T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 55 NUMBER: 2006/6 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN K L SES TAR H HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER GENEL STAT ST KLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...73 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK...154

8 740 Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H GENEL KUZEY AMER KA TAR H...173

9 000 GENEL KONULAR ncelenmesi. Madencilik 45(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 000 (1) 1961 SB 52 Aksu, Halil. Dünya Biliflim ve letiflim Teknolojileri Pazar Hakk nda. Standard 45(534) , ss SB , 380 Alkan, Mustafa. Elektronik mza Uygulamalar ve Düzenlemeleri. Standard 45(534) , ss SB , , (2) 1962 SB 194 Arkan, Ça layan. Türkiye Gelece ini 000, 370, 350 Biliflimde Ar yor. Standard 45(534) , ss SB , 350, (3) Canbek, Gürol - M. Ali Akcayol. nternet Gazetesi Sayfa Düzeninin Gerçek Zamanl Eniyilemesinin Benzetilmifl Tavlama Algoritmas yla Gerçeklefltirilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 21(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Çokal, Mustafa. nternet Güvenli i. Yeni E itim 4(15) 2006, ss SB (6) Erten, Murat. Biliflim Güvenli i. Standard 45(534) , ss SB , (7) Gülseçen, Sevinç. Bilgi ve letiflim Teknolojisi Deste inde E itim ve e- Ö renme. Standard 45(534) , ss. 000 (8) Gürel, Ayhan. ECDL European Computer Driving Licence Sertifikas. Standard 45(534) , ss SB , 370 Dönmez, Sami. Bilgisayar Destekli Dil Bilimi ve Türk Cumhuriyetleri. Türk Dili 91(654) , ss SB SA , 000 Hafl lo lu, Selçuk Burak - Abdullah Karaman. Antalya Bölgesindeki Konaklama flletmelerinin nternet'teki Faaliyetleri Üzerine Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 9(1-2) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 000 Kamu için Önerilen Sertifika Hizmet Modeli. Standard 45(534) , ss. 350, (9) 000 (5) Karaman, Abdullah - Selçuk Burak Duranlar, Selçuk. E-Ticaret ve Hafl lo lu. Bilgi Kavram ve Bilgiye Ülkemizdeki Geliflimi. Standard Dayal Organizasyonlarda Bilgi 45(534) , ss. Sistemleri. Selçuk Üniversitesi 1962 SB 194 Sosyal Bilimler Meslek 000, 380, 320 Yüksekokulu Dergisi 9(1-2) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. Ekmekçi, Zafir - Ayfle Nihan fiahin. Köpük Görüntüsü ve Flotasyon Performans Aras ndaki liflkinin Görüntü Analiz Sistemi ile SB , 320

10 000 (10) 000 (16) Kavaso lu, Selçuk. Bilgi Ça Yurt, Nihat. e-sa l k. Devletine Do ru. Standard 45(534) , ss. 45(534) , ss SB SB , 350, 000, 350, (11) Köksal, Ayd n. ENIAC' n 60. Y l nda TBD 35 Yafl nda [Söylefli] Standard 45(534) , ss. 020 (1) 1962 SB (12) Mentefl, Turhan. Türkiye Biliflim Derne i Baflkan Turhan Mentefl [Söylefli] Standard 45(534) , ss SB , 330 Sevinç, smail. Türk Kamu Yönetiminde Bilgi Teknolojileri Kullan m. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 9(1-2) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (13) Töreci, Ersin. Biliflim Eti i ile lgili Sektörel Çal flmalar ve Sorunlar. Standard 45(534) , ss SB , 650, (14) Varo lu, Lütfi. Bilimifl Alan nda Askeri Sivil-Sektör Etkileflimleri. Standard 45(534) , ss SB , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Standard Avrupa Birli i Sürecinde Türkiye'de Bilgi Hizmetleri. Makine & Metal Teknolojileri , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (2) Çavdar, Tûba. Vak f Kütüphaneleri. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB Kaya, Nevzat. Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Eserleri. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Zengin, Sabri. Tokat Halkevinin Yay nlad Yeni Tokat Dergisinde Yer Alan Yaz lara Göre Türk Devriminin Genel Özellikleri. Erdem 15(45-47) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (15) Y lmaz, Rasim. Bilgi Teknolojileri (BT) Standardizasyon Çal flmalar. Standard 45(534) , ss. 060 GENEL KURULUfiLAR 1962 SB 194 VE MÜZEC L K 000, 620, 380 Yöndem, Meltem Turhan - Necdet Kesmez. Bilgisayarl Dil Bilimi Çal flmalar na K sa Bir Bak fl. Türk Dili 91(654) , ss SA , (1) Eren, Mahmut Salih. Tek Bafl na Bir Vak f: Mehmet Tekerlek. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB , 920 2

11 060 (2) 070 HABER ORTAMLARI, Erifl, Metin. Alperen Gönüllü Bir GAZETEC L K Vak f Adam "Fethi Gemuhluo lu" Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB , 920 Gönlü Zengin Bir Vak f Adam ; Ayd n Bolak. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB , 060, 920 Gürdilek, Raflit - Bülent Gözcelio lu. ODTÜ Toplum ve Bilim Merkezi Bilim ve Teknoloji Müzesi. Bilim ve Teknik 39(463) , ss. Canbek, Gürol - M. Ali Akcayol. nternet Gazetesi Sayfa Düzeninin Gerçek Zamanl Eniyilemesinin Benzetilmifl Tavlama Algoritmas yla Gerçeklefltirilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 21(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 070 Gölgemiz, Orhan Selim. Milli E itim Dergisinin Edebiyat E itimi Özel Say s. Varl k 73(1185/Kitap eki - 169) , ss SB , 370, SA , (1) Özsay ner, Zübeyde Cihan. Vak flar Genel Müdürlü üne Ait Camilerden Türk Vakf Hat Sanatlar Müzesine Gelen Hat Eserleri. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB , 060 'Tatl kapu Cinayeti' Nas l fllendi? Haz rlayan: Lale Uçan, Popüler Tarih 7(70) , ss SB ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER Pilehvarian, Nuran Kara. lk Vak f Hastahanesi stanbul Yenibahçe Gureba-i Müslimin Hastahanesi. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB 155, 060 Seyyar, Ali. AB Sürecinde Ça dafl Sorunlara Vak f Merkezli Çözüm Önerileri. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB , (3) fiirin, Mustafa Ruhi. "Vak f Her An Uzanmaya Haz r fiefkat Eli Demektir" [Söylefli] Konuflan: Mahmut B y kl, Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB , (1) Algaç, fieyda. stanos (Korkuteli)'da ( ) Tarihleri Aras nda Haz rlanm fl Tezhipli ki Yazma. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi (17) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SB (2) Kaya, Nevzat. Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Eserleri. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB , 020 Kuflo lu, M. O uzhan. Ali Emîri No: 707 Güfte Mecmuas Bölüm I: Mecmuan n Konusu ve Ana Çizgileri. Musiki Mecmuas 59(475) , ss SB , 090 3

12 Özer, Salih. Milli Kütüphane Hadis Elyazmalar n n Osmanl Hadis Edebiyat Çerçevesinde Analizi. Erdem 15(45-47) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. 21(57) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (2) 1985 SA 11 Ça lar, Emine - Ziya Koruç. d2 297, 090 Dikkat Testinin Sporcularda Güvenirli i ve Geçerli i. Spor Bilimleri Dergisi 17(2) 2006, 100 FELSEFE VE ss. Türkçe ve ng. özet. PS KOLOJ 1992 SA 5 150, METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Ç nar, Aliye. Modern Zamanlar n De er Aray fl : Varl k-bilgi-de er Birli inin Önemi. De erler E itimi Dergisi 4(11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 110, (2) 150 (3) K l ç, Cevdet. 1 ile 10 Aras Say lar Metafizi i. Felsefe Dünyas (43) 2006, ss. ng. özet SA NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR 130 (1) Atalan, Mehmet. fiia'da Cifr lminin Yeri. Dinî Araflt rmalar 9(25) , ss. ng. özet. Çöllü, Ersan Faz l - Yunus Emre Öztürk. Örgütlerde nançlar-tutumlar Tutumlar n Ölçüm Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri Bu Yöntemlerin De erlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 9(1-2) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150 Ege, P nar - Funda Acarlar - Figen Turan. Psikoloji Araflt rma ve Uygulamalar nda Ölçek/Teknik/Vaka/Yay n/kavram Tan t m. Türk Psikoloji Dergisi 21(57) , ss SB Erbay, Mutlu. Sanat Politikas n Etkileyen Unsurlar: Devlet, Özel/Özerk Kurumlar, Bireysel Çabalar ve Halk Deste i. Rh+Sanart (30) , ss SB SA , 150, , (4) 130 (2) Giray, M. Deniz - Canan Ergin. Çift fllek, Hümeyra Nur. Astroloji Üzerine Bir De erlendirme. Diyanet (186) , ss SC PS KOLOJ 150 (1) Bat gün, Ayflegül Durak - Çisem Utku. Bir Grup Gençte Yeme Tutumu ve Öfke Aras ndaki liflkinin ncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi 4 Kariyerli Ailelerde Bireylerin Yaflad klar fl-aile ve Aile- fl Çat flmalar n n Kendini Kurgulama Davran fl ve Yaflam Olaylar ile liflkisi. Türk Psikoloji Dergisi 21(57) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (5) Güvenç, Gülden - Vezir Aktafl. Ergenlik Döneminde Yafl, Toplumsal Cinsiyet, Bireysel ve liflkisel Tutumlar, Benlik De eri ve Yaflam

13 Becerilerine liflkin Alg Aras ndaki liflkiler. Türk Psikoloji Dergisi 21(57) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SB , 350 Kaynaklar n n Kullan m. Türk Psikoloji Dergisi 21(57) , ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (6) 150 (13) Keskin, Burhanettin. Çocuklar n Sümer, Nebi. Yetiflkin Ba lanma Çizimleri Üzerine. Güzel Sanatlar Ölçeklerinin Kategoriler ve Boyutlar Enstitüsü Dergisi (17) 2006, Düzeyinde Karfl laflt r lmas. Türk ss. Türkçe ve ng. özet. Psikoloji Dergisi 21(57) , ss SB 100 Türkçe ve ng. özet SB (7) Keskin, Gülseren - Ayça Gürkan. Çocuklar n Yas Süreci ve Psikiyatri Hemfliresinin Yaklafl mlar. Çocuk Dergisi 6(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150 (8) Özkara, Yi it. Psikoloji Bilmeden Olmaz! Yeni E itim 4(15) 2006, ss. fiennur, Melike. Delikanl. Yeni E itim 4(15) 2006, ss SB , 150 Tarhan, Nevzat. Yayg n Evlilik Sorunlar. Diyanet (186) , ss SC 6 300, SB (14) 150 (9) Özmen, Erdo an - Hülya Akar - Menekfle S la Yazar. Düfl Çal flmas Üzerine. Düflünen Adam 19(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Ünalan, fiükrü. Dersimizin Konusu: AfiK... Yeni E itim 4(15) 2006, ss SB MANTIK 150 (10) Özmutaf, Nezih Metin. Ör ütlerde nsan Kaynaklar ve Stres: Ampirik Bir Yaklafl m. Su Ürünleri Dergisi 23(1-2) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (11) Sayar, Kemal. Vakfetmek: Empati Duygusunun Psikolojik Dayanaklar. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB (12) Sümer, H. Canan - Reyhan Bilgiç. Performans De erlendirmelerinde Geleneksel Olmayan De erlendirici Has rc, Naz m. K yasta ya Hep ya Hiç Prensibi. Felsefe Dünyas (43) 2006, ss. ng. özet SA 7 180, (1) nam, Ahmet. Öz Öbe in Tümleyeni Küme midir, Öz Öbek midir? Felsefe Dünyas (43) 2006, 1-4. ss. ng. özet SA (2) Witzel, Andreas. Problem Merkezli Görüflme. Çeviren: Evrim Erflan, Sosyoloji Dergisi (16) 2006, ss. Türkçe özet SA

14 170 ET K (AHLAK FELSEFES ) Bayar, Mehmet Ali. 'Co-Habitance' Hukuksuz Hoflgörü Mümkün mü? Finans Dünyas (198) , ss SB (3) 340, 170 Dönmez, Ertu rul, Fatma - Bilge Karsl - Meliha Erman. Çocuk ve Etik. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi 2(6/Özel say : Pediatrik Anesteziyoloji) 2006, ss. 180 (2) Çapak, brahim. bn Hazm Mant nda K yas. Felsefe Dünyas (43) 2006, ss. ng. özet SA Süleyman. Simplicius ve Onun slam Felsefesine Etkileri Etraf ndaki Tart flmalar. Felsefe Dünyas (43) 2006, ss. ng. özet SA 7 180, SB (4), 170 Hano lu, smail. Sühreverdî Gündo du, Hakan. Kai Nielsen ve Bir Sosyal Elefltiri Olarak Felsefe. Felsefe Dünyas (43) 2006, ss. ng. özet SA SA 7 190, Düflüncesinde "El- tibârât El-Akliyye": Bilginin Kesinli i Meselesi Üzerine Bir Ön nceleme. Felsefe Dünyas (43) 2006, ss. ng. özet. 170 (1) 180 (5) Timurturkan, Kadir. Etik ve Meslek Eti i. Mali K lavuz 8(32) , Has rc, Naz m. K yasta ya Hep ya Hiç Prensibi. Felsefe Dünyas (43) ss. 2006, ss. ng. özet SA SA 7 180, 160 Töreci, Ersin. Biliflim Eti i ile lgili Sektörel Çal flmalar ve Sorunlar. Standard 45(534) , ss SB , 650, 170 Tunç, Aynur lhan. Sa duyu Eti i: Thomas Reid'de Ahlâk Duyusu ve Ödev Kavram. Felsefe Dünyas (43) 2006, ss. ng. özet SA 7 190, (6) Karaca, Faruk. Gazâlî ve bn-i Sîna ile Ölüm Korkusundan Kurtulufl Üzerine. Felsefe Dünyas (43) 2006, ss. ng. özet SA (7) K l ç, Cevdet. Felsefî Düflüncede Bir Kavram (Aristoteles ve Plotinus Felsefelerindeki Bir Kavram n n bn Sînâ Felsefesine Yans malar ) Dinî Araflt rmalar 9(25) , ss. ng. özet SA ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (8) 180 (1) Bayraktar, Fulya. Parmenides Diyalo unun Proclus Yorumu Üzerine. Felsefe Dünyas (43) 2006, ss. ng. özet SA SA Saruhan, Müfit Selim. Zahirili in Öncüsü bn Hazm'da Felsefî Meseleler. Dinî Araflt rmalar 9(25) , ss. ng. özet

15 180 (9) 190 (5) Yayla, Ahmet. Bir Ahlâk E itimcisi Turan, Ertu rul R. Bilgi Sezgidir: Olarak Sokrates: Erdemin Ö retilip Heidegger'in Kant Yorumu. Felsefe Ö retilemeyece i Sorunsal. Felsefe Dünyas (43) 2006, ss. ng. Dünyas (43) 2006, ss. ng. özet. özet SA SA MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Aslan, Hasan. Varl k, Teknoloji, Yurtsuzluk. Felsefe Dünyas (43) 2006, 5-13 ng. özet SA (2) Gündo du, Hakan. Kai Nielsen ve Bir Sosyal Elefltiri Olarak Felsefe. Felsefe Dünyas (43) 2006, ss. ng. özet SA 7 190, 170 Myrivili, Lenio. Bir Performans Olarak S n r. Çeviren: Bayram fien, Toplum ve Bilim (106) 2006, ss SA , 190, D N Arslan, Mustafa. De iflim Sürecinde Yeni Dindarl k Formlar : "Yeni Ça " nan fllar Örne i. De erler E itimi Dergisi 4(11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 290, DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M Ar can, M. Kaz m. Spinoza'n n Tanr -Âlem liflkisinde çkinlik Aflk nl k Problemi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 10(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Ok, U ur. Matematik Dünyas nda Kad nlar. Sanat ve Hayat (21) , ss SB , 190, (3) Topçuo lu, Reyhan Atasü. Gramsci ile Foucault'nun Görüfllerinin Ifl nda Modern ve Postmodern Entelektüel Kavram. Hürriyet Gösteri (281) , ss SB (1) Garofalo, Giada. How Does Transnational Islamist Terrorism Challenge the Conceptions of (Inter)National Security? The Turkish Yearbook of Internationl Relations (37) 2006, ss. ng. özet SA (2) Ünal, Fatih. Rusya'n n Misyonerlik Politikalar ve dil-ural Türklerinden 190 (4) H ristiyan Türk Cemaati Tunç, Aynur lhan. Sa duyu Eti i: "Nogaybaklar" Türk Dünyas Thomas Reid'de Ahlâk Duyusu ve Ödev Araflt rmalar (162) , Kavram. Felsefe Dünyas (43) ss. Türkçe ve ng. özet. 2006, ss. ng. özet SA SA , , 320 7

16 270 HIR ST YAN K L SES TAR H 270 (1) Bromley, David G. - Mitchell L. Bracey. Scientology Kilisesi: Bir Sözde Din. Çeviren: Zeynep Sezal, Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 4(7) , ss SA HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 280 (1) 1969 SC 6 Ifl k, Ramazan. Mormonluk ve 297, 390 Mormon Kilisesi Üzerine Bir Araflt rma. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 10(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler Ak, Mahmut. Vak f Kurucusu Bir Han m: Mihrimah Sultan. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB , 297, (1) Akbafl, Abdurrahman. Nesne ve fiekillerde Kaderi Aramak: Fal. Diyanet (186) , ss SC 6 297, (2) Akkaya, Yunus. Türbe Ziyaretlerinde Hurafeler. Diyanet (186) , ss. 297 (3) Akyüz, Niyazi - fiahin Gürsoy - hsan Çapc o lu. Din fllerinde Özgün Türk Deneyimi: Diyanet'in Kurusal Kimli i ve Güncel De erlendirmeler. Dinî Araflt rmalar 9(25) , ss. ng. özet SA HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 297 (4) Akyüz, Vecdi. Kutsal Metinlerimizde 290 (1) Ar can, M. Kaz m. Spinoza'n n Tanr -Âlem liflkisinde çkinlik Aflk nl k Problemi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 10(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Arslan, Mustafa. De iflim Sürecinde Yeni Dindarl k Formlar : "Yeni Ça " nan fllar Örne i. De erler E itimi Dergisi 4(11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 290, (3) Kurt, Ali Osman. Yahudilik'te Sürgün Teolojisi: Tanr sal Bir Ceza Olarak Sürgün. Dinî Araflt rmalar 9(25) , ss. ng. özet SA Vak f Referanslar. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB , 360, (5) Altuntafl, Halil. Hurafelerin Dayan lmaz Cazibesi. Diyanet (186) , ss SC 6 297, (6) Ar k, M. Selim. Hurafe ve Bat l nançlar Üzerine Baz Düflünceler. Diyanet lmi Dergi 42(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, 390 Atalan, Mehmet. fiia'da Cifr lminin Yeri. Dinî Araflt rmalar 9(25) , ss. ng. özet SA , 297 8

17 297 (7) Problemleri Sempozyumu (11-12 Atik, M. Kemal. Kur'an'a Göre Tanr Haziran 2005 Van) Cumhuriyet Tasavvuru. Kahramanmarafl Sütçü Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 10(1) 2006, ss. mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 4(7) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (13) 297 (8) Baflaran, smail. Avrupa'da mamlar n Statüsü. Diyanet lmi Dergi 42(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Berk, Süleyman. Ayasofya Kitâbe ve Hatlar. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB , (9) Bozan, Metin. Hicri I. As r Mezhep Hareketlerinde Mardin Bölgesi. Dinî Araflt rmalar 9(25) , ss. ng. özet SA Çetinkaya, Bayram Ali. Küresel fiiddet Karfl s nda Sevgi Peygamberi ve deal nsan Hz. Muhammed. Diyanet lmi Dergi 42(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (10) 297, 360 Bozkufl, Metin. Alevî Yurttafllara Yönelik Dinî Hizmetlerin cras Ba lam nda Bir Teklif Denemesi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 10(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (11) Bulut, Mehmet. man ve Salih Amel Üzerine. Diyanet (186) , ss SC Cebeci, Suat - Bilal Ünsal. Haf zl k E itimi ve Sorunlar. De erler E itimi Dergisi 4(11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 370, (12) Çal flkan, smail. I. Tefsîr Anabilim Dal Koordinasyon Toplant s ve Tefsîr Anabilim Dal E itim-ö retim Ç nar, Aliye. Modern Zamanlar n De er Aray fl : Varl k-bilgi-de er Birli inin Önemi. De erler E itimi Dergisi 4(11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 110, (14) Çiftçi, Cafer. Osmanl 'da Mahalle Avâr z Vak flar : Bursa Örne i ( ) Akademik Araflt rmalar Dergisi 8(29) , ss. ng. ve Türkçe özet. Dönmez, Süleyman. Simplicius ve Onun slam Felsefesine Etkileri Etraf ndaki Tart flmalar. Felsefe Dünyas (43) 2006, ss. ng. özet SA 7 180, (15) Düflgün, Feyza fiule. slam Hukuku Aç s ndan Töre Cinayetleri. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 4(7) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (16) Erturhan, Sabri. Zekat ve Kurban'da K ymet Ödemesi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 10(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA

18 297 (17) 297 (23) Gürel, Zeynep. Dest Be-Kâr Çeflm Kasapo lu, Be-Yâr Bir "Hac Hoca Tekkesi": Özbekler Dergâh. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB , (18) braev, fiakir. Ahmet Yesevi Yolu Veyahut Nam k Kemal Zeybek Hakk nda Birkaç Söz. Aktaran: Metin Ar kan, Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 6(1) 2006, ss SA , (19) nanc k, Halil. Vak f Medeniyeti. 297 Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, 6-7. ss SB , 360 Abdurrahman. letiflimde Kayna n Güvenilirli i - lâhî Mesaj n Kayna Konumundaki Peygamberlerde Güvenilirlik Esas - Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 4(7) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (20) 2005 SA 19 Kara, hsan. Din E itimi, Din 297 Hizmetleri ve Tasavvuf. Diyanet lmi Dergi 42(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, 370 Karada, Ayfle Banu. "Farkl " Dünya Görüflleri, "Farkl " Çeviriler... ve Kuran Çevirileri. Varl k 73(1185) , ss SB , (24) Kurt, Hasan. slam nanc na Göre Sevap Kavram. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 10(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA (25) Madelung, Wilferd. smâ'îlîlik: Eski ve Yeni Davet [Kitap Tan t m ] Çeviren: Muzaffer Tan, Dinî Araflt rmalar 9(25) , ss. 297 (26) Okumufl, Ejder. slâm' n Yerel Ba lamlar. De erler E itimi Dergisi 4(11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (21) 1963 SA 4 Karadafl, Ca fer. Semerkant Hanefî 297 Okulu ve mam Mâtürîdî. Diyanet (186) , ss SC (22) Karagöz, smail. Bat l nan fllar, Bid'at ve Hurafeler. Diyanet (186) , ss. 297 (27) Okumufl, Ejder. Kur'an'da Kolektif Sorumluluk. Diyanet lmi Dergi 42(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Ortayl, lber. Prof. Dr. lber Ortayl : "Bizim Medeniyetimizde Vak f Müessesesi Çok Önemlidir" [Röportaj] Konuflan: Mahmut B y kl, Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB , 297, SC (28) 297 Özben, Mevlüt. slâmî Yaflam Karl a, Bekir. Endülüs'ün Ac Sonu. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB SA , , 390, 300 Biçiminin Modern Süreçlere Eklemlenme Çabalar ndan Biri Olarak Cami Dü ünleri. Toplum ve Bilim (106) 2006, ss. ng. özet. 10

19 Özcan, Tahsin. Hayat n Vakfeden Bir Sarayl Gülfem Hatun. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB , 297, (34) Sinano lu, Abdulhamit. slâm Düflüncesinin lk Özgürlükçü Hareketi Mu'tezile'nin "Kader" Anlay fl. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 4(7) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (29) Özer, Salih. Bat 'da Hadis Metinlerine Yönelik Edebî Tahlil Denemeleri. Dinî Araflt rmalar 9(25) , ss. ng. 297 (35) özet. Soysald, Mehmet. slâmî Tebli de 2005 SA 19 Hz. Peygamber Örnekli i. Diyanet 297 lmi Dergi 42(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (30) 1963 SA 4 Özer, Salih. Milli Kütüphane Hadis 297 Elyazmalar n n Osmanl Hadis Edebiyat Çerçevesinde Analizi. 297 (36) Erdem 15(45-47) 2006, fiahin, Sami. Sivas Gök Medrese ss. Türkçe ve ng. özet SA , (31) 1966 SA 61 Pak, Zekeriya. 30. Cüz'ün Çevirisi ve 297 Çeviri Üzerine Baz Notlar. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 4(7) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Polat, Bayram. Ermenek Tahtac lar. Dinî Araflt rmalar 9(25) , ss. ng. özet. (Sahibiye Medresesi) ve Kitabelerindeki Rivayetlerin Hadis De eri. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 10(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (37) Taflp nar, Halil. Mâtüridiyye ile Efl'arîyye Mezhepleri Aras nda htilaf m? Suni Dalgalanma m? Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 10(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA 19 Thalgi, Mohammed. Ürdün'ün Örgün 300, 297 E itiminde Din Ö retimi. De erler E itimi Dergisi 4(11) , ss. ng. ve Türkçe özet. 297 (32) Polat, Fazl. Üniversite Gençli inin slam Dini Konusundaki Alg lamalar ve Dünya Görüflleri Üzerine Bir nceleme (Güney K rg zistan Bölgesi) Dinî Araflt rmalar 9(25) , ss. ng. özet SA SA 4 370, (33) Sancakl, Saffet. Hadislerde "Yafll l k Olgusunun" De erlendirilifli. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 10(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA SC (38) Türcan, Galip. Kelamda Nübüvvetin spat -Nübüvvet Gelene i Ba lam nda- Dinî Araflt rmalar 9(25) , ss. ng. özet SA (39) Ünal,. Hakk. yilik Güzel Ahlâkt r. Diyanet (186) , ss. 11

20 297 (40) 300 (1) Yar, Erkan. Dirilifl Kuramlar ve Akova, Akgün. Posta Kodu Gerçeklik Ba lam nda Kur'an' n Ahiret Polonezköy, Kartal n Ruhu. Hakk ndaki Anlat mlar. Dinî National Geographic Türkiye (62) Araflt rmalar 9(25) , , ss ss. ng. özet SB SA , Yeprem, M. Saim. Tüp Bebek ve Kök Hücre. Diyanet (186) , ss SC 6, (41) Y ld r m, Enbiya. bnu'l-cevzî'nin Hadisçili ine Genel Bir Bak fl. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 10(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA (42) Y lmaz, Ömer. Mescid-i Nebevî Hakk nda Baz Teknik Bilgiler. Diyanet (186) , ss SC 6 297, TOPLUM B L MLER A ao lu, Adalet. Bir Toplumu Tan mak için Önce Edebiyat n Keflfetmeliyiz [Söylefli] Konuflan: Hami Ça dafl, Hürriyet Gösteri 300 (2) Aktafl, Erkan - Assiye Aka - Murat Cem Demir. Türkiye'de Hemflehri Dernekleri ve K rsal Dönüflüm. Tar m Ekonomisi Dergisi 12(1-2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 360 (281) , 6-8. ss SA SB , , (5) Ahmet, brahim Kela a. Yunanistan'da (Bat Trakya'da) Az nl k E itim Sistemi çinde kidilli (Türkçe- Yunanca) Az nl k lkokullar. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 6(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Akdemir, Özer. Bir Gazetecinin "Siyanür Güncesi" Evrensel Kültür (174) , ss SB , (3) Arabac, Fazl. Küreselleflmenin Düflünsel Arkaplan ve Sosyolojik Yans malar. Dinî Araflt rmalar 9(25) , ss. ng. özet SA , (4) Avc, Cemal. XX. Yüzy l n Bafllar nda Amerika'ya Osmanl Göçleri. Erdem 15(45-47) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA Aytaç, Ahmet Murat Sonras Düflünüflte Siyaset ve Toplum liflkileri: Berles, Küçükömer ve Mardin Üzerine Bir Deneme. Toplum ve Bilim (106) 2006, ss. ng. özet. Beflikçi, smail. Kardefllik Slogan Üzerine. Sanat ve Hayat (21) , ss SB , 320 Bir Zamanlar stanbul'da. National Geographic Türkiye (62) , ss SB , 720, 300 Birkan, lker - Bilgin Aksel. Latin Amerika'da Yeni Kültür Politikalar. Sanat ve Hayat (21) , ss SB ,

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER 26-27 Nisan 2006 Ba l ca Kampusu ANKARA DÜZENLEME KOM TES Prof. Dr. Ünsal YAVUZ (Baflkent Üniversitesi ATAMER Müdürü) Ayfer YILMAZ (Baflkent Üniversitesi

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Y. Doç. Dr. Mehmet Kabasakal 2. Doğum Tarihi : 5.11.1951 3. Unvanı : Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İş İdaresi Boğaziçi Üniversitesi 1975 Y.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ (CV) ANAHATTI 1. Kişisel Bilgiler Buğra YILDIRIM 02.01.1986 Erzurum bugrayildirim58@gmail.com 2. Eğitim Özgeçmişi 2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Detaylı

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM 1984 MARMAR A 1883 ÜNİVERSİTESİ AVRASYA DA 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM marmara ün vers tes atatürk eğ t m fakültes ve türk ocağı stanbul şubes şb rl ğ le T.C. BAȘBAKANLIK TÜRK İȘBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Necdet Subaşı kimdir?

Necdet Subaşı kimdir? On5yirmi5.com Necdet Subaşı kimdir? Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından Başbakan Başdanışmanlığına getirilen Necdet Subaşı kimdir? Yayın Tarihi : 5 Ocak 2016 Salı (oluşturma : 6/18/2016) 1961 yılında Artvin

Detaylı

Cilt: 1 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu

Cilt: 1 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu hhh 1 Cilt: 1 Say : 1 2003 Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu Yay n Kurulu fievket K. Akar, Ebubekir Ceylan, Coflkun Çak r, Ahmet Davuto lu, Fatih Ermifl,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu. HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Yeşim ÇELİK ycelik@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA,

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA, 2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ANABİLİM DALI/PROGRAMLARINI KAZANAN TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KAYIT DUYURULARI * KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN () TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: MUSKİ Çalışma Usul ve TOPLANTI : MAYIS BİRLEŞİM : 1 2. OTURUM : 1 KARAR NO : 11 KARAR TARİHİ : 12.05.2016 TEKLİF EDİLEN EVRAKIN DAİRESİ Esasları

Detaylı

KARAR 22.01- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 03.05.2012 tarih ve 887-19298 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR 22.01- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 03.05.2012 tarih ve 887-19298 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 22.01- Yükseköğretim

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

Uluslararas li kiler I

Uluslararas li kiler I Uluslararas li kiler 0 :0 - :0 :0 - :0 :0 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 0:00-0:0 :00 - :0 :00 - :0 ULS Siyasi Tarih I ULS Türk Dili I 0 smet SARIBAL 0 Fikret KEDERS

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015. : Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015. : Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya RAMAZAN YILDIRIM ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015 Adres : Karatay Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya Telefon : 3322217203-7202 E-posta Doğum Tarihi

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

*İSİMLERİ KARŞISINDA AYLARI BELİRTİLEN ÖĞRENCİLERİN STAJ TARİHLARİ EN KISA SÜREDE İLAN EDİLECEKTİR.

*İSİMLERİ KARŞISINDA AYLARI BELİRTİLEN ÖĞRENCİLERİN STAJ TARİHLARİ EN KISA SÜREDE İLAN EDİLECEKTİR. *ZORUNLU STAJ LİSTESİNDE ADI YER ALAN ÖĞRENCİLERİN, KURUMUMUZCA ONAYLANMASI GEREKEN BELGELERİNİ İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI EĞİTİM VE STAJ OFİSİNE EN KISA SÜREDE GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR. *İSİMLERİ KARŞISINDA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

İZMİR FEN LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSS SONUÇLARI

İZMİR FEN LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSS SONUÇLARI İZMİR FEN LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSS SONUÇLARI sıra şube AD- SOYAD: ÜNİVERSİTE: BÖLÜM: no: adı: 1 11A ALİ İBRAHİM BOSTANCIOĞLU ODTÜ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2 11A KENAN BARIŞ BİNGÜL

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

Not: Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında öğretmen adayları haftada 6 saat uygulama yapmak zorundadır. Uygulama Günü ve Zamanı

Not: Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında öğretmen adayları haftada 6 saat uygulama yapmak zorundadır. Uygulama Günü ve Zamanı 1 2 EDA ÖZALP BETÜL DEMİRYÜREK Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Zeki Durmaz Zeki Durmaz 3 ÖZGE ORAL A1 / A Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Zeki Durmaz 4 MELAHAT YÜCEL Niğde

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2002/2, Cilt: I, Sayı: 2 GAZI UNIVERSITY REVİEW OF THE DIVINITY FACULTY OF ÇORUM

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2002/2, Cilt: I, Sayı: 2 GAZI UNIVERSITY REVİEW OF THE DIVINITY FACULTY OF ÇORUM GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2002/2, Cilt: I, Sayı: 2 GAZI UNIVERSITY REVİEW OF THE DIVINITY FACULTY OF ÇORUM 2002/2, Vol: I, Issue: 2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Detaylı

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir.

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir. XI. AIECM3 Uluslararası Orta Çağ ve Modern Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi 19-24 Ekim, 2015 Antalya Bildirilerin son teslim tarihi 1Ağustos 2016 olarak belirlenmiştir. Bildiriler CD, DVD ya da We Transfer

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL 1 YÜCEL YILDIZ 5379 TARİH 3,68 2014 387,023 BOZOK ASIL 2 AYŞE GÜZEL 4643 TARİH 3,67 2014 402,210 BOZOK ASIL 3 FATMA ELİF TURAN 1335 TARİH 3,57 2014 386,714 BOZOK ASIL 4 DİLEK AKDEMİR 3009 TARİH 3,57 2014

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU nsanl çinizdeki Güçle Kucaklay n Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter: 1980 TC Dernek: 41.03.036 Çarflamba/Wednesday,

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 OCAK EK-2 2014 SAYI: 2676 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı