Orijinal makale GİRİŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Orijinal makale GİRİŞ"

Transkript

1 Yeni Tıp Dergisi 2014;31: Orijinal makale Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerde Farklı Kanal Patı ve Doldurma Tekniğinin Vertikal Kök Kırığı Direnci Üzerine Etkisinin İncelenmesi (Effects of different root canal sealers and filling techniques on resistance to vertical root fracture in endodontically treated teeth) Dt. Ayşegül Tola YILDIRIM Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, ANKARA ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı açılı tek kon veya lateral kompaksiyon teknikleri kullanılarak iki farklı kök kanal dolgu patının, Apexit ve AH Plus ın, vertikal kök kırığı üzerine etkilerinin in vitro incelenmesidir. Materyal ve Metot: 60 adet, çekilmiş tek kanallı insan premolar dişi seçilmiştir. Mine-sement birleşim bölgesinden kronlar uzaklaştırılmış ve kök uzunlukları 13 mm olacak şekilde ayarlanmıştır. Bukkolingual ve meziodistal çaplar ölçülmüş ve dişler rastgele olarak 6 gruba ayrılmıştır. Kontrol 1 de instrumantasyon ve kanal dolgusu yapılmamıştır. Diğer kökler nikel-titanyum ProTaper rotary aletler ile çalışma boyunda F3 boyutuna kadar kemomekanik olarak hazırlanmıştır. Kontrol 2 doldurulmadan bırakılmıştır. Grup 1 ve 2 sırasıyla uygun açıda tek kon ve lateral kondenzasyon tekniği ile Apexit kullanılarak doldurulmuştur. Grup 3 ve 4 te Apeksit yerine AH Plus kullanılmıştır. Tüm kökler 9 mm lik koronal kısımları dışarıda kalacak şekilde vertikal olarak otopolimerize akrilik rezin bloklar içerisine gömülmüştür. Ardından, köklere vertikal yönde kuvvet (1 mm/dk) uygulanmıştır. Fraktür oluşması için gerekli olan kuvvet değeri Newton cinsinden kaydedilmiştir. Veriler Kruskal- Wallis ve Conover çoklu karşılaştırma testleri ile analiz edilmiştir (p=0,05). Bulgular: Kontrol 1 ve Kontrol 2, deney gruplarından anlamlı olarak farklılık göstermiştir. AH Plus ile doldurulan köklerin fraktür dirençleri Apexit kullanılarak doldurulanlardan önemli derecede daha yüksekti (p<0,05). Tek kon ve lateral kompaksiyon tekniği arasında istatistiksel olarak fark bulunamamıştır (p>0,05). Sonuçlar: Endodontik işlemler sırasında yapılan instrumantasyon ve irrigasyon diş yapısında zayıflamaya neden olur. Rezin içerikli patlarla yapılan kanal dolgusu kırılmaya karşı kök direncini artırmaktadır. Anahtar Kelimeler: AH Plus; lateral kompaksiyon tekniği; tek kon tekniği; Apexit; kırılma direnci GİRİŞ Vertikal kök kırığı longitudinal düzlemde oluşan ve genellikle kökün iç duvarından başlayarak kök Yazışma adresi: Dr. Ayşegül Tola YILDIRIM Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. Endodonti Anabilim Dalı, ANKARA Yazının geldiği tarih : Yayına kabul tarihi : ASTRACT Background: The aim of this study was to evaluate in vitro influence of two different root canal sealer, Apexit and AH Plus, using either taper single cone or lateral condensation technique on resistance to vertical root fracture. Materials and Metods: Sixty extracted human single canal mandibular premolar teeth were selected. Crowns were sectioned at the cementoenamel junction and the length of the roots were adjusted to 13 mm. The buccolingual and mesiodistal diamaters were measured and the teeth were randomly divided into 6 groups. In control 1, no instrumentation or obturation was performed. The rest of the roots were chemomechanically prepared with nickel-titanium ProTaper rotary instruments up to size F3 at the working length. Control 2 was left unobturated. Groups 1 and 2 were obturated with Apexit used with the matched-taper single-cone and lateral condensation techniques, respectively. In groups 3 and 4, AH Plus was used instead of Apexit. All of the roots were mounted vertically in self-curing acrylic resin blocks that exposed 9 mm of the coronal part. Then, the roots were subjected to a vertical loading force (1 mm/min). The force required to produce a fracture was recorded in newtons. The data were analyzed by using Kruskal Wallis and Conover multiple comparison tests (p=0.05). Results: Control 1 and Control 2 showed a significant difference in comparison with the test groups. Fracture strength of roots filled with AH Plus was significantly greater than those filled using Apexit (p<0.05). There were no significant differences between the groups single cone and lateral kondenzation technique (p>0.05). Conclusions: The instrumentation and irrigation steps of the root canals during endodontic treatment weaken the tooth structure. Root canal filling with resin-based sealers may increase the fracture resistance of the roots. Key Words: AH Plus, lateral condensation technique; matched-taper single-cone technique; Apexit; fracture resistance yüzeyine doğru ilerleyen kırıklardır. Kronda veya kök apeksinde başlayabilir veya bazı durumlarda kök boyunca bu iki nokta arasında oluşabilir 1. Endodontik tedavi görmüş dişlerde oluşan vertikal kök kırığının prognozu oldukça kötüdür ve genellikle çekimle sonuçlanır 2. Endodontik tedavi görmüş dişler doku kaybı, dentin dehidratasyonu

2 ve doldurma sırasında uygulanan aşırı kuvvetler nedeniyle kök kırığına daha yatkın hale gelebilirler 3. Kök kanal tedavisi yapılan dişlerde vertikal kök kırığı gelişme insidansının kök kanal tedavisi uygulanmamış dişlere oranla daha yüksek olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur 4. Kök kanal dolgu maddeleri dişte meydana gelen kaybı mümkün olduğunca geri kazandırarak bu durumu avantaja çevirebilirler. Patların radiküler dentine bağlanma özelliklerinin artırılması, restore edilen dişi güçlendirerek daha yüksek kırılma direnci sağlayabilir. Böylece uzun dönemde başarılı bir endodontik tedavi sağlanmış olur 5. Dental bir materyalin dişi güçlendirmesi için, materyalin dentine bağlanması gerekmektedir. Birçok çalışmada epoksi rezin içerikli patların dentine bağlanma kabiliyetinin iyi olduğu gösterilmiştir. AH plus epoksi rezin içerikli bir pat olup birçok çalışmada diğer dolgu patları ile karşılaştırmak üzere kullanılmıştır 6-8. Kalsiyum hidroksit içerikli patlar ise biyolojik olarak iyi doku toleransı gösterirler. Ancak dentine bağlanma kuvvetleri rezin kadar iyi değildir 9. Çalışmamızda epoksi rezin içerikli pat olan AH plus (Dentsply-Detrey, Konstanz, Germany) ve kalsiyum hidroksit içerikli pat olan Apexit (Ivoclar/ Vivadent, Schaan, Liechtentein) kullanılarak farklı tekniklerle kanal dolgusu yapılan dişlerde vertikal kök kırığına karşı kırılma dirençlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. MATERYAL VE METOT Bu çalışmada kullanılmak üzere 60 adet yeni çekilmiş tek köke sahip alt çene premolar dişler seçilmiştir. Üzerlerindeki yumuşak doku artıkları temizlendikten sonra herhangi bir kırık, çatlak ya da yan kanal bulunma ihtimalini elemine etmek amacıyla bukko-lingual ve mezio-distal yönde radyograflar alınmıştır ve dişler stereo mikroskop altında incelenmiştir. Dişlerin kronları kök uzunlukları 13 mm olacak şekilde su soğutması altında elmas separe yardımıyla mine sement sınırından uzaklaştırılmıştır. Kesilen köklerin mine sement sınırından meziodistal, bukko-lingual yönde çapları ölçülerek benzer boyutlara sahip olanları kullanılmıştır. 10 adet kök kontrol 1 grubunu oluşturmak üzere hiçbir işlem uygulanmadan ayrılmıştır. Geriye kalan dişlerin kanal çalışma boyunu belirlemek amacıyla, 15 nolu K tipi (MANI, inc. Japan) eğe apikalden görünecek şekilde kanala yerleştirilmiştir ve 1 mm geri çekilerek çalışma boyu kaydedilmiştir. Kök kanal preparasyonu master apikal eğe (MAF) F3 olacak şekilde Ni-Ti döner aletler kullanılarak yapılmıştır (ProTaper, DentsplyMaillefer, Balligeus, Switzerland). Her eğe işleminden sonra 2 ml %2,5 lik NaCl solüsyonu ile kök kanal irrigasyonu yapıldı. Apikalde oluşabilecek tıkanmayı engellemek için preparasyon işlemi sırasında 15 nolu K eğe ile apikal açıklık kontrol edildi. Standart kanal girişi sağlamak için koronal 1 mm lik kısım 5 numaralı gates-glidden frezi (MANI, inc. Japan) kullanılarak genişletilmiştir. Preparasyonu takiben smear tabakasını uzaklaştırmak için 5 ml %17 lik EDTA 1dk boyunca uygulanmış, son yıkama 10 ml salin solüsyonu ile yapılmıştır. Kanallar steril kağıt konilerle kurulandıktan sonra her bir grupta 10 ar diş olacak şekilde dişler rastgele 5 gruba ayrılmıştır. Kontrol 1: Kökte herhangi preparasyon ve dolgu işlemi yapılmadı. Kontrol 2: Preparasyon işlemi uygulandı ancak kök kanal dolgusu yapılmadı. Grup 1 (Apexit+F3 İle Tek Kon Tekniği): Bu grup.06 taperlı F3 güta perka kon (ProTaper, DentsplyMaillefer, Ballaigues, Switzerland) ve Apexit (Ivoclar Vivadent N.A.) kök kanal patı kullanılarak tek kon tekniği ile doldurulmuştur. Apikalde kullanılan son eğeye uygun F3 güta perka kon çalışma boyutunda kanal içerisine yerleştirilerek uyumu kontrol edilmiştir. Kon kanaldan çıkarıldıktan sonra Apexit kök kanal patı üretici firmanın önerisi doğrultusunda karıştırılmış ve lentülo yardımıyla apikalden taşmayacak şekilde kanallara gönderilmiştir. Kanala uyumlandırılmış güta perka kon kanal içerisine yerleştirilerek dolgu işlemi tamamlanmıştır. Grup 2 (Apexit+Lateral Kompaksiyon Tekniği): Bu grup.02 taperlı güta perka (Diadent, USA) konlar ve Apexit kök kanal patı kullanılarak soğuk lateral kompaksiyon tekniği ile doldurulmuştur. 30 numaralı.02 taperli ana güta perka konu çalışma boyunda işaretlenerek kanal içerisine uygunluğu kontrol edilmiştir. Ana kon kanal içerisinden çıkarıldıktan sonra uygun bir spreader seçilmiştir. Apexit kök kanal patı üretici firmanın önerisi doğrultusunda hazırlandıktan sonra lentülo yardımıyla apikalden taşmayacak şekilde kanallara gönderildi. Ana kon çalışma boyunda yerleştirilmiştir. Kanal dolgusu spreader yardımıyla yardımcı güta perkalara yer açılarak soğuk lateral kopmaksiyon tekniği ile tamamlanmıştır. Grup 3 (AH plus+f3 İle Tek kon Tekniği): Bu grup apikalde kullanılan son eğeyle uyumlu olan.06 taperli F3 güta perka kon (ProTaper, Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Switzerland) ve AH plus kök kanal patı kullanılarak tek kon tekniği ile doldurulmuş, kanal dolgu işlemi Grup 1 de olduğu gibi yapılmıştır. Grup 4 (AH plus+lateral Kompaksiyon Tekniği): Bu grup.02 taperlı guta perka (Diadent) konlar ve AH plus kök kanal patı kullanılarak

3 soğuk lateral kompaksiyon tekniği ile doldurulmuştur. 30 numaralı güta perka kon çalışma boyunda işaretlenerek kanal içerisine yerleştirildi ve uyumu kontrol edilmiş, grup 2 de olduğu gibi kanal dolgu işlemleri uygulanmıştır. Kanal dolguları tamamlanan her bir gruptaki köklerin radyografisi alınarak kanal dolgu kalitesi kontrol edilmiştir. Dişlerin giriş kavitesindeki fazla konlar ısıtılmış bir el aleti yardımıyla uzaklaştırılmış ve bir plugger yardımıyla vertikal yönde sıkıştırılmıştır. Kök kanal ağızları geçici dolgu maddesi (B.M.C. Italy) ile kapatılmıştır. Tüm gruplardaki dişler kanal patlarının sertleşmesi amacı ile %100 nemli ortamda 37 C de 1 hafta bekletildi. Bu süre sonunda dişler kırılma deneyinin uygulanması için hazırlanmıştır. Bu amaçla 30 mm boyunda ve 30 mm çapında plastik silindirler kullanılmıştır. Bunların içerisi soğuk akrilik rezin ile doldurulmuştur. Rezin üretici firma talimatlarına uygun şekilde karıştırıldıktan sonra dişler uzun aksına paralel, apikal 4 mm lik kısımları akril içinde 9 mm lik kısımları akril dışında olacak şekilde rezin içerisine gömülmüştür. Geçici dolgu maddeleri çelik rond frez yardımıyla uzaklaştırılmış, her akrilik blok universal test makinesına yerleştirilmiştir. Vertikal kuvvet uygulamak için 1,7 mm çapında yuvarlak uç kullanılmıştır. Vertikal kuvvet dişler kırılıncaya kadar 1 mm/dak. olacak şekilde uygulanmış elde edilen verilen Newton cinsinden kaydedilmiştir. Verilerin analizi SPSS for Windows 11,5 paket programında yapılmıştır. Gruplar arasında vertikal kırılma direnci yönünden farkın önemliliği Kruskal-Wallis testi ile değerlendirilmiştir. Kruskal-Wallis test istatistiği sonucunun önemli bulunması halinde farka neden olan durumları tespit etmek amacıyla Conover in parametrik olmayan çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. p<0,05 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. BULGULAR Kontrol ve deney gruplarına ait ortalamalar ve istatistiksel sonuçlar Tablo 1 ve Şekil 1 de gösterilmiştir. Hiçbir işlem yapılmamış kontrol 1 grubunda en yüksek ortalama kırılma direnci (294,74±89,6) gözlenirken en düşük değer genişletilmiş ancak kanal dolgusu yapılmamış olan kontrol 2 grubunda (99,8±5,3) gözlendi. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,001). Apexit kanal patı ve farklı teknikle doldurulan Grup 1 ve Grup 2 de ortalama kırılma direnci değerleri arasında fark olsa da istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Yine AH Plus ile doldurulan gruplarda da (Grup 3 ve Grup 4) istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir. Ancak farklı patların kullanılması gruplar arasında vertikal kırılma direnci yönünden anlamlı farklılık oluşturmuştur. AH Plus ile doldurulan gruplarda Apexite göre daha yüksek ortalama kırılma direnci gözlenmiş ve istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir. (P<0,05) Şekil 1. Gruplara Göre Kırılma Direnci Düzeyleri Kontrol grupları ile kanal dolgusu yapılan grupların ortalamaları arasındaki arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Yani kanal dolgusu köklerin vertikal kuvvetlere karşı direncini anlamlı olarak artırmıştır. Tablo 1. Gruplara Göre Kırılma Direnci Düzeyleri Gruplar Kırılma direnci değerleri (N)±SS Median Değerler Kontrol 1 Hiçbir işlem uygulanmamış 294,7±89,6a 270,0 Kontrol 2 Genişletilmiş fakat 99,8±5,3 b 100,0 doldurulmamış Grup 1 Apexit+Tek Kon Tekniği 156,1±38,0c,d 151,5 (F3) Grup 2 Apexit + Lateral Kompaksiyon 148,6±37,0 c 151,3 Tekniği Grup 3 AH Plus + Tek Kon Tekniği 191,3±24,5 e 193,8 (F3) Grup 4 AH Plus+ Lateral Kompaksiyon 192,2±49,3d,e 180,5 Tekniği p-değeri <0,001 : Kruskal Wallis testi, aynı küçük harflerle gösterilen gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). TARTIŞMA Kök kanal tedavisi sırasında enfekte pulpa ve dentinin mekanik instrumantasyonla uzaklaştırıl

4 masını takiben kök kanalını temizlemek ve yeniden enfeksiyonu önlemek için bazı kimyasal maddelerle irrigasyon yapılmaktadır. Kök kanalında irrigasyon solüsyonlarının kullanılması dentinde dehidratasyon, dentinin elastisite modulu ve dayanıklılığında azalmaya neden olur. Kök kanalının preparasyonu ve irrigasyonu endodontik tedavi gören dişlerde zayıflamaya neden olmakta ve vertikal kök kırığı riskini artırmaktadır 10. Endodontik tedavinin amacı; dişin ağızda fonksiyonel olarak kullanılmasının yanında uzun dönem prognozu açısından sızıntıya karşı iyi bir tıkama sağlamak ve kalan diş yapısının direncini artırmaktır 11,12. İdeal kök kanal dolgusu için tüm kök kanal sistemini üç boyutlu olarak doldurmalıdır. Üç boyutlu bir tıkama sağlamak için güta perka konları ile beraber kök kanal dolgu patları kullanılmalıdır. Kök kanal patları sadece kök dentinin ve güta perkanın adezyonunu sağlamakla kalmaz aynı zamanda kök kanal duvarı ve güta perka konları arasındaki minör uyuşmazlıkları ve boşlukları da doldurur. Kök kanallarının güta perka ile doldurulması için birçok yöntem geliştirilmiş olmakla beraber klinik olarak en çok lateral kompaksiyon yöntemi kullanılmaktadır. Günümüzde eğe sistemlerinin geliştirilmesi ile daha çabuk ve daha kolay kanal preparasyonu sağlanmaktadır. Döner sistemde kullanılan kanal aletlerine uygun güta perka konların üretilmesi ile tek konla kanalın doldurulması daha popüler hale gelmiştir. Bu nedenle çalışmamızda hem lateral kompaksiyon hem de taperli guta perka ile tek kon tekniği kullanılmıştır. Çalışmamızda tüm deneysel gruplar için standardize edilmiş instrumantasyon ve irrigasyon protokolleri kullanılmıştır. Versluis ve ark. yaptıkları bir çalışma sonucunda 13 kök kanal preparasyonu sonrasında daha yuvarlak kesitlerin elde edilmesi ile kanal doldurulması sırasında daha uniform bir stres dağılımı oluşturarak kırığa yatkınlığın azaldığını bildirmişlerdir. Mevcut çalışmamızda yuvarlak şekilli kanallar elde etmek için Pro Taper Ni-Ti rotary sistemi kullanılmıştır. Preparasyon sonrası smear tabakasının uzaklaştırılması için %17 lik EDTA kullanılmıştır. Smear tabakasının uzaklaştırılması, kök kanal patlarının kanal duvarlarına adaptasyonunu ve adhezyonunu artırarak daha etkili bir örtücülük sağlamaktadır Kırılma dayanıklılığını ölçmek için birçok çalışmada vertikal yönde kuvvet uygulanmıştır. Bizim çalışmamızda da kuvvetin daha uniform dağılması için kuvvetler vertikal yönde ve köklere paralel olarak uygulanmıştır. Çalışmamızın sonuçlarına göre kök kanalının genişletilmesiyle köklerin zayıfladığı ve kök kanal dolgusu ile kaybedilen direncin belli miktarda geri kazanıldığı gözlenmiştir. Sonuçlarımıza göre, bu geri kazanımda kanal patının önemi daha ön plana çıkmaktadır. Rezin esaslı kanal patı olan AH Plus ile doldurulan köklerde kırılmaya karşı direnç kalsiyum hidroksit içerikli bir pat olan Apexit ile doldurulan köklere göre daha yüksek bulunmuştur. Kanal dolgusu sırasında kullanılan dolgu yöntemi bizim sonuçlarımıza göre anlamlı farklılık oluşturmamıştır. Çalışmamıza paralel olarak Ersev ve ark. 17 yaptığı bir çalışmada, kökleri AH Plus ve Metaseal patları tek kon ve lateral kompaksiyon tekniği kullanarak doldurduktan sonra kırılma direnci açısından incelemişlerdir. Kanal dolgusunda AH Plus patının tek kon veya lateral kompaksiyon tekniği ile kullanılmasının kökte kırılma direnci açısından istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturmadığını bildirmişlerdir. Ayrıca tek kon tekniğinde spreader kullanılmamasından dolayı köke uygulanan kuvvetlerin ekarte edildiğini söyleyen çalışmalar mevcuttur 3,18. Apexit gibi kalsiyum hidroksit içerikli patlar biyolojik özellikleri yönünden tercih edilirler. Aynı zamanda bu pat iyi bir akıcılığa sahiptir, bu da patın kök kanal morfolojisine iyi bir şeklide uyumuna izin verir. Ayrıca örtücülük özelliğinin de iyi olduğu bildirilmiştir 19. AH Plus patının yüksek akıcılık özelliği ve sertleşme süresinin uzun olması nedeniyle kanaldaki mikrodüzensiliklere daha iyi penetre olmaktadır. Patın molekülleri arasındaki kohezyon kuvveti patın dentin yüzeyinden uzaklaştırılması veya çıkarılmasına karşı direnci arttırır. AH Plus düşük eriyebilirlik, iyi adhezyon, antimikrobial etki ve iyi biyolojik özelliklere sahiptir 20,21. Haragushiku ve ark. 19 yaptıkları çalışmada endodontik patların kök dentinine adhezyon özelliklerini incelemişlerdir. Apexit ve AH plus kanal patlarını kullandıkları çalışmalarında, AH Plus ın dentine bağlanma kuvvetinin Apexit ve diğer patlara göre oldukça yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Bunun nedenini patların molekülleri arasındaki kohezyona ve patın tübüller içerisindeki penetrasyonuna bağlamışlardır. Birçok çalışmada epoksi rezin içerikli patların kalsiyum hidroksit ve çinko oksit ojenol içerikli patlara oranla, dentin duvarlarına daha fazla adezyon ve dentin tübülleri içerisine daha derin penetrasyon gösterdiği ifade edilmiştir 7,8,22. Mevcut çalışmamızda epoksi rezin içerikli bir pat olan AH Plus ın, Apexit patına göre daha yüksek kırılma direnci göstermiş olmasının nedeninin patların adezyon ve penetrasyon özellikleri ile ilgili olduğunu düşünmekteyiz. Literatür incelendiğinde, AH Plus kök kanal patlarının kırılma direnci üzerine olan güçlendirici etkilerini değerlendiren çalışmalar mevcuttur 7,23,

5 Kazandağ ve ark. farklı kök kanalı dolgu sistemleri ile kök kanalı tedavisi yapılmış dişlerin kırılma dirençlerini inceledikleri çalışmalarında kırılmaya karşı en dirençli dişlerin güta-perka/ah Plus grubu olduğunu belirtmişlerdir 24. Bu sonuçlar bizim çalışmamızın sonuçlarını desteklemektedir. SONUÇLAR Bu çalışmada kullanılan tek kon tekniği ve lateral kompaksiyon tekniği arasında kırılmaya dayanım direnci açısından istatistiksel olarak fark bulunamamıştır. Kullanılan patların kökte kırılma direncini etkilediği görülmüştür. AH plus patı ile doldurulan grupların Apexit ile doldurulan gruplara göre kökte kırılma direncini arttırdığı görülmüştür. Yazarın beyanı: Çıkar çatışması bulunmamaktadır. (Conflict of interest statement: None declared) REFERANSLAR 1. Pitts DL, Natkin E. Diagnosis and treatment of vertical root fractures. Journal of Endodontics 1983;9: Meister F, Lommel TJ, Gerstein H. Diagnosis and possible causes of vertical root fractures. Oral Surgery, Oral Medicine and Oral Pathology 1980;49: Sornkul E, Stannard JG. Strength of roots before and after endodontic treatment and restoration. Journal of Endodontics 1992;18: Bender IB, Freedland JB. Adult root fracture. Journal of the American Dental Association 1983;107: Teixeira FB, Teixeira EN, Thompson JY, Trope M. Fracture resistance of roots endodontically treated with a new resin filling material. J Am Dent Assoc 2004;135: Jainaen A, Palamara JE, Messer HH. Effect of dentinal tubules and resinbased endodontic sealers on fracture properties of root dentin. Dent Mater 2009;25: Jainaen A, Palamara JE, Messer HH. The effect of resin based sealers on fracture properties of dentine. Int Endod J 2009;42: Sousa-Neto MD, Silva Coelho FI, Marchesan MA, Alfredo E, Silva-Sousa YT. Ex vivo study of the adhesion of an epoxybased sealer to human dentine submitted to irradiation with Er:YAG and Nd:YAG lasers. Int Endod J 2005;38: Saleh IM, Ruyter IE, Haapasalo MP, Orstavik D. Adhesion of endodontic sealers: scanning electron microscopy and energy dispersive spectroscopy. Journal of Endod 2003;29: Belli S, Cobankara FK, Eraslan O, Eskitascioglu G, Karbhari V. The effect of fiber insertion on fracture resistance of endodontically treated molars with MOD cavity and reattached fractured lingual cusps. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 2006;79: Selden HS. Repair of incomplete vertical root fractures in endodontically treated teeth in vivo trials. Journal of endodontics 1996;22: Trope M, Ray H Jr. Resistance to fracture of endodontically treated roots. Oral surgery Oral Medicine Oral Pathology 1992;73: Versluis A, Messer HH, Pintado MR. Changes in compaction stress distributions in roots resulting from canal preparation. Int Endod J 2006; 39: Weiger R, Heuchert T, Hahn R, Lost C. Adhesion of a glass ionomer cement to human radicular dentine. Endod Dent Traumatol 1995;11: White RR, Goldman M, Lin PS. The influence of the smeared layer upon dentinal tubule penetration by plastic filling materials. J Endod 1984;10: White RR, Goldman M, Lin PS. The influence of the smeared layer upon dentinal tubule penetration by endodontic filling materials. Part II. J Endod 1987;13: Ersev H,Yılmaz B,Pehlivanoğlu E, Çalışkan E, Erişen Fr. Resistance to vertical root fracture of endodontically treated teeth with Metaseal, Journal of Endodontics 2012;38: Holcomb JQ, Pitts DL, Nichols Jı. Further investigation of spreader loads required to cause vertical root fracture during lateral cendensation Journal of Endodontics 1987;13: Haragushiku GA, Sousa-Neto MD, Silva-Sousa YT, Alfredo E, Silva SC, Silva RG. Adhesion of endodontic sealers to human root dentine submitted to different surface treatments. Photomedicine And Laser Surgery 2010; 28: Kayaoğlu G, Erten H, Alaçam T, Orsavik D. Short-term antibacterial activity of root canal sealers towards Enterococuc faecalıs. Int Endodont J 2005;38, Willershausen B. Marroquin B. Schafer D. Schulze R. Cytotoxicity or foot canal filling materials to three different human cell lines. J Endodont 2000;26: Sousa-Neto MD, Marchesan MA, Pecora JD, Junior AB, Silva-Sousa YT, Saquy PC. Effect of Er:YAG laser on adhesion of root canal sealers. J Endod 2002;28: Karapinar Kazandag M, Sunay H, Tanalp J, Bayirli G. Fracture resistance of roots using different canal filling systems. Int Endod J 2009; 42: Hurmuzlu F, Serper A, Siso SH, Er K. In vitro fracture resistance of root-filled teeth using new-generation dentine bonding adhesives. Int Endod J 2003;36:

Tek kon yönteminin apikal sızıntıyı engelleme yeteneğinin 3 farklı döner sistem ile şekillendirilen kanallarda değerlendirilmesi +

Tek kon yönteminin apikal sızıntıyı engelleme yeteneğinin 3 farklı döner sistem ile şekillendirilen kanallarda değerlendirilmesi + ARAŞTIRMA Tek kon yönteminin apikal sızıntıyı engelleme yeteneğinin 3 farklı döner sistem ile şekillendirilen kanallarda değerlendirilmesi + Erhan ÖZCAN *, İsmail Davut ÇAPAR #, Özlem KAHVECİ DOYDUK, Hale

Detaylı

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Dok. Öğr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Dok. Öğr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Murat KOÇAK Doğum Tarihi ve Yeri: 22.03.1977-Karabük E-mail: mmuratkocak@yahoo.com Telefon: 0372 2613404 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 3. AN Dincer, O Er, BC Canakci: Evaluation of apically extruded debris during root canal. 1. Adı Soyadı : Asiye Nur Dinçer

ÖZGEÇMİŞ. 3. AN Dincer, O Er, BC Canakci: Evaluation of apically extruded debris during root canal. 1. Adı Soyadı : Asiye Nur Dinçer ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Asiye Nur Dinçer 2. Doğum Tarihi : 11/06/1986 3. Unvanı : Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi

Detaylı

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977.

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977. ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Taşdemir T, Aydemir H, İnan U, Ünal O. Canal preparation with Hero 642 rotary NiTi instruments compared with stainless steel hand K-file

Detaylı

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYA SERAMİK, LİTYUM DİSİLİKAT CAM SERAMİK VE ZİRKONYA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ LİTYUM SİLİKAT CAM SERAMİKLERE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN, KOMPOZİT REZİNLERİN TAMİR BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: DR.ÖZNUR TUNCAY Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Selçuk Üniversitesi 2004 Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

Alt Kesici Dişlerde Farklı Güta-Perka Dolum Tekniklerinin Karşılaştırılması

Alt Kesici Dişlerde Farklı Güta-Perka Dolum Tekniklerinin Karşılaştırılması Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2015; 36_3: 132-138 Alt Kesici Dişlerde Farklı Güta-Perka Dolum Tekniklerinin Karşılaştırılması Comparison of Different Gutta-Percha Root Filling Techniques in Mandibular Incisors

Detaylı

Üç kanallı ve fraktür hattına sahip üst birinci küçük azı dişin retreatment tedavisi: Olgu sunumu *

Üç kanallı ve fraktür hattına sahip üst birinci küçük azı dişin retreatment tedavisi: Olgu sunumu * OLGU SUNUMU Üç kanallı ve fraktür hattına sahip üst birinci küçük azı dişin retreatment tedavisi: Olgu sunumu * Durmuş Alperen Bozkurt 1, Hale Arı Aydınbelge 1 Selcuk Dental Journal, 2015; 1: 20-24 Root

Detaylı

ARAŞTIRMA. Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim dalı, İzmir, Türkiye. Abstract

ARAŞTIRMA. Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim dalı, İzmir, Türkiye. Abstract SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt 5 / Sayı 2 / 2014 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA Farklı dolum teknikleri ile doldurulan kök kanallarından kanal dolgu malzemesinin Evaluation of root canal filling

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ESRA PAMUKÇU GÜVEN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği Ege Üniversitesi 1999 Doktora Endodonti Anabilim Dalı Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

İKİ FARKLI EĞE SİSTEMİ İLE PREPARE EDİLEN KÖK KANALLARININ APİKAL MİKROSIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

İKİ FARKLI EĞE SİSTEMİ İLE PREPARE EDİLEN KÖK KANALLARININ APİKAL MİKROSIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Araştırma/ KAYA, Research GANİDAĞLI Article AYAZ, İKİ FARKLI EĞE SİSTEMİ İLE PREPARE EDİLEN KÖK KANALLARININ APİKAL MİKROSIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF MICROLEAKAGE IN THE ROOT CANALS

Detaylı

KÖK KANAL TEDAVİSİNDE ER:YAG LAZERİN SMEAR TABAKASI ÜZERİNE ETKİSİ: SEM ÇALIŞMASI

KÖK KANAL TEDAVİSİNDE ER:YAG LAZERİN SMEAR TABAKASI ÜZERİNE ETKİSİ: SEM ÇALIŞMASI Araştırma/ TANBOĞA, Research EREN, Article ALTINOK, KÖK KANAL TEDAVİSİNDE ER:YAG LAZERİN SMEAR TABAKASI ÜZERİNE ETKİSİ: SEM ÇALIŞMASI EFFECT OF ER:YAG LASER ON SMEAR LAYER REMOVAL OF EXTRACTED HUMAN TEETH

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ELİF ÇİFTÇİOĞLU İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: elif.ciftcioglu@okan.edu.tr

Detaylı

REZİN ESASLI KÖK KANAL PATLARININ KORONAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF RESIN BASED ROOT CANAL SEALERS ON CORONAL LEAKAGE

REZİN ESASLI KÖK KANAL PATLARININ KORONAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF RESIN BASED ROOT CANAL SEALERS ON CORONAL LEAKAGE REZİN ESASLI KÖK KANAL PATLARININ KORONAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF RESIN BASED ROOT CANAL SEALERS ON CORONAL LEAKAGE Ali Çağın YÜCEL * Ebru ÖZSEZER * Eda GÜLER * Elif KALYONCUOĞLU * Ahmet Umut

Detaylı

Doğal bir denge için. Apexit Plus ApexCal. Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu

Doğal bir denge için. Apexit Plus ApexCal. Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu Doğal bir denge için Apexit Plus ApexCal Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu Geçici dezenfektan pansuman için kremsi kalsiyum hidroksit patı Apexit Plus Kalsiyum

Detaylı

Farklı İrigasyon Tekniklerinin Etkinliğinin Boya Penetrasyon Testi ile Değerlendirilmesi

Farklı İrigasyon Tekniklerinin Etkinliğinin Boya Penetrasyon Testi ile Değerlendirilmesi ÖZGÜN ARAŞTIRMA EÜ Dişhek Fak Derg 2013; 34 (1): 42-47 Farklı İrigasyon Tekniklerinin Etkinliğinin Boya Penetrasyon Testi ile Değerlendirilmesi Efficacy Of Different Irrigation Techniques According To

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ELİF ÇİFTÇİOĞLU İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: elif.ciftcioglu@okan.edu.tr

Detaylı

Endodontik tedavi görmüş dişlerin konservatif restorasyonları

Endodontik tedavi görmüş dişlerin konservatif restorasyonları Acta Odontologica Turcica 2013;30(1):44-8 Derleme Endodontik tedavi görmüş dişlerin konservatif restorasyonları İhsan Yıkılgan,* Oya Bala Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi Diş

Detaylı

Üç farklı kök kanal dolgu tekniğinin apikal sızıntı miktarlarının boya penetrasyon yöntemiyle incelenmesi

Üç farklı kök kanal dolgu tekniğinin apikal sızıntı miktarlarının boya penetrasyon yöntemiyle incelenmesi ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2012; 54: 1-6 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2012 Üç farklı kök kanal dolgu tekniğinin apikal sızıntı miktarlarının boya penetrasyon yöntemiyle incelenmesi Demet Altunbaş (*),

Detaylı

FARKLI KÖK KANAL DOLGU TEKNİKLERİNİN KORONAL SIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI KÖK KANAL DOLGU TEKNİKLERİNİN KORONAL SIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 35(1) 17-25, 2008 FARKLI KÖK KANAL DOLGU TEKNİKLERİNİN KORONAL SIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Coronal Leakage of Different Root Canal Obturation Techniques Dr.

Detaylı

In Vitro Fracture Resistance of Endodontically Treated Roots Filled With a Bonded Filling Material or Different Types of Fiber Posts

In Vitro Fracture Resistance of Endodontically Treated Roots Filled With a Bonded Filling Material or Different Types of Fiber Posts A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 35(1) 11-16, 2008 BAĞLAMA ÖZELLİĞİ OLAN BİR KANAL DOLGU MATERYALİ İLE VEYA FARKLI FİBER POST TİPLERİ İLE RESTORE EDİLEN ENDODONTİK TEDAVİLİ KÖKLERİN KIRILMA DİRENÇLERİNİN İN VİTRO

Detaylı

SYSTEM B KULLANIMINA UYGUN KÖK KANAL PREPARASYONUNUN HAZIRLANMASINDA GÜVENİLİRLİK İNCELEMELERİ: ÇALIŞMA BOYUTU KAYBI

SYSTEM B KULLANIMINA UYGUN KÖK KANAL PREPARASYONUNUN HAZIRLANMASINDA GÜVENİLİRLİK İNCELEMELERİ: ÇALIŞMA BOYUTU KAYBI SYSTEM B KULLANIMINA UYGUN KÖK KANAL PREPARASYONUNUN HAZIRLANMASINDA GÜVENİLİRLİK İNCELEMELERİ: ÇALIŞMA BOYUTU KAYBI THE EVALUATION OF THE SAFETY OF THE ROOT CANAL PREPARATIONS MADE FOR THE USING OF SYSTEM

Detaylı

Farklı irrigasyon solüsyonlarının MTA Fillapex kanal patının bağlanma dayanımı üzerine etkisi

Farklı irrigasyon solüsyonlarının MTA Fillapex kanal patının bağlanma dayanımı üzerine etkisi Acta Odontologica Turcica 2013;30(1):1-5 Özgün araştırma makalesi Farklı irrigasyon solüsyonlarının MTA Fillapex kanal patının bağlanma dayanımı üzerine etkisi Erhan Özcan, 1 * İsmail Davut Çapar, 1 Ali

Detaylı

SAĞ ÜST 1. BÜYÜK AZI DİŞİNDE KRON VE İNTRAALVEOLAR KÖK KIRIĞI TEDAVİSİ (BİR OLGU RAPORU)

SAĞ ÜST 1. BÜYÜK AZI DİŞİNDE KRON VE İNTRAALVEOLAR KÖK KIRIĞI TEDAVİSİ (BİR OLGU RAPORU) A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 36(2) 109-114, 2009 SAĞ ÜST 1. BÜYÜK AZI DİŞİNDE KRON VE İNTRAALVEOLAR KÖK KIRIĞI TEDAVİSİ (BİR OLGU RAPORU) The Treatment of Crown and Intraalveoler Root Fracture of Right Maxillary

Detaylı

Anatomik Varyasyon Gösteren Üst Birinci Büyük Azı Dişlerinin Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu

Anatomik Varyasyon Gösteren Üst Birinci Büyük Azı Dişlerinin Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry Anatomik Varyasyon Gösteren Üst Birinci Büyük Azı Dişlerinin Endodontik Tedavisi:

Detaylı

Farklı Uygulama Tekniklerinin İrigasyon Solüsyonlarının Etkinliği Üzerine Etkileri

Farklı Uygulama Tekniklerinin İrigasyon Solüsyonlarının Etkinliği Üzerine Etkileri Özgün Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2013; 34: 34-41 Farklı Uygulama Tekniklerinin İrigasyon Solüsyonlarının Etkinliği Üzerine Etkileri The Influence Of Irrigation Techniques On The Efficacy Of Solutions

Detaylı

ÖNSÖZ. Bayram NCE 2009 / Diyarbak r

ÖNSÖZ. Bayram NCE 2009 / Diyarbak r I ÖNSÖZ Tezimin ba ndan sonuna kadar, bana hep destek olan dan man hocam Doç. Dr. Sema ÇELENK, Anabilim Dal Ba kan Yrd. Doç.Dr. Özkan ADIGÜZEL ba ta olmak üzere bölümümdeki bütün hocalar ma, tezimde eme

Detaylı

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI TC. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Javid JAFARZADA Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. M. Kemal ÇALIŞKAN

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖRT FARKLI DÖNER SİSTEMLE YAPILAN KÖK KANAL PREPARASYONUNUN EPOKSİ R E ZİN İÇERİKLİ BİR PATIN DENTİN TÜBÜLLERİ NE PE NETR A S YO N UN A O L AN E TKİSİNİN

Detaylı

ANATOMİK DÜZENSİZLİKLERE SAHİP DİŞLERDE KÖK KANAL TEDAVİSİ (3 olgu nedeniyle)

ANATOMİK DÜZENSİZLİKLERE SAHİP DİŞLERDE KÖK KANAL TEDAVİSİ (3 olgu nedeniyle) Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 5, Sayı 1,2002 ANATOMİK DÜZENSİZLİKLERE SAHİP DİŞLERDE KÖK KANAL TEDAVİSİ (3 olgu nedeniyle) Dt. Kürşat ER* ÖZET Kök kanal nde basan, kök kanal

Detaylı

EĞRİ KÖK KANALLARININ BİYOMEKANİK PREPARASYONLARINDA AÇISAL DEĞİŞİMLER ÖZET

EĞRİ KÖK KANALLARININ BİYOMEKANİK PREPARASYONLARINDA AÇISAL DEĞİŞİMLER ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 2, Sayfa 45-50, 1991 EĞRİ KÖK KANALLARININ BİYOMEKANİK PREPARASYONLARINDA AÇISAL DEĞİŞİMLER Tayfun ALAÇAM* Güliz GÖRGÜL** Hüma ÖMÜRLÜ** ÖZET Bu çalışmada farklı kurvatür

Detaylı

KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI KANAL DOLGU PATLARI ÜZERİNE

KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI KANAL DOLGU PATLARI ÜZERİNE KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI KANAL DOLGU PATLARI ÜZERİNE İKİ FARKLI ÇÖZÜCÜ SOLÜSYONUN ETKİSİNİN İN VİTRO DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Funda KONT ÇOBANKARA* Dr. Hasan ORUÇOĞLU Prof. Dr. Sema BELLİ* ÖZET

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Comparison of retreatment times of root fillings with different sealers by different retreatment techniques

Cumhuriyet Dental Journal. Comparison of retreatment times of root fillings with different sealers by different retreatment techniques Cumhuriyet Dental Journal Volume 19 Issue 1 doi: 10.7126/cdj.58140.5000115428 available at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumudj/ RESEARCH ARTICLE Comparison of retreatment times of root fillings with

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. A2. Tunga, U. ve E. Bodrumlu, Assessment of the sealing ability of a new root canal obturation material, J Endod, 32, 876-878 (2006).

ESERLER LİSTESİ. A2. Tunga, U. ve E. Bodrumlu, Assessment of the sealing ability of a new root canal obturation material, J Endod, 32, 876-878 (2006). ESERLER LİSTESİ A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Erten, H., Z. Zafersoy Akarslan ve E. Bodrumlu, Dental fear and anxiety levels of patients attending a dental clinic, Quintessence

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal 13(1) (2010)

Cumhuriyet Dental Journal 13(1) (2010) Guta-Perka Ve Resilonun İki Farklı Dolgu Yöntemi (Sistem B ve Obtura II) Kullanarak Kanal İçi Düzensizlikleri Doldurma ve Boşluk Oluşumu Özelliklerinin Karşılaştırılması Comparison of Gutta Percha and

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt:7 Sayı:2-2004

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt:7 Sayı:2-2004 PERİAPİKAL BÖLGENİN ph DEĞİŞİKLİKLERİNE KALSİYUM HİDROKSİT KARIŞIMLARININ ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Kerem Engin Akpınar* Arş. Gör. Melike Sezer** Dr. Dt. Kürşat Er* Prof. Dr. Hülya Güler** ÖZET Bu çalışmanın

Detaylı

Ultrasonik uç ve ekstraktör kullanılarak kırık kök kanal aletinin çıkartılması: Olgu sunumu

Ultrasonik uç ve ekstraktör kullanılarak kırık kök kanal aletinin çıkartılması: Olgu sunumu OLGU SUNUMU Ultrasonik uç ve ekstraktör kullanılarak kırık kök kanal aletinin çıkartılması: Olgu sunumu Murat MADEN *, Ekim Onur ORHAN *, Furkan ERTUĞRUL * SÜ Dişhek Fak Derg, 2011;20:183-187 Removing

Detaylı

KÖK KANALLARININ ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN ÜÇ FARKLI ENSTRÜMANIN İN VİTRO KARŞILAŞTIRILMASI

KÖK KANALLARININ ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN ÜÇ FARKLI ENSTRÜMANIN İN VİTRO KARŞILAŞTIRILMASI KÖK KANALLARININ ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN ÜÇ FARKLI ENSTRÜMANIN İN VİTRO KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Oğuz Yoldaş* Dt.Ayşin Topuz* Arş.Gör.Dr.Gülşah Seydaoğlu*** Yrd.Doç.Dr.Haluk Öztunç** Dt.A.Şehnaz

Detaylı

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Evrim Eligüzeloğlu Dalkılıç İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com 2.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

KÖK KANAL TEDAVĐSĐNDE MAKSĐLLER SĐNÜSE GÜTA- PERKA TAŞIRILMASI (BĐR OLGU SUNUMU)

KÖK KANAL TEDAVĐSĐNDE MAKSĐLLER SĐNÜSE GÜTA- PERKA TAŞIRILMASI (BĐR OLGU SUNUMU) KÖK KANAL TEDAVĐSĐNDE MAKSĐLLER SĐNÜSE GÜTA- PERKA TAŞIRILMASI (BĐR OLGU SUNUMU) OVERFILLING GUTTA-PERCHA TO THE MAXILLARY SINUS DURING ROOT CANAL TREATMENT (A CASE REPORT) Evren OK 1, Necdet ADANIR 2

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: IŞIL KÜÇÜKAY Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1985 Doktora Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

Eğimli kök kanallarında kullanılan farklı preparasyon ve kök kanalı dolgu tekniklerinin kalitesi

Eğimli kök kanallarında kullanılan farklı preparasyon ve kök kanalı dolgu tekniklerinin kalitesi Cumhuriyet Dent J doi:10.7126/cdj.58140.1008002346 ARAŞTIRMA MAKALESİ/ RESEARCH ARTICLE Eğimli kök kanallarında kullanılan farklı preparasyon ve kök kanalı dolgu tekniklerinin kalitesi The quality of different

Detaylı

MAKALELER. İlişkilendirilmiştir)

MAKALELER. İlişkilendirilmiştir) MAKALELER 1. İnan U, Aydemir H, Taşdemir T. Leakage evaluation of three different root canal obturation techniques using electrochemical evaluation and dye penetration evaluation methods. Aust Endod J

Detaylı

Farklı Yıkama Tekniklerinin Smear Tabakasını Uzaklaştırma Etkinlikleri

Farklı Yıkama Tekniklerinin Smear Tabakasını Uzaklaştırma Etkinlikleri Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2017; 38_1: 32-38 Farklı Yıkama Tekniklerinin Smear Tabakasını Uzaklaştırma Etkinlikleri Smear Layer Removal Efficacy Of Different Irrigation Techniques Burcu ŞEREFOĞLU 1,

Detaylı

Endodontic treatment of a maxillary first molar having three mesiobuccal canals: a case report

Endodontic treatment of a maxillary first molar having three mesiobuccal canals: a case report Cumhuriyet Dental Journal Volume 18 Issue 2 doi: 10.7126/cdj.58140.1008001646 Cumhuriyet Dental Journal available at http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumudj/ Volume 16 Number 1 e-issn : 2146-2852 Official

Detaylı

Yayın kuruluna teslim tarihi: II.3.1996 Yayına kabul tarilıi: 12.4.1996

Yayın kuruluna teslim tarihi: II.3.1996 Yayına kabul tarilıi: 12.4.1996 İ Ü Diş Hek Fak Der 1996: 30: 173-178 KANAL DOLGU PATI KULLANILARAK VEYA KULLANILMADAN UYGULANAN İKİ DEĞİŞİK TERMOPLASTİK GÜTA PERKA ENJEKSİYON TEKNİĞİNİN AFİ KAL SIZINTI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ* Faruk

Detaylı

Emre İriboz, Hesna Sazak Öveçoğlu. Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul - Türkiye

Emre İriboz, Hesna Sazak Öveçoğlu. Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul - Türkiye MÜSBED 2013;3(1):41-47 DOI: 10.5455/musbed.20130227094833 ProTaper ve Mtwo Retreatment Sistemlerinin Rezin Esaslı Kök Kanal Dolgu Materyallerinin Retreatment Süreleri Yönünden Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Detaylı

DOÇ. DR. EMRE BODRUMLU

DOÇ. DR. EMRE BODRUMLU DOÇ. DR. EMRE BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı-Soyadı Emre BODRUMLU Doğum Yeri, tarihi : Ankara, 1975 Email: ebodrumlu@gmail.com EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR: Okul Yıllar İlkokul Özel Gönen İlkokulu 1982-1987

Detaylı

Evaluating the attitudes of general dental practitioners in Gaziantep about endodontics

Evaluating the attitudes of general dental practitioners in Gaziantep about endodontics Gaziantep Medical Journal Research Article Evaluating the attitudes of general dental practitioners in Gaziantep about endodontics Gaziantep ilindeki diş hekimlerinin endodonti pratiği ile ilgili alışkanlıklarının

Detaylı

ÜST ORTA KESİCİ DİŞTE TİP III DENS İNVAGİNATUS'UN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU RAPORU

ÜST ORTA KESİCİ DİŞTE TİP III DENS İNVAGİNATUS'UN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU RAPORU ÜST ORTA KESİCİ DİŞTE TİP III DENS İNVAGİNATUS'UN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU RAPORU ENDODONTIC TREATMENT OF A MAXILLARY CENTRAL INCISOR WITH TYPE III DENS INVAGINATUS: A CASE REPORT Mesut Enes ODABAŞ 1

Detaylı

KİST BENZERİ GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLARIN CERRAHİ OLMAYAN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU

KİST BENZERİ GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLARIN CERRAHİ OLMAYAN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU Olgu Sunumu/ Case Report KİST BENZERİ GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLARIN CERRAHİ OLMAYAN ENDODONTİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU NON-SURGICAL ENDODONTIC TREATMENT OF LARGE CYST-LIKE PERIAPICAL LESIONS: A CASE REPORT

Detaylı

SENTETİK POLİMER ESASLI BİR KANAL DOLGU MATERYALİ İLE REZİN ESASLI BİR KANAL PATININ BAZI ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SENTETİK POLİMER ESASLI BİR KANAL DOLGU MATERYALİ İLE REZİN ESASLI BİR KANAL PATININ BAZI ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI SENTETİK POLİMER ESASLI BİR KANAL DOLGU MATERYALİ İLE REZİN ESASLI BİR KANAL PATININ BAZI ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

İKİ FARKLI KÖK KANAL DOLUM TEKNİĞİ VE İKİ FARKLI POST SİSTEMİNİN APİKAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

İKİ FARKLI KÖK KANAL DOLUM TEKNİĞİ VE İKİ FARKLI POST SİSTEMİNİN APİKAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Araştırma/ KUŞTARCI, Research TUĞUT, Article ÖZÇOBAN, İKİ FARKLI KÖK KANAL DOLUM TEKNİĞİ VE İKİ FARKLI POST SİSTEMİNİN APİKAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ EFFECTS OF TWO DIFFERENT ROOT CANAL

Detaylı

Kök kanal tedavisinin yenilenme (retreatment) insidansına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma

Kök kanal tedavisinin yenilenme (retreatment) insidansına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2010; 11 (2) : 52-57 Kök kanal tedavisinin yenilenme (retreatment) insidansına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma Evaluation

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret YILMAZ Doğum Tarihi: 31 Mart 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans Diş

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /0/06 00:00:00 Teklif No 069 /0/06 4:00 ETILEN DIAMIN TETRA ASETIK ASIT SOLUSYONU(EDTA) GECICI DOLGU MADDESI GUTTA-PERKA NO 4 GUTTA-PERKA NO 40 H TIPI KANAL EL EGESI (8) MM 6 H TIPI KANAL EL EGESI (0)

Detaylı

Stajyer Diş Hekimleri Tarafından Yapılan Kök Kanal Dolgularının Teknik Kalitesinin Radyografik Olarak Değerlendirilmesi

Stajyer Diş Hekimleri Tarafından Yapılan Kök Kanal Dolgularının Teknik Kalitesinin Radyografik Olarak Değerlendirilmesi Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2015; 36_1: 25-31 Stajyer Diş Hekimleri Tarafından Yapılan Kök Kanal Dolgularının Teknik Kalitesinin Radyografik Olarak Değerlendirilmesi Radiographic evaluation of technical

Detaylı

Endodontik Olarak Tedavi Edilmiş Dişlerin Kırılma Direnci Üzerine Alternatif. Kanal Dezenfeksiyon Yaklaşımlarının Etkisi

Endodontik Olarak Tedavi Edilmiş Dişlerin Kırılma Direnci Üzerine Alternatif. Kanal Dezenfeksiyon Yaklaşımlarının Etkisi Endodontik Olarak Tedavi Edilmiş Dişlerin Kırılma Direnci Üzerine Alternatif Kanal Dezenfeksiyon Yaklaşımlarının Etkisi The Effect of Alternative Canal Disinfection Approaches on Fracture Resistance of

Detaylı

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER : SCI-Expanded, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler:

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER : SCI-Expanded, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler: A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER : SCI-Expanded, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler: A1. Kalyoncuoğlu E., Demiryürek Özsezer E., A Comparative Scanning

Detaylı

VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ

VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Osman CEYLAN Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Necdet

Detaylı

Farklı Yıkama Sistemlerinin, Kanal Dolgu Materyalinin KökK a n a l ına Bağlanma Dayanımı Üzerine Olan Etkisinin İn-Vitro Olarak İncelenmesi

Farklı Yıkama Sistemlerinin, Kanal Dolgu Materyalinin KökK a n a l ına Bağlanma Dayanımı Üzerine Olan Etkisinin İn-Vitro Olarak İncelenmesi KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH Van Tıp Derg 23(3): 252-258, 2016 Farklı Yıkama Sistemlerinin, Kanal Dolgu Materyalinin KökK a n a l ına Bağlanma Dayanımı Üzerine Olan Etkisinin İn-Vitro Olarak İncelenmesi

Detaylı

Prof.Dr. SENEM GÖKÇEN YİĞİT ÖZER

Prof.Dr. SENEM GÖKÇEN YİĞİT ÖZER Prof.Dr. SENEM GÖKÇEN YİĞİT ÖZER Klinik Bilimler Bölümü Endodonti Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1992-1997 Yüksek Lisans Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Pr. 1999-2004 Doktora Ege Üniversitesi Sağlık

Detaylı

SELF-ADJUSTING FILE SİSTEMİNİN C-ŞEKİLLİ KANALLAR ÜZERİNDEKİ GENİŞLETME ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SELF-ADJUSTING FILE SİSTEMİNİN C-ŞEKİLLİ KANALLAR ÜZERİNDEKİ GENİŞLETME ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Araştırma/ YİGİT ÖZER, Research KAYA, Article ADIGÜZEL, SELF-ADJUSTING FILE SİSTEMİNİN C-ŞEKİLLİ KANALLAR ÜZERİNDEKİ GENİŞLETME ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION THE EFFICACY OF SELF-ADJUSTING

Detaylı

MESİO-DİSTAL KÖK AÇISININ BELİRLENMESİNDE PANORAMİK VE PERİAPİKAL RADYOGRAFİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

MESİO-DİSTAL KÖK AÇISININ BELİRLENMESİNDE PANORAMİK VE PERİAPİKAL RADYOGRAFİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MESİO-DİSTAL KÖK AÇISININ BELİRLENMESİNDE PANORAMİK VE PERİAPİKAL RADYOGRAFİNİN KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF PANORAMIC AND PERIAPICAL RADIOGRAPHS IN DETERMINATION OF MESIO-DISTAL ROOT ANGULATION

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: IŞIL KÜÇÜKAY. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: IŞIL KÜÇÜKAY. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: IŞIL KÜÇÜKAY İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: isil.kucukay@okan.edu.tr 2.

Detaylı

Yeni Bir Kök Kanal Dolgu Patının Apikal Mikrosızıntısı Üzerine Smear Tabakasının Etkisi. Doç. Dr. Sema BELLİ*

Yeni Bir Kök Kanal Dolgu Patının Apikal Mikrosızıntısı Üzerine Smear Tabakasının Etkisi. Doç. Dr. Sema BELLİ* Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 11, Sayı 2, 102-107, 2001 Yeni Bir Kök Kanal Dolgu Patının Apikal Mikrosızıntısı Üzerine Smear Tabakasının Etkisi Dr. Funda KONT ÇOBANKARA* Doç.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VASFİYE IŞIK İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: vasfiye.isik@okan.edu.tr 2.

Detaylı

APİSEKTOMİDE FARKLI YÖNTEMLER UYGULANAN GUTA - PERKA KONİLERİNİN MARJİNAL ADAPTASYONU

APİSEKTOMİDE FARKLI YÖNTEMLER UYGULANAN GUTA - PERKA KONİLERİNİN MARJİNAL ADAPTASYONU G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 89-98, 1986 APİSEKTOMİDE FARKLI YÖNTEMLER UYGULANAN GUTA - PERKA KONİLERİNİN MARJİNAL ADAPTASYONU Nuran ULUSOY* Kanal tedavisi sırasında pulpa boşluğunun

Detaylı

İsmail Davut ÇAPAR. Degree Program University Year Master Degree Dentistry Faculty Atatürk University

İsmail Davut ÇAPAR. Degree Program University Year Master Degree Dentistry Faculty Atatürk University İsmail Davut ÇAPAR Department of Endodontics, Faculty of Dentistry İzmir Katip Çelebi University Aydınlık Evler Mahallesi, Cemil Meriç Caddesi, 6780 Sokak. No:48, 35640-Çiğli / İZMİR +902323254040-2502

Detaylı

FARKLI SODYUM PERBORAT TİPLERİNİN ENDODONTİK OLARAK TEDAVİ EDİLMİŞ VE KOMPOZİT İLE RESTORE EDİLMİŞ DİŞLERİN KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ

FARKLI SODYUM PERBORAT TİPLERİNİN ENDODONTİK OLARAK TEDAVİ EDİLMİŞ VE KOMPOZİT İLE RESTORE EDİLMİŞ DİŞLERİN KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ FARKLI SODYUM PERBORAT TİPLERİNİN ENDODONTİK OLARAK TEDAVİ EDİLMİŞ VE KOMPOZİT İLE RESTORE EDİLMİŞ DİŞLERİN KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF DIFFERENT SODIUM PERBORATE TYPES ON THE FRACTURE RESISTANCE

Detaylı

El ve döner alet kullanımı sonrasında apikalden taşan debris miktarının ve kalsiyum hidroksit uzaklaştırılmasının değerlendirilmesi

El ve döner alet kullanımı sonrasında apikalden taşan debris miktarının ve kalsiyum hidroksit uzaklaştırılmasının değerlendirilmesi Cumhuriyet Dent J 2014;17(2):143-150 doi:10.7126/cdj.58140.1008002287 El ve döner alet kullanımı sonrasında apikalden taşan debris miktarının ve kalsiyum hidroksit uzaklaştırılmasının değerlendirilmesi

Detaylı

OVAL KÖK KANALLI DİŞLERDE FARKLI MEKANİK İŞLEMLER VE POST SİSTEMLERİ KULLANIMININ KÖK KANAL DENTİNİNE BAĞLANMA ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

OVAL KÖK KANALLI DİŞLERDE FARKLI MEKANİK İŞLEMLER VE POST SİSTEMLERİ KULLANIMININ KÖK KANAL DENTİNİNE BAĞLANMA ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI OVAL KÖK KANALLI DİŞLERDE FARKLI MEKANİK İŞLEMLER VE POST SİSTEMLERİ KULLANIMININ KÖK KANAL DENTİNİNE BAĞLANMA

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Topçuoğlu H.S, Kesim B ENDODONTİDE LAZERİN UYGULAMA ALANLARI THE APPLICATION AREAS OF

Detaylı

YENİ NESİL NiTi EĞELER. Esnekliği ve kırılma dayanımıyla bir mucize!

YENİ NESİL NiTi EĞELER. Esnekliği ve kırılma dayanımıyla bir mucize! YENİ NESİL NiTi EĞELER Esnekliği ve kırılma dayanımıyla bir mucize! Yüksek düzeyde esneklik Ekstrem kırılma dayanımı Merkezlenmiş kanal preparasyonu eğeleri, konvansiyonel NiTi eğelerin aksine, kristalografik

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ Yayın Kurulu / Ins tu onal Board SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF İNÖNÜ UNIVERSITY HEALTH SCIENCES Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 1 Year: 2014 Volume:3 Number:1 Sahibi / Owner İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

PROF. DR. EMRE BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU

PROF. DR. EMRE BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU PROF. DR. EMRE BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı-Soyadı Emre BODRUMLU Doğum Yeri : Ankara Tarihi : 04 / 10 / 1975 EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR: Okul Yıllar İlkokul Özel Gönen İlkokulu 1982-1987 Ortaokul Ankara

Detaylı

Çatlak Diş Sendromu. Cracked Tooth Syndrome

Çatlak Diş Sendromu. Cracked Tooth Syndrome OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 32, Sayı: 1, Sayfa: 25-29, 2008 Çatlak Diş Sendromu Cracked Tooth Syndrome *Dr. Leyla Berna ÇAĞIRANKAYA, *Dt. Hümeyra Özge ERBUDAK,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşe Atay 2. Doğum Tarihi : 29.01.1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : HAKKI SUNAY. Doğum Tarihi : 5.04.197. Unvanı : PROFESÖR 4. Öğrenim Durumu : DOKTORA 5. Çalıştığı Kurum : KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Derece Alan Üniversite

Detaylı

MOLAR KÖK KANALLARINDA FARKLI KANAL TEDAVĐSĐ YENĐLEME TEKNĐKLERĐNĐN ETKĐNLĐĞĐ: EX VĐVO ÇALIŞMA

MOLAR KÖK KANALLARINDA FARKLI KANAL TEDAVĐSĐ YENĐLEME TEKNĐKLERĐNĐN ETKĐNLĐĞĐ: EX VĐVO ÇALIŞMA A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 37(1) 19-28, 2009 MOLAR KÖK KANALLARINDA FARKLI KANAL TEDAVĐSĐ YENĐLEME TEKNĐKLERĐNĐN ETKĐNLĐĞĐ: EX VĐVO ÇALIŞMA Efficacy of Different Retreatment Techniques in Molar Root Canals:

Detaylı

-1989 1993; Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim

-1989 1993; Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Naime Bilinç Bulucu 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 27 Aralık 1966. 3. Medeni Durumu, Çocuk Sayısı: Evli, bir çocuk annesi. 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

OLGU SUNUMU (Case Report)

OLGU SUNUMU (Case Report) OLGU SUNUMU (Case Report) TRAVMA SONUCU KOMPLİKE KRON KIRIĞI MEYDANA GELEN GENÇ DAİMİ DİŞİN APEKSİFİKASYON TEDAVİSİ: VAKA RAPORU The Apexification Therapy of an Immature Tooth with Complicated Crown Fracture:

Detaylı

Farklı Kök Kanal Genişletme Tekniklerinin Kök Kanal Dentininde Defekt Oluşumuna Etkisi

Farklı Kök Kanal Genişletme Tekniklerinin Kök Kanal Dentininde Defekt Oluşumuna Etkisi Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2017; 38_2: 121-127 - Farklı Kök Kanal Genişletme Tekniklerinin Kök Kanal Dentininde Defekt Oluşumuna Etkisi The Effect Of Different Preparation Systems On Dentinal Defect

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VASFİYE IŞIK İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: vasfiye.isik@okan.edu.tr 2.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Şerife ÖZALP 2. Doğum Tarihi: 21 Haziran 1979 3. Unvanı: Yrd Doç Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Gazi Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ENVER SEDAT KÜÇÜKAY. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ENVER SEDAT KÜÇÜKAY. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ENVER SEDAT KÜÇÜKAY İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: sedat.kucukay@okan.edu.tr

Detaylı

ENDODONTİK TEDAVİSİ YAPILMIŞ GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLU DİŞLERİN UZUN DÖNEM RADYOGRAFİK TAKİBİ: 2 OLGU SUNUMU

ENDODONTİK TEDAVİSİ YAPILMIŞ GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLU DİŞLERİN UZUN DÖNEM RADYOGRAFİK TAKİBİ: 2 OLGU SUNUMU Olgu Sunumu/ Case Report ENDODONTİK TEDAVİSİ YAPILMIŞ GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLU DİŞLERİN UZUN DÖNEM RADYOGRAFİK TAKİBİ: 2 OLGU SUNUMU LONG-TERM RADIOGRAPHIC FOLLOW UP OF ENDODONTICALLY TREATED TEETH ASSOCIATED

Detaylı

Doç.Dr.İhsan HUBBEZOĞLU * Dr.Recai ZAN ** Dt.Oğuzhan GÖRLER ***

Doç.Dr.İhsan HUBBEZOĞLU * Dr.Recai ZAN ** Dt.Oğuzhan GÖRLER *** Araştırma/ Research HUBBEZOĞLU, Article ZAN, ND:YAG VE KTP:YAG LAZER UYGULAMASI SIRASINDA EKSTERNAL KÖK KANAL YÜZEYİNDEKİ ISI DEĞİŞİMLERİ TEMPERATURE CHANGES ON THE EXTERNAL ROOT CANAL SURFACE DURING ND:YAG

Detaylı

EDTA % 17 Dentin TübülleriniAçanJel FILE CARE EDTA. Ambalaj Şekli: *S000609

EDTA % 17 Dentin TübülleriniAçanJel FILE CARE EDTA. Ambalaj Şekli: *S000609 Kök Kanal Yıkama Endodonti VDW FileCare EDTA EDTA Jel Dentsply Spad EDTA %17 Dentin tübüllerini açan EDTA solüsyon Kök kanallarının şekillendirilmesinde ve temizlenmesinde kullanılan EDTA Jel. Smear tabaka

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Apikal Kök Rezorpsiyonunun Mineral Trioksit Agregat Kullanılarak Tedavisi: Olgu Sunumu

Apikal Kök Rezorpsiyonunun Mineral Trioksit Agregat Kullanılarak Tedavisi: Olgu Sunumu Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi Olgu Sunumu Case Report Apikal Kök Rezorpsiyonunun Mineral Trioksit Agregat Kullanılarak Tedavisi: Olgu Sunumu Treatment of Apical Root Resorption Using Mineral

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU

YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı-Soyadı Ebru HAZAR BODRUMLU Doğum Yeri : Tosya Tarihi : 06/ 06 / 1979 E mail hazarebru@yahoo.com Telefon 0 372 2613659 EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR:

Detaylı

ALT VE ÜST BÜYÜK AZI DİŞLERİN KOK KANAL MORFOLOJİLERİNİN ŞEFFAFLAŞTIRMA. Sis DARENDELİLER YAMAN*, Hülya ERTEN CAN*, Tayfun ALAÇAM**

ALT VE ÜST BÜYÜK AZI DİŞLERİN KOK KANAL MORFOLOJİLERİNİN ŞEFFAFLAŞTIRMA. Sis DARENDELİLER YAMAN*, Hülya ERTEN CAN*, Tayfun ALAÇAM** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XIII, Sayı 1, Sayfa 67-73, 1996 ALT VE ÜST BÜYÜK AZI DİŞLERİN KOK KANAL MORFOLOJİLERİNİN ŞEFFAFLAŞTIRMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Sis DARENDELİLER YAMAN*, Hülya ERTEN CAN*, Tayfun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI : Merve AKÇAY 2. DOĞUM TARİHİ : 28 Ekim 1984 3. ÜNVANI: Yardımcı Doçent 4. ÖĞRENİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Y.Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1970 Doktora Diş Hast.ve Tedavisi Hacettepe Üniversitesi 1974

Derece Alan Üniversite Yıl Y.Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1970 Doktora Diş Hast.ve Tedavisi Hacettepe Üniversitesi 1974 1. Adı Soyadı: İBRAHİM TİMUR ESENER 2. Doğum Tarihi: 25.09.1947 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Y.Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1970 Doktora Diş

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Üst Molar Dişlerin Meziobukkal Kök Kanallarında Bulunan Kanal Kurvatürlerinin Radyografik Olarak İncelenmesi

Üst Molar Dişlerin Meziobukkal Kök Kanallarında Bulunan Kanal Kurvatürlerinin Radyografik Olarak İncelenmesi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 2, Sayfa: 2-8, 2009 Üst Molar Dişlerin Meziobukkal Kök Kanallarında Bulunan Kanal Kurvatürlerinin Radyografik Olarak İncelenmesi

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU Tarih ve Sayı: 15/02/2017-E.2754 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı *BELC3R61B* Sayı :19823435-934.01.04/ Konu :Tıbbi sarf malzeme alımı hk. TEKLİF MEKTUBU Diş Hekimliği

Detaylı