Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyon"

Transkript

1 58 E itim Education Transmyocardial laser revascularization Muzaffer Bahç van, Hasan Tahsin Keçeligil, Ferflat Kolbak r Ondokuz May s Üniversitesi, T p Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal, Samsun, Türkiye ÖZET (TMR), anjinal yak nmalar olan hastalarda geleneksel tedavi yöntemleriyle baflar sa lanamayan durumlarda yeni bir tedavi umudu olarak ortaya ç km flt r. Bu tedaviye aday hastalar, son dönem koroner arter hastalar olup genellikle koroner baypas ya da giriflimsel tedavi uygulama flans olmayan hasta grubunu oluflturur. uygulanan hastalarda, anjinal semptomlarda belirgin iyileflme görülmüfltür. Bunun sonucu daha iyi bir yaflam kalitesi sa lanm flt r. Ayr ca kardiyak nedenlere ba l hastaneye baflvuru ve yat fl s kl ile süresi azalm flt r. Ancak TMR sonras sa kal m, ejeksiyon fraksiyonu, nükleer çal flmalarda miyokardiyal perfüzyon art fl ve kardiyak olaylarda azalma kesin olarak gösterilememifltir. Tam bir konsensüs sa lanmas için ileri çal flmalara ihtiyaç vard r. (Anadolu Kardiyol Derg ) Anahtar kelimeler: Koroner arter hastal, anjina pektoris, lazer, miyokardiyal revaskülarizasyon ABSTRACT An increasing number of patients are found to be unsuitable for revascularization by conventional approaches to the epicardial vessels. Transmyocardial laser revascularization (TMR) is a treatment choice for patients who have refractory angina pectoris when bypass surgery or percutaneous transluminal angioplasty is not indicated. Transmyocardial laser revascularization leads to significant improvements in angina. It also improves quality of life, reduces hospital readmission rates and may improve exercise tolerance. However, the technique does not effect survival, ejection fraction, cardiac events and myocardial perfusion with nuclear studies. Further results from ongoing trials are awaited with interest. (Anadolu Kardiyol Derg ) Key words: Coronary artery disease, angina pectoris, laser, myocardial revascularization Girifl Koroner arter hastal na ba l olarak anjina pektoris yak nmas gösteren hastalar n büyük bölümü medikal olarak tedavi edilirler. Geri kalanlar na ise giriflimsel tedavi (balon anjiyoplasti/stent) ya da cerrahi giriflim uygulanmaktad r. Ancak di er bir hasta grubu daha vard r ki medikal ya da giriflimsel/cerrahi tedaviden fayda görememektedir. Bu hastalar ço unlukla distal tip koroner arter hastal olan ve bu nedenle daha önce cerrahi giriflim geçiren hastalard r. Koroner anjiografi yap l p, giriflimsel ya da koroner baypas operasyonu (KABG) imkan olmayan hastalar n oran yaklafl k %5 tir (1). Revaskülarizasyonun kontrendike ya da baflar s z oldu u koroner arter hastal nda birçok alternatif tedavi yöntemi gelifltirilmifltir. Bu yöntemlerden biri olan terapötik anjiyogeneziste, kronik iskemi sonucu etkilenen kardiyak sahalara sitokin enjekte edilerek, etkilenen bölgelerde yeni damarsal oluflumlar n aktive edilmesi amaçlan r. Sonuçta miyokardiyal perfüzyonun art r lmas ile semptomlar n azalmas beklenir. Di er bir yöntem olan spinal kord stimülasyonu ile üst torasik spinal kordun dorsal kolumlar na çok düflük doz elektrik ak m verilerek kalbin nörolojik input ve output u de ifltirilir. Bunun sonucu nöral fiberler koroner dolafl ma calcitonin gene-related peptide (CGRP) ve di er endojen peptidleri salarak kalbin oksijen ihtiyac - n azalt rlar ve kollateral damarlarda vazodilatasyon oluflturarak, kalbin hasta bölgelerindeki kan ak m nda art fla yol açarlar. Bu yöntemle 5 y l boyunca yap lan çal flmalarda elde edilen sonuçlar yüksek riskli hastalar aç s ndan çal flmalar n baypas ile karfl laflt - r labilir oldu unu göstermektedir. Di er bir yöntem olan ve bacaklara uygulanan eksternal pnömatik kontrpulsasyon ile koroner arterlere olan diyastolik dolufl art r larak koroner kollaterallerdeki kan ak m n n art fl hedeflenir. Kompressor tedavi 35 saatlik 8 hafta sürecek bir tedavi sürecini kapsar (2, 3). Amerika Birleflik Devletleri nde 12 milyon koroner arter hastas bulunmakta, bunlar n 7 milyonu miyokard enfarktüsü ile sonlanmakta ve 4.6 milyon hastada ise konjestif kalp yetersizli i (KKY) geliflmektedir. Kalp yetmezli i geliflen hastalar n 2/3 ya da 3/4 ünde Yaz flma Adresi / Address for Correspondence: Dr. Muzaffer Bahç van, Ondokuz May s Üniversitesi, T p Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Samsun, Türkiye Tel.: /3110 Fax: E-posta:

2 Anadolu Kardiyol Derg 59 sebep, koroner arter hastal ve komplikasyonlar d r. Kardiyak transplantasyon d fl nda sol ventrikül restorasyonu (sol ventrikül volüm redüksiyon operasyonlar ve pasif destek cihazlar ), iskemik mitral yetmezli inde kullan lan onar m teknikleri, dinamik kardiyomiyoplasti, mekanik dolafl m sistemleri, hücresel ve genetik tedavi yöntemleri, revaskülarizasyon d fl nda iskemik kardiyomiyopatilerde alternatif olarak uygulanabilecek tedavi yöntemleridir (2, 3). (TMR), anjinal yak nmalar olan hastalarda geleneksel tedavi yöntemleriyle baflar sa lanamayan durumlarda yeni bir tedavi umudu olarak ortaya ç km flt r. Ancak y ll k bir süreçte, tedavinin baflar s konusunda farkl sonuçlar bildirilmifltir ve bu nedenle rutin bir tedavi yöntemi haline gelememifltir. Bu yaz da TMR hakk nda genel bilgiler verilmifl ve bu konuda yap lan çal flmalar n sonuçlar irdelenmifltir. Tarihçe Sürüngen kalplerinde miyokardiyal perfüzyonun yaklafl k yar s sol ventrikül kavitesinden sinüzoidal perfüzyon yoluyla olur. Bu tespitten hareketle, ilk olarak 1965`de Sen ve ark. sürüngen kalplerini inceledikten sonra, bir i ne yard m yla insan kalbindeçoklu perforasyonlar oluflturarak miyokardiyal revaskularizasyon için deneysel `transmiyokardiyal akupunktur` çal flmalar n bildirmifllerdir (4). kullan larak yap lan çal flmalar, Frazier ve Cooley in çal flmalar n bildirdi i 1995 y l na kadar ilgi görmemifltir. Bu kifliler 21 hastada tedavi amaçl kulland klar TMR`nin anjinal flikayetleri giderdi ini, pozitron emisyon tomografi (PET) ile endokardiyal perfüzyon art fl tespit ettiklerini ve stres esnas nda kalbin bölgesel kas lma fonksiyonlar n n düzeldi ini bildirmifllerdir (5). Daha sonraki çal flmalar n da baflar l olmas üzerine, Amerika g da ve ilaç birli i (FDA), geleneksel yöntemlerle revaskularizasyon imkan olmayan anjinal hastalar n tedavisinde TMR nin uygulanabilece i iznini onaylam flt r (6). nedir?, yüksek enerjili lazer kullan larak epikardiyal yüzeyden sol ventrikül içine çoklu kanallar aç lmas temeline dayanan ve bu flekilde miyokardiyal iskemik alanlarda kan ak m n n artmas n sa layan bir tekniktir. Bu yeni kanallar kan direk olarak ventrikülden miyokardiyuma tafl rlar. Bu yöntem miyokardiyal kan ak m n n yaklafl k yar s n sol ventriküler kaviteden, sinüzoidal perfüzyon vas tas yla sa layan sürüngen kalplerine çok benzer., yüksek enerjili lazer yoluyla miyokardiyuma yüksek enerjili at mlar uygulayarak yaklafl k olarak 1 mm çap nda ve 1 cm aral klarla transmural kanallar oluflturur. Bu flekilde iskemik alanlarda çoklu perfüzyon kanallar meydana getirilmifl olur (7, 8). etki mekanizmalar Patent kanallar Yüksek enerjili lazer kullan larak epikardiyal yüzeyden sol ventrikül içine çoklu kanallar aç lmas sonucu miyokardiyal iskemik alanlarda kan ak m n n art fl gösterdi i varsay lmaktad r. lk deneysel çal flmalardan bu yana merak edilen ve tart fl lan bir konu aç lan kanallar n patent kal p kalamad d r. Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyon sonras kardiyak d fl nedenlerle ölen bir hastada yap lan histolojik çal flmada kanallar n patent oldu u ve nativ damarlarla ba l oldu u tespit edilmifltir (9). Ancak TMR sonras 4., 5. haftalarda elde edilen otopsilerde patensi tespit edilemedi (10). Buna ra men yap lan di er çal flmalar, prosedür sonras k sa bir zaman zarf nda, kanallar n nekrotik ve inflamatuvar debrislerle t kand n ve yerini skar dokusuna b rakt n göstermifltir (11, 12). Günümüzde bu kanallar n uzun dönemde aç k kalmalar - n n flimdilik bir fantezi oldu u kabul edilmektedir. Anjiyogenez, hasara yan t olarak meydana gelen yara iyileflmesi ile yeni kapiller damar oluflumunu stimule edebilir (13). mmuno-histokimyasal çal flmalarda, yeni damarlarda endotelyal hücrelerin varl kan tlanm flt r. Mekanik ya da lazer ile oluflturulan kanallara yan t olarak, anjiyogenez olay esnas nda arabuluculuk eden vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), mrna ve fibroblast büyüme faktörü (FGF-2) seviyelerinde art fl oldu u tespit edilmifltir (14, 15). Her ne kadar kanallar çevresinde ve içerisinde damar oluflumu art yor ise de miyokardiyal perfüzyonu art rd klar na dair rolleri henüz tam tespit edilememifltir. Ancak kanallar etraf ndaki dokularda meydana gelen vasküler dansite art fl anjinal semptomlar n azalmas için yararl olabilir. Denervasyon sonras anjinal semptomlar n giderilmesinde di er bir mekanizma, kardiyak sempatik afferent fiberlerin denervasyonu oldu u ileri sürülmüfltür. Epikardiyal sempatik sinirlerin hasar görmesi anjinal flikayetlerin azalmas n sa layabilir. Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyon etkisine sekonder doku hasar ya da sinir hasar na sekonder sempatik denervasyon da anjinal semptomlar n azalmas nda etkili olabilir. Di er bir etki de TMR nin plasebo etkisidir. Fibrozis lazer uygulanan segmentlerde fibrozise neden olarak anjinal semptomlar n azalmas n sa layabilir (16). uygulamas sonras kaybedilen hastalarda yap lan otopsi çal flmalar nda, yüksek enerjili lazere ba l olarak kardiyomiyositlerin hücresel y k m tespit edilmifltir. sonras ilk 11 günde kaybedilen ve öldükten sonra ilk bir saatte miyokardiyal örnekler al nd olgularda, örnekler immünohistokimyasal ve elektron mikroskobu ile incelendi inde, lazer kanallar yüzeyinde ölü hücreler ve asellüler debrisler tespit edilmifltir. Lazer kanallar nda endotelizasyon tespit edilememifltir. Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyon sonras hem nekrotik, hem de apoptotik hücre ölümünün meydana geldi i ortaya ç kar lm flt r (16). Kullan lan lazer çeflitleri Lazer kullan m, yap sal, termal ve/veya akustik hasar oluflturmaks z n, miyokardiyal dokular n ablasyonunu ve destrüksiyonunu sa layacak kadar güçlü olmal d r. Günümüzde TMR de kullan -

3 60 Anadolu Kardiyol Derg lan ana lazer çeflitleri karbondioksit (CO2), holmiyum:yttrium-alimunium garnet (Ho-YAG) ve ksenon klorür (excimer, XeCl) lazerlerdir. Sonuçta hangi lazer kullan l rsa kullan ls n, esas olarak 1 mm çap nda bir kanal, bunun etraf nda 1-2 mm lik nekroz rim i ve en d flta da 1-3 mm lik miyofibriler dejenerasyondan meydana gelen bir periferal rim meydana gelmektedir (17). CO2, Ho:YAG, ve XeCl excimer lazer çeflitlerinin kronik miyokardiyal iskemi oluflturulan s çanlardaki etkisi yap lan bir çal flmada araflt r lm flt r. Rat miyokard nda mikron çap nda 2 kanal oluflturulmufltur. 14 gün sonra lazer skarlar içindeki ve çevresindeki damar say s ve dansite art fl de erlendirilmifltir. Kapiller dansite 3 lazer çeflidinde eflit bulunurken, kontrol grubuna göre daha az bulunmufltur. Kapillerler olmadan sadece damar dansite art fl excimer lazere göre Ho:YAG ve CO2 lazerde belirgin fazla bulunurken, Ho:YAG lazerde damar çap kontrol grubuna göre daha genifl bulunmufltur. Bu sonuçlar anjiyogenez yan t n n lazer çeflidinden öte skar boyutuna ba l oldu unu göstermifltir (18). a. Karbondioksit lazer (CO2) Etkisini su moleküllerinin buharlaflmas ile gösteren k z l ötesi lazerdir. Bu lazer suyun vibrasyon frekans na benzer frekansa sahiptir. Lazer enerjisinin su molekülleri taraf ndan absorbsiyonu s nma, buharlaflma ve doku ablasyonu ile sonuçlan r. Miyokard temel olarak su ve proteinlerden olufltu undan, transmiyokardiyal kanal oluflturmak için bu lazerler uygundur. CO2 lazerin di er lazerlere göre avantaj tek dalga, düflük pik güç ve yüksek fotonik absorbsiyonu ile yüksek enerjili dalgalar oluflturarak transmural bir kanal oluflturmas ve yap sal doku travmas n n minimalize edilmesidir. b. Holmiyum:yttrium-argon-garnet (Ho:YAG Lazer) Etkisini su moleküllerinin buharlaflmas ile gösteren k z l ötesi lazerdir. Bu lazer çeflidi suyun vibrasyon frekans na benzer frekansa sahiptir. Lazer enerjisinin su molekülleri taraf ndan absorbsiyonu s nma, evaporasyon ve doku ablasyonu ile sonuçlan r. c. Excimer lazer Proteinlerin peptid ba lar üzerinden etki eder. Miyokard temel olarak su ve proteinlerden olufltu undan, transmiyokardiyal kanal oluflturmak için bu lazerler uygundur (19). uygulama endikasyonlar Genel olarak kabul edilen görüfl, TMR uygulanacak hastalar n geleneksel olarak koroner arter baypas greftleme (KABG) operasyonu ya da kardiyolojik giriflimlerle revaskülarize edilmesi mümkün olmayan hastalar olduklar d r. Bu hastalar son dönem koroner damar hastalar olarak adland r l r ve TMR uygulanmas için, miyokardiyal perfüzyon görüntüleme yöntemleriyle, reversibl miyokardiyal iskemi kan t n n gösterilmesi gerekir. Ayr ca hastalar n uygun ventriküler fonksiyona sahip olmas beklenir. EF %20 nin üzerinde olmal d r. Klas 3-4 anjinas olan hastalar n semptomlar, maksimal antianjinal tedaviye ra men düzelememesi gerekir. uygulanacak hastalarda, kronik tedaviye yan ts z fliddetli anjinalar n olmas ve iskemik alanlar n geleneksel revaskülarizasyon yöntemleriyle yeterince ve güvenli bir flekilde revaskülarize edilememesi gerekir (8, 20). Bu prosedür acil revaskülarizasyon için ya da proksimal koroner arter stenozlar n tedavi etmek amac yla kullan lmamal d r. Ayr ca son 5 y lda mali nensi öyküsü olanlar, vasküler proliferatif hastal k, A-V malformasyon, hemanjiyoma, kronik düflük kan bas nc ve renal fonksiyon bozuklu u olan hastalarda önerilmemektedir. Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyon uygulanacak hastalara, prosedür öncesi koroner anjiyografi, miyokardiyal perfüzyon tetkiklerinin (talyum sintigrafi, PET) yap lmas gerekir. Operasyon tekni i fllem genel anestezi alt nda, mini sol anterolateral torakotomi, sternotomi ya da videoskopik yaklafl mlarla yap labilir. Anestezik yaklafl m önemlidir. Yeterli koroner perfüzyon bas nc sa lanmal, ardyük, oksijenasyon ve K, Mg seviyeleri optimal olmal d r. Swan-Ganz kateter yerlefltirilmesi ve transözofajiyal ekokardiyografi (TEE) monitorizasyonunun yap lmas, giriflimin güvenli ve baflar l bir flekilde yap lmas n sa lar. E er intraoperatif iskemi meydana gelmiflse intraaortik balon kateter (IABP) uygulanmal, postoperatif a r y azaltmak için epidural kateter yerlefltirilmesi tavsiye edilir. Defibrilatör pedleri sa gö se ve sol omuza yerlefltirilmeli, olas kardiyopulmoner baypas (CBP) ya da IABP için sol kas k damarlar ortaya ç kar lmal d r. CO2 lazer EKG`nin R dalgas ile senkronize edilir ve diyastol sonu dönemde milisaniye içinde kalbi transekte edecek flekilde verilerek, ventriküler iletim sistemi ile interfere olmas minimize edilir. Beflinci interkostal aral ktan (IKA) 6-10 cm sol anteriyor torakotomi yap l r. Hastalar n büyük bölümüne daha önceden KABG operasyonu uyguland ndan genellikle yap fl kl klar mevcuttur. Bu nedenle ifllem s ras nda frenik sinir, sol ventrikül, epikardiyal damarlar ve patent greftlerin yaralanmamas na özen gösterilmelidir. Bu hastalarda sol ventrikül tamamen serbestlefltirildi- inde TMR uygulanabilir. Lazerin olumsuz etkilerine karfl, sol ventrikülün TEE monitorizasyonu gereklidir. Problar direk olarak miyokard n üzerine yerlefltirilir ve lazer fl n EKG ile senkronize edilir. CO2 lazer ile lazer kanal oluflturmak için tek enerji dalgas kullan l r. Ho;YAG lazer kullan ld nda çoklu dalga üreten lazer probu gereklidir. YAG ve excimer lazerler ise düflük enerjiye sahiptirler, kanal oluflturmak için çoklu ateflleme gerektirirler ve EKG ile senkronize edilemezler. Fiber optik bir kateter arac l ile transluminal endokardiyal olarak verilebilirler (21). Lazer enerjisi, doku ablasyonu ve buharlaflmas na yol açar ve bu durum lazer sol ventrikül serbest duvar na uyguland nda, TEE ile sigara duman fleklinde görünüm ç kmas yla tespit edilir (22). Daha sonra ayakla çal flan dü me ile lazer dalgalar oluflturularak transmural miyokardiyal kanallar oluflturulur. Pulsatil kanama yeni kanallar n olufltu u ve ifllev gördü ünün yegane kan t d r (23). Talyum ile belirlenen iskemik sahalarda, 1 cm aral klarla kanallar oluflturulur (Resim 1). uygulamalar nda en uygun yaklafl m n, 1-2 cm 2 ye 1 kanal oluflturulacak flekilde TMR uygulanmas oldu u bildirilmifltir. Bir cm 2 ye 1 den fazla kanal oluflturulmas zararl etki yaratmaktad r (24). Yaklafl k olarak kanal oluflturulduktan sonra, perikardiyum kapat l r ve toraks kapat ld ktan sonra hasta yo un bak ma al n r. Postoperatif dönem özellikle yeterli perfüzyon ba-

4 Anadolu Kardiyol Derg 61 s nc n sa lamak aç s ndan kritik önem tafl r. Son dönemde robotik-endoskopik yöntemle çal flan kalpte TMR uygulamalar üzerinde çal fl lmaktad r (25). Perkütan miyokardiyal lazer revaskülarizasyon (PMR) Cerrahi giriflimin mortalite ve morbiditesinin yüksek olmas nedeniyle perkütan transfemoral teknikler gelifltirilmifltir. Bu yolla holmiyum:yag lazer uygulanabilmektedir. Bu yöntemle lazer enerjisi endokardiyal olarak verilmektedir. fllem lokal anestezi alt nda yap lmakta, torakotomi gerekmemekte ve hasta daha h zl taburcu edilebilmektedir (8, 26). Resim 1. uygulamas n n flematik görünümü Postoperatif seyir Perioperatif olarak %50 ye yak n hastada miyokard enfarktüsü (MI), düflük kalp debisi, ventriküler aritmi, perikardiyal tamponad, atriyal fibrilasyon (AF), serebrovasküler hadise (SVH) ve papillar kas ya da kordal rüptür gibi komplikasyonlar meydana gelir (20, 27). Baz hastalarda ilk 48 saatte CK-MB yükselmesi ve EKG anomalileri görülebilir (28). Komplikasyon ya da iskemi düflünüldü ü durumlarda TEE yap lmal d r. Düflük kalp debisi ve iskemi meydana geldi inde IABP uygulanmal d r. Perfüzyon bas nc kalpteki kollateral sistemi idame etti inden, postoperatif dönemde özellikle hasta iyileflinceye kadar uygun perfüzyon bas nc n idame ettirmek çok önemlidir. Hipotansiyondan kaç n lmal, IABP gerekirse preoperatif devrede profilaktik olarak tatbik edilmelidir. En letal komplikasyon, hasta hipotansif kald nda görülebilen miyokard enfarktüsüdür. Operatif mortalite miyokard disfonksiyonuna ba l d r. Sol ventrikülü kötü olan hastalarda erken ve geç mortalite yüksektir. Karars z anjinas olup da EF %40 dan düflük olan hastalarda TMR sonras perioperatif morbidite artarken, en az ndan bir koroner damarda iyi ak m, kad n cinsiyet ve önceki KABG durumlar nda TMR sonras mortalite azalmaktad r (29, 30). Ortalama mortalite oran %7 dir. Düflük EF olan hastalarda mortalite yüksektir. Yap lan çal flmalar En genifl çal flmalar CO2 ve Ho-YAG lazer ile yap lan çal flmalard r (30-38) (Tablo 1). Dört yüz dokuz hastaya TMR, 428 hastaya medikal tedavinin verildi i iki ayr çal flmada, bütün hastalar klâs 3-4 anjinaya sahipti (39). Reversibl iskemi kan t olmayan, düflük EF si olan, geleneksel revaskularizasyon giriflimi için uygun hastalar ve TMR yi kabul etmeyen hastalar çal flma d fl b rak lm flt r. Bu hastalar n %55-95 ine daha önce KABG uygulanm flt ve EF leri %45 in üzerindeydi. Risk faktörleri aç s ndan gruplar aras nda fark yoktu. Otuz günlük mortalite %1-5 aras bulunmufltur. Bu çal flmalarda unstabil anjina ve düflük EF nin perioperatif mortalite için ba ms z risk faktörleri oldu u ortaya konulmufltur. Perioperatif morbidite olarak, MI, atriyal aritmi, KKY, pnömoni ve geç yara iyileflmesi olarak tespit edilmifltir. On iki ayl k sa kal m TMR de % 85-95, medikal tedavi alanlarda %79 96 olarak tespit edilmifltir. Tredmil tolerans aç s ndan TMR ve medikal tedavi uygulanan hastalar aras nda bir fark bulunmam flt r. Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyon sonras anjina s kl ve fliddetinde belirgin iyileflme gözlenmifltir. Klinik baflar anjina klas n n 2 puan gerilemesi olarak belirlenmifltir. Yine medikal tedaviye göre TMR grubunda hastaneye baflvuru s kl belirgin olarak daha azd r. Ayr ca antianjinal ajan kullan m belirgin olarak azalm flt r. Genel olarak TMR sonras semptomlarda görülen iyileflme ayn oranda perfüzyon görüntülemelerinde gösterilememifltir. Akut MI, KKY gibi kardiyak olaylar aç s ndan TMR ve medikal gruplar aras nda bir fark tespit Tablo 1. Yay nlanm fl TMR çal flmalar Egzersiz Çal flma/ Yazar Ad Hasta Lazer CCS S n flamas CCS S n flamas nda Sintigrafik Kapasitesinde (Kaynak No) Say s Çeflidi Preop. Postop. Mortalite yileflme yileflme Art fl March ve ark. (31) 198 CO Bildirilmemifl Evet Evet Bildirilmemifl Horvath ve ark. (32) 200 CO %8 Evet Evet Bildirilmemifl Frazier ve ark. (33) 23 CO %13 Evet Bildirilmemifl Evet Allen ve ark. (34) 10 Ho :YAG %0 Evet Bildirilmemifl Bildirilmemifl Dowling ve ark. (35) 85 Ho :YAG %12 Evet Bildirilmemifl Bildirilmemifl ATLANTIC (36) 92 Ho :YAG %5.4 Evet De iflim Yok Evet PACIFIC (37) 110 Ho :YAG %7.27 Evet Bildirilmemifl Evet DIRECT (38) 298 Ho :YAG %0.5 Evet De iflim yok Evet CCS - Canadian Cardiovascular Society, CO2 - karbondioksit, Ho:YAG- Holmiyum: yttrium-argon-garnet

5 62 Anadolu Kardiyol Derg edilememifltir. Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyon grubunda yaflam kalite indeksi, fiziksel ve mental kapasitelerde belirgin art fl tespit edilmifltir. Tek bafl na medikal tedavi ile medikal tedavi ve TMR nin birlikte uyguland hastalarda, 2. gruptaki hastalar n en az %72 de 2 puan anjina gerilemesi gözlemlenirken, 1. grupta bu oran ancak %13 olarak tespit edilmifltir (31). Buna karfl n di er bir çal flmada 12 ay sonunda bu oran %25 e %4 gibi baflar s z bulunmufltur. Ayr ca bu çal flmada egzersiz kapasitesi tayini de yap lm fl, TMR grubunda hafif bir art fl tespit edilmesine ra men istatistiksel olarak anlaml kabul edilmemifltir. Mortalite oran %5 olarak tespit edilmifl ve önemli oranda morbidite meydana gelmifltir. Hastalar n 1/3 ünde antibiyotik tedavisi gerektiren yara enfeksiyonu ve respiratuvar problemler oluflmufltur. Hastalar n %15 inde ço u AF olan geçici aritmiler, %12 hastada da diüretik tedavisi gerektiren sol ventrikül yetmezlik belirtileri meydana gelmifltir (40). Bu çal flmalar bize TMR nin hastalardaki anjinal semptomlar gidermede ve egzersiz kapasitesini art rmada önemli oranda katk yapt n, mortalite ve morbidite oran n n kabul edilebilir s n rlarda oldu unu göstermektedir. karars z anjinas olan hastalarda KABG ile kombine edilebilir. Bu grup hastalarda KAH ile ilgili preoperatif risk faktörleri, sadece KABG operasyonu uygulanan hastalara göre daha yüksek bulunmufl bunun sonucu olarak da mortalite daha yüksek seyretmifltir. Ancak karars z anjinas olan hastalar ç kar ld nda mortalite ayn bulunmufltur. Bu hastalarda diffüz koroner arter hastal prevalans daha fazlad r. Ancak tek bafl na KABG uygulanan hastalara göre yüksek bir mortalite görülmemektedir. Di er bir çal flmada TMR ve KABG in birlikte uyguland grupta 6 y ll k takipte, anjinal yak nmalar sadece KABG yap lan gruba göre daha azken, survi eflit bulunmufltur (41, 42). Allen ve ark. 275 hastan n 143 üne tek bafl na medikal tedavi verirken, 132 hastaya holmiyum yag lâzer ile birlikte medikal tedavi vermifllerdir. On iki ayl k takipte TMR grubunda hastalar n %76 s nda en az 2 puan anjina s n f nda gerileme sa lanm flt r. Medikal tedavide bu oran %32 bulunurken TMR grubunda mortalite oran %5 olarak bulunmufltur (43). T bbi tedavi ve TMR nin karfl laflt r ld ATLANTIC çal flmas nda 182 hasta al nm flt r (36). Bütün hastalar klâs 3 ve 4 de bulunuyordu. On iki ayl k takipte TMR grubunda hastalar n egzersiz kapasitesi 65 hastada artarken, medikal tedavi grubundaki hastalar n 46 s nda azalm flt r. Ayr ca TMR grubundaki hastalar n %47.8 de anjina klas-2 ya da daha az iken, medikal tedavi grubunda bu oran yaln zca %14.3 tür. PACIFIC çal flmas nda, 13 merkezde 221 hastaya PMR uygulanm flt r. Medikal tedaviye yan t vermeyen ve koroner baypas uygulanamayan 111 hastaya medikal tedavi, 110 hastaya ise medikal tedavi ve PMR tatbik edilmifltir. Alt ay sonra PMR grubunda anjina klas 1.4 gerilerken bu oran medikal tedavide 0.13 idi. Egzersiz tolerans PMR grubunda %30, medikal grupta %5 artm flt. On iki ay n sonunda anjina klas hastalar n %34 ünde 2 veya daha fazla azal rken, medikal tedavide bu oran %13 idi (37). Ancak PMR uygulanarak revaskülarizasyon iflleminin uyguland DIRECT çal flmas nda bütün parametreler aç s ndan kontrol grubuna göre herhangi bir yarar elde edilememifltir (38). Hücresel tedavi yöntemlerinin TMR ile kombine edildi i çal flmalarda, tedavinin uyguland sahalardaki kontraktilitenin artt gösterilmifltir. ntraoperatif CO2 lazer kullan m ile birlikte 21.5x10 65 ml kemik ili inin hasta miyokardiyum içine verildi i çal flmada, hasta preoperatif ve postoperatif manyetik rezonans (MR) ile de- erlendirilmifltir. Alt ay sonraki MR da hasta bölgedeki perfüzyon defektinin tamamen düzeldi i ve sol ventrikül kontraktilitesinin ilerleme kaydetti i tespit edilmifltir. Bu nedenle anjiyogenez meydana gelecek art fl n TMR, hücresel tedavi kombinasyonu ile daha iyi olaca savunulmufltur (38, 44, 45). un kalp transplantasyonu uygulanacak, greftleme imkan olmayan düflük EF`li hastalar için transplantasyon yap l ncaya kadar köprü amaçl ve allograft vaskülopati tedavisi için de uygulanabilece i ileri sürülmüfltür (46-48). Hetzer ve ark. iskemisi olan ve EF %30 dan düflük 30 hastaya tek tedavi olarak TMR uygulam fllar ancak miyokardiyal perfüzyon ve EF nin önemli oranda artmad n tespit etmifllerdir. Bir y ll k surveyi %50 bulduklar bu hastalarda TMR önermemifllerdir (49). Yine ayn flekilde kardiyak allogreft aterosklerozunun tedavisinde TMR uygulanm fl ancak 24 ay sonunda bir yarar bulunamam flt r (50). Sonuç çal flmalar sonras anjinal semptomlarda belirgin iyileflme sa lanm flt r. Bu daha iyi bir yaflam kalitesi getirmifltir. Ayr ca kardiyak nedenlere ba l hastaneye baflvuru ve yat fl s kl ve süresi azalm flt r. Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyon sonras miyokardiyal perfüzyonun artt net olarak tespit edilememifltir. Sa kal m, EF, kardiyak olaylarda azalma ve nükleer çal flmalarda miyokardiyal perfüzyon art fl aç s ndan TMR grubunda bir art fl görülmemifltir. Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyon özellikle baypas için uygun damarlar n oldu u durumlarda koroner baypasla birlikte baypas yap lamayan bölgeler için hibrid tedavi olarak uygulanabilir. PACI- FIC çal flmas nda PMR ile elde edilen olumlu bulgular daha sonraki çal flmalarda gösterilememifltir. Perkütan miyokardiyal revaskülarizasyon ile baflar l olunmas durumunda, koroner revaskülarizasyon amac yla giriflimsel tedavi uygulanan hastalarda efl zamanl olarak balon, stent konulan ve cerrahi için uygun olmayan miyokard bölgelerinde hibrid tedavi olarak kullan labilir. Kaynaklar 1. Mukherjee D, Bhatt DL, Roe MT, Patel V, Ellis SG. Direct myocardial revascularization and angiogenesis how many patients might be eligible? Am J Cardiol 1999; 84: Svorkdal N. Treatment of inoperable coronary disease and refractory angina: spinal stimulators, epidurals, gene therapy, transmyocardial laser, and counterpulsation. Semin Cardiothorac Vasc Anesth 2004; 8: Durdu S, Akar R, Çavolli R, Eren NT, Çorapç o lu T, Uçanok K, et al. leri dönem kalp yetmezli inde alternatif aray fllar. Anadolu Kardiyol Derg 2003; 3: Sen PK, Udwadia TE, Kinare SG, Parulkar GB. Transmyocardial acupuncture: a new approach to myocardial revascularization. J Thorac Cardiovasc Surg 1965; 50: Frazier OH, Cooley DA, Kadipasaoglu KA, Pehlivanoglu S, Lindenmeir M, Barasch E et al. Myocardial revascularization with laser. Preliminary findings Circulation 1995; 92:

6 Anadolu Kardiyol Derg Josefson D. FDA approves heart laser treatment. BMJ 1998; 316: Wearn JT, Mettier SR, Klump TG. The nature of vascular communication between the coronary arteries and the chambers of the heart. Am Heart J 1933; 9: Ruel M, Kelly RA, Sellke FW. Therapeutic angiogenesis, transmyocardial laser revascularization, and cell therapy. In: Cohn LH, Edmunds LH Jr, editors. Cardiac Surgery in the Adult. New York: McGraw-Hill; p Cooley DA, Frazier OH, Kadipasaoglu KA, Pehlivanoglu S, Shannon RL, Angelini P. Transmyocardial laser revascularization: anatomic evidence of long-term channel patency. Tex Heart Inst J 1994; 21: Burkhoff D, Fisher PE, Apfelbaum M, Kohmoto T, DeRosa CM, Smith CR. et al. Histological appearance of transmyocardial laser channels after 4 1/2 weeks. Ann Thorac Surg 1996; 61: Fisher PE, Khomoto T, DeRosa CM, Spotnitz HM, Smith CR, Burkhoff D, et al. Histological analysis of transmyocardial channels: comparison of CO2 and holmium: YAG lasers. Ann Thorac Surg 1997; 64: Genyk IA, Frenz M, Ott B, Walpoth BH, Schaffner T, Carrel TP. Acute and chronic effects of transmyocardial laser revascularization in the nonischemic pig myocardium by using three laser systems. Lasers Surg Med 2000; 27: Malekan R, Reynolds C, Narula N, Kelley ST, Suzuki Y, Bridges CR. Angiogenesis in transmyocardial laser revascularization: a nonspecific response to injury. Circulation 1998; 98: II Chu V, Kuang J, McGinn A, Giaid A, Korkola S, Chiu RC. Angiogenic response induced by mechanical transmyocardial revascularization. J Thorac Cardiovasc Surg 1999; 118: Chu VF, Giaid A, Kuang JQ, McGinn AN, Li CM, Pelletier MP, et a. Thoracic Surgery Directors Association Award. Angiogenesis in transmyocardial revascularization: comparison of laser versus mechanical punctures. Ann Thorac Surg 1999; 68: Cherian SM, Bobryshev YV, Tran D, Sivaraman A, Lord RSA, Cherian KM. Cellular destruction following transmyocardial laser revascularization (TMR). J Mol Histol 2005; 36: Lutter G, Schwarzkopf J, Lutz C, Martin J, Beyersdorf F. Histologic findings of transmyocardial laser channels after two hours. Ann Thorac Surg 1998; 65: Huikeshoven M, Belien JA, Tukkie R, Beek JF. The vascular response induced by transmyocardial laser revascularization is determined by the size of the channel scar: Results of CO2, holmium and excimer lasers. Lasers Surg Med 2004; 35: Cooley DA, Frasier OH, Kadipasaoglu KA, Lindenmeir MH, Pehlivanoglu S, Kolff JW, et al. Transmyocardial laser revascularization: clinic experience with twelve-nonth follow-up. J Thorac Cardiovasc Surg 1996; 111: Nagele H, Stubbe HM, Nienaber C, Rodiger W: Results of transmyocardial laser revascularization in non-revascularizable coronary artery disease after 3 years follow-up. Eur Heart J 1998; 19: Kadipasaoglu KA, Frazier OH: Transmyocardial laser revascularization: effect of laser parameters on tissue ablation and cardiac perfusion. Semin Thorac Cardiovasc Surg 1999; 11: Horvath KA, Mannting F, Cummings N Shernan SK, Cohn LH. Transmyocardial laser revascularization: operative techniques and clinic results at two years. J Thorac Cardiovasc Surg 1996, 111: Whitetaker P. Transmyocardial revascularization: The fate of myocardial channels. Ann Thorac Surg 1999, 68: Mouli SK, Fronza J, Grene R, Robert ES, Horvath KA. What is the Optimal Channel Density for Transmyocardial Laser Revascularization? Ann Thorac Surg 2004; 78: Brunsting LA, Binford RS, Braly KC, Swan CR. Totally endoscopic robot assisted transmyocardial laser revascularization. Ann Thorac Surg 2006; 82: Clarke SC, Schofield PM. Laser revascularization. B Med Bull 2001; 59: Hughes GC, Landolfo KP, Lowe JE, Colemen RB, Donovan CL. Perioperative morbidity and mortality after transmyocardial laser revascularization: incidence and risk factors for adverse events. J Am Coll Cardiol 1999; 33: Hughes GC, Landolfo KP, Lowe JE, Coleman RB, Donovan CL. Diagnosis, incidence, and clinical significance of early postoperative ischemia after transmyocardial laser revascularization. Am Heart J 1999; 137: Burkhoff D, Wesley MN, Resar JR, Lansing AM. Factors correlating with risk of mortality after transmyocardial revascularization. J Am Coll Cardiol 1999; 34: Kraatz EG, Misfeld M, Jungbluth B, Sievers HH. Survival after transmyocardial laser revascularization in relation to nonlasered perfused myocardial zones. Ann Thorac Surg 2001; 71: March RJ. Transmyocardial laser revascularization with the CO2 laser: one year results of a randomized, controlled trial. Semin Cardiothorac Vasc Surg 1999; 11: Horvath KA, Cohn LH, Cooley DA, Crew JR, Frazier OH, Griffith BP et al. Transmyocardial laser revascularization: Results of a multicenter trial with transmyocardial laser revascularization used as sole therapy for end-stage coronary artery disease. J Thorac Cardiovasc Surg 1997; 113: Frazier OH, Tuzun E, Eichstadt H, Boyce SW, Lansing AM, March RJ, et al. Transmyocardial laser revascularization as an adjunct to coronary artery bypass grafting: a randomized, multicenter study with 4-year follow-up. Tex. Heart Inst J 2004; 31: Allen GS. Mid-term results after thoracoscopic transmyocardial laser revascularization. Ann Thorac Surg 2005; 80: Dowling RD, Petracek MR, Selinger SL, Allen KB. Transmyocardial revascularization in patients with refractory, unstable angina. Circulation 1998; 98: Burkhoff D, Schmidt S, Schulman SP Myers J, Resar J, Becker LG, et al. Transmyocardial laser revascularization compared with continued medical therapy for treatment of refractory angina pectoris: a prospective randomized trial. ATLANTIC Investigators. Angina Treatments-Lasers and Normal Therapies in Comparison. Lancet 1999; 354: Leon MB, Kornowski R, Downey WE, Weisz G, Baim DS, Bonow RO, et al. A blinded, randomized, placebo-controlled trial of percutaneous laser myocardial revascularization to improve angina symptoms in patients with severe coronary disease. J Am Coll Cardiol 2005; 46: Kalangos A, Schweizer A, Licker M, Sekoranja L, Faidutti B. Partial left ventriculectomy combined with transmyocardial laser revascularization. Ann Thorac Surg 1999; 68: Lange RA, Hillis LD. Transmyocardial laser revascularization. N Engl J Med 1999; 341: Schofield PM, Sharples LD, Caine N Burns S, Tait S, Wistow T, et al. Transmyocardial laser revascularisation in patients with refractory angina: a randomized controlled trial. Lancet 1999; 353: Horvath KA, Ferguson TB, Guyton RA, Edwards FH. Impact of unstable angina on outcomes of transmyocardial laser revascularization combined with coronary artery bypass grafting. Ann Thorac Surg 2005; 80: Allen KB, Dowling RD, Schuch DR Pfeffer TA, Marra S, Lefrak EA, et al. Adjunctive transmyocardial revascularization: five-year follow-up of a prospective, randomized trial. Ann Thorac Surg 2004; 78:

7 64 Anadolu Kardiyol Derg 43. Allen KB, Dowling RD, Heimansohn DA, Reitsma E, Didelot L, Shaar CJ. Transmyocardial revascularization utilizing a holmium: YAG laser. Eur J Cardiothorac Surg 1998; 4: Gowdak LH, Schettert IT, Rochitte CE, Lisboa LA, Dallan LA, Cesar LA, et al. Cell therapy plus transmyocardial laser revascularization for refractory angina. Ann.Thorac.Surg. 2005; 80: Klein HM, Ghodsizad A, Borowski A Saleh A, Draganov J, Poll L, et al. Autologous bone marrow-derived stem cell therapy in combination with TMLR. A novel therapeutic option for end-stage coronary heart disease: report on 2 cases. Heart Surg Forum 2004; 7: Horvath KA, Lu CY, Robert E Pierce GF, Grene R, Sosnowski BA, et al. Improvement of myocardial contractility in a porcine model of chronic ischemia using a combined transmyocardial revascularization and gene therapy approach. J Thorac Cardiovasc Surg 2005; 129: Lutter G, Saurbier B, Nitzsche E, Kletzin F, Martin J, Schlensak C, et al. Transmyocardial laser revascularization (TMLR) in patients with unstable angina and low ejection fraction. Eur J Cardiothorac Surg1998; 13: Frazier OH, Kadipasaoglu KA, Radovancevic B, Cihan HB, March RJ, Mirhoseini M, et al. Transmyocardial laser revascularization in allograft coronary artery disease. Ann Thorac Surg 1998; 65: Grauhan O, Krabatsch T, Lieback E, Hetzer R. Transmyocardial laser revascularization in ischemic cardiomyopathy. J Heart Lung Transplant 2001; 20: Mehra MR, Uber PA, Prasad AK, Park MH, Scott RL, McFadden PM et al. Long-term outcome of cardiac allograft vasculopathy treated by transmyocardial laser revascularization: early rewards, late losses. J Heart Lung Transplant 2000; 19: Prof. Dr. Sanem Nalbantgil yelkenli ile aç k deniz yar fl nda

NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK

NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK DERLEME NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK Baflak Ceyda MEÇO, Neslihan ALKIfi ÖZET Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

Detaylı

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

TRANSKATETER AORTİK KAPAK İMPLANTASYONU ve ANESTEZİ TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION AND ANAESTHESIA

TRANSKATETER AORTİK KAPAK İMPLANTASYONU ve ANESTEZİ TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION AND ANAESTHESIA DERLEME / REVIEW TRANSKATETER AORTİK KAPAK İMPLANTASYONU ve ANESTEZİ TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION AND ANAESTHESIA ÖZET Tülin GÜMÜfi, Elvin KES MC Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji

Detaylı

Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan

Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan 48 Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2007;35(1):48-56 Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan A new inotropic agent in the treatment of decompensated

Detaylı

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY KILAVUZU

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY KILAVUZU EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY KILAVUZU ESC K lavuzu AN KARD YAK ÖLÜM Avrupa Kardiyoloji Derne i Çal flma Grubu S. G. Priori, E. Aliot, C. Blømstrom-Lundqvist, L. Bossaert, G. Breithardt, P. Brugada, J.

Detaylı

Koroner arter hastal klar nda intravasküler ultrason uygulamas

Koroner arter hastal klar nda intravasküler ultrason uygulamas 15 Utilization of intravascular ultrasound in coronary artery disease Necmi Ata, Ömer Göktekin Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Eskiflehir, Türkiye ÖZET Kardiyak

Detaylı

Robotik koroner cerrahisinin dünü, bugünü ve yar n

Robotik koroner cerrahisinin dünü, bugünü ve yar n 210 Derleme Review Robotic coronary artery surgery: past, present and future Selami Do an, Birkan Akbulut, Tayfun Aybek, Stefan Mierdl*, Anton Moritz, Gerhard Wimmer-Greinecker Thoraks ve Kalp Damar Cerrahisi

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan Önsöz Temel Kardiyoloji kitab bir y ldan fazla süren yo un bir u rafl sonucu yay nlanm flt r. Uzun süredir kendi dilimizde belirli aral klarla güncellenerek yeniden yay nlanan kapsaml bir kardiyoloji kitab

Detaylı

Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m

Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m Orijinal Araflt rma Original Investigation 279 Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m Seven years of experience

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Orijinal Araflt rma Original Investigation 19 Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness

Detaylı

Perkütan koroner giriflimlerde distal mekanik koruma

Perkütan koroner giriflimlerde distal mekanik koruma 126 Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2005;33(2):126-131 Perkütan koroner giriflimlerde distal mekanik koruma Distal mechanical protection in percutaneous coronary interventions Dr. Bilal

Detaylı

Safen ven grefti hastalığı; nedenleri, önlenmesi ve tedavisinde güncel yaklaşımlar

Safen ven grefti hastalığı; nedenleri, önlenmesi ve tedavisinde güncel yaklaşımlar 736 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2012;40(8):736-743 doi: 10.5543/tkda.2012.26790 Safen ven grefti hastalığı; nedenleri, önlenmesi ve tedavisinde güncel yaklaşımlar Saphenous vein graft

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2008) 29, 2276-2315 doi:10.1093/eurheartj/ehn310 ESC KLVUZLR kut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu vrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) kut Pulmoner Emboli Tan ve Tedavisi Görev

Detaylı

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi Orijinal Araflt rma Original Investigation 197 Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi The effect of losartan on the intima-media thickness of carotid artery Hulki Meltem Sönmez, Filiz Canl

Detaylı

Atriyoventriküler Tam Bloklu Hastalar n Etiyolojik, Demografik, Klinik Özellikleri le Pacemaker htiyaçlar na Göre S n fland r lmalar

Atriyoventriküler Tam Bloklu Hastalar n Etiyolojik, Demografik, Klinik Özellikleri le Pacemaker htiyaçlar na Göre S n fland r lmalar 203 OR J NAL ARAfiTIRMALAR ORIGINAL INVESTIGATIONS Atriyoventriküler Tam Bloklu Hastalar n Etiyolojik, Demografik, Klinik Özellikleri le Pacemaker htiyaçlar na Göre S n fland r lmalar Classification of

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

LOKAL ZE PROSTAT KANSER NDE AKT F ZLEM POL T KASININ YARAR VE ZARARLARI

LOKAL ZE PROSTAT KANSER NDE AKT F ZLEM POL T KASININ YARAR VE ZARARLARI LOKAL ZE PROSTAT KANSER NDE AKT F ZLEM POL T KASININ YARAR VE ZARARLARI Mesrur Selçuk SILAY*, Cengiz M RO LU* Girifl PSA marifetiyle gereksiz tan (overdiagnosis) oran ndaki ciddi art fl, baz lokalize prostat

Detaylı

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT ÜROTÜRK B R TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. SAYI 6 / fiubat 2009 gazete / newspaper / zeitung / journal /giornale /periodico 7 ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE

Detaylı

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin?

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? 2009; 17(2): 94-98 Biliyer etyolojili akut pankreatitte ERCP ne zaman yap lmal? When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? Murat KORKMAZ 1, Hakan ÜNAL 2, Haldun SELÇUK 3, U

Detaylı

Metabolik sendromda hipogonadizm

Metabolik sendromda hipogonadizm Derleme ERKEK C NSEL SA LI I Metabolik sendromda hipogonadizm Doç. Dr. Ali Atan, Dr. Y lmaz Aslan Sa l k Bakanl, Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, 3. Üroloji Klini i Metabolik sendrom (MS)

Detaylı

Antitrombotikler (Antitrombin tedavi)

Antitrombotikler (Antitrombin tedavi) 20 Antithrombotics (Antithrombin therapy) Ege Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal, zmir, Türkiye ÖZET Akut koroner sendrom fizyopatolojisinde aterosklerotik plak üzerinde oluflan trombus

Detaylı

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Erdem SİLİSTRELİ*, Öztekin OTO** * Yard. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,

Detaylı

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 9-17 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.08.009 Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Approach to common

Detaylı

NÖROMODÜLASYON. Süleyman ÖZYALÇIN*, Selçuk D NÇER**

NÖROMODÜLASYON. Süleyman ÖZYALÇIN*, Selçuk D NÇER** klinik 141-216 8/2/07 3:49 PM Page 195 Süleyman ÖZYALÇIN*, Selçuk D NÇER** UYGULAMALARI Nöromodülasyon uygulamalar a r yolaklar n n dinamik ve/veya fonksiyonel inhibisyonu temeline dayan r. Bu teknikler

Detaylı

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Obezite Tedavisinde Biliflsel Davran flç Grup Terapisinin Kilo Verme, Yaflam Kalitesi ve Psikopatolojiye Etkileri: Sekiz Haftal k zlem Çal flmas Özen Önen

Detaylı

(Geriatrics and Plastic Surgery)

(Geriatrics and Plastic Surgery) Yeni T p Dergisi 2013;30:214-219 (Geriatrics and Plastic Surgery) Serdar YÜCE, Ahmet I IKDEM R, Bülent TEKEREKO LU Fatih Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana

Detaylı

TEK AKCİĞER VENTİLASYONU ONE-LUNG VENTILATION

TEK AKCİĞER VENTİLASYONU ONE-LUNG VENTILATION Anestezi Dergisi 2013; 21 (1): 1-10 Sazak ve ark: Tek Akci er Ventilasyonu DERLEME / REVIEW TEK AKCİĞER VENTİLASYONU ONE-LUNG VENTILATION Hilal SAZAK, Fatma ULUS, fiaziye fiah N Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı