Polisten, uyuflturucu çetelerine a r darbe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Polisten, uyuflturucu çetelerine a r darbe"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Ak ll kameralar, flüpheli her olay takip edecek Gittikçe ak llanan kamera sistemleri; flüpheli paketler, flüpheliler, ayn bölgede sürekli gezen araçlar ve benzeri olaylar tespit ederek raporlayacak. HABER 18 DE 7 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Alkollü sürücüyü KAPAN durdurdu HABER 17 DE Yolsuzluklarla mücadelede iyileflme var Hacettepe Teknokent'te kurulu Infodif flirketinin fl Gelifltirme Direktörü Adil Erol Küçük, "Capra" ad n verdikleri bir görüntü iflleme platformu gelifltirdiklerini ve bu platform üzerinde çal flan projeleri ile "havada uçan kuflu da takip ettiklerini" anlatt. HABER 17 DE Polisten, uyuflturucu çetelerine a r darbe Polis, 9 ayda 103 ton esrar ele geçirdi. Ekiplerin bu sürede ele geçirdi i esrar, 2012'nin tamam nda yakalanan esrara oranla yaklafl k yüzde 84 artt. Esrar n yan s ra 9 ayda, 7 ton eroin, 235 kilogram kokain, yaklafl k 7.5 milyon captagon ve ectasy hap, 97 kilogram metamfetamin, 168 kilogram bonzai, 7 milyon kök kenevir de ele geçirildi. uyuflturucu kaçakç lar na düzenlenen 20 bin 787 operasyonda, 37 bin 278 kifli gözalt na al nd. HABER 18 DE REHBERLERDEN VAL YÜKSEL E Z YARET KURS YERLERDEN BAfiKAN fiah N E TEfiEKKÜR... GÖLBAfiI NDA ÜN VERS TEL LERE ÇAMAfiIRHANE SÖZÜ

2 2 YARIN SineMagazin 7 Aral k film vizyona girdi STANBUL - Sinemaseverler bu hafta komedi, aksiyon, belgesel türlerinden seçkilerden oluflan 7 film ile bulufltu. 6 Aral k haftas nda K z m çin, Dü ün Dernek, Mc Dandik, Yozgat Blues vizyona giren yerli yap mlar. YILIN SAVAfiI Hip-hop n dev ismi Dante Graham, break dansç erkek geçmifli sayesinde milyar dolarl k bir ifl kurmufltur. fiimdi tek amac vard r. Fransa n n Montpellier flehrinde gerçekleflecek olan, hip-hop n bir numaral efsanevi yar flmas Battle of the Year kazanabilecek bir Amerikan rüya tak m yaratarak ABD nin bu danstaki üstünlü ünü tüm dünyaya yeniden kabul ettirmektir. Benson Lee nin yönetti i ve Josh Holloway, Laz Alonso, Josh Peck ile Caity Lotz un oynad Y l n Savafl, dünyan n en elit tak mlar ndan baz lar atletizm, güç ve zarafetin muazzam birleflimiyle 3-D teknolojisiyle vizyona giriyor. ÖLÜMSÜZ AfiK Ruth ve Bob, Teksas ta yaflayan kanun kaça genç bir çifttir. Kar flt klar bir soygunda hamile olan Ruth yanl fll kla bir polisi vurunca Bob suçu üstlenerek hapse girer. Bob hapisten kaçarak sevgilisi ve çocu una kavuflmak için hayat pahas na bir maceraya at l r. Bu s rada polis memuru Patrick, Ruth a afl k olur. Ruth, O nun güvenli hayat ile aflk aras nda zorlu bir seçim yapmak zorunda kalacakt r. David Lowery nin yönetti i ve Casey Affleck, Rooney Mara, Ben Foster ile Nate Parker n oynad Ölümsüz Aflk, Sundance Film Festivali nden En yi Görüntü Yönetimi ödülüyle dönmüfltü. KIZIM Ç N Tuncer, kar s ndan boflan p kendi hayat na yönelmifltir. Babas n n varl ndan habersiz büyüyen Tuba ise 18 yafl n doldurmas na üç hafta kala, bir anda karfl s nda Tuncer i bulur. Onunla birlikte bir yolculu a ç kar. Tuba, yolculukta, babas oldu unu iddia eden Tuncer i tan rken, sürprizlerle karfl laflacakt r. Bir yandan hayat nda eksikli ini hissetti i sevgilerle, di er yandan aflkla tan flacakt r. Yetkin Dikinciler, Eda Ece, nci Türkay ile Berke Üzrek in oynad K z m çin i Hakan Haksun yaz p yönetti. SAROYAN ÜLKES Kendisini her zaman Ermeni, Amerika l ve Bitlistsi olarak tan mlayan yazar William Saroyan, 1964?te uzun bir Anadolu yolculu una ç kar. Saroyan Ülkesi, William Saroyan n bu yolculu unun izinde, atalar n n peflinden giden bir adam n kendisini bir kez daha keflfediflini anlat yor. Gerek yol arkadafllar n n tan kl kl klar, gerekse Saroyan n kendi an lar ve hikâyeleri arac l yla yazar n öfkesini, tutkusunu, özlemini, empati yetisini ve insan sevgisini sergiliyor. Lusin Dink in yönetti i Saroyan Ülkesi belgesel sevenler için. DÜ ÜN DERNEK mece usulü bir dü ün yapmaya kalk flan dört kafadar n sevimli hikâyesi. Sivasl Tar k ve Letonyal Nugesha n n ayn ülkede çal flabilmek için acilen evlenmeleri gerekir. Ancak damad n babas smail için, dört dörtlük bir dü ün yapmak flartt r. Sivas da dü ün gelenekleri a r, smail de imkân dard r, ama ne gam! Can yoldafllar ile tüm Sivas dü ün için seferber edilecektir. Selçuk Aydemir in yönetti i ve Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ile Devrim Yakut un oynad Dü ün Dernek, komedi türünde. MC DAND K Do du u gün kaderi belirlenmifl olan öksüz ve yetim Dandik, zorluklarla dolu bir hayat n içinde iyilik ve dürüstlükle aflk n n peflinden koflarken hayat n engellerini aflmaya çal fl r. Y llar önce kaybetti i çocukluk aflk Asl y tesadüfen yeniden bulan Dandik, en yak n arkadafl Fiko ile birlikte ayakta durmaya çal fl rken bir yandan da sevdi iyle mutlu bir hayat kurman n yollar n arar. Ragga Oktay, Zerrin Ar kan, Lemi Filozof ile Sümer Tilmaç n oynad Mc Dandik in yönetmen koltu unda Ragga Oktay ile Cem Yaz oturuyor. YOZGAT BLUES Yavuz, belediyenin açt müzik kursunda hocal k yaparken, AVM lerde eski Frans zca flark lar söylemektedir. Kurstan ö rencisi Nefle ise marketlerde ürün tan t m yapmaktad r. Yavuz, ald bir ifl teklifi üzerine Nefle yle birlikte Yozgat a gider. Sabri ve radyocu arkadafl n n destekleriyle çok u raflsalar da yapt klar müzik pek ilgi çekmez. Zaman geçtikçe iliflkileri beklemedikleri yerlere gider. Mahmut Faz l Coflkun un yönetti i ve Ercan Kesal, Ayça Damgac, Tansu Biçer ile Nadir Sar bacak n oynad Yozgat Blues un öyküsü Tar k Tufan a ait. (CHA)

3 H CR RUM 7 Aral k 2013 msak : kindi : Safer 24 Teflrin-i Sani Günefl : Akflam : Yaflam Ö le : Yats : Konya polisi, faili meçhul cinayet b rakmad Konya da Cinayet Büro Amirli i ekipleri, 10 y ld r kent merkezindeki faili meçhul cinayet b rakmad gibi dört y ld r kay p baflvurular ndan yola ç k larak 19 cinayeti ayd nlatt. KONYA - MET N BOLAT - Konya Emniyet Müdürü Hüseyin Namal, dört y l önce kay p baflvurular üzerine çal fl lmas için talimat verdi. Kay p fiah slar Büro Amirli i ekipleri, dosyalar tek tek inceledi. Kay p baflvurusu yap lan kiflilerin öldü ü düflünülmeye bafllan nca dosyaya Cinayet Büro Amirli i ekipleri de dahil oluyor. Asayifl fiube Müdürü Murat Ay, bazen bir dosya üzerinde Kay p fiah slar Büro Amiri Baykan Ebret, Cinayet Büro Amiri Ali Akan ve yard mc s Ahmet Özcan ile defalarca görüflüyor. Ortada hiçbir fley yokken önce delillendirme çal flmas yap l yor. Kent merkezinde ifllenen cinayetleri 10 y ld r fa meçhul b rakmadan ayd nlatan ekipler, bu tür kay p cinayetlerine de delilden san a ulafl yor. Her personelin fikri sorulan ve ekip çal flmas yla hareket eden ekipler, toplanan tüm delilleri en ince ayr nt s na kadar inceliyor. Hiçbir fleyi göz ard etmemek için yo un çaba sarf eden dedektifler, kiflinin resmi kurumlarla ba lant s, kaybolmadan önce en son görüfltü ü kifli, iletiflim halindeki yak nlar ve akrabalar yla bazen defalarca görüflüyor. - fiüpheliler delillendirme karfl s nda flafl r yor Yeterli delillendirme yap ld ktan sonra ise belirlenen flüpheliler gözalt na al n yor. Baflta konuflmayan flüpheliler, toplanan deliller karfl s nda bu sefer de birbirlerini suçlama yoluna gidiyor. Polis, kay p baflvurular ndan yola ç karak 2010 da 7, 2011 de 2, 2012 de 3, 2013 te ise 7 kiflinin öldürüldü ünü ortaya ç kard. Ayd nlat lan olaylar aras nda 10 y ll k cinayetler de bulunuyor. Ortaya ç kar lan 19 cinayetten 2 sini bebek, 4 ünü de kad nlar oluflturuyor. Öldürdükleri kifliyi gömerek vicdanlar n rahatlatmaya çal flan flüphelilerin, y llarca huzursuz bir yaflam sürseler de yakalanacaklar n hiç düflünmedikleri bildirildi. (AA) Menemen Belediye Baflkan fiahin e 6 ay hapis cezas verildi ZM R - Menemen Belediyesinde geçen y l Ocak ay nda gelen h rs zl k olay n n ard ndan hakk nda görevini kötüye kullanmak suçlamas yla dava aç lan Belediye Baflkan Tahir fiahin e, yarg land mahkemece 6 ay 7 gün hapis cezas verildi. fiahin hakk nda, Menemen Belediye binas ndaki çelik kasan n oksijen kayna yard m yla aç larak, içindeki 291 bin 14 lira 63 kuruflun çal nmas yla ilgili belediye binas nda para ve hamiline kesilmifl çek bulundurarak görevini kötüye kulland iddias yla Menemen 2. Sulh Ceza Mahkemesinde aç lan dava sonuçland. Mahkeme, fiahin e temyiz yolu aç k olmak üzere 6 ay 7 gün hapis cezas verdi. Menemen Belediye Baflkan Tahir fiahin, AA muhabirine yapt aç klamada, Bu, tamamen siyasi bir karard r. Avukatlar m z gerekli ifllemlere en k sa sürede bafllayacakr. Bu ve bunun gibi giriflimlerle 15 y ld r karfl lafl yoruz. Mahkemeye veriyorlarsa versinler, daha önce de verdiler. Olaydan sorumlu görevlilerimizin beraat etti i bir ortamda biz ceza al yoruz dedi. Menemen ilçesinde, belediyenin emlak servisindeki çelik kasa, geçen y l Ocak ay nda oksijen kayna arac l yla aç larak içindeki evrak ve paralar çal nm fl, olayla ilgili yürütülen soruflturma sonucunda belediye baflkan n n makam floförünün de aralar nda bulundu u 8 zanl gözalt na al nm flt. Mahkemeye sevk edilen zanl lardan 4 ü tutuklanm flt. (AA) YARIN 3 RTÜK, evlendirme program na a rlaflt r lm fl ceza verdi ANKARA - fienay ÜNAL - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fox TV de yay nlanan Esra Erol la Evlen Benimle adl programa, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki geliflimine zarar verdi i gerekçesiyle a rlaflt r lm fl para cezas uygulanmas na karar verdi. AA muhabirinin edindi i bilgilere göre, RTÜK, bu hafta gerçeklefltirilen Üst Kurul Toplant s nda, Fox TV de hafta içi her gün yay nlanan izdivaç program nda sunucu Esra Erol ve gelin aday n n diyalo una iliflkin haz rlanan uzman raporunu görüfltü. - Bir tek gerizekal biziz burada Raporda, 4 Kas m da programa canl yay n konu u olarak kat lan gelin aday ile onunla evlenmek isteyen kiflinin daha önce tan flt klar n kendisinden gizlediklerini ö renen Esra Erol un, Onlar n aras nda her fley oluyor bitiyor, bir tek gerizekal biziz burada, ben kendimi öyle hissettim ifadesini kulland belirtildi. Kiflilerin, Erol dan habersiz bir flekilde tan flt r lm fl olduklar için suçland klar ve di er canl yay n konuklar n n da olumsuz sözlerine maruz kald klar kaydedilen raporda, Erol un kendisini gerizekal gibi hissetti ini söylemesinin de hofl bir ifade olmad na de inildi. -Reklam gelirinin yüzde 2 si gitti Raporu görüflen Üst Kurul ise kanal n, bu yay n ile 6112 Say l Kanun un 8. maddesinin 2. f kras nda yer alan Radyo ve televizyon yay n hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki geliflimine zarar verebilecek türde içerik tafl yan programlar bunlar n izleyebilece i zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullan lmadan yay nlanamaz hükmüne ayk r yay n yapt kanaatine vard. Üst Kurul, ço unlukla bu tür ihlallerde kanala reklam gelirinin yüzde 1 oran nda para cezas verirken, bu kez olay n ciddiyeti dolay s yla yüzde 2 oran nda a rlaflt r lm fl ceza verilmesini oy birli iyle uygun gördü. (AA)

4 4 YARIN Turizm 7 Aral k 2013 Bat pazar, turizm merkezi olacak BURSA - Bursa n n en eski tarihi çarfl lar ndan olan Kay han yeniden eski canl l na kavuflmak için gün say yor. Tarihi Kay han Çarfl s esnaf bugünlerde yeniden eski canl l n yeniden kazanmak, çarfl n n yerli ve yabanc turistlerin u rak yeri haline gelebilmesi için yetkililerden destek bekliyor. Bursa Esnaf Platformu ve Kay han B çakç lar Çarfl s yönetiminin destek verdi i dönüflüm projesi kapsam nda Bursa Vali Yard mc s brahim Avc ve Samet Ercoflkun a brifing verildi. Bölgenin özellikle turizme kazand r lmas ve kentimize gelen turistlerin çarfl da daha fazla zaman geçirebilmesi için bir dizi dönüflüm uygulamas ndan geçmesi gerekti inin alt n çizen Bursa Esnaf Platformu Baflkan Fehmi Duban, Bölgemizin yeniden ivme kazanmas için dönüflüme ihtiyac vard r. Özellikle yerli ve yabanc turistlerimizin u rak yeri haline gelebilmesi için bölgede mutlaka hediyelik eflya çarfl s na ihtiyaç vard r fleklinde konufltu. Bünyesinde 22 kad n derne inin bulundu u Bursa Üreten Kad nlar Platformu Baflkan fiadiye Canbaz n da kat ld toplant da konuflan B çakç lar Çarfl s Baflkan Mehmet Sa lam, Çarfl m z yöresel kahvalt lar n yap ld, el eme i g dalar n sat ld bir çarfl ya dönüfltürmeye haz r z. Yeter ki bölgemiz eskisi gibi canlans n dedi. (CHA) KAYSER - Kayseri Büyükflehir Belediyesi Kent ve Mimar Sinan Müzesi sadece Kayseri'nin de il Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzeleri aras nda bulunuyor. Müzenin ziyaretçi say s geçen y l oldu u gibi bu y l da 100 bini aflt. Büyükflehir Belediyesi Kent ve Mimar Sinan Müzesi 2003 y l nda hizmet vermeye bafllad. lk bak flta farkl mimarisi ile dikkat çeken müze, Türkiye'nin ilk dijital müzesi olma özelli ine de sahip. Hünkar Köflkü'nü 166 bin kifli ziyaret etti Bursa dan ve kent d fl ndan gelen konuklar n ilgi oda haline gelen Hünkar Köflkü Müzesi, Kas m ay nda yaklafl k 6 bin ziyaretçiyi a rlad. BURSA - Büyükflehir Belediyesi Yaz flleri ve Kararlar Dairesi Baflkanl Müzeler fiube Müdürlü ü ne ba l olarak hizmet veren Hünkar Köflkü Müzesi, özellikle Kas m ay nda ziyaretçilerin ilgi oda oldu. Ö renci gruplar n n yan s ra yerli ve yabanc pek çok konu u a rlayan ve bugüne kadar 166 bin kiflinin ziyaret etti i Hünkâr Köflkü Müzesi, 169 y ll k geçmifliyle tarihe tan kl k ediyor y l nda, Osmanl padiflahlar ndan Abdülmecit ad na av köflkü olarak, 19 gün gibi k sa bir süre de yapt r lan Hünkar Köflkü, daha sonra Abdülaziz ve V. Mehmet Reflat n yan s ra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ün de Bursa y ziyaretlerinde konaklad bir köflk olma özelli ini tafl yor. Frans z Ampir tarz mimarisi, süslemeleri ve sergilenen orijinal eflyalar yla be eni toplayan köflk, pazartesi günleri d fl nda, hafta boyunca ile saatleri aras nda ziyarete aç k tutuluyor. Hünkâr Köflkü Müzesi nde, Kayseri'yi tan mak isteyenlerin ilk u rak yeri haline gelen Kent ve Mimar Sinan Müzesi, halen Türkiye'nin en modern ve en çok ziyaret edilen müzelerinden biri durumunda bulunuyor y l nda müzeyi 107 bin kifli ziyaret etti y l n n ilk 11 ay nda ise ziyaretçi say s 110 bine ulaflt. Haftan n yedi günü aç k olan Kent ve Mimar Sinan Müzesi ücretsiz olarak gezilebiliyor. Büyükflehir Belediyesi Kültür ve Sosyal fller Atatürk ün yatak odas, çal flma odas, manevi k zlar Sabiha ve Ülkü nün yatak odas, yaver odas, kabul salonu, yemek odas ve havuzlu salon ziyaret edilebiliyor. Bursa n n panoramik manzaras na sahip olan köflkün bahçesinde bulunan sosyal tesisler de mekân n konuklar na keyifli bir mola imkân sunuyor. Vatandafllar, mekanla ilgili bilgiye 'hunkarkosku.bursa.bel.tr' adl web adresi ve numaral telefonlardan ulaflabilirler. (CHA) Kent ve Mimar Sinan Müzesi, her y l 100 binin üzerinde ziyaretçi çekiyor Daire Baflkan Oktay Durukan, Büyükflehir Belediyesi'nin ça dafl müzecilik anlay fl n n Kent ve Mimar Sinan Müzesi'ne olan ilginin bafll ca nedeni oldu unu söyledi. Müze ile ilgili bilgiler veren Durukan, "Müzemizin birinci kat nda 12 farkl ekran var. Bu ekranlarda, 8 dakikal k videolarda Kayseri flehriyle ilgili akl n za gelebilecek ticareti, sanayisi, sosyal hayat, Erciyes'i, do al güzellikleri mutfak kültürüne kadar her konu ile ilgili bilgi var. (CHA)

5 7 Aral k 2013 Soldan sa a: 1. Göçebe, eti için avlanan, uzun gagal bir kufl. Müspet ilimlerin genel ad. 2. Kar fl k renkli. Afrika da bir baflkent. 3. Tekirda ilinin bir ilçesi. Parola. 4. Bir say. 5. Bir haber ajans n n k saltmas. Al nan bir fleyi geri verme. Uzakl k anlat r. 6. Kabile, soy, boy. Bal kesir ilinin bir ilçesi. 7. Geometrik bir flekil. 8. Yapma, etme. Okul. 9. Anma. Bafla kakma, serzenifl. 10. Asker yeme- i. 11. Posta sürücüsü. Soru sözü. 12. Binek hayvan. Yasaklama, yasak etme. 13. lkel bir tar m arac. 14. Namzet. nsan eliyle aç lm fl suyolu. 15. Bir nota. Gerekenden eksik. Anlak. 16. mkân. Bir cins zamkl cila. 17. ncelik, güzellik, zariflik. Romanya n n plaka iflareti. 18. Uzakl k anlat r. S k nt ve bezginlik anlat r. 19. nce perde ya da örtü. Kesin. 20. lham. Bir halk saz. Yukar dan afla ya: 1. A açtan oyularak yap lm fl kulplu su kab. Seslenme sözü. Denide bal klar n ya da kürek k m lt s yla oluflan p r lt. Berilyumun simgesi. 2. Mu la ilinin bir ilçesi. A açl kl yol. Yumurtan n bir bölümü. De ifliklik. 3. Bir devre de ad n vermifl olan çiçek. Aç ölçmede kullan lan dönme hareketli cetvel. Arjantin in plaka iflareti. Yeryüzü parças. 4. Hasta bak lan yer. Kutsal Hint destan. Lahza. 5. Bilgiçlik taslayan kimse. Yumrular toprak alt nda oluflan bir sebze. Utku. 6. Kabuklu bir deniz hayvan. Fazla bön, enayi. Saç dökülmüfl olan kimse. 7. letiflim veya yay n organlar ile verilen bilgi. Borsada kesin vadeli de erlerin kuru ile prim de er kuru aras ndaki fark. Temel, esas. Karadeniz yelkenlisi. 8. Çok eski ve bilinmeyen bir tarihi anlat rken kullan lan sözcük. Fakültenin yönetiminden sorumlu profesör. Dinleyiciler önünde, seçilmifl bir konuflmac grubunun bir konuyu tart flmak amac yla düzenledi i toplant, aç k oturum. Y lan. 9. Ev makarnas. fiair. fiark da her k tadan sonra tekrarlanan ve bestesi de iflmeyen bölüm. 10. Rutubet. Bir pamuk türü. Yabanc. K sa ve özlü söz, veciz. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

6 7 Aral k YARIN Ekonomi Hava yolu yolcusu Kas m'da yüzde 16 artt Türkiye geneli hava yolu yolcu say s geçen y l n Kas m ay na göre yolcu say s iç hatlarda yüzde 21,9, d fl hatlarda yüzde 8,9 art fl gösterdi y l Kas m ay nda toplam art fl yüzde 16,3 oldu. STANBUL - Devlet Hava Meydanlar flletmesi Genel Müdürlü ü Kas m ay nda uçak, ve yolcu trafi i verilerini paylaflt. Buna göre, Türkiye geneli havalimanlar nda iç hat uçak trafi i, bir önceki y l n Kas m ay na göre, yüzde 16,5 art flla 54 bin 716 ya ulaflt. D fl hat uçak trafi i yüzde 8,5 art flla 35 bin 716, toplam uçak trafi i ise yüzde 13,2 art flla 90 bin 432 oldu. Yap lan aç klamada, Türkiye hava sahas ndan üst geçifl yapan 21 bin 979 uçak say s ile birlikte toplam 112 bin 411 uçak, havalimanlar ndan hizmet ald. Böylece Kas m ay nda uçak trafi inde yüzde 10 art fl sa land Y l Kas m ay nda havalimanlar ndan toplam (direkt transit dahil) 10 milyon 422 bin 113 yolcu hizmet ald. Bu yolcular n 6 milyon 136 bin 024 iç hatlara, 4 milyon 238 bin 623 ü d fl hatlara uçtu. Geçen y l n Kas m ay na göre yolcu say s iç hatlarda yüzde 21,9, d fl hatlarda yüzde 8,9 art fl gösterdi y l Kas m ay nda toplam art fl yüzde 16,3 oldu. denildi y l n n 11 ayl k dönemin fianliurfa - Güneydo u Sanayici ve fl Adamlar Federasyonu (GÜNS AF) Baflkan, ayn zamanda TUSKON Genel Baflkan Yard mc s Kas m Fincan, Siverek te faaliyet gösteren Siverek Aktif fl Adamlar Derne i'ni (SA DER) ziyaret etti. SA DER Yönetim Kurulu Baflkan brahim Gülel in davetlisi olarak Siverek e gelen Fincan, ifl adamlar na tecrübelerini anlatt. SA DER Yönetim Kurulu Baflkan brahim Gülel, yapt aç klamada, fl dünyas n n seçkin ifl adamlar ve yöneticilerini ilçemize getirip Sivereklilerin istifadesine sunaca z. Dernek olarak ifl adamlar na, yat r mc lara yönelik seminerlerimiz devam edecektir. dedi. Kas m Fincan ise kurulduklar günden bu yana sahip olduklar bilgi ve iletiflim a yla ifl adamlar - n n ifl taban n gelifltirmeye ve böylece Türkiye ekonomisine güçlü bir katk sa lamaya çal flt klar n söyledi. Fincan, "Bugün küçük-büyük ayr m yapmadan her sektörden ifl adamlar m zla birlikte yol ald k. Ulusal ve uluslararas vizyonu genifl olan bir yap m z var. Çeflitli seminerler düzenledik, e itim toplant lar yapt k. Oluflturdu umuz komitelerle, sektörel sorunlara çözüm üretmek için kafa yorduk. Yurt d fl gezileriyle, giriflimcilerimizin ufkunu geniflletmeye çal flt k. dedi. TUSKON hakk nda da bilgi veren Fincan, Türkiye fladamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUS- KON), ülkemizin ekonomik ve sosyal kalk nmas na katk da bulunmak üzere hizmet veren ifl adamlar derneklerinin çat organizasyonu verilerinin de aktar ld aç klamada flu bilgilere yer verildi: Türkiye geneli iç hat yolcusu yüzde 17,4 art flla 70 milyon 253 bin 222 ye, d fl hat yolcu say s yüzde 11,5 art flla 69 milyon 620 bin 860 a ulaflt. 615 bin 252 direkt transit yolcu ile birlikte toplam yolcu say - s yüzde 14,3 art flla 140 milyon 489 bin 334 oldu. Türkiye geneli iç hat uçak trafi i, bir önceki y l n Kas m ay sonuna göre, yüzde 13 art flla 628 bin 047, d fl hat uçak trafi i yüzde 9,5 art flla 507 bin 731, toplam uçak trafi i ise yüzde 11,4 art flla 1 milyon 135 bin 778 oldu. Türkiye hava sahas ndan üst geçifl hizmeti alan 259 bin 711 uçak say s ile birlikte 2013 y l n n 11 ayl k döneminde hizmet verilen toplam uçak trafi i 1 milyon 395 bin 489 a ulaflt. Ayr ca kargo tafl mac l verilerinde ise kas m ay itibariyle yolcu ve uçak trafi indeki art fllara paralel olarak yük tafl mac l yüzde 12,5 art flla 192 bin 403 ton olarak gerçekleflti y l n n 11 ayl k döneminde toplam yük tafl - mac l yüzde 14,2 artarak 2 milyon 394 bin 586 ya ulaflt.(cha) GÜNS AF'tan Siverek Aktif fl Adamlar Derne i'ne ziyaret olarak faaliyet gösteriyor. Ülke çap nda yay lm fl 7 ayr bölgesel ifl dünyas federasyonunun oluflturdu- u TUSKON, 2005 y l nda stanbul da kuruldu. TUSKON bünyesinde, Türkiye genelinde, 80 ilde 202 ifl adam derne i faaliyet gösteriyor. TUSKON bugün 55 bin kifliyi temsi etmektedir." diye konufltu.(cha)

7 7 Aral k 2013 Ekonomi YARIN Türk müteahhitler, yurt d fl nda 11 ayda 24 milyar dolarl k ifl ald Türk müteahhitlik sektörünün 11 ayda ald inflaat ifli 24 milyar dolar buldu y l Ocak- Kas m döneminde müteahhitlik sektörümüzün üstlendi i 235 projenin toplam bedeli 23,7 milyar dolar oldu. ANKARA - Müteahhitlik sektörünün bugüne kadar dünyada üstlendi i proje say s 7 bin 303 e ç karken, proje bedeli 263,8 milyar dolara ulaflt. Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, yurtd fl müteahhitlik sektörü ile ilgili yaz l aç klama yapt. Kas m ay nda üstlenilen projelerin toplam de erinin 3 milyar dolar buldu unu kaydeden Ça layan, 2013 y l Ocak-Kas m döneminde üstlenilen 23,7 milyar dolarl k projenin 10,2 milyar dolar, bir baflka ifadeyle yüzde 44 ü müteahhitlik sektörümüzün gözbebe i Türkmenistan da üstlenildi. Türkmenistan 48 projede toplam 10,2 milyar dolar bedel ile ilk s rada yer al rken, 26 proje ve 2,2 milyar dolar proje bedeliyle Rusya Federasyonu ikinci s rada, 48 proje 1,6 milyar dolar ile Irak üçüncü s - rada, 10 proje ve 1,6 milyar dolar ile Kazakistan dördüncü s rada, 8 proje ve 1,5 milyar dolar ile Cezayir beflinci s rada yer al yor. bilgilerini verdi. Rakamlar n bir baflka sevindirici yönü oldu unu da belirten Ça layan, "Türkmenistan da firmalar m - z n üstlendikleri 48 projenin ortalama bedeli 212,5 milyon dolar olurken, Rusya Federasyonu nda üstlenilen projelerin ortalama bedeli 85 milyon dolar, Irak ta üstlenilen projelerin ortalama bedeli 34 milyon dolar, Kazakistan da üstlenilen projelerin ortalama bedeli 160 milyon dolar, Cezayir de üstlenilen projelerin ortalama bedeli 188 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu dönemde üstlenilen tüm projelerin ortalama de eri ise 100 milyon dolar aflm fl durumda. Ortalama proje bedellerinin her geçen gün daha da yükselmesi, firmalar m z n çok nitelikli projelere imza att klar n n kan t d r. ifadelerini kulland. Ça layan, Ekonomi Bakanl 7 olarak teknik müflavirlik sektörünün yurt d fl ndaki hedef pazarlara aç l m ve pazarlarda yer edinmesi için destek program uygulad klar - n dile getirerek, Bugüne kadar Arnavutluk, Karada, Bosna-Hersek, Ürdün, Irak, ran, Gürcistan, Umman, Azerbaycan, Cezayir, Kenya, Uganda, K rg zistan, Özbekistan ve Filistin de gerçeklefltirilecek nitelikli otoyol, liman, elektrik santrali, sulama, metro, bölgesel kalk nma plan haz rlanmas projelerine Bakanl k olarak 15,1 milyon dolarl k sözleflme deste i taahhüdünde bulunduk. dedi. (CHA) Askeri hastanelerdeki 10 bin personelin gözü kula Tam Gün Yasa Tasar s 'nda ANKARA - 0Genelkurmay Baflkanl na ba l 42 askeri hastanede çal flan yaklafl k 10 bin sa l k personeli, Sa l k Bakanl na ba l hastanelerde çal flan personelle aralar ndaki ücret adaletsizli- inin giderilmesini istiyor. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi nin (TBMM) gündeminde olan Tam Gün Yasa Tasar s ile bu eflitsizli in giderilmesi için teklifte bulunuldu. Buna göre, hükümetin eflit ifle eflit ücret politikas kapsam nda di er hastanelerde çal flan personelle ayn ifli yapan askeri hastanelerdeki personelin ücret farkl l n n giderilmesi talep ediliyor. Edinilen bilgiye göre Sa l k Bakanl na ba l hastanelerde görev yapan personele ortalama 800 TL ile bin 400 TL aras nda döner sermaye ödemesi yap l yor. Örne in Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi nde görev yapan bir hemflire döner sermayeden bin 414 TL, yine ayn hastanede çal - flan veri haz rlama ve kontrol iflletmeni 792 TL pay al yor. Üniversitelere ba l hastanelerde görev yapan personele de 750 TL ile bin 700 TL aras nda döner sermaye ödemesi yap l yor y l nda ç kar lan 5947 say l tam gün yasas ile askeri hastanelerde görev yapan doktorlara sa l k tazminat ödemesinde önemli art fl getirildi i belirtiliyor. Böylece askeri doktora yap lm fl olan sa l k tazminat ödemesi ile sivildeki doktorlarla döner sermaye ödemesinden kaynaklanan maafl adaletsizli inin giderildi i ifade ediliyor. Fakat bu düzenleme askeri hastanelerde görev yapan di er sa l k personelinin kapsamad, dolay s yla 10 bine yak n personelin sa l k tazminat ya da döner sermaye ödemesinden faydalanamad kaydediliyor. Askeri hastanelerde görev yapan personelin bu yüzden ma dur oldu u, bu durumun eflit ifle eflit ücret politikas na da uymad dile getiriliyor. Bu konuyu yak ndan takip ettiklerini ifade eden Büro Memur- Sen yetkilileri, söz konusu s k nt y Maliye Bakanl na ilettiklerini, ayr ca Milli Savunma Bakanl Müsteflar Korgeneral Sezai Bostanc y ziyaretlerinde de gündeme getirdiklerini ifade etti. Bostanc dan da destek ald klar n aktaran yetkililer, Bostanc 'n n sivil memurlar n sorunlar n çözmek için ellerinden geleni yapacaklar n, bu konuda Maliye Bakanl ile görüfltüklerini kendilerine aktard n dile getirdi. (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi MAYB R Baflkan fiahin: Art k tahammülümüz yok G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl 'na baz firmalar n bal ithal izni için talepte bulunmas na, Mu la Ar Yetifltirici Birli i (MAYB R) tepki gösterdi. Timur Hol- MU LA - MAYB R Baflkan Ziya fiahin, bu tür ayak oyunlar na üreticinin tahammülü kalmad n söyleyerek, "Bu kadar bal üreticinin elinde,ken ithal etme çal flmalar n n içinde bulunmak ak l tutulmas d r. Biz ne saf z ne de aptal z, onlar n ne yapmak istediklerini pekala bilmekteyiz." dedi. Birlik binas nda düzenledi i bas n toplant s yla 2013 y l bal üretimini de erlendiren fiahin, hedef kitlelerinin tüketiciler oldu unu söyledi. Tüketicilerin do al ar ürünlerine en ekonomik flartlarda ulaflmas için üreticilerin teknik eksikliklerini tamamlad n ifade etti. Tüketicilerin birliklerini ar ürünleri dan flma merkezi olarak görmesi gerekti inin alt n çizen fiahin, "Biz haftan n her gününü bal tan t m günü olarak ilan ediyor ve çok de erli tüketicilerimizle birlikte buluflmak istiyoruz." ifadelerini kuland. MAYB R Baflkan, bu y l il genelinde ortalama 20 bin ton bal üretildi ini kaydederek, "Kay t alt nda 1 milyon 23 bin 711 adet ar kovan m z mevcuttur. Kovan bafl bal verimimiz ise kg. aras nda seyretmektedir. Her ar c m z, fazlas yla bal üretimi yapt. Fazlas yla ihracat yap lacak çam bal m z bulunmaktad r. fiu anda ar c lar m z n yar s n n ballar ellerinde bulunmaktad r, sat fl konusunda sorunlar yaflamaktad rlar. 28 kg. bir teneke bal n toptan sat fl fiyat, 180 liradan piyasaya aç lm flt r. Üreticinin üretti i 1 kg. bal n toptan sat fl fiyat 6,40, market fiyat 22 lira. Birli imizin 2013 y l üretici maliyeti kilo fiyat 6,50. Üretici, her 1 kg. bal 10 kurufl zararla satmaya mahkûm edilmifltir. Aral k ay na gelince üreticinin elinde binlerce ton bal al c bekliyor. Üreticilerin banka kredilerini ödeme zaman geldi ama bal alan yok." diye konufltu. Bal piyasas nda fiyatlar afla- ya çekebilmek ad na her türlü ayak oyunlar oynand n ileri süren Ziya fiahin, "Üreticiden al nan bal n fiyat ile market fiyatlar aras nda uçurumlar oldu- unu y llard r dillendirmemize ra men konuyu ele alan bir mercinin olmamas, biz üreticileri son derece yaralamaktad r. Bu fiyat dengesizli i, üretici ve tüketici ad na isyan m zd r. Ayr ca üreticinin elinde bu kadar bal beklemesine, fiyatlar yerde sürünmesine ra men G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl - 'na, bal ithal izni için baz firmalar giriflimlerde bulunmufllard r. Bugüne kadar sokaklarda hak aramad k, bu bizim tarz m z de il ancak bahse konu aç gözlü firmalar ve devletimizin umursamaz yap s bizi sokaklara zorlarsa kaybedecek fazla bir fleyimiz olmad n bilmelidirler. Üreticilerimizle bu konuda yasal zeminlerde olmak kayd yla en sert tepkiyi gösterece imizi tüm kamuoyuna duyurmak isteriz." dedi. (CHA) Dünyan n hediyelik eflyas bu fuarda ANKARA - Ankara da bu y l onuncu kez aç lan Ülkeler El Sanatlar ve Hediyelik Eflya Fuar 52 ülkeden 220 firmay bir araya getirdi. Her ülkenin kendine özgü hediyelik eflya ve el sanat ürünleri Ankaral lar bekliyor. ATO Congres um da aç lan fuar 8 Aral k'a kadar gezilebilecek. Fuar alan n bugüne kadar 45 binin üzerinde ziyaretçi gezdi. Farkl kültürlerin buluflmas n ve kaynaflmas n hedefleyen 52 ülkeden 210 firman n el sanatlar ve hediyelik eflyalar yla kat ld - fuar, bu y l 10. kez organize edildi. Fuara daha çok Afrika, Ortado u, Orta Asya ülkeleri a rl kta. Etkinlikte ülkelere ait giysiler, yemekler, tak lar, kumafllar, el sanatlar, antik ürünler, hal lar sergileniyor. (CHA) 7 Aral k 2013 Türk Sa l k Sen: fl b rakan aile hekimlerine soruflturma açmak suç ANKARA - Türk Sa l k-sen, baz illerde ifl b rakan aile hekimleri hakk nda tutanak tutulmas ve soruflturma aç lmak istenmesinin yasa d fl oldu unu aç klad. Sendikaya göre aile hekimlerine ifl b rakt klar gerekçesiyle tutanak tutan ve soruflturma açanlar suç iflliyor. Türk Sa l k-sen Genel Baflkan Önder Kahveci, konuyla ilgili yapt aç klamada, 4 Aral k ta aile hekimlerinin haklar için alanlara ç kt n ve ifl b rakt klar n belirterek, bu yüzden soruflturma aç lmak istenmesinin Dan fltay içtihad ile ba daflmad n vurgulad. Dan fltay 12. Dairesi nin ifl b rakma eylemine kat lanlar n özürsüz olarak bir gün ifle gelmeme fiilini ifllemediklerine hükmetti ini belirten Kahveci, Dan fltay 12. Dairesi, sendika yetkili kurullar nca al nan ifl b rakma karar uyar nca ifle gelmeyen kamu çal flanlar n n özürsüz ifle gelmeme fiilini ifllemediklerini hükmetmiflti. Dan fltay dari Dava Kurullar da ifl b rakan memurlara ceza verilmesi ifllemini iptal etmifltir. Yani k sacas da ifl b - rakan memurlara ceza verilmesi ifllemi hep yarg duvar na toslam flt r. ifadelerini kulland. fl b rakan aile hekimleri ve sa l k çal flanlar ile ilgili tutanak tutulmas n n suç oldu unu ifade eden Önder Kahveci, Türk Sa l k- Sen olarak aile hekimi ve aile sa l çal flanlar m z n 1 günlük ifl b rakma eylemi ile ilgili karar ald k. Aile Hekimleri derneklerinin eylemlerine kat larak destek verdik. fl b rakma eyleminin sendikal faaliyet kapsam nda anayasal bir hak oldu unu görmezden gelerek ifl b rakan çal flanlara soruflturma açanlar suç ifllemektedirler. aç klamas nda bulundu. Türk Ceza Kanunu na (TCK) göre sendikal faaliyetleri engelleyenlerin alt aydan iki y la kadar hapis cezas ile cezaland r lmas n n düzenlendi ini dile getiren Kahveci, flöyle devam etti: Bu kanunun Sendikal haklar n kullan lmas n n engellenmesi bafll kl 118.maddesindeki; Bir kimseye karfl bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikan n faaliyetlerine kat lmaya veya kat lmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayr lmaya zorlamak amac yla, cebir veya tehdit kullanan kifli, alt aydan iki y la kadar hapis cezas ile cezaland r l r hükmü bulunmaktad r. (CHA)

