T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ĠSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRĠK PERAKENDE SATIġ Aġ DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ĠSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRĠK PERAKENDE SATIġ Aġ 01.01.2013 31.07.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRĠK PERAKENDE SATIġ Aġ DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 4046 sayılı Kanun ile tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 24/09/2014 tarihli ve 49 numaralı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Denetlenen Kuruluşun; Unvanı : İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi Merkezi : İstanbul Bağlı olduğu kuruluş : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Sermaye durumu (*) Ortaklık Hisse adedi Taahhüt Edilen Ödenen Ödenmemiş TL % TL % TL % TEDAŞ , , Toplam , , (*) ÖİB in tarih ve 806 sayılı Onayı ile Şirketin Sermayesi ,00 TL den, ,00 TL ye çıkarılmıştır.

4 Karar organındaki görevi Karar organı (Yönetim kurulu ) Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Ayrılış tarihi 1 Başkan Mustafa YURDABAK ÖİB ÖİB Uzmanı Üye M. Nuri KAVAK Şirket Müdürü Ertan SULAYICI TP Petrol Dağıtım AŞ Gen. Müd. Yrd İsmail BAYAZIT Emekli Denetçiler (*) Denetim Kuruluştaki görevi veya Görevli bulunduğu süre Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş organındaki unvanı mesleği Başlama tarihi Ayrılış tarihi (*) tarihleri arasında TTK hükümlerine göre henüz denetçi seçimi yapılmamıştır.

5 KISALTMALAR AB EPDK EÜAġ ĠHDS ÖĠB ÖYK TBMM TEAġ TEDAġ TEĠAġ TETAġ TTK YPK Avrupa Birliği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Üretim Anonim Şirketi İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Türk Ticaret Kanunu Yüksek Planlama Kurulu

6

7 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Sayfa No I. TOPLU BAKIġ I II. ELEKTRĠK PĠYASASININ SERBESTLEġMESĠ.. 1 III. ġġrketġn KURULUġU VE ÖZELLEġTĠRĠLMESĠ. 4 A-Şirketin kuruluşu... 4 B-Şirketin özelleştirilmesi ve devir işlemleri. 11 IV. EKLER... 18

8

9 I I. TOPLU BAKIġ İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi ( İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ ), tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun (Bu Kanunun adı tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun 30 uncu maddesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun olarak değiştirilmiştir) 3 üncü; Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 39 uncu maddeleri uyarınca elektrik dağıtım şirketlerinin tarihi itibarıyla dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini ayrıştırmasına yönelik yasal zorunluluk kapsamında İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ( AYEDAŞ ) faaliyetlerinin hukuki ayrıştırılması sonucunda kurulmuştur. Şirket, halihazırda lisansı kapsamındaki İstanbul Anadolu Yakası bölgesinde (batıda İstanbul Boğazı, doğuda İstanbul-İzmit il sınırı, kuzeyde Karadeniz, güneyde Marmara Denizi sahilleri ve Büyükada ile Heybeli, Burgaz, Kınalı ve Sedef adaları içinde kalan bölge) bulunan serbest olmayan tüketicilere, serbest tüketici niteliğine haiz olup bu hakkını kullanmayan tüketicilere ve son kaynak tedarikçisi olarak serbest tüketicilere EPDK tarafından belirlenen düzenlemeye tabi perakende satış tarifesi üzerinden elektrik satmakla görevlendirilmiş olup, tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır. Elektrik piyasasının rekabete açılması sürecinde dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin birbirinden ayrıştırılması ve şirketin kuruluşuna ilişkin incelemelere raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. Diğer taraftan, TEDAŞ a ait AYEDAŞ ın %100 oranındaki hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla ÖİB tarafından tarihinden itibaren verilen ilanlarla ihale açılmıştır. İhale Şartnamesinin, Faaliyetlerin Ayrıştırılması ve Alıcının Taahhüdü kenar başlıklı 16 ncı maddesinde aynen; Alıcı, Ek-5 de sunulan, Rekabet Kurulunun tarih ve 05-48/695-M sayılı Kararı nda ve 4628 sayılı Kanunun 3. maddesinde belirtildiği şekilde tarihine (geçiş dönemi sonuna) kadar dağıtım faaliyetini ve diğer elektrik piyasası faaliyetlerini hukuken ayrıştıracağını, EPDK ve ilgili diğer kurumların bu husustaki düzenlemelerine ve kararlarına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Rekabet Kurulunun ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun bu konudaki yetkileri saklıdır. Ancak, 4628 sayılı Kanunun 3. maddesinde yer alan Dağıtım şirketleri, üretim ve perakende satış faaliyetlerini, tarihinden itibaren ancak ayrı tüzel kişilikler altında yürütürler hükmü gereğince, faaliyetlerin ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmesini teminen perakende satış şirketi için EPDK ya Lisans başvurusunda bulunulmuş olup, Alıcı ile imzalanacak Hisse Satış Sözleşmesi, perakende satış şirketinin hisselerinin satışını da kapsayacaktır. Bu durumda Alıcı, Şirket hisseleri ile birlikte söz konusu perakende satış şirketinin hisselerini de devralmayı kabul, beyan ve

10 II Sayıştay taahhüt eder. Alıcı, ayrıştırma işlemini ve sonuçlarını aynen kabul edecek olup, hukuki, teknik, mali ve sair nedenlere dayanarak zarar, ziyan, ihale bedelinden indirim ve benzeri ad altında herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, Şirket in dağıtım bölgesinde uygulanacak tarifeler, yatırımlar, hizmet kalitesi ve diğer elektrik piyasası faaliyetlerinde 4628 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuata tabidir. Bu şartnamedeki, Şirkete ve satışa konu hisselere ilişkin düzenlemeler, elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmesini teminen EPDK ya Lisans başvurusunda bulunulmuş ve Hisse Satış Sözleşmesi kapsamında hisseleri devredilecek olan perakende satış şirketi hakkında da uygulanacaktır. Hükümlerine yer verildiğinden, söz konusu ihale kapsamında TEDAŞ a ait AYEDAŞ ile birlikte İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ ın %100 oranındaki hissesinin de özel yatırımcıya satılması öngörülmüştür. Söz konusu İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. nin %100 Oranındaki Hissesinin Blok Olarak Satış Yöntemi İle Özelleştirilmesine İlişkin İhale Şartnamesi hükümlerine göre İhale, kapalı zarfla teklif alınmasını müteakip görüşmeler yapılarak pazarlık usulüyle gerçekleştirilmiştir. İhalede son teklif verme tarihi olan itibarıyla 6 teklif alınmıştır tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda en yüksek teklif ABD Doları bedelle Enerjisa Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından verilmiştir. ÖYK nın tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınıp, tarih ve 2005/125 sayılı kararı ile özelleştirme stratejisi belirlenen TEDAŞ ın, AYEDAŞ taki %100 oranındaki hissesinin, İhale Komisyonu tarafından yapılan tarihli nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda; ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Enerjisa Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, söz konusu firmanın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının ÖİB lehine irat kaydedilmesine ilişkin tarih ve 2013/95 sayılı ÖYK kararı Resmi Gazetede (RG: , 28660) yayımlanmıştır. Söz konusu Karara rapor ekleri (Ek:1) arasında yer verilmiştir. İhale Şartnamesi nin 21/e Maddesinde; Hisse Satış Sözleşmesi nin imzalandığı tarihten önceki ayın son günü itibarıyla Şirket muhasebe kayıtlarında yer alan resmi daireler, belediyeler (iç tüketim ve içme suyu tesislerinden kaynaklanan alacakları) ve tarımsal sulama alacakları ile Şirket muhasebe kayıtlarında yer alan son ay faturası dışında kalan Elektrik Üretim A.Ş. ve bağlı şirketleri, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ye olan ticari borçlar TEDAŞ a aktarılacaktır. Ticari borçların TEDAŞ a aktarılması sırasında, hazır değerler tutarı ticari borçlardan mahsup edilecektir hükmü yer almaktadır.

11 III Yukarıda belirtilen İhale Şartnamesi hükmü gereği İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ ın tarihli bilançosunda düzenlemeler yapılmış; düzenlemeler sonunda ortaya çıkan ,00 TL tutarındaki aktif-pasif farkı İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ bilançosunda TEDAŞ a borç olarak kaydedilmiş; TEDAŞ a borç olarak kaydedilen ,00 TL nin İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ ın sermayesine ilave edilmesi suretiyle sermayenin ,00 TL ye çıkartılmasına ilişkin ana sözleşme değişikliğine Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca tarihli ve 806 sayılı onay verilmiş; yapılan sermaye değişikliği İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün Sicil No.suna kayden tarihinde tescil ve ilan olunarak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin tarihli ve 8379 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. AYEDAŞ ile İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ ın %100 Oranındaki Hissesinin Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. ye Satışına İlişkin Hisse Satış Sözleşmesi, ÖYK nın tarih ve 2013/95 sayılı Kararı uyarınca, ÖİB ile Enerjisa Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi arasında tarihinde tanzim ve imza edilmiştir. Böylece, ÖYK nın tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, tarih ve 2013/95 sayılı Kararı na istinaden ÖİB in %100 oranındaki hissesine sahip olduğu TEDAŞ a ait İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ ın sermayesinde bulunan beheri 1 (bir) TL itibari kıymetinde adet nama yazılı hisse karşılığı ,00 TL nominal değerindeki tüm hisselerinin Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. ye devrine ilişkin tutanak ile; ÖYK nın yukarıda anılan Kararı gereğince ÖİB, %100 oranındaki hissesine sahip olduğu TEDAŞ a ait İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ sermayesinin %100 ünü teşkil eden adet hissesini temsil eden 1 (bir) adet Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberi ni ciro ve teslim suretiyle Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. ye devretmiştir. İşbu teslim tesellüm tutanağı tarihinde 3 nüsha halinde düzenlenerek imza altına alınmıştır. Söz konusu tutanağa rapor ekleri (Ek:2) arasında yer verilmiştir. Mevzuatla düzenlenen yukarıdaki prosedürlerin yerine getirilmesini müteakip hisseleri devralan Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş., perakende satış lisansına sahip Perakende Satış Şirketinin yeni sahibi sıfatıyla; Şirketin lisansı kapsamındaki İstanbul Anadolu Yakası bölgesinde uygulanacak tarifeler, yatırımlar, hizmet kalitesi ve diğer elektrik piyasası faaliyetlerinde, tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuata tabi olarak, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi ni tarihi itibarıyla yönetme hakkını elde etmiştir. Şirket, 4046 sayılı Kanun uyarınca faaliyetlerine başladığı tarihinden özel yatırımcıya devredildiği tarihine kadar, 3346 sayılı Kanun ve 6085 sayılı Kanun hükümlerine göre TBMM ve Sayıştay ın denetimine tabi tutulmuştur.

12 IV Sayıştay Öneriler: İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi nin dönemindeki çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonunda; Şirket in özelleştirilmesine yönelik taraflar arasında tarihinde tanzim ve imza edilerek akdedilmiş bulunan Hisse Satış Sözleşmesi nin Eki, Şirket hisselerinin tümünün devrine ilişkin tutanak ile Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberi nin ciro ve teslim suretiyle özel yatırımcıya devir ve temlik edilmesinin yanı sıra belirtilen dönemdeki Şirket faaliyetlerine yönelik inceleme ve soruşturmayı gerektiren bir hususa rastlanmaması nedeniyle ileriye yönelik her hangi bir öneriye yer verilmemiştir. Sonuç: İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi nin; sermayesindeki %100 oranında Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. hisse payı yapılan ihale sonunda satılan, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarihli ve 2013/95 sayılı Kararı ile satış işlemi onaylanan ve tarihinde hisse devir işlemi yapılan Şirket in bu durumu genel görüşmeye sunulur.

13 1 II. ELEKTRĠK PĠYASASININ SERBESTLEġMESĠ Türkiye elektrik piyasasında yaşanan rekabete açılma sürecinde üretim, iletim, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin birbirinden ayrıştırılması sektörün yeniden yapılanmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu süreç içerisinde rekabetin tesisi açısından en temel unsurlardan birisi, elektrik tüketicilerinin birbirleri ile rekabet halinde olan tedarikçilerden enerji tedarik edebilmesinin sağlanmasıdır. Başka bir ifadeyle, tüketicilerin sağlayıcılarını seçme ve değiştirme hakkına kavuşması yanında geçmişte münhasıran yerleşik dağıtım şirketlerinden alım yapmak durumunda olan tüketicilerin ikili anlaşmalar piyasasına geçişinin sağlanması serbestleşme sürecinin en önemli adımını teşkil etmektedir. Bu noktada Rekabet Kurulu nun TEDAŞ a bağlı elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesine ilişkin iki ayrı kararı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 3096 sayılı Kanun kapsamında 17. görev bölgesinin işletme haklarının devrine ilişkindir. Rekabet Kurulu nun tarihli ve 87/ sayılı kararında özetle; Görev bölgesi içerisinde enerji alış ve satışında şirkete tanınan münhasırlığın kaldırılması; Dağıtım ve ticaret faaliyetlerinin birbirinden ayrı mütalaa edilmesi; Ticaret faaliyetinin kısmen rekabete açılması (ilk beş yıl için 1 MW üzeri tüketicilere diğer şirketlerce de satış yapılabilmesi hakkının sağlanması); Sabit fiyat uygulamasının kaldırılması (şirketlere tavan fiyatı geçmeyecek şekilde fiyat belirleme serbestisi tanınması); Eşit taraflar arasında ayrım gözetilmemesi ilkesinin sözleşmelere yansıtılması; Şirketlerin faaliyete geçmesinden sonra üretim ve işletme haklarının başka teşebbüs veya şahıslara devrinde Rekabet Kurulu nun izninin de alınacağına dair bir hükme sözleşmelerde yer verilmesi hususlarının yerine getirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Rekabet Kurulu nun yukarıdaki kararında özellikle, rekabet boyutunun ihmal edildiği bir özelleştirmenin kamu tekeli yerine özel tekel oluşturmak anlamına geleceği üzerinde durulmuş ve Rekabet Kurumu, mevcut koşulların elverdiği ölçüde işletme hakkı devir sözleşmelerinde münhasırlık içeren hususların kaldırılması ve rekabetin tesis edilmesi yönünde görüş bildirmiştir. Rekabet Kurulu nun ikinci kararı ise, ÖİB in ön bildirimine esas İşletme Hakkına Dayalı Hisse Satış modeli çerçevesinde TEDAŞ a bağlı 18 dağıtım şirketinin özelleştirilmesine ilişkindir. Rekabet Kurulu nun söz konusu tarihli ve 05-48/695-M sayılı kararında; ÖİB tarafından, elektrik dağıtım bölgelerinde dağıtım varlıklarının işletme hakkı ile dağıtım ve perakende satış lisansına sahip şirket hisselerinin blok olarak satılması yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanan özelleştirme sürecine ilişkin yapılan ön bildirim kapsamında, söz konusu özelleştirme çalışmalarında; -Strateji Belgesi ne dayanan elektrik dağıtım özelleştirme eylem planında büyük ölçüde arz güvenliği ve yabancı yatırımların teşviki amaçlarının dikkate alındığı, buna karşılık rekabetin tesisi ve tüketicinin korunması hususlarına ilişkin

14 2 Sayıştay düzenlemelerin yetersiz kaldığı, sektördeki kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi, bölgesel farklılıkların azaltılması gibi temel hedeflerin elde edilmesi bakımından bir geçiş dönemi uygulamasının makul olduğu, ancak bu dönem sonrasında sağlıklı bir rekabet ortamının oluşturulabilmesi açısından bazı yapısal önlemlerin alınması gerektiği, -Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin dikey bütünleşik bir şekilde devredilmesinin, özellikle geçiş dönemi sonrasındaki serbestleştirme sürecinde rekabetin tesisi bakımından bazı sakıncaları beraberinde getireceği, -Bu durumu dikkate alan önlemlerin özelleştirme aşamasında ele alınmasının, yatırımcıların geleceğe ilişkin planlarını daha sağlıklı bir şekilde yapabilmelerine, sektörde sıkça karşılaşılan ve ileride oluşması muhtemel hukuki risklerin en aza indirilmesine yardımcı olacağı, -Dağıtım hizmetlerini devralacak teşebbüs veya teşebbüslerin perakende satış pazarında doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyet göstermemesini sağlayacak şekilde, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin mülkiyet ayrıştırmasına tabi tutulmasının rekabetin tesisi bakımından en ideal yöntem olduğu, -İkinci en iyi alternatif olarak, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrı tüzel kişilik çatısı altında hukuki olarak ayrıştırılmasını ve dağıtım şirketlerinin geçiş dönemi sonunda kendi bölgelerindeki perakende satış paylarını belirli bir takvim içinde belirli bir orana düşürmelerini sağlayan bir yöntemin esas alınabileceği, Hususlarının göz önünde bulundurulmasının uygun olacağına, Bütün bu sayılan hususlar dikkate alınarak; yapılacak devir işlemleri piyasanın geçiş dönemi içinde olması da göz önüne alınarak değerlendirildiğinde; -Geçiş döneminin sonuna kadar dağıtım faaliyetlerinin ve diğer elektrik piyasası faaliyetlerinin hukuki olarak ayrıştırılmasının Rekabet Kurulu nun nihai izin koşulu olduğu, -1998/4 sayılı Tebliğ in 5 inci maddesi uyarınca yapılacak değerlendirmede, 4054 sayılı Kanun un ilgili maddelerine aykırılık belirlenmesi halinde, devirle ilgili koşul ve yükümlülükler getirilebileceği veya devire izin verilmeyebileceği, hususlarının ihaleye katılacak teşebbüslerin bilgisine sunulması bakımından özelleştirmelere ilişkin ihale şartnamesinde belirtilmesinin yerinde olacağı şeklinde Kurul görüşüne ulaşılmıştır. Denilmektedir. Böylece Rekabet Kurumu, dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesine ilişkin verdiği görüşte, satışların onaylanması için dağıtım ile perakende satış faaliyetlerinin geçiş döneminin sonuna kadar yasal ayrıştırmaya tabi olması şartını getirmiştir. Rekabet Kurulu nun söz konusu kararında yer alan geçiş dönemi sonuna kadar dağıtım faaliyetlerinin ve diğer elektrik piyasası faaliyetlerinin hukuki olarak ayrıştırılması yönündeki izin şartının kapsamına üretim faaliyeti de girmektedir. Bu geçişin sağlanması bakımından, alt ve üst pazarlarda faaliyet gösteren teşebbüsler açısından enerji tedariki ve nihai tüketiciye ulaşma anlamında vazgeçilmez bir niteliğe sahip olan dağıtım şirketlerinin ayrımcılık yapmamasının ve hakim

15 3 durumlarını kötüye kullanarak rakiplerini dışlamamasının garanti altına alınması için kimi düzenlemeler uygulamaya geçirilmiştir. Bu düzenlemeler arasında, elektrik piyasasında çeşitli aşamalarda faaliyet gösteren dikey bütünleşik teşebbüslerin doğal tekel niteliğindeki faaliyetleri ile rekabete açılan faaliyetlerini ayrıştırması da bulunmaktadır. Bu noktada, ayrıştırma kavramı ayrı bir önem kazanmaktadır. Bununla birlikte, rekabetin tesisinin amaçlandığı ayrıştırma modellerinde dağıtım şirketlerinin faaliyetinin sadece perakende satış faaliyetinden değil, diğer tüm piyasa faaliyetlerinden ayrıştırılması esastır. Nitekim, bu sürecin devamında 5784 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme sonucunda tarihinde 4628 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (c) bendinin, üçüncü fıkrası tadil edilerek dağıtım şirketlerinin geçiş dönemi sonu olan tarihinden itibaren üretim ve perakende satış faaliyetlerini ayrı tüzel kişilikler altında yürütmeleri zorunlu hale getirilmiştir. Türkiye elektrik piyasası için, 4628 sayılı Kanun da tarih ve 5784 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile benimsenen yöntem hukuki ayrıştırma modeli olmuştur. Hukuki ayrıştırma, dikey bütünleşik teşebbüsün farklı faaliyetlerinin farklı tüzel kişilikler altında yürütülmesini içermekle birlikte, kendisinden daha dar kapsamlı olan muhasebe ayrıştırması, yönetim ayrıştırması ve fonksiyonel ayrıştırma modellerinde ortaya konulan ilkeleri de içermektedir. Bu kapsamda, EPDK nın tarih ve 4019 karar no.lu toplantısında, 4628 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü çerçevesinde, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin dağıtım şirketleri tarafından tarihinden itibaren ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmesine ilişkin olarak hazırlanan Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar kabul edilerek tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

16 4 Sayıştay III. ġġrketġn KURULUġU VE ÖZELLEġTĠRĠLMESĠ A-ġirketin kuruluģu: tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun 3 üncü maddesinin (c) bendine, tarih ve 5784 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle eklenen cümle ile Dağıtım şirketleri, üretim ve perakende satış faaliyetlerini, tarihinden itibaren ancak ayrı tüzel kişilikler altında yürütürler hükmü getirilmiştir. Kanunun söz konusu hükmü gereği dağıtım şirketleri tarafından yaşanan bu süreç hukuki, operasyonel ve finansal ayrıştırma kısımlarından oluşmaktadır. Ayrıştırmanın nasıl yapılacağının genel esasları ise EPDK nın tarih ve 4019 sayılı Kurul kararı ile tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar (Usul ve Esaslar) ile ayrıntılı şekilde belirlenmiştir. Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırılması, 4628 sayılı Kanun uyarınca dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin tarihinden itibaren ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmesi anlamına gelmektedir. Hukuki ayrıştırmada, EPDK tarafından alınan karar doğrultusunda kısmi bölünme yöntemi uygulanmıştır. Kısmi bölünme işlemleri esas itibarıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanırken; özelleştirme kapsamında bulunan dağıtım şirketlerinin bölünme işlemleri ise, 4628 sayılı Kanunun Geçici 18 inci ve 4046 sayılı Kanunun 20 nci maddeleri uyarınca gerçekleştirilmiştir. Buna göre elektrik dağıtım şirketlerinin malvarlığının bir veya birden fazla bölümü 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 159 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde TTK hükümlerine uygun olarak yeni kurulacak ve perakende satış faaliyetini yürütecek anonim şirkete devrolunacaktır. Şirket ana sözleşmesinde, şirketin amaç ve faaliyet konusu, hisse senetlerinin nevi, hisse senetlerinin devri, birleşme ve ana sözleşme değişikliği ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yer alan hükümlere ilişkin düzenlemelere yer verilecektir. Devralan şirketin payları, bölünen şirketin ortakları tarafından iktisap edilecek ve hukuki ayrıştırma işlemleri tamamlanana kadar, devralan şirket ile bölünen şirketin aynı kontrol yapısına sahip olması zorunlu olacaktır. Dağıtım şirketi ile aynı kontrol ilişkisine sahip üretim ve perakende satış şirketlerinin yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcısı unvanları ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst makamlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticiler ve denetçilerin tarihinden itibaren farklı kişilerden oluşturulması zorunludur. Hukuki ayrıştırmanın zaruri kıldığı iş ve işlemlere ilişkin zorunlu maliyetler, ilgisine göre dağıtım şirketinin veya perakende satış şirketinin tarifesi yoluyla karşılanacaktır. Tarifeye yansıtılması talep edilen maliyetler hakkında EPDK ya bir

17 5 rapor sunulması ve söz konusu maliyetlerin belgelenmesi zorunludur. Karar kapsamına girmeyen iş ve işlemlerden kaynaklanan maliyetler ise tarifeye yansıtılamayacaktır. Perakende satış şirketi, tarihinden önce EPDK ya perakende satış lisansı başvurusunda bulunacaktır. Perakende satış şirketi ile eş zamanlı olarak bölünen dağıtım şirketinin de halihazırda sahip olduğu perakende satış lisansının sonlandırılması amacıyla EPDK ya başvurması gerekmektedir. Bu başvurular üzerine EPDK tarafından eş zamanlı olarak, bölünen dağıtım şirketinin perakende satış lisansı tarihinden geçerli olmak üzere sona erdirilecek ve perakende satış şirketine, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilecektir. Perakende satış şirketi, tarihinden itibaren kısmi bölünme ve diğer devir işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar, ilgili mevzuat kapsamında sunmakla yükümlü olduğu hizmetleri dağıtım şirketinden hizmet alımı yoluyla temin edecek, ancak bu kapsamdaki hizmet alımı 6 aydan fazla olamayacaktır. EPDK nın almış olduğu bu Kararda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun bölünme hükümlerinden yer yer ayrılarak bölünme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde dağıtım şirketlerine daha sınırlayıcı bir çerçeve çizdiği görülmektedir. Gelinen süreçte İstanbul Anadolu Yakasını kapsayan bölgede elektrik dağıtım, perakende satış ve perakende satış hizmetleri faaliyetlerini yürütmekte olan AYEDAŞ, tarihinde dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini yukarıda belirtilen Usul ve Esaslar çerçevesinde ayrıştırmıştır. ÖYK nın tarihli ve 2004/22 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan, TEDAŞ ın, belirtilen Usul ve Esaslara göre kuruluşunu gerçekleştirdiği ve %100 hissedarı olduğu İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ ın Esas Sözleşmesi, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 20/A maddesine istinaden, bu Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenip, yine aynı Kanunun 20 nci maddesinin (A) bendi uyarınca ÖİB tarafından tarih ve 1221 sayı ile onaylandıktan sonra, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde Ticaret Sicili No.su ile tarihinde tescil ve ilan olunarak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin tarihli ve 8218 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Esas sözleşmenin 6 ncı maddesinde, Şirketin sermayesi ,00 TL (Bir Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmiş olup bu sermaye, beheri 1 KRŞ (Bir Kuruş), itibari değerde adet nama yazılı paya bölünmüştür. Şirket sermayesi, kurucu pay sahibi tarafından muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden taahhüt edilmiştir. Yine Esas sözleşmenin 11 inci maddesinde, Şirket Yönetim Kurulunun 5 (Beş) üyeden oluşacağı; Geçici 1. ve 2 nci maddelerinde ise, Şirket sermayesindeki kamu payı %50 nin altına düşünceye kadar 4046 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı; yönetim kurulu üyeleri ve denetçinin ücret ve diğer özlük haklarının Yüksek Planlama Kurulunca veya Yüksek Planlama Kurulunun belirlediği esaslar dahilinde genel kurulca tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

18 6 Sayıştay Bu çerçevede; AYEDAŞ tarafından EPDK ya hitaplı tarihli sayılı ve aynı tarihli sayılı iki ayrı yazı ile; İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ ın tarihinde kurulduğu belirtilerek, Usul ve Esaslar ın 11 inci maddesi uyarınca AYEDAŞ a daha önce verilmiş bulunan perakende satış lisansının tarihi itibarıyla iptali ve İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ a perakende satış lisansı verilmesi talebi üzerine, eş zamanlı olarak AYEDAŞ ın perakende satış lisansı sonlandırılırken, Şirkete EPDK kararıyla tarihli ve EPS/ /2516 sayılı Perakende Satış Lisansı verilmiştir. Lisansın Başlangıç/Yürürlük tarihi , Bitiş tarihi dir. Yanı sıra TEDAŞ Genel Müdürlüğünün AYEDAŞ a muhatap tarih ve 8545 sayılı, İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ a muhatap tarih ve 8546 sayılı aynı mahiyetteki talimat yazılarında özetle; 4628 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş bulunan İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ ile AYEDAŞ ın organizasyon yapılarının oluşturulmasının ve görev dağılımlarının belirlenmesinin tarihine kadar tamamlanması gerektiği belirtilerek, bu geçiş süreci içerisinde mali konulardaki iş ve işlemlerin her hangi bir soruna yol açmadan sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini teminen TEDAŞ a bağlı AYEDAŞ ile İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ ın aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda çalışmalarını yürütmeleri gerektiği, bu çerçevede; -Bu güne kadar Şirket tüzel kişiliği altında Şirket ve İl ön muhasebe olarak tutulan mali kayıtların tarihi itibarıyla sonlandırılması ile bundan böyle muhasebe işlemlerinin sadece Şirket merkezlerinde sürdürülmesi, -TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan faaliyet ayrıştırmasına paralel hesap planı çerçevesinde, mali kayıtların tarihinden itibaren iki ayrı tüzel kişiliği olan Şirketler üzerinden ayrı ayrı Şirket merkezlerince yürütülmesi, -Her iki Şirketin birbiriyle olan ticari işlemleri mali belgeye (fatura vb.) dayanacağından her türlü hizmet ve mal alış işlemlerinin Şirketler arasında fatura düzenlenerek yapılması, -Vergi dairelerine AYEDAŞ ve İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ için vergi beyanları ayrı ayrı verileceğinden yeni kurulan Şirket için E-Beyan şifresinin alınması, -Enerji satış tahakkuklarının Şirketler bazında tahakkuk birimlerince hazırlanarak süresi içerisinde ilgili Şirket Muhasebe birimine gönderilmesi, -Enerji tahsilat işlemlerinin Şirketler bazında yapılması, Şirketlerin tahakkuk ve tahsilat birimlerince aylık mutabakatların yapılması, -Mevcut banka tahsilat ve cari hesaplarının tarihi itibarıyla İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ adına dönüştürülmesi, AYEDAŞ tarafından ihtiyaç duyulan hesapların ise tarihinden itibaren yeniden oluşturulması, -Enerji alımı yapılan firmaların (TETAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ ve PMUM vb.) fatura ödemelerinin İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ adına düzenlenecek olması nedeniyle gerekli işlemlerin yapılarak, enerji alış faturaları tahakkukunun ve ödemesinin her

19 7 hangi bir aksaklığa meydan vermeden İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ üzerinden yapılması, -Personel giderleri bağlamında, personel ayrımı henüz yapılamadığından personel giderlerinin masraf kaydının orantılı olarak (bölünme işlemleri tamamlanıncaya kadar AYEDAŞ ve İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ arasında %50 - %50 oranında) paylaştırılması ve maaş icmallerinin buna uygun olarak yapılması, -İki ayrı Şirket tüzel kişiliğinin (AYEDAŞ ve İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ) işleyişini teminen, Şirketlerce her türlü önlemin alınması, gerekli görüldüğü taktirde İşletme Müdürlükleri muhasebe birimlerinden Şirket merkezlerine personel görevlendirilmesiyle yasal yükümlülüklerin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi, -AYEDAŞ tarafından 2012 yılı kesin bilançosunun tarihi itibarıyla en geç tarihine kadar, bölünme bilançolarının ise, tarihine kadar düzenlenmesi, Hususları talimatlanmıştır. Öte yandan İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ Esas Sözleşmesinin 11 inci maddesinde kayıtlı 5 kişilik yönetim kuruluna, 4046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (i) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının tarih ve 273 sayılı Oluru ile tarihine kadar biri yönetim kurulu başkanı olmak üzere 3 yönetim kurulu üyesi atanmıştır. Yine belirtilen mevzuat hükmü çerçevesinde Maliye Bakanlığının tarihli ve 66 sayılı Oluru ile mevcut yönetim kurulu üyelerinin, bu şirketin özelleştirme işlemlerinin tamamlanacağı tarihe kadar atanması ile yönetim kuruluna dördüncü bir üyenin atanması uygun görülmüştür. Şirket Yönetim Kurulunun oluşumuna ilişkin tabloya raporun giriş kısmında yer verilmiştir. Diğer taraftan, İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ için Özelleştirme İdaresi Başkanlığının tarihli ve 1304 sayılı Oluru ile 4857 sayılı İş Kanununa tabi 1 adet şirket müdürü, 2 adet şirket müdür yardımcısı kadrosu (kapsam dışı) ihdas edilmiş olup, TEDAŞ Yönetim Kurulunun tarihli ve 1/12 Karar sayılı toplantısında mevcut AYEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan bir kişinin İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ Şirket Müdürü olarak, AYEDAŞ Tahakkuk Tahsilat ve Kaçak Takip Müdürlüğü emrinde müdür olarak görev yapan bir kişinin Şirket Müdür Yardımcısı olarak, yine AYEDAŞ emrinde kontrolör olarak görev yapan bir kişinin ise, Şirket Mali İşler ve Finansman Müdürü olarak görevlendirilmesi uygun görülmüştür. Böylece tarihinde kuruluş ve tescil işlemleri tamamlanarak, tarihinde Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ataması yapılan İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ, lisansında belirtilen elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi perakende satış ve perakende satış hizmetleri faaliyetlerine tarihinde başlamıştır. Daha sonra, AYEDAŞ ın tarihli bilanço değerleri baz alınarak, TEDAŞ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalışmalar neticesinde, tarihli açılış bilançosunun kısmi bölünme işlemi tamamlanarak, AYEDAŞ Yönetim Kurulunun tarihli ve 2/4 Karar sayılı; İstanbul Anadolu Yakası

20 8 Sayıştay EPSAŞ Yönetim Kurulunun tarihli ve 2/4 Karar sayılı; TEDAŞ Yönetim Kurulunun tarihli ve 5/69 Karar sayılı toplantılarında ayrı ayrı müzakere edilen kısmi bölünme bilançoları ve sermaye değişikliği onaylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ ın kısmi bölünme konulu tarih ve 2/4 sayılı Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmış bulunan tarihli bilançosu İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün Sicil No.suna kayden tarihinde tescil ve ilan olunarak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarihli ve 8294 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Kısmi bölünme işlemi yapılırken 4628 sayılı Kanunun Geçici 18 inci ve 4046 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin öngördüğü hususlar esas alınmış; kısmi bölünmeye esas alınan tarihli bilanço kalemleri içindeki perakende faaliyetlerine ilişkin hesaplar homojen bir yapı göstermesi nedeniyle ayrı bir bilanço çıkarılmıştır. Çıkarılan bilanço kayıtlarıyla bölünmeye esas alınan bilançodaki kayıtlar muhasebe tekniği göz önünde bulundurularak gerekli düzeltici kayıtlar yapılmak suretiyle İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ kayıtlarına intikal ettirilmiştir. Buna göre kısmi bölünme yoluyla AYEDAŞ ın tarihli bilançosundan İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ a devredilecek unsurlar aşağıda gösterilmiştir. Aktif: Bölünen dağıtım şirketi AYEDAŞ ın mevcut tarihli bilançosunun aktifini oluşturan hesaplar ile kısmi bölünme kapsamında sadece dağıtım faaliyetinde bulunmak üzere oluşturulan AYEDAŞ ve perakende satış faaliyetlerinde bulunmak üzere yine kısmi bölünme kapsamında kurulan İstanbul Anadolu Yakası EPSAŞ ın aynı tarihli bilançolarının aktiflerini oluşturan hesaplar aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TOROSLAR ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TOROSLAR ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TOROSLAR ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013 26.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013 26.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013 26.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş,

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013-28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013-28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013-28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş,

Detaylı

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR:

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR: KISMİ BÖLÜNME PLANI Beylikdüzü Marmara Mah. Liman Cad. No:43 İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu na 162077 sicil numarası ile tescilli KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ

Detaylı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 ARALIK 2012 TARİHLİ (2. MÜKERRER), 28513 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA TEMİNAT UYGULAMASI

ELEKTRİK PİYASASINDA TEMİNAT UYGULAMASI ELEKTRİK PİYASASINDA TEMİNAT UYGULAMASI 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun), Türkiye de elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta;

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta; BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda 730270 sicil numarası ile tescilli Büyükdere Cad. 59. Sok. Spine Tower No:243 Kat:2 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL adresinde yerleşik

Detaylı

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ Ek-1 LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA... (Yurt genelinde/bölgesinde/illerinde/ilinde) (Toptan Satış / Perakende

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Yücel YAMAN Enerji Uzmanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 26 Kasım 2008 Lisans Başvurusundan Ticari Faaliyete Kaynak Kullanım

Detaylı

BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmede iki taraf bir arada Taraflar olarak anılacaktır. 1. Bölünme İşlemine Katılan Şirketler ve Bölünmenin Kapsamı

BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmede iki taraf bir arada Taraflar olarak anılacaktır. 1. Bölünme İşlemine Katılan Şirketler ve Bölünmenin Kapsamı BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi İş Kuleleri Kule-3 4. Levent/İstanbul adresinde olup İstanbul Ticaret Siciline 495852 numarası ile kayıtlı Soda Sanayii A.Ş. (aşağıda kısaca Soda olarak anılacaktır)

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Mevcut Metin Önlisans süresi içerisinde tamamlanması gereken iş ve işlemler MADDE 17 (2) Önlisans sahibi tüzel kişiler,

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

T.C. HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAYhBAŞKANLIĞI HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI VARLIKLAR 31 Aralık 2015 Dönen Varlıklar 91.109.610 Nakit ve Nakit Benzerleri 453.493 Ticari Alacaklar 40.930.687 Diğer Alacaklar 31.037.106 Stoklar

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş 31.12.2015 TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 45.428.521 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.309.629 Ticari

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir 1 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası Damga Vergisi- Emlak vergisi Durumu Belediye Gelirleri Kanunu 48 nolu Genel Tebliği ile ( 29.09.2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı NO: 2012/96 KONU: Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6172 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Eski TTK) nda yer almayan avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Tokat Sicil Müdürlüğü nde 2021 sicil numarasıyla tescilli ve Yeni Yurt Mahallesi Yenişehir Caddesi 1 Merkez/Tokat adresinde yerleşik DİMES GIDA SANAYİ ve TİCARET

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Madde 1 :

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Madde 1 : BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nda 306766-254348 sicil numarasıyla tescilli ve Esentepe mah. Anadolu cad. No:1 Kartal İstanbul adresinde yerleşik Efes Sınai Yatırım

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) 15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE TEDARİK LİSANSLARINA İLİŞKİN TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE TEDARİK LİSANSLARINA İLİŞKİN TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ 2 AĞUSTOS 2013 TARİHLİ VE 28726 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE TEDARİK LİSANSLARINA İLİŞKİN TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN)

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) İşbu ek Mesken Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi nin özel şartlarını ihtiva etmekte olup, Sözleşme nin ayrılmaz bir parçasıdır. 1. SÖZLEŞME İNDİRİM ORANI VE FATURA

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: 2016/19 Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında (293 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 02/10/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) Yayımlanan

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Bilindiği üzere, daha önce Kurumlar Vergisi Kanunu nun geçici

Detaylı

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. SİRKÜLER 2012/50 10.08.2012 KONU : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) nun 509 uncu

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. KENDİ PAYLARINI GERİ ALIM POLİTİKASI

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. KENDİ PAYLARINI GERİ ALIM POLİTİKASI GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. KENDİ PAYLARINI GERİ ALIM POLİTİKASI Şirketimizin; yatırımcılarını korumak, istikrarlı ve gerçek değere uygun fiyat oluşumuna katkı sağlamak amacı ile kendi paylarını satın almasını

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ (4 Eylül 2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 10.02.2017 SİRKÜLER NO: 2017 / 20 Konu: Nakdi sermaye artışlarında kurumlar vergisi matrahından indirim uygulaması hk. Bilindiği üzere 27.03.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 70280967-105[269-2015/5]-45 11.05.2016 Konu : Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında yer alan bakiyenin,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER R.G. 56 09 Nisan 2015 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI ( Sayılı Yasa) 40 ıncı Madde Altında Bankaların Birleşme ve Devir Tebliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sayılı Bankalar

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir.

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU Türkiye deki yabancı sermaye mevzuatının temelinde, ayrım gözetmeme ve eşit muamele ilkeleri yatar. Yabancı yatırımcılar yerli bir şirketle aynı konuma sahiptirler. Yabancı

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU A. RAPORUN ÇERÇEVESİ İşbu rapor 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan VII-128.1. Pay Tebliği nin 19.

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 06.06.2016/77-1 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

STOK AFFI İLE İLGİLİ ÖRNEK - I (A) Ltd. Şti., stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamıştır. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın

Detaylı

Elektrik Piyasası Mevzuatı Kapsamında, Lisanslı Üretim Tesislerinin Devri. Av. Ferahnaz GÜRKAN. Av. Hasan YAVUZ

Elektrik Piyasası Mevzuatı Kapsamında, Lisanslı Üretim Tesislerinin Devri. Av. Ferahnaz GÜRKAN. Av. Hasan YAVUZ Elektrik Piyasası Mevzuatı Kapsamında, Lisanslı Üretim Tesislerinin Devri Av. Ferahnaz GÜRKAN Av. Hasan YAVUZ 1 KAPSAM - 1 Elektrik piyasası mevzuatı kapsamında, lisanslı üretim tesislerinin devri ve yeniden

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun ile Damga Vergisi Kanunu nda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bununla ilgili olarak 29.09.2016

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun petrol piyasasında lisans başvurularında

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı