KOBİ LERİN FİNANSAL SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBİ LERİN FİNANSAL SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"

Transkript

1 4. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 7-8 Aralık 2007 KOBİ LERİN FİNANSAL SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hüseyin Ali KUTLU Kafkas Üniversitesi N.Savaş DEMİRCİ Kafkas Üniversitesi ÖZET Ülkemizde işletmelerin tamamına yakını küçük ve orta büyüklükte olmasına rağmen, bu işletmelerin yarattıkları katma değerin toplam katma değere oranı oldukça düşüktür. Burada çok açık bir verimlilik sorunu göze çarpmaktadır. Bu tür işletmelerin ekonomiye katkılarının düşük olması önemli problemler yaşadıklarının da bir göstergesidir. KOBİ lerimizin büyük bir kısmı birçok sorunla mücadele etmekte, istikrarlı gelişimden ve sağlıklı işleyişten uzak kalmaktadır. Söz konusu sorunların başında finansman sorunları gelmektedir. Finans dünyasındaki gelişmeleri yakından takip edememeleri, oto finansman olanaklarının kısıtlı olması, kredi alımlarında karşılaştıkları teminat sorunları, kredi hacimlerinin düşük ve kredi maliyetlerinin yüksek olması, sermaye piyasasına girememeleri ve diğer benzer sorunlar KOBİ lerin güçlü finansal yapılara sahip olmalarını engellemekte ve rekabet güçlerini azaltmaktadır. Küreselleşen dünyanın yeni ekonomisinde finansal sorunlarını aşamayan KOBİ lerin ulusal/uluslararası yoğun rekabet ortamında ayakta kalamayacakları gerçeğinden hareketle, ülkemiz KOBİ lerinin finansal durumları iyi analiz edilmeli, sorunlarına yapıcı, uzun vadeli, verimliliği artırmaya yönelik çözümler üretilmelidir. Anahtar Kelimeler: KOBİ lerin Finansal Sorunları, Yeni Ekonomi, Finansman Politikaları, Verimlilik 1. GİRİŞ Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye de de ekonominin dinamik ve sürükleyici unsurlarından biri olan ve ülkemizin sosyo-ekonomik gelişimi açısından büyük önem taşıyan KOBİ ler genel olarak, az sermaye kullanımı yanında daha çok el emeği ile çalışan, çabuk karar verme yeteneğine sahip, düşük düzeyde yönetim giderleri ile faaliyet gösteren ve ucuz bir üretim gerçekleştiren iktisadi teşebbüsler olarak nitelendirilebilir (Uludağ vd., 1990). Sınırlı üretim kapasitesi, düşük sermaye, yetersiz teknolojik altyapı, esnek operasyon kabiliyeti ve zayıf rekabet gücü KOBİ lerin sahip olduğu karakteristik özelliklerdir (Shan-shan vd., 2007). Ülkemizde yakın zamana kadar Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri ifade eden ortak bir KOBİ tanımı bulunmamaktaydı. KOSGEB, Halk Bankası, Eximbank, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı vb. farklı KOBİ tanımlarından hareket etmekteydi (Narin vd., 2005) ve bu durum da uygulamada farklılıkların oluşmasına ve istatistiksel verilerin farklı çıkmasına neden olmaktaydı. Standart bir tanımın bulunmamasının getirdiği sıkıntılar tarihinde sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ilgili yönetmelik ile aşılmıştır. AB Mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında Bakanlar Kurulu nca kabul edilerek 18 Kasım 2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan karar eki, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin tanımını 187

2 H. A. Kutlu, N.S. Demirci yapmaktadır. Adı geçen yönetmeliğe göre işletmelerin sınıflandırılmasını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır. Tablo 1. KOBİ Tanımı Yönetmeliğine Göre İşletmelerin Sınıflandırılması Çalışan Sayısı Ölçek Mali Bilanço Değeri Yıllık Net Satış Hasılatı (YTL) 0-9 Mikro Küçük Orta Büyük (Kaynak: Dokuzuncu Kalkınma Planı KOBİ Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2005) Bu veriler ışığında çalışan sayısı esas alındığında GSİS (Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı) sonuçlarına göre ülkemizdeki imalat sanayi işletmelerinin % 99,63 ü KOBİ ölçeğindedir. Böylece KOBİ tanımı tüm kuruluşlar için standart bir hale getirilmiştir. Daha önce yalnızca çalışan sayısı esas alınarak yapılan tanımlara karşı, mali bilanço değeri, yıllık net satış hasılatı, aidiyet gibi kriterler de dikkate alınmaya başlamıştır. Diğer taraftan işletmelerin hangi ölçekte değerlendirileceği üç yıllık dönemdeki verilerine bakılarak yapılacaktır 1. TÜİK in yaptığı araştırmalarda Türkiye deki işletmelerin önemli bölümünün (% 99,89 u) KOBİ niteliğinde olduğu görülmektedir. Tablo 2. İşletmelerin Ölçeksel Dağılımı Ölçek (Kişi) İşyeri Sayısı Yüzdesi Sadece işletme sahibi , , , , , ,11 Toplam ,00 Kaynak: TÜİK, 2002 Ölçeksel dağılımda ezici bir üstünlüğe sahip olan ülkemizdeki KOBİ ler, istihdam oluşturma bakımından da çok büyük bir öneme sahiptir. Sigortalı olarak çalışanların yaklaşık % 80 i KOBİ ler tarafından istihdam edilmektedir (Tablo 3). Tablo 3. SSK ya Kayıtlı İşletmelerin Büyüklük Grubuna Göre Dağılımı İşyeri sayısı Sigortalı sayısı İşyeri sayısı (%) Sigortalı Sayısı (%) Çalışan sayısına göre işyeri büyüklük grupları KOBİ(1-250) ,72 79,07 Büyük(251+) ,28 20,93 Toplam ,00 100,00 Kaynak: SSK, 2002 Bu veriler, KOBİ lerin ülkemiz ekonomisi için ne kadar önemli olduklarının bir göstergesidir. Kaldı ki KOBİ lerin bir ülke ekonomisine sağladıkları yararlar sadece bunlardan ibaret değildir. KOBİ lerin ekonomiye yaptıkları katkıları genel olarak şöyle sıralayabiliriz (Cook, 2001): 1 KOBİ Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s

3 4. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 7-8 Aralık 2007 Ekonomik ve sosyal refahın artmasını sağlama, Bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltma, İstihdam yaratma, Girişimciliği teşvik etme. Ulusal ekonominin temel taşlarından biri olan KOBİ ler sahip oldukları özellikler sayesinde büyük firmalara göre birtakım avantajlara sahiptirler. Küçük veya orta ölçekli bir işletmeye sahip olan girişimcinin büyük işletmelerle rekabette iki temel avantajı vardır. Bunlar; müşteri ve çalışanlar ile daha yakın ilişkiye girebilmek ve pazarlama, üretim ve hizmet konularında daha esnek olabilmektir (Akgemci, 2001). KOBİ ler daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlarlar, talep değişikliklerine daha hızlı cevap verirler ve ekonomik dalgalanmaları ve krizleri esnek yapıları sayesinde daha az zararla atlatırlar (Yılmaz, 2003). KOBİ ler sahip oldukları avantajların yanında birtakım dezavantajlara da sahiptirler. Küçük ölçekli ve dağınık olmalarından dolayı yüksek verimle çalışamamaları, standartlara uygun üretim yapamadıklarından ihracat potansiyellerinin düşük olması, kurumsallaşamamaları ve bu yüzden de kaynak temin etmede zorlanmaları, teknik ve sektörel bilgilerinin yetersiz olması ve tüm bu nedenlerin bir sonucu olarak rekabet güçlerinin zayıf olması KOBİ lerin önemli dezavantajları olarak sayılabilir (Yılmaz, 2003). Ülkemizdeki işletmelerin tamamına yakını Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) olması ve toplam istihdamın da önemli bir bölümü bu tür işletmeler tarafından karşılanmasına rağmen, bu işletmelerin yarattıkları katma değer, toplam katma değerin % 26 sı seviyelerinde kalmaktadır 2. Bu rakamlar, KOBİ lerin önemli ölçüde verimlilik sorunu yaşadıklarının bir göstergesi olabilir. KOBİ lerin karşılaştıkları sorunları; kendi örgüt yapıları, işleyişleri ve davranışlarından kaynaklanan Mikro Sorunlar, ve iktisadi ve sosyal hayatın genel yapısı, işleyişi ve davranışlarından kaynaklanan Makro Sorunlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. KOBİ lerin yüksek performans gösterebilmesi işletme düzeyindeki sorunların çözümüne ve genel ekonomik istikrarın sağlanmasına bağlıdır ve KOBİ ler genel iktisadi ortamı belirleyici rollere sahip olmakla beraber genel ekonomik durumdan da etkilenen oluşumlardır (Zengin, 2002). Sorunlu ekonomilerde KOBİ ler daha fazla sorunla karşılaşarak ekonomik dalgalanmalardan daha fazla etkileneceklerdir. Türkiye deki KOBİ lerin yaşadığı temel sorunlar örgütlenme ve yönetim, tedarik, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, ihracat, finansal yönetim, muhasebe yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler, ar-ge ve karar alma ile ilgilidir (Akgemci, 2001). KOBİ lerin yaşadığı sorunların başında finansal sorunlar gelmektedir (Yücel, 2001). 2. YENİ EKONOMİ VE KOBİ LERİN FİNANSAL SORUNLARI: İkinci dünya savaşı sonrası, 1973 petrol krizine kadar olan dönemde başarılı bir gelişme seyri izleyen ABD ekonomisi 1973 petrol krizi sonrasında yükselen enflasyon ve işsizlik oranları ve düşen GSMH nedeniyle sarsıntılar yaşamıştır. Bu süreci çabuk atlatan ABD ekonomisi 1980 li yıllarda büyümeye başlamıştır lı yıllarda ise gelişme daha da hızlı bir ivme kazanmıştır. Şöyle ki yılları arasındaki ekonomik performansı, yılları arasındaki 17 yıllık performansının iki katına ulaşmıştır. ABD nin 1990 lı yıllardaki bu makro ekonomik performansı, 1980 lerden itibaren ABD de büyük bir ivme kazanan ve 1990 larda devasa boyutlara ulaşan bilgi ve iletişim teknolojisi yatırımlarının neden olduğu verimlilik artışları ile açıklanmaktadır. ABD nin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak yaşadığı bu yüksek ekonomik performans yeni ekonomi olarak isimlendirilmiştir (Yumuşak ve Erarslan, 2004:326). İletişim teknolojilerindeki yenilikler nedeniyle ABD ve Avrupa da yaşanan gelişmeler tüm dünyayı etkilemiştir. Bu gelişmeler, beraberinde küreselleşme akımlarını hızlandırmış, tüm dünya ülkeleri 2 Small And Medium-Sized Enterprises In Turkey, 2004 ( ) 189

4 H. A. Kutlu, N.S. Demirci bir anda kendilerini bu fırtınanın içinde bulmuşlardır. Rekabet yoğunlaşmış ve tüm dünyaya yayılmıştır. Böyle bir ortamda güçlerini birleştirerek çok daha büyük şirketlere dönüşen işletmelerin sayısında artış olmuştur. Çokuluslu işletme sayılarında artışlar meydana gelmiştir. Büyük şirketlerin pazar paylarını artırmaları sonucunda küçük ve orta büyüklükteki işletmeler varlıklarını sürdürmede güçlükler yaşamaya başlamıştır. Yeni ekonomi öncesi dönemi eski ekonomi olarak nitelendirirsek, iki dönem arasındaki farklılıkları aşağıdaki gibi bir tablo yardımıyla gösterebiliriz. Tablo 4. Yeni Ekonomi İle Eski Ekonomi Arasındaki Farklılıklar DEĞİŞİM UNSURU ESKİ EKONOMİ YENİ EKONOMİ Üretim ve Rekabet Alanı Ulusal Global Örgütsel Yapı Hiyerarşik-Bürokratik Ağ Örgüsü, Şebeke Üretim Yapısı Kitlesel Üretim Tam Zamanında Üretim, Esnek Üretim Büyümenin Uyarıcıları Sermaye, İşgücü Yenilik, İcatlar ve Bilgi Teknolojiyi Belirleyen Etmen Makineleşme Dijitalleşme Karşılaştırmalı Üstünlüğün Ölçek Ekonomisi, Düşük Kapsam Ekonomileri, Yenilik ve Kalite Kaynağı Maliyet Ar-Ge ye Verilen Önem Düşük, Orta Yüksek Diğer Firmalarla İlişkiler Tek Başına Hareket Etme İşbirliği, Ortaklık, Sinerji, Birleşme İşgücü Politikasının Amacı Tam İstihdam Yüksek Reel Ücret Gerekli Eğitim Mesleki Diplomaya Yönelik Yaşam Boyu Öğrenim İstihdamın Doğası İstikrarlı Risk ve Fırsatlarla Dolu Regülasyonlar Kumanda ve Kontrol Piyasa Araçlarına Dayalı, Esnek Beşeri Sermaye Üretim Odaklı Müşteri Odaklı İşgücü Önemli Daha Az Önemli İşgücünün Yapısı Belirli Bir Alanda Uzman Bilgi, Deneyim-Çok Yönlü Beceri, Yenilikçi Yaratıcı Varlıkların Önemliliği Maddi Varlıklar Görece Gayri Maddi Varlıklar Görece Önemli Önemli Sektörel Yapı Tarım-Sanayi Sektörü Hizmet Sektörü Ağırlıklı Ağırlıklı (Kaynak; Oktay, Balkanlı ve Salepçioğlu, 2004) Yeni Ekonomi ve küreselleşmenin şekillendirdiği dünyada ve ülkemizde KOBİ ler, bir taraftan pazarda tutunabilme endişesi yaşarken diğer taraftan bu rekabete direnebilmek için yoğun çaba sarf etmektedirler. KOBİ lerin böyle bir ortamda ayakta kalabilmeleri sağlam bir özkaynak yapısına sahip olmalarına, mali bünyelerinin güçlü olmasına bağlıdır. Özellikle Türkiye gibi kırılgan ekonomilerde sıkça yaşanan ekonomik krizler bunu zorunlu kılmaktadır. İşte bu noktada KOBİ ler finansal anlamda birçok sorunla iç içe yaşamaktadırlar. Ülkemizdeki KOBİ lerin yaşadığı finansman sorunlarının temelinde 4 ana neden yatmaktadır (Aras, 2001): Ekonomik istikrarsızlık, Bankacılık sisteminin yapısal sorunları, Teşvik politikalarının yetersizliği, KOBİ lerin kendi yapılarından kaynaklanan sorunlar. KOBİ lerin finansmanla ilgili yaşadıkları sıkıntıları kredi temin etmede yaşanan sorunlar, özsermaye/işletme sermayesi yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar, sermaye piyasasından fon elde etmede yaşanan sorunlar ve finansal yönetimdeki yetersizliklerden kaynaklanan sorunlar oluşturmaktadır (Yörük, 2001). Bu sorunlara alternatif finansman tekniklerinin yeterince kullanılmamasını da ekleyebiliriz. 190

5 4. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 7-8 Aralık 2007 Ülkemizdeki KOBİ lerin yaşadıkları finansal sorunların oluşumunda özellikle uzun yıllar boyunca süren yüksek enflasyonlu dönem 3 ve teşvik politikalarının etkili bir şekilde uygulanamaması (Yılmaz, 2003) etkili olmuştur. Uzun yıllar süren yüksek enflasyon işletmeleri reel anlamda küçültmüş ve işletmelerin mali yapılarını bozmuştur. KOBİ lere yönelik teşvikler de genellikle kağıt üzerinde kalmış, çok az işletmeye ulaşmıştır. KOBİ lerin yaşadığı finansal sorunları aşağıdaki gibi ana başlıklar altında inceleyebiliriz; 2.1. Kredi Temin Etmede Yaşanan Sorunlar: KOBİ ler faaliyetlerini sürdürebilmeleri için kendi özkaynaklarını kullanmak ya da bankalardan kredi almak zorundadırlar. KOBİ ler genellikle sınırlı özkaynaklarla kurulduğundan, özellikle bankacılık sistemine borçlanma yoluyla gerçekleştirilen finansmanın önemi daha da artmaktadır. Kredilerin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler tarafından yoğun ve etkin kullanımı hem KOBİ lerin hayatta kalmaları hem de ülkedeki sürdürülebilir ekonomik kalkınma açısından oldukça önemlidir. Banka kredisi kullanımı hayati önem taşımasına rağmen ülkemiz KOBİ lerinin kredilerden aldıkları pay oldukça düşüktür (Tablo 5): Tablo 5. Seçilmiş Ekonomilerin KOBİ lerle İlgili Bazı Göstergeleri Ülkeler İşletmeler İçindeki Payı (%) İstihdam İçindeki Payı (%) Kredilerden Aldığı Pay (%) ABD 97, ,7 Almanya 99, Japonya 99,4 81,4 50 İngiltere 96, Fransa 99, Singapur 97, Hindistan 98,6 63,2 15,3 G.Kore 98, Türkiye 99,8 76,7 5 Kaynak: (Küçükçolak vd., 2006) Tablo 5 te yer alan ülkelerdeki KOBİ lerle Türkiye deki KOBİ lerin işletmeler içindeki payı neredeyse aynı olmasına ve Türkiye deki KOBİ lerin istihdam içindeki paylarının da Japonya daki KOBİ ler hariç hepsinden yüksek olmasına rağmen ülkemizdeki KOBİ lerin kredilerden % 5 gibi oldukça düşük bir pay aldığı görülmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ekonomiye sahip Hindistan da bile ilgili oran ülkemizdeki oranın 3 katından fazladır. Bu veriler KOBİ lerimizin kredi temin etmede önemli sıkıntılar yaşadıklarını göstermektedir. KOBİ ler sınırlı sermaye ile çalıştıklarından dolayı bankaların istediği teminatları gösterememektedirler. Bunun yanında bu tür işletmelerin bilanço yapıları da genellikle bankaların isteklerine cevap verememektedir. Bankalar da küçük ölçekli işletmeler yerine büyük firmalarla çalışmayı tercih etmektedirler (Aras, 2001). KOBİ ler kredi aldıkları zaman da ilgili nedenlerden dolayı artan kredi riski neticesinde olması gerekenden daha yüksek faizlere maruz kalmaktadırlar. Bankalar, mümkün olduğunca düşük riskle çalışmak istemeleri nedeniyle bazen talep edilen kredi karşılığında birkaç kat teminat isteyebilmektedirler. Büyük işletmeler talep ettikleri kredi karşılığında varlıklarını teminat olarak gösterebilirken, küçük işletme sahipleri genellikle şahsi mal varlıklarını teminat olarak göstermektedirler. İş hayatının kötü gitmesiyle de küçük işletme sahibi tüm mal varlığını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu durum, küçük işletmelerin kredi yoluyla finansmanda çekimser davranmalarına neden olmaktadır (Müftüoğlu, 1997). 3 Bkz: 191

6 H. A. Kutlu, N.S. Demirci 2.2 Özsermaye/İşletme Sermayesi Yetersizliğinden Kaynaklanan Sorunlar: İşletmelerin faaliyetlerini finanse etmek için kullanabileceği iki temel yol vardır. Bunlardan birincisi işletmenin kendi kaynakları (özkaynak) ile, ikincisi ise bankalardan kredi alarak bu ihtiyacı karşılamasıdır. Ülkemizdeki KOBİ lerin kredilerden aldığı pay (%5) çok düşük olduğu için yatırımlarda özkaynak kullanımı zorunlu hale gelmektedir. İşletmeler kuruluş aşamasında girişimci sermayeye, faaliyetlerini sürdürmek için de işletme sermayesine (dönen varlıklar kısa vadeli borçlar) ihtiyaç duyarlar. Özkaynak doğrudan ortaklardan sağlanabileceği gibi, sermaye piyasalarından da karşılanabilir. Ülkemizdeki KOBİ ler sermaye piyasalarından çok fazla yararlanamamaktadırlar (Akbulut, 2000). KOBİ lerin banka kredilerini de çok fazla kullanmadıkları düşünüldüğünde yatırımların finansmanı için özkaynak ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle yetersiz özsermaye ile kurulan işletmeler zor durumda kalmaktadırlar. Özellikle ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde KOBİ ler tahsilatta yaşadıkları sorunlardan dolayı nakit sıkıntısına girmektedirler. Zamanla özsermayesi azalan ve dış kaynaklara yönelen işletmeler, yüksek maliyetli banka kredisi kullandıklarından ve yatırımlarının dönüş hızını ayarlayamadıklarından dolayı iflas edebilmektedirler (Oktay vd., 2002) Sermaye Piyasasından Fon Elde Etmede Yaşanan Sorunlar: Kredi temin etmede sorunlar yaşayan ve özkaynakları yetersiz olan KOBİ ler için sermaye piyasasından fon elde etme, önemli bir finansman alternatifi olarak karşımıza çıkmaktadır. KOBİ ler hisse senedi, tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, kara iştirakli tahvil, katılma intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi, hisse senedi ile değiştirilebilir kar ve zarar ortaklığı belgesi ve finansman bonosu aracılığıyla sermaye piyasasından fon sağlayabilirler (Alptekin, 2007). Sermaye piyasası KOBİ ler için önemli bir finansman kaynağı olmasına rağmen, daha önce de belirttiğimiz gibi KOBİ ler bu olanaktan çok fazla yararlanamamaktadırlar. Bu durumun başlıca nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz (Erkan vd., 2001): KOBİ lerin genellikle şahıs veya aile şirketleri oluşu ve yönetim hakimiyetini kaybetme endişeleri Halka açılmanın maliyeti Şirketlerin çok küçük oluşları KOBİ lerin organizasyon yapıları ve muhasebe sistemleri KOBİ lerin kayıt dışı kalmak istemeleri KOBİ yöneticilerinin geleneksel yönetim bizde olsun, kimse karışmasın anlayışı; KOBİ lerin halka açılırken katlanmak zorunda oldukları bağımsız denetim ücretleri, reklam giderleri, hisse senedi basımı, ilan ve duyuru giderleri, satış komisyonu; şirketlerin küçük ölçekli olmalarından dolayı sermaye piyasalarına açılmanın çok fazla yarar getirmeyeceği düşüncesi; KOBİ lerin sermaye piyasasının öngördüğü organizasyona ve muhasebe sistemlerine sahip olmamaları ve kimi işletmelerin kayıt dışı kalarak vergi ödememe eğilimleri Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin sermaye piyasasına girmelerinin önündeki önemli engellerdir Finansal Yönetimdeki Yetersizliklerden Kaynaklanan Sorunlar: Yetersiz finansman bilgisi ve modern finansman tekniklerinin yeterince izlenememesi KOBİ lerin önemli mikro sorunları arasındadır (Müftüoğlu, 1991). Çoğu KOBİ nin ayrı bir finansman bölümünün olmayışı, KOBİ yöneticilerinin/sahiplerinin finansman konusunda yeterli olmayışları ve finansman alanında uzman kişileri çalıştırmamaları bu tür işletmelerin yaşadıkları sorunları derinleştirmektedir Alternatif Finansman Tekniklerinin Yeterince Kullanılmaması: KOBİ ler faaliyetlerini büyük oranda kendi kaynakları ile finanse etmekte, özkaynaktan sonra da bankalardan alınan kredileri kullanmaktadırlar. Aşağıdaki tablo incelendiğinde KOBİ lerin Eximbank ı, Avrupa Yatırım Bankası nı, finans kurumlarını, leasingi ve factoringi finansman kaynağı olarak pek 192

7 4. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 7-8 Aralık 2007 kullanmadıklarını görmekteyiz. KOBİ lerin ağırlıklı olarak özkaynak ve banka kredileri yoluyla finansman sağlamaları diğer alternatif finansman kaynaklarının avantajlarını kullanamamalarına neden olmaktadır Tablo 6. İşyerleri İtibariyle Finansman Kaynak Kullanım Oranları Finansman Kaynakları Küçük Ölçekli İşyerleri Orta Ölçekli İşyerleri Büyük Ölçekli İşyerleri Özkaynak 88,2 82,9 80,7 Ticari Banka 40,1 59,7 73,1 Eximbank 11,1 26,0 48,0 Yatırım Kalkınma Bankası 0,3 2,8 9,9 Finans Kurumu 4,0 7,2 21,1 Factoring 4,7 16,6 21,6 Leasing 16,2 21,5 26,9 Diğer 9,8 8,3 8,8 Kaynak: İSO, Ekonomik Durum Tespiti, 2000 KOBİ lerin finansal sorunlarına değindikten sonra finansal sorunlara ilişkin çözüm önerilerine geçmeden önce 2007 de Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlüğe giren, 2008 de de ülkemizde yürürlüğe girecek olan Basel II sermaye uzlaşısından ve ülkemizdeki düşük enflasyonlu süreçten bahsetmek ve bunların KOBİ lere etkileri üzerinde durmak yerinde olacaktır. 3. FİNANSMAN DÜNYASINDA YENİ BİR UYGULAMA BASEL II VE KOBİ LERE OLASI ETKİLERİ Basel II ile birlikte bankacılık sistemi risk odaklı sermaye yönetimine geçmekte ve bankalar açısından risk yönetimi ön plana çıkmaktadır. Bu durum da risk bazlı kredi fiyatlamasını getirmektedir. Basel II ile birlikte kredi kullananın riski firma derecelendirme notu ile ifade edilecektir (Yüksel, 2005). Risk bazlı fiyatlamayı, bankanın daha çok risk aldığı ürünlerde ve düşük dereceli müşterilerde daha yüksek fiyatlama yapması olarak tanımlamak mümkündür. Kredinin türü, vadesi ve tutarı da risk bazlı fiyatlamayı etkileyen diğer unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Basel II ile birlikte KOBİ ler bağımsız derecelendirme kuruluşlarından ve bankalardan alacakları yüksek derecelendirme notları ile düşük maliyetli kredi olanağına sahip olabileceklerdir (Pekak, 2004). Diğer taraftan raporlama standartlarındaki sorunlar, denetim boşluğundan kaynaklanan kayıtdışılık, kurumsal yönetimdeki zaaflar ve mali yapılarına ilişkin sorunların, KOBİ lerin mevcut kredi imkanlarından yararlanmalarını güçleştireceği düşünülmektedir. Bu anlamda Basel II yle şekillenecek yeni dönemin KOBİ lerin önemli bir kısmı için ciddi yükler getirebileceği ancak öngörülen şartları sağlayan ve yüksek derecelendirme notuna, düşük temerrüt olasılığına ve uzlaşıdaki teminatlara sahip olanlar açısından fırsat olabileceği düşünülmektedir (Yayla vd., 2005). Basel-II ye göre KOBİ sınıfının belirlenmesinde yıllık toplam satış cirosu esas alınacaktır. Ülkemizde şimdiye kadar yapılan KOBİ tanımlarından farklı olarak, Basel-II de sermaye yeterliliğini belirlemek için kullanılan standart yöntemde SME (Small and Medium Sized Entities) sınıfının sınırları firmaların yıllık toplam satış cirolarına göre belirlenmeye başlanacaktır. Buna göre SME (KOBİ); toplam cirosu 50 milyon Euro yu geçmeyen firmalar olarak tanımlanmaktadır. KOBİ tanımıyla birlikte perakende-kurumsal ayırımı çok önem kazanmakta olup bir bankadaki toplam kredisi (Nakit + Gayrinakit) 1 Milyon Euro nun altında kalan KOBİ ler perakende portföy içinde tanımlanmakta, ilgili bankadaki kredi miktarı 1 milyon Euro nun üstünde olan KOBİ ler ise kurumsal portföy içinde tanımlanmaktadır (Şekil 1) (Pekak vd., 2004). 193

8 H. A. Kutlu, N.S. Demirci Perakende / Kurumsal Firma Tanımı Firmalar Banka Kredisi > 1 Milyon Euro KOBİ (SME) Ciro < 50 Milyon Euro Banka Kredisi < 1 Milyon Euro Kurumsal KOBİ Perakende KOBİ Şekil 1. Basel-II de Perakende / Kurumsal Firma Ayırımı Türkiye de yıllarca uygulana gelen birçok politika, dünya konjonktüründeki gelişmeler, özellikle küreselleşme akımı, iletişim teknolojilerindeki gelişme, internetin yaygınlaşması ve Avrupa Birliği ne girme yönündeki çabalardan etkilenerek hızla değişmektedir. Bu değişim gerek sosyal hayatta, gerekse ekonomik ve kültürel hayatta kendisini hissettirmektedir. Ekonomik hayattaki gelişmeler ise finans sektörünü daha da önemli hale getirmiş ve bu sektörün tüm taraflarının ilgisini çekmeye başlamıştır. Bu gelişmelerin derinden etkilediği bankacılık sektörü bir taraftan yaşanan yoğun rekabetin gerisinde kalmamak diğer taraftan ana faaliyet konusu olan işlemlerinde karşı karşıya kaldığı riskleri minimize etmek için yoğun çaba sarf etmek zorunda kalmıştır. Bu çerçevede ortaya çıkan Basel Uzlaşıları da bu çabaların bir parçasıdır. Basel uygulamaları finansman sürecinin iki ana ayağı olan kredi veren ve alan tarafları ilgilendirmekle kalmamakta, meydana getireceği sonuçlar bakımından dolaylı da olsa devleti, dolayısıyla tüm toplumu ilgilendirmektedir. Çünkü kötü yönetim veya yolsuzluklar nedeniyle batan bir bankanın faturası genelde devlete ve topluma ihale edilmektedir. Basel-II nin KOBİ lere verilecek krediler açısından bankaları doğrudan etkileyeceği en önemli nokta, kuşkusuz bu kredilere ilişkin sermaye yükümlülüklerindeki değişikliklerdir. KOBİ kredilerinin tabi olduğu risk ağırlıkları Basel-II de önemli ölçüde değişikliğe uğramıştır. Herhangi bir teminat ya da garantinin olmaması halinde Standart Yaklaşımda perakende nitelikli krediler % 75 standart risk ağırlığına, kurumsal olarak nitelendirilen KOBİ kredileri ise derecelendirilme notlarına bağlı olarak % 0 - % 150 aralığında değişen risk ağırlığına tabi tutulmaktadır. İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlarda ise bu risk ağırlıkları bankalar tarafından KOBİ lere verilen derecelendirme notları dikkate alınarak belirlenmektedir (Yüksel, 2005). Kredi sürecinin tamamlanabilmesi için KOBİ lerden istenecek teminatlarda da bazı değişiklikler öngörülmektedir. Basel II uygulamalarıyla birlikte bankaların maruz oldukları riskleri daha iyi ölçmeleri beklenmektedir. Risk bazlı fiyatlamayı, bankanın daha çok risk aldığı ürünlerde ve düşük dereceli müşterilerde daha yüksek fiyatlama yapması olarak tanımlamak mümkündür. Kredinin türü, vadesi, tutarı da risk bazlı fiyatlamayı etkileyen diğer unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Risk bazlı fiyatlamada zorlayıcı bir diğer unsur da kullandırılacak krediler için firmalardan istenecek teminatlardır. Basel-II kapsamında kabul edilmesi öngörülen teminatlar aşağıda belirtilmiş olup, gerçek müşteri çek ve senetleri ile ortak ve grup şirketi kefaletleri teminat kapsamına alınmamıştır (Pekak vd., 2004); KOBİ kredilerinin tabi olacağı sermaye yükümlülüğünün, kurumsal portföy için derecelendirme notunu esas alan, perakende portföydeki KOBİ ler için ise % 75 lik standart risk ağırlığını esas alan yaklaşım. Sermaye yükümlülüğünü esas olarak bankalar tarafından müşterilerine verilen derecelendirme notları ile ilişkilendiren yaklaşım. 194

9 4. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 7-8 Aralık 2007 Nakit para Altın Ana endeksteki hisse senetleri Mevduat veya mevduat sertifikası Yatırım fonları Borçlanma senetleri (ratingine göre) Borçlanma senetleri (rating yoksa; likit ve bankalarca çıkartılmış) Ana endeks dışında, fakat düzenlenmiş piyasalarda işlem gören senetler Ana endeks dışında, fakat düzenlenmiş piyasalarda işlem gören senetleri de barındıran fonlar Gerçek müşteri çek ve senetlerinin teminat olarak değerlendirilmemesi, aktiflerinde önemli bir yer tutan ve ciro suretiyle birçok işini bu vasıtayla halleden KOBİ ler için bir dezavantaj olarak kabul edilebilir. Diğer taraftan raporlama standartlarındaki sorunlar, denetim boşluğundan kaynaklanan kayıt dışı çalışılması, kurumsal yönetimdeki zaaflar ve mali yapılarına ilişkin sorunların, KOBİ lerin mevcut kredi imkânlarından yararlanmalarını güçleştireceği düşünülmektedir. Bu anlamda Basel-II ile oluşacak yeni dönemin KOBİ lerin önemli bir kısmı için ciddi yükler getirebileceği ancak, öngörülen şartları sağlayan ve yüksek derecelendirme notuna, düşük temerrüt olasılığına ve Basel-II de öngörülen teminatlara sahip olanlar açısından bir fırsat olabileceği de düşünülmektedir (Yayla ve Kaya, 2005). Basel-II nin olası fırsatlarından yararlanmak isteyen KOBİ ler öncelikli olarak aşağıdaki hususları yerine getirmelidir (Pekak vd., 2004); Firmaların esas faaliyet konularında çalışması, Kayıt dışı ekonominin kayıt içine alınması, Faaliyetlerinden doğan risklerini kompanse (hedge) edecek finansal araçların kullanılması, KOBİ lerin Basel II nin öngördüğü teminat yapısına uyum sağlaması: Firmaların düşük maliyetli kredi kullanmalarına imkân sağlayacaktır. KOBİ lerin sermayelerini güçlendirmeleri: Bağımsız derecelendirme kuruluşlarından ve bankalardan alacakları derecelendirme notlarını yükselterek düşük maliyetli kredi olanakları sağlayacaktır. Uluslararası kabul görmüş standartlarda, güvenilir mali tabloların üretilmesi, Raporlama, veri tabanı konularında yeni teknolojik yatırımların tamamlanması, Kurumsal yönetim kültürünün en üst yöneticiden tüm çalışanlara kadar yerleştirilmesi, Risk yönetimi konusunda uzmanlaşmayı sağlamak üzere nitelikli insan kaynağına yatırım yapılması, Karar almada her türlü riskin dikkate alınmasını sağlayan bir sistemin kurulması: Basel II ile öngörülen değişimlerin KOBİ lere olan etkilerinin bilinmesi, KOBİ lerin geleceğe dönük alacakları karar ve uygulamaların daha sağlıklı sonuçlar vermesini sağlayacaktır. Basel-II nin öngördüğü şartların temininde bazı yapısal güçlükler olsa bile bu şartların yerine getirilmesi konusunda KOBİ ler atacakları adımlarla bunları aşıp nispi fırsatlardan imkânına sahip olacaklardır. Enflasyonun düşme trendine girmesi ve faizlerin inmesi KOBİ ler açısından olumlu ve olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. Enflasyonun düşmesiyle birlikte KOBİ lerin aynı faaliyet hacminde bulunmak için ihtiyaç duydukları ek işletme sermayesi tutarı azalacaktır. Düşen faizler işletmelerin sermaye maliyetlerini düşürecektir. Düşük sermaye maliyetinden yararlanmak ve üretimini artırmak isteyen işletmeler yatırıma yönelecektir. Belirsizliğin azalması işletmeleri uzun dönemli planlar yapmaya yöneltecektir. Düşük enflasyonlu dönemin birtakım olumsuz getirilerinin de olması kaçınılmaz gözükmektedir. Bu dönemde talep yetersizliği nedeniyle kredili satışlara ağırlık veren firmalar şüpheli alacaklardaki artış sorunuyla karşı karşıya kalabileceklerdir (Aktaş vd., 2006). 195

10 H. A. Kutlu, N.S. Demirci 4.SONUÇ VE ÖNERİLER KOBİ lerin mevcut sorunlarına özellikle de finansal sorunlarına yönelik uzun vadeli, akılcı ve verimliliği artırmaya yönelik politikaların oluşturulması kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu işletmeler, Devlet tarafından gerekli yasal düzenlemeler yapılarak desteklenmeli, denetlenmeli ve teşvik edilmelidir. Kredi temin etmede yaşanan sorunların aşılması, kredi raporlama standartlarının oluşturulması, şeffaflığın sağlanabilmesi, teknolojik altyapılarının geliştirilmesi, vergi ve bürokrasi yüklerinin azaltılabilmesi için gerek devlet gerekse özel kuruluşların işbirliği içerisinde çalışmasında yarar vardır. Değişimin sonsuz ve sürekli bir olgu olduğu gerçeğinden hareketle, bir an evvel yapısal, yönetimsel ve finansal değişimin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Toplam Kalite Yönetimi ve benzeri çağdaş yönetim uygulamalarıyla, şeffaf bir yönetim anlayışıyla teknolojik imkânların mümkün olduğunca kullanılmasıyla gerçekleştirilecek bu değişim yalnızca finansman alanında değil, diğer alanlarda da KOBİ lere avantajlar sağlayacaktır. Akademik çevrelerde KOBİ ler ve finansal sorunlarına ilişkin yapılan her türlü çalışmadan elde edilen verilerin mümkün olduğunca KOBİ sahip ve yöneticilerine ulaştırılmasını sağlayacak mekanizmaların oluşturulmasında yarar vardır. Ayrıca hazırlanacak yabancı kaynaklı projelerde KOBİ lere ağırlık verilmesi, KOBİ lerin dünya standartlarını yakalamalarındaki sürecin hızlanmasına katkıda bulunacaktır. KOSGEB in KOBİ lere sunduğu destek ve hizmetler imalat sanayi işletmeleri ile sınırlıdır. KOSGEB destek bütçesi de gelişmiş ülkelere göre son derece düşüktür. KOSGEB in hizmet ağı genişletilmeli ve bütçesi de artırılmalıdır. Kredi kullanan işletme sayısı, işletme başına kullandırılan kredi miktarı, kredilerin vadesi, faiz oranı vb. kriterlere göre Halkbank kredileri yetersizdir. Halkbankın KOBİ lere verdiği kredilerde şartlar iyileştirilmelidir. KOBİ ler ağır teminat şartlarından dolayı kredi almada büyük sıkıntılar çekmektedirler. Banka kredilerinde teminat problemlerinin giderilmesi için faaliyet gösteren kredi garanti kuruluşlarının sayıları artırılmalıdır. Ülkemizde KOBİ borsası çalışmaları devam ederken borsaya açılmayı düşünen işletmeler gerekli mali, hukuki ve yönetimsel şartları vakit kaybetmeden yerine getirmeliler. KOBİ lerimiz özkaynak ve banka kredisi finansmanı harici finansman yöntemlerini çok fazla kullanmamaktalar. Bu gerçekten hareketle factoring, leasing gibi alternatif finansman yöntemlerinin daha yaygın kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Girişimcilik yeteneğine ve bilgisine sahip fakat yeterli başlangıç sermayesine sahip olmayan girişimcilere yönelik belli bir pay karşılığında finansmanı sağlayan risk sermayesinin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Bu paralelde mevcut risk sermayesi yatırım ortaklığı şirketleri yaygınlaştırılmalı ve risk sermayesi yatırım aracı olarak da tanıtılmalıdır. Halkbankasının satılması gündemdeyken ve KOBİ lerin bankalardan orta ve uzun vadeli kredi elde etmede zorlandıkları gerçeği de ortadayken yeni finansman kurumlarının kuruluşu gereklilik haline gelmektedir. Bu yüzden KOBİ lere kuruluş aşamasından gelişim aşamasına kadar uzun ve orta vadeli kredi sağlayan bölgesel/yerel finans şirketleri kurulmalıdır. Avrupa Yatırım Bankası nın verdiği kredilerden ve Avrupa Birliği fonlarından yararlanmaları için küçük ve orta büyüklükteki işletmeler bu konularda yönlendirilmeli ve bilgilendirilmelidir. KOBİ lerin finansal yönetimdeki yetersizliklerinin paralelinde KOBİ leri finansman hakkında bilgilendirecek ve modern finansman tekniklerinin kullanımı konusunda yönlendirecek eğitim programları düzenlenmelidir. Devlet ve özel sektör KOBİ leri rahatlatacak, uygulanabilirlik sorunu olmayan politikalar üretmelidir. 196

11 4. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 7-8 Aralık 2007 Basel II benzeri standart uygulamalar, KOBİ sahip ve yöneticilerinin rahatlıkla anlayabileceği yalın ifadelerle donatılmış metinlere dönüştürülmeli ve önemi vurgulanarak KOBİ lere ulaştırılmalıdır. Ayrıca KOBİ lerimiz 2008 yılında ülkemizde de uygulanmaya başlayacak olan Basel II sermaye uzlaşısı hükümlerinin gerektirdiği şartlara yönelik önlemleri almalı ve enflasyonun düşme trendine girdiği ekonomi ortamına uygun hareket etmelidir. Basel-II ve süreciyle birlikte görünen odur ki, KOBİ ler bir taraftan bazı zorluklarla diğer taraftan göreceli olarak düşük maliyetli kredi imkânlarıyla karşı karşıyadırlar. Basel-II nin öngördüğü şartları yerine getiren KOBİ ler, bu şartları taşımayan rakiplerine oranla daha iyi şartlarda finansman imkânları yakalayabileceklerdir. KOBİ lerin küçük olması ve sermayelerinin düşük olması her zaman için bir dezavantaj olarak düşünülmemelidir. Küçük oluşun sağladığı esneklik ve değişimlere daha hızlı ayak uydurabilme potansiyeli bir avantaja dönüştürülebilir. Bu anlamda gerekli yönetim ve finansal performansın geliştirilmesi KOBİ lerin bankalar ve bağımsız derecelendirme kuruluşları tarafından verilecek notlarını yükseltme ve daha düşük maliyetli kredi kullanma imkânını yakalama şanslarını artıracaktır. KOBİ lerin risklerini yönetmeleri, Basel II ye uygun teminatlara ağırlık vermeleri, uluslararası standartlara uygun doğru ve güvenilir mali tablolar hazırlamaları, sermaye yapılarını güçlendirmeleri ve kurumsal kültürün gelişimine önem vermeleri Basel II ye geçiş sürecinde KOBİ lere avantaj sağlayacaktır. KAYNAKLAR AKBULUT, Esin, KOBİ lerin Sermaye Piyasasına Katılımı, İMKB eğitim ve yayın müdürlüğü, 19 nisan AKGEMCİ, Tahir., KOBİ lerin Temel Sorunları ve Sağlanan Destekler, Ankara, KOSGEB yayını, AKTAŞ, Ramazan, ve BAŞCI, E.Savaş, KOBİ lerin Ülke Ekonomisi Açısından Taşıdığı Önem, Sorunları ve Çözüm Önerileri, 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, Haziran 2006, Tokat. ALPTEKİN, Erdem, KOBİ ler Alternatif Finansman Kaynaklarının Farkında Mı?, AR-GE Bülten, İzmir ticaret odası, Haziran 2007 ARAS, Güler., KOBİ lerin Sermaye Piyasası Yoluyla Fon Sağlama Olanakları: Tezgahüstü Piyasalar ve Risk Sermayesi Finansman Modeli, 1. Orta Anadolu Kongresi: KOBİ lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, Ekim 2001, Nevşehir. COOK, P., Finance and Small and Medium-Sized Enterprise in Developing Countries, Journal of Developmental Entrepreneurship, Volum:6, Issue 1, April, Dokuzuncu Kalkınma Planı KOBİ Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2005 ERKAN, Mehmet, ve ELEREN, Ali, Küreselleşme Sürecinde KOBİ lerin Yeniden Yapılandırılması ve Bir Model Önerisi, 1. Orta Anadolu Kongresi: KOBİ lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, Ekim 2001, Nevşehir. İSO, Ekonomik Durum Tespiti, 2000 KÜÇÜKÇOLAK, Ali. ve Yılmaz, Mustafa Kemal., Basel II Uygulamalarının KOBİ lere Etkileri ve İMKB Şirketlerinin Bu Açıdan Değerlendirilmesi, 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, Haziran 2006, Tokat. MÜFTÜOĞLU, Tamer, Türkiye de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Sorunlar-Öneriler, EGS Bank yayını, Ankara, MÜFTÜOĞLU, Tamer, Türkiye de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Sorunlar-Öneriler, Ankara, Sevinç Yayınevi, NARİN, Müslüme., ve AKDEMİR, Sevim., Türkiye de KOBİ lere Sağlanan Destekler, Ekonomik Yaklaşım, Cilt:16, Sayı:55, Ankara, OKTAY, Ertan, ve GÜNEY, Alptekin, 21.Yüzyılda KOBİ ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Ocak 2002, Doğu Akdeniz Üniversitesi, K.K.T.C. 197

12 H. A. Kutlu, N.S. Demirci OKTAY, Ertan BALKANLI, Ali O. SALEPÇİOĞLU, Adil. Bilgi Toplumunda Yeni Ekonomi ve e- Dönüşüm Stratejileri, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kasım PEKAK, Bürra vd.( 2004). Risk Yönetimi ve Basel II nin KOBİ lere Etkileri. Türkiye Bankalar Birliği, Eylül 2004 SHAN-SHAN, Meng. ve HUİ-YİNG, Wang., Solutions to small and medium-sized enterprise services of China, China-USA Business Review, No:3, Volume:6, USA, March ULUDAĞ, İlhan ve VİLDAN, Serin., Türkiye de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, İstanbul, İTO Yayınları, YAYLA, Münür TÜRKER KAYA, Yasemin (2005/3). Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ARD Çalışma Raporları: YILMAZ, Figen., Türkiye de Küçük ve Orta Boy İşletmeler, YÖRÜK, Nevin., KOBİ lerin Kredi Yoluyla Finansmanında Karşılaştıkları Sorunlar ve Tokat İlinde Bir Uygulama, 1. Orta Anadolu Kongresi: KOBİ lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, Ekim 2001, Nevşehir. YUMUŞAK, İbrahim Güran (2004). Yeni Ekonominin Para Politikaları Üzerindeki Etkileri, 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kasım 2004, Eskişehir. YÜCEL, Tülay., Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Finansal Yönetim Uygulamaları, 1. Orta Anadolu Kongresi: KOBİ lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, Ekim 2001, Nevşehir. YÜKSEL, Ayhan (2005/4). Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Çalışma Raporları ZENGİN, Ahmet., Makroekonomik İstikrar ve KOBİ ler, 21. Yüzyılda KOBİ ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 3-4 Ocak 2002, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. TÜİK, Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı (GSİS), 2002 SSK, SSK ya Kayıtlı İşyerlerinin Büyüklük Grubuna Göre Dağılımı, Small And Medium-Sized Enterprises In Turkey,

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma

SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma Panel: Özel Sektörün Büyümeye Yaklaşımı, Şirketler Kesiminden Uygulama Örnekleri İstanbul 8 Kasım 2007 Ülkemiz son 5 yılda hızlı bir büyüme

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNANSMANI

GİRİŞİM SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNANSMANI GİRİŞİM SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNANSMANI Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası:

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

BASEL II Günışığına Çıkıyor

BASEL II Günışığına Çıkıyor BASEL II Günışığına Çıkıyor Elif AY - Erdem ALPTEKİN Basel Komitesi (Bank for International Settlement BIS) ve Basel 1 Uluslararası finansal piyasalarında meydana gelen krizlerin pek çoğunun nedeni etkin

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA YENİ BİR SIÇRAMA İçindekiler 1) VOB Hakkõnda 2) Dünyada Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarõ 3) Neden Vadeli İşlemler?

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı 14.03.2017 Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler KOBİ ler OECD ülkelerindeki KOBİ ler işletmelerin % 85 lik kısmını, istihdamın ise %70 ini oluşturmaktadır. Güçlü ve

Detaylı

Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri

Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri GİRİŞ; 1. KOBİLERİN FİNANSMAN SORUNLARI KOBİ lerin sorunları arasında finansal sorunlar

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr

BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr İç denetim kredibilite kazandırır. Basel II Bankacılık Düzenlemeleri Son yıllarda globalleşme

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri KOBĐ LERDE ĐŞ PLANI HAIRLANMASI ve KOBĐ DESTEK KREDĐLERĐ 30 Nisan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Okan Universitesi KOBĐ LER NEDEN ÖNEMLĐDĐR? KOBĐ lerin ekonomiye

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI BÖLÜM 10 -- KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI DIŞ SORUNLAR Küçük işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde önüne çıkan engeller aşağıdaki gibi listelenebilir: 1. Finansman sorunu - Kaynak çeşidi

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015 TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 11 Aralık 2015 1 KONU BAŞLIKLARI Sorun1: Tasarruf Açığı ve Cari Açık Sorun2: Dev Projelerin ve Teknoloji Yatırımlarının Finansmanı Sorun3: Bankalar ve Faize

Detaylı

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI.

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI. KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI http://atillasogut.8k.com asogut@kosgeb.gov.tr REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

ULUSLAR ARASI GELİŞMELER

ULUSLAR ARASI GELİŞMELER ULUSLAR ARASI GELİŞMELER Fed 29 Ocak ta sona eren toplantısında varlık alım programının büyüklüğünü 10 milyar USD daha azaltma kararı almıştır. Böylece, Fed aylık bazda gerçekleştirdiği varlık alımlarını

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

KREDİ KEFALET SİSTEMİ

KREDİ KEFALET SİSTEMİ Dünya da Kredi Kefalet Sistemi KREDİ KEFALET SİSTEMİ Kredi Kefalet Sistemi dünya çapında küçük ve orta ölçekli, maddi varlığı yeterli olmayan ancak başarılı olan işletmelerin finansmanında kullanılmaktadır.

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 İçerik 1. Basel uzlaşısı Basel ve tarihçesi Basel II kapsamı Basel III ün getirdiği yenilikler 2. Basel

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI Finansman Sorunu - Özkaynak Yetersizliği - Kredi Temininde Güçlükler Tedarik ve Tamir-bakım Konusundaki

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık BÜLTENİ Haziran 1 Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren

Detaylı

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER HALKBANK GAP TA Yunus ESMER Diyarbakır - 29 Ocak 2011 HALKBANK ve GAP Bölgesi HALKBANK olarak GAP bölgesinde 2 Bölge Koordinatörlüğü ve Toplam 37 Şube ile KOBİ ler ile esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KREDİ PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUMU

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KREDİ PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUMU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KREDİ PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUMU Bankamızın Hakkında 1975-1988 DESİYAB Dönemi - Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. adı altında yurtdışında çalışan işçilerimizin

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Kapital Yatırım

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER GAZİ ERÇEL

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER GAZİ ERÇEL ENFLASYONU DÜŞÜRME PROGRAMI VE KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER GAZİ ERÇEL BAŞKAN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 31 AĞUSTOS 2000 İZMİR Dünya genelinde özellikle 1980 li yıllarda artarak devam eden globalleşme

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

TÜRKONFED KOBİ PERSPEKTİFİ MAYIS 2016

TÜRKONFED KOBİ PERSPEKTİFİ MAYIS 2016 TÜRKONFED KOBİ PERSPEKTİFİ MAYIS 2016 KOBİ Perspektifi Gelir Tarafını Etkileyecek Makroekonomik Göstergeler Maliyet Kalemlerini Etkileyecek Ekonomik ve Finansal Gelişmeler 2010 Ç1 2010 Ç2 2010 Ç3 2010

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları Gündem 1. Basel II uygulama takvimi

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 24/08/2006 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

Türkiye: Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi

Türkiye: Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi : Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi 1 ANA BULGULAR Ekonomik atılım ile Kişi başına düşen GSYİH 2015 e kadar iki katına çıkarılabilecektir 6 milyon yeni istihdam olanağı yaratılabilecektir

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası, 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. ) adı altında

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2010

FAAL YET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU 1. Şirket in Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı: Şirketimiz 1977 yılında Genborsa Menkul Değerler Ticareti Yatırım ve Finansman A.Ş. ünvanıyla, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Konferansı 21 Mart 2008-İstanbul

Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Konferansı 21 Mart 2008-İstanbul Holding A.Ş. ve Özel Sermaye Şirketleri Sedat Orbay İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Direktörü Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Şirket Finansmanı

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VAKIF EMEKLİLİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs Saray Mahallesi

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi Finansal Đstikrar ve Makroekonomik Etkileşim F. Gülçin Özkan York Üniversitesi 1 Finansal kriz tanımı üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunmamakla birlikte, reel sektör etkisinin derecesi önemli bir

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı II. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Doğrudan yabancı Sermaye Yatırımları

Dünyada ve Türkiye de Doğrudan yabancı Sermaye Yatırımları Dünyada ve Türkiye de Doğrudan yabancı Sermaye Yatırımları Uluslararası sermaye hareketleri temel olarak kalkınma amaçlı, hibe ve kredi şeklindeki resmi sermaye hareketleri ile özel sermaye hareketlerinden

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı