Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyon"

Transkript

1 58 E itim Education Transmyocardial laser revascularization Muzaffer Bahç van, Hasan Tahsin Keçeligil, Ferflat Kolbak r Ondokuz May s Üniversitesi, T p Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal, Samsun, Türkiye ÖZET (TMR), anjinal yak nmalar olan hastalarda geleneksel tedavi yöntemleriyle baflar sa lanamayan durumlarda yeni bir tedavi umudu olarak ortaya ç km flt r. Bu tedaviye aday hastalar, son dönem koroner arter hastalar olup genellikle koroner baypas ya da giriflimsel tedavi uygulama flans olmayan hasta grubunu oluflturur. uygulanan hastalarda, anjinal semptomlarda belirgin iyileflme görülmüfltür. Bunun sonucu daha iyi bir yaflam kalitesi sa lanm flt r. Ayr ca kardiyak nedenlere ba l hastaneye baflvuru ve yat fl s kl ile süresi azalm flt r. Ancak TMR sonras sa kal m, ejeksiyon fraksiyonu, nükleer çal flmalarda miyokardiyal perfüzyon art fl ve kardiyak olaylarda azalma kesin olarak gösterilememifltir. Tam bir konsensüs sa lanmas için ileri çal flmalara ihtiyaç vard r. (Anadolu Kardiyol Derg ) Anahtar kelimeler: Koroner arter hastal, anjina pektoris, lazer, miyokardiyal revaskülarizasyon ABSTRACT An increasing number of patients are found to be unsuitable for revascularization by conventional approaches to the epicardial vessels. Transmyocardial laser revascularization (TMR) is a treatment choice for patients who have refractory angina pectoris when bypass surgery or percutaneous transluminal angioplasty is not indicated. Transmyocardial laser revascularization leads to significant improvements in angina. It also improves quality of life, reduces hospital readmission rates and may improve exercise tolerance. However, the technique does not effect survival, ejection fraction, cardiac events and myocardial perfusion with nuclear studies. Further results from ongoing trials are awaited with interest. (Anadolu Kardiyol Derg ) Key words: Coronary artery disease, angina pectoris, laser, myocardial revascularization Girifl Koroner arter hastal na ba l olarak anjina pektoris yak nmas gösteren hastalar n büyük bölümü medikal olarak tedavi edilirler. Geri kalanlar na ise giriflimsel tedavi (balon anjiyoplasti/stent) ya da cerrahi giriflim uygulanmaktad r. Ancak di er bir hasta grubu daha vard r ki medikal ya da giriflimsel/cerrahi tedaviden fayda görememektedir. Bu hastalar ço unlukla distal tip koroner arter hastal olan ve bu nedenle daha önce cerrahi giriflim geçiren hastalard r. Koroner anjiografi yap l p, giriflimsel ya da koroner baypas operasyonu (KABG) imkan olmayan hastalar n oran yaklafl k %5 tir (1). Revaskülarizasyonun kontrendike ya da baflar s z oldu u koroner arter hastal nda birçok alternatif tedavi yöntemi gelifltirilmifltir. Bu yöntemlerden biri olan terapötik anjiyogeneziste, kronik iskemi sonucu etkilenen kardiyak sahalara sitokin enjekte edilerek, etkilenen bölgelerde yeni damarsal oluflumlar n aktive edilmesi amaçlan r. Sonuçta miyokardiyal perfüzyonun art r lmas ile semptomlar n azalmas beklenir. Di er bir yöntem olan spinal kord stimülasyonu ile üst torasik spinal kordun dorsal kolumlar na çok düflük doz elektrik ak m verilerek kalbin nörolojik input ve output u de ifltirilir. Bunun sonucu nöral fiberler koroner dolafl ma calcitonin gene-related peptide (CGRP) ve di er endojen peptidleri salarak kalbin oksijen ihtiyac - n azalt rlar ve kollateral damarlarda vazodilatasyon oluflturarak, kalbin hasta bölgelerindeki kan ak m nda art fla yol açarlar. Bu yöntemle 5 y l boyunca yap lan çal flmalarda elde edilen sonuçlar yüksek riskli hastalar aç s ndan çal flmalar n baypas ile karfl laflt - r labilir oldu unu göstermektedir. Di er bir yöntem olan ve bacaklara uygulanan eksternal pnömatik kontrpulsasyon ile koroner arterlere olan diyastolik dolufl art r larak koroner kollaterallerdeki kan ak m n n art fl hedeflenir. Kompressor tedavi 35 saatlik 8 hafta sürecek bir tedavi sürecini kapsar (2, 3). Amerika Birleflik Devletleri nde 12 milyon koroner arter hastas bulunmakta, bunlar n 7 milyonu miyokard enfarktüsü ile sonlanmakta ve 4.6 milyon hastada ise konjestif kalp yetersizli i (KKY) geliflmektedir. Kalp yetmezli i geliflen hastalar n 2/3 ya da 3/4 ünde Yaz flma Adresi / Address for Correspondence: Dr. Muzaffer Bahç van, Ondokuz May s Üniversitesi, T p Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Samsun, Türkiye Tel.: /3110 Fax: E-posta:

2 Anadolu Kardiyol Derg 59 sebep, koroner arter hastal ve komplikasyonlar d r. Kardiyak transplantasyon d fl nda sol ventrikül restorasyonu (sol ventrikül volüm redüksiyon operasyonlar ve pasif destek cihazlar ), iskemik mitral yetmezli inde kullan lan onar m teknikleri, dinamik kardiyomiyoplasti, mekanik dolafl m sistemleri, hücresel ve genetik tedavi yöntemleri, revaskülarizasyon d fl nda iskemik kardiyomiyopatilerde alternatif olarak uygulanabilecek tedavi yöntemleridir (2, 3). (TMR), anjinal yak nmalar olan hastalarda geleneksel tedavi yöntemleriyle baflar sa lanamayan durumlarda yeni bir tedavi umudu olarak ortaya ç km flt r. Ancak y ll k bir süreçte, tedavinin baflar s konusunda farkl sonuçlar bildirilmifltir ve bu nedenle rutin bir tedavi yöntemi haline gelememifltir. Bu yaz da TMR hakk nda genel bilgiler verilmifl ve bu konuda yap lan çal flmalar n sonuçlar irdelenmifltir. Tarihçe Sürüngen kalplerinde miyokardiyal perfüzyonun yaklafl k yar s sol ventrikül kavitesinden sinüzoidal perfüzyon yoluyla olur. Bu tespitten hareketle, ilk olarak 1965`de Sen ve ark. sürüngen kalplerini inceledikten sonra, bir i ne yard m yla insan kalbindeçoklu perforasyonlar oluflturarak miyokardiyal revaskularizasyon için deneysel `transmiyokardiyal akupunktur` çal flmalar n bildirmifllerdir (4). kullan larak yap lan çal flmalar, Frazier ve Cooley in çal flmalar n bildirdi i 1995 y l na kadar ilgi görmemifltir. Bu kifliler 21 hastada tedavi amaçl kulland klar TMR`nin anjinal flikayetleri giderdi ini, pozitron emisyon tomografi (PET) ile endokardiyal perfüzyon art fl tespit ettiklerini ve stres esnas nda kalbin bölgesel kas lma fonksiyonlar n n düzeldi ini bildirmifllerdir (5). Daha sonraki çal flmalar n da baflar l olmas üzerine, Amerika g da ve ilaç birli i (FDA), geleneksel yöntemlerle revaskularizasyon imkan olmayan anjinal hastalar n tedavisinde TMR nin uygulanabilece i iznini onaylam flt r (6). nedir?, yüksek enerjili lazer kullan larak epikardiyal yüzeyden sol ventrikül içine çoklu kanallar aç lmas temeline dayanan ve bu flekilde miyokardiyal iskemik alanlarda kan ak m n n artmas n sa layan bir tekniktir. Bu yeni kanallar kan direk olarak ventrikülden miyokardiyuma tafl rlar. Bu yöntem miyokardiyal kan ak m n n yaklafl k yar s n sol ventriküler kaviteden, sinüzoidal perfüzyon vas tas yla sa layan sürüngen kalplerine çok benzer., yüksek enerjili lazer yoluyla miyokardiyuma yüksek enerjili at mlar uygulayarak yaklafl k olarak 1 mm çap nda ve 1 cm aral klarla transmural kanallar oluflturur. Bu flekilde iskemik alanlarda çoklu perfüzyon kanallar meydana getirilmifl olur (7, 8). etki mekanizmalar Patent kanallar Yüksek enerjili lazer kullan larak epikardiyal yüzeyden sol ventrikül içine çoklu kanallar aç lmas sonucu miyokardiyal iskemik alanlarda kan ak m n n art fl gösterdi i varsay lmaktad r. lk deneysel çal flmalardan bu yana merak edilen ve tart fl lan bir konu aç lan kanallar n patent kal p kalamad d r. Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyon sonras kardiyak d fl nedenlerle ölen bir hastada yap lan histolojik çal flmada kanallar n patent oldu u ve nativ damarlarla ba l oldu u tespit edilmifltir (9). Ancak TMR sonras 4., 5. haftalarda elde edilen otopsilerde patensi tespit edilemedi (10). Buna ra men yap lan di er çal flmalar, prosedür sonras k sa bir zaman zarf nda, kanallar n nekrotik ve inflamatuvar debrislerle t kand n ve yerini skar dokusuna b rakt n göstermifltir (11, 12). Günümüzde bu kanallar n uzun dönemde aç k kalmalar - n n flimdilik bir fantezi oldu u kabul edilmektedir. Anjiyogenez, hasara yan t olarak meydana gelen yara iyileflmesi ile yeni kapiller damar oluflumunu stimule edebilir (13). mmuno-histokimyasal çal flmalarda, yeni damarlarda endotelyal hücrelerin varl kan tlanm flt r. Mekanik ya da lazer ile oluflturulan kanallara yan t olarak, anjiyogenez olay esnas nda arabuluculuk eden vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), mrna ve fibroblast büyüme faktörü (FGF-2) seviyelerinde art fl oldu u tespit edilmifltir (14, 15). Her ne kadar kanallar çevresinde ve içerisinde damar oluflumu art yor ise de miyokardiyal perfüzyonu art rd klar na dair rolleri henüz tam tespit edilememifltir. Ancak kanallar etraf ndaki dokularda meydana gelen vasküler dansite art fl anjinal semptomlar n azalmas için yararl olabilir. Denervasyon sonras anjinal semptomlar n giderilmesinde di er bir mekanizma, kardiyak sempatik afferent fiberlerin denervasyonu oldu u ileri sürülmüfltür. Epikardiyal sempatik sinirlerin hasar görmesi anjinal flikayetlerin azalmas n sa layabilir. Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyon etkisine sekonder doku hasar ya da sinir hasar na sekonder sempatik denervasyon da anjinal semptomlar n azalmas nda etkili olabilir. Di er bir etki de TMR nin plasebo etkisidir. Fibrozis lazer uygulanan segmentlerde fibrozise neden olarak anjinal semptomlar n azalmas n sa layabilir (16). uygulamas sonras kaybedilen hastalarda yap lan otopsi çal flmalar nda, yüksek enerjili lazere ba l olarak kardiyomiyositlerin hücresel y k m tespit edilmifltir. sonras ilk 11 günde kaybedilen ve öldükten sonra ilk bir saatte miyokardiyal örnekler al nd olgularda, örnekler immünohistokimyasal ve elektron mikroskobu ile incelendi inde, lazer kanallar yüzeyinde ölü hücreler ve asellüler debrisler tespit edilmifltir. Lazer kanallar nda endotelizasyon tespit edilememifltir. Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyon sonras hem nekrotik, hem de apoptotik hücre ölümünün meydana geldi i ortaya ç kar lm flt r (16). Kullan lan lazer çeflitleri Lazer kullan m, yap sal, termal ve/veya akustik hasar oluflturmaks z n, miyokardiyal dokular n ablasyonunu ve destrüksiyonunu sa layacak kadar güçlü olmal d r. Günümüzde TMR de kullan -