9 7 Aral k 2013 Ekonomi YARIN 9 Bakan Y ld z: Dünyan n kulland n biz kullanmazsak mahallenin delisini oynar z Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Ocak ve fiubat aylar nda so uk hava dalgas n n Türkiye'de etkili olaca n ve buna önlem olarak ek do algaz al m yapacaklar n aç klad. STANBUL - Türkiye'nin Hazar bölgesindeki enerji kaynaklar n n tafl nmas konusunda Rusya dahil bölge ülkeleri ile iflbirli i içinde oldu unu belirten Y ld z, Rusya'n n Güne Gaz iletim projesinin de bu anlamda Türkiye taraf ndan olumlu bulundu unu söyledi. Y ld z, Türkiye'deki yerli kaynaklar n kullan m n n enerji üretimi için hayati önemde oldu unu ifade ederek, çevreci kurulufllar n hassasiyetini anlad n ancak bu kaynaklar n kullan lmamas durumunda Türkiye'nin 'mahallenin delisi' durumuna düflece ini ifade etti. Hazar Strateji Enstitüsü Forumu'nun Ç ra an Saray 'nda düzenlenen toplant s nda kat lan Bakan Y ld z, toplant da yapt konuflman n ard ndan bas n toplant s n düzenledi. Katar seyahatinin ileri günlerde olumlu sonuçlar olmas n bekledi ini belirten Y ld z, bu ülkeyle 2-3 ay sürecek s k bir çal flma program yap laca n anlatt. Bakan Y ld z, Türkiye'de önümüzdeki aylarda beklenen so uk hava dalgas yla ilgili çal flma yap ld n flu sözlerle aç klad : "Ocak ve fiubat ay nda bir miktar afl r so uklar olacak Buna karfl l k Bat dan Ege den zmir Alia a dan girmek üzere s v laflt r lm fl enerji ve do algaz siparifli verdik Katar la. Bunun da takribi tutar 350 milyon dolard r. Bizim do algazla ilgili herhangi bir arz s k nt - m z hamdolsun söz konusu de ildir. Bütün noktalardan normal flartlar alt nda bu arz m z sa layabiliyoruz. zmir bölgesinden de ayn flekilde bas nc dengelemek için bir s v laflt r lm fl do algaz al p onu gazlaflt rarak sisteme verece iz." Bas n mensuplar n n ran ile enerji iliflkilerine yönelik sorusunu cevaplayan Y ld z, ran'dan al nan ham petrolle ilgili belli zamanlarda dalgalanma oldu unu ancak flu anda al nan miktar n art r lmas ya da azalt lmas yönünde bir karar bulunmad n hat rlatt.y ld z, "Mevcut plato dedi imiz bir dönemi yafl yor Tüprafl. ran dan ald - petrolle alakal konuda mevcut plato dönemi yafl yor. Normal üretimle onu rafine etmeye devam ediyor. Bizim fluanda ran la olan konuda hemen art rmaya herhangi bir ihtiyac - m z bulunmamaktad r. Yaklafl k ülkeden ham petrol tedarik ediyoruz. Bununla alakal ba lant lar da Tüprafl yapm fl durumda. htiyaç hissedilirse bunlar konuflulur. Ama ne düflece i ne nede yükselece i bir dönem yafl yoruz." dedi. Hazar bölgesinde enerji kaynaklar n n iletim hatlar na iliflkin projelerde Türkiye'nin olumlu tav r tak nd n Güney Koridor Enerji Projesi hakk nda Türkiye nin üstüne düfleni yapt n belirten Y ld z, "Güney ak m Karadeniz den Türkiye nin münhas r ekonomik sahas ndan geçen ve Avrupa daki gaz arz yla ilgili bafll sivil bir projedir. Güney koridorda dört tane proje konufluluyordu. Türkiye üzerine düflen görevi yapm flt r. Yapmaya da devam edecektir. Ama do algaz Avrupa Birli i al r m almaz m o konularda bizim herhangi bir fikrimiz olmaz. Rusya bu do algaz n Türkiye deki münhas r ekonomik sahas ndan aktar lmas yla alakal bir talebi olursa ki oldu bu konuda biz Rusya Federasyonunun iflinin kolaylaflt r lmas n n do ru oldu una inan yoruz. Karar tüketiciler versinler. Türkiye karar n verdi. Türkiye bu projelerin gerçekleflmesi için dedi im gibi olumlu duruflunu devam ettirecek ifadelerini kulland. 28 Avrupa Birli i ülkesi aras nda en ucuz do algaz n Türkiye taraf ndan sat ld n söyleyen Y ld z flöyle konufltu: Bir dengeleme fiyat mekanizmas yla beraber bu süreci yönetmeyi çal fl yoruz. Do algaz bizim 28 tane Avrupa Birli i ülkesi aras ndan en ucuz fiyatla ald m z do algaz de- ildir. Ama 28 tane Avrupa Birli i ülkesi aras ndan en ucuz do algaz sat - lan ülke Türkiye dir. Biz bunu nas l yap yoruz? Biz bunu yerli kömürümüzle, su kaynaklar m zla, jeotermalle, rüzgarla ve inflallah güneflin önünü açarak günefl yat r mlar yla sa lam fl oluyoruz. Rüzgar deyip geçmemek laz m y l nda rüzgar santralleri çal flt için 600 milyon dolar daha az do algaz ithal ettik. Bu çok önemli ve de erlidir. Su kaynaklar çal flt için 4-5 milyar dolar do algaz daha az ithal ediyoruz. O yüzden ben vatandafllar m zdan, sivil toplum kurulufllar ndan ve çevreci örgütlerden bu noktaya da dikkat etmelerini istirham ediyorum." Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile Türkiye'nin yapt enerji anlaflmalar - n n hemen ard ndan Ba dat'a gitti ini söyleyen Bakan Y ld z, yap lan anlaflma metni üzerinde mutab k kalarak bu yolculu a ç kt n, yaflanan pürüzlerin bu kapsamda de erlendirilmesi gerekti ini hat rlatt. Y ld z, "Müzakereler içinde bu tür fleyler olur. Ama flunu söyleyeyim. Say n fiehristani ile ( Irak Baflbakan Nuri el-maliki'nin enerjiden sorumlu yard mc s ) son derece samimi ve kardeflane bir görüflme yapt k. Geliflmeleri hep beraber izleyece izb" de erlendirmesinde bulundu. Kuzey Irak ile merkezi hükümetin kendi aralar nda r zalaflmalar n ve varl kta birleflme olmas n arzu ettiklerini belirten Y ld z, bunun Irak için do ru olaca kanaatinde olduklar n söyledi. Y ld z, "E er bu noktada istenen sonuca ulafl lamazsa yoklukta buluflulmufl olur. Ç kacak petrolün, do- algaz n Irak' n normalleflmesine ve geliflmesine katk y simgeledi ine inan yoruz. Hiç bir fley ç karmazsan z hiç bir geliriniz de olmaz bu bir tercihtir ama Irak bu konudaki tercihi daha önce petrol üretimini 7-8 milyar varil petrol hedefiyle ortaya koydu." dedi. (CHA) 15 bininci ifl makinesini müflterisine teslim etti ANKARA - fl makinesi üreticisi Hidromek, yurtiçindeki 15 bininci kaz c yükleyicisini törenle sahibine teslim etti. Ankara da yer alan üretim tesislerinde düzenlenen etkinlikte 15 bininci ifl makinesi, Hidromek Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Basri Bozkurt taraf ndan Denizli de faaliyet gösteren Bilge Utku Mühendislik Ltd. fiti ortaklar ndan Bilge Utku ve Halil Utku ya verildi. Bozkurt, törendeki konuflmas nda Hidromek in gerek yurtd fl gerekse yurtiçi büyüme ivmesinden memnun olduklar n belirterek, 35. y - l m zda bizlere gurur veren ifllere imza at yoruz. Daha iki hafta önce Japon Mitsubishi Heavy Industries in Tayland da yerleflik greyder üretim tesisini ve tüm tasar m, üretim, know-how, teknolojisi ve sat fl sonras hizmetleriyle birlikte sat n almak üzere anlaflt k. Bu bizim global pazardaki gücümüzü art rma yolunda att m z çok büyük bir ad m oldu. Yurtd fl ndaki baflar m zdan sonra flimdi de ülkemizdeki 15. kaz c yükleyicimizi sahibine teslim ettik. dedi. (CHA)

10 10 YARIN Ekonomi 7 Aral k 2013 GAP devreye girdi, bu day üretimi 11 y lda yüzde 113,1 artt Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, Güneydo u Anadolu Projesi nin (GAP) devreye girdikçe bölge tar msal üretiminde büyük art fllara yol açt - n bildirerek, döneminde bölgede bu day üretimi yüzde 113,1, domates üretimi yüzde 135,4 artt. ANKARA - M s r üretimi 178,8 artt. Pamuk üretimi 4,4, yonca üretimi 32,9, fi üretimi 128,6, biber üretimi 3, kültür s r say s 16,7, kültür melezi s r say s 5,1 kat na ç kt. dedi. Bayraktar, bölgede, döneminde bu day üretiminin 1,8 milyon tondan 3,9 milyon tona, m s r üretiminin 7 bin tondan 1,3 milyon tona, kütlü pamuk üretiminin 318 bin tondan 1,4 milyon tona yükseldi ini vurgulad. Bayraktar, yapt aç klamada, Ad - yaman, Batman, Diyarbak r, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, fi rnak ve fianl urfa dan oluflan 9 ili kapsayan GAP n, bölge kaynaklar de erlendirerek bu yörede yaflayan insanlar n gelir düzeyini ve yaflam kalitesini yükseltmeyi ve ulusal düzeyde ekonomik geliflime katk da bulunmay amaçlad n belirtti. Güneydo u Anadolu Projesi tamamland nda bölgede 1,82 milyon hektar alan n sulamaya aç laca n, hidroelektrik santrallar ndan y lda 27 milyar kilovatsaat (kwh) elektrik enerjisi üretilece ini vurgulayan Bayraktar, flunlar kaydetti: Sulamaya aç lacak 1,82 milyon hektar alan, Türkiye nin toplam ekonomik olarak sulanabilir alan n n 5 te birinden fazla. Türkiye nin en önemli tar msal alan Çukurova n n 4 kat ndan büyük bir alan. Hidroelektrik santrallar ndan üretilen elektrik enerjisi miktar GAP ta 27 milyar KWH olacakken, Türkiye de 2012 y l nda 44,8 milyar kwh üretildi. GAP, tar m, sanayi, enerji, ulaflt rma, e itim, sa l k, k rsal ve kentsel altyap yat r mlar yla bölgenin ekonomik ve sosyal göstergelerini ülke ortalamas na getirecek. Bölgede toplam 3,8 milyon kifliye istihdam olana sa lanacak. Bölge halk n n yaflam kalitesi ve refah düzeyi yükseltecek. Dicle ve F rat havzas nda; 2012 sonu itibar yla Devlet Su flleri (DS ) ve T GEM taraf ndan toplam 377 bin 672 hektar alan sulamaya aç ld. 99 bin 215 hektar alanda ise sulama flebeke inflaat devam ediyor.1 milyon 323 bin 113 hektar alan n sulama yat r mlar planlama aflamas nda. DS taraf ndan yürütülen sulama projelerinin yüzde 20,7 si iflletmede. Güneydo u Anadolu Bölgesi nin 7,5 milyon hektar olan toplam arazi varl n n yüzde 43,6 s bitkisel üretim, yüzde 29,4 ü çay r-mera, yüzde 19,2 si orman-fundal k arazisi oldu unu bildiren Bayraktar, Bölgede 3,29 milyon hektar bitkisel üretim, 2,2 milyon hektar çay r-mera, 1,45 milyon hektar orman-fundal k alan var. dedi. Türkiye de ortalama iflletme büyüklü ü 61 dekar iken, bölgede 104,8 dekar oldu unu belirten Bayraktar, bölgenin Türkiye pamuk üretiminin yüzde 59,7 sini, k rm z mercime in yüzde 98,1 ini, Antep f st n n yüzde 90,7 sini, arpan n yüzde 17,5 ini, bu day n yüzde 19,2 sini, m s r n yüzde 27,5 ini karfl lad bilgisini verdi. Bölgede arpa üretiminin yüzde 5,2 düflüflle 1 milyon 313 bin tondan 1 milyon 245 bin tona inmesine karfl n, yonca üretiminin 34 kat art flla 5 bin tondan 171 bin tona, fi üretiminin 741 tondan 95 bin tona, domates üretiminin 274 bin tondan 645 bin tona, biber üretiminin 50 bin tondan 150 bin tona yükseldi ini belirten Bayraktar, flunlar kaydetti: Güneydo u Anadolu Bölgesi nde hayvanc l kta da bir de iflim yaflan yor. Özellikle kültür rk hayvan say lar nda önemli art fllar var. Tabii bu verimi de etkiliyor. Bölgede yerli s r say s, döneminde 645 bin bafltan 348 bin bafla inerken, kültür s r say s 16 bin bafltan, 298 bin bafla, kültür melezi s r say s 64 bin bafltan 322 bin bafla ç kt. Koyun say s 5,7 milyon bafltan 4,4 milyon bafla, keçi say s 2 milyon bafltan 1,8 milyon bafla geriledi. Yaln z et ve süt verimi artt. Sa lan koyun bafl na y ll k ortalama süt al m 61 kilogramdan 81 kilograma, keçide ise 61 kilogramdan 106 kilograma yükseldi. Sulama yat r mlar - n n devreye girmesiyle birlikte özellikle yafl sebze, meyve ve endüstri bitkilerinin üretimlerinde büyük art fllar meydana geldi. Yonca, fi gibi sulanabilen alanlarda yetifltirilen yem bitkilerinin üretimindeki büyük art fl da hayvanc l - gelifltiriyor. TZOB Genel Baflkan Bayraktar, Güneydo u Anadolu Bölgesi nin, 2004 y l nda ülke tar m nda yüzde 9 olan pay n n, 2010 y l nda yüzde 10,3 e ç kt n belirtti. fiemsi Bayraktar, GAP illerinden fianl urfa ve Diyarbak r n pay n n döneminde yüzde 5,2 den yüzde 5,4 e, Mardin, Batman, fi rnak ve Siirt in yüzde 2 olan pay n n yüzde 2,6 ya, Gaziantep, Ad yaman ve Kilis in yüzde 1,8 olan pay n n yüzde 2,3 e yükseldi ine dikkati çekti. (CHA) Hindistan da 1 trilyon dolarl k altyap f rsat STANBUL - Hindistan da 5 sene içinde 1 trilyon dolarl k altyap yat r m yap lacak. fiu aflamada ülkeden Türkiye nin önde gelen flirketlerine yat r m n ihalesine kat lma daveti geliyor. Türkiye fladamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) taraf ndan Türkiye-Hindistan-Orta Asya Ticaret ve Yat r m Forumu tertip edildi. Foruma TUSKON Baflkan Yard mc s Ahmet Ci er, Hindistan Türkiye fl Dünyas Derne i Baflkan Yard mc s Mehmet Ali fieker, Hindistan D fliflleri Bakanl Avrasya Dairesi Efl Baflkan Ajay Bisaria ve Hindistan stanbul Baflkonsolosu Manish Gupta kat ld. Forumda Türkiye nin Hindistan n ithalat nda pay n n yüzde 1 oldu undan yak nan Ahmet Ci er, Bu pay art r c ad mlar at lmal. Hindistan, yak n gelecekte dünyan n parlayan ülkelerinden biri olacak. Geçen sene iki ülke aras nda 6,2 milyar dolarl k ticaret hacmi vard.(cha)

11 Gündem 7 Aral k MOSKOVA - Rusya n n sivil ve askeri teknoloji ürünlerinin üretimine ve ihracat na yard mc devlet kuruluflu Rostehnologiya (Rosteh) Baflkan Sergey Çemezov, ilk Rus ak ll telefonu YotaPhone u Baflbakan Dimitri Medvedev e hediye etti. Teknolojiye düflkünlü ü ile bilinen Medvedev, Apple gerildi mi? sorusunu yöneltti. Çemezov da cevaben, Bizim telefonumuzun avantaj iki ekran var. Biri siyah beyaz, di eri ise LCD ekran. E-Ink olan siyah beyaz ekran neredeyse hiç pil kullanm yor dedi. Yeni ak ll telefonu Medvedev e tan tan Çemezov, YotaPhone un yüzde 100 Rus icad oldu unu söyledi. Singapur daki tesislerde telefon üzerinde çal flmalar n devam etti ini kaydeden Rosteh Baflkan, Ak ll telefon 5 ayr yenilikçi Rus patentiyle üretilmekte ve dünyada benzeri bulunmuyor. ifadelerini kulland. Baz çevreler taraf ndan iphone a rakip olarak gösterilen YotaPhone, dünyada ilk kez, LCD ekran ve e- kitap okuyucularda kullan - lan ve gözleri yormadan görüntüleme sa layarak pil ömrünü uzatan E-Ink ekran bir araya getiren ak ll telefon olma özelli ine sahip. Yota Devices flirketi taraf ndan k sa bir süre içinde Avrupa da da sat fla sunulmas beklenen telefon, 2010 y l nda devlet baflkan Dimitri Medvedev'e sunulmas n n ard ndan devlet deste i almay baflarm flt. YotaPhone 19 bin 900 rubleden (600 dolar) Moskova da sat fla sunuldu. (CHA) YARIN Medvedev den YotaPhone yorumu: Apple gerildi mi? KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Ç U L L U K F E N 2 A L A K A H R E 3 M A L K A R A M 4 Ç E L L B E 5 A A A D E T A 6 K L A N E R D E K 7 E L P S E A 8 E K A E K O L 9 Y A D T A K A Z A 10 K A R A V A N A 11 Y T A T A R N E 12 A T M E N P L 13 K A R A S A B A N 14 A D A Y K A N A L 15 M A Z Z E K A 16 O L A N A K L A K 17 Z A R A F E T R O 18 T A E L A M A N 19 B Z A R K A T 20 E S N T A R K

12 12 YARIN Ekonomi HALE LANI STANBUL BÜYÜKfiEH R BELED YE BAfiKANLI INDAN TAfiINMAZ SATIfiI YAPILACAKTIR. Mülkiyeti Belediyemize ait ve afla da özellikleri belirtilen tafl nmaz n sat fl iflinin ihalesi yap lacakt r. 1) Encümen Kay t No: ) Tafl nmaza Dair Bilgiler: a) li: stanbul b) lçesi: Beyo lu c) Cinsi: Arsa d) Pafta No: e) Ada No: 3241 f) Parsel No: 6 g) Yüzölçümü: 329 m2 h) Sat lacak Hisse Oran : Tamam i) Halihaz r: flgalli j) mar Durumu: Konut Alan k) Vakfiyesi Olup Olmad : Yok l) Adres (Cadde-Sokak-No): Sütlüce Mah. Çaml kalt Sok. 3) Muhammen Bedeli: TL 4) Geçici Teminat : TL 5) hale Tarihi ve Saati: 18 Aral k :00 6) halenin Yap laca Yer: stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl Encümen Salonu Saraçhane/ stanbul 7) hale Usulü: 2886 say l Devlet hale Kanunu'nun 45.maddesine istinaden Aç k Teklif Usulü 8) hale flartnamesi: Emlak Müdürlü ü'nden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No:4 Çemberlitafl-Fatih/ STANBUL Tel: Fax: ) fiartname Bedeli: 100.-TL 10) haleye kat lmak isteyenlerden istenen belgeler: a) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numaras n ihtiva eden "Nüfus Cüzdan ", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrâz (Gerçek kifliler) b) 2886 say l Devlet hale Kanunu'nda belirtilen Geçici Teminat c) Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir y l içerisinde düzenlenmifl noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kifliler) d) Mevzuat gere i tüzel kiflili in siciline kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ihale tarihi itibariyle son bir y l içerisinde al nm fl tüzel kiflili in sicile kay tl oldu una dair belge (Tüzel Kifliler) e) Vekâleten kat l nmas halinde noter tasdikli Vekâletname f) Yabanc istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine iliflkin kanuni flartlar tafl mak ve Türkiye'de tebligat için adres beyan g) Ortak kat l m olmas halinde Ortakl k Beyannamesi h) Gayrimenkul sat n al nmas na iliflkin Ticaret Sicilinden al nm fl Yetki Belgesi (Tüzel Kifliler) ) Yabanc isteklilerin sunacaklar yurtd fl nda düzenlenmifl her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklar nca tasdik edilmifl veya apostil flerhini havi olmas gerekmektedir. 11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kifliler, kimlik paylafl m sistemi kay tlar n n teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlü ü'ne ( stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl Kemalpafla Mah. fiehzadebafl Cad. No: Fatih/ STANBUL) baflvurmalar gerekmektedir. 12) haleye kat lmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale flartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de flartnamede belirtilen flartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. LAN OLUNUR. (Bas n-17327)942(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. S NCAN 5. CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI 2013/1340 TLMT. Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat pa ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50 sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci att rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 29/11/ Ihale Tarihi : 26/12/2013 günü, saat 10:10-10:15 aras. 2. hale Tarihi :10/01/2014 günü, saat 10:10-10:15 aras. : hale Yeri :S NCAN ADL YES MEZAT SALONU No Takdir Edilen De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %18 71 FC 149 Plakal, 2009 Model, FORD Marka, TRANS T 300S KOMB. Tipli, Kamyonet Beyaz renkli ön cam çatlak, sa dikiz aynas k r k, sa arka kap alt vc sa arka tampon çatlak, arka bagaj kaputunda ezikler var, sol dikiz aynas alt taraf nda k r k var, radyo anteni k r k, muhtelif yerlerinde ezik çizik mevcut. (Basn-17285)941(www.bik.gov.tr) 7 Aral k 2013 Türkiye, kriz öncesi iflsizlik oran düflük ender ülkelerden biri ANKARA - Uluslararas Çal flma Örgütü (ILO) taraf ndan 2013 y l için haz rlanan rapora göre, iflgücü piyasas derin krizlerden birini yafl yor. Yaflanan küresel ekonomik kriz nedeni ile AB ye 27 üye ülkede iflsizlik oran kriz öncesi seviyeye inmedi. Rapora göre, 2011 y l nda Ekonomi flbirli i Örgütü (OECD) ülkelerindeki iflsizlik oran AB üyesi ülkelerin aksine, iflsizlik oran nda düflüfl gösterdi ve hala kriz öncesindeki seviyedeki pozisyonunu koruyor. TÜ K in verilerine göre ise kriz öncesi iflsizlik oranlar ile 2012 oranlar karfl laflt r ld nda Türkiye, 2012 y l iflsizlik oran n n 2007 y l iflsizlik oran ndan düflük oldu u ender ülkelerden biri. Bu konuda Almanya, Avusturalya ve Türkiye nin baflar s da dikkat çekiyor. ILO taraf ndan 2013 y l için haz rlanan raporda iflgücü piyasas nda kalman n zorluklar, özellikle gençler için beceri zorluklar, kaliteli istihdam yaratman n güçlükleri belirtildi. Rapora göre, iflsizlik süreleri gittikçe uzarken, ne e itimde ne de iflte olmayan nüfus sorununun devam etti i belirtildi. ILO analizlerine göre, 2013 y l itibar ile dünyadaki iflsizlerin say s n n 200 milyon s n r n aflt. Uluslararas Çal flma Örgütü, iflsizlerin say s n n gelecek y lda ilerleyerek 208 milyona ulaflaca n öngörüyor y l nda sadece G20 ülkelerinde, 93 milyon kifli iflsiz kald. flgücüne kat l m oran ise dünya genelinde yüzde 48,5 erkekler için yüzde 56,1 ve kad nlar için yüzde 40,5. ILO verilerine göre, AB ye üye ülkeler aras nda 2013 y l n n Haziran ay itibariyle en fazla genç iflsizli e sahip ülke Yunanistan olurken; Türkiye genç iflsizli i oran nda Euro bölgesi AB ortalamalar n n da alt nda kald y l nda yüzde 12,7 den 2011 de yüzde 12,3 e düflen küresel genç iflsizlik oran, 2012 de tekrar 12,4 e 2013 y l ilk çeyre inde ise 12,6 ya yükseldi. ILO, 2018 y l itibariyle küresel genç iflsizlik oran n n yüzde 12,8 olaca n öngörüyor. Krizin bafllang c ndan bu yana AB içinde gençler aras ndaki iflsizlik oran yüzde 15 ten yüzde 23 e yükseldi. AB statistik Kurumu nun (Eurostat) verilerine göre, AB genelinde 15 ile 24 yafl aras gençlerin 5 milyon 600 bini iflsiz. Özellikle, H rvatistan, spanya ve Yunanistan daki tablo daha a r. Euro krizinin derinden vurdu u ülkelerde, okul üniversite ö rencileri d fl ndaki gençlerin yar s ndan fazlas iflsiz. TÜ- K in verilerine göre, Türkiye de 2007 de yüzde 20, 2009 da 25,3 olan genç iflsizlik oran, 2013 Haziran dönemi itibar ile 11,6 seviyelerine gerileyerek, Euro bölgesi ve AB ortalamalar n n alt nda kald. Verileri de erlendiren flgücü Piyasas ve statistik Daire Baflkan Abdüllatif Gökdere, dünya iflgücü piyasas n n olumsuz dönemlerden geçti i son y llarda, Türkiye iflgücü piyasas n n trendlerinin olumlu bir seyir içinde oldu unu söyledi. Gökdere, dünya genelinde ve özellikle Avrupa da yeni ifl yaratma krizinin derinleflti i 2007 y l ndan bu yana Türkiye de istihdam, krizin en derin oldu u 2009 y l nda bile artt - na aç klad. Kriz ülkelerinde vas fl gençlerin dahi ifl bulmakta zorland n ifade eden Gökdere, "Gençler aras ndaki iflsizli in artmas, devletin vergi gelirinin düflmesi ve tüketimin azalmas anlam na geliyor. (CHA)

13 7 Aral k 2013 D fl Haberler BERL N - Bu y lki PISA araflt rmas nda matematik ve okuma seviyesinin ölçüldü ünü söyleyen Federal E itim Bakan Prof. Johanna Wanka, Türk ö rencilerin baflar s nda da önemli ölçüde iyileflme görüldü ünü dile getirdi. Türklerden ve di er göçmen ailelere mensup çocuklardan liseye giden ö renci say s n n giderek artt n kaydeden Prof. Wanka, 2000 y - l nda aç klanan PISA sonuçlar bizi floke etmiflti. Türk ve göçmen ailelere mensup çocuklara yönelik erken dil e itimi, çocuklar n erken yaflta desteklenmesi ve tam gün okul gibi ad mlar at ld. Bu y l aç klanan PISA sonuçlar Türk ö rencilerin e itimdeki baflar lar n n artt n gösteriyor. dedi. Almanya matematikte toplamda OECD ortalamas n n 20 puan üzerinde baflar elde ederek 514 puanla OECD üyeleri aras nda onuncu s - rada yer ald. Göçmen ailelere mensup ö renciler ise matematikte Alman yafl tlar na göre 485 puanla OECD ortalamas na yak n sonuç elde etti. OECD ortalamas ise 494 olarak belirlendi. Alman ö rencilerin yüzde 18 i matematikte sadece basit ifllemleri yapma yetene ini ortaya koyarken, ö rencilerin yüzde 17 si stratejik düflünüp zor sorular çözme yetene ini sergiledi. PISA sonuçlar na göre erkek ö rencilerin k z ö rencilere göre matematikte daha baflar l olduklar belirlendi. K z ö rencilerin matematik ödevlerini yapmak ve konuya çal flmak için ay rd klar zaman ve motivasyonun erkek ö rencilere göre daha az oldu u belirtildi. Matematik d fl nda okudu unu anlama konusunda Almanya 508 puanla Belçika, Çin, Hollanda ve sviçre ile en iyiler aras nda bulunuyor. Almanya'da okudu unu anlama yetene i 2000 y l nda 484 ve 2009 y l nda 496 puanla OECD ortalamas na yak n ç km flt. Fen bilimlerinde önemli baflar elde eden Almanya, 524 puanla Avustralya, MOSKOVA - Rusya Savunma Bakan Sergey fioygu, Yunanistan Baflbakan Antonis Samaras a askeri gemileri için Yunan limanlar n kullanmak istediklerini söyledi. Atina'y ziyaret eden Rusya Savunma Bakan Sergey fioygu, Yunanistan Baflbakan Antonis Samaras ile bir araya geldi. Samaras a Rus gemileriyle ilgili bir teklif sunan Soygu, Rus gemilerin burada daha aktif bir flekilde bulunmas - n, ihtiyaçlar n Yunan limanlar nda karfl layabilmelerini istiyoruz. diye konufltu. Bunun üzerine Samaras, bu konuyu gazetecilerin olmad bir ortamda görüflmek istedi ini bildirdi. Ayr ca fioygu, Yunanistan Savunma Bakan Dimitris Avramopoulos ile iki ülke aras nda askeri alanda iflbirli inin gelifltirmesini içeren bir anlaflmaya da imza att. (CHA) YARIN Almanya'daki Türk çocuklar n n okuldaki baflar seviyesi artt Fransa dan 10 bin göçmene müjdeli haber PAR S - Frans z hükümeti, bu sene 10 bin göçmene daha oturma ve çal flma izni verilece- ini aç klad. çiflleri Bakan Manuel Valls bu art fllar konjonktürel olarak nitelendirdi. Meclis Araflt rma Komisyonu nda aç klamalarda bulunan çiflleri Bakan na göre, yeni yönetmelik kapsam nda oturma izni tahsis edilmesinde büyük oranda ailevi nedenler rol oynad. Baflvuruda bulunanlar n ço- unlu unu çocuklar okula giden aileler oluflturuyor. Yönetmelik metni, oturma ve çal flma izni alabilmek için gerekli kriterleri aç a kavuflturuyor. Örne in, ailelerin oturma izni alabilmesi için en az 5 y l boyunca Fransa da bulunmalar ve çocuklar n en az 3 y l okula göndermeleri gerekiyor. Manuel Valls, yönetmeli in belirledi i say n n üzerine ç kmayacaklar n belirtti. Kitlesel bir düzenlemenin söz konusu olmad n kaydeden Valls, bu sene yaflanan 10 binlik art fl n konjonktürel bir art fl oldu unu söyledi. François Hollande da, cumhurbaflkanl seçim sürecinde toplu bir düzenleme yap - laca iddialar n n yalanlam flt. Fransa da kaçak statüsündeki yabanc lar n say s n n 300 bin ile 400 bin aras nda oldu u tahmin ediliyor. Zorla s n r d fl edilecek kiflilerin, sene sonuna kadar 21 bin civar nda olaca n kaydeden Manuel Valls, "S n r d fl etme politikas, uygulanmas zor bir politika; ancak bundan rahats z de ilim. Kanunlarla ve yasal düzenlemelere göre hareket ediliyor. fleklinde konufltu. (CHA) Ekonomik Kalk nma ve flbirli i Örgütü'nün (OECD) yay nlad PISA e itim araflt rmas na göre Almanya daki göçmen ailelere mensup ö rencilerin baflar seviyesi artt. rlanda, Hollanda, Polonya gibi ülkeler ile ayn grupta yer ald. Almanya n n fen bilimleri ortalamas 2006 y l nda 516 puan olarak belirlenmiflti. PISA matematik sonuçlar nda fianghay 613 puanla birinci olurken, ilk üçte Singapur, Güney Kore ve Japonya yer ald. Avrupa da ise 535 puanla Lichtenstein ve 531 puanla sviçre nin lider oldu u görülüyor. Okuma ve anlama kategorisinde Çin (fianghay) 570 puanla birinci olurken, Hong Kong, 545 puanla ikinci ve Singapur 542 puanla üçüncü oldu. Avrupa da ise Finlandiya 524 puanla ilk s rada yer ald. Fen bilimleri alan nda Çin (fiangay) 580 puanla birinci, Hong Kong 555 puanla ikinci, Singapur 551 ile üçüncü, Japonya 547 puanla dördüncü olurken, Avrupa da 545 puanla Finlandiya birinci, 541 puanla Estonya ikinci, 526 puanla Polonya üçüncü oldu. (CHA) Rusya, Yunanistan n limanlar n kullanmak istiyor

14 14 YARIN OPCW, Suriye deki kimyasal silahlar n imhas için daha fazla çaba istedi fiam - Birleflmifl Milletler (BM) Kimyasal Silahlar n Yasaklanmas Örgütü (OPCW) Suriye Koordinatörü Sigrid Kaag, Suriye deki kimyasal silahlar n zaman nda imha edilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerekti ini söyledi. Bas n mensuplar na yapt aç klamada Kaag, bu haftaki çal flmalar n n verimli oldu unu ifade ederek, ülkedeki kimyasal silahlardan kurtulmak amac yla Suriye D fliflleri Bakan Velid El Muhallim ile yard mc s Faysal Mikdad ile yararl görüflmeler yapt n belirtti. flbirli inin önemini vurgulayan Kaag, tüm taraflar n sadece güvenlik alan nda de il, ayn zamanda tüm vaatlerin planland gibi yerine getirilmesi konusunda da iflbirli- i yapmalar gerekti ini kaydetti. Kaag ayr ca, üstlendikleri görevin tamamlanmas konusunda uluslar aras toplumun deste inin gerekli oldu unu hat rlatt. Suriye yönetimi ile yap c iflbirli i içinde olacaklar n aktard. Olmas muhtemel çeflitli geliflmeler sebebiyle imha iflleminin belirtilen zamanda tamamlanamayabilece ini ifade eden Kaag, "Hesapta olmayan geliflmeler sebebiyle gecikme yaflanabilir. Dolum malzemesi veya da t m n gecikmesi, Humus fiam karayolunun kapanmas gibi hesapta olmayan geliflmeler, gecikmeye sebep olabilir. Bizim yapmam z gereken baflar ya ulaflacak planlar yapmakt r." dedi. mha ifllemi ile ilgili bilgi veren Kaag, kimyasal maddelerin Suriye nin çeflitli bölgelerinden Lazkiye ye gönderilece ini ard ndan gemilere tafl naca n söyledi.(cha) D fl Haberler NEW YORK - BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye konusunda verdi i brifingin ard ndan bas n aç klamas yapan Amos, Suriye hükümetinin özellikle Konsey taraf ndan kabul edilen 'Baflkanl k Bildirisi' sonras insani yard m konusunda baz olumlu ad mlar att n söyledi. Hükümetin görevlilere vize verme ve ek yard m merkezi kurma konular nda kolayl klar sa lad n belirten Amos, bu ba lamda Suriye içinde üç yeni merkez daha edinebildiklerini kaydetti. Baz iyilefltirmelere karfl n okul ve hastanelerin asker ve silahlalardan ar nd r lmad ve kuflatma alt ndaki sivillere yard m ulaflt r lmas konusunda hiçbir ilerleme sa lanamad n aktaran Amos, Kuflatma alt ndaki bölgelerde yaflayan yaklafl k 250 bin kifliye hiçbir flekilde ulaflam yoruz. 2,5 milyon kifli ise ulafl lmas zor bölgelerde bulunuyor ve çok az yard m götürülebiliyor." diye konufltu. Komflu ülke s n rlar ndan Suriye'ye yard m ulaflt r lmas konusuna da de inen Amos, Suriye hükümetinin Türkiye s n - r ndan insani yard m ulaflt r lmas konusunu 'k rm z çizgi' olarak gördü ünü kendilerine iletti- ini ama Irak, Lübnan ve Ürdün s n r ndan yard m ulaflt r lmas konusunda rejimin olumlu tutum tak nd n belirttti. Irak s n r ndan geçirilen yard mlar için Kam fll 'y merkez olarak kullanmak istediklerini dile getiren Amos, Ürdün ve Lübnan'dan geçirilen yard mlar n ise önce fiam'a götürüldü ünü anlatt. Suriye içinde binden fazla BM personelinin insani yard m ulaflt r lmas için çal flt n belirten Amos, bunlar n daha çok Suriye kökenli insanlar oldu unu dile getirdi. Amos, Dünya G da Program 'n n (WFP) 3 milyon kifliye yiyecek ulaflt rd - n, halen ihtiyac olan bir milyon kifliye ise fon yetersizli inden yard m edilemedi ini söyledi. 7 Aral k 2013 BM: Suriye'de kuflatma alt ndaki insanlara yard m ulaflt r lam yor Birleflmifl Milletler (BM) nsani fllerden Sorumlu Genel Sekreter Yard mc s ve Acil Durumlar Koordinatörü Valerie Amos, Suriye hükümetinin ülkeye insani yard m girifli için baz kolayl klar sa lad n söyledi. Amos, ancak Suriye'nin hala kuflatma alt nda bulunan yaklafl k 250 bin insana ulafl labilmesi için kolayl klar tan mad n dile getirdi. Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beflflar Caferi de, Amos'un ard ndan gazetecilere yapt aç klamada, insani yard m girifli için Suriye hükümetinin her türlü deste i sa lad n iddia etti. Bu konuda eskisi kadar elefltiri almad klar n savunan Caferi, Suriye'de devam etmekte olan iç savafl konusunda ise Türkiye, Bat l ülkeler ile Katar ve Suudi Arabistan terörist diye niteledi i muhaliflere yard m etmekle suçlad. Caferi, Suudi Arabistan, Türkiye, Katar ile srail i mafya olarak tan mlad. Caferi, iddialar - n bir ad ma daha ileri tafl yarak muhaliflere yard m eden ülkelerin, ülkesindeki sorunun çözümünün politik yoldan gerçekleflmesine inanmad klar n ve Cenevre II Konferans n da tehlikeye att klar n savundu. Amerika n n da muhaliflere yard m etti i ve ayn tan mlaman n bu ülke için de geçerli olup olmad yolundaki soruya Elçi, ABD yi bu kapsamda de erlendiremeyece ini zira ismini zikretti i dört ülke gibi yard mda bulunmad n ileri sürdü. Büyükelçi ayr ca, OC- HA liderli inde uluslararas yard m kurulufllar n n Suriye içinde toplam bugün aç klanan 3 merkez ile birlikte bu rakam n 6 ya yükseldi ini dile getirdi. Elçi, BM nin Suriye de insani yard ma muhtaç halk n yaln zca yüzde 25 ine ulaflabildi ini geriye kalan n n ise Suriye devleti taraf ndan ihtiyaçlar n n karfl land - n savundu. (CHA)

15 7 Aral k 2013 Ankara YARIN Anadolu Jet, Ankara-Gazipafla seferlerine 2 Ocak'ta bafll yor Anadolu Jet, 2 Ocak 2014 tarihinden itibaren Ankara Gazipafla aras nda karfl l kl tarife uçufl seferlerine bafll yor. HABER MERKEZ - Üniversite gençli i ile buluflan Belediye Baflkan Odabafl, ö rencilere çamafl rhane sözü verdi. Kahvalt da bir konuflma yapan Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl ; sosyal belediyecilik anlam nda birçok ilke imza att klar n belirterek flunlar söyledi: Üniversiteli ö rencilerimize her sabah s cak çorba ikram m z hala devam etmektedir. Paylafl m Noktas nda ö rencilerimize ev kurarken yard mlar m z sürüyor. Belediye olarak Gölbafl m zda ikamet eden üniversiteli ö rencilerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Ö rencilerimize sosyal belediyecilik kapsam nda deste imiz bundan sonra da devam edecek. Gölbafl Belediyesi Bahçeli Dü ün Salonuna üniversite gençli imiz için bir çamafl rhane yapaca z. Kurulacak çamafl rhane ö rencilerimize büyük bir kolayl k sa layacak. ANTALYA - Konuyla ilgili aç klama yapan AK Parti Genel Baflkan Yard mc s ve Antalya Milletvekili Menderes Türel, ilk seferin 2 Ocak 2014 Perflembe günü saat Ankara Esenbo a Havaliman ve Antalya Gazipafla uçufluyla bafllayaca- n duyurdu. Türel ayn gün saat 14.15'te de Gazipafla'dan Ankara Esenbo a uçuflunun gerçekleflmesinin planland n bildirdi. Söz konusu seferlerin Ulaflt rma Bakanl ve THY A.O. alt markas AnadoluJet baflkanl nezdinde yap lan giriflimleri sonucu planland n aktaran Türel, uçufllarla ilgili Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü izin sürecinin devam etti ini söyledi. AnadoluJet Baflkan brahim Do an da Ankara Gazipafla uçak seferlerinin ilk etapta haftada 5 gün olarak planland n belirterek, Bu uçufllar turizm sezonu ile birlikte 2014 Nisan'dan itibaren 7 güne ç kar lacak. AnadoluJet'in Antalya Gazipafla ile stanbul Sabiha Gökçen Havaalan aras ndaki tarifeli uçak seferlerinin, 2014 Nisan ay nda bafllanmas planlan yor. Turizm sezonunda müflteri talebine göre sefer say lar art r labilecek. diye konufltu. (CHA) Gölbafl Belediyesinden üniversitelilere çamafl rhane sözü Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, üniversite gençli i ile Gölbafl Belediyesi Zübeyde Han m Aile Yaflam Merkezinde düzenlenen kahvalt da bir araya geldi.

16 16 YARIN Ankara 7 Aral k 2013 Kursiyerlerden Baflkan fiahin e TEfiEKKÜR Z YARET Yaklafl k iki buçuk y l önce Elmada Belediyesi taraf ndan ücretsiz olarak 15 kifli ile bafllay p 350 kifliyi geçen spor kurslar na Elmada l ev han mlar n n ilgisi her geçen gün daha da art yor. HABER MERKEZ -Sabah n erken saatlerinde Belediye taraf ndan servis ile belirli noktadan al nan han mlar, Belediye nin Ertu rul Gazi Kapal Spor Salonun da Spor Antrenörleri taraf ndan verilen Step-aerobik, plates ve badminton kurslar na kat l yorlar. Sporcu han mlar Baflkan Gazi fiahin i makam nda ziyaret ederek kendilerine sa lam fl oldu u imkânlar için teflekkür edip, lçeye yapm fl oldu u çal flmalara karfl memnuniyetlerini de dile getirdiler. Baflkan fiahin Yaz k fl demeden spora devam eden han mlara sinema sözü vermifltik sözümüzü bugün yerine getirelim dedi ve Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü nezaretinde han mlara vermifl oldu u sözü yerine getirerek sinemaya gönderdi. Sporun sa l kl yaflam n anahtarlar ndan biri oldu unu aktaran Baflkan Gazi fiahin; tüm Elmada halk na spor yapmalar yönünde ça r da bulundu. Baflkan fiahin spora teflvik etmek maksad yla tüm imkânlar kulland n söyledi. Turist rehberleri Vali Yükseli ziyaret etti HABER MERKEZ - Ankara Turist Rehberleri Derne i Baflkan Sibel Güven ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Valisi Alâaddin Yüksel i makam nda ziyaret ettiler. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel Küreselleflen dünyada turizmin ülkelerin kalk nmas nda son derece etkili bir sektör oldu unu ifade ederek Turizmi iyi alg layan, iyi tart flan toplumlar dünyayla buluflmaktad r. dedi. Vali Yüksel Dünyada y lda 1 milyar insan seyahat ederek takriben 855 milyar dolar para harcamaktad r. Seyahat endüstrisinde bu geliflmeler olurken Ankara da flimdi ve derhal yap lmas gereken rekabet avantaj n n kullan lmas d r. Bunu yapman n yegane yolu da Ankara n n destinasyon kalitesinin art r larak bu pastadan daha fazla pay almas n sa lamakt r. Çünkü Ankara turizm ad na beklentileri fazlas yla karfl layabilecek kapasitede büyük ve geliflmifl bir flehirdir. fiimdi yap lmas gereken Ankaral - lar n, Ankara n n kültür zenginli inin fark na varmas d r. dedi. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel Ankara Turist Rehberleri Derne- inin, profesyonel turist rehberli i mesle inin etkin ve yayg n bir kurumsal yap ya kavuflmas yönündeki gayretleri ve oda haline gelme çal flmalar, meslek içi dayan flmay gelifltirme yönünde sarf etti i çabalar, her türlü takdirin üzerindedir. Yap lan çal flmalar n neticesinde kurulan Ankara Turist Rehberleri Odas (ANRO) n n hay rl olmas n temenni ederim. dedi. Ankara Turist Rehberleri Derne i Baflkan Sibel Güven de Turizm rehberleri olarak her türlü s - k nt m z ve sorunumuzu siz Say n Valimize rahatl kla ve kolayl kla iletiyor ve paylafl yoruz. Ankara Valimiz olarak, karfl laflt m z ve Turist Rehberleri Odas olma çal flmalar nda karfl laflt m z zorluklar aflma konusunda engin tecrübenizle, bilginizle ve sevginizle bizlere yol gösterdiniz; duygu ve düflüncelerinizi bizlerle paylaflt n z ve paylaflmaya devam ediyorsunuz. Deste iniz için size müteflekkiriz. dedi. Ankara Turist Rehberleri Derne i Baflkan Sibel Güven ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Tarihi Ankara Valili i binas nda topluca foto raf çektirdiler.

17 7 Aral k 2013 Ankara YARIN Yolsuzlukla mücadeylede iyileflme var Uluslararas fieffafl k Örgütü, 2013 Yolsuzluk Alg s Endeksi ndeki yolsuzluk s ralamas nda Afganistan, Kuzey Kore ve Somali zirvede yer al rken, Danimarka ve Yeni Zelanda yolsuzlu un en az yap ld ülkeler oldu. BERL N - Uluslararas fieffafl k Örgütü nce (Transparency International) haz rlanan 2013 Yolsuzluk Alg s Endeksi, Federal Bas n Merkezi de yap lan bas n toplant s yla aç kland. Uluslararas fieffafl k Örgütü Almanya Bölümü Baflkan Edda Müller, Almanya da özellikle dürüst siyaset için ad mlar at lmas gerekti ini söyledi. Son dönemde Almanya da lobicilik alan nda kayg verici trendlerle karfl karfl ya kal nd n söyleyen Müller, siyaseti etkilemeye çal flan lobilerin kay t alt na al nmas, faaliyetlerinin kontrol edilmesi, ünlü siyasetçilerin görevleri sonunda ifl dünyas na geçmek için 3 sene beklemesi önerilerini gündeme getirdi. Uluslararas fieffafl k Örgütü Baflkan Huguette Labelle de yolsuzluklar n cezas z kalmas na art k son verilmesi gerekti ini vurgularken, Mevcut yasal boflluklar ve hükümetlerin gerekli siyasi iradeyi göstermemeleri, hem ülkelerin kendi içinde hem de ülke s n rlar - n aflan yolsuzluk olaylar n n artmas na yol aç yor. Yolsuzluk yapm fl olanlar n cezas z kalmas na son vermek için çabalar n yo unlaflt r lmas n ça r s nda bulunuyoruz ifadelerini kulland. Uluslararas fieffafl k Örgütü, 177 ülkede kamu sektörünü mercek alt na ald raporda, yolsuzluklar n dünya genelinde büyük bir sorun olmaya devam etti i belirtildi. Kara para aklama ile mücadele, siyasetin finansman n n yolsuzluklardan ar nd r lmas, kamu kurumlar nda daha fazla fleffafl k için tüm dünyan n bir an önce harekete geçmesi ça r s n yap ld. Araflt rmalar ile anket ve uzman görüfllerine dayanarak haz rlanan endekste, ülkelere 0 ile 100 aras nda de iflen puanlar verildi. Yolsuzlu a karfl en etkin önlem alan, kurumlar fleffaflaflt ran ülkelerin daha fazla puan ald rapora göre, yolsuzlukla mücadelede mükemmel say labilecek bir ülke bulunmuyor Yolsuzluk Alg s Endeksi nde yolsuzluk konusunda en temiz ülkeler Danimarka ve Yeni Zelanda, yolsuzlu un en fazla yayg n oldu u ülkeler ise Afganistan, Kuzey Kore ve Somali oldu. Danimarka ve Yeni Zelanda, 100 üzerinden 91 puan al rken, Afganistan, Kuzey Kore ve Somali 8 er puanda kald. Raporda ülkelerin üçte ikisinin yolsuzluk konusunda ortalamay oluflturan 50 puan n alt nda bulundu u vurguland. Geçen y la yolsuzlukla mücadelede iyileflme görülen Türkiye puan n 50 ye yükseltti. Böylece Türkiye; talya, Yunanistan ve Brezilya dan daha iyi bir konumda yer alarak, 177 ülke aras nda 53 üncü oldu. Türkiye geçen y l 54. s rada yer alm flt. Avrupa da yolsuzluklar n en yayg n oldu u ülke ise mali krizden ç kmaya çabalayan Yunanistan... Geçen y l 36 puan ile 94 üncü s rada bulunan Yunanistan, gerçeklefltirdi i reformlarla ANKARA - Baflkentte trafik uygulamas yapan polislerden kaçmak isteyen alkollü sürücü, üzerinde çiviler bulunan kapan ad verilen düzene- in kullan lmas sonucu durduruldu. Ankara Trafik Denetleme fiube Müdürlü ü ekipleri, Atatürk Bulvar nda Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Co rafya Fakültesi önünde trafik uygulamas yapt. Trafik ekipleri, durdurduklar sürücülerin ehliyet ve ruhsatlar n kontrol etti ve alkolmetreyi üflemelerini istedi. 17 bu y l puan n 40 a, s ralamas n da 80 e yükseltti. Bu iyileflmeye ra men Yunanistan, Avrupa Birli- i nde (AB) yolsuzlu un en yayg n oldu u ülke olmaya devam ediyor. Yunanistan ise s ras yla Bulgaristan ve Romanya takip ediyor. AB de yolsuzluk mücadelede gerileme olan ülkelerden biri de mali krizden ç kmaya çal flan spanya y l nda 65 puanla 30 uncu s rada bulunan spanya, bu y l 6 puan kaybederken, s ralamada 40 nc s raya geriledi. AB nin en büyük ekonomisi Almanya ise geçen y la göre bir s ra yükselerek, bu y lki endekste 12 nci s rada yer ald.(aa) Alkollü sürücüyü KAPAN durdurdu Alkollü olduklar belirlenen baz sürücüler polisle tart flt. Trafik uygulamas nda 06 ZSK 38 plakal otomobilin sürücüsü, polisin dur ihtar na uymay nca, kontrol noktas n n ilerisindeki di er ekip üzerinde çiviler bulunan 7 metre uzunlu- unda kapan yola serdi. ki lasti i patlamas na karfl n kaçan sürücünün kontrolündeki otomobil, polisin takibi sonucunda Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi önünde durdurdu.(cha)

18 18 YARIN Gündem 7 Aral k 2013 Ak ll kameralar flüpheli her olay takip edecek Gittikçe ak llanan kamera sistemleri; flüpheli paketler, flüpheliler, ayn bölgede sürekli gezen araçlar ve benzeri olaylar tespit ederek raporlayacak. ANKARA- Hacettepe Teknokent te kurulu Infodif flirketinin fl Gelifltirme Direktörü Adil Erol Küçük, AA muhabirine yapt aç klamada, görüntü iflleme teknolojisinde çok önemli çal flmalar yapt klar n ve ak ll kamera sistemleri ile her olay detayl bir flekilde raporlayabildiklerini söyledi. Küçük, Capra ad n verdikleri bir görüntü iflleme platformu gelifltirdiklerini ve bu platform üzerinde çal flan projeleri ile havada uçan kuflu da takip ettiklerini anlatt. Bu platform üzerinde insandan çuvala kadar bir çok fleyi sayabildiklerini belirten Küçük, flunlar söyledi: Sistemlerimizin baflar s sensörler aras iletiflimden geçiyor. Örne in yasak bir alana girifl tespit edildi inde sensör, kameray uyar yor ve kamera insandan ba- ms z uyar gelen yere dönüp zoom yapabiliyor. Sistemlerimizin baflar s, sensörler aras iletiflimden geçiyor. Bugünlerde biliflim camias n n en çok konufltu u Internet Of Things konseptinin uygulamar n bar nd rmaktad r. i-bex ak ll kamera sistemleri; bina çevresinde dolaflma, oyalanma, bina d fl nda beklenmeyen kalabal k bir grubun oluflmas, duran, bekleyen, s k geçen araçlar, bina çevresinde b rak lm fl nesneler, park yasa olan bölgeye araç park edilmesi, kamera tahrifi, bina içerisinde de erli eflya kaybolmas ya da tahribat, yang n ç k fllar kontrolü, yang n alarm, okul saati d fl nda bina içlerinde hareket veya izinsiz girifl, merdiven bofllu u kontrolü gibi konular tespit edebiliyor. Sistemler ayr ca yollarda h z limiti ihlali, park alanlar nda h z limiti ihlali, ters yönde, geri geri giden araç, durulmaz yolda bekleme yapan araç, yayaya kapal yollarda izinsiz yaya girifli, araca kapal yolda izinsiz araç girifli bunun d fl nda da bahçe duvar ndan atlama, duvara zarar verme veya bina duvarlar ndan sak ncal, izinsiz giriflleri görebiliyor. Savunma sanayiinin çok stratejik bir alan oldu unu ve herhangi bir teknolojiye sahip bir ülkenin baflka ülkenin ayn teknolojiye sahip olmas n istemedi ini vurgulayan Küçük, hemen hemen her ülkenin kendi yaz l m ve donan m ile ifl yapmay arzulad n anlatt. Bunun istisnas n n Güney Kore de görüldü ünü belirten Küçük, S n r güvenli i konusunda yabanc firmalara kap s n kapatan Kore hükümeti, s n r güvenli i ile ilgili ihalesinde Türk firmas n, yerli kabul etti dedi. Küçük, Kore de s - n r güvenli i ile ilgili bir ihaleye bir çok Kore firmas kat ld. hale konsorsiyumu hangi firman n ürünü nereli diye inceleme yaparken yabanc ortakl firmalar d flar da b rakt, Infodif i Türk firmas o halde yerli say l r diye kabul etti. Sonras nda ihale bizimle ilgisi olmayan sebeplerle ertelendi. Kore ye teknolojimizle geri gidece- iz dedi. Latince da keçisi anlam na gelen Capra isimli platform, bin 500 dolardan 200 bin dolara kadar tüm projeleri destekliyor. Hareket eden her fleyi alarm unsuru kabul eden ancak rüzgarda uçan bir ka t ya da bahçeden geçen bir kediyi de farkedip uyar veren sistemlerden farkl olarak Capra, üzerinde çal flan ürünler ak ll teknolojilerle an nda ay r m yapabiliyor. Çevre güvenli i gerektiren tesisler ve kurulufllar için yüzde 100 do ru çözüm sa layan projeler yap lmas na imkan tan yan Capra platformu, TÜB TAK n katk lar ile gelifltirildi. Capra n n baflar s - n n ard ndan ifl adam ve Aslanoba Capital n CEO su Hasan Aslanoba, nfodif e yat r m yaparak ortak olmufltu. (AA) Polisten, uyuflturucu çetelerine a r darbe ANKARA - Polis, 9 ayda 103 ton esrar ele geçirdi. Ekiplerin bu sürede ele geçirdi i esrar, 2012 nin tamam nda yakalanan esrara oranla yaklafl k yüzde 84 artt. Esrar n yan s ra 9 ayda, 7 ton eroin, 235 kilogram kokain, yaklafl k 7.5 milyon captagon ve ectasy hap, 97 kilogram metamfetamin, 168 kilogram bonzai, 7 milyon kök kenevir de ele geçirildi. Emniyet Genel Müdürlü ü Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Baflkanl verilerine göre, uyuflturucu kaçakç lar na düzenlenen 20 bin 787 operasyonda, 37 bin 278 kifli gözalt na al nd. KOM ekiplerinin ülke genelinde yapt operasyonlarda, ele geçirilen esrar miktar 2012 nin tamam - n yaklafl k yüzde 84 geçerek, 103 ton oldu. Geçen y l 74 ton 605 kilogram esrar yakalanm flt. Bu y l n ocak-ekim döneminde uyuflturucu kaçakç lar na yönelik operasyonlarda, 7 ton 40 kilo eroin ele geçirilirken, 2012 nin 9 ayl k dönemine oranla yaklafl k yüzde 14 azalma oldu. Geçen y l yap lan operasyonlarda 11 ton 27 kilo eroin ele geçirilmiflti. Kokain kaçakç lar na yönelik operasyonlarda 235 kilogram kokain ele geçirilirken bu rakam geçen y l n tamam nda 402 kilogramd. Güvenlik güçlerinin ecstacy ve captagon hap sat c lar na karfl yürüttü ü operasyonlarda, 4 milyon captagon, 3 milyon 82 bin 372 ecstasy hap yakaland. Türkiye de ilk kez 2009 da ele geçirilen ve gerekli kimyasallar n temini durumunda basit düzeneklerle üretilebilen metamfetamine yönelik operasyonlarda 97 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Ayr ca Bonzai ad verilen uyuflturucu sat c lar na yönelik operasyonlarda 168 kilogram bonzai yakaland. Polisin 9 ayda yapt operasyonlarda, 7 milyon 132 bin 771 kök kenevir ele geçirildi boyunca 5 milyon 972 bin 747 kök kenevir yakalanm flt. Ayr ca emniyet güçleri ocak-eylül döneminde 110 kilogram afyon sak z ele geçirirken, bu miktar geçen y l 22 kilogram bulmufltu.(aa)

19 7 Aral k 2013 E itim YARIN 19 Milli E itim Müdürü Serin, yeni atanan okul müdürleriyle bulufltu GAZ ANTEP - Gaziantep l Milli E itim Müdürü Ekrem Serin, okullara yeni atanan okul müdürleri ile bir araya geldi. Ceylan K rtasiye sponsorlu unda Özel Cahit Nak bo lu Koleji'nde gerçekleflen toplant ya; fiehitkamil Kaymakam Mehmet Ayd n, l Milli E itim Müdürü Ekrem Serin, fiehitkamil lçe Milli E itim Müdürü Mehmet Ya c, flube müdürleri ve okul müdürleri kat ld. Yeni atanan ve görev yerleri de iflen yaklafl k 90 okul müdürünün kat ld programda bir konuflma yapan l Milli E itim Müdürü Ekrem Serin, okul müdürlerinden beklentiler ve e itim vizyonu üzerinde durdu. Okul idarecilerinin yapt fedakarl klara dikkat çeken Serin, Yeni bir görev, yeni bir bak fl aç s her zaman için büyük f rsatt r. yiye daha iyiye ulaflmada bu yeni bak fl aç s Gaziantebimize çok fazla de er kazand rabilir. Bunun fark nda olarak çal flmalar m z planl ve programl bir flekilde yürütelim. Bu noktada ben inan yorum ki sizlerle birlikte birlik ve beraberli imiz daha da aratacak. Bundan böyle daha s k biraya gelip daha çok paylafl mda buluflaca z. Bu mesle in itibar n, bu özel görevi hep birlikte daha üst noktalara ç karmak için çal flmal y z. Hepinizin büyük gayretle çal flaca ndan flüphem yok. Tüm arkadafllar ma baflar l bir idarecilik hayat diliyorum. dedi. Daha sonra söz alan fiehitkamil Kaymakam Mehmet Ayd n da okul müdürlerine yeni görevlerinde baflar lar dileyerek, e itim ö retim faaliyetlerinde duyarl ve heyecanl olmalar tavsiyesinde bulundu. (CHA) Üniversite ö rencilerinden köy okulu kütüphanesine kitap ba fl Yozgat Bozok Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dil Tarih Toplulu u ö rencileri, Yozgat merkeze ba l Türkmensar lar köyü ortaokulu kütüphanesine bin adet kitap ba fl nda bulundu. YOZGAT - Üniversite bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dil Tarih Toplulu u ö rencileri '8 Köy 8 Kütüphane' slogan ile sosyal sorumluluk projesi kapsam nda köy okullar na kütüphane kazand rmak amac yla kitap toplama kampanyas bafllatt. Toplanan kitaplardan bin adedi Türkmensar lar Ortaokulu kütüphanesine ba flland. Üniversite Dil Tarih Toplulu u akademik dan flman Araflt rma Görevlisi Asl Kahraman Ç nar, yapt aç klamada sosyal sorumluluk projesi kapsam nda '8 Köy 8 Kütüphane' slogan ile köy okullar na kütüphane kazand rmak, ö rencilerin hem kitap hem de k rtasiye ihtiyaçlar n karfl lamak amac yla bir kampanya düzenlediklerini söyledi. Kampanya çerçevesinde Tarih Bölümü ve Dil Tarih Toplulu u ö rencileri taraf ndan 3 bin adet kitap topland n belirten Ç nar, toplanan kitaplar n köy okullar na paylaflt r lmas için bizzat topluluk ö rencileri taraf ndan tasnif edilen kitaplar çocuklara hediye etmek için Türkmensar lar köyüne geldiklerini ifade etti. Ç nar, "Çocuklar n bu sevincini görmek bizleri çok mutlu etti. Buraya bin kitap ve k rtasiye malzemesi, defter, kalem, romanlar, ansiklopediler getirdik. Burada bir kütüphane oluflturaca z. Daha çok ilkö retime yönelik hikâye ve roman kitaplar ve k rtasiye malzemeleri var. Çocuklar kitaba ulaflam yorsa biz kitaplar çocuklara ulaflt ral m diye düflündük. Uzak ve ulafl m zor köylerin k rtasiye malzemesi almas ve kitap bulmas bazen zor olabiliyor. Biz bu imkâns zl imkâna dönüfltürelim dedik ve kitaplar buraya getirerek onlar n hizmetine sunduk. Ümit ediyoruz ki faydal olur ve ileride çok iyi yerlere gelirler." dedi. Türkmensar lar Köyü Okul Müdürü Erhan Pekdemir de Bozok Üniversitesi Dil Tarih Toplulu u ö rencilerinin örnek bir davran fl sergilediklerini söyledi. Pekdemir, "Kitaplar n olmad bir dünya düflünülemez. E itimin, bilimin, sanat n temeli kitaba dayan r. Gerçekten çocuklar m z n bir kütüphanesi mevcut de ildi ve kitaplar da çok azd. Bu yap lan yard mlar n çocuklara çok önemli yararlar sa layaca n düflünüyorum. Okuma yazma ve genel kültür konusunda çocuklar çok gelifltirece ine inan yorum. Katk lar ndan dolay Bozok Üniversitesi ne ve üniversiteli ö rencilerimize bu örnek hareketlerinden dolay çok teflekkür ederim." diye konufltu. Dil Tarih Toplulu u ö rencileri ise böyle anlaml bir projesi hayata geçmesinden mutluluk duyduklar n belirterek, "Çocuklar kitaplara ulaflam yorsa biz çocuklara kitaplar götürmeliyiz. Okumaya yönelik bu faaliyet çocuklar için müspet sonuçlar verecektir." ifadelerini kulland. (CHA)

20 20 YARIN 7 Aral k 2013 Kültür Sanat " çinden Tuncel Kurtiz geçen filmler" Yeflilçam Sinemas 'nda Bu y l n eylül ay nda hayat n kaybeden tiyatro ve sinema sanatç s Tuncel Kurtiz, " çinden Tuncel Kurtiz geçen filmler" bafll alt nda gerçeklefltirilecek programla an lacak. STANBUL - Yeflilçam Sinemas 'ndan yap lan aç klamaya göre, Yeflilçam Sinemas 'nda 6-19 Aral k'ta düzenlenecek programda, Kurtiz'in oynad ve yönetti i filmler, anlat ld belgeseller ve sahneledi i fieyh Bedreddin Destan kay tlar gösterilecek. Tuncel Kurtiz'in Türkiye'ye giremedi i y llarda sveç'te Nuri Sezer ile birlikte senaryosunu yazd ve yönetmenlik yapt 1979 tarihli Gül Hasan ile Macaristan'da Sema Morits ve Reyan Bölükbafl ile sahneledi i fieyh Bedreddin Destan 'n n kay tlar ilk defa stanbul seyircisi ile buluflacak. Y lmaz Güney'in yönetti i ve birlikte oynad klar "Umut", Erden K ral' n yönetti i "Bereketli Topraklar Üzerinde", Mehmet Ery lmaz' n çekti i "Sinemada Bir Dolunay/Bedr" belgeseli ile Reis Çelik'in yönetti i "Ifl klar Sönmesin" ve " nat Hikayeleri" de programda yer alacak. Reis Çelik ve Tuncel Kurtiz'in iki kifli olarak gidip senaryosuz do açlama yapt klar " nat Hikayeleri" filminin nas l çekildi inin belgeseli " nad na Film Çekmek" de izleyicilerle buluflacak. Gösterimler süresince filmlerin yönetmenleri ve onunla birlikte yol arkadafll yapm fl bir çok arkadafl Tuncel Kurtiz'le yaflam an lar n paylaflacak. Y llarca fieyh Bedreddin Destan 'n beraber oynad Sema Moritz, Türkiye'ye döndü ünde ilk belgeselini çeken Mehmet Ery lmaz, beraber uzun y llar yolculuk yapt Gezici Film Festivali Baflkan Ahmet Boyac o lu, Türkiye'ye döndükten sonra uzun dostluklar olan, yönetmen Reis Çelik'inn aralar nda bulundu u çok say da isim gösterimler sonras söylefli yapacak. - "Bu sinema onun emanetidir ve her koflulda yaflayacakt r" Aç klamada, " çinden Tuncel Kurtiz geçen filmler" etkinli ini düzenleyen Yeflilçam Sinemas 'n n sahibi Yönetmen Reis Çelik'in, Tuncel Kurtiz'e iliflkin flu ifadelerine yer verildi: "1999 y l nda bu sinemay kurarken o hep yan m zdayd. Böylesine alternatif sinemalar n kurulmas gere ine çok önem verirdi. Beraber planlad k, nas l iflleyece ini ve ilkelerinin ne olaca na öncelikle o karar verdi. 'Buras anti tekel ba ms z bir sinemad r' dedi ve ilkeden asla vazgeçmedik. Bu sinema onun emanetidir ve her koflulda yaflayacakt r." (AA) ANKARA - GÖLBAfiI BELED YE BAfiKANLI INDAN LAN TAfiINMAZ MALLAR SATILACAKTIR "Amak- Hayal" tiyatroya uyarland STANBUL - Türk mutasavv f ve düflünürü fiehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi taraf ndan yaz lan Amak- Hayal isimli roman, tiyatro severlerle buluflmaya haz rlan yor. Konuya iliflkin yap lan yaz l aç klamaya göre; sanat yönetmenli ini yazar ve elefltirmen Hüseyin Sorgun'un yapt Tiyatro Nefes'in ilk projesi seyirciyle bulufluyor. Bu kapsamda, fiehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi taraf ndan 1908'de yaz lan Amak- Hayal roman, grup taraf ndan tiyatroya uyarland. Süpervizörlü ünü Mevlana dris'in, yönetmenli ini de Öncü Alper'in yapt oyun, Küçükçekmece Belediyesi'nin ana sponsorlu unda, belediyenin Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde 6 Aral k Cuma günü saat 20.00'de seyirciyle buluflacak. Oyunun galas ise bugün Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçeklefltirilecek. Tiyatro oyununda Aynal Baba rolünü Mürflit A a Ba, Raci rolünü de Ahmed Saka canland r yor. Oyundaki di er rolleri ise Cihat Süvario lu, Ürüncan Keskin, Ceyhun Sevilmifl, Candafl Çetinkaya, smail Emre Biliciler, Ezgi Özyüreko lu, Müge Küçüky lmazlar, Murat Coflgun, Özlem Akarsu ve Birce Yörükgil üstleniyor. (AA) Mülkiyeti Belediyemize ait 5 (Befl) adet parsel ayr ayr ihale ile sat lacakt r. Parsellerin ihalesi 2886 say l Devlet hale Kanununun 45. maddesine göre "Aç k Teklif Usulü" ile 19/12/2013 Perflembe günü saat 14:00'da bafllayarak Gaziosmanpafla Mahallesi Sahil Caddesi No:3 Gölbafl /ANKARA adresindeki Belediyemiz Hizmet Binas nda Encümen huzurunda yap lacakt r. halelerle ile ilgili flartnameler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlü ü'nden TL. (YüzTürkLiras ) bedeli mukabilinde temin edilir. HALE ED LECEK TAfiINMAZ MALIN N TEL KLER GEÇ C S. MAHALLES MAR DURUMU ADA PARSEL ALANI H SSE B R M TUTARI TEM NAT NO (M2) (M2) F YATI(TL) (TL) BEDEL (TL) 1 KARAAL Konut Alan ( AKS=0,25,KAKS=0,50, Hmax: 6.50m) TAM ,00+KDV KARAAL Konut Alan ( AKS=0,25,KAKS=0,50, Hmax: 6.50m) TAM ,00+KDV KARAAL Konut Alan ( AKS=0,25,KAKS=0,50, Hmax: 6.50m) TAM ,00+KDV KARAAL Serbest Nizam Konut Alan ( ki Kat) TAM ,94+KDV TULUNTAfi Konut Alan ( AKS=0,25,KAKS=0,50, Hmax: 6.50m) TAM , , Resmi lanlar (Bas n ) 938 (www.bik.gov.tr)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı