Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL**

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL**"

Transkript

1 ISSN: Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağları ile Yakalanan Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Bireylerinde Total Boy ile Vücut Çevresi İlişkisinin Araştırılması Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL** Özet Luciobarbus mystaceus Keban Baraj Gölü balıkçılığında en önemli türlerden birisidir. Ekonomik değeri oldukça yüksektir. Bu türün avcılığı bölgede galsama ağları ile yapılmaktadır. Galsama ağları seçiciliği en yüksek balık yakalama aletidir. Türün morfolojik yapısı yakalanabilirliği önemli derecede etkilemektedir. Bu araştırmada, L. mystaceus bireylerinde total boy ile vücut çevresi arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma Mayıs 2011 ile Temmuz 2012 tarihleri arasında Keban Baraj Gölü nün Pertek Bölgesi nde yürütülmüştür. Farklı donam faktörlerine (0,30; 0,40; 0,50; 0,60 ve 0,70) sahip galsama ağlarıyla yakalanan balıklarda total boy ile galsama arkası ve dorsal yüzgeç hizasından ölçülen vücut genişlikleri arasında kuvvetli doğrusal bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler: Luciobarbus mystaceus, galsama ağları, donam faktörü, seçicilik Investigation of Relationship Between Total Lengths and Body Girths of Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Caught with Gillnets with Different Hanging Ratios Abstract Luciobarbus mystaceus is one of the most important fish species in the Keban Dam Lake fisheries. Its economic value is considerably high. Catching of this species is carried out with gillnets in the region. Gillnet is the most selective fishing gear. Morphological structure of fish affect to catchability. In this study, it is investigated that relationship between total length and body girth of L. mystaceus. The investigation was carried out in the Pertek Region of Keban Dam Lake between May 2011 and July In the fishes caught with gillnets with five different hanging ratios (0.30; 0.40; 0.50; 0.60 ve 0.70), it was determined that strong linear relationship between total length and body girth which measured on posterior level of gill and on level of dorsal fin. Key words: Luciobarbus mystaceus, gillnets, hanging ratio, selectivity *Yüksek lisans öğrencisi, Tunceli Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Tunceli **Yrd. Doç. Dr., Sorumlu Yazar, Tunceli Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Tunceli,

2 Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağları ile Yakalanan Luciobarbus mystacaeus 2 Giriş Avcılık, insanoğlunun varoluşundan günümüze kadar beslenme ihtiyacını karşılamak için yaptığı bir eylemdir ve insanlık kadar eskidir. M.Ö. 10 bin yıllarında mağara duvarlarına çizmiş olduğu resimler insanoğlunun balık avlamaya karşı olan ilgisini göstermektedir (Timur, 1990). İlk zamanlarda insanoğlunun kendisinin ve ailesinin besin ihtiyacını karşılamak için yaptığı bu aktivite, günümüzde dünya çapında bir iş kolu halini almıştır (İlkyaz, 2005). Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanabilmesi ve kaynakların doğru bir şekilde kullanılabilmesi için hedef dışı av oranının azaltılması gerekmektedir. Bu nedenle stokların izlenmesi ve av araçlarının yeniden düzenlenmesi, zararlı olanların ortadan kaldırılması için çeşitli önlemler alınmalıdır (Çakmak ve Çolak, 2004). Galsama ağları, balığın başını ağ gözesinden geçirmesi ancak tüm vücudunu geçirememesi, geri çıkmak istediğinde ise solungaçlarından ağa takılması suretiyle av yapan balık yakalama aletleridir. Balığın yakalanabilmesi için ağ gözünün balık başından büyük, gövdesinden küçük olması gerekmektedir (Mengi, 1977). Galsama ağlarının seçiciliğini, uygulanan avcılık yöntemi ve ağların donanım parametreleri etkilemektedir (Kara, 2003). Seçicilik faktörü; avcılık yöntemi ve av aracının donam özelliklerinin yanında, balığın vücut yapısı ile de doğrudan ilgilidir. Vücut formları ince ve uzun olan balıklarda bu değer yüksek iken, vücut kalınlaştıkça ve boy kısaldıkça, bu değer düşmektedir (Hovgard ve Lassen, 2000; İlkyaz, 2005). Galsama ağları ile avcılıkta hedef türün ağ gözüne takılması, balığın vücut çevresi ile ağ gözü çevresi arasındaki ilişkiye bağlıdır. Bu veriler seçicilik çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu araştırmada, farklı donam faktörlerine göre donatılmış sade uzatma ağları ile yakalanan Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) bireylerinde total boy ile galsama (solungaç) arkası ve dorsal yüzgeç önü hizasından ölçülen vücut çevreleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

3 3 F atma AYDIN, Fahrettin YÜKSEL Materyal ve Yöntem Bu araştırma, Mayıs 2011 ile Temmuz 2012 tarihleri arasında Keban Baraj Gölü nün Pertek Bölgesi nde yürütülmüştür. Araştırmanın materyali, Keban Baraj Gölü nün doğal türü olan, ticari avcılığı yapılan ve ekonomik değeri yüksek olan Cyprinidae familyasına ait Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) türüdür. Bölgede küpeli balık olarak isimlendirilmektedir. Araştırmada, 0,30; 0,40; 0,50; 0,60 ve 0,70 donam faktörleri ile donatılan 5 adet galsama ağı kullanılmıştır. Ağlar 60 m uzunluğunda 100 göz derinliğindedir. Ağ materyali 110 mm tam göz boyunda (göze genişliği 55 mm), 210d/3 numara kalınlığında beyaz renkli poliamid ipten yapılmıştır. Avlanan balıkların ölçülmesinde 1 mm taksimatlı ölçüm tahtası ve 0,1 g hassasiyetli arazi tipi hassas terazi kullanılmıştır. Yakalanan hedef türlerin total boyları, solungaç kapaklarının arkasından (GA) ve vücut yüksekliklerinin en fazla olduğu dorsal yüzgeç önünden (DYÖ) vücut çevreleri (Şekil 1) ölçülmüş ve hazır formlara kaydedilmiştir. Balıkların vücut ölçümleri arasındaki ilişkinin regrasyon analizi Microsoft Excel programı kullanılarak yapılmış ve korelasyon katsayıları belirlenmiştir. Şekil 1.Total boy (TB), galsama arkası (GA) ve dorsal yüzgeç önü (DYÖ) ölçümleri

4 Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağları ile Yakalanan Luciobarbus mystacaeus 4 Araştırma Bulguları ve Tartışma Yapılan 24 avcılık denemesinde 0,30; 0,40; 0,50; 0,60 ve 0,70 donam faktörü ile donatılan sade uzatma ağları ile sırasıyla 48, 52, 44, 38 ve 34 adet olmak üzere toplam 216 adet hedef tür (L. mystaceus) yakalanmıştır. Buna göre; total boy - galsama arkası ilişkisi, total boy dorsal yüzgeç önü ilişkisi ve galsama arkası - dorsal yüzgeç önü ilişkisi istatistiki olarak analiz edilmiştir. Total Boy Galsama Arkası İlişkisi: Farklı donam faktörlerine göre donatılmış ağlardan çıkan L. mystaceus ların total boyları ile galsama arkasından ölçülen vücut genişlikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu ilişkinin korelasyon katsayısı ve regrasyon eğrisi donam faktörlerine göre Şekil 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 de verilmiştir. Tüm ağlarda total boy ile galsama arkasında doğrusal bir ilişkinin olduğu ve bu ilişkinin her bir donam faktörü için çok kuvvetli (r = 0,9354 0,9797) olduğu, tüm ağlardaki veriler değerlendirildiğinde ise kuvvetli (r = 0,7912 ) olduğu saptanmıştır. Şekil 2. Total boy galsama arkası ilişkisi (E=0,30)

5 5 F atma AYDIN, Fahrettin YÜKSEL Şekil 3. Total boy galsama arkası ilişkisi (E=0,40) Şekil 4. Total boy galsama arkası ilişkisi (E=0,50) Şekil 5. Total boy galsama arkası ilişkisi (E=0,60)

6 Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağları ile Yakalanan Luciobarbus mystacaeus 6 Şekil 6. Total boy galsama arkası ilişkisi (E=0,70) Şekil 7. Tüm ağlarda total boy galsama arkası ilişkisi Total Boy Dorsal Yüzgeç Önü İlişkisi: Ağlardan çıkan L. mystaceus ların total boyları ile dorsal yüzgeç önünden ölçülen vücut genişlikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu ilişkinin korelasyon katsayısı ve regrasyon eğrisi donam faktörlerine göre Şekil 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 de verilmiştir. Tüm ağlarda total boy ile dorsal yüzgeç önünde doğrusal bir ilişkinin olduğu ve bu ilişkinin 0,30; 0,40; 0,50 ve 0,60 donam faktörleri için çok kuvvetli (r = 0,9507 0,9762) olduğu, 0,70 donam faktörüne sahip ağda (r = 0,8631) ve tüm veriler değerlendirildiğinde (r = 0,8420) kuvvetli olduğu saptanmıştır.

7 7 F atma AYDIN, Fahrettin YÜKSEL Şekil 8. Total boy dorsal yüzgeç önü ilişkisi (E=0,30) Şekil 9. Total boy dorsal yüzgeç önü ilişkisi (E=0,40) Şekil 10. Total boy dorsal yüzgeç önü ilişkisi (E=0,50)

8 Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağları ile Yakalanan Luciobarbus mystacaeus 8 Şekil 11. Total boy dorsal yüzgeç önü ilişkisi (E=0,60) Şekil 12. Total boy dorsal yüzgeç önü ilişkisi (E=0,70) Şekil 13. Tüm ağlarda total boy dorsal yüzgeç önü ilişkisi

9 9 F atma AYDIN, Fahrettin YÜKSEL Galsama Arkası Dorsal Yüzgeç Önü İlişkisi: Yakalanan L. mystaceus ların galsama arkası ile dorsal yüzgeç önünden ölçülen vücut genişlikleri arasındaki ilişkinin korelasyon katsayısı ve regrasyon eğrisi donam faktörlerine göre Şekil 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 da verilmiştir. Tüm ağlarda galsama arkası ile dorsal yüzgeç önünde doğrusal bir ilişkinin olduğu ve bu ilişkinin her bir donam faktörü için çok kuvvetli (r = 0,9170 0,9746) olduğu ancak tüm ağlardaki veriler değerlendirildiğinde kuvvetli ( r = 0,8532) olduğu saptanmıştır. Şekil 14. Galsama arkası dorsal yüzgeç önü ilişkisi (E= 0,30) Şekil 15. Galsama arkası dorsal yüzgeç önü ilişkisi (E= 0,40)

10 Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağları ile Yakalanan Luciobarbus mystacaeus 10 Şekil 16. Galsama arkası dorsal yüzgeç önü ilişkisi (E= 0,50) Şekil 17. Galsama arkası dorsal yüzgeç önü ilişkisi (E= 0,60) Şekil 18. Galsama arkası dorsal yüzgeç önü ilişkisi (E= 0,70)

11 11 F atma AYDIN, Fahrettin YÜKSEL Şekil 19. Tüm ağlarda galsama arkası dorsal yüzgeç önü ilişkisi Çalışmamızda, Luciobarbus mystaceus ların total boy galsama arkası, total boy dorsal yüzgeç önü ve galsama arkası dorsal yüzgeç önü ilişkileri incelenmiştir. Buna göre, bu değerler arasında kuvvetli doğrusal bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Balıkların farklı vücut ölçüleri arasındaki ilişkinin kuvvetli olması normal olarak kabul edilmektedir. Avcılık operasyonlarında hedef dışı av oranlarının yüksek olması ve mevcut su ürünleri stoklarında yakalanan hedef türlerin boylarında yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulması, su ürünleri av araçlarının özellikle seçicilik konusunda yeniden düzenlenmelerini zorunlu kılmıştır. Aşırı avcılıktan dolayı, üzerinde av baskısı oluşmuş değerli türlerin avcılığında boy seçiciliğinin sağlanması zorunlu olmakla birlikte, bu türler için optimum yakalanma boyu tespit edilmelidir. Bu optimum yakalanma boyu hiçbir zaman o türün ilk üreme boyuna eşit ya da ondan küçük olmamalıdır. Bundan dolayı, her canlıda olduğu gibi balıklarda da bir türün veya populasyonun devamlılığı, her bireyin en azından bir kez üreme şansını elde etmesiyle mümkündür. Aksi takdirde türlerde yok olma tehlikesi ve stoklarda azalma kaçınılmaz olacaktır. İşte bu yüzden av araçlarının seçiciliğinin artırılması; stokların devamlılığının sağlanabilmesi ve maksimum devamlı ürün elde edilmesinde büyük önem arz etmektedir (Kale, 2008). Teşekkür Bu makalenin özetlendiği yüksek lisans tezini destekleyen (YLTUB012-01) Tunceli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (TUNİBAP) ne teşekkür ederiz.

12 Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağları ile Yakalanan Luciobarbus mystacaeus 12 Kaynaklar Çakmak, S. ve Çolak, H., (2004). Su Ürünleri Mevzuatı ve Yaptırımlar Acısından Değerlendirilmesi, Ankara, 56s. Hovgard, H. and Lassen, H., (2000). Manuel on Estimation of Selectivity for Gillnet and Longline Gears in Abundance Surveys, FAO Fish. Tech. Pap., 397p. İlkyaz, A.T., (2005). Uzatma Ağı Seçicilik Parametrelerinin Direkt Tahmin Metodu ile Belirlenmesi, Doktora Tezi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Bornova, İzmir. Kale, S., (2008). Kuzey Ege Denizi nde Küpez Uzatma Ağlarının Av Kompozisyonu, Seçiciliği ve Hedef Dışı Av Oranları, Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enst., Adana. Kara, A., (2003). İzmir Körfezi nde İri Sardalya (Sardinella aurita Valenciennes, 1847) Balığı Avcılığında Kullanılan Multiflament Galsama Ağlarının Seçiciliği. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 20 (1-2): Mengi, T.,(1977). Balıkçılık Tekniği, Met/Er Matbaası, İstanbul. Timur, M., (1990). Balıkçılık Tarihi. A.Ü., Eğirdir Su Ürünleri Y.O.

Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Avcılığında Kullanılan Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağlarının Seçiciliğinin Araştırılması

Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Avcılığında Kullanılan Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağlarının Seçiciliğinin Araştırılması ISSN: 2148-0273 Cilt 2, Sayı 1, 2014 / Vol. 2, Issue 1, 2014 Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Avcılığında Kullanılan Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağlarının Seçiciliğinin Araştırılması

Detaylı

KARADENİZ DE ORTA SU TROLÜNÜN KULLANIM OLANAKLARI ve AV VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

KARADENİZ DE ORTA SU TROLÜNÜN KULLANIM OLANAKLARI ve AV VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE ORTA SU TROLÜNÜN KULLANIM OLANAKLARI ve AV VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI (TAGEM/HAYSUD/1998/17/3/7) PROJE SONUÇ RAPORU

Detaylı

HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) nın FARKLI KEMİKSİ YAPI YAŞLARINDA BENZERLİK ve FARKLILIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) nın FARKLI KEMİKSİ YAPI YAŞLARINDA BENZERLİK ve FARKLILIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Journal of FisheriesSciences.com DOI: 10.3153/jfscom.2007015 1 (3): 124-129 (2007) ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2007 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch,

Detaylı

Türkiye Denizleri ve İç Sularında Avlanan Türlerin Üreme Zamanları ve İlk Üreme Boyları İle İlgili Bilimsel Çalışmalar

Türkiye Denizleri ve İç Sularında Avlanan Türlerin Üreme Zamanları ve İlk Üreme Boyları İle İlgili Bilimsel Çalışmalar Türkiye Denizleri ve İç Sularında Avlanan Türlerin Üreme Zamanları ve İlk Üreme Boyları İle İlgili Bilimsel Çalışmalar Derleyen Gülnur METİN Katkıda Bulunanlar Ali İŞMEN Akın Türker İLKYAZ Dilek İLHAN

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003 Bilal AKBULUT Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Proje Lideri Diğer Araştırmacılar

Detaylı

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından Memnuniyeti

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından Memnuniyeti Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 2 s. 189-197, 2005 Vol: 8 No: 2 pp. 189-197, 2005 Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından

Detaylı

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir.

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Orman Bakanlığı Yayın No: 164 DOA Yayın No: 19 ISSN:1300-7912 OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI (ODC:305:561:562:651:761:762:913) The Investigation

Detaylı

ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Veysel Okan ATAK*, Oktay AKSU*, Mustafa ÖNDER*, Ömer AYDAN** ve Gönül TOZ***

Detaylı

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ Muharrem AKSUNGUR SÜMAE, Mühendis Bu proje çalışması; Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) nın biyoekolojik

Detaylı

ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 22-29, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 2, 22-29, 2013 ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE

Detaylı

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 95-107, ANKARA-TURKEY DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ:

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

ROAD TRAFFIC NOISE AND LEVELS OF EFFECTS BY NOISE IN THE CITY OF NIGDE

ROAD TRAFFIC NOISE AND LEVELS OF EFFECTS BY NOISE IN THE CITY OF NIGDE Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 7 Sayı1-2, (2003), 15-29 NİĞDE MEKEZİNDE YOL TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE GÜRÜLTÜDEN ETKİLENME SEVİYELERİ L. GÜREMEN 1 ve C. T. ÇELİK 2 1 Niğde Üniversitesi

Detaylı

Türkiye de son 25 yılda kırmızı et fiyatlarındaki değişimler ve ithalat kararlarının etkilerinin analizi

Türkiye de son 25 yılda kırmızı et fiyatlarındaki değişimler ve ithalat kararlarının etkilerinin analizi Türkiye de son 25 yılda kırmızı et fiyatlarındaki değişimler ve ithalat kararlarının etkilerinin analizi Erol AYDIN*, Yılmaz ARAL**, Mehmet Ferit CAN***, Yavuz CEVGER****, Engin SAKARYA*****, Sinem İŞBİLİR******

Detaylı

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Engellilerin Turizm Kısıtları ve Turist Olma Niyeti İlişkisinde Aracı Değişkenler: Motivasyon Gücü ve Öğrenilmiş Çaresizlik

Engellilerin Turizm Kısıtları ve Turist Olma Niyeti İlişkisinde Aracı Değişkenler: Motivasyon Gücü ve Öğrenilmiş Çaresizlik Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, Güz: 176-189 2014. Engellilerin Turizm Kısıtları ve Turist Olma Niyeti İlişkisinde Aracı Değişkenler: Motivasyon Gücü ve Öğrenilmiş Çaresizlik Copyright

Detaylı

YAŞLILIK DÖNEMİNDE ÖLÜM PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Mustafa KOÇ GİRİŞ

YAŞLILIK DÖNEMİNDE ÖLÜM PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Mustafa KOÇ GİRİŞ KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi () s.-4 YAŞLILIK DÖNEMİNDE ÖLÜM PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Mustafa KOÇ ÖZET Bu çalışma, yaşlılık döneminde ölüm duygusu ve düşüncesi ile bu duygu ve düşünceyi

Detaylı

KAYNAK BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

KAYNAK BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ KAYNAK BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Himmet Karadal Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doçent Doktor /E Posta: hkaradal@gmail.com

Detaylı

EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.

EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165. Bakanlık Yayın : 404 Müdürlük Yayın : 35 EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.3) Turkish Red Pine (Pinus brutia

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Adnan KAN & Ahmet AKBAŞ * Özet Bu çalışmanın amacı liselerde öğrenim gören öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumlarını ölçmeye

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Perception of and Views on Gender Roles of Senior Students Enrolled at Kafkas University (Araştırma) Arş.Gör.

Detaylı

Bioklimatik Konfor ve Bioklimatik Konfora Sahip Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tespitinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma

Bioklimatik Konfor ve Bioklimatik Konfora Sahip Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tespitinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma 8 Bioklimatik Konfor ve Bioklimatik Konfora Sahip Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tespitinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma Sertaç GÜNGÖR 1*, Ahmet Tuğrul POLAT 1 1 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞGÖREN İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA FACTORS WHICH AFFECT JOB SATISFACTION IN THE TOURISM

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

A RESEARCH ON ELEMENTARY SCHOOL PRESERVICE TEACHER S EARTHQUAKE KNOWLEDGE LEVEL

A RESEARCH ON ELEMENTARY SCHOOL PRESERVICE TEACHER S EARTHQUAKE KNOWLEDGE LEVEL İLKÖĞRETİM ADAY ÖĞRETMENLERİNİN DEPREM BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Adem ÖCAL ÖZET Depremler, canlı-cansız varlıklar üzerinde büyük zararlara yola açan doğal olaylardır. Bir depremin afet haline

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

BİYOKLİMATİK KONFORA SAHİP ALANLARIN BELİRLENMESİNDE CBS DEN YARARLANMA OLANAKLARI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ

BİYOKLİMATİK KONFORA SAHİP ALANLARIN BELİRLENMESİNDE CBS DEN YARARLANMA OLANAKLARI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ BİYOKLİMATİK KONFORA SAHİP ALANLARIN BELİRLENMESİNDE CBS DEN YARARLANMA OLANAKLARI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ THE POSSIBILITIES TO BENEFIT GIS IN DETERMINING BIOCLIMATIC COMFORT AREAS; A CASE STUDY OF MUĞLA PROVINCE

Detaylı