3 60 Anadolu Kardiyol Derg lan ana lazer çeflitleri karbondioksit (CO2), holmiyum:yttrium-alimunium garnet (Ho-YAG) ve ksenon klorür (excimer, XeCl) lazerlerdir. Sonuçta hangi lazer kullan l rsa kullan ls n, esas olarak 1 mm çap nda bir kanal, bunun etraf nda 1-2 mm lik nekroz rim i ve en d flta da 1-3 mm lik miyofibriler dejenerasyondan meydana gelen bir periferal rim meydana gelmektedir (17). CO2, Ho:YAG, ve XeCl excimer lazer çeflitlerinin kronik miyokardiyal iskemi oluflturulan s çanlardaki etkisi yap lan bir çal flmada araflt r lm flt r. Rat miyokard nda mikron çap nda 2 kanal oluflturulmufltur. 14 gün sonra lazer skarlar içindeki ve çevresindeki damar say s ve dansite art fl de erlendirilmifltir. Kapiller dansite 3 lazer çeflidinde eflit bulunurken, kontrol grubuna göre daha az bulunmufltur. Kapillerler olmadan sadece damar dansite art fl excimer lazere göre Ho:YAG ve CO2 lazerde belirgin fazla bulunurken, Ho:YAG lazerde damar çap kontrol grubuna göre daha genifl bulunmufltur. Bu sonuçlar anjiyogenez yan t n n lazer çeflidinden öte skar boyutuna ba l oldu unu göstermifltir (18). a. Karbondioksit lazer (CO2) Etkisini su moleküllerinin buharlaflmas ile gösteren k z l ötesi lazerdir. Bu lazer suyun vibrasyon frekans na benzer frekansa sahiptir. Lazer enerjisinin su molekülleri taraf ndan absorbsiyonu s nma, buharlaflma ve doku ablasyonu ile sonuçlan r. Miyokard temel olarak su ve proteinlerden olufltu undan, transmiyokardiyal kanal oluflturmak için bu lazerler uygundur. CO2 lazerin di er lazerlere göre avantaj tek dalga, düflük pik güç ve yüksek fotonik absorbsiyonu ile yüksek enerjili dalgalar oluflturarak transmural bir kanal oluflturmas ve yap sal doku travmas n n minimalize edilmesidir. b. Holmiyum:yttrium-argon-garnet (Ho:YAG Lazer) Etkisini su moleküllerinin buharlaflmas ile gösteren k z l ötesi lazerdir. Bu lazer çeflidi suyun vibrasyon frekans na benzer frekansa sahiptir. Lazer enerjisinin su molekülleri taraf ndan absorbsiyonu s nma, evaporasyon ve doku ablasyonu ile sonuçlan r. c. Excimer lazer Proteinlerin peptid ba lar üzerinden etki eder. Miyokard temel olarak su ve proteinlerden olufltu undan, transmiyokardiyal kanal oluflturmak için bu lazerler uygundur (19). uygulama endikasyonlar Genel olarak kabul edilen görüfl, TMR uygulanacak hastalar n geleneksel olarak koroner arter baypas greftleme (KABG) operasyonu ya da kardiyolojik giriflimlerle revaskülarize edilmesi mümkün olmayan hastalar olduklar d r. Bu hastalar son dönem koroner damar hastalar olarak adland r l r ve TMR uygulanmas için, miyokardiyal perfüzyon görüntüleme yöntemleriyle, reversibl miyokardiyal iskemi kan t n n gösterilmesi gerekir. Ayr ca hastalar n uygun ventriküler fonksiyona sahip olmas beklenir. EF %20 nin üzerinde olmal d r. Klas 3-4 anjinas olan hastalar n semptomlar, maksimal antianjinal tedaviye ra men düzelememesi gerekir. uygulanacak hastalarda, kronik tedaviye yan ts z fliddetli anjinalar n olmas ve iskemik alanlar n geleneksel revaskülarizasyon yöntemleriyle yeterince ve güvenli bir flekilde revaskülarize edilememesi gerekir (8, 20). Bu prosedür acil revaskülarizasyon için ya da proksimal koroner arter stenozlar n tedavi etmek amac yla kullan lmamal d r. Ayr ca son 5 y lda mali nensi öyküsü olanlar, vasküler proliferatif hastal k, A-V malformasyon, hemanjiyoma, kronik düflük kan bas nc ve renal fonksiyon bozuklu u olan hastalarda önerilmemektedir. Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyon uygulanacak hastalara, prosedür öncesi koroner anjiyografi, miyokardiyal perfüzyon tetkiklerinin (talyum sintigrafi, PET) yap lmas gerekir. Operasyon tekni i fllem genel anestezi alt nda, mini sol anterolateral torakotomi, sternotomi ya da videoskopik yaklafl mlarla yap labilir. Anestezik yaklafl m önemlidir. Yeterli koroner perfüzyon bas nc sa lanmal, ardyük, oksijenasyon ve K, Mg seviyeleri optimal olmal d r. Swan-Ganz kateter yerlefltirilmesi ve transözofajiyal ekokardiyografi (TEE) monitorizasyonunun yap lmas, giriflimin güvenli ve baflar l bir flekilde yap lmas n sa lar. E er intraoperatif iskemi meydana gelmiflse intraaortik balon kateter (IABP) uygulanmal, postoperatif a r y azaltmak için epidural kateter yerlefltirilmesi tavsiye edilir. Defibrilatör pedleri sa gö se ve sol omuza yerlefltirilmeli, olas kardiyopulmoner baypas (CBP) ya da IABP için sol kas k damarlar ortaya ç kar lmal d r. CO2 lazer EKG`nin R dalgas ile senkronize edilir ve diyastol sonu dönemde milisaniye içinde kalbi transekte edecek flekilde verilerek, ventriküler iletim sistemi ile interfere olmas minimize edilir. Beflinci interkostal aral ktan (IKA) 6-10 cm sol anteriyor torakotomi yap l r. Hastalar n büyük bölümüne daha önceden KABG operasyonu uyguland ndan genellikle yap fl kl klar mevcuttur. Bu nedenle ifllem s ras nda frenik sinir, sol ventrikül, epikardiyal damarlar ve patent greftlerin yaralanmamas na özen gösterilmelidir. Bu hastalarda sol ventrikül tamamen serbestlefltirildi- inde TMR uygulanabilir. Lazerin olumsuz etkilerine karfl, sol ventrikülün TEE monitorizasyonu gereklidir. Problar direk olarak miyokard n üzerine yerlefltirilir ve lazer fl n EKG ile senkronize edilir. CO2 lazer ile lazer kanal oluflturmak için tek enerji dalgas kullan l r. Ho;YAG lazer kullan ld nda çoklu dalga üreten lazer probu gereklidir. YAG ve excimer lazerler ise düflük enerjiye sahiptirler, kanal oluflturmak için çoklu ateflleme gerektirirler ve EKG ile senkronize edilemezler. Fiber optik bir kateter arac l ile transluminal endokardiyal olarak verilebilirler (21). Lazer enerjisi, doku ablasyonu ve buharlaflmas na yol açar ve bu durum lazer sol ventrikül serbest duvar na uyguland nda, TEE ile sigara duman fleklinde görünüm ç kmas yla tespit edilir (22). Daha sonra ayakla çal flan dü me ile lazer dalgalar oluflturularak transmural miyokardiyal kanallar oluflturulur. Pulsatil kanama yeni kanallar n olufltu u ve ifllev gördü ünün yegane kan t d r (23). Talyum ile belirlenen iskemik sahalarda, 1 cm aral klarla kanallar oluflturulur (Resim 1). uygulamalar nda en uygun yaklafl m n, 1-2 cm 2 ye 1 kanal oluflturulacak flekilde TMR uygulanmas oldu u bildirilmifltir. Bir cm 2 ye 1 den fazla kanal oluflturulmas zararl etki yaratmaktad r (24). Yaklafl k olarak kanal oluflturulduktan sonra, perikardiyum kapat l r ve toraks kapat ld ktan sonra hasta yo un bak ma al n r. Postoperatif dönem özellikle yeterli perfüzyon ba-

4 Anadolu Kardiyol Derg 61 s nc n sa lamak aç s ndan kritik önem tafl r. Son dönemde robotik-endoskopik yöntemle çal flan kalpte TMR uygulamalar üzerinde çal fl lmaktad r (25). Perkütan miyokardiyal lazer revaskülarizasyon (PMR) Cerrahi giriflimin mortalite ve morbiditesinin yüksek olmas nedeniyle perkütan transfemoral teknikler gelifltirilmifltir. Bu yolla holmiyum:yag lazer uygulanabilmektedir. Bu yöntemle lazer enerjisi endokardiyal olarak verilmektedir. fllem lokal anestezi alt nda yap lmakta, torakotomi gerekmemekte ve hasta daha h zl taburcu edilebilmektedir (8, 26). Resim 1. uygulamas n n flematik görünümü Postoperatif seyir Perioperatif olarak %50 ye yak n hastada miyokard enfarktüsü (MI), düflük kalp debisi, ventriküler aritmi, perikardiyal tamponad, atriyal fibrilasyon (AF), serebrovasküler hadise (SVH) ve papillar kas ya da kordal rüptür gibi komplikasyonlar meydana gelir (20, 27). Baz hastalarda ilk 48 saatte CK-MB yükselmesi ve EKG anomalileri görülebilir (28). Komplikasyon ya da iskemi düflünüldü ü durumlarda TEE yap lmal d r. Düflük kalp debisi ve iskemi meydana geldi inde IABP uygulanmal d r. Perfüzyon bas nc kalpteki kollateral sistemi idame etti inden, postoperatif dönemde özellikle hasta iyileflinceye kadar uygun perfüzyon bas nc n idame ettirmek çok önemlidir. Hipotansiyondan kaç n lmal, IABP gerekirse preoperatif devrede profilaktik olarak tatbik edilmelidir. En letal komplikasyon, hasta hipotansif kald nda görülebilen miyokard enfarktüsüdür. Operatif mortalite miyokard disfonksiyonuna ba l d r. Sol ventrikülü kötü olan hastalarda erken ve geç mortalite yüksektir. Karars z anjinas olup da EF %40 dan düflük olan hastalarda TMR sonras perioperatif morbidite artarken, en az ndan bir koroner damarda iyi ak m, kad n cinsiyet ve önceki KABG durumlar nda TMR sonras mortalite azalmaktad r (29, 30). Ortalama mortalite oran %7 dir. Düflük EF olan hastalarda mortalite yüksektir. Yap lan çal flmalar En genifl çal flmalar CO2 ve Ho-YAG lazer ile yap lan çal flmalard r (30-38) (Tablo 1). Dört yüz dokuz hastaya TMR, 428 hastaya medikal tedavinin verildi i iki ayr çal flmada, bütün hastalar klâs 3-4 anjinaya sahipti (39). Reversibl iskemi kan t olmayan, düflük EF si olan, geleneksel revaskularizasyon giriflimi için uygun hastalar ve TMR yi kabul etmeyen hastalar çal flma d fl b rak lm flt r. Bu hastalar n %55-95 ine daha önce KABG uygulanm flt ve EF leri %45 in üzerindeydi. Risk faktörleri aç s ndan gruplar aras nda fark yoktu. Otuz günlük mortalite %1-5 aras bulunmufltur. Bu çal flmalarda unstabil anjina ve düflük EF nin perioperatif mortalite için ba ms z risk faktörleri oldu u ortaya konulmufltur. Perioperatif morbidite olarak, MI, atriyal aritmi, KKY, pnömoni ve geç yara iyileflmesi olarak tespit edilmifltir. On iki ayl k sa kal m TMR de % 85-95, medikal tedavi alanlarda %79 96 olarak tespit edilmifltir. Tredmil tolerans aç s ndan TMR ve medikal tedavi uygulanan hastalar aras nda bir fark bulunmam flt r. Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyon sonras anjina s kl ve fliddetinde belirgin iyileflme gözlenmifltir. Klinik baflar anjina klas n n 2 puan gerilemesi olarak belirlenmifltir. Yine medikal tedaviye göre TMR grubunda hastaneye baflvuru s kl belirgin olarak daha azd r. Ayr ca antianjinal ajan kullan m belirgin olarak azalm flt r. Genel olarak TMR sonras semptomlarda görülen iyileflme ayn oranda perfüzyon görüntülemelerinde gösterilememifltir. Akut MI, KKY gibi kardiyak olaylar aç s ndan TMR ve medikal gruplar aras nda bir fark tespit Tablo 1. Yay nlanm fl TMR çal flmalar Egzersiz Çal flma/ Yazar Ad Hasta Lazer CCS S n flamas CCS S n flamas nda Sintigrafik Kapasitesinde (Kaynak No) Say s Çeflidi Preop. Postop. Mortalite yileflme yileflme Art fl March ve ark. (31) 198 CO Bildirilmemifl Evet Evet Bildirilmemifl Horvath ve ark. (32) 200 CO %8 Evet Evet Bildirilmemifl Frazier ve ark. (33) 23 CO %13 Evet Bildirilmemifl Evet Allen ve ark. (34) 10 Ho :YAG %0 Evet Bildirilmemifl Bildirilmemifl Dowling ve ark. (35) 85 Ho :YAG %12 Evet Bildirilmemifl Bildirilmemifl ATLANTIC (36) 92 Ho :YAG %5.4 Evet De iflim Yok Evet PACIFIC (37) 110 Ho :YAG %7.27 Evet Bildirilmemifl Evet DIRECT (38) 298 Ho :YAG %0.5 Evet De iflim yok Evet CCS - Canadian Cardiovascular Society, CO2 - karbondioksit, Ho:YAG- Holmiyum: yttrium-argon-garnet

5 62 Anadolu Kardiyol Derg edilememifltir. Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyon grubunda yaflam kalite indeksi, fiziksel ve mental kapasitelerde belirgin art fl tespit edilmifltir. Tek bafl na medikal tedavi ile medikal tedavi ve TMR nin birlikte uyguland hastalarda, 2. gruptaki hastalar n en az %72 de 2 puan anjina gerilemesi gözlemlenirken, 1. grupta bu oran ancak %13 olarak tespit edilmifltir (31). Buna karfl n di er bir çal flmada 12 ay sonunda bu oran %25 e %4 gibi baflar s z bulunmufltur. Ayr ca bu çal flmada egzersiz kapasitesi tayini de yap lm fl, TMR grubunda hafif bir art fl tespit edilmesine ra men istatistiksel olarak anlaml kabul edilmemifltir. Mortalite oran %5 olarak tespit edilmifl ve önemli oranda morbidite meydana gelmifltir. Hastalar n 1/3 ünde antibiyotik tedavisi gerektiren yara enfeksiyonu ve respiratuvar problemler oluflmufltur. Hastalar n %15 inde ço u AF olan geçici aritmiler, %12 hastada da diüretik tedavisi gerektiren sol ventrikül yetmezlik belirtileri meydana gelmifltir (40). Bu çal flmalar bize TMR nin hastalardaki anjinal semptomlar gidermede ve egzersiz kapasitesini art rmada önemli oranda katk yapt n, mortalite ve morbidite oran n n kabul edilebilir s n rlarda oldu unu göstermektedir. karars z anjinas olan hastalarda KABG ile kombine edilebilir. Bu grup hastalarda KAH ile ilgili preoperatif risk faktörleri, sadece KABG operasyonu uygulanan hastalara göre daha yüksek bulunmufl bunun sonucu olarak da mortalite daha yüksek seyretmifltir. Ancak karars z anjinas olan hastalar ç kar ld nda mortalite ayn bulunmufltur. Bu hastalarda diffüz koroner arter hastal prevalans daha fazlad r. Ancak tek bafl na KABG uygulanan hastalara göre yüksek bir mortalite görülmemektedir. Di er bir çal flmada TMR ve KABG in birlikte uyguland grupta 6 y ll k takipte, anjinal yak nmalar sadece KABG yap lan gruba göre daha azken, survi eflit bulunmufltur (41, 42). Allen ve ark. 275 hastan n 143 üne tek bafl na medikal tedavi verirken, 132 hastaya holmiyum yag lâzer ile birlikte medikal tedavi vermifllerdir. On iki ayl k takipte TMR grubunda hastalar n %76 s nda en az 2 puan anjina s n f nda gerileme sa lanm flt r. Medikal tedavide bu oran %32 bulunurken TMR grubunda mortalite oran %5 olarak bulunmufltur (43). T bbi tedavi ve TMR nin karfl laflt r ld ATLANTIC çal flmas nda 182 hasta al nm flt r (36). Bütün hastalar klâs 3 ve 4 de bulunuyordu. On iki ayl k takipte TMR grubunda hastalar n egzersiz kapasitesi 65 hastada artarken, medikal tedavi grubundaki hastalar n 46 s nda azalm flt r. Ayr ca TMR grubundaki hastalar n %47.8 de anjina klas-2 ya da daha az iken, medikal tedavi grubunda bu oran yaln zca %14.3 tür. PACIFIC çal flmas nda, 13 merkezde 221 hastaya PMR uygulanm flt r. Medikal tedaviye yan t vermeyen ve koroner baypas uygulanamayan 111 hastaya medikal tedavi, 110 hastaya ise medikal tedavi ve PMR tatbik edilmifltir. Alt ay sonra PMR grubunda anjina klas 1.4 gerilerken bu oran medikal tedavide 0.13 idi. Egzersiz tolerans PMR grubunda %30, medikal grupta %5 artm flt. On iki ay n sonunda anjina klas hastalar n %34 ünde 2 veya daha fazla azal rken, medikal tedavide bu oran %13 idi (37). Ancak PMR uygulanarak revaskülarizasyon iflleminin uyguland DIRECT çal flmas nda bütün parametreler aç s ndan kontrol grubuna göre herhangi bir yarar elde edilememifltir (38). Hücresel tedavi yöntemlerinin TMR ile kombine edildi i çal flmalarda, tedavinin uyguland sahalardaki kontraktilitenin artt gösterilmifltir. ntraoperatif CO2 lazer kullan m ile birlikte 21.5x10 65 ml kemik ili inin hasta miyokardiyum içine verildi i çal flmada, hasta preoperatif ve postoperatif manyetik rezonans (MR) ile de- erlendirilmifltir. Alt ay sonraki MR da hasta bölgedeki perfüzyon defektinin tamamen düzeldi i ve sol ventrikül kontraktilitesinin ilerleme kaydetti i tespit edilmifltir. Bu nedenle anjiyogenez meydana gelecek art fl n TMR, hücresel tedavi kombinasyonu ile daha iyi olaca savunulmufltur (38, 44, 45). un kalp transplantasyonu uygulanacak, greftleme imkan olmayan düflük EF`li hastalar için transplantasyon yap l ncaya kadar köprü amaçl ve allograft vaskülopati tedavisi için de uygulanabilece i ileri sürülmüfltür (46-48). Hetzer ve ark. iskemisi olan ve EF %30 dan düflük 30 hastaya tek tedavi olarak TMR uygulam fllar ancak miyokardiyal perfüzyon ve EF nin önemli oranda artmad n tespit etmifllerdir. Bir y ll k surveyi %50 bulduklar bu hastalarda TMR önermemifllerdir (49). Yine ayn flekilde kardiyak allogreft aterosklerozunun tedavisinde TMR uygulanm fl ancak 24 ay sonunda bir yarar bulunamam flt r (50). Sonuç çal flmalar sonras anjinal semptomlarda belirgin iyileflme sa lanm flt r. Bu daha iyi bir yaflam kalitesi getirmifltir. Ayr ca kardiyak nedenlere ba l hastaneye baflvuru ve yat fl s kl ve süresi azalm flt r. Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyon sonras miyokardiyal perfüzyonun artt net olarak tespit edilememifltir. Sa kal m, EF, kardiyak olaylarda azalma ve nükleer çal flmalarda miyokardiyal perfüzyon art fl aç s ndan TMR grubunda bir art fl görülmemifltir. Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyon özellikle baypas için uygun damarlar n oldu u durumlarda koroner baypasla birlikte baypas yap lamayan bölgeler için hibrid tedavi olarak uygulanabilir. PACI- FIC çal flmas nda PMR ile elde edilen olumlu bulgular daha sonraki çal flmalarda gösterilememifltir. Perkütan miyokardiyal revaskülarizasyon ile baflar l olunmas durumunda, koroner revaskülarizasyon amac yla giriflimsel tedavi uygulanan hastalarda efl zamanl olarak balon, stent konulan ve cerrahi için uygun olmayan miyokard bölgelerinde hibrid tedavi olarak kullan labilir. Kaynaklar 1. Mukherjee D, Bhatt DL, Roe MT, Patel V, Ellis SG. Direct myocardial revascularization and angiogenesis how many patients might be eligible? Am J Cardiol 1999; 84: Svorkdal N. Treatment of inoperable coronary disease and refractory angina: spinal stimulators, epidurals, gene therapy, transmyocardial laser, and counterpulsation. Semin Cardiothorac Vasc Anesth 2004; 8: Durdu S, Akar R, Çavolli R, Eren NT, Çorapç o lu T, Uçanok K, et al. leri dönem kalp yetmezli inde alternatif aray fllar. Anadolu Kardiyol Derg 2003; 3: Sen PK, Udwadia TE, Kinare SG, Parulkar GB. Transmyocardial acupuncture: a new approach to myocardial revascularization. J Thorac Cardiovasc Surg 1965; 50: Frazier OH, Cooley DA, Kadipasaoglu KA, Pehlivanoglu S, Lindenmeir M, Barasch E et al. Myocardial revascularization with laser. Preliminary findings Circulation 1995; 92:

6 Anadolu Kardiyol Derg Josefson D. FDA approves heart laser treatment. BMJ 1998; 316: Wearn JT, Mettier SR, Klump TG. The nature of vascular communication between the coronary arteries and the chambers of the heart. Am Heart J 1933; 9: Ruel M, Kelly RA, Sellke FW. Therapeutic angiogenesis, transmyocardial laser revascularization, and cell therapy. In: Cohn LH, Edmunds LH Jr, editors. Cardiac Surgery in the Adult. New York: McGraw-Hill; p Cooley DA, Frazier OH, Kadipasaoglu KA, Pehlivanoglu S, Shannon RL, Angelini P. Transmyocardial laser revascularization: anatomic evidence of long-term channel patency. Tex Heart Inst J 1994; 21: Burkhoff D, Fisher PE, Apfelbaum M, Kohmoto T, DeRosa CM, Smith CR. et al. Histological appearance of transmyocardial laser channels after 4 1/2 weeks. Ann Thorac Surg 1996; 61: Fisher PE, Khomoto T, DeRosa CM, Spotnitz HM, Smith CR, Burkhoff D, et al. Histological analysis of transmyocardial channels: comparison of CO2 and holmium: YAG lasers. Ann Thorac Surg 1997; 64: Genyk IA, Frenz M, Ott B, Walpoth BH, Schaffner T, Carrel TP. Acute and chronic effects of transmyocardial laser revascularization in the nonischemic pig myocardium by using three laser systems. Lasers Surg Med 2000; 27: Malekan R, Reynolds C, Narula N, Kelley ST, Suzuki Y, Bridges CR. Angiogenesis in transmyocardial laser revascularization: a nonspecific response to injury. Circulation 1998; 98: II Chu V, Kuang J, McGinn A, Giaid A, Korkola S, Chiu RC. Angiogenic response induced by mechanical transmyocardial revascularization. J Thorac Cardiovasc Surg 1999; 118: Chu VF, Giaid A, Kuang JQ, McGinn AN, Li CM, Pelletier MP, et a. Thoracic Surgery Directors Association Award. Angiogenesis in transmyocardial revascularization: comparison of laser versus mechanical punctures. Ann Thorac Surg 1999; 68: Cherian SM, Bobryshev YV, Tran D, Sivaraman A, Lord RSA, Cherian KM. Cellular destruction following transmyocardial laser revascularization (TMR). J Mol Histol 2005; 36: Lutter G, Schwarzkopf J, Lutz C, Martin J, Beyersdorf F. Histologic findings of transmyocardial laser channels after two hours. Ann Thorac Surg 1998; 65: Huikeshoven M, Belien JA, Tukkie R, Beek JF. The vascular response induced by transmyocardial laser revascularization is determined by the size of the channel scar: Results of CO2, holmium and excimer lasers. Lasers Surg Med 2004; 35: Cooley DA, Frasier OH, Kadipasaoglu KA, Lindenmeir MH, Pehlivanoglu S, Kolff JW, et al. Transmyocardial laser revascularization: clinic experience with twelve-nonth follow-up. J Thorac Cardiovasc Surg 1996; 111: Nagele H, Stubbe HM, Nienaber C, Rodiger W: Results of transmyocardial laser revascularization in non-revascularizable coronary artery disease after 3 years follow-up. Eur Heart J 1998; 19: Kadipasaoglu KA, Frazier OH: Transmyocardial laser revascularization: effect of laser parameters on tissue ablation and cardiac perfusion. Semin Thorac Cardiovasc Surg 1999; 11: Horvath KA, Mannting F, Cummings N Shernan SK, Cohn LH. Transmyocardial laser revascularization: operative techniques and clinic results at two years. J Thorac Cardiovasc Surg 1996, 111: Whitetaker P. Transmyocardial revascularization: The fate of myocardial channels. Ann Thorac Surg 1999, 68: Mouli SK, Fronza J, Grene R, Robert ES, Horvath KA. What is the Optimal Channel Density for Transmyocardial Laser Revascularization? Ann Thorac Surg 2004; 78: Brunsting LA, Binford RS, Braly KC, Swan CR. Totally endoscopic robot assisted transmyocardial laser revascularization. Ann Thorac Surg 2006; 82: Clarke SC, Schofield PM. Laser revascularization. B Med Bull 2001; 59: Hughes GC, Landolfo KP, Lowe JE, Colemen RB, Donovan CL. Perioperative morbidity and mortality after transmyocardial laser revascularization: incidence and risk factors for adverse events. J Am Coll Cardiol 1999; 33: Hughes GC, Landolfo KP, Lowe JE, Coleman RB, Donovan CL. Diagnosis, incidence, and clinical significance of early postoperative ischemia after transmyocardial laser revascularization. Am Heart J 1999; 137: Burkhoff D, Wesley MN, Resar JR, Lansing AM. Factors correlating with risk of mortality after transmyocardial revascularization. J Am Coll Cardiol 1999; 34: Kraatz EG, Misfeld M, Jungbluth B, Sievers HH. Survival after transmyocardial laser revascularization in relation to nonlasered perfused myocardial zones. Ann Thorac Surg 2001; 71: March RJ. Transmyocardial laser revascularization with the CO2 laser: one year results of a randomized, controlled trial. Semin Cardiothorac Vasc Surg 1999; 11: Horvath KA, Cohn LH, Cooley DA, Crew JR, Frazier OH, Griffith BP et al. Transmyocardial laser revascularization: Results of a multicenter trial with transmyocardial laser revascularization used as sole therapy for end-stage coronary artery disease. J Thorac Cardiovasc Surg 1997; 113: Frazier OH, Tuzun E, Eichstadt H, Boyce SW, Lansing AM, March RJ, et al. Transmyocardial laser revascularization as an adjunct to coronary artery bypass grafting: a randomized, multicenter study with 4-year follow-up. Tex. Heart Inst J 2004; 31: Allen GS. Mid-term results after thoracoscopic transmyocardial laser revascularization. Ann Thorac Surg 2005; 80: Dowling RD, Petracek MR, Selinger SL, Allen KB. Transmyocardial revascularization in patients with refractory, unstable angina. Circulation 1998; 98: Burkhoff D, Schmidt S, Schulman SP Myers J, Resar J, Becker LG, et al. Transmyocardial laser revascularization compared with continued medical therapy for treatment of refractory angina pectoris: a prospective randomized trial. ATLANTIC Investigators. Angina Treatments-Lasers and Normal Therapies in Comparison. Lancet 1999; 354: Leon MB, Kornowski R, Downey WE, Weisz G, Baim DS, Bonow RO, et al. A blinded, randomized, placebo-controlled trial of percutaneous laser myocardial revascularization to improve angina symptoms in patients with severe coronary disease. J Am Coll Cardiol 2005; 46: Kalangos A, Schweizer A, Licker M, Sekoranja L, Faidutti B. Partial left ventriculectomy combined with transmyocardial laser revascularization. Ann Thorac Surg 1999; 68: Lange RA, Hillis LD. Transmyocardial laser revascularization. N Engl J Med 1999; 341: Schofield PM, Sharples LD, Caine N Burns S, Tait S, Wistow T, et al. Transmyocardial laser revascularisation in patients with refractory angina: a randomized controlled trial. Lancet 1999; 353: Horvath KA, Ferguson TB, Guyton RA, Edwards FH. Impact of unstable angina on outcomes of transmyocardial laser revascularization combined with coronary artery bypass grafting. Ann Thorac Surg 2005; 80: Allen KB, Dowling RD, Schuch DR Pfeffer TA, Marra S, Lefrak EA, et al. Adjunctive transmyocardial revascularization: five-year follow-up of a prospective, randomized trial. Ann Thorac Surg 2004; 78:

7 64 Anadolu Kardiyol Derg 43. Allen KB, Dowling RD, Heimansohn DA, Reitsma E, Didelot L, Shaar CJ. Transmyocardial revascularization utilizing a holmium: YAG laser. Eur J Cardiothorac Surg 1998; 4: Gowdak LH, Schettert IT, Rochitte CE, Lisboa LA, Dallan LA, Cesar LA, et al. Cell therapy plus transmyocardial laser revascularization for refractory angina. Ann.Thorac.Surg. 2005; 80: Klein HM, Ghodsizad A, Borowski A Saleh A, Draganov J, Poll L, et al. Autologous bone marrow-derived stem cell therapy in combination with TMLR. A novel therapeutic option for end-stage coronary heart disease: report on 2 cases. Heart Surg Forum 2004; 7: Horvath KA, Lu CY, Robert E Pierce GF, Grene R, Sosnowski BA, et al. Improvement of myocardial contractility in a porcine model of chronic ischemia using a combined transmyocardial revascularization and gene therapy approach. J Thorac Cardiovasc Surg 2005; 129: Lutter G, Saurbier B, Nitzsche E, Kletzin F, Martin J, Schlensak C, et al. Transmyocardial laser revascularization (TMLR) in patients with unstable angina and low ejection fraction. Eur J Cardiothorac Surg1998; 13: Frazier OH, Kadipasaoglu KA, Radovancevic B, Cihan HB, March RJ, Mirhoseini M, et al. Transmyocardial laser revascularization in allograft coronary artery disease. Ann Thorac Surg 1998; 65: Grauhan O, Krabatsch T, Lieback E, Hetzer R. Transmyocardial laser revascularization in ischemic cardiomyopathy. J Heart Lung Transplant 2001; 20: Mehra MR, Uber PA, Prasad AK, Park MH, Scott RL, McFadden PM et al. Long-term outcome of cardiac allograft vasculopathy treated by transmyocardial laser revascularization: early rewards, late losses. J Heart Lung Transplant 2000; 19: Prof. Dr. Sanem Nalbantgil yelkenli ile aç k deniz yar fl nda

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Dr. Koray Ak, Dr. Selim İsbir, Dr. Özgür Gürsu, Dr. Sinan Arsan. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Dr. Koray Ak, Dr. Selim İsbir, Dr. Özgür Gürsu, Dr. Sinan Arsan. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul 246 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37(4):246-252 Tam cerrahi revaskülarizasyon yapılamayan hastalarda transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyonu işleminin anjinal semptomlar ve klinik

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK Karaciğer Nakli Enstitüsü Problem Karaciğer nakli Kardiyak Problemler Hasta Sayısı Giderek Artıyor KC Problemi KPB New York Eyaletinde 1998

Detaylı

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi A. HAMULU, M. ÖZBARAN, Y. ATAY, H. POSACIOĞLU, İ. ARAS, Suat BÜKET, Alp ALAYUNT, Ö. BİLKAY,

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GİRİŞ: Açık kalp cerrahisi sonrasında gözlenen komplikasyonlar içinde önemli bir yer teşkil eden cerrahi alan enfeksiyonları, hastalarda görülen morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Açık kalp

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK 1) Holter monitörizasyon - Hastaların kalp ritimlerinin 24 saat boyunca gözlemlenmesidir. - Kardiyak aritmik olayların ve semptomların görüntülenmesiyle esas

Detaylı

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Kılavuzlar 2011 Israrcı ST-segment yükselmesi belirtileri göstermeyen hastalarda

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Zeliha Özer*, Davud Yapıcı*, Gülçin Eskandari**, Arzu Kanık***, Kerem Karaca****, Aslı Sagün* Mersin

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU Şahin N, Göktaş B, Küçükyorgancı S, Kabukçu HK, Titiz TA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya GİRİŞ Hem

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi

Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi Atriyal Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi IGK Akademisi Toplantısı 10 Haziran 2011 Prof. Dr.Belhhan Akpınar Florence Nightingale Hastanesi Şişli-Istanbul AF ve Kardiyak Cerrahi girişimler Mitral cerrahisi

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. Rehabilitasyonun Tanımı Fizyolojik veya anatomik yetersizliği

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Endotel zedelenmesi ATEROSKLEROZ Monositlerin intimaya göçü Lipid yüklü makrofajlar Sitokinler İntimaya kas h. göçü

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel

Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi

Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi *Ac badem Üniversitesi 2. Geleneksel Bilgi Güncelleme Sempozyumunda Sunulmu tur 1-BASINÇ YARASI Tan m Evreleri

Detaylı

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR Teknik Alan FORMÜLASYON Buluş, madde bağımlılığının tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Çalışmaya dahil edilme kriterleri

Çalışmaya dahil edilme kriterleri Dr.TUĞBA YİĞİT Amaç Bu çalışmada; koroner arter baypas cerrahisi geçirecek hastalarda genel anesteziyle kombine yüksek torakal epidural analjezinin, genel anesteziyle karşılaştırıldığında hemodinamik parametreler

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

KORONER ARTER? NE ZAMAN? Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D.

KORONER ARTER? NE ZAMAN? Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D. KORONER ARTER GÖRÜNTÜLEMEDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN YERİ: : KİME K? NE ZAMAN? Doç.. Dr. Tuncay Hazırolan Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D. KORONER ANJİYOGRAF YOGRAFİ Normal ve patolojik

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD September 20, 2014 Kardiyoloji Semineri 2009 1 Kalp Yetersizliğinin Ciddiyeti Ölüm Nedenleri

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

ARAÞTIRMA 11 Açýk kalp cerrahisi sonrasý ýntraaortik balon pompasý kullanýlan hastalarda hastane mortalitesinde risk faktörleri Ýlker Kiriþ Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar. Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD.

Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar. Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD. Akut koroner sendromlarda yeni antiagreganlar Yrd.Doç.Dr.Mehmet DOKUR Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi/Acil Tıp AD. Akut Koroner Sendrom(ACS) ST Segment Elevasyonlu Miyokart İnfarktüsü(STEMI)

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM Dr.Suat Altınmakas TARİHÇE Radial arterden ilk koroner anjiografi Campeau tarafından 1989 da gerçekleştirldi. İlk geniş çaplı çalışma 1992 yılında yayımlandı. Rutin klinik uygulamaya

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı TEMEL EKG Prof.Dr.Hakan KültK ltürsay Ege Üniversitesi, Tıp T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı EKG Elektro Kardiyo Gram: Kalp atımları sırasında oluşan elektriksel değişikliklerin vücut yüzeyine konan

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Koroner Arter Hastalığında Tanı Uzm. Dr. Zehra İlke Akyıldız İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğiiği Aşağıdakilerden hangisi tipik göğüs ağrısının özellikleridir? a) Retrosternal

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

Aort Kapak Darlığı Dr.Mustafa SAÇAR Tarihçe

Aort Kapak Darlığı Dr.Mustafa SAÇAR Tarihçe Aort Kapak Darlığı Dr.Mustafa SAÇAR 17.03.2008 Tarihçe v 1914: Tuffier Dijital yolla aort kapak dilatasyonu v 1952: Bailey LV den dilatör ile yaklaşım v 1954: Gibbon KALP AKCİĞER MAKİNASI Aortik valvotomi

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

AF ablasyonunda «sham» çalışma gibi saçma bir şeye gerek yoktur. Prof. Dr. Fethi KILIÇASLAN İstanbul Medipol Üniversitesi

AF ablasyonunda «sham» çalışma gibi saçma bir şeye gerek yoktur. Prof. Dr. Fethi KILIÇASLAN İstanbul Medipol Üniversitesi AF ablasyonunda «sham» çalışma gibi saçma bir şeye gerek yoktur Prof. Dr. Fethi KILIÇASLAN İstanbul Medipol Üniversitesi AF ablasyonu AF Ablasyonun temel taşı pulmoner ven izolasyonudur. AF ablasyonu

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım

Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım Dr. İlknur CAN Meram Tıp Fakültesi, KONYA 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi Sık VES tanımı >30/saat.Lown B, et al. Circulation 1971 >60/saat.Kennedy HL, et al. NEJM,

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

ÇOK DAMAR HASTALARINDA PERKÜTAN GİRİŞİM YAPALIM MI?

ÇOK DAMAR HASTALARINDA PERKÜTAN GİRİŞİM YAPALIM MI? ÇOK DAMAR HASTALARINDA PERKÜTAN GİRİŞİM YAPALIM MI? Prof. Dr. Ömer Göktekin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Eskişehir Tanım Tek damar hastalığı: LAD, Cx veya RCA

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı(UKAA), 17 Ekim 2013 tarihinde, hava kirliliğinin

Detaylı

Göğüs Ağrısı; Anjina Pektoris; Akut Koroner Sendrom; Acute Coronary Syndrome; Unsable Angina; Anstabil Anjina pektoris;

Göğüs Ağrısı; Anjina Pektoris; Akut Koroner Sendrom; Acute Coronary Syndrome; Unsable Angina; Anstabil Anjina pektoris; KALP AĞRISI Göğüs Ağrısı; Anjina Pektoris; Akut Koroner Sendrom; Acute Coronary Syndrome; Unsable Angina; Anstabil Anjina pektoris; Kalp ağrısı yada Akut koroner sendrom kalbe giden kan akımının aniden

Detaylı

YAfiLIDA SKEM K KALP HASTALIKLARI

YAfiLIDA SKEM K KALP HASTALIKLARI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Geriatrik Hasta ve Sorunlar Sempozyumu 12-13 Kas m 1998, stanbul, s. 31-38 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

Kliniğimizde Ameliyat Olan Hastaların Euroscore I Risk Skorlama Sistemiyle Değerlendirilmesi

Kliniğimizde Ameliyat Olan Hastaların Euroscore I Risk Skorlama Sistemiyle Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION Kliniğimizde Ameliyat Olan Hastaların Euroscore I Risk Skorlama Sistemiyle Değerlendirilmesi Outcomes of Euroscore I at Operated Patients in Our Clinic Yücel Özen

Detaylı

Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme

Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme Mikrodolaşımın önemi Laser speckle görüntüleme tekniği Ektremite perfüzyon görüntüleme İç organ perfüzyon görüntüleme

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı