Hemoroidal Hastal kta Tedavi Yöntemleri TREATMENT OF HEMOROIDAL DISEASE. Nursen Kartal 1. Key words: Hemoroidal disease, treatment.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemoroidal Hastal kta Tedavi Yöntemleri TREATMENT OF HEMOROIDAL DISEASE. Nursen Kartal 1. Key words: Hemoroidal disease, treatment."

Transkript

1 Türk Aile Hek Derg 2002; 6(3): Derlemeler Hemoroidal Hastal kta Tedavi Yöntemleri TREATMENT OF HEMOROIDAL DISEASE Nursen Kartal 1 Özet Hemoroidal venöz pleksusun artm fl hidrostatik bas nç (d flk lama s ras nda k nma, gebelik, vb) sonucu dilatasyonu, hemoroidal hastal k olarak bilinmektedir. D fl, iç, tromboze, akut (prolapse veya strangüle) veya kanayan flekillerde olabilir. Hastalar genellikle kanama ve tromboz gibi komplikasyonlar ile hekime baflvurmaktad r. Bu yaz da hemoroidal hastal kta uygulanan tedavi yöntemleri irdelenmektedir. Anahtar sözcükler: Hemoroidal hastal k, tedavi Summary Dilatation of the hemorrhoidal venous plexus due to increased hydrostatic pressure (associated with straining with bowel movements, pregnancy) is known as hemorrhoidal disease. It can be external, internal, thrombosed, acute (prolapsed or strangulated) or bleeding. The patients usually seek medical attention because of its complications such as bleeding and thrombosis. In this review, different treatment methods of the hemorrhoidal disease are mentioned. Key words: Hemoroidal disease, treatment A nal kanaldaki submukozal venöz pleksusun varisleflerek yak nmalara yol açmas hemoroidal hastal k olarak tan mlan r. Toplumumuzda basur memesi, mayas l olarak da adland r lmaktad r. Yunanca da akan kan anlam na gelen hemoroid kelimesi, asl nda var olan anatomik oluflumlar ifade etmektedir. Bu oluflumlar n semptomatik hale gelmesi ise hemoroidal hastal k olarak adland r lmal d r. Kad n ve erkekte ayn s kl kta görülen hemoroidal hastal n toplumdaki s kl, 40 yafl n üzerinde %50 olarak tahmin edilmektedir. 1,2 Hemoroidal hastal kta rol oynayan venler; inferior mezenterik ven arac l ile portal sisteme dökülen "vena rectalis superior" ile internal pudendal ven arac l ile kaval sistemine dökülen "vena rectalis inferior ve vena rectalis media"d r (fiekil 1). Portal ve kaval sistemler aras ndaki iç hemoroidal pleksustaki anostomozlar, portal hipertansiyonda aç larak iç hemoroidlere neden olur. Hemoroidler lokalizasyonlar na göre iç ve d fl olmak üzere iki gruba ayr l r (fiekil 2). ç hemoroidler üst hemoroidal pleksusun geniflleyip dolmas (engorgement) ve mükoza ile birlikte prolapsüsüdur. Bu pleksuslar sol lateral, sa anterolateral ve sa posterolateral konumda Vena rectalis superior Vena mesenterica inferior Vena iliaca internal Vena rectalis media Vena rectalis inferior D fl hemoroidal pleksus ç hemoroidal pleksus fiekil 1 Hemoroidal pleksus (Kodner IJ, Fry RD, Fleshman JW, Birnbaum EH. Colon, rectum and anus. Principles of Surgery de. Ed. Schwarz SI. Bölüm bask. Cilt 2. New York, Mc Graw Hill, 1994; 1196.) 1) Karamürsel SSK Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Op. Dr Yay n haklar Türkiye Aile Hekimli i Uzmanl k Derne i (TAHUD)'a aittir. Her hakk sakl d r. Deomed Medikal Medya taraf ndan yay mlanmaktad r. Copyright 2002 Turkish Society of Family Practice. All rights reserved. Published by Deomed Medical Publishing, a division of Deomed Medical Media, Istanbul.

2 Prolabe iç hemodoid D fl hemoroid fiekil 2 ç ve d fl hemoroidler (Sökücü N, Akyüz A. Rektum ve anüs hastal klar. Cerrahi - 2 de. Ed. De erli Ü, Bozfak o lu Y. Bölüm bask. stanbul, Nobel T p Kitabevi, 1990; 266.) fiekil 3 ç hemoroidlerin yerleflimi (Bumin O, Bumin C. Sindirim Sistemi Cerrahisi. 4. bask. Cilt 2. Ankara, Türkiye Klinikleri Yay nevi, 1992; 348.) yer al r ve litotomi pozisyonunda saat 3, 7 ve 11 hizalar nda izlenir (fiekil 3). ç hemoroidlerin bu yerleflimi üst hemoroidal arterin bu bölgede 3 e ayr larak sonlanmas ile yak ndan iliflkilidir. D fl hemoroid ise alt hemoroidal pleksusun geniflleyip dolmas ve üzerindeki anodermisle birlikte keseleflmesidir. Linea pectinean n alt nda yer al r. 3 Anal kanaldaki damar yap s, zengin elastik lifler ve düz kas lifleri içinde bulunur. Defekasyon ve k nma ile flifler ve anal kanal epitelinin travmaya maruz kalmas n önleyici bir yast k görevi görür. Ayr ca anal kontinans sa layarak gaz ve s v n n d flar kaçmas n önler. 4 Hemoroidal hastal n sebepleri aras nda lifli g dalardan fakir beslenme, kab zl k ve d flk lamada zorlanma yer al r. 5 Bunun yan s ra gebeli in özellikle son 3 ay, sabit olarak ayakta durma, sürekli oturmay gerektiren meslekler, ishal, baharatl yiyecekler semptomlar ortaya ç karabilir. Hemoroidal hastal kta kal t m n rolünü ortaya koymak güçtür. Ancak genç yaflta, ileri derecede hemoroidal hastal a sahip bir kiflinin ailesi incelenirse yak n akrabalar nda hemoroid, varis, varikosel gibi hastal klara s k rastlan r. Rektum kanserinde tümör kitlesinin bas s nedeniyle staz oluflumu veya tenezm nedeniyle sürekli d flk lama ihtiyac ve k nma hemoroidal hastal a yol açar. Kad nlarda retrovert uterus veya büyük miyomlar, erkekte prostat hipertrofisi hemoroide yol açabilir. Portal hipertansiyonda vena porta içindeki yüksek bas nç hemoroidal venlere yans r. Aniden ortaya ç kan iç ve büyük hemoroidal venler bu yönden incelenmelidir. Hemoroidal venlerde kapakç k mevcut de ildir; pelvik taban üzerinde bas nc art ran nedenler ve yast kç klar n genifllemesi venöz yap lar n büyümesine yol açar. Sonuçta sert olan d flk ve di er lokal travmalarla kanama meydana gelir. 1 Hemoroidal hastal n patojenezinden flu mekanizmalar sorumlu tutulmufltur: Mekanik bileflen, hemodinamik bileflen ve sfinkter faktörü. 4 Mekanik bileflen müskülo-fibroelastik dokunun dejenerasyonu ve fragmantasyonu, yani subepitelyal ba dokusunun parçalanmas d r. Bunun sonucunda fikse olan damarlar gevfler ve prolabe olur. Hemodinamik bileflen kar n içi bas nc art nca venöz kan n birikmesi ve hemoroidal venlerin genifllemesidir. Sfinkter faktörü ise, d flk lamada iç sfinkterin gevfleyememesine ba l olarak bas nc n artarak venöz staza yol açmas d r. Klinik Tablo Temel semptomlar kanama ve prolapsüstür. 6 D fl hemoroidler ço u kez, dolgunluk ve ele gelen flifllik d fl nda semptom yaratmayabilir. Ancak tromboze veya enfekte olduklar nda bölgenin duyu sinirlerinden zengin olmas nedeniyle fliddetli a r ya neden olurlar. Tromboze iç hemoroidde a r, tromboze d fl hemoroide oranla daha hafiftir. ç hemoroidde genellikle d flk lama s ras nda, parlak k rm z renkli kanama olur. Hemoroidin zamanla büyüyerek defekasyon esnas nda anüsten d flar f rlamas na prolapsüs ad verilir. ç hemoroid kanama ve prolapsüs semptomlar n n fliddetine göre derecelendirilir: 1. derece hemoroid: Mukozal kabart seklindedir, ço- u kez kanamayla ortaya ç kar. 2. derece hemoroid: Defekasyon ve k nmada prolapsüs oluflur, daha sonra spontan düzelir. 122 Kartal N Hemoroidal Hastal kta Tedavi Yöntemleri

