Genç ve Yaşlıların Antihipertansif Bir İlaca Verdikleri Damar Yanıtı Farklı mıdır?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genç ve Yaşlıların Antihipertansif Bir İlaca Verdikleri Damar Yanıtı Farklı mıdır?"

Transkript

1 Genç ve Yaşlıların Antihipertansif Bir İlaca Verdikleri Damar Yanıtı Farklı mıdır? Burak Arpacı, Burcu Simay Özden, Esra Karataş, Merve Civelek, Gülnihal Aktaş Danışman: Meral Tuncer ÖZET Yaşa bağlı olarak ilaçların oluşturduğu etkiler değişebilir. Antihipertansif olarak kullanılan nebivolol, 3.kuşak bir beta-adrenerjik reseptör blokörüdür. Nitrik oksit (NO) ve prostasiklin salıverici aktivitelerinin vazodilatör etkisine katkıda bulunduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada; nebivolol ve stereoizomerlerinin genç ve yaşlı sıçanların aortalarında oluşturduğu gevşeme cevaplarının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada; genç ( g) ve yaşlı ( g) erkek Wistar Albino sıçanlar kullanıldı. Anestezi altında yapılan servikal dislokasyondan sonra disseke edilen aorta halkaları izole organ banyolarına asıldı. Submaksimal konsantrasyonda fenilefrin ile kasılan preparatlara nebivolol ve izomerleri kümülatif konsantrasyonlarda uygulandı. NO sentaz inhibitörü, L-NAME ile siklooksijenaz inhibitörü, indometasin varlığında nebivolol ve stereoizomerlerinin oluşturduğu gevşeme yanıtları tekrar alındı. İzometrik gerim değişiklikleri bir bilgisayar programı aracılığıyla kaydedildi. Gevşeme yanıtları, submaksimal fenilefrin kasılmasının yüzdesi olarak ifade edildi. Genç ve yaşlı sıçan aortalarında fenilefrinin oluşturduğu kasılmalar farklı bulunmadı. Nebivolol ve stereoizomerleri yüksek konsantrasyonlarda birbirlerine benzer gevşemeler oluşturdular. Bu gevşemeler arasında anlamlı bir farklılık yoktu. L- NAME ve indometasin den sonra hiçbirinin cevabı anlamlı olarak değişmedi. Yaşlı ve genç sıçan aortalarının cevapları arasında da fark bulunmadı. Nebivolol ve stereoizomerlerinin yüksek konsantrasyonlarda oluşturduğu gevşeme cevaplarının NO ve prostasiklin aracılığıyla olmadığı, damar düz kası üzerindeki nonspesifik bir etkiden kaynaklanabileceği düşünüldü. Anahtar Kelimeler: Sıçan aortu, nebivolol, nitrik oksit (NO), L-NAME, indometasin

2 GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER İlaçların vücuttaki etkisi çok çeşitli faktörler tarafından değiştirilebilir. Bu faktörler arasında yaş, vücut ağırlığı, cinsiyet, eliminasyon organlarının hastalıkları, veriliş yolu ve zamanı, çevresel faktörler ve genetik faktörler sayılabilir. Bazı ilaçlar farmakodinamik özellikleri farklı olabilen farklı izomerler halinde bulunurlar ve ilacın terapötik etkisinden büyük ölçüde sadece bir izomer sorumlu olabilir(2). Yaşla ilaç etkisinin değişmesi; yaşa göre vücut büyüklüğünün farklı olmasına, çok genç ve yaşlılarda ilacın eliminasyon hızı, absorpsiyon, dağılım ve metabolizmalarının değişkenlik göstermesine, yaşlılarda hastalıkların daha fazla olmasına bağlı olarak ilaç reseptörlerinin sayı ve duyarlılığının, reseptör sonrası olayların değişmesine ve damar içini kaplayan endotel fonksiyonunun bozulmasına bağlı olabilir(2). Yaşlılarda agonistlerin oluşturduğu yanıtların farklı olduğu gösterilmiştir. Bazı yayınlarda yaşa bağlı olarak noradrenaline cevabın arttığı, bazı yayınlarda ise azalmış olduğu gösterilmiştir. Vasküler cevabın azalmasının vasküler reaktivitedeki bir azalmayı işaret ettiği bildirilmiştir(4,5). İnsan önkol damar yatağında nitrik oksit (NO)-aracılı vazodilatasyonun yaşlılarda azaldığı, bunun NO sentezindeki azalmayı yansıttığı gösterilmiştir. Yaşa bağlı olarak NO-aracılı vazodilatasyonun bozulduğu ve total vücut NO üretiminin azaldığı bildirilmiştir(4). Nebivolol yeni bir antihipertansif ilaçtır. Kompetitif ve selektif bir β1- adrenoseptör blokörüdür. Üçüncü kuşak bir β-blokör olup hemodinamik profiliyle diğer β blokörlerden ayrılır. Nebivolol hipertansiyonda vazodilatasyon yoluyla periferik damar direncini azaltır. Deneysel bulgular nebivololün vazodilatör etkisinin endotele bağımlı mekanizmalardan kaynaklandığını göstermiştir. Endotel hücrelerinden NO ve PGİ2 salıverilmesini arttırarak, damar düz kaslarını gevşetir(3,6). Nebivololün D-izomeri L-izomerine kıyasla daha selektif bir β1-blokör özelliği gösterir. L-nebivolol ise başlıca NO-aracılı vazodilatasyona yol açar. L-nebivolol endotele bağımlı NO sentazı (enos) daha fazla stimüle etmektedir. İlaç olarak kullanılan formu ise her iki izomeri de içeren rasemik formudur(6,7). Hayvan çalışmalarında nebivololün vazodilatör etkisinin NO sentaz (NOS) inhibitörü L-NMMA (N G -monometil-l-arjinin) tarafından antagonize edildiği bildirilmiştir. Ayrıca nebivolol uygulanması sonucu NO biyoyararlanımında gözlenen artışın, NO yu inaktive eden reaktif oksijen radikallerinin inhibisyonuna ya da ilacın endotelyal β3-adrenoseptörler üzerindeki agonist aktivitesine bağlı olduğu veya östrojen reseptörleri aracılığıyla olduğu da gösterilmiştir(6). Nebivololün rasemik ve stereoizomerlerinin yaşa bağlı olarak damar yanıtını değiştirip değiştirmediği etraflıca incelenmemiştir. Farklı ilaçların damar yanıtını yaşa bağlı olarak değiştirdiğini gösteren araştırmalar, nebivololün de

3 genç ve yaşlı sıçanlarda oluşturduğu damar yanıtının farklı olabileceğini düşündürmektedir. Hipotezimiz nebivololün ve stereoizomerlerinin genç ve yaşlı sıçanlarda oluşturduğu damar yanıtının farklı olacağı üzerine kurulmuştur. Amacımız nebivololün ve stereoizomerlerinin genç ve yaşlı sıçanların aortalarında oluşturduğu gevşeme yanıtlarını karşılaştırmaktır. GEREÇ ve YÖNTEM Bu çalışma Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu ve Etik Kurulu tarafından onaylanmış (proje no: DA12/07) ve Başkent Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenmiştir. Çalışmada, doğum tarihleri ( g; n=7) ve ( g; n=7) olan erkek Wistar Albino sıçanlar kullanıldı. Anestezi altında yapılan servikal dislokasyondan sonra toraksa girilerek aorta disseke edilip çıkarıldı. Her bir aortadan 3 mm uzunluğunda halkalar kesildi. Her halka bir izole organ banyosuna taşınarak bir ucu sabit bir askıya diğer ucu gerim ölçen bir transdusıra (MAYCOM) bağlandı. Hazırlanan preparatlar, içinde 37 C de Krebs-Henseleit çözeltisi bulunan organ banyolarında, oksijen(%95) + karbondioksit(%5) gaz karışımı ile devamlı gazlandırıldı. İstirahat gerilimi uygulanan preparatlar 15 dakikada bir yıkanarak 1 saatlik dengelenme periyodu sonrasında submaksimal konsantrasyonda fenilefrin (10-6 M) ile kastırıldı. Kasılma platoya erişince nebivolol kümülatif olarak (10-6 3x10-4 M) uygulandı. Nebivololün oluşturduğu gevşeme yanıtları enos inhibitörü (L- NAME) ve siklooksijenaz inhibitörü indometasin varlığında tekrarlandı. İzometrik gerim değişiklikleri bir bilgisayar programı (MAYCOM) aracılığıyla kaydedildi. Gevşeme yanıtları, submaksimal fenilefrin kasılmasının yüzdesi olarak ifade edildi. İstatistiksel Analiz İlaçların etkilerinin konsantrasyona göre değişimleri tekrarlı ölçümler varyans analizi yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Analiz yapılırken küresellik ve normal dağılım ön şartına bakılmış ve bazı değişkenler bakımından ön şartların sağlanmadığı görülmüştür. Bu sebeple tekrarlı ölçümler varyans analizi yapılırken Greenhouse ve Geissee nin düzeltmesi kullanılmıştır. İlaçların etkilerinin konsantrasyona göre değişimleri arasında anlamlı fark bulunan değişkenleri değerlendirmek için düzeltilmiş (adjustment) Bonferroni testi kullanılmıştır. I. tip hata düzeyi %5 de sabit tutulmuştur. Değerlendirmeler SPSS 17.0 (SPSS Ver.17.0, Chiago IL, USA) istatistik yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Sonuçlar ortalama± standart hata olarak ifade edilmiştir.

