pursaklar belediyesi performans programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pursaklar belediyesi performans programı"

Transkript

1

2 pursaklar belediyesi performans programı /pursaklarbelediyesi BEYAZ MASA www pursaklar.bel.tr /pursaklarbelediyesi BEYAZ MASA www pursaklar.bel.tr

3 ii

4 iv

5 p Sunus. ursaklar Belediyesi olarak Stratejik planımızı iç ve dış paydaşlarımızın istek ve görüşlerini dikkate alarak hazırlamış bulunmaktayız. 00 yılı da Stratejik Planımıza uygun olarak düzenlenmiştir., gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetlerin maliyet, zaman, verimlilik ve ölçülebilirlik unsurlarını içeren bir belgedir. Performans Programımız 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda belirtilen kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, hesap verebilirlik ve malî saydamlık ilkeleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Hızlı gelişen ve her geçen gün büyüyen Pursaklar ımızda yaşamanın ayrıcalığını gösterecek faaliyetlerimiz ile herkese örnek olacak bir Belediyecilik anlayışı kazandıracağız. Sosyal donatı alanları, rekreasyon alanları, spor sahaları, sosyal ve kültürel imkanlar açısından Pursaklar ımızı yaşamak için tercih edilen bir yer haline getireceğiz. v Üstlendiğimiz misyonu yerine getirmek ve vizyonumuzu gerçekleştirmek için, şeffaf, hoşgörülü, yenilikçi, hukuka saygılı, hesapverebilir, katılımcı, ekip ruhu ile hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmeye çalışacağız. Bundan önceki dönemlerde yapılan çalışmalara katkı sağlayan tüm Belediye çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemde de Pursaklar ımızı ileriye götürecek ve katkı sağlayacak herkese şükranlarımı sunuyorum. 00 Mali Yılı Bütçesi vii vii

6 içindekiler I. GENEL BİLGİLER... A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... B. TEŞKİLAT YAPISI...5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR... 6 D. İNSAN KAYNAKLARI...8 II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 0 A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER...0 B. AMAÇ VE HEDEFLER... 0 C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER... D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI... 7

7 I. GENEL BİLGİLER A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları; Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak, Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek, Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak, Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek, Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak, Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, Borç almak, bağış kabul etmek, Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek, Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek, Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek, Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek, Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek, bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak, Kara, deniz, su ve demir yolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile kara yolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5//008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6/9/0 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, 00 Mali Yılı Bütçesi

8 İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi altyapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediyenin görev ve sorumlulukları; 59 sayılı Belediye Kanunu nun 4. maddesine göre belediyeler mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar. Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. Belediye Meclisi 59 sayılı Kanuna göre belediye idaresinin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır. 56 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu da benzer bir düzenleme ön görmüştür. Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Belediye Meclisinin görev ve yetkileri kanunda maddeler halinde sayılmıştır. Madde 8- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek, Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: /9 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır, Borçlanmaya karar vermek, Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek, Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek, Şartlı bağışları kabul etmek, Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek, Bütçe içi işletme ile 676 sayılı Türk Ticaret Kanunu na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek, Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek, Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek, Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek, Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek, Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek, Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek, Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek, Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak, Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek, İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. Belediye Encümeni Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; İl belediyelerinde ve nüfusu in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden, Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur, Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder, 00 Mali Yılı Bütçesi

9 Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri B. TEŞKİLAT YAPISI ORGANİZASYON ŞEMASI Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek, Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak, Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek, Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE BAŞKANI ERTUĞRUL ÇETİN Kanunlarda öngörülen cezaları vermek, BELEDİYE ENCÜMENİ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek, Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek, Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek, BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. Belediye Başkanı Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen usul ve esaslara göre seçilir. BAŞKANA DOĞRUDAN BAĞLI BİRİMLER BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI UFUK SİPAHİ ERCAN DOĞAN AHMET ERBAĞ AHMET ÖZTÜRK 0 0 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 0 Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. Meclise ve encümene başkanlık etmek. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. Belediye personelini atamak. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. Şartsız bağışları kabul etmek. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 4 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 00 Mali Yılı Bütçesi 5 5

10 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR Belediyemizin kullanımında olan fiziksel kaynaklarımız aşağıda belirtilmiştir. Hizmet Birimleri Belediyemiz kanun ve yönetmeliklerin üzerine görev kıldığı mahalli müşterek hizmetler ile sosyal kültürel hizmetleri aşağıda belirtilen birimlerde yürütmektedir. Hizmet Binalarımız Adres Ana Hizmet Binası Tevfik İleri Mah. Emek Cad. No: 8 Fen İşleri Müdürlüğü İş Makinası Garajı Mimar Sinan Mah. Köroğlu Cad. No: 5 Fen İşleri Ek Hizmet Binası Yeşilova Mahallesi Kıbrıs Caddesi Temizlik İşleri Müdürlüğü İş Makinası Garajı Saray Fatih Mah. Korkut Sok. No: Sosyal ve Kültürel Tesisler Nezaket Okullarımız Dede Torun Lokallerimiz Saray Kapalı Yüzme Havuzu Selçuklu Kongre Merkezi Abdurrahim Karakoç Kongre Merkezi Yavuz Sultan Selim Nezaket ve Down Sendrom Okulu Saray Kültür Merkezi Nezaket Okulu Nezaket Anaokulu ve Kreşi Mimar Sinan Dede Torun Lokali Saray Kule Dede Torun Lokali Yavuz Selim Dede Torun Lokali Tevfik İleri Kültür Merkezi Altınova Nezaket Okulu Merkez Dede Torun Lokali Sirkeli Kültür Merkezi Saray Kültür Merkezi Ankara Kedisi Koruma ve Yaşatma Evi Tebessüm Sinema Salonu Şehir Araştırmaları Kütüphanesi Tebessüm Çarşısı Merkez Nezaket Okulu Araç Parkı Belediyemiz hizmetlerine tahsis edilen resmi kurum araçlarımız aşağıda belirtilmiştir. Hizmet Araçlarımız Adet Otomobil 4 Kamyon 4 Kamyonet 46 Minibüs Otobüs 6 Cenaze Aracı 4 Çöp Kamyonu 9 Traktör 6 Silindir 6 Çekici 5 Süpürge Aracı 5 Loder 8 Greyder Ekskavatör 4 Bilgi ve Teknolojik lar Belediyemizin birimlerinde kullanılan bilgi ve teknolojik kaynaklar aşağıda belirtilmiştir. Cinsi Adet Fiziksel Sunucu 5 Sanal Sunucu 80 Storage Bilgisayar 400 Hanımevlerimiz Saray Kültür Merkezi Hanımevi Ayyıldız Hanımevi Hüma Sultan Hanımevi Altınova Hanımevi Spor Salonlarımız Saray Kapalı Yüzme Havuzu Spor Salonu Muhammed Ali Spor Salonu Saray Hanımevi Spor Salonu Hüma Sultan Hanımevi Spor Salonu Saray Erkek Spor Salonu Altınova Spor Salonu Aile Yaşam Kadın Spor Salonu Yazıcı 00 Ups Güç Kaynağı 9 Cüzdan Yazıcı Para Sayma Mak. 7 Plotter Post Makinası Sabit IP Telefon 0 IP Telsiz Telefon 50 Kamera 400 Sanal Fax Mali Yılı Bütçesi 7 7

11 D. İNSAN KAYNAKLARI Belediyemizde görev yapan toplam 9 personelin statü olarak dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Statü Sayı % Memur 9 67 Kadrolu İşçi 46 4 Sözleşmeli Personel 7 9 Toplam 9 00 Belediyemizde görev yapan memur ve sözleşmeli personelin hizmet sınıfına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Hizmet Sınıfı Sayı % Genel İdare Hizmetleri 78 5 Teknik Hizmetler 6 4 Sağlık Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri Yardımcı Hizmetleri Toplam Belediyemizde görev yapan personelin cinsiyetlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Cinsiyet Memur Kadrolu İşçi Sözleşmeli Personel Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Kadın Erkek Toplam Belediyemizde görev yapan personelin öğrenim durumuna göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Öğrenim Durumu Memur Kadrolu İşçi Sözleşmeli Personel İlkokul Ortaokul 7-8 Lise Ön Lisans 5 0 Lisans Yüksek Lisans - - Toplam Toplam Belediyemizde görev yapan personelin Müdürlük bazında statü olarak dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Müdürlük Statü Memur İşçi Sözleşmeli Başkan Yardımcıları - - Özel Kalem Müdürlüğü - İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü Toplam Kültür İşleri Müdürlüğü - 4 Bilgi İşlem Müdürlüğü - 4 Yazı İşleri Müdürlüğü 7-8 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 4-5 Basın ve Yayın Müdürlüğü - 4 Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 4 6 Mali Hizmetler Müdürlüğü 9 - Temizlik İşleri Müdürlüğü 5-8 Zabıta Müdürlüğü - - Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 6 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 5 8 Etüd Proje Müdürlüğü 6-8 Hukuk İşleri Müdürlüğü - İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 7 Halkla İlişkiler Müdürlüğü 6 8 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5 8 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 7-9 TOPLAM Mali Yılı Bütçesi 9 9

12 II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER tarih ve 697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik in 4 üncü maddesinin üncü fıkrasında Kamu idareleri performans programı hazırlıklarında kalkınma planı, hükümet programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, yıllık program ile stratejik planlarını esas alırlar denilmektedir. Bu kapsamda Belediyemizin 00 yılı ; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanıp, tarih ve 0840 (.mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Onbirinci Kalkınma Planı nda (09-0) yer alan amaç, hedef ve politikalardan yerel yönetimleri doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendirdiğini düşündüğümüz temel politikalar, öncelikler ile bu bağlamda belirlenmiş olan Stratejik Planımızdaki amaç ve hedeflerimiz kapsamında hazırlanmıştır. Belediyemizin stratejik planında; Kurumsal etkinlik Kentsel gelişim ve denetim Sosyal ve kültürel belediyecilik Etkin kaynak yönetimi Çevre ve sağlık hizmetleri Etkili yönetişim Toplumsal gelişim alanlarında olmak üzere 7 amaç belirlenmiştir. Bu stratejiler ile Belediyemizin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten, kültürel ve sosyal faaliyet ve projeler üreten, birlikte yönetim anlayışını benimsemiş ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması ve dolayısı ile sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmak amaçlanmaktadır. B. AMAÇ VE HEDEFLER Misyon Pursaklarda ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel açıdan sürdürülebilir kaliteli hizmet sunarak, katılımcı yönetim anlayışını benimseyip hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak. Vizyon Sosyal belediyecilik anlayışını esas alan paydaşlarla bütünleşmiş, planlı ve yenilikçi yaklaşımlarla kaliteli şehircilik anlayışını benimseyen herkesin yaşamayı tercih edeceği örnek bir ilçe olmak. İlkeler Güvenilir ve şeffaf olmak Adil ve tarafsız olmak Ahlaki ve manevi değerlere önem vermek Etik değerlere sahip çıkmak Değişime ve gelişime açık olmak Kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak Çözüm odaklı olmak Çevreye duyarlı olmak Teknolojik gelişmelere açık olmak Ulaşılabilir olmak Hizmetlerin kalitesini yükselterek sürekli ve kalıcı kılmak STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER. KURUMSAL ETKİNLİĞİ ARTIRMAK -Personelin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bilgi, beceri ve yeteneğinin artırılmasına yönelik eğitim organizasyonları koordine edilecektir. -Belediyemiz adına tüm hukuki süreçler takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır. -Kentsel gelişimi hızlandırmak ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak için Coğrafi Bilgi Sistemi hizmete açılacaktır. 4-Bilgi işlem altyapısının ve donanımlarının teknolojik kapasitesi artırılacak ve veri güvenliği sağlanacaktır. 5-Hizmet birimlerimizin ihtiyaçları kısa sürede ve en ekonomik şekilde temin edilecektir.. KENTSEL GELİŞİM VE DENETİMİ SAĞLAMAK -Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler hazırlanacaktır. -Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlama, imar uygulamaları ve projeler yapılacaktır. -Kentsel gelişim ve yapılaşma sürecinde, yapıların yasalara uygunluğu denetlenerek, her türlü kaçak oluşum engellenecektir. 4-Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için cadde ve sokaklar daha sağlıklı ve konforlu hale getirilecektir. 5-Planlaması tamamlanmış olan bölgelerin imar yolları açılacak ve mevcut yolların tesviye çalışmaları yapılacaktır. 6-Belediye sınırları içerisindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin yasal çerçeve içerisinde yapılması sağlanacaktır.. SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI GELİŞTİREREK YAYGINLAŞTIRMAK -Hemşehrilerimizin kültürel faaliyetlere katılımları arttırılacaktır. -Hemşehrilerimizin el becerilerini geliştirmek ve sanatsal, kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla kurslar açılacaktır. -Cenaze hizmetleri hızlı, güvenilir ve kesintisiz olarak verilecektir. 4-Sosyal ve kültürel faaliyetlerin gelişimi için olanaklar arttırılacaktır. 5-Hemşehrilerimizin nikah işlemleri etkin ve kısa sürede gerçekleştirilecek, özel günleri de düzenlenen organizasyon ve verilen hediyeler ile kutlanacaktır 4. ETKİN KAYNAK YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK -Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı artırılacaktır Mali Yılı Bütçesi

13 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER -Gelir tahsilat iş ve işlemleri kolaylaştırılacaktır C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU -Belediye taşınmazlarının etkin ve etkili kullanımı sağlanacaktır. 4-Sürekli gelişen teknoloji şartlarına göre güncel ve milli yazılım kullanım oranı arttırılacaktır. 5. ÇEVRE VE SAĞLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK -Pursaklarda yaşayanların sağlık standartlarını arttırmak için şehre nefes aldıran, sürdürülebilir yeşil alanların miktarı ve kalitesi artırılacaktır. -Pursaklar halkına daha iyi hizmet verebilmek için yeşil alan ve parklar daha verimli ve modern hale getirilecektir. -Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen sokak hayvanları ve çevre kirliliği unsurları rehabilite edilecektir. 4-Katı atıklar gelişen teknolojik sistemler kullanılarak toplanacaktır. 5-Sağlıklı yaşanabilir bir toplum için gıda imalat ve satış işyerleri mevzuat kapsamında denetlenecektir. 6. ETKİLİ YÖNETİŞİMİ SAĞLAMAK -Halkla ilişkiler geliştirilerek, Belediye ve vatandaş arasındaki iletişim güçlendirilecektir. -Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği geliştirilecektir. -Hizmet ve faaliyetlerimizin tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek, çeşitlendirilecek ve Belediyemizin bilinirliği artırılacaktır. 4-Halkın belediye hizmetlerine olan beklentilerini belirlemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. 5-Kent konseyi, kent yaşamında hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi ve karar süreçlerine yerel halkın katılımı ile etkili yönetişime katkı sağlayacaktır. 7. TOPLUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK -İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimizin eğitimine destek olunarak katkı sağlanacaktır. Amaç Hedef A: Kurumsal etkinliği artırmak H.: Personelin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bilgi, beceri ve yeteneğinin artırılmasına yönelik eğitim organizasyonları koordine edilecektir. PH.: Personelin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bilgi, beceri ve yeteneğinin artırılmasına yönelik eğitim organizasyonları koordine edilecektir. Hizmet sunan kuruluşların en önemli üretim faktörü, sahip olduğu insan kaynağıdır düşüncesinden yola çıkarak, personelimizin verilecek eğitimlerle tam donanımlı hale getirmek sureti ile hizmette kaliteyi artırmak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Alınan eğitim talep sayısı Adet Eğitimde ihtiyaç duyulan konuları tespit etmek Düzenlenen eğitimlerin sayısı Adet Personele verilecek eğitimlerde ihtiyacı karşılamak Düzenlenen eğitimlerden memnuniyet oranı Yüzde 00 Verilen eğitimlerin etkinliğini ölçmek Faaliyetler İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam Tüm birimlerden eğitim taleplerinin alınması , ,00 Alınan eğitim taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda personelimizin eğitim ihtiyacının tespiti ve ihtiyaçlara göre ilgili personelin eğitim almasının sağlanması , ,00 Yapılan eğitimler neticesinde personelin memnuniyet oranının anketlerle ölçülmesi 7.000, ,00 Genel Toplam.5.000, ,00 -Dar gelirli ve dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlarda bulunulacaktır. -Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli, sevgi ve saygı dolu birer birey olarak yetiştirilmesi için nezaket kuralları öğretilecektir. 4-Sağlıklı bireyler yetiştirmek için spor yapma olanakları ve spor yapan kişi sayısı artırılacaktır. 5-Sıfır atık sistemi yaygınlaştırılıp bilinçli bir toplum oluşturulacaktır. 00 Mali Yılı Bütçesi

14 PH.: Personelin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bilgi, beceri ve yeteneğinin artırılmasına yönelik eğitim organizasyonları koordine edilecektir. F..: Tüm birimlerden eğitim taleplerinin alınması Bilgi İşlem Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 0.000,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 PH.: Personelin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bilgi, beceri ve yeteneğinin artırılmasına yönelik eğitim organizasyonları koordine edilecektir. F..: Alınan eğitim taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda personelimizin eğitim ihtiyacının tespiti ve ihtiyaçlara göre ilgili personelin eğitim almasının sağlanması Bilgi İşlem Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 4.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı , Mali Yılı Bütçesi 5 5

15 PH.: Personelin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bilgi, beceri ve yeteneğinin artırılmasına yönelik eğitim organizasyonları koordine edilecektir. F..: Yapılan eğitimler neticesinde personelin memnuniyet oranının anketlerle ölçülmesi Bilgi İşlem Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 0.000,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 7.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.000,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 7.000,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 7.000,00 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A: Kurumsal etkinliği artırmak H.: Belediyemiz adına tüm hukuki süreçler takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır. PH.: Belediyemiz adına tüm hukuki süreçler takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır. Belediyemizin hukuki konularda kurumsallaşmasına katkı sağlamak ve dava ve icra gibi hukuki süreçleri takip ederek Belediyemiz lehine sonuçlanmasını sağlamak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Belediye aleyhine açılan davaların takibi Yüzde 00 Aleyhimize açılan davalara karşı etkin ve başarılı savunmalar yaparak hukuki süreci sonuçlandırmak Belediyemizce açılan davaların takibi Yüzde 00 Kurumsal iş ve işlemlerin gereği gibi uygulanmasını ve kamusal alacakların tahsili için gerekli yasal süreci takip etmek ve sonuçlandırmak Verilen hukuki görüş Yüzde 00 Doğabilecek hukuki boşlukları en aza indirmek amacıyla ihtiyaç duyulması halinde birimlere hukuki görüş vermek Faaliyetler Belediyemiz aleyhine açılan davaların takip edilmesi Belediyemizce özel ve tüzel kişilere açılan davalar ile ilgili hukuki süreçlerin takip edilmesi Birimler tarafından istenilen hukuki görüşlerin verilmesi İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam 754., , Genel Toplam.67.8, , Mali Yılı Bütçesi 7 7

16 PH.: Belediyemiz adına tüm hukuki süreçler takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır. PH.: Belediyemiz adına tüm hukuki süreçler takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır. F..: Belediyemiz aleyhine açılan davaların takip edilmesi F..: Belediyemizce özel ve tüzel kişilere açılan davalar ile ilgili hukuki süreçlerin takip edilmesi Hukuk İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 0.400,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 609.7,00 06 Sermaye Giderleri 8.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 754.,00 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri.40,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri 7.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 754.,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı Mali Yılı Bütçesi 9 9

17 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU PH.: Belediyemiz adına tüm hukuki süreçler takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır. Amaç A: Kurumsal etkinliği artırmak F..: Birimler tarafından istenilen hukuki görüşlerin verilmesi Hukuk İşleri Müdürlüğü Hedef H.: Kentsel gelişimi hızlandırmak ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak için Coğrafi Bilgi Sistemi hizmete açılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 8.60,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.84,00 06 Sermaye Giderleri 5.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı PH.: Kentsel gelişimi hızlandırmak ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak için Coğrafi Bilgi Sistemi hizmete açılacaktır. Sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik mekâna, konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi, sorgulaması ve sunulması için gerekli olan sistemin kullanıma açılması. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Coğrafi Bilgi Sistemi için yazılım araştırması ve tedarik edilmesi Yüzde 00 Coğrafi Bilgi Sistemine geçiş için ön araştırma, piyasa araştırması ve satın alma süreçlerinin tamamlanması Veri girişi için iş birliği yapılacak müdürlüklerle Yüzde 00 iletişime geçilmesi Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı alındıktan sonra veri girişleri ilgili müdürlükler tarafınca yapılacağından ilgili müdürlüklerle iletişime geçilerek veri girişi hakkında brifing verilmesi İlgili verilerin sisteme giriş oranı Yüzde 0 Coğrafi Bilgi Sisteminin işgücü anlamında büyük çoğunluğu veri girişlerinin sağlanmasıdır. Veri girişleri sağlanarak sistemin kullanılabilir hale gelmesi gerekmektedir 4 Sistemin aktif hale getirilmesi Yüzde 0 Gerekli veri girişleri sağlandıktan sonra sistemin aktif hale getirilerek hizmete sunulması Faaliyetler 4 Yazılım için piyasa araştırması ve satın alma işlemlerinin yapılması Veri girişi için iş birliği yapılacak müdürlüklerle iletişime geçilmesi İlgili müdürlüklerce gerekli verilerin sisteme girişinin sağlanması Tüm verilerin girişi sağlandıktan sonra, sistemin test edilip hizmete açılması İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam , , , ,00 Genel Toplam , , Mali Yılı Bütçesi

18 PH.: Kentsel gelişimi hızlandırmak ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak için Coğrafi Bilgi Sistemi hizmete açılacaktır. PH.: Kentsel gelişimi hızlandırmak ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak için Coğrafi Bilgi Sistemi hizmete açılacaktır. F..: Yazılım için piyasa araştırması ve satın alma işlemlerinin yapılması F..: Veri girişi için iş birliği yapılacak müdürlüklerle iletişime geçilmesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 00 Mali Yılı Bütçesi

19 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A: Kurumsal etkinliği artırmak H..4: Bilgi işlem altyapısının ve donanımlarının teknolojik kapasitesi artırılacak ve veri güvenliği sağlanacaktır. PH..4: Bilgi işlem altyapısının ve donanımlarının teknolojik kapasitesi artırılacak ve veri güvenliği sağlanacaktır. Gerekli sunucuları yenileyerek veya yükselterek sunucu kısmında gerekli kaynağa sahip olmak, kurumda kullanılmakta olan bilgisayarların donanımı yetersiz ise değiştirmek, veri güvenliği kapsamında felaket kurtarma merkezi kurmak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Sistem odasındaki sunucu ve storage sistemlerinin yenilenmesi ve genişletilmesi Yüzde 0 Sürekli gelişen ve değişen teknoloji şartlarına göre sunucuların yeterliliği sürekli kontrol edilerek gerekli oranda yenilenmesi veya genişletilmesi Yenilenen bilgisayar sayısı Yüzde 0 Kurumumuzda kullanılan donanımı yetersiz bilgisayarların yenilenmesi Felaket kurtarma merkezi kurulması Yüzde 0 Veri merkezinde bulunan sunucular başka bir konumdaki güvenli bir veri merkezine anlık olarak yedeklenir ve felaket anlarında veri kaybı riski ortadan kaldırılır Faaliyetler Donanımı yetersiz storage ve sunucuların tespit edilmesi ve yenilenmesi İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam , ,00 Donanımı yetersiz bilgisayarların yenilenmesi , ,00 Felaket Kurtarma Merkezi için lokasyon temini, projelendirilmesi ve gerekli donanımların tespit edilerek sistemin kurulması Genel Toplam , ,00 PH..4: Bilgi işlem altyapısının ve donanımlarının teknolojik kapasitesi artırılacak ve veri güvenliği sağlanacaktır. F.4.: Donanımı yetersiz storage ve sunucuların tespit edilmesi ve yenilenmesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı , Mali Yılı Bütçesi 5 5

20 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU PH..4: Bilgi işlem altyapısının ve donanımlarının teknolojik kapasitesi artırılacak ve veri güvenliği sağlanacaktır. F.4.: Donanımı yetersiz bilgisayarların yenilenmesi Amaç Hedef A: Kurumsal etkinliği artırmak H.5: Hizmet birimlerimizin ihtiyaçları kısa sürede ve en ekonomik şekilde temin edilecektir. Bilgi İşlem Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 PH.5: Hizmet birimlerimizin ihtiyaçları kısa sürede ve en ekonomik şekilde temin edilecektir. Çalışanlarımızın daha sağlıklı ve hijyenik ortamda hizmet verebilmeleri için gerekli araç, gereçlerin temin edilmesi ve bakımlarının yapılmasını sağlamak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Araçların tek çatı altında toplanması Yüzde 00 Tüm kamu araçlarımızın verimli kullanılması için tek birimden takibinin yapılması Hizmet birimlerinin bakım ve onarımları Yüzde 00 Tüm birimlerin gerekli bakım ve onarım işlerinin hizmetlerin aksamaması için ivedilikle yapılması Hizmet birimlerinin temizlik işleri Yüzde 00 Daha sağlıklı bir ortamda hizmet verilebilmesi için tüm hizmet birimlerinin eksiksiz ve düzenli bir şekilde temizlik işlerinin yapılmasını 4 Yemekhanenin sağlık ve hijyen koşullarına uygunluğu Yüzde 00 Çalışanlarımızın sağlığı için gerekli hijyen koşullarına uygun olarak temizlik ve bakım işlerinin yapılması 5 Birimlerimizin ihtiyaçlarının temin edilmesi Yüzde 00 Hizmet birimlerimizin daha iyi hizmet verilebilmesi için gerekli ihtiyaçların zamanında ve kaliteli sağlanması Faaliyetler 4 5 Belediyemiz hizmet araçları tek çatı altında toplanarak tüm birimlerimizin araç ihtiyacının karşılanması Hizmet birimlerinin sağlıklı hizmet verebilmesi için binalarımızın bakım ve onarım personelinin göreve hazır halde bulundurulması Hizmet birimlerinin temizlik işlerinin hizmet aksatılmadan yerine getirilmesi için personelin göreve hazır halde bulundurulması Belediye yemekhanesinin sağlıklı ve hijyen şartlarına uygun şekilde hizmete sunulması Hizmet birimlerinden gelen taleplerin değerlendirilerek ihtiyaç olan malzemelerin mevzuata uygun olarak temin edilmesi İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam , , , , , , , , , ,00 Genel Toplam.54.06, , Mali Yılı Bütçesi 7 7

21 PH.5: Hizmet birimlerimizin ihtiyaçları kısa sürede ve en ekonomik şekilde temin edilecektir. PH.5: Hizmet birimlerimizin ihtiyaçları kısa sürede ve en ekonomik şekilde temin edilecektir. F.5.: Belediyemiz hizmet araçları tek çatı altında toplanarak tüm birimlerimizin araç ihtiyacının karşılanması F.5.: Hizmet birimlerinin sağlıklı hizmet verebilmesi için binalarımızın bakım ve onarım personelinin göreve hazır halde bulundurulması Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tüm Müdürlükler Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tüm Birimler Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı , Mali Yılı Bütçesi 9 9

22 PH.5: Hizmet birimlerimizin ihtiyaçları kısa sürede ve en ekonomik şekilde temin edilecektir. F.5.: Hizmet birimlerinin temizlik işlerinin hizmet aksatılmadan yerine getirilmesi için personelin göreve hazır halde bulundurulması Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tüm Birimler Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 PH.5: Hizmet birimlerimizin ihtiyaçları kısa sürede ve en ekonomik şekilde temin edilecektir. F.5.4: Belediye yemekhanesinin sağlıklı ve hijyen şartlarına uygun şekilde hizmete sunulması Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tüm Birimler Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı , Mali Yılı Bütçesi

23 PH.5: Hizmet birimlerimizin ihtiyaçları kısa sürede ve en ekonomik şekilde temin edilecektir. F.5.5: Hizmet birimlerinden gelen taleplerin değerlendirilerek ihtiyaç olan malzemelerin mevzuata uygun olarak temin edilmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tüm Birimler Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 7.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.09.06,00 06 Sermaye Giderleri.6.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A: Kentsel gelişim ve denetimi sağlamak H.: Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler hazırlanacak ve uygulanması sağlanacaktır. PH.: Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler hazırlanacak ve uygulanması sağlanacaktır. Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için çeşitli fon ve hibe desteklerinden yararlanarak veya bütçemiz kapsamında Pursaklar için yeni, kaliteli, sağlıklı mekânsal projeler üretilecek ve uygulanması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Mahalle Konağı Projesi Adet Halkımızın taziye, asker uğurlama, mevlüt, halk toplantıları vb. gibi ortak sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere mahalle konağı projelerinin hazırlanması Muhtarlık Binası Projeleri Adet Muhtarlık hizmet binası bulunmayan mahallelerimize daha kaliteli hizmet sunmak için muhtarlık binası projelerinin hazırlanması Pazar Alanı Projeleri Adet Pazar alanı bulunmayan ve mevcut pazar alanlarına erişimi zor olan mahallelerimize sağlıklı, kaliteli standartlarda pazar alanı hizmeti sunmak için pazar alanı projelerinin hazırlanması 4 Şehitlik Parkı ve Meydan Projesi Yüzde 50 Halkımızın önemli günlerde toplanması ve birlik beraberliğin arttırılarak, sosyalleşmenin sağlanması için gerekli olan Şehitlik Parkı ve Meydan Projesinin hazırlanması 5 Güneş Enerji Santrali Projesi Yüzde 0 Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi ile belediye birimlerimizin ihtiyacı olan enerjinin sağlanması için Güneş Enerji Santrali Projesinin hazırlanması 6 Kent Ormanı Projesi Yüzde 5 Halkın rekreasyon ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Kent Ormanı Projesinin hazırlanması 7 Endemik Fauna Tanıtım Projesi Yüzde 0 Ankara İli mikro coğrafyasında yaşayan hayvan türlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli olan Endemik Fauna Tanıtım Projesinin hazırlanması 8 Esnaf Üniversitesi Projesi Yüzde 00 Pursaklar İlçe ekonomisinin güçlendirilmesi ve rekabet piyasasına etkin katılımın sağlanması için teknoloji destekli girişimcilik eğitimi vermesi planlanan Esnaf Üniversitesi Projesinin hazırlanması 9 Açık Spor Tesisi Projeleri Adet 5 Halkın rekreasyon ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılanması ve sağlıklı yaşamın desteklenmesi için spor aktivitelerinin gerçekleştirildiği Açık Spor Tesisi Projelerinin hazırlanması 00 Mali Yılı Bütçesi

24 Faaliyetler adet Mahalle Konağı ile ilgili İlbank A.Ş. den alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve kontrolörlük işlemlerinin yapılması adet muhtarlık binası ile ilgili etüd proje ve yapım işlerinin tamamlanması adet pazar alanı ile ilgili etüd proje ve yapım işinin tamamlanması Şehitlik Parkı ve Meydan Alanı ile ilgili etüd proje ve yapım işinin tamamlanması Güneş Enerjisi Santrali ile ilgili İlbank A.Ş. den alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve kontrolörlük işlemlerinin yapılması Kent Ormanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve yapım işinin tamamlanması Endemik Fauna Tanıtım Projesi ile ilgili etüd proje ve yapım işinin tamamlanması Esnaf Üniversitesi Projesi ilgili Kalkınma Ajansı ndan alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve yapım işinin tamamlanması 0 adet açık spor tesisi projeleri ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı ndan alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve yapım işinin tamamlanması İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam 7.649, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Genel Toplam , ,00 Öncelikli olarak hibe alımı ile yapılması planlanan projelerdir. PH.: Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler hazırlanacak ve uygulanması sağlanacaktır. F..: adet Mahalle Konağı ile ilgili İlbank A.Ş. den alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve kontrolörlük işlemlerinin yapılması Etüd Proje Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 4.68,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri.0,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 7.649,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 7.649, Mali Yılı Bütçesi 5 5

25 PH.: Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler hazırlanacak ve uygulanması sağlanacaktır. PH.: Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler hazırlanacak ve uygulanması sağlanacaktır. F..: adet muhtarlık binası ile ilgili etüd proje ve yapım işlerinin tamamlanması F..: adet pazar alanı ile ilgili etüd proje ve yapım işinin tamamlanması Etüd Proje Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri.8,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.9,00 06 Sermaye Giderleri.400,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 48.64,00 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 5.000,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 9.870,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 54.65, Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı.459.5,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 48.64,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı.459.5, Mali Yılı Bütçesi 7 7

26 PH.: Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler hazırlanacak ve uygulanması sağlanacaktır. F..4: Şehitlik Parkı ve Meydan Alanı ile ilgili etüd proje ve yapım işinin tamamlanması Etüd Proje Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 4.50,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0.89,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 95.69,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 95.69,00 Öncelikli olarak hibe alımı ile yapılması planlanan projelerdir. PH.: Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler hazırlanacak ve uygulanması sağlanacaktır. F..5: Güneş enerjisi santrali ile ilgili İlbank A.Ş. den alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve kontrolörlük işlemlerinin yapılması Etüd Proje Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 4.68,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri.0,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 7.649,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 7.649, Mali Yılı Bütçesi 9 9

27 Öncelikli olarak hibe alımı ile yapılması planlanan projelerdir. PH.: Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler hazırlanacak ve uygulanması sağlanacaktır. F..6: Kent Ormanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve yapım işinin tamamlanması Etüd Proje Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 4.68,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri.0,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 7.649,00 Toplam İhtiyacı PH.: Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler hazırlanacak ve uygulanması sağlanacaktır. F..7: Endemik Fauna Tanıtım Projesi ile ilgili etüd proje ve yapım işinin tamamlanması Etüd Proje Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 0.000,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri.494,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 47.96,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 7.40,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 7.40,00 Toplam İhtiyacı 7.649, Mali Yılı Bütçesi 4 4

28 Öncelikli olarak hibe alımı ile yapılması planlanan projelerdir. PH.: Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler hazırlanacak ve uygulanması sağlanacaktır. F..8: Esnaf Üniversitesi Projesi ilgili Kalkınma Ajansından alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve yapım işinin tamamlanması Etüd Proje Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 4.68,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri.0,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 7.649,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 7.649,00 Öncelikli olarak hibe alımı ile yapılması planlanan projelerdir. PH.: Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler hazırlanacak ve uygulanması sağlanacaktır. F..9: 0 adet açık spor tesisi projeleri ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı ndan alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve yapım işinin tamamlanması Etüd Proje Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 4.68,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri.0,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 7.649,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 7.649, Mali Yılı Bütçesi 4 4

29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A: Kentsel gelişim ve denetimi sağlamak H.: Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlamanın, imar uygulamaları ve projeler yapılacaktır. PH.: Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlamanın, imar uygulamaları ve projeler yapılacaktır. Pursaklar halkının daha kaliteli ve yaşanabilir mekânlarda yaşayabilmesi için gerekli plan düzenlemelerinin yapılması. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Sirkeli imar planının revize edilmesi Yüzde 50 İmar planı ve parselasyon planı uyumsuzluğunun yeni revize planı ile çözülmesi Altınova uygulama imar planı revizyonu ve Yüzde 90 parselasyon planı tamamlanma süreci İmar planı süreci tamamlanan altınova revizyon imar planının parselasyon planının tamamlanması Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Yüzde 00 yapılacak olan planların iş takibinin yapılması Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan imar planlarına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi Sirkeli bölgesinde yapılması düşünülen yeni 4 Yüzde 00 mezarlık alanının sürecinin takip edilmesi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan mezarlık alanı ile ilgili vatandaşlara bilgi verilebilmesi için plan süreçlerinin takip edilmesi Faaliyetler 4 Yürürlükte olan nazım imar planı, uygulama imar planı ve parselasyon planı arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi Günümüz kentsel ihtiyaçlarını karşılayamayan uygulama imar planlarının revizyonunun yapılması Ankara büyükşehir belediye başkanlığı tarafından yapılacak olan /5000 ölçekli nazım imar planlarının takibinin yapılması ve nazım imar planına uygun /000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması 08 Ankara Çevre Düzeni Planında öngörülen Pursaklar İlçesi Abadan, Yeşilova, Sirkeli ve Kösrelikkızığı Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yeni mezarlık alanının iş takibinin yapılması İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam , , , , , , , ,00 Genel Toplam , ,00 PH.: Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlamanın, imar uygulamaları ve projeler yapılacaktır. F..: Yürürlükte olan nazım imar planı, uygulama imar planı ve parselasyon planı arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 5.85,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 60.00,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri.5,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı , Mali Yılı Bütçesi 45 45

30 PH.: Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlamanın, imar uygulamaları ve projeler yapılacaktır. F..: Günümüz kentsel ihtiyaçlarını karşılayamayan uygulama imar planlarının revizyonunun yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) PH.: Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlamanın, imar uygulamaları ve projeler yapılacaktır. F..: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak olan /5000 ölçekli nazım imar planlarının takibinin yapılması ve nazım imar planına uygun /000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 5.50,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 8.667,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 64.66,00 06 Sermaye Giderleri 5.97,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 0.00,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri.467,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri.567,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı , Mali Yılı Bütçesi 47 47

31 PH.: Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlamanın, imar uygulamaları ve projeler yapılacaktır. F..4: 08 Ankara Çevre Düzeni Planında öngörülen Pursaklar İlçesi Abadan, Yeşilova, Sirkeli ve Kösrelikkızığı Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yeni mezarlık alanının iş takibinin yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 5.5,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri.867,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.46,00 06 Sermaye Giderleri 5.9,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A: Kentsel gelişim ve denetimi sağlamak H.: Kentsel gelişim ve yapılaşma sürecinde, yapıların yasalara uygunluğu denetlenerek her türlü kaçak oluşum engellenecektir. PH.: Kentsel gelişim ve yapılaşma sürecinde, yapıların yasalara uygunluğu denetlenerek her türlü kaçak oluşum engellenecektir. Kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve engellenmesi için düzenli olarak denetlenmesi. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 İmara aykırı yapılarda yapılan işlem sayısı Adet 90 Kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve engellenmesi için düzenli olarak denetlenmesi Hazine arazilerinin işgaline ilişkin işlem sayısı Adet Kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve engellenmesi için düzenli olarak denetlenmesi Tehlike arz eden yapı hakkında işlem sayısı Adet Düzenli kontrollerle kaçak yapılaşmanın engellenmesi 4 Tehlike arz eden yapılarda yıkılan yapı sayısı Adet 0 Düzenli kontrollerle kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve engellenmesi Faaliyetler İhtiyacı (TL) 00 Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile iş birliği yaparak denetim ekibi oluşturup ruhsatsız yapılaşmanın engellenmesi İlçe sınırları içerisindeki hazine alanlanların denetlenmesi Bütçe Toplam , , , ,00 İmar mevzuatına aykırı yapıların mühürlenmesi , ,00 4 İmar mevzuatına ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu na aykırı yapıların yıkım işlemlerinin yürütülmesi , ,00 Genel Toplam , , Mali Yılı Bütçesi 49 49

32 PH.: Kentsel gelişim ve yapılaşma sürecinde, yapıların yasalara uygunluğu denetlenerek her türlü kaçak oluşum engellenecektir. F..: Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile iş birliği yaparak denetim ekibi oluşturup ruhsatsız yapılaşmanın engellenmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 5.5,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri.867,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.46,00 06 Sermaye Giderleri 5.9,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 PH.: Kentsel gelişim ve yapılaşma sürecinde, yapıların yasalara uygunluğu denetlenerek her türlü kaçak oluşum engellenecektir. F..: İlçe sınırları içerisindeki hazine alanlanların denetlenmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 5.5,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri.867,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.46,00 06 Sermaye Giderleri 5.9,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı , Mali Yılı Bütçesi 5 5

33 PH.: Kentsel gelişim ve yapılaşma sürecinde, yapıların yasalara uygunluğu denetlenerek her türlü kaçak oluşum engellenecektir. F..: İmar Mevzuatına aykırı yapıların mühürlenmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 5.5,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri.867,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.46,00 06 Sermaye Giderleri 5.9,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 PH.: Kentsel gelişim ve yapılaşma sürecinde, yapıların yasalara uygunluğu denetlenerek her türlü kaçak oluşum engellenecektir. F..4: İmar mevzuatına ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu na aykırı yapıların yıkım işlemlerinin yürütülmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri.44.55,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 6.400,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00.000,00 06 Sermaye Giderleri 05.5,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı , Mali Yılı Bütçesi 5 5

34 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A.: Kentsel gelişim ve denetimi sağlamak H.4: Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için cadde ve sokaklar daha sağlıklı ve konforlu hale getirilecektir. PH.4: Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için cadde ve sokaklar daha sağlıklı ve konforlu hale getirilecektir. Kentsel gelişim planlı bir şekilde yürütülerek, vatandaşlarımızın günlük yaşantılarını kolaylaştırmak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Bordür yapılacak olan sokak sayısı Adet 75 Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda yapılacak olan sokakların yerinde tespitinin yapılması Yapılacak bordür miktarı m Açıklama Tespit edilen sokaklarımız ne kadar malzeme gideceğinin çalışmasının yapılması Asfalt serimi yapılacak sokak sayısı Adet 0 Vatandaşlarımız talebi ve şikayetleri sonucunda yerinde tespit yapılarak asfaltyapılacak sokakların belirlenmesi 4 Serimi yapılan asfalt miktarı Ton Yeni açılan imar yollarımızın ve bozulan yollarımızın tespiti yapıldıktan sonar ne kadar asfaltın gideceğinin tespit edilerek bütçe imkanlarımız dahilinde satın alınarak sokaklarımıza uygulanması 5 Döşenecek kilittaşı miktarı m Vatandaşlarımızın talep, şikayet ve yeni açılan yollarımıza bütçe imkanlarımız doğrultusunda ihtiyaç duyulan kilit taşının alınarak döşenmesi PH.4: Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için cadde ve sokaklar daha sağlıklı ve konforlu hale getirilecektir. F.4.: Bordür uygulaması yapılacak olan cadde ve sokakların tespit edilmesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 Faaliyetler 4 5 Bordür uygulaması yapılacak olan cadde ve sokakların tespit edilmesi Bütçe imkânları doğrultusunda ihtiyaç duyulan bordürlerin satın alınarak cadde ve sokaklara uygulanması Asfalt serimi yapılacak olan cadde ve sokakların tespit edilmesi Bütçe imkânları doğrultusunda ihtiyaç duyulan asfalt malzemelerinin satın alınarak cadde ve sokaklara uygulanması Bütçe imkânları doğrultusunda ihtiyaç duyulan kilit taşının satın alınarak cadde ve sokaklara uygulanması İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam , , , , , , , , , ,00 Genel Toplam , , Mali Yılı Bütçesi 55 55

35 PH.4: Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için cadde ve sokaklar daha sağlıklı ve konforlu hale getirilecektir. F.4.: Bütçe imkânları doğrultusunda ihtiyaç duyulan bordürlerin satın alınarak cadde ve sokaklara uygulanması Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 PH.4: Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için cadde ve sokaklar daha sağlıklı ve konforlu hale getirilecektir. F.4.: Asfalt serimi yapılacak olan cadde ve sokakların tespit edilmesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı , Mali Yılı Bütçesi 57 57

36 PH.4: Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için cadde ve sokaklar daha sağlıklı ve konforlu hale getirilecektir. PH.4: Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için cadde ve sokaklar daha sağlıklı ve konforlu hale getirilecektir. F.4.4: Bütçe imkânları doğrultusunda ihtiyaç duyulan asfalt malzemelerinin satın alınarak cadde ve sokaklara uygulanması F.4.5: Bütçe imkânları doğrultusunda ihtiyaç duyulan kilit taşının satın alınarak cadde ve sokaklara uygulanması Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.88.50,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı , Mali Yılı Bütçesi 59 59

37 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A: Kentsel gelişim ve denetimi sağlamak H.5: Planlanması tamamlanmış olan bölgelerin imar yolları açılacak ve mevcut yolların tesviyesi çalışmaları yapılacaktır. PH.5: Planlanması tamamlanmış olan bölgelerin imar yolları açılacak ve mevcut yolların tesviyesi çalışmaları yapılacaktır. Kentsel gelişimin planlı bir şekilde yürütülmesi ve vatandaşlarımızın daha rahat bir ulaşıma sahip olmaları için yapılan çalışmalar. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Açılan yeni imar yolu Km 5 Yapılaşma ve altyapı durumu takip edilerek açılan imar yolları Tesviyesi yapılan mevcut yol Km 00 Vatandaşlarımızın mevsim geçişlerinde ulaşım açısından sıkıntı çekmemeleri için mevcut imar yollarının tesviye çalışmalarının yapılması Faaliyetler Açılacak imar yollarının planlanması yapılarak, 56 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği yetki ve sorumluluğumuzda olan yolların aciliyet durumuna göre açılması Vatandaşların talep ve şikâyetleri doğrultusunda 56 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği yetki ve sorumluluğumuzda olan mevcut imar yollarının tesviye çalışmalarının yapılması İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam , , , ,00 Genel Toplam , ,00 PH.5: Planlaması tamamlanmış olan bölgelerin imar yolları açılacak ve mevcut yolların tesviyesi çalışmaları yapılacaktır. F.5.: Açılacak imar yollarının planlanması yapılarak, 56 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereği yetki ve sorumluluğumuzda olan yolların aciliyet durumuna göre açılması Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı , Mali Yılı Bütçesi 6 6

38 PH.5: Planlaması tamamlanmış olan bölgelerin imar yolları açılacak ve mevcut yolların tesviyesi çalışmaları yapılacaktır. F.5.: Vatandaşların talep ve şikâyetleri doğrultusunda 56 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereği yetki ve sorumluluğumuzda olan mevcut imar yollarının tesviye çalışmalarının yapılması Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A: Kentsel gelişim ve denetimi sağlamak A.6: Belediye sınırları içerisindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin yasal çerçeve içerisinde yapılması sağlanacaktır. PH.6: Belediye sınırları içerisindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin yasal çerçeve içerisinde yapılması sağlanacaktır. Ticari ve ekonomik faaliyet gösteren işyerlerinin güncel kayıtlarının sağlanması. Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 0.000,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Kontrol edilecek bölge sayısı Adet Denetimlerin düzenli programlar dahilinde sürdürülmesinin sağlanması Yapılan toplantı sayısı Adet Etkin denetimlerin sürdürülmesi için personel ile bilgi paylaşımının artırılmasının sağlanması Denetlenecek iş yeri sayısı Adet.500 Denetimi hedeflenen işyerleri sayısı ile İlçenin refah düzeyini artırmak Faaliyetler Denetim yapılacak bölgelerin mahalle bazında sınıflandırılması Zabıta personeli ile mesleki niteliklerini artırıcı toplantı yapılması Sınıflandırılan bölgelerde bulunan işyerlerinin denetimlerinin yapılması İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam , ,00 5.7,00 5.7, , ,00 Genel Toplam , , Mali Yılı Bütçesi 6 6

39 PH.6: Belediye sınırları içerisindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin yasal çerçeve içerisinde yapılması sağlanacaktır. PH.6: Belediye sınırları içerisindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin yasal çerçeve içerisinde yapılması sağlanacaktır. F.6.: Denetim yapılacak bölgelerin mahalle bazında sınıflandırılması F.6.: Zabıta personeli ile mesleki niteliklerini artırıcı toplantı yapılması Zabıta Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 7.008,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.760,00 06 Sermaye Giderleri 5.80,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 5.48,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri.504,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.880,00 06 Sermaye Giderleri.640,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 5.7,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 5.7, Mali Yılı Bütçesi 65 65

40 PH.6: Belediye sınırları içerisindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin yasal çerçeve içerisinde yapılması sağlanacaktır. F.6.: Sınıflandırılan bölgelerde bulunan işyerlerinin denetimlerinin yapılması Zabıta Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri 8.490,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A: Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışını geliştirerek yaygınlaştırmak H.: Hemşehrilerimizin kültürel faaliyetlere katılımları arttırılacaktır. PH.: Hemşehrilerimizin kültürel faaliyetlere katılımları arttırılacaktır. Hemşehrilerimizin sosyal, kültürel faaliyetlere kolay bir şekilde erişimini sağlamak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Sanatsal etkinliklerle buluşturulan kişi sayısı Adet 00 Açıklama: İlçemizde düzenlemiş olduğumuz sanatsal faaliyetlere katılım sayısı arttırılacaktır Dede Torun Lokallerimize gelen vatandaş Adet 00 sayısı Açıklama: İlçemizde bulunan dede torun lokallerine gelen vatandaş sayısı arttırılacaktır Kültürel gezilerimize ve organizasyonlara Adet 650 katılan kişi sayısı Açıklama: Kültürel gezi ve organizasyonlara katılım sayıları arttırılacaktır Düzenlenecek kültür gezisi ve organizasyon 4 Adet 5 sayısı Mevsim şartları duğrultusunda kayak festivali düzenlenmesi, hemşehrilerimizin tarihi ve kültürel değere sahip yerlerle buluşturulması, uluslararası Kedi Güzellik Festivali nin düzenlenmesi ve Dedeler Neneler. Bahara Yürüyor Etkinliği düzenlenmesi 5 Özel günlerde yemek verilecek kişi sayısı Adet 60 Açıklama: İlçemizde bulunan şehit ve gazi yakınlarının ailelerine unutulmadıklarını göstermek adına yemek organizasyonu düzenlenmesi, Ramazan ayı kapsamında hemşehrilerimize iftar yemekleri verilmesi Faaliyetler İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam Hemşehrilerimizin sinema ile buluşturulması 45.95, , Dede torun lokallerimize gelen hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirmelerinin sağlanması Düzenlenecek olan kültürel gezi ve organizasyonlara katılan kişi sayısının arttırılması Kültürel gezi ve organizasyonların düzenlenmesi 5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik etkinlikleri ve ramazan ayı etkinliklerinin düzenlenmesi 45.95, , , ,00.40,00.40, , ,00 Genel Toplam , , Mali Yılı Bütçesi 67 67

41 PH.: Hemşehrilerimizin kültürel faaliyetlere katılımları arttırılacaktır. F..: Hemşehrilerimizin sinema ile buluşturulması Kültür İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) PH.: Hemşehrilerimizin kültürel faaliyetlere katılımları arttırılacaktır. F..: Dede torun lokallerimize gelen hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirmelerinin sağlanması Kültür İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 45.95,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 45.95,00 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 45.95,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 45.95, Mali Yılı Bütçesi 69 69

42 PH.: Hemşehrilerimizin kültürel faaliyetlere katılımları arttırılacaktır. PH.: Hemşehrilerimizin kültürel faaliyetlere katılımları arttırılacaktır. F..: Düzenlenecek olan kültürel gezi ve organizasyonlara katılan kişi sayısının arttırılması F..4: Kültürel gezi ve organizasyonların düzenlenmesi Kültür İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 90.95,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 90.95,00 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.45,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı.40,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı.40, Mali Yılı Bütçesi 7 7

43 PH.: Hemşehrilerimizin kültürel faaliyetlere katılımları arttırılacaktır. F..5: 5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik etkinlikleri ve ramazan ayı etkinliklerinin düzenlenmesi Kültür İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 8.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 8.95,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 8.95,00 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A: Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışını geliştirerek yaygınlaştırmak H.: Hemşehrilerimizin el becerilerini geliştirmek ve sanatsal, kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla kurslar açılacaktır. PH.: Hemşehrilerimizin el becerilerini geliştirmek ve sanatsal, kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla kurslar açılacaktır. Açılan kurslar ile hemşehrilerimizin kültürel ve sosyal yaşantılarına katkıda bulunmak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Hanım evlerimizde açılan kurs sayısı Adet Vatandaşlarımızın taleplerine istinaden kurslar açılacaktır Hanım evlerimize gelen kursiyer sayısı Adet 00 Kurslara katılım oranları arttırılacaktır Gençlerimize yönelik eğitici projeler kapsamında açılan kurs sayısı Gençlerimizin taleplerine yönelik kurslar açılacaktır Gençlerimize yönelik eğitici projeler 4 kapsamında katılan kursiyer sayısı Kurslara katılım oranları arttırılacaktır. Faaliyetler 4 Hanımlarımıza yönelik talep doğrultusunda belirlenen kursların (kurdele nakışı, dikiş(etek dikimi), dikiş(çocuk giyimi), perspektif, iğne oyası, muhasebe, ahşap boyama, bilgisayar, arapça, kişisel gelişim, okuma yazma, sekreterlik) faaliyete geçirilmesi Hanımlarımıza yönelik açılan kursların kursiyer sayılarını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması Gençlerimize yönelik belirlenen kursların (gitar, keman, bağlama, ney, halk oyunları vb.) faaliyete geçirilmesi Gençlerimize yönelik düzenlenen kursların katılımcı sayılarını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması Adet Adet 00 İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam , , , , , , , ,00 Genel Toplam , , Mali Yılı Bütçesi 7 7

44 PH.: Hemşehrilerimizin el becerilerini geliştirmek ve sanatsal, kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla kurslar açılacaktır. F..: Hanımlarımıza yönelik talep doğrultusunda belirlenen kursların (kurdele nakışı, dikiş(etek dikimi), dikiş(çocuk giyimi), perspektif, iğne oyası, muhasebe, ahşap boyama, bilgisayar, arapça, kişisel gelişim, okuma yazma, sekreterlik) faaliyete geçirilmesi Kültür İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı PH.: Hemşehrilerimizin el becerilerini geliştirmek ve sanatsal, kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla kurslar açılacaktır. F..: Hanımlarımıza yönelik açılan kursların kursiyer sayılarını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması Kültür İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 0.000,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri.700,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0, Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 5.65,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 5.65,00 Toplam İhtiyacı , Mali Yılı Bütçesi 75 75

45 PH.: Hemşehrilerimizin el becerilerini geliştirmek ve sanatsal, kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla kurslar açılacaktır. PH.: Hemşehrilerimizin el becerilerini geliştirmek ve sanatsal, kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla kurslar açılacaktır. F..: Gençlerimize yönelik belirlenen kursların (gitar, keman, bağlama, ney, halk oyunları vb.) faaliyete geçirilmesi F..4: Gençlerimize yönelik düzenlenen kursların katılımcı sayılarını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması Kültür İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri.500,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.890,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 4.500,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0.000,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 5.45,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 5.45, Mali Yılı Bütçesi 77 77

46 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A: Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışını geliştirerek yaygınlaştırmak H.: Cenaze hizmetleri hızlı, güvenilir ve kesintisiz olarak verilecektir. PH.: Cenaze hizmetleri hızlı, güvenilir ve kesintisiz olarak verilecektir. Yetkili ve tecrübeli personellerimiz ile gerekli araç ve gereçlerin kullanılarak cenaze hizmetlerini gerçekleştirmek. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Verilen cenaze nakil hizmeti Yüzde 00 Vefat eden kişilerin cenaze nakil işlemlerinin Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmesi Cenaze ihtiyaçlarının karşılanması Yüzde 00 Vefat eden kişilerin cenaze ihtiyaçlarının Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmesi Taziye ziyareti Yüzde 00 Vefat eden kişilerin yakınlarının ziyaret edilmesi Faaliyetler İlçemizde vefat eden kişilerin yakınlarının talebine göre cenaze nakil işlemlerinin yapılması Maddi durumu yeterli olmayan hemşehrilerimizin cenaze ihtiyaçlarının karşılanması İlçemizde vefat eden hemşehrilerimizin cenaze yakınlarına taziye ziyaretinde bulunulması İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam , , , , , ,00 Genel Toplam 655.5, ,00 PH.: Cenaze hizmetleri hızlı, güvenilir ve kesintisiz olarak verilecektir. F..: İlçemizde vefat eden kişilerin yakınlarının talebine göre cenaze nakil işlemlerinin yapılması Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı , Mali Yılı Bütçesi 79 79

47 PH.: Cenaze hizmetleri hızlı, güvenilir ve kesintisiz olarak verilecektir. PH.: Cenaze hizmetleri hızlı, güvenilir ve kesintisiz olarak verilecektir. F..: Maddi durumu yeterli olmayan hemşehrilerimizin cenaze ihtiyaçlarının karşılanması F..: İlçemizde vefat eden hemşehrilerimizin cenaze yakınlarına taziye ziyaretinde bulunulması Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000, ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 05.5,00 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000, ,00 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 05.5,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı , Mali Yılı Bütçesi 8 8

48 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A: Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışını geliştirerek yaygınlaştırmak H.4: Sosyal ve kültürel faaliyetlerin gelişimi için olanaklar arttırılacaktır. PH.4: Sosyal ve kültürel faaliyetlerin gelişimi için olanaklar arttırılacaktır. İlçemizde gerçekleştirilecek sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde kullanılan mekânların kapasite ve verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Kültür ve kongre merkezlerinde yapılan program sayısı Adet 0 Belediyemize bağlı kültür ve kongre merkezlerindeki yapılan program sayısının arttırılmasına yönelik salonlarımızın reklam ve tanıtımlarının yapılması Verimliliği arttırılan kültür ve kongre merkezi Adet 0 sayısı Belediyemize bağlı kültür ve kongre merkezlerinin çeşitli aktivite ve organizasyonlarda kullanılmak üzere uygun koşullarda revize edilmesi Faaliyetler Kültür ve kongre merkezlerinin kullanımının arttırılması ile ilgili sosyal medya ve reklam çalışmalarının yapılması Kültür ve kongre merkezlerinin modern kullanışlı konumda yapılması teknolojiye ve sanatsal faaliyetlere uygun ses, ışık, sahne sistemlerinin yeterli duruma getirilmesi İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam Genel Toplam 4.495, ,00 PH.4: Sosyal ve kültürel faaliyetlerin gelişimi için olanaklar artırılacaktır. F.4.: Kültür ve kongre merkezlerinin kullanımının arttırılması ile ilgili sosyal medya ve reklam çalışmalarının yapılması İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Basın ve Yayın Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 5.860,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 9.87,50 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 06 Sermaye Giderleri 9.500,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 5.747,50 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 5.747, Mali Yılı Bütçesi 8 8

49 PH.4: Sosyal ve kültürel faaliyetlerin gelişimi için olanaklar artırılacaktır. F.4.: Kültür ve kongre merkezlerinin modern kullanışlı konumda yapılması teknolojiye ve sanatsal faaliyetlere uygun ses, ışık, sahne sistemlerinin yeterli duruma getirilmesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Basın ve Yayın Müdürlüğü PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A: Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışını geliştirerek yaygınlaştırmak H.5: Hemşehrilerimizin nikah işlemleri etkin ve kısa sürede gerçekleştirilecek, özel günleri de düzenlenen organizasyon ve verilen hediyeler ile kutlanacaktır. PH.5: Hemşehrilerimizin nikah işlemleri etkin ve kısa sürede gerçekleştirilecek, özel günleri de düzenlenen organizasyon ve verilen hediyeler ile kutlanacaktır. Çiftlerimizin mutlulukları artırılmaya çalışılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 5.860,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 9.87,50 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 06 Sermaye Giderleri 9.500,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 5.747,50 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 5.747,50 Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Evlenen çiftlere verilen hediye sayısı Adet 000 Mutluluklarını artırmak için hediye takdim edilmesi Özel günler programı Adet Evlenen çiftlerimiz (Sevgililer günü, doğum günlerinde v.b.) organizasyonlar yapmak Memnuniyet anketi Yüzde 00 Evlenen çiftlerimizin memnuniyetleri artırmak ve özdenetim anket yapılmsı Faaliyetler İhtiyacı (TL) 00 Evlendirme iş ve işlemlerinin teknoloji ve bilişim imkanları kullanılarak kısa sürede gerçekleştirilmesi ve evlenen çiftlere hediye verilmesi Belediyemizce evlilik işlemleri gerçekleştirilen çiftlerin, düzenlenen organizasyonlarla özel günlerinin kutlanması Evlenen çiftlerle evlilik işlemleri ile ilgili memnuniyet anketi yapılması Bütçe Toplam , , , , , ,00 Genel Toplam , , Mali Yılı Bütçesi 85 85

50 PH.5: Hemşehrilerimizin nikah işlemleri etkin ve kısa sürede gerçekleştirilecek, özel günleri de düzenlenen organizasyon ve verilen hediyeler ile kutlanacaktır. PH.5: Hemşehrilerimizin nikah işlemleri etkin ve kısa sürede gerçekleştirilecek, özel günleri de düzenlenen organizasyon ve verilen hediyeler ile kutlanacaktır. F.5.: Evlendirme iş ve işlemlerinin teknoloji ve bilişim imkanları kullanılarak kısa sürede gerçekleştirilmesi ve evlenen çiftlere hediye verilmesi F.5.: Belediyemizce evlilik işlemleri gerçekleştirilen çiftlerin, düzenlenen organizasyonlarla özel günlerinin kutlanması Yazı İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri 5.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.000,00 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı , Mali Yılı Bütçesi 87 87

51 PH.5: Hemşehrilerimizin nikah işlemleri etkin ve kısa sürede gerçekleştirilecek, özel günleri de düzenlenen organizasyon ve verilen hediyeler ile kutlanacaktır. F.5.: Evlenen çiftlerle evlilik işlemleri ile ilgili memnuniyet anketi yapılması Yazı İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.550,00 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 0.550,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 0.550,00 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A4: Etkin kaynak yönetimini sağlamak H4.: Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı artırılacaktır. PH4.: Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı artırılacaktır. Belediyemizin yapacağı hizmetlerin daha etkili ve verimli şekilde sunulabilmesi için gelirlerimiz artırılmaya çalışılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Beyana davet sayısı Adet 5 Gelirlerimizin takibi için vatandaşlarımızın devraldıkları gayrimenkulleri Belediyemize bildirmelerinin sağlanması Gönderilen mesaj sayısı Adet Vergi ödeme dönemlerinden önce mükelleflere emlak vergilerini ödemeleri konusunda hatırlatıcı ve zamanında vergilerini ödemeyen mükelleflere ise uyarıcı mesaj gönderilmesi Hazırlanan bilboard ve afiş sayısı Adet 8 Emlak vergilerinin zamanında ödenmesinin sağlanması amacıyla bilgilendirici ve uyarıcı materyallerin kullanılması 4 Gönderilen ödeme emri sayısı Adet Ödemelerini zamanında yapmayan mükelleflerin ödeme emri ile borçlarını ödemelerinin sağlanması 5 Tahakkuk-tahsilat oranı Yüzde 66 Tahakkuk, tahsilat oranının izlenmesi Faaliyetler 4 Tapu kayıtlarını esas alarak bilgilendirme mesajı ile vatandaşların beyana davet edilmesi ve beyan vermeyen vatandaşların tapu kayıtlarına göre resen tahakkuklarının yapılması Vadesinde ödeme yapmayan mükelleflerin tespit edilmesi ve bilgilendirici mesaj gönderilmesi Vergi ödeme dönemlerinde afiş ve bilboardlar hazırlayarak mükelleflerin bilgilendirilmesi Tüm bilgilendirme ve uyarılara rağmen borcunu ödemeyen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam 5.000, , , , , , , ,00 Genel Toplam , , Mali Yılı Bütçesi 89 89

52 PH4.: Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı artırılacaktır. F4..: Tapu kayıtlarını esas alarak bilgilendirme mesajı ile vatandaşların beyana davet edilmesi ve beyan vermeyen vatandaşların tapu kayıtlarına göre resen tahakkuklarının yapılması Mali Hizmetler Müdürlüğü Basın ve Yayın Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü PH4.: Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı artırılacaktır. F4..: Vadesinde ödeme yapmayan mükelleflerin tespit edilmesi ve bilgilendirici mesaj gönderilmesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Basın ve Yayın Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 5.000,00 Toplam İhtiyacı 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0.000,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 0.000,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 0.000,00 Toplam İhtiyacı 5.000, Mali Yılı Bütçesi 9 9

53 PH4.: Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı artırılacaktır. F4..: Vergi ödeme dönemlerinde afiş ve bilboardlar hazırlayarak mükelleflerin bilgilendirilmesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Basın ve Yayın Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 PH4.: Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı artırılacaktır. F4..4: Tüm bilgilendirme ve uyarılara rağmen borcunu ödemeyen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Basın ve Yayın Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı , Mali Yılı Bütçesi 9 9

54 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A4. Etkin kaynak yönetimini sağlamak H4.: Gelir tahsilat iş ve işlemleri kolaylaştırılacaktır. PH4.: Gelir tahsilat iş ve işlemlerini kolaylaştırmak. Mükelleflerin Belediyemize olan borçlarını çeşitli imkan ve yöntemler ile ödeyebilmeleri için çalışmaların yapılması. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 e-belediye üzerinden ödeme yapan mükellef sayısı Adet.000 İnternet sitemiz üzerinden erişim sağlanan e-belediye uygulamamızın işlevselliği artırılarak mükelleflerin belediyeye bizzat gelmeden ödemelerini yapmalarının sağlanması Taksit imkanı sunulan banka sayısı Adet Ödeme kolaylığı sağlanabilmesi için daha çok bankanın kredi kartı ile taksitli ödeme imkanı sağlanması Mobil uygulama üzerinden tahsilat imkanının Yüzde 0 sağlanması Belediyemizin mobil uygulamasının işlevsel hale getirilip, borç ödeme imkanının sunulması Mobil uygulama üzerinden ödeme yapan 4 Adet 0 mükellef sayısı Kolay şekilde ödeme imkanı sunulabilmesi için mobil uygulamanın kullanırlılığının artırılması Faaliyetler İhtiyacı (TL) 00 4 e- Belediye üzerinden tahsilat işleminin kolaylaştırılarak yaygınlaştırılması Farklı bankalar ile anlaşma yapılarak taksit seçeneği sunulması ve ödeme imkanları ile ilgili mükelleflerin bilgilendirilmesi Belediyemizin mobil uygulaması üzerinden tahsilat imkanı sağlanması Mobil uygulama üzerinden tahsilat işleminin arttırılarak yaygınlaştırılması Bütçe Toplam , , , ,00 Genel Toplam , ,00 PH4.: Gelir tahsilat iş ve işlemleri kolaylaştırılacaktır. F4..: e-belediye üzerinden tahsilat işlemini kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak Mali Hizmetler Müdürlüğü Basın ve Yayın Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0.000,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı , Mali Yılı Bütçesi 95 95

55 PH4.: Gelir tahsilat iş ve işlemleri kolaylaştırılacaktır. F4..: Farklı bankalar ile anlaşma yapılarak taksit seçeneği sunulması ve ödeme imkanları ile ilgili mükelleflerin bilgilendirilmesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Basın ve Yayın Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A4: Etkin kaynak yönetimini sağlamak H4.: Belediye taşınmazlarının etkin ve etkili kullanımı sağlanacaktır. PH4.: Belediye taşınmazlarının etkin ve etkili kullanımı sağlanacaktır. Belediyemize ait taşınmazların envanter çalışmalarının yapılarak her türlü değerlendirmelerinin güncel bilgileriyle takibinin yapılması. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Taşınmaz mal envanterinin çıkarılması Yüzde 50 Taşınmazların güncel takiplerinin yapılması Satışı yapılacak taşınmazların tespiti Yüzde 00 Belediyemize ait satışı yapılacak taşınmazların bilgilerinin güncellenmesi ve işlemlerinin yapılması İşgal edilen taşınmazların tespiti Yüzde 00 Belediyemize ait olup çeşitli çevrelerce kullanımda olan taşınmazların tespitlerinin yapılarak gerekli yasal iş ve işlevlerinin uygulanması Faaliyetler İhtiyacı (TL) 00 Belediyenin mülkiyetinde olan taşınmazların, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tapu Müdürlüğünden bilgileri alınarak Taşınmaz Mal Yönetmeliğine uygun olarak envanterinin çıkarılması Mali kaynak sağlamak amacıyla ekonomik verimliliği yüksek taşınmazların satışlarının yapılması İzinsiz olarak kullanılan belediye taşınmazlarının kira ve ecrimisil işlemlerinin yapılması Bütçe Toplam 0.000, , , , , ,00 Genel Toplam , , Mali Yılı Bütçesi 97 97

56 PH4.: Belediye taşınmazlarının etkin ve etkili kullanımı sağlanacaktır. F4..: Belediyenin mülkiyetinde olan taşınmazların, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tapu Müdürlüğünden bilgileri alınarak Taşınmaz Mal Yönetmeliğine uygun olarak envanterinin çıkarılması Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü PH4.: Belediye taşınmazlarının etkin ve etkili kullanımı sağlanacaktır. F4..: Mali kaynak sağlamak amacıyla ekonomik verimliliği yüksek taşınmazların satışlarının yapılması Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri.000,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 0.000,00 Toplam İhtiyacı 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 4.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı 0.000, Mali Yılı Bütçesi 99 99

57 PH4.: Belediye taşınmazlarının etkin ve etkili kullanımı sağlanacaktır. F4..: Mali kaynak sağlamak amacıyla ekonomik verimliliği yüksek taşınmazların satışlarının yapılması Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 4.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Yerli ve milli açık kaynak kodlu yazılımlara destek verilecektir. A4: Etkin kaynak yönetimini sağlamak H4.4: Sürekli gelişen teknoloji şartlarına göre güncel ve milli yazılım kullanım oranı arttırılacaktır. PH4.4: Sürekli gelişen teknoloji şartlarına göre güncel ve milli yazılım kullanım oranı arttırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Yerli işletim sistemi Pardus a geçmek için fizibilite, adaptasyon süreçlerinin tamamlanması Yüzde 00 Yerli ve milli açık kaynak kodlu işletim sisteminin kurumumuza adaptasyon süreçlerinin tamamlanması için çalışmalar yapmak Yerli işletim sistemi Pardus un kullanım oranı Yüzde 0 Pardus işletim sisteminin kurumumuzda kullanılan yazılımlara uyumluluğu kontrol edilip adaptasyonlarının sağlanması Yerli ve milli açık kaynak kodlu yazılım sayısı Adet 6 Cumhurbaşkanlığı. Kalkınma Planı kapsamında yerli ve milli açık kaynak kodlu yazılım kullanım oranını artırmak maksadıyla gerekli yazılımlara öncelik vermek Kurum içi haberleşme portalı intranet in devreye 4 Yüzde 00 alınması Kuruluş bünyesindeki çeşitli bilgilere erişim sağlamak için kurulan sadece kurum içi erişim sağlanabilen bir portal gerekliliği 5 Mobil uygulamanın yenilenmesi Yüzde 0 Mevcut mobil uygulamanın yenilenerek birden fazla mobil işletim sistemlerinde hizmete sunarak sürekli güncel tutmak Faaliyetler 4 5 Müdürlüklerdeki kullanılan yazılımların Pardus uyumluluğunun kontrol edilmesi Pardus İşletim Sistemi ne geçişin pilot müdürlüklerce test edilmesi ve belediye personellerimize eğitim verilmesi Kullanılan yazılımların yerli ve milli açık kaynak kodlu olan versiyonları ile ilgili araştırma yapılması ve uygun olanların kullanılması için çalışma yapılması İntranet sisteminin test edilerek kullanıma açılması Mobil uygulamanın çeşitli platformlarda kullanıma sunulması ve sürekli güncel tutulması İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam 0.000, , , , , ,00 Genel Toplam , , Mali Yılı Bütçesi 0 0

58 PH4.4: Sürekli gelişen teknoloji şartlarına göre güncel ve milli yazılım kullanım oranı arttırılacaktır. F4.4.: Müdürlüklerdeki kullanılan yazılımların Pardus uyumluluğunun kontrol edilmesi Bilgi İşlem Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) PH4.4: Sürekli gelişen teknoloji şartlarına göre güncel ve milli yazılım kullanım oranı arttırılacaktır. F4.4.: Kullanılan yazılımların yerli ve milli açık kaynak kodlu olan versiyonları ile ilgili araştırma yapılması ve uygun olanların kullanılması için çalışma yapılması Bilgi İşlem Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 0.000,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 0.000,00 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı , Mali Yılı Bütçesi 0 0

59 PH4.4: Sürekli gelişen teknoloji şartlarına göre güncel ve milli yazılım kullanım oranı arttırılacaktır. F4.4.4: İntranet sisteminin test edilerek kullanıma açılması Bilgi İşlem Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A5: Çevre ve sağlık hizmetlerini geliştirmek H5.: Pursaklarda yaşayanların sağlık standartlarını arttırmak için şehre nefes aldıran, sürdürülebilir yeşil alanların miktarı ve kalitesi artırılacaktır. PH5.: Pursaklarda yaşayanların sağlık standartlarını arttırmak için şehre nefes aldıran, sürdürülebilir yeşil alanların miktarı ve kalitesi artırılacaktır. Yeni park ve mesire alanlarının yapılması, yeşil alanların kalitesini arttırmak ve yenilenmesini sağlamak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Kişi başına düşen yeşil alan miktarı m 8, Kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak Dağıtılan tohum veya fidan sayısı Adet 500 Tohum ve fidan dağıtımı yaparak Pursaklarda yaşayanlara hem kendi ağaçlarını dikmelerine olanak sağlamak hem de doğaya katkı sağlamak amaçlanmıştır Dikilen ağaç sayısı Adet 600 İlçenin ağaçlandırma faaliyetlerini arttırarak devam ettirmek 4 Bakım yapılan yeşil alan miktarı m 4,500 Mevcut olan yeşil alanların korunmasını sağlamak Faaliyetler Park, kent parkı ve rekreasyon alanlarının planlanması İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam , ,00 Fidan dağıtımı yapılması 8.04, ,00 Ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi 9.99, ,00 4 Yeni yeşil alanların projelendirilmesi ve uygulanması, mevcut yeşil alanların korunması 70.46, ,00 Genel Toplam , , Mali Yılı Bütçesi 05 05

60 PH5.: Pursaklarda yaşayanların sağlık standartlarını arttırmak için şehre nefes aldıran, sürdürülebilir yeşil alanların miktarı ve kalitesi artırılacaktır. PH5.: Pursaklarda yaşayanların sağlık standartlarını arttırmak için şehre nefes aldıran, sürdürülebilir yeşil alanların miktarı ve kalitesi artırılacaktır. F5..: Park, kent parkı ve rekreasyon alanlarının planlanması Park ve Bahçeler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü F5..: Fidan dağıtımı yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 9.008,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri.408,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri 8.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 9.67,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 4.7,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 64.60,00 06 Sermaye Giderleri 0.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 8.04,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 8.04, Mali Yılı Bütçesi 07 07

61 PH5.: Pursaklarda yaşayanların sağlık standartlarını arttırmak için şehre nefes aldıran, sürdürülebilir yeşil alanların miktarı ve kalitesi artırılacaktır. PH5.: Pursaklarda yaşayanların sağlık standartlarını arttırmak için şehre nefes aldıran, sürdürülebilir yeşil alanların miktarı ve kalitesi artırılacaktır. F5..: Ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü F5..4: Yeni yeşil alanların projelendirilmesi ve uygulanması, mevcut yeşil alanların korunması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 9.67,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 4.7,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.995,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 9.99,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 9.99,00 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 9.008,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri.408,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri 0.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 70.46,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 70.46, Mali Yılı Bütçesi 09 09

62 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A5: Çevre ve sağlık hizmetlerini geliştirmek H5.: Pursaklar halkına daha iyi hizmet verebilmek için yeşil alan ve parklar daha verimli ve modern hale getirilecektir. PH5.: Pursaklar halkına daha iyi hizmet verebilmek için yeşil alan ve parklar daha verimli ve modern hale getirilecektir. Mevcut olan yeşil alanlarımızın ve parklarımızın korunmasını sağlarken bir yandan da teknolji ve yeniliklerden yararlanılarak yeni ve modern hale getirilmesi. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Spring sistemi uygulanan park sayısı Adet Sprink sulama sistemi şuana kadar bir pakta uygulanmıştır. Her yıl sayısını artırarak ilçe genelinde tüm parklara yayarak çoğaltmak Toplam yeşil alan içindeki mevsimsel bitki oranı Yüzde 46 Park ve yeşil alanlarımızda ilk baharda farklı bitki türleri dikilirken, kışa doğru soğuya dayanıklı mevsimsel bitkiler ile görsellik katmak, bunları çeşitlendirmek ve sayılarını çoğaltmak Yenilenen çocuk oyun grubu sayısı Adet 7 Var olan koşu yolu ve parklarımızdaki çocuk oyun gruplarının bakımı, korunması ve eskiyenlerin yenilenmesi 4 Fitness grupları sayısı Adet 7 Koşu yolu ve parklarımızda, olmayan parklar için yapılması olanlardada bakımı ve yenilenmesi için çalışmalar yapmak Faaliyetler 4 Daha verimli ve ekonomik bir sulama işlemi yapılması amacıyla spring sulama sisteminin mevcut ve yeni parklarda uygulanması Mevcut yeşil alanların daha fonksiyonel hale getirilmesi ve bitki çeşitlendirme faaliyetlerinin arttırılması Parklar ve yeşil alanların korunmasına yönelik çalışmalar yapılması Parklara oyun grubu ve fitness malzemelerinin konulması İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam , ,00 5.,00 5.,00 95.,00 95., , ,00 Genel Toplam.945.0, ,00 PH5.: Pursaklar halkına daha iyi hizmet verebilmek için yeşil alan ve parklar daha verimli ve modern hale getirilecektir. F5..: Daha verimli ve ekonomik bir sulama işlemi yapılması amacıyla spring sulama sisteminin mevcut ve yeni parklarda uygulanması Park ve Bahçeler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 4.64,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 7.464,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 55.40,00 06 Sermaye Giderleri 0.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı , Mali Yılı Bütçesi

63 PH5.: Pursaklar halkına daha iyi hizmet verebilmek için yeşil alan ve parklar daha verimli ve modern hale getirilecektir. F5..: Mevcut yeşil alanların daha fonksiyonel hale getirilmesi ve bitki çeşitlendirme faaliyetlerinin arttırılması. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 04.56,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 6.056,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri 5.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 5.,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 5.,00 PH5.: Pursaklar halkına daha iyi hizmet verebilmek için yeşil alan ve parklar daha verimli ve modern hale getirilecektir. F5..: Parklar ve yeşil alanların korunmasına yönelik çalışmaların yapılması Park ve Bahçeler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 04.56,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 6.056,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri 5.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 95.,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 95.,00 00 Mali Yılı Bütçesi

64 PH5.: Pursaklar halkına daha iyi hizmet verebilmek için yeşil alan ve parklar daha verimli ve modern hale getirilecektir. F5..4: Parklara oyun grubu ve fitness malzemelerinin konulması Park ve Bahçeler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A5: Çevre ve sağlık hizmetlerini geliştirmek H5.: Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen sokak hayvanları ve çevre kirliliği unsurları rehabilite edilecektir. PH5.: Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen sokak hayvanları ve çevre kirliliği unsurları rehabilite edilecektir. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve huzurlu hizmet verebilmek adına çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen sokak hayvanlarının rehabilite edilerek ve sahiplendirilerek bu etkinin ortadan kaldırılması ve kaçak hafriyat dökümünün engellenmesi hedeflenmektedir. Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 4.64,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 7.464,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri 4.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 46.78,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 46.78,00 Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı Adet 00 Hastalık riski taşıyan sokak hayvanlarının tespit edilerek rehabilitesinin yapılması Düzenlenen aşı kampanyası sonucu kuduz aşısı yapılan Adet 600 hayvan sayısı Vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayet neticesinde aşılama yapılması Sahipsiz sokak hayvanı sahiplendirme sayısı Adet 00 Sahipsiz sokak hayvan sayısındaki artışın düşürülmesi 4 Yeni sokak hayvanı barınağı yapılması Yüzde 0 Sahipsiz sokak hayvanlarının çevre ve insan sağlığına olumsuz etkisinin ortadan kaldırılması ve sokak hayvanlarının yaşam kalitesinin artırılması Çevre kirliliği unsurlarının denetlenmesi ve önlenmesi için 5 Adet 50 yapılan işlem sayısı Çevre ve toplum sağlığına olumsuz etki eden unsurların engellenmesi ve ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılarak sağlıklı bir çevrenin oluşturulması İhtiyacı (TL) 00 Faaliyetler Bütçe Toplam Hemşehrilerimizden gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilerek sokaklarda bulunan başı boş, risk taşıyan hayvanların tespit edilmesi, sağlık kontrolü, , ,00 aşılama, kısırlaştırma küpeleme vb.rehabilite çalışmasının gerçekleştirilmesi Düzenlenecek olan kuduz aşı kampanyası ile vatandaşların bu konuda taleplerinin alınması ve aşılama 0.900, ,00 işleminin gerçekleştirilmesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ile koordineli olarak sahipsiz sokak hayvanlarının ilan edileceği internet sitesinin oluşturulması ve vatandaşlardan gelen talep neticesinde hayvanların , ,00 sahiplendirilmesi 4 Kentsel gelişime engel olmayacak şekilde yeni, modern hayvan barınağı yapılması , ,00 5 Vatandaşlardan gelen şikayetler ve ekipler tarafından yapılan kontroller neticesinde çevre kirliliği oluşturan unsurların tespit edilmesi, önlenmesi ve gerekli çalışmaların yapılması , ,00 Genel Toplam , , Mali Yılı Bütçesi 5 5

65 PH5.: Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen sokak hayvanları ve çevre kirliliği unsurları rehabilite edilecektir. F5..: Hemşehrilerimizden gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilerek sokaklarda bulunan başıboş, risk taşıyan hayvanların tespit edilmesi, sağlık kontrolü, aşılama, kısırlaştırma küpeleme vb.rehabilite çalışmasının gerçekleştirilmesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü PH5.: Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen sokak hayvanları ve çevre kirliliği unsurları rehabilite edilecektir. F5..: Düzenlenecek olan kuduz aşı kampanyası ile vatandaşların bu konuda taleplerinin alınması ve aşılama işleminin gerçekleştirilmesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı 0 Personel Giderleri 9.000,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 9.900,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri 5.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 0.900,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 0.900,00 Toplam İhtiyacı , Mali Yılı Bütçesi 7 7

66 PH5.: Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen sokak hayvanları ve çevre kirliliği unsurları rehabilite edilecektir. PH5.: Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen sokak hayvanları ve çevre kirliliği unsurları rehabilite edilecektir. F5..: Bilgi İşlem Müdürlüğü ile koordineli olarak sahipsiz sokak hayvanlarının ilan edileceği internet sitesinin oluşturulması ve vatandaşlardan gelen talep neticesinde hayvanların sahiplendirilmesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü F5..4: Kentsel gelişime engel olmayacak şekilde yeni, modern hayvan barınağı yapılması Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 79.0,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri.80,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.400,00 06 Sermaye Giderleri 5.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 8.980,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 9.90,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı , Mali Yılı Bütçesi 9 9

67 PH5.: Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen sokak hayvanları ve çevre kirliliği unsurları rehabilite edilecektir. F5..5: Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda ve ekipler tarafından kaçak hafriyat dökümünün tespit edilmesi ve önlenmesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 8.980,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 9.90,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri 0.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ A5: Çevre ve sağlık hizmetlerini geliştirmek H5.4: Katı atıklar gelişen teknolojik sistemler kullanılarak toplanacaktır. PH5.4: Katı atıklar gelişen teknolojik sistemler kullanılarak toplanacaktır. İlçemizde oluşan katı atıkların rutin olarak toplanmasının günümüzün gelişen teknolojik imkanları ile daha verimli ve ekonomik olarak yapılması sayesinde, çevre ve sağlık hizmetlerimizin etkinliği arttırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 İmal edilen yer altı çöp konteyneri sayısı Adet 60 Belediyemizin imkanları ile imal edilen yer altı konteynerleri ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilen noktalarına yerleştirilecektir Temin edilen yer üstü çöp konteyneri sayısı Adet 600 Belediyemizin imkanları ile temin edilen yer üstü konteynerleri ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilen noktalarına yerleştirilecektir Yerleştirilen yer altı konteyner sayısı Adet 55 İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilen noktalarına yer altı konteynerleri montaj edilecektir 4 Yerleştirilen yer üstü konteyner sayısı Adet 550 İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilen noktalarına yer üstü konteynerlerin yerleştirilmesi yapılacaktır Faaliyetler İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam Yer altı çöp konteynerlerinin imal edilmesi.58.77, ,40 Yer üstü çöp konteynerlerinin temin edilmesi.55.54, ,55 4 Konteynerlerin yer tespit çalışmasının yapılması ve yer altı çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi Konteynerlerin yer tespit çalışmasının yapılması ve yer üstü çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi.04.68, , , ,5 Genel Toplam , , Mali Yılı Bütçesi

68 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ H5.4: Katı atıklar gelişen teknolojik sistemler kullanılarak toplanacaktır. H5.4: Katı atıklar gelişen teknolojik sistemler kullanılarak toplanacaktır. F5.4.: Yer altı çöp konteynerlerinin imal edilmesi F5.4.: Yer üstü çöp konteynerlerinin temin edilmesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 9.77,0 0 SGK Devlet Primi Giderleri 4.,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,0 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı.58.77,40 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 8.88,40 0 SGK Devlet Primi Giderleri.584,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.44.8,5 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı.55.54,55 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı.58.77,40 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı.55.54,55 00 Mali Yılı Bütçesi

69 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ H5.4: Katı atıklar gelişen teknolojik sistemler kullanılarak toplanacaktır. H5.4: Katı atıklar gelişen teknolojik sistemler kullanılarak toplanacaktır. F5.4.: Konteynerlerin yer tespit çalışmasının yapılması ve yer altı çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi F5.4.4: Konteynerlerin yer tespit çalışmasının yapılması ve yer üstü çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,60 0 SGK Devlet Primi Giderleri.056,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,0 06 Sermaye Giderleri 0.80,00 Toplam Bütçe İhtiyacı.04.68,70 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 7.94,80 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.58,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 57.58,55 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,5 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı.04.68,70 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı , Mali Yılı Bütçesi 5 5

70 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A5: Çevre ve sağlık hizmetlerini geliştirmek H5: Sağlıklı yaşanabilir bir toplum için gıda imalat ve satış işyerleri mevzuat kapsamında denetlenecektir. PH5.5: Sağlıklı yaşanabilir bir toplum için gıda imalat ve satış işyerleri mevzuat kapsamında denetlenecektir. Toplum sağlığını doğrudan etkileyen gıda işletmelerinin güvenilirliğini ve kalite düzeyini artırmak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Denetlenecek bölge sayısı Adet Denetimleri belirli bir plan ve program düzeyinde gerçekleştirmek Denetlenecek gıda iş yeri sayısı Adet 00 Hedeflenen denetim sayısına ulaşabilmek Faaliyetler Ruhsatlı gıda işyerlerinin faaliyet konularına göre mahalle bazında sınıflandırılması Belirlenen işyerlerinin düzenli olarak denetimlerinin yapılması İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam 06.66, , , ,00 Genel Toplam 49.44, ,00 PH5.5: Sağlıklı yaşanabilir bir toplum için gıda imalat ve satış işyerleri mevzuat kapsamında denetlenecektir. F5.5.: Ruhsatlı gıda işyerlerinin faaliyet konularına göre mahalle bazında sınıflandırılması Zabıta Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 6.64,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 6.75,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.90,00 06 Sermaye Giderleri.0,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 06.66,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 06.66, Mali Yılı Bütçesi 7 7

71 PH5.5: Sağlıklı yaşanabilir bir toplum için gıda imalat ve satış işyerleri mevzuat kapsamında denetlenecektir. F5.5.: Belirlenen işyerlerinin düzenli olarak denetimlerinin yapılması. Zabıta Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 7.008,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0.944,00 06 Sermaye Giderleri 5.80,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 84.78,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 84.78,00 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A6: Etkili yönetişimi sağlamak İlçemizi birlikte yönetmek amacıyla halkın istek ve görüşlerinin dinlenmesi. H6.: Halkla ilişkiler geliştirilerek, belediye ve vatandaş arasındaki iletişim güçlendirilecektir. PH6.: Halkla ilişkiler geliştirilerek, belediye ve vatandaş arasındaki iletişim güçlendirilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Vatandaş Buluşmaları (Halk Günü) Adet 0 Hemşehrilerimiz arasında düzenli Başkan vatandaş buluşmaları gerçekleştirilmesi randevu organizasyonları düzenlenmesi Halk Meclisi (Mahalle Buluşmaları) Adet 40 Hemşehrilerimiz istek ve taleplerinin takibi için yüz yüze iletişimde Belediye Başkanı nın daha fazla kişiye ulaşması için katılımcı yönetimin hayata geçirilmesi Sivil toplum kuruluşları okul aile birliği, dernekler Adet 0 ve muhtarlarla yapılan istişare toplantıları sayısı Sivil toplum kuruluşları, okul aile birliği, dernekler, mahalle muhtarları ile istişare toplantıları düzenlenmesi Hemşehrilerimizin doğum, ölüm, açılış ve 4 evlenme gibi özel günlerinde gönderilen çiçek ve çelenk sayısı Adet 440 Hemşehrilerimize doğum, ölüm, evlenme, iş yeri açılış ve diğer özel günlerinde çiçek ve çelenk gönderilmesi, hediyeler verilmesi Faaliyetler İhtiyacı (TL) 00 4 Hemşehrilerimiz arasında düzenli Başkan vatandaş buluşmaları gerçekleştirilmesi randevu organizasyonları düzenlenmesi Hemşehrilerimizin istek ve taleplerinin takibi için yüz yüze iletişimde Belediye Başkanı nın daha fazla kişiye ulaşmasının sağlanması için katılımcı yönetim hayata geçirilerek Halk Meclisi mahalle buluşmalarının gerçekleştirilmesi Sivil toplum kuruluşları, okul aile birliği, dernekler, mahalle muhtarları ile istişare toplantıları düzenlenmesi Hemşehrilerimize doğum, ölüm, evlenme, iş yeri açılış ve diğer özel günlerinde çiçek ve çelenk gönderilmesi, hediyeler verilmesi Bütçe Toplam 65.57, ,00.57,00.57, , , , ,00 Genel Toplam 7.56, , Mali Yılı Bütçesi 9 9

72 PH6.: Halkla ilişkiler geliştirilerek, belediye ve vatandaş arasındaki iletişim güçlendirilecektir. F6..: Hemşehrilerimiz arasında düzenli Başkan vatandaş buluşmaları gerçekleştirilmesi randevu organizasyonları düzenlenmesi Özel Kalem Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) PH6.: Halkla ilişkiler geliştirilerek, belediye ve vatandaş arasındaki iletişim güçlendirilecektir. F6..: Hemşehrilerimiz istek ve taleplerinin takibi için yüz yüze iletişimde Belediye Başkanı nın daha fazla kişiye ulaşması sağlanması için katılımcı yönetim hayata geçirilerek Halk Meclisi Mahalle Buluşmalarının gerçekleştirilmesi Özel Kalem Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0.57,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 65.57,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 65.57,00 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.57,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı.57,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı.57, Mali Yılı Bütçesi

73 PH6.: Halkla ilişkiler geliştirilerek, belediye ve vatandaş arasındaki iletişim güçlendirilecektir. PH6.: Halkla ilişkiler geliştirilerek, belediye ve vatandaş arasındaki iletişim güçlendirilecektir. F6..: Sivil toplum kuruluşları, okul aile birliği, dernekler, mahalle muhtarları ile istişare toplantıları düzenlenmesi F6..4: Hemşehrilerimize doğum, ölüm, evlenme, iş yeri açılış ve diğer özel günlerinde çiçek ve çelenk gönderilmesi, hediyeler verilmesi Özel Kalem Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 5.000,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 4.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.955,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 0.000,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 7.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.9,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 00.9,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 00.9,00 00 Mali Yılı Bütçesi

74 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A6: Etkili yönetişimi sağlamak H6.: Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği geliştirilecektir. PH6.: Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği geliştirilecektir. Belediyemizin kurum ve kuruluşlar ile iletişimini güçlendirerek tecrübe ve bilgi paylaşımı yapması. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Makama yurt içinden ve yurt dışından gelen konuklar Yüzde 00 Belediyeye yurt içinden ve yurt dışından gelen konukların temsil ve ağırlanması Kardeş şehir ziyaret sayısı Adet 4 Kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi Resmi ziyaret ve ağırlama organizasyonları kapsamında İlçemizi temsilen verilen hediye sayısı Adet 500 Resmi ziyaret ve ağırlama organizasyonları kapsamında İlçemizi temsilen hediye verilmesi Faaliyetler Belediyeye yurt içinden ve yurt dışından gelen konukların temsil ve ağırlanması Kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi Resmi ziyaret ve ağırlama organizasyonları kapsamında ilçemizi temsilen hediye verilmesi İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam 6.57, , , , , ,00 Genel Toplam 49.50, ,00 PH6.: Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği geliştirilecektir. F6..: Belediyeye yurt içinden ve yurt dışından gelen konukların temsil ve ağırlanması Özel Kalem Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 6.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.57,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 6.57,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 6.57, Mali Yılı Bütçesi 5 5

75 PH6.: Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği geliştirilecektir. PH6.: Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği geliştirilecektir. F6..: Kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi F6..: Resmi ziyaret ve ağırlama organizasyonları kapsamında ilçemizi temsilen hediye verilmesi Özel Kalem Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.57,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 75.57,00 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 00.06,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 00.06,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 75.57,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 00.06, Mali Yılı Bütçesi 7 7

76 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A6: Etkili yönetişimi sağlamak Sunduğumuz hizmet ve faaliyetlerin etkin şekilde tanıtımının yapılması. H6.: Hizmet ve faaliyetlerimizin tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek, çeşitlendirilecek ve Belediyemizin bilinirliği artırılacaktır. PH6.: Hizmet ve faaliyetlerimizin tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek, çeşitlendirilecek ve Belediyemizin bilinirliği artırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Kitle iletişim araçlarının kullanım oranı Yüzde 50 Kullanılmayan ya da etkin kullanılmayan kitle iletişim araçlarının kullanılması ve etkinleştirilmesi Sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı Adet Sosyal platformlar ve haberlerin zenginleştirilmesi Görsel, işitsel ve yazılı haber sayısı Adet 4000 Tüm haberlerin artırılması ve zenginleştirilmesi 4 Tanıtıcı basılı argüman sayısı Adet 50 Afiş, broşür, bilboard, branda, dergi, kitapçık vb. basılı argümanların artırılması 5 Yerel ve Ulusal basında yer alma sayısı Adet 50 Haberlerimizin yerel ve ulusal basında duyurulmasının artırılması 6 SMS gönderilen kişi sayısı Adet Bilgilendirici SMS ile hizmet ve faaliyetlerin hızlı bir şekilde daha fazla kişiye ulaştırılması PH6.: Hizmet ve faaliyetlerimizin tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek, çeşitlendirilecek ve Belediyemizin bilinirliği artırılacaktır. F6..: Kitle iletişim araçlarının artırılması, geliştirilmesi ve etkin kullanılması Özel Kalem Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 Faaliyetler İhtiyacı (TL) 00 Kitle iletişim araçlarının artırılması, geliştirilmesi ve etkin kullanılması Sosyal platformların çeşitlendirilmesi ve etkin kullanılması Tüm mecralarda yapılan haber sayısının artırılması Bütçe Toplam , ,00.000,00.000, , ,00 4 Tanıtıcı basılı argümanların etkin kullanılması , ,00 5 Basın kuruluşları ile ilişkinin koordine edilmesi ve kitle iletişim araçlarında belediyemiz ve başkanlıkla ilgili tüm haberlerin takip edilmesi , ,00 6 Bilgilendirici SMS gönderilmesi , ,00 Genel Toplam , , Mali Yılı Bütçesi 9 9

77 PH6.: Hizmet ve faaliyetlerimizin tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek, çeşitlendirilecek ve Belediyemizin bilinirliği artırılacaktır. PH6.: Hizmet ve faaliyetlerimizin tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek, çeşitlendirilecek ve Belediyemizin bilinirliği artırılacaktır. F6..: Sosyal platformların çeşitlendirilmesi ve etkin kullanılması F6..: Tüm mecralarda yapılan haber sayısının artırılması Özel Kalem Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı.000,00 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 99.95,00 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 4.95,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı.000,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 4.95, Mali Yılı Bütçesi 4 4

78 PH6.: Hizmet ve faaliyetlerimizin tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek, çeşitlendirilecek ve Belediyemizin bilinirliği artırılacaktır. F6..4: Tanıtıcı basılı argümanların etkin kullanılması Özel Kalem Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) PH6.: Hizmet ve faaliyetlerimizin tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek, çeşitlendirilecek ve Belediyemizin bilinirliği artırılacaktır. F6..5: Basın kuruluşları ile ilişkinin koordine edilmesi ve kitle iletişim araçlarında belediyemiz ve başkanlıkla ilgili tüm haberlerin takip edilmesi Özel Kalem Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri 5.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 0.000,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 8.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı , Mali Yılı Bütçesi 4 4

79 PH6.: Hizmet ve faaliyetlerimizin tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek, çeşitlendirilecek ve Belediyemizin bilinirliği artırılacaktır. F6..6: Bilgilendirici SMS gönderilmesi Özel Kalem Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A6: Etkili yönetişimi sağlamak H6.4: Halkın belediye hizmetlerine olan beklentilerini belirlemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. PH6.4: Halkın belediye hizmetlerine olan beklentilerini belirlemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Belediyemizin vatandaşın gereksinimlerinin beklenti ve isteklerinin ne olduğunu önden öğrenmek ve alınan bilgiler doğrultusunda hizmet politikalarını belirlemek amacı ile anket çalışmaları yapmak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Düzenlenen anket sayısı Adet Hemşehrilerimizin istek, şikayet ve beklentilerini öğrenmek, yeni hizmet politikaları belirlemek Düzenlenen anketlere katılan kişi sayısı Adet 500 Hemşehrilerimizin belediye hizmetlerinden beklentilerini anket yoluyla öğrenerek belediyenin hizmet politikasını belirlenmesi Faaliyetler Belediye hizmet alanları ile ilgili anket formunun hazırlanması Hemşehrilerimizin belediye hizmetlerinden beklentilerini anket yoluyla öğrenerek Belediye hizmet politikasının belirlenmesi İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam , , , ,00 Genel Toplam.67.80, , Mali Yılı Bütçesi 45 45

80 PH6.4: Halkın belediye hizmetlerine olan beklentilerini belirlemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek. F6.4.: Belediye hizmet alanları ile ilgili anket formunun hazırlanması Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın ve Yayın Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 PH6.4: Halkın belediye hizmetlerine olan beklentilerini belirlemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek. F6.4.: Hemşehrilerimizin belediye hizmetlerinden beklentilerini anket yoluyla öğrenerek belediyenin hizmet politikasının belirlemesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın ve Yayın Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.80,00 06 Sermaye Giderleri 5.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 87.80,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 87.80, Mali Yılı Bütçesi 47 47

81 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Şehrin ortak sorunlarına birlikte çözüm üretilmesi. A6: Etkili yönetişimi sağlamak H6.5: Kent konseyi, kent yaşamında hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi ve karar süreçlerine yerel halkın katılımı ile etkili yönetişime katkı sağlayacaktır. PH6.5: Kent konseyi, kent yaşamında hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi ve karar süreçlerine yerel halkın katılımı ile etkili yönetişime katkı sağlayacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Kent konseyi toplantı sayısı Adet Kent konseyi çalışmalarının toplantılar düzenlenerek yürütülmesi Meclis ve çalışma grup organizasyon sayısı Adet Kent konseyi üyelerinin düzenlecek organizasyonlar ile çalışmalarını yürütmesi Faaliyetler Kent konseyinin genel kurul, yürütme kurulu, meclis ve çalışma grupları toplantılarının yapılması Kent konseyi üyelerine yönelik organizasyon yapılması İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam 4.000, , , ,00 Genel Toplam , ,00 PH6.5: Kent konseyi, kent yaşamında hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi ve karar süreçlerine yerel halkın katılımı ile etkili yönetişime katkı sağlayacaktır. F6.5.: Kent konseyinin genel kurul, yürütme kurulu, meclis ve çalışma grupları toplantılarının yapılması Yazı İşleri Müdürlüğü Basın ve Yayın Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.000,00 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 4.000,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 4.000, Mali Yılı Bütçesi 49 49

82 PH6.5: Kent konseyi, kent yaşamında hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi ve karar süreçlerine yerel halkın katılımı ile etkili yönetişime katkı sağlayacaktır. F6.5.: Kent konseyi üyelerine yönelik organizasyon yapılması Yazı İşleri Müdürlüğü Basın ve Yayın Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri 0.000,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.80,00 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 6.80,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 6.80,00 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A7: Toplumsal gelişimi sağlamak H7.: İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimizin eğitimine destek olunarak katkı sağlanacaktır. PH7.: İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimizin eğitimine destek olunarak katkı sağlanacaktır. İlçemizdeki öğrencilerimizin kültürel seviyelerini arttırmak ve eğitim hayatlarına destekte bulunmak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Pursaklar Kitap Okuyor yarışmasında dağıtılan kitap sayısı Adet İlçe genelinde eğitim gören öğrenci sayılarına göre dağıtılan kitap sayısı arttırılacaktır Pursaklar Kitap Okuyor yarışmasına katılacak Adet öğrenci ve veli sayısı İlçemizde bulunan resmi ve özel okullardaki öğrencilerimize kitap dağıtılması, dağıtılan kitaplar ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yarışma düzenlenmesi ve dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden kampanyası kapsamında öğrencilere dağıtılan kırtasiye seti sayısı Adet İlçemizde bulunan resmi okullardaki öğrencilerimize kırtasiye malzemelerinin (4 adet defter, adet resim defteri, adet kurşun kalem, adet silgi, adet kalemtraş) dağıtılması Faaliyetler Pursaklar Kitap Okuyor yarışması düzenlenmesi ve İlçemizdeki okullara kitapların teslimatının gerçekleştirilmesi Yarışmaya katılan öğrenciler arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte sınav düzenlenmesi ve düzenlenen sınav sonucunda dereceye giren öğrencilerimize ödül verilmesi Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden kampanyası düzenlenmesi ve hazırlanan setlerin İlçemizdeki okullara dağıtımının yapılması İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam 4.85, , , , , ,00 Genel Toplam.87.95, , Mali Yılı Bütçesi 5 5

83 PH7.: İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimizin eğitimine destek olunarak katkı sağlanacaktır. F7..: Pursaklar Kitap Okuyor yarışması düzenlenmesi ve İlçemizdeki okullara kitapların teslimatının gerçekleştirilmesi Kültür İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın ve Yayın Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri.700,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 4.85,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 4.85,00 PH7.: İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimizin eğitimine destek olunarak katkı sağlanacaktır. F7..: Yarışmaya katılan öğrenciler arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte sınav düzenlenmesi ve düzenlenen sınav sonucunda dereceye giren öğrencilerimize ödül verilmesi Kültür İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın ve Yayın Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri.500,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 89.45,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 89.45, Mali Yılı Bütçesi 5 5

84 PH7.: İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimizin eğitimine destek olunarak katkı sağlanacaktır. F7..: Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden kampanyası düzenlenmesi ve hazırlanan setlerin İlçemizdeki okullara dağıtımının yapılması Kültür İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın ve Yayın Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.00,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 656.5,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 656.5,00 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A7: Toplumsal gelişimi sağlamak H7.: Dar gelirli ve dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlarda bulunulacaktır. PH7.: Dar gelirli ve dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlarda bulunulacaktır. Dar gelirli ve dezavantajlı bireylerin başvurusu ve yetkili personellerimizin yerinde tespitine müteakip gıda ve giyecek yardımı yapılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 İlçemizde doğan çocuklara dağıtılan puset takımı Yüzde 00 Pursaklarda ikamet eden vatandaşlarımızın aile bütçesine katkı sağlamak Engelli sosyal tesisimizden yararlanan çocuk Adet 0 sayısı Engelli çocukların hayat şartlarını iyileştirmek Gıda yardımı yapılan aile sayısı Adet.40 Dar gelirli vatandaşlarımızın gıda ihtiyacına katkıda bulunmak 4 Kıyafet yardımı yapılan kişi sayısı Adet 40 Dar gelirli vatandaşlarımızın kıyafet ihtiyacına katkıda bulunmak 5 Ev eşyası yardımı yapılan aile sayısı Adet 40 Dar gelirli vatandaşlarımızın ev eşyası ihtiyacına katkıda bulunmak Faaliyetler İhtiyacı (TL) 00 İlçemizde dünyaya gelen her çocuğa bir puset takımı hediye edilmesi Engelli kişilerin sosyal imkânlardan faydalanması için merkez oluşturulması Dar gelirli hemşehrilerimizin tespiti yapılarak, temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması Bütçe Toplam 5.000, , , , , ,00 4 Dar gelirli ailelere kıyafet yardımı yapılması 68.00, ,00 5 Ev eşyası ihtiyacı olan dar gelirli kişilerin tespit edilerek, eşya yardımında bulunulması 8.875, ,00 Genel Toplam , , Mali Yılı Bütçesi 55 55

85 PH7.: Dar gelirli ve dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlarda bulunulacaktır. PH7.: Dar gelirli ve dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlarda bulunulacaktır. F7..: İlçemizde dünyaya gelen her çocuğa bir puset takımı hediye edilmesi F7..: Engelli kişilerin sosyal imkânlardan faydalanması için merkez oluşturulması Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Basın ve Yayın Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Basın ve Yayın Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 5.000,00 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 5.000,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 5.000,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 5.000, Mali Yılı Bütçesi 57 57

86 PH7.: Dar gelirli ve dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlarda bulunulacaktır. F7..: Dar gelirli hemşehrilerimizin tespiti yapılarak, temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Basın ve Yayın Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü PH7.: Dar gelirli ve dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlarda bulunulacaktır. F7..4: Dar gelirli ailelere kıyafet yardımı yapılması Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Basın ve Yayın Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 68.00,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 68.00, Mali Yılı Bütçesi 59 59

87 PH7.: Dar gelirli ve dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlarda bulunulacaktır. F7..5: Ev eşyası ihtiyacı olan dar gelirli kişilerin tespit edilerek, eşya yardımında bulunulması Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Basın ve Yayın Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 06 Sermaye Giderleri.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 8.875,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 8.875,00 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A7: Toplumsal gelişimi sağlamak H7.: Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli, sevgi ve saygı dolu birer birey olarak yetiştirilmesi için nezaket kuralları öğretilecektir. PH7.: Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli, sevgi ve saygı dolu birer birey olarak yetiştirilmesi için nezaket kuralları öğretilecektir. İlçemizde yaşayan çocuklarımıza nezaket kuralları konusunda eğitim verilmesi. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Nezaket eğitimi verilen çocuk sayısı Adet 450 Çocukların nezaket eğitimlerini almaları Kültürel ve sosyal faaliyet sayısı Adet 4 Çocukların kültürel sosyal faaliyetler ile eğitimlerinin pekiştirilmesi Sağlık taraması yapılan çocuk sayısı Adet 450 Eğitim gören çocukların genel sağlık kontrollerinin yapılması Faaliyetler İlçemizde yaşayan çocuklara nezaket kurallarının öğretilmesi Nezaket eğitimine katılan çocuklara kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için organizasyonlar düzenlenmesi Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için nezaket eğitimine katılan çocukların sağlık taramalarının yapılması İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam , , , , , ,00 Genel Toplam 89.00, , Mali Yılı Bütçesi 6 6

88 H7. : Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli, sevgi ve saygı dolu birer birey olarak yetiştirilmesi için nezaket kuralları öğretilecektir. F7..: İlçemizde yaşayan çocuklara nezaket kurallarının öğretilmesi Basın ve Yayın Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 H7. : Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli, sevgi ve saygı dolu birer birey olarak yetiştirilmesi için nezaket kuralları öğretilecektir. F7..: Nezaket eğitimine katılan çocuklara kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için organizasyonlar düzenlenmesi Basın ve Yayın Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 80.00,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 55.00,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 55.00, Mali Yılı Bütçesi 6 6

89 H7. : Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli, sevgi ve saygı dolu birer birey olarak yetiştirilmesi için nezaket kuralları öğretilecektir. F7..: Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için nezaket eğitimine katılan çocukların sağlık taramalarının yapılması Basın ve Yayın Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A7: Toplumsal gelişimi sağlamak H7.4: Sağlıklı bireyler yetiştirmek için spor yapma olanakları ve spor yapan kişi sayısı artırılacaktır. PH7.4: Sağlıklı bireyler yetiştirmek için spor yapma olanakları ve spor yapan kişi sayısı artırılacaktır. İlçe sakinlerimizi spora yönlendirerek sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlanacaktır. Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Spor salonlarına kayıt yaptıran kişi sayısı Adet 800 Belediyemize ait spor salonlarımızın çalışma saatleri ve verilen hizmetler ile ilgili gerekli bilgilerin paylaşılması Yüzme havuzuna kayıt yaptıran kişi sayısı Adet 800 Belediyemize ait yüzme havuzumuzun çalışma saatleri ve verilen hizmetler ile ilgili gerekli bilgilerin paylaşılması Faaliyetler Spor salonlarının kullanımı ile ilgili sosyal medya paylaşımları ve reklam çalışmaları yapılarak spor yapan kişi sayısı artırılarak, spor merkezlerimizden yararlanan üyelerimizin spor faaliyetlerine yönlendirilmesi için tespitlerin yapılması Yüzme havuzundan faydalanan kişi sayısının arttırılması için sosyal medya paylaşımları ve reklam çalışmalarının yapılması İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam.040,00.040, , ,00 Genel Toplam , , Mali Yılı Bütçesi 65 65

90 H7.4: Sağlıklı bireyler yetiştirmek için spor yapma olanakları ve spor yapan kişi sayısı artırılacaktır. F7.4.: Spor salonlarının kullanımı ile ilgili sosyal medya paylaşımları ve reklam çalışmaları yapılarak spor yapan kişi sayısı artırılarak, spor merkezlerimizden yararlanan üyelerimizin spor faaliyetlerine yönlendirilmesi için tespitlerin yapılması İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü H7.4: Sağlıklı bireyler yetiştirmek için spor yapma olanakları ve spor yapan kişi sayısı artırılacaktır. F7.4.: Yüzme havuzundan faydalanan kişi sayısının arttırılması için sosyal medya paylaşımları ve reklam çalışmalarının yapılması İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.760,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 77.80,00 06 Sermaye Giderleri 0.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı.040,00 Toplam İhtiyacı 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.760,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri 0.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı.040, Mali Yılı Bütçesi 67 67

91 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef A7: Toplumsal gelişimi sağlamak H7.5: Sıfır atık sistemi yaygınlaştırılıp bilinçli bir toplum oluşturulacaktır. PH7.5: Sıfır atık sistemi yaygınlaştırılıp bilinçli bir toplum oluşturulacaktır. İlçemizde oluşan ambalaj atıklarının vatandaşlarımız tarafından bilinçli bir şekilde ayrıştırmasını sağlayarak, sıfır atık sistemini uygulayan bilinçli bir toplum oluşturulmaya çalışılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 00 Teslim edilen geri dönüşüm iç mekân kutusu sayısı Adet 600 Belediyemizin imkanları ile temin edilen iç mekân geri dönüşüm kutularını okullara, resmi kurum ve kuruluşlara yerleştirilecektir Teslim edilen atık pil kutusu sayısı Adet 600 Belediyemizin imkanları ile temin edilen pil kutularını okullara, resmi kurum ve kuruluşlara yerleştirilecektir Dağıtımı yapılan poşet sayısı Adet 5000 Belediyemizin imkanları ile temin edilen geri dönüşüm poşetlerini ikili toplama sistemi ile vatandaşlarımıza dağıtımı yapılacaktır 4 Alınan Kompost makinası sayısı Adet 0 Kompost makinasının temin edilmesi 5 Verilen eğitim sayısı Adet 6 Sıfır atık ile ilgili bilincin artırılması için eğitimler verilmesi Faaliyetler İlçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlar ile okullara geri dönüşüm iç mekân kutusunun teslim edilmesi İlçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlar ile okullara atık pil kutusunun teslim edilmesi İlçe sakinlerine geri dönüşüm uygulaması için poşet dağıtılması 4 Kompost makinası alımı 5 İlçemizde bulunan okullara sıfır atık projesi kapsamında eğitim verilmesi İhtiyacı (TL) 00 Bütçe Toplam 7.000, ,00 8.5,00 8.5, , , , ,00 Genel Toplam 655.5, ,00 H7.5: Sıfır atık sistemi yaygınlaştırılıp bilinçli bir toplum oluşturulacaktır. F7.5.: İlçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlar ile okullara geri dönüşüm iç mekân kutusunun teslim edilmesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.000,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 7.000,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 7.000, Mali Yılı Bütçesi 69 69

92 H7.5: Sıfır atık sistemi yaygınlaştırılıp bilinçli bir toplum oluşturulacaktır. H7.5: Sıfır atık sistemi yaygınlaştırılıp bilinçli bir toplum oluşturulacaktır. F7.5.: İlçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlar ile okullara atık pil kutusunun teslim edilmesi F7.5.: İlçe sakinlerine geri dönüşüm uygulaması için poşet dağıtılması Temizlik İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 5.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.5,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 8.5,00 Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı 0.000,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 8.5,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı 0.000, Mali Yılı Bütçesi 7 7

93 H7.5: Sıfır atık sistemi yaygınlaştırılıp bilinçli bir toplum oluşturulacaktır. F7.5.5: İlçemizde bulunan okullara sıfır atık projesi kapsamında eğitim verilmesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek (00) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0.000,00 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0.000,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Belediyemizin 00 Mali Yılı Bütçe teklifi toplam ,00 TL dir. Teklif edilen bu ödeneğin ,00 TL sinin performans programında yer alan faaliyetler için, ,00 sinin ise genel yönetim giderleri için kullanılması planlanmaktadır. Detaylı veriler İdare Performans tablosu nda belirtilmiştir. İDARE PERFORMANS TABLOSU PURSAKLAR BELEDİYESİ 00 Bütçe İçi Toplam Performans Hedefleri ve Faaliyetler Faaliyet No Performans Hedefi No TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%).5.000,00,%.5.000,00,% Personelin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bilgi, beceri ve yeteneğinin artırılmasına yönelik eğitim organizasyonları koordine edilecektir.. Tüm birimlerden eğitim taleplerinin alınması ,00 0,4% ,00 0,4% ,00 0,56% ,00 0,56% Alınan eğitim taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda personelimizin eğitim ihtiyacının tespiti ve ihtiyaçlara göre ilgili personelin eğitim almasının sağlanması 7.000,00 0,% 7.000,00 0,% Yapılan eğitimler neticesinde personelin memnuniyet oranının anketlerle ölçülmesi.67.8,00,6%.67.8,00,6% Belediyemiz adına tüm hukuki süreçler takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır.. Belediyemiz aleyhine açılan davaların takip edilmesi 754.,00 0,6% 754.,00 0,6% ,00 0,44% ,00 0,44% Belediyemizce özel ve tüzel kişilere açılan davalar ile ilgili hukuki süreçlerin takip edilmesi Birimler tarafından istenilen hukuki görüşlerin verilmesi 5.640,00 0,9% 5.640,00 0,9% ,00 0,9% ,00 0,9% Kentsel Gelişimi hızlandırmak ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak için Coğrafi Bilgi Sistemi hizmete açılacaktır ,00 0,8% ,00 0,8% Yazılım için piyasa araştırması ve satın alma işlemlerinin yapılması ,00 0,08% ,00 0,08% Veri girişi için iş birliği yapılacak müdürlüklerle iletişime geçilmesi 7 00 Mali Yılı Bütçesi 7 7

94 Performans Hedefi No.4.5. Performans Hedefi No. 00 Faaliyet No Performans Hedefleri ve Faaliyetler Bilgi işlem altyapısının ve donanımlarının teknolojik kapasitesi artırılacak ve veri güvenliği sağlanacaktır. Donanımı yetersiz storage ve sunucuların tespit edilmesi ve yenilenmesi Bütçe İçi Toplam TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) ,00,5% ,00,5% ,00 0,58% ,00 0,58% Donanımı yetersiz bilgisayarların yenilenmesi ,00 0,67% ,00 0,67% 4 5 Hizmet birimlerimizin ihtiyaçları kısa sürede ve en ekonomik şekilde temin edilecektir. Belediyemiz hizmet araçları tek çatı altında toplanarak tüm birimlerimizin araç ihtiyacının karşılanması Hizmet birimlerinin sağlıklı hizmet verebilmesi için binalarımızın bakım ve onarım personelinin göreve hazır halde bulundurulması Hizmet birimlerinin temizlik işlerinin hizmet aksatılmadan yerine getirilmesi için personelin göreve hazır halde bulundurulması Belediye yemekhanesinin sağlıklı ve hijyen şartlarına uygun şekilde hizmete sunulması Hizmet birimlerinden gelen taleplerin değerlendirilerek ihtiyaç olan malzemelerin mevzuata uygun olarak temin edilmesi Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler hazırlanacak ve uygulanması sağlanacaktır. adet Mahalle Konağı ile ilgili İlbank A.Ş. den alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve kontrolörlük işlemlerinin yapılması adet muhtarlık binası ile ilgili etüd proje ve yapım işlerinin tamamlanması.54.06,00 0,96%.54.06,00 0,96% ,00 0,6% ,00 0,6% ,00,50% ,00,50% ,00,50% ,00,50% ,00 0,8% ,00 0,8% ,00 4,50% ,00 4,50% ,00,74% ,00,74% 7.649,00 0,0% 7.649,00 0,0% 48.64,00 0,40% 48.64,00 0,40% 00 Faaliyet No Performans Hedefleri ve Faaliyetler adet pazar alanı ile ilgili etüd proje ve yapım işinin tamamlanması Şehitlik Parkı ve Meydan Alanı ile ilgili etüd proje ve yapım işinin tamamlanması Güneş Enerjisi Santrali ile ilgili İlbank A.Ş. den alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve kontrolörlük işlemlerinin yapılması Kent Ormanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve yapım işinin tamamlanması Endemik Fauna Tanıtım Projesi ile ilgili etüd proje ve yapım işinin tamamlanması Esnaf Üniversitesi Projesi ilgili Kalkınma Ajansı ndan alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve yapım işinin tamamlanması 0 adet açık spor tesisi projeleri ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı ndan alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve yapım işinin tamamlanması Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlamanın, imar uygulamaları ve projeler yapılacaktır Yürürlükte olan nazım imar planı, uygulama imar planı ve parselasyon planı arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi Günümüz kentsel ihtiyaçlarını karşılayamayan uygulama imar planlarının revizyonunun yapılması Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak olan /5000 ölçekli nazım imar planlarının takibinin yapılması ve nazım imar planına uygun /000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması Bütçe İçi Toplam TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%).459.5,00,%.459.5,00,% 95.69,00 0,78% 95.69,00 0,78% 7.649,00 0,0% 7.649,00 0,0% 7.649,00 0,0% 7.649,00 0,0% 7.40,00 0,% 7.40,00 0,% 7.649,00 0,0% 7.649,00 0,0% 7.649,00 0,0% 7.649,00 0,0% ,00,50% ,00,50% ,00 0,88% ,00 0,88% ,00 0,4% ,00 0,4% ,00 0,7% ,00 0,7% Mali Yılı Bütçesi 75 75

95 Performans Hedefi No..4 Performans Hedefi No Faaliyet No 4 Performans Hedefleri ve Faaliyetler 08 Ankara Çevre Düzeni Planında öngörülen Pursaklar İlçesi Abadan, Yeşilova, Sirkeli ve Kösrelikkızığı Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yeni mezarlık alanının iş takibinin yapılması Kentsel gelişim ve yapılaşma sürecinde, yapıların yasalara uygunluğu denetlenerek her türlü kaçak oluşum engellenecektir Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile iş birliği yaparak denetim ekibi oluşturup ruhsatsız yapılaşmanın engellenmesi Bütçe İçi Toplam TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) ,00 0,04% ,00 0,04% ,00,50% ,00,50% ,00 0,04% ,00 0,04% İlçe sınırları içerisindeki hazine alanlanlarının denetlenmesi ,00 0,04% ,00 0,04% İmar mevzuatına aykırı yapıların mühürlenmesi ,00 0,04% ,00 0,04% İmar mevzuatına ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu na aykırı yapıların yıkım işlemlerinin yürütülmesi Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için cadde ve sokaklar daha sağlıklı ve konforlu hale getirilecektir. Bordür uygulaması yapılacak olan cadde ve sokakların tespit edilmesi Bütçe imkânları doğrultusunda ihtiyaç duyulan bordürlerin satın alınarak cadde ve sokaklara uygulanması Asfalt serimi yapılacak olan cadde ve sokakların tespit edilmesi Bütçe imkânları doğrultusunda ihtiyaç duyulan asfalt malzemelerinin satın alınarak cadde ve sokaklara uygulanması Bütçe imkânları doğrultusunda ihtiyaç duyulan kilit taşının satın alınarak cadde ve sokaklara uygulanması ,00,8% ,00,8% ,00 8,77% ,00 8,77% ,00 0,% ,00 0,% ,00,79% ,00,79% ,00 0,% ,00 0,% ,00 4,04% ,00 4,04% ,00,49% ,00,49% 00 Faaliyet No Performans Hedefleri ve Faaliyetler Planlanması tamamlanmış olan bölgelerin imar yolları açılacak ve mevcut yolların tesviyesi çalışmaları yapılacaktır. Açılacak imar yollarının planlanması yapılarak, 56 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereği yetki ve sorumluluğumuzda olan yolların aciliyet durumuna göre açılması Vatandaşların talep ve şikâyetleri doğrultusunda 56 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereği yetki ve sorumluluğumuzda olan mevcut imar yollarının tesviye çalışmalarının yapılması Belediye sınırları içerisindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin yasal çerçeve içerisinde yapılması sağlanacaktır. Denetim yapılacak bölgelerin mahalle bazında sınıflandırılması Zabıta personeli ile mesleki niteliklerini artırıcı toplantı yapılması Sınıflandırılan bölgelerde bulunan işyerlerinin denetimlerinin yapılması Hemşehrilerimizin kültürel faaliyetlere katılımları arttırılacaktır. Bütçe İçi Toplam TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) ,00 4,09% ,00 4,09% ,00,% ,00,% ,00,96% ,00,96% ,00 0,68% ,00 0,68% ,00 0,7% ,00 0,7% 5.7,00 0,% 5.7,00 0,% ,00 0,8% ,00 0,8% ,00,00% ,00,00% Hemşehrilerimizin sinema ile buluşturulması 45.95,00 0,% 45.95,00 0,% Dede torun lokallerimize gelen hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirmelerinin sağlanması Düzenlenecek olan kültürel gezi ve organizasyonlara katılan kişi sayısının arttırılması 45.95,00 0,0% 45.95,00 0,0% 90.95,00 0,08% 90.95,00 0,08% 4 Kültürel gezi ve organizasyonların düzenlenmesi.40,00 0,8%.40,00 0,8% 5 5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik etkinlikleri ve ramazan ayı etkinliklerinin düzenlenmesi 8.95,00 0,% 8.95,00 0,% Mali Yılı Bütçesi 77 77

96 00 Performans Hedefi No...4 Faaliyet No 4 Performans Hedefleri ve Faaliyetler Hemşehrilerimizin el becerilerini geliştirmek ve sanatsal, kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla kurslar açılacaktır. Hanımlarımıza yönelik talep doğrultusunda belirlenen kursların (Kurdele nakışı, Dikiş(etek dikimi), Dikiş(çocuk giyimi), Perspektif, İğne Oyası, Muhasebe, Ahşap Boyama, Bilgisayar, Arapça, Kişisel Gelişim, Okuma Yazma, Sekreterlik) faaliyete geçirilmesi Hanımlarımıza yönelik açılan kursların kursiyer sayılarını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması Gençlerimize yönelik belirlenen kursların (gitar, keman, bağlama, ney, halk oyunları vb.) faaliyete geçirilmesi Gençlerimize yönelik düzenlenen kursların katılımcı sayılarını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması Cenaze hizmetleri hızlı, güvenilir ve kesintisiz olarak verilecektir. İlçemizde vefat eden kişilerin yakınlarının talebine göre cenaze nakil işlemlerinin yapılması Maddi durumu yeterli olmayan hemşehrilerimizin cenaze ihtiyaçlarının karşılanması İlçemizde vefat eden hemşehrilerimizin cenaze yakınlarına taziye ziyaretinde bulunulması Sosyal ve kültürel faaliyetlerin gelişimi için olanaklar arttırılacaktır. Kültür ve kongre merkezlerinin kullanımının arttırılması ile ilgili sosyal medya ve reklam çalışmalarının yapılması Kültür ve kongre merkezlerinin modern kullanışlı konumda yapılması teknolojiye ve sanatsal faaliyetlere uygun ses, ışık, sahne sistemlerinin yeterli duruma getirilmesi Bütçe İçi Toplam TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) ,00,7% ,00,7% ,00 0,5% ,00 0,5% 5.65,00 0,% 5.65,00 0,% ,00 0,4% ,00 0,4% 5.45,00 0,9% 5.45,00 0,9% 655.5,00 0,55% 655.5,00 0,55% ,00 0,7% ,00 0,7% 05.5,00 0,5% 05.5,00 0,5% ,00 0,% ,00 0,% 4.495,00 0,6% 4.495,00 0,6% 5.747,50 0,8% 5.747,50 0,8% 5.747,50 0,8% 5.747,50 0,8% 00 Performans Hedefi No.5 4. Faaliyet No 4 Performans Hedefleri ve Faaliyetler Hemşehrilerimizin nikah işlemleri etkin ve kısa sürede gerçekleştirilecek, özel günleri de düzenlenen organizasyon ve verilen hediyeler ile kutlanacaktır. Evlendirme iş ve işlemlerinin teknoloji ve bilişim imkanları kullanılarak kısa sürede gerçekleştirilmesi ve evlenen çiftlere hediye verilmesi Belediyemizce evlilik işlemleri gerçekleştirilen çiftlerin, düzenlenen organizasyonlarla özel günlerinin kutlanması Evlenen çiftlerle evlilik işlemleri ile ilgili memnuniyet anketi yapılması Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı artırılacaktır. Tapu kayıtlarını esas alarak bilgilendirme mesajı ile vatandaşların beyana davet edilmesi ve beyan vermeyen vatandaşların tapu kayıtlarına göre resen tahakkuklarının yapılması Vadesinde ödeme yapmayan mükelleflerin tespit edilmesi ve bilgilendirici mesaj gönderilmesi Vergi ödeme dönemlerinde afiş ve bilboardlar hazırlayarak mükelleflerin bilgilendirilmesi Tüm bilgilendirme ve uyarılara rağmen borcunu ödemeyen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi Bütçe İçi Toplam TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) ,00 0,58% ,00 0,58% ,00 0,9% ,00 0,9% ,00 0,% ,00 0,% 0.550,00 0,08% 0.550,00 0,08% ,00,% ,00,% 5.000,00 0,7% 5.000,00 0,7% 0.000,00 0,6% 0.000,00 0,6% ,00 0,5% ,00 0,5% ,00 0,% ,00 0,% 4. Gelir tahsilat iş ve işlemlerini kolaylaştırmak ,00 0,54% ,00 0,54% e- Belediye üzerinden tahsilat işleminin kolaylaştırılarak yaygınlaştırılması Farklı bankalar ile anlaşma yapılarak taksit seçeneği sunulması ve ödeme imkanları ile ilgili mükelleflerin bilgilendirilmesi ,00 0,% ,00 0,% ,00 0,% ,00 0,% Mali Yılı Bütçesi 79 79

97 Performans Hedefi No Performans Hedefi No Faaliyet No Performans Hedefleri ve Faaliyetler Belediye taşınmazlarının etkin ve etkili kullanımı sağlanacaktır. Belediyenin mülkiyetinde olan taşınmazların, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tapu Müdürlüğünden bilgileri alınarak Taşınmaz Mal Yönetmeliğine uygun olarak envanterinin çıkarılması Mali kaynak sağlamak amacıyla ekonomik verimliliği yüksek taşınmazların satışlarının yapılması İzinsiz olarak kullanılan belediye taşınmazlarının kira ve ecrimisil işlemlerinin yapılması Sürekli gelişen teknoloji şartlarına göre güncel ve milli yazılım kullanım oranı arttırılacaktır. Müdürlüklerdeki kullanılan yazılımların Pardus uyumluluğunun kontrol edilmesi Kullanılan yazılımların yerli ve milli açık kaynak kodlu olan versiyonları ile ilgili araştırma yapılması ve uygun olanların kullanılması için çalışma yapılması Bütçe İçi Toplam TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) ,00 0,67% ,00 0,67% 0.000,00 0,7% 0.000,00 0,7% ,00 0,0% ,00 0,0% ,00 0,0% ,00 0,0% ,00 0,9% ,00 0,9% 0.000,00 0,0% 0.000,00 0,0% ,00 0,77% ,00 0,77% 4 İntranet sisteminin test edilerek kullanıma açılması ,00 0,04% ,00 0,04% Pursaklarda yaşayanların sağlık standartlarını arttırmak için şehre nefes aldıran, sürdürülebilir yeşil alanların miktarı ve kalitesi artırılacaktır ,00,46% ,00,46% Park, kent parkı ve rekreasyon alanlarının planlanması ,00 0,67% ,00 0,67% Fidan dağıtımı yapılması 8.04,00 0,5% 8.04,00 0,5% Ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi 9.99,00 0,% 9.99,00 0,% 4 Yeni yeşil alanların projelendirilmesi ve uygulanması, mevcut yeşil alanların korunması Pursaklar halkına daha iyi hizmet verebilmek için yeşil alan ve parklar daha verimli ve modern hale getirilecektir ,00 0,% 70.46,00 0,%.945.0,00,6%.945.0,00,6% 00 Faaliyet No Performans Hedefleri ve Faaliyetler Daha verimli ve ekonomik bir sulama işlemi yapılması amacıyla spring sulama sisteminin mevcut ve yeni parklarda uygulanması Mevcut yeşil alanların daha fonksiyonel hale getirilmesi ve bitki çeşitlendirme faaliyetlerinin arttırılması Parklar ve yeşil alanların korunmasına yönelik çalışmalar yapılması Bütçe İçi Toplam TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) ,00 0,88% ,00 0,88% 5.,00 0,0% 5.,00 0,0% 95.,00 0,6% 95.,00 0,6% 4 Parklara oyun grubu ve fitness malzemelerinin konulması 46.78,00 0,9% 46.78,00 0,9% 4 5 Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen sokak hayvanları ve çevre kirliliği unsurları rehabilite edilecektir. Hemşehrilerimizden gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilerek sokaklarda bulunan başı boş, risk taşıyan hayvanların tespit edilmesi, sağlık kontrolü, aşılama, kısırlaştırma küpeleme vb.rehabilite çalışmasının gerçekleştirilmesi Düzenlenecek olan kuduz aşı kampanyası ile vatandaşların bu konuda taleplerinin alınması ve aşılama işleminin gerçekleştirilmesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ile koordineli olarak sahipsiz sokak hayvanlarının ilan edileceği internet sitesinin oluşturulması ve vatandaşlardan gelen talep neticesinde hayvanların sahiplendirilmesi Kentsel gelişime engel olmayacak şekilde yeni, modern hayvan barınağı yapılması Vatandaşlardan gelen şikayetler ve ekipler tarafından yapılan kontroller neticesinde çevre kirliliği oluşturan unsurların tespit edilmesi, önlenmesi ve gerekli çalışmaların yapılması ,00,89% ,00,89% ,00 0,5% ,00 0,5% 0.900,00 0,7% 0.900,00 0,7% ,00 0,% ,00 0,% ,00 0,9% ,00 0,9% ,00 0,7% ,00 0,7% Mali Yılı Bütçesi 8 8

98 Performans Hedefi No Performans Hedefi No Faaliyet No Performans Hedefleri ve Faaliyetler Katı atıklar gelişen teknolojik sistemler kullanılarak toplanacaktır. Bütçe İçi Toplam TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) ,00 5,46% ,00 5,46% Yer altı çöp konteynerlerinin imal edilmesi.58.77,40,5%.58.77,40,5% Yer üstü çöp konteynerlerinin temin edilmesi.55.54,55,80%.55.54,55,80% 4 4 Konteynerlerin yer tespit çalışmasının yapılması ve yer altı çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi Konteynerlerin yer tespit çalışmasının yapılması ve yer üstü çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi Sağlıklı yaşanabilir bir toplum için gıda imalat ve satış işyerleri mevzuat kapsamında denetlenecektir. Ruhsatlı gıda işyerlerinin faaliyet konularına göre mahalle bazında sınıflandırılması Belirlenen işyerlerinin düzenli olarak denetimlerinin yapılması Halkla ilişkiler geliştirilerek, belediye ve vatandaş arasındaki iletişim güçlendirilecektir. Hemşehrilerimiz arasında düzenli Başkan vatandaş buluşmaları gerçekleştirilmesi randevu organizasyonları düzenlenmesi Hemşehrilerimiz istek ve taleplerinin takibi için yüz yüze iletişimde Belediye Başkanı nın daha fazla kişiye ulaşması sağlanması için katılımcı yönetim hayata geçirilerek Halk Meclisi Mahalle buluşmalarının gerçekleştirilmesi Sivil toplum kuruluşları, okul aile birliği, dernekler, mahalle muhtarları ile istişare toplantıları düzenlenmesi Hemşehrilerimize doğum, ölüm, evlenme, iş yeri açılış ve diğer özel günlerinde çiçek ve çelenk gönderilmesi, hediyeler verilmesi Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği geliştirilecektir ,70 0,87%.04.68,70 0,87% ,5 0,64% ,5 0,64% 49.44,00 0,4% 49.44,00 0,4% 06.66,00 0,09% 06.66,00 0,09% 84.78,00 0,% 84.78,00 0,% 7.56,00 0,7% 7.56,00 0,7% 65.57,00 0,05% 65.57,00 0,05%.57,00 0,0%.57,00 0,0% ,00 0,0% ,00 0,0% 00.9,00 0,08% 00.9,00 0,08% 49.50,00 0,4% 49.50,00 0,4% 00 Faaliyet No Performans Hedefleri ve Faaliyetler Belediyeye yurt içinden ve yurt dışından gelen konukların temsil ve ağırlanması Bütçe İçi Toplam TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) 6.57,00 0,0% 6.57,00 0,0% Kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi 75.57,00 0,5% 75.57,00 0,5% Resmi ziyaret ve ağırlama organizasyonları kapsamında ilçemizi temsilen hediye verilmesi Hizmet ve faaliyetlerimizin tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek, çeşitlendirilecek ve Belediyemizin bilinirliği artırılacaktır. Kitle iletişim araçlarının artırılması, geliştirilmesi ve etkin kullanılması 00.06,00 0,7% 00.06,00 0,7% ,00,4% ,00,4% ,00 0,5% ,00 0,5% Sosyal platformların çeşitlendirilmesi ve etkin kullanılması.000,00 0,8%.000,00 0,8% Tüm mecralarda yapılan haber sayısının artırılması 4.95,00 0,0% 4.95,00 0,0% 4 Tanıtıcı basılı argümanların etkin kullanılması ,00 0,4% ,00 0,4% 5 Basın kuruluşları ile ilişkinin koordine edilmesi ve kitle iletişim araçlarında belediyemiz ve başkanlıkla ilgili tüm haberlerin takip edilmesi ,00 0,% ,00 0,% 6 Bilgilendirici SMS gönderilmesi ,00 0,5% ,00 0,5% Halkın belediye hizmetlerine olan beklentilerini belirlemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Belediye hizmet alanları ile ilgili anket formunun hazırlanması Hemşehrilerimizin Belediye hizmetlerinden beklentilerini anket yoluyla öğrenerek Belediye hizmet politikasının belirlenmesi Kent konseyi, kent yaşamında hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi ve karar süreçlerine yerel halkın katılımı ile etkili yönetişime katkı sağlayacaktır ,00,6%.67.80,00,6% ,00 0,67% ,00 0,67% 87.80,00 0,70% 87.80,00 0,70% ,00 0,4% ,00 0,4% 8 00 Mali Yılı Bütçesi 8 8

99 00 Performans Hedefi No Faaliyet No Performans Hedefleri ve Faaliyetler Kent konseyinin genel kurul, yürütme kurulu, meclis ve çalışma grupları toplantılarının yapılması Bütçe İçi Toplam TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) 4.000,00 0,0% 4.000,00 0,0% Kent konseyi üyelerine yönelik organizasyon yapılması 6.80,00 0,% 6.80,00 0,% İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimizin eğitimine destek olunarak katkı sağlanacaktır. Pursaklar Kitap Okuyor yarışması düzenlenmesi ve İlçemizdeki okullara kitapların teslimatının gerçekleştirilmesi Yarışmaya katılan öğrenciler arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte sınav düzenlenmesi ve düzenlenen sınav sonucunda dereceye giren öğrencilerimize ödül verilmesi Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden kampanyası düzenlenmesi ve hazırlanan setlerin İlçemizdeki okullara dağıtımının yapılması Dar gelirli ve dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlarda bulunulacaktır. İlçemizde dünyaya gelen her çocuğa bir puset takımı hediye edilmesi Engelli kişilerin sosyal imkânlardan faydalanması için merkez oluşturulması Dar gelirli hemşehrilerimizin tespiti yapılarak, temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması.87.95,00 0,99%.87.95,00 0,99% 4.85,00 0,% 4.85,00 0,% 89.45,00 0,% 89.45,00 0,% 656.5,00 0,55% 656.5,00 0,55% ,00 0,68% ,00 0,68% 5.000,00 0,% 5.000,00 0,% 5.000,00 0,% 5.000,00 0,% ,00 0,4% ,00 0,4% 4 Dar gelirli ailelere kıyafet yardımı yapılması 68.00,00 0,4% 68.00,00 0,4% 7. 5 Ev eşyası ihtiyacı olan dar gelirli kişilerin tespit edilerek, eşya yardımında bulunulması Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli, sevgi ve saygı dolu birer birey olarak yetiştirilmesi için nezaket kuralları öğretilecektir. İlçemizde yaşayan çocuklara nezaket kurallarının öğretilmesi 8.875,00 0,5% 8.875,00 0,5% 89.00,00 0,68% 89.00,00 0,68% ,00 0,5% ,00 0,5% 00 Performans Hedefi No Faaliyet No 5 Performans Hedefleri ve Faaliyetler Nezaket eğitimine katılan çocuklara kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için organizasyonlar düzenlenmesi Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için nezaket eğitimine katılan çocukların sağlık taramalarının yapılması Sağlıklı bireyler yetiştirmek için spor yapma olanakları ve spor yapan kişi sayısı artırılacaktır. Spor salonlarının kullanımı ile ilgili sosyal medya paylaşımları ve reklam çalışmaları yapılarak spor yapan kişi sayısı artırılarak, spor merkezlerimizden yararlanan üyelerimizin spor faaliyetlerine yönlendirilmesi için tespitlerin yapılması Yüzme havuzundan faydalanan kişi sayısının arttırılması için sosyal medya paylaşımları ve reklam çalışmalarının yapılması Sıfır atık sistemi yaygınlaştırılıp bilinçli bir toplum oluşturulacaktır. İlçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlar ile okullara geri dönüşüm iç mekân kutusunun teslim edilmesi İlçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlar ile okullara atık pil kutusunun teslim edilmesi İlçe sakinlerine geri dönüşüm uygulaması için poşet dağıtılması İlçemizde bulunan okullara sıfır atık projesi kapsamında eğitim verilmesi Bütçe İçi Toplam TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) ,00 0,% ,00 0,% 64.00,00 0,% 64.00,00 0,% ,00 0,56% ,00 0,56%.040,00 0,6%.040,00 0,6% ,00 0,0% ,00 0,0% 655.5,00 0,55% 655.5,00 0,55% 7.000,00 0,% 7.000,00 0,% 8.5,00 0,% 8.5,00 0,% 0.000,00 0,7% 0.000,00 0,7% ,00 0,07% ,00 0,07% Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,00 6,06% ,00 6,06% Genel Yönetim Giderleri ,00 8,94% ,00 8,94% GENEL TOPLAM ,00 00,00% ,00 00,00% Mali Yılı Bütçesi 85 85

100 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU PURSAKLAR BELEDİYESİ FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER İhtiyacı Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek lar Toplamı Genel Toplam 0 Personel Giderleri 0.0.5, , ,00 H.: Personelin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bilgi, beceri ve yeteneğinin artırılmasına yönelik eğitim organizasyonları koordine edilecektir. Tüm birimlerden eğitim taleplerinin alınması Alınan eğitim taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda personelimizin eğitim ihtiyacının tespiti ve ihtiyaçlara göre ilgili personelin eğitim almasının sağlanması Yapılan eğitimler neticesinde personelin memnuniyet oranının anketlerle ölçülmesi İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü 0 0 SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri.768.9, , , , , ,00 H.: Belediyemiz adına tüm hukuki süreçler takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır. Belediyemiz aleyhine açılan davaların takip edilmesi Belediyemizce özel ve tüzel kişilere açılan davalar ile ilgili hukuki süreçlerin takip edilmesi Birimler tarafından istenilen hukuki görüşlerin verilmesi Hukuk İşleri Müdürlüğü , ,00 Yazılım için piyasa araştırması ve satın alma işlemlerinin yapılması Bütçe 05 Cari Transferler 74.00, , ,00 06 Sermaye Giderleri , , ,00 H.: Kentsel gelişimi hızlandırmak ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak için Coğrafi Bilgi Sistemi hizmete açılacaktır. Veri girişi için iş birliği yapılacak müdürlüklerle iletişime geçilmesi İlgili müdürlüklerce gerekli verilerin sisteme girişinin sağlanması Tüm verilerin girişi sağlandıktan sonra, sistemin test edilip hizmete açılması Bilgi İşlem Müdürlüğü , ,00 09 Yedek Ödenek , ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı , , ,00 H.4: Bilgi işlem altyapısının ve donanımlarının teknolojik kapasitesi artırılacak ve veri güvenliği sağlanacaktır. Donanımı yetersiz storage ve sunucuların tespit edilmesi ve yenilenmesi Donanımı yetersiz bilgisayarların yenilenmesi Felaket Kurtarma Merkezi için lokasyon temini, projelendirilmesi ve gerekli donanımların tespit edilerek sistemin kurulması Belediyemiz hizmet araçları tek çatı altında toplanarak tüm birimlerimizin araç ihtiyacının karşılanması Bütçe Dışı Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı , , ,00 H.5: Hizmet birimlerimizin ihtiyaçları kısa sürede ve en ekonomik şekilde temin edilecektir. Belediye hizmet binalarımızın bakım ve onarımlarının yapılması Hizmet birimlerimizin temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi Belediye yemekhanesinin sağlıklı ve hijyen şartlarına uygun şekilde hizmete sunulması Hizmet birimlerinden gelen taleplerin değerlendirilerek ihtiyaç olan malzemelerin mevzuata uygun olarak temin edilmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mali Yılı Bütçesi 87 87

101 PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER adet Mahalle Konağı ile ilgili İlbank A.Ş. den alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve kontrolörlük işlemlerinin yapılması PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER Bordür uygulaması yapılacak olan cadde ve sokakların tespit edilmesi H.: Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler hazırlanacaktır. adet muhtarlık binası ile ilgili etüd proje ve yapım işlerinin tamamlanması adet pazar alanı ile ilgili etüd proje ve yapım işinin tamamlanması Şehitlik Parkı ve Meydan Alanı ile ilgili etüd proje ve yapım işinin tamamlanması Güneş Enerjisi Santrali ile ilgili İlbank A.Ş. den alınması planlanan finansman sonrası gerekli etüd proje ve kontrolörlük işlemlerinin yapılması Kent Ormanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve yapım işinin tamamlanması Endemik Fauna Tanıtım Projesi ile ilgili etüd proje ve yapım işinin tamamlanması Esnaf Üniversitesi Projesi ilgili Kalkınma Ajansından alınması planlanan hibe sonrası gerekli etüd proje ve yapım işinin tamamlanması Etüd Proje Müdürlüğü H.4: Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için cadde ve sokaklar daha sağlıklı ve konforlu hale getirilecektir. H.5: Planlaması tamamlanmış olan bölgelerin imar yolları açılacak ve mevcut yolların tesviye çalışmaları yapılacaktır. Bütçe imkânları doğrultusunda ihtiyaç duyulan bordürlerin satın alınarak cadde ve sokaklara uygulanması Asfalt serimi yapılacak olan cadde ve sokakların tespit edilmesi Bütçe imkânları doğrultusunda ihtiyaç duyulan asfalt malzemelerinin satın alınarak cadde ve sokaklara uygulanması Bütçe imkanları doğrultusunda ihtiyaç duyulan kilit taşının satın alınarak cadde ve sokaklara uygulanması Açılacak imar yollarının planlanması, 56 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereği yetki ve sorumluluğumuzda olan yolların aciliyet durumuna göre açılması Vatandaşların talep ve şikâyetleri doğrultusunda 56 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereği yetki ve sorumluluğumuzda olan mevcut imar yollarının tesviye çalışmalarının yapılması Fen İşleri Müdürlüğü H.: Uygulanabilir ve sürdürülebilir yapılaşmaya yönelik kent estetiğine uygun planlama, imar uygulamaları ve projeler yapılacaktır. Yürürlükte olan nazım imar planı, uygulama imar planı ve parselasyon planı arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi Günümüz kentsel ihtiyaçlarını karşılayamayan uygulama imar planlarının revizyonunun yapılması Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak olan /5000 ölçekli nazım imar planlarının takibinin yapılması ve nazım imar planına uygun /000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması 08 Ankara çevre düzeni planında öngörülen Pursaklar İlçesi Abadan, Yeşilova, Sirkeli ve Kösrelikkızığı Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yeni mezarlık alanının plan takibinin yapılması H.6: Belediye sınırları içerisindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin yasal çerçeve içerisinde yapılması sağlanacaktır. Denetim yapılacak bölgelerin mahalle bazında sınıflandırılması Zabıta personeli ile mesleki niteliklerini artırıcı toplantı yapılması Sınıflandırılan bölgelerde bulunan işyerlerinin denetimlerinin yapılması Zabıta Müdürlüğü H.: Kentsel gelişim ve yapılaşma sürecinde, yapıların yasalara uygunluğu denetlenerek, her türlü kaçak oluşum engellenecektir. Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile iş birliği yaparak denetim ekibi oluşturulması İlçe sınırları içerisindeki alanların denetlenmesi ve ruhsatsız yapılaşmanın engellenmesi İmar mevzuatına aykırı yapıların mühürlenmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü H.: Hemşehrilerimizin kültürel faaliyetlere katılımları arttırılacaktır. Hemşehrilerimizin sinema ile buluşturulma Dede torun lokallerimize gelen hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirmelerinin sağlanması Düzenlenecek olan kültürel gezi ve organizasyonlara katılan kişi sayısının arttırılması Kültürel gezi ve organizasyonların düzenlenmesi Kültür İşleri Müdürlüğü İmar mevzuatına ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu na aykırı yapıların yıkım işlemlerinin yürütülmesi 5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik etkinlikleri ve ramazan ayında etkinliklerin düzenlenmesi Mali Yılı Bütçesi 89 89

102 PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER H.: Hemşehrilerimizin el becerilerini geliştirmek ve sanatsal, kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla kurslar açılacaktır. H.: Cenaze hizmetleri hızlı, güvenilir ve kesintisiz olarak verilecektir. H.4: Sosyal ve kültürel faaliyetlerin gelişimi için olanaklar arttırılacaktır. H.5: Hemşehrilerimizin nikah işlemleri etkin ve kısa sürede gerçekleştirilecek, özel günleri de düzenlenen organizasyon ve verilen hediyeler ile kutlanacaktır. H4.: Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı artırılacaktır. Hanımlarımıza yönelik talep doğrultusunda belirlenen kursların (kurdele nakışı, dikiş(etek dikimi), dikiş (çocuk giyimi), perspektif, iğne oyası, muhasebe, ahşap boyama, bilgisayar, arapça, kişisel gelişim, okuma yazma, sekreterlik) faaliyete geçirilmesi Açılan kursların kursiyer sayılarını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması Gençlerimize yönelik belirlenen kursların (gitar, keman, bağlama, ney, halk oyunları vb.) faaliyete geçirilmesi Gençlerimize yönelik düzenlenen kursların katılımcı sayılarını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması İlçemizde vefat eden kişilerin yakınlarının talebine göre cenaze nakil işlemlerinin yapılması Maddi durumu yeterli olmayan hemşehrilerimizin cenaze ihtiyaçlarının karşılanması İlçemizde vefat eden hemşehrilerimizin cenaze yakınlarına taziye ziyaretinde bulunulması Kültür ve kongre merkezlerinin kullanımının arttırılması ile ilgili sosyal medya ve reklam çalışmalarının yapılması Kültür ve kongre merkezlerinin modern kullanışlı konumda yapılması teknolojiye ve sanatsal faaliyetlere uygun ses, ışık, sahne sistemlerinin yeterli duruma getirilmesi Evlendirme iş ve işlemlerinin teknoloji ve bilişim imkanları kullanılarak kısa sürede gerçekleştirilmesi ve evlenen çiftlere hediye verilmesi Belediyemizce evlilik işlemleri gerçekleştirilen çiftlerin, düzenlenen organizasyonlarla özel günlerinin kutlanması Evlenen çiftlerle evlilik işlemleri ile ilgili memnuniyet anketi yapılması Tapu kayıtlarını esas alarak bilgilendirme mesajı ile vatandaşların beyana davet edilmesi ve beyan vermeyen vatandaşların tapu kayıtlarına göre resen tahakkuklarını yapmak Vadesinde ödeme yapmayan mükelleflerin tespit edilmesi ve bilgilendirici mesaj gönderilmesi Vergi ödeme dönemlerinde afiş ve bilboardlar hazırlayarak mükelleflerin bilgilendirilmesi Tüm bilgilendirme ve uyarılara rağmen borcunu ödemeyen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi Kültür İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER H4.: Gelir tahsilat iş ve işlemlerini kolaylaştırmak. H4.: Belediye taşınmazlarının etkin ve etkili kullanımı sağlanacaktır. H4.4: Sürekli gelişen teknoloji şartlarına göre güncel ve milli yazılım kullanım oranı arttırılacaktır. H5.: Pursaklarda yaşayanların sağlık standartlarını arttırmak için şehre nefes aldıran, sürdürülebilir yeşil alanların miktarı ve kalitesi artırılacaktır. H5.: Pursaklar halkına daha iyi hizmet verebilmek için yeşil alan ve parklar daha verimli ve modern hale getirilecektir. e- Belediye üzerinden tahsilat işlemini kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak Farklı bankalar ile anlaşma yapılarak taksit seçeneği sunmak ve ödeme imkan ve süreçleri ile ilgili mükellefleri bilgilendirmek Belediyemizin mobil uygulaması üzerinden tahsilat imkanı sağlamak Mobil uygulama üzerinden tahsilat işlemini arttırmak Belediyenin mülkiyetinde olan taşınmazların, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tapu Müdürlüğünden bilgileri alınarak Taşınmaz Mal Yönetmeliğine uygun olarak envanterinin çıkarılması Mali kaynak sağlamak amacıyla ekonomik verimliliği yüksek taşınmazların satışlarının yapılması İzinsiz olarak kullanılan belediye taşınmazlarının kira ve ecrimisil işlemlerinin yapılması Müdürlüklerdeki kullanılan yazılımların Pardus uyumluluğunun kontrol edilmesi Pardus İşletim Sistemine geçişin pilot müdürlüklerce test edilmesi ve Belediye personellerimize eğitim verilmesi Kullanılan yazılımların yerli ve milli açık kaynak kodlu olan versiyonları ile ilgili araştırma yapılması ve uygun olanların kullanılması için çalışma yapılması İntranet sisteminin test edilerek kullanıma açılması Mobil uygulamanın çeşitli platformlarda kullanıma sunulması ve sürekli güncel tutulması Park, kent parkı ve rekreasyon alanlarının planlanması Fidan dağıtımı yapılması Ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi Yeni yeşil alanların projelendirilmesi ve uygulanması, mevcut yeşil alanların korunması Daha verimli ve ekonomik bir sulama işlemi yapılması amacıyla spring sulama sisteminin mevcut ve yeni parklarda uygulanması Mevcut yeşil alanların daha fonksiyonel hale getirilmesi ve bitki çeşitlendirme faaliyetlerinin arttırılması Parklar ve yeşil alanların korunmasına yönelik çalışmalar yapılması Parklara oyun grubu ve fitness malzemelerinin konulması Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Mali Yılı Bütçesi 9 9

103 PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER H5.: Çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen sokak hayvanları ve çevre kirliliği unsurları rehabilite edilecektir. H5.4: Katı atıklar gelişen teknolojik sistemler kullanılarak toplanacaktır. H5.5: Sağlıklı yaşanabilir bir toplum için gıda imalat ve satış işyerleri mevzuat kapsamında denetlenecektir. H6.: Halkla ilişkiler geliştirilerek, belediye ve vatandaş arasındaki iletişim güçlendirilecektir. H6.: Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarla iş birliği geliştirilecektir. Hemşehrilerimizden gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilerek sokaklarda bulunan başı boş, risk taşıyan hayvanların tespit edilmesi, sağlık kontrolü, aşılama, kısırlaştırma küpeleme vb.rehabilite çalışmasının gerçekleştirilmesi Bilgi işlem müdürlüğü tarafından sahipsiz sokak hayvanlarının ilan edileceği internet sitesinin oluşturulması ve vatandaşlardan gelen talep neticesinde hayvanların sahiplendirilmesi Düzenlenecek olan kuduz aşı kampanyası ile vatandaşların bu konuda taleplerinin alınması ve aşılama işleminin gerçekleştirilmesi Kentsel gelişime engel olmayacak şekilde yeni, modern hayvan barınağı yapılması Vatandaşlardan gelen şikayetler ve ekipler tarafından yapılan kontroller neticesinde çevre kirliliği oluşturan unsurların tespit edilmesi, önlenmesi ve gerekli çalışmaların yapılması Yer altı çöp konteynerlerinin imal edilmesi Yer üstü çöp konteynerlerinin temin edilmesi Konteynerlerin yer tespit çalışmasının yapılması ve yer altı çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi Konteynerlerin yer tespit çalışmasının yapılması ve yer üstü çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi Ruhsatlı gıda işyerlerinin faaliyet konularına göre mahalle bazında sınıflandırılması Belirlenen işyerlerinin düzenli olarak denetimlerinin yapılması Hemşehrilerimiz arasında düzenli Başkan vatandaş buluşmaları gerçekleştirilmesi randevu organizasyonları düzenlenmesi Hemşehrilerimiz istek ve taleplerinin takibi için yüz yüze iletişimde Belediye Başkanının daha fazla kişiye ulaşması sağlanması için katılımcı yönetim hayata geçirilerek Halk Meclisi Mahalle Buluşmalarının gerçekleştirilmesi Sivil toplum kuruluşları, okul aile birliği, dernekler, mahalle muhtarları ile istişare toplantıları düzenlenmesi Hemşehrilerimize doğum, ölüm, evlenme, iş yeri açılış ve diğer özel günlerinde çiçek ve çelenk gönderilmesi, hediyeler verilmesi Belediyeye yurt içinden ve yurt dışından gelen konukların temsil ve ağırlanması Kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi Resmi ziyaret ve ağırlama organizasyonları kapsamında ilçemizi temsilen hediye verilmesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER H6.: Hizmet ve faaliyetlerimizin tanıtımları etkin bir şekilde geliştirilecek, çeşitlendirilecek ve Belediyemizin bilinirliği artırılacaktır. H6.4: Halkın belediye hizmetlerine olan beklentilerini belirlemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. H6.5: Kent konseyi, kent yaşamında hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi ve karar süreçlerine yerel halkın katılımı ile etkili yönetişime katkı sağlayacaktır. H7.: İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimizin eğitimine destek olunarak katkı sağlanacaktır. H7.: Dar gelirli ve dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlarda bulunulacaktır. Kitle iletişim araçlarının artırılması, geliştirilmesi ve etkin kullanılması Sosyal platformların çeşitlendirilmesi ve etkin kullanılması Tüm mecralarda yapılan haber sayısının artırılması Tanıtıcı basılı argümanların etkin kullanılması Basın kuruluşları ile ilişkinin koordine edilmesi ve kitle iletişim araçlarında belediyemiz ve başkanlıkla ilgili tüm haberlerin takip edilmesi Bilgilendirici SMS gönderilmesi Belediye hizmete alanları ile ilgili anket formunun hazırlanması Hemşehrilerimizin belediye hizmetlerinden beklentilerini anket yoluyla öğrenerek belediyenin hizmet politikasını belirlenmesi Kent konseyinin genel kurul, yürütme kurulu, meclis ve çalışma grupları toplantılarının yapılması Kent konseyi üyelerine yönelik organizasyon yapılması Pursaklar Kitap Okuyor yarışması düzenlenmesi ve İlçemizdeki okullara kitapların teslimatının gerçekleştirilmesi Yarışmaya katılan öğrenciler arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte sınav düzenlenmesi ve Düzenlenen sınav sonucunda dereceye giren öğrencilerimize ödül verilmesi Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden kampanyası düzenlenmesi ve hazırlanan setlerin İlçemizdeki okullara dağıtımının yapılması İlçemizde dünyaya gelen her çocuğa bir puset takımı hediye edilmesi Engelli kişilerin sosyal imkânlardan faydalanması için merkez oluşturulması Dar gelirli hemşehrilerimizin tespiti yapılarak, temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması Dar gelirli ailelere kıyafet yardımı yapılması Ev eşyası ihtiyacı olan dar gelirli kişilerin tespit edilerek, eşya yardımında bulunulması Basın ve Yayın Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Kültür İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 9 00 Mali Yılı Bütçesi 9 9

104 PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER İlçemizde yaşayan çocuklara nezaket kurallarının öğretilmesi H7.: Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli, sevgi ve saygı dolu birer birey olarak yetiştirilmesi için nezaket kuralları öğretilecektir. Nezaket eğitimine katılan çocuklara kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için organizasyonlar düzenlenmesi Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için nezaket eğitimine katılan çocukların sağlık taramalarının yapılması İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Spor salonlarının kullanımı ile ilgili sosyal medya paylaşımları ve reklam çalışmaları yapılarak spor yapan kişi sayısı artırılarak, spor merkezlerimizden H7.4: Sağlıklı bireyler yararlanan üyelerimizin spor faaliyetlerine yetiştirmek için spor yapma yönlendirilmesi için tespitlerin yapılması olanakları ve spor yapan kişi sayısı artırılacaktır. Yüzme havuzundan faydalanan kişi sayısının arttırılması için sosyal medya paylaşımları ve reklam çalışmalarının yapılması İlçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlar ile okullara geri dönüşüm iç mekân kutusunun teslim edilmesi İlçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlar ile okullara atık pil kutusunun teslim edilmesi H7.5: Sıfır atık sistemi yaygınlaştırılıp bilinçli bir toplum oluşturulacaktır. İlçe sakinlerine geri dönüşüm uygulaması için poşet Temizlik İşleri dağıtılması Müdürlüğü Kompost makinası alımı İlçemizde bulunan okullara sıfır atık projesi kapsamında eğitim verilmesi 94 /pursaklarbelediyesi BEYAZ MASA www pursaklar.bel.tr /pursaklarbelediyesi BEYAZ MASA www pursaklar.bel.tr

105 /pursaklarbelediyesi BEYAZ MASA www pursaklar.bel.tr

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

İhtisas komisyonları

İhtisas komisyonları İhtisas komisyonları Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. ARSUZ BELEDİYESİ

T.C. ARSUZ BELEDİYESİ T.C. ARSUZ BELEDİYESİ T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI HATAY 2018 T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Adres: Gözcüler Mah. Cumhuriyet Cad.

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bütçe Kesin 2016 Hesabı Mali Hizmetler Müdürlüğü İçindekiler İlgili Mevzuat...4 Bütçe Kesin Hesap Özeti...5 Bütçe Gideri Kesin Hesap Cetveli (Ekonomik Kodun 1. Düzeyi)...6

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ 2018-2019 GELİR-GİDER TAHMİNLERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü İÇİNDEKİLER 2017 Yılı Bütçe Kararnamesi... 5 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde

Detaylı

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ 2019-2020 GELİR-GİDER TAHMİNLERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü İÇİNDEKİLER 2018 Yılı Bütçe Kararnamesi... 5 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Karar No: 206/40 Dairesi: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Konu: Kapalı Kasa Evrak No: 8057 Özet: Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan araçlara kapalı kasa yapılması. "04/04/206 tarihli Meclis

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 2004 yılında devreye girmesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuştur. Görev alanlarının

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 -

Detaylı

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Halkımızın bu onurlu görevi şahsıma tevdi ettiği ilk günden itibaren model ve modern

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Hibe Yoluyla Araç Tahsisi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye

Detaylı

T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI HATAY - 2016 T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI HATAY - 2016 T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERGENE BELEDİYESİ 2 T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI TEKİRDAĞ / 2017 3 T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI Adres: Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) MÜDÜR SUNUŞU 5747 sayılı yasa ile Alemdağ-Taşdelen-Ömerli Belediyelerinin Tüzel Kişiliği kaldırılarak Çekmeköy Belediyesine katılmış, Çekmeköy Belediyesi de

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 02.10.2014 NO 29 KONUSU BELEDİYEMİZE AİT TABANCANIN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE HİBE EDİLMESİ Belediye Başkanının sözlü teklifi ile Belediyemize ait olan Kırıkkale marka 74126631 seri numaralı 7/65

Detaylı

OSMANGAZİ BELEDİYESİ Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Tahminleri

OSMANGAZİ BELEDİYESİ Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Tahminleri OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2016 Mali Yılı Bütçesi 2016-2018 Gelir Gider Tahminleri www.osmangazi.bel.tr OSMANGAZİ BELEDİYESİ OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2016 Mali Yılı Bütçesi 2016-2018 Gelir Gider Tahminleri 2016

Detaylı

Giresun Belediyesi 2016 Yılı Performans Programı

Giresun Belediyesi 2016 Yılı Performans Programı Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 GİRİŞ... 4.PERFORMANS PROGRAMI KAVRAMI... 4.PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI... 5 I-GENEL BİLGİLER... 5 A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Belediyenin Organları

Belediyenin Organları Belediyenin Organları Belediye meclisi MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03092018 Karar No : 109 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular (Katılmadı) Yazı İşleri Müdürlüğü nün 03092018 tarih ve 6435 sayılı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 31082018 tarih

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYESİ

T.C. GİRESUN BELEDİYESİ T.C. GİRESUN PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI M E C L İ S Karar Tarihi: 13/11/2013 Karar No: 505 2 / 244 , GİRESUN 3 / 244 HHHTT, İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER...7 A-

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... Bütçe Kararnamesi... Fonksiyonel

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ (ÖRNEK:29) Kurumsal Fonksiyonel Fin.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ (ÖRNEK:29) Kurumsal Fonksiyonel Fin. 2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01-01-2015/31-12-2015 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ (ÖRNEK:29) Kurumsal Fonksiyonel Fin. Ekonomik Geçen Bütçe İle Ek Net Bütçe Bütçe Ödenen Ödenek İptal

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A , , , , , ,

ÖDENEK CETVELİ - A , , , , , , ÖDENEK CETVELİ - A KURUMSAL SINIFLAN AN İPİ N 09 YILI I II III IV I II III IV I I II 0.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ..,00 0..,00..,00..9,00..9,00 0 0.0.,00 9.,00 İŞÇİLER.,00

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. AYVALIK BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yerelde Farklılık Yaratan Belediye 1 1 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU Değerli hemşehrilerim, 2015-2019 dönemi Stratejik Planımızı başarıyla hazırladık ve Belediye

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T.C. TORBALI BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T.C. TORBALI BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı Belediyesinde

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.08.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İBB Şartlı Hibe Yardımı. komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü nün 26/05/2012

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı;kapaklı Belediye Başkanlığı

Detaylı

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Akdurak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:3 Tel: 0262 551 32 10 Dahili 178 Faks: 0262 551 30 61 / 32 12 e-posta: muhasebe@kandira.bel.tr

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

SULTANGAZİ BELEDİYESİ

SULTANGAZİ BELEDİYESİ 2018 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ 2018 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 2014 YILI EKİM AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI MECLİS KARARI Belediyemiz Meclisi bugün saat 14:00 da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2014

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

Partilerin 1 Kasım 2015 Seçim Beyannamelerinde Mahalli İdareler: Adalet ve Kalkınma Partisi

Partilerin 1 Kasım 2015 Seçim Beyannamelerinde Mahalli İdareler: Adalet ve Kalkınma Partisi www.mevzuattakip.com.tr Partilerin 1 Kasım 2015 Seçim Beyannamelerinde Mahalli İdareler: Adalet ve Kalkınma Partisi 1 Kasım 2015 seçimleri için partiler seçim beyannamelerini açıkladılar. Adalet ve Kalkınma

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 YILI PERFORMA NS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMIGRA MI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 YILI PERFORMA NS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMIGRA MI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ 2015 YILI PERFORMA NS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMIGRA MI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 Yılı Performans Programı İÇİNDEKİLER

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI DÖNEMİ : EKİM 2018 BİRLEŞİM : 2 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2018 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 56 ÖZÜ : 04.10.2018 Tarih Ve 2018 / 48 Sayılı Kararla Plan ve

Detaylı

Başbakanlık Baş Müşaviri

Başbakanlık Baş Müşaviri Başbakanlık Baş Müşaviri KENT YÖNETİMİ KENT ; İnsanların bir arada yaşadığı, belli bir nüfusu barındıran, ekonominin ağırlıklı olarak ticaret,hizmet ve sanayiye dayalı olduğu; içinde yaşadığı insanlara

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 8.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 8.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI Belediye Yönetimi Büyükşehir Belediye Yönetimi Köy Yönetimi HİZMET YÖNÜNDEN YERİNDEN

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı