MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)"

Transkript

1 MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Karışım Ürün kodu Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Tanımlanmış uygun kullanımlar Endüstriyel/profesyonel kullanım özellikleri Sanayi. Sadece profesyonel kullanım içindir Tavsiye edilmeyen kullanımlar 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri LOBA CHEMIE PVT.LTD. 107 Wode House Road, Jehangir Villa, Colaba Mumbai - INDIA T F Acil durum telefon numarası Acil durum numarası (900am pm) KISIM 2 Zararlılık tanımlanması 2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırmakarışım/maddeler SDS EU 2015 (AB) 2015/830 düzenlemesine göre (REACH Ek II) Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 1B Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3, Solunum Yolu Tahrişi H314 H335 H ifadelerinin tam metni bkz. Kısım 16 Zararlı fizikokimyasal etkiler ve insan sağlığı ile çevre üzerindeki olumsuz etkileri 03/05/2019 1/10

2 2.2. Etiket unsurları 1272/2008 (CLP) sayılı AB yönetmeliğine göre etiketleme Görüntülenecek ek etiket bilgisigörüntülenecek ek sınıflandırma(lar) Zararlılık işareti (CLP) Uyarı kelimesi (CLP) Zararlılık İfadesi (CLP) Önlem İfadeleri (CLP) GHS05 Tehlike GHS07 H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın P305+P351+P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin P310 - Hemen bir ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın 2.3. Diğer zararlar KISIM 3 Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi 3.1. Maddeler Uygulanmaz 3.2. Karışım Adı Madde /Karışımın kimliği % 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma Water (CAS numarası) (EC numarası) Sınıflandırılmadı Hydrochloric acid (CAS numarası) (EC numarası) (EC indeks numarası) X Resorcinol (CAS numarası) (EC numarası) (EC indeks numarası) Skin Corr. 1B, H314 STOT SE 3, H Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Acute 1, H400 H ifadelerinin tam metni bkz. Kısım /05/2019 2/10

3 KISIM 4 İlk yardım önlemleri 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri Deriyle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri Gözle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler Semptomlar/etkiler Solumayı takiben semptomlar/etkiler Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın. Hemen bir ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın. Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkarın. Cildinizi su/duş ile durulayın. Hemen bir ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın. Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Hemen bir ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın. Ağızı çalkalayın. Kusturmayın. Hemen bir ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın. Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. Solunum yolu tahrişine yol açabilir Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler Semptomatik olarak muamele edin. KISIM 5 Yangınla mücadele önlemleri 5.1. Yangın söndürücüler Uygun söndürme maddeleri Uygun olmayan söndürücü maddeler dry chemical powder, alcohol-resistant foam, carbon dioxide (CO2). Ağır su buharı kullanmayın Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler Yangın anında korunma Do not attempt to take action without suitable protective equipment. KISIM 6 Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri Acil durum personeli olmayanlar için Acil durum planları Gereksiz personeli çıkartın Acil durumda müdahale eden kişiler için Koruyucu donanım Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Acil durum planları Açığa çıkmayı durdurun Çevresel önlemler Çevreye verilmesinden kaçının Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller Temizlik işlemleri Clear up rapidly by scoop or vacuum Diğer bölümlere atıflar KISIM 7 Elleçleme ve depolama 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler Güvenli elleçleme için önlemler Hijyen ölçütleri Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. Elleçlemeden sonra elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar Teknik tedbirler İlgili düzenlemelere uygun. 03/05/2019 3/10

4 Saklama koşulları Store in original container. Kabı sıkıca kapalı tutun. Kuru yerde depolayın. Nemden koruyun Belirli son kullanımlar KISIM 8 Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma 8.1. Kontrol parametreleri 8.2. Maruz kalma kontrolleri Ellerin koruması Gözlerin koruması Deri ve vücudun korunması Solunum yollarının koruması koruyucu eldivenler Kimyasal gözlükler veya yüz maskesi. Uygun koruyucu kıyafet kullanın Solunum koruması kullanın KISIM 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Fiziksel hali Sıvı Renk Koku Koku eşiği ph Bağıl buharlaşma hızı (bütil asetat=1) Erime noktası Donma noktası Kaynama noktası Parlama noktası Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Ayrışma sıcaklığı Alevlenirlik (katı, gaz) Buhar basıncı Clear Colorless. Mevcut veri yok Mevcut veri yok Mevcut veri yok Mevcut veri yok Mevcut veri yok Mevcut veri yok Mevcut veri yok Mevcut veri yok Mevcut veri yok Mevcut veri yok Mevcut veri yok Mevcut veri yok 20 C'de bağıl buhar yoğunluğu Bağıl yoğunluk Çözünürlük Log Pow Mevcut veri yok Su Soluble in water Mevcut veri yok 03/05/2019 4/10

