T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 55 NUMBER: 2006/6 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN K L SES TAR H HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER GENEL STAT ST KLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...73 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK...154

8 740 Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H GENEL KUZEY AMER KA TAR H...173

9 000 GENEL KONULAR ncelenmesi. Madencilik 45(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 000 (1) 1961 SB 52 Aksu, Halil. Dünya Biliflim ve letiflim Teknolojileri Pazar Hakk nda. Standard 45(534) , ss SB , 380 Alkan, Mustafa. Elektronik mza Uygulamalar ve Düzenlemeleri. Standard 45(534) , ss SB , , (2) 1962 SB 194 Arkan, Ça layan. Türkiye Gelece ini 000, 370, 350 Biliflimde Ar yor. Standard 45(534) , ss SB , 350, (3) Canbek, Gürol - M. Ali Akcayol. nternet Gazetesi Sayfa Düzeninin Gerçek Zamanl Eniyilemesinin Benzetilmifl Tavlama Algoritmas yla Gerçeklefltirilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 21(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Çokal, Mustafa. nternet Güvenli i. Yeni E itim 4(15) 2006, ss SB (6) Erten, Murat. Biliflim Güvenli i. Standard 45(534) , ss SB , (7) Gülseçen, Sevinç. Bilgi ve letiflim Teknolojisi Deste inde E itim ve e- Ö renme. Standard 45(534) , ss. 000 (8) Gürel, Ayhan. ECDL European Computer Driving Licence Sertifikas. Standard 45(534) , ss SB , 370 Dönmez, Sami. Bilgisayar Destekli Dil Bilimi ve Türk Cumhuriyetleri. Türk Dili 91(654) , ss SB SA , 000 Hafl lo lu, Selçuk Burak - Abdullah Karaman. Antalya Bölgesindeki Konaklama flletmelerinin nternet'teki Faaliyetleri Üzerine Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 9(1-2) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 000 Kamu için Önerilen Sertifika Hizmet Modeli. Standard 45(534) , ss. 350, (9) 000 (5) Karaman, Abdullah - Selçuk Burak Duranlar, Selçuk. E-Ticaret ve Hafl lo lu. Bilgi Kavram ve Bilgiye Ülkemizdeki Geliflimi. Standard Dayal Organizasyonlarda Bilgi 45(534) , ss. Sistemleri. Selçuk Üniversitesi 1962 SB 194 Sosyal Bilimler Meslek 000, 380, 320 Yüksekokulu Dergisi 9(1-2) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. Ekmekçi, Zafir - Ayfle Nihan fiahin. Köpük Görüntüsü ve Flotasyon Performans Aras ndaki liflkinin Görüntü Analiz Sistemi ile SB , 320

10 000 (10) 000 (16) Kavaso lu, Selçuk. Bilgi Ça Yurt, Nihat. e-sa l k. Devletine Do ru. Standard 45(534) , ss. 45(534) , ss SB SB , 350, 000, 350, (11) Köksal, Ayd n. ENIAC' n 60. Y l nda TBD 35 Yafl nda [Söylefli] Standard 45(534) , ss. 020 (1) 1962 SB (12) Mentefl, Turhan. Türkiye Biliflim Derne i Baflkan Turhan Mentefl [Söylefli] Standard 45(534) , ss SB , 330 Sevinç, smail. Türk Kamu Yönetiminde Bilgi Teknolojileri Kullan m. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 9(1-2) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (13) Töreci, Ersin. Biliflim Eti i ile lgili Sektörel Çal flmalar ve Sorunlar. Standard 45(534) , ss SB , 650, (14) Varo lu, Lütfi. Bilimifl Alan nda Askeri Sivil-Sektör Etkileflimleri. Standard 45(534) , ss SB , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Standard Avrupa Birli i Sürecinde Türkiye'de Bilgi Hizmetleri. Makine & Metal Teknolojileri , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (2) Çavdar, Tûba. Vak f Kütüphaneleri. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB Kaya, Nevzat. Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Eserleri. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Zengin, Sabri. Tokat Halkevinin Yay nlad Yeni Tokat Dergisinde Yer Alan Yaz lara Göre Türk Devriminin Genel Özellikleri. Erdem 15(45-47) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (15) Y lmaz, Rasim. Bilgi Teknolojileri (BT) Standardizasyon Çal flmalar. Standard 45(534) , ss. 060 GENEL KURULUfiLAR 1962 SB 194 VE MÜZEC L K 000, 620, 380 Yöndem, Meltem Turhan - Necdet Kesmez. Bilgisayarl Dil Bilimi Çal flmalar na K sa Bir Bak fl. Türk Dili 91(654) , ss SA , (1) Eren, Mahmut Salih. Tek Bafl na Bir Vak f: Mehmet Tekerlek. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB , 920 2

11 060 (2) 070 HABER ORTAMLARI, Erifl, Metin. Alperen Gönüllü Bir GAZETEC L K Vak f Adam "Fethi Gemuhluo lu" Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB , 920 Gönlü Zengin Bir Vak f Adam ; Ayd n Bolak. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB , 060, 920 Gürdilek, Raflit - Bülent Gözcelio lu. ODTÜ Toplum ve Bilim Merkezi Bilim ve Teknoloji Müzesi. Bilim ve Teknik 39(463) , ss. Canbek, Gürol - M. Ali Akcayol. nternet Gazetesi Sayfa Düzeninin Gerçek Zamanl Eniyilemesinin Benzetilmifl Tavlama Algoritmas yla Gerçeklefltirilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 21(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 070 Gölgemiz, Orhan Selim. Milli E itim Dergisinin Edebiyat E itimi Özel Say s. Varl k 73(1185/Kitap eki - 169) , ss SB , 370, SA , (1) Özsay ner, Zübeyde Cihan. Vak flar Genel Müdürlü üne Ait Camilerden Türk Vakf Hat Sanatlar Müzesine Gelen Hat Eserleri. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB , 060 'Tatl kapu Cinayeti' Nas l fllendi? Haz rlayan: Lale Uçan, Popüler Tarih 7(70) , ss SB ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER Pilehvarian, Nuran Kara. lk Vak f Hastahanesi stanbul Yenibahçe Gureba-i Müslimin Hastahanesi. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB 155, 060 Seyyar, Ali. AB Sürecinde Ça dafl Sorunlara Vak f Merkezli Çözüm Önerileri. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB , (3) fiirin, Mustafa Ruhi. "Vak f Her An Uzanmaya Haz r fiefkat Eli Demektir" [Söylefli] Konuflan: Mahmut B y kl, Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB , (1) Algaç, fieyda. stanos (Korkuteli)'da ( ) Tarihleri Aras nda Haz rlanm fl Tezhipli ki Yazma. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi (17) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SB (2) Kaya, Nevzat. Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Eserleri. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB , 020 Kuflo lu, M. O uzhan. Ali Emîri No: 707 Güfte Mecmuas Bölüm I: Mecmuan n Konusu ve Ana Çizgileri. Musiki Mecmuas 59(475) , ss SB , 090 3

12 Özer, Salih. Milli Kütüphane Hadis Elyazmalar n n Osmanl Hadis Edebiyat Çerçevesinde Analizi. Erdem 15(45-47) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. 21(57) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (2) 1985 SA 11 Ça lar, Emine - Ziya Koruç. d2 297, 090 Dikkat Testinin Sporcularda Güvenirli i ve Geçerli i. Spor Bilimleri Dergisi 17(2) 2006, 100 FELSEFE VE ss. Türkçe ve ng. özet. PS KOLOJ 1992 SA 5 150, METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Ç nar, Aliye. Modern Zamanlar n De er Aray fl : Varl k-bilgi-de er Birli inin Önemi. De erler E itimi Dergisi 4(11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 110, (2) 150 (3) K l ç, Cevdet. 1 ile 10 Aras Say lar Metafizi i. Felsefe Dünyas (43) 2006, ss. ng. özet SA NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR 130 (1) Atalan, Mehmet. fiia'da Cifr lminin Yeri. Dinî Araflt rmalar 9(25) , ss. ng. özet. Çöllü, Ersan Faz l - Yunus Emre Öztürk. Örgütlerde nançlar-tutumlar Tutumlar n Ölçüm Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri Bu Yöntemlerin De erlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 9(1-2) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150 Ege, P nar - Funda Acarlar - Figen Turan. Psikoloji Araflt rma ve Uygulamalar nda Ölçek/Teknik/Vaka/Yay n/kavram Tan t m. Türk Psikoloji Dergisi 21(57) , ss SB Erbay, Mutlu. Sanat Politikas n Etkileyen Unsurlar: Devlet, Özel/Özerk Kurumlar, Bireysel Çabalar ve Halk Deste i. Rh+Sanart (30) , ss SB SA , 150, , (4) 130 (2) Giray, M. Deniz - Canan Ergin. Çift fllek, Hümeyra Nur. Astroloji Üzerine Bir De erlendirme. Diyanet (186) , ss SC PS KOLOJ 150 (1) Bat gün, Ayflegül Durak - Çisem Utku. Bir Grup Gençte Yeme Tutumu ve Öfke Aras ndaki liflkinin ncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi 4 Kariyerli Ailelerde Bireylerin Yaflad klar fl-aile ve Aile- fl Çat flmalar n n Kendini Kurgulama Davran fl ve Yaflam Olaylar ile liflkisi. Türk Psikoloji Dergisi 21(57) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (5) Güvenç, Gülden - Vezir Aktafl. Ergenlik Döneminde Yafl, Toplumsal Cinsiyet, Bireysel ve liflkisel Tutumlar, Benlik De eri ve Yaflam

13 Becerilerine liflkin Alg Aras ndaki liflkiler. Türk Psikoloji Dergisi 21(57) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SB , 350 Kaynaklar n n Kullan m. Türk Psikoloji Dergisi 21(57) , ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (6) 150 (13) Keskin, Burhanettin. Çocuklar n Sümer, Nebi. Yetiflkin Ba lanma Çizimleri Üzerine. Güzel Sanatlar Ölçeklerinin Kategoriler ve Boyutlar Enstitüsü Dergisi (17) 2006, Düzeyinde Karfl laflt r lmas. Türk ss. Türkçe ve ng. özet. Psikoloji Dergisi 21(57) , ss SB 100 Türkçe ve ng. özet SB (7) Keskin, Gülseren - Ayça Gürkan. Çocuklar n Yas Süreci ve Psikiyatri Hemfliresinin Yaklafl mlar. Çocuk Dergisi 6(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150 (8) Özkara, Yi it. Psikoloji Bilmeden Olmaz! Yeni E itim 4(15) 2006, ss. fiennur, Melike. Delikanl. Yeni E itim 4(15) 2006, ss SB , 150 Tarhan, Nevzat. Yayg n Evlilik Sorunlar. Diyanet (186) , ss SC 6 300, SB (14) 150 (9) Özmen, Erdo an - Hülya Akar - Menekfle S la Yazar. Düfl Çal flmas Üzerine. Düflünen Adam 19(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Ünalan, fiükrü. Dersimizin Konusu: AfiK... Yeni E itim 4(15) 2006, ss SB MANTIK 150 (10) Özmutaf, Nezih Metin. Ör ütlerde nsan Kaynaklar ve Stres: Ampirik Bir Yaklafl m. Su Ürünleri Dergisi 23(1-2) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (11) Sayar, Kemal. Vakfetmek: Empati Duygusunun Psikolojik Dayanaklar. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB (12) Sümer, H. Canan - Reyhan Bilgiç. Performans De erlendirmelerinde Geleneksel Olmayan De erlendirici Has rc, Naz m. K yasta ya Hep ya Hiç Prensibi. Felsefe Dünyas (43) 2006, ss. ng. özet SA 7 180, (1) nam, Ahmet. Öz Öbe in Tümleyeni Küme midir, Öz Öbek midir? Felsefe Dünyas (43) 2006, 1-4. ss. ng. özet SA (2) Witzel, Andreas. Problem Merkezli Görüflme. Çeviren: Evrim Erflan, Sosyoloji Dergisi (16) 2006, ss. Türkçe özet SA

14 170 ET K (AHLAK FELSEFES ) Bayar, Mehmet Ali. 'Co-Habitance' Hukuksuz Hoflgörü Mümkün mü? Finans Dünyas (198) , ss SB (3) 340, 170 Dönmez, Ertu rul, Fatma - Bilge Karsl - Meliha Erman. Çocuk ve Etik. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi 2(6/Özel say : Pediatrik Anesteziyoloji) 2006, ss. 180 (2) Çapak, brahim. bn Hazm Mant nda K yas. Felsefe Dünyas (43) 2006, ss. ng. özet SA Süleyman. Simplicius ve Onun slam Felsefesine Etkileri Etraf ndaki Tart flmalar. Felsefe Dünyas (43) 2006, ss. ng. özet SA 7 180, SB (4), 170 Hano lu, smail. Sühreverdî Gündo du, Hakan. Kai Nielsen ve Bir Sosyal Elefltiri Olarak Felsefe. Felsefe Dünyas (43) 2006, ss. ng. özet SA SA 7 190, Düflüncesinde "El- tibârât El-Akliyye": Bilginin Kesinli i Meselesi Üzerine Bir Ön nceleme. Felsefe Dünyas (43) 2006, ss. ng. özet. 170 (1) 180 (5) Timurturkan, Kadir. Etik ve Meslek Eti i. Mali K lavuz 8(32) , Has rc, Naz m. K yasta ya Hep ya Hiç Prensibi. Felsefe Dünyas (43) ss. 2006, ss. ng. özet SA SA 7 180, 160 Töreci, Ersin. Biliflim Eti i ile lgili Sektörel Çal flmalar ve Sorunlar. Standard 45(534) , ss SB , 650, 170 Tunç, Aynur lhan. Sa duyu Eti i: Thomas Reid'de Ahlâk Duyusu ve Ödev Kavram. Felsefe Dünyas (43) 2006, ss. ng. özet SA 7 190, (6) Karaca, Faruk. Gazâlî ve bn-i Sîna ile Ölüm Korkusundan Kurtulufl Üzerine. Felsefe Dünyas (43) 2006, ss. ng. özet SA (7) K l ç, Cevdet. Felsefî Düflüncede Bir Kavram (Aristoteles ve Plotinus Felsefelerindeki Bir Kavram n n bn Sînâ Felsefesine Yans malar ) Dinî Araflt rmalar 9(25) , ss. ng. özet SA ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (8) 180 (1) Bayraktar, Fulya. Parmenides Diyalo unun Proclus Yorumu Üzerine. Felsefe Dünyas (43) 2006, ss. ng. özet SA SA Saruhan, Müfit Selim. Zahirili in Öncüsü bn Hazm'da Felsefî Meseleler. Dinî Araflt rmalar 9(25) , ss. ng. özet

15 180 (9) 190 (5) Yayla, Ahmet. Bir Ahlâk E itimcisi Turan, Ertu rul R. Bilgi Sezgidir: Olarak Sokrates: Erdemin Ö retilip Heidegger'in Kant Yorumu. Felsefe Ö retilemeyece i Sorunsal. Felsefe Dünyas (43) 2006, ss. ng. Dünyas (43) 2006, ss. ng. özet. özet SA SA MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Aslan, Hasan. Varl k, Teknoloji, Yurtsuzluk. Felsefe Dünyas (43) 2006, 5-13 ng. özet SA (2) Gündo du, Hakan. Kai Nielsen ve Bir Sosyal Elefltiri Olarak Felsefe. Felsefe Dünyas (43) 2006, ss. ng. özet SA 7 190, 170 Myrivili, Lenio. Bir Performans Olarak S n r. Çeviren: Bayram fien, Toplum ve Bilim (106) 2006, ss SA , 190, D N Arslan, Mustafa. De iflim Sürecinde Yeni Dindarl k Formlar : "Yeni Ça " nan fllar Örne i. De erler E itimi Dergisi 4(11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 290, DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M Ar can, M. Kaz m. Spinoza'n n Tanr -Âlem liflkisinde çkinlik Aflk nl k Problemi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 10(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Ok, U ur. Matematik Dünyas nda Kad nlar. Sanat ve Hayat (21) , ss SB , 190, (3) Topçuo lu, Reyhan Atasü. Gramsci ile Foucault'nun Görüfllerinin Ifl nda Modern ve Postmodern Entelektüel Kavram. Hürriyet Gösteri (281) , ss SB (1) Garofalo, Giada. How Does Transnational Islamist Terrorism Challenge the Conceptions of (Inter)National Security? The Turkish Yearbook of Internationl Relations (37) 2006, ss. ng. özet SA (2) Ünal, Fatih. Rusya'n n Misyonerlik Politikalar ve dil-ural Türklerinden 190 (4) H ristiyan Türk Cemaati Tunç, Aynur lhan. Sa duyu Eti i: "Nogaybaklar" Türk Dünyas Thomas Reid'de Ahlâk Duyusu ve Ödev Araflt rmalar (162) , Kavram. Felsefe Dünyas (43) ss. Türkçe ve ng. özet. 2006, ss. ng. özet SA SA , , 320 7

16 270 HIR ST YAN K L SES TAR H 270 (1) Bromley, David G. - Mitchell L. Bracey. Scientology Kilisesi: Bir Sözde Din. Çeviren: Zeynep Sezal, Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 4(7) , ss SA HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 280 (1) 1969 SC 6 Ifl k, Ramazan. Mormonluk ve 297, 390 Mormon Kilisesi Üzerine Bir Araflt rma. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 10(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler Ak, Mahmut. Vak f Kurucusu Bir Han m: Mihrimah Sultan. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB , 297, (1) Akbafl, Abdurrahman. Nesne ve fiekillerde Kaderi Aramak: Fal. Diyanet (186) , ss SC 6 297, (2) Akkaya, Yunus. Türbe Ziyaretlerinde Hurafeler. Diyanet (186) , ss. 297 (3) Akyüz, Niyazi - fiahin Gürsoy - hsan Çapc o lu. Din fllerinde Özgün Türk Deneyimi: Diyanet'in Kurusal Kimli i ve Güncel De erlendirmeler. Dinî Araflt rmalar 9(25) , ss. ng. özet SA HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 297 (4) Akyüz, Vecdi. Kutsal Metinlerimizde 290 (1) Ar can, M. Kaz m. Spinoza'n n Tanr -Âlem liflkisinde çkinlik Aflk nl k Problemi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 10(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Arslan, Mustafa. De iflim Sürecinde Yeni Dindarl k Formlar : "Yeni Ça " nan fllar Örne i. De erler E itimi Dergisi 4(11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 290, (3) Kurt, Ali Osman. Yahudilik'te Sürgün Teolojisi: Tanr sal Bir Ceza Olarak Sürgün. Dinî Araflt rmalar 9(25) , ss. ng. özet SA Vak f Referanslar. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB , 360, (5) Altuntafl, Halil. Hurafelerin Dayan lmaz Cazibesi. Diyanet (186) , ss SC 6 297, (6) Ar k, M. Selim. Hurafe ve Bat l nançlar Üzerine Baz Düflünceler. Diyanet lmi Dergi 42(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, 390 Atalan, Mehmet. fiia'da Cifr lminin Yeri. Dinî Araflt rmalar 9(25) , ss. ng. özet SA , 297 8

17 297 (7) Problemleri Sempozyumu (11-12 Atik, M. Kemal. Kur'an'a Göre Tanr Haziran 2005 Van) Cumhuriyet Tasavvuru. Kahramanmarafl Sütçü Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 10(1) 2006, ss. mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 4(7) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (13) 297 (8) Baflaran, smail. Avrupa'da mamlar n Statüsü. Diyanet lmi Dergi 42(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Berk, Süleyman. Ayasofya Kitâbe ve Hatlar. Vak flar Dergisi (Özel say : 2006 Vak f Medeniyeti Y l ) 2006, ss SB , (9) Bozan, Metin. Hicri I. As r Mezhep Hareketlerinde Mardin Bölgesi. Dinî Araflt rmalar 9(25) , ss. ng. özet SA Çetinkaya, Bayram Ali. Küresel fiiddet Karfl s nda Sevgi Peygamberi ve deal nsan Hz. Muhammed. Diyanet lmi Dergi 42(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (10) 297, 360 Bozkufl, Metin. Alevî Yurttafllara Yönelik Dinî Hizmetlerin cras Ba lam nda Bir Teklif Denemesi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 10(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (11) Bulut, Mehmet. man ve Salih Amel Üzerine. Diyanet (186) , ss SC Cebeci, Suat - Bilal Ünsal. Haf zl k E itimi ve Sorunlar. De erler E itimi Dergisi 4(11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 370, (12) Çal flkan, smail. I. Tefsîr Anabilim Dal Koordinasyon Toplant s ve Tefsîr Anabilim Dal E itim-ö retim Ç nar, Aliye. Modern Zamanlar n De er Aray fl : Varl k-bilgi-de er Birli inin Önemi. De erler E itimi Dergisi 4(11) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 110, (14) Çiftçi, Cafer. Osmanl 'da Mahalle Avâr z Vak flar : Bursa Örne i ( ) Akademik Araflt rmalar Dergisi 8(29) , ss. ng. ve Türkçe özet. Dönmez, Süleyman. Simplicius ve Onun slam Felsefesine Etkileri Etraf ndaki Tart flmalar. Felsefe Dünyas (43) 2006, ss. ng. özet SA 7 180, (15) Düflgün, Feyza fiule. slam Hukuku Aç s ndan Töre Cinayetleri. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 4(7) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (16) Erturhan, Sabri. Zekat ve Kurban'da K ymet Ödemesi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 10(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/02 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/02 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN Faaliyet Raporu TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN HAZIRLAYANLAR Nurten ERDEM Mine S. KARAKURT BASKI Genel Sekreterlik

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

Lisans ve MBA Programlar çin

Lisans ve MBA Programlar çin I Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Beykent Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Lisans ve MBA Programlar çin flletmelerde YÖNET M ve ORGAN ZASYON Geniflletilmifl ve Gözden Geçirilmifl 4.

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER Ç NDEK LER www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Tüm sa l k mesleklerinde oldu u gibi diflhekimli inde de reklam sa l k mevzuat taraf ndan yasaklanm flt r. Oda Haberleri..................................18

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı