2009 yýlý maktu harçlarý Perþembe, 01 Ocak 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 yýlý maktu harçlarý Perþembe, 01 Ocak 2009"

Transkript

1 2009 yýlý maktu harçlarý Perþembe, 01 Ocak 2009 Taþpýnar Muhasebe (1) SAYILI TARÝFE Yargý Harçlarý: A) Mahkeme harçlarý: Hukuk ve ticaret davalarýyla, idari davalarda ihtilafsýz yargý konularýnda ve icra tetkik mercilerinde I- Baþvurma harcý: Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde, 1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 7,30 2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde 15,60 3.(5035 sayýlý Kanunun 34 üncü maddesi ile deðiþen bent. Yürürlük: ) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge Ýdare Mahkemeleri, Yargýtay, Danýþtay ve Askeri Yüksek Ýdare Mahkemesinde (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararý vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden baþvurulmasý halinde bu harç alýnmaz.) 23,90 II- Celse Harcý: (Taraflar veya vekilleri tarafýndan ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.) 1.Sulh mahkemeleri: a) Konusu belli bir deðerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (9,00 )'den aþaðý olmamak üzere (Binde 1,8) b) Belli bir deðer bulunmayan davalarda 9,00 2.Asliye mahkemelerinde, idari yargý mercilerinde (15,60 )'den az olmamak

2 üzere (Binde 1,8) III- Karar ve ilam harcý: 1.Nispi harç: a) Konusu belli bir deðerle ilgili bulunan davalarda esas hakkýnda karar verilmesi halinde hüküm altýna alýnan anlaþmazlýk konusu deðer üzerinden (Binde 54) Bakanlar Kurulu, dava çeþitleri itibariyle birlikte veya ayrý ayrý olmak üzere bu bentte yazýlý nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazýlý nispete kadar çýkarmaya yetkilidir. b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasýnda satýþ suretiyle þuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satýþ bedeli üzerinden) (Binde 9) c) Gayrimenkulün hissedarlar arasýnda taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul deðeri üzerinden) (Binde 3,6) d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 9) e) (5035 sayýlý Kanunun 34 üncü maddesi ile deðiþen bent. Yürürlük: 1/1/2004) Yukarýdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge Ýdare Mahkemeleri, Danýþtay, Askeri Yüksek Ýdare Mahkemesi ve Yargýtay'ýn tasdik veya iþin esasýný hüküm altýna aldýðý kararlarý için de aynen uygulanýr. f) (5582 sayýlý Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük: 6/3/2007) Konusu belli bir deðerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanununun 38/A maddesinin birinci fýkrasýnda tanýmlanan konut finansmanýndan kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýnýn rehinle temin edilmiþ alacaklarýnýn takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkýnda karar verilmesi halinde hüküm altýna alýnan anlaþmazlýk konusu deðer üzerinden (Binde 54) Bakanlar Kurulu, dava çeþitleri itibarýyla birlikte veya ayrý ayrý olmak üzere bu alt bentte yazýlý nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazýlý nispete kadar çýkarmaya yetkilidir. Nispi harçlar (15,60 )'den aþaðý olamaz. 2. Maktu harç: a) 1'inci fýkra dýþýnda kalan davalarla, taraf teþkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkýndaki kararlarla, davanýn reddi kararý ve icra tetkik mer- cilerinin 1'inci fýkra dýþýnda kalan kararlarýnda 15,60

3 b) (5035 sayýlý Kanunun 34 üncü maddesi ile deðiþen bent. Yürürlük: ) (a) fýkrasýnda yazýlý davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargýtay, Danýþtay ve Askeri Yüksek Ýdare Mahkemesi kararlarýnda 32,30 c) (5035 sayýlý Kanunun 34 üncü maddesi ile deðiþen bent. Yürürlük: ) Bölge Adliye Mahkemeleri, Ýdare Mahkemeleri, Bölge Ýdare Mahkemeleri, Yargýtay, Danýþtay ve Askeri Yüksek Ýdare Mahkemesinin icranýn tehiri kararlarýnda 25,60 d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarýnda 25,60 IV- Temyiz ve itiraz harçlarý (5766 sayýlý Kanunun 11. maddesi ile eklenen bölüm, Yürürlük: 6/6/2008) a) Yargýtay ve Danýþtaya yapýlacak temyiz baþvurularýnda 67,20 b) Yürütmenin durdurulmasýna iliþkin itirazlar dahil olmak üzere Bölge Adliye ve Bölge Ýdare Mahkemelerine itirazen yapýlacak baþvurularýnda 44,80 c) Aðýr Ceza Mahkemelerine itirazen yapýlacak baþvurularda 33,60 B) Ýcra ve iflas harçlarý: I. Ýcra harçlarý: 1.Ýcraya baþvurma harcý 15,60 2.Deðeri belli olmayan icra takiplerinde, icranýn yerine getirilmesi harcý 15,60 3.Deðeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcý, deðer üzerinden: a) Ödeme veya icra emrinin tebliði üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 3,6) b) Hacizden sonra ve satýþtan önce ödenen paralardan (Yüzde 7,2) c) Haczedilen veya rehinli mallarýn satýlýp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 9) d) Resmi ve

4 özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaþ, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 3,6) e) Takip talebi bulunmayan alacaklýlara Ýcra ve Ýflas Kanununun 125'inci maddesinin 3 üncü fýkrasý gereðince ödenen paralardan (Yüzde 1,8) f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde: aa) Ýcra emrinin tebliði üzerine tahliye olunduðu takdirde (Yüzde 1,8) bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduðu takdirde (Yüzde 3,6) g) Menkul tesliminde; aa) Ýcra emrinin tebliði üzerine teslim halinde (Yüzde 1,8) bb) Ýcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 3,6) h) (5582 sayýlý Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük: 6/3/2007) 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanununun 38/A maddesinin birinci fýkrasýnda tanýmlanan konut finansmanýndan kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýnýn rehinle temin edilmiþ alacaklarýnýn takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçlarý dörtte biri oranýnda uygulanýr. 4. Ýdare harçlarý: (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulmasý için) 10,90 II. Ýflas harçlarý: 1. Maktu harç: Ýflasýn açýlmasý veya konkordato isteði ve masaya katýlma harcý 25,60 2. Konunun deðeri üzerinden harç: a) Ýflasta paylaþýlan para üzerinden (Yüzde 3,6) b) Konkordatoda alacaklýlara verilmesi kararlaþtýrýlan para üzerinden (Binde 9) C) Ticaret sicili harçlarý: I. Kayýt ve tescil harçlarý: (Ticari iþletme rehni dahil)

5 1. Ticari iþletmenin ve ünvanýnýn tescil ve ilanýnda: a) Gerçek kiþilere ve kooperatiflere ait iþletmelerde 115,00 b) Þahýs þirketlerine ait iþletmelerde 329,60 c) Sermaye þirketlerine ait iþletmelerde 742,50 2. Temsile yetkili kýlýnan kimselerin tescil ve ilanýnda (Her kiþi için): a) Gerçek kiþilere ve kooperatiflere ait iþletmelerde 57,10 b) Þahýs þirketlerine ait iþletmelerde 81,80 c) Sermaye þirketlerine ait iþletmelerde 180,80 3. Ticaret siciline tescil edilmiþ olan vakalardaki deðiþikliklerin tescilinde: (Ticari iþletme rehni ile ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alýnmaz.) a) Gerçek kiþilere ve kooperatiflere ait iþletmelerde 57,10 b) Þahýs þirketlerine ait iþletmelerde 81,80 c) Sermaye þirketlerine ait iþletmelerde 180,80 4. Kayýt silinmesinde: (Ticari iþletme rehni kaydýnýn silinmesi dahil) a) Gerçek kiþilere ve kooperatiflere ait iþletmelerde 22,40 b) Þahýs þirketlerine ait iþletmelerde 32,30 c) Sermaye þirketlerine ait iþletmelerde 57,10 Þubelerin herbiri (Yabancý müesseselerin Türkiye'deki þubeleri dahil) ayrýca ayný harca tabidir. II. Kayýt ve belge suretleri ve tasdikname harçlarý: 1. Bir ticari iþletmeye ait sicil esas defterindeki kayýtlarýn tamamýnýn veya bir kýsmýnýn veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneðinin beher sayfasýndan (Ticaret Sicili Tüzüðü Madde:11/1) 5,80 2.

6 Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüðü Madde: 11/2, 104, 105) 19,10 D) Diðer yargý harçlarý (Müþterek kýsým): I. Suret harçlarý: a) Ýlamýn her sayfasýnýn suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,10 b) Mahkeme ve merci zabýtnameleri ve diðer evrakýn beher sayfasýnýn suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,10 c) Avukatlarýn tasdik ettiði vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 2,50 d) Sulh hakimi tarafýndan tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 2,50 Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alýnacak suretlerden de ayný harçlar alýnýr. II. Muhafaza harçlarý: Adliye veznelerine tevdi olunan kýymetli eþyanýn kabul ve muhafazasý için, muhafaza olunan deðer üzerinden: a) Bir yýla kadar (Binde 9) b) Bir yýlý geçen her yýl ve kesirler için (Binde 4,5) III. Defter tutma harçlarý: a) Alelumum, defter tutma ve tahrir iþlerinde (9,00 )'den az olmamak üzere deftere kaydolunan deðer üzerinden (Binde 3,6) b) Miras iþlerinde defter tutulmasýnda: aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasýl olmuþ ise bu bakiye üzerinden (Binde 3,6) bb) Borç bakiyesi hasýl olmuþ veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eþit ise 23,90

7 c) Ýflas dairesi tarafýndan tutulacak defterlerden 23,90 IV. Miras iþlerine ait harçlar: Terekenin tahrir ve tespiti, mirasýn taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunlarýn konusunu teþkil eden deðerler üzerinden (Binde 3,6) (Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alýnýr.) V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar: Medeni Kanunun 479'uncu maddesine göre sulh hakimi tarafýndan tanzim edilen resmi vasiyet senetleri: a) Belli bir meblaðý ihtiva edenler (Binde 0,90) b) Belli bir meblaðý ihtiva etmeyenler 32,30 (2) SAYILI TARÝFE Noter Harçlarý: I. Deðer veya aðýrlýk üzerinden alýnan nispi harçlar: 1. Muayyen bir meblaðý ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kaðýtlardan beher imza için (Binde 0,90) Bütün imzalar için bu suretle alýnacak harcýn toplam miktarý (32,30)'den az, (16.514,80 )'den çok olamaz. 2. Emanet harçlarý: Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen deðeri belli emanetlerden (Binde 1,8) Harç miktarý (2,50 )'den az olamaz, harç yýllýk olarak hesaplanýr. Bir yýldan fazla olan her yýl için ilave olarak yarý harç alýnýr. Yýl kesirleri tam itibar olunur. 3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcý: (Binde 3,6) Harç yýllýk olarak hesaplanýr, bir yýldan fazla olan her yýl için ilave olarak yarý harç alýnýr. Yýl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin deðerleri belli deðilse deðerler takdir yolu ile tespit edilir. 4. Konþimento yazýlmasý harcý: Konþimento yazýlmasýnda eþyanýn her gayrisafi tonundan 0,29

8 5. (3239 sayýlý Kanunun 139 uncu maddesiyle fýkra kaldýrýlmýþtýr.) II. Maktu harçlar: 1. Belli meblaðý ihtiva etmeyen ve alýnacak harç miktarý kanun ve tarife de ayrýca gösterilmemiþ olan senet, mukavele ve kaðýtlardaki imzalarýn beherinden 5,10 2. Her nevi teblið (6830 sayýlý Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapýlacak tebliðler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba teblið edilecek beher nüsha için 9,00 3. Vekaletnameler: a) Özel vekaletnamelerde beher imza için 4,30 b) Genel vekaletnamelerde beher imza için 6,70 4. Defter tasdiki: a) Açýlýþ, ara ve kapanýþ tasdik ve þerhleri (Beher defter için): aa) Ýþletme defteri ve diðer her türlü defterler 12,50 bb) Serbest meslek kazanç defteri 15,60 cc) Bilanço esasýna göre tutulan defterler 15,60 b) Açýlýþ tasdiklerinde sayfalarýn mühürlenmesi: 100 sayfaya kadar (100 dahil) 4, sayfadan yukarý beher 50 sayfa ve fazlasý için 4,20 (5035 sayýlý Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent.yürürlük: ) Ticaret sicili memurluklarýnca yapýlacak defter tasdiki iþlemlerinden yukarýda belirtilen harçlar aynen alýnýr. 5. Suretler ve tercümeler: a) Ýlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazýlý kaðýt ve kayýt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasýndan 1,10 b) Tercüme

9 suretleri ve yabancý dille yazýlmýþ kaðýtlarýn suretleri ve tercümeleri beher sayfasýndan (Fotokopiler dahil) 2,50 6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve deðeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yýl için (Yýl kesirleri tam sayýlýr) 9,00 7. Tespit ve tutanak harçlarý: Mukavelename, senet veya yazýlý kaðýtlarýn veya bir þeyin veya bir yerin hal ve þeklinin ilgili þahýslarýn hüviyet ve ifadelerinin tespiti 9,00 8. Piyango, seçim ve toplantýlarda hazýr bulunmaktan alýnacak harçlar Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a, seçim ve toplantýlarýnda hazýr bulunarak düzenlenecek tutanaklarda 164,40 9. Düzeltme harcý: Evvelki iþin mahiyet ve deðeri deðiþmemek þartiyle yapýlacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için 2, Mukavele feshi harcý: Deðeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarýný tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için 2, Belli bir meblaðý ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme baðlý tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakýf, aile vakýflarý, evlat edinme, karý-koca haklarýnýn idaresi, babalýðý tanýma senetleri, miras taksim mukaveleleri, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunlarýn feshi ve bunlarýn teferruatýna dair senet, mukavele ve kaðýtlarýn düzenlenmesinden ve noter tarafýndan re'sen düzenlenecek tutanaklardan 32,30 (3) SAYILI TARÝFE Vergi Yargýsý Harçlarý: Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara baðlý zam ve cezalara iliþkin uyuþmazlýklardan dolayý Vergi Mahkemelerinde, Bölge Ýdare Mahkemelerinde ve Danýþtay'da açýlan davalarda.

10 I- Baþvurma harcý: a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge Ýdare Mahkemelerine baþvurma 15,60 b) Danýþtaya baþvurma 32,30 c) (5766 sayýlý Kanunun 11. maddesi ile eklenen fýkra, Yürürlük:6/6/2008) Danýþtay'a temyiz baþvurularýnda 67,20 d) (5766 sayýlý Kanunun 11. maddesi ile eklenen fýkra, Yürürlük:6/6/2008) Bölge Ýdare Mahkemesine itirazen yapýlan baþvurularda 44,80 II- Nispi harçlar: a) Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarýnda: Tarhiyata ve ceza kesme iþlemlerine karþý mükellefin dava açmasý üzerine vergi mahkemesinin nihai kararlarý ile bölge idare mahkemesinin kararlarýnda, karar altýna alýnan uyuþmazlýk konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara baðlý zam ve cezalarýn toplam deðer üzerinden (15,60 )'den az olmamak üzere (Binde 3,6) b) Danýþtay kararlarýnda: Karar altýna alýnan uyuþmazlýk konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara baðlý zam ve cezalarýn toplam deðeri üzerinden (32,30 )'den az olmamak üzere (Binde 7,2) (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir) III- Maktu harç: Yukarýdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamýþ olan tarhiyat veya ceza kesme ve diðer iþlemlerle ilgili: a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarýnda 15,60 b) Danýþtay kararlarýnda 32,30 c) Bölge idare mahkemesi ve Danýþtayýn yürütmenin durdurulmasý kararlarýnda 32,30 IV- Suret harçlarý:

11 Taraflarýn isteði üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasýndan (Fotokopiler dahil) 0,80 (4) SAYILI TARÝFE Tapu ve Kadastro Ýþlemlerinden Alýnacak Harçlar: I- Tapu iþlemleri: 1. Kayýt harici kalmýþ olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan deðer üzerinden (Binde 9) 2. Deniz, göl ve nehir kýyýlarýnda izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir edilecek deðer üzerinden (Binde 1260) 3. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni haklarýn, kanuni ve mansup mirasçýlara intikalinde, baðýþlamadan rücularda ve vasiyetlerin infazýnda veya, piyango ve ikramiye suretiyle iktisabýnda kayýtlý deðer üzerinden (Binde 9) 4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni haklarýn baðýþlanmasýnda, kanuni mirasçýlar dýþýnda intifa hakkýndan, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsýz feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarýnda süre dolarak intifa hakkýnýn sona ermesinde kayýtlý deðer üzerinden (Binde 54) 5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kýymet veya bildirilen bedelden yüksek olaný üzerinden (Binde 54) 6. a) Ýfraz veya taksim veya birleþtirme iþlemlerinde kayýtlý deðerler üzerinden (Binde 9) b) Terekeye dahil gayrimenkullerin kanuni ve mansup mirasçýlar arasýnda aynen veya ifrazen yapýlacak taksimi ile imar parselasyon planlarý uygulama sonucu þuyulanan parsellerin pay sahipleri arasýnda rýzaen veya hükmen taksiminde kayýtlý deðer üzerinden (Binde 9) c) Yukarýdaki fýkralar dýþýnda kalan ve müþterek mülkiyete konu olanlarýn rýzaen veya hükmen pay sahipleri arasýnda, aynen veya ifrazen taksiminde kayýtlý deðer üzerinden (Binde

12 3,6) 7. Ýpotek tesisinde: a) Ýpotekte saðlanan borç miktarý üzerinden (Binde 3,6) b) Ýpoteðe dahil gayrimenkullerden birisinin çýkarýlarak baþkasýnýn ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarý üzerinden (Binde 3,6) c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen deðiþikliklerinde borç miktarý üzerinden (Binde 1,8) 8. Muvakkat tesciller: Medeni Kanunun 921'inci maddesi (22/11/2001 gün ve 4721 sayýlý Türk Medeni Kanununun 1011 inci maddesi) gereðince yapýlacak tescillerde kayýtlý deðer üzerinden (Binde 1,8) 9. Mal birliði ve mal ortaklýðýnýn, mukaveleden mütevellit þüf'a, iþtira ve vefa haklarýnýn, aile yurtlarýnýn mutlak veya nakil ile mükellef mirasçý nasbýnýn sicile þerhinden veya tescilinden kayýtlý deðer üzerinden (Binde 5,4) 10. Adi veya hasýlat kira mukavelelerinin tapu siciline þerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamý ve mukavele mevcut deðilse veya mukavelede müddet belirtilmemiþse bir yýllýk kira bedeli üzerinden (Binde 5,4) 11. Teferruatýn tapu siciline kaydýnda beyan olunan deðeri üzerinden, (Binde 3,6) 12. Satýþ vaadi sözleþmeleriyle, irtifak hakký tesisi vaadi sözleþmelerinin tapu siciline þerhinde, sözleþmede yazýlý bedel ile kayýtlý deðerin yüksek olanýndan, bedelsiz olanlarýndan kayýtlý deðerden (Binde 5,4) 13. a) (4369 sayýlý Kanunun 78'inci maddesi ile deðiþen fýkra. Yürürlük: ) Arsa ve arazi üzerine yeniden inþa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde Emlak (Bina) Vergisi deðeri üzerinden (Binde 15) Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýnýn görüþü alýnarak Maliye Bakanlýðýnca tespit ve ilan edilmiþ bulunan sosyal mesken, iþçi evleri ve bunlardan daha düþük nitelikteki meskenler için Emlak (Bina) Vergisi deðeri üzerinden (Binde 7,5)

13 Yukarýdaki iki fýkra gereðince hesaplanacak harç, (4751 sayýlý Kanunun 6/C maddesiyle deðiþen ibare.yürürlük: ) Emlak Vergisi Bildiriminin verilmesi gereken süre içinde, þekli ve muhtevasý Maliye Bakanlýðýnca tespit edilecek bir beyanname ile beyan edilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir. Tapu siciline tescil yapýlmamasý halinde de bu harcýn tahsili ayný esaslar dahilinde yürütülür. b) Meþfu payýn þüf'a hakký sahibi tarafýndan ilama müsteniden iktisabýnda, kayýtlý deðer üzerinden (Binde 18) c) (4684 sayýlý Kanunun 23 üncü maddesi ile deðiþen fýkra. Yürürlük: ) (a) fýkrasý, dýþýnda kalan her nevi cins ve kayýt tashihinde emlak vergisi deðeri üzerinden (Onbinde 5) 14. Tapu harcý mevzuuna giren iþlemlerle ilgili tescil ve þerhlerin terkininden 10, Yapý kooperatiflerinin ortaklarýna daðýtacaðý gayrimenkullerin ortaklar adýna tescilinde kayýtlý deðer üzerinden (Binde 1,8) 16. Gayrimenkullere ait haritalarýn kopyalarýnýn verilmesinde her parsele ait kopya için 22, Ýlgililerin isteði üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayýt örneklerinin her birisiyle çýkarýlacak belge örneklerinin beher sayfasýndan (Fotokopiler dahil) 4, Taksim hakkýnýn bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine iþlenmesinde gayrimenkulün kayýtlý deðeri üzerinden (Binde 9) 19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayýtlý deðer üzerinden (Binde 108) 20. a) Gayrimenkullerin ivaz karþýlýðýnda veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabýnda (4751 sayýlý Kanunun 6/C maddesiyle deðiþen ibare.yürürlük: ) gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi deðeri üzerinden (Cebri icra ve þuyuun izalesi hallerinde satýþ bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrý ayrý (Binde 15) Tapuda kaydý bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleþmeleri ile devrinde de

14 bu fýkra hükümleri uygulanýr. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleþmeleri yapýlmadan önce, þekli ve muhtevasý Maliye Bakanlýðýnca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir. b) (4842 sayýlý Kanunun 36 ncý maddesiyle deðiþen ibare. Yürürlük: ) Gayrimenkullerin, irtifak haklarýnýn ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye þirketlerine sermaye olarak konulmasýnda ticaret mahkemesince tayin olunan deðer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için (Binde 15) c) (4369 sayýlý Kanunun 78'inci maddesi ile deðiþen fýkra. Yürürlük: ) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabýnda tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir þey yapmak veya vermekten ibaret olduðu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapýlacak þeylerin 20 misline eþit sayýlýr) devir alan için (Binde 15) d) (4369 sayýlý Kanunun 78'inci maddesi ile deðiþen fýkra. Yürürlük: ) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil haklarýn tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (5615 sayýlý Kanunun 16 ncý maddesi ile deðiþtirilen parantez içi hüküm. Yürürlük: ) (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi deðerinin yarýsýndan az, iki katýndan çok olamaz) devir alan için (Binde 15) e) (4369 sayýlý Kanunun 78'inci maddesi ile deðiþen fýkra. Yürürlük: ) Gayrimenkul üzerine irtifak hakký tesis ve devrinde (634 sayýlý Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapýlan kat irtifaklarý hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden devir alan için (Binde 15) f) (4369 sayýlý Kanunun 78'inci maddesi ile deðiþen fýkra. Yürürlük: ) Ývaz karþýlýðýnda kuru mülkiyet iktisabýnda devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrý ayrý (Binde 15) Yukarýdaki (e) fýkrasýnda yer alan intifa hakký ile (f) fýkrasýnda yer alan kuru mülkiyetin deðerleri bu Kanunun 64'üncü maddesinin son fýkrasýna göre hesaplanan miktarlardan düþük olamaz. II- Kadastro ve tapulama iþlemleri: Kadastro ve

15 tapulama iþlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazý gayrimenkullerde kayýtlý deðer üzerinden: a) Tapuda murisi veya kendisi adýna kayýtlý olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazýr bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasýnda veya tapulanmasýnda, (Binde 5,4) b) Tapuda murisi veya kendisi adýna kayýtlý olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazýr bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasý veya tapulanmasýnda, (Binde 9) c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adýna kadastrolanmasý veya tapulan- masýnda, beyanname verenler ile tespitte hazýr bulunanlardan, (Binde 7,2) d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adýna kadastrolanmasý veya tapulan- masýnda, beyanname vermeyenler ile tespitte hazýr bulunmayanlardan, (Binde 10,8) (Yukarýdaki fýkralar gereðince ödenecek harç miktarý her parsel için (9,00 )'den aþaðý olamaz.) Tapu ve kadastro iþlemlerinde de nispi harçlarýn en az miktarý (9,00 )'dir. (5035 sayýlý Kanunun 36 ncý maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: ) Kadastro iþlemlerinin yenilenmesinden harç alýnmaz. Bu tarifenin 13 numaralý bendinin (a) ve (c) fýkralarýnda belirtilen iþlemlerden (4751 sayýlý Kanunun 6/C maddesi ile deðiþen ibare.yürürlük: ) emlak vergisi bildirimi verilmesini gerektirenlerin 1319 sayýlý Emlak Vergisi Kanununda yazýlý bildirim verme süresi sonuna kadar tapuda gösterilmemesi halinde harç % 50 fazlasýyla alýnýr. (5) SAYILI TARÝFE Konsolosluk Harçlarý: I- Deðer üzerinden alýnacak harçlar: 1. Tereke iþlerinde: a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden (Binde 18) b) Tereke, mahallin memurlarý tarafýndan tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduðu takdirde konsoloslukca yapýlan murakabeden (Binde 9)

16 2. Sulhnameler: (Kararda yazýlý deðer üzerinden): a) (0,05 )ye kadar olan kýsmýndan (0,05 ) dahil (Binde 36) b) (0,05 )den sonra gelen kýsmýndan ilaveten (Binde 9) 3. Kýymetli eþyanýn tesliminde: Yurt dýþýnda konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten býrakýlan kýymetli eþyanýn ilgililere tesliminde (Binde 5,4) 4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gere- kenlerden (Binde 1,8) II. Gemicilik iþlerinde ton üzerinden alýnacak harçlar: 1. Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak þahadetnameleri: Beher rüsum tonilatosundan 0,56 2. Ticaret eþyasý manifestolarýnýn tasdikinde eþyanýn beher gayrisafi tonundan 0,29 3. Sýhhiye patentasý verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan 0,29 III. Maktu harçlar: 1. Gemi jurnalinin tasdiki: a) Jurnalin tasdiki 48,80 b) Jurnala sayfa ilavesi 19,10 2. Vizeye tabi olan yabancý hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri 197,50 3. Ýmza ve mühür tasdiki: a) Bulunulan yabancý memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancý makamlar tarafýndan verilip Türk makamlarýna veya Türk makamlarý tarafýndan verilip bulunulan yabancý memleketteki yerli ve yabancý makamlara ibraz edilecek olan yazýlý kaðýt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne þamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil) 19,10

17 b) Ýmza ve mühürlerin metne þamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil) 38,70 4. Yabancý memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafýndan tanzim olunan yazý, kaðýt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduðunun tasdiki (Fotokopiler dahil) 19,10 5. Ýdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve þerhler: a) Birinci sayfa için 19,10 b) Birinci sayfadan sonraki her sayfa için 9,00 6. Gerçek ve tüzel kiþilerin isteði üzerine: a) Türk Kanunlarýnýn bir veya birkaç maddesinin aynýnýn verilmesi (Beher sayfa için) 32,30 b) Bunlarýn tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için) 65,50 7. Terekenin mühürlenmesi 48,80 8. Bilirkiþi tayini ve bilirkiþi raporlarýnýn tasdiki 29,00 9. Bu tarife ile noter harçlarýna ait (2) sayýlý tarifede zikredilmeyen hukuk iþlerine ait diðer yazýlý kaðýtlar ve kararlar 19, Bu tarifede sayýlan yazýlý kaðýt ve iþlemlerin konsoloshane haricinde düzen- lenmesi ve icrasýndan asýl harca ilave olarak 48,80 (6) SAYILI TARÝFE Pasaport, Vize, Ýkamet Tezkeresi ve Dýþiþleri Bakanlýðý Tasdik Harçlarý ve Yabancýlara Verilecek Çalýþma Ýzin Belgesi Harçlarý: (4817 sayýlý Kanunun 33 üncü maddesi ile deðiþen þekli) I- Pasaport harçlarý: 1. Umuma mahsus münferit ve müþterek pasaportlar:

18 (Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil) 6 aya kadar olanlar 114,60 1 yýl için olanlar 163,80 2 yýl için olanlar 276,40 3 yýl için olanlar 395,30 3 yýldan fazla süreli olanlar 560,30 Umuma mahsus münferit ve müþterek pasaportlarda pasaportta kayýtlý her kiþi için ayrý ayrý harç alýnýr. Refakatte kayýtlý 7 yaþýndan küçük çocuklardan harç alýnmaz. Süre uzatýmlarý da ayný miktarda harca tabidir sayýlý Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancýlara mahsus damgalý pasaportlardan da 1 numaralý fýkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müþterek pasaportlardan alýnan harçlar aynen alýnýr. 3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportlarýn konsolosluklarca süre uzatýmý, bu pasaportlarýn sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alýnmaksýzýn yapýlýr. II- Vize müracaat ve vize harçlarý: (5035 sayýlý Kanunun 37 nci maddesi ile deðiþen þekli) 1. Giriþ vizeleri: a) Tek giriþ 197,10 b) Müteaddit giriþ 659,70 2. Transit vizeleri: a) Tek transit 197,10 b) Çift transit 395,30 (Müþterek pasaportlarda her þahýs için 1 ve 2 nci fýkralarda gösterilen harçlar aynen alýnýr.) (5035 sayýlý Kanunun 37 nci maddesi ile deðiþen fýkra. Yürürlük: ) Hangi ülke vatandaþlarýnda vize müracaat harcý, hangi ülke vatandaþlarýndan vize harcý alýnmasý gerektiði ile harç tutarlarýnýn tespitine, mütekabiliyet esasý gözönünde tutularak Dýþiþleri Bakanlýðý yetkilidir. 3. Yabancýlarýn Türkiye'den çýkýþlarýnda istekleri üzerine verilecek münferit

19 pasaportlara ait dönüþ vizeleri 329,30 III- Yabancýlara verilecek ikamet tezkeresi ve Dýþiþleri Bakanlýðý tasdik harçlarý: 1. Ýkamet tezkeresi (5035 sayýlý Kanunun 37 nci maddesi ile deðiþen bent. Yürürlük: ) (1 aya kadar her gün için (Bu tutar ilk ay için tezkere baþýna (14,00 )den az, (70,80 )den çok olamaz.) 7,60 1 aydan sonraki her ay için 47,10 Ýlk aydan sonraki aylara ait harcýn hesabýnda ay kesirleri tam ay olarak dikkate alýnýr. (4731 sayýlý Kanunun 6'ncý maddesiyle eklenen cümleler. Yürürlük: ) (Ýkamet tezkeresinin alýnmamasý veya süresinin uzatýlmamasý, aþýlan sürenin kapsadýðý tarife itibarýyla hesaplanacak harcýn tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksýzýn bir kat fazlasý ile tahsil edilir.) (4761 sayýlý Kanunun 7'nci maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük: ) Ýkamet tezkeresi harçlarýný tespitine, mütekabiliyet esasý göz önünde tutularak, Maliye Bakanlýðý yetkilidir. 2. Dýþiþleri Bakanlýðý tasdik harçlarý 114,60 IV- Yabancýlara Verilecek Çalýþma Ýzin Belgeleri: (4817 sayýlý Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük: ) 1. Süreli Çalýþma Ýzin Belgesi: a) 1 yýla kadar (1 yýl dahil) 101,10 b) 3 yýla kadar (3 yýl dahil) 304,10 Süre uzatýmlarý da ayný miktarda harca tabidir. 2. Süresiz Çalýþma Ýzin Belgesi: 507,20 3. Baðýmsýz Çalýþma Ýzin Belgesi: 1.015,00 Çalýþma izin belgesi harçlarýnýn tespitine, karþýlýklýlýk ilkesi esasý göz önünde tutularak Dýþiþleri Bakanlýðý yetkilidir. (7) SAYILI TARÝFE

20 Gemi ve Liman Harçlarý: I- Gemi sicil iþlemleri: 1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan: 0,12 (98,20 den az, 6.605,60 den çok olamaz.) 2. Gemi siciline kayýtlý gemilerin ivaz karþýlýðýnda temlikinde veya muvazaa yoluyla yapýlan tescillerin düzeltilmesinde satýþ veya muvazaa belgelerinde yazýlý bedel üzerinden (Binde 18) (Belge mevcut olmamasý veya belgede bedeli yazýlý bulunmamasý veya rayiç bedelden küçük olmasý hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alýnýr. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aþýmý tescilleri de bu esasa tabidir.) 3. Sicilde kayýtlý gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden (Binde 4,5) 4. Gemi sicilinde kayýtlý gemiler üzerine ivaz karþýlýðýnda mukavele ile intifa hakký tesisinde, bedeli üzerinden (Binde 4,5) 5. Gemi siciline kayýtlý gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden saðlanan borç miktarý üzerinden (Onbinde 9) 6. Kira mukavelelerinin gemi siciline þerhinde mukavelede þart koþulan kira bedeli toplamý üzerinden (Onbinde 9) 7. Harç mevzuuna giren iþlemlerin terkininden (Tescilinde alýnan harç miktarýný aþamaz) 9,00 8. Gemi sicilinde yapýlan kayýt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan 0,12 (9,00 den az, 164,50 den çok olamaz.) 9. Ýstek üzerine verilen ve gemi siciline atýf yapýlmýþ olan belge suretleri ile sicil kayýt suretlerinden (Fotokopiler dahil) 4,20 II. Liman iþlemleri:

21 1. Denize elveriþlilik belgesi: En az 32,30 maktu harca ilave olunarak aþaðýdaki tarifeye göre harç alýnýr: Ýlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,37 Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0, tonilatodan yukarý beher rüsum tonilatosundan 0,10 (Harç tutarý 990,30 den çok olamaz.) 2. Ölçme Belgesi: En az (65,50 ) maktu harca ilave olarak aþaðýdaki tarifeye göre harç alýnýr: Ýlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,49 Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,49 Sonra gelen tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0, tonilatosundan yukarýsý için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarý 2.641,80 den çok olamaz) 0,20 3. Yola elveriþlilik belgesi: Aþaðýdaki tarifeye göre harç alýnýr: rüsum tonilatoluk gemilerden 19, rüsum tonilatoluk gemilerden 32, rüsum tonilatoluk gemilerden 65, rüsum tonilatodan yukarý gemilerden 81,80 10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftýr. 4. Ulaþtýrma Bakanlýðýnca verilen bayrak þahadetnameleri beher rüsum tonilatodan 0,37 (48,80 den az 1.651,10 den çok olamaz) 5. Gemi jurnallarýnýn liman idarelerinde tasdiki 7,30

22 6. Yeterlik belgesi harçlarý: (5035 sayýlý Kanunun 38 inci maddesi ile deðiþen fýkra. Yürürlük: ) a) Uzakyol Kaptaný, Uzakyol Baþmakinist/Baþmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol Ýkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kýlavuz Kaptaný, Ýstanbul Boðazý Kýlavuz Kaptaný ve Çanakkale Boðazý Kýlavuz Kaptaný 48,80 b) Kaptan, Baþmakinist ve Deniz Kýlavuz Kaptaný 32,30 c) Birinci Zabit, Ýkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü, Makine Zabiti, Yat Kaptaný, Balýkadam, 1. Sýnýf Dalgýç, 2. Sýnýf Dalgýç, Balýkadam Gaz Karýþým ve Açýk Deniz Balýkçý Gemisi Kaptaný 19,10 d) Sýnýrlý Kaptan, Sýnýrlý Baþmakinist, Sýnýrlý Vardiya Zabiti, Sýnýrlý Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balýkçý Gemisi Kaptaný 14,00 7. Türk denizci kütüðüne kayýt suretlerinden (Fotokopiler dahil) (5035 sayýlý Kanunun 38 inci maddesi ile deðiþen fýkra. Yürürlük: ) Gemiadamý Cüzdaný, Gemiadamlarýnýn Eðitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartlarý Hakkýnda Uluslararasý Sözleþme Kapsamýnda Verilen Eðitim Sertifikalarý ve Kýsa Mesafe Telsiz Belgeleri 9,00 8. Gemi sörvey belgeleri: a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yük gemisi teçhizat ve inþa emniyet belgesi, uluslararasý yükleme sýnýrý belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi, (Her bir belge için ayrý ayrý olmak üzere) En az (15,60 ) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarý (164,50 )den çok olamaz. 0,03 b) Muafiyet belgesi (Yukarýdaki bölümde yazýlý belgelerin konsolosluklarca yapýlacak temdidi iþleminden de ayný miktarda harç alýnýr.) 9. Özel yat kayýt belgesi: (5281 sayýlý Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen fýkra. Yürürlük: ) En az (32,30 Türk Lirasý) maktu harca ilave olunarak aþaðýdaki tarifeye göre harç alýnýr: Ýlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,37

23 Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0, tonilatodan yukarý beher rüsum tonilatosundan 0,10 (Harç tutarý 990,30 Türk Lirasýndan çok olamaz.) 10. Transitlog belgesi: (5281 sayýlý Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen fýkra. Yürürlük: ) Aþaðýdaki tarifeye göre harç alýnýr: rüsum tonilatoluk gemilerden 6, rüsum tonilatoluk gemilerden 14, rüsum tonilatoluk gemilerden 28, rüsum tonilatoluk gemilerden 56, rüsum tonilatodan yukarý gemilerden 70,80 10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftýr. (8) SAYILI TARÝFE Ýmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçlarý: I- Ýmalat ruhsatlarý: 1. Müstahzar ruhsatnameleri: Týbbi ve ispençiyari müstahzarlarýn ticarete çýkarýlmasý için Saðlýk Bakanlýðýnca verilecek ruhsatnameler: a) Memleket dýþýnda imal olunup ithal edilenler 659,90 b) Memleket içinde imal olunanlar 329,60 c) Ruhsatname verilmeden önce yapýlacak tahlillerden alýnacak gider karþýlýðý: - Hariçten ithal edilenler 329,60 - Memleket içinde imal olunanlardan 164,50 2. Patent ve faydalý modeller: (5228 sayýlý Kanunun 37 nci maddesi ile deðiþen bent. Yürürlük: )

24 a) Baþvuru harcý 11,20 b) Patent/faydalý model baþvurularýnda rüçhan hakký talepleri 11,20 (Her bir rüçhan baþvurusu ayrý harca tâbidir.) c) Patent ve faydalý model belge düzenleme harcý 55,60 d) Ek patent belgesi düzenleme harcý 55,60 e) Enstitüce onaylý patent ve faydalý model belgesi suret harcý 55,60 f) Sýnaî mülkiyet koruma harcý (Ýkinci yýldan sonra geçerlilik süresince her yýl tahsil edilir.) 55,60 g) Patent/faydalý model baþvurularý ve patent/faydalý model belgeleri üzerinde tasarruf iþlemleri; - Devir 55,60 - Veraset 55,60 - Lisans 63,70 - Rehin 55,60 - Mevki fiil 55,60 h) Rüçhan belgesi düzenleme harcý 63,70 3. Endüstriyel tasarýmlar: a) Tekli tasarým baþvuru harcý 17,40 b) Çoklu tasarým (5'e kadar) baþvuru harcý 45,80 c) 6 ve fazlasý her bir tasarým için baþvuru harcý 9,60 d) Tasarým tescil harcý 18,40 e) Yenileme harcý (her bir yenilemede) 109,20 f) Süre uzatýmý ile yenileme (6'þar aylýk her bir süre uzatýmý ile yenileme) 164,30 g) Devir þerhi tescil 55,60

25 h) Lisans iþlemi kayýt harcý 109,20 ý) Veraset ve intikal iþlemi harcý 31,60 i) Birleþme kayýt harcý 81,80 j) Rüçhan hakký kayýt harcý 63,70 k) Enstitüce onaylý tasarým tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi 18,40 l) Menþei memleket belgelerinden 63,70 m) Endüstriyel tasarým erken inceleme harcý 394,90 4. Markalar: a) Marka baþvuru harcý (ilk üç sýnýf için) 45,80 b) Marka baþvuru harcý (ilk üç sýnýftan sonraki her sýnýf için ek olarak) 45,80 c) Marka yenileme harcý 118,90 d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcý 158,50 e) Marka tescil belgesi düzenleme harcý 96,40 f) Marka devir iþlemi kayýt harcý 88,40 g) Lisans kayýt ve yenileme harcý 158,50 h) Veraset ve intikal iþlemi kayýt harcý 58,30 ý) Rehine iþlemi kayýt harcý 91,50 i) Rüçhan hakký kayýt harcý 63,70 j) Enstitüce onaylý marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcý 45,80 k) Öncelikli baþvuru harcý 739,30 l) Uluslararasý baþvuru harcý 45,80 5. Coðrafi

26 iþaretler: a) Baþvuru harcý 11,20 b) Coðrafi iþaret tescil belgesi ve sicil kayýt harcý 11,20 c) Enstitüce onaylý coðrafi iþaret tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcý 11,20 6. Marka ve patent vekillerinden: a) Sicil kayýt harcý 158,50 b) Sicil yenileme harcý 158,50 c) Marka ve patent vekilliði belge harcý 158,50 II- Ýhracatçý ruhsatnameleri ve Ýthalatla ilgili belgeler: (4369 sayýlý Kanunun 82 inci maddesiyle kaldýrýlmýþtýr.) III- Maden arama ruhsatnameleri, iþletme ruhsatnameleri, iþletme imtiyazlarý: 1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden 197,50 2. Maden arama ruhsatnameleri (Her yýl için) 494,80 3. Öniþletme ruhsatnameleri (Her yýl için) 1.733,30 4. Maden iþletme ruhsatnameleri (Her yýl için) a) 10 yýla kadar olan (10 dahil) iþletme ruhsatnameleri 2.972,20 b) 15 yýla kadar olan (15 dahil) iþletme ruhsatnameleri 3.467,40 c) 40 yýla kadar olan (40 dahil) iþletme ruhsatnameleri 4.953,90 d) 60 yýla kadar olan (60 dahil) iþletme ruhsatnameleri 7.530,70 5. Mülga 6309 sayýlý Kanuna göre verilen (60-99) yýllýk iþletme imtiyazlarý (Her yýl için) 9.908,70 6. Taþocaðý Nizamnamesi gereðince verilecek ruhsatnameler (Her yýl için) 329,60 7. Arama, öniþletme ve iþletme ruhsatnameli sahalarla iþletme imtiyazlý sahalara

27 fenni nezaretçi tayini taleplerinden 247,10 8. Ýþletme ruhsat hakký, birleþtirme, uzatma, küçültme, alan deðiþtirilmesi ve taþocaðý maddelerinin Maden Kanunu kapsamýna alýnmasý taleplerinden 1.237,90 Maden arama ruhsatnamesi, öniþletme ruhsatnamesi, iþletme ruhsat hakký, iþletme ruhsatnamesi, iþletme imtiyazý ve taþocaðý maddelerinin Maden Kanunu kapsamýna alýnmasý taleplerinin devir ve intikalleri sýrasýnda, bu haklarýn verilmesi sýrasýndaki harçlar yeniden alýnýr. IV- Petrol iþlemleri: 1. Sicil iþlemleri: a) Arama ve iþletme ruhsatnameleri, kullanma hakký ve belge istihsali taleplerinin tescilinden 247,10 b) Arama ve iþletme ruhsatnameleri, kullanma hakký ve belgelerin tescilinden 296,40 c) Arama ve iþletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapýlan deðiþikliklerin tescilinden 148,00 d) Arama ve iþletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunlarýn sahiplerine verdiði haklardan muayyen bir kýsmýnda, diðer bir hükmi þahsa muvakkaten kullanma hakký tanýnmasýnýn tescilinden 247,10 e) Diðer hususlarýn tescilinden 98,30 2. Ruhsatlar: a) Müsaade vesikalarý 659,90 b) Arama ruhsatnameleri 990,30 c) Ýþletme ruhsatnameleri 8.257,20 d) Belgeler 990,30 Arama ve iþletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden ayný miktarda harç alýnýr. 3. Tarifelerin tasdiki 164,50 V- Satýþ ruhsatnameleri:

28 1. (5035 sayýlý Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldýrýlmýþtýr. Yürürlük: ) 2. (5035 sayýlý Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldýrýlmýþtýr. Yürürlük: ) 3. Pul ve kýymetli kaðýtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yýl için, son nüfus sayýmýna göre): Nüfusu 'den aþaðý yerlerde 12,50 Nüfusu olan yerlerde 32,30 Nüfusu 'den yukarý olan yerlerde 65,50 4. Týbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alýnacak ruhsat harçlarý: Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat iþlerinde kullanýlan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan satýþýna mahsus ticarethaneleri açmak için Saðlýk Bakanlýðýnca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayýmýna göre): Nüfusu 'e kadar olan mahallerde 329,60 Nüfusu ile arasýnda olan mahallerde 659,90 Nüfusu ile arasýnda olan mahallerde 990,30 Nüfusu ile arasýnda olan mahallerde 1.651,10 Nüfusu ve daha yukarý olan mahallerde 3.302,40 VI- Meslek erbabýna verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alýnacak harçlar: 1. Eczane açanlardan alýnacak ruhsat harçlarý: Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayýmýna göre) Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için 32,30 Nüfusu ile arasýnda olan mahaller için 65,50 Nüfusu ile arasýnda olan mahaller için 164,50

29 Nüfusu ile arasýnda olan mahaller için 263,70 Nüfusu ile arasýnda olan mahaller için 395,80 Nüfusu ile arasýnda olan mahaller için 527,90 Nüfusu ile arasýnda olan mahaller için 659,90 Nüfusu ve daha yukarý olan mahaller için 990,30 2. Mimarlýk ve mühendislik ruhsatnameleri: a) Programlarýnýn Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eðitim müesseseleri programlarýna muadil olduðu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar eðitim müessesesinden diploma almýþ olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler 329,60 b) Programlarýnýn Türk Teknik Okulu mühendis kýsmý programlarýna muadil olduðu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eðitim müessesesinden diploma almýþ olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler 197,50 3. Mütehassýs tabiplik vesikalarý: a) Türkiye'de ihtisas yapmýþ olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikalarý 329,60 b) Yabancý memleketlerde ihtisas yapmýþ olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikalarý 329,60 c) Yabancý memleketlerin týp fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutlarý dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikalarý 329,60 4. Mütehassýs kimyagerlik vesikalarý: a) Türkiye'de ihtisas yapmýþ olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikalarý 329,60 b) Yabancý memleketlerde ihtisas yapmýþ olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikalarý 329,60 c) Yabancý memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye'de

30 icrayý sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikalarý 329,60 5. Diþçilere ait mezuniyet vesikalarý: Yabancý memleketler diþçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diþ tabiplerine Türkiye'de icrayý sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikalarý 329,60 6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikalarý: Yabancý memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türkiye'de icrayý sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikalarý 131,40 7. Ebe, hemþire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler: a) Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemþire, ebe ve sünnetçilere verilecek ruhsatnameler 98,30 b) Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaasý hemþire, ebe, saðlýk memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayý sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler 98,30 c) Saðlýk okullarýndan ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek þahadetnameler 98,30 8. Gözlükçülük ruhsatnameleri: Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri 494,80 9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri: a) Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri: 20 yataklýya kadar olanlar 659, yataklýya kadar olanlar 990, yataklýya kadar olanlar 1.651, yatak veya daha yukarý olanlar 2.641,80 (Son nüfus sayýmýna göre nüfusu den aþaðý bulunan mahallerde açýlacak hastanelerden bu harçlarýn dörtte biri alýnýr.) b)

31 Radyoloji, radyo ve elektrikle teþhis ve tedavi ve diðer fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek ruhsatnameler 659, Laboratuvarlara ait ruhsatnameler: Seriri ve gýdai taharriyat ve tahliller yapýlan ve misli teamüller aranýlan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarlarý açmak için verilecek ruhsatnameler 329, Avukatlýk ruhsatnameleri: Hususi Kanunu mücibince verilecek avukatlýk ruhsatnameleri 329, (4008 sayýlý Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldýrýlmýþtýr.) 13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri: Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden: a) Eski eser araþtýrmalarý için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yýl için) 65,50 b) Eski eser araþtýrmalarý için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için) 32,30 c) Define araþtýrmalarý için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için) 164, Gümrük müþavirlerine verilecek izin belgeleri: (4503 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesi ile deðiþen þekli) Gümrük müþavirliði izin belgesi 1.320,80 Gümrük müþavir yardýmcýsý izin belgesi 659, Avcýlýk belgesi (5228 sayýlý Kanunun 59 uncu maddesi ile deðiþen bent. Yürürlük: 31/7/2004): Hususi Kanunu gereðince verilecek avcýlýk belgeleri (Her yýl için) a) Avcý derneklerine dahil olanlardan 86,60 b) Avcý derneklerine dahil olmayanlardan 94, Silah taþýma ve bulundurma vesikalarý: (5035 sayýlý Kanunun 39 uncu maddesi ile deðiþtirilen bent. Yürürlük: 1/1/2004)

32 a) Resmi makamlar tarafýndan gerçek kiþilere verilecek silah taþýma müsaade vesikalarý (Her yýl için) 394,90 b) Bulundurma vesikalarý 631,70 c) (5035 sayýlý Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 1/1/2004) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri 15, (4008 sayýlý Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldýrýlmýþtýr.) 18. (4369 sayýlý Kanunun 81 ve 82'nci maddeleri ile deðiþen bent. Yürürlük: 29/7/1998) Özel okul ve özel dersane iþletme ruhsatnameleri: a) Ýlköðretim seviyesindeki özel okullardan (Her yýl için) 659,90 b) Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yýl için) 1.320,80 c) Özel dersanelerden (Her yýl için) 1.320,80 d) (4842 sayýlý Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 31/12/2003) Karayollarý Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kiþi ve kuruluþlara sürücü kurslarý açmak için ilgili Bakanlýkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yýl için) Son nüfus sayýmýna göre; Nüfusu 'e kadar olan þehirlerde 446,50 Nüfusu 'e kadar olan þehirlerde 893,30 Nüfusu 'den yukarý olan þehirlerde 1.339,90 (Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eðitime yararlý olduðu Milli Eðitim Bakanlýðýnca tasdik olunan özel okullar hariç) 19. Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin kararý ve Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn onayý üzerine a) Dördüncü sýnýf turizm müessesesi kuruluþ belgesinden 98,30 b) Üçüncü sýnýf turizm müessesesi kuruluþ belgesinden 164,50 c) Ýkinci sýnýf turizm müessesesi kuruluþ belgesinden 197,50 d) Birinci sýnýf turizm müessesesi kuruluþ belgesinden 263,70

33 e) Lüks sýnýf turizm müessesesi kuruluþ belgesinden 395,80 f) Dördüncü sýnýf turizm müessesesi iþletme belgesinden 98,30 g) Üçüncü sýnýf turizm müessesesi iþletme belgesinden 164,50 h) Ýkinci sýnýf turizm müessesesi iþletme belgesinden 197,50 i) Birinci sýnýf turizm müessesesi iþletme belgesinden 263,70 j) Lüks sýnýf turizm müessesesi iþletme belgesinden Turistik müessese harcý alýnýr. 395, Müteahhitlik karneleri: Karnede yazýlý deðer üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar) (Binde 0,18) Ancak, bu miktar (6.605,60 )den fazla olamaz. VII- Okul diplomalarý: 1. (4369 sayýlý Kanunun 82'nci maddesiyle kaldýrýlmýþtýr.) 2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar 4,20 3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya ayný derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar 6,70 VIII- Telsiz harçlarý: (3293 Sayýlý Kanunun 7'nci maddesi ile kaldýrýlmýþtýr.) IX- Kapalý devre televizyon ruhsat harçlarý: Kapalý devre televizyon sistemi kurulmasý ve iþletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafýndan verilecek izin belgelerinden (Her yýl için) a) 3-15 TV alýcý cihazý ihtiva eden sistemlerden 990,30 b) TV alýcý cihazý ihtiva eden sistemlerden 1.981,20 c) TV alýcý cihazý ihtiva eden sistemlerden 3.963,50

34 d) 61 ve daha fazla TV alýcý cihazý ihtiva eden sistemlerden, 5.779,70 Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlý olarak tahsil edilir. Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafýndan kurulan kapalý devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar. X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçlarý: (4503 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesi ile deðiþen þekli) 1- Genel antrepo izin belgeleri: a) Genel antrepo iþletmeciliði izin belgelerinden: - Açma ,60 - Ýþletme (Her yýl için) 5.779,70 b) Yurt içi gümrük hattý dýþý eþya satýþ maðazasý izin belgelerinden: - Açma ,30 - Ýþletme (Her yýl için) 5.779,70 c) Giriþ-çýkýþ kapýlarýnda gümrük hattý dýþý eþya satýþ maðazasý izin belgelerinden: - Açma ,30 - Ýþletme (Her yýl için) 5.779,70 d) Yat limanlarýnda gümrük hattý dýþý eþya satýþ maðazasý izin belgelerinden: - Açma ,30 - Ýþletme (Her yýl için) 5.779,70 e) Uluslararasý faaliyetlerin gerektirdiði yerlerde gümrük hattý dýþý eþya satýþ maðazasý açma izin belgelerinden 2.889,40 f) Gümrük hattý dýþý eþya satýþ maðazalarýna ait depo açma izin belgelerinden 2.889,40 2- Özel

35 antrepo izin belgeleri: - Açma 8.669,80 - Ýþletme (Her yýl için) 4.293,40 3- Geçici depolama yeri izin belgeleri: a) Geçici depolama yeri iþletmeciliði izin belgelerinden: - Açma ,60 - Ýþletme (Her yýl için) 5.779,70 b) Eþya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden: - Açma 8.669,80 - Ýþletme (Her yýl için) 4.293,40 XI- Finansal faaliyet harçlarý (5035 sayýlý Kanunun 39 uncu maddesi ile deðiþen þekli.) 1- Banka kuruluþ ve faaliyet izin belgeleri: a) Türkiye'de kurulmuþ ve kurulacak bankalar ile yabancý bankalarýn Türkiye'de açtýklarý ve açacaklarý Merkez Þubelerine iliþkin izin belgeleri (Her yýl için) ,90 b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulacak bankalar ve açýlacak yabancý banka þubelerine iliþkin belgeler (Her banka ve þube için) ,90 c) Bütün bankalarýn, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacaklarý þubeler için düzenlenen belgeler (Her þube için) ,70 2- Özel Finans Kurumlarý Kuruluþ izin belgeleri: a) Özel finans kurumlarý kuruluþ izin belgesi (Her yýl için) ,90 b) Özel finans kurumlarýnýn açacaklarý þubeler için düzenlenen belgeler (Her þube için) ,70 3- Sermaye piyasasýnda aracýlýk yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

(1) Sayılı Tarife. Binde 59,4. Binde 9,9

(1) Sayılı Tarife. Binde 59,4. Binde 9,9 (1) Sayılı Tarife Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: Hukuk ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I. Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava

Detaylı

4. (6216 sayılı Kanunun 75/8'inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 03/04/2011) Anayasa Mahkemesinde

4. (6216 sayılı Kanunun 75/8'inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 03/04/2011) Anayasa Mahkemesinde (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları : A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:14/04/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı

Detaylı

(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.

(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz. (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında,

Detaylı

Yürürlük:14/4/2011) (5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005)

Yürürlük:14/4/2011) (5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında,

Detaylı

PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR TİCARET SİCİL HARÇLARI:

PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR TİCARET SİCİL HARÇLARI: PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR 2012 YILINDA UYGULANACAK BAZI HARÇ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR * TİCARET SİCİL HARÇLARI: Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil) 1. Ticari işletmenin

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı ÖZET: Maktu harçlar, (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ - 2005 / 05 İST, 06. 01. 2005 ÖZET: * 2005 yılında uygulanacak yeni harçlar belirlendi. 2005 YILINDA UYGULANACAK YENİ HARÇ TUTARLARI: 05.01.2005 tarihli ve 25691 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 71)

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 71) 30 Aralık 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28867 (Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 71) 492 sayılı Harçlar Kanununun 1 mükerrer 138 inci maddesinde, "... Her

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/61 TARİH : 24/12/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/61 TARİH : 24/12/2008 VERGİ SİRKÜLERİ Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com NO : 2008/61 TARİH : 24/12/2008 KONU

Detaylı

Sirküler no: 003 İstanbul, 2 Ocak 2012

Sirküler no: 003 İstanbul, 2 Ocak 2012 Sirküler no: 003 İstanbul, 2 Ocak 2012 Konu: 2012 yılında uygulanacak olan harç tutarları açıklandı. Özet: 2012 yılında uygulanacak olan maktu ve nispi harç tutarları (maktu harçların asgari ve azami miktarlarını

Detaylı

Binde 59,4. Binde 9,9

Binde 59,4. Binde 9,9 (1) Sayılı Tarife Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: Hukuk ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I. Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava

Detaylı

HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR

HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR H H HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR 80 q HARCIRAH UYGULAMASI YURT İÇİ GÜNDELİKLER 193 sayılı GVK nun 40/4, 57/8-c ve 68/3 üncü maddelerinde ticari, zirai ve mesleki faaliyetle ilgili seyahat giderlerinin,

Detaylı

2012 YILI HARÇ TUTARLARI (492 SAYILI HARÇLAR KANUNU)

2012 YILI HARÇ TUTARLARI (492 SAYILI HARÇLAR KANUNU) 2012 YILI HARÇ TUTARLARI (492 SAYILI HARÇLAR KANUNU) (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları : A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:14/04/2011) Hukuk, ceza ve

Detaylı

30/3/2011-6216/75 (239,50 T.L)

30/3/2011-6216/75 (239,50 T.L) (1) SAYILI TARİFE (1)(6) (Değişik :21/11/1980-2345/2 md.) Yargı harçları : (A) (Değişik : 21/1/1982-2588/14 md.) Mahkeme Harçları : (2) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı

Detaylı

SİRKÜLER 2008/36. : 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Nispi ve Maktu Harç Tutarları Belirlendi

SİRKÜLER 2008/36. : 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Nispi ve Maktu Harç Tutarları Belirlendi SİRKÜLER 2008/36 SİRKÜLERİN Tarihi : 24.12.2008 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Nispi ve Maktu Harç Tutarları Belirlendi : 492 Sayılı Harçlar Kanunu : 24.12.2008

Detaylı

(9,00 TL) 1,8) 9,00 TL (15,60 TL)' 1,8) III-

(9,00 TL) 1,8) 9,00 TL (15,60 TL)' 1,8) III- 492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281 sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde, "... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/12/20081224-8.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/12/20081224-8.htm Page 1 of 14 24 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27090 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 58) 492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281 sayılı Kanun2 ile değiştirilen

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/10-2

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/10-2 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/10-1 2015 YILI HARÇ TUTARLARI ÖZET : 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan harç tutarlarına ilişkin 73 seri

Detaylı

(1) Sayılı Tarife Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: I. Başvurma harcı: II. Celse harcı: III. Karar ve ilam harcı: 1.

(1) Sayılı Tarife Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: I. Başvurma harcı: II. Celse harcı: III. Karar ve ilam harcı: 1. (1) Sayılı Tarife Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: Hukuk ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I. Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava

Detaylı

SİRKÜLER 2013/15 TEBLİĞ

SİRKÜLER 2013/15 TEBLİĞ 01/01/2013 SİRKÜLER 2013/15 Sayın Yetkili; 2013 yılında uygulanacak maktu ve nispi harçların belirlendiği 69 Seri No lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

2016 Yılında uygulanacak HARÇLAR (25.12.2015)

2016 Yılında uygulanacak HARÇLAR (25.12.2015) Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax:+90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 89 İST, 25.12.2015. 2016 yılında uygulanacak Harç oran ve tutarları belirlendi

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 89 İST, 25.12.2015. 2016 yılında uygulanacak Harç oran ve tutarları belirlendi SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 89 İST, 25.12.2015 ÖZET: 2016 yılında uygulanacak Harç oran ve tutarları belirlendi 2016 YILINDA UYGULANACAK HARÇ ORANLARI VE TUTARLARI 25.12.2015 tarih ve 29573 Sayılı Resmi Gazete

Detaylı

(1) SAYILI TARİFE. b) Belli bir değer bulunmayan davalarda 9,00 TL 2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (15,60 TL)'den az olmamak

(1) SAYILI TARİFE. b) Belli bir değer bulunmayan davalarda 9,00 TL 2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (15,60 TL)'den az olmamak (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları: A) Mahkeme harçları: Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I- Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2014-24)

SİRKÜLER RAPOR (2014-24) DMF SİSTEM ULUSLARARASIBAĞIMSIZDENETİMDANIŞMANLIKVE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKA.Ş. www.dmf.com.tr& dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara :Eskişehir Yolu 9. Km. Tepe Prime B Blok No: 1

Detaylı

30/3/2011-6216/75 (226,90 T.L)

30/3/2011-6216/75 (226,90 T.L) (3) (1) SAYILI TARİFE (1) (Değişik :21/11/1980-2345/2 md.) Yargı harçları : (A) (Değişik : 21/1/1982-2588/14 md.) Mahkeme Harçları : (2) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı

Detaylı

Sirküler No: 105 İstanbul, 30 Aralık 2014

Sirküler No: 105 İstanbul, 30 Aralık 2014 Sirküler No: 105 İstanbul, 30 Aralık 2014 Konu: 2015 yılında uygulanacak harç tutarları açıklandı. Özet: Maliye Bakanlığı tarafından, 2014 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (% 10,11) dikkate

Detaylı

(1) Sayılı Tarife. Binde 59,4. Binde 9,9

(1) Sayılı Tarife. Binde 59,4. Binde 9,9 (1) Sayılı Tarife Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: Hukuk ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I. Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava

Detaylı

(1) SAYILI TARİFE. b) Belli bir değer bulunmayan davalarda 9,00 TL 2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (15,60 TL)'den az olmamak

(1) SAYILI TARİFE. b) Belli bir değer bulunmayan davalarda 9,00 TL 2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (15,60 TL)'den az olmamak 24 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27090 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 58) 492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281 sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138

Detaylı

İçindekiler. 13. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı 14. Değerli Kağıtlar ve Bedelleri. 15. Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

İçindekiler. 13. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı 14. Değerli Kağıtlar ve Bedelleri. 15. Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 4. Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler 5. Asgari Geçim

Detaylı

ASMMMO HARÇ TARİFELERİ. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) H.K.M. Madde: 138 (Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 73)

ASMMMO HARÇ TARİFELERİ. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) H.K.M. Madde: 138 (Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 73) (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) H.K.M. Madde: 138 (Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 73) Yargı Harçları - (1) Sayılı Tarife Mahkeme Harçları Başvuru Harcı Celse Harcı Karar ve İlam

Detaylı

Binde 59,4. Binde 9,9

Binde 59,4. Binde 9,9 (1) Sayılı Tarife Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde

Detaylı

SĐRKÜLER ĐZMĐR 24/12/2008 SAYI 2008/206 REFERANS 4/206. 24 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27090

SĐRKÜLER ĐZMĐR 24/12/2008 SAYI 2008/206 REFERANS 4/206. 24 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27090 SĐRKÜLER ĐZMĐR 24/12/2008 SAYI 2008/206 REFERANS 4/206 24 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27090 Maliye Bakanlığından: Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58) 492 sayılı Harçlar Kanununun 1

Detaylı

Binde 59,4. Binde 9,9

Binde 59,4. Binde 9,9 (1) Sayılı Tarife Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: Hukuk ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I. Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava

Detaylı

(1) SAYILI TARİFE. Binde 68,31. Binde 11,38

(1) SAYILI TARİFE. Binde 68,31. Binde 11,38 (1) SAYILI TARİFE Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. Yıl Yeniden Değerleme Oranı Yasal Düzenleme

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. Yıl Yeniden Değerleme Oranı Yasal Düzenleme 1. Yeniden Değerleme Oranı Yıl Yeniden Değerleme Oranı Yasal Düzenleme 2008 % 12,00 VUK Genel Tebliği No: 387 2009 % 2,2 VUK Genel Tebliği No: 392 Not: Bu oranlar, 4. geçici vergi dönemleri için de uygulanmaktadır.

Detaylı

Sayın İlgili, Bu tutarlar 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 78 seri numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Sayın İlgili, Bu tutarlar 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 78 seri numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur. Sayı : 2016 105 İstanbul, 2016 Konu : 2017 yılında uygulanacak harç tutarları açıklandı. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Sirküler No: 095 İstanbul, 25 Aralık 2015

Sirküler No: 095 İstanbul, 25 Aralık 2015 Sirküler No: 095 İstanbul, 25 Aralık 2015 Konu: 2016 yılında uygulanacak harç tutarları açıklandı. Özet: Maliye Bakanlığı tarafından, 2015 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (% 5,58) dikkate

Detaylı

Sirküler No: 128 İstanbul, 27 Aralık 2016

Sirküler No: 128 İstanbul, 27 Aralık 2016 Sirküler No: 128 İstanbul, 27 Aralık 2016 Konu: 2017 yılında uygulanacak harç tutarları açıklandı. Özet: 2017 yılında uygulanacak olan maktu ve nispi harç tutarları (maktu harçların asgari ve azami miktarlarını

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 8. Harçlar kanunu 8.1 Konusu Harçlar, Devlet ve yetkili organları tarafından sunulan bir kısım hizmetler için, o hizmetlerden faydalananlardan alınan karşılıklardır. Harçlar Kanunu na göre alınacak harçlar

Detaylı

14.16 Harç oran ve tutarlarına ilişkin tablo (2012 yılı) (1) Sayılı Tarife

14.16 Harç oran ve tutarlarına ilişkin tablo (2012 yılı) (1) Sayılı Tarife 14.16 Harç oran ve tutarlarına ilişkin tablo (2012 yılı) (1) Sayılı Tarife Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında Anayasa Mahkemesine

Detaylı

HARÇLAR KANUNU 71 GENEL TEBLİĞİ

HARÇLAR KANUNU 71 GENEL TEBLİĞİ HARÇLAR KANUNU 71 GENEL TEBLİĞİ 30 Aralık 2013 Resmî Gazete Sayı: 28867 (Mükerrer) 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138. maddesinde, "... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda

Detaylı

HARÇ TARİFELERİ. ( tarihinden itibaren uygulanmak üzere)

HARÇ TARİFELERİ. ( tarihinden itibaren uygulanmak üzere) (01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) H.K.M. Madde: 138 (Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 78) Yargı Harçları - (1) Sayılı Tarife Mahkeme Harçları Başvuru Harcı Celse Harcı Karar ve İlam

Detaylı

(1) SAYILI TARİFE (1)(6) (Değişik :21/11/ /2 md.)

(1) SAYILI TARİFE (1)(6) (Değişik :21/11/ /2 md.) (1) SAYILI TARİFE (1)(6) (Değişik :21/11/1980-2345/2 md.) Uygulanan Yargı harçları : (A) (Değişik : 21/1/1982-2588/14 md.) Mahkeme Harçları : (2) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız

Detaylı

MAKTU VE NİSBİ HARÇLAR (2015) (1) SAYILI TARİFE

MAKTU VE NİSBİ HARÇLAR (2015) (1) SAYILI TARİFE MAKTU VE NİSBİ HARÇLAR (2015) (1) SAYILI TARİFE Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda

Detaylı

1 SAYILI TARİFE : YARGI HARÇLARI

1 SAYILI TARİFE : YARGI HARÇLARI 1 SAYILI TARİFE : YARGI HARÇLARI Oran/Tutar A)Mahkeme Harçları :Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I Başvurma harcı :Dilekçe veya tutanakla

Detaylı

Sirküler no: 162 İstanbul, 31 Aralık 2013

Sirküler no: 162 İstanbul, 31 Aralık 2013 Sirküler no: 162 İstanbul, 31 Aralık 2013 Konu: 2014 yılında uygulanacak harç tutarları açıklandı. Özet: Maliye Bakanlığı tarafından, 2013 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (% 3,93) dikkate

Detaylı

1 SAYILI TARİFE : YARGI HARÇLARI Oran/Tutar

1 SAYILI TARİFE : YARGI HARÇLARI Oran/Tutar 1 SAYILI TARİFE : YARGI HARÇLARI Oran/Tutar A)Mahkeme Harçları :Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I Başvurma harcı :Dilekçe veya tutanakla

Detaylı

Sirküler no: 010 İstanbul, 2 Ocak 2013

Sirküler no: 010 İstanbul, 2 Ocak 2013 Sirküler no: 010 İstanbul, 2 Ocak 2013 Konu: Maktu ve nispi harçlar 1 Ocak tan geçerli olmak üzere % 15 oranında artırıldı. Özet: 1 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar

Detaylı

2017 YILI HARÇ TUTARLARI

2017 YILI HARÇ TUTARLARI 2017 YILI HARÇ TUTARLARI İÇİNDEKİLER 1.Yargı harçları, 2. Noter harçları, 3. Vergi Yargısı Harçları, 4. Tapu ve Kadastro harçları, 5. Konsolosluk harçları, 6. Pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni,

Detaylı

HARÇ TARİFELERİ Broşürü

HARÇ TARİFELERİ Broşürü 2016 Yılı HARÇ TARİFELERİ Broşürü Dilek KUŞCU YILDIRIM Gelir Uzmanı Aralık 2015 HARÇ TARİFELERİ 1 (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları: A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen

Detaylı

Tarihinden itibaren yapılacak uygulamalarda aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.

Tarihinden itibaren yapılacak uygulamalarda aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir. S İ R K Ü L E R R A P O R Sirküler Tarihi : 22.01.2013 Sirküler No : 2013-01 Konut Teslimlerinde KDV Oranları, Konu : Tapu Harçları ve Damga Vergileri Hakkında Sirküler 01.01.2013 Tarihinden itibaren yapılacak

Detaylı

HARÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)

HARÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1) 733 HARÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 17/7/1964 Sayı: 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 3 Sayfa:

Detaylı

HARÇLAR KANUNU HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/44

HARÇLAR KANUNU HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/44 1 İstanbul, 28.12.2005 Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu nun mükerrer 138. maddesinde Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

23 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25355. Harçlar Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:43)

23 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25355. Harçlar Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:43) 23 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25355 Maliye Bakanlığından: Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:43) 02.01.2004 gün ve 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1.1.2004 tarihi itibariyle

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2010

Verginet.net ten pratik bilgiler 2010 Verginet.net ten pratik bilgiler 2010 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 4. Asgari Ücret

Detaylı

(8) SAYILI TARİFE. Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:

(8) SAYILI TARİFE. Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler: Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

Tel: Fax: ey.com (8) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com (8) SAYILI TARİFE Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com (8) SAYILI TARİFE İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları I. İmalat ruhsatları:

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (8) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (8) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/18-1 2014 YILI HARÇ TUTARLARI

Sirküler Rapor 02.01.2014/18-1 2014 YILI HARÇ TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/18-1 2014 YILI HARÇ TUTARLARI ÖZET : 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan harç tutarlarına ilişkin 71 seri No lu Harçlar

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59)

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında,...her

Detaylı

Usulsüzlük fiili re sen takdiri de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanır.

Usulsüzlük fiili re sen takdiri de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanır. 2009 Yılı Pratik Bilgileri 2009 yılında geçerli olan güncel pratik bilgiler 1. Yeniden Değerleme Oranı Yıl Yeniden Değerleme Oranı Yasal Düzenleme 2007 % 7,20 VUK Genel Tebliği No: 377 2008 % 12,00 VUK

Detaylı

AVUK ATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ CMK ÜCRET TARİFESİ HARÇLAR K ANUNU GENEL TEBLİĞİ

AVUK ATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ CMK ÜCRET TARİFESİ HARÇLAR K ANUNU GENEL TEBLİĞİ A N K A R A B A R O S U AVUK ATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ CMK ÜCRET TARİFESİ HARÇLAR K ANUNU GENEL TEBLİĞİ Ankara Barosu 2013 İçindekiler Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi* 1 CMK Ücret Tarifesi** 15 Harçlar

Detaylı

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI I- Giriş Tapu ve Kadastro Harçları, 492 sayılı Harçlar Kanununun dördüncü kısmında düzenlenmiştir. Bu bültenimizde kanunun

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/2 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 2013 Yılında Geçerli Harç Tutarları 2013 yılında geçerli maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen

Detaylı

63 SERİ NO'LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

63 SERİ NO'LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ 63 SERİ NO'LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ 29/12/2010 tarih ve 27800 (6. Mükerrer) numaralı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 492 sayılı Harçlar Kanununun 1 5281sayılı Kanun 2 ile değiştirilen mükerrer 138

Detaylı

BİLGİ NOTU 31.12.2014/2014-26 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR HARÇLAR KANUNU

BİLGİ NOTU 31.12.2014/2014-26 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR HARÇLAR KANUNU BİLGİ NOTU 31.12.2014/2014-26 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR HARÇLAR KANUNU 30 Aralık 2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 73 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile, 71

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-084 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Harç Tutarları 29.12.2010 tarih ve 27800 (6. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 63 seri numaralı Harçlar

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2012-04)

SİRKÜLER RAPOR (2012-04) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Eskişehir Yolu 9. Km. Tepe Prime B-100

Detaylı

TEBLİĞ (SERİ NO: 65) Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

TEBLİĞ (SERİ NO: 65) Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz. 31 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28159 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 65) 492 sayılı Harçlar Kanununun (1) 5281sayılı Kanun (2) ile değiştirilen mükerrer

Detaylı

1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 11,70 2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde 25,20

1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 11,70 2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde 25,20 (1) SAYILI TARİFE A) Mahkeme harçları: Yargı Harçları (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında,

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 104/2013 İstanbul, 31.12.2013. KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 104/2013 İstanbul, 31.12.2013. KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 104/2013 İstanbul, 31.12.2013 KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı ÖZET: Maktu harçlar, (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/64 TARİH: 31.12.2010. Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Had ve Tutarların Tespitine İlişkin Genel Tebliğler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/64 TARİH: 31.12.2010. Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Had ve Tutarların Tespitine İlişkin Genel Tebliğler VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/64 TARİH: 31.12.2010 KONU Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Had ve Tutarların Tespitine İlişkin Genel Tebliğler Çeşitli vergi kanunlarında yer alan had ve tutarlar 2010 yılı için

Detaylı

TEBLİĞ. Bu suretle hesaplanan harç tutarının 10 Yeni KuruĢa kadarki kesirleri, nazara alınmaz.

TEBLİĞ. Bu suretle hesaplanan harç tutarının 10 Yeni KuruĢa kadarki kesirleri, nazara alınmaz. 1 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28515 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 69) 492 sayılı Harçlar Kanununun 1 5281 sayılı Kanun 2 ile değiģtirilen mükerrer 138 inci

Detaylı

(1) SAYILI TARİFE. Yargı Harçları : A) Mahkeme harçları:

(1) SAYILI TARİFE. Yargı Harçları : A) Mahkeme harçları: Yargı Harçları : (1) SAYILI TARİFE A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:14/04/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı

Detaylı

65 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/04

65 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/04 İstanbul, 02.01.2012 65 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/04 31.12.2011 tarih ve 28159 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 65 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde;

Detaylı

4.(Ek: 6216 30.3.2011 / m.75/8)anayasa Mahkemesinde

4.(Ek: 6216 30.3.2011 / m.75/8)anayasa Mahkemesinde (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları : A) Mahkeme harçları: Hukuk (Ek ibare: 6217 31.3.2011 / m.13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (Ek ibare: 6216 30.3.2011 / m.75/8),

Detaylı

2016 yılında uygulanacak Harç Tutarları

2016 yılında uygulanacak Harç Tutarları 2016 yılında uygulanacak Harç Tutarları 25 Aralık 2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 75 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak harç

Detaylı

(1) SAYILI TARİFE. Sayfa 1

(1) SAYILI TARİFE. Sayfa 1 (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında,

Detaylı

492 sayılı Harçlar Kanununun 5281sayılı Kanun ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

492 sayılı Harçlar Kanununun 5281sayılı Kanun ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde, No: 2010/59 Tarih: 31.12.2010 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

b)belli bir değer bulunmayan davalarda 2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (17,15 TL)'den az olmamak üzere

b)belli bir değer bulunmayan davalarda 2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (17,15 TL)'den az olmamak üzere (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları : A) Mahkeme harçları: Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I- Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla

Detaylı

2.Asliye mahkemelerinde, idare

2.Asliye mahkemelerinde, idare (1) SAYILI TARİFE Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: Hukuk ve ticaret davalarıyla,idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I- Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava

Detaylı

SİRKÜLER : 2014-10 09.01.2014 KONU. : 2014 Yılında Uygulanacak Harç Tarifeleri

SİRKÜLER : 2014-10 09.01.2014 KONU. : 2014 Yılında Uygulanacak Harç Tarifeleri SİRKÜLER : 2014-10 09.01.2014 KONU : 2014 Yılında Uygulanacak Harç Tarifeleri 30.12.2013 tarih ve 28867 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 71 seri No lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 2014

Detaylı

30.12.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/148

30.12.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/148 30.12.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/148 KONU: 2015 Yılı Harç Tutarları Hk. 30 Aralık 2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazete de 73 seri Nolu Harçlar Genel Tebliği

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 65)

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 65) 31 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28159 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 65) 492 sayılı Harçlar Kanununun (1) 5281sayılı Kanun (2) ile değiştirilen mükerrer

Detaylı

HARÇLAR KANUNU HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/09

HARÇLAR KANUNU HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/09 1 İstanbul, 05.01.2005 Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu nun mükerrer 138. maddesinde Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların

Detaylı

HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI TARİFELERDE YER ALAN MAKTU ve NİSPİ HARÇLARIN 2012 YILINDA GEÇERLİ OLACAK TUTARLARI

HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI TARİFELERDE YER ALAN MAKTU ve NİSPİ HARÇLARIN 2012 YILINDA GEÇERLİ OLACAK TUTARLARI 1 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı Yolu 5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı / İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax: 0-212-510 53 14 web: www.fokusdenetim.com.tr e-mail:

Detaylı

8,00 TL 2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde

8,00 TL 2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları : A) Mahkeme harçları: Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I- Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla

Detaylı

(1) SAYILI TAR Yargı Harçları : A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile de en fıkra, Yürürlük:14/04/2011) I- Ba vurma harcı:

(1) SAYILI TAR Yargı Harçları : A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile de en fıkra, Yürürlük:14/04/2011) I- Ba vurma harcı: (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları : A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:14/04/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı

Detaylı

(1) SAYILI TARİFE : A)

(1) SAYILI TARİFE : A) (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları : A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:14/04/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı

Detaylı

(1) SAYILI TARİFE. Yargı Harçları : A) Mahkeme harçları:

(1) SAYILI TARİFE. Yargı Harçları : A) Mahkeme harçları: (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları : A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:14/04/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı

Detaylı

2012 YILI HARÇ TUTARLARI (492 SAYILI HARÇLAR KANUNU)

2012 YILI HARÇ TUTARLARI (492 SAYILI HARÇLAR KANUNU) 2012 YILI HARÇ TUTARLARI (492 SAYILI HARÇLAR KANUNU) (2012/3735 Sayılı BBK ile Değişik) (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları : A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:14/04/2011)

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

(1) SAYILI TARİFE : A)

(1) SAYILI TARİFE : A) (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları : A) Mahkeme harçları: Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I- Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla

Detaylı

VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN 2017 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD, TUTAR, ORAN VE TARİFELER GVK NIN YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILAN HAD VE TUTARLARI

VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN 2017 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD, TUTAR, ORAN VE TARİFELER GVK NIN YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILAN HAD VE TUTARLARI VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN 2017 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD, TUTAR, ORAN VE TARİFELER GVK NIN YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILAN HAD VE TUTARLARI Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

(8) SAYILI TARİFE İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

(8) SAYILI TARİFE İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları (8) SAYILI TARİFE İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları I- İmalat ruhsatları: 1. Müstahzar ruhsatnameleri: Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek

Detaylı

2014 YILI HARÇ TUTARLARI (492 SAYILI HARÇLAR KANUNU)

2014 YILI HARÇ TUTARLARI (492 SAYILI HARÇLAR KANUNU) 2014 YILI HARÇ TUTARLARI (492 SAYILI HARÇLAR KANUNU) Yargı Harçları A) Mahkeme harçları: (1) SAYILI TARİFE (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret

Detaylı