Kaynaklar Projesi. Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu -

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaynaklar Projesi. Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu - www.islamhouse.com"

Transkript

1 Farklı Dillerde İslâmî Dâvet Kitaplarının Kaynakları Projesi 1

2 2

3 Allah Teâlâ buyurdu ki: Z Y X W V U T S R Q P O N M L [ ] سورة فصلت الا ية: [ ٣٣ "Şüphesiz ki ben müslümanlardanım, diyerek Allah'ın yoluna çağıran ve salih amel işleyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?" 1 Giriş: Hamd, Allah'a mahsustur. Salât ve selâm, Allah'ın elçisinin üzerine olsun. Şüphe yok ki İslâm'a girenlerin sayısı, gün be gün artmakta ve bu artış, İslâm'ı tanımak isteyen ve İslâm'a girmiş yeni müslümanlara, bunun yanında İslâm hakkında hiçbir şey bilmeyen farklı kesim ve topluluklara yönelik İslâmî dâvetle ilgili birçok farklı dilde yayınlanmış olan güvenilir ve seçkin kitapların fazla olması sebebiyle, Allah'ın yoluna dâvet alanında çalışan kimselere duyulan büyük bir ihtiyacı beraberinde getirmektedir. Bu durum, Allah Teâlâ'nın dînini bütün insanlara tebliğ etmek için de bize çok büyük sorumluluklar yüklemektedir. İslâmî dâvet alanındaki çalışmalara göz atan kimse, bu alanda büyük çalışmaların olduğunu görecektir.fakat bu çalışmalar, planlı ve programlı bir şekilde yapılmadığından dolayı bazen dağınık veya kişisel gayret ve çabalardan öteye gidememektedir.bazen de bu çalışmalar, yayınlayan kimselerin iyice araştırmadan ve ilmî emânete riâyet etmeden yayınlanmış materyallere güvenmeleri sebebiyle İslâmî dâvete zarar vermektedir. Bizler, Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu'nda çalışanlar olarak bu noktadan hareketle ilmî bir metot izleyerek bozuklukları gidermek için İslâmî dâvetle ilgili yayınlanmış olan kitap ihtiyacını karşılamak konusunda büyük bir zorlukla karşı karşıya bulunmaktayız. " faar f rkkl llı ıı Di iil lll lleer rddee İİssl İ llââmî îî Dââvveet t KKi iit taappl llaar rı ıınnı ıınn KKaayynnaakkl llaar rı ıı PPr rooj jjee ssi ii", bu yolda ilmî bir adım olarak gelmektedir. Allah Teâlâ'dan, bu yolda bizleri başarılı kılmasını ve bu çalışmamızı vech-i kerîmine hâlis bir amel kılmasını niyaz ederiz. 3 1 Fussilet Sûresi: 33

4 Projeyi uygulayan idâre ve makam: Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu'na bağlı olarak çalışan web sitesi ekibi. Bakış: İslâm mesajının, bütün insanlara doğru ve kolay bir şekilde ulaşmasıdır. Mesaj: Bu proje; Arapça konuşamayan müslümanlar ile müslüman olmayanlara, İslâmî dâvete yönelik kitapların tam teşekküllü, bilimsel, dil ve teknik yönden kaliteye sahip, seçkin bir ilmî çeviri ve bu çevirilerin gözden geçirilmesiyle İslâm'a çağıran, İslâmî dâvete yönelik hayırlı bir çalışma projesidir. Bu proje, farklı kesimlere hitap edecek şekilde aşağıda belirtilen gruplara yönelik olarak hazırlanmıştır: 1. Müslüman olmayanlar (gayr-i müslimler). 2. Yeni müslüman olanlar (İslâm'a yeni girmiş olanlar). 3. Müslümanların halk tabakası. Projenin Önemi: Bu projenin önemi; Allah Teâlâ'nın yoluna dâvet etmenin, bu dâvet mesajını tebliğ etmenin ve -daha önce de belirttiğimiz gibi- iyiliğin bütün insanlara ulaşmasını sağlamaya çalışmaktan kaynaklanmaktadır. Bu projeden istifâde edecek olan idâre ve makamlar: 1. İslâmî dâvet büroları, hayır kuruluşları, Allah'ın yoluna dâvet eden kimseler (İslâm dâvetçileri) ve dünyada İslâm dînini yayma alanında çalışan ve gayret gösterenlerdir. 2. Bu projeyi destekleyen ve bu mübârek alanda mallarını değerlendirmek isteyen kuruluşlardır. 3. Hayır sahipleri ile genel ve özel olarak faydalı yolları araştırarak mâli yardımda bulunan kimselerdir. 4. Yeni müslüman olmuş kimselerin geneli ile onlardan önce bu dîne girmiş olan ve İslâm dîninin hükümlerini yeterince bilmeyen kimselerdir. 5. İslâm dînini öğrenmeye çalışan gayr-i müslimler ve hakikati arayıp araştıran kimselerdir. 4

5 Bu projenin gâye ve hedefleri: 1. İslâmî dâvete yönelik halihazırdaki yayınların durumunu gözden geçirmek ve şekil, içerik ve kapsama alanı bakımından yaygın halde olan bu kitaplardaki kusur ve noksanlıkların belirlenmesidir. 2. Kitabın dili, yazarı, çevireni, basıldığı matbaa, yayınevi, bu alanda yazılmış ve çevirilmiş en iyi kitaplar, İslâmî dâvet büroları ve hayır kuruluşları, bu projenin uygulanması için gerekli olan bilgiler gibi, bu projenin ihtiyaç duyduğu veritabanı oluşturmaktır. 3. İslâmî dâvet işiyle uğraşan idâre ve makamlar ile bu konuda mâli yardımda bulunan kimselerin, yabancı işçilere yönelik bastırdıkları İslâmî dâvet kitaplarının, çalışmaların farklı ve birbirinden kopuk olmaması veya birbirine karışmaması için, bu alandaki çalışma ve gayretlerin düzenli bir hâle getirilmesine katkıda bulunmaktadır. 4. Hedeflenen kesimlere ilk etapta 270 farklı başlıkta ve 18 dilde, (bir milyon altıyüz bin) kitabın basılması ve bu kitapların, gurbetçilere yönelik İslâmî dâvet bürolarına, İslâmî dâvet ile uğraşan kuruluşlara ve hak eden kimselere dağıtılmasıdır. 5. Bütün kesimlere yönelik İslâmî dâvet ile ilgili güvenilir ve kapsamlı ilmî materyaller için elektronik kaynakların (nüshaların) temin edilmesi ve güvenilir ilmî materyalleri araştırma yükünden kurtarmak ve basılması uygun olmayan kitapları bastırma hatasına düşmemeleri için, İslâmî dâvet ile uğraşan idâre ve makamlara, mâli yardımda bulunan kimselere, kitapları yayınlayanlara ve hayırsever kimselere bu nüshaları takdim etmektir. İlmî materyalin içeriği ve düzenlenmesi: Bu projenin çalışma alanı; Arapça konuşamayan gurbetçi işçilere yönelik olarak basılan İslâmî dâvet kitaplarıyla sınırlıdır. Bu kitaplar; müslüman olmayanın İslâm'ı tanıması ve müslüman olanın da inanç, ibâdet ve davranış olarak dîni hakkında bilip öğrenmesi gereken şeylerle ilgilidir. İlmî materyalin seçilmesi ve hazırlanması, hedeflenen kesime göre olacaktır. Her dil, aşağıda zikredilen şeye uygun olarak ihtiyacını kısaca şu üç şekilde karşılayacaktır: Birincisi: Müslüman olmayan kesime yönelik olarak İslâm'ı tanımaları amacıyla hazırlanan ilmî materyallerdir. Örneğin: İbâdetin ve bütün çeşitleriyle tevhîdin kabul ettirilmesi, peygamberlik ve elçilik görevinin anlatılması ve insanlığın, peygamberlere, elçilere ve onların getirdikleri dînlere olan ihtiyaçlarının kabul ettirilmesi, İslâm'ın prensipleri ile güzelliklerinin anlatılması, Kur'an ve sünnettte bazı mucizelere örnekler verilmesi ve İslâm'a giren bazı kimselerin hayatlarından kesitler sunulması gibi... İkincisi: Yeni müslüman olanlara yönelik olarak İslâm'ı tanımaları için, dînlerinde gerek duydukları ve artan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmış olan ilmî materyallerdir. 5

6 Örneğin:Tevhîd ve kelime-i şehâdetin anlamının açıklanması, namazın kılınışı ve abdestin alınışının açıklanması, İslâm'ın beş rüknü ile îmânın altı rüknünün açıklanması, İslâm'da haramların açıklanması, fıkıh, siyer, dâvet, ahlak ve şer'î âdâb hakkındaki birtakım bölümler gibi, hedeflenen kesimin artan ihtiyaçlarının açıklanması gibi... Üçüncüsü: Müslümanlara yönelik olarak İslâm'ı tanımaları için, dînlerinde gerek duydukları ve artan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmış olan ilmî materyallerdir. Örneğin: Doğru inanç ve bu inanca aykırı olan şeylerin açıklanması, İslâm'ın beş rüknü ile îmânın altı rüknünün açıklanması, İslâm'da, özellikle de hedeflenen kesimde yaygın olan haramların açıklanması, fıkıh, siyer, dâvet, ahlak ve şer'î âdâb hakkındaki birtakım bölümler gibi, hedeflenen kesimin artan ihtiyaçlarının açıklanması gibi... Bu projeye katılım ve destek yönleri: 1. Projenin plan ve programına faydalı olacak istatistikler ve bilgiler sunmak ve şu linkteki ( ) formu doldurmak sûretiyle bunun öncelikli olanlarını belirlemektir. 2. Bazı kesimler için tam veya kısmî uygulamanın yapılmasıdır. 3. Kitapların çeviri işlerine veya bilimsel ve dil yönünden gözden geçirilmesine katkıda bulunmaktır. 4. Bu çalışmanın geliştirilmesi için görüş ve öneriler sunmak ve müslüman olmayan veya yeni müslüman olmuş veyahut da müslümanların halk tabakası için hedeflenen ilmî materyallerin belirlenmesidir. Duâlarınızda bizleri unutmayınız. Allah Teâlâ, sevdiği ve râzı olduğu amellerde hepimizi muvaffak kılsın. Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve bütün ashâbına salât ve selâm eylesin. FFaar rkkl lıı Dilleer rdee İssl İ lââmî î Dââvveet t Kitaapl laar rınnı ınn Kaayynnaakkl laar rıı PPr rojeessi i EEkki ibbi i 6

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR 436 İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأراكن اإلسالم باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren Muhammed Şahin İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 2 AKİDE

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER األحاكم امللمة ىلع ادلروس املهمة لعامة األمة باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Davud el-fayiz Takdim ve Dipnot: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren İlyas Bulut İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteryası ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Korunan Alanlar İş Programı Uygulama Kılavuzu WWF-Türkiye kimdir? WWF-Türkiye (Doğal Hayatı

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM ÖĞRETİMİ *

KUR ÂN-I KERÎM ÖĞRETİMİ * Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: VIII / 1, s. 261-291 HAZİRAN-2004, SİVAS KUR ÂN-I KERÎM ÖĞRETİMİ * Yazan: Ömer Halil Hasan ** Çeviren: Yusuf ALEMDAR *** Anahtar Kelimeler: Kur

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ

ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ HAKLAR, SORUMLULUKLAR VE İŞ BARIŞI TEMELİNDE İLETİŞİM VE İYİ YÖNETİM UYGULAMALARI EL KİTABI HAZIRLAYAN: Özlem Yurdanur ÖZGENÇ Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü, 2012 Birinci

Detaylı

Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler

Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 19, Sayı: 2, 2010 s. 59-72 Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler Adem APAK Doç. Dr., UÜ. İlahiyat Fakültesi ademapak@uludag.edu.tr

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

Doğru İnanç ve Bu İnanca Aykırı Olan Şeyler

Doğru İnanç ve Bu İnanca Aykırı Olan Şeyler Doğru İnanç ve Bu İnanca Aykırı Olan Şeyler [Türkçe] [ ] Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Terceme eden : Muhammed Şahin : Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad 2009 1430 2 İ Ç İ N D E K İ L E R Söz ve fiiller,

Detaylı

Türkiye nin en çok yardım yapan sivil toplum kuruluşu olduk

Türkiye nin en çok yardım yapan sivil toplum kuruluşu olduk HABER BüLTENi 115 Kültür Cumhurbaşkanlığı özel ödülü İslam Ansiklopedisi ne Gündem Vakfımız Filipinler de yaraları sardı Türkiye nin en çok yardım yapan sivil toplum kuruluşu olduk BAŞKANDAN Prof. Dr.

Detaylı

Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın*

Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın* Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın* Woman in History and the Qur'an Prof.Dr.Salih AKDEMİR A.Ü. ilahiyat Fakültesi, ANKARA Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının ve

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI

Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi : 4 Kanada Sayıştayı Performans Denetimi El Kitabı Çeviren Sacit Yörüker Uzman Denetçi Eserin Özgün Adları Value-for-Money

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

DERGİLERİN KALİTE GÜVENCESİ OLARAK HAKEMLİK VE BAZI SORUNLAR. Ramazan Gözen *

DERGİLERİN KALİTE GÜVENCESİ OLARAK HAKEMLİK VE BAZI SORUNLAR. Ramazan Gözen * DERGİLERİN KALİTE GÜVENCESİ OLARAK HAKEMLİK VE BAZI SORUNLAR Ramazan Gözen * Bir derginin başlıca hedefi, yayın yaptığı alana makaleler aracılığıyla katkı yapmaktır. Bu katkının düzeyi ve oranı, yayınladığı

Detaylı

TÜRKİYE DE ALEVİ OLMAK. Hazırlayanlar Aykan Erdemir, Cahit Korkmaz, Halil Karaçalı, Muharrem Erdem, Theresa Weitzhofer ve Umut Beşpınar

TÜRKİYE DE ALEVİ OLMAK. Hazırlayanlar Aykan Erdemir, Cahit Korkmaz, Halil Karaçalı, Muharrem Erdem, Theresa Weitzhofer ve Umut Beşpınar TÜRKİYE DE ALEVİ OLMAK Hazırlayanlar Aykan Erdemir, Cahit Korkmaz, Halil Karaçalı, Muharrem Erdem, Theresa Weitzhofer ve Umut Beşpınar 2010 Sokullu Mehmet Paşa Caddesi, İğde Sokak, No:24 Dikmen, Ankara

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) Yayın No: 26 TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI rb

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Giriş Necip POLAT Günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen işlem sayısı ve sahip olunan bilgi hızla artmakta, buna karşın işlemlerin

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Kitabın basımına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Doç. Dr. Halil Zaim UTESAV Kültür Düşünce 4 Kapak İç Düzen Yedirenk Baskı-Cilt Empati Matbaacılık

Detaylı

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Filiz METE Özet Araştırmanın amacı, yabancı

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı