Huzur Pikniði'nde buluþtular

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Huzur Pikniði'nde buluþtular"

Transkript

1 Trafik tedbirleri meyvelerini veriyor Çorum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan trafik denetimleri ve alýnan tedbirler meyvelerini veriyor. *HABERÝ 9 DA Huzur Pikniði'nde buluþtular Çorum Emniyet Müdürlüðü personelinin ortaokul eðitimine devam eden (11-14 yaþ grubu) çocuklara yönelik 'Benim Babam Polis' projesinin bir faaliyeti olan Huzur Pikniði önceki gün gerçekleþtirildi. *HABERÝ 2 DE ÇORUM Orhanoðlu'nun adý yaþatýlacak Kalp krizi sonucunda geçtiðmiz hafta hayatýný kaybeden Çorum Kadýn Doðum ve Çocuk Hastanesi emekli Baþhekimi, Özel Çorum Hastanesi eski Yönetim Kurulu Baþkaný, Jinekolog Op. Dr. Erdal Orhanoðlu nun (70) isminin yaþatýlmasý için sevenleri tarafýndan çeþitli giriþimler baþlatýldýðý bildirildi. *HABERÝ 7 DE 25 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:2326) AK Parti Çorum teþkilatý, Olaðanüstü genel kurula 17 otobüsle katýlacak Hep birlikte Yeni Türkiye Ahmet Sami Ceylan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, düzenlediði basýn toplantýsýnda, 27 Aðustos'ta yapýlacak olan AK Parti Olaðanüstü Genel Kurulu hakkýnda bilgi verdi. "Hep birlikte yeni Türkiye" sloganýyla AK Parti'nin yeni Türkiye hedefinde daha büyük adýmlar atacaðýný kaydeden Ceylan, AK Parti Kongresine Çorum'dan 17 otobüsle katýlacaklarýný duyurdu. *HABERÝ 5 DE Çorum da asayiþ olaylarý Kamyonetle otomobil çarpýþtý *HABERÝ 3 DE Kamyon çarptý, 2 yaralý *HABERÝ 3 DE Üzerine semaver devrildi *HABERÝ 3 DE Araç takla attý, 4 yaralý *HABERÝ 17 DE Ayçiçeði fiyatý buðdayýn 2 katý olmalý Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, halkýn bitkisel yað tüketiminde yüzde 84,3 oranýnda ayçiçeði kullandýðýný, üretilen ayçiçeðinin tüketimi karþýlamadýðýný bildirdi. *HABERÝ 3 DE Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, gençlere hitaben bir konuþma yaptý. Gençlerimizi maddi ve manevi inþa edeceðiz Çorum Belediyesi bünyesinde bulunan Gençlik Merkezleri renkli bir þölenle yaz kurslarýný noktaladý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, törende yaptýðý konuþmada gençlere yatýrýmýn geleceðe yatýrým olduðuna vurgu yaparak yaz kurslarýna katýlan gençlere ve ailelerine teþekkür etti. "Yaz tatilinizde zamanýnýzý boþa Yeni Terminal e en iyi güvenlik güvenlik sistemi kuruluyor Yeni Terminal e kurulacak otomasbyon sistemi hakkýnda bilgi verildi. geçirmediniz, belediyenin faaliyetleriyle hem eðlendiniz hem de öðrendiniz. " diyen Külcü, alt yapý hizmetlerine önem verdikleri kadar sosyal belediyeciliðe de önem verdiklerini, planlamalarýný yaparken toplumun bütün yaþ gruplarýný gözettiklerine dikkat çekti. *HABERÝ 4 DE Çorum Belediyesi'nin geçmiþ dönem projeleri arasýnda yer alan Yeni Terminal inþaatýnda sona yaklaþýlýyor. Sýrada en iyi otomasyon ve güvenlik sisteminin belirlenmesi ve kurulmasý var. Vali Sabri Baþköy'e Çorum'a ve üniversiteye olan katkýlarýndan ötürü Mezuniyet Cübbesi giydirildi. Vali Sabri Baþköy e mezuniyet cübbesi Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði, Ýstiþare Meclisi nde ayný zamanda Hitit Üniversitesi doktora öðrencisi olan Vali Sabri Baþköy'e, Mezuniyet Cübbesi giydirildi. *HABERÝ 6 DA Üniversite sanayi iþbirliði ülkeye örnek Hitit Üniversitesi Öðrencileri ve Mezunlarý Derneði Yönetim Kurulu Üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odasý'na tanýþma ziyaretinde bulundu. *HABERÝ 7 DE Hükümet Suriyeliler için kararýný verdi Savaþtan kaçarak Türkiye ye gelen Suriyelilerle ilgili önemli kararlar alýndý. Suriyeli sýðýnmacýlarýn karýþtýðý olaylarýn önlenmesi ve sorunlarýn çözümü amacýyla düzenlenen toplantýda, ''kamu güvenliðini bozan Suriyelilerin sýnýrdýþý edilmesi'' kararý alýndý. *HABERÝ 10 DA

2 2 PAZARTESÝ 25 AÐUSTOS 2014 Çorum Emniyet Müdürlüðü personelinin ortaokul eðitimine devam eden (11-14 yaþ grubu) çocuklara yönelik 'Benim Babam Polis' projesinin bir faaliyeti olan Huzur Pikniði önceki gün gerçekleþtirildi. Huzur Pikniði'nde buluþtular Ç Çocuklar polislerin kullandýðý araçlarý tanýdý. Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, pikniðe katýlan çocuklarla sohbet etti. 'Benim Babam Polis' isimli projenin çocuklar arasýnda kaynaþmayý artýrmasý amaçlanýyor. Etkinliðe Erkan Tarancý, Emniyet Müdür Yardýmcýsý Selçuk Erdoðan Aras, þube müdürleri, polis çocuklarý katýldý. Emre Kut orum Emniyet Müdürlüðü personelinin ortaokul eðitimine devam eden (11-14 yaþ grubu) çocuklara yönelik 'Benim Babam Polis' projesinin bir faaliyeti olan Huzur Pikniði önceki gün gerçekleþtirildi. Toplum Destekli Polis Þube Müdürlüðü nce Samsun yolu 3. Kilometrede bulunan Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü bahçesinde düzenlenen etkinliðe, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Emniyet Müdür Yardýmcýsý Selçuk Erdoðan Aras, þube müdürleri, polis çocuklarý katýldý. Huzur Pikniði'nde çocuklara hitaben konuþan Tarancý, Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü tarafýndan yürütülen ve Emniyet Genel Müdürlüðünce finanse edilen 'Gelecek Çocuklarla Þekillenecek Projesi' kapsamýnda çeþitli etkinlikler düzenlendiðini belirterek, "Emniyet Müdürlüðümüz tarafýndan proje kapsamýnda baþta engelli çocuklarýmýz olmak üzere çok sayýda çocuðumuzla etkinliklerde bir araya geliyoruz. Bu sefer de meslektaþlarýmýzýn ve personelimizin çocuklarýyla böyle bir organizasyonda bir araya gelmek istedik, polis çocuklarýný da unutmadýðýmýzý belirtmek istedik. Çocuklarýmýza, babalarýnýn, annelerinin hangi ortamlarda hangi araçlarla çalýþtýklarýný da göstermek istedik" dedi.. Etkinlikte Narkotik Köpeði Poyraz, çocuklara gösteri amacýyla, temsili uyuþturucu madde aramasý yaptý. Piknikte, çocuklara köfte ikram edildi. Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik Þube Müdürlüklerine ait araçlar çocuklara tanýtýlarak hatýra fotoðrafý çekildi. Etkinliðe katýlan polisler, müzik eþliðinde çiftetelli oynayýp, ip atlayarak hoþça vakit geçirdi. 'Benim Babam Polis' isimli projenin çocuklar arasýnda kaynaþmayý artýrmak, sosyal imkanlardan faydalandýrmak ve eðlenceli zaman geçirmelerini saðlamak için hazýrlandýðý belirtildi. Toplum Destekli Polis Þube Müdürlüðü nce 'Benim Babam Polis' projesinin bir faaliyeti olan Huzur Pikniði düzenlendi. Kardeþiz Projesine Çorum dan katýlým E mniyet Genel Müdürlüðü'nce seçilecek yaþ arasýndaki çocuklar, Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programý (ÇOGEP) kapsamýnda Asayiþ Baþkanlýðý ve Türkiye Ýzcilik Federasyonu ile ortaklaþa yürütülen 'Kardeþiz Projesi' kapsamýnda 8'er günlük 4 dönem halinde izcilik kampýna götürülecek. Asayiþ 'nden yapýlan açýklamada, ÇOGEP'Ýn çocuk ve gençlerin kiþisel ve sosyal geliþimlerinin saðlanmasý çerçevesinde toplumsal açýdan korunmalarýna iliþkin tedbirlerin yaþama geçirilmesi amacýyla uygulamaya geçirildiði hatýrlatýldý. ÇOFEP'in, çocuklarýn kendilerine sosyal ve eðitim desteði saðlanarak topluma faydalý bireyler olarak yetiþmelerine katkýda bulunmayý, kente göçle gel- miþ, uyum saðlayamamýþ veya diðer dezavantajlý toplum kesimlerinin þehir yaþamýna dâhil edilmesini ve güvenlik hizmetlerine dolaylý olarak olumsuz yönde etki eden yoksunluklarý azaltmayý amaçladýðý vurgulandý. Açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Genel müdürlüðümüz ile Türkiye Ýzcilik Federasyonu arasýnda 6 Aðustos 2012 tarihinde imzalanan 'Kardeþiz Projesi' isimli iþbirliði protokolü çerçevesinde, ÇOGEP in amaç ve hedefleri doðrultusunda Emniyet Genel Müdürlüðünce belirlenecek 1114 yaþ grubundaki çocuklarýn TÝF in belirlemiþ olduðu program doðrultusunda 2 Aðustos- 9 Eylül 2014 tarihleri arasýnda 8 günlük 4 dönem halinde kampa götürülecek. Birinci grupta bulunan Aksaray, Çankýrý, Ordu ve Bolu'da, ikinci grupta bulunan Karaman, Kýrýkkale, Amasya ve Afyonkarahisar illerinden katýlýmcýlar katýlým saðlayarak programý tamamlamýþtýr. Üçüncü grupta bulunan Niðde, Çorum ve Isparta illerinden katýlýmcýlar 25 Aðustos- 1 Eylül 2014 tarihlerinde ve dördüncü grupta bulunan Nevþehir, Yozgat, Kýrþehir ve Ankara illerinden katýlýmcýlar ise 2-9 Eylül 2014 tarihlerinde programa dahil olacaktýr." (Cihan) Kardeþiz Projesi' kapsamýnda 8'er günlük 4 dönem halinde düzenlenecek izcilik kampýna Çorumlu çocuklar da katýlacak.

3 Yeni Terminal e en iyi güvenlik sistemi kuruluyor Ç orum Belediyesi'nin geçmiþ dönem projeleri arasýnda yer alan Yeni Terminal inþaatýnda sona yaklaþýldýðý, sýrada en iyi otomasyon ve güvenlik sisteminin belirlenmesi ve kurulmasý olduðu O smancýk ta meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Gemici Mahallesi'nde kamyonetle otomobilin çarpýþtýðý trafik kazasýnda otomobil sürücüsü yaralandý. Erhan Y. yönetimindeki 19 TP 204 plakalý kamyonet, Mantýk Dede Sokaðý ndan Beyazýt Caddesi ne çýktýðý sýrada caddede ilerleyen Dursun Ö. yönetimindeki 19 HL 914 plakalý otomobille çarpýþtý. orum'da otomobilin, kamyona Çarkadan çarpmasý sonucu 2 kiþi yaralandý. Kaza, Çorum-Samsun Karayolu'nda dün akþam meydana geldi. 34 yaþýndaki Abdullah Celep yönetimindeki 55 EV 590 plakalý bildirildi. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Çorum Belediyesi de bölgenin en büyük otobüs terminali için en iyi güvenlik ve otomasyon sistemi kuracak firmayý Kamyonetle otomobil çarpýþtý Kazadayaralanan Dursun Ö. olay yerine gelen ambulansla OsmancýkDevlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Kamyon çarptý, 2 yaralý 7 yaþýndaki çocuk hastaneye kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. belirlemeye çalýþýlýyor. Bu kapsamda Ankara Büyükþehir Belediyesi Þehirlerarasý Otobüs Terminali'nin de (AÞTÝ) sistemini kuran Solariks firmasý, Çorum Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü personeline Ankara Büyükþehir Belediyesi Þehirlerarasý Otobüs Terminali'nin de (AÞTÝ) sistemini kuran Solariks firmasý Çorum a geldi. Yeni Terminal e kurulacak otomasbyon sistemi hakkýnda bilgi verildi. Çarpýþmanýn ardýndan kaburgasý kýrýldýðý tespit edilen otomobil sürücüsü Dursun Ö. ileri tetkik Osmancýk ta meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. otomobil, 47 yaþýndaki Seyfettin Uçar yönetimindeki 34 HV 4657 plakalý kamyona arkadan çarptý. Otomobil sürücüsü ile yanýnda bulunan annesi 70 yaþýndaki Arzu Celep, araçta sýkýþtý. 112 saðlýk görevlileri ilk müdahaleyi yaralýlara yaparken, sýkýþan 2 kiþi brifing verdi. Otogarlara ekipman ve sistem çözümleri sunan firma yetkilileri, kendilerine ait olan yazýlýmý Türkiye geneline yaymak istediklerini, Çorum'da çok modern ve büyük bir terminal inþaatýnýn bitmek üzere olduðunu söyledi. Candan: En iyi sistemi seçeceðiz Firma yetkilerinden bilgi alan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, bölgenin en büyük terminali için çaðýn en son teknolojiye sahip otomasyon sistemini kullanmak istediklerini, bu nedenle firma yetkililerinden sistemleri hakkýnda bilgi aldýklarýný söyledi. Daha önce de 4 firma ile görüþ alýþveriþinde bulunduklarýna dikkat çeken Candan, "Yeni terminal için en iyi sistemi belirlemeye çalýþýyoruz." dedi. Çorum Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü, sistemleri hakkýnda bilgi veren 5 firmayý inceledikten sonra yeni terminal için en iyi ve en doðru sistemin hangisi olduðuna karar verecek. Haber Merkezi ve tedavi içiðn Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. (Osmancýk) itfaiye ekipleri tarafýndan kurtarýldý. Ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan yaralýlar tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor. (DHA) Üzerine semaver devrildi orum'da üzerine içi sýcak su dolu Çsemaver devrilen 7 yaþýndaki Arda Pamin Sucu, hastaneye kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte piknik yapan Arda Pamin Sucu, içi sýcak su dolu olan semaverin üzerine devrilmesi sonucu yandý. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan Sucu'nun vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanýk oluþtuðu belirtildi. Tedavi altýna alýnan çocuðun saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi. (DHA) ali Sabri VBaþköy ün eþi Fatma Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün eþi Hatice Külcü, Engelli Eðitim Merkezi yaz kurslarýný ziyaret etti. Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi bünyesinde devam eden yaz kurslarýnda engelli öðrenciler yeteneklerini geliþtirmeye devam ediyor. Merkezde eðitim gören kursiyerleri Fatma Baþköy ve Hatice Külcü ziyaret etti. Ziyarette engellilerle yakýndan ilgilenen Baþköy ve Külcü, engelli çocuklarla çini yaptý. Engelli çocuklarýn söyledikleri türkü ve þarkýlarý da dinleyen Baþköy ve Külcü, onlarýn yaptýklarý yiyeceklerden de tattýlar. Baþköy ve Külcü, merkez yetkililerinden çalýþmalarla ilgili bilgiler de aldý. Haber Merkezi PAZARTESÝ 25 AÐUSTOS Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün eþi Hatice Külcü, yaz kurslarýný ziyaret etti. Engellilere anlamlý ziyaret ürkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel TBaþkaný Þemsi Bayraktar, halkýn bitkisel yað tüketiminde yüzde 84,3 oranýnda ayçiçeði kullandýðýný, üretilen ayçiçeðinin tüketimi karþýlamadýðýný bildirerek, "Net ithalatçý olduðumuz ayçiçeðinde üreticilerimizin emeklerinin karþýlýðýný almalarý, iyi bir sezon geçirmeleri ve üretimi artýrma gayretlerinin desteklenmesi için ayçiçeði buðday paritesinin 2'nin altýna düþmemesi gerekiyor" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, ayçiçeði hasadýnýn Çukurova'nýn ardýndan Trakya'da da baþladýðýný belirtti. Tohumlarý yüzde oranýnda yað içeren ayçiçeðinin, halkýn en fazla tercih ettiði bitkisel yað çeþidi olduðunu bildiren Bayraktar, tüketicilerin bitkisel yað tüketimlerinin yüzde 84,3'ünü ayçiçeði yaðýndan karþýladýðýný, bundan dolayý üretimin artýrýlmasý gerektiðini vurguladý. Þemsi Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Ayçiçeðinden elde edilen küspe içerdiði yüzde oranýndaki proteinle deðerli bir yem olarak hayvan beslemesinde kullanýlýyor. Bunun yaný sýra sabun ve boya sanayinde deðerlendiriliyor. Saplarý da yakacak olarak kullanýlýyor. Ayrýca Trakya bölgesinde ekim nöbetinde temel bitki oluþu (buðday-ayçiçeði) ayçiçeðini daha da önemli kýlmaktadýr. Ayçiçeði gibi bitkisel yað açýðýmýzý kapatacak gibi ürünlere önem vermeliyiz. Hasadýn baþlamasýyla birlikte ayçiçeðinde sezon açýldý. Üreticilerimiz, bin bir emekle ürettikleri Engelli öðrenciler kurslarda yeteneklerini geliþtirmeye devam ediyor. Baþköy ve Külcü, merkez yetkililerinden çalýþmalarla ilgili bilgiler aldý. Protokol eþleri engellilerin çalýþmalarýný inceledi. Ayçiçeði fiyatý buðdayýn 2 katý olmalý ürünün fiyatýna odaklandý sezonunda 1 lira 50 kuruþ olan ayçiçeði alým fiyatý, sezonunda 80 kuruþ-1 lira arasýna kadar geriledi. Net ithalatçý olduðumuz ayçiçeðinde üreticilerimizin emeklerinin karþýlýðýný almalarý, iyi bir sezon geçirmeleri ve üretimi artýrma gayretlerinin desteklenmesi için ayçiçeði buðday paritesinin 2'nin altýna düþmemesi gerekiyor. Ayçiçeði fiyatý buðdayýn 2 katýndan az olmamalýdýr." -Ekim alanlarý ve verim arttý- Son yýllarda Türkiye'de ayçiçeði ekim alanlarý ve verim miktarýnýn artýþ gösterdiðini belirten Bayraktar, þöyle devam etti: " yýllarý arasýnda ayçiçeði ekim alanlarý yüzde 10,9 oranýnda artmýþtýr. Bu yýllar arasýnda yüzde 52,4 olarak gerçekleþen verim artýþý üretim miktarlarýnýn artmasýnda daha etkili oldu yýlýnda 900 bin ton olan ayçiçeði üretimi, 2013 yýlýna kadar yüzde 69,2 oranýnda artarak 1 milyon 523 bin tona yükseldi. Üretimin 143 bin tonunu çerezlik, 1 milyon 380 bin tonunu yaðlýk ayçiçeði oluþturmaktadýr döneminde yüzde 69,2 artan üretim miktarýna raðmen, 2013 yýlýnda yaðlý tohum, bitkisel yað ve küspe ithalatý için 3,6 milyar dolar döviz ödedik. Bunu dikkate aldýðýmýzda üretimi çok daha fazla artýrmamýz gerekiyor. Kesin olmamakla birlikte birinci tahmin verilerine göre, 2014 yýlýnda 1 milyon 662 bin 903 ton ayçiçeði üretimi bekleniyor. Beklentimiz artan üretimin çiftçilerimizin gelirlerine de yansýmasýdýr." Haber Merkezi

4 4 PAZARTESÝ 25 AÐUSTOS 2014 Çorum Belediyesi bünyesinde bulunan Gençlik Merkezleri muhteþem bir þölenle yaz kurslarýný noktaladý. Yaz kurslarýna renkli kapanýþ Ç orum Belediyesi bünyesinde bulunan Gençlik Merkezleri renkli bir þölenle yaz kurslarýný noktaladý. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi baþta olmak üzere Belediye bünyesindeki 5 gençlik merkezinde 23 Haziran'da baþlayan yaz kurslarýndan yüzlerce genç istifade etti. Matematikten satranca, diksiyondan bilgisayara, Arapça'dan baðlamaya kadar pek çok kursa katýlan yüzlerce genç, kapanýþ þöleninde bir araya gelip marifetlerini sergiledi. Atatürk Spor Salonu ndaki þölene yaz kurslarýna katýlan öðrenciler, aileleri ile onlarca vatandaþ katýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet Yabacýoðlu ve Turhan Candan, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ile Gençlik Merkezleri Koordinatörü Mahmut Ya- bacýoðlu da gençleri bu muhteþem gecede yalnýz býrakmadý. Öðrencilerin büyük bir sevgiyle karþýladýðý Baþkan Külcü ve eþi spor salonunun giriþinde öðrencilerin yaz kurslarýnda yaptýklarý eserleri inceledi. Onlarla tek tek sohbet edip, fotoðraf çektirdi. Daha sonra salona geçen Külcü çiftini burada da gençler, coþkuyla karþýladý. Külcü: Gençler için her þeye katlanýrýz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, törende yaptýðý konuþmada gençlere yatýrýmýn geleceðe yatýrým olduðuna vurgu yaparak yaz kurslarýna katýlan gençlere ve ailelerine teþekkür etti. "Yaz tatilinizde zamanýnýzý boþa geçirmediniz, belediyenin faaliyetleriyle hem eðlendiniz hem de öðrendiniz. " diyen Külcü, alt yapý hizmetlerine önem verdikleri kadar sosyal belediyeciliðe de önem verdiklerini, planlamalarýný yaparken toplumun bütün yaþ gruplarýný gözettiklerine dikkat çekti. Çorum Belediyesi bünyesindeki gençlik merkezlerinden 3 yýlda 25 bin gencin istifade ettiðini söyleyen Külcü, "Ýyi bir nesil için çalýyoruz. Üzerimize düþen görevi yapmazsak bedel öderiz. Hem aile, hem millet hem de devlet olarak bedel öderiz. Gençlerimizi maddi ve manevi olarak inþa edeceðiz. Sadece modern bilimle olmaz. O zaman bir Fransýz eczasý gibi, bir Ýngiliz doktor gibi oluruz. Bize lazým olan gönül dünyasýný doyurmak. Geleneklerimizi, göreneklerimizi de öðrenmeliyiz. Bu nedenle bu çalýþmalarý önemsiyoruz. Bunun için her þeye katlanýrýz." dedi. AK Parti'nin 12 yýllýk iktidarýnda eðitime ve gençlere yapýlan yatýrýmlarý da anlatan Baþkan, milli gelirden þuan en büyük payýn eðitime ayrýldýðýna daha önceden bu payýn silaha yapýldýðýna dikkat çeken Külcü, "Biz çocuklarýmýzý dert ediyoruz. Çocuklarýmýz AK Parti döneminde eðitimin engellerinden kurtuldu. Biz yeni Türkiye'yi bu çocuklara emanet ediyoruz. Belediye olarak hiçbir fedakârlýktan kaçýnmayacaðýz. Onlara iyi bir gelecek hazýrlayacaðýz." dedi. Belediye bünyesindeki 5 gençlik merkezinde 23 Haziran'da baþlayan yaz kurslarýndan yüzlerce genç istifade etti. Gençlere ödüllerini verdi Konuþmasýnýn ardýndan yaz kurslarýnda yapýlan yarýþmalarda dereceye girenlere ödüllerini veren Baþkan Külcü, gençleri tebrik etti. Gençlerle hatýra fotoðrafý çekindi. Þiirlerin okunduðu, keman ve gitar performanslarýnýn sergilendiði, konserlerin verildiði gecede gençler doyasýya eðlendi. Paytak Þov beðenildi Gençlerin TRT Çocuk ekranlarýndan tanýyýp sevdiði Paytak, yaz kurslarýnýn kapanýþ þöleninde harika bir þov sundu. Paytak'ýn toplarla, iplerle, ateþ ve ateþ böcekleriyle yaptýðý gösterileri gençler merakla izledi. Çocuklarýn hayran kaldýðý gösterinin ardýndan salonu dolduran gençlere pamuk þeker, mýsýr ve gazoz ikramlarý yapýldý. Muhteþem baþlayan gece geride güzel ve unutulmaz anýlar býrakarak sona erdi. Haber Merkezi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, gençlere hitaben bir konuþma yaptý. Gençler Matematikten satranca, diksiyondan bilgisayara, Arapça'dan baðlamaya kadar pek çok kursa katýldý. Kadýnlarýn Kapadokya turu Ç Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi gezi düzenledi. Kadýnlar Nevþehir in tarihi mekanlarýný ziyaret etti. Kadýnlara yönelik kültür gezileri devam etti. orum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan kadýnlara yönelik baþlatýlan kültür gezileri tüm hýzýyla devam ediyor. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, 2012 yýlýndan beri Çorumlu kadýnlara yönelik baþlatýlan gezilerde bu zamana kadar yaklaþýk 400 kadýn farklý illeri görme imkaný buldu. Geçtiðimi haftalarda Amasya, Tokat ve Çanakkale gibi illere gezi düzenleyen Çorum Belediyesi, bu kez kadýnlara Nevþehir gezisi düzenledi. Kapadokya da Devrent Vadisi Paþa baðlarýnda çeþitli þekillerde oluþumunu tamamlamýþ iki ve üç þapkalý en güzel peribacasý örneklerini yakýndan görme imkaný bulan Çorumlu kadýnlar, Hitit geleneði olarak yýldýr Avanos ta devam eden çanakçömlek atölyelerini de ziyaret ettiler. Göreme Vadisi ni ve Göreme kasabasýný da kuþbakýþý görme fýrsatý bulan Çorumlu kadýnlar Uçhisar Kale altýnda fotoðraf ve çay molasý vererek geziyi sonlandýrdýlar. Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Kültür Merkezi tarafýndan düzenlenen kültür gezilerine katýlan Çorumlu kadýnlar, gezilerin düzenlenmesi talimatýný veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye teþekkür ettiler. Çorum Belediyesi nin sayesinde tarihi ve turistik birçok ili görme imkaný bulduklarýný dile getiren kadýnlar, tüm Çorumlu kadýnlarý bu tür etkinliklerden faydalanmaya davet ettiler. Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Hanife Nuran Hakyemez de kültür gezilerine katýlan bayanlarýn KKSM ye kültür gezilerine katýlmak için müracaat eden kadýnlar olduðunu dile getirdi. Haber Merkezi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, gençlere ödül verdi. Atatürk Spor Salonu nda eðlence düzenlendi. Yaz kurslarý kapanýþ programýna çok sayýda veli katýldý.

5 PAZARTESÝ 25 AÐUSTOS AK Parti Çorum teþkilatý, Olaðanüstü genel kurula 17 otobüsle katýlacak Hep birlikte Yeni Türkiye Erol Taþkan Parti Ýl Baþkaný Ahmet AKSami Ceylan, düzenlediði basýn toplantýsýnda, 27 Aðustos'ta yapýlacak olan AK Parti Olaðanüstü Genel Kurulu hakkýnda bilgi verdi. "Hep birlikte yeni Türkiye" sloganýyla AK Parti'nin yeni Türkiye hedefinde daha büyük adýmlar atacaðýný kaydeden Ceylan, AK Parti Kongresine Çorum'dan 17 otobüsle katýlacaklarýný duyurdu. "Liderimiz Recep Tayyip Erdoðan'ýn açtýðý bu yolda, adayýmýz Ahmet Davutoðlu ile birlikte yürüyüp, yeni bir Türkiye'nin hep birlikte imarý için tüm gücümüzle çalýþacaðýz." diyen Ceylan, 12 yýl süresince her türlü kumpas ve darbe giriþimlerine raðmen milletin emanetini yere düþürmeden bugünlere geldiklerini ve Türkiye'yi krizli günlerden hayal edilemeyen seviyelere taþýdýklarýný aktardý. Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, ilçe teþkilat baþkanlarý ve belediye baþkanlarýnýn da katýldýðý basýn toplantýsýnda konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, her seçimde Çorum'dan artan oylarla halk tarafýndan destek bulduklarýný, Cumhurbaþkanlýðý seçiminde, Türkiye ortalamasýnýn 12 puan üzerine çýkarak, genel merkez tarafýndan özellikle tebrik ve takdir edildiklerini dile getirdi. Teþkilat mensuplarýyla teþekkürü paylaþan Ceylan, seçimlerde emeði geçen herkese teþekkür ettiðini belirttiði basýn toplantýsýnda þunlarý söyledi, Milletin partisi, birliðin adresi olan AK Partimiz 27 Aðustos'ta Ankara'da 1. Olaðanüstü Büyük Kongresi'ni yapacaktýr. Partimiz bu kongreyle yeni genel baþkanýný seçecektir. Liderimiz, Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn 21 Aðustos günü açýkladýðý gibi, kongremizde genel baþkan adayýmýz Dýþiþleri Bakanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðlu'dur. Olaðanüstü Kongremiz'de, tarihimizde ilk defa milletin doðrudan seçtiði cumhurbaþkaný olan Aþýrýlýðýn sebebi Arap diktatörler D ünya Müslüman Alimler Birliði 4. Dönem Toplantýsýnda konuþan eski Kudüs Müftüsü ve Mescid-i Aksa Camii Ýmamý Sabri: 'Aþýrýlýk, yöneticilerin diktatörlüðü ve alimlerin görevlerini yerine getirmemesi sonucu ortaya çýkýyor. Alimler halkýn arasýna karýþmalý' dedi. Dünya Müslüman Alimler Birliði 4. Dönem Toplantýsý münasebetiyle Ýstanbul'da bulunan Kudüs Eski Müftüsü ve Mescid-i Aksa Camisi Ýmamý Ýkrime Sabri, Ýslam ülkelerindeki diktatörlükler nedeniyle bazý Müslümanlarýn aþýrý yollara baþvurduðunu söyledi. Sabri, 'Aþýrýlýk, yöneticilerin diktatörlüðü ve Ahmet Sami Ceylan, düzenlediði basýn toplantýsýnda Hep Birlikte Yeni Türkiye baþlýklý yeni parti logosuyla objektiflerin karþýsýna çýktý. alimlerin görevlerini yerine getirmemesi sonucu ortaya çýkýyor. Baský ise sosyal patlamaya neden oluyor' dedi. 'Aþýrýlýk eðilimi taþýyan örgütlerle, alimlerin samimi çalýþmalarý ve insanlara Ýslami bilinç aþýlanmasý yoluyla mücadele edilmelidir' diyen Sabri, Müslüman alimlere, toplumdaki boþluklarý doldurmak üzere 'halkýn arasýna karýþmalarý' çaðrýsýnda bulundu. ARAPLAR KU- DÜS ÝÇÝN NE YAPTI? Sabri, 'Ýsrail, 1967'den bu yana Kudüs'ün kimliðini Yahudileþtirmek için milyar dolarlar harcadý. Buna karþýlýk, Araplarýn Kudüs için yaptýklarýna bakalým. Arap liderlerin düzenledikleri zirvelerde alýnan, Kudüs halkýna yýllýk 500 milyon dolar hibe etme kararýna bile baðlý kalýnmadý' þeklinde konuþtu. Dünya Bülteni ABD yi seven ve sevmeyen ülkeler Dünyaca ünlü araþtýrma kuruluþu Pew, "ABD'yi seven ve sevmeyen ülkeler"i araþtýrdý. ünyaca ünlü araþtýr- kuruluþu Pew, Dma "ABD'yi seven ve sevmeyen ülkeler"i araþtýrdý baharýnda yapýlan araþtýrmaya göre, halklarý ABD'yi sevmeyen ülkelerin baþýnda yüzde 85'lik oranla Mýsýr ve Ürdün geliyor. Üçüncü sýrada ise yüzde 75'le Türkiye yer alýyor. ABD'yi en çok sevenlerin baþýnda ise Filipinler halký var; oraný ise yüzde 92. Filipinler'i yüzde 84 ile Ýsrail, yüzde 82 ile de Güney Kore takip ediyor. Haber7 genel baþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþlattýðý bayrak yarýþýnda emanet yeni ellere teslim edilecektir. 27 Aðustos'ta liderimiz Recep Tayyip Erdoðan'ýn koyduðu ilkeler, açtýðý yol ve inþa ettiði hizmet yolunda yeni bir sayfa açýlacaktýr. AK Parti milletin umudu olarak doðdu. Partimizi 2001'de kurduðumuzda ülkemiz her alanda mahrumiyetler ve krizler içindeydi. Milletimiz yokluklara, yolsuzluklara, yoksunluklara mahkum edilmiþti. Biz milletin bize verdiði güç ile her bir soruna el attýk. Bugüne dek baþkalarýnýn "yapýlamaz" dediði bir çok büyük icraati gerçekleþtirdik. Hayalleri gerçek yaptýk. Ülkemizin çehresini deðiþtirdik. Ekonomiden saðlýða, eðitimden ulaþýma kadar her alanda yeni bir kalkýnma hamlesi baþlattýk. Üretim arttý, ihracatta rekorlar kýrýldý. Yýllardýr bitirilemeyen projeler bitti. Ekonomimiz büyüdü. Türkiye ilklerle tanýþtý. Ulaþýmdan saðlýða, eðitimden sosyal desteklere kadar her alanda milletimizin refahýný yükselttik. AK Parti olarak siyaseti güçlendirdik ve itibar kazandýrdýk. Demokrasinin önündeki engelleri kaldýrdýk, insan haklarý ve özgürlükleri geniþlettik. Üstünlerin hukukundan, hukukun üstünlüðüne geçtik. Çözüm süreciyle, kardeþliðimizi, birlik ve beraberliðimizi perçinledik. Güven ve istikrar ortamýný koruduk. Dünyada ülkemizi saygýn, etkili ve güçlü bir konuma getirdik. Artýk Türkiye yardým alan deðil, yardým veren bir ülkedir. Türkiye bugün dünyanýn her yerinde mazlum ve maðdurun yanýndadýr. Demokrasi, refah ve açýklýk ilkelerimizle model olduk. Bu 12 yýlda bize karþý birçok kumpaslar kuruldu, engeller çýkarýldý, darbe teþebbüsleri oldu. Biz, milletimizin gücüne dayanarak bütün bu giriþimleri bozguna uðrattýk. Demokrasimizi güçlendirmeye, her türlü vesayeti kaldýrmaya, hak ve özgürlükleri geniþletmeye sürekli devam ettik. Milletimizin bize verdiði emaneti asla yere düþürmedik. Bizler AK Parti olarak bugüne dek demokraside, ekonomide, belediyecilikte, dýþ politikada yaptýklarýmýzla asla yetinmiyoruz. Bizim davamýz milletimize layýk olduðu demokrasiyi, refahý, gücü ve dünyada saygýnlýðý kazandýrmaktýr. Bunun için Cumhuriyetimizin 100. yýlý olan 2023 için büyük hedefler koyduk. O ufka doðru bütün sevdamýzla, gücümüzle, gayretimizle yürüyoruz. AK Parti herhangi bir parti deðildir. Partimiz milletin baðrýndan çýkmýþtýr. Bizim partimiz "ben" demeden "biz" diyenlerin, "partimiz" demeden "milletimiz" diyenlerin partisidir. Millete hizmeti aþk ile sevda ile benimseyenlerin; durmadan çalýþanlarýn, birliði, kardeþliði bayrak yapanlarýn partisidir. iþte bu yüzden milletimiz, 2002'den beri girdiðimiz her seçimde bize her seferinde daha büyük oranlarda destek vermiþtir. Milletimiz gerek ülke yönetiminde, gerekse belediyelerde bize olan güvenini sürekli göstermiþtir. Bizim çabamýz, bu büyük güvene daha çok çalýþarak, daha yeni iþler yaparak layýk olmaya çalýþmaktýr. Hep daha iyiyi, daha güzeli ve daha doðruyu aramaktýr. Asla yorulmayarak, durmayarak, yýlmayarak Türkiye'yi bir dünya gücü haline getirmektir. Baþbakanýmýz ve Genel Baþkanýmýzýn 10 Aðustos'ta Cumhurbaþkaný seçilmesi ile Yeni Türkiye'nin kapýlarý ardýna kadar açýlmýþtýr. 27 Aðustos'ta yapacaðýmýz 1. Olaðanüstü Büyük Kongremiz ile Yeni Türkiye yolunda yeni bir aþama baþlayacaktýr. Türkiye, bu yeni dönemde daha yüksek irtifalara daha büyük bir hýzla yükselecektir. Türkiye güçlü, demokratik, müreffeh ve saygýn bir ülke olma hedefine daha büyük bir azimle yürüyecektir. Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn rehberliðinde ve genel baþkan adayýmýz, mevcut Dýþiþleri Bakanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðlu'nun yönetiminde bu kutlu ve büyük yürüyüþ yeni aþamalara, yeni ufuklara ulaþmaya devam edecektir. AK Parti, bu yeni aþamada milletin sesi olmaya devam edecektir. Daima milletimizin yanýnda olmaya, milletimizin dilini konuþmaya, onunla olan gönül baðýný korumaya devam edecektir. AK Parti; birliðiyle, beraberliðiyle, davasýyla, sevdasýyla ve aziz milletiyle bu yolda yürümeye devam edecektir. 1. Olaðanüstü Büyük Kongremizin partimize ve milletimize hayýrlý olmasýný temenni ediyoruz. Hepinize ilginiz için teþekkür ederim. Davutoðlu istikrarýn devamýný saðlayacak nkara Ticaret AOdasý Yönetim Kurulu Baþkaný Salih Bezci, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu nun Baþbakan ve AK Parti Genel Baþkanlýðý na aday gösterilmesine iliþkin Sayýn Davutoðlu baþarýlý çalýþmalarýyla siyasi ve ekonomik istikrarýn devamýný saðlayacaktýr. Ülkemize hayýrlý uðurlu olsun dedi. Bezci, yaptýðý yazýlý açýklamada, Baþbakan adayý Ahmet Davutoðlu nun dýþ politikada yürüttüðü baþarýlý çalýþmalarý Baþbakan olarak da sürdüreceðine inandýklarýný söyledi. Türkiye nin son 10 yýlda yakaladýðý büyüme ivmesine dikkat çeken Bezci, Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ýn baþbakanlýðýnda, Ak Parti iktidarýnda siyasi ve ekonomik istikrar, Türkiye yi bölgesinde lider, dünyada güçlü bir ülke konumuna Toplantýya ilçe teþkilat baþkanlarý ve belediye baþkanlarý da katýldý. Ceylan, seçimlerde emeði geçen herkese teþekkür etti. AK Parti teþkilatlarý büyük kongereye hazýrlanýyor. getirirken, kiþi baþýna milli gelirin 11 bin dolar seviyesine yükselmesini saðladý. Bunda dýþ politikadaki baþarýsýyla sayýn Ahmet Davutoðlu nun da büyük payý vardý. Yeni kurulacak hükümetle birlikte Türkiye nin 2023 hedeflerine ulaþma yolunda güçlü bir þekilde ilerleyeceðine inanýyorum" dedi. Siyasi ve ekonomik geliþme ve istikrar için ülkedeki birlik ve beraberliðin önemini vurgulayan Bezci, þunlarý kaydetti: Türkiye sorunlarla dolu bir coðrafyada gerek dýþ gerekse iç politikasýný saðlam zeminde sürdürüyor. Sayýn Davutoðlu nun baþarýlý Dýþiþleri Bakanlýðý tecrübesiyle bu tabloda Türkiye nin daha da güçlenmesini saðlayacaðýndan þüphemiz yoktur." Haber Merkezi

6 6 PAZARTESÝ 25 AÐUSTOS Hayrettin Karaman Dinlerarasý diyalog HUMOD istiþare meclisi oluþturdu Enise Aðbal den bir tanesi. Ancak bir Rektörü Prof Dr. Reha amuoyunda kýsa adý gerçek var ki, Hitit Üniversitesi Kurucu bir öncenizasyon ile bizleri burada Metin Alkan ise; "Bu orga- KHÜMÖD olarak bilinen Hitit Üniversitesi Mezunlarý ki döneminde dört yýlýný buluþturan arkadaþlarýmýza ve Öðrencileri Derneði, Ýstiþare Meclisi kaybetti. Bu anlamda kaybedilmiþ bir dört yýl var. O teþekkür ederiz. Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve oluþturarak Mangal zamanlar Üniversitenin Öðrencileri Derneði ni Evi nde düzenlenen yemekte bir araya geldi. kapýlarý Çorum'a ve Çorumluya kapalýydý. Fakat tebrik ederim. Güzel iþler yapýyorlar. Çorum'un üniversiteden ne beklediðinin Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile birlikte farkýndayýz. Göreve baþla- Birbuçuk yýldýr faaliyet gösteren HÜMÖD, Hitit Üniversitesi büyük dýðýmýz günden bu yana geçtiðimiz günlerde yönetim deðiþikliðine gitti. Bu deðiþim yaþamaya baþladý. Hitit Üniversitesi için gece Belki kaybedilen dört yýl gündüz çalýþýyoruz. Bundan asla gocunmadýk. Hitit deðiþiklikle birlikte dinamik bir yapýya kavuþan geri gelmeyecek ancak Sayýn Hocamýzýn gece gündüz demeden yapmýþ ol- daha iyi noktalara doðru Üniversitesi her geçen gün HÜMÖD, oluþturduðu istiþare meclisi ile yapýsýný duðu çalýþmalarla üniversitemiz geleceðe hazýrlaný- meselesini konuþmuyoruz. gidiyor. Artýk Kampüs daha da güçlendirdi. Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ahmet Ölçer, Doç. Dr. Muyor. Artýk Kampüs diye bir Kuzey ve Güney olmak Mangal Evi nde bir yemek düzenlendi. sorun yok. Hocamýz her üzere iki kampüsümüz var. Cübbesi giydirildi. ammer Cengil, Ali Bektaþ, geçen gün yeni bir projenin maketini bizlere göstelýþmalar hýzla ilerliyor. Na- Kuzey Kampüsü nde ça- Ahmet Ahlatcý, Erdem Çenesiz, Uður Barlýk, Mustafa Tuzcu, Ýbrahim Ethem riyor. Açýkçasý Çorumlular sip Olursa önümüzdeki olarak hayli heyecanlýyýz. günlerde modern mimarisiyle binalarýmýz yüksel- Demirci, Muhlis Doðan, Ýnanýyoruz ki Hitit Üniversitesi ile Çorum da çok þey meye baþlayacak. Bu Mehmet Bölükbaþ, Seydi Demiray, Adil Nezih Kayýþoðlu, Ahmet Köklüka- deðiþecek. Bu noktada bir memleket en iyiyi en güzeli hak ediyor" diye ko- hususu daha belirtmek isterim; HÜMÖD bir grup nuþtu. ya, Dr. Mustafa Azak ve Yunus Çelebioðlu gibi gönüllü öðrencinin çalýþmalarýyla hareket etmeye isimlerin yer aldýðý HÜ- Vali Sabri Baþköy de, MÖD Ýstiþare Meclisi, geçmiþte yaþadýðý bir takým deneyim ve tecrübe- baþladý. Bizlerin derneði Mangal Evi'nde verilen kurmadaki amaçlarýndan yemek ile ilk kez toplandý. lerden örnekler vererek bir tanesi de Üniversite ile devlete ve millete hizmet Toplantýya Vali Sabri Þehir arasýnda köprü olabilmekti. Bugün burada ðindi. Hitit Üniversitesi etmenin güzelliklerine de- Baþköy, Vali Yardýmcýsý Osman Ebiloðlu, Belediye bir mozaik var. Çorum'un, için yapýlan hummalý çalýþmalarý ve gösterilen fe- Baþkan Yardýmcýsý Turhan her renginden insan bu çatý altýnda toplanmýþ dudakarlýklarý anlatan Baþ- HUMOD bir buçuk yýldýr faaliyet gösteriyor. Candan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, rumda. Bu Deneðimizin köy, dernek yönetimini de SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Ziraat Oda- hareket ettiðinin somut kutladý. Dernek faaliyetle- amaçlarý doðrultusunda çalýþmalarýndan dolayý sý Baþkaný Mehmet Sayan'ýn yaný sýra Hitit Ünisidir. Bizler faaliyetlerimi- ve faaliyetlerin amaca yö- göstergelerinden bir tanerinin artarak devam etmesi versitesinin farklý akademik birimlerinden akade- arttýrarak devam etmek is- vurgulayan Baþköy, amaca zi her geçen gün daha da nelik olmasý gerektiðini misyenler, mezunlar ve tiyoruz. Bize destek olan yönelik faaliyetlerde her öðrencilerle birlikte çok tüm kiþi ve kurumlara teþekkür ederiz. Deneðe kat- kaydetti. türlü desteði vereceklerini sayýda seçkin konuk da katýldýký saðlayan tüm HÜMÖD Program sonunda HÜMÖD Baþkaný gönüllülerine teþekkür Dernek Yönetimi tarafýndan ayný zamanda Hitit Ahmet Ölçer; yaptýðý açýþ ederiz. Bugüne kadar Üniversitemize elimizden gel- konuþmasýnda þöyle dedi; Üniversitesi doktora öðrencisi olan Vali Sabri "Uzun yýllar üniversite diði ölçüde destek olduk hasretiyle yanýp tutuþan ve olmaya da devam edeceðiz" dedi. Baþköy'e, Çorum'a ve üniversiteye olan katkýlarýn- Vali Sabri Baþköy'e Çorum'a ve üniversiteye olan bir Çorum vardý. Hitit Üniversitesi 2006'dan sonra Hitit Üniversitesi dan ötürü Mezuniyet kurulan ilk üniversiteler- katkýlarýndan ötürü Mezuniyet Cübbesi giydirildi. Hacý adaylarýna seminer iyanet Ýþleri Baþkanlýðý 2014 Yýlý Hac DOrganizasyonu ile Çorum genelinden hacca gidecek hacý adaylarý için 27 Aðustos 2014 Çarþamba günü saat arasý Azapahmet Camii nde kafile bilgilendirme ve tanýþma toplantýsý yapýlacak. Bilgilendirmeyi Kafile Baþkaný Din Hizmetleri Þube Müdürü Abdullah Salman yapacak. Toplantýnýn sonunda Halk Saðlýðý Müdürlüðü personeli hacý adaylarýna menenjit aþýsý yapacak. Çorum dan hacca gidecek normal tip hacý adaylarý 20 Eylülde Medine'ye ulaþacak, Medine'de 8 gün kaldýktan sonra 28 Eylül de de Mekke'ye geçecekler. Hacýlarýn dönüþ önüþ tarihleri ise 22 Ekim Haber Merkezi Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði Ýstiþare Meclisi oluþturuldu. Esnaf PKK lýlarý kovaladý DP, Diyarbakýr HLice'ye dikilen PKK'lý Masum Korkmaz'ýn heykelinin yýkýlýþýný ve sonrasýnda bir kiþinin ölmesini Bingöl Karlýova'da protesto etmek istedi. Bu sýrada ilçe merkezine gelen yüzleri maskeli PKK'lý bir grup, esnafa "dükkanlarýnýzý kapatýn" çaðrýsýnda bulundu. Esnaf ise ellerine sopalarý alýp PKK'lýlarý kovaladý. ESNAFIN YANITI SERT OLDU Esnaf, kepenklerini indirmeyi reddedince, PKK'lýlar bu kez taþ ve havai fiþeklerle vatandaþlara ve iþyerlerine saldýrdý. Saldýrý ve tehditlere boyun eðmeyen esnaf ise birlik oldu ve ellerine sopa alarak grubu bir süre kovaladý. Olayda 6 kiþinin yaralandýðý bildirildi. Haber7 Önce bilinen bazý hususlarý bir daha hatýrlayalým: 'Dinler arasý diyalog' mecazi bir ifadedir ve kastedilen mana 'farklý dinlere mensup insanlar arasýnda diyalog'dur. Farklý dinlere mensup insanlar arasýnda öteden beri savaþ dýþýnda da iliþkiler olmuþ, bu insanlar birbirini tanýmýþ, ortaklýk ve komþuluk yapmýþ, bir kýsmýndan Müslümanlar kýz almýþ, din adamlarý bir araya gelerek tartýþmalar yapmýþ, barýþ ve antlaþmalar yaparak iliþkiler kurmuþ, ötekileri kendi dinlerine davet etmek için çabalar göstermiþlerdir. Bu sebeple ve bu manada 'diyalog meþru mu, deðil mi, faydalý mý, zararlý mý, olmalý mý olmamalý mý' sorularý da tartýþmalarý da yersiz ve faydasýzdýr. Tartýþmaya ve ilgilileri uyarmaya deðer olan diyalog ise yakýn zamanlarda papalýðýn baþlattýðý ve amacý Hristiyanlýðý yaymak (misyonerlik) olan diyalogdur. Ýyi niyetli olmayan kimselerin aleyhimde konuþmaya vesile kýldýklarý diyalog konusunda ben yýllardan beri bu uyarýyý yapýyorum. En son altý ay kadar önceki bir yazýmda da bunu yapmýþtým: 'Benim konuþmalarým ve yazýlarýmda hedefim, diyalogun fayda ve muhtemel risklerine dikkat çekmek, müslümanlarýn baþta 'teblið, temsil ve cazip imaj oluþturma' olmak üzere güzel hedeflerini gerçekleþtirmeleri için diyaloga olan ihtiyaçlarýnýn altýný çizmek, müslüman gruplarýn bu konudaki farklý yaklaþýmlarýna dayanarak birbirlerine öteki muamelesi yapmalarýný önlemeye katkýda bulunmak, ötekinden önce kendi aralarýnda diyalogu teþvik etmektir.' 'Dünyamýzda insan iliþkileri baþ döndürücü bir hýzla deðiþiyor. Bu deðiþim rüzgârý önünde saða sola savrulup daðýlmak, hatta manevi varlýk bakýmýndan yok olmak da vardýr; kökü derinlerde olan, dallarý, kýrýlmamak için saða sola eðilse de kökü ve gövdesi yerinde kalan çýnarlar gibi olmak da vardýr. Ýkinci oluþun en önemli þartlarýndan biri, 'müþterekleri Ýslam' olan gruplarýn kendi aralarýnda diyaloglar, birlikler, birliktelikler oluþturmak; ortak deðeri korumak, güçlendirmek ve nesiller boyu yaþatmak için dayanýþmaya ve - gerektiði kadar- ortak faaliyetlere aðýrlýk vermektir. Kök ve gövde saðlama alýndýktan sonra öteki ile diyalogun riskleri asgariye inecek, bu çeþit faaliyetler deðiþim rüzgârýnýn yönünü belirlemede müslümanlarýn da önemli paylarý olmasýna yol açýlacaktýr ' (Diyalog konusundaki kitabýmýn önsözünden). 'Hristiyanlýðýn vazgeçemeyeceði vazifelerinden biri misyonerlik; yani bütün insanlarý Hristiyanlaþtýrmak için çaba göstermektir ve bunu da asýrlardan beri yapmaktadýr. Buna raðmen Müslümanlar onlarla diyalog içinde olmuþlar, 'Hristiyanlarý Müslümanlaþtýrmak' amacý da dahil birçok maksatlarla bir araya gelip görüþmüþ, tartýþmýþ, ortak bazý iþler tutmuþlardýr. Bugün yurt dýþýnda yaþayan dindaþlarýmýz yoðun bir misyonerlik taarruzu karþýsýnda bulunuyorlar ve oradaki din rehberlerimiz çeþitli maksatlarla Hristiyan ve Yahudi din adamlarýyla bir araya geliyor, diyaloglar yapýyorlar. 'Bu noktada önemli olan; kýrmýzý çizgilere dikkat etmek, dengeyi bozmamak, kâr zarar hesabýný iyi yapmaktýr. Eðer bu çeþit diyalog Ýslam'ýn ve Müslümanlarýn menfaatine deðil, zararýna olursa zinhar ondan uzak durmaktýr. 'Müslümanlar, 'Dinler arasý Diyalog Ýçin Papalýk Konseyi misyonunun bir parçasý olmak üzere' diyaloga girmezler, kendi davalarýnýn þuurlu bir 'misyoneri; yani davetçisi, tarafý' olarak diyaloga girerler.' (Bu sözler ve daha geniþ bilgi için þu kitabýma bakýlabilir: Diyalog ve Kurtuluþ Tartýþmalarý, Ufuk Yayýnlarý, 2011). Benim 'farklý dinlere ve inançlara baðlý insanlar ile Müslümanlarýn diyaloglarý' konusundaki düþüncem yukarýda özetlediðim gibidir; herkesin düþüncesi kendine; ama insanlara sahip olmadýklarý düþünceyi yüklemek haksýzlýktýr ve ahlak dýþýdýr.

7 PAZARTESÝ 25 AÐUSTOS Orhanoðlu'nun adý yaþatýlacak Çorum Kadýn Doðum ve Çocuk Hastanesi emekli Baþhekimi Erdal Orhanoðlu nun isminin yaþatýlmasý için sevenleri tarafýndan çeþitli giriþimler baþlatýldý. alp krizi sonucunda Kgeçtiðmiz hafta hayatýný kaybeden Çorum Kadýn Doðum ve Çocuk Hastanesi emekli Baþhekimi, Özel Çorum Hastanesi eski Yönetim Kurulu Baþkaný, Jinekolog Op. Dr. Erdal Orhanoðlu nun (70) isminin yaþatýlmasý için sevenleri tarafýndan çeþitli giriþimler baþlatýldýðý bildirildi. Çorum a katkýlarý var Merhum Orhanoðlu nun dostlarý, aslen Bartýnlý olan ve 1977 yýlýndan beri Çorum'da görev yapan Dr. Erdal Orhanoðlu'nun Çorum'da topraða verilmiþ olmasýnýn bir anlamda Çorum ile olan güçlü baðlarýný ortaya koyduðunu, çevresinde Çorum aþýðý bir insan olarak bilinen Orhanoðlu nun, Çorum Kadýn Doðum ve Çocuk Hastanesi'nin yeni binasýnýn Çorum'a kazandýrýlmasýnda da itit Üniversitesi HÖðrencileri ve Mezunlarý Derneði Yönetim Kurulu Üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odasý'na tanýþma ziyaretinde bulundu. Dernek Baþkaný büyük rol oynadýðýný hatýrlattýlar. Bu vefa gösterilmeli Doktorluk mesleðini icra ederken saðlýk camiasýnda da önemli hizmetler üreten Op. Dr. Erdal Orhanoðlu nun, Çorum Kadýn Doðum ve Çocuk Hastanesi'nin yapýmýnda bir inþaat personeli gibi çalýþtýðý, binanýn tamamlanmasýndan sonra ise bu kez de içinin tefriþatý için kapý kapý dolaþarak esnaf ve sanatkârlardan hastane için destek istediði ifade edildi. 37 yýl Çorumlular a hhizmet etti 1977 yýlýnda doktor olarak geldiði Çorum'da 37 yýl boyunca Çorumlular a hizmet veren Erdal Orhanoðlu nun, ömrünün yarýsýný bu memlekette geçirdiðini aktaran dostlarý, saðlýk sektöründe birçok yeniliðin Çorum'a Ahmet Ölçer, Hitit Üniversitesi öðrencileri ile Çorum halkýnýn daha fazla iç içe yaþamasýna katkýda bulunmak amacýyla Üniversitesi Öðrencileri ve Mezunlarý Derneði'ni kazandýrýlmasýnda baþrol oynayan Orhanoðlu nun 70 yaþýnda çok sevdiði Çorum'da hayata gözlerini yumarken, yine Çorum'da sevenleri tarafýndan son yolcuðuna uðurlandýðý dile getirildi. Hastanede adý yaþatýlmalý Edinilen bilgilere göre, Orhanoðlu'nun yaptýðý çalýþmalara yakýndan tanýklýk eden bazý isimler, eski baþhekimin adýnýn yaþatýlmasý için çeþitli giriþimler baþlattý. Orhanoðlu'nun adýnýn bizzat inþasýnda büyük emeði olan Çorum Kadýn Doðum ve Çocuk Hastanesi'ne ya da hastane içerisindeki bir bölüme verilmesi isteniyor. Yine Özel Çorum Hastanesi'nde bir süre Yönetim Kurulu Baþkanlýðý görevinde bulunan Orhanoðlu'nun adýnýn bu hastane içerisinde bir bölüme verilebileceði ifade ediliyor. kurduklarýný belirterek, "Üniversitenin gerçek sahiplerinin öðrenciler olduðu düþüncesinden hareketle derneðimizi kurduk. Ayrýca, mezunlarýmýzýn da ilimize katma deðer saðlamasý adýna dernek Orhanoðlu'nun adýnýn hastane içerisinde bir bölüme verilebileceði ifade ediliyor Orhanoðlu, yeni binanýn Çorum'a kazandýrýlmasýnda da büyük rol oynadý. Üniversite sanayi iþbirliði ülkeye örnek bünyemize alýyoruz. Mezun olan öðrencilerin ilimizde kalmasý ve ilimize katký saðlamasý amacýyla çalýþmalarýmýza baþlamýþ bulunmaktayýz. Örneðin, bu yýl Mühendislik Fakültesi'nden mezun olan iki mühendis arkadaþýmýzý ilimizde bir sanayi kuruluþunda istihdam etmiþ bulunmaktayýz" dedi. Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, üniversite-sanayi iþbirliðini önemsediðini belirterek, "Üniversitenin her anlamda halkla, sanayiyle bir arada olmasý, iþbirliði ortamýnýn oluþturulmasý, Ticaret ve Sanayi Odasý olarak yoðun þekilde gündemimizde yer alan bir konu" dedi. Yeni kurulan bir üniversitenin sanayi ile bir araya gelmesinin, birlikte çalýþma kültürünün oluþmasýnýn, bir anda olabilecek bir durum olmadýðýný belirten Baþaranhýncal, iþbirliði ve güven kültürünün bu süreci baþarýlý kýlabileceðini vurguladý. Ýlimizdeki üniversite-sanayi iþbirliðinin Türkiye'ye örnek olacak düzeyde olduðunu vurgulayan Baþaranhýncal, þöyle dedi; "Hitit Üniversitemiz ile Odamýz tarafýndan çok sayýda proje hayata geçirilmiþtir. Gerek iþ dünyasýnýn talep ve ihtiyaçlarý doðrultusunda faaliyet gösteren laboratuarlarýn kurulmasý, gerek öðrenci ve mezunlara koçluk ve danýþmanlýk yapýlmasý, talep edilmesi halinde iþ olanaklarýnýn deðerlendirilmesi gibi pek çok çalýþma, ortaklaþa yürütülmektedir. Üniversitemiz ile birlikte bugünlerde hayata geçirdiðimiz son proje, Akademisyen Havuzu projesidir. Bu proje ile hedef, bir sanayicimizin üretim tesisinde karþýlaþtýðý bir sorunun akademik metotlarla çözüme kavuþturulmasýdýr. Sanayicilerimiz, iþleriyle ilgili her türlü sorunu bize bildirmeleri durumunda, havuzumuzdaki ilgili uzmanlýk alanýna sahip akademisyenimiz vasýtasýyla çalýþma baþlatýlmaktadýr. Bu organizasyon, iki taraflý fayda saðlamaktadýr. Hem sanayicimizin bir sorunu çözülmekte, hem de bir sorunun çözüm yolu literatüre kazandýrýlmaktadýr. Hem üniversitemiz, hem de sanayimiz bu hýzla büyümeye devam ettikçe, karþýlýklý iþbirliði fýrsatlarý da geliþecek, ilimiz ve ülkemiz için katma deðeri daha yüksek çalýþmalara imza atýlacaktýr" Baþaranhýncal, Üniversitesi Öðrencileri ve Mezunlarý Derneði yöneticilerine çalýþmalarýnda baþarýlar dileyerek, ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Haber Merkezi Greyder de sezon sonu indirim baþladý Sonbahar Kýþ Sezonu na 2 merhaba demeye hazýrlanan Greyder in 2014 Yaz Koleksiyonu nda son indirim fýrsatýný kaçýrmayýn! Ayakkabý ve aksesuar modasýna yön veren öncü marka Greyder in tüm maðazalarýnda sezonun son indirimi baþladý ten beri saðladýðý konforla ayaklara hak ettiði deðeri veren Greyder in koleksiyonunda yer alan tasarýmlara indirimli fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Hassas ayaklara ve sýcak yaz günlerine özel olarak tasarlanan modelleri birbirinden farklý tasarýmlarla sunan Greyder, aksesuar koleksiyonuyla da þýklýðýndan ödün vermek istemeyenlere hitap ediyor yaz koleksiyonunda yer alan zengin erkek ayakkabý modelleriyle sportif bir þýklýk vaat eden Greyder, klasikten vazgeçmek istemeyenleri de unutmuyor. Greyder in kadýn ve erkek ayakkabýlarýyla siz de kendi stilinizi baþarýyla yansýtabilirsiniz. Haber Merkezi Ýskilip Azmimilli Ortaokulu nun TEOG baþarýsý skilip Azmimilli Ortaokulu TEOG sýnavýnda Ýbaþarý elde etti. TEOG sýnav sonuçlarýna göre büyük baþarý saðlayan öðrenciler, öðretmenlerinin ve velilerinin yüzlerini güldürdü. Emeði geçen öðretmen ve veliler baþarýlarýndan dolayý tebrik edildi. Ýþte o sonuçlar; Fen Lisesi: 10, Saðlýk Meslek Lisesi: 11, Sosyal Bilimler Lisesi: 1, Anadolu Lisesi ( Ýl ) : 15, Anadolu Lisesi (Ýlçe) : 46 Berra Kaya Çorum Fen Lisesi, Mücahit Ensar Öztürk Çorum Fen Lisesi, Beyza Baykal, Çorum Fen Lisesi, Dilan Karakaya Çankýrý Süleyman Demirel Fen Lisesi, Melike Selin Ýknci Kýrýkkale Fen Lisesi, Yasemin Göknar Ankara Polatlý Fen Lisesi, Ezgi Kaynak Sungurlu Fen Lisesi, Beyzanur Kördes Osmancýk Fen Lisesi, Naciye Ürün Osmancýk Fen Lisesi, Özge Polat Tokat Erbaa Fen Lisesi. Haber Merkezi Emekliye yüksek maaþ müjdesi ylýk baðlama oranýnýn 2000'den sonra teke Adüþürülmesi ile, emeklilerin maaþlarý da artacak. Torba yasa tasarýsý görüþmelerini devam ettirme kararý sonrasý gündeme gelen formül, milyonlarca emekliye umut oldu. Bu formüle göre, emekli maaþlarýnýn hesaplanmasýnda kullanýlan güncelleme katsayýsý ve aylýk baðlama oranýnýn 2000 yýlý sonrasý için teke düþürülmesi öngörülüyor. Buna ilaveten emekli maaþlarýnda bir alt sýnýr belirlenmesi de teklifler arasýnda bulunuyor. Aylýk baðlama oranlarýnýn son dönemde düþürülmesi, emekli olmak için yaþ bekleyenler için dezavantaj oluþturuyor. Gününü doldurmasýna raðmen yaþýný dolduracaðý süreye kadar çalýþmaya devam edenler, eðer düþük maaþ alýyorlarsa, prim ödemeleri ilerideki emekli maaþlarýnýn düþmesine yol açýyor. ÜÇ AYRI ORAN KULLANILIYOR 2000 yýlý öncesi ile Ocak Eylül 2008 arasý ve Ekim 2008 sonrasý için 3 ayrý aylýk baðlama oraný ve emekli maaþý hesaplama parametresi bulunuyor. Gazete Vatan'ýn haberine göre; Her 3 dönemde de çalýþmasý olan sigortalýlarýn emekli maaþý hesaplamasý ayrý ayrý yapýlýyor. Son dönem çalýþmalar daha düþük baðlama oraný ile çarpýldýðýndan, maaþlarda da bir düþme yaþanýyor. Bu farklý hesaplamalarýn özellikle 2000 yýlý sonrasý için teke düþürülmesi ve tek bir oran üzerinden yapýlmasýnýn bu kayýplarý önleyeceði belirtiliyor. Böylece hem daha fazla prim ödeyen çalýþan cezalandýrýlmamýþ olacak, hem de hak ettiði yüksek emekli maaþýný alacak. Torba yasaya eklenmesi teklif edilen düzenleme, emeklilerin de daha fazla maaþ almalarýný da saðlayacak. TOPLU SÖZLEÞME ÝSTEÐÝ Emeklilerin bir diðer isteði ise toplu sözleþmeden yararlanmak. Þu anda sadece memur emeklilerine tanýnan toplu sözleþme hakkýnýn, SSK ve Bað-Kur emeklileri için de tanýnmasý bekleniyor. Bu saðlandýðýnda emeklilere yapýlacak zam oraný, sadece memur emeklileri için deðil, bütün emekliler için geçerli olacak. Böylece SSK ve Bað-kur'lular enflasyon oranýný beklemek yerine, toplu sözleþmede ortaya çýkacak zam oranýný maaþlarýnda görebilecek. Haber7

8 8 PAZARTESÝ 25 AÐUSTOS Köse'den IÞÝD için toplantý çaðrýsý HP, Meclis Ýnsan Haklarý Komisyonu'nu, CIÞID'e karþý harekete geçti TBMM Ýnsan Haklarý Komisyonun CHP'li üyeleri, CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Veli Aðbaba, Ankara Milletvekili Levent Gök, Ýstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Tunceli Milletvekilli, Hüseyin Aygün, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Ankara Milletvekili Sinan Aygün, IÞÝD'E karþý harekete geçmek için komisyonu toplantýya çaðýrdý. TBMM Ýnsan Haklarý Komisyonun CHP'li üyeleri, CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Veli Aðbaba, Ankara Milletvekili Levent Gök, Ýstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Tunceli Milletvekilli, Hüseyin Aygün, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Ankara Milletvekili Sinan Aygün, IÞÝD'E karþý harekete geçmek için komisyonu toplantýya çaðýrdý. Komisyonun, bölgede çaresizliðe terk edilen Türkmenlerin, Alevilerin, Kürtlerin, Süryanilerin ve Ezidilerin karþý karþýya kaldýðý soykýrým tehdidine karþý sessiz kalamayacaðýný belirten CHP'li üyeler IÞÝD terör örgütünün katliamlarýna maruz kalan Türkmenlerin, Alevilerin, Kürtlerin, Süryanilerin ve Ezidilerin durumlarýnýn tespit edilmesi, gerekli insani yardýmlarýn belirlenmesi, yaþanan insanlýk dramýna karþý atýlacak tüm EB'in devlet okullarýnda okuyan öðrencilere Mözel okullara gitmeleri için vereceði teþvikten yararlanmak için bugün son gün. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) tarafýndan, eðitim-öðretim yýlýnda özel okullara yönelik verilecek 2 bin 500 TL ile 3 bin 500 TL arasýndaki eðitim öðretim teþviki için baþvuru süresi sona eriyor. Eðitim ve öðretim desteði almak isteyen özel okullar ve öðrenciler, saat 17.00'ye kadar baþvurularýný yapabilecek. Destekten yararlanmak isteyen özel okullar, baþvuru takviminde yer alan tarihlerde okul yöneticileri tarafýndan MEBBÝS'te yer alan "Özel adýmlarýn belirlenmesi amacýyla acilen toplanmasýný önerdi. CHP'li üyeleri komisyona bir dilekçe vererek þöyle dedi: "Mezhepçi ve cihatçý bir anlayýþ doðrultusunda binlerce insaný vahþice katleden, on binlerce insaný da yerinden yurdundan eden Irak- Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) isimli terör örgütü Ortadoðu'yu kan gölüne çevirmeye devam etmektedir. Bombalanan camiler, yýkýlan türbe ve kutsal yerler düþünüldüðünde Ortadoðu'da adeta din savaþlarýný tetikleyecek bir seviyeye gelen bu sürecin biran önce durdurulmasý adýna atýlan cýlýz giriþimler ise yetersiz kalmaktadýr. Bu sebeple, IÞÝD terör örgütüne mensup kiþilerin bölgede yaþayan Türkmenlere, Alevilere, Kürtlere, Süryanilere ve Ezidilere yönelik sürdürdüðü katliamlar ile Ortadoðu, bölge haklarý için yaþanýlamaz bir noktaya gelmiþtir. Köyleri bombalanan ve göçe zorlanan Süryanilerden, sokak ortasýnda kafalarý kesilen Alevilere, köylerinde infaz edilen Türkmenlerden, katledilerek yurtlarýndan edilen Ezidilere ve yaþadýklarý bölgeler iþgal edilen Kürtlere kadar Ortadoðu'daki tüm halklar IÞÝD terör örgütünün kurbanlarý olmaktadýr. Son gelinen noktada, IÞÝD teröründen kaçan ve ülkemize sýðýnan Ezidiler, Þýrnak'ýn Silopi ilçesindeki kampta yaþamaya baþlamýþlardýr. Cumhuriyet Halk Partisi Ýnsan Haklarý Komisyonu olarak Þýrnak/Silopi bölgesinde belediyenin kýsýtlý imkânlarýyla kurulan kampta yapmýþ olduðumuz ziyarette, yurtlarýndan edilen ve katliamdan kaçan Ezidilerin çaresizlik içinde olduklarýný, sahipsiz býrakýldýklarýný ve devletin imkânlarýnýn hiçbir þekilde seferber edilmediðini tespit etmiþ bulunuyoruz.komisyonumuzun, bölgede çaresizliðe terk edilen Türkmenlerin, Alevilerin, Kürtlerin, Süryanilerin ve Ezidilerin karþý karþýya kaldýðý soykýrým tehdidine karþý sessiz kalmasý kabul edilemez. Sonuç olarak, Komisyonumuzun, insan haklarýný önceleyen bir duruþ sergileyerek IÞÝD terör örgütünün katliamlarýna maruz kalan Türkmenlerin, Alevilerin, Kürtlerin, Süryanilerin ve Ezidilerin durumlarýnýn tespit edilmesi, gerekli insani yardýmlarýn belirlenmesi, yaþanan insanlýk dramýna karþý atýlacak tüm adýmlarýn belirlenmesi amacýyla acilen toplantýya çaðrýlmasýný arz ederiz." (ANKA) Teþvik için son gün Öðretim Kurumlarý Modülü" üzerinden, veliler ise öðrencinin okuduðu okul müdürlüðü ve e- Okul'daki "Özel Kurumlar Eðitim ve Öðretim Desteði" menüsünü kullanarak baþvurularýný yapacak. Eðitim ve öðretim desteði alacak öðrencinin birlikte yaþadýðý aile bireylerine ait 2014 yýlý haziran ayý toplam gelir durumunu gösteren resmi belge ile üniversitede eðitim gören diðer kardeþlerin öðrenim durumunu gösteren belgeler müracaat esnasýnda okul müdürlüklerine teslim edilecek. Eðitim ve öðretim desteði almaya hak kazanan öðrencilerin velileri 5-9 Eylül'de, e-okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapacak. Haber7 Emel Boyraz Güzellik Merkezi ve Sertifikalý Estetisyenlik Kursu ikinci þubesini açtý. Emel Boyraz Güzellik Merkezi hizmete girdi Hurþit Bozkurt mel Boyraz EGüzellik Merkezi ve Sertifikalý Estetisyenlik Kursu'nun ikinci þubesi önceki gün düzenlenen kokteylle hizmete girdi. Karakeçili Mahallesi Azapahmet Sokak Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi'nin 1. katýnda hizmete giren Emel Boyraz Güzellik Merkezi'nin açýlýþ kokteyline çok sayýda davetli katýldý. Emel Boyraz Güzellik Merkezi Sahibi Estetisyen Güzellik Uzmaný Emel Boyraz, açýlýþa özel kampanya düzenlediklerini ve tüm vücut bakýmýnýn 200 TLolduðunu söyledi. Merkezde lazer tedavisi, epilasyon, makyaj, cilt bakýmý ve kýrýþýk tedavisi yapýlýyor. Estetisyen ve Güzellik Uzmaný Emel Boyraz, Bahçelievler Mahallesi 2. Cadde Aðýcý Apt. No. 6/3 adresinde hizmet veren merkezlerine olan yoðun müþteri ilgisi nedeniyle ikinci þubeyi açma ihtiyacý duyduklarýný söyledi. Emel Boyraz Güzellik Merkezi ve Sertifikalý Estetisyenlik Kursu'nda Emel Boyraz, yardýmcýlarý Güzellik Uzmaný Victoria Aðca ile Sevgi Çelik Þenol görev yapýyor. Emirhan Gömeç sünnet oldu O smancýk'ta biri dönem belediye meclis üyeliði ve belediye baþkan vekilliði yapan iþ adamý Ýsmail Gömeç ile Kadir Güdek in torunu, Mensure & Murat Gömeç çiftinin oðullarý Emirhan Gömeç sünnet oldu. Emirhan a çok sayýda davetlinin katýldýðý bir araç konvoyu ile Osmancýk turu yaptýrýldý. Davetlilere Gemici Sahil Park Konutlarý nda bulunan Hayal Cafe de düðün yemeði düzenlendi. Gömeç ailesi çocuklarýnýn ilk mürüvvetini görmenin mutluluðunu yaþadýlar. (Osmancýk) Merkez Karakeçili Mahallesi Azapahmet Sokak Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi nde faaliyetg österiyor. Merkezde Emel Boyraz, yardýmcýlarý Güzellik Uzmaný Victoria Aðca ile Sevgi Çelik Þenol görev yapýyor. Mensure & Murat Gömeç çiftinin oðullarý Emirhan Gömeç sünnet oldu.

9 PAZARTESÝ 25 AÐUSTOS Trafik tedbirleri meyvelerini veriyor Ç orum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan trafik denetimleri ve alýnan tedbirler meyvelerini veriyor. Emniyet Genel Müdürlüðü nün ü hýzla mücadele ve emniyet kemeri yýlý ilan ederken yurt çapýnda gerçekleþtirilen uygulamalar sürüyor. Ýçiþleri Bakanlýðý genelgesi doðrultusunda harekete geçen Trafik Þube Müdürlüðü ekipleri, Çorum da yaptýklarý uygulamalarda kural ihlallerine karþý sürücüleri aydýnlatýyor. Yapýlan denetimlerin amacýnýn ceza deðil hatýrlatma olduðuna dikkat çeken Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, can güvenliði açýsýndan emniyet kemeri kullanýmýnýn büyük önem taþýdýðýný belirtiyor. Geçtiðimiz günlerde emniyet kemeri kullandýðý için geçirdiði trafik kazasýndan yara almadan kurtulan bir sürücüyü makamýnda kabul eden Salih Erkan Tarancý, trafikte bilinçlenmenin önemine de dikkat çekiyor. EMNÝYET KEMERÝ HAYATA BAÐLAR Þehir içi trafik denetimlerinin hýz kesmeden devam edeceðini vurgulayan yetkililer, kurallara uymamakta ýsrar eden sürücülere cezai iþlem uyla- nacaðýný kaydediyor. Emniyet kemerini takmamanýn ve seyir halinde cep telefonu kullanmanýn maddi cezasýnýn 80 TL olduðunu belirten yetkililer, can güvenliðinin bedelinin ise paha biçilmez olduðunu hatýrlatýyor. Konuyla ilgili yapýlan açýklamada ise þu hususlarýn altý çiziliyor: Sürücülerimizin araca biner binmez ilk yapacaklarý iþ emniyet kemerini takmak olmalý. Çok kýsa mesafe gidilecek bile olsa emniyet kemeri muhakkak takýlmalý. Aslýnda emniyet kemeri kullanmamýzý en çok gerektiren husus da þehir içi yolculuklar. Çünkü ölümlü trafik kazalarýnýn yüzde 80'i evinize kilometre uzaklýkta ve kilometre hýzýn altýnda gerçekleþiyor. Ayrýca trafik kazasý ölümlerinin yüzde 35'i þehir içinde ve büyük olasýlýkla günlük güzergâhlar üzerinde meydana geliyor. Denetimlerdeki amacýmýz, vatandaþa ceza yaðdýrýp onlarý sýkýntýya sokmak deðil, bilakis emniyet kemeri takma bilincinin oluþturulmasýný saðlamak. Belki 80 liralýk cezalar ödenir, ama olasý kazalarda parayla ödenemeyecek hasarlar ortaya çýkabilir. O nedenle trafik kurallarýna uyulmalý, uymayanlar ise mutlaka uyarýlmalý. Çorum da uygulanan trafik denetimleri ve alýnan tedbirler meyvelerini veriyor. Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Fiat Albea 1.2 Active 2003 Fiat Doblo 1.3 Multijet 2005 Fiat Doblo 1.3 Multijet Dyn2010 Fiat Doblo 1.6 Multijet Pre 2012 Fiat Tempra SX 1996 Ford Fiesta 1.4 TDCi Comf 2003 Ford Focus 1.6 TDCi Trend 2008 Ford T. Connect 1.8 TDCI 2013 Honda CR-V 2.0iExecutive 2010 Hyundai Accent 1.3 LS 2000 Hyundai Elantra 1.8 GT 1996 Hyundai Elantra 1.6 GLS 2000 Hyundai Excel 1.5 GLS 1997 Hyundai i Lada Samara 1500i 2000 Opel Astra 1.6 CD 2000 Opel Corsa 1.2 Comfort 2002 Opel Vectra 1.8 GL 1994 Opel Vectra 2.2 Elegance 2003 Peugeot HDi Activ 2011 Renault 12 STW 1988 Renault Europa RT 1995 Renault Broadway GTE 1993 Renault Clio 1.5 DCi Authe 2003 Renault Clio 1.5 DCi Alize 2005 Renault Kangoo 1.4 RTE 2000 Renault Kangoo 1.5 DCI 2004 Renault Kangoo 1.5 DCI M2006 Renault Megane 2.0 RXT 1998 Fiyatý (TL) 15 bin 18 bin 30 bin 40 bin 7 bin bin 28 bin 38 bin bin bin 10 bin 15 bin 10 bin 25 bin 8 bin 19 bin bin 11 bin 27 bin 63 bin 4 bin 10 bin 7 bin 16 bin bin bin 15 bin bin 16 bin 500 Renault Megane 1.6 RXi 2001 Renault Toros STW Renault Toros STW Skoda Fabia 1.4 Classic Skoda Octavia 1.6Elegance 2005 Tofaþ Doðan SLX 1993 Tofaþ Þahin 1994 Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1995 Toyota Corolla 1.6 GLÝ 1996 Toyota Corolla 1.6 Terra Sp 2001 Toyota Corolla 1.4 Terra 2004 Toyota Corolla Toyota Corolla 1.4 D-4D El2010 Volkswagen Jetta 1.6 Prime 2008 Volkswagen Jetta 1.6 Midli 2008 Toyota Yaris Volkswagen Passat 1.6 Cmf 2006 Volkswagen Passat 1.6 Trnd bin bin 8 bin 21 bin 31 bin 7 bin bin 16 bin 17 bin 20 bin 25 bin 34 bin 43 bin 38 bin 39 bin 21 bin 36 bin 49 bin Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ Modeli Ford Transit 120 V bin Ford Transit 190V bin Ford Transit bin Ford Transit bin Ford Transit Jumbo bin Ford Transit Jumbo bin Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin 500 Kia Pregio bin 500 VW Transporter bin VW Transporter Cityvan bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 10 PAZARTESÝ 25 AÐUSTOS Hükümet Suriyeliler için kararýný verdi avaþtan kaçarak Türki- gelen Suriyeliler- Sye ye le ilgili önemli kararlar alýndý. Suriyeli sýðýnmacýlarýn karýþtýðý olaylarýn önlenmesi ve sorunlarýn çözümü amacýyla düzenlenen toplantýda, ''kamu güvenliðini bozan Suriyelilerin sýnýrdýþý edilmesi'' kararý alýndý. Ayrýca, Suriyeli dilencilerin kaldýrýlmasý amacýyla yerel yönetimlerin devreye girmesi ve geliþi güzel yerlerde kalan Suriyelilerin kamplara yerleþtirilmesine karar verildi. YEREL YÖNETÝMLER YARDIM EDECEK Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ýn baþkanlýðýnda Ankara da yapýlan toplantýda yeni bir eylem planýnýn uygulanmasý kararlaþtýrýldý. Ýlgili bakanlýklarýn yaný sýra Suriyelilerin yoðun yaþadýðý kentlerin valileri ile belediye baþkanlarýnýn da katýldýðý toplantýda bazý acil düzenlemelerin yapýlmasý benimsendi. Bu çerçevede, þimdiye kadar katýlýmlarý saðlanamayan yerel yönetimlerin Suriyelilerin yaþam olanaklarýnýn saðlanmasý konusunda devlet kurumlarýna yardýmcý olmasý kararý alýndý. DÝLENCÝLER ORTADAN KALDIRI- LACAK Suriyeli mültecilerin, yerel halk üzerinde oluþturduðu olumsuz etkilerin düzeltilmesi amacýyla uygulanmasý öngörülen acil eylem planýna göre, öncelikle tepki çeken Suriyeli dilencilerin kaldýrýlmasý kararý alýndý. Belediyeler, dilencilerin gözönünden kaldýrýlmasý sýrasýnda kolluk kuvvetlerine yardýmcý olacak. DURUMU ÝYÝ OLMAYANLAR KAMPLARA YERELEÞTÝRÝLECEK Geliri düþük olduðu için ev kiralayamayan Suriyelerin durumunun da ele alýndýðý toplantýda, özellikle Gaziantep çevresindeki kentlerde dükkan ve iþyerlerini kiralayarak ikâmet eden Suriyeli mültecilerin peyderpey kamplara alýnmasý kararlaþtýrýldý. Bu amaçla, Gaziantep in Ýslahiye ilçesinde oluþturulan yaklaþýk 20 bin kiþi kapasiteli kampýn kullanýlacaðý öðrenildi. Bu kampa zor yaþam þartlarýnda olduðu belirlenen Suriyeliler taþýnacak. Yahudilerden Ýsrail'e boykot çaðrýsý ünyanýn farklý bölgerindeki Ya- Ýsrail'i kýnayan ortak Dhudiler mektup yayýmladý. Dünyanýn farklý bölgelerinde yaþayan ve 2. Dünya Savaþý'nda Alman askerleri tarafýndan Nazi kamplarýnda tutulan 327 Yahudi ve onlarýn çocuklarý, ortak bir mektup yayýnlayarak, Ýsrail'in Filistin'de devam eden katliamlarýný ''kesin þekilde kýnadýklarýný'' belirtti. 327 YAHUDÝDEN ÝMZA Uluslararasý Yahudi anti-siyonist Aðý (IJSN) tarafýndan hazýrlanan ve bugün New York Times gazetesinde yayýnlanan mektubun altýna Nazi kamplarýndan kurtulan 327 Yahudi veya çocuklarý imza attý. New York Times gazetesinde daha önce Nobel barýþ ödüllü Elie Weisel tarafýndan yayýnlanan ve ''Hamas'ý Nazilerle eþ tutan'' mektuba karþýlýk yayýnlandýðý belirtilen mektupta, Auschwitz Nazi kamplarýndan bizzat kurtulan 40 Yahudi ile kamplardan sað çýkanlarýn çocuklarý ''Nazi soykýrýmý kurbanlarý Yahudiler ve onlarýn çocuklarý olarak kesin bir þekilde Gazze'deki Filistinli katliamýný, Gazze'de devam eden iþgali ve tarihi Filistin'in koloni haline getirilmesini kýnýyoruz'' denildi. ABD VE BATI ÜLKELERÝNE KINAMA Mektupta; ''Ayrýca, saldýrýlarýna devam etmesi için Ýsrail'e silah saðlayan ABD'nin yaný sýra Ýsrail'i kýnanmaktan korumak için diplomatik kaslarýný kullanan Batý ülkelerini de kýnýyoruz. Soykýrým, dünyanýn sessiz kalmasýyla baþlar'' ifadelerine yer verildi. Ýsrail toplumu içinde gittikçe artan ''aþýrýcý ve ýrkçý'' söylemden rahatsýzlýk duyulduðu bildirilen mektupta þunlar kaydedildi: ''Ýsrail toplumu içinde Filistinliler'in insan yerine konulmamasýný içeren aþýrý ve ýrkçý söylemlerden endiþe ediyoruz. Ýsrail'de The Times of Israel ve The Jeruselam Post gazetelerinde politikacýlar ve uzmanlarýn açýkca Filistinliler için soykýrým çaðrýsý yapmasý, ayrýca saðcý Ýsraillliler'in Neo-Nazi amblemleri taþýmalarýndan da endiþeliyiz.'' Elie Wiesel'in ilanýna atýfta bulunulan mektupta, Wiesel'in ''haksýz olaný haklý göstermeye'' çalýþtýðý belirtilerek, ''Bunun ötesinde, bu sayfalarý kullanarak, Elie Wiesel'in tarihimizi istimar ederek, Ýsrail'in Gazze'yi toptan yok etme çabasýný, aralarýnda yüzlerce çocuðun da bulunduðu 2 binden fazla kiþiyi öldürmesini, toptan bir satýþ yöntemiyle, haksýz olaný haklý göstermeye çalýþmasýndan iðreniyor ve öfke duyuyoruz. Hiç bir þey BM sýðýnaklarýný, evleri, hastaneleri ve üniversiteleri bombalamayý haklýlaþtýramaz. Hiç bir þey insanlarýn elektriksiz ve susuz býrakýlmasýný haklý gösteremez'' denildi. DÜZENÝ BOZAN SINIR DIÞI Toplantýda, karýþtýklarý olaylar nedeniyle kamu düzeninin bozulmasýna neden olan Suriyeli mültecilerin durumu da deðerlendirildi. Bu kapsamda, kamu düzenini bozacak Suriyelilerin sýnýrdýþý edilmesi gündeme gelecek. Valilikler, bu konuda karar alabilecek. Suriyelilerin olumsuzluklara neden olduðu yönünde kamuoyunda yaratýlan algýnýn deðiþtirilmesi amacýyla ilgili devlet kurumlarý da harekete geçirildi. Savaþýn sürmesi nedeniyle Türkiye ye gelen Suriyelilerle bundan böyle birlikte yaþamanýn kaçýnýlmaz olduðu yönünde kamuoyu bilgilendirilmesi yapýlacak. Yerel yönetimlerin kontrolüne verilen bir baþka uygulama ise, Suriyeli mültecilere yönelik uygulamalarýn yerel halkla eþit tutulmasý oldu. Buna göre, belediyeler, özellikle iþyeri açma ve çalýþma izni alma gibi konularda yerel halkla Suriyeli mültecilere eþit uygulama yapacak. Bu düzenlemelerin yaný sýra özellikle Suriye deki rejim ve El Muhaberat ile Türkiye deki bazý odaklarýn tahrik ettiði belirlenen münferit suçlardan kaynaklanan olaylarýn önüne geçilmesi hedeflendi. Suriyelilerin karýþtýðý münferit suçlardan yola çýkarak, genelleme yapýlmasýnýn önlenmesi benimsendi. Fuhuþ olaylarýnýn önüne geçilmesi için ailenin korunmasý uygulamasý kullanýlmasýna karar verildi. SUÇA KARIÞMA DÜÞÜK Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý ndan dün yapýlan açýklamada ise, toplantýda yapýlan tespitler özetle þöyle sýralandý: Bugün itibarýyla, geçici barýnma merkezlerindeki Suriyeli nin yaný sýra çeþitli illerde Suriyeli bulunmaktadýr. Geçici koruma altýndaki Suriyeli misafirlerimiz, Türk halkýna olan þükran ve minnetlerlerini her fýrsatta dile getirmekte; topluma uyum saðlamak ve rahatsýzlýk vermemek adýna azami dikkati göstermektedir. Yabancý düþmanlýðý ve ayrýmcýlýkla mücadele konusunda devlet kurumlarý ve sivil toplum iþbirliðiyle mevcut çalýþmalar güçlendirilecektir. Suriyeliler arasýnda, düþünülenin aksine, adli olaylara karýþma ve suç oraný oldukça düþüktür. Ancak yaþanan herhangi bir olay, ayrýmcý bakýþ açýsýnýn etkisiyle kamuoyunda geniþ þekilde yanký bulmaktadýr. TEDBÝRLER ALINDI Suriyelilerin kayýt altýna alýnmasý hususunda önemli ilerleme kaydedilmiþ, 740 bin Suriyeli nin biyometrik kaydý tamamlanmýþtýr. Kalanlarýn kaydýnýn ise birkaç ay içinde tamamlanacaðý öngörülmektedir. Dilencilik, fuhuþ ya da ikinci evlilikler gibi toplumsal dokuya zarar veren olaylara karþý gerekli tüm tedbirler alýnmaya devam edecektir. Ülkemizde Suriyeli nüfusun artýþý ile birlikte iþ ve çalýþma hayatýnda karþýlaþýlan olumsuzluklarýn giderilmesine yönelik çalýþmalar güçlendirilecektir. Haksýz rekabete sebep olan her türlü ekonomik faaliyet ve kayýt dýþý çalýþmaya karþý gerekli önlemler alýnacaktýr. Suriyeli çocuklarýn okullaþtýrýlmasý için yapýlan çalýþmalar geniþletilecek; toplumsal sorunlarý en aza indirebilmek amacýyla Türkçe öðrenme imkanlarý artýrýlarak teþvik edilecektir. Sokakta yaþayan Suriyeliler tespit edilerek mülki idare ve yerel yönetimlerce geçici barýnma merkezlerine yönlendirilmektedir. Suriyelilere acil ve temel saðlýk hizmeti verilmeye devam edilecektir. Türkiye'de bir ilk! 15 saniyede pasaport kontrolü ürkiye'de ilk kez Atatürk Havalimaný'na parmak izi Tile pasaport kontrolü yapacak Biyometrik Otomatik Geçiþ sistemi bankolarý yerleþtirildi. Atatürk Havalimaný'na geliþ ve gidiþ katlarýnda ikiþer adet yerleþtirilen bankolardan deneme amaçlý geçiþlerin Eylül ayý içerisinde baþlatýlmasý öngörülüyor. Deneme aþamasýndaki sistem þöyle çalýþacak: PARMAK ÝZÝYLE KONTROL Deneme önce dýþ hatlar terminalini gidiþ yönünde 2, geliþ yönünde de 2 biyometrik kabin olmak üzere üç ay sürecek. Daha sonra sistem baþarýlý olursa, gidiþ ve geliþ yönünde 4'er biyometrik kabin daha ilave edilecek. Önümüzdeki yýl sonunda ise sayý gidiþte 12, geliþte de 12'ye çýkacak. Biyometrik kontrol sisteminde insan iþgücü kullanýlmayacaðý gibi, yolcunun tarattýðý parmak izi sistemden otomatik olarak kontrol edilecek, eþleþtikten sonra geçiþ izni verilecek. ÖNCE ÇOK UÇAN 10 BÝN KÝÞÝ Ancak deneme aþamasýndaki sistemin doðru sonuç verebilmesi için uygulama yapýlacak yolcularýn bilgilerinin kayýtlý olmasý gerekiyor. Bu aþamada Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile sýk sýk yolculuk yapan, emniyette parmak izi bulunan ve sayýlarý 10 bini bulan yolcudan yararlanýlacak. Bir Türk firmasýnýn ürettiði ve henüz yapým aþamasýndaki biyometrik kabinlerin ön testleri devam ediyor. Testlerde kabinlerden bir yolcu 21 saniyede geçiyor. Sistemin havalimanýda kurulmasý halinde bu sürenin 15 saniyeye indirilmesi hedefleniyor. YÜZ TANIMASENEYE Bunun bir üst aþamasý olan yüz tanýma sisteminin de, önümüzdeki yýlýn Ekim-Kasým aylarýna doðru kullanýma geçirilmesi bekleniyor. IÞÝD'e büyük operasyon hazýrlýðý bama hü- te- Okümeti, rörle mücadele stratejisi kapsamýnda IÞÝD'e karþý daha sert bir askeri harekât için Kongre'den izin almaya hazýrlanýyor. Amerika'da yayýnlanan Washington Post gazetesi, Obama hükümetinin IÞÝD'e karþý kapsamlý bir askeri operasyon için Kongre'den izin almayý düþündüðünü yazdý. Gazete adý açýklanmayan bir uzman yetkiliye dayanarak verdiði haberinde, kongreden çýkabilecek söz konusu onayýn Irak ve Suriye'de IÞÝD'e karþý sýnýrsýz güç kullanmak için yasal yetki vereceðini belirtti. IRAK VE SURÝYE'DE OPE- RASYON Haberde, ABD ordusunun IÞID'a yönelik yeni mücadele çerçevesinde Irak ve Suriye'de operasyon czacýlar ve Eczaneler Hakkýnda EYönetmelikte deðiþiklik Resmi Gazete'de. Eczacýlar ve Eczaneler Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Buna göre, Eczacýlar ve Eczaneler Hakkýnda Yönetmeliðin 11. maddesine, faaliyette olan eczanelerle ilgili muvazaa þüphesi bulunmasý halinde de muvazaa deðerlendirmesinin, yönetmelik hükümleri ve Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumunca belirlenecek usul ve esaslar doðrultusunda yapýlacaðý hükmü eklendi. Yönetmeliðin 25. maddesinde atý Afrika'daki Ebola salgýnýnda Bölenlerin sayýsý bin 427'ye yükseldi. Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ), Batý Afrika'daki Ebola salgýnýnda ölenlerin sayýsýnýn bin 427'ye yükseldiðini bildirdi. DSÖ'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Aðustos arasýnda Liberya, Gine, Sierra Leone ve Nijerya'da 142 yeni Ebola vakasý tespit edildi ve 77 kiþi hayatýný kaybetti. Buna göre, Liberya'da 110 yeni vaka 48 ölüm, Gine'de 28 yeni vaka 10 ölüm, Sierra Leone'de 3 yeni vaka 18 ölüm, Nijerya'da 1 yeni vaka 1 ölüm görüldü. Böylece, 20 Aðustos'a kadar 2 bin 615 yeni Ebola vakasý tespit edilmiþ ve bin 427 kiþi bu hastalýk dolayýsýyla hayatýný kaybetmiþ oldu. düzenleyebileceðine dikkat çekilirken Suudi Arabistan Ürdün ve Türkiye'nin Irak'taki Sünni vatandaþlarýnýn IÞÝD'e destek vermemeleri konusunda ikna edilebileceði ifade edildi. Kongre son olarak 2001 yýlýnda El Kaide, 2002 yýlýnda da Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak'a karþý askeri yetkiye onay vermiþti. Haberde ayrýca herhangi bir askeri harekat operasyonunu "yapýlabilir ve istenebilir" olarak görülmesi gerektiði ve bu yasanýn 2001 yýlýnda El Kaide'ye karþý yürütülen "Askeri Güçlerin Kullaným Yetkisi" yasasý kapsamýnda olabileceði vurgulandý. Kaynak: DHA Eczaneler Hakkýnda Yönetmelikte deðiþiklik ise "Bu yönetmelik yürürlüðe girdikten sonra açýlacak ve nakil yapýlacak eczanelerin isimleri, eczanenin açýlacaðý il içinde bulunan eczanelerle ayný isimlerde olamaz" þeklinde deðiþikliðe gidildi. Söz konusu yönetmeliðin 46. maddesindeki deðiþikliðe göre de eczane denetimleri, kurum saðlýk denetçileri, saðlýk müdürlüðü tarafýndan görevlendirilecek eczacý, saðlýk müdürlüðünde görevli eczacý yoksa ildeki bakanlýk ve baðlý kuruluþlarýna ait kurum ve kuruluþlarda görev yapan ve saðlýk müdürlüðü tarafýndan görevlendirilecek eczacý veya resmi tabip tarafýndan yapýlacak. Salgýnda ölü sayýsý bin 427 oldu DSÖ verilerine göre, Ebola salgýnýnda Liberya'da 624, Gine'de 406, Sierra Leone'de 392 ve Nijerya'da da 5 kiþi hayatýný kaybetti. Ebola salgýnýnýn yaþandýðý Liberya, Gine ve Sierra Leone'de yaklaþýk bir milyon kiþi karantinada tutuluyor. DSÖ, herhangi bir kanýtlanmýþ tedavi yöntemi ve aþýsý bulunmayan Ebola salgýnýyla mücadele için küresel kamu saðlýðý acil durumu ilan etmiþ ve salgýnla mücadelede deneysel ilaçlarýn kullanýlmasýnýn etik olduðunu açýklamýþtý. 4-5 Eylül arasýnda potansiyelebola tedavisi ve aþýlarý hakkýnda Cenevre'deki DSÖ merkezinde danýþma toplantýsý düzenlenecek.

11 PAZARTESÝ 25 AÐUSTOS Aktif Sen itiraz etti Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu Üyesi Þemsi Bayraktar 'Tarýmda kayýtlý çalýþan yok gibi' ürkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný, Sosyal Gü- Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu Üyesi Þemsi Bayraktar, ka- Tvenlik yýt dýþý istihdamýn tarýmýn en önemli sorunlarýndan biri olduðunu bildirerek, "tarýmda kayýtlý çalýþan yok gibi. Tarýmda çalýþan 20 kadýndan 19'u, 20 erkekten 15'i kayýt dýþý çalýþýyor" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Mayýs ayý verilerine göre, tarýmda istihdam edilen 5 milyon 820 bin kiþiden yüzde 83,1'i olan 4 milyon 838 bininin kayýt dýþý çalýþtýðýný, kayýt dýþý çalýþma oranýnýn erkeklerde yüzde 73,5'de kalýrken, kadýnlarda yüzde 93,8'yi bulduðunu belirtti Mayýs ayýnda tarýmda çalýþan 3 milyon 60 bin erkekten 2 milyon 248 bininin, 2 milyon 760 bin kadýndan 2 milyon 590 bininin kayýt dýþý istihdam edildiðini vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Tarýmda çalýþan 5 milyon 820 bin kiþiden sadece 982 bini kayýtlý. 2 milyon 760 bin kadýndan sadece 170 bini, 3 milyon 60 bin erkekten 812 bini kayýtlý durumda. Bu durum kabul edilemez. Mayýs ayý itibarýyla son bir yýlda, aylar itibarýyla deðiþmekle birlikte erkeklerde kayýt dýþý istihdam yüzde 69,5 ile yüzde 73,6, kadýnlarda yüzde 92,9 ile yüzde 97, toplamda yüzde 80 ile yüzde 84,3 arasýnda deðiþti. Bir diðer ifadeyle toplamda kayýt dýþý istihdam yüzde 80'in altýna inmedi. Kayýt dýþý çalýþma oraný erkeklerde 2013 Temmuz ayýnda yüzde 73,6'ya, kadýnlarda 2013 Eylül ayýnda yüzde 97'ye kadar çýktý Mayýs ayýnda tarýmda istihdam edilenlerin 54 binini iþverenler, 603 binini ücretli veya yevmiyeli çalýþanlar, 2 milyon 248 binini kendi hesabýna çalýþanlar, 2 milyon 915 binini ise ücretsiz aile iþçileri oluþturdu. Tarýmda istihdam edilen 54 bin iþverenin 29 bini, 603 bin ücretli veya yevmiyeli çalýþanýn 508 bini, 2 milyon 248 bin kendi hesabýna çalýþanýn 1 milyon 622 bini, 2 milyon 915 bin ücretsiz aile iþçisinin ise 2 milyon 678 bini kayýt dýþý istihdam ediliyor. Erkeklerin 51 bini iþveren, 376 bini ücretli veya yevmiyeli çalýþan, 1 milyon 974 bini kendi hesabýna çalýþan, 660 bini ise ücretsiz aile iþçisi konumunda bulunuyor. Kadýnlarýn çok büyük bölümü ücretsiz aile iþçisi konumunda. 2 milyon 760 bin kadýn çalýþandan sadece 3 bini iþveren, yüzde 81,7'si, 2 milyon 255 bini ücretsiz aile iþçisi. Ücretli veya yevmiyeli çalýþan kadýn sayýsý 227 binde, kendi hesabýna çalýþan kadýn sayýsý 274 binde kalýyor." -Çözüm, kýsa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarla saðlanabi- lir- Kayýt dýþý istihdamýn, ülkelerin mevcut sosyo-ekonomik yapýlarýyla ilgili olduðunu bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Bu sorunun çözülmesi, kayýtlý istihdamýn zamanla geliþmiþ ülkeler düzeyine yaklaþtýrýlmasý gerekir. Çözüm, kýsa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarla saðlanabilir. Çözümün bir ayaðý olarak istihdama iliþkin mali yüklerin azaltýlmasý ve bürokratik iþlemlerin azaltýlmasý gerekir. Kayýt dýþý istihdamla mücadele çalýþmalarýnda uygulanmasý gereken bir diðer önemli strateji, kurallara uyma konusunda isteksizlikleri gidermek ve kayýt dýþý istihdam eden iþletmeleri kayýtlý sisteme zorlamaktýr. Kayýt dýþý istihdamla mücadele kapsamýnda taraflar arasýnda sosyal diyalog da önemlidir. Ýþ gücünün mesleki eðitimi saðlanmalýdýr. Bunun için beceri kazandýrma, mesleki rehberlik, kariyer danýþmanlýðý, iþ kurmaya destek saðlama ve mesleki rehabilitasyon önemlidir. Kayýt dýþý istihdamýn önlenmesi ve azaltýlabilmesi için sigortasýz çalýþmanýn olumsuzluklarý konusunda halkýn ve kayýt dýþý çalýþanlarýn bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi de gerekir." Ýþsizlik, enflasyon ve yoksulluðun, kayýt dýþý istihdama neden olan en temel sorunlardan bir kaçý olduðuna da dikkati çeken Bayraktar, "yoksulluk, iþsizlik ve enflasyonun yüksek olduðu ülkelerde, kayýt dýþý istihdam da yüksektir. Günümüzde sosyal güvenlik sisteminin iyi yönetildiði geliþmiþ ülkelerde bile sosyal güvenlik sistemlerinde daha iyi hizmet vermek amacýyla deðiþikliklere gidilmektedir. Devletin verdiði hizmetlerden memnuniyetin yüksek olmasý da çalýþanlarýn kayýtlý olmalarýný olumlu yönde etkiliyor" dedi. -TZOB'un çalýþmalarý ve yapýlmasý gerekenler- TZOB olarak sosyal güvenlikte kayýt dýþýlýðý azaltmaya gayret gösterdiklerini, konuyla ilgili olarak bakanlýklarla protokol imzalayarak mesleki eðitimler gerçekleþtirdiklerini vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Bu yýl tarýmsal faaliyetlerin ve tarýmda kayýt dýþýlýðýn yoðun olduðu tespit edilen en az 6 ilde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Ziraat Odalarýmýz iþbirliðiyle kayýt dýþý istihdamýn sosyal güvenlik hak ve yükümlülüklerine olan etkilerine iliþkin bilgilendirme ve bilinçlendirme eðitimleri düzenleyeceðiz. TZOB olarak tarým kesiminde sosyal güvenlik konusunda bilgilendirilme çalýþmalarý yapýyoruz. Kadýn çiftçilere yönelik çalýþmalar yürüttük. Özellikle 2003'ten önceki dönemde kadýn çiftçiler, aile reisi olmadýklarý için sosyal güvenlik kapsamýna alýnmýyordu. Giriþimlerimiz neticesinde, kadýn çiftçilerin yaþadýðý bu sorun yasal deðiþiklikle ortadan kaldýrdý. Geriye dönük borçlandýrmalarýnýn yapýlmasýný saðladý. Çiftçimizin SGK priminin bir kýsmýnýn, kadýn çiftçilerimizin SGK primlerinin yüzde 60'ýnýn devlet tarafýndan karþýlanmasý gerekiyor. Kadýn çiftçilerimiz de diðer sigortalý kadýnlarda olduðu gibi doðum borçlanmasýndan yararlanabilmeli. Çiftçilerimizin malulen emekli olabilmeleri için istenen prim gün sayýsý, diðer sigortalýlarla eþit olmalý. Tarýmsal iþletmelerde çalýþan iþçilerde, iþveren priminin yüzde 50'si devlet tarafýndan karþýlanmalý. Bunlarý yaparsak tarým sektörünün kayýt dýþýlýðýný azaltýrýz. Mayýs ayý itibarýyla son bir yýllýk dönemde aylar itibarýyla tarýmda kayýt dýþý istihdam oranlarý þöyle: YýlAy Tarýmda Toplam Ýstihdamda Kayýt Dýþý Oraný (Yüzde) Tarýmda Erkeklerdeki Ýstihdamda Kayýt Dýþý Oraný (Yüzde) Tarýmda Kadýnlardaki Ýstihdamda Kayýt Dýþý Oraný (Yüzde) 2013 Haziran 83,5 72,4 95, Temmuz 84,3 73,6 95, Aðustos 84,3 73,3 96, Eylül 83,8 71,9 97, Ekim 82,9 70,5 96, Kasým 82,2 69,6 96, Aralýk 82,1 70,4 96, Ocak 81,1 69,5 95, Þubat 80,0 69,7 93, Mart 80,5 70,0 92, Nisan 81,2 70,7 92, Mayýs 83,1 73,5 93,8 Dünya nüfusunun yüzde 8'i þeker hastasý ünyada, 382 milyon diyabet- (þeker hastasý) yaþadýðý Dlinin ve bu sayýnýn 2035'te 592 milyona yükseleceði bildiriliyor Uluslararasý Diyabet Federasyonu (IDF) tarafýndan yayýmlanan "6. Diyabet Atlasý"nda, diyabetin mevcut durumuna ve geleceðine yönelik perspektiflere yer verildi. Dünya nüfusunun yüzde 8,3'ünde diyabet, yüzde 6,9'unda ise gizli þeker (BGT) bulunduðu, diyabet nüfusunun yaklaþýk yarýsýnýn Çin, Hindistan ve Amerika Birleþik Devletleri'nde (ABD) yaþadýðý ifade ediliyor. Atlasta, 2013 yýlý itibariyle dünyada 382 milyon diyabetlinin yaþadýðý ve 2035 yýlýnda bu sayýnýn 592 milyona ulaþacaðý tahmin ediliyor. Diyabetli hasta sayýsýnda, 2035 yýlýna kadar en az artýþýn Avrupa'da (yüzde 22,4), en fazla artýþýn Afrika'da (yüzde 9,1) gerçekleþeði belirtiliyor. Afrika'nýn en az diyabetli hasta popülasyonuna sahip kýta olmasýna karþýn, en hýzlý artýþýn yine Kara Kýta'da görüleceði öngörülüyor. HASTALARIN YÜZDE 80'Ý DÜÞÜK-ORTA GELÝRLÝ ÜLKELERDE YAÞIYOR Diyabet sýklýðýnda ülkelerin gelir durumunun da etkili olduðuna iþaret edilerek, diyabet hastalarýnýn yüzde 80'inin düþük veya orta gelir düzeyine sahip ülkelerde yaþadýðýna dikkat çekiliyor. Bu ülkelerde diyabetli hastalarýn üçte birinin 65 yaþ, yüzde 25'inin 44 yaþ altýnda olduðu, geliþmiþ ülkelerde diyabetli hastalarýn yaþ ortalamasýnýn daha yüksek olduðu fark ediliyor. Dünyada gizli þekeri bulunan kiþi sayýsý 2013 yýlýnda 316 milyon iken, bunun 2035 yýlýnda 471 milyona ulaþacaðý tahmin ediliyor. Bu hastalarýn çoðunluðunun 50 yaþ altýnda olmasý, diyabetin gelecek yýllarda da saðlýk sorunu olarak sýklýklýkla gündeme geleceðini gösteriyor. HASTALARIN YAKLA- ÞIK YARISI DÝYABET OLDU- ÐUNUN FARKINDA DEÐÝL Halen dünya genelinde 15 yaþ altý 497 bin 100 çocuðun tip 1 diyabetli olduðu öngörülüyor yýlýnda 15 yaþ altýnda 79 bin 100 çocukta tip 1 diyabet geliþtiði vurgulanýyor. Tip 1 diyabetin, özellikle Ýskandinav ülkelerinde daha yüksek olduðuna dikkat çekiliyor. Dünyadaki tip 1 diyabetli çocuklarýn yüzde 26'sý Avrupa'da, yüzde 22'si ABD'de yaþýyor. Diyabetli hastalarýn yüzde 46'sýnýn, yani yaklaþýk 175 milyon kiþinin diyabetik olduðunun farkýnda olmadýðý, diyabete baðlý komplikasyon geliþtirme açýsýndan risk altýnda bulunduðu vurgulanýyor yýlýnda, tüm dünyada yaþ grubunda diyabet nedeniyle 5,1 milyon kiþinin hayatýný kaybettiði belirtiliyor. Bu rakam, tüm dünyada ölüm nedenlerinin yüzde 8.4'ünü oluþturuyor. Dünya genelinde, 2013 yýlýnda 548 milyar dolar, diyabet ve komplikasyonlarý için harcanýrken, bu rakamýn 2035 yýlýnda 627 milyar dolara ulaþacaðý öngörülüyor. Dünya Bülteni ktif Sen Ýl Temsilcisi Adem AYücel, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn yeni yasa taraþýný doðrultusunda okul müdürlerinin görevlerinin sona erdirilmesini tasfiye olarak nitelendirdi. Yücel, yaptýðý açýklamada özetle, "Yaklaþýk 16 bin okul müdürünün yeniden görevlendirilmeleri için yapýlan puanlama süresi tamamlanýp sonuçlar açýklanmýþtýr. Yapýlan puanlamada 75 ve üzeri alan müdürler istemeleri halinde 4 yýllýðýna yeniden görevlendirilebilecekler. Ancak puanlama þekline bakýldýðýnda daha öncede sendika olarak yapýlan uygulamaya karþý çýkmýþtýk. Puanlamanýn yüzde 60 gibi büyük bir oraný, yani tamamen belirleyici unsuru Ýlçe Milli Eðitim müdürü ve iki þube müdürü tarafýndan ozgat'ýn Sorgun Ýlçe- bu yýl 2'ncisi Ysi'nde düzenlenen Motocross yarýþmalarý heyecanlý geçti. 12 Ýlden toplam 50 sporcunun katýldýðý yarýþmalarda sporcular birbirinden zor parkurlarý geçerken, bazý sporcular ise geçirdikleri kazalar sonucu yarýþmadan çekilmek zorunda kaldý. Yarýþmanýn tek kadýn yarýþmacýsý Hatice Þahin ise gösterdiði performansla izleyicilerden alkýþ aldý. Sorgun Motosiklet Derneði tarafýndan düzenlen yarýþmalara Yozgat, Erzincan, Sivas, Adana, Çorum, Amasya, Merzifon, Ankara, Kýrýkkale, Nevþehir, Konya, Kýrþehir olmak üzere 12 ilden toplam 50 sporcu katýldý. Yarýþmalara çok sayýda motorsiklet tutkunlarý da eþlik etti. Sorgun Motosiklet Derneði Baþkaný Nihat Alan, amaçlarýnýn gençleri motosiklet sporuna heveslendirmek olduðunu belirtirken, "Baþýboþ gezen ve ortalýkta tehlike yaratan sporcularý disiplin altýna almak ilk amacýmýzdý. Bugün yaptýðýmýz festivalle de bunu amacýmýza ulaþmýþ bulunuyoruz. Bugün yarýþmalarýn olduðu parkurumuzu 2 ayda yaptýk. Yarýþmamýzda tahtara velli, kütük geçmesi, uzun uçma, yüksek uçma, kütükten geçme ve Adem Yücel deðerlendirmiþtir. Ancak süreçten önceye þöyle bir baktýðýmýzda, Mili Eðitim müdürlerinin ve þube müdürlerinin tamamýna yakýný yeni deðiþtirildi. Ve bu Mili Eðitim Müdürlerinin ve þube müdürlerinin hiçbiri bulunduklarý illerdeki okul müdürlerinin hiçbirini tanýmýyorlar. Tanýmadýklarý isimler hakkýnda nasýl oluyor da puanlamada yüzde 60 gibi büyük bir oranda not veriyorlar. Bu akýllara daha öncede kamuoyunu rahatsýz ettiði þekilde hükümete yakýn sendikanýn belirlediði isimlerin öne çýktýðý iddiasýný maalesef akýllara getiriyor." Ýfadelerine yer verdi. Yozgat'ýn Sorgun Ýlçesi'nde bu yýl 2'ncisi düzenlenen Motocross yarýþmalarý heyecanlý geçti. Motocross'a Çorum'dan katýlým dik týrmanma parkurundan oluþuyor. Yaklaþýk 50'ye yakýn sporcumuz bu parkurda yarýþacak. Yarýþma üç kategoriden oluþuyor. 20 beygire kadar motorsikletler, 30 beygire kadar olan motosikletler ve 30 beygirin üzerinde olan motorsiklerler yarýþacak" dedi. Yarýþmalarý izlemek için yurt dýþýndan gelen Osman Çekerek ise Sorgun'da böyle bir organizasyonun yapýlmasýndan memnun olduðun belirterek, "Yurt dýþýnda bu tür etkinlikler sýk sýk olduðundan, insan kendi memleketinden de bu tür etkinliklerin olmasýný istiyor. Bugün burada düzenlenen etkinlik bizleri çok memnun etti" dedi. Yarýþmanýn sonunda ise dereceye giren sporculara plaket ve çeþitli hediyeler verildi. (DHA)

12 12 PAZARTESÝ 25 AÐUSTOS Bülent Gökgöz Davutoðlu ve AK Parti kadrolarý Aðustos Cumhurbaþkanlýðý seçiminin ar- ortaya çýkan sonuçlar sürpriz ol- 10dýndan madýðý þekilde, çatý formülünün toplumsal karþýlýðýnýn bulunmayacaðýný ifade ettiðimiz evvelki yazýmýzda dile getirdiðimiz hususlarý da teyit etmiþ oldu. Ak Parti'nin 2009'da hýz verdiði Kürt Sorunu açýlýmý ve Çözüm Süreci çalýþmalarý, ülkenin yeniden inþa etmeye çalýþtýðý ve eski Türkiye'nin pasif tarafsýzlýktan aktif denge ve halklardan taraf olmaya geçiþte önemli bir basamaðýný teþkil etmiþ oldu. Yani ülke olarak küresel ve bölgesel sorunlara iliþkin söz söyleme ve tutum belirleyebilmeniz için önce evinizdeki yangýný söndürmeniz gerekiyordu. Söz gelimi Kürt sorunu ve PKK sorununun Çözüm Süreciyle normalleþmeye çalýþýlmasý, Türkiye'nin dýþ politikada aktif tutum ve taraf olabilmesi noktasýnda kendisine karþý Ýsrail, Suriye, Ýran veya Batý bloðu tarafýndan PKK'nýn zayýflatýcý bir argüman olarak kullanýlmasýný engelledi. Kürt halkýnýn insani haklarýný teslim etmenin yanýnda daha da ileri noktada Barzani yönetimi ile baþta petrol olmak üzere iliþkilerin geliþtirilmesi, geldiðimiz noktada PYD gibi Esed ile kol kola örgütlerin de elini boþa çýkartan önemli stratejik açýlýmlarý kazandýrmýþ oldu. Davutoðlu'nun kendi deyimiyle Çözüm Süreci Türkiye için en hayati ve nihai sonuca ulaþýlmasý gereken önemli bir konu özelliðini taþýyor. Bu noktada altýný çizmeye çalýþtýðýmýz husus, Çözüm ve Barýþ Süreçleriyle sadece ülke içi bir meselenin deðil, bilakis bölgesel ve küresel politikalarda önemli bir denge iþlevi gören açýlým saðlanmýþ olduðu da net bir þekilde görüldü. Ýþte 2011'de MÝTmüsteþarýna yönelik gerçekleþtirilmeye çalýþýlan operasyon; Türkiye'nin bölgede kardeþ halklarla barýþmasýný, iyi iliþkiler geliþtirmesini ve güç haline gelmesini saðlayabilecek Çözüm ve Barýþ Süreçlerini doðrudan hedef almýþtý. Ahmet Davutoðlu'nu baþbakanlýða getiren en önemli sebep de, yukarýda kýsaca izah etmeye çalýþtýðýmýz hem entelektüel hem de emekçisi olarak deðer temelli dýþ politika ekseninin yeniden olmasý gerektiði yöne çevrilmesindeki katkýsýdýr. Türkiye'nin ve Türkiye toplumunun ekseni, eksikliklerine raðmen mazlumdan, halklardan yana bir rotaya yönelmiþ durumda. Baþbakan Davutoðlu ve Dava Vurgusu Ak Parti'nin 2002 seçimlerine baktýðýmýzda vekil ve kadrolarýnýn profili çoðunlukla iþadamlarý, merkez sað bürokrasi geleneðinden gelen siyasilerden oluþmakta idi. Öncelikli hedef özgürlük alanlarýnýn açýlmasýndan ziyade toplumsal refahýn arttýrýlmasýna yönelik liberal politikalarla mesafe alýnmasý idi seçimlerine geldiðimizde Ak Parti açýsýndan öncelikli konular askeri vesayet ve oligarþik bürokrasinin geriletilmesi idi. 27 Nisan e- muhtýranýn verildiði, kapatma davasýnýn açýldýðý, 367 krizinin yaþandýðý, Cumhuriyet mitinglerinin tertiplendiði ve askerin darbeye çaðrýldýðý vasatta Ergenekon ve Balyoz süreçleri de hukuk kökenli vekil profilinin tercih edildiði bir dönemi ifade etmiþti seçimlerinde ise Milli Görüþ çizgisinden gelen yine hukukçu kimliði de bulunan, Gülen Cemaat'ine biatli vekil profilinin ise geriye itildiði bir kadro deðiþikliðine gidilmiþti. Numan Kurtulmuþ ve ekibinin Ak Parti'ye katýlmasýnýn yegâne sebebi, Ak Parti'nin 'ANAP'laþmasýna izin verilmemek istenmesiydi. Erdoðan ve Davutoðlu'nun yozlaþmaya ve paralel yapýlanmaya karþý kaygýlarýnýn ortak noktasý 'dava' vurgusunda kendini gösteriyor genel seçimlerinde 3 dönem þartýný da göz önünde tutarsak, vekil profilinin dava kaygýsý doðrultusunda deðiþeceðini söylemek mümkün. Sadece hukukçu ya da Milli Görüþ çizgisinden olunmasý yeterli olmayacak. Aksine dýþ politikada, Suriye, Mýsýr, Gazze, Çözüm ve Barýþ Süreçleri, Gezi meselesi, özgürlükler, dindar nesil gibi konularda daha homojen düþünceye sahip, aktif ve samimi adaylarýn 'dava' tercihinde öne çýkacaðýný söyleyebiliriz. Mevcut Teþkilat Kadrolarý 'Dava' Kaygýlarýyla mý Meþguller? Ýþte bu noktada mevcut kadrolar ile ilgili sorular önümüzde beliriveriyor. Acaba mevcut belediye, il, ilçe, gençlik ve kadýn kollarý gibi teþkilatlarý oluþturan kadrolar; Erdoðan ve Davutoðlu'nun ortak vurgularýnda iþaret edilen 'dava' hassasiyetine ne kadar sahipler? Erdoðan ve Davutoðlu'nun siyasi ve sivil hayatlarýna mal olma risklerine raðmen mücadele ettikleri Çözüm süreci, Paralel yapýlanma, Suriye-Mýsýr-Filistin ve Ortadoðu, dýþ politika ve Gezi konularýnda ne kadar aktif rol almaktalar? Bu konularla ilgili yapýlan etkinliklere, yardým organizasyonlarýna, konferans ve basýn açýklamalarýna ne kadar katýlým saðlýyorlar? Erdoðan ve Davutoðlu'nun çokça önem verdiði sivil toplum kuruluþlarý, cemaat veya kanaat önderi insanlarla ne kadar istiþare içindeler? Mevcut kadrolar bu sorular çerçevesinde kendilerini yeniden ve kapsamlý bir þekilde gözden geçirmeliler. Artýk 'benim adamým senin adamýn' döneminin siyasette belirleyiciliðinin azalacaðý bir teþkilatlanmanýn eþiðinde olduklarýný fark etmeliler. TSE 20 firmanýn sözleþmesini iptal etti SE'nin Resmi Gazete'de yayýmlanan ilanýna Tgöre, 2 firmanýn yýllýk vizesini yaptýrmadýðý için, 10'unun ara kontrol olumsuzluðu nedeniyle, 4 firmanýn kendi isteðiyle ve 4 firmanýn da unvan deðiþikliðinden ötürü Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakký veren sözleþmeleri feshedildi. Söz konusu firmalarýn sözleþme fesihleri 10 Temmuz-15 Aðustos 2014 tarihlerinde gerçekleþti. Böylece söz konusu firmalarýn hizmet yeterlilik belgelerinin geçerliliði ortadan kalkmýþ oldu. Firmalarýn artýk bu belgeyi ibraz edemeyeceðinin belirtildiði ilanda, aksi davranýþta bulunanlar hakkýnda rekabet hükümlerine göre iþlem yapýlacaðý ifade edildi. (A.A.) Söz konusu firmalarýn sözleþme fesihleri 10 Temmuz-15 Aðustos 2014 tarihlerinde gerçekleþti. Doðu Türkistan'da 8 kiþi idam edildi Doðu Türkistan (Uygur Özerk Bölgesi)'nde sekiz kiþi idam edildi. oðu Türkistan (Uygur Özerk Bölgesi)'nde Dsekiz kiþinin "terör saldýrýsýnda" bulunduklarý suçlamasýyla idam edildiði bildirildi. Þinhua ajansýnýn haberine göre, Tiananmen Meydaný'nda geçen yýl meydana gelen "araçla saldýrý" ve Uygur Özerk Bölgesi'nde son dönemde meydana gelen olaylarla baðlantýsý olduðu öne sürülen sekiz kiþinin idam edildiði belirtildi. Ulusal basýnda resmi kaynaklara dayandýrýlarak verilen haberlerde, idam edilenlerden Huseyin Guþur, Yusuf Verniyas ve Yusuf Ahmet adlý üç kiþinin Tiananmen Meydaný'nda ekim ayýnda arabayla hýzlýca turistlerin arasýna girerek iki kiþinin öldüðü olay baþta olmak üzere bölgedeki bazý þiddet olaylarýyla baðlantýsý olduðu öne sürülerek ölüm cezasýna çarptýrýldýðý yazýldý. Rozi Eziz adlý kiþinin de geçen sene eyaletin Aksu kentinde polise saldýrýda bulunduðu, Memet Tohtiyusuf'un ise geçen sene "radikal video seyrettiði" ve "bir sivili öldürdüðü" suçlamasýyla idam edildiði kaydedildi. Abdulselam Elim adlý kiþinin çeþitli saldýrýlarý "organize etmekten", Abdumomin Emin ve Bilal Berdi'nin de 2011'de bölgenin Hotan vilayetinde polise yapýlan saldýrýlarý organize ettikleri öne sürülerek idam edildiði açýklandý. Haberde idam kararlarýnýn ne zaman infaz edildiði hakkýnda açýklama yapýlmadý. Bölgede son olarak haziran ayýnda terör suçlamasýyla 13 kiþi idam edilmiþti. Uygur Özerk Bölgesi baþta olmak üzere ülke genelindeki patlama ve býçaklý saldýrý gibi olaylar Pekin yönetimi tarafýndan doðrudan "radikal gruplarla" iliþkilendiriliyor ancak konuyla ilgili net bilgi verilmiyor. Çin iþgal yönetimi, son dönemde bölgedeki güvenlik önlemlerini artýrýrken, "bölücü" olduðu iddia edilen kiþilerin gözaltýna alýnmasý ve yargýlanmasý süreçlerine iliþkin bilgileri kamuoyu ile paylaþmýyor, sadece verilen cezalar resmi medya aracýlýðýyla duyuruluyor. Dünya Bülteni Dahi Akademi Etüt Merkezi minikleri hünerlerini sergiledi Erol Taþkan ahi Akademi DEtüt Merkezi'nde eðitim alan çocuklar, 7 haftalýk eðitimlerini tamamladý. Dönem sonu kapanýþ kutlamasýnda sahne alan çocuklar, birbirinden güzel gösterilerle hünerlerini sergilerken, ortaya koyduklarý baþarýlý çalýþmalarýný aileleriyle paylaþtý. Çok sayýda velinin katýldýðý program saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþladý. Kurum Müdiresi Ayþe Nur Acar, yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda üstün zekalý çocuklara yönelik faaliyetlerini aktararak, öðrencileriyle baþarýlý bir dönemi tamamlamanýn gururunu yaþadýklarýný bildirdi. Üstün zekalý çocuklara yönelik eðitim hizmetlerinin yanýsýra, yeni dönemde etüt merkezi olarak da hizmet yürüteceklerini müjdeleyen Acar, kendi alanýnda uzman kadrolarla baþarýlý hizmetler ortaya koymanýn sevincini velileriyle ve öðrencileriyle paylaþtýklarýný aktardý. Çeþitli kostüm ve kýyafetlerle sahne alan minik öðrenciler, birbirinden baþarýlý dans, parodi ve skeçlerle alkýþ aldý. Dahi Akademi Etüt Merkezi'nde eðitim alan çocuklar, eðitimlerini tamamladý. Eðitimler 7 hafta devam etti. Dönem sonu kapanýþ kutlamasý düzenlendi. Çocuklar, birbirinden güzel gösterilerle hünerlerini sergiledi. Çeþitli kostüm ve kýyafetlerle sahne alan minik öðrenciler alkýþ topladý. Çocuklar rtaya koyduklarý baþarýlý çalýþmalarýný aileleriyle paylaþtý.

13 PAZARTESÝ 25 AÐUSTOS :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:28 ÞEVVÂL: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:11 Aðustos 1430 Hýzýr: AÐUSTOS Yavuz Sultan Selim Hân'ýn Mercidabýk Zaferi (1516) - Vezüv yanardaðý Pompei ve Herkülaneum þehirlerini yok etti (79) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA METEOROLOJÝ PRATÝK BÝLGÝLER Kýyafetlerdeki beyaz deodorant lekelerinden kurtulmak için askýlarda kullanýlan koruyucu köpüðü kumaþa narince sürterek temizlik yapabilirsiniz. NÖBETÇÝ ECZANELER YAÞAM BAHABEY CAD. NO : 1/13 DÝKEN U.KAVAK MH. E.HOCA CAD.11/B 23 NÝSAN ÝLKOKULU KAR. GÜNLÜK Abdulkadir OZULU Melikþah a sunulan bir siyaset kitabý Siyasetname den seçmeler 6 -Nuþirevan ýn siyaset ve adalet zinciri sallanýnca - Nuþirevan ýn siyaset zinciri yedi yýldan sonra sallanýp üzerine asýlý ziller þýngýrdayýnca bütün saray görevlileri koþup baktýlar ki, bir sahipsiz eþek gelmiþ, baþýyla zinciri sallandýrmaktadýr. Bu hali görenler hemen eþeði oradan uzaklaþtýrmaya çalýþýyorlardý. Durumdan haberdar olan Nuþirevan, eþeði tutup ahýra almalarýný, sahibinin kim olduðunun bulunmasýný ve huzura getirilmesini emretti. Belki bu eþek de bizden adalet istemektedir, diye düþünmüþtü. Saray uþaklarý þehir içinde eþeðin sahibini aramaya çýktýlar ve buldular. Eþeðin sahibi bir çamaþýrcý idi. Nuþirevan, huzuruna getirilen adama sordu: -Bu eþek senin mi? - Benim idi, efendim. Yaþlanmýþtýr ve ben de onu azat etmiþimdir. - Pekala kaç senedir sana ne þekilde hizmet etti bu hayvan? Çamaþýrcý, 20 seneden fazladýr efendim. Sýrtýna koyduðum küfelerle dereye kuru çamaþýr götürüp yýkar, ýslak çamaþýrlarý yine sýrtýna yükler þehre getirirdim efendim, dedi. Nuþirevan, demek sana yirmi sene hizmet eden hayvaný, artýk yük taþýyamýyor, iyi yürüyemiyor diye sokaða terk ettin öyle mi? Çamaþýrcý, evet efendim, dedi. Nuþirevan ahýrdan eþeði getirtti. Adalet zinciri yanýna çamaþýrcý falakaya yýkýldý. Kendisine 40 deynek vuruldu. Nuþirevan, eþeði sahibine verdi ve her gün iki demet otla beslemesini, eðer kusur iþleyip hayvaný aç býrakacak olursa cezanýn daha aðýrýna çarpýlacaðýný ihtar etti. Ýþte böyle adalet zincirine sürünen eþek de Nuþirevan ýn adaletinden payýný almýþtý. Derler ki, Sultan Mahmud her gece has adamlarý ve nedimleriyle þarap içerdi. Sabah olunca ayýkmak için de sabuh denilen sabah içkisini içerlerdi. Sabuh denilen de yine þaraptý. Sultan Mahmut bir eðlence gecesinin sabahýnda arkadaþý ve has adamlarýndan Ali Nuþ-Tekin in halen ayýkmamýþ olduðunu gördü. Ona böyle sarhoþ halde dýþarý çýkmamasýný, sarayda istirahat edip gece evine gitmesini söyledi. Ali Nuþ-Tekin ise ýsrarla hemen evine dönmesi gerektiðinde ýsrarcý oldu. Sultan Mahmud, öyle ise çarþýda-pazarda Muhtesib e yakalanma. Zira o bizim emrimizi yerine getirmekte ihmal etmez. Seni döver. Ben de üzülürüm. Tatsýz olur, dedi. Gerçekten de sultanýn dediði aynen Ali Nuþ-Tekin in baþýna geldi. Pazaryerinden geçerken, Muhtesib atýnýn üzerinde zor duran bu sarhoþu attan indirtti ve 40 deðnek vurdu. Evine gidinceye kadar Ali Nuþ- Tekin þöyle söylendi: Sultanýnýn sözünü dinlemeyenin sonu benim halim gibi olur diyordu. Ertesi gün Ali Nuþ-tekin saraya gelince Sultan Mahmud, dün ne oldu diye sordu. O da gömleðini sýyýrýp sýrtýndaki kamçý yaralarýný gösterdi. * Her þehre bir muhtesip gereklidir ki; o þehirdeki terazileri ve fiatlarý doðru tuttursun, pazara getirilen mallarýn hilesiz olduðunu kontrol etsin, þehir içinde aleni haram iþ iþleyenleri tutup emr-i maruf ve nehy-i münkeri (iyiliði emretsin ve kötülüklerden önleme iþini) yerine getirsinler. Yukarýda ki hikâyede geçtiði gibi olursa elbette iþler adalet üzere yürür ve Ýslamýn temeli kuvvetli olur. Muhtesiplik iþini hep hiç kimseye müsamaha etmeyen bir Türk e buyururlardý ki, iþ düzgün yürüsün. Ýþi ehline veriniz, yaptýrýnýz ikazý ne mübarek sözdür. (sürecek) * Kaynak: Siyaset-name. Yazan Nizamü l-mülk, Çev. Prof. Dr. M. Altay Köymen. Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý.!000 temel eser dizisi (Sürecek) Problemlerini çözmek için estetiðe baþvuruyorlar Prof. Tosun, Estetik ameliyat kiþinin vücudunu düzeltir, Problemlerini deðil" Selçuk Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Zekeriya Tosun, eþiyle problemlerini estetik ameliyatla çözebileceðini düþünen kadýnlar olduðunu, estetik ameliyatýn kiþinin eþiyle arasýný deðil, vücudunu düzeltebileceðini söyledi. Açýklama yapan Tosun, estetik ameliyatý genelde gençlerin tercih ettiðini ifade etti. Gençlerin beden algýsý çok farklý olduðu için kendileriyle çok fazla ilgilendiðini anlatan Tosun, Türkiye'de 20 ve 30'lu yaþlarda en çok burun, 40'tan sonra ise en fazla meme küçültme ve yað aldýrma ameliyatý yaptýrýldýðýný kaydetti. Yurt dýþýnda ileri yaþlarda yüz germe, yað aldýrma ve karýn estetiði ameliyatý gerçekleþtirildiðini aktaran Tosun, "Türkiye'de ise ileri yaþlarda bu tür ameliyatlarý yaptýranlarýn oraný az" dedi. HAYAL KIRIKLIÐINAUÐRUYORLAR Vücutlarýnda hiçbir sorun yokken ilgili yerlere baþvuran hastalarýn olduðuna dikkat çeken Tosun, bazen çeþitli isteklerle gelen hastalarýnda bulunduðunu dile getirdi. Tosun, kiþilerin bazen sevdikleri sanatçýya bile benzemek istediðini belirterek, "Eþiyle problemlerini estetik ameliyatla çözebileceðini düþünen kadýnlar var. Estetik ameliyat kiþinin vücudunu düzeltir, eþiyle arasýný deðil. Fiziksel olarak deðiþim saðlandýðýnda her þeyin normale döneceði gibi yanlýþ düþünceler oluyor. Bu düþünceyle hareket eden kiþiler, daha sonra zaten hayal kýrýklýðýna uðruyor" diye konuþtu. Kadir Yüktaþýr com Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Bir Yangýnýn Külleri 2 Bu haller arasýnda Ahmet efendi bir türlü arzu ettiði huzurlu ortamý bir türlü kuramamýþ.. Tefekkür Sonra bunu cami avlusunda hep beraber olduðu arkadaþ- Dünyamýz larýna anlatmýþ.. "Söyleyin aðalar,bana bir akýl verin" demiþ. Her biri çeþitli görüþler ileri sürmüþler.. En sonun da þu karara varmýþlar: Raþit Yücel "Ahmet efendi yaþýn da müsait sayýlýr,olmazsa sana bir corumhakimiyet. net haným daha alalým" demiþler. Bu görüþ Ahmet aðanýn da hoþuna gitmiþ. Neyse araþtýrmalar baþlamýþ. Þöyle ve böyle derken güzel ve görgülü bir haným bulmuþlar Ahmet efendiye.. Ev ahalisine bu mesele duyurulmuþ.. Bu mesele oðullarý,kýzlarý ve hanýmý tarafýndan pek hoþ karþýlanmasa da Ahmet efendi bu hanýmý haremine katmýþ.. Bu defa kýskançlýk ve bazý hissi sebeplerden dolayý Ahmet aðanýn eski hanýmý artýk yersiz bazý huylarýnýn aksine beyine yakýn ilgi ve alakasýný ziyadeleþtirmeðe baþlamýþ.. Ahmet aðanýn morali kýsmen yerine gelmiþ.. Eski hanýmý ihmallerinin ve beyine karþý ilgisizliðin neticesi acý olmuþ ama geriye dönüþü zor bir yola bir defa girilmiþtir.. Zaman ve günler böyle geçerken yavaþ yavaþ kýskançlýðýn neticeleri su yüzüne çýkmaða baþlamýþ.. Eski hanýmý Fatma haným ile yeni haným Hatice haným arasýnda önce yan tavýrlý yaklaþýmlar daha sonra fiili kavga ve saç baþ yolmalara kadar gitmiþ.. Bu haller geniþ aile fertleri tarafýndan endiþe ve hüzünlü hallerin yaþanmasýna vesile olmuþ. Bu durumlar daha sonra komþulara daha sonra akrabalar arasýnda bile konuþulur hale gelmiþ. Bu durumu Ahmet efendiye pek sezdirmemeðe çalýþsalar da artýk bu yaþanan tatsýzlýklar iyice duyulur ve konuþulur hale gelmiþ.. (Sürecek) Gram Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 89, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PAZARTESÝ 25 AÐUSTOS Prof.Dr. Yaþar AKBIYIK Alper BÝLAN Siyasette Davutoðlu dopingi er milletin kendine özgü bir devlet anlayý- vardýr. Devletlere bu özelliði veren mil- Hþý li gelenekleridir. Dünyanýn en kuvvetli devletleri politik geleneði olanlardýr. Bu oluþumlar incelendiði zaman milli geleneðin yaþatýcý bir rolü olduðu görülür. Amerika Birleþik Devletleri yönetimde Osmanlý Ýmparatorluðu'nun eyalet sistemini örnek aldýðý gibi, sosyal barýþý saðlamak için de çeþitli din ve ýrklara mensup halklarý bir arada tutmayý baþaran Osmanlý yönetim anlayýþýna sarýlmýþtýr. Ýngiltere uygarlýkta uluslar arasý deðerleri kullanýrken, yönetim anlayýþýnda kendi geleneðini korumuþtur. Kültürel geliþimini Germen mazisine ve geleneðine baðlýlýkta bulan Almanya'nýn devlet baþkaný Merkel iki yýl önce Türkiye'yi ziyaretinde Osmanlý Enderun sisteminin esaslarýný öðrenmek istemiþtir. Bize gelince, 1876'dan beri yaþadýðýmýz deneyimler Türkiye'nin kuruluþu ve modern devlet yapýsýnýn oluþmasýnda etkili olmuþtur. Ancak Osmanlý mirasýndan faydalanmak yerine daha çok batýlý yönetim örnekleri izlenmiþtir. Batý ulus devlet modeline geçti biz de ulus devlet uygulamasýna geçtik. 20.yy.ýn ikinci yarýsýnda Batý ulus devlet modelinden feragat ederek Avrupa Birliði adý altýnda birleþmeye baþladý. Biz de Avrupa Birliðine girmeye çalýþýyoruz. Gerek devlet yönetiminde gerekse Avrupa Birliði tarzý yönetim anlayýþýnda kendi tarihimiz ve Ýslam medeniyeti içinden örnekler bulabilecek iken, kendimizi Batý dünyasýnýn deðer yargýlarýna kaptýrdýk ve sýkýntýlar yaþadýk. Osmanlý imparatorluðunun altyapýsý üzerine kurulan Türkiye'de katý ulusçuluk politikasý etnik sorunlara neden oldu. Sorunlarýn çözümü için Osmanlý modeline dayalý çeþitli uluslarý bir arada tutmayý baþaran "ittihadý anasýr" politikasý bunlardan biridir. Osmanlý devletinin baþarýsýnda en büyük pay "ilmiye sýnýfý"nýn olmuþtur. Çünkü bilime dayanmayan hiçbir þey olmaz. Bu açýdan Türkiye'nin son yýllarda tarihteki parlak devirlerine dönme yolunda siyasette olumlu geliþmeler yaþanmaktadýr yýlýndan bu yana tarihi tecrübenin ve çaðdaþ dünyadaki uygulamalarýn harmanlamasýný yapan AK Parti hükümeti büyük baþarýlar göstermiþtir. Bu baþarýda en büyük pay þüphesiz ki Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a aittir. Cumhurbaþkaný seçilen Erdoðan baþbakanlýk için uluslararasý bir bilim insaný olan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nu iþaret ederek yürüyüþünü sürdürmektedir. Þemsettin Günaltay, Nihat Erim, Sadi Irmak, Tansu Çiller, Necmettin Erbakan ve Abdullah Gül'den sonra ilmiyeden gelen yedinci baþbakan olan Ahmet Davutoðlu onlara göre þanslý görünüyor. Bunun birinci nedeni, giriþimciliði ve kararlýlýðý ile ön plana çýkan ve kýrk yýllýk siyasi tecrübenin içinden gelen Recep Tayyip Erdoðan gibi bir dünya liderinin yanýnda yetiþmiþ olmasýdýr. Ýkincisi, devlet yönetiminde en önemli unsurlardan biri olan ve günümüzde önemi iç siyasetten de öne geçen dýþ politika alanýnda akademisyen ve bir teorisyen olmasýdýr. Üçüncüsü kýldan ince kýlýçtan keskin olan siyaset yolunda herkes ile çalýþýlmayacaðý hususudur. Tarihte Sezar ve Brutus örneðini hepimiz biliriz. Sayýn Erdoðan Aralýk darbe giriþimi ve ihanet çemberinden Allah'ýn lütfü ve milletinin desteði ile hem kendini hem de Türkiye'yi kurtarmýþtýr. Yaþanan bu acý tecrübenin Sayýn Erdoðan'ýn Davutoðlu'nu tercihinde etkili olduðu kanaatindeyim. Zayýf þahsiyetler ihanet edebilir, hatta Brutus'un Sezar'a yaptýðý gibi insaný arkadan hançerleyebilir. Büyük riskler barýndýran siyaset yolunda, insan yola çýkacaðý arkadaþýný iyi seçmesi gerekir. Mal mülk, makam mevki sevdasýnda olan deðil, güven verici ve belli idealleri olan insanlar tercih edilmelidir. Bu yönüyle mutemet, hýzlý, saðlýklý ve doðru karar vermede Sayýn Erdoðan'ýn frekansýna uyum göstermesi bakýmýndan baþbakanlýk için Davutoðlu tercihi isabetli bir karar olmuþtur. Davutoðlu ismi açýklanýr açýklanmaz, muhalefet partilerinin olumsuz eleþtirilere baþlamasý deðiþmeye niyeti olmadýðýný, fikir üretmek yerine kuru söylemlere devam edeceklerini göstermektedir. Buna karþýlýk, dýþ kamuoyunda Davutoðlu ile ilgili yorumlar gerçekçi ve ilgi çekici görünmektedir: "Erdoðan'ýn yakýn sýrdaþý", (''Stratejik Derinlik'' kitabýna atýfta bulunularak) Türkiye'nin güçlü bir bölgesel ve küresel rol öngören vizyona sahip", ''Jeostratejist'', ''Erdoðan'ýn vefalý bir takipçisi'', "Erdoðan'a sadýk bir isim", "Erdoðan için akýllýca bir tercih", ''Erdoðan'a paralel yapýyla mücadele sözü verdi" gibi tespitler yönetimde güven faktörü ve Türkiye geleceði açýsýndan önemli görünmektedir. Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun bilim insanlýðýndan gelen, riyasýz, kompleksten uzak, her daim doðruyu arayan vakur duruþu ile baþbakanlýk makamýný dolduracaðýndan þüphe yoktur. Hýzýný alamayan pehlivanlar protokolün arasýna daldý (ÝHA) - Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen yaðlý güreþlerde baþpehlivanlýðý Recep Kara kazandý. Nazmi Avluca Spor Tesisleri nde yapýlan yaðlý güreþ müsabakalarý kýran kýrana mücadelelere sahne oldu. Zaman zaman mücadeleler er meydaný dýþýna taþtý. Baþpehlivanlýk yarý final müsabakalarý sýrasýnda hýzýný alamayan iki pehlivan protokolün arasýna daldý. Bu sýrada protokol tribünü önünde güreþler hakkýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye davetlilere bilgi veren Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke, pehlivanlarýn kendisine çarpmasýyla birlikte yere yýðýlýrken, Baþkan Külcü de bulunduðu yerden bir anda fýrladý. Ucuz atlatýlan olay sonrasý güreþler kaldýðý yerden devam etti. Yaðlý güreþlerde her yýl olduðu gibi bu yýlda en çok ilgiyi baþ pehlivanlýk güreþleri gördü. Son derece çekiþmeli geçen müsabakalar sonunda rakibi Serhat Gökmen i yenen Recep Kara baþ pehlivan oldu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, en fazla baþarýlarý ile övündükleri sporcularýnýn hep güreþten çýktýðýný belirterek, "Güreþi ayrýca önemsiyoruz. Çorum Belediyesi olarak yiðidin harman olduðu bu topraklarda yeni pehlivanlar çýkmasý için yatýrýmlar yapmaya devam ediyoruz" dedi. Güreþlerde dereceye girenlere ödülleri AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, dünyaca ünlü güreþçiler Tevfik Kýþ ve Nazmi Avluca tarafýndan verildi. Yunus Emre Parký Otomatik Sulama Yapým Ýþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ l-ýdarenin a)adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: MERKEZ/ÇORUM b)telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a)niteliði, türü ve miktarý b)yapýlacaðý yer c)ýþe baþlama tarihi YUNUS EMRE PARKI OTOMATÝK SULAMA YAPIM ÝÞÝ ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI : Ýlimiz sýnýrlarý içerisinde bulunan Yunus Emre Parkýna otomatik sulama yapým iþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. : Yunus Emre Parký : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (Kýrkbeþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a)yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mh. Gazi Cd. No:2 ÇORUM b)tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 11/6/2011 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete yayýmlanan Yapým Ýþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin A/IX. grup iþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Makine Mühendisliði diplomalarýdýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mh. Gazi Cd. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mh. Gazi Cd. No:2 ÇORUMadresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. (Basýn 850) Resmi Ýlanlar: Hititoloji Kongresi Deðerli Çorumlular Kentimiz Eylül 2014 tarihleri arasýnda 9. Uluslar arasý Hititoloji Kongresine ev sahipliði yapacak. Hititlerin baþkenti olan ilimizin bu kongreye ev sahipliði yapmasýnýn yanýn da, baþkentte yakýþýr bir organizasyonu görkemli bir þekilde yapma sorumluluðunu da omuzlarýmýzda hissediyoruz. Bu tür organizasyonlarýn yerli ve yabancý katýlýmcýlar üzerinde etkileri büyük prestij getiriyor. Bu nedenle bu kongre en iyi þekilde organize edilmeli kentin her kurumu ve sivil toplum örgütleri, iþ adamlarý, kentimizde yaþayan ve kentini seven herkes ile bu projede görevli olanlar bence gönüllü olarak ne katký verebileceklerini düþünmeli, bu organizasyonu Çorum u en güzel þekilde tanýtacaðýmýz bir fýrsata çevirmelidir. Bu bilimsel kongrede yapýlacak çalýþmalara katýlanlarýn ve ulusal ve uluslalar arasý basýnýn ilgisini çekecek bir çok enstrüman kentimizin çeþitli kurumlarýnda mevcut. Bunlarýn kamu yararýna ve Çorum yararýna kullanýlmasýnda hiçbir kurum ketum davranmamalýdýr. Turizm Ýl Müdürlüðü bu kontaðý kurarak maksimum faydayý saðlamalýdýr. Her kurum ve kuruluþ, ayrýca bu kurumlarda devletten maaþ alarak çalýþan personel elerinde bulunan materyalleri mazeret üretmeden yada bu iþlerden gelir beklemeden bu kentin tanýtýlmasý için yapýlan çalýþmalara seferber etmelidirler. Tabi bu materyalleri kullananlarda bu ürünlerin kýymetini bilmeli, verilen materyali kýrmamalý, yýrtmamalý yada temiz tutmalý sürdürülebilir olarak tekrar tekrar kamu yararýna kullanýmýna yardýmcý olmalýdýr. Çorumlu bazý kardeþlerimizde çok yanlýþ bazý davranýþ þekli geliþmiþ yaptýklarý iþlerin baþlangýçlarýnda yalvar yakar Konunun uzmaný Profesörlerden yardým istiyorlar, devletin kaynaklarý ile materyal üretiyorlar,kitap basýyorlar sonrada bunlarý Çorum yararýna kullanmaktan imtina ediyorlar. Duyduðum kadarýyla da böyle bir kongrede kentin olanaklarý ile yaptýrýlmýþ bu materyalleri kentin hizmetine geri sunarken þahýslarý için belirli bedeller istiyorlarmýþ. Bu bizim kentimiz için son derece üzücü bir yaklaþýmdýr. Hitit mutfaðýnýn ve Hitit defilesinin ortaya çýkmasýna vesile olan ve emeði geçen herkese teþekkür ederim. Yalnýz bu iþi taþralý gibi düþünerek dar alanlara sýkýþtýrýp sahiplenmek, hele hele Kentin olanaklarý ve Valilerinin katkýlarýyla hayat bulmuþ bu çalýþmalarý kiþisel maddi beklentilerle Çoruma saðlayacaðý faydalarý küçültmek son derce yanlýþ davranýþlardýr. Çorum ve Halký ve onlarýn görecekleri fayda þahsi beklentilerin üzerindedir. Bunu herkes böyle bilmelidir. Biz sivil toplum örgütlerinin bu kurumlardan ve þahýslardan talepte bulunmamamýzýn altýnda da bu bencil talepler yatmaktadýr. Bu kardeþlerime bir tavsiyem var Çorum için yaptýðýnýz iþlerse bunlar, bunlardan telif talep ediyorsanýz bu kitaplarý, elbiseleri ortaya çýkarýrken kapýlarýndan ayrýlmadýðýnýz ve beþ kuruþ telif ödemeden bilgi aldýðýnýz Profesörlerin telif haklarýný da ödemeyi unutmayýnýz. Bu nasýl bir anlayýþ Profesörler bu kadar emeði bedava verecek, onlardan bilgi alarak devletin kaynaklarý ile materyal üretenler Çorum Ýçin bunlarýn kullanýlmasýndan maddi katký talep edecek.hitit Uygarlýðý kimsenin tekelinde deðildir evrenseldir. Þu uyarýlarý yapmak zorundayým. Herkesin emeðine saygýlýyým. Ama Çorum için bir þey yapýlacaksa ve bu büyük önem arz ediyorsa bu memleketin topraklarýnda yaþayan ve ekmeðini burada kazanan herkes; üniversitelerde görev yapan öðretim görevlileri, devletin çeþitli okullarýnda görev yapan bu iþlerle görevli sayýn hocalarým sizin asli iþiniz bu, bu kentin iyiliði için bu tür kiþisel beklentileri ve kaprisleri býrakýn. Unutmayýn ki Çorum Hepimizden önemli. Ben sizlere bir öneride bulunuyorum. Böyle etkinliklerde Çorum için gönüllü olmalýsýnýz yarýndan itibaren Sayýn Vali ye ve Rektöre uðrayýp biz bu kongreye karþýlýk beklemeden nasýl katký verebiliriz diye sormalýsýnýz ve ne gerekiyorsa karþýlýksýz yapmalýsýnýz. Elinizdeki olanaklarý bu kent için seferber etmelisiniz. O zaman yaptýðýnýz iþler daha takdir edilir olacak ve daha büyük anlamlar kazanacaktýr. Bu kent için bir þey yaparken artýk mazeret üretmekten vazgeçin lütfen bir kez de kendiliðinizden gönüllü oluverin de Çorumluluðunuzu görelim. Ez cümle kentin tanýtýmý için herkes taþýn altýna elini sokmalýdýr. Elimizde zaten yeterli tanýtým materyali yok, bir de sizler elinizde bulunan bu materyallerin kullanýmýnda sýkýntý yaratmaya devam ederseniz bu kent nasýl tanýtýlacak. Kiþisel kaprislerden,þahsi yaklaþýmlarda acilen vazgeçilmeli ve Çorum tüm olanaklarýný bu kongre için seferber etmelidir.

15 PAZARTESÝ 25 AÐUSTOS Tülay Demircan Koyuncu Kýskançlýk Nasýl Bir Duygu? onsuz kýskanýyorum, seni ben den çok Sseveni Ben dedi iblis, ben üstünüm Âdem topraktan ben ateþten yaratýldým diye böbürlendi. Ýblis çok ibadet ederdi Rabbine, fakat her ibadet ediþinde benden daha fazla ibadet eden yok, bencilce ve kibirlenerek ifade ederdi kendini. Ve Yaradan cennetten kovdu. Kullarýna örnek olsun, Ýki dünyalarýný da huzurla kazansýnlar diye. Þeytan dedi: "bende kýyamete kadar kullarýnýn yolunda durup onlarý azdýracaðým" Allah açýkladý :"kim þeytana uyarsa onunla beraber toplayýp cehennem de yakacaðým "buyurdu. Ne acýdýr ki Ýnsanoðlu iblisi örnek edindi kibir gurur elbisesini giydi, bile bile. Peki, bize ne oluyor her þey apaçýk açýklanmýþken biz düþmanýmýzýn yolundan gidiyoruz. Kibir riya gurur nasýlda dünya hayatýmýzý süslüyor. Gözümüz makam sevdasýna bürünüyor. Ve "üstün görerek kendimizi" konuþabiliyoruz. "Bencillik" yâda "ben"lik nedir ciddi bir þekilde hiç düþündük mü? Bencil: Yalnýz kendini düþünen, kendi çýkarýný herkesinkinden üstün gören, bencillik öðretisine inanan kiþidir. Ve Benlik: Ýnsanýn, kendi kiþiliðine iliþkin tarifi, kendini tanýyabilme ve deðerlendirme biçimidir. Kiþiliðin iki yönü vardýr. Dýþa yansýyan, daha çok baþkalarý tarafýndan deðerlendirilen ve davranýþlarýna yansýmasý ile de ölçülebilen yandýr. Ýnsanýn bu yönü nesneldir (yani objektif). Kiþiliðin ikinci yönü ise dýþarýya pek yansýmayan yani bireyin kendini tanýmladýðý biçimidir. Ýþte kiþiliðin, bu öznel yönü benliktir ve benlik ölçülerek deðil, yorumlanarak anlaþýlabilir. Her þey aslýnda ortada... Benlik duygusunu yok etmemiz imkânsýz Rabbimiz bizlere olumlu ve olumsuz duygular vermiþtir. Bizler bu duyguyu doðru bir þekilde deðerlendirip hayatýmýza yansýtmalýyýz. Sevmek, yardým etmek olumlu duygularýmýzdýr. Yaradan fýtratýmýza yerleþtirmiþ. Duygularýmýz bir þelale gibidir yükseklerden akan. Eðer karþýsýnda durursan, kapýlýr gidersin, farkýna vardýðýnda ise çok yara almýþ bir halde bulursun kendini. Ama yanýnda durur akýþýna sen yön verirsen sonun da hüsran yaþamazsýn. Rabbimizin bize verdiði duygularý olumlu bir þekilde kullanmalýyýz ki ne biz nede çevremiz zarar görsün mesela olumsuz duygularýmýzdan biri olan kýskanma duygusu. Her kul da mutlak olan bir duygudur. Kýskanma duygusu hasetlik duygusuna çevrilmedikçe, zararsýzdýr. Yüce Mevlamiz Nisa Süresinde: "Yoksa onlar, Allah'ýn fazlýndan (ni'metinden) insanlara verdiði þeylere haset mi ediyorlar (çekemiyorlar mý)?" (Nisa 53) Diye seslenmiyor mu Kur'an kitabýyla biz kullarýna. Allah herkesi farklý fýtratlar da ve þekiller de yaratmýþtýr. Kimini zengin kimini fakir kimini uzun boylu belki renkli gözlü... Bunlara bakýp kýskanabiliriz ama haset edemeyiz Rabbim öyle dilemiþ der, bize verilene þükretmeli. Bizde olanýn da baþkasýnda olmadýðýný da unutmamalý insan. Kýskanma her yaþta olan bir duygudur. Küçük yaþta ki çocuk dahi kendinden sonra gelen kardeþini bilinçsizce kýskanýr. Kadýn kocasýný koca eþini kýskanabilir en doðal olan bir duyguyla. Duygular, daha bebek yaþtayken karakter kazanmaya baþlar. Ve kendini yavaþ yavaþ belli eder. Çocuktur deyip umursamadýðýmýz duygularý, ilerde dýþa kötü bir birikimle yansýrken fark edebiliriz. Karakterimize yerleþen duygular benlikle dýþa yansýr, belki de önü alýnmaz bir bencillik ve hasetlikle. Ýnanç ahlak ve yetiþme terbiyesiyle duygularý kontrol atýna alýnabilir unutmayalým duygularýmýz, Allah'ý tanýma ve sevme duysuyla beslenir ve güzelleþir. Seni sevmek en derin duygum oldu Yarab! Sonra kullarýný sevdim hatta Aþký tattým bana verdiðin yürekle þimdi boynumu büküyorum bana neyi layýk görürsen tek kýskançlýðým sana hakkýyla kavuþaný bu dünyayý seni bulmak için yaþayaný kýskanýyorum. Sevgi duygularýnýzla kalýn saðlýcakla Aracýnda bu cihaz olan yandý! Trafik Denetleme ekipleri bir araçta, radar cihazlarýnýn yerini tespit edebilen cihaz tespit etmeleri üzerine sürücüye ceza kesti. Siirt Ýl Emniyet Müdürlüðü Bölge Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, "Bölge Trafik Denetleme ekipleri tarafýndan yapýlan uygulama esnasýnda, araç göðsünde monteli, hýz tespiti ve denetimi yapan trafik ekiplerinde bulunan radar cihazlarýnýn yerini tespit edebilen ve radar detektörü olarak adlandýrýlan cihaz tespit edilmiþtir. Karayollarý Trafik Kanununa göre kullanýmý ve bulundurulmasý suç olan radar algýlayan detektörle ilgili araç sürücüsü hakkýnda gerekli adli iþlemler baþlatýlmýþ ayrýca þahsa bin 462 TL idari para cezasý kesilmiþtir" denildi. KULLANIMI YASAK Radarlarý tespit eden radar dedektörü olarak adlandýrýlan bu tip cihazlarýn kullanýmý ile ilgili Karayollarý Trafik Kanunu'nda iki ayrý madde bulunuyor. Madde 51/5-a'ya göre hýz sýnýrlarýný tespite yarayan cihazlarýn yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazlarý imal veya ithal etmek yasak. Bu yasaða uymayanlar 2 bin 203 lira ile 3 bin 673 lira arasýnda para ve 6-8 ay arasýnda hapois cezasýna çarptýrýlýyor. Madde 51/5-b'de ise bu cihazlarý araçlarda bulundurmanýn cezasý düzenleniyor. Buna göre araçlarýnda radar tespit cihazý bulunduran sürücüler bin 462 TL ile 2 bin 203 TL arasýnda deðiþen para cezaýsna ve 4-6 ay arasýnda hapis cezasýna çarptýrýlýyor. Ayrýca sürücülere 15 ceza puaný kesiliyor. Kaynak: CÝHAN Toyota temiz enerji kullanýmýný artýrýyor Toyota, üretimdeki çevreci yaklaþýmlarýna bir yenisini daha ekledi. Toyota nýn Kuzey Galler de bulunan fabrikasýnda üretim için gerekli olan enerjinin yüzde 10 u, kurulan yaklaþýk 13 bin güneþ panelinden karþýlanacak. Güneþ panellerinin bir yýlda üreteceði 3 milyon 475 bin kwh enerji, 22 bin 500 araç motorunun üretimi için gerekli olan enerji miktarýna eþdeðer. Bunun yanýsýra, tesis, yýlda ton CO2 emisyonu tasarruf etme potansiyeline de sahip olacak. Toyota nýn Avensis ve Auris modelleri için benzinli ve hibrit motorlarý üreten Kuzey Galler de bulunan Deeside Fabrikasý ndaki üretimin yüzde 10 unu karþýlayacak olan güneþ panellerinin kurulumunu British Gas üstlendi. 8 futbol sahasý büyüklüðünde bir alaný kapsayan güneþ panellerinin kurulumu 3 ayda tamamlandý ve 1 milyar pounda maloldu. Toyota nýn Ýngiltere de bulunan Derbyshire fabrikasýndan sonra güneþ enerjisinden yararlanan Kuzey Galler deki Deeside Fabrikasý da, üretimde çevreciliðe öncülük ediyor. Toyota, Ýngiltere deki tesislerinde olduðu gibi, dünyadaki tüm üretim tesislerinde atýklarý azaltarak, doðal kaynaklarýn verimli kullanýmýný saðlayarak ve kirliliðinin önüne geçerek çevre konusundaki küresel liderlik konumunu koruyor. Türkiye nin yüzde kaçý internet kullanýyor? Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun verilerine göre internet kullanan bireylerin oraný yüzde 53.8 oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2013 yýlýna ait Hanehalký Biliþim Teknolojileri Kullaným Araþtýrmasý sonuçlarýný yayýnladý. Raporda Türkiye deki bilgisayar ve internet kullanýmýndan online alýþveriþ alýþkanlýklarýna kadar çeþitli bilgiler yer alýyor. Rapora göre, Bilgisayar ve internet kullaným oranlarý yaþ grubundaki bireylerde sýrasýyla yüzde 53,5 ve yüzde 53,8 oldu. Bu oranlar erkeklerde yüzde 62,7 ve yüzde 63,5 iken, kadýnlarda yüzde 44,3 ve yüzde 44,1 dir. Bilgisayar ve internet kullaným oranlarý, 2013 yýlýnda yüzde 49,9 ve yüzde 48,9 du. Bilgisayar ve Ýnternet kullaným oranlarýnýn en yüksek olduðu yaþ grubu tür. Bilgisayar ve Ýnternet kullanýmý tüm yaþ gruplarýnda erkeklerde daha yüksektir. Ýnterneti 2014 yýlýnýn ilk üç ayýnda hemen her gün veya haftada en az bir defa kullanan yaþ grubu düzenli internet kullanýcýlarýnýn oraný yüzde 44,9 oldu. Bu oran, 2013 yýlýnýn ayný döneminde yüzde 39,5 ti. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ OLAN HANE ORANI YÜZDE 60,2 OLDU Hanehalký Biliþim Teknolojileri Kullaným Araþtýrmasý sonuçlarýna göre 2014 yýlý Nisan ayýnda Türkiye genelinde internet eriþim imkânýna sahip hanelerin oraný yüzde 60,2 oldu. Bu oran 2013 yýlýnýn ayný ayýnda yüzde 49,1 di. Evden internete eriþimi olmayan hanelerin yüzde 42,8 i evden internete baðlanmama nedeni olarak internet kullanýmýna ihtiyaç duymadýklarýný belirtti. Bunu yüzde 31,9 ile internet baðlantý ücretlerinin yüksekliði takip etti. Geniþ bant internet eriþim imkânýna sahip hanelerin oraný yüzde 57,2 oldu. Buna göre hanelerin yüzde 37,9 u sabit geniþ bant baðlantý (ADSL, kablo TV altyapýsý üzerinden kablolu internet, fiber vb.) ile internete eriþim saðlarken, yüzde 37 si mobil geniþ bant baðlantý ile internete eriþim saðladý. Dar bant baðlantý ise hanelerin yüzde 6 sýnda internet eriþimi için kullanýldý. ÝNTERNET EN ÇOK EVDE KULLANILDI Ýnterneti 2014 yýlýnýn ilk üç ayýnda kullanan yaþ grubu bireylerin yüzde 79,1 i evde kullandý. Bunu yüzde 38,7 ile iþyeri, yüzde 30,2 ile akraba, arkadaþ evleri, yüzde 23,3 ile alýþveriþ merkezi, havaalaný, vb. kablosuz baðlantýnýn yapýlabildiði yerler ve yüzde 14,3 ile internet kafe takip etti. EV VE ÝÞ YERÝ DIÞINDA ÝNTERNET KUL- LANIMI ÝÇÝN TAÞINABÝLÝR CÝHAZ KULLANIMI ARTTI Ýnterneti 2014 yýlýnýn ilk üç ayýnda kullanan bireylerin yüzde 58 i ev ve iþyeri dýþýnda internete kablosuz olarak baðlanmak için cep telefonu veya akýllý telefon kullanýrken, yüzde 28,5 i taþýnabilir bilgisayar (dizüstü, netbook, tablet vb.) kullandý. Bu oranlar 2013 ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ 5. KARÝKATÜR YARIÞMASI KONU: Sosyal Medya Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya, internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor. Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý. Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik. Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný * Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr. * Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý gerekmektedir. * Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3 (29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr. * Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr. * Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad, adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler. * Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler. * Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir. * Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn e-postalarýna gönderilecektir. * Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir ÖDÜLLER: Birincilik : TL Ýkincilik : TL Üçüncülük : TL 1. Mansiyon : 500 TL 2. Mansiyon : 500 TL 3. Mansiyon : 500 TL - Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere) Plaket ve Karikatür Albüm Seti Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilciliði tarafýndan verilecektir. YARIÞMA ÞARTLARI: yýlýnýn ayný döneminde sýrasýyla yüzde 41,1 ve yüzde 17,1 di. ÝNTERNET KULLANIM AMAÇLARI ARA- SINDA SOSYAL MEDYA ÝLK SIRADA YER ALDI Ýnternet kullaným amaçlarý dikkate alýndýðýnda, 2014 yýlýnýn ilk üç ayýnda internet kullanan bireylerin yüzde 78,8 i sosyal paylaþým sitelerine katýlým saðlarken, bunu yüzde 74,2 ile online haber, gazete ya da dergi okuma, yüzde 67,2 ile mal ve hizmetler hakkýnda bilgi arama, yüzde 58,7 ile oyun, müzik, film, görüntü indirme veya oynatma, yüzde 53,9 ile e-posta gönderme-alma takip etti. ÝNTERNET KULLANAN BÝREYLERÝN YA- RIDAN FAZLASI E-DEVLET HÝZMETLERÝ KUL- LANDI Ýnterneti 2013 yýlý Nisan ayý ile 2014 yýlý Mart aylarýný kapsayan on iki aylýk dönemde kullanan bireylerin kiþisel amaçla kamu kurum/kuruluþlarý ile iletiþimde internet kullanma oraný yüzde 53,3 oldu. Bu oran önceki yýlýn ayný döneminde (2012 Nisan-2013 Mart) yüzde 41,3 tü. Kullaným amaçlarý arasýnda kamu kuruluþlarýna ait web sitelerinden bilgi edinme yüzde 51,2 ile ilk sýrayý aldý. ÝNTERNET ÜZERÝNDEN ALIÞVERÝÞ ARTTI Ýnternet kullanan bireylerin internet üzerinden kiþisel kullaným amacýyla mal veya hizmet sipariþi verme ya da satýn alma oraný yüzde 30,8 oldu. Önceki yýl internet üzerinden alýþveriþ yapanlarýn oraný ise yüzde 24,1 di. Ýnternet üzerinden alýþveriþ yapan bireylerin 2013 yýlý Nisan ile 2014 yýlý Mart aylarýný kapsayan on iki aylýk dönemde yüzde 51,9 u giyim ve spor malzemesi, yüzde 27 si ev eþyasý (Mobilya, oyuncak, beyaz eþya vb), yüzde 26,8 i seyahat bileti, araç kiralama vb., yüzde 24,9 u elektronik araçlar (Cep telefonu, kamera, radyo, TV, DVD oynatýcý vb.), yüzde 15,9 u kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) aldý. Kaynak: ÝHA KATKILARIYLA albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir. * Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi açýlýþýnda verilecektir. * Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir. * Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne devreder. * Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade edilemez. * Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr. * Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr. * Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz SON KATILIM TARÝHÝ: SEÇÝCÝ KURUL: ALÝ ÞUR (Karikatürist) ALTAN ÖZESKÝCÝ (Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi) ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist) KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist) KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi) NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný) SADIK ÖRGEL (Gazeteci) YILMAZ BAÞ (Karikatürist) ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM Ýletiþim: Web:

16 16 PAZARTESÝ 25 AÐUSTOS ''Buzlu kova''dan sadece 207 bin TL döküldü ALS hastalýðýna dikkat çekmek için baþlatýlan kampanyada þimdiye kadar 207 bin lira toplanýrken gerekli olan para ise 15 milyon TL.. ALS hastalýðýna dikkat çekmek için baþlatýlan Bir Kova Buz kampanyasýna Türkiye den birçok ünlü katýldý. 15 milyon liraya mal olmasý beklenen ALS bakým merkezi için sadece 207 bin lira toplandý ABD de Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalýðýna dikkat çekmek ve yapýlacak araþtýrmalar için baþlatýlan Ice Bucket Challenge (Bir Kova Buz) kampanyasýnda toplanan baðýþlar tüm dünyada 62,5 milyon dolara ulaþtý. Toplanan baðýþlarla merkezi sinir sistemi, omurilik ve beyin sapýndaki nöronlarýn azalmasý ya da ölmesi sonucunda meydana gelen ve tedavisi bulunmayan ALS araþtýrmalarý desteklenecek. 207 BÝN TLTOPLANTI Tüm dünyayý etkisi altýna alan kampanyaya Türkiye den iþ, sanat, spor ve siyaset dünyasýndan bir çok ünlü isim kafalarýndan aþaðý buzlu su döktükleri videolarla katýldý. Ancak þimdiye kadar sadece 350 kiþi, 207 bin lira baðýþ yaptý. 15 milyon TL ye ihtiyaç var ALS/MNH Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Þeftalicioðlu, Bu furya bitecek ve biz yine kendi baþýmýza kalacaðýz. ALS öyle bir hastalýk ki bizim hastalarýmýz ne konuþabiliyor, ne yürüyebiliyor ne de hareket edebiliyor. Eþim 2 yýldýr yataða baðlý yaþýyor. ALS hastasýna anne-baba ve en yakýnýndaki kiþilerin bakmasý bile çok zor. Onun için bizim acil bir palyatif bakým merkezine ihtiyacýmýz var. Derneðimizin yaptýðý çalýþmaya göre arsa payý ve inþaat bedeli hariç 15 milyon liraya ihtiyaç var. 207 bin liraya sadece bazý hastalara akülü araba, yatak ya da bilgisayar sistemi alabiliriz. Kampanya sayesinde ALS tanýnýyor ama yapýlan baðýþlarýn artmasýný bekliyoruz. Türkiye de 10 bin ALS hastasý var. Ali Aðaoðlu gibi büyük projelere imza atan iþadamlarýmýza bizi desteklemeleri için çaðrýda bulunuyoruz. ALS öksüz bir hastalýk. Her an herkesin baþýna gelebilir. Ne ilacý ne de tedavisi var. Onun için hastalarýn yaþam süresi ve kalitesini arttýrmalýyýz dedi. Tüp bebek hakkýnda doðru bilinen yanlýþlar Op. Dr. Müstecep Kavrut tüp bebek tedavisinde doðru bilinen yanlýþlarý anlattý. Tüp bebek tedavisi çiftleri strese sokabiliyor ve doðru olmayan pek çok bilgi tüp bebek tedavisiyle ilgili yanlýþ algýlamalara sebep oluyor. Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Op. Dr. Müstecep Kavrut konuya iliþkin açýklamalarda bulundu. TÜP BEBEK AÐRILI BÝR TEDAVÝDÝR (YANLIÞ) Tüp bebek tedavisi, aðrýlý bir tedavi deðildir. Tedavi üç aþamadan oluþur. Ýlk aþama ilaçlarla yumurtalarýn geliþtirilmesidir. Son yýllarda ilaç endüstrisindeki geliþmelerin sonucu olarak hastalar yumurta geliþtirici iðneleri kolay ve aðrýsýz bir þekilde cilt altýna kendileri yapýyor. Ýkinci aþama yumurtalarýn toplanmasý (OPU) ve laboratuvar ortamýnda eþlerden alýnan spermle döllenerek (mikroenjeksiyon) oluþturulan embriyolarýn geliþiminin takibidir. Hafif aðrýlý bir iþlem olup, genellikle sedasyon-hafif anestezi altýnda yapýlmasý tercih edilir. Üçüncü aþama laboratuvarda geliþen embriyolardan uygun olanlarýn seçilerek rahim içine transfer edilmesidir. Yaklaþýk 5-10 dakika süren aðrýsýz kolay bir iþlem olup anestezi gerektirmez. TEDAVÝSÝ ÝSTÝRAHAT GEREKTÝRÝR (YANLIÞ) Tüp bebek tedavisinde yatak istirahatinin baþarýyý artýrdýðýný gösteren týbbi bir kanýt yok. ÝSTENÝLEN HER YAÞTA TÜP BEBEÐE BAÞVURULABÝLÝR (YANLIÞ) Tüp bebek tedavisinde baþarýyý belirleyen en önemli parametrelerden biri kadýn yaþýdýr. Yaþ ilerledikçe yumurta kalitesi ve rezervi azalýr. SPERM HÜCRESÝ OLMAYAN ERKEKLER BABA OLAMAZ (YANLIÞ) Sperm hücreleri kadýn yumurtalarýndan farklý olarak doðduktan sonra da testislerde üretilmeye devam eder. Günümüzde uygun koþullarda yapýlan cerrahi sonrasýnda olgularýn yüzde 50 den fazlasýnda sperm elde edilebilir. Bu yolla elde edilen spermlerle tüp bebek tedavisi yapýlarak, sperm hücresi olmayan erkekler baba olma þansý yakalayabilir. TÜP BEBEKTE BAÞARI ORANI YÜZDE 100 DÜR (YANLIÞ) Tüp bebek tedavisinde baþarý oraný yaþ, yumurtalýk rezervi ve üreme hücreleri (sperm ve yumurta) kalitesine baðlý olarak deðiþir. Genç ve iyi rezervli olgularda yüzde lere kadar çýkarken, ileri yaþ ve düþük over rezervli olgularda þans azalýr. YUMURTALARIN TEDAVÝ ÝLE TOPLANI- YOR OLMASI ERKEN MENOPOZA GÝRMEYE SEBEP OLUR (YANLIÞ) Gebeliðin beþinci ayýnda anne karnýnda bir kýz çocuðu yaklaþýk olarak 6 milyon yumurtaya sahipken doðduðunda bu sayý 1 milyona, ergenlikte ise yaklaþýk 400 bine kadar düþer. Bunlardan kadarý büyüyerek olgunlaþabilir ve yumurtlama aþamasýna ulaþýrlar. Görüleceði üzere geri kalan çok büyük kýsmý programlanmýþ hücre ölümü ile kendiliðinden tükenir. Tüp bebek tedavisinde bu kullanýlamayan yumurta havuzundan birçok yumurta olgunlaþtýrýlarak toplanýr. Yumurtalarýn tedavi ile toplanýyor olmasý bu sebeple erken menopoza girmeye sebep olmaz. TEDAVÝDE KULLANILAN ÝLAÇLAR YA- NÝ HORMONLAR KANSER RÝSKÝNÝ ARTIRIR (YANLIÞ) Bugüne kadar bu ilaçlarýn kanser riskini artýrdýðý gösterilmedi. Ailesinde baþta meme kanseri olmak üzere kadýnlýk hormonlarýna duyarlý kanser öyküsü olanlarýn, ilaçlarý düþük dozda hekim kontrolünde kullanmalarý ve düzenli kontrollerini yaptýrmalarý önerilir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : YARIÞMA ÞARTLARI: KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Naci AYGÜN : Gazeteci Ercan AYANCI : Fotoðraf Sanatçýsý Mustafa DEMÝRER : Gazeteci Ýsmail DÖLARSLAN : Grafik Tasarýmcý Salih KARSLIOÐLU : Ýletiþimci Mehtap ÖKMEN : Öðretmen - Ýletiþimci Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz. ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL YARIÞMA ÞARTLARI: Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Þükrü AÐBAL : Fotoðraf Sanatçýsý Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Þener BAYKAN : Fotoðrafçý Emre BOSTANCIOÐLU : Fotoðraf Sanatçýsý. Ýsmail EKER : Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Mustafa ERCAN : Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Hasan KAHRAMAN : Fotoðraf Sanatçýsý Latif KAVUKÇU : Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz.

17 Araç takla attý, 4 yaralý orum'da bir Çotomobilin takla atmasý sonucu meydana gelen trafik 28 AÐUSTOS T.C. Ýskilip Ýcra Çorum ili Ýskilip ilçesi Çukurköy köyünde bulunan 5 adet tarla vasfýndaki taþýnmazýn muhtelif yer ve deðerlerde satýþý iþi. Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 1. Ýcra 34 DU 0591 plakalý 2013 model Renault marka Fluence tipli siyah renkli aracýn satýþý iþi. Müzayede Salonu Saat: EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý 4 adet park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra 19 TH 148 plakalý, 2008 model mavi renkli TT 50 tip New Holland marka zirai traktör satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra kazasýnda annebaba ve 2 çocuðu yaralandý. Kaza Çorum- ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Çorum ili merkez ilçe 3757 ada no, 167 parsel no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Hankozlusu köyü ada 106, parsel 24 de kayýtlý tarla niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9.000,00 Fatih Caddesi Adalet Sarayý Giriþ Kat Ýhale Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra 19 KY874 plakalý, 1999 model Fiat marka, Doðan 1.6 tipli aracýn satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: 14.30* EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum merkez Gülabibey Mah. Tüpcüler sitesinde bulunan 3 adet taþýnmazýn muhtelif deðerlerde satýþý iþi. Mezat Salonu Ankara yolu Koparan mevkisinde meydana geldi. 42 yaþýndaki Cemal Saat: EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra 19 TC 448 plakalý 2006 model Renault marka master van tipli aracýn satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra 19 ES 421 plakalý 2011 model Peugeot marka Auto tipli aracýn satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum merkez Ulukavak Mahallesi Karaman Çavuþ Cad. No: 30 adresinde bulunan tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 3442 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Güvenç yönetimindeki 06 EY 786 plakalý otomobil, henüz bielinmeyen nedenle kontrolden çýkarak takla atýp orta refüje uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte eþi 36 yaþýndaki Saliha, çocuklarý 14 yaþýndaki Sýla ve 5 yaþýndaki Kývanç Güvenç yaralandý. Ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan yaralýlar tedavi altýna alýnýrken, kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (DHA) Akýllý telefonunuz cebinizi boþaltmasýn! kýllý telefonlarla hayatýmýza giren mobil uygulama- kullanýcýlarýn cebini boþaltabiliyor. Peki bu tu- Alar zaklarýndan nasýl kurtulabiliriz? Özellikle ebeveynlerin kontrolü dýþýnda olan çocuklarýn oyunlara binlerce dolarý farkýnda olmadan ödediði biliniyor. Peki bu problemden nasýl kurtulabiliriz? Telefonlarýmýzý gönül rahatlýðýyla çocuklarýmýza nasýl verebiliriz? iphone ve Android cihazlarda uygulama içi satýn alma ayarlarýnýn kapatýlmasýyla bu sorundan kurtulabilirsiniz. Mobil oyunlarýn birçoðu telefonlara indirilmesine raðmen oyun devamlýlýðý için kullanýcýlardan ücret talep etmektedir. Telefonlardaki bu özellik açýk olduðunda bir oyuna binlerce dolarý akýtmak mümkün. Bu nedenle þifre kullanarak bu sorundan kurtulabilirsiniz. iphone ile baþlayalým. Öncelikle Ayarlar'a girin. Ayarlar kýsmýndan ise Sýnýrlamalar bölümüne girmeniz gerekiyor. Sýnýrlamalar bölümünü etkinleþtirdikten sonra ekraný aþaðý doðru kaydýrýn ve "Uygulama Ýçi Alým" butonunu kapatýn. Bu ayarý kapattýðýnýz taktirde artýk þifre girilmeden herhangi bir oyuna ücret ödenmeyecektir. Bu özellik açýk olduðunda bir kez þifre girildiðinde 15 dakika boyunca þifre istenmemektedir; bu süre zarfýnda ise oyunlar binlerce dolarý kullanýcýnýn cebinden çekebiliyor. Peki Android telefonlarda bu özelliði nasýl kapatabiliriz? Önce Google'ýn uygulama maðazasý Play Store'a girin. Daha sonra "Settings" yani "Ayarlar" bölümüne týklayýn. Yeni gelen ekranda ise Password yani Þifre kýsmýnýn iþaretli olduðuna dikkat edin. Bu bölümü iþaretli býraktýktan sonra ana menüye dönebilirsiniz. Böylece Android cihazlarda herhangi bir satýn alma durumunda mutlaka þifre istenecek ve uygulamalardan dolayý maðdur kalmayacaksýnýz. Kaynak: Hürriyet Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 3309, parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 63/350 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda olan kömürlük eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 1683 ada no, 5 parsel, 19 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: umhurbaþkanlýðý devir teslim törenine çok Csayýda davetli katýlacak. 10 Aðustos'ta yapýlan seçimlerde halkýn oyuyla Türkiye'nin 12. Cumhurbaþkaný seçilen Recep Tayyip Erdoðan'ýn yemin etme ve devir teslim törenine yabancý devletlerden 5'i devlet baþkaný, 9'u cumhurbaþkaný, 8'i de baþbakan seviyesinde olmak üzere çok sayýda davetli katýlacak. Baþbakanlýk kaynaklarýndan edinilen bilgiye göre, Erdoðan'ýn devir teslim törenine katýlacak yabancý heyetler belli olmaya baþladý. Törene devlet baþkaný seviyesinde Türkmenistan Devlet Baþkaný Gurbangulu Berdimuhammedov, Benin Devlet Baþkaný Thomas Boni Yayi, Ukrayna Devlet Baþkaný Pedro Poroþenko, Kazakistan Devlet Baþkaný Nursultan Nazarbayev, Togo Devlet Baþkaný Faure Essozimna Gnassingbe, Libya Temsilciler Meclisi Baþkaný (Devlet Baþkaný seviyesinde) Aguila Saleh Issa Quaider katýlým saðlayacak. Katar Emiri Tamim Bin Hamad Al- Thani'nin katýlacaðý devir teslim törenine Bulgaristan Cumhurbaþkaný Rosen Plevneliyev, Moldova Cumhurbaþkaný Nicolae Timofti, Makedonya Cumhurbaþkaný Gjorge Ivanov, Arnavutluk Cumhurbaþkaný Bujor Nishani, Somali Cumhurbaþkaný Hasan Mahmud, Kosova Cumhurbaþkaný Atifete Jahjaga, Gambiya Cumhurbaþkaný Birinci Yardýmcýsý Isatau Nije Saidy, KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Etiyopya Cumhurbaþkaný Mulatu Teshome Wirtu ve Bosna Hersek Cumhurbaþkanlýðý Konsey Baþkaný Bakir Ýzzetbegoviç de katýlacak. Azerbaycan Meclis Baþkaný Otkay Esedov ve Fildiþi Sahili Millet Meclisi Baþkaný Guillaume Kigbafori Soro'nun ülkelerini temsil edecekleri törende Cezayir Ulusal Konsey Baþkaný Abdelkader Bensalah ve Gana Devlet Baþkan Yardýmcýsý Kwesi Amissah Arthur da hazýr bulunacak. Törende Romanya Baþbakaný Victor Ponta, Belarus Baþbakaný Mikhail V. Miyasnikovich, Gabon Baþbakaný Dainel Ona Ondo, Gürcistan Baþbakaný Irakli Garibashvili, Pakistan Baþbakaný Navaz Þerif, Ürdün Baþbakaný Abdullah Ensour, Tacikistan Baþbakaný Qohir Rasulzoda, Nijer Baþbakaný Brigi Rafini ve Fas Hükümet Baþkaný Abdelilah Benkirane de ülkelerini hükümet PAZARTESÝ 25 AÐUSTOS Yemin törenine uluslararasý katýlým baþkaný seviyesinde temsil edecek. Devir teslim töreninde ülkelerini bakan seviyesinde temsil edecekler ise þöyle: "Almanya Ýçiþleri Bakaný Karl Ernst Thomas de Maiziere, Singapur Baþbakan Yardýmcýsý Teo Chee Hean, Bangladeþ Dýþiþlerinden Sorumlu Devlet Bakaný Shahriar Alam, Hollanda Dýþiþleri Bakaný Frans Timmermans, Ýran Dýþiþleri Bakaný Mohammed Javad Zarif, Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergev Lavrov, Burkina Faso Dýþiþleri Bakaný Djibril Bassole, Umman Dýþiþleri Bakaný Yusuf Bin Alawi, Güney Sudan Dýþiþleri ve Uluslararasý Ýþbirliði Bakaný Barnaba Marial Benjamin, Meksika Dýþiþleri Bakaný Jose Antonio Meade Kuribrena, Macaristan Dýþiþleri ve Dýþ Ticaret Bakaný Tibor Navracsics, Suudi Arabistan Dýþiþlerinden Sorumlu Devlet Bakaný Nizar Bin Obaid Madani, Özbekistan Dýþiþleri Bakaný Abdulaziz Khafizovich Kamilov, Komolar Dýþ Ýliþkiler ve Ýþbirliði Bakaný El- Anrif Said Hassane, Tunus Cumhurbaþkanlýðý Bakaný Adnen Manser, Maldivler Ýslam Ýþleri Bakaný Mohammed Shaheem Ali Saeed, Venezuella Ulaþtýrma Bakaný Haiman El Tourdi, Cibuti Eðitim Bakaný Djama Elmi Okieh, Endonezya Devlet Bakaný Dipo Alam, Moðolistan Milli Savunma Bakanlýðýndan üç kiþilik heyet." Erdoðan'ýn yemin etme ve devir teslim törenine katýlým uluslararasý kuruluþlardan da olacak. Buna göre, Karadeniz Ekonomik Ýþbirliði Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Kyrylo Tretiak, Þanghay Ýþbirliði Örgütü Genel Sekreteri Dmitry Fyodorovich Mezentsev, Türkiye ve Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý Genel Sekreteri Lamberto Zannier, D-8 Genel Sekreteri Seyed Ali Mohammed Mousavi, Ekonomik Kalkýnma ve Ýþbirliði Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Jose Angel Gurria, Ekonomik Ýþbirliði Teþkilatý (EÝT) Genel Sekreteri Þamil Aleskerow, Türk Konseyi Genel Sekreteri Halil Akýncý ve Asya Ýþbirliði ve Güven Artýrýcý Önlemler Konferansý (CICA) Ýcra Direktörü Büyükelçi Gong Jianwei kuruluþlarý adýna devir teslim törenini izleyecek. Bu arada ABD'den devir teslim törenine katýlacak temsilcinin daha sonra bildirileceði, Çin Halk Cumhuriyeti'nin de özel temsilcisiyle törene katýlacaðý öðrenildi.

18 18 PAZARTESÝ 25 AÐUSTOS 2014 TÜFAD da yeni baþkan Remzi Karahan TÜFAD eski baþkaný Nihat Armutcu dan genel kurul sonunda seçilen yeni baþkan Remzi Karaha a tebrik T ÜFAD ýn olaðan genel kurulunda Remzi Karahan baþkanlýðýnda oluþan yönetim kurulunda 9 üye eski yönetimden devam ederken 5 üye yönetime yeni girdiler. Yeni baþkan Remzi Karahan aldýklarý sorumluluklarý spor taban birlikleriyle iþbirliði içerisinde TÜFAD ailesine yakýþýr þekilde süreceðini söyledi. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneði (TÜFAD) Çorum Þubesi nin cumartesi günü yapýlan genel kurulunda tek listeyle girilen seçim sonucunda açýklandýðý gibi Remzi Karahan baþkanlýðýnda yönetim kurulu göreve seçildi. Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu nda yapýlan genel kurula spor taban birliklerinden katýlým olmamasý dikkat çekerken 101 delegeden 57 sinin katýlýmýyla yapýldý. Öte yandan TÜFAD genel kuruluna gözlemci sýfatýyla Kýrýkkale den TÜFAD Þube Temsilcisi Ýlyas Sönmez izledi. Divan heyeti Hüseyin Ulusoy baþkanlýðýnda oluþurken üyeler ise Kemal Topgül ve Alparslan Hoþgör seçildi. Ýstiklal Marþý ve Saygý Duruþu nun ardýndan önce ki baþkan Nihat Armutçu bir konuþma yaparak derneðin görev süreci içerisinde ki faaliyetlerini ve bu süreçte yaþadýklarý sýkýntýlarý dile getirdi. Yeni seçilecek baþkan ve yönetime de baþarýlar diledi. 3 yýllýk gelir-gider bütçesi, denetim kurulu raporu ve tahmini bütçenin okunarak ibrasýnýn ardýndan yönetim kurulu seçimine geçildi. Daha önce açýklandýðý gibi Remzi Karahan baþkanlýðýnda ki liste dýþýnda baþka aday çýkmayýnca tek listeyle gidilen seçim sonunda TÜFAD ýn yeni yönetim kurulu seçildi. Yönetim kurulunda baþkan Remzi Karahan ile birlikte ; Þaban Ateþ, Hayrettin karaca, Selahattin karaca, Nihat Armutçu, Arif Ceylan, Yasin Aksoy, Hamit Iþýk, A.Kürþat Bulut, Hüseyin Ulusoy, Barýþ Kýlýç, Zafer Kýroðlu, Yetgin Özbey, Orhan Topal ve Hüseyin Eðer den oluþtu.denetim Kurulu nda ise Recep Yücel, Tevfik Zincirci ve Muharrem Bilgin görev aldý. Seçimin ardýndan göreve seçilen yeni baþkan Remzi Karahan bir teþekkür konuþmasý yaparak kendilerini bu göreve layýk gören üyelere teþekkür etti. Birlik ve beraberlik adýna görevlerini yapmaya devam edeceklerini belirtti. TÜFAD yönetim kurulu bu hafta içinde toplanarak görev daðýlýmýný yapacak. Vefat edenler unutulmadý TÜFAD ýn cumartesi günü yapýlan genel kurulunda vefat eden üyeler unutulmadý. Genel Kurul öncesinde geçtiðimiz aylarda kaybettiðimiz TÜFAD yönetim kurulu üyesi Bilal Gökmen ve futbol adamý Yýlmaz Dursun un ile birlikte Kargýlý antrenör Erol Þahin in anýsýna 1 dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu. TÜFAD ýn yapýlan genel kurulunda geçtiðimiz aylarda vefat eden TÜFAD yönetim kurulu üyesi Bilal Gökmen ve futbol adamý Yýlmaz Dursun ile birlikte Kargý antrenörü Erol Þahin anýsýna bir dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu. Türiye Futbol Antrenörleri Derneði (TÜFAD ) yeni yönetimi oluþturuldu. Ulukavakspor sezona Karabük te baþlayacak B Belediyespor kurban keserek sezonu açtý Belediyespor un dün sezon açýlýþanda konuþan Baþkan Zeki Gül geçen sezon yaptýklarý hatalarý tekrarlamayacaklarýný futbolculardan da yapmamalarýný istedi. Maddi ve manevi açýdan futbolculara mahçup olmamak için yönetim olarak ellerinden gelen çabayý gösterdiklerini ifade etti. Ç orum Belediyespor sezonunu dün tesislerde kurban keserek v e dualarla açtý. Kýrmýzý siyahlý takýmýn dün gerçekleþtirilen açýlýþ töreninde Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, yönetim kurulu tamamýna yakýný, teknik heyet,futbolcular ve taraftar grubu hazýr bulundu. Gül kurban kesiminden önce futbolculara bir konuþma yaparak yönetim olarak geçen seneki yaptýklarý hatalarý yapmayacaklarýný ve onlardan da yapmamalarýný istedi. Geçen sezon oynanan ve Play-Of için çok önemli bir maç olan Çýksalýn maçýný hiç unuta- madýðýný söyledi. Baþarýlý olmak için sahada Yürümek yerine çok koþmak ve mücadele etmenin olduðunun altýný çizen Gül bunlarý yaparsanýz skor tabelasýnda ve sezon sonunda puan cetvelinde önde olanýn kendileri olacaðýný bu sayede hem sizler hemde Çorum futbolunun kazanacaðýný söyledi. Futbolculara önemli olanýn para olmadýðýný paranýn deðil baþarýnýn peþinden koþmalarý gerektiðini para o zaman kendi gelecektir dedi. Bu sene yönetim olarak futbolculara karþý maddi ve manevi yönden mahcup olma- malarý için ellerinden gelen çabayý gösterdiklerini ifade eden Baþkan Zeki Gül iyi bir kamp dönemi ve hazýrlýk maçlarý geçirdiklerini belirterek bu sezon daha baþarýlý olacaklarýna inandýðýný ve ümit ettiðini belirterek teknik heyete ve futbolculara baþarýlar diledi. Zeki Gül 'ün konuþmasýnýn ardýndan Mezarlýklar Müdürü Haþim Avcý'nýn futbolcular için kazasýz belasýz ve baþarý dolu bir sezon geçirmeleri için yaptýðý duanýn ardýndan kesilen kurbanýn kanýný futbolcular ve teknik heyet alýnlarýna sürdüler. ölgesel Amatör Lig 5.grupta mücadele edecek olan Ulukavakspor, lige Karabük deplasmanýnda baþlayacak. 14 Eylül de ilk maçta Karabük Kaptan DÇ. Soðuksu Yeninespor ile karþýlaþýrken evindeki ilk maçta ise Sinopspor u konuk edecek. Futbol Federasyonu nda cumartesi günü yapýlan kura çekiminde BAL gruplarýnýn fikstürleri çekildi. Yapýlan fikstür çekimine göre Ulukavakspor ilk maçýný 14 Eylül Pazar günü Karabük deplasmanýnda Kaptan D.Ç. Soðuksu Yenicespor ile oynayacak. Ligin 2. haftasýnda kendi sahsýnda Sinopspor u konuk edecek olan Siyah-Beyazlýlar, 3. Haftada ise Güzelorduspor a Ç Çorumlu iki genç futbolcu Onur Özçiftçi ve Mustafa Uçar BAL takýmlarýndan Görelespor ile anlaþtýlar. 11. haftasýnda kendi sahasýnda Ünyespor u konuk edecek olan Ulukavakspor, 12. hafta Samsun un gruptaki diðer takýmlarýndan olan Termespor deplasmanýnda 3 puan adýna sahaya çýkacak. Siyah-Beyazlýlar, ilk yarýnýn son haftasýnda ise kendi sahasýnda Çarþambaspor u konuk edecek. BAL müsabakalarý; 12 takýmlý 1, 13 takýmlý 3 ve 14 takýmlý 7 grupta olmak üzere toplam 11 grupta 149 takýmýn katýlýmýyla oynanacak. Grup birincisi olan takýmlar Spor Toto 3. Lig'e çýkmaya hak kazanacak. 1. Grup'ta müsabakalar Eylül, diðer tüm gruplarda ise Eylül 2014 tarihlerinde baþlayacak. Çorum Belediyespor içeride kýrmýzý deplasmanda beyaz forma giyecek Onur ve Mustafa Görelespor da orumlu iki genç futbolcu Onur Özçiftçi ve Mustafa Uçar BAL takýmlarýndan Görelespor ile anlaþtýlar. Gençlerbirliði alt yapýsýndan yetiþen iki futbolcudan Onur Özçiftçi yaklaþýk 5 sezondur Trabzonspor alt yapýsýnda forma giydi. Mustafa Uçar ise Belediyespor alt yapýsýnda oynadýktan sonra geçen sezon Ýskilip Belediyespor formasýný giydi. Ýki genç futbolcu yeni takýmlarýyla sözleþme imzaladý ve ilk antrenmana çýktýlar. konuk olacak. 4. haftada kendi sahasýnda Bartýnspor u konuk edecek olan Ulukavakspor, 5. haftada ise 1930 Bafra deplasmanýnda puan arayacak. Ligin 6. Hafta kendi sahasýnda Ladik Beldespor la karþýlaþacak olan temsilcimiz, 7. haftada ise Fatsa Belediyespor ile deplasmanda karþý karþýya gelecek.8. hafta maçýnda kendi sahasýnda Yeni Amasyaspor u konuk edecek olan Ulukavakspor, 9. haftada ise Turhal deplasmanýnda puan arayacak. Ligin 10. haftasýnda fikstür gereði yine deplasman maçýna çýkacak olan Siyah-Beyazlý ekip Kastamonu 1966 ile karþý karþýya gelecek. Ýki genç futbolcu yeni takýmlarýyla sözleþme imzaladý ve ilk antrenmana çýktýlar. Ç orum belediyespor ( ) sezonunda giyeceði formalarý dün yapýlan açýlýþ töreninden sonra kaptan Nedim, Mehmet Akif Tatlý ve kaleci Fatih Kaldan basýna ve taraftarlara tanýttý. Göðüs reklamý olarak kýrmýzý formada Uður Group beyaz aðýrlýklý formada ise Anitta Otel bulunurken formalarýn sýrt reklamýnda ise Votorantim Çimento yer alýyor. Belediyespor takýmý bu sezon Ýtalya'n LEGEA markasý formasý ile mücadele edecek iç sahada kýrmýzý, dýþ sahada ise beyaz formayý taraftarlarý karþýsýna çýkacaklar. Yönetim ve teknik heyetle futbolcularda yeni formalýrý çok beðendiklerin söylediler.

19 ELEMANLAR ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere Deneyimli Kaynakçýlar, Makina Ressamý, Deneyimli Makine Boyacýsý LKS programý kullanabilen Muhasebe elemaný Diksiyonu düzgün Sekreter alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:2447) FAX CEP TEL : PAZARTESÝ 25 AÐUSTOS Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) (Ç.HAK:1740) (Ç.HAK:2291) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesinde 246 m2 ve 461 m2 iki ayrý dükkan (Ç.HAK:2464) sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2441) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere üniversite mezunu yaþlarýnda barkot programý bilen eleman alýnacaktýr. Doðanlar Av Malzemeleri ve Tarým Aletleri San. Tic. Ltd.Þti. Çepni Mah. Taþhan Cad. No: 34/A-B-C ÇORUM (Ç.HAK:2455) ELEMAN ARANIYOR Boyahanede çalýþtýrýlmak üzere zýmpara, astar atabilen ve 25 yaþýný geçmemiþ eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2458) Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 23 Tel: ELEMANLAR ARIYOR MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere (Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK eðitimi verilerek, çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak yetiþtirilecektir. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur.(kýsa özgeçmiþ ile) ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A ÇORUM TEL: CEP: * KAYNAKÇI * BOYACI * TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr. Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:2451) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: Bayan Eleman Aranýyor Lise mezunu, tercihen yaþlarý arasýnda bayan büro elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Çaðdaþ Ýnþaat Adres: Osmancýk Cad. No: 14/2 (Ulucami Karþýsý) Tel: (Ç.HAK:2311) SAHÝBÝNDEN KOMPLE KÝRALIK BÝNA Osmancýk Caddesi No: 173 adresinde (Selimiye Cami Yaný nda) yurt, pansiyon, dersane, özel okul, kreþ yapýmýna müsait 2000 m2 bahçesi olan 325 m2 3 adet dükkaný bulunan 8 daire merkezi ýsýtma sistemi mevcut bina sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1863) (Ç.HAK:1933) (Ç.HAK:2427) SATILIK DÜKKAN Yeni Adliye arkasýnda 100 m2, 20 metre yola cepheli, içinde kiracýsý bulunan dükkan satýlýktýr. Not: Takas olunur. Mür. Tel: Satýlýk Villa Arsasý Çavdar Sitesi karþýsýnda villa arsasý Ada: 3036, Parsel: 16, 856 m2 Fiyatý: TL (Ç.HAK:2374) YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU) NA 600 METRE CEPHELÝ NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI) Bebek ölümleri mercek altýnda Türkiye'de ölü doðum ve yenidoðan ölümlerinin AB ortalamasýnýn üzerinde olmasý Saðlýk Bakanlýðý'ný harekete geçirdi. Bakanlýðýn kurduðu Bebek Ölümlerini Ýzleme Sistemi' sayesinde ölümler kayýt altýna alýnacak sorumlular belirlenecek. Saðlýk Bakanlýðý, binde 7.4'e kadar düþen bebek ölümlerini anlýk takip edebilmek için yeni sisteme geçiyor. Özellikle ölü doðan isimsiz ve nüfusa kaydý olmayan bebekleri kayýt altýna almak isteyen Bakanlýk, Bebek Ölümleri Ýzleme Sistemi'ni kuruyor. Müsteþar Nihat Tosun imzalý genelge yayýnlayan bakanlýk, illere ekip oluþturulmasý talimatý verdi. Ölü doðuma kayýt Doktorlar ölen bebekleri doðduktan sonra; "1 yaþýna kadar, 1 haftaya kadar ve ölü doðan" olarak üç ayrý þekilde sisteme girecek. Sistemle birlikte her ilçede toplum saðlýðý hekimi ilçe bebek ölümleri izleme sorumlusu olacak. Ýllerde ise saðlýk müdürlüðü bünyesinde bebek ölümleri sorumlusu belirlenecek. Ayrýca her hastanede bir sorumlu belirlenerek bebek ölümlerini anlýk kayýt altýna alacak. Her ilde 5 kiþilik bir ekip oluþturularak ayda bir toplanacak. Bu toplantýda, kayýt altýna alýnan bebek ölümleri tek tek tartýþýlacak, ölümlerin sebepleri ve önlenebilirlik durumu ayrýntýlý raporlarla masaya yatýrýlacak. Yeni sistemde her ölü doðum ve bebek ölümü ayrý ayrý ele alýnacak. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hacý AKBAÞ Osman oðlu 1/1/1946 Çorum Þekerbey Köyü Doðumlu (Ç.HAK:2466) ELEMAN ARANIYOR Muhasebe servisinde çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanmasýný bilen bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. SIRIMSI ÇANTA-KIRTASÝYE (Ç.HAK:2453) ELEMAN ARANIYOR Akaryakýt istasyonumuzda pompacý olarak çalýþtýrýlmak üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hitit Petrol Adres: Çepni Mah. Çevreyolu Bulvarý No: 207 Ýskilip Kavþaðý Yaný Tel: (Ç.HAK:2406) DEVREN SATILIK BAYAN GÝYÝM MAÐAZASI Gazi Caddesine yakýn halen faal durumda bulunan iþyeri devren satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2409) Alaybey Sokak No: ELEMAN ARANIYOR Baþar Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere daðýtým ve yükleme yapacak ehliyetli eleman aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2459) Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl Müd. Lojmanlarý Karþýsý) ÇORUM SATILIK RUHSATLI TABANCA Sahibinden satýlýk sýfýr ayarýnda çok temiz ruhsatlý CZ-75 (Çek 16) (Ç.HAK:2449) ELEMAN ARANIYOR Kömürcüler Grup bünyesinde PVC kapý pencere imalat ve montaj ustalarý alýnacaktýr. Mür.: Karakeçili Mah. 4. Karakeçili (Ç.HAK:2445) tabanca satýlýktýr. Mür. Tel: Sk. No: 7 ÇORUM Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM DEVREN SATILIK CÝROSU YÜKSEK ÝNTERNET KAFE Buharaevler Dr. Sadýk Ahmet (Ç.HAK:2448) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Kýna Kaftanlarý ve (Ç.HAK:1589) aksesuar çeþitlerinde % 50 indirim Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D ELEMANLAR ALINACAKTIR Þeker Fabrikasý nda kampanya döneminde çalýþacak bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2420) DEVREN SATILIK LOKANTA (Ç.HAK:2436) Caddesi nde Tel: Aþaðý Sanayi de devren satýlýk lokanta model Kia Pregio sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Tel: Yazý Çarþý Mevkii Anatolia

20 Belediyespor dan sade açýlýþ Çorum Belediyespor yeni sezonu dün lojmanda düzenlenen kurban kesimi ve dualarla açtý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn sezon açýlýþ töreniyle ilgili haber ve fotoðraflar 18. sayfamýzda. Golcü kararý bugün Çorum Belediyespor un Gençlerbirliði nden alacaðý forvet konusundaki karar bugün verilecek. Gençlerbirliði nin kiralýk olarak vereceði isimler bugün açýklanacak. Berat Tosun un kiralýk olarak verilmesi halinde futbolcu ikna edilmeye çalýþýlacak. Aksi olmasý halinde Belediyespor B planýný devreye sokarak golcü transferini bitirecek. PAZARTESÝ 25 AÐUSTOS 2014 Tokat a rövanþý 2-1 le verdik Çorum Belediyespor evinde oynadýðý ilk hazýrlýk maçýnda Nevþehir kampýndaki maçta 3-1 yendiði Tokatspor a dün ikinci yarýda yediði gollerle rakibine 2-1 maðlup oldu. Maçýn ilk yarýsýnda rakibi önünde daha iyi bir görüntü veren Belediyespor ikinci yarýda özellikle savunmada çok kötü bir görüntü verdi ve yediði iki kanat golüyle sahadan 2-1 maðlup ayrýldý ve kötü bir prova verdi. Çorum Belediyespor lig öncesinde sahasýnda oynadýðý ilk hazýrlýk maçýnda Tokatspor a ikinci yarýdaki kötü futbolu sonucunda 2-1 yenilirken hücumdaki golcü eksikliðinin yanýnda savunmadaki sýkýntýlý görüntüsüde yaklaþan sezon öncesinde moralleri oldukça bozdu. Savunmada Ýmam hazýrlýk maçýnda lige hazýr görünmedi Nevþehir deki kamp sýrasýnda oynadýðý hazýrlýk maçýnda rakibini 3-1 yenen Çorum Belediyespor dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda oynanan maçta sakatlýklarý bulunan Nedim, Eray ve Sefa Akýn Baþýbüyük dýþýndaki futbolculara þans verdi. Kapalý tribünde oturan civarýnda taraftarýn izlediði maça Çorum Belediyespor rakibi göre daha orgnize bir görüntü verdi. Ýlk yarýdaki etkili futbolu sonunda 31. dakikada Ender in attýðý golle ilk yarýyý 1-0 önde kapatan Çorum Belediyespor da Teknik Direktör Yavuz Ýncedal üç deðiþiklikle ikinci yarýya baþladý. Ýkinci yarýda oyunun kontrolünü rakibine kaptýran Çorum Belediyespor özellikle savunmada büyük sýkýntýlar yaþadý. Savunma arkasýna atýlan her top kalesinde tehlikeler yaþarken savunma göbeðinde görev yapan Ýmam ve Akýn ýn uyum sorunu yaþadýðý ve hamle yapamadýklarý Karþýlaþmayý Belediye ve Tokatspor Baþkanlarý ile az sayýda taraftar izledi STAD: Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu. HAKEMLER; Celal Bayraklý, Özcan Genel, Gökhan Yumlu. ÇORUM BELEDÝYESPOR: Fatih (46. dak. Utku), Osman, Emre Biçer (Murathan), Ýmam, Akýn, Okan (Oðuzhan), Furkan (Bilal), Buðra (Ali), Kývanç (Emre)(Tolga), Turgay, Ender, Burak. TOKATSPOR: Mehmet, Berk (Haluk), Aytürk, Soner, Emrah, Furkan, Emre, Suat, Korhan (Abdullah),. Ümitcan, Recep, Mutlu. GOLLER: 31. dak. Ender (Çorum Belediyespor), 50. dak. Soner, 64. dak. Ümitcan (Tokatspor). gözlendi. Böyle geliþen iki pozisyonda kalesinde peþ peþe iki gol gören Çorum Belediyespor kalan bölümde de rakibi önünde fazla bir varlýk gösteremedi ve sahadan 2-1 maðlup ayrýlarak taraftarýna kötü bir görüntü sundu. MAÇTAN DAKÝ- KALAR: 6.Dk. Geliþen geliþen Tokatspor ataðýnda sað kanattan Suat topla beraber ceza sahasý çizgisine kadar indi ve topu ceza sahasý içinde bulunan arkadaþý Ümitcan'la buluþturdu oda daha müsait durum da olan arkadaþýný gördü güzel bir vuruþ yapan Korhan'ýn þutu direðin dibinden auta çýktý. 10.Dk. sað kanatdan topla hareketlenen Buðra topu ters taraftaki arkadaþý Ender'e aktardý rakibini geçip ceza sahasý yayýnda ki Turgay'a çýkardý onun vuruþunda kaleci saðýna yatarak gol olmasýna izin vermedi. 15.Dk. orta sahadan takýmýný hücuma kaldýran Turgay Tokatspor defansýnýn arkasýna koþu yapan Ender'in önüne güzel bir pas attý çizgiye inip topu ön direðe çýkarttý Kývanç'dan önce rakip defans araya girerek topu kornere attý. Belediyespor mutlak gollük bir pozisyondan oldu. 31. Dk. Belediyespor Buðra ile sað kanattan gol için yüklendi bir adým önünde ki bulunan Furkan'a pasýný verdi hiç bekletmeden ön direðe hareketlenen arkadaþý Ender' e harika bir orta yaptý ve ayný güzellikte Ender kafa vuruþu ile takýmýný bir sýfýr öne geçiren golü Tokatspor aðlarýna gönderdi Dk. golden sonra Tokatspor hemen cevap vermek istedi geliþen atak da sol tarafdan topla beraber cesa sahasý üzerine yaklaþýr yaklaþmaz nefis bir þut çýkaran Korhan'a,ayný güzellikte topu tokatlayarak kurtarýþ yapan Fatih gol izni vermedi. 35.Dk. Belediyespor orta sahadan Turgay'la ataða kalktý ceza sahasý üzerinde bulunan Ender ile verkaç yapýp topun geliþine þýk bir vuruþ yaptý direðin hemen üzerinden auta çýktý. 45.Dk. Tokatspor kazanýlan korner atýþýný Aytürk ile kullandý ortasýnda altý pas üzerinde Korhan boþ pozisyon da kafaya yükseldi vuruþunda top üst dirette patladý. Tehlikeyi Belediyespor defansý uzaklaþtýrdý ve ilk yarý bu skorla sona erdi Dk. Tokatspor ikinci yarýnýn ilk ataðýnda sað kanattdan Belediyespor kalesine beraberlik golü için yüklendi Korhan sað kanattan topla hareketlenip korner çizgisine kadar inerek arka direkte boþ bulunan arkadaþý Mutlu geliþine ayak içi ile vuruþunda top yan aðlara takýldý. 50.Dk sað kanatdan kazanýlan faul atýþýný kullanan Korhan altý pas üzerine iyi bir orta yaptý kaleci Utku'dan önce topa kafayý vuran Soner takýmýna beraberlik golünü kazardýrdý Dk. Tokatspor yine sað kanatdan tehlikeli geldi Suat'ýn yaptýðý ortaya yine arka direkte boþ pozisyonda bulunan ve kafayý vuran Ümitcan takýmýný galip duruma taþýyan golü belediyespor aðlarýna gönderdi Dk. sol kanatdan yüklenen Tokatspor takýmý Aytürk rakibini geçerek altý pasa güzel bir orta çýkardý takýmýnýn galibiyete golü atan Ümitcan Belediyespor orta sahasýnda ilk yarýda Furkan ve Okan bir rakip ataðý önleme çabasýnda yine herkesin bakýþlarý arasýnda kafayý vurdu gol çizgisinin önünde seken top üstten auta çýktý de Ali kiriþ ile Tokatspor'dan Aytürk arasýnda geliþen faul pozisyonunda iki futbolcu da sinirlerine hakim olamadýlar ve onlara iki takýmýn diðer futbolcularý da katýlýnca devreye Tokatspor teknik tirektörü sahaya girerek her iki takýmýn sporcularýný da yatýþtýrdý. Uzatma dakikalarýnýn kalan süresinde baþka gol olmayýnca Tokatspor maçý 2-1 kazandý. Maça kaptan olarak çýkan Buðra rakib önünde bir atak geliþtirme çabasýnda

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Polis çocuklarýna polisten jest

Polis çocuklarýna polisten jest Ergün ve Þahin ailelerinin mutlu günü Avukat Remzi ve Emekli Öðretmenlerden Filiz Ergün'ün Oðullarý Kasým Emre ile Naile Lütfi Þahin'in Kýzlarý evlendi. Ege Üniversitesinde Üroloji Uzmaný Op. Dr. Olarak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Ümmet mazlumun yanýnda Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü görevlileri, proje çalýþmalarýný sürdürüyor. Çocuklar mutlu olsun diye... Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Down sendromlular için renkli yürüyüþ Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü, rengarenk bir etkinliðe imza attý.

Down sendromlular için renkli yürüyüþ Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü, rengarenk bir etkinliðe imza attý. Down sendromlular için renkli yürüyüþ Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü, rengarenk bir etkinliðe imza attý. * HABERÝ 6 DA Hitit Üniversitesi Pithana ekibi, Shell Eco-marathon Avrupa

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý.

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý. Çorum basýný yerel standartlarýn üzerinde AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý KYK eski Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Recep Kaymakcan Þevket Erzen'i ziyaret etti.

Detaylı