5 Viskozite, kinematik Viskozite, dinamik Patlayıcı özellikler Oksitleyici özellikler Patlayıcı sınırlar Mevcut veri yok Mevcut veri yok Mevcut veri yok Mevcut veri yok Mevcut veri yok 9.2. Diğer bilgiler KISIM 10 Kararlılık ve tepkime Tepkime Kimyasal kararlılık Normal koşullar altında kararlıdır Zararlı tepkime olasılığı Kaçınılması gereken durumlar Direkt güneş ışığı. Korumasız alev. Aşırı ısınma Uyumsuz malzemeler Zararlı bozunma ürünleri KISIM 11 Toksikolojik bilgiler Toksik etkiler hakkında bilgi Akut toksisite Sınıflandırılmadı Cilt aşınması/tahrişi Ciddi göz hasarları/tahrişi Solunum yolları veya cilt hassaslaşması Eşey hücre mutajenitesi Kanserojenite Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. Ciddi göz hasarı, kategori 1, dahili Sınıflandırılmadı Sınıflandırılmadı Sınıflandırılmadı Üreme sistemi toksisitesi BHOT-tek maruz kalma Sınıflandırılmadı Solunum yolu tahrişine yol açabilir. BHOT-tekrarlı maruz kalma Sınıflandırılmadı Aspirasyon zararı Sınıflandırılmadı 03/05/2019 5/10

6 KISIM 12 Ekolojik bilgiler Toksisite Kalıcılık ve bozunabilirlik Biyobirikim potansiyeli Toprakta hareketlilik PBT ve vpvb değerlendirmesi sonuçları Diğer olumsuz etkiler KISIM 13 Berteraf etme bilgileri Atık işleme yöntemleri Ürün/Ambalaj imha tavsiyeleri İçeriği/kabı; yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası tüzüğe uygun olarak, zararlı veya özel atık toplama noktasında bertaraf edin. KISIM 14 Taşımacılık bilgileri ADR / RID / IMDG / IATA / ADN talimatlarına uygun olarak UN Numarası UN No. (ADR) 1789 UN no. (IMDG) 1789 UN no. (IATA) 1789 UN no. (ADN) 1789 UN no. (RID) Uygun UN taşımacılık adı Uygun sevkiyat adı (ADR) Uygun sevkiyat adı (IMDG) Uygun sevkiyat adı (IATA) Uygun sevkiyat adı (ADN) Uygun sevkiyat adı (RID) Taşıma dokümanın açıklanması (ADR) Taşıma dokümanın açıklanması (IMDG) Taşıma dokümanın açıklanması (IATA) Taşıma dokümanın açıklanması (ADN) Taşıma dokümanın açıklanması (RID) HİDROKLORİK ASİT HYDROCHLORIC ACID Hydrochloric acid HİDROKLORİK ASİT HİDROKLORİK ASİT UN 1789 HİDROKLORİK ASİT, 8, II, (E) UN 1789 HYDROCHLORIC ACID, 8, II UN 1789 Hydrochloric acid, 8, II UN 1789 HİDROKLORİK ASİT, 8, II UN 1789 HİDROKLORİK ASİT, 8, II 03/05/2019 6/10

7 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı ADR Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı 8 Tehlike etiketleri (ADR) 8 IMDG Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı (IMDG) 8 Tehlike etiketleri (IMDG) 8 IATA Ambalajlama grubu (IATA) 8 Tehlike etiketleri (IATA) 8 ADN Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı (ADN) 8 Tehlike etiketleri (ADN) 8 RID Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı (RID) 8 Tehlike etiketleri (RID) Ambalajlama grubu Ambalajlama grubu (ADR) Ambalajlama grubu (IMDG) Ambalajlama grubu (IATA) Ambalajlama grubu (ADN) Ambalajlama grubu (RID) II II II II II 03/05/2019 7/10

8 14.5. Çevresel zararlar Çevreye zararlıdır Denizi kirletici Diğer bilgiler Hayır Hayır Mevcut ek bilgi bulunmamaktadır Kullanıcı için özel önlemler - Karayolu Taşımacılığı Sınıflandırma Kodu C1 Özel hükümler (ADR) 520 Sınırlı miktar değerleri (ADR) İstisnai miktar (ADR) Ambalaj talimatları (ADR) Karışık ambalajlama hükümleri (ADR) Portatif tank ve dökme yük konteyner talimatları (ADR) Portatif tank ve dökme yük konteynerler için özel hükümler (ADR) Tank kodu (ADR) Tanklı taşıma aracı 1l E2 P001, IBC02 MP15 T8 TP2 L4BN AT Nakliye kategorisi (ADR) 2 Tehlike no. (Kemler sayısı) 80 Turuncu levhalar Tünel kısıtlama kodu (ADR) EAC kodu E 2R - Deniz taşımacılığı Sınırlı miktarlar (IMDG) İstisnai miktar (IMDG) Ambalaj talimatları (IMDG) GRV (IMDG) ambalaj talimatları GRV özel hükümler (IMDG) Tanklara ilişkin talimatlar (IMDG) Tanklar için özel hükümler (IMDG) EmS-No. (yangın) 1 L E2 P001 IBC02 B20 T8 TP2 F-A N FS (Dökülme) S-B Yükleme kategorisi (IMDG) C TAYK (Tıbbi Acil Yardım Kılavuzu) N Hava taşımacılığı Yolcu uçağı ve kargo uçağı için istisnai miktarlar (IATA) Yolcu uçağı ve kargo uçağı sınırlı tutulan miktarlar (IATA) Yolcu uçağı ve kargo uçağı sınırlı tutulan miktarlar için, maksimum net ağırlık (IATA) Yolcu uçağı ve kargo uçağı ambalaj talimatları (IATA) Yolcu uçağı ve kargo uçağı için, maksimum net ağırlık (IATA) Ambalajlama talimatları, yalnızca kargo uçak taşımacılığı (IATA) E2 Y L 851 1L /05/2019 8/10

9 Maksimum net miktar, yalnızca kargo uçak taşımacılığı (IATA) Özel hükümler (IATA) ERG kodu (IATA) 30L A3 8L - İç sularda gemi nakliyesi Sınıflandırma kodu (ADN) C1 Özel hükümler (ADN) 520 Sınırlı miktar değerleri (ADN) İstisnai miktar (ADN) Taşımacılık izinli (ADN) Ekipman gerekli (ADN) 1 L E2 T Mavi koni/ışık sayısı (ADN) 0 - Demiryolu taşımacılığı Sınıflandırma kodu (RID) PP, EP C1 Özel hükümler (RID) 520 Sınırlı miktarlar (RID) İstisnai miktar (RID) Ambalaj talimatları (RID) Karışık ambalajlama hükümleri (RID) Portatif tank ve dökme yük konteyner talimatları (RID) Portatif tank ve dökme yük konteynerler için özel hükümler (RID) RID tanklar için tank kodları (RID) 1L E2 P001, IBC02 MP15 T8 TP2 Nakliye kategorisi (RID) 2 Ekspres koli (RID) L4BN CE6 Tehlike tanımlama N (RID) MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık Uygulanmaz KISIM 15 Mevzuat bilgileri Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı AB talimatları Ek 17 kısıtlamalarına tabi bir REACH maddesi içermez REACH aday listesindeki hiçbir maddeyi içermez REACH'in XIV ekinde listelenmiş hiçbir madde içermez Ulusal yönetmelikler Almanya AwSV referansı İmisyon kontrollerine yönelik Alman federal yasanın uygulanmaya konulmasına ilişkin 12. karar - 12.BlmSchV Su için tehlike sınıfı (WGK) 3, Su için son derece tehlikeli (AwSV, Ek 1'e göre sınıflandırma) 12. BlmSchV'ye (emisyonlara karşı korunmaya yönelik kararname) tabii değildir (ciddi kazalara ilişkin düzenleme) 03/05/2019 9/10

10 Hollanda SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen SZW-lijst van mutagene stoffen NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Borstvoeding NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Vruchtbaarheid NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Ontwikkeling Resorcinol liste içinde yer alır Bileşenlerden hiçbiri liste içinde yer almaz Bileşenlerden hiçbiri liste içinde yer almaz Bileşenlerden hiçbiri liste içinde yer almaz Bileşenlerden hiçbiri liste içinde yer almaz Danimarka Danimarka resmi düzenlemelerindeki tavsiyeler 18 yaş altındaki gençlerin, ürünü kullanmasına izin verilmemektedir Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi KISIM 16 Diğer bilgiler H ve EUH ifadelerinin tam metni Acute Tox. 4 (Oral) Akut Toksisite (ağız yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4 Aquatic Acute 1 Sucul Ortama Zararlı-Akut zararlılık, Kategori 1 Eye Irrit. 2 Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2 Skin Corr. 1B Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 1B Skin Irrit. 2 Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 2 STOT SE 3 Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3, Solunum Yolu Tahrişi H302 Yutulması halinde zararlıdır H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar H315 Cilt tahrişine yol açar H319 Ciddi göz tahrişine yol açar H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir H400 Sucul ortamda çok toksiktir Bahsi geçen tedbirlerin alınmasından ve ürünün kullanımı hakkında tam ve eksiksiz bir bilgiye sahip olunmasından kullanıcının kendisi sorumludur 03/05/ /10

ATP 10 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği

ATP 10 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği MSDS CAS numarası: 125971-95-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 125971-95-1

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MSDS CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Karışım : Ürün kodu : 02722 1.2. Madde veya

Detaylı

ALUMINIUM STEARATE EXTRA PURE MSDS

ALUMINIUM STEARATE EXTRA PURE MSDS MSDS CAS numarası: 637-12-7 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 637-12-7

Detaylı

INDICATOR PAPER PH MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

INDICATOR PAPER PH MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği INDICATOR PAPER PH 2.0-4.5 MSDS CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde : Ürünün

Detaylı

L-ARGININE FOR BIOCHEMISTRY MSDS

L-ARGININE FOR BIOCHEMISTRY MSDS MSDS CAS numarası: 74-79-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 74-79-3 Ürün

Detaylı

DEXTROSE ANHYDROUS EXTRA PURE MSDS

DEXTROSE ANHYDROUS EXTRA PURE MSDS DEXTROSE ANHYDROUS EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 50-99-7 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde

Detaylı

CAS numarası: MSDS SODIUM HYDROXIDE 0.1M (0.1N) STANDARDIZED SOLUTION TRACEABLE TO NIST MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

CAS numarası: MSDS SODIUM HYDROXIDE 0.1M (0.1N) STANDARDIZED SOLUTION TRACEABLE TO NIST MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) SODIUM HYDROXIDE 0.1M (0.1N) STANDARDIZED SOLUTION TRACEABLE TO NIST MSDS CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın

Detaylı

GLYCINE EXTRA PURE MSDS

GLYCINE EXTRA PURE MSDS MSDS CAS numarası: 56-40-6 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 56-40-6 Ürün

Detaylı

BENTONITE POWDER EXTRA PURE MSDS

BENTONITE POWDER EXTRA PURE MSDS BENTONITE POWDER EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 1302-78-9 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde

Detaylı

CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE EXTRA PURE MSDS

CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE EXTRA PURE MSDS CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 7789-77-7 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Detaylı

ERIOCHROME CYANINE R AR MSDS

ERIOCHROME CYANINE R AR MSDS MSDS CAS numarası: 3564-18-9 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 3564-18-9

Detaylı

CITRIC ACID ANHYDROUS GMP MANUFACTURED MSDS

CITRIC ACID ANHYDROUS GMP MANUFACTURED MSDS CITRIC ACID ANHYDROUS GMP MANUFACTURED MSDS CAS numarası: 77-92-9 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

AMARANTH EXTRA PURE MSDS

AMARANTH EXTRA PURE MSDS AMARANTH EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 915-67-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS

Detaylı

2-CHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS MSDS

2-CHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS MSDS 2-CHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası: 118-91-2 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

HYDROCHLORIC ACID AR MSDS

HYDROCHLORIC ACID AR MSDS MSDS CAS numarası 7647-01-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC indeks numarası 017-002-01-X

Detaylı

CASTOR OIL EXTRA PURE MSDS

CASTOR OIL EXTRA PURE MSDS CASTOR OIL EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 8001-79-4 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde :

Detaylı

CEDAR WOOD OIL NATURAL MSDS

CEDAR WOOD OIL NATURAL MSDS MSDS CAS numarası: 8000-27-9 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : EC numarası : 294-939-5

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) SULPHURIC ACID 2N (1M) SOLUTION GMP MANUFACTURED MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

ALUMINIUM OXIDE CALCINED EXTRA PURE MSDS

ALUMINIUM OXIDE CALCINED EXTRA PURE MSDS ALUMINIUM OXIDE CALCINED EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 1344-28-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

GRAPHITE FINE POWDER EXTRA PURE MSDS

GRAPHITE FINE POWDER EXTRA PURE MSDS MSDS CAS numarası: 7782-42-5 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 7782-42-5

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Ürün kodu Karışım 0292E 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

FULLER S EARTH FOR ADSORPTION PURPOSE MSDS

FULLER S EARTH FOR ADSORPTION PURPOSE MSDS FULLER S EARTH FOR ADSORPTION PURPOSE MSDS CAS numarası: 8031-18-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün

Detaylı

AMMONIUM CARBONATE AR/ACS MSDS

AMMONIUM CARBONATE AR/ACS MSDS MSDS CAS numarası: 506-87-6 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 506-87-6

Detaylı

GALLIC ACID EXTRA PURE MSDS

GALLIC ACID EXTRA PURE MSDS GALLIC ACID EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 5995-86-8 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde :

Detaylı

DI-AMMONIUM HYDROGEN ORTHOPHOSPHATE ANHYDROUS EXTRA PURE MSDS

DI-AMMONIUM HYDROGEN ORTHOPHOSPHATE ANHYDROUS EXTRA PURE MSDS DI-AMMONIUM HYDROGEN ORTHOPHOSPHATE ANHYDROUS EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 7783-28-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın

Detaylı

DODECYL BENZENE SULPHONIC ACID SODIUM SALT PURIFIED MSDS

DODECYL BENZENE SULPHONIC ACID SODIUM SALT PURIFIED MSDS DODECYL BENZENE SULPHONIC ACID SODIUM SALT PURIFIED MSDS CAS numarası: 25155-30-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın

Detaylı

2-ETHOXYPHENOL FOR SYNTHESIS MSDS

2-ETHOXYPHENOL FOR SYNTHESIS MSDS 2-ETHOXYPHENOL FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası: 94-71-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Ürün kodu Karışım 4710D 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

SULPHURIC ACID 0.05MOL/L (0.1N) FOR 1000 ML MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

SULPHURIC ACID 0.05MOL/L (0.1N) FOR 1000 ML MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) SULPHURIC ACID 0.05MOL/L (0.1N) FOR 1000 ML MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

DIMIDIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS MSDS

DIMIDIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS MSDS DIMIDIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası: 518-67-2 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu :

Detaylı

CHROMIUM (III) CHLORIDE (HEXAHYDRATE) EXTRA PURE MSDS

CHROMIUM (III) CHLORIDE (HEXAHYDRATE) EXTRA PURE MSDS CHROMIUM (III) CHLORIDE (HEXAHYDRATE) EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 10060-12-5 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Detaylı

CETYL ALCOHOL EXTRA PURE MSDS

CETYL ALCOHOL EXTRA PURE MSDS MSDS CAS numarası: 36653-82-4 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 36653-82-4

Detaylı

HYDROCHLORIC ACID 10% EXTRA PURE MSDS

HYDROCHLORIC ACID 10% EXTRA PURE MSDS HYDROCHLORIC ACID 10% EXTRA PURE MSDS CAS numarası 7647-01-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Karışım

Detaylı

BENZALDEHYDE AR MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği

BENZALDEHYDE AR MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği MSDS CAS numarası 100-52-7 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC indeks numarası 605-012-00-5

Detaylı

: 1,2-DICHLOROBENZENE AR

: 1,2-DICHLOROBENZENE AR MSDS CAS numarası: 95-50-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde Ticari adı : EC indeks numarası

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Ürün kodu Karışım US004 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

BARIUM DIPHENYLAMINE SULPHONATE AR MSDS

BARIUM DIPHENYLAMINE SULPHONATE AR MSDS BARIUM DIPHENYLAMINE SULPHONATE AR MSDS CAS numarası: 6211-24-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

PHENYL FLUORONE AR MSDS

PHENYL FLUORONE AR MSDS MSDS CAS numarası: 975-17-7 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde : CAS numarası : 975-17-7

Detaylı

IODINE MONOCHLORIDE FOR SYNTHESIS MSDS

IODINE MONOCHLORIDE FOR SYNTHESIS MSDS MSDS CAS numarası 7790-99-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC numarası 232-236-7 CAS numarası

Detaylı

D (+) MANNOSE FOR BIOCHEMISTRY 99% MSDS

D (+) MANNOSE FOR BIOCHEMISTRY 99% MSDS MSDS CAS numarası: 3458-28-4 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde : CAS numarası : 3458-28-4

Detaylı

MALEIC ANHYDRIDE EXTRA PURE MSDS

MALEIC ANHYDRIDE EXTRA PURE MSDS MALEIC ANHYDRIDE EXTRA PURE MSDS CAS numarası 108-31-6 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC

Detaylı

HYDROCHLORIC ACID 1N (1M) SOLUTION GMP MANUFACTURED MSDS

HYDROCHLORIC ACID 1N (1M) SOLUTION GMP MANUFACTURED MSDS HYDROCHLORIC ACID 1N (1M) SOLUTION GMP MANUFACTURED MSDS CAS numarası 7647-01-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Detaylı

ALKALI BLUE INDICATOR MSDS

ALKALI BLUE INDICATOR MSDS ALKALI BLUE INDICATOR MSDS CAS numarası: 1324-76-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde

Detaylı

METHYL ORANGE INDICATOR ACS MSDS

METHYL ORANGE INDICATOR ACS MSDS MSDS CAS numarası: 547-58-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 547-58-0

Detaylı

HAYEM S REAGENT MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

HAYEM S REAGENT MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde Ürün kodu 04012 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

PHENOL DETACHED CRYSTALS AR/ACS MSDS

PHENOL DETACHED CRYSTALS AR/ACS MSDS MSDS CAS numarası 108-95-2 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC indeks numarası 604-001-00-2

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MANGANESE (MN) ICP STANDARD SOLUTION 1 GM/L IN DILUTE HNO3 TRACEABLE TO NIST MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Ürün kodu Karışım 0225B 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

: Sentinel X800 Rapid Dose 300 ml

: Sentinel X800 Rapid Dose 300 ml Yayın tarihi: 29.11.2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Ürün adı : Karışım : Sentinel X800 Rapid Dose 300 ml 1.2. Madde

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) CERIUM (IV) SULPHATE 0.1M (0.1N) STANDARDIZED SOLUTION MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) DIPHENYL BENZIDINE INDICATOR SOLUTION MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Ürün kodu

Detaylı

ACES BUFFER EXTRA PURE MSDS

ACES BUFFER EXTRA PURE MSDS EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 7365-82-4 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde Ticari değil

Detaylı

4-(BROMOMETHYL) PYRIDINE HYDROBROMIDE EXTRA PURE MSDS

4-(BROMOMETHYL) PYRIDINE HYDROBROMIDE EXTRA PURE MSDS 4-(BROMOMETHYL) PYRIDINE HYDROBROMIDE EXTRA PURE MSDS CAS numarası 73870-24-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Detaylı

: Prilocaine. Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.

: Prilocaine. Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1. Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı : Madde : Prilocaine Ürün kodu : 201600752 Eşanlamlar

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı : Madde : Salmeterol Ürün kodu : 201600811 Eşanlamlar

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Karışım Ürün kodu 03603 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

: Tri-n-butyl phosphate

: Tri-n-butyl phosphate Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı Kimyasal adı : Madde : Tri-n-butyl phosphate : Tribütil

Detaylı

IRON (METAL) FILINGS EXTRA PURE MSDS

IRON (METAL) FILINGS EXTRA PURE MSDS IRON (METAL) FILINGS EXTRA PURE MSDS CAS numarası 7439-89-6 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde

Detaylı

SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION MSDS

SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION MSDS MSDS CAS numarası 7681-52-9 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Karışım EC indeks numarası 017-011-00-1

Detaylı

1,2,4-TRICHLOROBENZENE FOR SYNTHESIS MSDS

1,2,4-TRICHLOROBENZENE FOR SYNTHESIS MSDS 1,2,4-TRICHLOROBENZENE FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası 120-82-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı : Madde : Metformin Ürün kodu : 201600570 Eşanlamlar

Detaylı

IRON (METAL) POWDER ELECTROLYTIC MSDS

IRON (METAL) POWDER ELECTROLYTIC MSDS MSDS CAS numarası 7439-89-6 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde CAS numarası 7439-89-6 Ürün

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MSDS CAS numarası: 632-68-8 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde : AB numarası : 211-183-3

Detaylı

TETRA-POTASSIUM PYROPHOSPHATE EXTRA PURE MSDS

TETRA-POTASSIUM PYROPHOSPHATE EXTRA PURE MSDS TETRA-POTASSIUM PYROPHOSPHATE EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 7320-34-5 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün

Detaylı

ALIZARINE CYANINE GREEN MSDS

ALIZARINE CYANINE GREEN MSDS ALIZARINE CYANINE GREEN MSDS CAS numarası: 4403-90-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) WATER/2-PROPANOL 50/50 (V/V) MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Karışım Ürün kodu

Detaylı

CHLOROACETYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS MSDS

CHLOROACETYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS MSDS CHLOROACETYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası: 79-04-9 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

2-(ETHYLAMINO) ETHANOL FOR SYNTHESIS MSDS

2-(ETHYLAMINO) ETHANOL FOR SYNTHESIS MSDS 2-(ETHYLAMINO) ETHANOL FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası 110-73-6 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Ürün kodu Karışım 4010P 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

SODIUM PHOSPHATE DIBASIC ANHYDROUS AR MSDS

SODIUM PHOSPHATE DIBASIC ANHYDROUS AR MSDS SODIUM PHOSPHATE DIBASIC ANHYDROUS AR MSDS CAS numarası: 7558-79-4 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün

Detaylı

N-CETYL-N,N,N TRIMETHYL AMMONIUM BROMIDE AR MSDS

N-CETYL-N,N,N TRIMETHYL AMMONIUM BROMIDE AR MSDS N-CETYL-N,N,N TRIMETHYL AMMONIUM BROMIDE AR MSDS CAS numarası 57-09-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün

Detaylı

PATENT BLUE V (VF) FOR MICROSCOPY MSDS

PATENT BLUE V (VF) FOR MICROSCOPY MSDS PATENT BLUE V (VF) FOR MICROSCOPY MSDS CAS numarası: 3536-49-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu

Detaylı

JACK BEAN MEAL MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği

JACK BEAN MEAL MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği MSDS CAS numarası: 9002-13-5 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde : CAS numarası : 9002-13-5

Detaylı

M-XYLENE 99% FOR SYNTHESIS MSDS

M-XYLENE 99% FOR SYNTHESIS MSDS M-XYLENE 99% FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası 108-38-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC

Detaylı

NICOTINIC ACID EXTRA PURE MSDS

NICOTINIC ACID EXTRA PURE MSDS NICOTINIC ACID EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 59-67-6 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde

Detaylı

CUPRIC ACETATE (MONOHYDRATE) AR/ACS MSDS

CUPRIC ACETATE (MONOHYDRATE) AR/ACS MSDS CUPRIC ACETATE (MONOHYDRATE) AR/ACS MSDS CAS numarası 6046-93-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

TETRA-SODIUM PYROPHOSPHATE ANHYDROUS EXTRA PURE MSDS

TETRA-SODIUM PYROPHOSPHATE ANHYDROUS EXTRA PURE MSDS TETRA-SODIUM PYROPHOSPHATE ANHYDROUS EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 7722-88-5 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı : Madde : Ropinirole Ürün kodu : 201600804 Eşanlamlar

Detaylı

ISO- BUTYRYL CHLORIDE 98% FOR SYNTHESIS MSDS

ISO- BUTYRYL CHLORIDE 98% FOR SYNTHESIS MSDS ISO- BUTYRYL CHLORIDE 98% FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası 79-30-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

CAS numarası: MSDS BUFFER TABLETS PH 4.0 (1 TABLET DISSOLVED TO 100 ML SOLUTION) MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

CAS numarası: MSDS BUFFER TABLETS PH 4.0 (1 TABLET DISSOLVED TO 100 ML SOLUTION) MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) BUFFER TABLETS PH 4.0 (1 TABLET DISSOLVED TO 100 ML MSDS CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün

Detaylı

ISO-AMYL ALCOHOL 98% EXTRA PURE MSDS

ISO-AMYL ALCOHOL 98% EXTRA PURE MSDS ISO-AMYL ALCOHOL 98% EXTRA PURE MSDS CAS numarası 30899-19-5 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde

Detaylı

N-BUTYLAMINE AR MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği

N-BUTYLAMINE AR MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği N-BUTYLAMINE AR MSDS CAS numarası 109-73-9 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC indeks numarası

Detaylı

COPPER (METAL) POWDER ELECTROLYTIC GRADE MSDS

COPPER (METAL) POWDER ELECTROLYTIC GRADE MSDS COPPER (METAL) POWDER ELECTROLYTIC GRADE MSDS CAS numarası 7440-50-8 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Ürün kodu Karışım 5240D 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

ETHYL METHYL KETONE AR/ACS MSDS

ETHYL METHYL KETONE AR/ACS MSDS MSDS CAS numarası 78-93-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC indeks numarası 606-002-00-3

Detaylı

1-CHLORO-2-4-DINITROBENZENE AR MSDS

1-CHLORO-2-4-DINITROBENZENE AR MSDS MSDS CAS numarası 97-00-7 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde CAS numarası 97-00-7 Ürün kodu

Detaylı

N-OCTYL BENZENE MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği

N-OCTYL BENZENE MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği MSDS CAS numarası: 2189-60-8 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde : CAS numarası : 2189-60-8

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Ürün kodu Karışım 3521D 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY MSDS

L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY MSDS L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY MSDS CAS numarası: 5934-29-2 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Detaylı

AURAMIN FOR MICROSCOPY MSDS

AURAMIN FOR MICROSCOPY MSDS MSDS CAS numarası 2465-27-2 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde CAS numarası 2465-27-2 Ürün

Detaylı

ACETONITRILE 99.5% AR MSDS

ACETONITRILE 99.5% AR MSDS ACETONITRILE 99.5% AR MSDS CAS numarası: 75-05-8 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde Ticari

Detaylı

1-OCTANE SULFONIC ACID SODIUM SALT ANHYDROUS AR/HPLC MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

1-OCTANE SULFONIC ACID SODIUM SALT ANHYDROUS AR/HPLC MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 1-OCTANE SULFONIC ACID SODIUM SALT ANHYDROUS AR/HPLC MSDS CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Detaylı

FORMALDEHYDE SOLUTION AR MSDS

FORMALDEHYDE SOLUTION AR MSDS MSDS CAS numarası: 50-00-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Karışım : EC indeks numarası : 605-001-00-5

Detaylı

DI-N-BUTYLAMINE FOR SYNTHESIS MSDS

DI-N-BUTYLAMINE FOR SYNTHESIS MSDS MSDS CAS numarası 111-92-2 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde CAS numarası 111-92-2 Ürün kodu

Detaylı

CHLOROFORM FOR HPLC MSDS

CHLOROFORM FOR HPLC MSDS MSDS CAS numarası 67-66-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC indeks numarası 602-006-00-4

Detaylı

POTASSIUM THIOCYANATE 0.1N SOLUTION MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

POTASSIUM THIOCYANATE 0.1N SOLUTION MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) POTASSIUM THIOCYANATE 0.1N SOLUTION MSDS CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu Ürünün

Detaylı

: Bupivacaine impurity F

: Bupivacaine impurity F Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı Kimyasal adı EC indeks numarası : Madde : Bupivacaine

Detaylı

TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE FOR MOLECULAR BIOLOGY MSDS

TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE FOR MOLECULAR BIOLOGY MSDS TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE FOR MOLECULAR BIOLOGY MSDS CAS numarası: 6132-04-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın

Detaylı

3,4-DIHYDRO-2H-PYRAN FOR SYNTHESIS MSDS

3,4-DIHYDRO-2H-PYRAN FOR SYNTHESIS MSDS MSDS CAS numarası 110-87-2 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC numarası 203-810-4 CAS numarası

Detaylı