ÝTHALATTA HAKSIZ REKABETÝN ÖNLENMESÝNE ÝLÝÞKÝN TEBLÝÐ Cumartesi, 22 Kasým 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝTHALATTA HAKSIZ REKABETÝN ÖNLENMESÝNE ÝLÝÞKÝN TEBLÝÐ Cumartesi, 22 Kasým 2008"

Transkript

1 ÝTHALATTA HAKSIZ REKABETÝN ÖNLENMESÝNE ÝLÝÞKÝN TEBLÝÐ Cumartesi, 22 Kasým Kasým 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : TEBLÝÐ Dýþ Ticaret Müsteþarlýðýndan: ÝTHALATTA HAKSIZ REKABETÝN ÖNLENMESÝNE ÝLÝÞKÝN TEBLÝÐ (2008/32) BÝRÝNCÝ KISIM Genel Bilgi ve Ýþlemler Soruþturma MADDE 1 (1) Yerli üretici Arkadaþ Makina Kimya Sanayi ve Ticaret A.Þ. tarafýndan yapýlan baþvuru üzerine, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menþeli alüminyumdan mamul hassaslaþtýrýlmýþ ofset baský kalýplarýnýn Türkiyeye ithalatýna iliþkin olarak 20/03/2008 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Ýthalatta Haksýz Rekabetin Önlenmesine Ýliþkin 2008/12 sayýlý Teblið (Açýlýþ Tebliði) ile baþlatýlan damping soruþturmasý, Dýþ Ticaret Müsteþarlýð Ýthalat Genel Müdürlüðü tarafýndan yürütülerek tamamlanmýþtýr. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Teblið, 4412 sayýlý Kanunla Deðiþik 3577 Sayýlý Ýthalatta Haksýz Rekabetin Önlenmesi Hakkýnda Kanun, 20/10/1999 tarih ve 99/13482 sayýlý Ýthalatta Haksýz Rekabetin Önlenmesi Hakkýnda Karar ve 30/10/1999 tarihli ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Ýthalatta Haksýz Rekabetin Önlenmesi Hakkýnda Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruþturmasý sonuçlarýný içerm Bilgilerin toplanmasý ve deðerlendirilmesi MADDE 3 (1) Soruþturma açýlmasýný müteakip, söz konusu ürünün Müsteþarlýkça tespit edilen ithalatçýlarýna, ÇHCde yerleþik bilinen ihracatçýlarýna ve ayrýca anýlan ülkede yerleþik diðer ihracatçýlara iletilebilmesini teminen ÇHCnin Ankara Büyükelçiliðine soru formlarý gönderilmiþtir. (2) Þikâyetçi yerli üretici firma, soruþturma süresince Müsteþarlýk ile iþbirliði içinde olmuþ ve gerektiðinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiþtir. Soruþturma süresi içerisinde baþka herhangi bir firma, dernek veya birlik, Türkiyede alüminyumdan mamul hassaslaþtýrýlmýþ ofset baský kalýbý üretimi ile iþtigal ettiðine dair bilgi sunmamýþtýr. (3) Soru formu gönderilen bir aracý firmadan ve ÇHCde yerleþik üretici/ihracatçý PNE Print Technology Co. Ltd. firmasýndan yanýt alýnmýþ, ancak PNE Print Technology Co. Ltd. firmasýndan alýnan cevabýn damping soruþturmasýnda ihtiyaç duyulan temel bazý verilerden yoksun bulunduðu tespit edilmiþtir. Bu nedenle, söz konusu firmanýn iþbirliðinde bulunmadýðý kabul edilmiþtir. Söz konusu firma eksikliklerle ilgili olarak bilgilendirilmiþ ve ek açýklama için kendisine süre tanýnmýþtýr. Verilen süre zarfýnda söz konusu firmadan herhangi bir cevap alýnamamýþtýr. (4) Soruþturma döneminde ÇHCden soruþturma konusu ürünü ithal ettiði belirlenen 30 ithalatçý firmaya "ithalatçý soru formu" gönderilmiþ, bunlarýn 20sinden yanýt alýnmýþtýr. (5) Soruþturma konusu ürünün belirlenen ithalatçýlarý haricinde muhtemel diðer ithalatçýlarýna da, Açýlýþ Tebliðinde belirtilen süre içerisinde soruþturmaya taraf olmalarý için imkân tanýnmýþ ve bu çerçevede 1 ithalatçý firmadan soru formuna cevap alýnmýþtýr. (6) Ayrýca, soruþturmanýn sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak Açýlýþ Tebliðinin 8 inci maddesi kapsamýna girmeyen diðer ilgili taraflarýn da (ürünü girdi olarak kullanan iþletmeler, ürüne ait meslek kuruluþlarý,

