine maruz kald klar kaydedilen raporda, Erol un kendisini gerizekal gibi hissetti ini söylemesinin de hofl bir ifade olmad na de inildi. -Reklam gelirinin yüzde 2 si gitti Raporu görüflen Üst Kurul ise kanal n, bu yay n ile 6112 Say l Kanun un 8. maddesinin 2. f kras nda yer alan Radyo ve televizyon yay n hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki geliflimine zarar verebilecek türde içerik tafl yan programlar bunlar n izleyebilece i zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullan lmadan yay nlanamaz hükmüne ayk r yay n yapt kanaatine vard. Üst Kurul, ço unlukla bu tür ihlallerde kanala reklam gelirinin yüzde 1 oran nda para cezas verirken, bu kez olay n ciddiyeti dolay s yla yüzde 2 oran nda a rlaflt r lm fl ceza verilmesini oy birli iyle uygun gördü. (AA)

4 4 YARIN Turizm 7 Aral k 2013 Bat pazar, turizm merkezi olacak BURSA - Bursa n n en eski tarihi çarfl lar ndan olan Kay han yeniden eski canl l na kavuflmak için gün say yor. Tarihi Kay han Çarfl s esnaf bugünlerde yeniden eski canl l n yeniden kazanmak, çarfl n n yerli ve yabanc turistlerin u rak yeri haline gelebilmesi için yetkililerden destek bekliyor. Bursa Esnaf Platformu ve Kay han B çakç lar Çarfl s yönetiminin destek verdi i dönüflüm projesi kapsam nda Bursa Vali Yard mc s brahim Avc ve Samet Ercoflkun a brifing verildi. Bölgenin özellikle turizme kazand r lmas ve kentimize gelen turistlerin çarfl da daha fazla zaman geçirebilmesi için bir dizi dönüflüm uygulamas ndan geçmesi gerekti inin alt n çizen Bursa Esnaf Platformu Baflkan Fehmi Duban, Bölgemizin yeniden ivme kazanmas için dönüflüme ihtiyac vard r. Özellikle yerli ve yabanc turistlerimizin u rak yeri haline gelebilmesi için bölgede mutlaka hediyelik eflya çarfl s na ihtiyaç vard r fleklinde konufltu. Bünyesinde 22 kad n derne inin bulundu u Bursa Üreten Kad nlar Platformu Baflkan fiadiye Canbaz n da kat ld toplant da konuflan B çakç lar Çarfl s Baflkan Mehmet Sa lam, Çarfl m z yöresel kahvalt lar n yap ld, el eme i g dalar n sat ld bir çarfl ya dönüfltürmeye haz r z. Yeter ki bölgemiz eskisi gibi canlans n dedi. (CHA) KAYSER - Kayseri Büyükflehir Belediyesi Kent ve Mimar Sinan Müzesi sadece Kayseri'nin de il Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzeleri aras nda bulunuyor. Müzenin ziyaretçi say s geçen y l oldu u gibi bu y l da 100 bini aflt. Büyükflehir Belediyesi Kent ve Mimar Sinan Müzesi 2003 y l nda hizmet vermeye bafllad. lk bak flta farkl mimarisi ile dikkat çeken müze, Türkiye'nin ilk dijital müzesi olma özelli ine de sahip. Hünkar Köflkü'nü 166 bin kifli ziyaret etti Bursa dan ve kent d fl ndan gelen konuklar n ilgi oda haline gelen Hünkar Köflkü Müzesi, Kas m ay nda yaklafl k 6 bin ziyaretçiyi a rlad. BURSA - Büyükflehir Belediyesi Yaz flleri ve Kararlar Dairesi Baflkanl Müzeler fiube Müdürlü ü ne ba l olarak hizmet veren Hünkar Köflkü Müzesi, özellikle Kas m ay nda ziyaretçilerin ilgi oda oldu. Ö renci gruplar n n yan s ra yerli ve yabanc pek çok konu u a rlayan ve bugüne kadar 166 bin kiflinin ziyaret etti i Hünkâr Köflkü Müzesi, 169 y ll k geçmifliyle tarihe tan kl k ediyor y l nda, Osmanl padiflahlar ndan Abdülmecit ad na av köflkü olarak, 19 gün gibi k sa bir süre de yapt r lan Hünkar Köflkü, daha sonra Abdülaziz ve V. Mehmet Reflat n yan s ra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ün de Bursa y ziyaretlerinde konaklad bir köflk olma özelli ini tafl yor. Frans z Ampir tarz mimarisi, süslemeleri ve sergilenen orijinal eflyalar yla be eni toplayan köflk, pazartesi günleri d fl nda, hafta boyunca ile saatleri aras nda ziyarete aç k tutuluyor. Hünkâr Köflkü Müzesi nde, Kayseri'yi tan mak isteyenlerin ilk u rak yeri haline gelen Kent ve Mimar Sinan Müzesi, halen Türkiye'nin en modern ve en çok ziyaret edilen müzelerinden biri durumunda bulunuyor y l nda müzeyi 107 bin kifli ziyaret etti y l n n ilk 11 ay nda ise ziyaretçi say s 110 bine ulaflt. Haftan n yedi günü aç k olan Kent ve Mimar Sinan Müzesi ücretsiz olarak gezilebiliyor. Büyükflehir Belediyesi Kültür ve Sosyal fller Atatürk ün yatak odas, çal flma odas, manevi k zlar Sabiha ve Ülkü nün yatak odas, yaver odas, kabul salonu, yemek odas ve havuzlu salon ziyaret edilebiliyor. Bursa n n panoramik manzaras na sahip olan köflkün bahçesinde bulunan sosyal tesisler de mekân n konuklar na keyifli bir mola imkân sunuyor. Vatandafllar, mekanla ilgili bilgiye 'hunkarkosku.bursa.bel.tr' adl web adresi ve numaral telefonlardan ulaflabilirler. (CHA) Kent ve Mimar Sinan Müzesi, her y l 100 binin üzerinde ziyaretçi çekiyor Daire Baflkan Oktay Durukan, Büyükflehir Belediyesi'nin ça dafl müzecilik anlay fl n n Kent ve Mimar Sinan Müzesi'ne olan ilginin bafll ca nedeni oldu unu söyledi. Müze ile ilgili bilgiler veren Durukan, "Müzemizin birinci kat nda 12 farkl ekran var. Bu ekranlarda, 8 dakikal k videolarda Kayseri flehriyle ilgili akl n za gelebilecek ticareti, sanayisi, sosyal hayat, Erciyes'i, do al güzellikleri mutfak kültürüne kadar her konu ile ilgili bilgi var. (CHA)

5 7 Aral k 2013 Soldan sa a: 1. Göçebe, eti için avlanan, uzun gagal bir kufl. Müspet ilimlerin genel ad. 2. Kar fl k renkli. Afrika da bir baflkent. 3. Tekirda ilinin bir ilçesi. Parola. 4. Bir say. 5. Bir haber ajans n n k saltmas. Al nan bir fleyi geri verme. Uzakl k anlat r. 6. Kabile, soy, boy. Bal kesir ilinin bir ilçesi. 7. Geometrik bir flekil. 8. Yapma, etme. Okul. 9. Anma. Bafla kakma, serzenifl. 10. Asker yeme- i. 11. Posta sürücüsü. Soru sözü. 12. Binek hayvan. Yasaklama, yasak etme. 13. lkel bir tar m arac. 14. Namzet. nsan eliyle aç lm fl suyolu. 15. Bir nota. Gerekenden eksik. Anlak. 16. mkân. Bir cins zamkl cila. 17. ncelik, güzellik, zariflik. Romanya n n plaka iflareti. 18. Uzakl k anlat r. S k nt ve bezginlik anlat r. 19. nce perde ya da örtü. Kesin. 20. lham. Bir halk saz. Yukar dan afla ya: 1. A açtan oyularak yap lm fl kulplu su kab. Seslenme sözü. Denide bal klar n ya da kürek k m lt s yla oluflan p r lt. Berilyumun simgesi. 2. Mu la ilinin bir ilçesi. A açl kl yol. Yumurtan n bir bölümü. De ifliklik. 3. Bir devre de ad n vermifl olan çiçek. Aç ölçmede kullan lan dönme hareketli cetvel. Arjantin in plaka iflareti. Yeryüzü parças. 4. Hasta bak lan yer. Kutsal Hint destan. Lahza. 5. Bilgiçlik taslayan kimse. Yumrular toprak alt nda oluflan bir sebze. Utku. 6. Kabuklu bir deniz hayvan. Fazla bön, enayi. Saç dökülmüfl olan kimse. 7. letiflim veya yay n organlar ile verilen bilgi. Borsada kesin vadeli de erlerin kuru ile prim de er kuru aras ndaki fark. Temel, esas. Karadeniz yelkenlisi. 8. Çok eski ve bilinmeyen bir tarihi anlat rken kullan lan sözcük. Fakültenin yönetiminden sorumlu profesör. Dinleyiciler önünde, seçilmifl bir konuflmac grubunun bir konuyu tart flmak amac yla düzenledi i toplant, aç k oturum. Y lan. 9. Ev makarnas. fiair. fiark da her k tadan sonra tekrarlanan ve bestesi de iflmeyen bölüm. 10. Rutubet. Bir pamuk türü. Yabanc. K sa ve özlü söz, veciz. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

6 7 Aral k YARIN Ekonomi Hava yolu yolcusu Kas m'da yüzde 16 artt Türkiye geneli hava yolu yolcu say s geçen y l n Kas m ay na göre yolcu say s iç hatlarda yüzde 21,9, d fl hatlarda yüzde 8,9 art fl gösterdi y l Kas m ay nda toplam art fl yüzde 16,3 oldu. STANBUL - Devlet Hava Meydanlar flletmesi Genel Müdürlü ü Kas m ay nda uçak, ve yolcu trafi i verilerini paylaflt. Buna göre, Türkiye geneli havalimanlar nda iç hat uçak trafi i, bir önceki y l n Kas m ay na göre, yüzde 16,5 art flla 54 bin 716 ya ulaflt. D fl hat uçak trafi i yüzde 8,5 art flla 35 bin 716, toplam uçak trafi i ise yüzde 13,2 art flla 90 bin 432 oldu. Yap lan aç klamada, Türkiye hava sahas ndan üst geçifl yapan 21 bin 979 uçak say s ile birlikte toplam 112 bin 411 uçak, havalimanlar ndan hizmet ald. Böylece Kas m ay nda uçak trafi inde yüzde 10 art fl sa land Y l Kas m ay nda havalimanlar ndan toplam (direkt transit dahil) 10 milyon 422 bin 113 yolcu hizmet ald. Bu yolcular n 6 milyon 136 bin 024 iç hatlara, 4 milyon 238 bin 623 ü d fl hatlara uçtu. Geçen y l n Kas m ay na göre yolcu say s iç hatlarda yüzde 21,9, d fl hatlarda yüzde 8,9 art fl gösterdi y l Kas m ay nda toplam art fl yüzde 16,3 oldu. denildi y l n n 11 ayl k dönemin fianliurfa - Güneydo u Sanayici ve fl Adamlar Federasyonu (GÜNS AF) Baflkan, ayn zamanda TUSKON Genel Baflkan Yard mc s Kas m Fincan, Siverek te faaliyet gösteren Siverek Aktif fl Adamlar Derne i'ni (SA DER) ziyaret etti. SA DER Yönetim Kurulu Baflkan brahim Gülel in davetlisi olarak Siverek e gelen Fincan, ifl adamlar na tecrübelerini anlatt. SA DER Yönetim Kurulu Baflkan brahim Gülel, yapt aç klamada, fl dünyas n n seçkin ifl adamlar ve yöneticilerini ilçemize getirip Sivereklilerin istifadesine sunaca z. Dernek olarak ifl adamlar na, yat r mc lara yönelik seminerlerimiz devam edecektir. dedi. Kas m Fincan ise kurulduklar günden bu yana sahip olduklar bilgi ve iletiflim a yla ifl adamlar - n n ifl taban n gelifltirmeye ve böylece Türkiye ekonomisine güçlü bir katk sa lamaya çal flt klar n söyledi. Fincan, "Bugün küçük-büyük ayr m yapmadan her sektörden ifl adamlar m zla birlikte yol ald k. Ulusal ve uluslararas vizyonu genifl olan bir yap m z var. Çeflitli seminerler düzenledik, e itim toplant lar yapt k. Oluflturdu umuz komitelerle, sektörel sorunlara çözüm üretmek için kafa yorduk. Yurt d fl gezileriyle, giriflimcilerimizin ufkunu geniflletmeye çal flt k. dedi. TUSKON hakk nda da bilgi veren Fincan, Türkiye fladamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUS- KON), ülkemizin ekonomik ve sosyal kalk nmas na katk da bulunmak üzere hizmet veren ifl adamlar derneklerinin çat organizasyonu verilerinin de aktar ld aç klamada flu bilgilere yer verildi: Türkiye geneli iç hat yolcusu yüzde 17,4 art flla 70 milyon 253 bin 222 ye, d fl hat yolcu say s yüzde 11,5 art flla 69 milyon 620 bin 860 a ulaflt. 615 bin 252 direkt transit yolcu ile birlikte toplam yolcu say - s yüzde 14,3 art flla 140 milyon 489 bin 334 oldu. Türkiye geneli iç hat uçak trafi i, bir önceki y l n Kas m ay sonuna göre, yüzde 13 art flla 628 bin 047, d fl hat uçak trafi i yüzde 9,5 art flla 507 bin 731, toplam uçak trafi i ise yüzde 11,4 art flla 1 milyon 135 bin 778 oldu. Türkiye hava sahas ndan üst geçifl hizmeti alan 259 bin 711 uçak say s ile birlikte 2013 y l n n 11 ayl k döneminde hizmet verilen toplam uçak trafi i 1 milyon 395 bin 489 a ulaflt. Ayr ca kargo tafl mac l verilerinde ise kas m ay itibariyle yolcu ve uçak trafi indeki art fllara paralel olarak yük tafl mac l yüzde 12,5 art flla 192 bin 403 ton olarak gerçekleflti y l n n 11 ayl k döneminde toplam yük tafl - mac l yüzde 14,2 artarak 2 milyon 394 bin 586 ya ulaflt.(cha) GÜNS AF'tan Siverek Aktif fl Adamlar Derne i'ne ziyaret olarak faaliyet gösteriyor. Ülke çap nda yay lm fl 7 ayr bölgesel ifl dünyas federasyonunun oluflturdu- u TUSKON, 2005 y l nda stanbul da kuruldu. TUSKON bünyesinde, Türkiye genelinde, 80 ilde 202 ifl adam derne i faaliyet gösteriyor. TUSKON bugün 55 bin kifliyi temsi etmektedir." diye konufltu.(cha)

7 7 Aral k 2013 Ekonomi YARIN Türk müteahhitler, yurt d fl nda 11 ayda 24 milyar dolarl k ifl ald Türk müteahhitlik sektörünün 11 ayda ald inflaat ifli 24 milyar dolar buldu y l Ocak- Kas m döneminde müteahhitlik sektörümüzün üstlendi i 235 projenin toplam bedeli 23,7 milyar dolar oldu. ANKARA - Müteahhitlik sektörünün bugüne kadar dünyada üstlendi i proje say s 7 bin 303 e ç karken, proje bedeli 263,8 milyar dolara ulaflt. Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, yurtd fl müteahhitlik sektörü ile ilgili yaz l aç klama yapt. Kas m ay nda üstlenilen projelerin toplam de erinin 3 milyar dolar buldu unu kaydeden Ça layan, 2013 y l Ocak-Kas m döneminde üstlenilen 23,7 milyar dolarl k projenin 10,2 milyar dolar, bir baflka ifadeyle yüzde 44 ü müteahhitlik sektörümüzün gözbebe i Türkmenistan da üstlenildi. Türkmenistan 48 projede toplam 10,2 milyar dolar bedel ile ilk s rada yer al rken, 26 proje ve 2,2 milyar dolar proje bedeliyle Rusya Federasyonu ikinci s rada, 48 proje 1,6 milyar dolar ile Irak üçüncü s - rada, 10 proje ve 1,6 milyar dolar ile Kazakistan dördüncü s rada, 8 proje ve 1,5 milyar dolar ile Cezayir beflinci s rada yer al yor. bilgilerini verdi. Rakamlar n bir baflka sevindirici yönü oldu unu da belirten Ça layan, "Türkmenistan da firmalar m - z n üstlendikleri 48 projenin ortalama bedeli 212,5 milyon dolar olurken, Rusya Federasyonu nda üstlenilen projelerin ortalama bedeli 85 milyon dolar, Irak ta üstlenilen projelerin ortalama bedeli 34 milyon dolar, Kazakistan da üstlenilen projelerin ortalama bedeli 160 milyon dolar, Cezayir de üstlenilen projelerin ortalama bedeli 188 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu dönemde üstlenilen tüm projelerin ortalama de eri ise 100 milyon dolar aflm fl durumda. Ortalama proje bedellerinin her geçen gün daha da yükselmesi, firmalar m z n çok nitelikli projelere imza att klar n n kan t d r. ifadelerini kulland. Ça layan, Ekonomi Bakanl 7 olarak teknik müflavirlik sektörünün yurt d fl ndaki hedef pazarlara aç l m ve pazarlarda yer edinmesi için destek program uygulad klar - n dile getirerek, Bugüne kadar Arnavutluk, Karada, Bosna-Hersek, Ürdün, Irak, ran, Gürcistan, Umman, Azerbaycan, Cezayir, Kenya, Uganda, K rg zistan, Özbekistan ve Filistin de gerçeklefltirilecek nitelikli otoyol, liman, elektrik santrali, sulama, metro, bölgesel kalk nma plan haz rlanmas projelerine Bakanl k olarak 15,1 milyon dolarl k sözleflme deste i taahhüdünde bulunduk. dedi. (CHA) Askeri hastanelerdeki 10 bin personelin gözü kula Tam Gün Yasa Tasar s 'nda ANKARA - 0Genelkurmay Baflkanl na ba l 42 askeri hastanede çal flan yaklafl k 10 bin sa l k personeli, Sa l k Bakanl na ba l hastanelerde çal flan personelle aralar ndaki ücret adaletsizli- inin giderilmesini istiyor. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi nin (TBMM) gündeminde olan Tam Gün Yasa Tasar s ile bu eflitsizli in giderilmesi için teklifte bulunuldu. Buna göre, hükümetin eflit ifle eflit ücret politikas kapsam nda di er hastanelerde çal flan personelle ayn ifli yapan askeri hastanelerdeki personelin ücret farkl l n n giderilmesi talep ediliyor. Edinilen bilgiye göre Sa l k Bakanl na ba l hastanelerde görev yapan personele ortalama 800 TL ile bin 400 TL aras nda döner sermaye ödemesi yap l yor. Örne in Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi nde görev yapan bir hemflire döner sermayeden bin 414 TL, yine ayn hastanede çal - flan veri haz rlama ve kontrol iflletmeni 792 TL pay al yor. Üniversitelere ba l hastanelerde görev yapan personele de 750 TL ile bin 700 TL aras nda döner sermaye ödemesi yap l yor y l nda ç kar lan 5947 say l tam gün yasas ile askeri hastanelerde görev yapan doktorlara sa l k tazminat ödemesinde önemli art fl getirildi i belirtiliyor. Böylece askeri doktora yap lm fl olan sa l k tazminat ödemesi ile sivildeki doktorlarla döner sermaye ödemesinden kaynaklanan maafl adaletsizli inin giderildi i ifade ediliyor. Fakat bu düzenleme askeri hastanelerde görev yapan di er sa l k personelinin kapsamad, dolay s yla 10 bine yak n personelin sa l k tazminat ya da döner sermaye ödemesinden faydalanamad kaydediliyor. Askeri hastanelerde görev yapan personelin bu yüzden ma dur oldu u, bu durumun eflit ifle eflit ücret politikas na da uymad dile getiriliyor. Bu konuyu yak ndan takip ettiklerini ifade eden Büro Memur- Sen yetkilileri, söz konusu s k nt y Maliye Bakanl na ilettiklerini, ayr ca Milli Savunma Bakanl Müsteflar Korgeneral Sezai Bostanc y ziyaretlerinde de gündeme getirdiklerini ifade etti. Bostanc dan da destek ald klar n aktaran yetkililer, Bostanc 'n n sivil memurlar n sorunlar n çözmek için ellerinden geleni yapacaklar n, bu konuda Maliye Bakanl ile görüfltüklerini kendilerine aktard n dile getirdi. (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi MAYB R Baflkan fiahin: Art k tahammülümüz yok G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl 'na baz firmalar n bal ithal izni için talepte bulunmas na, Mu la Ar Yetifltirici Birli i (MAYB R) tepki gösterdi. Timur Hol- MU LA - MAYB R Baflkan Ziya fiahin, bu tür ayak oyunlar na üreticinin tahammülü kalmad n söyleyerek, "Bu kadar bal üreticinin elinde,ken ithal etme çal flmalar n n içinde bulunmak ak l tutulmas d r. Biz ne saf z ne de aptal z, onlar n ne yapmak istediklerini pekala bilmekteyiz." dedi. Birlik binas nda düzenledi i bas n toplant s yla 2013 y l bal üretimini de erlendiren fiahin, hedef kitlelerinin tüketiciler oldu unu söyledi. Tüketicilerin do al ar ürünlerine en ekonomik flartlarda ulaflmas için üreticilerin teknik eksikliklerini tamamlad n ifade etti. Tüketicilerin birliklerini ar ürünleri dan flma merkezi olarak görmesi gerekti inin alt n çizen fiahin, "Biz haftan n her gününü bal tan t m günü olarak ilan ediyor ve çok de erli tüketicilerimizle birlikte buluflmak istiyoruz." ifadelerini kuland. MAYB R Baflkan, bu y l il genelinde ortalama 20 bin ton bal üretildi ini kaydederek, "Kay t alt nda 1 milyon 23 bin 711 adet ar kovan m z mevcuttur. Kovan bafl bal verimimiz ise kg. aras nda seyretmektedir. Her ar c m z, fazlas yla bal üretimi yapt. Fazlas yla ihracat yap lacak çam bal m z bulunmaktad r. fiu anda ar c lar m z n yar s n n ballar ellerinde bulunmaktad r, sat fl konusunda sorunlar yaflamaktad rlar. 28 kg. bir teneke bal n toptan sat fl fiyat, 180 liradan piyasaya aç lm flt r. Üreticinin üretti i 1 kg. bal n toptan sat fl fiyat 6,40, market fiyat 22 lira. Birli imizin 2013 y l üretici maliyeti kilo fiyat 6,50. Üretici, her 1 kg. bal 10 kurufl zararla satmaya mahkûm edilmifltir. Aral k ay na gelince üreticinin elinde binlerce ton bal al c bekliyor. Üreticilerin banka kredilerini ödeme zaman geldi ama bal alan yok." diye konufltu. Bal piyasas nda fiyatlar afla- ya çekebilmek ad na her türlü ayak oyunlar oynand n ileri süren Ziya fiahin, "Üreticiden al nan bal n fiyat ile market fiyatlar aras nda uçurumlar oldu- unu y llard r dillendirmemize ra men konuyu ele alan bir mercinin olmamas, biz üreticileri son derece yaralamaktad r. Bu fiyat dengesizli i, üretici ve tüketici ad na isyan m zd r. Ayr ca üreticinin elinde bu kadar bal beklemesine, fiyatlar yerde sürünmesine ra men G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl - 'na, bal ithal izni için baz firmalar giriflimlerde bulunmufllard r. Bugüne kadar sokaklarda hak aramad k, bu bizim tarz m z de il ancak bahse konu aç gözlü firmalar ve devletimizin umursamaz yap s bizi sokaklara zorlarsa kaybedecek fazla bir fleyimiz olmad n bilmelidirler. Üreticilerimizle bu konuda yasal zeminlerde olmak kayd yla en sert tepkiyi gösterece imizi tüm kamuoyuna duyurmak isteriz." dedi. (CHA) Dünyan n hediyelik eflyas bu fuarda ANKARA - Ankara da bu y l onuncu kez aç lan Ülkeler El Sanatlar ve Hediyelik Eflya Fuar 52 ülkeden 220 firmay bir araya getirdi. Her ülkenin kendine özgü hediyelik eflya ve el sanat ürünleri Ankaral lar bekliyor. ATO Congres um da aç lan fuar 8 Aral k'a kadar gezilebilecek. Fuar alan n bugüne kadar 45 binin üzerinde ziyaretçi gezdi. Farkl kültürlerin buluflmas n ve kaynaflmas n hedefleyen 52 ülkeden 210 firman n el sanatlar ve hediyelik eflyalar yla kat ld - fuar, bu y l 10. kez organize edildi. Fuara daha çok Afrika, Ortado u, Orta Asya ülkeleri a rl kta. Etkinlikte ülkelere ait giysiler, yemekler, tak lar, kumafllar, el sanatlar, antik ürünler, hal lar sergileniyor. (CHA) 7 Aral k 2013 Türk Sa l k Sen: fl b rakan aile hekimlerine soruflturma açmak suç ANKARA - Türk Sa l k-sen, baz illerde ifl b rakan aile hekimleri hakk nda tutanak tutulmas ve soruflturma aç lmak istenmesinin yasa d fl oldu unu aç klad. Sendikaya göre aile hekimlerine ifl b rakt klar gerekçesiyle tutanak tutan ve soruflturma açanlar suç iflliyor. Türk Sa l k-sen Genel Baflkan Önder Kahveci, konuyla ilgili yapt aç klamada, 4 Aral k ta aile hekimlerinin haklar için alanlara ç kt n ve ifl b rakt klar n belirterek, bu yüzden soruflturma aç lmak istenmesinin Dan fltay içtihad ile ba daflmad n vurgulad. Dan fltay 12. Dairesi nin ifl b rakma eylemine kat lanlar n özürsüz olarak bir gün ifle gelmeme fiilini ifllemediklerine hükmetti ini belirten Kahveci, Dan fltay 12. Dairesi, sendika yetkili kurullar nca al nan ifl b rakma karar uyar nca ifle gelmeyen kamu çal flanlar n n özürsüz ifle gelmeme fiilini ifllemediklerini hükmetmiflti. Dan fltay dari Dava Kurullar da ifl b rakan memurlara ceza verilmesi ifllemini iptal etmifltir. Yani k sacas da ifl b - rakan memurlara ceza verilmesi ifllemi hep yarg duvar na toslam flt r. ifadelerini kulland. fl b rakan aile hekimleri ve sa l k çal flanlar ile ilgili tutanak tutulmas n n suç oldu unu ifade eden Önder Kahveci, Türk Sa l k- Sen olarak aile hekimi ve aile sa l çal flanlar m z n 1 günlük ifl b rakma eylemi ile ilgili karar ald k. Aile Hekimleri derneklerinin eylemlerine kat larak destek verdik. fl b rakma eyleminin sendikal faaliyet kapsam nda anayasal bir hak oldu unu görmezden gelerek ifl b rakan çal flanlara soruflturma açanlar suç ifllemektedirler. aç klamas nda bulundu. Türk Ceza Kanunu na (TCK) göre sendikal faaliyetleri engelleyenlerin alt aydan iki y la kadar hapis cezas ile cezaland r lmas n n düzenlendi ini dile getiren Kahveci, flöyle devam etti: Bu kanunun Sendikal haklar n kullan lmas n n engellenmesi bafll kl 118.maddesindeki; Bir kimseye karfl bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikan n faaliyetlerine kat lmaya veya kat lmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayr lmaya zorlamak amac yla, cebir veya tehdit kullanan kifli, alt aydan iki y la kadar hapis cezas ile cezaland r l r hükmü bulunmaktad r. (CHA)

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine 24 MAYIS 2013 CUMA Vatandafl n tercihi devlet hastanesi... GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 12 DE Kentsel dönüflümde

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ODTÜ de, deprem testi için köprü infla edildi HABER 18 DE HABER 17 DE 14 fiubat 2014 CUMA

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t 'n n aç

Detaylı

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 26 Milletvekili DOLANDIRILDI HABER 18 DE 4 EYLÜL 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Bozk rda

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k

G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k 21 fiubat 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13890 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bakan Güllüce: Geri dönüflümün ekonomiye katk s 1,3 milyar TL GÜNCEL ALTINDA Tiryaki, Alt nda l çocuklarla

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz ATO dan kentsel dönüflüm önerisi Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci, 300 metrekarelik imalathane ile mobilyac l k sektörünün geliflemeyece ini belirterek, Sitelerde acilen imalathanelerin üretim tesislerine

Detaylı