4 BULGULAR Genç ve yaşlı sıçan aortalarında fenilefrin ile oluşturulan kasılmalarda bir fark bulunmadı. Genç Genç grupta submaksimal fenilefrin kasılması üzerine nebivolol (10-6 3x10-4 M) ve izomerleri (10-6 3x10-4 M) ile elde edilen gevşemelerin trasesi Yaşlı Yaşlı grupta submaksimal fenilefrin kasılması üzerine nebivolol (10-6 3x10-4 M) ve izomerleri (10-6 3x10-4 M) ile elde edilen gevşemelerin trasesi

5 Genç Yaşlı Submaksimal fenilefrin ile oluşturulan kasılmalar üzerine nebivolol ve izomerlerinin oluşturduğu gevşemelerde genç ve yaşlı arasında, sadece rasemik nebivololün 10-4 M konsantrasyonunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı ( P<0.05). Nebivololün diğer konsantrasyonları ve izomerlerinin tüm konsantrasyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Genç NO sentaz inhibitörü (L-NAME; 10-4 M) ve siklooksijenaz inhibitörü (indometasin; 10-4 M) ile inkübasyon sonrasında; nebivolol ve izomerlerinin yaptığı gevşeme yanıtlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (n=5-7).

6 Yaşlı NO sentaz inhibitörü (L-NAME; 10-4 M) ve siklooksijenaz inhibitörü (indometasin; 10-4 M) ile inkübasyon sonrasında; nebivolol ve izomerlerinin yaptığı gevşeme yanıtlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (n=5-7). TARTIŞMA Bazı yayınlarda yaşa bağlı olarak noradrenaline cevabın daha fazla olduğu, bazı yayınlarda ise azalmış olduğu bulunmuştur. Cevabın azalmasının vasküler reaktivitedeki bir azalmaya işaret ettiği bildirilmiştir(4,5). Çalışmamızda, amacımız dışında olduğundan, fenilefrinin konsantrasyon cevap eğrileri karşılaştırılmamıştır. Bu nedenle fenilefrin cevabının iki grup arasında farklı olup olmadığını söylemek mümkün değildir. Bununla birlikte çalışmamızda yaşlı sıçan aortalarında submaksimal fenilefrin cevabı daha az görülmekle birlikte, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Yaşa bağlı olarak NO-aracılı vazodilatasyonun bozulduğu ve total vücut NO üretiminin azaldığı gösterilmiştir. İnsan önkol damar yatağında NO-aracılı vazodilatasyonun yaşlılarda azaldığı, bunun NO sentezindeki azalmayı yansıttığı bildirilmiştir(4). Çalışmamızda nebivololün oluşturduğu gevşeme cevaplarında yalnız 10-4 M konsantrasyonda genç ve yaşlı sıçanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı. L-Nebivololün D-izomerine göre NO salıverici etkisinin daha baskın olduğu literatürde bildirilmiştir(7). Bu nedenle çalışmamızda nebivololün oluşturduğu gevşemelerin izomerlerinden farklı olup olmadığı araştırıldı. Her iki hayvan grubunda da aynı konsantrasyonlarda benzer gevşeme cevapları alındı. Aralarında anlamlı bir fark bulunamadı. Sonuç olarak iki farklı yaş grubunda

7 kasıcı (fenilefrin) ve gevşetici (nebivolol ve izomerleri) etkilerde fark gözlenmedi. Çalışmamızda yaşlı ve genç grupların her birinin kendi içinde nebivolol ve izomerlerinin oluşturduğu gevşemelerde fark bulunamadı. Ayrıca bu ilaçların oluşturduğu gevşemelerde NO ve prostasiklinin bir rolü gösterilemedi. Çünkü bir NO sentaz inhibitörü olan L-NAME ve siklooksijenaz inhibitörü olan indometasin tarafından; nebivolol ve izomerlerinin yaptığı gevşeme yanıtları anlamlı olarak değişmedi. Bunun sonucunda bu ilaçların endotel üzerinden herhangi bir etki oluşturmadıkları düşünüldü. Halbuki, hayvan çalışmalarında nebivololün vazodilatör etkisinin NO sentaz (NOS) inhibitörü L-NMMA (N G - monometil-l-arjinin) tarafından antagonize edildiği bildirilmiştir. Ayrıca nebivololün oluşturduğu gevşeme cevaplarının siklooksijenaz inhibitörü indometasin tarafından azaltıldığı da bilinmektedir(6). Bu bulgular ışığında nebivolol ve izomerleri için düz kas düzeyinde non-spesifik bir gevşetici etkiden (kalsiyum antagonistik etki, alfa antagonistik etki, membran stabilize edici etki) söz edilebilir. Nitekim diğer bir beta-adrenerjik reseptör blokörü olan propranololün yüksek konsantrasyonlarda membran stabilize edici etkisi bilinmektedir(1). Çalışmamızın kısıtlayıcı yönlerinden biri; nebivolol ve izomerlerinin gevşeme oluşturan konsantrasyonlarının yüksek olması, diğer bir kısıtlayıcı yönü ise; hayvan sayısının az olması ve grupların yaşlarının birbirine yakın olması idi. KAYNAKLAR 1. Gürdal H.,Kayaalp S. O., Beta-Adrenerjik Reseptör Blokörleri, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakolojide. Ed. S. O. Kayaalp, 12. Baskı, 1. Cilt, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2009, s: İskit A., Kayaalp S. O., İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji de. Ed. S.O. Kayaalp, 12.Baskı, 1.Cilt, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2009, s: Ladage D, Brixius K, Hoyer H, ve diğ. Mechanisms underlying nebivololinduced endothelial nitric oxide synthase activation in human umbilical vein endothelial cells. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2006;33: Lyons D, Roy S, Patel M, ve diğ. Impaired nitric oxide-mediated vasodilatation and total body nitric oxide production in healthy old age. Clin Sci (Lond). 1997;93: Palmer GJ, Ziegler MG, Lake CR. Response of norepinephrine and blood pressure to stress increases with age. J Gerontol. 1978;33: Sahana GN, Sarala N, Kumar TN. Nebivolol-pharmacological aspects. Int J Biol Med Res. 2011; 2: Xhonneux R, Wouters L, Reneman RS, et al. The l-enantiomer of nebivolol potentiates the blood pressure lowering effect of the d-enantiomer. Eur J Pharmacol. 1990;181:

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

SPORCULARDA FARKLI DOZLARDA KAFEİN KULLANIMININ METABOLİZMA ÜZERİNE ETKİLERİ THE EFFECT OF DIFFERENT USAGE OF CAFFEINE ON THE METABOLISM OF SPORTSMEN

SPORCULARDA FARKLI DOZLARDA KAFEİN KULLANIMININ METABOLİZMA ÜZERİNE ETKİLERİ THE EFFECT OF DIFFERENT USAGE OF CAFFEINE ON THE METABOLISM OF SPORTSMEN SPORCULARDA FARKLI DOZLARDA KAFEİN KULLANIMININ METABOLİZMA ÜZERİNE ETKİLERİ Osman ERDOĞAN 1 Süleyman Erim ERHAN 2 İlhan ŞEN 2 Hüseyin EROĞLU 2 1 Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ERZURUM

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. KIS A ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PACTO 1 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat

Detaylı

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir)

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):377-384 Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) [The Job Satisfaction of Physicians

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

Yoğun egzersizden sonra aktif dinlenmenin kan laktat eliminasyonuna etkileri*

Yoğun egzersizden sonra aktif dinlenmenin kan laktat eliminasyonuna etkileri* Yoğun egzersizden sonra aktif dinlenmenin kan laktat eliminasyonuna etkileri* Erbil Harbili 1, Ali Niyazi İnal 1, Hakkı Gökbel 2, Sultan Harbili 1, Hasan Akkuş 1 1 Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve

Detaylı

Dizin farklı açılarında eklem pozisyon hissi farklı mıdır?

Dizin farklı açılarında eklem pozisyon hissi farklı mıdır? Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Çalışma - Araştırma / Original Article Joint Dis Rel Surg 2009;20(1):47-51 Dizin farklı açılarında eklem pozisyon hissi farklı mıdır?

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

Üniversite öğrencilerinde el tercihi dağılımı ve işlevsel lateralizasyon: Başkent Üniversitesi örneği

Üniversite öğrencilerinde el tercihi dağılımı ve işlevsel lateralizasyon: Başkent Üniversitesi örneği Üniversite öğrencilerinde el tercihi dağılımı ve işlevsel lateralizasyon: Başkent Üniversitesi örneği Nimet Ünay Gündoğan 1, Ayşe Canan Yazıcı 2, Ayten Şimşek 1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Fizyoloji

Detaylı

Özgün Araştırma Original Investigation

Özgün Araştırma Original Investigation 154 Özgün Araştırma Original Investigation Antrasiklin ile tedavi edilen yaşayan asemptomatik çocuklarda uzun dönemde gelişebilecek kardiyotoksisitenin erken tanısında dobutamin stres ekokardiyografinin

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI

ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık 2004, ss. 35-59. ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI İsmail BAKAN

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI *

Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI * İÇSEL PAZARLAMA BAĞLAMINDA, İÇ MÜŞTERİNİN ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN TATMİN OLMA DÜZEYİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

Servikojenik Baş Ağrılı Hastalarda Botulinum Toksin Tip A Tedavisi İle Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Servikojenik Baş Ağrılı Hastalarda Botulinum Toksin Tip A Tedavisi İle Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi Araştırmalar / Original Papers DOI: 10.5455/bcp.20110904065127 Servikojenik Baş Ağrılı Hastalarda Botulinum Toksin Tip A Tedavisi İle Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi Ömer Karadaş

Detaylı

THE COMPARISON OF BALANCE PERFORMANCE OF THE ATHLETES WHO ARE IN DIFFERENT BRANCHES

THE COMPARISON OF BALANCE PERFORMANCE OF THE ATHLETES WHO ARE IN DIFFERENT BRANCHES ERKMEN, N., SUVEREN, S., GÖKTEPE, A.S., YAZICIOĞLU, K., Farklı Branşlardaki Sporcuların Denge Performanslarının Karşılaştırılması SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2007, V (3) 115-122

Detaylı

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Ülkü Türk Börü İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 591 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA JOB SATISFACTION IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS: A CASE STUDY ON THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC

Detaylı

Emin Özkaya, Soner Sazak, Ahmet Güzelçicek, Nedim Samancı

Emin Özkaya, Soner Sazak, Ahmet Güzelçicek, Nedim Samancı Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical E. Özkaya Journal ve ark. Farklı beslenme modellerinin büyümeye etkisi Cilt / Vol 37, No 4, 339-345 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Farklı beslenme modellerinin hayatın

Detaylı

Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi

Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi 92 Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi Ömer GEÇİCİ, 1 Murat KULOĞLU, 2 Murad ATMACA, 3 A. Ertan TEZCAN, 4 Hikmet

Detaylı

Bir Sağlık Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin organ bağışı konusundaki tutumları ve tutumlarına etki eden faktörler

Bir Sağlık Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin organ bağışı konusundaki tutumları ve tutumlarına etki eden faktörler Bir Sağlık Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin organ bağışı konusundaki tutumları ve tutumlarına etki eden faktörler Mehmet Yaşar 1, Recai Oğur 2, Muharrem Uçar 3, Ercan Göçgeldi 2, Hakan Yaren

Detaylı

Farklı Kalsiyum Konsantrasyonlarının Enterotoksijenik Bacteroides Fragilis Kökenlerinin Üremesi Üzerine Etkisi

Farklı Kalsiyum Konsantrasyonlarının Enterotoksijenik Bacteroides Fragilis Kökenlerinin Üremesi Üzerine Etkisi MÜSBED 2012;2(4):149-154 Farklı Kalsiyum Konsantrasyonlarının Enterotoksijenik Bacteroides Fragilis Kökenlerinin Üremesi Üzerine Etkisi Neşe Balkan 1, Nilüfer Özaydın 2, Nurver Toprak Ülger 1 Araştırma

Detaylı

Fotodinamik Tedavi. Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Uzm. Dr. Özer PEHLİVAN**, Doç. Dr. Burhan ENGİN*

Fotodinamik Tedavi. Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Uzm. Dr. Özer PEHLİVAN**, Doç. Dr. Burhan ENGİN* Fotodinamik Tedavi Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Uzm. Dr. Özer PEHLİVAN**, Doç. Dr. Burhan ENGİN* *İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı **Serbest Dermatolog

Detaylı