2 tüketici dernekleri, üretim dalýndaki iþçi veya iþveren sendikalarý vb.) görüþlerini sunmalarý için süre tanýnmýþ ancak bu süre zarfýnda herhangi bir cevap alýnamamýþtýr. Yerinde doðrulama soruþturmalarý MADDE 4 (1) Yönetmeliðin 21 inci maddesi çerçevesinde, zarara iliþkin bilgilerin güncellenmesi ve doðrulanmasý için üretim ve idari merkezleri Kýrklareli ve Ýstanbulda olan yerli üretici firma nezdinde yerinde doðrulama soruþturmasý yapýlmýþtýr. (2) Soruþturmaya konu ÇHCde yerleþik üretici/ihracatçýlardan iþbirliði olmadýðýndan yurtdýþýnda yerinde doðrulama soruþturmasý gerçekleþtirilmemiþtir. (3) Ýthalatçýlarca sunulan bilgilerin yeterli delillerle desteklenenleri dikkate alýnmýþ olup, ithalatçýlar nezdinde yerinde doðrulama soruþturmasýna gerek görülmemiþtir. Ýlgili taraflarýn bilgilendirilmesi ve dinlenmesi MADDE 5 (1) Soruþturma açýlmasýný müteakip, ÇHCde yerleþik bilinen üretici/ihracatçýlara ve ayrýca anýlan ülkede yerleþik diðer üretici/ihracatçýlara iletilebilmesini teminen ÇHC Ankara Büyükelçiliðine soru formu, þikâyetin gizli olmayan özeti ve Açýlýþ Tebliðinin birer örneði gönderilmiþtir. (2) Soruþturma sýrasýnda ilgili taraflardan gelen dinleme toplantýsý talepleri karþýlanmýþ olup, yerli üretici ve ithalatçýlarýn bir arada yer aldýðý ve kendilerine soruþturma ile ilgili görüþlerini sunma imkâný veren bir kamu dinleme toplantýsý düzenlenmiþtir. (3) Ýlgili taraflara soruþturma boyunca, soruþturma ile ilgili görüþlerini, bu görüþlerle alâkalý bilgi ve belgeleri sunma imkaný verilmiþ ve söz konus ve belgeler deðerlendirilmiþtir. Soruþturma sýrasýnda sunulan nesnel görüþlere, iþbu Teblið içerisinde yeri geldiðinde deðinilmiþtir. Soruþturma dönemi MADDE 6 (1) Damping belirlemesi için 01/01/200731/12/2007 tarihleri arasý soruþturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiþtir. Zarar belirlemesinde ise veri toplama ve analiz için 01/01/200431/12/2007 arasýndaki dönem (zarar inceleme dönemi) esas alýnmýþtýr. ÝKÝNCÝ KISIM Soruþturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün Genel MADDE 7 (1) Soruþturma gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ÇHC menþeli alüminyumdan mamul hassaslaþtýrýlmýþ ofset baský kalýbý için baþlatýlmýþtýr. (2) Ofset sisteminde baský, alüminyumdan mamul hassaslaþtýrýlmýþ ofset baský kalýbýyla yapýlmaktadýr. Makineye takýlan kalýp üzerinde þekil olan yerler mürekkebi alarak blanket denen kauçuk levhaya geçirmekte buradan da kâðýda baský yapýlmaktadýr. (3) Alüminyumdan mamul hassaslaþtýrýlmýþ ofset baský kalýplarý konvansiyonel ve bilgisayardan-kalýba (Computer to Plate CTP) olmak üzere ikiye ayrýlýr. Konvansiyonel diye tanýmlanan kalýplar da pozitif ve negatif olarak ikiye ayrýlýr. Negatif plakalar negatif film kullanýlarak, pozitif plakalar pozitif film kullanýlarak yapýlýr. CTP plakalar özel bir makinede film olmadan pozlandýrýlýp yapýlan kalýplardýr. Bahsedilen bu kalýplarýn imalatý alüminyumun sathýnýn iþlenmesine kadar aynýdýr. Ancak üzerine sürülen hassaslaþtýrýcýlar farklýdýr. (4) Rulo halinde alýnan alüminyum, satýh iþleme (grenleme) makinesinde bobin standýna takýlýr. Önce alüminyum üzerindeki yað kostikle temizlenir ve ürün elektro-kimyasal tankýna konmuþ kimyasal karýþýmla elektrik verilerek üst sathý aþýndýrýlýr. Buradan çýkan ürün sülfürik asitli anodize tankýna girerek üstü anodize edilir; oksitlenmeye karþý saf suyla yýkanýr; kurutulur ve rulo olarak tekrar sarýlýr. Hassaslaþtýrma makinesine takýlan rulonun üzeri hassaslaþtýrýlýr ve makine ebadýna göre kesilerek kullanýcýya iletilir. (5) Yerli üreticiler tarafýndan üretilen alüminyumdan mamul hassaslaþtýrýlmýþ ofset baský kalýplarý ile soruþturma

3 konusu ülkeden ithal edilen kalýplar iþlevsel özellikleri, fiziki özellikleri, daðýtým kanallarý, kullaným amaçlarý, tüketicilerin algýlamasý ve birbirini ikame edebilmeleri açýsýndan ayný ya da benzer özellikler göstermektedir. (6) Bazý ithalatçýlar yerli üretim dalýnýn CTP ve negatif konvansiyonel kalýp üretmediðini iddia etmiþlerdir. Ancak yerli üretim dalý nezdinde yapýlan yerinde doðrulama esnasýnda yerli üretim dalýnýn bu ürün tiplerini üretme kabiliyetinin olduðu ayrýca az miktarda üretim yaptýðý tespit edilmiþtir. (7) Bazý ithalatçýlar CTP kalýplarýn ayrýca deðerlendirilmesi/soruþturma kapsamýndan çýkarýlmasý gerektiðini ifade etmiþlerdir. Her ne kadar son dönemlerde kullaným alanýnýn yaygýnlaþtýðý belirtilen CTP kalýplar üretim süreci, teknoloji, fiyatlar açýsýndan bazý farklýlýklar arz etse de bu kalýplar temel üretim süreci, üretimde kullanýlan temel hammadde, temel kullaným alaný ve iþlevi, temel fiziksel özellikleri açýsýndan soruþturma konusu ürün kapsamýna girmekte, yerli üretim dalý tarafýndan az miktarda da olsa üretimi yapýlmakta olup soruþturma kapsamýndaki ürünün bir tipi olarak deðerlendirilmektedir. (8) Çoðu ithalatçý firma ithal edilen ürünün tercih sebepleri arasýnda ilk olarak fiyatý göstermektedir. Ayrýca yerli ürünün kalitesinin ithal ürüne göre iyi olmadýðýna iliþkin iddialar somut delillerle desteklenmemesi ve yerli üretim dalýnýn kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmasý nedeniyle yerinde bulunmamýþtýr. (9) Bu baðlamda, ÇHCden ithal edilen soruþturma konusu alüminyumdan mamul hassaslaþtýrýlmýþ ofs baský kalýplarý ile yerli üretim dalý tarafýndan üretilen kalýplar benzer ürün olarak kabul edilmiþtir. (10) Öte yandan, fiyat farklýlýðýnýn tercih sebebi olarak gösterilmesi, konuya iliþkin diðer bilgiler ýþýðýnda yerli ürünün benzer ürün olmamasýna deðil, ithal ürünle yerli ürün arasýndaki rekabette fiyatýn önemli bir unsur olduðuna iþaret etmektedir. (11) Soruþturma konusu ürün ile ilgili açýklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTÝP ve karþýlýðý eþya tanýmýdýr. Bununla beraber, soruþturma konusu eþyanýn Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonlarýnda ve/veya tanýmlarýnda yapýlacak deðiþiklikler bu Teblið hükümlerinin uygulanmasýna halel getirmez. ÜÇÜNCÜ KISIM Dampinge Ýliþkin Belirlemeler Genel MADDE 8 (1) ÇHCde yerleþik üretici/ihracatçýlardan iþbirliði yapan firma olmamýþtýr. Bu çerçevede, damping belirlemelerinde (normal deðer, ihraç fiyatý ve fiyat ayarlamalarý) Yönetmelikin 26 ncý maddesi hükümlerine uygun olarak mevcut veriler kullanýlmýþtýr. (2) Damping marjý hesabý alüminyumdan mamul hassaslaþtýrýlmýþ ofset baský kalýplarý içinde en çok ticarete konu olduðu gözlemlenen 0,30 mm pozitif konvansiyonel kalýp üzerinden yapýlmýþ, sýnaî maliyetten ticari maliyete geçiþ aþamasýnda gerçekleþen maliyetler üretici/ihracatçý lehine olacak þekilde ayarlanmýþtýr. Bu çerçevede, hem oluþturulmuþ normal deðer hem de gerçekleþen aðýrlýklý ortalama ihraç fiyatý söz konusu ürün tipi üzerinden hesaplanmýþtýr. (3) Bazý ithalatçýlar, marj hesabý yapýlýrken CTP kalýbýn kullanýlmasý gerektiðine iliþkin itirazlarýný dile getirmiþlerdir. Ancak marj hesabý yapýlýrken daha önce de belirtildiði gibi ofset baský kalýplarý içerisinde ticarete en çok konu olan ve bu nedenle dampingin varlýðýný en saðlýklý biçimde ortaya koymayý saðlayacak olan konvansiyonel kalýplardan 0,30 mm pozitif konvansiyonel kalýp kullanýlmýþtýr. Normal deðer MADDE 9 (1) Normal deðerin tespitinde Açýlýþ Tebliðinde belirtildiði üzere, Yönetmelikin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye alýnmýþ ve emsal ülke seçimine ilgili taraflardan süresi içerisinde herhangi bir itiraz alýnmamýþtýr. Bu kapsamda, normal deðerin belirlenmesinde Türkiyedeki üretim maliyetlerine makul bir kâr marjý eklenmek suretiyle hesaplanan oluþturulmuþ normal deðer kullanýlmýþtýr.

4 (2) Bu baðlamda, Türkiyede üretilen benzer malýn birim imalat maliyetine genel, idari, satýþ ve finansman giderleri ile makul bir karýn eklenmesiyle oluþturulan deðer, normal deðer olarak alýnmýþtýr. Mezkûr yöntem, Türkiyenin genel ekonomik düzeyi ve üretim hacmi nedeniyle elveriþli konumda bulunmasý ve adil karþýlaþtýrmaya esas teþkil edebilecek nitelikte baþka veri bulunmamasý nedeniyle tercih edilmiþtir. (3) Bazý ithalatçýlar normal deðer olarak neden ÇHC yurtiçi satýþ fiyatlarýnýn alýnmadýðý yönünde itirazda bulunmuþtur. Ancak ilgili ülkenin yurtiçi satýþ fiyatlarýnýn alýnabilmesi için o ülkenin piyasa ekonomisine sahip olmasý ya da ilgili sektörde piyasa ekonomisinin hâkim olduðunun ispatý gerekmektedir. Ancak Yönetmelik ek madde 1deki ölçütler çerçevesinde soru formuna cevap veren üretici/ihracatçý firma piyasa ekonomisi koþullarýnda faaliyet gösterdiðini ispat etmediði için ÇHCnin piyasa ekonomisine sahip olmadýðý kabul edilmiþtir. Ýhraç fiyatý MADDE 10 (1) Ýhraç fiyatý, iþbirliðinde bulunan ithalatçýlar tarafýndan saðlanan veriler çerçevesinde, normal deðer belirlemesinde kullanýlan ürün tipine iliþkin ithalat verilerine dayanýlarak tespit edilmiþtir. Fiyat karþýlaþtýrmasý MADDE 11 (1) Normal deðerle ihraç fiyatýný adil biçimde karþýlaþtýrmak amacýyla, ihraç fiyatýnýn belirlenmesi aþamasýnda, mevcut veriler çerçevesinde gümrük masraflarý, navlun ve sigorta giderleri için ithalatçý faturalarýndan elde edilen veriler kullanýlarak ve FOB düzeyinde çekilerek ayarlama yapýlmýþtýr. (2) Normal deðer ile ihraç fiyatý fabrika çýkýþ aþamasýnda olduðu kabul edilen fiyatlar esas alýnarak ayný ticari aþamada karþýlaþtýrýlmýþtýr. (3) Ýhraç fiyatýnýn belirlenmesinde kullanýlan navlun bedeline iliþkin bazý ithalatçýlarca yapýlan itiraz incelenerek yerinde bulunmuþ ve hesaplamalar üzerinde gerekli düzeltmeler yapýlmýþtýr. Damping marjý MADDE 12 (1) Yönetmeliðin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjý, yukarýda da ifade olunduðu üzere 0,30 mmlik pozitif alüminyumdan mamul hassaslaþtýrýlmýþ konvansiyonel ofset baský kalýbýnýn oluþturulmuþ normal deðeri ile bu tipin aðýrlýklý ortalama ihraç fiyatýnýn karþýlaþtýrýlmasý suretiyle hesaplanmýþtýr. (2) Bu çerçevede, damping marjý CIF bedelin %72,32si, spesifik olarak ise 3,25 ABD Dolarý/Kg (2,42 ABD Dolarý/ m2) seviyesinde tespit edilmiþtir. DÖRDÜNCÜ KISIM Zarara Ýliþkin Belirlemeler BÝRÝNCÝ BÖLÜM Dampingli Ýthalat Genel MADDE 13 (1) Yönetmeliðin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruþturma konusu ülke menþeli ithalatý hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artýþ olup olmadýðý incelenmiþtir. Maddenin genel ithalatý MADDE 14 (1) 2004 yýlýnda m2 olan maddenin genel ithalatý, 2005 yýlýnda m2, 2006 yýlýnda m2, 2007 yýlýnda ise m2 olarak gerçekleþmiþtir. Dampingli ithalat MADDE 15 (1) Maddenin soruþturma konusu ülkeden ithalatý 2004 yýlýnda m2den, 2005 yýlýnda m2ye, 2006 yýlýnda m2ye yükselmiþ, 2007 yýlýnda ise m2 olarak gerçekleþmiþtir. Sö konusu ithalat miktar bazýnda döneminde 4,5 katlýk bir artýþ göstermiþtir. (2) Söz konusu ithalatýn toplam ABD Dolarý deðeri ise 2004 yýlýnda den, 2005 yýlýnda e, 2006 yýlýnda ye, 2007 yýlýnda ise ye yükselmiþtir. (3) Maddenin söz konusu ülkeden ithalatýnýn toplam ithalat içindeki payý miktar bazýnda 2004 yýlýndan

5 2007ye kadar sýrasýyla %7,26, %13,51, %18,18 ve %32,11 olarak gerçekleþmiþtir. Maddenin üçüncü ülkelerden ithalatý MADDE 16 (1) Maddenin üçüncü ülkelerden ithalatý, 2004 ile 2007 yýllarý arasýnda sýrasýyla miktar bazýnda m2, m2, ve m2 olarak gerçekleþmiþtir döneminde üçüncü ülkelerden ithalat %10 oranýnda azalmýþtýr döneminde üçüncü ülkelerin genel ithalat içindeki payý %92,74ten, %67,89a düþmüþtür. (2) Ayný dönemde diðer ülkelerden gerçekleþtirilen ithalatýn birim fiyatý 2,40 ABD Dolarý/m2den 4,51 ABD Dolarý/m2ye yükselmiþtir. Ýthalat içindeki pay bakýmýndan ikinci sýrada yer alan Belçikadan gerçekleþtirilen ithalatýn birim fiyatýnýn istatistiklerde tespit edilen sorun yüzünden düþük görünmesi nedeniyle, diðer ülkelerden gerçekleþtirilen ithalatýn birim fiyatýnýn aslýnda 4,51 ABD Dolarý/m2 birim fiyatýndan daha yüksek olduðu anlaþýlmýþtýr. (3) Bazý ithalatçýlar ÇHC dýþýndaki ülkelerin neden soruþturma kapsamý dýþýnda tutulduðuna iliþkin itirazda bulunmuþtur. Açýlýþ Tebliði ve nihai bildirimde belirtildiði üzere diðer ülkeler kaynaklý soruþturma konusu ithalat, miktarý ve/veya birim fiyatý itibariyle bu aþamada yerli üretime zarar verebilecek nitelikte olmadýðý gerekçesiyle þikâyet edilmemiþtir. (4) Ayrýca bazý ithalatçýlar ÇHCden gerçekleþtirilen ithalata yönelik olarak dampinge karþý önl gelmesi durumunda piyasanýn yerli üretim dalýna baðýmlý kýlýnacaðýný ve yerli üretim dalýnýn tekel konumuna getirileceðini ifade etmiþlerdir. Öte yandan kamu dinleme toplantýsýnda söz alan diðer bazý ithalatçýlar ise önlem alýnmasýnýn yerli üretim dalýna yarar saðlamayacaðýný, ithalatýn alternatif kaynaklara yöneleceðini dile getirmiþlerdir. Ýthalatçýlarca ileri sürülen bu iki iddia birbiriyle çeliþmektedir. ÇHCden veya diðer ülkelerden yapýlacak ithalatýn önünde bir engel bulunmamaktadýr. Dampingli ithalatýn pazar payýndaki deðiþim MADDE 17 (1) Maddenin yurtiçi tüketimi, yerli üretim dalýnýn yurtiçi satýþlarý ile genel ithalatýn toplanmasý suretiyle hesaplanmýþtýr. (2) Bu çerçevede belirlenen toplam tüketim endeks olarak 2004 yýlýnda 100, 2005 yýlýnda 113, 2006 yýlýnda 116 iken 2007de 121 olmuþtur. (3) döneminde dampingli ithalatýn pazar payý endeks olarak sýrasýyla 100den, 2005 yýlýnda 188e, 2006 yýlýnda 254e soruþturma döneminde ise 451e yükselmiþ, buna karþýlýk ayný dönemde yerli üretim dalýnýn endeks olarak pazar payý 100den, 2005 yýlýnda 78e, 2006 yýlýnda 71e ve soruþturma döneminde 57ye gerilemiþtir. Dampingli ithalatýn fiyatlarýnýn geliþimi MADDE 18 (1) ÇHCden yapýlan ithalatýn aðýrlýklý ortalama CIF birim fiyatý 2004 yýlýnda 2,22 ABD Dolarý/m2, 2005 yýlýnda 2,98 ABD Dolarý/m2, 2006 yýlýnda 2,90 ABD Dolarý/m2, soruþturma dönemi olan 2007 yýlýnda ise 2,71 ABD Dolarý/m2 olarak gerçekleþmiþtir. Fiyat baskýsý MADDE 19 (1) Fiyat baskýsý, ÇHC menþeli ithal ürün fiyatlarýnýn Türkiye piyasasýnda yerli üretim dalýnýn olmasý gereken satýþ fiyatýnýn yüzde olarak ne kadar altýnda kaldýðýný gösterir. ÇHC menþeli ithalatýn gümrük vergisi ve diðer gümrükleme masraflarý dâhil Türkiye piyasasýna giriþ fiyatlarý, yerli üretim dalýnýn üretim maliyetine mâkul oranda kâr marjý eklenmek suretiy tespit edilen olmasý gereken satýþ fiyatý ile mukayese edilmiþ ve dampingli ithalatýn fiyatýnýn yerli üretim dalýnýn olmasý gereken fiyatýný önemli ölçüde baský altýna aldýðý tespit edilmiþtir. Bu çerçevede, soruþturma döneminde damping marjý hesabýna esas ihraç iþlemleri bazýnda yapýlan hesaplamada CIF bedelin %58,91i oranýnda, spesifik olarak ise 2,65 ABD Dolarý/Kg (1,97 ABD Dolarý/m2) düzeyinde fiyat baskýsý tespit edilmiþtir.

6 ÝKÝNCÝ BÖLÜM Yerli Üretim Dalýnýn Durumu Yerli üretim dalýnýn ekonomik göstergeleri MADDE 20 (1) Dampingli ithalatýn yerli üretim dalý üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, tek yerli üretici firma olan Arkadaþ Makina Kimya Sanayi ve Ticaret A.Þ. firmasýnýn dönemindeki verileri esas alýnmýþtýr. (2) Deðerlendirmeler yapýlýrken, mümkün olduðu ölçüde soruþturma konusu ürüne iliþkin veriler kullanýlmýþtýr. (3) Eðilimin saðlýklý bir þekilde incelenmesi amacýyla Türk Lirasý bazýndaki veriler yýllýk ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanýlarak enflasyondan arýndýrýlmýþtýr. (4) Bazý ithalatçýlar tarafýndan son dönemde kurlarda önemli deðiþiklerin olduðu ve bunlarýn deðerlendirmeye alýnmasý gerektiði belirtilmektedir. Ancak soruþturma dönemi soruþturmanýn baþýnda veri temin edilebilecek en güncel dönem olarak seçilmiþ olup, soruþturmanýn tamamlanma aþamasýndaki bu tür bir deðiþikliðe gidilmesi mümkün görülmemiþtir. a) Yerli üretim dalýnýn üretimi, kapasite ve kapasite kullaným oraný (KKO) (1) Yerli üretim dalýnýn, ilgili üründe 2004 yýlýnda 100 olan üretim miktar endeksi 2005de 77, 2006da 100 ve 2007de ise 81 olarak gerçekleþmiþtir. (2) Yerli üretim dalýnýn, ilgili üründe, 2004de 100 olarak alýnan kapasite endeksi, sonraki üç yýl için 364 olarak gerçekleþmiþ Kapasite kullaným oraný 2004te %65, 2005te %14, 2006da %18 olarak gerçekleþmiþ, 2007de ise %14 seviyesinde olmuþtur. Firma 2005 yýlýnda yaptýðý yatýrýmla kapasitesini dört kata yakýn artýrmýþtýr. Buna raðmen düþüþ gösteren üretim rakamlarý nedeniyle kapasite kullaným oraný düþük seviyelerde kalmýþtýr. (3) Bazý ithalatçýlar tarafýndan yerli üretim dalýnýn üretim kapasitesinin yurtiçi tüketimi karþýlamaya yeterli olmadýðý belirtilmiþtir. Ancak mevzuat çerçevesinde yerli üretim dalýnýn yurtiçi talebin tamamýný karþýlamasý gibi bir koþul bulunmamaktadýr. b) Yurtiçi fiyatlar ve maliyetler (1) Yerli üretim dalýnýn, ilgili üründe ortalama yurtiçi birim satýþ fiyatý endeksi, 2004 yýlý 100 alýndýðýnda, 2005de 90a, 2006da 89a ve 2007de 77 seviyesine gerilemiþtir. c) Kârlýlýk (1) Maliyetlerdeki artýþlarýn fiyatlara tam olarak yansýtýlamamasý sonucu kârlýlýk özellikle 2004 yýlýndan soruþturma dönemine gelindiðinde önemli ölçüde kötüleþmiþ; yerli üretim dalýnýn ilgili ürüne iliþkin toplam kârlýlýðý 2004de -100 olarak kabul edildiðinde 2005de -158, 2006da -193 ve 2007de -177 olarak gerçekleþmiþtir. Birim kârlýlýk endeksi ise 2004 yýlýnda -100 iken, 2005de -176, 2006da -164, 2007de -233 olarak gerçekleþmiþtir. ç) Nakit akýþý (1) Yerli üretim dalýnýn nakit akýþý, 2004 yýlýnda -100 iken, bu rakam 2005de -228, 2006da -287ye gerilemiþ, 2007de ise -282 olmuþtur. d) Yerli üretim dalýnýn iç piyasa satýþlarý ve pazar payý (1) Yerli üretim dalýnýn, ilgili üründe, 2004 yýlýnda 100 olan yurtiçi satýþ miktar endeksi, 2005te 88e, 2006da 82ye ve 2007de 69a gerilemiþtir. (2) Yerli üretim dalýnýn, ilgili üründe, yurtiçi pazar payý endeksi 2004 yýlýnda 100 iken, 2005 yýlýnda 78, 2006 yýlýnda 71 iken, 2007de 57ye gerilemiþtir. (3) Büyüyen pazardan pay almak için yeni yatýrýmlara yönelen yerli üretim dalýnýn bu büyümeden yeterince yararlanamadýðý ve zarar inceleme döneminde pazar kaybýna uðradýðý tespit edilmiþtir. e) Ýhracat (1) Yerli üretim dalýnýn, ilgili üründe, 2004 yýlýnda 100 olan ihracat miktar endeksi, 2005de 133, 2006da 863 ve 2007de 220 olarak gerçekleþmiþtir.

7 (2) Bununla birlikte ihracatýn toplam satýþlar içindeki oraný 2006 yýlý hariç çok büyük boyutlarda olmadýðýndan finansal göstergelere ciddi boyutlu bir etkisi olmadýðý tespit edilmiþtir. f) Stoklar (1) Yerli üretim dalýnýn, ilgili üründe, 2004 yýlýnda 100 alýnan miktar bazýnda stok endeksi, 2005de 127ye, 2006da 160a eriþmiþ ve 2007de ise 260 düzeyine yükselmiþtir. Toplam satýþlarýn stoklara oranýnýn (stok devir hýzý) ise 2004 yýlýnda 3,84 iken 2007 yýlýnda 1,12 düzeyine gerilediði görülmektedir. g) Ýstihdam (1) Yerli üretim dalýnýn ilgili ürün üretiminde çalýþan sayýsý endeks olarak döneminde deðiþiklik göstermemiþtir. ð) Ücretler (1) Yerli üretim dalýnýn, ilgili ürün üretiminde çalýþan iþçilerinin reel ücret endeksi 2004 yýlýnda 100 iken, 2005 yýlýnda 96, 2006da 87 ve 2007da ise 86ya gerilemiþtir. h) Verimlilik (1) Yerli üretim dalýnýn ilgili ürün üretiminde çalýþan iþçi baþýna verimlilik endeksi 2004 yýlýnda 100 iken, 2005de 77, 2006da 100 ve 2007de 81 seviyesinde gerçekleþmiþtir. (2) Buna karþýn, yerli üretimin, ilgili üründe, ortalama birim sýnaî maliyet endeksi 2004 yýlýnda 100 alýndýðýnda, 2005, 2006 ve 2007de 96 olarak gerçekleþmiþ, ortalama birim ticari maliyet endeksi ise 2004 yýlýnda 100 alýndýðýnda, 2005de 101, 2006da 99 ve 2007de 99 olarak gerçekleþmiþtir. (3) Bazý ithalatçý firmalar tarafýndan yerli üretim dalýnýn çok eski bir teknoloji kullanarak üretim yaptýðý ve bu nedenle maliyetlerinin yüksek olduðu iddia edilmiþtir. Yerinde inceleme neticesinde firmanýn 2005 yýlýnda üretime soktuðu yeni hattý incelenmiþ ve söz konusu iddianýn mesnetsiz olduðu anlaþýlmýþtýr. ý) Özkaynaklarýn kârlýlýðý ve yatýrým hâsýlatý (1) Yerli üretim dalýnýn, 2004 yýlý itibariyle -100 kabul edilen özkaynak kârlýlýðý (Kâr/Özkaynak) endeksi 2005de -155, 2006da -198 ve 2007de -187 olarak gerçekleþmiþtir. Yatýrým hâsýlatý (Kâr/Aktif Toplamý) endeksine bakýldýðýnda ise 2004 yýlýnda -100 iken 2005de -143, 2006da -186 ve 2007de -179 olarak gerçekleþmiþtir. i) Sermaye artýþý (1) Yerli üretim dalýnýn tüm faaliyetlerine iliþkin, 2004 yýlýnda 100 olan özsermaye endeksi 2005de 102, 2006da 97 SDde ise 95 olarak gerçekleþmiþtir. j) Büyüme (1) Yerli üretim dalýnýn tüm faaliyetlerine iliþkin aktif büyüklüðü reel olarak 2004 yýlýnda 100 iken 2005de 111e yükselmiþ, daha sonra 2006da 104e ve 2007de 99a gerilemiþtir. k) Yatýrýmlardaki artýþ (1) Yerli üretim dalý üretim kapasitesini artýracak þekilde 2005 yýlýnda bir üretim hattý kurarak tevsi yatýrýmý gerçekleþtirmiþtir. l) Damping marjýnýn büyüklüðü (1) Yapýlan hesaplamalarda damping marjýnýn önemli oranda olduðu tespit edilmiþtir. Yerli üretim dalýnýn ekonomik göstergelerinin deðerlendirilmesi MADDE 21 (1) Yapýlan incelemeler neticesinde, yerli üretim dalýnýn büyüyen pazarda ticari maliyetinin altýnda fiyatlarla bile satýþlarýnýn azaldýðý; bunun sonucunda üretimini azaltmak durumunda kaldýðý; buna raðmen stoklarýnýn önemli ölçüde arttýðý anlaþýlmýþtýr. Bu bozulmanýn neticesi olarak karlýlýðý ve nakit akýþý daha da kötüleþen yerli üretim dalýnýn yatýrýmlarýn geri dönüþü, yatýrým hasýlatý gibi ekonomik göstergelerinde ciddi ö gördüðü anlaþýlmýþtýr. BEÞÝNCÝ KISIM Dampingli Ýthalat ile Zarar Arasýndaki Nedensellik Baðý Dampingli ithalatýn etkisi MADDE 22 (1) döneminde, üçüncü ülkeler menþeli ithalat yaklaþýk %10 oranýnda

8 azalýrken, ÇHC menþeli ithalatýn söz konusu dönemde %445 oranýnda arttýðý; 2004 yýlýnda yaklaþýk %7 olan toplam ithalat içindeki payýnýn soruþturma döneminde yaklaþýk %32ye çýktýðý tespit edilmiþtir. (2) Soruþturma konusu ürün tüketiminde döneminde %21 oranýnda artýþ görülmesine raðmen ÇHC menþeli dampingli ithalatýn pazar payý, ayný dönemde yaklaþýk 3,5 kat artýþ göstermiþtir. Ayný dönemde yerli üretim dalýnýn pazar payý önemli ölçüde düþerken bu pay dampingli ithalata kaymýþtýr. (3) Zarar inceleme döneminde soruþturma konusu ürünün ÇHCden dampingli ithal fiyatlarýnýn yerli üretim dalýnýn fiyatlarýný önemli ölçüde baský altýnda tuttuðu, bu nedenle yerli üretim dalýnýn fiyatlarýný ayný dönemde maliyetlerde görülen düþüþten de fazla azaltmak durumunda kaldýðý ve bu durumun yerli üretim dalýnýn karlýlýðýný daha da bozduðu; 2004 yýlýna göre SDde mutlak ve nispi olarak artan dampingli ithalat nedeniyle yerli üretim dalýnýn satýþlarýnýn azaldýðý, pazarýn büyümesine raðmen üretimini kýsmak durumunda kaldýðý; bu nedenle ekonomik göstergelerinin olumsuz etkilendiði tespit edilmiþtir. (4) Dampingli ithalatýn yerli üretim dalýnýn fiyatlarý üzerinde oluþturduðu fiyat baskýsý, yerli üretim dalýnýn dampingli ithalatla rekabet edememesine ve pazarýn büyümesine raðmen satýþlarýnýn azalmasýna yol açmýþtýr. Mevcut durum ve göstergeler, yerli üretim dalýnýn dampingli ithalat il fiyat rekabetine girmesinin mümkün bulunmadýðýný açýkça ortaya koymaktadýr. (5) Dampingli ithalattaki artýþ ile yerli üretim dalýnýn ekonomik göstergelerinde yukarýda ifade edilen olumsuz geliþmelerin eþ zamanlý olarak ortaya çýkmasý nedeniyle dampingli ithalat ile yerli üretim dalý üzerinde oluþan zarar arasýnda illiyet baðý olduðu sonucuna varýlmýþtýr. Üçüncü ülkelerden ithalat ve diðer unsurlarýn etkisi MADDE 23 (1) Üçüncü ülkelerden gerçekleþen ithalatýn 2004 yýlýndan bu yana nispi ve mutlak olarak azaldýðý, genel ithalat ve tüketim içindeki payýnýn düþtüðü görülmüþtür. Birim fiyatlarýnýn yerli üreticinin birim fiyatlarýna yakýn veya üzerinde oluþu ya da piyasa paylarýndaki geliþim bu aþamada üçüncü ülkeler menþeli ithalatýn yerli üretime zarar verebilecek boyutta olmadýðýný göstermektedir. ALTINCI KISIM Sonuç Karar MADDE 24 (1) Soruþturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalýnda zararýn ve her ikisi arasýnda illiyet baðýnýn mevcut olduðu tespit edildiðinden, Ýthalatta Haksýz Rekabeti Deðerlendirme Kurulunun kararý ve Bakanýn onayý ile aþaðýda tanýmý ve menþe ülkesi belirtilen eþyanýn Türkiyeye ithalatýnda karþýsýnda belirtilen miktarda dampinge karþý vergi yürürlüðe konulmuþtur. GTÝP Madde Ýsmi Menþe Ülke Dampinge Karþý Vergi Miktarý Alüminyumdan mamul hassaslaþtýrýlmýþ ofset baský kalýplarý Çin Halk Cumhuriyeti 2,65 ABD Dolarý/Kg Uygulama MADDE 25 (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numarasý, tanýmý ve menþe ülkesi belirtilen eþyanýn ithalatýnda karþýsýnda gösterilen miktarda dampinge karþý vergiyi tahsil ederler. Yürürlük MADDE 26 (1) Bu Teblið yayýmý tarihinde yürürlüðe girer. Yürütme MADDE 27 (1) Bu Teblið hükümlerini Dýþ Ticaret Müsteþarlýðýnýn baðlý olduðu Bakan yürütür.

9

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2006/9) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2006/9) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2006/9) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE 1 - (1) Balkan Motor Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1) (06.02.2016 t. 29616 s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 5

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1) (06.02.2016 t. 29616 s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 5 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1) (06.02.2016 t. 29616 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Betonstar Mak. San. ve Tic. A.Ş. tarafından

Detaylı

TEBLİĞ. d) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

TEBLİĞ. d) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu, TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 12/4/2015 tarihli

Detaylı

TEBLİĞ. Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/13)

TEBLİĞ. Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/13) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/13) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE 1 (1) Yerli üretici Zimaş Zincir ve

Detaylı

TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2008/34)

TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2008/34) 18 Aralık 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27084 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2008/34) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE

Detaylı

TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2007/4)

TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2007/4) 31 Mart 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26479 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2007/4) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/27) BİRİNCİ BÖLÜM

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/27) BİRİNCİ BÖLÜM 1 Temmuz 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29759 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/27) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEBLİĞ. İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

TEBLİĞ. İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi 13 Kasım 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29174 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/38) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve

Detaylı

31 Mayıs 2010 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27597 TEBLİĞ

31 Mayıs 2010 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27597 TEBLİĞ 31 Mayıs 2010 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27597 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (2010/16) BĠRĠNCĠ KISIM Genel Bilgi ve ĠĢlemler SoruĢturma MADDE

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 13 Kasım 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29174 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/36) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler ve İşlemler Kapsam

Detaylı

ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE

ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE 20 Temmuz 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27647 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2010/18) BĠRĠNCĠ KISIM Genel Bilgi ve ĠĢlemler Mevcut

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2006/28)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2006/28) Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2006/28) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE 1-(1) Yerli üreticiler Bizon Ağaç Sanayi Ticaret

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 15/5/2015

Detaylı

TEBLİĞ. Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/12)

TEBLİĞ. Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/12) 18 Nisan 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27204 Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/12) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE

Detaylı

12 Şubat 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29622 TEBLİĞ

12 Şubat 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29622 TEBLİĞ 12 Şubat 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29622 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEBLİĞ. Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2006/14)

TEBLİĞ. Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2006/14) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2006/14) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE 1 (1) Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş.

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160114-4.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160114-4.htm Page 1 of 6 14 Ocak 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29593 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/51) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/19)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/19) Dış Ticaret Müsteşarlığından: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/19) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma Madde 1- Betareks Metalize İplik ve Ambalaj San.

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/51) ( T R.G.)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/51) ( T R.G.) Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam (TEBLİĞ NO: 2016/51) (21.12.2016 T. 29925 R.G.) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları

Detaylı

TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/11) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/11) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler 1 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26630 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/11) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107 Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 10 Mayıs 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29351 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve yasal

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİHAİ BİLDİRİM RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİHAİ BİLDİRİM RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİHAİ BİLDİRİM RAPORU Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Patinaj Zincirleri (NGS.173.01.2010) Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi 17 Mart

Detaylı

ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE

ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE 12 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27404 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2009/35) BĠRĠNCĠ KISIM Genel Bilgi ve ĠĢlemler Mevcut

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/45 Ref : 6/45. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/27 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/45 Ref : 6/45. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/27 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/45 Ref : 6/45 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/27 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 25/07/2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

TEBLİĞ. ç) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu, 24 Haziran 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29752 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/20) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Trakya

Detaylı

24 Haziran 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

24 Haziran 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 24 Haziran 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29752 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem ve soruşturma MADDE 1 (1) Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/19) (15.05.2015 t. 29356 s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/19) (15.05.2015 t. 29356 s. R.G.) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/19) (15.05.2015 t. 29356 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Dayanak ve başvuru MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler 30 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26392 Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

Detaylı

TEBLİĞ. İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

TEBLİĞ. İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi 27 Mart 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28954 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENM ESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/9) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/05/20100502-8.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/05/20100502-8.htm Page 1 of 8 2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/11) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/38) ( t s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/38) ( t s. R.G.) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/38) (22.08.2015 t. 29453 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Dayanak ve başvuru MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/12) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler ve Soruşturma Konusu Ürün

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/12) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler ve Soruşturma Konusu Ürün Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/12) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler ve Soruşturma Konusu Ürün Meri önlem ve nihai gözden geçirme

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/19) ( T R.G.)

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/19) ( T R.G.) Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/19) (219.06.2016 T. 29747 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/42) BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/42) BİRİNCİ BÖLÜM Resmî Gazete Sayı : 29873 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/42) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/42) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/42) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 30 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29873 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/42) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/30)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/30) 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/30) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2008/24) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2008/24) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler 30 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26952 Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2008/24) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 26/12/2014 Sayı: 2014/127 Ref : 6/127 Konu: ÇİN HALK CUMHURİYETİ VE İSRAİL MENŞELİ TEMPERLENMİŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ EMNİYET CAMLARI NIN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/23)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/23) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/23) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE 1 (1) Elpa Elastiki İplikler Sanayi ve İhracat

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/07/2014 Sayı: 2014/35 Ref : 6/35. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/20 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/07/2014 Sayı: 2014/35 Ref : 6/35. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/20 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/07/2014 Sayı: 2014/35 Ref : 6/35 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/20 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 10/07/2014 tarihli ve 29056 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü NİHAİ BİLDİRİM RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü NİHAİ BİLDİRİM RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü NİHAİ BİLDİRİM RAPORU Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Adi Metallerden Kaplanmış Çubuklar ve İçi Doldurulmuş Teller (DMS.212.00.2010) Damping

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/10) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/10) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Nisan 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29687 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/10) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÜTÜ İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÜTÜ İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÜTÜ İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. GİRİŞ 2. BAŞVURUYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 2.1 Başvurunun konusu 2.2 Başvuru sahipleri 2.3 Başvuru

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/10)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/10) 17 Nisan 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29687 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/10) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/34) BİRİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/34) BİRİNCİ BÖLÜM 31 Temmuz 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29787 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/34) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/25) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE 1 (1) Granitaş Granit Sanayi ve Pazarlama

Detaylı

Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Bilgilendirme Raporu

Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Bilgilendirme Raporu T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç); Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya; Diğerleri,

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 07/11/2014 Sayı: 2014/84 Ref : 6/84. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/34 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 07/11/2014 Sayı: 2014/84 Ref : 6/84. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/34 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 07/11/2014 Sayı: 2014/84 Ref : 6/84 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/34 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 07/11/2014 tarihli ve 29168 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/41 Ref : 6/41. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/28 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/41 Ref : 6/41. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/28 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/41 Ref : 6/41 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/28 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 22/07/2014 tarihli ve 29068 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/40 Ref : 6/40

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/40 Ref : 6/40 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/40 Ref : 6/40 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/26 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (ABD MENŞELİ BEYAZLATILMAMIŞ KRAFTLAYNER KAĞITLAR İÇİN

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/22) (13.06.2015 t. 29385 s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/22) (13.06.2015 t. 29385 s. R.G.) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/22) (13.06.2015 t. 29385 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler ve İşlemler Kapsam ve yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/3) (15.03.2013 T. 28588 R.G.)

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/3) (15.03.2013 T. 28588 R.G.) Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/3) (15.03.2013 T. 28588 R.G.) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem ve soruşturma MADDE 1 (1)

Detaylı

27 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29399 TEBLİĞ

27 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29399 TEBLİĞ 27 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29399 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/23) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/26) ( t s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/26) ( t s. R.G.) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/26) (19.07.2016 t. 29775 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140809-26.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140809-26.htm Sayfa 1 / 8 9 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29083 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/24) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/25) (26.07.2014 T. 29072 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Bilgi ve İşlemler

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/25) (26.07.2014 T. 29072 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Bilgi ve İşlemler Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Soruşturma (TEBLİĞ NO: 2014/25) (26.07.2014 T. 29072 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler MADDE 1 (1) Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/13)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/13) 16 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28709 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/13) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENM ESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Bilgi ve İşlemler

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENM ESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Bilgi ve İşlemler 23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENM ESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem

Detaylı

13/11/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/36 sayılı Tebliğ 1 yayımlanmıştır (Ek 1).

13/11/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/36 sayılı Tebliğ 1 yayımlanmıştır (Ek 1). GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 13/11/2014 Sayı: 2014/89 Ref : 6/89 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/36 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 13/11/2014 tarihli ve 29174 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ PVC İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ PVC İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ PVC İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. GİRİŞ... 1 2. BAŞVURUYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER... 1 2.1. Başvurunun

Detaylı

13/11/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/38 sayılı Tebliğ 1 yayımlanmıştır (Ek 1).

13/11/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/38 sayılı Tebliğ 1 yayımlanmıştır (Ek 1). GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 13/11/2014 Sayı: 2014/91 Ref : 6/91 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/38 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 13/11/2014 tarihli ve 29174 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/43 Ref : 6/43

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/43 Ref : 6/43 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/43 Ref : 6/43 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/22 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. 25/07/2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

ÝTHALATTA GÖZETÝM UYGULANMASINA ÝLÝÞKÝN TEBLÝÐ Cumartesi, 30 Aðustos 2008

ÝTHALATTA GÖZETÝM UYGULANMASINA ÝLÝÞKÝN TEBLÝÐ Cumartesi, 30 Aðustos 2008 ÝTHALATTA GÖZETÝM UYGULANMASINA ÝLÝÞKÝN TEBLÝÐ Cumartesi, 30 Aðustos 2008 ÝTHALATTA GÖZETÝM UYGULANMASINA ÝLÝÞKÝN TEBLÝÐ (TEBLÝÐ NO: 2008/19) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Teblið; aþaðýda gümrük tarife istatistik

Detaylı

19 Temmuz 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

19 Temmuz 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 19 Temmuz 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29775 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/26) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ DAMPİNG SORUŞTURMASI NİHAİ BİLDİRİM ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ GÜNEŞ PANELLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ DAMPİNG SORUŞTURMASI NİHAİ BİLDİRİM ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ GÜNEŞ PANELLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ DAMPİNG SORUŞTURMASI NİHAİ BİLDİRİM ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ GÜNEŞ PANELLERİ ŞUBAT 2017 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/34) BİRİNCİ BÖLÜM

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/34) BİRİNCİ BÖLÜM 31 Temmuz 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29787 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/34) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/49) BİRİNCİ BÖLÜM

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/49) BİRİNCİ BÖLÜM 7 Aralık 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29911 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/49) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem ve soruşturma MADDE 1 (1) 2/5/2010 tarihli ve 27569

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/14) BİRİNCİ KISIM

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/14) BİRİNCİ KISIM 28 Temmuz 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28008 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/14) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem

Detaylı

TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2007/13) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2007/13) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler 1 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26630 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2007/13) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma

Detaylı

22 Ağustos 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29453 TEBLİĞ

22 Ağustos 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29453 TEBLİĞ 22 Ağustos 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29453 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/39) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut

Detaylı

27 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29399 TEBLİĞ

27 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29399 TEBLİĞ 27 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29399 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/23) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/7) BİRİNCİ KISIM

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/7) BİRİNCİ KISIM 3 Mayıs 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27923 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/7) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150710-34.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150710-34.htm Sayfa 1 / 7 10 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29412 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/24) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/24) (10.07.2015 t. 29412 s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/24) (10.07.2015 t. 29412 s. R.G.) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/24) (10.07.2015 t. 29412 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ;

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 5 Mayıs 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28638 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/10) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 26 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29072 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/25) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma

Detaylı

3 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28989 TEBLİĞ

3 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28989 TEBLİĞ 3 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28989 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/14) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/2) ( t s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/2) ( t s. R.G.) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/2) (12.02.2016 t. 29622 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI ŞİKAYET BAŞVURU FORMU (GİZLİ OLMAYAN NÜSHA)

NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI ŞİKAYET BAŞVURU FORMU (GİZLİ OLMAYAN NÜSHA) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI ŞİKAYET BAŞVURU FORMU (GİZLİ OLMAYAN NÜSHA) Ankara İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/34) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/34) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/34) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2006/17) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE 1-(1) Parke Tek Parke San. ve Tic. A.Ş., Dempar

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/23) ( t s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/23) ( t s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/23) (27.06.2015 t. 29399 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/23) BİRİNCİ

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/22)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/22) 13 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29385 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/22) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler ve İşlemler Kapsam

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/37) (28.08.2015 t. 29459 s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/37) (28.08.2015 t. 29459 s. R.G.) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/37) (28.08.2015 t. 29459 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve dayanak MADDE 1- (1) Bu Tebliğ;

Detaylı

TEBLİĞ. ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/14) BĠRĠNCĠ KISIM Genel Bilgi ve ĠĢlemler

TEBLİĞ. ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/14) BĠRĠNCĠ KISIM Genel Bilgi ve ĠĢlemler 10 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28349 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/14) BĠRĠNCĠ KISIM Genel Bilgi ve ĠĢlemler Mevcut önlem

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/20) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE 1- (1) Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/2)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/2) 31 Ocak 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28190 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/2) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem ve

Detaylı

Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı

Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı HİZMETLERİMİZ ve Hızlı Çözümler Gümrük Müşavirliği İthalat İşlemleri, İhracat İşlemleri, Transit İşlemleri, Antrepo İşlemleri, Devir İşlemleri, Serbest Bölge İşlemleri

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2015/44) ( t s. R.G.)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2015/44) ( t s. R.G.) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2015/44) (16.09.2015 t. 29477 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 1 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28959 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Ocak 2016 PERŞEMBE Sayı : 29593 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2016/8362 Recep

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/49 Ref : 6/49

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/49 Ref : 6/49 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/49 Ref : 6/49 Konu: ÇİN HALK CUMHURİYETİ (ÇHC) MENŞELİ İKİ ÜRÜN İÇİN DAMPİNGE KARŞI KESİN ÖNLEM YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 26/07/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/14) (03.05.2014 T. 28989 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Bilgi ve İşlemler

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/14) (03.05.2014 T. 28989 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Bilgi ve İşlemler Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Mevcut önlem ve soruşturma (TEBLİĞ NO: 2014/14) (03.05.2014 T. 28989 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler MADDE 1 (1)

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/16) BİRİNCİ KISIM

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/16) BİRİNCİ KISIM 28 Temmuz 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28008 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/16) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma

Detaylı

TEBLİĞ. Polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat

TEBLİĞ. Polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat 11 Kasım 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29172 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/39) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve yasal

Detaylı