SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER. ENSTİTÜSÜ DERGiSi. Yıl: 2002 Sayı : 7

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER. ENSTİTÜSÜ DERGiSi. Yıl: 2002 Sayı : 7"

Transkript

1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGiSi Yıl: 2002 Sayı : 7 KONYA/2002

2 ÜRDÜN ÜNİVERSİTELE RİNDE HADiS ALANINDA YAPILAN TEZLER Fikre/ Karap111a/ Bilimsel çalışma yapanlar için yurt içinde alanlarıyla ilgili ara ş tırmalar kadar yurt dı şındaki çalışmalar da büyük önem arzetmektedir. Yurt dışında yapılnış olan bu çalı ş m alardan çoğu zaman haberdar olmak pek mümkün olamamaktadır. Bu eksiklik nedeniyle btrakın ülkelerarası haberleımıeyi bazen a ynı ülke içinde bile sağlıklı haberle şme sağlanamadığı bir realitedir. Bir çok üniversitenin bulunduğu ülkemizde bile araş ttrmaları düzenli, hız lı ve devamlı takip edecek kurum ların yokluğu aynı konu üzerinde birbirinden habersiz tez çalışmaları yap tlmasına sebebiyet vermektedir. Bu durum, kıymetli olan insan zaman ve emeğinin bazen boşa gitmesine neden olduğu gibi baş kalarının birikimlerinden istifadeyi de imkan sız kılmaktadır. Oysa bugün hem ülke içinde hem de u luslararas ı takip konusunda İnternet ortamından pekala istifade etmek mümkünken organizasyon eksikliği sebebiyle yürütülememektedir. Ş u da var ki, son yıllarda Y.Ö.K.'ün bu konudaki gayretleri, genç araş ttrmacılar tarafından takdirle karşılanmakta ve biraz daha hızlı olmas ı arzulanınaktadır. Çoğu n luğu özel olmak üzere pek çok üniversitenin bulunduğu Ortadoğu'nun küçük ve şirin ülkesi Ürdün'de ikisi özel yedi İ lahiyat Fakültesi bulunmaktadır. Ülkenin en eski ve en büyük üniversitesi 1962 yılında ba ş kent Aınma n 'da geniş bir kampüs içinde kurulmu ş olan Ürdün Üniversitesi'dir. İlah!Jal Fakii/tesi (Külliyye tü' ş-şeria), 1964 yılında Evkaf Bakanlığı ' na bağlı olarak kurulmu ş ve 1971 senesinde de Ürdün Üniversitesi bünyesine alınmış tır. FaJ...iiltede Usıllü 'd Din ile Fıkıh ve UsıUii bölümleri bu lunmaktadır. Her iki bölüm de Lisansüstü eğitime 1971 'de baş lamı ş olup halen sadece İs lam Hukuku Anabilim Dalında doktora; diğer anabilim da llarında ise, yüksek lisans yapabilme imkanı s unınaktadır. Fakülte, Hadis ve Tefsir Anabilim Dallarında da doktora progranu a çmayı p lan lamaktadır. Fakültenin mevcut Hadis Anabilim Dalı akademik kadrosu; Doç. Dr. Emin Muhammed Süleyman el-kudat 1, Doç. Dr. Şere f Mahmud Muhammed el-kudat, Yard. Doç. Dr. Muhammed Iyd Mahmud es-sahib, Yard. Doç. Dr. Yasir Ahmed Ali eş -Şimali, Yard. D oç. Dr. S ııltan Sind Akayile, Hinr asıllı misafir öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Hazma Abdullah el-malibi ri'den oluşmaktadır 2. Yüksek Lisans () Bu çalışmanın malzemeleri, ı'lllan ara sında ı\m man'da kaldığımız esnada dcrlcnmi~ olup. Türkiyc'yc döndüğümüzde Ürdün Ünivcr>itc>i'nc ait gerek tez gerekse hoca durumu bilgileri güncellenm iş tir. Yermuk Üniversitesi ile ı\li 'l - lkyt Ünivcrsitesi'nin bölüm ve hoca durumbn t,>üııccllcnmiş, fakat tezleri maalesef günccl lencmcmi ş tir. 1 lalcn kadrosu Ürdün Ünivcrsitesi'ndc olup Birleşik,\rap Emirlikleri'ndc misafa öğretim üyeliği yapmaktadır. Dth111 A 'z.ôi'/- 1-lry 'tıi'-t-tedn'sij) t f'l Ctlmiati"/-ÜnliİlıİJ)'t h Cı!J t/i 1/1/2000, Matbaarü'l-Cımia ti ' l Ürtlüniyyc, Amman. 2000, ı\ncak Dr. 1 lamza cl-1\lilib:iri 2001 / 2002 öğretim yılında Ürdün Ünivcrsitcsi'ndcn ayrılarak Birleşik ı\rap l ~m irl iklcri 'nd c öğretim üyelif(inc başlamı ş tır.

3 350 Fikr~t 1-: arap ıııor der~ lerine Hadis r\nabilim Dalının kurucusu eski milletvekili D r. Hemmam ı\bd urrahim Said ile eski milletvekili Dr. Muhammed LJ, eyda da dışarıdan misafir hoca olarak girmektedirler. ÜniYersite, Fakülte kütüphanelerinin ya nı smı son derece modern ve güzel hizmet veren bir de Merkez l<.ütüphane'ye sahiptir. 1962'de üniversite ile birlikte kurulan kütüphane 1995 y ılı verilerine göre, 'i kitap ve 'i de süreli yayınlar olmak üzere 'den fazla materyale sahiptir. Kütüphanenin süreli yayınlar bakınundan Ortad oğu'n un en zengini, eser bakımında n ise ikinci zengin kütüphanesi o lduğu söylenmektedirj. İl ahiya t alaıunda lisansüstü eği tim imkanı veren ikinci üniversite, 1976'da Ürdün'ün kuzeyinde bulunan İ rb id şeh rinde ge ni ş bir kampüste kurulan Yermuk ü niversitesi'dir. 1990/1991 yılında eğitim-öğretime başlayan İlah!Jaı rakiilıw'nde (Külliyyetü ' ş-şeria ve'd-dirasa ti'l - İslamiyye) 1992/ 1993 öğretim ytlında Fıkıh ve İslam Araşlımıalaıı ile Usıilii'd-Df11 adı altında iki bö lüm kurulmu ş tur. Fakültede bu bölümlere bağlı olarak y aln ız Din (İs lam Dini) Eği timi, İs lam İktis adı ve İ s lam Fıkhı Anabilim Dallarında yüksek lisans imkanı bulunmaktadır. Fakülte, önümüzdeki yıllarda İ s lam İktisadı Anabilim Dalında doktora prograını açmayı plan l amaktadır. Fakültenin mevcut Hadis Anabilim Dalı akademik kadrosu, Pro f. Dr. Muhammed cl-umeri, Yard. D oç. Dr. Muhammed et-taviilibe, Yard. D oç. Dr. Abdurrezzak Ebu'l-Basal, Yard. Doç. Dr. Abdulkerirn Varikat, Yard. Doç. Dr. Muhammed es-sam errru, Okutman Muhammed Z üheyr4. İlahiya t branş lannda lisansüstü eğitim imkanı sağlayan üçüncü üniversite, 1992'de Amman'tn ku zey-d oğus unda Irak s ını.ı:ına yakın olan Mafrak şe hrinde oldukça geni ş bir kampüste kurulan modern Alü'l-Beyt Üniversitesi, 1994/ 1995 öğre tim ytltnda eğitime ba ş layabilmiş tir. Üniversite, yeni olma s ına rağmen fakülteler ve Merkez Kütüphane'ye yapılan ya tırımlarla hızlı ge lişme göstermiş tir. Başlangıçta özel bir üniversite olarak k-urulan ve daha çok yabancı öğren c ilere hizmet vermeyi amaçlayan Alü'l-Beyt Üniversitesi daha sonra bir ta kım sebeplerle amacına u la ş amamış ve bilahare yan resmi üniversite statüsüne dö nü ş türülmüş tür. İlah!J aı Fakiiltesi (Külliyyetü 'd-dirasa ti' l- Fıkhıyye ve' l - lgnlıniyye), 1994/ 1995 öğretim ytlında lisans; Usıi/ii'd-Dfn ile I'lkıh ve Usıilii bölümleriyle de lisansüstü eğitime başl anıru ş tır. Büyük bir heyecanla kurulan ün.iversitenin ilk Hadis Anabilim Dalı akadeınik kadrosu; Dr. J-lasib es-seyyid Hasan es- Sa ınirru (Iraklı), Dr. S ıddik Muhammed Makbul (Sudanlı), Dr. Yusuf Ahmed Ali Abdullah (Sudan lı), Dr. ı\bdu sse n-u' Muhammed Bekri el-enis (T raklı), Dr. Muhammed Muhtar Diraru'l-Mufti (Ürdün- Deli/11 lılfklebeti 'l-cti111iolı 'l-ü,-dii11!jj e, ı\ l arbaatü 'l -C:imi~tı 'l-ürjüni):'c, Amman. 1995, 5: De!t/11 Kiill!JJ tli'ş-ş rıicı, ~ 5: De!t/11 Kiill!JJ fli'd-dirtisciti'l-ufyti (d-ciimiatü'l-ürdüniyyc). Marbaarü'l C:imiati'l- ÜrJün ın-c, ı\mma n, Yarmouk Un i vcr~iı:y C:ırnlO!(U C (Facu l ı:y of Sharia and lslamic Stud i c~. l\latba :ıtl.i'l-cümiaıi 'l Yarmouk. 1995,