3 3. derece hemoroid: Hafif bir kar n içi bas nç art fl nda prolabe olur, spontan redükte olmaz; elle redüksiyonu gerekir. 4. derece hemoroid: Redükte edilemeyen prolabe hemoroid pakeleri mevcuttur. Tromboz ve a r mevcuttur. Afl r kanama izlenir. 7 Sürekli prolabe durumdaki hemoroidlerde mukoid salg, iç çamafl r nda kirlenme, perianal kafl nt ve yanma mevcuttur. ç veya d fl hemoroidlerde a r bulunmas trombozun yan s ra, birlikte bulunan bir fissürü de akla getirmelidir. Fizik muayenede d fl hemoroid kolayl kla izlenir. Tromboze ise küçük, mor renkli, a r l bir kitle ele gelir. ç hemoroid ancak prolabe ise görülür. Hemoroid pakeleri palpe edilemez, anoskopik muayenede lümene do ru uzanan mor renkli kabart lar olarak izlenir. Hemoroidal hastal olanlar n pek ço u, akut kanama, tromboz ya da redükte edemedikleri prolapsüs ile doktora baflvururlar. S cak ortam, baharatl yiyecekler, alkol al m, konstipasyon veya d flk lama s ras nda zorlanma, gebelik, do um gibi olaylarla tetiklenen akut ataklarda venöz dilatasyon, enflamasyon ve mukozal ülserasyon mevcuttur. Semptomlar fliddetlidir ve h zla giderilmeleri gerekir. Ay r c Tan Anal polip, anal fissür, sentinel pili, dermatit, perianal hematom, rektal prolapsus, ülseratif kolit, rektum kanseri ay r c tan da akla gelmelidir. Hemoroidin ortaya ç k fl nda portal hipertansiyonun rolü araflt r lmal d r. Komplikasyonlar Bafll ca komplikasyonlar kanama, tromboz ve ülserleflmedir. Kanama damlama veya d flk ya bulaflma fleklindedir, bazen miktar artar. Uzun süre devam eden kanama anemiye sebep olur. Akut trombozda ilk 48 saatte drenajla hasta rahatlar, semptomlar geriler. Tromboz 48 saati geçmiflse konservatif yaklafl mda bulunulur. A r ve spazm giderici ilaçlar, oturma banyolar, merhemler verilir. Akut dönem geçince cerrahi tedavi uygulan r. 8 Tedavi Tedavinin amac semptomlar n giderilmesi ve anatomik deformitenin düzeltilmesidir. Hemoroidal hastal olanlarda tuvalet al flkanl genellikle düzensizdir. Diyetin de ifltirilerek konstipasyonun düzeltilmesi hastan n belli aral klarla tuvalete ç kmas ve yumuflak k vaml, yeterli miktarda d flk lamas ve defekasyon s ras nda k nman n önlenmesi gerekir. Liften zengin g dalar, fiekil 4 Hemoroid proksimalinde sübmükozaya sklerozan madde enjeksiyonu (Malazgirt Z. Kolon ve anüs. Genel Cerrahi de. Ed. Özkan K, Özen N, Malazgirt Z. Bölüm 21. Ankara, Hacettepe Tafl Kitabevi, 1996; 357.) meyve sebze içerikli, kabuklu tah llar d flk n n daha yumuflak olmas n sa lar. Konstipasyon devam ediyorsa hidrofilik laksatifler de kullan l r. Hastan n bol s v almas sa lan r. Oturma banyosu anal istirahat bas nc n düflürerek a r n n giderilmesinde yard mc olur. 9 Baharatl yiyecekler, alkol al m yasaklan r. Prolabe, ödemli ve enflamasyonlu hemoroidde oturma banyosu, topikal anestezikli ve steroidli pomadlar, bol giysiler, analjezikler verilir. Hastaya kapiller permeabiliteyi ve fonksiyonu düzenleyen, ödemi azaltan ilaçlar (flavonoid, non-flavonoid içerikli) oral yolla uygun pozolojide verilir. Bu ilaçlar, akut dönemde ödem ve a r üzerinde belirgin etki yaparak hastay rahatlat r. 10 Konservatif tedavi ile semptomlar 4-6 haftada kaybolur. Kanaman n devam di er tedavi yöntemlerine geçilmesini gerektirir. Skleroterapi Kinin, üre hidroklorid, fenol gibi maddelerin enjeksiyonu yöntemidir. 9 Bu amaçla en çok kullan lan madde badem ya içindeki %5 lik 2.5 ml fenol solüsyonudur. fiekil 5 Lastik bantla ligasyon (Sanaç Y. Anorektal kanal hastal klar. Temel Cerrahi de. Ed. Sayek. Bölüm bask. Cilt 1. Ankara, Günefl Kitabevi, 1996; 1180.) Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 6 Say

