Hemoroidal Hastal kta Tedavi Yöntemleri TREATMENT OF HEMOROIDAL DISEASE. Nursen Kartal 1. Key words: Hemoroidal disease, treatment.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemoroidal Hastal kta Tedavi Yöntemleri TREATMENT OF HEMOROIDAL DISEASE. Nursen Kartal 1. Key words: Hemoroidal disease, treatment."

Transkript

1 Türk Aile Hek Derg 2002; 6(3): Derlemeler Hemoroidal Hastal kta Tedavi Yöntemleri TREATMENT OF HEMOROIDAL DISEASE Nursen Kartal 1 Özet Hemoroidal venöz pleksusun artm fl hidrostatik bas nç (d flk lama s ras nda k nma, gebelik, vb) sonucu dilatasyonu, hemoroidal hastal k olarak bilinmektedir. D fl, iç, tromboze, akut (prolapse veya strangüle) veya kanayan flekillerde olabilir. Hastalar genellikle kanama ve tromboz gibi komplikasyonlar ile hekime baflvurmaktad r. Bu yaz da hemoroidal hastal kta uygulanan tedavi yöntemleri irdelenmektedir. Anahtar sözcükler: Hemoroidal hastal k, tedavi Summary Dilatation of the hemorrhoidal venous plexus due to increased hydrostatic pressure (associated with straining with bowel movements, pregnancy) is known as hemorrhoidal disease. It can be external, internal, thrombosed, acute (prolapsed or strangulated) or bleeding. The patients usually seek medical attention because of its complications such as bleeding and thrombosis. In this review, different treatment methods of the hemorrhoidal disease are mentioned. Key words: Hemoroidal disease, treatment A nal kanaldaki submukozal venöz pleksusun varisleflerek yak nmalara yol açmas hemoroidal hastal k olarak tan mlan r. Toplumumuzda basur memesi, mayas l olarak da adland r lmaktad r. Yunanca da akan kan anlam na gelen hemoroid kelimesi, asl nda var olan anatomik oluflumlar ifade etmektedir. Bu oluflumlar n semptomatik hale gelmesi ise hemoroidal hastal k olarak adland r lmal d r. Kad n ve erkekte ayn s kl kta görülen hemoroidal hastal n toplumdaki s kl, 40 yafl n üzerinde %50 olarak tahmin edilmektedir. 1,2 Hemoroidal hastal kta rol oynayan venler; inferior mezenterik ven arac l ile portal sisteme dökülen "vena rectalis superior" ile internal pudendal ven arac l ile kaval sistemine dökülen "vena rectalis inferior ve vena rectalis media"d r (fiekil 1). Portal ve kaval sistemler aras ndaki iç hemoroidal pleksustaki anostomozlar, portal hipertansiyonda aç larak iç hemoroidlere neden olur. Hemoroidler lokalizasyonlar na göre iç ve d fl olmak üzere iki gruba ayr l r (fiekil 2). ç hemoroidler üst hemoroidal pleksusun geniflleyip dolmas (engorgement) ve mükoza ile birlikte prolapsüsüdur. Bu pleksuslar sol lateral, sa anterolateral ve sa posterolateral konumda Vena rectalis superior Vena mesenterica inferior Vena iliaca internal Vena rectalis media Vena rectalis inferior D fl hemoroidal pleksus ç hemoroidal pleksus fiekil 1 Hemoroidal pleksus (Kodner IJ, Fry RD, Fleshman JW, Birnbaum EH. Colon, rectum and anus. Principles of Surgery de. Ed. Schwarz SI. Bölüm bask. Cilt 2. New York, Mc Graw Hill, 1994; 1196.) 1) Karamürsel SSK Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Op. Dr Yay n haklar Türkiye Aile Hekimli i Uzmanl k Derne i (TAHUD)'a aittir. Her hakk sakl d r. Deomed Medikal Medya taraf ndan yay mlanmaktad r. Copyright 2002 Turkish Society of Family Practice. All rights reserved. Published by Deomed Medical Publishing, a division of Deomed Medical Media, Istanbul.

2 Prolabe iç hemodoid D fl hemoroid fiekil 2 ç ve d fl hemoroidler (Sökücü N, Akyüz A. Rektum ve anüs hastal klar. Cerrahi - 2 de. Ed. De erli Ü, Bozfak o lu Y. Bölüm bask. stanbul, Nobel T p Kitabevi, 1990; 266.) fiekil 3 ç hemoroidlerin yerleflimi (Bumin O, Bumin C. Sindirim Sistemi Cerrahisi. 4. bask. Cilt 2. Ankara, Türkiye Klinikleri Yay nevi, 1992; 348.) yer al r ve litotomi pozisyonunda saat 3, 7 ve 11 hizalar nda izlenir (fiekil 3). ç hemoroidlerin bu yerleflimi üst hemoroidal arterin bu bölgede 3 e ayr larak sonlanmas ile yak ndan iliflkilidir. D fl hemoroid ise alt hemoroidal pleksusun geniflleyip dolmas ve üzerindeki anodermisle birlikte keseleflmesidir. Linea pectinean n alt nda yer al r. 3 Anal kanaldaki damar yap s, zengin elastik lifler ve düz kas lifleri içinde bulunur. Defekasyon ve k nma ile flifler ve anal kanal epitelinin travmaya maruz kalmas n önleyici bir yast k görevi görür. Ayr ca anal kontinans sa layarak gaz ve s v n n d flar kaçmas n önler. 4 Hemoroidal hastal n sebepleri aras nda lifli g dalardan fakir beslenme, kab zl k ve d flk lamada zorlanma yer al r. 5 Bunun yan s ra gebeli in özellikle son 3 ay, sabit olarak ayakta durma, sürekli oturmay gerektiren meslekler, ishal, baharatl yiyecekler semptomlar ortaya ç karabilir. Hemoroidal hastal kta kal t m n rolünü ortaya koymak güçtür. Ancak genç yaflta, ileri derecede hemoroidal hastal a sahip bir kiflinin ailesi incelenirse yak n akrabalar nda hemoroid, varis, varikosel gibi hastal klara s k rastlan r. Rektum kanserinde tümör kitlesinin bas s nedeniyle staz oluflumu veya tenezm nedeniyle sürekli d flk lama ihtiyac ve k nma hemoroidal hastal a yol açar. Kad nlarda retrovert uterus veya büyük miyomlar, erkekte prostat hipertrofisi hemoroide yol açabilir. Portal hipertansiyonda vena porta içindeki yüksek bas nç hemoroidal venlere yans r. Aniden ortaya ç kan iç ve büyük hemoroidal venler bu yönden incelenmelidir. Hemoroidal venlerde kapakç k mevcut de ildir; pelvik taban üzerinde bas nc art ran nedenler ve yast kç klar n genifllemesi venöz yap lar n büyümesine yol açar. Sonuçta sert olan d flk ve di er lokal travmalarla kanama meydana gelir. 1 Hemoroidal hastal n patojenezinden flu mekanizmalar sorumlu tutulmufltur: Mekanik bileflen, hemodinamik bileflen ve sfinkter faktörü. 4 Mekanik bileflen müskülo-fibroelastik dokunun dejenerasyonu ve fragmantasyonu, yani subepitelyal ba dokusunun parçalanmas d r. Bunun sonucunda fikse olan damarlar gevfler ve prolabe olur. Hemodinamik bileflen kar n içi bas nc art nca venöz kan n birikmesi ve hemoroidal venlerin genifllemesidir. Sfinkter faktörü ise, d flk lamada iç sfinkterin gevfleyememesine ba l olarak bas nc n artarak venöz staza yol açmas d r. Klinik Tablo Temel semptomlar kanama ve prolapsüstür. 6 D fl hemoroidler ço u kez, dolgunluk ve ele gelen flifllik d fl nda semptom yaratmayabilir. Ancak tromboze veya enfekte olduklar nda bölgenin duyu sinirlerinden zengin olmas nedeniyle fliddetli a r ya neden olurlar. Tromboze iç hemoroidde a r, tromboze d fl hemoroide oranla daha hafiftir. ç hemoroidde genellikle d flk lama s ras nda, parlak k rm z renkli kanama olur. Hemoroidin zamanla büyüyerek defekasyon esnas nda anüsten d flar f rlamas na prolapsüs ad verilir. ç hemoroid kanama ve prolapsüs semptomlar n n fliddetine göre derecelendirilir: 1. derece hemoroid: Mukozal kabart seklindedir, ço- u kez kanamayla ortaya ç kar. 2. derece hemoroid: Defekasyon ve k nmada prolapsüs oluflur, daha sonra spontan düzelir. 122 Kartal N Hemoroidal Hastal kta Tedavi Yöntemleri

3 3. derece hemoroid: Hafif bir kar n içi bas nç art fl nda prolabe olur, spontan redükte olmaz; elle redüksiyonu gerekir. 4. derece hemoroid: Redükte edilemeyen prolabe hemoroid pakeleri mevcuttur. Tromboz ve a r mevcuttur. Afl r kanama izlenir. 7 Sürekli prolabe durumdaki hemoroidlerde mukoid salg, iç çamafl r nda kirlenme, perianal kafl nt ve yanma mevcuttur. ç veya d fl hemoroidlerde a r bulunmas trombozun yan s ra, birlikte bulunan bir fissürü de akla getirmelidir. Fizik muayenede d fl hemoroid kolayl kla izlenir. Tromboze ise küçük, mor renkli, a r l bir kitle ele gelir. ç hemoroid ancak prolabe ise görülür. Hemoroid pakeleri palpe edilemez, anoskopik muayenede lümene do ru uzanan mor renkli kabart lar olarak izlenir. Hemoroidal hastal olanlar n pek ço u, akut kanama, tromboz ya da redükte edemedikleri prolapsüs ile doktora baflvururlar. S cak ortam, baharatl yiyecekler, alkol al m, konstipasyon veya d flk lama s ras nda zorlanma, gebelik, do um gibi olaylarla tetiklenen akut ataklarda venöz dilatasyon, enflamasyon ve mukozal ülserasyon mevcuttur. Semptomlar fliddetlidir ve h zla giderilmeleri gerekir. Ay r c Tan Anal polip, anal fissür, sentinel pili, dermatit, perianal hematom, rektal prolapsus, ülseratif kolit, rektum kanseri ay r c tan da akla gelmelidir. Hemoroidin ortaya ç k fl nda portal hipertansiyonun rolü araflt r lmal d r. Komplikasyonlar Bafll ca komplikasyonlar kanama, tromboz ve ülserleflmedir. Kanama damlama veya d flk ya bulaflma fleklindedir, bazen miktar artar. Uzun süre devam eden kanama anemiye sebep olur. Akut trombozda ilk 48 saatte drenajla hasta rahatlar, semptomlar geriler. Tromboz 48 saati geçmiflse konservatif yaklafl mda bulunulur. A r ve spazm giderici ilaçlar, oturma banyolar, merhemler verilir. Akut dönem geçince cerrahi tedavi uygulan r. 8 Tedavi Tedavinin amac semptomlar n giderilmesi ve anatomik deformitenin düzeltilmesidir. Hemoroidal hastal olanlarda tuvalet al flkanl genellikle düzensizdir. Diyetin de ifltirilerek konstipasyonun düzeltilmesi hastan n belli aral klarla tuvalete ç kmas ve yumuflak k vaml, yeterli miktarda d flk lamas ve defekasyon s ras nda k nman n önlenmesi gerekir. Liften zengin g dalar, fiekil 4 Hemoroid proksimalinde sübmükozaya sklerozan madde enjeksiyonu (Malazgirt Z. Kolon ve anüs. Genel Cerrahi de. Ed. Özkan K, Özen N, Malazgirt Z. Bölüm 21. Ankara, Hacettepe Tafl Kitabevi, 1996; 357.) meyve sebze içerikli, kabuklu tah llar d flk n n daha yumuflak olmas n sa lar. Konstipasyon devam ediyorsa hidrofilik laksatifler de kullan l r. Hastan n bol s v almas sa lan r. Oturma banyosu anal istirahat bas nc n düflürerek a r n n giderilmesinde yard mc olur. 9 Baharatl yiyecekler, alkol al m yasaklan r. Prolabe, ödemli ve enflamasyonlu hemoroidde oturma banyosu, topikal anestezikli ve steroidli pomadlar, bol giysiler, analjezikler verilir. Hastaya kapiller permeabiliteyi ve fonksiyonu düzenleyen, ödemi azaltan ilaçlar (flavonoid, non-flavonoid içerikli) oral yolla uygun pozolojide verilir. Bu ilaçlar, akut dönemde ödem ve a r üzerinde belirgin etki yaparak hastay rahatlat r. 10 Konservatif tedavi ile semptomlar 4-6 haftada kaybolur. Kanaman n devam di er tedavi yöntemlerine geçilmesini gerektirir. Skleroterapi Kinin, üre hidroklorid, fenol gibi maddelerin enjeksiyonu yöntemidir. 9 Bu amaçla en çok kullan lan madde badem ya içindeki %5 lik 2.5 ml fenol solüsyonudur. fiekil 5 Lastik bantla ligasyon (Sanaç Y. Anorektal kanal hastal klar. Temel Cerrahi de. Ed. Sayek. Bölüm bask. Cilt 1. Ankara, Günefl Kitabevi, 1996; 1180.) Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 6 Say

4 Genellikle birinci ve ikinci derece hemoroidde kullan l r. Hemoroidin üzerine ve sübmükozaya enjekte edilir (fiekil 4). Fibrozise yol açarak mükozal fiksasyonu sa lar. Anafilaksiye yol açabilmesi nedeniyle, ilac n damar içine verilmemesine özellikle dikkat edilmelidir. Lokal a r, ülserasyon, nekroz, tromboz, enfeksiyon, nekrotizan fasiitis gibi komplikasyonlar izlenmifltir. 11 Lastik bandla ligasyon kinci ve üçüncü evredeki hemoroidde mükozan n fikse edilmesi ve bol mükozan n al nmas için uygulanan yöntemdir. 12 Poliklinik flartlar nda uygulanabilir. Hemoroid pakesinin boynuna özel bir aletle lastik bant yerlefltirilir (fiekil 5). Kanamal prolabe hemoroidde faydal d r. Ligasyon noktas linea dentataya yaklaflt kça a r artar. D fl hemoroidal hastal kta a r ya yol açmas nedeniyle tercih edilmemektedir. Bir seansta 3 pake ba lanabilir. Komplikasyonlardan kaç nmak için pakeleri ayr seanslarda, tek tek ba lamay önerenler vard r. Ayr ca modifiye, kullan l p at labilen bir vakumla da lastik band ligasyonu uygulanmaktad r. Burada pakeler aletin içine emdirilerek bant at l r. Lastik ligasyonda ba lanan pakelerde nekroz olur ve 3-5 günde düflerler. Ligasyon iflleminden sonra bir süre analjezik kullan l r. Kanama, a r, enfeksiyon gibi komplikasyonlara rastlanm flt r. Sepsis olgusu bildirilmifltir. 13 Hastada atefl, fliddetli a r, dizüri, skrotal ödem varsa enfeksiyondan flüphelenilmelidir. K z lötesi fotokoagülasyon Birinci ve ikinci derece hemoroidde, poliklinik koflullar nda uygulan r. Mükozay fikse etme tekni idir. Is ya ba l, derinli i 2-3 mm olan bir yan k ve nekroz oluflturur. leri evredeki pakeler bu tedavi flekline daha az yan t verir. Tabancaya benzer özel aleti ile yard mc s z gerçeklefltirilebilir. Hekim, k z lötesi fl nlardan bir gözlük yard m yla korunur. Her bir hemoroid için 1-2 saniye süren uygulama 3-4 kez tekrarlan r. Tedavi sonras a r lastik bandla ligasyona göre daha azd r. Komplikasyonlar kanama, a r ve enfeksiyondur. 14,15 Kriyoterapi Hemoroidin, karbondioksit ya da azotla çal flan bir probla dondurulmas sonucu nekroz geliflmesi ve ülser oluflturulmas d r. Prob 2-4 dakika süreyle uygulan r. Ülserin boyutunu ve derinli ini kontrol güçtür. Bu yüzden anal sfinkterde zedelenme, fliddetli a r, enfeksiyon, ak nt gibi komplikasyonlar vard r. fllem oldukça a r l - d r ve anestezi gerektirir. 16 Elektrokoagülasyon Prolabe olmufl hemoroidin sikatrizasyonunu ve fiksasyonunu sa lamak amac yla elektrikle zedelenmesi tekni idir. Bu amaçla bipolar ve monopolar elektrokoagülasyon uygulan r. Monopolar ayg tla yap lan koagülasyonda vücudun herhangi bir yerine toprak hatt, hemoroid içine de bir prob yerlefltirilir. kisi aras nda düflük voltajl bir ak m sa lan r ve bu s rada probun girdi i yerdeki doku tahrip edilerek ülser oluflturulur. Her bir hemoroid için 10 dakika süren ifllem gerekir. Her seansta tek pake harap edilmelidir. A r, kanama gibi komplikasyonlar izlenir. Probun ucu yanl fll kla yer de ifltirdi inde elektrik floku olabilir. Bipolar diatermik koagülasyon yönteminde, probun ucuna yerlefltirilen iki elektrod aras ndaki dokudan ak m geçirilir ve bu s rada doku tahribat sa lan r. Koagülasyonun süresi birkaç saniyedir. 3 mm derinli inde beyaz bir koagulum oluflturulur. Sonuçlar k z lötesi koagülasyon ve lastik bantla ligasyona eflde erdir. 14 Lazer Dokular fikse etmek için ülser oluflturmak amac yla bu kez de CO2 veya Nd-Yag lazer kullan l r. Poliklinik koflullar nda uygulan r. Ancak pahal bir yöntemdir. CO2 lazerle daha çok kanama, Nd-Yag lazerle de daha çok derine penetrasyon, derin yara gibi komplikasyonlar izlenir. Lazer uygulamas s ras nda s ve fliddetli a r hissedilebilir. 17 Anal dilatasyon Semptomatik hemoroidi olan hastalarda anal sfinkter bas nc normalden yüksek bulunur. Anal bas nc ve böylelikle de hemoroidal hastal k semptomlar n azaltmak amac yla, genel veya spinal anestezi alt nda Lord prosedürü uygulan r. Büyük hemoroid pakelerinin varl nda cerrahi hemoroidektomi veya lastik bant ligasyonu ile kombine edilebilir. Anüste sekiz parmakla dilatasyon gerçeklefltirilir. 55 yafl n üzerinde, sfinkteri zay f, uzun süredir diyaresi olan hastalara uygulanmaz. Anal inkontinansa yol açan sfinkter zedelenmesine rastlanabilir. 18,19 Cerrahi giriflimler Hemoroidektomi ameliyatlar a r, kanama, prolapsüslerde ve di er anorektal hastal klarda, 3. ve 4. evredeki büyük prolabe pakelerde, tekrarlayan d fl tromboze hemoroidlerde ve di er tedavi yöntemleri ile flikayetleri geçmeyen hastalarda endikedir. Hemoroide yönelik en kesin tedavi fleklidir. 8 Operasyonlarda ana prensipler flunlar olmal d r: - ç ve d fl hemoroidler ile art k mükozan n eksizyonu, - Eksize edilen alanlar aras nda normal mükozan n ve anal duyunun korunmas, - Sfinkter mekanizmas n n korunmas, 124 Kartal N Hemoroidal Hastal kta Tedavi Yöntemleri

5 A B Milligan-Morgan Yöntemi Ferguson Yöntemi fiekil 6 Aç k (A) ve kapal (B) hemoroidektomi (Mishra MC, Prashad R. Randomized clinical trial of micronized flavonoids in the early control of bleeding from acute internal hemorrhoids. Br J Surg 1987; 7: ) - Defekasyonu zorlaflt rmayacak bir anal aç kl n sa lanmas. Yeterli ve uygun flekilde yap lm fl hemoroidektomi ile pakeler ortadan kald r larak mükoza fikse edilir ve rekürrens nadiren görülür. Anal sfinkter bas nc yüksek olan hastalarda, ayn seansta lateral internal sfinkterotomi de gerçeklefltirilir. 20 Hemoroid pakelerinin eksizyonu amac yla pek çok ameliyat tekni i gelifltirilmifltir. Günümüzde uygulanan yöntemler aç k ve kapal hemoroidektomilerdir. Genel veya spinal anestezi eflli ide, litotomi veya yüzüstü pozisyonda yatan hastada hemoroid pakelerinin proksimaldeki damarlar tutularak hemostaz sa lan r, pakeler pensle tutularak perianal deriden bafllayarak yukar do ru bütün iç ve d fl hemoroidler anorektal duvardan ayr larak eksize edilir, bunun yan s ra art k mükoza da ç kart l r, bu s rada iç sfinkter korunur. Disseksiyon s ras nda makas, diatermi, lazer kullan labilir. Proksimalde tutulan damarlar ba lan r. Günümüzde en çok kullan lan aç k teknik Milligan- Morgan yöntemi dir. Bu yöntemde anal mukoza pekten hatt na kadar absorbe olan materyalle dikilerek perienal deri aç k b rak l r, granülasyon dokusuyla iyileflmeye terkedilir (fiekil 6). En popüler kapal teknik ise Ferguson yöntemi dir. Burada deri mükoza dikkatli bir disseksiyondan sonra kapat l r (fiekil 6). Uygulanacak yöntemin seçimi cerrah n tecrübesine ve tercihine dayan r. 21,22 Longo tekni i de denen stapler anopeksi yöntemi 1993 den beri kullan lmaktad r. Üçüncü ve dördüncü derecedeki iç hemoroidal hastal kta, anorektal halkan n üzerine submükozal, dairesel, purse string sütür at larak hemoroidler ve prolabe olmufl mükoza sirküler ve segmanter olarak, endo-surgery kiti arac l ile ç kart l r. Böylece hemoroid pakelerinin eksizyonunun yan s ra anal kanal ve afla rektumdaki mukoza prolapsüsü giderilmifl, mükoza dentat çizginin yaklafl k 2 cm üzerindeki anorektal halka seviyesinde fikse edilmifl olur. Hastada iç hemoroidin yan s ra d fl hemoroid pakeleri de varsa stapler anopeksiyi takiben d fl hemoroid pakeleri eksize edilebilir. Eksizyon yap lmayan d fl hemoroid pakeleri zamanla regresyona u rar ve küçülür. Stapler anopeksi yöntemi, uygulama süresi (yaklafl k 10 dakika), postoperatif hastanede kal fl süresi (ortalama 1 gün) ve günlük aktiviteye dönüfl süresi (2-7 gün) k sa olmas nedeniyle avantajl, ancak endo-surgery kiti kullan lmas nedeniyle pahal bir yöntemdir. En s k (%20) görülen komplikasyon stapler hatt nda kanamad r. Bu kanama spontan olarak durur. 23,24 Kaynaklar 1. Roslyn JJ, Zinner MJ. The colon and rectum. Textbook of Surgery de. Ed. Sabiston DC. 14. bask. Philadelphia, WB Saunders Co, 1992; Bumin O, Bumin C. Sindirim Sistemi Cerrahisi. Bölüm bask. Ankara, Türkiye Klinikleri Yay nevi, 1992; Kodner IJ, Fry RD, Fleshman JW, Birnbaum EH, Read TE. colon, rectum and anus. Principles of Surgery de. Ed. Schwartz SI. 7. bask. New York, McGraw-Hill Book Co., 1999; Fuccini M, Caputo P, Lavezzoli A, Manelli A, Bonandrini L. Hemorrhoid disease, physiopathology, etiopathology and surgical approach. Minerva Chir 2000; 55(4): Loder PB, Kamm MA, Nicholls RL, Philips RK. Hemorrhoids: pathology, pathophysiology and aetiology. Br J Surg 1994; 81(7): Hussain JN. Hemorrhoids. Prim Care 1999; 26(1): Alican F. Cerrahi Dersleri. kinci kitap, Bölüm 4. stanbul, Afa Matbaac l k, 1995; Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 6 Say

6 8. Corman ML. Colon and Rectal Surgery. 3. bask. Philadelphia, JB Lippincott, 1993; Denisson AR, Wherry DC, Morris DL. Hemorrhoids. Nonoperative management. Surg Clin North Am 1988; 68(6): Misra MC, Prashad R. Randomized clinical trial of micronized flavonoids in the early control of bleeding from acute internal haemorrhoids. Br J Surg 1987; 74(5): Kaman L, Aggarwal S, Kumar R, Behera A, Katariya RN. Necrotizing fasciitis after injection sclerotherapy for hemorrhoids: report of a case. Dis Colon Rectum 1999; 42(3): Komborozos VA, Skrekas GJ, Pissiotis CA. Rubber band ligation of symptomatic internal hemorrhoids: results of 500 cases. Dig Surg 2000; 17(1): Johanson JF, Rimm A. Optimal nonsurgical treatment of hemorrhoids: a comparative analysis of infra-red coagulation, rubber band ligation, and injection sclerotherapy. Am J Gastroenterol 1992; 87(11): Pfenninger JL. Modern treatments for internal hemorrhoids. BMJ 1997; 314(7089): Poen AC, Felt-Bresma RJ, Cuesta MA, Deville W, Meuwissen SG. A randomized controlled trial of rubber band ligation versus infra-red coagulation in the treatment of internal hemorrhoids. Eur J Gastroenterol Hepatol 2000; 12(5): Meyer O. Safety of use of daflon 500 mg confirmed by acquired experience and new research. Phlebology 1992; (supply 2): Smith LE. Hemorrhoidectomy with lasers and other contemporary modalities. Surg Clin North Am 1992; 72(3): Mortensen PE, Olsen J, Pedersen IK, Christiansen J. A randomized study on hemorrhoidectomy combined with anal dilatation. Dis Colon Rectum 1987; 30(10): Keighley MRB, Buchmann P, Minervini S, Arabi Y, Alexander- Williams J. Prospective trial of minor surgical procedures and high fiber diet for hemorrhoids. BMJ 1979; 2(6196): Galizia G, Lieto E, Castellano P, Peloiso L, Imperatore V, Pigantelli C. Lateral internal sphincterotomy together with haemorrhoidectomy for treatment of haemorrhoids: a randomised prospective study. Eur J Surg 2000; 166(3): Nahar SC, Sobrodo JCW, Aranjo SE ve ark. Surgical treatment and course of hemorrhoids in 475 patient. Rev Hosp Clin Fac Med Sao Paulo 1997; 52: Khubchandani JI. Operative hemorrhoidectomy. Surg Clin North Am 1988; 68(6): Rowsell M, Bello M, Hemingway DM. Circumferential mucosectomy (stapled haemorrhoidectomy) versus conventional haemorrhoidectomy: randomised controlled trial. Lancet 2000; 355(9206): Mehigan BJ, Monson JR, Hartley JE. Stapling procedure for haemorrhoids versus Milligan-Morgan haemorrhoidectomy: randomised controlled trial. Lancet 2000; 355(9206): Gelifl tarihi: 20.01/2001 Kabul tarihi: letiflim adresi: Op. Dr. Nursen Kartal Barbaros Mah. Özlem Sitesi G-Blok D Kofluyolu/ STANBUL Tel: (0216) (Ev) (0532) (GSM) e-posta: nursen com 126 Kartal N Hemoroidal Hastal kta Tedavi Yöntemleri

Hemoroidal Hastalık, Anal Fissür, Kist Dermoid. Prof.Dr.Tayfun Karahasanoğlu

Hemoroidal Hastalık, Anal Fissür, Kist Dermoid. Prof.Dr.Tayfun Karahasanoğlu Hemoroidal Hastalık, Anal Fissür, Kist Dermoid Prof.Dr.Tayfun Karahasanoğlu 2006 Hemoroidal Hastalık Hemoroidal hastalık Eski Mısır, Yunan, Hindu, İbrani medeniyetlerinde İncil de sıkça adı geçmektedir

Detaylı

Hemoroidal Hastalık. Prof Dr Fatih Ağalar, FACS Genel cerrahi Departman Uzmanı fatih.agalar@anadolusaglik.org Tarih

Hemoroidal Hastalık. Prof Dr Fatih Ağalar, FACS Genel cerrahi Departman Uzmanı fatih.agalar@anadolusaglik.org Tarih Hemoroidal Hastalık Prof Dr Fatih Ağalar, FACS Genel cerrahi Departman Uzmanı fatih.agalar@anadolusaglik.org Tarih Epidemiyoloji Toplumun %4.4 ünde hemoroid vardır. Prevelans 45-65 yaşları arasında en

Detaylı

HEMOROİDAL HASTALIKTA CERRAHİ TEDAVİ

HEMOROİDAL HASTALIKTA CERRAHİ TEDAVİ HEMOROİDAL HASTALIKTA CERRAHİ TEDAVİ Dr. UĞUR SUNGURTEKİN Pamukkale Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı DENİZLİ Hemoroidal hastalıkta cerrahi tedavi seçenekleri İnfrared Koagülasyon Band Ligasyon

Detaylı

ANOREKTAL HASTALIKLAR DR. MÜJDAT ŞİMŞEK

ANOREKTAL HASTALIKLAR DR. MÜJDAT ŞİMŞEK ANOREKTAL HASTALIKLAR DR. MÜJDAT ŞİMŞEK REKTUM 3. Sakral omurla anüs arasında bulunan kalın barsağın son kısmıdır. Rekto sigmoid köşe ile anal kanal arası ampulla rekti olarak bilinmektedir;12-15 cm arasındadır.

Detaylı

SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1

SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1 SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1 HEMOROİD - BASUR HAZIRLAYAN: OP. DR. ŞABAN BEYAZPINAR ANA SAYFAYA DÖN 1 GİRİŞ Sağlıklı bir toplum olmak. Sağlıklı karar vermeyi sağlamak ve yanlış yapmamak. Bilgilerimizin doğruluğunu

Detaylı

Akut Hemoroidal Hastalıkta Cerrahi Tedavi. Dr. Cem Terzi

Akut Hemoroidal Hastalıkta Cerrahi Tedavi. Dr. Cem Terzi Akut Hemoroidal Hastalıkta Cerrahi Tedavi Dr. Cem Terzi Hemoroidal Hastalık Eksternal hemoroidler Đnternal hemoroidler Tromboze eksternal hemoroid Tromboze/strangüle/nekroze (gangrenöz)/ ülsere/ infekte

Detaylı

Hemoroidal Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde Gastroenterolojik Yaklaşımlar

Hemoroidal Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde Gastroenterolojik Yaklaşımlar güncel gastroenteroloji 18/2 Hemoroidal Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde Gastroenterolojik Yaklaşımlar Semra AKTAŞ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul GİRİŞ Hemoroid

Detaylı

Stapler Hemoroidopeksi Deneyimlerimiz

Stapler Hemoroidopeksi Deneyimlerimiz 140 ÖZGÜN MAKALE Stapler Hemoroidopeksi Deneyimlerimiz Our Experience with Stapled Hemoeehoidopexy Ünal Sabancı, 1 İbrahİm Öğün, 2 Gültekİn Candemİr 2 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

Ferguson Hemoroidektomiye Karfl Stapler Hemoroidopeksi: Randomize Klinik Çal flma

Ferguson Hemoroidektomiye Karfl Stapler Hemoroidopeksi: Randomize Klinik Çal flma Araflt rmalar / Researches Ferguson Hemoroidektomiye Karfl Stapler Hemoroidopeksi: Randomize Klinik Çal flma Oktay Büyükafl k 1, Ahmet O uz Hasdemir 2, A. lker Keskin 1, Bilal Ar kan 1, Salih Bülbül 3

Detaylı

Gebelikte akut hemoroid ve anal fissür ün tedavi yöntemi nasıl olmalı? Dr. Korhan Taviloğlu İstanbul

Gebelikte akut hemoroid ve anal fissür ün tedavi yöntemi nasıl olmalı? Dr. Korhan Taviloğlu İstanbul Gebelikte akut hemoroid ve anal fissür ün tedavi yöntemi nasıl olmalı? Dr. Korhan Taviloğlu İstanbul 1 Gebelikte anal sorunlar için predispozan faktörler Gebelik öncesinde perianal hastalık anamnezi Gebelik

Detaylı

Hemoroidler, anüs etraf ndaki, damar yumaklar. Birinci basamakta hemoroid hastal na pratik yaklafl m. Derleme

Hemoroidler, anüs etraf ndaki, damar yumaklar. Birinci basamakta hemoroid hastal na pratik yaklafl m. Derleme Türk Aile Hek Derg 2009; 13(2): 87-92 Derleme Review doi:10.2399/tahd.09.087 Birinci basamakta hemoroid hastal na pratik yaklafl m A practical approach to haemorrhoidal diseases in primary care Baki Ekçi

Detaylı

İNSİZYON. Cilt: 6 Say : 1 Y l: Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi. The Journal of Surgical Sciences Volume:6 Number:1 Year:2003 ISSN:

İNSİZYON. Cilt: 6 Say : 1 Y l: Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi. The Journal of Surgical Sciences Volume:6 Number:1 Year:2003 ISSN: ISSN: 1301-3890 Cilt: 6 Say : 1 Y l: 2003 İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi The Journal of Surgical Sciences Volume:6 Number:1 Year:2003 ÜÇ AYDA BİR YAYIMLANIR İNSİZYON Cilt: 6 Sayı: 1 Yıl: 2003 C

Detaylı

Hemoroidal Hastal n Tedavisinde Güncel Yaklafl m

Hemoroidal Hastal n Tedavisinde Güncel Yaklafl m TEMEL KONU - GÜNCELLEME Hemoroidal Hastal n Tedavisinde Güncel Yaklafl m Current Therapeutical Approach for the Treatment of Haemorrhoideal Disease MUSTAFA AL KORKUT, CEM L ÇALIfiKAN, MUSTAFA GÖKHAN ÜNSAL

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ Kadın İdrar İnkontinansı Dr. M.NURİ BODAKÇİ Genel populasyonun çoğunda özellikle kadınlarda ve yaşlılarda mesane disfonksiyonu vardır. ICS üriner inkontinansı; objektif olarak gösterilebilen ve sosyal

Detaylı

Stapler Hemoroidopeksi: 50 Olgunun Prospektif De erlendirmesi

Stapler Hemoroidopeksi: 50 Olgunun Prospektif De erlendirmesi ÖZGÜN MAKALE Stapler Hemoroidopeksi: 50 Olgunun Prospektif De erlendirmesi Stapled Hemorrhoidopexy: Prospective Evaluation of 50 Cases OSMAN S. GÜNER, VOLKAN TÜMAY, ABDULLAH ZORLUO LU Özel Bursa Ac badem

Detaylı

ANOREKTAL HASTALIKLAR

ANOREKTAL HASTALIKLAR ANATOMİ ANOREKTAL HASTALIKLAR Dr.Dilek DURMAZ 16/03/2010 Rektum;S3 vertebra ile anüs arasında 13-15 cm uzunluğundadır Anal bölge, proksimalde pelvik diyafragmadan başlar ve 4 cm uzunluğundadır Anal kanal;linea

Detaylı

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i Elastik kumafltan yap lan bilekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Önden welcrolarla ayarlan r. Bileklik ayak ölçülerine uyum sa layacak

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti Eriflkinler için Ventilatör Devreleri Eriflkinler için ventilatör devreleri Hudson RCI eriflkin ventilatör devreleri çeflitli konfigürasyonlarda, materyallerde ve stillerde mevcuttur. Müflteri konvansiyonel

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

Olgu Sunumu. Tromboze Eksternal. Hemoroidlerin Boşaltılması. 27 yaşında erkek hasta. Anal bölgede ağrı ve şişkinlik. İki gün önce aniden başlamış

Olgu Sunumu. Tromboze Eksternal. Hemoroidlerin Boşaltılması. 27 yaşında erkek hasta. Anal bölgede ağrı ve şişkinlik. İki gün önce aniden başlamış Olgu Sunumu 27 yaşında erkek hasta Anal bölgede ağrı ve şişkinlik A.B.D BERBEROĞLU AÜTF AcilTıp Dr.Murat 16.03.2010 İki gün önce aniden başlamış Kanama yok ele gelen şişlik mevcutmuş Son altı aydır vücut

Detaylı

ANAL BÖLGENİN BENİGN HASTALIKLARI

ANAL BÖLGENİN BENİGN HASTALIKLARI ANAL BÖLGENİN BENİGN HASTALIKLARI HEMOROİDAL HASTALIK Hemoroid Yunancadan alınmış kanama anlamına gelen bir kelimedir Hemoroidal hastalık, toplam popülasyonun % 25-40 ı arasında bir prevalansı Hemoroidal

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

HEMOROİD HASTALIĞI (BASUR)

HEMOROİD HASTALIĞI (BASUR) NORMAL ANATOMİ HEMOROİD HASTALIĞI (BASUR) Hemoroidler anal kanalda yerleşmiş damarsal yapılardır. Bu doku normal ve sağlıklı bireylerde de mevcuttur. İşlevi konusunda kesin bir fikir birliği yoktur. Anal

Detaylı

Erken evre hemoroid tedavisinde infrared koagulasyon ve lastik bant ligasyon*

Erken evre hemoroid tedavisinde infrared koagulasyon ve lastik bant ligasyon* AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2006; 5 (3): 179-183 Erken evre hemoroid tedavisinde infrared koagulasyon ve lastik bant ligasyon* Infrared coagulation and rubber band ligation in the treatment of early

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119. Prof. Dr.

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119. Prof. Dr. .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KRON K VENÖZ YETERS ZL K Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119 Telenjiektazi ve Retiküler Ven Tedavisi; Skleroterapi, Transkutan

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi Editör / Prof. Dr. Cemal Cingi 44 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, XIV+434 Sayfa 162 Resim ve fiekil, 25 Tablo ISBN 978-975-8882-23-6 Deomed,

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

Hemoroidal Hastal k. Hemorrhoidal Disease

Hemoroidal Hastal k. Hemorrhoidal Disease TEMEL KONU - GÜNCELLEME & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Hemoroidal Hastal k Hemorrhoidal Disease. ETHEM GEÇ M Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, bni-sina Hastanesi Genel

Detaylı

Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir.

Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir. REKTOVAGİNAL FİSTÜL Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir. KLİNİK-TANI: Vagenden gaz ve gaita gelmesi en

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

Early period results after circular stapled hemorrhoidectomy technique on patients with an advanced hemorrhoidal disease

Early period results after circular stapled hemorrhoidectomy technique on patients with an advanced hemorrhoidal disease Gaziantep Medical Journal Research Article Early period results after circular stapled hemorrhoidectomy technique on patients with an advanced hemorrhoidal disease İleri evre hemoroidal hastalık olgularında

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

O-11A El Bilek Ateli Anatomik

O-11A El Bilek Ateli Anatomik O-6 El Bilekli i ORSA ORTOPED SANAY 8 cm. eninde özel dokunmufl elastik banttan yap lan bilekli in bir ucu üçgen fleklinde k vr larak dikilmifl ve ucuna welcro monte edilerek genifl bir ayar mekanizmas

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ

TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ Doç Dr Zühal Karakurt, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Trakeostomi kanülünün yapısı Trakeostomi kanülü distal ve proksimal bölüm ile beraber

Detaylı

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Ödem, hiperemi, konjesyon Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 1 Hemodinamik bozukluklar Ödem Hiperemi / konjesyon Kanama (hemoraji) Trombüs / emboli İnfarktüs Şok 2 Hemodinamik bozukluklar Ödem 3 Ödem Tanım: İnterstisyel

Detaylı

Lateral nternal Sfinkterotomi Sonras Anal nkontinens Geliflimi ve Risk Faktörleri

Lateral nternal Sfinkterotomi Sonras Anal nkontinens Geliflimi ve Risk Faktörleri ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Lateral nternal Sfinkterotomi Sonras Anal nkontinens Geliflimi ve Risk Faktörleri The Development of Anal Incontinence after

Detaylı

Hemoroid Hastalığı. Prof. Dr. Korhan Taviloğlu. Genel Cerrahi Uzmanı. Şişli ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi. www.hemoroiduzmani.

Hemoroid Hastalığı. Prof. Dr. Korhan Taviloğlu. Genel Cerrahi Uzmanı. Şişli ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi. www.hemoroiduzmani. Hemoroid Hastalığı Prof. Dr. Korhan Taviloğlu Genel Cerrahi Uzmanı Şişli ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi 1 Hemoroid nedir? Makat bölgesindeki damarların genişlemesi yada varisine hemoroid adı

Detaylı

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ Sİ DERNEĞİ ANALFİ S S ÜR TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ MAKATTA ÇATLAK (Anal Fissür) BU NASIL BİR HASTALIKTIR? Makatta çatlak, (tıp dilinde anal fissür denir) makat

Detaylı

Hemoroidal Hastal n Tedavisinde Uygulama lkeleri

Hemoroidal Hastal n Tedavisinde Uygulama lkeleri UYGULAMA LKELER & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Hemoroidal Hastal n Tedavisinde Uygulama lkeleri. ETHEM GEÇ M Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim

Detaylı

Çocuğunuzun işitmesine yardımcı olun

Çocuğunuzun işitmesine yardımcı olun Ponto Kemiğe takılan işitme cihazında seçme özgürlüğü Çocuğunuzun işitmesine yardımcı olun Ponto yumuşak bant Çocuğunuzun işitmesine yardımcı olun Ponto yumuşak bant Çocuklar dil becerilerini bebeklikten

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi

Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi *Ac badem Üniversitesi 2. Geleneksel Bilgi Güncelleme Sempozyumunda Sunulmu tur 1-BASINÇ YARASI Tan m Evreleri

Detaylı

V-6 Külotlu Varis Çorab

V-6 Külotlu Varis Çorab V-6 Külotlu Varis Çorab çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 140 den 18-22 mm Hg bas nç Ten rengidir. Külotlu, çoraplar dünya standartlar na göre 5 boy olarak üretilmektedir. V-7 Dizüstü Varis

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Submukozal Hemoroidektomi ve Whitehead Ameliyatı

Submukozal Hemoroidektomi ve Whitehead Ameliyatı DERLEME Submukozal Hemoroidektomi ve Whitehead Ameliyatı Prof.Dr. Mustafa Ali KORKUT, a Uz.Dr. Tayfun YOLDAŞ a a Genel Cerrahi AD, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir Yazışma Adresi/Correspondence: Prof.Dr.

Detaylı

Kanserde Erken Tan. Prof.Dr. Adnan Ayd ner. Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can

Kanserde Erken Tan. Prof.Dr. Adnan Ayd ner. Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can Kanserde Erken Tan Prof.Dr. Adnan Ayd ner Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can KANSERDE ERKEN TANI Ço u insan kanseri düflünmek bile istemez. Ancak unutmay n ki, kanser ne kadar erken saptan rsa onu yenme flans n

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel

Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Yeni Anket Verisi Girişi

Yeni Anket Verisi Girişi Yeni Anket Verisi Girişi lara ait kimlik verileri kesinlikle başka bir alanda paylaşılmayacaktır. ya ait özel veriler, sadece bilimsel çalışma merkezinin kendisi tarafından görüntülenebilecektir. proje

Detaylı

ANAL BÖLGENİN BENİGN HASTALIKLARI. Dr. Akın Önder Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı 23.04.2013 Antalya

ANAL BÖLGENİN BENİGN HASTALIKLARI. Dr. Akın Önder Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı 23.04.2013 Antalya ANAL BÖLGENİN BENİGN HASTALIKLARI Dr. Akın Önder Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı 23.04.2013 Antalya HEMOROİD Hemoroid kanama anlamına gelir. Popülasyonda %25-40 E/K:1 Wolff

Detaylı

Kolonoskopi. Kalın bağırsak iç yüzey incelemesi. Kolonoskopi için randevu

Kolonoskopi. Kalın bağırsak iç yüzey incelemesi. Kolonoskopi için randevu Kolonoskopi Kalın bağırsak iç yüzey incelemesi Kolonoskopi için randevu Tarih:... Saat:... Randevu için geldiğinizi... bölümüne bildirin. Kan sulandırıcı ilaçlar Çıkma/durma tarihi:... Sizi tedavi eden

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form,

Detaylı

III. ve IV. Derece Hemoroid Tedavisinde Sirküler Stapler Kullan m

III. ve IV. Derece Hemoroid Tedavisinde Sirküler Stapler Kullan m ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi III. ve IV. Derece Hemoroid Tedavisinde Sirküler Stapler Kullan m Using Circular Stapler for Treatment of Grade III-IV Hemorrhoid HÜSEY N S NAN 1, AL KA AN COfiKUN 2,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. KULLANMA TALİMATI ASİST 1200 mg toz içeren saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. Bu ilacı

Detaylı

B-6 Yün Elastik Dirseklik

B-6 Yün Elastik Dirseklik B-6 Yün Elastik Dirseklik Elastik kumafltan yap lan dirsekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Dirseklik vücut ölçülerine uyum sa layacak flekilde 5 de iflik ölçüde imal

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname Teknik Alan KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Buluş, kronik yorgunluk sendromunun tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı