KOBİ LERİN FİNANSAL SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBİ LERİN FİNANSAL SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"

Transkript

1 4. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 7-8 Aralık 2007 KOBİ LERİN FİNANSAL SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hüseyin Ali KUTLU Kafkas Üniversitesi N.Savaş DEMİRCİ Kafkas Üniversitesi ÖZET Ülkemizde işletmelerin tamamına yakını küçük ve orta büyüklükte olmasına rağmen, bu işletmelerin yarattıkları katma değerin toplam katma değere oranı oldukça düşüktür. Burada çok açık bir verimlilik sorunu göze çarpmaktadır. Bu tür işletmelerin ekonomiye katkılarının düşük olması önemli problemler yaşadıklarının da bir göstergesidir. KOBİ lerimizin büyük bir kısmı birçok sorunla mücadele etmekte, istikrarlı gelişimden ve sağlıklı işleyişten uzak kalmaktadır. Söz konusu sorunların başında finansman sorunları gelmektedir. Finans dünyasındaki gelişmeleri yakından takip edememeleri, oto finansman olanaklarının kısıtlı olması, kredi alımlarında karşılaştıkları teminat sorunları, kredi hacimlerinin düşük ve kredi maliyetlerinin yüksek olması, sermaye piyasasına girememeleri ve diğer benzer sorunlar KOBİ lerin güçlü finansal yapılara sahip olmalarını engellemekte ve rekabet güçlerini azaltmaktadır. Küreselleşen dünyanın yeni ekonomisinde finansal sorunlarını aşamayan KOBİ lerin ulusal/uluslararası yoğun rekabet ortamında ayakta kalamayacakları gerçeğinden hareketle, ülkemiz KOBİ lerinin finansal durumları iyi analiz edilmeli, sorunlarına yapıcı, uzun vadeli, verimliliği artırmaya yönelik çözümler üretilmelidir. Anahtar Kelimeler: KOBİ lerin Finansal Sorunları, Yeni Ekonomi, Finansman Politikaları, Verimlilik 1. GİRİŞ Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye de de ekonominin dinamik ve sürükleyici unsurlarından biri olan ve ülkemizin sosyo-ekonomik gelişimi açısından büyük önem taşıyan KOBİ ler genel olarak, az sermaye kullanımı yanında daha çok el emeği ile çalışan, çabuk karar verme yeteneğine sahip, düşük düzeyde yönetim giderleri ile faaliyet gösteren ve ucuz bir üretim gerçekleştiren iktisadi teşebbüsler olarak nitelendirilebilir (Uludağ vd., 1990). Sınırlı üretim kapasitesi, düşük sermaye, yetersiz teknolojik altyapı, esnek operasyon kabiliyeti ve zayıf rekabet gücü KOBİ lerin sahip olduğu karakteristik özelliklerdir (Shan-shan vd., 2007). Ülkemizde yakın zamana kadar Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri ifade eden ortak bir KOBİ tanımı bulunmamaktaydı. KOSGEB, Halk Bankası, Eximbank, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı vb. farklı KOBİ tanımlarından hareket etmekteydi (Narin vd., 2005) ve bu durum da uygulamada farklılıkların oluşmasına ve istatistiksel verilerin farklı çıkmasına neden olmaktaydı. Standart bir tanımın bulunmamasının getirdiği sıkıntılar tarihinde sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ilgili yönetmelik ile aşılmıştır. AB Mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında Bakanlar Kurulu nca kabul edilerek 18 Kasım 2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan karar eki, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin tanımını 187

2 H. A. Kutlu, N.S. Demirci yapmaktadır. Adı geçen yönetmeliğe göre işletmelerin sınıflandırılmasını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır. Tablo 1. KOBİ Tanımı Yönetmeliğine Göre İşletmelerin Sınıflandırılması Çalışan Sayısı Ölçek Mali Bilanço Değeri Yıllık Net Satış Hasılatı (YTL) 0-9 Mikro Küçük Orta Büyük (Kaynak: Dokuzuncu Kalkınma Planı KOBİ Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2005) Bu veriler ışığında çalışan sayısı esas alındığında GSİS (Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı) sonuçlarına göre ülkemizdeki imalat sanayi işletmelerinin % 99,63 ü KOBİ ölçeğindedir. Böylece KOBİ tanımı tüm kuruluşlar için standart bir hale getirilmiştir. Daha önce yalnızca çalışan sayısı esas alınarak yapılan tanımlara karşı, mali bilanço değeri, yıllık net satış hasılatı, aidiyet gibi kriterler de dikkate alınmaya başlamıştır. Diğer taraftan işletmelerin hangi ölçekte değerlendirileceği üç yıllık dönemdeki verilerine bakılarak yapılacaktır 1. TÜİK in yaptığı araştırmalarda Türkiye deki işletmelerin önemli bölümünün (% 99,89 u) KOBİ niteliğinde olduğu görülmektedir. Tablo 2. İşletmelerin Ölçeksel Dağılımı Ölçek (Kişi) İşyeri Sayısı Yüzdesi Sadece işletme sahibi , , , , , ,11 Toplam ,00 Kaynak: TÜİK, 2002 Ölçeksel dağılımda ezici bir üstünlüğe sahip olan ülkemizdeki KOBİ ler, istihdam oluşturma bakımından da çok büyük bir öneme sahiptir. Sigortalı olarak çalışanların yaklaşık % 80 i KOBİ ler tarafından istihdam edilmektedir (Tablo 3). Tablo 3. SSK ya Kayıtlı İşletmelerin Büyüklük Grubuna Göre Dağılımı İşyeri sayısı Sigortalı sayısı İşyeri sayısı (%) Sigortalı Sayısı (%) Çalışan sayısına göre işyeri büyüklük grupları KOBİ(1-250) ,72 79,07 Büyük(251+) ,28 20,93 Toplam ,00 100,00 Kaynak: SSK, 2002 Bu veriler, KOBİ lerin ülkemiz ekonomisi için ne kadar önemli olduklarının bir göstergesidir. Kaldı ki KOBİ lerin bir ülke ekonomisine sağladıkları yararlar sadece bunlardan ibaret değildir. KOBİ lerin ekonomiye yaptıkları katkıları genel olarak şöyle sıralayabiliriz (Cook, 2001): 1 KOBİ Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s

3 4. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 7-8 Aralık 2007 Ekonomik ve sosyal refahın artmasını sağlama, Bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltma, İstihdam yaratma, Girişimciliği teşvik etme. Ulusal ekonominin temel taşlarından biri olan KOBİ ler sahip oldukları özellikler sayesinde büyük firmalara göre birtakım avantajlara sahiptirler. Küçük veya orta ölçekli bir işletmeye sahip olan girişimcinin büyük işletmelerle rekabette iki temel avantajı vardır. Bunlar; müşteri ve çalışanlar ile daha yakın ilişkiye girebilmek ve pazarlama, üretim ve hizmet konularında daha esnek olabilmektir (Akgemci, 2001). KOBİ ler daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlarlar, talep değişikliklerine daha hızlı cevap verirler ve ekonomik dalgalanmaları ve krizleri esnek yapıları sayesinde daha az zararla atlatırlar (Yılmaz, 2003). KOBİ ler sahip oldukları avantajların yanında birtakım dezavantajlara da sahiptirler. Küçük ölçekli ve dağınık olmalarından dolayı yüksek verimle çalışamamaları, standartlara uygun üretim yapamadıklarından ihracat potansiyellerinin düşük olması, kurumsallaşamamaları ve bu yüzden de kaynak temin etmede zorlanmaları, teknik ve sektörel bilgilerinin yetersiz olması ve tüm bu nedenlerin bir sonucu olarak rekabet güçlerinin zayıf olması KOBİ lerin önemli dezavantajları olarak sayılabilir (Yılmaz, 2003). Ülkemizdeki işletmelerin tamamına yakını Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) olması ve toplam istihdamın da önemli bir bölümü bu tür işletmeler tarafından karşılanmasına rağmen, bu işletmelerin yarattıkları katma değer, toplam katma değerin % 26 sı seviyelerinde kalmaktadır 2. Bu rakamlar, KOBİ lerin önemli ölçüde verimlilik sorunu yaşadıklarının bir göstergesi olabilir. KOBİ lerin karşılaştıkları sorunları; kendi örgüt yapıları, işleyişleri ve davranışlarından kaynaklanan Mikro Sorunlar, ve iktisadi ve sosyal hayatın genel yapısı, işleyişi ve davranışlarından kaynaklanan Makro Sorunlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. KOBİ lerin yüksek performans gösterebilmesi işletme düzeyindeki sorunların çözümüne ve genel ekonomik istikrarın sağlanmasına bağlıdır ve KOBİ ler genel iktisadi ortamı belirleyici rollere sahip olmakla beraber genel ekonomik durumdan da etkilenen oluşumlardır (Zengin, 2002). Sorunlu ekonomilerde KOBİ ler daha fazla sorunla karşılaşarak ekonomik dalgalanmalardan daha fazla etkileneceklerdir. Türkiye deki KOBİ lerin yaşadığı temel sorunlar örgütlenme ve yönetim, tedarik, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, ihracat, finansal yönetim, muhasebe yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler, ar-ge ve karar alma ile ilgilidir (Akgemci, 2001). KOBİ lerin yaşadığı sorunların başında finansal sorunlar gelmektedir (Yücel, 2001). 2. YENİ EKONOMİ VE KOBİ LERİN FİNANSAL SORUNLARI: İkinci dünya savaşı sonrası, 1973 petrol krizine kadar olan dönemde başarılı bir gelişme seyri izleyen ABD ekonomisi 1973 petrol krizi sonrasında yükselen enflasyon ve işsizlik oranları ve düşen GSMH nedeniyle sarsıntılar yaşamıştır. Bu süreci çabuk atlatan ABD ekonomisi 1980 li yıllarda büyümeye başlamıştır lı yıllarda ise gelişme daha da hızlı bir ivme kazanmıştır. Şöyle ki yılları arasındaki ekonomik performansı, yılları arasındaki 17 yıllık performansının iki katına ulaşmıştır. ABD nin 1990 lı yıllardaki bu makro ekonomik performansı, 1980 lerden itibaren ABD de büyük bir ivme kazanan ve 1990 larda devasa boyutlara ulaşan bilgi ve iletişim teknolojisi yatırımlarının neden olduğu verimlilik artışları ile açıklanmaktadır. ABD nin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak yaşadığı bu yüksek ekonomik performans yeni ekonomi olarak isimlendirilmiştir (Yumuşak ve Erarslan, 2004:326). İletişim teknolojilerindeki yenilikler nedeniyle ABD ve Avrupa da yaşanan gelişmeler tüm dünyayı etkilemiştir. Bu gelişmeler, beraberinde küreselleşme akımlarını hızlandırmış, tüm dünya ülkeleri 2 Small And Medium-Sized Enterprises In Turkey, 2004 ( ) 189

4 H. A. Kutlu, N.S. Demirci bir anda kendilerini bu fırtınanın içinde bulmuşlardır. Rekabet yoğunlaşmış ve tüm dünyaya yayılmıştır. Böyle bir ortamda güçlerini birleştirerek çok daha büyük şirketlere dönüşen işletmelerin sayısında artış olmuştur. Çokuluslu işletme sayılarında artışlar meydana gelmiştir. Büyük şirketlerin pazar paylarını artırmaları sonucunda küçük ve orta büyüklükteki işletmeler varlıklarını sürdürmede güçlükler yaşamaya başlamıştır. Yeni ekonomi öncesi dönemi eski ekonomi olarak nitelendirirsek, iki dönem arasındaki farklılıkları aşağıdaki gibi bir tablo yardımıyla gösterebiliriz. Tablo 4. Yeni Ekonomi İle Eski Ekonomi Arasındaki Farklılıklar DEĞİŞİM UNSURU ESKİ EKONOMİ YENİ EKONOMİ Üretim ve Rekabet Alanı Ulusal Global Örgütsel Yapı Hiyerarşik-Bürokratik Ağ Örgüsü, Şebeke Üretim Yapısı Kitlesel Üretim Tam Zamanında Üretim, Esnek Üretim Büyümenin Uyarıcıları Sermaye, İşgücü Yenilik, İcatlar ve Bilgi Teknolojiyi Belirleyen Etmen Makineleşme Dijitalleşme Karşılaştırmalı Üstünlüğün Ölçek Ekonomisi, Düşük Kapsam Ekonomileri, Yenilik ve Kalite Kaynağı Maliyet Ar-Ge ye Verilen Önem Düşük, Orta Yüksek Diğer Firmalarla İlişkiler Tek Başına Hareket Etme İşbirliği, Ortaklık, Sinerji, Birleşme İşgücü Politikasının Amacı Tam İstihdam Yüksek Reel Ücret Gerekli Eğitim Mesleki Diplomaya Yönelik Yaşam Boyu Öğrenim İstihdamın Doğası İstikrarlı Risk ve Fırsatlarla Dolu Regülasyonlar Kumanda ve Kontrol Piyasa Araçlarına Dayalı, Esnek Beşeri Sermaye Üretim Odaklı Müşteri Odaklı İşgücü Önemli Daha Az Önemli İşgücünün Yapısı Belirli Bir Alanda Uzman Bilgi, Deneyim-Çok Yönlü Beceri, Yenilikçi Yaratıcı Varlıkların Önemliliği Maddi Varlıklar Görece Gayri Maddi Varlıklar Görece Önemli Önemli Sektörel Yapı Tarım-Sanayi Sektörü Hizmet Sektörü Ağırlıklı Ağırlıklı (Kaynak; Oktay, Balkanlı ve Salepçioğlu, 2004) Yeni Ekonomi ve küreselleşmenin şekillendirdiği dünyada ve ülkemizde KOBİ ler, bir taraftan pazarda tutunabilme endişesi yaşarken diğer taraftan bu rekabete direnebilmek için yoğun çaba sarf etmektedirler. KOBİ lerin böyle bir ortamda ayakta kalabilmeleri sağlam bir özkaynak yapısına sahip olmalarına, mali bünyelerinin güçlü olmasına bağlıdır. Özellikle Türkiye gibi kırılgan ekonomilerde sıkça yaşanan ekonomik krizler bunu zorunlu kılmaktadır. İşte bu noktada KOBİ ler finansal anlamda birçok sorunla iç içe yaşamaktadırlar. Ülkemizdeki KOBİ lerin yaşadığı finansman sorunlarının temelinde 4 ana neden yatmaktadır (Aras, 2001): Ekonomik istikrarsızlık, Bankacılık sisteminin yapısal sorunları, Teşvik politikalarının yetersizliği, KOBİ lerin kendi yapılarından kaynaklanan sorunlar. KOBİ lerin finansmanla ilgili yaşadıkları sıkıntıları kredi temin etmede yaşanan sorunlar, özsermaye/işletme sermayesi yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar, sermaye piyasasından fon elde etmede yaşanan sorunlar ve finansal yönetimdeki yetersizliklerden kaynaklanan sorunlar oluşturmaktadır (Yörük, 2001). Bu sorunlara alternatif finansman tekniklerinin yeterince kullanılmamasını da ekleyebiliriz. 190

5 4. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 7-8 Aralık 2007 Ülkemizdeki KOBİ lerin yaşadıkları finansal sorunların oluşumunda özellikle uzun yıllar boyunca süren yüksek enflasyonlu dönem 3 ve teşvik politikalarının etkili bir şekilde uygulanamaması (Yılmaz, 2003) etkili olmuştur. Uzun yıllar süren yüksek enflasyon işletmeleri reel anlamda küçültmüş ve işletmelerin mali yapılarını bozmuştur. KOBİ lere yönelik teşvikler de genellikle kağıt üzerinde kalmış, çok az işletmeye ulaşmıştır. KOBİ lerin yaşadığı finansal sorunları aşağıdaki gibi ana başlıklar altında inceleyebiliriz; 2.1. Kredi Temin Etmede Yaşanan Sorunlar: KOBİ ler faaliyetlerini sürdürebilmeleri için kendi özkaynaklarını kullanmak ya da bankalardan kredi almak zorundadırlar. KOBİ ler genellikle sınırlı özkaynaklarla kurulduğundan, özellikle bankacılık sistemine borçlanma yoluyla gerçekleştirilen finansmanın önemi daha da artmaktadır. Kredilerin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler tarafından yoğun ve etkin kullanımı hem KOBİ lerin hayatta kalmaları hem de ülkedeki sürdürülebilir ekonomik kalkınma açısından oldukça önemlidir. Banka kredisi kullanımı hayati önem taşımasına rağmen ülkemiz KOBİ lerinin kredilerden aldıkları pay oldukça düşüktür (Tablo 5): Tablo 5. Seçilmiş Ekonomilerin KOBİ lerle İlgili Bazı Göstergeleri Ülkeler İşletmeler İçindeki Payı (%) İstihdam İçindeki Payı (%) Kredilerden Aldığı Pay (%) ABD 97, ,7 Almanya 99, Japonya 99,4 81,4 50 İngiltere 96, Fransa 99, Singapur 97, Hindistan 98,6 63,2 15,3 G.Kore 98, Türkiye 99,8 76,7 5 Kaynak: (Küçükçolak vd., 2006) Tablo 5 te yer alan ülkelerdeki KOBİ lerle Türkiye deki KOBİ lerin işletmeler içindeki payı neredeyse aynı olmasına ve Türkiye deki KOBİ lerin istihdam içindeki paylarının da Japonya daki KOBİ ler hariç hepsinden yüksek olmasına rağmen ülkemizdeki KOBİ lerin kredilerden % 5 gibi oldukça düşük bir pay aldığı görülmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ekonomiye sahip Hindistan da bile ilgili oran ülkemizdeki oranın 3 katından fazladır. Bu veriler KOBİ lerimizin kredi temin etmede önemli sıkıntılar yaşadıklarını göstermektedir. KOBİ ler sınırlı sermaye ile çalıştıklarından dolayı bankaların istediği teminatları gösterememektedirler. Bunun yanında bu tür işletmelerin bilanço yapıları da genellikle bankaların isteklerine cevap verememektedir. Bankalar da küçük ölçekli işletmeler yerine büyük firmalarla çalışmayı tercih etmektedirler (Aras, 2001). KOBİ ler kredi aldıkları zaman da ilgili nedenlerden dolayı artan kredi riski neticesinde olması gerekenden daha yüksek faizlere maruz kalmaktadırlar. Bankalar, mümkün olduğunca düşük riskle çalışmak istemeleri nedeniyle bazen talep edilen kredi karşılığında birkaç kat teminat isteyebilmektedirler. Büyük işletmeler talep ettikleri kredi karşılığında varlıklarını teminat olarak gösterebilirken, küçük işletme sahipleri genellikle şahsi mal varlıklarını teminat olarak göstermektedirler. İş hayatının kötü gitmesiyle de küçük işletme sahibi tüm mal varlığını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu durum, küçük işletmelerin kredi yoluyla finansmanda çekimser davranmalarına neden olmaktadır (Müftüoğlu, 1997). 3 Bkz: 191

6 H. A. Kutlu, N.S. Demirci 2.2 Özsermaye/İşletme Sermayesi Yetersizliğinden Kaynaklanan Sorunlar: İşletmelerin faaliyetlerini finanse etmek için kullanabileceği iki temel yol vardır. Bunlardan birincisi işletmenin kendi kaynakları (özkaynak) ile, ikincisi ise bankalardan kredi alarak bu ihtiyacı karşılamasıdır. Ülkemizdeki KOBİ lerin kredilerden aldığı pay (%5) çok düşük olduğu için yatırımlarda özkaynak kullanımı zorunlu hale gelmektedir. İşletmeler kuruluş aşamasında girişimci sermayeye, faaliyetlerini sürdürmek için de işletme sermayesine (dönen varlıklar kısa vadeli borçlar) ihtiyaç duyarlar. Özkaynak doğrudan ortaklardan sağlanabileceği gibi, sermaye piyasalarından da karşılanabilir. Ülkemizdeki KOBİ ler sermaye piyasalarından çok fazla yararlanamamaktadırlar (Akbulut, 2000). KOBİ lerin banka kredilerini de çok fazla kullanmadıkları düşünüldüğünde yatırımların finansmanı için özkaynak ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle yetersiz özsermaye ile kurulan işletmeler zor durumda kalmaktadırlar. Özellikle ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde KOBİ ler tahsilatta yaşadıkları sorunlardan dolayı nakit sıkıntısına girmektedirler. Zamanla özsermayesi azalan ve dış kaynaklara yönelen işletmeler, yüksek maliyetli banka kredisi kullandıklarından ve yatırımlarının dönüş hızını ayarlayamadıklarından dolayı iflas edebilmektedirler (Oktay vd., 2002) Sermaye Piyasasından Fon Elde Etmede Yaşanan Sorunlar: Kredi temin etmede sorunlar yaşayan ve özkaynakları yetersiz olan KOBİ ler için sermaye piyasasından fon elde etme, önemli bir finansman alternatifi olarak karşımıza çıkmaktadır. KOBİ ler hisse senedi, tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, kara iştirakli tahvil, katılma intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi, hisse senedi ile değiştirilebilir kar ve zarar ortaklığı belgesi ve finansman bonosu aracılığıyla sermaye piyasasından fon sağlayabilirler (Alptekin, 2007). Sermaye piyasası KOBİ ler için önemli bir finansman kaynağı olmasına rağmen, daha önce de belirttiğimiz gibi KOBİ ler bu olanaktan çok fazla yararlanamamaktadırlar. Bu durumun başlıca nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz (Erkan vd., 2001): KOBİ lerin genellikle şahıs veya aile şirketleri oluşu ve yönetim hakimiyetini kaybetme endişeleri Halka açılmanın maliyeti Şirketlerin çok küçük oluşları KOBİ lerin organizasyon yapıları ve muhasebe sistemleri KOBİ lerin kayıt dışı kalmak istemeleri KOBİ yöneticilerinin geleneksel yönetim bizde olsun, kimse karışmasın anlayışı; KOBİ lerin halka açılırken katlanmak zorunda oldukları bağımsız denetim ücretleri, reklam giderleri, hisse senedi basımı, ilan ve duyuru giderleri, satış komisyonu; şirketlerin küçük ölçekli olmalarından dolayı sermaye piyasalarına açılmanın çok fazla yarar getirmeyeceği düşüncesi; KOBİ lerin sermaye piyasasının öngördüğü organizasyona ve muhasebe sistemlerine sahip olmamaları ve kimi işletmelerin kayıt dışı kalarak vergi ödememe eğilimleri Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin sermaye piyasasına girmelerinin önündeki önemli engellerdir Finansal Yönetimdeki Yetersizliklerden Kaynaklanan Sorunlar: Yetersiz finansman bilgisi ve modern finansman tekniklerinin yeterince izlenememesi KOBİ lerin önemli mikro sorunları arasındadır (Müftüoğlu, 1991). Çoğu KOBİ nin ayrı bir finansman bölümünün olmayışı, KOBİ yöneticilerinin/sahiplerinin finansman konusunda yeterli olmayışları ve finansman alanında uzman kişileri çalıştırmamaları bu tür işletmelerin yaşadıkları sorunları derinleştirmektedir Alternatif Finansman Tekniklerinin Yeterince Kullanılmaması: KOBİ ler faaliyetlerini büyük oranda kendi kaynakları ile finanse etmekte, özkaynaktan sonra da bankalardan alınan kredileri kullanmaktadırlar. Aşağıdaki tablo incelendiğinde KOBİ lerin Eximbank ı, Avrupa Yatırım Bankası nı, finans kurumlarını, leasingi ve factoringi finansman kaynağı olarak pek 192

7 4. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 7-8 Aralık 2007 kullanmadıklarını görmekteyiz. KOBİ lerin ağırlıklı olarak özkaynak ve banka kredileri yoluyla finansman sağlamaları diğer alternatif finansman kaynaklarının avantajlarını kullanamamalarına neden olmaktadır Tablo 6. İşyerleri İtibariyle Finansman Kaynak Kullanım Oranları Finansman Kaynakları Küçük Ölçekli İşyerleri Orta Ölçekli İşyerleri Büyük Ölçekli İşyerleri Özkaynak 88,2 82,9 80,7 Ticari Banka 40,1 59,7 73,1 Eximbank 11,1 26,0 48,0 Yatırım Kalkınma Bankası 0,3 2,8 9,9 Finans Kurumu 4,0 7,2 21,1 Factoring 4,7 16,6 21,6 Leasing 16,2 21,5 26,9 Diğer 9,8 8,3 8,8 Kaynak: İSO, Ekonomik Durum Tespiti, 2000 KOBİ lerin finansal sorunlarına değindikten sonra finansal sorunlara ilişkin çözüm önerilerine geçmeden önce 2007 de Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlüğe giren, 2008 de de ülkemizde yürürlüğe girecek olan Basel II sermaye uzlaşısından ve ülkemizdeki düşük enflasyonlu süreçten bahsetmek ve bunların KOBİ lere etkileri üzerinde durmak yerinde olacaktır. 3. FİNANSMAN DÜNYASINDA YENİ BİR UYGULAMA BASEL II VE KOBİ LERE OLASI ETKİLERİ Basel II ile birlikte bankacılık sistemi risk odaklı sermaye yönetimine geçmekte ve bankalar açısından risk yönetimi ön plana çıkmaktadır. Bu durum da risk bazlı kredi fiyatlamasını getirmektedir. Basel II ile birlikte kredi kullananın riski firma derecelendirme notu ile ifade edilecektir (Yüksel, 2005). Risk bazlı fiyatlamayı, bankanın daha çok risk aldığı ürünlerde ve düşük dereceli müşterilerde daha yüksek fiyatlama yapması olarak tanımlamak mümkündür. Kredinin türü, vadesi ve tutarı da risk bazlı fiyatlamayı etkileyen diğer unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Basel II ile birlikte KOBİ ler bağımsız derecelendirme kuruluşlarından ve bankalardan alacakları yüksek derecelendirme notları ile düşük maliyetli kredi olanağına sahip olabileceklerdir (Pekak, 2004). Diğer taraftan raporlama standartlarındaki sorunlar, denetim boşluğundan kaynaklanan kayıtdışılık, kurumsal yönetimdeki zaaflar ve mali yapılarına ilişkin sorunların, KOBİ lerin mevcut kredi imkanlarından yararlanmalarını güçleştireceği düşünülmektedir. Bu anlamda Basel II yle şekillenecek yeni dönemin KOBİ lerin önemli bir kısmı için ciddi yükler getirebileceği ancak öngörülen şartları sağlayan ve yüksek derecelendirme notuna, düşük temerrüt olasılığına ve uzlaşıdaki teminatlara sahip olanlar açısından fırsat olabileceği düşünülmektedir (Yayla vd., 2005). Basel-II ye göre KOBİ sınıfının belirlenmesinde yıllık toplam satış cirosu esas alınacaktır. Ülkemizde şimdiye kadar yapılan KOBİ tanımlarından farklı olarak, Basel-II de sermaye yeterliliğini belirlemek için kullanılan standart yöntemde SME (Small and Medium Sized Entities) sınıfının sınırları firmaların yıllık toplam satış cirolarına göre belirlenmeye başlanacaktır. Buna göre SME (KOBİ); toplam cirosu 50 milyon Euro yu geçmeyen firmalar olarak tanımlanmaktadır. KOBİ tanımıyla birlikte perakende-kurumsal ayırımı çok önem kazanmakta olup bir bankadaki toplam kredisi (Nakit + Gayrinakit) 1 Milyon Euro nun altında kalan KOBİ ler perakende portföy içinde tanımlanmakta, ilgili bankadaki kredi miktarı 1 milyon Euro nun üstünde olan KOBİ ler ise kurumsal portföy içinde tanımlanmaktadır (Şekil 1) (Pekak vd., 2004). 193

8 H. A. Kutlu, N.S. Demirci Perakende / Kurumsal Firma Tanımı Firmalar Banka Kredisi > 1 Milyon Euro KOBİ (SME) Ciro < 50 Milyon Euro Banka Kredisi < 1 Milyon Euro Kurumsal KOBİ Perakende KOBİ Şekil 1. Basel-II de Perakende / Kurumsal Firma Ayırımı Türkiye de yıllarca uygulana gelen birçok politika, dünya konjonktüründeki gelişmeler, özellikle küreselleşme akımı, iletişim teknolojilerindeki gelişme, internetin yaygınlaşması ve Avrupa Birliği ne girme yönündeki çabalardan etkilenerek hızla değişmektedir. Bu değişim gerek sosyal hayatta, gerekse ekonomik ve kültürel hayatta kendisini hissettirmektedir. Ekonomik hayattaki gelişmeler ise finans sektörünü daha da önemli hale getirmiş ve bu sektörün tüm taraflarının ilgisini çekmeye başlamıştır. Bu gelişmelerin derinden etkilediği bankacılık sektörü bir taraftan yaşanan yoğun rekabetin gerisinde kalmamak diğer taraftan ana faaliyet konusu olan işlemlerinde karşı karşıya kaldığı riskleri minimize etmek için yoğun çaba sarf etmek zorunda kalmıştır. Bu çerçevede ortaya çıkan Basel Uzlaşıları da bu çabaların bir parçasıdır. Basel uygulamaları finansman sürecinin iki ana ayağı olan kredi veren ve alan tarafları ilgilendirmekle kalmamakta, meydana getireceği sonuçlar bakımından dolaylı da olsa devleti, dolayısıyla tüm toplumu ilgilendirmektedir. Çünkü kötü yönetim veya yolsuzluklar nedeniyle batan bir bankanın faturası genelde devlete ve topluma ihale edilmektedir. Basel-II nin KOBİ lere verilecek krediler açısından bankaları doğrudan etkileyeceği en önemli nokta, kuşkusuz bu kredilere ilişkin sermaye yükümlülüklerindeki değişikliklerdir. KOBİ kredilerinin tabi olduğu risk ağırlıkları Basel-II de önemli ölçüde değişikliğe uğramıştır. Herhangi bir teminat ya da garantinin olmaması halinde Standart Yaklaşımda perakende nitelikli krediler % 75 standart risk ağırlığına, kurumsal olarak nitelendirilen KOBİ kredileri ise derecelendirilme notlarına bağlı olarak % 0 - % 150 aralığında değişen risk ağırlığına tabi tutulmaktadır. İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlarda ise bu risk ağırlıkları bankalar tarafından KOBİ lere verilen derecelendirme notları dikkate alınarak belirlenmektedir (Yüksel, 2005). Kredi sürecinin tamamlanabilmesi için KOBİ lerden istenecek teminatlarda da bazı değişiklikler öngörülmektedir. Basel II uygulamalarıyla birlikte bankaların maruz oldukları riskleri daha iyi ölçmeleri beklenmektedir. Risk bazlı fiyatlamayı, bankanın daha çok risk aldığı ürünlerde ve düşük dereceli müşterilerde daha yüksek fiyatlama yapması olarak tanımlamak mümkündür. Kredinin türü, vadesi, tutarı da risk bazlı fiyatlamayı etkileyen diğer unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Risk bazlı fiyatlamada zorlayıcı bir diğer unsur da kullandırılacak krediler için firmalardan istenecek teminatlardır. Basel-II kapsamında kabul edilmesi öngörülen teminatlar aşağıda belirtilmiş olup, gerçek müşteri çek ve senetleri ile ortak ve grup şirketi kefaletleri teminat kapsamına alınmamıştır (Pekak vd., 2004); KOBİ kredilerinin tabi olacağı sermaye yükümlülüğünün, kurumsal portföy için derecelendirme notunu esas alan, perakende portföydeki KOBİ ler için ise % 75 lik standart risk ağırlığını esas alan yaklaşım. Sermaye yükümlülüğünü esas olarak bankalar tarafından müşterilerine verilen derecelendirme notları ile ilişkilendiren yaklaşım. 194

9 4. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 7-8 Aralık 2007 Nakit para Altın Ana endeksteki hisse senetleri Mevduat veya mevduat sertifikası Yatırım fonları Borçlanma senetleri (ratingine göre) Borçlanma senetleri (rating yoksa; likit ve bankalarca çıkartılmış) Ana endeks dışında, fakat düzenlenmiş piyasalarda işlem gören senetler Ana endeks dışında, fakat düzenlenmiş piyasalarda işlem gören senetleri de barındıran fonlar Gerçek müşteri çek ve senetlerinin teminat olarak değerlendirilmemesi, aktiflerinde önemli bir yer tutan ve ciro suretiyle birçok işini bu vasıtayla halleden KOBİ ler için bir dezavantaj olarak kabul edilebilir. Diğer taraftan raporlama standartlarındaki sorunlar, denetim boşluğundan kaynaklanan kayıt dışı çalışılması, kurumsal yönetimdeki zaaflar ve mali yapılarına ilişkin sorunların, KOBİ lerin mevcut kredi imkânlarından yararlanmalarını güçleştireceği düşünülmektedir. Bu anlamda Basel-II ile oluşacak yeni dönemin KOBİ lerin önemli bir kısmı için ciddi yükler getirebileceği ancak, öngörülen şartları sağlayan ve yüksek derecelendirme notuna, düşük temerrüt olasılığına ve Basel-II de öngörülen teminatlara sahip olanlar açısından bir fırsat olabileceği de düşünülmektedir (Yayla ve Kaya, 2005). Basel-II nin olası fırsatlarından yararlanmak isteyen KOBİ ler öncelikli olarak aşağıdaki hususları yerine getirmelidir (Pekak vd., 2004); Firmaların esas faaliyet konularında çalışması, Kayıt dışı ekonominin kayıt içine alınması, Faaliyetlerinden doğan risklerini kompanse (hedge) edecek finansal araçların kullanılması, KOBİ lerin Basel II nin öngördüğü teminat yapısına uyum sağlaması: Firmaların düşük maliyetli kredi kullanmalarına imkân sağlayacaktır. KOBİ lerin sermayelerini güçlendirmeleri: Bağımsız derecelendirme kuruluşlarından ve bankalardan alacakları derecelendirme notlarını yükselterek düşük maliyetli kredi olanakları sağlayacaktır. Uluslararası kabul görmüş standartlarda, güvenilir mali tabloların üretilmesi, Raporlama, veri tabanı konularında yeni teknolojik yatırımların tamamlanması, Kurumsal yönetim kültürünün en üst yöneticiden tüm çalışanlara kadar yerleştirilmesi, Risk yönetimi konusunda uzmanlaşmayı sağlamak üzere nitelikli insan kaynağına yatırım yapılması, Karar almada her türlü riskin dikkate alınmasını sağlayan bir sistemin kurulması: Basel II ile öngörülen değişimlerin KOBİ lere olan etkilerinin bilinmesi, KOBİ lerin geleceğe dönük alacakları karar ve uygulamaların daha sağlıklı sonuçlar vermesini sağlayacaktır. Basel-II nin öngördüğü şartların temininde bazı yapısal güçlükler olsa bile bu şartların yerine getirilmesi konusunda KOBİ ler atacakları adımlarla bunları aşıp nispi fırsatlardan imkânına sahip olacaklardır. Enflasyonun düşme trendine girmesi ve faizlerin inmesi KOBİ ler açısından olumlu ve olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. Enflasyonun düşmesiyle birlikte KOBİ lerin aynı faaliyet hacminde bulunmak için ihtiyaç duydukları ek işletme sermayesi tutarı azalacaktır. Düşen faizler işletmelerin sermaye maliyetlerini düşürecektir. Düşük sermaye maliyetinden yararlanmak ve üretimini artırmak isteyen işletmeler yatırıma yönelecektir. Belirsizliğin azalması işletmeleri uzun dönemli planlar yapmaya yöneltecektir. Düşük enflasyonlu dönemin birtakım olumsuz getirilerinin de olması kaçınılmaz gözükmektedir. Bu dönemde talep yetersizliği nedeniyle kredili satışlara ağırlık veren firmalar şüpheli alacaklardaki artış sorunuyla karşı karşıya kalabileceklerdir (Aktaş vd., 2006). 195

10 H. A. Kutlu, N.S. Demirci 4.SONUÇ VE ÖNERİLER KOBİ lerin mevcut sorunlarına özellikle de finansal sorunlarına yönelik uzun vadeli, akılcı ve verimliliği artırmaya yönelik politikaların oluşturulması kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu işletmeler, Devlet tarafından gerekli yasal düzenlemeler yapılarak desteklenmeli, denetlenmeli ve teşvik edilmelidir. Kredi temin etmede yaşanan sorunların aşılması, kredi raporlama standartlarının oluşturulması, şeffaflığın sağlanabilmesi, teknolojik altyapılarının geliştirilmesi, vergi ve bürokrasi yüklerinin azaltılabilmesi için gerek devlet gerekse özel kuruluşların işbirliği içerisinde çalışmasında yarar vardır. Değişimin sonsuz ve sürekli bir olgu olduğu gerçeğinden hareketle, bir an evvel yapısal, yönetimsel ve finansal değişimin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Toplam Kalite Yönetimi ve benzeri çağdaş yönetim uygulamalarıyla, şeffaf bir yönetim anlayışıyla teknolojik imkânların mümkün olduğunca kullanılmasıyla gerçekleştirilecek bu değişim yalnızca finansman alanında değil, diğer alanlarda da KOBİ lere avantajlar sağlayacaktır. Akademik çevrelerde KOBİ ler ve finansal sorunlarına ilişkin yapılan her türlü çalışmadan elde edilen verilerin mümkün olduğunca KOBİ sahip ve yöneticilerine ulaştırılmasını sağlayacak mekanizmaların oluşturulmasında yarar vardır. Ayrıca hazırlanacak yabancı kaynaklı projelerde KOBİ lere ağırlık verilmesi, KOBİ lerin dünya standartlarını yakalamalarındaki sürecin hızlanmasına katkıda bulunacaktır. KOSGEB in KOBİ lere sunduğu destek ve hizmetler imalat sanayi işletmeleri ile sınırlıdır. KOSGEB destek bütçesi de gelişmiş ülkelere göre son derece düşüktür. KOSGEB in hizmet ağı genişletilmeli ve bütçesi de artırılmalıdır. Kredi kullanan işletme sayısı, işletme başına kullandırılan kredi miktarı, kredilerin vadesi, faiz oranı vb. kriterlere göre Halkbank kredileri yetersizdir. Halkbankın KOBİ lere verdiği kredilerde şartlar iyileştirilmelidir. KOBİ ler ağır teminat şartlarından dolayı kredi almada büyük sıkıntılar çekmektedirler. Banka kredilerinde teminat problemlerinin giderilmesi için faaliyet gösteren kredi garanti kuruluşlarının sayıları artırılmalıdır. Ülkemizde KOBİ borsası çalışmaları devam ederken borsaya açılmayı düşünen işletmeler gerekli mali, hukuki ve yönetimsel şartları vakit kaybetmeden yerine getirmeliler. KOBİ lerimiz özkaynak ve banka kredisi finansmanı harici finansman yöntemlerini çok fazla kullanmamaktalar. Bu gerçekten hareketle factoring, leasing gibi alternatif finansman yöntemlerinin daha yaygın kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Girişimcilik yeteneğine ve bilgisine sahip fakat yeterli başlangıç sermayesine sahip olmayan girişimcilere yönelik belli bir pay karşılığında finansmanı sağlayan risk sermayesinin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Bu paralelde mevcut risk sermayesi yatırım ortaklığı şirketleri yaygınlaştırılmalı ve risk sermayesi yatırım aracı olarak da tanıtılmalıdır. Halkbankasının satılması gündemdeyken ve KOBİ lerin bankalardan orta ve uzun vadeli kredi elde etmede zorlandıkları gerçeği de ortadayken yeni finansman kurumlarının kuruluşu gereklilik haline gelmektedir. Bu yüzden KOBİ lere kuruluş aşamasından gelişim aşamasına kadar uzun ve orta vadeli kredi sağlayan bölgesel/yerel finans şirketleri kurulmalıdır. Avrupa Yatırım Bankası nın verdiği kredilerden ve Avrupa Birliği fonlarından yararlanmaları için küçük ve orta büyüklükteki işletmeler bu konularda yönlendirilmeli ve bilgilendirilmelidir. KOBİ lerin finansal yönetimdeki yetersizliklerinin paralelinde KOBİ leri finansman hakkında bilgilendirecek ve modern finansman tekniklerinin kullanımı konusunda yönlendirecek eğitim programları düzenlenmelidir. Devlet ve özel sektör KOBİ leri rahatlatacak, uygulanabilirlik sorunu olmayan politikalar üretmelidir. 196

11 4. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 7-8 Aralık 2007 Basel II benzeri standart uygulamalar, KOBİ sahip ve yöneticilerinin rahatlıkla anlayabileceği yalın ifadelerle donatılmış metinlere dönüştürülmeli ve önemi vurgulanarak KOBİ lere ulaştırılmalıdır. Ayrıca KOBİ lerimiz 2008 yılında ülkemizde de uygulanmaya başlayacak olan Basel II sermaye uzlaşısı hükümlerinin gerektirdiği şartlara yönelik önlemleri almalı ve enflasyonun düşme trendine girdiği ekonomi ortamına uygun hareket etmelidir. Basel-II ve süreciyle birlikte görünen odur ki, KOBİ ler bir taraftan bazı zorluklarla diğer taraftan göreceli olarak düşük maliyetli kredi imkânlarıyla karşı karşıyadırlar. Basel-II nin öngördüğü şartları yerine getiren KOBİ ler, bu şartları taşımayan rakiplerine oranla daha iyi şartlarda finansman imkânları yakalayabileceklerdir. KOBİ lerin küçük olması ve sermayelerinin düşük olması her zaman için bir dezavantaj olarak düşünülmemelidir. Küçük oluşun sağladığı esneklik ve değişimlere daha hızlı ayak uydurabilme potansiyeli bir avantaja dönüştürülebilir. Bu anlamda gerekli yönetim ve finansal performansın geliştirilmesi KOBİ lerin bankalar ve bağımsız derecelendirme kuruluşları tarafından verilecek notlarını yükseltme ve daha düşük maliyetli kredi kullanma imkânını yakalama şanslarını artıracaktır. KOBİ lerin risklerini yönetmeleri, Basel II ye uygun teminatlara ağırlık vermeleri, uluslararası standartlara uygun doğru ve güvenilir mali tablolar hazırlamaları, sermaye yapılarını güçlendirmeleri ve kurumsal kültürün gelişimine önem vermeleri Basel II ye geçiş sürecinde KOBİ lere avantaj sağlayacaktır. KAYNAKLAR AKBULUT, Esin, KOBİ lerin Sermaye Piyasasına Katılımı, İMKB eğitim ve yayın müdürlüğü, 19 nisan AKGEMCİ, Tahir., KOBİ lerin Temel Sorunları ve Sağlanan Destekler, Ankara, KOSGEB yayını, AKTAŞ, Ramazan, ve BAŞCI, E.Savaş, KOBİ lerin Ülke Ekonomisi Açısından Taşıdığı Önem, Sorunları ve Çözüm Önerileri, 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, Haziran 2006, Tokat. ALPTEKİN, Erdem, KOBİ ler Alternatif Finansman Kaynaklarının Farkında Mı?, AR-GE Bülten, İzmir ticaret odası, Haziran 2007 ARAS, Güler., KOBİ lerin Sermaye Piyasası Yoluyla Fon Sağlama Olanakları: Tezgahüstü Piyasalar ve Risk Sermayesi Finansman Modeli, 1. Orta Anadolu Kongresi: KOBİ lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, Ekim 2001, Nevşehir. COOK, P., Finance and Small and Medium-Sized Enterprise in Developing Countries, Journal of Developmental Entrepreneurship, Volum:6, Issue 1, April, Dokuzuncu Kalkınma Planı KOBİ Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2005 ERKAN, Mehmet, ve ELEREN, Ali, Küreselleşme Sürecinde KOBİ lerin Yeniden Yapılandırılması ve Bir Model Önerisi, 1. Orta Anadolu Kongresi: KOBİ lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, Ekim 2001, Nevşehir. İSO, Ekonomik Durum Tespiti, 2000 KÜÇÜKÇOLAK, Ali. ve Yılmaz, Mustafa Kemal., Basel II Uygulamalarının KOBİ lere Etkileri ve İMKB Şirketlerinin Bu Açıdan Değerlendirilmesi, 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, Haziran 2006, Tokat. MÜFTÜOĞLU, Tamer, Türkiye de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Sorunlar-Öneriler, EGS Bank yayını, Ankara, MÜFTÜOĞLU, Tamer, Türkiye de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Sorunlar-Öneriler, Ankara, Sevinç Yayınevi, NARİN, Müslüme., ve AKDEMİR, Sevim., Türkiye de KOBİ lere Sağlanan Destekler, Ekonomik Yaklaşım, Cilt:16, Sayı:55, Ankara, OKTAY, Ertan, ve GÜNEY, Alptekin, 21.Yüzyılda KOBİ ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Ocak 2002, Doğu Akdeniz Üniversitesi, K.K.T.C. 197

12 H. A. Kutlu, N.S. Demirci OKTAY, Ertan BALKANLI, Ali O. SALEPÇİOĞLU, Adil. Bilgi Toplumunda Yeni Ekonomi ve e- Dönüşüm Stratejileri, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kasım PEKAK, Bürra vd.( 2004). Risk Yönetimi ve Basel II nin KOBİ lere Etkileri. Türkiye Bankalar Birliği, Eylül 2004 SHAN-SHAN, Meng. ve HUİ-YİNG, Wang., Solutions to small and medium-sized enterprise services of China, China-USA Business Review, No:3, Volume:6, USA, March ULUDAĞ, İlhan ve VİLDAN, Serin., Türkiye de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, İstanbul, İTO Yayınları, YAYLA, Münür TÜRKER KAYA, Yasemin (2005/3). Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ARD Çalışma Raporları: YILMAZ, Figen., Türkiye de Küçük ve Orta Boy İşletmeler, YÖRÜK, Nevin., KOBİ lerin Kredi Yoluyla Finansmanında Karşılaştıkları Sorunlar ve Tokat İlinde Bir Uygulama, 1. Orta Anadolu Kongresi: KOBİ lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, Ekim 2001, Nevşehir. YUMUŞAK, İbrahim Güran (2004). Yeni Ekonominin Para Politikaları Üzerindeki Etkileri, 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kasım 2004, Eskişehir. YÜCEL, Tülay., Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Finansal Yönetim Uygulamaları, 1. Orta Anadolu Kongresi: KOBİ lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, Ekim 2001, Nevşehir. YÜKSEL, Ayhan (2005/4). Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Çalışma Raporları ZENGİN, Ahmet., Makroekonomik İstikrar ve KOBİ ler, 21. Yüzyılda KOBİ ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 3-4 Ocak 2002, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. TÜİK, Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı (GSİS), 2002 SSK, SSK ya Kayıtlı İşyerlerinin Büyüklük Grubuna Göre Dağılımı, Small And Medium-Sized Enterprises In Turkey,

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ EYLÜL 2004 YAYIN NO: 228 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ Türkiye Bankalar Birliği Basel

Detaylı

ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ. Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL

ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ. Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL ANTAKYA 2011 Önsöz Antakya İlçesi gerek ayakkabıcılık, gerekse mobilyacılık sektörleri bakımından,

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ İsmail ÇELİK

Detaylı

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd-Araştırma Servisi Veyis ERSÖZ Şubat-2010 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iii GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM AB DE KOBİ

Detaylı

DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR

DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 519-540 DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR SME EXCHANGES IN THE WORLD AND PRACTICES TOWARDS THE CONSTITUTION

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 1.1. KOBİ TANIMLAMASI SORUNU... 5 1.1.1. Dünyadaki KOBİ Tanımları... 8

Detaylı

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 211 KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Bu Araştırma Projesi 211 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Doğu Karadeniz

Detaylı

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ BANKACILIĞI HİZMETLERİNİN KOBİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLME DURUMU Yüksek Lisans Bitirme Tezi Nalan TEKİN 200782046 Tez Danışmanı: Dr. Nurperi

Detaylı

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) STRUCTURAL PROBLEMS FACED BY SMEs AND PROPOSED SOLUTIONS (DIYARBAKIR EXAMPLE) Öz Abdulkadir BİLEN 1 Hasan SOLMAZ 2 Ekonominin

Detaylı

SMEs' PERCEPTION LEVEL OF FINANCE AND INVESTMENT RESOURCES: A CASE STUDY KOBİ LERİN FİNANSMAN VE YATIRIM KAYNAKLARINI ALGI DÜZEYİ: BİR ARAŞTIRMA 1

SMEs' PERCEPTION LEVEL OF FINANCE AND INVESTMENT RESOURCES: A CASE STUDY KOBİ LERİN FİNANSMAN VE YATIRIM KAYNAKLARINI ALGI DÜZEYİ: BİR ARAŞTIRMA 1 Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), ISSN: 2148-6697 Year: 2014 Volume: 1 Issue: 2 SMEs' PERCEPTION LEVEL OF FINANCE AND INVESTMENT RESOURCES: A CASE STUDY Unver Akin¹ ¹Giresun University.

Detaylı

KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE BİR ARAŞTIRMA

KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE BİR ARAŞTIRMA KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE BİR ARAŞTIRMA Mahir Emre SUCU Nisan 2010 DENİZLİ KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE BİR ARAŞTIRMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İşletme

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ Mart 2008 i TOBB Yayın Sıra No: 2008/68 Sayfa Dünezi ve Baskı : Afşaroğlu Matbaası 425 22 44 -

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz.

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Müsiad Cep Kitaplığı: 23 ISBN 978-975-7215-73-8 Önsöz 1988 yılında yayınlanan ilk Basel uzlaşışının

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

BANKACILIK VE REEL SEKTÖR İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER RAPORU

BANKACILIK VE REEL SEKTÖR İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER RAPORU BANKACILIK VE REEL SEKTÖR İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 1. GİRİŞ... 13 1.1 TEORİK ÇERÇEVE... 13 1.2. TÜRKİYE DE KREDİ VE REEL KESİM İLİŞKİLERİNİ

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ Mahmut AR İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN, 2009

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

(4) KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE (KOBİ) FİNANSAL SORUNLAR: KARS İLİNDE BİR UYGULAMA Öğr. Gör. Yunus ZENGİN Öğr. Gör.

(4) KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE (KOBİ) FİNANSAL SORUNLAR: KARS İLİNDE BİR UYGULAMA Öğr. Gör. Yunus ZENGİN Öğr. Gör. (4) KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE (KOBİ) FİNANSAL SORUNLAR: KARS İLİNDE BİR UYGULAMA Öğr. Gör. Yunus ZENGİN Öğr. Gör. Murat AYKIRI ÖZET Bütün dünya ekonomilerinde olduğu gibi, ülkemiz ekonomisi içerisinde

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRKİYE DEKİ AİLE İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRKİYE DEKİ AİLE İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ Yıl: 25 Sayı: 92 Temmuz 2011 51 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRKİYE DEKİ AİLE İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ Asuman SÖNMEZ 1 - Andaç TOKSOY 2 ÖZ Son yıllarda gerek Dünya da gerekse Türkiye de artan rekabet

Detaylı

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha)

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez;

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her

Detaylı