4 C'rtliin Ü nivcr,:ıtdcriııtlc l ladi,:. \la 111 ntl: ı Yapılan Tczkr 351 lü)'den o lu ş maktadır D aha sonra ilk h oca l arını kaybeden Fakülte Doç. Dr. S ıddik Muhammed l\fakbul, Yard. Doç. Dr. Muhib cl-f lussan,-e Yard. D r. r\ bdulhakim es-sa'di ile öğretime devam e Lmiştir. Günümüzde ise, sadece D oç. Or. S ıd dik t-.1uhammed t-.fakbul ile eği tim öğretime devam etmektedir. 13u makale, araştırmacı l a nn sıkınulannı bir nebze olsun hafifletmek ve ilim dün yas ına az da olsa bir katkıda bulunmak dü ş ün ces irle kaleme alınmı ş tır. Çünkü bugün yayımlanmış olan tezler hariç (ki bunların sayıları maalesef ülkemizde olduğu gibi yap ılan ça lış maların yanında son derece azdır) ba s ılmamış olan tezlerden pek haberdar olun a mamaktadır. Kaldı ki, bastlnuş olan tezlerin hepsine ula şmak da her zaman mümkün değildir. Elimizde, ya pılan tezlerin içerik değerlendirme s ini ya pacak dokümanlar olmasın a rağm en böyle bir çalışmanın makale çerçevesinde değil de ancak tez düzeyinde o labileceği düş üncesiyle vaz geçilmiş tir. Bu ça lışm a, bir makale düzeyinde ele alınıp ilgilileri haberdar etme am acına matuftur. Tezler, adlarına göre alfabetik olarak dizilmiş; sonra sıras ıy la tezi h az ırlaya n, danışman, bitirme yılı, ve sayfa say ı s ı verilmiş tir. Zikredilen tezlerin biri dı şında hepsi yüksek lisans tezi olduğu için herhangi bir ayırıma gerek du yu lmamış, sadece yapıldığı anabilim dall a rına göre tasnif edilmiş tir. ÜRDÜN ÜNİVE RS İTES İ (AMMAN) Hadis: 1- Abc/11//ah b. uhfa (h ). f-ladfs11hti ve 1 leliihıi fl 'l-kiitiibi's-silıe. Haz ırlayan: Muhammed eş-şarni, Daıuşma n : Dr. H emmam Abdurrahim Sa!d.1988, Asım b. Ebl'11-N11cıid, 1--fadimhıi ve Jle/uhri fi Miisnedi'l-İmam Ahmed b./--lanbel ve'l Kiitiibi'Sitte. Ha zırlayan: H avle Talib İbrahim el-hatib, Danı ş man : Dr. Muhammed Uveyda. 1990, Bak!l'Ye b. el-velid el-hım si (h ), 1--fadfsuhti ve l leliim, (Dirase Tatbikryye fl'l Kiitiibi's-Sille). Hazır layan: A bdulkccim Yusuf Ahmed el-vureykat, Danı şman: Dr. H enunam Abdurrahhim Said ve Dr. E min cl-kudat. 1989, Cııhtld11 '/-Kevsen"fl Ulıimi'/-1-ladi H azır layan: D ayfullah Hamel el-menasir, Da nı şman : Dr. Muhammed Iyd es Sahib.1993, Ehdclfsii'ş-Şehade ve'ş-şehld (Cem', Tasnif. Tahn"c ve Dinise). Ha z ırlaya n: Nizar Abdulkadir Reyan, Danışman: Dr. Muhammed Uveyda. 1990, 445 Okuyuculara, Ü nivc r,: İtcnin Wcb sayfa,:ımla Usıilıl'd-Oiıı bölümü hocabn hakkımb verilen bi l~lc.:rın ı.,>ii ncdlcnmcdij:.j_n i haorlatmakta fo~da mülahaza ctmcktcy 1,.

5 352 Fi kr~ r t--:arnprnar 6- Ehadisii't-Tahcireti'/-l lcissa bi'11-nisti' (Cem', Tahrfc. Tas11if11e Ta'li'k). Hazırlayan: Adle Ka s ım Ş uhad c Tyd, Danı şman : Dr. Şeref el-kudar.1995, E hadf.rii '!-Tasvir (Cem, Ta.w[(, Tahıic ve Ta 'lik). Hazırlaya n: Ali Mustafa Ali cl-kudat, Danı ş man : Dr. E min el-kudat.1 991, el-eharlf.rii '11-Nebev!JJ'Clii '/- [ 'ciıide jl'l-e({d/ (Cem ', Tahkik ve Tasnfj). Hazırlayan : N ida! Muhammed Emin el-abadi, Danışman : Dr. Şere f el-kudat.1990, el-ehddisii'l-l/anae jl / Jhkcimi'11-Nascira ve'11-nasrtin!jye (Cem', Tahıic, Tebvfb ve Ta'/ik). Hazır l ayan: Na sır Abdullah Ü deh, Danı şman : Dr. Emin cl-kudat.1990, O- el-ehddis11 '/-V,1fide jl'l-emni'l- Gı:;_tif (Cem', Tahric, Tasnif ve Dirdse). Haz ırlayan : Yahya Mahmud Muhammed el-kudiit, Danışman : Dr. Sultan 1\kayile.1993, el-ehddfsu '/-Vtiıide jl H ımqyeti'l-bfeti 't- Tabf!JYe ve Tatvfrihd (Cem ', Tahkik ve Dirdse). Haz ır layan: Bekr Mustafa Ta'me Beni Urşid, Danı şman : Dr. Muhammed I yd es Sahib.1993, el-e hddfsii'l-vciride fi H11kıiki 'l-ummtil ve Mes'ıil!JJ titihim (Cem ', Tasnif. Tahrfc ve Ta'lik). Haz ırlayan : Halil İ smail İbrahim el-1-iayye, Danı ş man: Dr. Ş eref el-kudat.1989, el-ebddfsii 'f- V dride.fl'l-kertime (Cem ', Tasnif, Tahn"c ve Ta 'lik). Haz ırlaya n : Mahmud J\ta Muhammed, Danı şman : Dr. Ş ere f el-kudiit.1992, el-ehtidim 'l-vdıide.fi M11hdlefeti'l-Kiijftir (Cem', Tebvib,Tahrfc ve Ta'/fk). Haz ırla ya n : Ali İbrahim Seud Acin, D a nış man: Dr. SulL1n.Akayile.1996, el-e hddisii'/- V tiride.fl'r-rıfki ve Devrihf fi Kesbi Kıılfıbi 'n-nas (Cem', Tasnif, Tahric ve Dira.re). Haz ırla yan: Süleyman Salih Muhammed eş-şccravt, Danışman : Dr. Şere f el- Kudiit.1 992, el-ebadis11 ve '/-/lstim 'l-v tiride fi Riqyeıf'l-Mustibi'll ' ~l-m11avvaki11 ''. Hazırlaya n : Said Ahmed Iyd ed-dumur, Danışman: Dr. Sultan Akayile.1991, Hammad b. Seleme, Hadt'.ruM ve Ile/11hıi jl Zeııôidi'l-Miisnedi'l-İmdm Ahmed ald'l- Kiitiibi's-Sille. 1 J azırlayan: ı\bdulccbbii r Ahmed Muhammed Said, Danı şman : Dr. E min el Kuda t.1992, el-hasan el-bas1i ve Merasi/11b (Dirôse İstikrd!Jyfi'l-Kiiliibi's-Sille). 1 l azırla yan: A tı f et-ti.ihami Fuad et-ti.iham!, Da111 şman : Dr. Emin el-kuclat. 1992, 404

6 Ürdün Üniversitelerinde 1 ladis A la nında Yapılan Tezler lle/ii'n-nesai fi'.r- Siineni's-S11ğra "ef-ı\lliicteba ''. Hazırlayan: Ali "Muhammed Mufti" Abd ullaı:i f Ebu Şükr, Danış man: Dr. Muhammed Iyd es-sahib.1993, el-1/efii'l-varide fl Siineni'd-Darekutni (Cem', Tasnif, ve Dirdse): el-kısmu 'f-evvel ' 'Kitabii 'ı-tahdre ' '. Hazırlayan: Halid Halil Yusuf Ulvan, Danış man: Dr. Emin el-kudat.1993, el-l ffelii'f-varide fi Siineni'd-Darekutnf (Cem ', Tasnif ve Dirase): ef-kısn111's-sa11i min evveli ''K.es-Salôt ild evveli K en-nikah''. Hazırlayan: Fayiz Seud Salih E bu Serhan, Danışman : Dr. Emin el-kudat.1994, el-ile/11'1-vande fl Siineni'd-Darekutnf (Cem', Tasnif ve Dirase): el-kısmu '.r-safis min evveli ''K. en-nikôh ild ahiri K es-sünen''. Hazırlayan: Mahmud Ahmed Ya'kub Reşid, Danışman: Dr. Emin el-kudat 1994, ''İhtildfu 'l-hadfs" Te'f[/ii Ebf Muhammed Abdullah b. Müslim b. Kııteybe ed-dfneveri (h ) (Dirase ve Tahkik). H azırlayan : Ahmed Atıyye Tafiş eş-şakira t, D anı şman : Dr. Emin el-kudat.1991, el-imam İbnii 'l-cevz! ve Kitabuhu 'l-jleli'l-miitenah!je fl'l-ehtidfsi'l-vah!je. Hazırlayan : O sman Süleyman Mukbil, Danışman : Dr. Yasir eş-şimali , Kııabu'l-Emalt fi Ebt Abdillah el-h11sey11 b. İsmail b. Muhammed b. Abdillah el- Mahdmi/f (h.330), (Dirase ve Tahkik): el-ecza'ii'.r-selasetii 'l-üld mine'r-rivqyeti'l-üld). Hazırlayan: Sümeyye D avud el-ehras, Danışman : Dr. Sultan el-alciyile ''Kiıabu'l-Fiten ve'l-meldhim" fi N11aym b. Hammad (h.228), (Tahkik): Ciiz:14. Hazırla ya n: Dua' Mahmud Firu, Danışman: Dr. Sultan Akiıyile. 1993, ''Kitabu 'f-fiten" li N uaym b. Hammad el-mervez! (h.228), (fahktk ve Dirase): CiiZ: 5-6. Haz ırlayan: Rı fat Arif Ahmed Ubeysi, Danış ma n : Dr. Sultan Akayile.1996, ''Kiıabu 'l-filen " fi N 11aym b. Hammad el-mervez! (h.228), (fahktk): Ciiz: H azırlayan : Su had Hammad, Danışman : Dr. Sultan Akayile.1997, 2 cilt. 29- ''K. el-kanda ve't-taaffiif' fi İbni Ebi'd-Diinya (Tahkik). Hazırlayan: Fatıma Muhammed Abdulkaclir Kazaz, Danışman : Dr. Şeref el Kudat.1993, ''K. Tevbe" fi İbni Ebf'd-Diit!Jd (Tahkik ve Dirdse). Hazırlayan : Fatımerü 'z -Z ehra' Ahmed Muhammed el-arca, Danışman: Dr. Sultan Akayile.1996, Mağaz! Ma 'mer b. Raşid es-san'cint (h ), (Cem ', Dirase ve Tahkik).

7 354 h kn:t 1-.: '.l r.ıpın:ır l l a;m l ay:ın: r\bdullah fü'ad. \bdullah eş-şcyahnc, Danış man: Dr. Sultan,\ kayile , Mekıi!dtır Ebi Davud e11-nakd[xyejl Kitcihihi's-Siinen. 1-laztrlayan: Muhammed Said " Muhammed Zib" J fa,rva, Danı şma n : Dr. Sulriin r\ kayile.1 991, Mekılldt11 l b11 H11::;!yme fl Sahihihf. Haztrlayan: İ smail Said Muhammed Rıdva n, Da nı ş man: D r. M uhammed Uvcyda.1990, Me11hedi'l- HajizAbdiiınzzdk es-sa11 'dnf fl M11san11efihi. H azırl aya n : Esma' İ b rah im Scud Acin, Da nışma n: D r. Emin el- Kudat. l 991, Me11hecti ibn f lıhban.fl Miişkili '/- 1-/cıdisfl Sahihihf. Haztrlayan: İbrahim Ahmed Muhamm ed el- ls'ı s, D a nış man: D r. l\fuhammed Uveyda. 1992, M.e11hecii'l-İ mam el-811/jaıifi 't-taıibi's -Sağfr. J-laztrlayan: "Musa el- Haris" 1-lemmam Said, Da nışman : D r. Muhammed Iyd es Sahib.1995, Me11hecii Nakdi'l- Hadfs ı11de İh11i Kesirjf K.itahihi "cl-bid4j e ve'n-nihrl) e''. H az ırlaya n: Eym en Mahmud Selim el- Um eri, Da nı şman: Dr. Yasir eş-ş im ali. 1998, Menhedi't-Ta 'lif mde 'l-inuimi 't-tiımi:;f mi11 hıld/i Kitabdıf '~/-Cami"'. f-laztrlayan: Tank Es'ad f-lılmi el-es'ad, Da nı şma n : Dr. Muhammed Uveyda.1993, Meriisflu 't-tdbıi11ff Sii11e11i Ehi Ddv11d l laztrlayan: Cemal Şevket Ahmed Daliil, Dan ı şman: D r. Muhammed Iyd es Sahib.1994, Men;!Jydtii Maradi'n-Nebf (S./1.S.) ve Ve(dtihf. H aztrlayan: Mahir.Abdulmennan Kiisım f lasen, Da nı ş man: D r. Şeref el- Kudat.1992, Men!JJ dlii Vak 'ati'l-c.emei (Tahkik ve Dirdse). Haz ırlayan : Said Fiiyiz izam, Dan ışman: D r. M uhammed Uveyda.1992, ı\iu 'cem11 't-taberj11f el-kebir mine '/-1-/adfs (1-1./-9) (Tahkik). I-laztrlayan: Abdullah George Ya'kub Had ş eş-şerkes i, Dan ı şman : Dr. Ş eref el- K udat.1993, "111 'cem11 't-taherıi11f el-kebir mine '/-Hadis ( ) (Tahkik). Hazırl ayan: Emin Fatih lecib Amir, Dan ı şman : Dr. Emin el-kudac. 1993, ı\ lu 'ccm11 'ı-tabenlnf el-kebir mine '1- /-fadfs ( ) (Tahkik).,\rnpças ı "..;:,'~.)~ " Jir.

8 Ürdün Ü ııivcr,; İrcl criııj c 1 bdi,;. \lnnınj3 \'3pıbn T czkr 355 H a zırlayan: E min Muhammed Abdulaziz Amr, Danışman : Dr. Sultan Akayilc.1993, M11 'cenui 't-taberti11f el-kebfr mine 'l-1 fadi.r ( ) (f ahkik). H azır l ayan : Arif "Salih Sıdki" Ahmed Musa, Danışman: Dr. Şeref cl-kudat.1994, M11 'cem11 'ı-tcıberd11f el-kebir mine '1-f-Jadfs ( ) (fahkik). H az ırlayan: J\li Sabri i\ lu ş, Danış man: Dr. Emin el-kudat.1993, M11'cemu 'ı-tabera11i el-kebir mi11e'l-hadis ( ) (Tahkik). H azır l aya n : Hüseyin 1\hmed Hüseyin e l-mağribi, Danı şman : Dr. Muhammed Iyd 1:s-Sahib.1996, Alu 'cemu'ı_-taberd11i el-kebir mine'l-hadls ( ) (fahkik). Hazırlayan: Nastr Cemal İ smail Sciide, Daıuşman: Dr. Yasir eş-şirnali , Mu'cemu 'ı-taberdni el-kebir mine'l-hadfs ( ) (Tahki'k). Haz ırlayan: Muhammed Avd el-habbas, D a nışman: Dr. Yasir eş-şimali , M11'cemu 1 ı-taberd11i el-kebir mine'l-hadis ( ) (fahkik). Hazırlayan : Van Sübki b. Van Salim, D a nı şman : Dr. Yasir eş-şirna li , Mu 'cem11 1 ı-taberdni el-kebir mine'l-hadfs ( ) (fahkik). Hazır laya n : A i ş e i\bdulkadir Cevdet Cebr, D a nı ş man: Dr. Yasir e ş-ş i.mali , M11'cem11'ı-Taberanf el-kebi'r mine'l-hadis ( ) (fahkik). Hanan Diyab Mahmud Ebu'l-Hayr, Daıuşman: Dr. Muhammed Iyd es Sahib.1996,.+55 H az ırlaya n : 53- M11'cemu 'ı-taberdni el-kebir mine'l-hadis ( ) (fahkik). Hazırlaya n : Nema' Muhammed El-Benna, Danış man: Dr. Şeref el-kudat.1995, Mu 'mmı 'ı-taberdni el-kebir mitıe'l-hadis ( ) (Tahkik). Hazırlayan: Üsiime Seud Kiriş iin, Danı şma n: Dr. Yiisir eş-şirnali.1 996, M 11 'cem11 'ı-taberdnf el-kebir mine '1-E-Jadfs ( O) (lahkik). Hazırlayan: I!adiye Muhammed Iyd e l-buğa, Danı şman: Dr. Muhammed Iyd es Sahib.I 995, Mu 'cemu'l-taberdnf el-kebir mitıe'l-hadis ( ) (f ahkfk). H az ı rlayan: Fida' Muhammed Abdulhamid Feda' eş-ş anikat, Danış man: Dr. Muhammed Iyd es-sahib Mu 'cemu 'ı-taberani el-kebir mine'l-hadf.r ( ) (f ahkik). Ha z ırl aya n : Ruhizan 13iiru Muhammed Zeyn, D a nı ş man : Dr. Şeref el-kudiit.1995, 403

9 356 Fikrcı Karapına r 58- M11'cemJ1't-Tabera11i el-kebir mine 'l-hadi's ( ) (fahkfk). H az ırl aya n : Ahmed Abdulmevla Mennru, OanJ şm an: Or. Şeref el-kudar. l997, 65 l 59- M11'cenm't-Taberd11i el-kebfr mine'l-hadis ( ) (fahkfk). H azırl ayan: Şa fi' Muhammed Salih Abdullah, Dan ı şman: Dr. Muhammed Iyd es Sahib.1996, Mu 'cem11't-taberd11i el-kebtr mi11e 'l-1-/adfr ( ) (Tahkik). Hazırlayan: Muhammed Üdeh Ali Muhammed er-rababaa, Danı ş man: Dr. Sultan Akayile.1996, Mu'cemu 't-taberdni el-kebir mi11e'l-hadis ( ) (f ahki'k). Haz ırlayan: Muaz Ahmet Tevfik, Danışman : Dr. Yasir eş-şirn ali , Mu 'cenm 't-taberdnf el-kebir mi11e'l-hadıs ( ) (Tahkik). Haz ırla ya n : Ömer Macid Said el-keyyfil, Danışma n : Dr. Muhammed Iyd es- Sahib.1996, M11hammed b. İshdk, Hadis11M ve Ilel11M (Dirase, Tatbikry; e fl'l-kiitiibi's-sille). Ha z ırlaya n : Ziyad Avvad Ebu Hammad, Danış man: Dr. Sultan Akayile.1991, M11htelif11'l-Hadis ınde'l-imam et-tahdvi fl Dav 'i Kitdbihi "Şerhu Mea11i'l-Asar''. Haz ırlaya n : Vedi' Abdulmu'ti Seud Ebdah. Danışman : Dr. Muhammed Iyd es- Sahib.1994, M11sta/ah11 "Hase11-Garib" (Dirase, Nazar!Jye, Tatbfkı.JJe fi Cdmii't-Tirmiz!). Ha z ırlaya n : Üsame Nemr Abdülkerim Abdulkadir, Danışman : Dr. Sultan Akayile.1995, Miimedii'l-İmam el-h11mrydf ve Zevdid11hil a/ô'l-kji/iibi's-sille, (Dirdse ve Tahlfl). Ha z ırlaya n : Muhammed Kamil Es'ad Abdulhacli, Danışm a n : Dr. Muhammed Uveyda.1990, Miis11edii İshak b. Rôhf!ye el-imam İshak b. İbrahim b. Mah/ed el-hanzalf el-mervez! (h ), Kısm11n mi11 Miisnedi Ebf Hiirryre (r.a.) (Dirase ve Tahkik). Haz ırlaya n: Muhammed Muhtar Darar el-müfti, Danışman: Dr. Emin el Kudat.1991, Miis11edii İshdk b. Rôhı!Je el-imam İshak b. ibrahim b. Mahled el-ha11zali el-merveze (h ), el-kısmu 'l-ahfr mine 'l-miice//edi'r-rôbi' ve yebdeii bi MiiS11edi 'r-fuıb1!1j'i' bi11t M11avviz: (Dirase ve Tahkik). Haz ırla yan : Yusuf Avvad eş-şera fı, Danışman : Dr. Emin el-kudat.1992, Rivqyetii Amr b. Şucryb an Ebfhi a11 Ceddihi fl'l-kiitiibi't-tis 'a. H azırlayan: 585 Ahmed Abdullah Ahmed, Danışman: Dr. Muhammed Uveyda.1989, 70- Rivqyetii'l-Miibtedı" bryne'l-kııbiili ve'r-reddi (Dirdse, Nazar!JJ e ve Tatbi'kt.JJe ald' s Sahihqy11).

10 Ürdün Üniversitelerinde l ladis Alanında Yapılan Tezler 357 Hazırlaya n : Muhammed Rıdva n HaW Ebu Ş a 'ban, Danış man: Dr. Şeref el Kudat.1988, Rivt?Jatii'z-Zine_fl'l-Hadfsi'11-Nebevi (Cem', Tahric ve Ta 'lik). Hazırlayan: Tahira Seyyid Mahbub Ali Şah, Danışman : Dr. Muhammed Uveyda.1990, er-riia ve'l-eh/am_fl's-sii1111eti'11-nebev!jye (Dirase, Cem', Tasnif, Tahric). Hazırlayan: Abdullah Muhammed Eınin Yans el- Umeri, Danı şman : Dr. Şeref el K udat.1992, "Riisı(111ii't-Tahdisjl U!tlmi'l-Hadis" /i'l-imam Btırha11iddin ibrahim b. Ômer b. İbrahim e/-ctı 'beri (h. 7 32), (Tahkik ve Dirase). I lazırlayan: Ahmed Lutfi Fethullah, Danı ş man: Dr. Sultan Akayile.1994, "et-tıbbtı 'n-nebevf'', Dirase ve Tahkik fi Kitabi Z!Jôiddin el-makdisi (h ). Hazırlayan : Meş hlır Ali Süleyman el-hatib Kutayşa t, Danışman : Dr. Şeref el- Kudiit.1992, el-velid b. Miislim ed-dımeşkf ve llelii Hadfsihfji'/-J(j,jıiibi's-Sitte. Hazu:leyan: Emin Ömer Mustafa, Danışman : Dr. Emin el-kudat.1988, Zevaidii Miisnedi Ebi Davud el-taya/isi alô 'l-kiitiibi's-s itte (Tebvib, Tahric ve Ta '/ik). Hazırlayan : Fayiz Abdulfettah Ahmed Ebu Umeyr, Danışman : Dr. Muhammed Uveyda.1989, Zevaidii İbn Hıbban (Dirase ve Nakd). Hazırlayan: Muhammed Abdullah Ebu Suaylik, Danışman : Dr. Hemmam Abdurrahim Said ve Dr. Sultan Akayile.1989, Alôtii't-Tarb (Cem' Dirase ve Tahkik). Hazırlayan : Dayfullah Hamid el-mcnasir, Danı şman : Dr. Muhammed Uveyda NOT Bu tez savunma jürisi tarafından yeterli görülmeyip reddedilmiş tir. Tarih-Siyer 79- el-mağazj'n-nebev!jye mde İbn Şihab ez-ziihri. H azırla yan : Muhammed Heysem Ahmed Ömer, Danı şman: Dr. Muhammed Harisat.1992, Rivqyatii'l-Hrysem b. Ad!Jy (Cem' ve Dirase). I lazırlayan : Süleyman Salim es-sarayira Danı şman : Dr. Salih ed-daradike.1992, Rivqydtii Mıisa b. Ukbe Jl's-Sfyer ve'l-mağazi (Cem ', Dirdse ve Tahkik). Hazırlayan: Velid Mahmud Klsiyye Danı şman: Dr. Salih ed-daradike.1991, 498

11 358 ı:ikrl't f.:arapınar r\rap Dili: 82- Bi11dii'l-Ciimlefl'l- Hadfsi'11-NebevİJ)'İf-Şerif.fl's-SahffıtiJ 11. Haz ırlaya n : Üdeh Halil Ebu Udeh, Dan ı şma n : Prof. Dr. Nihad el-müsi Doktora, 1988; Da ru ' l - Beş ir, Amman 1990, l. bas kı, 634 sayfa. 83- el-ehcidfsii 'l-k11dsijj e (Dirdsejf'l-Biiı!J 'eli'l-liiğav!jj'e ve '11-Na:::JJJi'!-Oslıibf). J lazırla ya n : Ali Abdullah Ahmed, Da nı ş man: Prof. Dr. Nihad el-musa. 1994, 253 De, am Etmekte olan 1 ladis Tezleri: 84- el-ca'di):ydl, (Dirdse ve Nakd), HadiSll Ali b. el-ca'd. Ha zırlaya n: Malik Seyfüddin Ahmed el-kavasiml, Dan ı ş man : Dr. Yasir eş-şima li. 85- el-eşbrlh fl'l-1/el, (Dinise, Nazariyye ve Talbfkpe). Haz ırlayan: Ramiz Muhammed Mustafa E bu's-suüd, Daıu ş man: Dr. Hamza el- Malibari. 86- e/-ehadfsu '/- Vdıide fi'ı-ta'zij e, (Cem', Tasnif, Tahric ve Diırise). Haz ırlayan : Latife Mahmud Müzib eş-ş atti, Danışm an : Dr. Şere f el-kudat. 87- e/-ehrldis11'/-miinkere, (Dircise, Nazarfxye ve Taıbfk!J) e fi Kilrlbi Jle/i'l-Hadfs li Ebf Halim er-füj::::_f). Hazırlayan: Abdüsselam Ahmed Ebu Semha, Danı şman : Dr. Yasir eş-şiınili. 88- el-idrdcjrl-hadfs ve Esemh11 ji'l-ihıildji 'l-l~kh!l)'i. Ha z ırlaya n : Humeyd Yusuf Küfi, Danış man : Dr. Şeref el-kudat. 89- Me11hec11 '/-İmam e::::_-zv Mf jl Nasbi'r-Rqy. H azırlayan: Mansur Mahmud Şirari, Daıuş man : Dr. Muhammed Tyd es-sahib. 90- el-me::;jdjl M1111asıli'l-Esd11id, (Dirdse, NaZPr!Jye 11e Taıbfk!J) e). H azırlayan: Semlra Muhammed Selame Amr, Da nı şman : Dr. Yasir eş-ş im ali. 91- M11hıel!/İf 'l-hadfs fi Sahlhi Müslim, (Cem; Tas11if ve Dirase). H azırlaya n: Yusuf Mahmud cl-arlıri, Dan ışman : Dr. Muhammed lyd es-sahib. 92- M11vdıın11 'r-rınıa/ ve Esemhd fi lleli'l-hadfs (Dirdse, Na::::_arfl'}'e. Talbik!)]'C mi11 hıldli Tlc/i'l-I-/adis!ı111ammer ve İsmail b.. 1J.J'rll} l lazırlayan : r\hmed b. Yahya el-kindi cl-yemani, Danı ş ma n : Dr. l'vluhammed Iyd es-sahib. 93- Nakd11 'l-metıı mde'11-nesdi fi's-sii11e11i'l-kiibrd. r la z ı rlayan: Muhammed MusW1 ez-zu'bi, Danı ş man: Dr. Sultan Akayile. 9-t- Said b. el-miisw eb ve MerdsflulJ1iji'l-Kiiıiibi 'ı-tis'a.

12 l l rtl(ın llıı ivcrs i ı c.:lcrı ıı tle 1 latlis. \lnnııı tla Yapı lan 'J'eılc r 359 H az ırlayan :.Ahmed Abdullatif 1\ hmed Lafı, Da nı şman : Dr. Yasir eş-ş im a l i. 95- TedntZfl /lkvdli'l-fma/j/ A hmed b. l-la11bel )l'l-cerh ııe't-ta 'dil. l la z ırla yan : Ataullah Tala!.Abdullah l lamdan, D a nı ş m a n : Dr. Sultan Akayile. 96- et-telkf11 ve Esemh11.fl'r-Rlıvdt ve Mem!Jydtihim (Dirdse Tatbikq; e.fl'l-kiitiibi's-si!!e). 1 laztrlayan: Uvancku Behrum b. Fuğayran Bahr, Danışman: Dr. Şeref el-kudat. 97- Ves!ıilti 'l-f::;_ah el-madd/}.)'e.fl'l-l lcıdisi'11 -Nebev!JJi ~r-ş er[[ (Cem', Teıtfb ve Dirase). I Iazulayan: 1 Ienade "Muhammed Madi" el-kadi, Daıuş man : Dr. Şe ref el-kudat. ) ER.MÔK ÜN İ VERSİTESİ (İRBİD) Hadls: 1- M11htasaru Ş11abi'l-fma11. 1 Ia zırla yan : Izzuddin Faris Şu kayr, Da nışman: Dr. Şe fik r elah.alavine. 1990, el-/ lamı el-basri ve Te!timiZ!ıh. Haztrlayan: Lui.Abdurrahman 1 lıdır E bu Nebhan, Danış man : Dr. Muhammed Abdurrahman T avalibe Din Eği timi : 3- el-ce11arıib11 't -Ta'/im[JJ:e.fi Kiıdbi'l-İlm 11Jİ11 Sahihi 'l- Buhaıi ve Ş11nlhi'l-Hd.fiz İbn Hacer el./lskald11i. l l azırlayan : İbrahim Muhammed İbrahim et-t avalibe, Da ıuşma n: Dr. Mustafa el Nfi şni ve Dr. t\ fuh a ınmed Uleymat. 1995, el-cev!ı11ib11't-terbev!jyejl Kitdbi'l-İyJI /i'bni Ebf'd-Diiı!yd, (Dirdse ve Tahlil). 1 l azı rlaya n : Ruhab Hüseyin Mustafa 1 l uıneydat, D a n ı şman : D r. Ş eh a de el-umeri ve D r. Muhammed Fahri tvlikdadi, 1998, Detmı 'r-rıhle.fi Te11şfti '/- f-lareketi 'l-ilm!jj e mea '!-Terki::;_ alrj'l-karııi 'l- Hamis e/-hi,7i l l az ırlaya n :.Abdullah Salih es-salim el-umeri, D anı ş ma n : D r. Mervan el-kaysi ve D r. Muhanuned el-havalide, 1997, Devm 'ı-terb/yeti 'l-islam!jye.fi Bi11ai'l-/1/dkati'/-İl1imd!Jye.fi Dav 'i 's-sii1111eti'n-nebev!jj e. 1 l az ırl aya n : Luey r\bbas el-huzeyme, Da ıu şman : Dr. Şefik Felah r\javne, 1997, DirrJselii11 M11kdre11elii11 fi fcrai 'l- Ukdbdti'l-Meclresfl!J'Clıjl'l-İddreti bry11e'l-fikn.'t Terbeı!J; i'/- İs/rJmi l 'e J/mi '-1\ 1 ~/si'l-i-ladis mi11 hıldli'l-'lvır 'ti11i'l-kerim ve 's-sti111ıeti'11 - Nebev!JJ eıi ;r-şer[/e. 1 Iaz ırl aya n: Kasun Süleyman el-1 lüseyin, D a ıu şma n : D r. Izzer cl-1\ zizi. 1985, 72

13 360 l'ikret Ka r:ıpınnr 8- el-f'lkrıı 'ı-terbevi mde'/-imam Ahmed b. Hanbel. Haz ırlayan : Hıram Mahmud Avd el-kar'an, Danışman: Dr. raruk es-samerra!, 1992, el-i11sa11ii ve 'l-i11taıii jl'l-kııra11i'l-kerim ve's-siimıeti'11-nebev!y.jeti'ş-5 erife ve fl'11- Nazari.JJ'Ôli'/-İdari.JJe. H az ırlayan: Kasun Muhammed el-ahmed el-gari, D anışman: Dr. Muhammed Mahmud el-havalide.1992, İtticahtiıii Talebeti's-Sani's-Saflev!Jyi bi Muhtifazati'z-Zerkti' Nahve 'l-ktymi 'l-is!am!jyeti /i'l-imami 'l-beyhaki Kema ihıasarahti el-kazvifli Ff "M11hıasam 511abi'l-iman''. H azır laya n : Izzuddin Faris Şu kayr, Danışman: Dr. Şefik Sellame. 199, Meca/isii 'n-nebi (S A.S) et-terbev!jye fi'l-ahdi'l-medem'. Haz ırlayan : Abdurrahman İ b rahim Şe ri f ed-d amiri, Da nışman: D r. Mervan el Kaysi ve Dr. Muhammed Uleymar. 1995, el-menhecii'11-nebev!jyi'ş-5erif fi Terb!Jeti'l-Caflibi 'l-h11/11kı.1je ve 1 fl-nejs!jye ve'/-akl!jye. H az ırlaya n : İbrahim Salim Ya'kub Battan, Danışm an : Dr. Hüseyin Cabir Beni Halid ve Dr. Tevfik Ahmed Mer'i.1991, Menhecii'r-&mll (SA.S) et-terbevfj fi M11aleceti'l-Mevdkıf Elleti Uşkılet ala's-sahdbeıi fi'l-gazavaı. H az ırlaya n : Musa İb rahim el-ali el-müflıh, D a nışma n : Dr. Faruk es-samerrru. 1995, Terb!Jetii'l-Muavvakifl fi'l-kıır'ani 'l-kerim ve 'l-hadisi'ş-5 enj Haz ırlayan : Cemal :Miski! Mustafa el-kasun, Danışman : D r. Şefik Hasen.1989, 55 Arap Dili: 15- Binaii'l-Ciinılefi Ehtidisi'l-Mııvallai'l-Meifria (Dirdse, Terkib!Jye, Tah/il!Jye ve De/tile). Hazırlayan : H eda' Ahmed Süleyman Hüseyin, Danışman : Dr. Süleyman el- Kudat.1991, el- Hazfiı fl'l-hadisi'n -Nebev!Jyi'ş-5 erif mi11 Kitabi Rıjazj 's-salihin li'l-imam en-nevevi. Hazır layan: Ahmed Muhammed Fulayh, Da nı şma n : Dr. Ali el-hamd. 1987, Garib11'/-I-ladfsi'11-Nebevf, Lığal11hıı, TarihuhU, Tasf/if11M ve Meı!iyirııhfi. Haz ırlaya n : Nu'man Ahm ed el-ali, Da nışman: Dr. Muhyiddin Ramadan. 1987, eı-terkib11 '!-Ciimelf /i'l-ciimleıi'l-1 nşa!jyeıi.ft Garibi'l-Hadis mi11 hı/ali Kittibi'l-Haltabf, (Dirase, Vaif~ e ve Tah/ilfv'C). Hazır layan : A tıf Fadl Muhammed Musa, Da nışman: Dr. Hahl Amayira. 199?, 281

14 Ürdün Üniversitelerinde l ladis Alanında Yapılan Tezler el-teşbih fi'l-hadfsi'n-nebev!jyi mi11 hı/ali Sahfhi'l-Buhdri. Hazulayan: Muhammed T alib Amr, Danışman: Dr. Uheyf Senu, 1997, 214 Yönetim: 20- et-ta.ravvum'l-i.rldmf li'l-alakdti'l-i11.ran!j!ye ji'l-idare mi11 hıldli'/-/.(pr'a11i'l-kerim ve'.r S ii nneti 'n-nebev!jyeıi 'ş-ş erife fi Dav 'i 'l-i dariyyi '1-H adf.r. Hazulayan: Muhammed K.asim Muhammed Reşid, Da ıuş man: Dr. Izzet el-azizi. 1984, 179 A.Lü'L-BEYT ÜNİ VERSİTESİ (MAFRAK) Hadis: 1- el-ehddi.ru '/-Valide fı'l-havdric (f ahlfc ve Dira.re). Hazırlayan : Nasır b. Süleyman b. Said, Danışman : Dr. Sıddik Makbul. 2- İbn11 Mace, Menhec11hıl fı Siinenihf. Hazırl ayan : Hişam Faris es-sevmi, Danışman: Dr. Muhib el-hussan. 3- el-kırde ha(fe'l-imdm li'l-811hdri, (Dird.re ve Tahki'k). Hazırlayan: Abdu Rabbih Süleyman b. Abdi Rabbi.h, Danışman: Dr. Muhib el Hussan. 4- M erdtibu 'r-rfibi' ve 'l-hdmi.r ve's-sddi.r mine't-taknv (Dfrd.re, Taıbfkı.JJe a/ô k. el Telhi.ru'l-Habir). Hazırlayan: Muhammed İsa Halif el-hüseyin, Danışman : Dr. Abdulhakim es-sa'di. 5- er-& vdt ellez!ne Teferrede bihim İbnii Mdce fi Siinenihi (Dira.re Mu karene maa 'r-fuıvdt ellezf'ne Teferrede bihim A.rhdb11'.r-Siine:, EM Ddv11d, et-tinniz! ve en-ne.raf). Hazırlayan: Muhammed İsa İbrahim eş-şe rifi, Danı ş man: Dr. Muhib el-flussan. 6- fuıvdtii'l-hadi.r mde'l-lbdd!j!ye (Dira.re Mukdmıe). Hazırlayan: Salih el-blısaidi, Danış man: Dr. Sıddik Makbul. 7- es-sına'atii'l-hadfs!j!yefı K Şerhi Madnf'l-A.rdr li't-tahdvi. Hazırlayan : Halid eş-şürman, Danışma n: Prof. Dr. Kahtan ed-duri 8- Tesm!Jetii Ş191uhi Ebi Ddv11d e.r-sicistd11i li'l-hdfız Ebi All el-hasen b. Muhammed b. Ahmed el-gassdnf, (h.498), (Dini.re ve Tahkik). Hazırla ya n: Yunus ed-duri Uveyyid el-kibsi, Danışman : Prof. Dr. K ahtan ed-duri. Ürdün üniversitelerinde H adis Anabilim D alında doktora imkanı olmadığı için Hadis tezlerinin tamamı yüksek lisans düzeyindedir. Had.isle ilgisi bulunan tek

15 362 hkrct 1'.ıropın.ır do ktora tezi ise. Ürdün ÜniYers ite s ı Edebiyet Fakültesi ı\rap Dili r\ııabilirn Dalında hazırlanm1ş ur. Ancak makalede, 1 Iadisle alakalı o lan tezler, pıptldığı ana bilim dalları belirtilerek verilmişti r. Ürdün Üniversitesi ile,\lü'l-beyt Cniversitesi'nde yüksek lisans imkanı o l duğu için 1 laclisle ilgili tezler yap ılmı ş ur. Y ernılık Üniversitesi'nde Hadisten yüksek lisans imkanı olmadığı için diğer bran şlara bağlı o larak sadece iki tez yııpılabilmiştir. Bu araş urma, Ürdün Üniversitesi'ne ait son durumu bildirirken A lü'l-beyt Üniversitesi ile Yermt'.ık Üniversitesi hakkında ise tezler a ç ısından (20/07/ 1997) tarihine kadar olan süreyi içermekte, bö lüm ve hoca durumu bakımından ise mevcut durumu yan sıtma kt.,"ldır. D olap s ıyla Alü'l-Beyt Üniversitesi ile Yermt'.ık Üniversitesi'nde tamamlan ırn ş tezler olabi leceği gibi, ça lış ılmak üzere alın111j ş tezler de olabilir. Ancak Alü'l-Beyt Ü niversitesi'nde bir tezin kabul prosedürü, bir kaç kurul tarafın dan onaylandığı için tezin resmi onayının zaman aldığını haurlatmak yerinde olacak ur. Tezlerin is tatistiki clağılımj ş u şekildedir: Tezin Yapıldığı Ü niversite Türü Say ı s ı Ürdün Üniversitesi D oktora 1 Ürdün Üniversitesi Yüksek Lisans 96 Y ermük Üniversitesi Yüksek Lisans 20 Alü'l-Bevt Üniversitesi Yüksek Lisans 8 Toplam I ıarihleıi arasmda Ordii11 Oniversiıesi 'nifl dımı11111: Tez Alanı Durumu Say ı s ı Haclis Tamamlanm ı ş 76 Tarih-Siyer Tamamlan111J ş 4 Arap Dili Tamamlanmı ş 2 Devam etmekte o lan (l ladis) Tamamlanmamı ş 14- Jürice kabul edilmemi ş (f ladis) Reddedilmiş T o plam 97 l laclis r\nabiliın Dalında o tuz yılda yap ı l an tez s ayısının az olduğu görülmektedir. Bunun temel sebebi ise, eskiden tezlere oldukça uzun sürenin taıunınası-

16 Ün.lün Ünivc rsiıcl<.:rinde l bdis,\ b 11111da Y:ıp ı la ıı Tezler 363 dır. Nitekim bunu, ilk r ladis Lez savunma s ının 1988'de yapıl a bilmi ş o lına s ı açıklama ktadır. Ancak 1996'da alınan bir karar ile tez süreleri bizdeki gibi kısal tılmışar. Yenmik Ü11iversitesi'11i11 d11mm11: T ez Ala nı Durumu Sayı s ı Hadis Tamam la nmış 2 Din Eğitimi Tamaml anmı ş 12 Arap Dili Tamam l anmış 5 Yönetim Tamarnlannuş 1 T oplam 20 Yö netim ile ilgili bu tez 1984'de kabul edilmi ş tir. 1 ladis ile ilgili olan tezlerin çoğunun Din Oslam Dini) Eğitimi alanında yapılnuş o lınası dikkat çe kınektedir. Alii'l- Bvıı Üniversitesi'11i11 dummh: Tez Ala nı Say ı s ı Hadis 8 Zikredilen tezlerin tamamlandığını Ye yeni tezlerin a lınnuş o l abileceğini tahmin etmekteyiz. Bu sayırun bugün 20'ye u la şma ihtimali söz konusudur. Usulü'd-Din bölümünde ilk tez savu nmas ı 1997'de yapılmıştı r. Tezlerin özelliklerine göre tasnifi: Eser Tahkiki S:ıv ı T:ıbcrani. cl - İ\ l u 'ccmu 'l - Kcbir 2 1 Nua\'m b. l l ammi'ıtl. K.!'iten 3 İ s hak b. R:ihuvc. i\lüsnctl 2 İ bn J :b i ' cl - Diınv:i. K. cl-kanaa. c ı -Tcvbc Diğe rl e ri 6 Bir konu h akk ıııdakı 1!:ıd islc ri derleme. tahric. tasnif 17 İ lci 1-1 Usul konulan 1-1 Din J :frıtım 11

17 36-1 Fikret 1' :ıra pınar l\lücllif ve ırn:tojunu in c cl c ı cn ça l ı ~mala r 10.\rap Dili 7 Tarih ve Siver.j Bir konu hak kınjak i rivayetler 3 ZcvaiJ çalışmala n 3 i\i ürscl l labcrlcrlc alakalı ça lışmalar 3 Di ğe r konular 5 Toplam 125 Verilere göre, ya pılan tezlerin önemli bir bölümünün tahkik, so nra s ıra s ıy l a hadisleri derleme, ile!, usul, eğitim vb. konulardan o luşmakta olduğu görülmektedir. Ürdün'deki üniversitelerde ''imtihan şamil" dedikleri "tezsiz yüksek lisans" imkanı olduğu için lisansüstü diploma s ı alanların sayılarının daha fazla o lacağını hatırlatmakta fayda mülahaza ediyoruz. T espitlerimize göre, maalesef ülkemizde olduğu gibi, Ürdün'de de yayınevleri bilimsel çalışma ları basmaya pek rağbet etmemektedirler. Hal böyle o lunca mevcut tezler içinde sadece bir doktora tezinin b as ıldığını görmekteyiz. (Binaü'l-Cümle fi'l Haclis i 'n-nebevi yyi 'ş-şerif fi's-sahihayn, Üdeh H aw E bu Üdeb, Diiru 'l -Beş ir, Amman 1990, I. bas kı, 634 sayfa). Bu tür çalı şmaların tüm Anabilim Dallarında Suudi Arabistan, Mıs ır, Körfez Ülkeleri, Kuzey Afrika ve Malezya gibi diğer ülkeler için de yapılınas ının ilgili bran ş larda ki araş tırm acılar için yararlı o lac ağı kanaatindeyiz. Arap ülkeleri, bu s ıkıntıyı a şmak ve Üniversiteleri ara sınd a ki iliş kileri ge liş tirme k için Arap Üniversiteleri Birliği (İ ttihadü'l -Ciimiati ' l -Arabiyye) adında m erkezi Arnman'da bulunan bir teşkila t kurmu ş lardır. Bu birlik, A rap Üniversitelerinde haz ırla na n tezlerden Ürdün Üniversitesi Merkez Ki.itüphanesi'ne de bir nüsha gönderilmesi kararıııı 1986'da almıştır. Fakat kararın planlandığı şekild e yürümediği görülmü ş tür. Bununla birlikte, dev le tl erara s ı bir koordinasyon ve bugünkü teknolojik imkanlar sayesinde böyle bir amacın gerçckjeş tirileb ileceği kanaatindeyiz.

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul

Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul Açılış Oturumu ve Protokol Konuşmaları 11 Mart 2011 Cuma 09.00 10.30 16.00 Kur an-ı Kerîm e Göre Neslin Üremesi Dr. Mücâhid Ebu l-mecd 16.20

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Nesai, Edebu l-mufred, Muvatta, İbn Carud, Taberani (Mucemu s-sagir) İçindekiler 1- Sünenu İbn

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ ALANI:ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ Endüstriyel Bakım Onarım 18 12 Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü 18 17 Durumu 1.TERCİH

Detaylı

- ~ - p.:, o... :ı> .~ ~ 3. ~... c: (1) ::ı 3 ..., < ... "O ~ rı ;!. o tı) l"li. ... '< j ;ı;. r ~ v:ı ~ ...

- ~ - p.:, o... :ı> .~ ~ 3. ~... c: (1) ::ı 3 ..., < ... O ~ rı ;!. o tı) lli. ... '< j ;ı;. r ~ v:ı ~ ... Q. :,. [ ;::l (JQ l O'Q (h ::: ;:,;' (JQ tı) l"li!t "'I N p.:,,, : ") r ti 8 cr'5 r.! :,;.. Q. ı;ıı,. r r (/) tn.{/),, < ) rı, ff ı ı r ı "' ı :: ı,,,, ;:,;', ı (li p.:, p.:, ::! l"li ti" p.:,,(/),,{j)..

Detaylı

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları-

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI lllll ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- güz donemi 2015 m-hayta@hotmail.com 2 ders planı ve yönteme dair merhaba arkadaslar, Öncelikle, yeni eğitim ve öğretim

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 13 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2013 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2013 (13/2)

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DİN VE AHLÂK EĞİTİMİ

OKUL ÖNCESİ DİN VE AHLÂK EĞİTİMİ OKUL ÖNCESİ DİN VE AHLÂK EĞİTİMİ Değerler Eğitimi Merkezi Eserin her türlü basım hakkı anlaşmalı olarak Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları na aittir. Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları bir Ensar Neşriyat

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 14 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2014 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2014 (14/2)

Detaylı

Süleyman el Ulvan, geçtiğimiz günlerde annesinin vefatı üzerine geçici olarak serbest bırakımış ve cenaze törenine katılmıştı.

Süleyman el Ulvan, geçtiğimiz günlerde annesinin vefatı üzerine geçici olarak serbest bırakımış ve cenaze törenine katılmıştı. Süleyman el Ulvan Arabistanlı ünlü din adamı Süleyman Ulvan'ın hayat hikayesi hem şahsının politik önemini hem de ülkesindeki 'muhalefet' ilişkilerine ışık tutuyor. 08.05.2017 / 12:00 Suudi rejiminin Dediklerimizi

Detaylı

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 485 Â Â âm -i Sâ âm tarihinde yetlerdendir, - - â. Bu sebeple ve imâm Ebu, Mâlik, ve benzeri birçok âlime Sâ - kelâm âm eserlerinde mevc - kelâ

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları-

CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI. lllll. güz donemi. ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- CUKUROVA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI lllll ISLAM HUKUK USULU I -ders planları- güz donemi 2015 m-hayta@hotmail.com ders planı ve yönteme dair merhaba arkadaslar, Öncelikle, yeni eğitim ve öğretim döneminiz

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülkadir Nesebi: Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Efendimizin Soyundandır) Doğum yeri ve tarihi:m.1897/h.1315,muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü

Detaylı

Gazâlî, Adalet ve Sosyal Adalet 1 GAZÂLÎ, ADALET VE SOSYAL ADALET. Sabri Orman

Gazâlî, Adalet ve Sosyal Adalet 1 GAZÂLÎ, ADALET VE SOSYAL ADALET. Sabri Orman Gazâlî, Adalet ve Sosyal Adalet 1 GAZÂLÎ, ADALET VE SOSYAL ADALET 2 İktisat Yayınları 17 İktisat Risaleleri Dizisi 1 Orman, Sabri, Gazâlî, Adalet ve Sosyal Adalet Yayına Hazırlayan: Merve Akkus Gu vendi

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 15 Sayı 1 Ocak-Haziran 2015 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2015 (15/1) Ocak-Haziran

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 13.02.2015

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 13.02.2015 Sınıfın Adı : A Ö Sınıf Öğretmeni HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih :.0.0.00.0.0.0.0 TD. TD.00 AIT.0 AIT.0 YD.00 YD.00.0.0.0 0.0. KUR ADB KUR ADB TEF IBE TEF IBE DPS DPS KUR HDU HDU SYN SYN OSM OSM TOPLAM

Detaylı

T.C. Sıra No Aday No Kimlik No Ad Soyad Lisans Lisans Puanı Mülakat Puanı Nihai Ortalama

T.C. Sıra No Aday No Kimlik No Ad Soyad Lisans Lisans Puanı Mülakat Puanı Nihai Ortalama T.C. Sıra No Aday No Kimlik No Ad Soyad Lisans Lisans Puanı Mülakat Puanı Nihai Ortalama 1 A370094 58*******92 MU*** KA*** SAĞLIK YÖNETİMİ, LİSANS TAMAMLAMA 94.50 94,5 PROGRAMI, 2 A372539 71*******12 NU***

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 26.11.2015 TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN SONUÇLARI MYO PROGRAMI KADRO ÜNVANI : DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MYO : SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK : ÖĞR.GÖR. ADI SOYADI ALES MEZUNİY ET TU ALES %70 MEZUNİY ET TU %30 TOPLAM

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 13 Sayı 1 Ocak-Haziran 2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2013 (13/1) Ocak-Haziran

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 18.09.2015

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 18.09.2015 Sınıfın Adı : -A İLH Sınıf Öğretmeni HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih :.0.0.0.0 0.0.0.0.0.0.0 0.0.0 AKAE AKAE HDU SYN HDU SYN OSM TUS OSM TUS ADB ADB TOPLAM DERS SAYISI : 0 ARAP DILI BELAGATI ALADİN

Detaylı

02- Sevde binti Zem'a el-amiriye (Sevde binti Zama) Meydan Larousse C.11, s.22

02- Sevde binti Zem'a el-amiriye (Sevde binti Zama) Meydan Larousse C.11, s.22 MUHAMMED İN KADINLARI 01-Hatice 02- Sevde binti Zem'a el-amiriye (Sevde binti Zama) Meydan Larousse C.11, s.22 03- Ayse (Aise) Ummu'l-mu'min Aise bint Ebi Bekr es Sidîk el-kuresiyye; Ayşe nin 6 yasında

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Hadis Anabilim Dalı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Hadis Anabilim Dalı TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Hadis Anabilim Dalı Eposta : yzkeskin@harran.edu.tr : yzkeskin@gmail.com Telefon (Cep) : 90 536 626 56 56 (Sabit): 90 414 318 34 98 ÖĞRENİM VE AKADEMİK

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

MECMUAT ÜL AHZAB FİHRİSTİ

MECMUAT ÜL AHZAB FİHRİSTİ MECMUAT ÜL AHZAB (1.CİLT) (Esseyyid Ebul Hasen Eş-Şazeli) FİHRİSTİ Hizb ül-kebir.2 Hizbu t-tevessül..13 Hizbu l Ayat.15 Hizbu l Fetih.29 Hizbu l Hamd (Her murad için okunur) 30 Hizbu l Lutf (Şiddet ve

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 14 Sayı 1 Ocak-Haziran 2014 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2014 (14/1) Ocak-Haziran

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

NO OGR_NO ADI SOYADI BOL_ADI DERS_KOD DERS_ADI DERSİN_HOCASI Sınav Tarihi Sınav Yeri HUKUK FAKÜLTESİ HUK 101 MEDENİ HUKUK - I

NO OGR_NO ADI SOYADI BOL_ADI DERS_KOD DERS_ADI DERSİN_HOCASI Sınav Tarihi Sınav Yeri HUKUK FAKÜLTESİ HUK 101 MEDENİ HUKUK - I 1 140112047 BETÜL ERGÜL HUKUK FAKÜLTESİ ALM 301 ALMANCA - I ÖĞR. GÖR. ERTUĞRUL ÇAYIR DERSİN HOCASIYLA DERSİN HOCASIYLA 2 140112104 ELİF BİLEN HUKUK FAKÜLTESİ ALM 301 ALMANCA - I ÖĞR. GÖR. ERTUĞRUL ÇAYIR

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

: 908rD E.2681

: 908rD E.2681 Antalya Büyükşetıir Belediyesi Planlama Şube K/uourlüğO Sayı- 90S53?6?-301 03-F?6fi1 Tarih 03.10.2017 Dosya Numafasr 20I7-178183 T.C. A N T A LY A B Ü Y Ü K ŞEH İR B ELED İY E B A ŞK A N LIĞ I İm ar ve

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Cilt: 4 Yıl: 2017 Sayı: 6 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Cilt: 4 Yıl: 2017 Sayı: 6 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Dergimiz İSAM Kütüphanesi tarafından taranmaktadır. www.isam.org.tr Sayfa Tasarımı Erşahin Ahmet AYHÜN Kapak Tasarımı Emin ALBAYRAK Baskı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 11 ÖNSÖZ 13 G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 B r nc Bölüm KLASİK İSLÂMÎ PARADİGMA ve ORYANTALİST PARADİGMA 25 I. ORYANTALİST PARADİGMA ve KURUCU

Detaylı

s#»? ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih: BİRİM İTİRAZ SAHİBİ

s#»? ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih: BİRİM İTİRAZ SAHİBİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İM A R V E Ş E H İR C İL İK D A İR E S İ B A Ş K A N L IĞ I Tarih:10.10.2018 İTİRAZ SAHİBİ Ö Z E L Ş A H IS L A R MECLİS TOPLANTISININ

Detaylı

ADAK. " A d akt a b u lu n mayın ; çü n kü ad ak, kad erd en o lan h içb ir şeyi en g ellem ez. A n cak ad ak seb eb iyle cimr id en m al çıkarılır.

ADAK.  A d akt a b u lu n mayın ; çü n kü ad ak, kad erd en o lan h içb ir şeyi en g ellem ez. A n cak ad ak seb eb iyle cimr id en m al çıkarılır. ADAK 4042- Eb û H u r eyr e r ad iyallah u an h ' d an : ( A llah R esû lü sallallah u aleyh i ve sellem b u yu rd u : ) " A d akt a b u lu n mayın ; çü n kü ad ak, kad erd en o lan h içb ir şeyi en g

Detaylı

Sayı: 4 Yıl: 2016 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Sayı: 4 Yıl: 2016 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sayı: 4 Yıl: 2016 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sayı: 4 Yıl: 2016 Dergimiz İSAM Kütüphanesi tarafından taranmaktadır. www.isam.org.tr Sayfa Tasarımı Erşahin Ahmet AYHÜN

Detaylı

UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss. 171 187. OMÜ FD 171

UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss. 171 187. OMÜ FD 171 ARAPDLBELÂGATINDAELKAVLUB L MÛCBVEKUR ÂNIKERÎM DEK UYGULAMALARI HASANUÇAR * i * Yrd.Doç.Dr.,AksarayÜnv.slamilimlerFak.[hasanucar@aksaray.edu.tr] OndokuzMaysÜniversitesi lahiyatfakültesidergisi, 2013,say:35,ss.171187.

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. MEHMET MESUT ERGİN Doğum Tarihi: 17 MART 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazi Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI İŞLETME ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI İŞLETME ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DEĞERLENDİRME SONUÇLARI S.N O SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 GÜZ YARIYILI İŞLETME ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NOT: Adayların başvuru değerlendirme tablosu son sayfadadır. ASIL LİSTE

Detaylı

Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Ankara Üniversitesi Akademik Birim : İlâhiyat Fakültesi

Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Ankara Üniversitesi Akademik Birim : İlâhiyat Fakültesi Prof. Dr. Ahmet BEDİR Anabilim Dalı : Tefsir Doğum Yeri ve Tarihi : İspir /96 Tel (Cep) : Tel (İş) : (05) 0 Faks : (05) e-posta () : ahmetbedir@hotmail.com e-posta () : bedir@bozok.edu.tr Yazışma Adresi

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 29.01.2016 Toplantı Saati : 10:00 Toplantı No : 2016/03 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Eğitim Bilimleri Eğitim Programları

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4.

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4. II.Ö/İLA.7.YY TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Paleografi Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Türk Tasavvuf Musikisi DİN FELSEFESİ I Doç. Dr. Recep ALPYAĞIL TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY

Detaylı

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI (1) En Nisa Sûresi: 11. (2) El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 186. Ayrıca El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 Çağrı Yay. C: 5, Sh: 84. (3) El Mavsili-A.g.e. C:

Detaylı

HADİS ARAŞTIRMA METODU

HADİS ARAŞTIRMA METODU 1 1. Hadisi Konusuna Göre Arama HADİS ARAŞTIRMA METODU Aradığımız hadisin hangi konuya ait olduğunu bildiğimizde konularına göre tertip edilmiş hadis kitaplarında rahatlıkla bulabiliriz. Ancak aradığımız

Detaylı

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLH1 1. Türk Dili Yabancı Dil I (İngilizce) İnkılâp Tarihi İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) HADİS TARİHİ 301 3. DİN PSİKOLOJİSİ I 250 4. İSLAM İNANÇ ESASLARI 272 5. ARAPÇA DİLBİLGİSİ

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

SUR RAPORU 2 ARALIK 2017

SUR RAPORU 2 ARALIK 2017 SUR RAPORU SUR Ç 1939 HAVA FOTO RAFI SUR RAPORU SUR Ç 1952 HAVA FOTO RAFI SUR RAPORU SUR Ç 2006 HAVA FOTO RAFI SUR RAPORU SUR Ç 2009 HAVA FOTO RAFI SUR RAPORU SUR Ç 2012 HAVA FOTO RAFI SUR RAPORU KORUMA

Detaylı

MESLEK HUKUKU. Yahya ARIKAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

MESLEK HUKUKU. Yahya ARIKAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MESLEK HUKUKU Yahya ARIKAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMMMO Mevzuat Yayınları 1 Grafik ve Uygulama: Evren Günay Bask ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA Buradaki bilgilerde eksiklikler vardır. Yardımseverlerimiz tarih sırasında yazılmaya çalışılmıştır. Sökeli ha İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU 1808 1839 yıllan arasında, otuzbiryıl saltanatta kalan otuzuncu

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 10 Sayı 1 Ocak-Haziran 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE-YORUM Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi ISSN:

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE-YORUM Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi ISSN: 2 HİKMET YURDU DÜŞÜNCE-YORUM Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi ISSN: 1308-6944 Hakemli Bilimsel Dergi İmtiyaz Sahibi Ali Duman-Abdurrahman Kasapoğlu Yazı İşleri Abdurrahman Kasapoğlu-Mustafa Bulut-İbrahim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Tarihi Kaynakları I Ders No : 80020030 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN:

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN: HİKMET YURDU DÜŞÜNCE-YORUM Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi DOI NUMBER: 10.17540 Hakemli Bilimsel Dergi İmtiyaz Sahibi Ali Duman-Abdurrahman Kasapoğlu Yazı İşleri Abdurrahman Kasapoğlu-Mustafa Bulut-İbrahim

Detaylı

Fiilden İsim Yapma Ekleri

Fiilden İsim Yapma Ekleri Fiil kök ve gövdelerinden, isimler yapmakta kullanılan eklerdir. Bu eklerin sayıca çok ve işlek olması, Türkçenin fiilden isim yapmaya elverişli bir dil olduğunun da göstergesidir. 1. -gan, -gen; -kan,

Detaylı

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) S. N. HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK. 2016 2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ 1. HADİS TARİHİ 2. TÜRK DİLİ DERSİN ADI İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) FİNAL

Detaylı

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu T.C KARAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM M ÜDÜRLÜĞÜ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ SIRA T.C KİMLİK NO ADI SADI GÖREV 1 ERCAN ATAĞAN Beden Eğitimi GÖREV YERİ -ERMENEK / (747769) -

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: MUSKİ Çalışma Usul ve TOPLANTI : MAYIS BİRLEŞİM : 1 2. OTURUM : 1 KARAR NO : 11 KARAR TARİHİ : 12.05.2016 TEKLİF EDİLEN EVRAKIN DAİRESİ Esasları

Detaylı

ANIT PARK SİTESİ FAALİYET RAPORU

ANIT PARK SİTESİ FAALİYET RAPORU 1. GİRİŞ : İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mah. 7355. Sk. No: 203 adresinde bulunan ve Bayraklı Tapu Sicil Müdürlüğüne kayıtlı taşınmazlar üzerine inşa edilen 8 Blok ve 288 Bağımsız Bölümden ibaret,

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

VERGİ DENETMENİ TANIM

VERGİ DENETMENİ TANIM TANIM Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Vergi

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ

KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ SİMGE İBBİĞİ Hasanpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ADALET ALANI/İngilizce 82 81,2998 82 NARİN ATEŞ Hasanpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ADALET ALANI/İngilizce 83 76,9872 81 AYLİN ÇAĞLAR Hasanpaşa

Detaylı