4 Genellikle birinci ve ikinci derece hemoroidde kullan l r. Hemoroidin üzerine ve sübmükozaya enjekte edilir (fiekil 4). Fibrozise yol açarak mükozal fiksasyonu sa lar. Anafilaksiye yol açabilmesi nedeniyle, ilac n damar içine verilmemesine özellikle dikkat edilmelidir. Lokal a r, ülserasyon, nekroz, tromboz, enfeksiyon, nekrotizan fasiitis gibi komplikasyonlar izlenmifltir. 11 Lastik bandla ligasyon kinci ve üçüncü evredeki hemoroidde mükozan n fikse edilmesi ve bol mükozan n al nmas için uygulanan yöntemdir. 12 Poliklinik flartlar nda uygulanabilir. Hemoroid pakesinin boynuna özel bir aletle lastik bant yerlefltirilir (fiekil 5). Kanamal prolabe hemoroidde faydal d r. Ligasyon noktas linea dentataya yaklaflt kça a r artar. D fl hemoroidal hastal kta a r ya yol açmas nedeniyle tercih edilmemektedir. Bir seansta 3 pake ba lanabilir. Komplikasyonlardan kaç nmak için pakeleri ayr seanslarda, tek tek ba lamay önerenler vard r. Ayr ca modifiye, kullan l p at labilen bir vakumla da lastik band ligasyonu uygulanmaktad r. Burada pakeler aletin içine emdirilerek bant at l r. Lastik ligasyonda ba lanan pakelerde nekroz olur ve 3-5 günde düflerler. Ligasyon iflleminden sonra bir süre analjezik kullan l r. Kanama, a r, enfeksiyon gibi komplikasyonlara rastlanm flt r. Sepsis olgusu bildirilmifltir. 13 Hastada atefl, fliddetli a r, dizüri, skrotal ödem varsa enfeksiyondan flüphelenilmelidir. K z lötesi fotokoagülasyon Birinci ve ikinci derece hemoroidde, poliklinik koflullar nda uygulan r. Mükozay fikse etme tekni idir. Is ya ba l, derinli i 2-3 mm olan bir yan k ve nekroz oluflturur. leri evredeki pakeler bu tedavi flekline daha az yan t verir. Tabancaya benzer özel aleti ile yard mc s z gerçeklefltirilebilir. Hekim, k z lötesi fl nlardan bir gözlük yard m yla korunur. Her bir hemoroid için 1-2 saniye süren uygulama 3-4 kez tekrarlan r. Tedavi sonras a r lastik bandla ligasyona göre daha azd r. Komplikasyonlar kanama, a r ve enfeksiyondur. 14,15 Kriyoterapi Hemoroidin, karbondioksit ya da azotla çal flan bir probla dondurulmas sonucu nekroz geliflmesi ve ülser oluflturulmas d r. Prob 2-4 dakika süreyle uygulan r. Ülserin boyutunu ve derinli ini kontrol güçtür. Bu yüzden anal sfinkterde zedelenme, fliddetli a r, enfeksiyon, ak nt gibi komplikasyonlar vard r. fllem oldukça a r l - d r ve anestezi gerektirir. 16 Elektrokoagülasyon Prolabe olmufl hemoroidin sikatrizasyonunu ve fiksasyonunu sa lamak amac yla elektrikle zedelenmesi tekni idir. Bu amaçla bipolar ve monopolar elektrokoagülasyon uygulan r. Monopolar ayg tla yap lan koagülasyonda vücudun herhangi bir yerine toprak hatt, hemoroid içine de bir prob yerlefltirilir. kisi aras nda düflük voltajl bir ak m sa lan r ve bu s rada probun girdi i yerdeki doku tahrip edilerek ülser oluflturulur. Her bir hemoroid için 10 dakika süren ifllem gerekir. Her seansta tek pake harap edilmelidir. A r, kanama gibi komplikasyonlar izlenir. Probun ucu yanl fll kla yer de ifltirdi inde elektrik floku olabilir. Bipolar diatermik koagülasyon yönteminde, probun ucuna yerlefltirilen iki elektrod aras ndaki dokudan ak m geçirilir ve bu s rada doku tahribat sa lan r. Koagülasyonun süresi birkaç saniyedir. 3 mm derinli inde beyaz bir koagulum oluflturulur. Sonuçlar k z lötesi koagülasyon ve lastik bantla ligasyona eflde erdir. 14 Lazer Dokular fikse etmek için ülser oluflturmak amac yla bu kez de CO2 veya Nd-Yag lazer kullan l r. Poliklinik koflullar nda uygulan r. Ancak pahal bir yöntemdir. CO2 lazerle daha çok kanama, Nd-Yag lazerle de daha çok derine penetrasyon, derin yara gibi komplikasyonlar izlenir. Lazer uygulamas s ras nda s ve fliddetli a r hissedilebilir. 17 Anal dilatasyon Semptomatik hemoroidi olan hastalarda anal sfinkter bas nc normalden yüksek bulunur. Anal bas nc ve böylelikle de hemoroidal hastal k semptomlar n azaltmak amac yla, genel veya spinal anestezi alt nda Lord prosedürü uygulan r. Büyük hemoroid pakelerinin varl nda cerrahi hemoroidektomi veya lastik bant ligasyonu ile kombine edilebilir. Anüste sekiz parmakla dilatasyon gerçeklefltirilir. 55 yafl n üzerinde, sfinkteri zay f, uzun süredir diyaresi olan hastalara uygulanmaz. Anal inkontinansa yol açan sfinkter zedelenmesine rastlanabilir. 18,19 Cerrahi giriflimler Hemoroidektomi ameliyatlar a r, kanama, prolapsüslerde ve di er anorektal hastal klarda, 3. ve 4. evredeki büyük prolabe pakelerde, tekrarlayan d fl tromboze hemoroidlerde ve di er tedavi yöntemleri ile flikayetleri geçmeyen hastalarda endikedir. Hemoroide yönelik en kesin tedavi fleklidir. 8 Operasyonlarda ana prensipler flunlar olmal d r: - ç ve d fl hemoroidler ile art k mükozan n eksizyonu, - Eksize edilen alanlar aras nda normal mükozan n ve anal duyunun korunmas, - Sfinkter mekanizmas n n korunmas, 124 Kartal N Hemoroidal Hastal kta Tedavi Yöntemleri

5 A B Milligan-Morgan Yöntemi Ferguson Yöntemi fiekil 6 Aç k (A) ve kapal (B) hemoroidektomi (Mishra MC, Prashad R. Randomized clinical trial of micronized flavonoids in the early control of bleeding from acute internal hemorrhoids. Br J Surg 1987; 7: ) - Defekasyonu zorlaflt rmayacak bir anal aç kl n sa lanmas. Yeterli ve uygun flekilde yap lm fl hemoroidektomi ile pakeler ortadan kald r larak mükoza fikse edilir ve rekürrens nadiren görülür. Anal sfinkter bas nc yüksek olan hastalarda, ayn seansta lateral internal sfinkterotomi de gerçeklefltirilir. 20 Hemoroid pakelerinin eksizyonu amac yla pek çok ameliyat tekni i gelifltirilmifltir. Günümüzde uygulanan yöntemler aç k ve kapal hemoroidektomilerdir. Genel veya spinal anestezi eflli ide, litotomi veya yüzüstü pozisyonda yatan hastada hemoroid pakelerinin proksimaldeki damarlar tutularak hemostaz sa lan r, pakeler pensle tutularak perianal deriden bafllayarak yukar do ru bütün iç ve d fl hemoroidler anorektal duvardan ayr larak eksize edilir, bunun yan s ra art k mükoza da ç kart l r, bu s rada iç sfinkter korunur. Disseksiyon s ras nda makas, diatermi, lazer kullan labilir. Proksimalde tutulan damarlar ba lan r. Günümüzde en çok kullan lan aç k teknik Milligan- Morgan yöntemi dir. Bu yöntemde anal mukoza pekten hatt na kadar absorbe olan materyalle dikilerek perienal deri aç k b rak l r, granülasyon dokusuyla iyileflmeye terkedilir (fiekil 6). En popüler kapal teknik ise Ferguson yöntemi dir. Burada deri mükoza dikkatli bir disseksiyondan sonra kapat l r (fiekil 6). Uygulanacak yöntemin seçimi cerrah n tecrübesine ve tercihine dayan r. 21,22 Longo tekni i de denen stapler anopeksi yöntemi 1993 den beri kullan lmaktad r. Üçüncü ve dördüncü derecedeki iç hemoroidal hastal kta, anorektal halkan n üzerine submükozal, dairesel, purse string sütür at larak hemoroidler ve prolabe olmufl mükoza sirküler ve segmanter olarak, endo-surgery kiti arac l ile ç kart l r. Böylece hemoroid pakelerinin eksizyonunun yan s ra anal kanal ve afla rektumdaki mukoza prolapsüsü giderilmifl, mükoza dentat çizginin yaklafl k 2 cm üzerindeki anorektal halka seviyesinde fikse edilmifl olur. Hastada iç hemoroidin yan s ra d fl hemoroid pakeleri de varsa stapler anopeksiyi takiben d fl hemoroid pakeleri eksize edilebilir. Eksizyon yap lmayan d fl hemoroid pakeleri zamanla regresyona u rar ve küçülür. Stapler anopeksi yöntemi, uygulama süresi (yaklafl k 10 dakika), postoperatif hastanede kal fl süresi (ortalama 1 gün) ve günlük aktiviteye dönüfl süresi (2-7 gün) k sa olmas nedeniyle avantajl, ancak endo-surgery kiti kullan lmas nedeniyle pahal bir yöntemdir. En s k (%20) görülen komplikasyon stapler hatt nda kanamad r. Bu kanama spontan olarak durur. 23,24 Kaynaklar 1. Roslyn JJ, Zinner MJ. The colon and rectum. Textbook of Surgery de. Ed. Sabiston DC. 14. bask. Philadelphia, WB Saunders Co, 1992; Bumin O, Bumin C. Sindirim Sistemi Cerrahisi. Bölüm bask. Ankara, Türkiye Klinikleri Yay nevi, 1992; Kodner IJ, Fry RD, Fleshman JW, Birnbaum EH, Read TE. colon, rectum and anus. Principles of Surgery de. Ed. Schwartz SI. 7. bask. New York, McGraw-Hill Book Co., 1999; Fuccini M, Caputo P, Lavezzoli A, Manelli A, Bonandrini L. Hemorrhoid disease, physiopathology, etiopathology and surgical approach. Minerva Chir 2000; 55(4): Loder PB, Kamm MA, Nicholls RL, Philips RK. Hemorrhoids: pathology, pathophysiology and aetiology. Br J Surg 1994; 81(7): Hussain JN. Hemorrhoids. Prim Care 1999; 26(1): Alican F. Cerrahi Dersleri. kinci kitap, Bölüm 4. stanbul, Afa Matbaac l k, 1995; Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 6 Say

6 8. Corman ML. Colon and Rectal Surgery. 3. bask. Philadelphia, JB Lippincott, 1993; Denisson AR, Wherry DC, Morris DL. Hemorrhoids. Nonoperative management. Surg Clin North Am 1988; 68(6): Misra MC, Prashad R. Randomized clinical trial of micronized flavonoids in the early control of bleeding from acute internal haemorrhoids. Br J Surg 1987; 74(5): Kaman L, Aggarwal S, Kumar R, Behera A, Katariya RN. Necrotizing fasciitis after injection sclerotherapy for hemorrhoids: report of a case. Dis Colon Rectum 1999; 42(3): Komborozos VA, Skrekas GJ, Pissiotis CA. Rubber band ligation of symptomatic internal hemorrhoids: results of 500 cases. Dig Surg 2000; 17(1): Johanson JF, Rimm A. Optimal nonsurgical treatment of hemorrhoids: a comparative analysis of infra-red coagulation, rubber band ligation, and injection sclerotherapy. Am J Gastroenterol 1992; 87(11): Pfenninger JL. Modern treatments for internal hemorrhoids. BMJ 1997; 314(7089): Poen AC, Felt-Bresma RJ, Cuesta MA, Deville W, Meuwissen SG. A randomized controlled trial of rubber band ligation versus infra-red coagulation in the treatment of internal hemorrhoids. Eur J Gastroenterol Hepatol 2000; 12(5): Meyer O. Safety of use of daflon 500 mg confirmed by acquired experience and new research. Phlebology 1992; (supply 2): Smith LE. Hemorrhoidectomy with lasers and other contemporary modalities. Surg Clin North Am 1992; 72(3): Mortensen PE, Olsen J, Pedersen IK, Christiansen J. A randomized study on hemorrhoidectomy combined with anal dilatation. Dis Colon Rectum 1987; 30(10): Keighley MRB, Buchmann P, Minervini S, Arabi Y, Alexander- Williams J. Prospective trial of minor surgical procedures and high fiber diet for hemorrhoids. BMJ 1979; 2(6196): Galizia G, Lieto E, Castellano P, Peloiso L, Imperatore V, Pigantelli C. Lateral internal sphincterotomy together with haemorrhoidectomy for treatment of haemorrhoids: a randomised prospective study. Eur J Surg 2000; 166(3): Nahar SC, Sobrodo JCW, Aranjo SE ve ark. Surgical treatment and course of hemorrhoids in 475 patient. Rev Hosp Clin Fac Med Sao Paulo 1997; 52: Khubchandani JI. Operative hemorrhoidectomy. Surg Clin North Am 1988; 68(6): Rowsell M, Bello M, Hemingway DM. Circumferential mucosectomy (stapled haemorrhoidectomy) versus conventional haemorrhoidectomy: randomised controlled trial. Lancet 2000; 355(9206): Mehigan BJ, Monson JR, Hartley JE. Stapling procedure for haemorrhoids versus Milligan-Morgan haemorrhoidectomy: randomised controlled trial. Lancet 2000; 355(9206): Gelifl tarihi: 20.01/2001 Kabul tarihi: letiflim adresi: Op. Dr. Nursen Kartal Barbaros Mah. Özlem Sitesi G-Blok D Kofluyolu/ STANBUL Tel: (0216) (Ev) (0532) (GSM) e-posta: nursen com 126 Kartal N Hemoroidal Hastal kta Tedavi Yöntemleri

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

INGESTION OF CORROSIVE AGENTS DURING CHILDHOOD. Tufan Kutlu 1, Güngör Tümay 2. Key words: Corrosive agents, corrosive ingestion, corrosive esophagitis

INGESTION OF CORROSIVE AGENTS DURING CHILDHOOD. Tufan Kutlu 1, Güngör Tümay 2. Key words: Corrosive agents, corrosive ingestion, corrosive esophagitis Türk Aile Hek Derg 998; (): 07 ÇOCUKLUK ÇA INDA KOROZ F MADDE Ç LMES INGESTION OF CORROSIVE AGENTS DURING CHILDHOOD Tufan Kutlu, Güngör Tümay Özet Yanl fll kla korozif madde içilmesi yafllar ndaki çocuklar

Detaylı

www.turkailehekderg.org Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m Summary

www.turkailehekderg.org Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(2): 77-85 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.10.077 Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m General approach to red eye in primary care Ümit Aydo an 1, Y.

Detaylı

Karaci erin Primer Habis Tümörleri

Karaci erin Primer Habis Tümörleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 159-182 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman )

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman ) Y l n en güzel renkli günlerini yafl yoruz sonbahar aylar nda. Osmano lu Hastanesi olarak yaz aylar nda durmak bir yana SGK anlaflmas n n Osmano lu sizin ve ailenizin Hastanesi, çünkü eskiden kendileri

Detaylı

Alt Ekstremitelerde Tuzak Nöropatiler

Alt Ekstremitelerde Tuzak Nöropatiler 30 E itim / Education Entrapment Neuropathies of the Lower Extremities Reyhan ÇEL KER Ac badem Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Özet Tuzak nöropatiler

Detaylı

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman )

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman ) Yeni Say, Yeni Ümitler... Hayat hergün yeniden bafll yor. nsan sa l na ve mutlulu una hizmet edebilmek amac yla çal flmak çok anlaml bizim için. Hergün yeni at l mlar yapmak, daha ileriye gitmek için u

Detaylı

Yafll da Acil Cerrahi Sorunlara Yaklafl m

Yafll da Acil Cerrahi Sorunlara Yaklafl m Klinik Geliflim 17 (2) - (110-115) 2004 Yafll da Acil Cerrahi Sorunlara Yaklafl m Cemalettin Ertekin 1, Hakan Güven 2 1.Ü. stanbul T p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal, Acil Cerrahi ve Travma Servisi

Detaylı

T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi. Septorinoplastiler. Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü

T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi. Septorinoplastiler. Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi 5 Septorinoplastiler Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü Celal Bayar Üniversitesi T p Fakültesi KBB Anabilim Dal Manisa Türk Kulak Burun

Detaylı

Peptik Ülserin Cerrahi Tedavisi

Peptik Ülserin Cerrahi Tedavisi Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 119-131 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan

Yönetim Kurulu Baflkan Sevgili Osmano lu Dostlar, Dergimizin yeni say s nda da birlikte olman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin özelli i hem sizleri güncel t bbi bilgilerden haberdar etmek ayn zamanda da Türk T bb na aktüel

Detaylı

Küme Bafl A r s CLUSTER HEADACHE. Key words: Cluster headache, diagnosis, treatment.

Küme Bafl A r s CLUSTER HEADACHE. Key words: Cluster headache, diagnosis, treatment. Türk Aile Hek Derg 2006; 10(3): 117-122 Derleme Review Küme Bafl A r s CLUSTER HEADACHE smet M. Melek 1, Esra Okuyucu 1, Taflk n Duman 2 Özet Küme bafl a r s birkaç hafta boyunca; her gün ya da günde birkaç

Detaylı

ÜROLOJ K LAPAROSKOP. Ali R za KURAL* Teknolojik geliflmelere parelel olarak üroloji alan nda da endoskopik/laparoskopik

ÜROLOJ K LAPAROSKOP. Ali R za KURAL* Teknolojik geliflmelere parelel olarak üroloji alan nda da endoskopik/laparoskopik ÜROLOJ K LAPAROSKOP Ali R za KURAL* Teknolojik geliflmelere parelel olarak üroloji alan nda da endoskopik/laparoskopik enstrümanlar n gelifltirilmesi, hastanede kal fl süresinin daha k sa olmas ve kozmetik

Detaylı

Benign vokal kord lezyonlar ve güncel tedavi

Benign vokal kord lezyonlar ve güncel tedavi Derleme / Review J Med Updates 2012;2(2):76-80 doi:10.2399/jmu.2012002006 Benign vokal kord lezyonlar ve güncel tedavi Benign vocal cord lesions and treatment update Bengü Çobano lu 1, smail Koçak 2 1

Detaylı

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar E itim / Education B23 Komplikasyonlar Upper Extremity Complications After Stroke Kaan UZUNCA Trakya Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, Edirne, Türkiye Özet Summary

Detaylı

T innitus nüfusun yaklafl k olarak %10'unu etkileyen. Birinci basamakta tinnitus ile baflvuran hastaya yaklafl m. Derleme

T innitus nüfusun yaklafl k olarak %10'unu etkileyen. Birinci basamakta tinnitus ile baflvuran hastaya yaklafl m. Derleme Review Türk Aile Hek Derg 2011;15(1):24-28 doi:10.2399/tahd.11.024 www.turkailehekderg.org Birinci basamakta tinnitus ile baflvuran hastaya yaklafl m Approach to the patient with tinnitus in primary care

Detaylı

Yasal tahliye istemiyle baflvuran olgularda bakteriyel vajinozis prevalans ve çeflitli faktörlerle iliflkisi

Yasal tahliye istemiyle baflvuran olgularda bakteriyel vajinozis prevalans ve çeflitli faktörlerle iliflkisi Türk Aile Hek Derg 2011;15(4):167-172 www.turkailehekderg.org Research Article doi:10.2399/tahd.11.167 Yasal tahliye istemiyle baflvuran olgularda bakteriyel vajinozis prevalans ve çeflitli faktörlerle

Detaylı

DO UM ANALJEZ S NDE NÖROAKS YAL BLOKLAR Tülay Özkan SEYHAN*

DO UM ANALJEZ S NDE NÖROAKS YAL BLOKLAR Tülay Özkan SEYHAN* DO UM ANALJEZ S NDE NÖROAKS YAL BLOKLAR Tülay Özkan SEYHAN* A r n n iletiminin medulla spinalis düzeyinde kesintiye u rat lmas için uygulanan spinal ve epidural bloklar nöroaksiyel blok olarak tan mlanmaktad

Detaylı

www.turkailehekderg.org Summary

www.turkailehekderg.org Summary Türk Aile Hek Derg 2011;15(2):69-76 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.11.69 Birinci basamak sa l k hizmetinde cinsel ifllev bozukluklar na yaklafl m Approach to sexual dysfuntion in primary

Detaylı

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar PHARMETIC Y l: 2 Say : 6 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Meme Kanseri Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan

Detaylı

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 9-17 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.08.009 Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Approach to common

Detaylı

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan Önsöz Temel Kardiyoloji kitab bir y ldan fazla süren yo un bir u rafl sonucu yay nlanm flt r. Uzun süredir kendi dilimizde belirli aral klarla güncellenerek yeniden yay nlanan kapsaml bir kardiyoloji kitab

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S Yazarlar Prof.Dr. Arif KURTDEDE (Ünite 1, 2, 6, 7) Doç.Dr. Aziz Arda SANCAK (Ünite 5) Dr. rem GÜL SANCAK

Detaylı

Sa lam Çocuk zlemi FOLLOW UP CARE IN CHILDHOOD. Ayça Vitrinel, 1 Gülay Çiler Erda 2. Key words: Healthy child care, early childhood development

Sa lam Çocuk zlemi FOLLOW UP CARE IN CHILDHOOD. Ayça Vitrinel, 1 Gülay Çiler Erda 2. Key words: Healthy child care, early childhood development Türk Aile Hek Derg 2007; 11(3): 101-106 STE CME Sa lam Çocuk zlemi FOLLOW UP CARE IN CHILDHOOD Ayça Vitrinel, 1 Gülay Çiler Erda 2 Özet Sa lam çocuk izlemi, birinci basamak çocuk sa l ve hastal klar hizmetlerinin

Detaylı

KANAMA BOZUKLU U OLAN HASTALARA YAKLAfiIM

KANAMA BOZUKLU U OLAN HASTALARA YAKLAfiIM KANAMA BOZUKLU U OLAN HASTALARA YAKLAfiIM Arzu DEN ZBAfiI* Özet: Acil servislerde kanama ister travma sonucu ister spontan olsun a r ve ateflten sonra en s k rastlad m z aktif sorundur. Bu sorunun kökeninde

Detaylı

NÖROMODÜLASYON. Süleyman ÖZYALÇIN*, Selçuk D NÇER**

NÖROMODÜLASYON. Süleyman ÖZYALÇIN*, Selçuk D NÇER** klinik 141-216 8/2/07 3:49 PM Page 195 Süleyman ÖZYALÇIN*, Selçuk D NÇER** UYGULAMALARI Nöromodülasyon uygulamalar a r yolaklar n n dinamik ve/veya fonksiyonel inhibisyonu temeline dayan r. Bu teknikler

Detaylı

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz E-RANDEVU Sa l k Bülteni Meltem Hastanesi 3 Ayl k Ücretsiz Yay n www.meltemhastanesi.com HAZ RAN TEMMUZ A USTOS 2012 Meltem Hastanesi Ba hekimi Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi De erli okurlar m z, bu ayki

Detaylı